LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad."

Transcriptie

1 LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: , E: Nieuwsbulletin 20 mei Inspectie gematigd positief over speciaal onderwijs Voor u ligt wederom een gezamenlijk nieuwsbulletin van LVC3 LVC4 en de WEC-Raad waarin u ook clusterspecifieke informatie aantreft. Tevens wordt, indien noodzakelijk, informatie vanuit de projecten LNA, Herstart/Op de Rails en Agenda (v)so Passend Onderwijs gemeld. Wij wensen u weer veel leesplezier. Mogen wij erop vertrouwen dat u de voor uw personeel relevante onderwerpen onder hun aandacht brengt. Onderwerpen deze keer o.a. - Maatregelen LGF en de consequenties miljoen AWBZ compensatie - Inspectie gematigd positief over speciaal onderwijs - Onrechtmatige constructie VSO - Vooraankondiging Hét Congres - Nieuw programma voor veiligheid op scholen - Studiedag Kentalis maak mooi gebaar - Special Olympics regionale spelen - Symposium als normaal anders is - Vooraankondiging Passer Conferentie - Leerlingen met autisme gaan sociaal op stap - Internationaliseren met ict in het speciaal onderwijs Maatregelen leerling gebonden financiering en de te verwachten consequenties! Alle scholen en MR s zijn op 27 april jl per brief door OCW ingelicht over het besluit het bedrag voor ambulante begeleiding binnen de LGF te verlagen met 13,6 %. Let op: dit is niet van toepassing op AB in het MBO. Tevens wordt het schooldeel van de rugzak in het sbao verlaagd met 4209,- Zoals u weet heeft de WEC-raad zich steeds hevig verzet tegen deze bezuiniging. Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 1 / 9 20 mei 2010

2 Op dit punt was van enige solidariteit bij de collega Raden echter geen sprake. De politiek heeft begripvol geluisterd, maar geen actie ondernomen. Ook meerdere leden, die hun politieke contacten hebben aangeboord, hebben geen positief resultaat kunnen boeken. De gevolgen van dit besluit zijn reeds nu waarneembaar! GROEI!!!! We constateren nu, dat door beide maatregelen het aantal verwijzingen vanuit het sbao en het regulier onderwijs naar onze scholen toeneemt. We verwachten dat de groei van het speciaal onderwijs weer flinke vormen gaat aannemen. Met klem wijzen wij nu collega Raden én de politiek op de problemen rond de groei van het speciaal onderwijs. De clusterverenigingen en de WEC-raad stellen zich op het standpunt dat deze groei een gezamenlijk probleem is van het speciaal én het regulier onderwijs. In het overleg met de verschillende Raden wordt daar nu steeds op gewezen. Tevens wijzen wij erop dat REC s en (V)SO scholen uiteraard aan hun wettelijke verplichting moeten voldoen, maar we willen er tevens op wijzen, dat het verstandig is in het regionaal overleg met het regulier onderwijs te wijzen op die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. In genoemde brief van OCW wordt gesproken over het afsluiten van een convenant tussen o.a. de Raden en de vakorganisaties mbt het inrichten van een matchpoint. Naar onze verwachting zal dit convenant op korte termijn kunnen worden afgesloten. 10 miljoen voor zorgleerlingen We hebben u in onze nieuwsbrieven steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen mbt de AWBZ pakketmaatregel en de gevolgen die deze maatregel heeft op de uitvoering van de Richtlijn Afbakening AWBZ en onderwijs. De richtlijn maakt het mogelijk via de ouders AWBZ middelen in het onderwijs in te zetten. Door de pakketmaatregel kwamen scholen (en ouders) in de problemen, doordat ouders minder AWBZ middelen kunnen overhevelen naar school, is schoolplaatsing of het op verantwoorde wijze volgen van onderwijs in het geding. Om deze problemen te compenseren heeft VWS 10 miljoen euro per jaar ter beschikking van OCW gesteld. OCW stelt deze middelen via de REC s cluster 3 en cluster 4 ter beschikking van de scholen. (V)SO- én reguliere scholen kunnen nu bij het REC een aanvraag indienen tbv individuele geïndiceerde kinderen, als zij vanuit de richtlijn Afbakening AWBZ en onderwijs onvoldoende middelen ter beschikking gesteld krijgen en schoolplaatsing daardoor in het geding komt. Het CIZ, dat de AWBZ indicatie tbv de kinderen verzorgt, zal verplicht op het indicatiebesluit aan ouders moeten aangeven, welk gedeelte van de toegekende zorgmiddelen ter beschikking gesteld móet worden aan de school. Als ouders dit gedeelte niet overhevelen naar de school, kan de school géén gebruik maken van de compensatie maatregel. U kunt de regeling nalezen op onze website: Op dit moment verzorgen we in samenwerking met enkele leden van het REC beraad een brochure, handreiking en aangepast aanvraagformulier. We zullen dit op korte termijn aan alle REC coördinatoren toesturen en plaatsen op onze web-site. De REC-coördinatoren zullen alle scholen er tevens van op de hoogte stellen. Onrechtmatige constructie. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is naar voren gekomen dat op verschillende locaties in het land leerlingen staan ingeschreven bij een (V)SO-school, terwijl deze leerlingen het volledige onderwijs volgen in het regulier onderwijs. Dit is wettelijk niet toegestaan. Leerlingen kunnen alleen bij een (V)SO-school worden ingeschreven als zij daar ook onderwijs volgen. Onder voorwaarden (artikel 11 en 12 Onderwijskundig besluit WEC) is wel mogelijk dat leerlingen een deel van het onderwijs in het regulier onderwijs volgen (symbiose, op basis van artikel 24 van de WEC). Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 2 / 9 20 mei 2010

3 Als geïndiceerde leerlingen het volledige onderwijsprogramma volgen op een school voor regulier onderwijs, is voor hen extra bekostiging beschikbaar in de vorm van de zogenoemde 'rugzak' (de leerlinggebonden financiering). Wanneer de inspectie constateert dat op een bepaalde locatie sprake is van de niettoegestane constructie, dan is daarop het sanctiebeleid van toepassing. Onrechtmatig verkregen middelen worden teruggevorderd lees verder Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding: Positief resultaat. Meer dan negentig diensten ambulante begeleiding uit Cluster 2,3 en 4 hebben een evaluatie uitgevoerd met de methode Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding (ABAB). De resultaten van de tevredenheidsen kwaliteitsmetingen onder de belangrijkste afnemers (het regulier onderwijs, ouders en leerlingen) en aanbieders (ambulant begeleiders en hun leidinggevenden) geven een positief beeld van de kwaliteit van de begeleiding en de tevredenheid hierover. En daar zijn we trots op!. Samenvatting van de resultaten vindt u in bijgaand vlugschrift. In de april editie van Basisschool en management is een artikel verschenen over de resultaten van de verschillende onderzoeken. Zie voor de resultaten: Meer informatie en de benchmarks zijn te downloaden via: Resultaten Quick Scan. De resultaten van de quick scan die het PON in maart onder scholen voor voortgezet speciaal onderwijs uitvoerde, zijn bekend. In dit onderzoek stonden de bevoegdheid en inschaling van docenten die werkzaam zijn binnen het (toekomstige) uitstroomprofiel vervolgonderwijs centraal. Aan het onderzoek deden 96 vestigingen van VSO scholen mee. Op vrijwel alle scholen (92 procent) zijn docenten met een PABO bevoegdheid werkzaam voor leerlingen die worden voorbereid op het examen voortgezet onderwijs. In mindere mate geldt dat voor docenten die een 2e graads lerarenopleiding hebben afgerond, zij worden inge zet op 71 procent van de scholen. De docenten met een 1e graads opleiding zijn het schaarst, 38 procent van de scholen geeft aan hen in te zetten binnen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.. Lees verder : Inspectie gematigd positief over speciaal onderwijs Op 21 april jl. is het onderwijsverslag van inspectie over 2009 verschenen. In dit verslag worden altijd een aantal algemene thema s behandeld, naast een uitwerking per onderwijssector. In deze bijdrage gaan we vooral in op de resultaten voor het speciaal onderwijs. Cluster 3 en cluster 4. Dit verslagjaar zijn de cluster 3 en 4 scholen onderzocht die zwak zijn. Inspectie constateert dat de kwaliteit van het onderwijs in de clusters 3 en 4 duidelijk is toegenomen. Op 1 januari 2010 heeft 80,8 % van de scholen binnen cluster 3 een basisarrangement, 18,3 % is zwak en 0,9 % is zeer zwak. Voor cluster 4 zijn de cijfers : 70,4 % een basisarrangement, 27,9 % van de scholen is zwak en 1,7 % is zeer zwak. Van alle cluster scholen heeft 70.4 % een basisarrangement. Vorig jaar was dat nog 50%. Maar daar staat nog wel tegenover dat het percentage zwakke so/vso scholen veel hoger ligt dan in het regulier onderwijs. Lees verder over..: - De Regionale Expertise Centra - Aantallen indicaties en verdeling tussen regulier en speciaal. - Vermindering onderwijstijd - Verdere kwaliteitsverbetering..op... Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 3 / 9 20 mei 2010

4 Vooraankondiging Hét Congres 2010 Op 25 en 26 november zal opnieuw het tweedaagse congres voor cluster 3 en 4 plaatsvinden. Inmiddels zijn de thema s voor deze dagen vastgesteld. Gezien de ontwikkelingen rond wetgeving VSO zullen we rond dit thema een minicongres (in Hét Congres) organiseren met, zoals het er nu naar uit ziet internationale sprekers. Verder staan o.a. op de agenda kwaliteit en opbrengsten; rekenen en taal; veiligheid; thuiszitters; gedragsproblemen; laagfunctionerenden; autisme en ICT. Binnen de thema s zal aandacht worden besteed aan zowel onderzoek en ontwikkeling als beleid en praktijk. Daarmee wordt Hét Congres voor meerdere doelgroepen interessant. Ook zal er weer een uitgebreide informatiemarkt aanwezig zijn. Vergeet u niet deze data alvast in uw professionaliseringsagenda voor op te nemen en onder de aandacht te brengen van uw medewerkers en collega s door te geven. Wij verwachten dit jaar ook vanuit cluster 4 een grote opkomst! Aanmelding aanvraag SLOA-middelen geopend De PO-Raad nodigt schoolbesturen uit voorstellen te formuleren om samen met hun scholen te werken aan het versterken van de R&D functie binnen de organisatie. Op basis van de ervaringen die in 2009 zijn opgedaan heeft de PO-Raad besloten de SLOA-middelen ook in 2010 via een regeling beschikbaar te stellen aan de schoolbesturen*. De PO-Raad heeft er voor het jaar 2010 voor gekozen geen inhoudelijke thema s te benoemen. Besturen kunnen allerlei voorstellen voor projecten indienen, die de R&D functie binnen het bestuur en de rest van de organisatie versterken. Het is wel van belang dat het project een directe relatie heeft met het versterken van de kwaliteit van het onderwijs. Aanvragen die geen relatie hebben met het primair proces worden niet gehonoreerd. De aanmelding dient uiterlijk 1 juni door de PO-Raad ontvangen te zijn. Meer informatie over de procedure rond de aanmelding vindt u op de website van de Po Raad: Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs. Ruim honderd scholen voor speciaal onderwijs doen mee aan de taal/lees- en rekenverbetertrajecten van Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad. Zij ervaren in de praktijk dat de resultaten van hun leerlingen verbeteren door de resultaten goed te volgen en te analyseren. Op dinsdag 1 juni 2010 kunt u leren van de ervaringen, ideeën en tips van deze scholen op de werkconferentie Opbrengstgericht Speciaal Taal/lees- en Rekenonderwijs. De conferentie organiseren we in afstemming met de WEC-Raad, die mede-initiator was van de verbetertrajecten voor speciaal onderwijs. Opbrengstgericht werken in het onderwijs zorgt voor betere resultaten van leerlingen. Dat is belangrijk in het basisonderwijs, maar ook in het speciaal onderwijs. Uit de praktijk blijkt dat scholen voor speciaal onderwijs veel vooruitgang boeken door goed naar de prestaties van de leerlingen te kijken. Dit draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van het speciaal onderwijs, waarvan de leerlingen profiteren. Meer info: Handvest kwaliteit speciaal onderwijs Op 19 mei j.l. organiseerde de clusteroverstijgende taakgroep kwaliteit een expertise-bijeenkomst in Amersfoort. Centraal bij deze bijeenkomst stond de vraag, los van alle kwaliteitsinstrumenten, hoe te komen tot een aantal eenduidige uitspraken over de specifieke kwaliteit van ons speciaal onderwijs. Het gaat daarbij om het vinden van een 'maat' voor het speciaal onderwijs. Ruim 50 aanwezigen vanuit alle vier de clusters hebben via een zogenaamde 'Spiltersessie' druk gewerkt en gediscussieerd over de meest centrale items. Een en ander werd 'omlijst' met een tweetal inleidingen van Frans de Vijlder (lector HAN) en Hans van Dael (partner BMC). Een tweetal rondes van een digitale vragenlijst ging eraan vooraf. Uiteindelijk leverde de sessie een aantal centrale noties op van specifieke kwaliteit (wat onderscheidt ons van andere soorten onderwijs?) op de domeinen: Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 4 / 9 20 mei 2010

5 leerlingen - ouders - het onderwijsaanbod - de externe relaties en de middelen. De taakgroep gaat verder met de resultaten. Het uiteindelijke doel is een 'maat', op basis waarvan we kunnen auditen en uiteindelijk kunnen certificeren. Het zelf meten en bewaken van onze eigen kwaliteit en daarover afspraken maken met de inspectie, vormt daarbij het oogmerk. Nieuw programma voor veiligheid op scholen Het ministerie van OCW start het programma Veilige Publieke Taak Onderwijs (VPTO). Doel is om de bewustwording bij onderwijsinstellingen op het gebied van veiligheid te vergroten. Onderwijsinstellingen worden met dit programma gestimuleerd om het veiligheidsbeleid uit te voeren. Het programma sluit aan op de activiteiten van de kwaliteitsteams veiligheid. Uitgangspunt van het programma VPTO is de verantwoordelijkheid die het schoolbestuur als werkgever heeft voor de veiligheid van de werknemers: docenten, leerkrachten en andere medewerkers. Het programma stelt acht op het onderwijs toegesneden normen voor een veilige publieke taak centraal. Om het programma VPTO kracht bij te zetten wordt tijdelijk, tot eind 2010, een aantal adviseurs beschikbaar gesteld die besturen kunnen ondersteunen bij strategisch veiligheidsbeleid. Voor het complete persbericht: (mailtje van Corine, ) Uitnodiging Studiedag Kentalis Maak een mooi gebaar op 3 juni a.s. Op 3 juni is er een conferentie over het gebruik van gebaren bij mensen met een (zeer) ernstige beperking, georganiseerd door ISAAC. Voor meer informatie: Symposium: Als normaal anders is. Op maandag 11 oktober 2010 organiseren REC 4.5 en Helioskoop (cluster 3) het jaarlijkse symposium over ongewenst gedrag bij kinderen in het onderwijs. De 3 e editie van het symposium met dit jaar de titel Als normaal anders is; denken vanuit mogelijkheden vindt wederom plaats in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee. Het is bedoeld voor iedereen in het onderwijs die werkt met kinderen en jongeren. Kijk voor meer informatie op posium_2010/tab/voor+wie Vooraankondiging PASSER-conferentie dagbesteding/arbeidstoeleiding Op vrijdag 11 juni 2010 organiseert het LNA een PASSER-conferentie dagbesteding / arbeidstoeleiding voor leerlingen met ontwikkelingsstoornissen, waaronder autisme bij NDC Den Hommel in Utrecht. Deze dag is bedoeld voor directeuren, zorgcoördinatoren en stagecoördinatoren van reguliere en speciale scholen voor voortgezet onderwijs. Tijdens de conferentie worden de volgende onderwerpen behandeld: Symbiose met het MBO/HBO Beroepsoriëntatie en beroepscompetenties Leer-werktrajecten Stage/werkvoorbereiding Dagbesteding Samenwerking met het bedrijfsleven Transfer naar werk Scholen die een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren en/of suggesties hebben voor aanvullende onderwerpen (graag met sprekers) kunnen dit rechtstreeks doorgeven aan projectleider Sylvia Hasper via Leerlingen met autisme gaan binnenkort SociaalOpStap Jongeren met autisme hebben moeite met de sociale interactie. Sociale verhalen kunnen hen helpen om sociale situaties te kunnen overzien. Sociale stappenplannen kunnen hen helpen om in een bepaalde sociale situatie adequaat te handelen. Tijdens het LNA congres Autisme werkt! op 24 maart 2009 is de eerste database gelanceerd met 22 sociale verhalen en stappenplannen over schoolse situaties, zoals hulp vragen, regels op school en gepest worden. Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 5 / 9 20 mei 2010

6 Dit kalenderjaar wordt de database uitgebreid met 200 sociale verhalen over uiteenlopende thema s, situaties en gebeurtenissen en wordt gewerkt aan een applicatie waarmee leerlingen met autisme (14-17 jaar) onder begeleiding sociale stappenplannen leren maken met behulp van een smartphone. Circa 130 leerlingen met autisme worden in de gelegenheid gesteld om het prototype van de applicatie in de praktijk te beproeven tijdens proefbijeenkomsten in juni, september en november. SociaalOpStap wordt mogelijk gemaakt door het Mooiste Contact Fonds, een initiatief van KPN, en is een gezamenlijk project van het Landelijk Netwerk Autisme en de CED groep. De doelstelling van het project is tweeledig: 1. Een gratis database met sociale verhalen voor jongeren met autisme en hun begeleider(s). 2. Jaarlijks terugkerende regionale bijeenkomsten waarin (eind)gebruikers onder begeleiding zelf sociale stappenplannen maken via een gratis applicatie op een smartphone. Meer informatie over SociaalOpStap is verkrijgbaar via onder vermelding van SOS info. Online Portfolio voor mensen met autisme Doorwerth, 3 mei Het Dr Leo Kannerhuis, centrum voor autisme, heeft aan OBA MileStones de opdracht verstrekt om een digitaal portfolio te ontwikkelen voor volwassenen met autisme. Zowel het vinden van werk, maar ook het behouden van een baan is voor mensen met autisme lastig. Het digitale portfolio zal de deelnemers de mogelijkheid bieden om bij sollicitaties meer te kunnen visualiseren over welke vaardigheden en talenten zij beschikken. Dit omdat een verbale presentatie in een sollicitatiegesprek in de meeste situaties niet tot de sterkste competenties van deze doelgroep kan worden gerekend. Het project vormt onderdeel van het programma van het Dr Leo Kannerhuis om nieuwe technologieën in te zetten om oa. de arbeidskansen voor mensen met autisme te verbeteren. Vanuit de ambitie van het dr. Leo Kannerhuis wil men dit digitaal portfolio toegankelijk maken voor alle mensen met autisme die hun start op de arbeidsmarkt willen vergemakkelijken. MileStones E-Portfolio. MileStones E-Portfolio is een beveiligd webbased portfoliosysteem met uitgebreide mogelijkheden om competentiegericht onderwijs, arbeidsbemiddeling en re-integratie te ondersteunen. Belangrijk uitgangspunt is dat het E-Portfolio eigendom is van de gebruiker. Deelnemers beheren hun eigen digitaal portfolio, verzamelen bewijzen (beoordelingen, foto s, filmpjes) van vaardigheden en kunnen reflecteren op hun ontwikkeling. MileStones E-Portfolio voldoet aan de afspraak E-Portfolio NL, NTA 2035, waarmee ook de uitwisseling van gegevens in het kader van een leven lang leren mogelijk wordt. Voortbouwen op E-Portfolio VIER De ontstaansgeschiedenis van MileStones E- Portfolio gaat terug naar de ontwikkeling van een digitaal portfolio voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs. In samenwerking met Kennisnet en De Ortolaan, cluster 4-school voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen, is E-Portfolio VIER gebouwd. Voor de jongeren met autisme stelde dit specifieke eisen aan structuur en taalgebruik. Het zich digitaal kunnen presenteren aan (stage) werkgevers heeft in dit portfolio een sterk accent gekregen. Dr Leo Kannerhuis Met het ontwikkelen van het digitale portfolio voor volwassenen wil het Dr Leo Kannerhuis mensen met autisme meer kans geven in het vinden en behouden van een baan. Het Dr. Leo Kannerhuis is een gespecialiseerd behandel- en kenniscentrum voor autisme. Het heeft vestigingen in Arnhem, Nijmegen, Amsterdam, Oosterbeek, Doorwerth, Zwolle en Wolfheze. Bij het Dr. Leo Kannerhuis werken 600 professionals aan de behandeling en begeleiding van met name kinderen en jongeren, maar ook in toenemende mate volwassenen met autisme. Zij worden door middel van behandeling en ondersteuning voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven en een zo groot mogelijke maatschappelijke participatie. Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 6 / 9 20 mei 2010

7 Meer weten? Neem contact op Michel Vervaet, projectleider Dr Leo Kannerhuis. Mail naar of Bram Barkhuysen, OBA MileStones, Links Informatiebijeenkomst functiemix in het speciaal onderwijs. Op maandag 17 mei jl organiseerden LVC3 en LVC4 een gezamenlijke informatiemiddag rond de invoering van de functiemix in het speciaal onderwijs. Deze middag hield Dhr. Erwin Boom van BMC een inleiding over de gevolgen en de uitvoering van de functiemix. Mw. Marlies van den Bel van de PO Raad was tevens aanwezig om haar expertise op dit terrein met ons te delen. Afgaande op de reacties van de aanwezigen, een 50tal vertegenwoordigers van cluster 3 en cluster 4 scholen, kan deze middag als geslaagd worden beschouwd. Internationaliseren met ict in het speciaal onderwijs etwinning is een Europees project dat leerlingen en leerkrachten in heel Europa met elkaar in contact brengt. Reizen is een dure en soms ingewikkelde aangelegenheid. Maar leerlingen en leerkrachten kunnen veel leren van een leeftijdgenoot of collega in het buitenland en omgekeerd natuurlijk. Met etwinning reis je via de computer. Voor scholen voor speciaal onderwijs biedt dit extra mogelijkheden om internationaal contacten te leggen en het gebruik van de computer op school te bevorderen. Met etwinning kunnen leerlingen online met elkaar samenwerken aan een project door bijvoorbeeld te mailen en chatten. Bijvoorbeeld foto s van de school uitwisselen, samen verhalen maken of een rekenopdracht voor elkaar maken. Voor een voorbeeld van etwinning, bekijk Hierdoor doen ze internationale ervaring op en wordt een gewone les extra spannend. Leerkrachten kunnen materiaal en methodes uitwisselen en inspiratie en frisse ideeën opdoen. De etwinning helpdesk in Nederland helpt scholen daarbij op weg met suggesties en advies. Of met voorbeeld van scholen voor speciaal onderwijs die al aan etwinning doen. Lijkt etwinning iets voor u en uw leerlingen, heeft u een vraag over etwinning? Neemt u dan contact op met de etwinning Helpdesk in Nederland! Wij helpen u graag met al uw technische en praktische vragen. Wij komen graag een keer bij u langs om de mogelijkheden voor etwinning op uw school toe te lichten. Kennemerplein 16, 2011 MJ Haarlem tel: daagse bijeenkomst tbv managementen directieleden van ZMLK scholen In september 2009 organiseerde de LVC3 een studiedag voor management- en directieleden van ZMLK scholen, een studiedag die door de deelnemers goed werd beoordeeld. In aansluiting op deze studiedag en in navolging van de 2 daagse bijeenkomsten die de LVC3 tbv management- en directieleden van LG- en LZK scholen organiseert, kondigen wij aan een 2 daagse studiebijeenkomst tbv management- en directieleden van ZMLK scholen te willen organiseren op 30 september en 1 oktober We zoeken aan de hand van het aantal voorinschrijvingen naar een geschikte locatie met overnachtingsmogelijkheid, centraal in het land. De voorbereidingen van deze 2 daagse zijn gestart en als thema's zullen dit jaar hoogstwaarschijnlijk aan de orde komen: VSO ontwikkelingen perspectief en opbrengsten -- kwaliteit en meten van onze kwaliteit - relatie zorg (KDC s en instellingen) en onderwijs' toekomst zmlk onderwijs. Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 7 / 9 20 mei 2010

8 We proberen daarnaast het programma actueel en informatief te maken, in afstemming met de taakgroep Scholing en Onderzoek én het managementnetwerk ZML. Tevens zullen we voor een plezierig avondprogramma op de donderdagavond zorgdragen. Daarnaast is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Ondanks het feit, dat de definitieve programma er nog niet is, is het al mogelijk om plaatsen te reserveren. U kunt dit doen via een mail aan het bureau van LVC3 met de namen van de deelnemers en de naam van de school. Op basis van de voorinschrijvingen zullen we een locatie vastleggen. Nadere informatie: Het bestuur van LVC3 heeft besloten met ingang van 2011 twee maal per jaar een LVC3 2 daagse te organiseren, één maal in het zuiden van het land en één maal in het noorden van het land. Algemene Ledenvergadering LVC3. Het bestuur van de LVC3 nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ALV, die gehouden zal worden op vrijdag 25 juni 2010, van uur te Utrecht. Op de agenda staan bespreking van o.a. het financieel jaarverslag, begroting lopend jaar, jaarverslag en activiteitenplan. Er zal ruim aandacht geschonken worden aan de verdere samenwerking met de PO-Raad, de inhoudelijke samenwerking met LVC4 en de inrichting van het Landelijk Bureau. Het is statutair nog niet noodzakelijk bestuursverkiezingen te organiseren. Wij verzoeken u vriendelijk aan te geven of u aanwezig zult zijn bij de ALV, (graag een mail naar ) zodat we rekening kunnen houden met de vast te leggen vergaderruimte en lunch. U ontvangt tijdig de definitieve agenda en bijlagen voor deze ALV. Tevens kunnen we dan aangeven op welke locatie de ALV zal plaatsvinden. Special Olympics regionale Spelen. Op initiatief van Atletiekvereniging Spark en de Sportraad Spijkenisse worden de Special Olympics Regionale Spelen Spijkenisse georganiseerd op zaterdag 4 september Dit evenement wordt georganiseerd door Tandem Support, onderdeel van de MEE Plus Groep onder auspiciën van Special Olympics Nederland. Iedereen met een verstandelijke handicap vanaf 8 jaar is van harte welkom op 4 september en deelname is gratis! Inschrijven is mogelijk voor 9 sporten: atletiek, bowling, gymnastiek, handbal, korfbal, roeien, tennis, voetbal en zwemmen. Informatie bij: De heer J. van Noort Roosendaelweg XW Geervliet Vragen: Tandem Support Taboes rond seksualiteit chronisch zieke jonderen. Rapper Yes-R en de kenniskring Transities in Zorg van Hogeschool Rotterdam hebben spelenderwijs het nieuwe bordspel SeCZ TaLK gepromoot. Het spel is speciaal ontwikkeld voor jongeren met een chronische aandoening of lichamelijke beperking, om relaties, intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken. Op woensdag 28 april tourde het promotieteam met een Londense dubbeldekker naar mytylschool Ariane de Ranitz VSO in Utrecht. Hier hebben de leerlingen op een levensgroot speelbord het spel gespeeld onder de bezielende leiding van Yes-R. Yes-R: Relaties en seks, dat is voor iedereen belangrijk. Als je bijvoorbeeld heel verliefd op iemand wordt kan dat leuk zijn of niet. Door dit spel te spelen met anderen praat je er makkelijker over en je kunt nog lachen ook. Meer info: Hier is tevens het spel gratis te bestellen voor zorgverleners of leerkrachten die met jongeren met chronische aandoeningen werken. Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 8 / 9 20 mei 2010

9 Nieuwe adjunct-directeur Vanaf 1 augustus 2010 heeft de VSO afdeling van de Herderschêeschool een nieuwe adjunctdirecteur: mevrouw Leona Brandse. Leona heeft ruime ervaring in het VO en SO onderwijs als leerkracht, coördinator en coach. Op dit moment is zij werkzaam op de Berg en Boschschool (cluster-4) in Houten. Volgende keer uw nieuwe directieleden op deze plaats? Meld het ons via: Voorbeeld aanpak ab / externe dienstverlening. Regelmatig ontvangen wij van diverse leden publicaties projectplannen folders en brochures, die we met plezier doorlezen en op verzoek ook doorsturen naar verschillende taakgroepen. Dank daarvoor, blijf dat vooral doen. Hier willen we even melding maken van een opmerkelijk initiatief, zonder daarmee alle andere folders en brochures te niet te doen. REC 3 Noord Oost Nederland profileerde haar afdeling dienstverlening onlangs op een aardige wijze door uitgifte van een glossy folder 'Samen naar optimale ontplooiing' en voegde daar voor alle belangstellenden een fraai vormgegeven 'credit card' bij met dezelfde titel en de verwijzing naar alle producten en diensten op Het is een kijkje waard om te zien hoe dit REC zich voorbereidt op het verlenen van diensten aan de zorgstructuur in de regio. Een aantal nieuwe producten zijn b.v. een observatieinstrument voor zorgleerlingen, (peer)- mediation en ondersteuning via de digitale snelweg via een 'tiny eye'. Meer informatie op de site en op Belangrijke data: 25 juni 2010: ALV LVC3. Aanmelden via 28 juni 2010 intervisiebijeenkomst extern begeleiders leerlijnen 30 september en 1 oktober 2010: Tweedaagse voor management ZML scholen. Aanmelden via 13 oktober 2010 ALV LVC4 25 en 26 november 2010: Hét Congres in Arnhem Zie ook alle studiedag en congressen via; Reacties? Wilt u reageren op dit Nieuwsbulletin? Graag! Mail ons via: Bezoek regelmatig onze web-sites voor het laatste nieuws, mededelingen, cursussen, symposia, studiedagen, presentaties e.d.: of TIP: Verspreid dit Nieuwsbulletin digitaal onder uw collega s op uw school, print n exemplaar uit voor iedere locatie, nevenvestiging of dependance. Met vriendelijke groet, Alle medewerkers van WEC Raad LVC3 en LVC4. Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 9 / 9 20 mei 2010

LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC Raad.

LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC Raad. LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC Raad. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl Nieuwsbulletin 23 maart 2010. Passend Onderwijs

Nadere informatie

Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel

Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel AWBZ Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 02-06- 2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur PPO Rotterdam 25 juni 2014

Nadere informatie

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO E-nieuwsbrief speciale leerlingen Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO Dagbesteding en Arbeid, Hét Congres en nog veel meer. Stuur deze

Nadere informatie

AWBZ in het onderwijs: Ministeries laten kinderen, ouders en scholen nog steeds bungelen.

AWBZ in het onderwijs: Ministeries laten kinderen, ouders en scholen nog steeds bungelen. LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met de WEC Raad. Nieuwsbulletin 28 mei 2009. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl AWBZ in het onderwijs: Ministeries

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52 Dit is een uitgave van STIP VSO Utrecht. Een samenwerking tussen de VSO afdelingen van de Herderschêeschool en de Wilhelminaschool. Reacties op deze nieuwsbrief mailt u naar: nieuwsbrief@stipvso.nl. Nieuwsbrief

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Wij hebben een domein geclaimd en zijn driftig aan het bloggen; jouw poster staat er ook al op.

Wij hebben een domein geclaimd en zijn driftig aan het bloggen; jouw poster staat er ook al op. Beste leden van LVC3 en lvc4, Donderdagmorgen 3 februari, Hierbij sturen wij u enkele reacties van leden en een korte verzameling uit de pers. We ontvangen kopieën van brieven aan ouders, we ontvangen

Nadere informatie

Bezuinigingen passend onderwijs

Bezuinigingen passend onderwijs Bezuinigingen passend onderwijs Passend onderwijs en speciaal onderwijs worden bijna als synoniemen door elkaar gebruikt, terwijl er principiele verschillen zijn. Passend onderwijs Concept (Nog) niet vastgelegd

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014

Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs. Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Speciaal Gewoon overstappen van speciaal naar regulier onderwijs Cees de Wit, Maartje Reitsma Schoolpsychologencongres 2014 Wie zijn jullie? Wie zijn wij? Recht op onderwijs dat is gericht op: - de ontplooiing

Nadere informatie

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014

Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014. Invoering 1 augustus 2014 Passend Onderwijs cluster 2 onderwijs in 2014 Invoering 1 augustus 2014 Bijeenkomst ouders 1. Opening 2. Doel:» ouders meenemen in de ontwikkelingen naar Passend Onderwijs.» Gelegenheid om vragen te stellen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN

OVERGANGSSITUATIE LEERINGEN CLUSTER-3 DIE VANAF 2014-2015 ANDERE CATEGORIE TOEGEKEND MOETEN KRIJGEN Schema overgangsperiode zorgtoewijzing Huidig Vanaf 1 aug. 2014 Cluster Regulier/ huidige benaming TLV/arrangement Type Categorie/ Aanmelding loket SWV Plaatsing in speciaal Bekostiging door Cluster-3

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

antwoord Passend Budget

antwoord Passend Budget Een passend budget Kwaliteit voorop in passend onderwijs : echte meerwaarde bieden voor leerlingen Studiedag ambulante begeleiding Lunteren 4.12.2009 Ton Groot Zwaaftink bestuurslid Stichting Simea algemeen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 Aan de directeuren en intern begeleiders van de scholen verbonden aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-10 Waalwijk, Heusden,

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Bijlage bij brief aan gemeenteraad IJsselstein d.d. 28 augustus 2014 (Zaaknummer 76524)

Bijlage bij brief aan gemeenteraad IJsselstein d.d. 28 augustus 2014 (Zaaknummer 76524) Bijlage bij brief aan gemeenteraad IJsselstein d.d. 28 augustus 2014 (Zaaknummer 76524) Beantwoording vragen fractie CDA betreffende Passend Onderwijs - Op 1 augustus worden de scholen (in de omgeving)

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19108 10 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2015, nr. PO/SenO/747922,

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1 Welkom! Accent Nijkerk Waar staat AKA? ARBEIDSMARKT 1 2 3 4 1 AKA VMBO PRO (BL, GL, KL, TL) Niveaus in het MBO Niveau

Nadere informatie

2 september 2016 Nieuwsbrief 27

2 september 2016 Nieuwsbrief 27 2 Nieuwsbrief 27 Nota Bene Samen ondernemen NIEUW! Keuzevak Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid CSPE in leerjaar 3: Kom 8! Bijscholing vmbo gaat door! Nota Bene door Rob Abbenhuis en Jacqueline

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Presentatie Tweedaagse management directieleden ZML. Praktijkvoorbeeld. Amersfoort 1 oktober 2010

Presentatie Tweedaagse management directieleden ZML. Praktijkvoorbeeld. Amersfoort 1 oktober 2010 Presentatie Tweedaagse management directieleden ZML Praktijkvoorbeeld Amersfoort 1 oktober 2010 Korte schets Stéphan van den Boom s.vdboom@hermanbroerenschool.nl 06-46755571 Leraar MLK-onderwijs s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Notitie: Wijzigingen AWBZ en de gevolgen daarvan voor leerlingen in het (V)SO. Datum: februari 2009.

Notitie: Wijzigingen AWBZ en de gevolgen daarvan voor leerlingen in het (V)SO. Datum: februari 2009. WEC Raad Christiaan Krammlaan 8-10 Postadres: Postbus 222 3500 AE UTRECHT 1/6 Notitie: Wijzigingen AWBZ en de gevolgen daarvan voor leerlingen in het (V)SO. Datum: februari 2009. 1. Inleiding. Historische

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

PO Platform Kwaliteit & Innovatie

PO Platform Kwaliteit & Innovatie PO Platform Kwaliteit & Innovatie Postbus 162 3440 AD WOERDEN BESTEMD VOOR: Besturen in het Primair Onderwijs (BaO en SBO) Woerden, Kenmerk: 23 april 2008 PPKI-08-026/JvdP-GS/Wee/ree Onderwerp: Subsidieregeling

Nadere informatie

Auris. De Koninklijke Auris Groep. Speciaal voor gehoor, spraak en taal

Auris. De Koninklijke Auris Groep. Speciaal voor gehoor, spraak en taal Auris De Koninklijke Auris Groep Speciaal voor gehoor, spraak en taal Door met elkaar te communiceren, maak je contact, ontwikkel je jezelf en leer je. Dat begint al direct bij de geboorte. Baby s vragen

Nadere informatie

N ieuwsbrief. Algemene informatie. Jaargang 8, nummer 3. september 2015. In dit nummer:

N ieuwsbrief. Algemene informatie. Jaargang 8, nummer 3. september 2015. In dit nummer: N ieuwsbrief Jaargang 8, nummer 3 september 2015 Bureau Onderwijszorg De Liemers Algemene informatie In dit nummer: Algemene Informatie P. 1 Vervolg algemene informatie Gefeliciteerd! Beeldcoaching P.

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het samenwerkingsverband is gestart met een nieuwe naam. We heten niet langer SWV PO3010, maar Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Nadere informatie

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013

Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Voorlichting Passend Onderwijs juni 2013 Uw kind, is ons doel. Wat we ook doen, op welke laag van de organisatie dan ook. Het blijft gaan over uw kind! Doel van de bijeenkomst: Ik wil u uitleg geven over

Nadere informatie

Beleid voormalige leerlinggebonden financiering (rugzak)

Beleid voormalige leerlinggebonden financiering (rugzak) Beleid voormalige leerlinggebonden financiering (rugzak) 1 Versie 03-07-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum:.. 2 Inhoudsopgave Landelijk beleid...4 Beleid PPO Rotterdam...4 Reguliere...4

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs

Bijlage 2. Invulling taakstelling passend onderwijs Bijlage 2 Invulling taakstelling passend onderwijs Inleiding Het budget voor (v)so en lgf is eerder gebudgetteerd op het macroniveau van de Rijksbegroting van 2008. In het regeerakkoord is een taakstelling

Nadere informatie

KBS De Schothorst CONTINUROOSTER, NU ECHT! WELKOM: PAPA EN MAMADAG! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. We zijn nu echt begonnen!

KBS De Schothorst CONTINUROOSTER, NU ECHT! WELKOM: PAPA EN MAMADAG! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. We zijn nu echt begonnen! Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 2, 28-09-2016 Nieuwsbrief 2015-2016 NB 2, 28-09-2016 In dit nummer: Continurooster 1 1 MR 2 Vakantiespelen Hengelo Sport Buitenschoolse

Nadere informatie

06 sept. Lucas de Groot (gr. 5/6) 05 sept. Ilse Rensen (gr.2b) 08 sept. Laura Janssen (gr 5/6) 09 sept. Lisa van Hout (gr. 7b))

06 sept. Lucas de Groot (gr. 5/6) 05 sept. Ilse Rensen (gr.2b) 08 sept. Laura Janssen (gr 5/6) 09 sept. Lisa van Hout (gr. 7b)) September 2015 - nummer 1 Belangrijke data Maandag 7 september OR-vergadering en MR-vergadering Maandag 14 september Kennismakingsavond groep 6/7 om 19.00u. Kennismakingsavond groep 4 en groep 7/8 om 20.00u.

Nadere informatie

Afdelingsdirecteur Kentalis Maatman College Enschede Koninklijke Kentalis

Afdelingsdirecteur Kentalis Maatman College Enschede Koninklijke Kentalis School- en functieprofiel Afdelingsdirecteur Kentalis Maatman College Enschede Koninklijke Kentalis Versie 27/11/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron:

Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: Begrippenlijst (passend) onderwijs (bron: www.steunpuntpassendonderwijs.nl) Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking, die naar een gewone

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen NIEUWSBRIEF Agenda 14 maart Maart 2016 Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen 15 maart Basisschool Sint Liborius Open dag voor nieuwe ouders van 09.00-15.00 uur 18 maart Techniek groep 8 22 maart De

Nadere informatie

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden.

Tussenvoorzieningen zijn onderwijsarrangementen die tussen scholen onder verantwoordelijkheid van meerdere besturen plaatsvinden. Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Samenvatting In principe volgen leerlingen het onderwijs volledig op de school waar zij staan ingeschreven. Als dat tijdelijk

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

STARTBIJEENKOMST PROJECT EFFECTIEVE LERAREN

STARTBIJEENKOMST PROJECT EFFECTIEVE LERAREN STARTBIJEENKOMST PROJECT EFFECTIEVE LERAREN Datum : dinsdag 15 september 2015 Locatie Tijd Wie : Bestuurskantoor Kind en Onderwijs Rotterdam : 09.00 13.00 uur : Schooldirecties, Schoolopleiders, Intern

Nadere informatie

Factsheet Passend Onderwijs

Factsheet Passend Onderwijs Factsheet Passend Onderwijs November 2010 Inleiding Deze factsheet geeft feiten en cijfers over het passend onderwijs in Nederland. De factsheet is een vervolg op de Factsheet Passend onderwijs van januari

Nadere informatie

Mei / juni 2013. Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren.

Mei / juni 2013. Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren. Mei / juni 2013 Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren. Voorstelling Woeste Willem Op vrijdag 31 mei verzorgt groep 1-2 B een voorstelling n.a.v. het prentenboek Woeste Willem.

Nadere informatie

Datum 17 juni 2011 Betreft Kamervragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) en motie Cohen c.s.

Datum 17 juni 2011 Betreft Kamervragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) en motie Cohen c.s. a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs Congres Huiselijk geweld en kindermishandeling 18 november 2013, NBC Nieuwegein Chaja Deen en Marij Bosdriesz Programma Meldcode in de

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017

Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017 Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers, 12 september 2017 De kop is eraf. De introductieweek zit erop. Maandag zijn de lessen weer volgens rooster gestart. Maar liefst 178 leerlingen starten dit nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Nationale Spelen 2016

Informatiebijeenkomst Nationale Spelen 2016 Informatiebijeenkomst Nationale Spelen 2016 Agenda 19.30 - Welkom 19.35 - Wat is Special Olympics? 19.45 - Omgang met de doelgroep 20.15 - Organisatie Nationale Spelen 2016 20.45 - Vragen 21.00 - Einde

Nadere informatie

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise

CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise CNV Onderwijs gaat voor behoud van expertise Zoals bekend heeft de minister van OCW grote bezuinigingen aangekondigd op passend onderwijs. CNV Onderwijs is en blijft het oneens met die bezuinigingen en

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen Algemene Onderwijsbond juni 2011 Basisonderwijs verwijst steeds minder, bij voortgezet onderwijs groeit uitsluitend zware zorg Passend onderwijs is op de goede weg.

Nadere informatie

INSCHRIJVEN HÉT CONGRES MOGELIJK VIA DE WEBSITE.

INSCHRIJVEN HÉT CONGRES MOGELIJK VIA DE WEBSITE. LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met de WEC Raad. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl Nieuwsbulletin 8 oktober 2008. INSCHRIJVEN HÉT CONGRES

Nadere informatie

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO)

Passend Onderwijs 17-6-2014. Inhoud. Informatiesessie. Juni 2014. Waarom passend onderwijs. Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Passend Onderwijs Informatiesessie Juni 2014 Inhoud Waarom passend onderwijs Situaties en acties WPO (incl. SBAO) Situaties en acties WEC cluster 1 en 2 Situaties en acties WEC cluster 3 en 4 Stand van

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Uitgelicht. 'Geen populaire boodschap, maar wel noodzakelijk' NIEUWSBRIEF. Simone Walvisch: Uitgelicht. Uitgelichte bijeenkomsten

In deze nieuwsbrief. Uitgelicht. 'Geen populaire boodschap, maar wel noodzakelijk' NIEUWSBRIEF. Simone Walvisch: Uitgelicht. Uitgelichte bijeenkomsten NIEUWSBRIEF Nummer 139 - September 2016 In deze nieuwsbrief Uitgelicht Uitgelichte bijeenkomsten Nieuws Nieuw op mijn.poraad.nl Vraag van de week Agenda In de media Uitgelicht Feedback op uw financieel

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Uitwisselingsestafette De Vrije Professional

Uitwisselingsestafette De Vrije Professional Uitnodiging Uitwisselingsestafette De Vrije Professional Twee werkconferenties over meer eigen regie van de cliënt in de Jeugdzorg 9 en 10 november 2011 Meer eigen regie van de Op 9 en 10 november 2011

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. Op naar het voorjaar. Certificaten. Nieuwsbrief 59

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. Op naar het voorjaar. Certificaten. Nieuwsbrief 59 Dit is een uitgave van STIP VSO Utrecht. Een samenwerking tussen de VSO afdelingen van de Herderschêeschool en de Wilhelminaschool. Reacties op deze nieuwsbrief mailt u naar: nieuwsbrief@stipvso.nl. Nieuwsbrief

Nadere informatie

Introductie van de referentieniveaus in het primair onderwijs

Introductie van de referentieniveaus in het primair onderwijs Introductie van de referentieniveaus in het primair onderwijs Achter de schermen wordt op dit moment hard gewerkt aan de invoering van de referentieniveaus in het primair onderwijs. Uit de veldraadpleging

Nadere informatie

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Welkom Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Programma Wat bindt ons? (de wet) Wat verbindt ons? (de inhoud) Vragen en verheldering Wat bindt ons? (de wet) Transities in het sociale

Nadere informatie

PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR

PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR PLAYING FOR SUCCESS ALKMAAR Nieuwsbrief nummer 1 September 2013 Playing for Success Alkmaar van start! Na een intensieve voorbereidingsperiode zijn we begin september van start gegaan met Playing for Success

Nadere informatie

LVC3 LVC4 Nieuwsbrief.

LVC3 LVC4 Nieuwsbrief. LVC3 LVC4 Nieuwsbrief. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl Nieuwsbrief 10 januari 2011. Beste collega s, De bestuursleden en medewerkers van LVC3

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. Nieuwsbrief 10 5

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. Nieuwsbrief 10 5 Dit is een uitgave van STIP VSO Utrecht. Een samenwerking tussen de VSO afdelingen van de Herderschêeschool en de Wilhelminaschool. Reacties op deze nieuwsbrief mailt u naar: nieuwsbrief@stipvso.nl. Nieuwsbrief

Nadere informatie

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard

Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Jaarverslag : AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2009-2010 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool en Visie. Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen.

Nadere informatie

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: TRansitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met Een Chronische ziekte

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Voor een goed verloop van de testprocedure is de medewerking van uw basisschool noodzakelijk.

Voor een goed verloop van de testprocedure is de medewerking van uw basisschool noodzakelijk. Aan: Scholen voor primair onderwijs in de gemeente Arnhem t.a.v. directies, groepsleraren groep 7 en 8 en interne begeleiders Ter kennisname: scholen voor vmbo en praktijkonderwijs in de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2

Herinrichting onderwijs en begeleiding cluster 2 De Stichting Siméa behartigt de belangen van instellingen die onderwijs en diensten verlenen aan leerlingen die doof of slechthorend zijn en/of ernstige spraaktaalmoeilijkheden hebben. Voor meer informatie:

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 april 2012

Nieuwsbrief 2 april 2012 Nieuwsbrief 2 april 2012 Hierbij de 2 e nieuwsbrief van Autlook. Ook als bijlage de eerste nieuwsbrief van het Autisme Collectief. Samen met enkele andere kleine zelfstandige zorgaanbieders worden de krachten

Nadere informatie

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen. Algemene Onderwijsbond juni 2011

Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen. Algemene Onderwijsbond juni 2011 Factsheet ontwikkelingen zorgleerlingen Algemene Onderwijsbond juni 2011 Basisonderwijs verwijst steeds minder, bij voortgezet onderwijs groeit uitsluitend zware zorg Passend onderwijs is op de goede weg.

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Gelet op artikel 71 van de Wet op de expertisecentra; Besluit:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Gelet op artikel 71 van de Wet op de expertisecentra; Besluit: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van januari 2010, nr. JOZ/185521, houdende voorschriften voor het verstrekken van aanvullende middelen aan regionale expertisecentra in verband

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

overblijven Voor een verantwoorde overblijf

overblijven Voor een verantwoorde overblijf overblijven Voor een verantwoorde overblijf De VOO is de grootste opleider in de tussenschoolse opvang op school en maakt zich sterk voor een professionele overblijf in het primair onderwijs. Kiest u voor

Nadere informatie

Ring 2 met Inspectie van het onderwijs

Ring 2 met Inspectie van het onderwijs Vertegenwoordigers ring 2 Datum 20 april 2016 Auteur verslag secretaris Ring 2 met Inspectie van het onderwijs Omschrijving Vergaderdatum en -tijd Vergaderplaats Overleg tussen de Inspectie en vertegenwoordigers

Nadere informatie

Bijeenkomst Directeuren en IB-ers Veenendaal

Bijeenkomst Directeuren en IB-ers Veenendaal Bijeenkomst Directeuren en IB-ers 16-10-2014 Veenendaal Programma Inrichting SWV Rijn & Gelderse Vallei Stand van zaken Veel gestelde vragen Verwachtingen Inrichting SWV Rijn & Gelderse Vallei Kernbegrippen

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008

Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 Nieuwsbrief VO nr. 5 11 februari 2008 In dit nummer Onderzoek bestuurlijke verzelfstandiging /1 Conferentie verbindend leren in Eindhoven /1 Wegens succes: vierde leergang P&O /2 Bijna alle scholen zijn

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van!

Opbrengsten maak er werk van! Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4 5 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties Opbrengstgericht

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs November 2012 Zo min mogelijk bureaucratie bij invoering passend onderwijs Uitgelicht Zo min mogelijk bureaucratie bij invoering passend onderwijs Staatssecretaris Dekker heeft een brief naar de Tweede

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel

Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel Wat individueel (AWBZ) en wat collectief (gemeente) De rol van MEE bij de pakketmaatregel Catrien Rijk Manager MEE Oost-Gelderland Wat is MEE? Een onafhankelijke stichting

Nadere informatie

Mini conferentie VO-VSO Regio Utrecht 23 juni 2015. Met grote dank aan

Mini conferentie VO-VSO Regio Utrecht 23 juni 2015. Met grote dank aan Mini conferentie VO-VSO Regio Utrecht 23 juni 2015 Met grote dank aan Schoolleiders en bestuurders VSO, de loketten Passend Onderwijs en de directeuren van de samenwerkingsverbanden ontmoetten elkaar op

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs

Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs Inleiding Veel scholen hebben te maken met leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen.

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Eigen wijs, wijzer, wijst

Eigen wijs, wijzer, wijst Eigen wijs, wijzer, wijst IN DIT NUMMER Conferentie: Passend Onderwijs, hoe doe ik dat? DE VERENIGING BELEID/POLITIEK DE WERKVLOER UIT DE MEDIA AGENDA Tekst LEES VERDER Halfmaandelijks overzicht Conferentie

Nadere informatie