Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften"

Transcriptie

1 Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge nummer X.127x datum 28 nov 2003 concept april 2003 voorontwerp ontwerp november 2003 vaststelling Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II Toelichting en voorschriften

2 Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Titel rapport: Rapporttype: Rapportnummer: Gemeente Roosendaal, gemeente Halderberge Rapport I Bestemmingsplan bedrijventerrein Borchwerf II Ontwerp-bestemmingsplan X.127x Datum: november 2003 Contactpersoon opdrachtgever(s): Projectteam BRO: Beknopte inhoud: Trefwoorden: gemeente Roosendaal, dhr. P. Willemse gemeente Halderberge, dhr. T. Veraart dhr. ir. P. Zuidhof dhr. ir. S. Hommersom dhr. ir. M. Oosting dhr. dr. J. de Kievit mw. mr. H. Dijkman Directe aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is de grote vraag naar bedrijventerreinen zowel in de gemeente Roosendaal als in de gemeente Halderberge, maar ook in de regio West-Brabant. Bestemmingsplan

3 Toelichting

4 Van Masterplan naar bestemmingsplan Voorliggend rapport maakt deel uit van een set rapporten, die alle deel uitmaken van het onderdeel bestemmingsplan van het project Bedrijventerrein Borchwerf II. Er is voor gekozen om diverse deelrapporten uit te brengen, om daarmee uitdrukking te kunnen geven aan de verschillende fasen waarin een plan tot stand wordt gebracht, maar ook om de verschillende beleidsterreinen die daarmee zijn gemoeid, aan te geven. De relatie tussen de verschillende rapporten is in onderstaand schema gevisualiseerd. Het stedenbouwkundig plan is de ruimtelijke uitwerking van het Masterplan, waarbij de uitgesproken ambitie van een duurzaam bedrijventerrein als uitgangspunt is gehanteerd. De duurzaamheid is vervolgens geëxpliciteerd in het duurzaamheidsplan. Beide rapporten vormen de basis van het bestemmingsplan, waarin de juridisch-planologische verankering is verzekerd. Zowel stedenbouwkundig plan als duurzaamheidsplan kennen een verdieping in respectievelijk het beeldkwaliteitsplan en het parkmanagementplan, waarin achtereenvolgens welstandseisen en beheeraspecten van het bedrijventerrein worden behandeld. De rapporten zijn als volgt genummerd: rapport I - bestemmingsplan rapport II - stedenbouwkundig plan rapport III - duurzaamheidsplan rapport IV - parkmanagementplan rapport V - beeldkwaliteitsplan stedenbouwkundig plan + (ontwerp) duurzaamheidsplan (ambitie) bestemmingsplan (verankering) beeldkwaliteitsplan + parkmanagementplan (kwaliteit) (beheer)

5 Inhoudsopgave pagina 1. INLEIDING Aanleiding Doelstelling van het bestemmingsplan Ligging en begrenzing van het plangebied Leeswijzer 8 DEEL A - PLANOPZET 2. VISIE Inleiding: een duurzaam Borchwerf II Hoofdstructuur van het bedrijventerrein Hoofdinfrastructuur Interne ontsluitingsstructuur Groenstructuur Toekomstige waterhuishouding Bebouwingsvelden Omgevingseffecten Fasering JURIDISCHE PLANOPZET Inleiding Systematiek van de voorschriften Beschrijving per bestemming 37 DEEL B - VERANTWOORDING 4. BELEIDSKADER Inleiding Relevant beleid op nationaal niveau Relevant beleid op provinciaal en regionaal niveau Relevant beleid op lokaal niveau Ruimtebehoefte Kantoren Vigerende bestemmingsplannen 67 Inhoudsopgave 3

6 5. BESTAANDE FUNCTIES Inleiding Landbouw Recreatie Cultuurhistorie en archeologie Flora en fauna INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT Inleiding Fysieke Infrastructuur Personenvervoer Goederenvervoer Vliegbasissen Woensdrecht en Gilze-Rijen Leidingen Zelfstandige ontwikkelingen MILIEU Inleiding Milieueffectrapportage Bedrijven en milieuzonering Geluidhinder Externe veiligheid Lucht WATER Inleiding: watertoets Het (te) doorlopen proces Vigerend waterbeleid van het Rijk Provinciaal beleid Regionaal beleid Gemeentelijk beleid De huidige waterhuishouding ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID Inleiding Financiële haalbaarheid Gronduitgifte en beheer Zelfstandige ontwikkeling bedrijventerrein Inhoudsopgave

7 10. MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID Inleiding Procesbeschrijving Organisatie Inspraak en vooroverleg Wijzigingen na inspraak en vooroverleg Vaststelling 110 BIJLAGEN: Bijlage 1. Weergave van de verschillende overlegmomenten tussen de gemeente en de waterbeheerders Bijlage 2. Uitgangspunten en randvoorwaarden t.b.v. de waterhuishoudkundige planvorming Bijlage 3. Advies van de waterbeheerders Bijlage 4. Samenvatting reactie inspraak en vooroverleg in eerste termijn Inhoudsopgave 5

8

9 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding De gemeenten Roosendaal en Halderberge zijn voornemens gezamenlijk het bedrijventerrein Borchwerf II te ontwikkelen. Dit bedrijventerrein, dat aansluit op het bestaande bedrijventerrein Borchwerf in de gemeente Roosendaal, is gelegen op het grondgebied van de twee genoemde gemeenten. Een gezamenlijke ontwikkeling van het terrein ligt daarmee voor de hand. Directe aanleiding is de grote vraag naar bedrijventerreinen zowel in de gemeente Roosendaal als in de gemeente Halderberge, maar ook in de regio West-Brabant, waar de regionale en provinciale economie begin 21 ste eeuw goed draait. Omdat zowel in Roosendaal als in Halderberge er geen direct uitgeefbare kavels zijn, is de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein gewenst. 1.2 Doelstelling van het bestemmingsplan Doel van het bestemmingsplan is het faciliteren van de in de vorige paragraaf geschetste vraag naar bedrijventerreinen. Bij de ontwikkeling en realisatie van Borchwerf II wordt gestreefd naar een duurzame en integrale ruimtelijke ontwikkeling van de locatie en de directe omgeving. De ontwikkeling van Borchwerf II dient dan ook te leiden tot een versterking van èn de economische èn de ecologische structuur van het gebied. Voor een versterking van de ecologische structuur zijn de mogelijkheden en aanbevelingen voor een duurzame ontwikkeling, zoals die in het Milieueffect Rapport Borchwerf II zijn beschreven, in dit bestemmingsplan in grote mate overgenomen en vastgelegd. Daarmee zijn de twee e s, de economie en de ecologie, met zorg en in de volle breedte verankerd in dit bestemmingsplan. 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied Het plangebied is gelegen tussen de kernen Roosendaal en Oud-Gastel en is gelegen op het grondgebied van de gemeente Roosendaal en Halderberge. Het plangebied wordt globaal als volgt begrensd: in het westen door de nationale buisleidingenstraat; in het zuiden door het bestaande bedrijventerrein Borchwerf; in het zuidoosten door spoorlijn Rotterdam-Roosendaal; in het noordoosten door de beoogde Noordoost Tangent; en in het noorden door de Roosendaalsebaan. Hoofdstuk 1 7

10 Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van de velden A, B1, C, D en F en het beheer van de velden B2 en C2 van Borchwerf II. Tot het plangebied behoort ook het gebied rond de Omloopleiding Bakkersberg, dat gelegen is tussen de oostelijke en westelijke poot van het bedrijventerrein. Afbeelding 1 geeft de ligging van het plangebied en de globale grenzen weer. Tevens is hierop de ligging van de verschillende deelgebieden aangeduid. De exacte plangrenzen staan vermeld op de bestemmingsplankaart. 1.4 Leeswijzer Het onderhavige rapport I-1 bestemmingsplan, bestaat uit twee plankaarten met twee profielenbladen en voorschriften en gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting van dit bestemmingsplan is omwille van de leesbaarheid en de toegankelijkheid in twee delen geknipt, te weten een deel Planopzet (A) en een deel Verantwoording (B). Om een goede indruk te krijgen van wat met het plan en met de voorschriften beoogd wordt, is het lezen van deel A voldoende. Indien een meer uitgebreide indruk van het plangebied en de plankeuzen gewenst is, is het lezen van dit deel B aanvullend aan deel A aan te bevelen. Deel A 'Planopzet' geeft de mogelijke en gewenste ontwikkelingen in het plangebied weer. Deze hoofdstukken geven aan wat er gaat gebeuren (hoofdstuk 2 Visie) en hoe het gaat gebeuren (hoofdstuk 3 Juridische planopzet). Deel B 'Verantwoording' gaat in op de achtergronden van de planopzet. De achtergronden, de motivatie en de randvoorwaarden van wat in het eerste deel is beschreven, wordt hierin nader uitgewerkt en toegelicht. In dit deel komen ondermeer het beleidskader, een beschrijving van de huidige ruimtelijke en functionele situatie en de milieuaspecten aan de orde. Ook worden de resultaten van inspraak en vooroverleg in dit hoofdstuk samengevat. Een compleet en uitgebreid verslag is opgenomen het separate rapport I-2. Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II bestaat verder uit: rapport II - stedenbouwkundig plan; rapport III - duurzaamheidsplan; rapport IV - parkmanagementplan; rapport V - beeldkwaliteitsplan. De rapportages zijn als separate bijlagen bij dit bestemmingsplan bijgevoegd. De rapportages vormen veelal de verslaglegging van eerdere studies die de basis hebben gevormd voor het bestemmingsplan. In de toelichting wordt op een aantal plaatsen verwezen naar deze rapportages, waarvan over het algemeen de hoofdlijnen samengevat weergegeven zijn. 8 Inleiding

11 DEEL A - PLANOPZET

12

13 2. VISIE 2.1 Inleiding: een duurzaam Borchwerf II De ontwikkeling van Borchwerf II omvat in totaal zo n 250 ha. Daarvan is ruim 140 ha uitgeefbaar gebied. De overige gronden worden ontwikkeld ten behoeve van wegen, groenvoorzieningen en waterhuishouding. Het nieuwe Borchwerf II vormt samen met het bestaande Borchwerf I het bedrijventerrein Borchwerf. Met de ontwikkeling van Borchwerf II ontstaat tussen Roosendaal en Oud-Gastel een groot bedrijventerrein. Het bestaande bedrijventerrein Borchwerf I wordt bijna verdubbeld in omvang. Er is dan ook sprake van een ingrijpende ontwikkeling. Bij een dergelijke ontwikkeling is zorgvuldig handelen noodzakelijk. Uitgangspunt is dat duurzaamheid en efficiënt ruimtegebruik begrippen zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden zullen zijn bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Borchwerf II. Dit onderwerp heeft dan ook vanaf de voorbereidingsfase van het bestemmingsplan veel aandacht gekregen. Over de wijze waarop dit item is opgepakt en ingevuld, wordt verwezen naar rapport III Duurzaamheidsplan. De visie die in dit hoofdstuk wordt beschreven zoomt dan ook in op het stedenbouwkundig plan, zoals beschreven in rapport II Stedenbouwkundig plan (zie afbeelding 2). De basis voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Borchwerf II is gelegd in het Masterplan Borchwerf II 1 ; daarin is de keuze verwoord om te komen tot een geconcentreerde uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Borchwerf. Alleen op deze wijze kon bewerkstelligd worden dat de grote ruimte behoefte in de regio niet zou leiden tot een versnipperde uitbreiding van allerlei kleinere bedrijventerreintjes. De voorgestane geconcentreerde uitbreiding van Borchwerf staat garant voor efficient ruimtegebruik en leidt tot schaalvoordelen die bij uitbreiding van verschillende kleinere bedrijventerreinen nooit waargemaakt zouden kunnen worden. Uiteindelijk vormt het bedrijventerrein Borchwerf (I&II) een multimodaal bedrijventerrein, dat de potenties biedt voor optimale bereikbaarheid over water, over de weg en via het spoor. Bij de ontwikkeling van Borchwerf II staan efficiënt ruimtegebruik, optimaal gebruik van vervoersmogelijkheden, bereikbaarheid per fiets alsmede functiemenging en een goede architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit centraal. 1 Masterplan Borchwerf II, Grontmij, december 1999 Hoofdstuk 2 11

14

15 2.2 Hoofdstructuur van het bedrijventerrein Borchwerf II wordt ontwikkeld als een modern bedrijventerrein dat optimaal inspeelt op wensen en eisen van moderne bedrijven. De ontwikkeling is in lijn met het nieuwe ruimtelijke ordeningsbeleid dat door het rijk voorstaat. Met Vijfde Nota 2 lijkt het Rijk te willen inspelen op deze behoefte, door aan gemeenten en provincies meer mogelijkheden te bieden voor het formuleren van passend beleid. Dit beleid biedt ruimte voor maatwerk op lokaal en regionaal niveau. Het doel is het bieden van goede vestigingsplaatsen voor bedrijven, zodat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de vitaliteit van de regio Roosendaal-Halderberge. In het Masterplan Borchwerf II is een raamwerk voorgesteld van ruimtelijke dragers met cultuur-historische en landschappelijk waarde of met infrastructurele betekenis. Het raamwerk deelt het plangebied in verschillende velden, waarvan er enkele voor ontwikkeling in aanmerking komen. Het onderhavige bestemmingsplan opteert voor een gedifferentieerde uitwerking van de velden, gerelateerd aan de functioneel-ruimtelijke betekenis van de structuurdragers voor het plangebied. De visie voor verdere planvorming is gebaseerd op de overtuiging dat het raamwerk niet alleen moet worden ingezet om een functioneel-ruimtelijke samenhang te brengen tussen de verschillende velden, maar ook om te komen tot een integratie met het omliggende gebied en het bestaande bedrijventerrein Borchwerf I. Gestreefd wordt daarbij naar een logische aansluiting van de verschillende ontwikkelingsvelden op het bestaande bedrijventerrein. De ruimtelijke dragers volgens het Masterplan zijn de Roosendaalse Vliet, de nationale Buisleidingenstraat, de A17, de geprojecteerde Noordoost Tangent, de Roosendaalsebaan/Gastelseweg, de spoorbaan en de Bakkersberg. De gronden tussen deze dragers zijn velden genoemd. Het Masterplan onderscheidt de velden A tot en met G. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de velden A, B, C, D en F. De velden E en G blijven buiten beschouwing. Van de ruimtelijke dragers snijden de A17 en de Bakkersberg dwars door het bedrijventerrein. Aan weerszijden A17 bevindt zich afwisselende bedrijfsbebouwing. Voorzien wordt een groene begeleiding van de Rijksweg, met bebouwing op afstand. Aan weerszijden van de Bakkersberg gelden daarnaast verschillende gebiedstypologieën. De Bakkersberg zelf wordt bovendien onderdeel van een nieuw te ontwikkelen Ecologische Verbindingszone van ruim 150 m breed. In structureel opzicht worden daarom in het bedrijventerrein Borchwerf drie kerngebieden onderscheiden, te weten Borchwerf I en veld B, de velden A en F en de velden C en D. Deze kerngebieden worden ieder afzonderlijk aangesloten op het hoofdwegennet, de A17 en de toekomstige Noordoost Tangent. 2 Door de val van twee achtereenvolgende kabinetten is de parlementaire behandeling en vaststelling van de Vijfde Nota nog niet gebeurd. Op basis van voorstellen uit de Stellingnamebrief Nationaal Ruimtelijk Beleid d.d. 1 november 2002 wil het kabinet de huidige Vijfde Nota en het Tweede Structuurschema Groene Ruimte integreren in de Nota Ruimte (stand van zaken medio april 2003). Hoofdstuk 2 13

16

17 De vorm van veld A wordt bepaald door de waaierstructuur van de drie hoofdontsluitingswegen. De middelste van deze drie wordt als stedelijke as vormgegeven en verbindt veld A met veld B en Borchwerf I. Binnen veld A is aan weerszijden van de centrale hoofdontsluiting grootschalige bebouwing voorzien. Naar de oostelijke en westelijke rand gaat de grootschalige bebouwing over in compacte bebouwing op kleinere kavels. De toekomstige Noordoost Tangent vormt een harde barrière met het noordelijke buitengebied. Aan de rand van veld A zijn direct aan de toekomstige Noordoost Tangent grote bedrijfskavels geprojecteerd, die geschikt zijn voor de bovenregionale opvang. Door de centrale ligging van veld F is hier de nodige aandacht besteed aan de aansluiting op de omringende karakteristieken. De bebouwing langs deze groen/ blauwe strook is op de snelweg georiënteerd en zal uit kantoren bestaan op kleinere kavels. Er wordt gestreefd naar een invulling met een sterke ruimtelijke samenhang en representatieve uitstraling om zo samen met de bebouwingswand in veld D een aantrekkelijke werkboulevard te creëren langs de snelweg. Met ruimtelijke accenten aan de beide uiteinden van de kantorenstrook kan het bedrijventerrein gemarkeerd worden voor het verkeer over de A17. Tussen de snelweg A17 en de buisleidingenstraat is sprake van een langgerekt deelgebied met een maat van 300 bij 2000 meter. Dit gebied wordt ter hoogte van de Gastelse Dijk-zuid doorsneden door een ecologische verbindingszone, die het gebied van de Nieuwe Roosendaalse Vliet verbindt met die van de Bakkersberg. Hierdoor ontstaan twee bebouwingsvelden (gebied C en D). Door de ligging en vorm van deze bebouwingsvelden lenen deze zich met name voor vernieuwende vormen van ruimtegebruik, waarbij het accent ligt op intensiever gebruik van deze ruimte. Veld B moet worden gezien als koppeling tussen Borchwerf I en veld A. Verkeerskundig wordt niet allee een directe verbinding gelegd met de hoofdstructuur in veld A, maar wordt tevens de weg geopend voor een directe verbinding met het bedrijventerrein Majoppeveld. Daarmee kan de binnenstedelijke verkeersstructuur van Roosendaal worden ontlast en is sprake van een structurele verbetering. Hoofdstuk 2 15

18 2.3 Hoofdinfrastructuur De uitdrukkelijke wens bestaat om de infrastructuur om en in Roosendaal te verbeteren. De voorgenomen aanleg van de Noordoost Tangent - vooral bedoeld om het autoverkeer noordelijk van Roosendaal in plaats van zuidelijk door de stad te leiden - zal de bereikbaarheid van Roosendaal en Oud-Gastel veranderen. De toe- en afrit bij het viaduct van de Roosendaalsebaan zal komen te vervallen en worden vervangen door een toe- en afrit in de toekomstige Noordoost Tangent, nabij de spoorlijn Roosendaal Dordrecht. Hierdoor het bedrijventerrein Borchwerf zowel ten oosten als ten westen ervan ontsloten op regionaal niveau. Deze twee knooppunten zijn aan elkaar verbonden door middel van een interne ontsluitingsring op lokaal niveau. Om een interne ontsluitingsring te verkrijgen en deze aan te laten sluiten op de ontsluitingsstructuur op regionaal niveau wordt de Roosendaalsebaan ter hoogte van de ecologische zone in oostelijke richting afgebogen en aangesloten op het westelijk gelegen toekomstige Noordoost Tangent. De afgebogen Roosendaalsebaan sluit halverwege aan op de stedelijke as die de basis vormt van de velden A en B en zorg draagt voor de hoofdontsluiting hiervan. In aanvulling hierop wordt de Roosendaalsebaan ingericht als stedelijke as waarin doorgaand-, bestemmings- en langzaamverkeer van elkaar gescheiden zijn. Een verdere structurele verbetering moet worden bereikt door een nieuwe verbinding te realiseren tussen enerzijds Borchwerf I en II en bedrijventerrein Majoppeveld en anderzijds de aansluiting met de A58 (Oostpoort) buiten de wijk Kalsdonk om. Een dergelijke aanvulling op de bestaande infrastructuur is noodzakelijk omdat de capaciteit van de Gastelseweg in de toekomst ontoereikend is om het extra verkeer ten gevolge van Borchwerf II te verwerken. Als gevolg van deze veranderingen zal voor de Gastelseweg nader bekeken dienen te worden, hoe deze autoluw kan worden gemaakt en hoe doorgaand verkeer kan worden voorkomen. De hoofdontsluiting van de velden C en D wordt gevormd door een parallel aan de A17 gelegen ontsluitingsweg die aan de noordzijde aansluit op de Roosendaalsebaan en aan de zuidzijde op de aansluiting van Borchwerf I op de A17. Hierdoor ontstaat een verbeterde aansluiting van Borchwerf II en van Oud-Gastel op de snelweg. De fietspadenstructuur van Borchwerf II wordt ten behoeve van het woonwerkverkeer gekoppeld aan de bestaande primaire netwerken van Roosendaal en Halderberge. Voor het fietsverkeer wordt de doorgaande verbinding langs de Gastelseweg/Roosendaalsebaan in stand gehouden. De fietspaden worden zo ingericht dat zij als calamiteitenroute dienst kunnen doen. Aan de rand van de ecologische verbindingszone is een oost-west gerichte recreatieve fietsroute voorzien die een verbinding vormt met het buitengebied en het interne fietspadennetwerk ondersteunt. 16 Deel A - Planopzet

19 2.4 Interne ontsluitingsstructuur Voor het bedrijventerrein Borchwerf II is een verkeersstructuur ontworpen die aansluit op de huidige structuur van Borchwerf I. In beide terreinen zijn twee hoofdassen te onderscheiden die de ruggengraat vormen van de terreinen. De interne ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer van de bebouwingsvelden A en B wordt opgehangen aan de zojuist toegelichte hoofdontsluitingsstructuur. De gebieden A en B zijn ruimtelijk gestructureerd door een centrale stedelijke as. Aan weerszijden van deze stedelijke as worden de bebouwingsgebieden ontsloten door middel van een orthogonaal stratenpatroon. Dit stratenpatroon sluit aan de westelijke en oostelijke zijde op twee noord-zuid gerichte straten aan en loopt buiten veld A door in de ontsluitingsstructuur van veld F. De beide terreinen zijn onderling verbonden door verlenging van de bestaande hoofdontsluitingsweg, de Borchwerf, die eindigt in een rotonde met de centrale as van Borchwerf II en een geprojecteerde verbindingsroute in westelijke richting naar het bedrijventerrein Majoppeveld. De ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer van bebouwingsveld C bestaat uit een T-structuur die direct gekoppeld is aan het viaduct over de A17. De ontsluitingsstructuur vormt de beëindiging van de Stepvelden, de centrale as van het bedrijventerrein Borchwerf I en zorgt voor een functionele verweving van de terreindelen aan weerszijde van de A17. Ter plaatse van het viaduct is de belangrijkste ontsluiting op de A17 geprojecteerd. In de toekomst zal dit de enige ontsluiting op de A17 zijn omdat na aanleg van de Noordoost Tangent de huidige tweede aansluiting ter plaatse van de Roosendaalsebaan zal komen te vervallen. De ontsluitingsweg die parallel aan de A17 ligt verzorgt niet alleen voor de ontsluiting van de velden C en D, maar is ook bedoeld voor de verkeersafwikkeling vanuit Oud-Gastel in de richting van Bergen op Zoom. Daarmee heeft deze ontsluitingsroute ook een betekenis voor doorgaand verkeer; uit oogpunt van verkeersveiligheid worden de bedrijfskavels dan ook niet rechtstreeks op deze ontsluitingsweg aangesloten, maar via aparte wegen. In het bedrijventerrein Borchwerf II is ook de aanleg van een fijnmazig routestelsel voor langzaamverkeer voorzien. Dit routestelsel loopt deels parallel aan de hoofdontsluiting. Overal is voorzien in de ontwikkeling van vrijliggende fietspaden, waarbij er naar gestreefd is om de noodzakelijke oversteek van deze hoofdwegen tot een minimum te beperken. Andere, vrijliggende fietsroutes zijn voor een belangrijk deel geïntegreerd met de groenstructuur. Het totale routestelsel biedt daarmee de mogelijkheid aan gebruikers van Borchwerf om met de fiets naar het werk te komen, maar is ook te benutten als aanvulling op het bestaande netwerk voor recreatief langzaam verkeer. Hoofdstuk 2 17

20

21 2.5 Groenstructuur Gezien de grote omvang van Borchwerf en de plaatselijke grootschalige bebouwing is in het stedenbouwkundig plan voorzien in een groenstructuur passend bij de schaal en maat van het bedrijventerrein. De waaiervormige assen zijn zodoende ingericht als groene lanen door het toepassen van bomenrijen en het opnemen van wadi s in het profiel. De velden A, B en F worden bovendien omgeven door forse groen-blauwe stroken als afscherming naar het landschap en de snelwegen. Ten noorden van veld A kan de nieuwe verkeersknoop van de snelweg opgenomen worden alsmede de loop van de Riet. Tussen de velden A en B ligt de Omloopleiding Bakkersberg. Deze watergang maakt onderdeel uit van een ecologische verbindingszone van circa 150 m¹ breed, die in het plan wordt opgenomen. In deze zone is ook de beschermingszone opgenomen die in het kader van de aanwezige hoogspanningsleiding en rioolpersleiding in acht genomen dient te worden. Bij de bebouwingsvelden C en D dient met bebouwing afstand gehouden te worden tot de kabels en leidingen die ten noordwesten (de buisleidingenstraat) en zuidoosten (langs de A17) van dit gebied liggen. Langs deze elementen gelden beschermingszones die in acht genomen moeten worden. In deze zones worden onder andere groenstroken opgenomen. De velden C en D worden ter hoogte van de Gastelsedijk Zuid van elkaar gescheiden door de Bakkersberg. Veld C wordt in de zuidelijke punt doorsneden door een landbouwweg met laanbeplanting. Om enige transparantie van Veld D richting landschap te waarborgen is ervoor gekozen deze op te knippen in een drietal deelvlekken die van elkaar gescheiden worden door twee brede groenstroken van 50 meter breed. De Omloopleiding Bakkersberg en het aangrenzende natuurgebied zijn in het bestemmingsplan opgenomen; deze zone vormt een verbinding langs de Bakkersberg tussen de linker en de rechter deel van het bestemmingsplangebied. 2.6 Toekomstige waterhuishouding Het aspect water heeft vroegtijdig in de planontwikkeling een rol gekregen en blijft in de nadere planvorming nadrukkelijk in de aandacht staan. Voor de ontwikkeling van het plangebied is gekozen voor duurzaamheid. Dit betekent voor het aspect water dat als centraal uitgangspunt geldt dat het waterbeheer geen of zo weinig mogelijk problemen veroorzaakt voor andere tijden, plaatsen en milieucompartimenten. Hoofdstuk 2 19

22 Doel Vanuit het oogmerk duurzaamheid is de volgende hoofddoelstelling geformuleerd: de waterstromen binnen het gebied en tussen het gebied en de omgeving worden op een juiste manier vormgegeven. Een zorgvuldig ontworpen systeem van ontwatering en afwatering zal hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Deze doelstelling is uitgewerkt naar de volgende gebiedsspecifieke doelen: voorkomen van wateroverlast; waarborgen van de veiligheid tegen inundaties ontwikkelen van een schoon watersysteem, op basis van het principe van duurzaam stedelijk waterbeheer (scheiden van schone en vuile waterstromen); voorkomen van piekbelastingen op ontvangende watergangen; streven naar duurzame watervoorziening. Uitgangspunten en randvoorwaarden De doelen zijn in overleg met waterbeheerders opgesteld. Voor de verwezenlijking van de doelen gelden een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden. Hierover heeft uitvoerige afstemming met de waterbeheerders plaatsgevonden. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals deze zijn en worden gehanteerd bij de planontwikkeling van het bedrijventerrein Borchwerf II. In het onderstaande is aan de hand van de thema s, zoals beschouwd bij de beschrijving van de huidige situatie, aangegeven op welke wijze wordt omgegaan met water in het plangebied. Veiligheid Veiligheid wordt gezien als belangrijk thema. Ten behoeve van de bescherming tegen hoogwater vanuit het Mark-Vliet kanaal hanteert het Hoogheemraadschap een dijkhoogte van 1,15 m + NAP. Deze hoogte geeft een bescherming tegen wateroverlast van 1 keer per 50 jaar. Op deze wijze wordt een bescherming tegen wateroverlast geboden van minimaal 1 keer per 50 jaar. Dit geldt voor de huidige situatie en houdt geen rekening met hogere waterstanden ten gevolge van klimaatsverandering. Veld C is buitendijks gebied, gelegen buitenzijde van de secundaire waterkering. Om wateroverlast te vermijden zullen de toekomstige weg- en bouwpeilen in veld C overal liggen boven de door het Hoogheemraadschap van West-Brabant gehanteerde beschermingsniveau van 1,15 m NAP voor een bescherming van 1 x per 50 jaar. In verband met deze ontwikkeling zal compensatie geregeld worden voor capaciteit waterberging in toekomstige plannen. De verloren berging zal in andere gemeentelijke plannen van Roosendaal en Halderberge gecompenseerd worden. In nauw overleg met de waterbeheerders zal een plan van aanpak worden opgesteld om het zoekgebied en de specifieke uitgangspunten hiervoor nader te bepalen. 20 Deel A - Planopzet

23 Verder is van belang dat het Hoogheemraadschap van West-Brabant geen verantwoordelijkheid kan dragen voor in de toekomst optredende wateroverlast in dit veld C. In de overige plandelen geldt wel een bescherming tegen hoogwater van 1x per 50 jaar. De huidige situatie een directe verbinding tussen de sloot aan de zuidzijde van Madenstraat en de Roosendaalsche Vliet. In het ontwerp van het waterhuishoudkundig systeem voor het bedrijventerrein zal een afsluitmogelijkheid worden opgenomen. Hierdoor wordt in situaties met te hoge waterstanden op de Roosendaalsche Vliet voorkomen dat er inundaties in het plangebied optreden. Het overige deel van het plangebied ligt binnendijks van de secundaire (niet primaire) waterkering. Wateroverlast Er zijn geen grote bestaande knelpunten in het oppervlaktewatersysteem aanwezig. Om te voorkomen dat het bedrijventerrein eventuele wateroverlast veroorzaakt in benedenstroomse gebieden is binnen het plangebied ruimte gereserveerd om water, afkomstig van verharde oppervlakken binnen het plangebied, voortkomend uit een neerslaggebeurtenis met een herhalingstijd van maximaal één keer per 10 jaar te bergen. Voor infiltratie zijn de mogelijkheden binnen het plangebied, zo blijkt uit onderzoek uit tot nu toe uitgevoerd onderzoek gering. Bij de dimensionering van retentievoorzieningen zal worden uitgegaan van berging. Eventuele infiltratie van afstromende hemelwater kan wel plaatsvinden. Afstromend hemelwater van wegen wordt zoveel mogelijk geïnfiltreerd in de berm of in bermsloten vastgehouden van waaruit het zal infiltreren, afstromen of kan overstorten naar de retentievoorzieningen. De gemeente heeft een maximale afnameverplichting voor afstromend hemelwater van verharde oppervlakken van bedrijfsterreinen op basis van een bui met een herhalingstijd van één keer per 10 jaar. Aan de uit te geven terreinen wordt dan ook de eis gesteld dat voor een bepaalde hoeveelheid afstromend hemelwater, afhankelijk van het verharde oppervlak, tijdelijke retentie op eigen terrein gerealiseerd dient te worden. Voor dit water geldt dat door de bedrijven nagegaan moet worden of hergebruik dan wel infiltratie mogelijk is. Op dit moment bestaan er vergevorderde plannen over een peilverhoging op de Riet. Een verhoging van de waterstand in de Riet heeft met name consequenties voor inundaties, maar heeft ook een vrije afvoer op de Bakkersberg tot gevolg. Hierdoor is onderbemaling niet meer noodzakelijk. Deze onderbemaling heeft tot doel gehad de ontwatering van de landbouwkundige percelen te waarborgen. Het beëindigen van de bemaling is duurzaam, echter de kans op wateroverlast (inundaties) zal toenemen in het laaggelegen deel van het plangebied tussen de A17 Hoofdstuk 2 21

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I-1 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. toelichting en voorschriften

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I-1 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. toelichting en voorschriften Postbus 68 5260 AB Vught Taalstraat 36 Vught www.bro.nl telefoon 073 658 90 40 fax 073 656 16 65 e-mail: vught@bro.nl Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge nummer X.127x00036.2550 projectnr. 127x00376

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

"Administratieve herziening Hoogspanningsleiding"

Administratieve herziening Hoogspanningsleiding Bestemmingsplan "Administratieve herziening Hoogspanningsleiding" Inhoud. Toelichting Regels Kaart nr. 090207 Procedure. Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Gepubliceerd d.d. : 10 december 2009 Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

bestemmingsplan RBT figuur 18: Te handhaven cultuurhistorische beplanting en bebouwing RBT OD 205 stedenbouw onderzoek en landschap

bestemmingsplan RBT figuur 18: Te handhaven cultuurhistorische beplanting en bebouwing RBT OD 205 stedenbouw onderzoek en landschap te handhaven bebouwing te handhaven beplanting Pastoor Ossestraat Wolbeslanden figuur 18: Te handhaven cultuurhistorische beplanting en bebouwing RBT 58 7. stedenbou unidge STEDENBOUWKUNIDGE planop et

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout

Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout Wei Ligging Hoge te Oosterhout Stedenbouwkundig plan Hoge Wei, Oosterhout Toelichting stedenbouwkundig plan Hoge Wei, Oosterhout - Het plangebied is erg grillig qua

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Logo Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Ten behoeve van de watertoets voor de verbreding van de A2 s-hertogenbosch - Eindhoven is gezocht naar mogelijkheden om water te infiltreren,

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Het parkeren van zowel het eigen wagenpark als voor het personeel en de bezoekers van de bedrijven dient op eigen erf plaats te vinden.

Het parkeren van zowel het eigen wagenpark als voor het personeel en de bezoekers van de bedrijven dient op eigen erf plaats te vinden. Plantoelichting en beeldkwaliteitsplan ZUIDELIJKE STADSRAND, NOORDELIJK DEEL: DE HANZE fase 1 (15 juni 2011) 0 Algemeen In 2008 is er door Satijn Plus Architecten in samenwerking met Heusschen Copier een

Nadere informatie

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied.

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. 1. Inleiding Deze Toelichting baseert zich op het inpassingsplan Greenportlane, zoals

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE MOLENSLOOT DE LIER CARRÉ HERZIEN PRESENTATIE INFORMATIE-AVOND DE LIER 29 MAART 2007

STRUCTUURVISIE MOLENSLOOT DE LIER CARRÉ HERZIEN PRESENTATIE INFORMATIE-AVOND DE LIER 29 MAART 2007 STRUCTUURVISIE MOLENSLOOT DE LIER CARRÉ HERZIEN PRESENTATIE INFORMATIE-AVOND DE LIER 29 MAART 2007 Informatiebijeenkomst structuurvisie Molensloot De Lier Welkom De Lier, 29 maart 2007 Informatiebijeenkomst

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Geen huizenbouw in park Oudegein!

Geen huizenbouw in park Oudegein! Geen huizenbouw in park Oudegein! Wethouder Adriani van de gemeente Nieuwegein (o.a. Ruimtelijke Ordening) stelt in een artikel in het AD van 13-02-2013 over de geplande huizenbouw in park Oudegein het

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Aan: Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Van: Aveco de Bondt 1 EXTERNE VEILIGHEID 1.1 Kader Externe veiligheid

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN Rijssen Bedrijven Gebiedsgerichte criteria 31 mei 2012

WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN Rijssen Bedrijven Gebiedsgerichte criteria 31 mei 2012 WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN Rijssen Bedrijven Gebiedsgerichte criteria 31 mei 2012 2 WELSTANDSNOTA RIJSSEN-HOLTEN - 3 RIJSSEN BEDRIJVEN Inhoudsopgave 1.0 Rijssen bedrijven gebiedsgerichte criteria 1.1

Nadere informatie

Memo. betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3)

Memo. betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3) Memo aan: van: Gemeente Kaag en Braassem Buro SRO Jasper van der Scheer datum: 18 oktober 2012 cc: betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3) Inleiding Buro SRO heeft opdracht

Nadere informatie

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o.

Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Nota inspraak en overleg Bestemmingsplan Schansen e.o. Gemeente Leiderdorp Datum: 05 maart 2010 Projectnummer: 80277 ID: NL.IMRO.0547.BPschansen-ON01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inspraakreacties 4 3 Overleg

Nadere informatie

Team stedelijk water B01035.700604

Team stedelijk water B01035.700604 WATERPARAGRAAF Onderwerp: Centrumplan Vroomshoop 's-hertogenbosch, 31 maart 2009 Van: M.J.C. Kerkhof Jonkman ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B'

Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B' Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B' Toelichting en regels Ontwerp Vaststelling Goedkeuring 31 augustus 4 e Uitwerkingsplan de Meander, fase 1

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen Ontsluiting De ontsluiting van Oostindie vindt plaats via een verlenging van de Auwemalaan, met een rotonde. Deze weg loopt centraal door de wijken via de zuidwest-zijde er weer uit. In de wijk is een

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

Projectnummer: C /GF. Gecontroleerd door: ing. H.J. Veurink. Ons kenmerk: :0.5

Projectnummer: C /GF. Gecontroleerd door: ing. H.J. Veurink. Ons kenmerk: :0.5 MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055 5815 599 www.arcadis.nl Onderwerp: Wateraspecten locatie Stichtse Putten Zeewolde Apeldoorn, 10 februari

Nadere informatie

Notitie. Milieu Drielanden-West

Notitie. Milieu Drielanden-West Notitie Contactpersoon Martijn Gerritsen Datum 20 januari 2011 Kenmerk N001-4748116EMG-evp-V01-NL Inleiding Deze notitie beschrijft de wijze waarop milieu onderdeel uit kan maken van de nota van uitgangspunten

Nadere informatie

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk Notitie Contactpersoon Suzanne Swenne Datum 1 maart 2016 Kenmerk N001-1235703SBO-wga-V01-NL Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk 1 Aanleiding De gemeente Urk is momenteel

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen.

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen. LEGENDA grens onderzoeksgebied agrarisch bedrijf Ruimtelijke elementen Esperenweg/ Langereyt bebouwing bebouwing - storend dorpsrand - hard lint De Maneschijn/ Driehoek bebouwingsconcentratie opgaande

Nadere informatie

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure) Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 10 maart 2016 Kenmerk N002-1233768PTL-evp-V01-NL Watertoets Paleis t Loo Inleiding Eén van de milieuthema s die in het bestemmingsplan voor Paleis t Loo en het

Nadere informatie

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek gemeente Roermond Verslag inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinzone Roerstreek februari 2013 Het voorontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinzone Roerstreel

Nadere informatie

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen Aan Gemeente Diemen T.a.v. de heer R. den Ouden Van M. Tobé Betreft Waterhuishouding Sportpark Diemen Projectnummer M15B0269 Behandeld door Max Tobé E max.tobe@mwhglobal.com T 015 751613 1 Inleiding De

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie

Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie Gemeente Zoetermeer 16-9-2010 1 Overlegreacties In het kader van artikel 3.1.1 Bro is ruimtelijk relevante informatie inzake het voorgenomen

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Toetsingskader

BIJLAGE 3: Toetsingskader BIJLAGE 3: Toetsingskader In dit toetsingskader geven partijen een nadere invulling en uitwerking aan de kaders die in de PKB Plus PMR met betrekking tot het deelproject 750 hectare natuur en recreatie

Nadere informatie

GEMEENTE WIJCHEN. Landschappelijke inpassing Graafseweg 916 en 916a Wijchen

GEMEENTE WIJCHEN. Landschappelijke inpassing Graafseweg 916 en 916a Wijchen GEMEENTE WIJCHEN Landschappelijke inpassing Graafseweg 916 en 916a Wijchen 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Aanleiding voor het opstellen van het voorliggend landschapsplan voor het perceel Graafseweg 916 te

Nadere informatie

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking MEMO Betreft : Motivering ladder voor duurzame verstedelijking t.b.v. realisatie kinderdagverblijf Klant : J.P.M. Langelaan, Buitenbrinkweg 81, Ermelo Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Oktober 2016 Besluit

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Zonnepark HVS Goes ENECO Landschappelijke inpassing identificatie Planstatus projectnummer: datum: status: 040550.20160211.00 08-12- 2016 definitief opdrachtleider: Ir J.J. van den Berg auteur: Ir. J.J.

Nadere informatie

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 6. Uitwerking landschapsplan Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 69 Deelgebied 2: Intermezzo Detail aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan Deelgebied 1: Polder Deelgebied 3: Bos en Rotte Detail

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Groenstrook Kijk in de Pot 2012 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan

Nadere informatie

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014 Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Boxmeer, 13 juni 2014 Betreft: Locatie: Project: Notitie bedrijven en milieuzonering Kerkdijk 1a Hooge Zwaluwe 14021190

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013

Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013 Zienswijzennota Bestemmingsplan Zuidhorn Oostergast - Brede School Datum: 12 maart 2013 Over het ontwerpbestemmingsplan Zuidhorn Oostergast Brede School zijn vier zienswijzen ingediend. Omwille van de

Nadere informatie

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht,

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Gemeente Dordrecht Zakelijke beschrijving Administratieve onteigening

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Roosendaal - Spoorhaven

Roosendaal - Spoorhaven Roosendaal - Spoorhaven Stedenbouwkundig masterplan voor de herontwikkeling van spooremplacement en bedrijventerrein nabij het centrum van Roosendaal. Roosendaal - Spoorhaven Stedenbouwkundig masterplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied.

Op basis van de door u verstrekte informatie zijn de volgende wateraspecten van belang in het plangebied. datum 6-3-2015 dossiercode 20150306-9-10557 Uitgangspuntennotitie WSRL U heeft een digitale watertoets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze toets volgt u de normale watertoetsprocedure.

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

Adviesbureau Tonnaer Mevr. R. v. Nuenen Vonderweg RM Eindhoven. Boxmeer, 5 november briefrapportage notitie bedrijven en milieuzonering

Adviesbureau Tonnaer Mevr. R. v. Nuenen Vonderweg RM Eindhoven. Boxmeer, 5 november briefrapportage notitie bedrijven en milieuzonering Adviesbureau Tonnaer Mevr. R. v. Nuenen Vonderweg 14 5616 RM Eindhoven Boxmeer, 5 november 2014 Betreft: Status: Project: briefrapportage notitie bedrijven en milieuzonering versie D1 14071682 HOR.TON.MIL

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Documentnummer 2015.0.071.050. Zaaknummer 2015-08-00856. Voorstel

Aan de gemeenteraad. Documentnummer 2015.0.071.050. Zaaknummer 2015-08-00856. Voorstel Aan de gemeenteraad Documentnummer 2015.0.071.050 Zaaknummer 2015-08-00856 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplannen "Schuytgraaf 2011, gedeeltelijke herzieningen 2015-01 en 2015-02 en de 5e herziening

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

BPA ZUSSEN: situering plangebied

BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: situering plangebied BPA ZUSSEN: analyse plangebied 7,15ha BPA ZUSSEN: analyse plangebied bestaande woningen 40 woningen 10 open bebouwing (ca. 5-6 are per

Nadere informatie

Afzonderlijke bijlage bij Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2

Afzonderlijke bijlage bij Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 Afzonderlijke bijlage bij Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 Bijlage 1 - Staat van wijzigingen t.o.v. ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 Staat van wijzigingen

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets BIJLAGE 2 Resultaten watertoets Watertoets Ter voorbereiding van het actualiseringstraject van de bestemmingsplannen is een Plantoets Omgevingsaspecten 8) uitgevoerd. In het kader van deze plantoets heeft

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BEDRIJVENTERREIN GOUWEPOORT

BEELDKWALITEITSPLAN BEDRIJVENTERREIN GOUWEPOORT BEELDKWALITEITSPLAN BEDRIJVENTERREIN GOUWEPOORT April 2015 1.1 Ligging van het plangebied en ruimtelijke relaties De situatie aan de zuidzijde van Zierikzee is jarenlang in ruimtelijke zin onsamenhangend

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Reactienota. Voorontwerp-bestemmingsplan Park A4. Gemeentelijke reactie op opmerkingen uit het bestuurlijk vooroverleg.

Reactienota. Voorontwerp-bestemmingsplan Park A4. Gemeentelijke reactie op opmerkingen uit het bestuurlijk vooroverleg. gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Reactienota Voorontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie