Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften"

Transcriptie

1 Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge nummer X.127x datum 28 nov 2003 concept april 2003 voorontwerp ontwerp november 2003 vaststelling Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II Toelichting en voorschriften

2 Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Titel rapport: Rapporttype: Rapportnummer: Gemeente Roosendaal, gemeente Halderberge Rapport I Bestemmingsplan bedrijventerrein Borchwerf II Ontwerp-bestemmingsplan X.127x Datum: november 2003 Contactpersoon opdrachtgever(s): Projectteam BRO: Beknopte inhoud: Trefwoorden: gemeente Roosendaal, dhr. P. Willemse gemeente Halderberge, dhr. T. Veraart dhr. ir. P. Zuidhof dhr. ir. S. Hommersom dhr. ir. M. Oosting dhr. dr. J. de Kievit mw. mr. H. Dijkman Directe aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is de grote vraag naar bedrijventerreinen zowel in de gemeente Roosendaal als in de gemeente Halderberge, maar ook in de regio West-Brabant. Bestemmingsplan

3 Toelichting

4 Van Masterplan naar bestemmingsplan Voorliggend rapport maakt deel uit van een set rapporten, die alle deel uitmaken van het onderdeel bestemmingsplan van het project Bedrijventerrein Borchwerf II. Er is voor gekozen om diverse deelrapporten uit te brengen, om daarmee uitdrukking te kunnen geven aan de verschillende fasen waarin een plan tot stand wordt gebracht, maar ook om de verschillende beleidsterreinen die daarmee zijn gemoeid, aan te geven. De relatie tussen de verschillende rapporten is in onderstaand schema gevisualiseerd. Het stedenbouwkundig plan is de ruimtelijke uitwerking van het Masterplan, waarbij de uitgesproken ambitie van een duurzaam bedrijventerrein als uitgangspunt is gehanteerd. De duurzaamheid is vervolgens geëxpliciteerd in het duurzaamheidsplan. Beide rapporten vormen de basis van het bestemmingsplan, waarin de juridisch-planologische verankering is verzekerd. Zowel stedenbouwkundig plan als duurzaamheidsplan kennen een verdieping in respectievelijk het beeldkwaliteitsplan en het parkmanagementplan, waarin achtereenvolgens welstandseisen en beheeraspecten van het bedrijventerrein worden behandeld. De rapporten zijn als volgt genummerd: rapport I - bestemmingsplan rapport II - stedenbouwkundig plan rapport III - duurzaamheidsplan rapport IV - parkmanagementplan rapport V - beeldkwaliteitsplan stedenbouwkundig plan + (ontwerp) duurzaamheidsplan (ambitie) bestemmingsplan (verankering) beeldkwaliteitsplan + parkmanagementplan (kwaliteit) (beheer)

5 Inhoudsopgave pagina 1. INLEIDING Aanleiding Doelstelling van het bestemmingsplan Ligging en begrenzing van het plangebied Leeswijzer 8 DEEL A - PLANOPZET 2. VISIE Inleiding: een duurzaam Borchwerf II Hoofdstructuur van het bedrijventerrein Hoofdinfrastructuur Interne ontsluitingsstructuur Groenstructuur Toekomstige waterhuishouding Bebouwingsvelden Omgevingseffecten Fasering JURIDISCHE PLANOPZET Inleiding Systematiek van de voorschriften Beschrijving per bestemming 37 DEEL B - VERANTWOORDING 4. BELEIDSKADER Inleiding Relevant beleid op nationaal niveau Relevant beleid op provinciaal en regionaal niveau Relevant beleid op lokaal niveau Ruimtebehoefte Kantoren Vigerende bestemmingsplannen 67 Inhoudsopgave 3

6 5. BESTAANDE FUNCTIES Inleiding Landbouw Recreatie Cultuurhistorie en archeologie Flora en fauna INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT Inleiding Fysieke Infrastructuur Personenvervoer Goederenvervoer Vliegbasissen Woensdrecht en Gilze-Rijen Leidingen Zelfstandige ontwikkelingen MILIEU Inleiding Milieueffectrapportage Bedrijven en milieuzonering Geluidhinder Externe veiligheid Lucht WATER Inleiding: watertoets Het (te) doorlopen proces Vigerend waterbeleid van het Rijk Provinciaal beleid Regionaal beleid Gemeentelijk beleid De huidige waterhuishouding ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID Inleiding Financiële haalbaarheid Gronduitgifte en beheer Zelfstandige ontwikkeling bedrijventerrein Inhoudsopgave

7 10. MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID Inleiding Procesbeschrijving Organisatie Inspraak en vooroverleg Wijzigingen na inspraak en vooroverleg Vaststelling 110 BIJLAGEN: Bijlage 1. Weergave van de verschillende overlegmomenten tussen de gemeente en de waterbeheerders Bijlage 2. Uitgangspunten en randvoorwaarden t.b.v. de waterhuishoudkundige planvorming Bijlage 3. Advies van de waterbeheerders Bijlage 4. Samenvatting reactie inspraak en vooroverleg in eerste termijn Inhoudsopgave 5

8

9 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding De gemeenten Roosendaal en Halderberge zijn voornemens gezamenlijk het bedrijventerrein Borchwerf II te ontwikkelen. Dit bedrijventerrein, dat aansluit op het bestaande bedrijventerrein Borchwerf in de gemeente Roosendaal, is gelegen op het grondgebied van de twee genoemde gemeenten. Een gezamenlijke ontwikkeling van het terrein ligt daarmee voor de hand. Directe aanleiding is de grote vraag naar bedrijventerreinen zowel in de gemeente Roosendaal als in de gemeente Halderberge, maar ook in de regio West-Brabant, waar de regionale en provinciale economie begin 21 ste eeuw goed draait. Omdat zowel in Roosendaal als in Halderberge er geen direct uitgeefbare kavels zijn, is de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein gewenst. 1.2 Doelstelling van het bestemmingsplan Doel van het bestemmingsplan is het faciliteren van de in de vorige paragraaf geschetste vraag naar bedrijventerreinen. Bij de ontwikkeling en realisatie van Borchwerf II wordt gestreefd naar een duurzame en integrale ruimtelijke ontwikkeling van de locatie en de directe omgeving. De ontwikkeling van Borchwerf II dient dan ook te leiden tot een versterking van èn de economische èn de ecologische structuur van het gebied. Voor een versterking van de ecologische structuur zijn de mogelijkheden en aanbevelingen voor een duurzame ontwikkeling, zoals die in het Milieueffect Rapport Borchwerf II zijn beschreven, in dit bestemmingsplan in grote mate overgenomen en vastgelegd. Daarmee zijn de twee e s, de economie en de ecologie, met zorg en in de volle breedte verankerd in dit bestemmingsplan. 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied Het plangebied is gelegen tussen de kernen Roosendaal en Oud-Gastel en is gelegen op het grondgebied van de gemeente Roosendaal en Halderberge. Het plangebied wordt globaal als volgt begrensd: in het westen door de nationale buisleidingenstraat; in het zuiden door het bestaande bedrijventerrein Borchwerf; in het zuidoosten door spoorlijn Rotterdam-Roosendaal; in het noordoosten door de beoogde Noordoost Tangent; en in het noorden door de Roosendaalsebaan. Hoofdstuk 1 7

10 Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van de velden A, B1, C, D en F en het beheer van de velden B2 en C2 van Borchwerf II. Tot het plangebied behoort ook het gebied rond de Omloopleiding Bakkersberg, dat gelegen is tussen de oostelijke en westelijke poot van het bedrijventerrein. Afbeelding 1 geeft de ligging van het plangebied en de globale grenzen weer. Tevens is hierop de ligging van de verschillende deelgebieden aangeduid. De exacte plangrenzen staan vermeld op de bestemmingsplankaart. 1.4 Leeswijzer Het onderhavige rapport I-1 bestemmingsplan, bestaat uit twee plankaarten met twee profielenbladen en voorschriften en gaat vergezeld van een toelichting. De toelichting van dit bestemmingsplan is omwille van de leesbaarheid en de toegankelijkheid in twee delen geknipt, te weten een deel Planopzet (A) en een deel Verantwoording (B). Om een goede indruk te krijgen van wat met het plan en met de voorschriften beoogd wordt, is het lezen van deel A voldoende. Indien een meer uitgebreide indruk van het plangebied en de plankeuzen gewenst is, is het lezen van dit deel B aanvullend aan deel A aan te bevelen. Deel A 'Planopzet' geeft de mogelijke en gewenste ontwikkelingen in het plangebied weer. Deze hoofdstukken geven aan wat er gaat gebeuren (hoofdstuk 2 Visie) en hoe het gaat gebeuren (hoofdstuk 3 Juridische planopzet). Deel B 'Verantwoording' gaat in op de achtergronden van de planopzet. De achtergronden, de motivatie en de randvoorwaarden van wat in het eerste deel is beschreven, wordt hierin nader uitgewerkt en toegelicht. In dit deel komen ondermeer het beleidskader, een beschrijving van de huidige ruimtelijke en functionele situatie en de milieuaspecten aan de orde. Ook worden de resultaten van inspraak en vooroverleg in dit hoofdstuk samengevat. Een compleet en uitgebreid verslag is opgenomen het separate rapport I-2. Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II bestaat verder uit: rapport II - stedenbouwkundig plan; rapport III - duurzaamheidsplan; rapport IV - parkmanagementplan; rapport V - beeldkwaliteitsplan. De rapportages zijn als separate bijlagen bij dit bestemmingsplan bijgevoegd. De rapportages vormen veelal de verslaglegging van eerdere studies die de basis hebben gevormd voor het bestemmingsplan. In de toelichting wordt op een aantal plaatsen verwezen naar deze rapportages, waarvan over het algemeen de hoofdlijnen samengevat weergegeven zijn. 8 Inleiding

11 DEEL A - PLANOPZET

12

13 2. VISIE 2.1 Inleiding: een duurzaam Borchwerf II De ontwikkeling van Borchwerf II omvat in totaal zo n 250 ha. Daarvan is ruim 140 ha uitgeefbaar gebied. De overige gronden worden ontwikkeld ten behoeve van wegen, groenvoorzieningen en waterhuishouding. Het nieuwe Borchwerf II vormt samen met het bestaande Borchwerf I het bedrijventerrein Borchwerf. Met de ontwikkeling van Borchwerf II ontstaat tussen Roosendaal en Oud-Gastel een groot bedrijventerrein. Het bestaande bedrijventerrein Borchwerf I wordt bijna verdubbeld in omvang. Er is dan ook sprake van een ingrijpende ontwikkeling. Bij een dergelijke ontwikkeling is zorgvuldig handelen noodzakelijk. Uitgangspunt is dat duurzaamheid en efficiënt ruimtegebruik begrippen zijn die onlosmakelijk met elkaar verbonden zullen zijn bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Borchwerf II. Dit onderwerp heeft dan ook vanaf de voorbereidingsfase van het bestemmingsplan veel aandacht gekregen. Over de wijze waarop dit item is opgepakt en ingevuld, wordt verwezen naar rapport III Duurzaamheidsplan. De visie die in dit hoofdstuk wordt beschreven zoomt dan ook in op het stedenbouwkundig plan, zoals beschreven in rapport II Stedenbouwkundig plan (zie afbeelding 2). De basis voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Borchwerf II is gelegd in het Masterplan Borchwerf II 1 ; daarin is de keuze verwoord om te komen tot een geconcentreerde uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Borchwerf. Alleen op deze wijze kon bewerkstelligd worden dat de grote ruimte behoefte in de regio niet zou leiden tot een versnipperde uitbreiding van allerlei kleinere bedrijventerreintjes. De voorgestane geconcentreerde uitbreiding van Borchwerf staat garant voor efficient ruimtegebruik en leidt tot schaalvoordelen die bij uitbreiding van verschillende kleinere bedrijventerreinen nooit waargemaakt zouden kunnen worden. Uiteindelijk vormt het bedrijventerrein Borchwerf (I&II) een multimodaal bedrijventerrein, dat de potenties biedt voor optimale bereikbaarheid over water, over de weg en via het spoor. Bij de ontwikkeling van Borchwerf II staan efficiënt ruimtegebruik, optimaal gebruik van vervoersmogelijkheden, bereikbaarheid per fiets alsmede functiemenging en een goede architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit centraal. 1 Masterplan Borchwerf II, Grontmij, december 1999 Hoofdstuk 2 11

14

15 2.2 Hoofdstructuur van het bedrijventerrein Borchwerf II wordt ontwikkeld als een modern bedrijventerrein dat optimaal inspeelt op wensen en eisen van moderne bedrijven. De ontwikkeling is in lijn met het nieuwe ruimtelijke ordeningsbeleid dat door het rijk voorstaat. Met Vijfde Nota 2 lijkt het Rijk te willen inspelen op deze behoefte, door aan gemeenten en provincies meer mogelijkheden te bieden voor het formuleren van passend beleid. Dit beleid biedt ruimte voor maatwerk op lokaal en regionaal niveau. Het doel is het bieden van goede vestigingsplaatsen voor bedrijven, zodat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de vitaliteit van de regio Roosendaal-Halderberge. In het Masterplan Borchwerf II is een raamwerk voorgesteld van ruimtelijke dragers met cultuur-historische en landschappelijk waarde of met infrastructurele betekenis. Het raamwerk deelt het plangebied in verschillende velden, waarvan er enkele voor ontwikkeling in aanmerking komen. Het onderhavige bestemmingsplan opteert voor een gedifferentieerde uitwerking van de velden, gerelateerd aan de functioneel-ruimtelijke betekenis van de structuurdragers voor het plangebied. De visie voor verdere planvorming is gebaseerd op de overtuiging dat het raamwerk niet alleen moet worden ingezet om een functioneel-ruimtelijke samenhang te brengen tussen de verschillende velden, maar ook om te komen tot een integratie met het omliggende gebied en het bestaande bedrijventerrein Borchwerf I. Gestreefd wordt daarbij naar een logische aansluiting van de verschillende ontwikkelingsvelden op het bestaande bedrijventerrein. De ruimtelijke dragers volgens het Masterplan zijn de Roosendaalse Vliet, de nationale Buisleidingenstraat, de A17, de geprojecteerde Noordoost Tangent, de Roosendaalsebaan/Gastelseweg, de spoorbaan en de Bakkersberg. De gronden tussen deze dragers zijn velden genoemd. Het Masterplan onderscheidt de velden A tot en met G. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de velden A, B, C, D en F. De velden E en G blijven buiten beschouwing. Van de ruimtelijke dragers snijden de A17 en de Bakkersberg dwars door het bedrijventerrein. Aan weerszijden A17 bevindt zich afwisselende bedrijfsbebouwing. Voorzien wordt een groene begeleiding van de Rijksweg, met bebouwing op afstand. Aan weerszijden van de Bakkersberg gelden daarnaast verschillende gebiedstypologieën. De Bakkersberg zelf wordt bovendien onderdeel van een nieuw te ontwikkelen Ecologische Verbindingszone van ruim 150 m breed. In structureel opzicht worden daarom in het bedrijventerrein Borchwerf drie kerngebieden onderscheiden, te weten Borchwerf I en veld B, de velden A en F en de velden C en D. Deze kerngebieden worden ieder afzonderlijk aangesloten op het hoofdwegennet, de A17 en de toekomstige Noordoost Tangent. 2 Door de val van twee achtereenvolgende kabinetten is de parlementaire behandeling en vaststelling van de Vijfde Nota nog niet gebeurd. Op basis van voorstellen uit de Stellingnamebrief Nationaal Ruimtelijk Beleid d.d. 1 november 2002 wil het kabinet de huidige Vijfde Nota en het Tweede Structuurschema Groene Ruimte integreren in de Nota Ruimte (stand van zaken medio april 2003). Hoofdstuk 2 13

16

17 De vorm van veld A wordt bepaald door de waaierstructuur van de drie hoofdontsluitingswegen. De middelste van deze drie wordt als stedelijke as vormgegeven en verbindt veld A met veld B en Borchwerf I. Binnen veld A is aan weerszijden van de centrale hoofdontsluiting grootschalige bebouwing voorzien. Naar de oostelijke en westelijke rand gaat de grootschalige bebouwing over in compacte bebouwing op kleinere kavels. De toekomstige Noordoost Tangent vormt een harde barrière met het noordelijke buitengebied. Aan de rand van veld A zijn direct aan de toekomstige Noordoost Tangent grote bedrijfskavels geprojecteerd, die geschikt zijn voor de bovenregionale opvang. Door de centrale ligging van veld F is hier de nodige aandacht besteed aan de aansluiting op de omringende karakteristieken. De bebouwing langs deze groen/ blauwe strook is op de snelweg georiënteerd en zal uit kantoren bestaan op kleinere kavels. Er wordt gestreefd naar een invulling met een sterke ruimtelijke samenhang en representatieve uitstraling om zo samen met de bebouwingswand in veld D een aantrekkelijke werkboulevard te creëren langs de snelweg. Met ruimtelijke accenten aan de beide uiteinden van de kantorenstrook kan het bedrijventerrein gemarkeerd worden voor het verkeer over de A17. Tussen de snelweg A17 en de buisleidingenstraat is sprake van een langgerekt deelgebied met een maat van 300 bij 2000 meter. Dit gebied wordt ter hoogte van de Gastelse Dijk-zuid doorsneden door een ecologische verbindingszone, die het gebied van de Nieuwe Roosendaalse Vliet verbindt met die van de Bakkersberg. Hierdoor ontstaan twee bebouwingsvelden (gebied C en D). Door de ligging en vorm van deze bebouwingsvelden lenen deze zich met name voor vernieuwende vormen van ruimtegebruik, waarbij het accent ligt op intensiever gebruik van deze ruimte. Veld B moet worden gezien als koppeling tussen Borchwerf I en veld A. Verkeerskundig wordt niet allee een directe verbinding gelegd met de hoofdstructuur in veld A, maar wordt tevens de weg geopend voor een directe verbinding met het bedrijventerrein Majoppeveld. Daarmee kan de binnenstedelijke verkeersstructuur van Roosendaal worden ontlast en is sprake van een structurele verbetering. Hoofdstuk 2 15

18 2.3 Hoofdinfrastructuur De uitdrukkelijke wens bestaat om de infrastructuur om en in Roosendaal te verbeteren. De voorgenomen aanleg van de Noordoost Tangent - vooral bedoeld om het autoverkeer noordelijk van Roosendaal in plaats van zuidelijk door de stad te leiden - zal de bereikbaarheid van Roosendaal en Oud-Gastel veranderen. De toe- en afrit bij het viaduct van de Roosendaalsebaan zal komen te vervallen en worden vervangen door een toe- en afrit in de toekomstige Noordoost Tangent, nabij de spoorlijn Roosendaal Dordrecht. Hierdoor het bedrijventerrein Borchwerf zowel ten oosten als ten westen ervan ontsloten op regionaal niveau. Deze twee knooppunten zijn aan elkaar verbonden door middel van een interne ontsluitingsring op lokaal niveau. Om een interne ontsluitingsring te verkrijgen en deze aan te laten sluiten op de ontsluitingsstructuur op regionaal niveau wordt de Roosendaalsebaan ter hoogte van de ecologische zone in oostelijke richting afgebogen en aangesloten op het westelijk gelegen toekomstige Noordoost Tangent. De afgebogen Roosendaalsebaan sluit halverwege aan op de stedelijke as die de basis vormt van de velden A en B en zorg draagt voor de hoofdontsluiting hiervan. In aanvulling hierop wordt de Roosendaalsebaan ingericht als stedelijke as waarin doorgaand-, bestemmings- en langzaamverkeer van elkaar gescheiden zijn. Een verdere structurele verbetering moet worden bereikt door een nieuwe verbinding te realiseren tussen enerzijds Borchwerf I en II en bedrijventerrein Majoppeveld en anderzijds de aansluiting met de A58 (Oostpoort) buiten de wijk Kalsdonk om. Een dergelijke aanvulling op de bestaande infrastructuur is noodzakelijk omdat de capaciteit van de Gastelseweg in de toekomst ontoereikend is om het extra verkeer ten gevolge van Borchwerf II te verwerken. Als gevolg van deze veranderingen zal voor de Gastelseweg nader bekeken dienen te worden, hoe deze autoluw kan worden gemaakt en hoe doorgaand verkeer kan worden voorkomen. De hoofdontsluiting van de velden C en D wordt gevormd door een parallel aan de A17 gelegen ontsluitingsweg die aan de noordzijde aansluit op de Roosendaalsebaan en aan de zuidzijde op de aansluiting van Borchwerf I op de A17. Hierdoor ontstaat een verbeterde aansluiting van Borchwerf II en van Oud-Gastel op de snelweg. De fietspadenstructuur van Borchwerf II wordt ten behoeve van het woonwerkverkeer gekoppeld aan de bestaande primaire netwerken van Roosendaal en Halderberge. Voor het fietsverkeer wordt de doorgaande verbinding langs de Gastelseweg/Roosendaalsebaan in stand gehouden. De fietspaden worden zo ingericht dat zij als calamiteitenroute dienst kunnen doen. Aan de rand van de ecologische verbindingszone is een oost-west gerichte recreatieve fietsroute voorzien die een verbinding vormt met het buitengebied en het interne fietspadennetwerk ondersteunt. 16 Deel A - Planopzet

19 2.4 Interne ontsluitingsstructuur Voor het bedrijventerrein Borchwerf II is een verkeersstructuur ontworpen die aansluit op de huidige structuur van Borchwerf I. In beide terreinen zijn twee hoofdassen te onderscheiden die de ruggengraat vormen van de terreinen. De interne ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer van de bebouwingsvelden A en B wordt opgehangen aan de zojuist toegelichte hoofdontsluitingsstructuur. De gebieden A en B zijn ruimtelijk gestructureerd door een centrale stedelijke as. Aan weerszijden van deze stedelijke as worden de bebouwingsgebieden ontsloten door middel van een orthogonaal stratenpatroon. Dit stratenpatroon sluit aan de westelijke en oostelijke zijde op twee noord-zuid gerichte straten aan en loopt buiten veld A door in de ontsluitingsstructuur van veld F. De beide terreinen zijn onderling verbonden door verlenging van de bestaande hoofdontsluitingsweg, de Borchwerf, die eindigt in een rotonde met de centrale as van Borchwerf II en een geprojecteerde verbindingsroute in westelijke richting naar het bedrijventerrein Majoppeveld. De ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer van bebouwingsveld C bestaat uit een T-structuur die direct gekoppeld is aan het viaduct over de A17. De ontsluitingsstructuur vormt de beëindiging van de Stepvelden, de centrale as van het bedrijventerrein Borchwerf I en zorgt voor een functionele verweving van de terreindelen aan weerszijde van de A17. Ter plaatse van het viaduct is de belangrijkste ontsluiting op de A17 geprojecteerd. In de toekomst zal dit de enige ontsluiting op de A17 zijn omdat na aanleg van de Noordoost Tangent de huidige tweede aansluiting ter plaatse van de Roosendaalsebaan zal komen te vervallen. De ontsluitingsweg die parallel aan de A17 ligt verzorgt niet alleen voor de ontsluiting van de velden C en D, maar is ook bedoeld voor de verkeersafwikkeling vanuit Oud-Gastel in de richting van Bergen op Zoom. Daarmee heeft deze ontsluitingsroute ook een betekenis voor doorgaand verkeer; uit oogpunt van verkeersveiligheid worden de bedrijfskavels dan ook niet rechtstreeks op deze ontsluitingsweg aangesloten, maar via aparte wegen. In het bedrijventerrein Borchwerf II is ook de aanleg van een fijnmazig routestelsel voor langzaamverkeer voorzien. Dit routestelsel loopt deels parallel aan de hoofdontsluiting. Overal is voorzien in de ontwikkeling van vrijliggende fietspaden, waarbij er naar gestreefd is om de noodzakelijke oversteek van deze hoofdwegen tot een minimum te beperken. Andere, vrijliggende fietsroutes zijn voor een belangrijk deel geïntegreerd met de groenstructuur. Het totale routestelsel biedt daarmee de mogelijkheid aan gebruikers van Borchwerf om met de fiets naar het werk te komen, maar is ook te benutten als aanvulling op het bestaande netwerk voor recreatief langzaam verkeer. Hoofdstuk 2 17

20

21 2.5 Groenstructuur Gezien de grote omvang van Borchwerf en de plaatselijke grootschalige bebouwing is in het stedenbouwkundig plan voorzien in een groenstructuur passend bij de schaal en maat van het bedrijventerrein. De waaiervormige assen zijn zodoende ingericht als groene lanen door het toepassen van bomenrijen en het opnemen van wadi s in het profiel. De velden A, B en F worden bovendien omgeven door forse groen-blauwe stroken als afscherming naar het landschap en de snelwegen. Ten noorden van veld A kan de nieuwe verkeersknoop van de snelweg opgenomen worden alsmede de loop van de Riet. Tussen de velden A en B ligt de Omloopleiding Bakkersberg. Deze watergang maakt onderdeel uit van een ecologische verbindingszone van circa 150 m¹ breed, die in het plan wordt opgenomen. In deze zone is ook de beschermingszone opgenomen die in het kader van de aanwezige hoogspanningsleiding en rioolpersleiding in acht genomen dient te worden. Bij de bebouwingsvelden C en D dient met bebouwing afstand gehouden te worden tot de kabels en leidingen die ten noordwesten (de buisleidingenstraat) en zuidoosten (langs de A17) van dit gebied liggen. Langs deze elementen gelden beschermingszones die in acht genomen moeten worden. In deze zones worden onder andere groenstroken opgenomen. De velden C en D worden ter hoogte van de Gastelsedijk Zuid van elkaar gescheiden door de Bakkersberg. Veld C wordt in de zuidelijke punt doorsneden door een landbouwweg met laanbeplanting. Om enige transparantie van Veld D richting landschap te waarborgen is ervoor gekozen deze op te knippen in een drietal deelvlekken die van elkaar gescheiden worden door twee brede groenstroken van 50 meter breed. De Omloopleiding Bakkersberg en het aangrenzende natuurgebied zijn in het bestemmingsplan opgenomen; deze zone vormt een verbinding langs de Bakkersberg tussen de linker en de rechter deel van het bestemmingsplangebied. 2.6 Toekomstige waterhuishouding Het aspect water heeft vroegtijdig in de planontwikkeling een rol gekregen en blijft in de nadere planvorming nadrukkelijk in de aandacht staan. Voor de ontwikkeling van het plangebied is gekozen voor duurzaamheid. Dit betekent voor het aspect water dat als centraal uitgangspunt geldt dat het waterbeheer geen of zo weinig mogelijk problemen veroorzaakt voor andere tijden, plaatsen en milieucompartimenten. Hoofdstuk 2 19

22 Doel Vanuit het oogmerk duurzaamheid is de volgende hoofddoelstelling geformuleerd: de waterstromen binnen het gebied en tussen het gebied en de omgeving worden op een juiste manier vormgegeven. Een zorgvuldig ontworpen systeem van ontwatering en afwatering zal hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Deze doelstelling is uitgewerkt naar de volgende gebiedsspecifieke doelen: voorkomen van wateroverlast; waarborgen van de veiligheid tegen inundaties ontwikkelen van een schoon watersysteem, op basis van het principe van duurzaam stedelijk waterbeheer (scheiden van schone en vuile waterstromen); voorkomen van piekbelastingen op ontvangende watergangen; streven naar duurzame watervoorziening. Uitgangspunten en randvoorwaarden De doelen zijn in overleg met waterbeheerders opgesteld. Voor de verwezenlijking van de doelen gelden een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden. Hierover heeft uitvoerige afstemming met de waterbeheerders plaatsgevonden. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals deze zijn en worden gehanteerd bij de planontwikkeling van het bedrijventerrein Borchwerf II. In het onderstaande is aan de hand van de thema s, zoals beschouwd bij de beschrijving van de huidige situatie, aangegeven op welke wijze wordt omgegaan met water in het plangebied. Veiligheid Veiligheid wordt gezien als belangrijk thema. Ten behoeve van de bescherming tegen hoogwater vanuit het Mark-Vliet kanaal hanteert het Hoogheemraadschap een dijkhoogte van 1,15 m + NAP. Deze hoogte geeft een bescherming tegen wateroverlast van 1 keer per 50 jaar. Op deze wijze wordt een bescherming tegen wateroverlast geboden van minimaal 1 keer per 50 jaar. Dit geldt voor de huidige situatie en houdt geen rekening met hogere waterstanden ten gevolge van klimaatsverandering. Veld C is buitendijks gebied, gelegen buitenzijde van de secundaire waterkering. Om wateroverlast te vermijden zullen de toekomstige weg- en bouwpeilen in veld C overal liggen boven de door het Hoogheemraadschap van West-Brabant gehanteerde beschermingsniveau van 1,15 m NAP voor een bescherming van 1 x per 50 jaar. In verband met deze ontwikkeling zal compensatie geregeld worden voor capaciteit waterberging in toekomstige plannen. De verloren berging zal in andere gemeentelijke plannen van Roosendaal en Halderberge gecompenseerd worden. In nauw overleg met de waterbeheerders zal een plan van aanpak worden opgesteld om het zoekgebied en de specifieke uitgangspunten hiervoor nader te bepalen. 20 Deel A - Planopzet

23 Verder is van belang dat het Hoogheemraadschap van West-Brabant geen verantwoordelijkheid kan dragen voor in de toekomst optredende wateroverlast in dit veld C. In de overige plandelen geldt wel een bescherming tegen hoogwater van 1x per 50 jaar. De huidige situatie een directe verbinding tussen de sloot aan de zuidzijde van Madenstraat en de Roosendaalsche Vliet. In het ontwerp van het waterhuishoudkundig systeem voor het bedrijventerrein zal een afsluitmogelijkheid worden opgenomen. Hierdoor wordt in situaties met te hoge waterstanden op de Roosendaalsche Vliet voorkomen dat er inundaties in het plangebied optreden. Het overige deel van het plangebied ligt binnendijks van de secundaire (niet primaire) waterkering. Wateroverlast Er zijn geen grote bestaande knelpunten in het oppervlaktewatersysteem aanwezig. Om te voorkomen dat het bedrijventerrein eventuele wateroverlast veroorzaakt in benedenstroomse gebieden is binnen het plangebied ruimte gereserveerd om water, afkomstig van verharde oppervlakken binnen het plangebied, voortkomend uit een neerslaggebeurtenis met een herhalingstijd van maximaal één keer per 10 jaar te bergen. Voor infiltratie zijn de mogelijkheden binnen het plangebied, zo blijkt uit onderzoek uit tot nu toe uitgevoerd onderzoek gering. Bij de dimensionering van retentievoorzieningen zal worden uitgegaan van berging. Eventuele infiltratie van afstromende hemelwater kan wel plaatsvinden. Afstromend hemelwater van wegen wordt zoveel mogelijk geïnfiltreerd in de berm of in bermsloten vastgehouden van waaruit het zal infiltreren, afstromen of kan overstorten naar de retentievoorzieningen. De gemeente heeft een maximale afnameverplichting voor afstromend hemelwater van verharde oppervlakken van bedrijfsterreinen op basis van een bui met een herhalingstijd van één keer per 10 jaar. Aan de uit te geven terreinen wordt dan ook de eis gesteld dat voor een bepaalde hoeveelheid afstromend hemelwater, afhankelijk van het verharde oppervlak, tijdelijke retentie op eigen terrein gerealiseerd dient te worden. Voor dit water geldt dat door de bedrijven nagegaan moet worden of hergebruik dan wel infiltratie mogelijk is. Op dit moment bestaan er vergevorderde plannen over een peilverhoging op de Riet. Een verhoging van de waterstand in de Riet heeft met name consequenties voor inundaties, maar heeft ook een vrije afvoer op de Bakkersberg tot gevolg. Hierdoor is onderbemaling niet meer noodzakelijk. Deze onderbemaling heeft tot doel gehad de ontwatering van de landbouwkundige percelen te waarborgen. Het beëindigen van de bemaling is duurzaam, echter de kans op wateroverlast (inundaties) zal toenemen in het laaggelegen deel van het plangebied tussen de A17 Hoofdstuk 2 21

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie

Bedrijventerreinen(hersteld vastgesteld) Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen(hersteld vastgesteld) Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Vastgesteld, 14 juni 2013 NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va01 Hersteld vastgesteld 20 november 2014 NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-va02 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:500 Datum: 11 augustus 2014 Projectgegevens: TOE01-0252775-01B

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt

Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Bestemmingsplan De Leyen/Jan Steenlaan 2000 Gemeente De Bilt Utrecht, december 2000 Inhoudsopgave Toelichting voorschriften 1. Inleiding 1 1.1.

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Inhoud van de toelichting

Inhoud van de toelichting Inhoud van de toelichting 1. Inleiding blz. 5 1.1. Aanleiding 5 1.2. Startnotitie 5 1.3. Ligging en begrenzing plangebied 6 1.4. Vigerende regelingen 6 1.5. Leeswijzer 6 2. Beleidskader 7 2.1. Inleiding

Nadere informatie

ZAKELIJKE BESCHRIJVING

ZAKELIJKE BESCHRIJVING ZAKELIJKE BESCHRIJVING (behorende bij het besluit van Provinciale Staten van Fryslân d.d. 28 november 2012 tot indiening van een verzoek aan de Kroon om onteigening ter uitvoering van het - door Provinciale

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D

Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 V A S T G E S T E L D Inpassingsplan N381 VASTGESTELD Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding Separaat bijgevoegd: Zie hoofdstuk 7 van de toelichting voor de lijst met diverse

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen

Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen Zaaknummer OLOGRF13 Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tussen het dorp Vlijmen en de Abdij Mariënkroon ligt een gebied van ruim 38 hectare, waarop zo n

Nadere informatie

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN RUCPHEN Bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg BESTEMMINGSPLAN Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg Gemeente Rucphen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus ruimtelijke onderbouwing in het kader van het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor locatie perceel van Achmea aan de Laan van Malkenschoten

Nadere informatie

Bestemmingsplan BAT-terrein

Bestemmingsplan BAT-terrein Bestemmingsplan BAT-terrein Datum April 2012 Gemeente Webadres gemeente Contactpersoon Zevenaar www.zevenaar.nl Dhr. W. Geurts Opdrachtgever Contactpersoon IDN bestemmingsplan NL.IMRO.0299.BP01BATTERREIN-ON01

Nadere informatie

Moerdijk. Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk

Moerdijk. Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk Moerdijk Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk Golfbaan Moerdijk Moerdijk bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.GolfbaanMoerdijk-0401 12-10-2011 concept 03-05-2012

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied

Ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied Raadsbesluit Bureau Ruimtelijke Ordening SROB: nr: Inhoudsopgave Pagina nummer Hoofdstuk 1. Inleiding 1 1.1. Doel van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Bijlage Datum: September 2010 Projectgegevens:

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 Planstatus: Vastgesteld Datum: 28 februari 2012 Plan identificatie: NL.IMRO.1719.5bp11Kerkstraat41-vg01 Auteur: Ir. C.C.F. Mureau Opdrachtgever: De heer Dudok

Nadere informatie

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provincie Gelderland 6 maart 2013 Voorontwerp HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie