LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad."

Transcriptie

1 LVC3 Nieuwsbulletin in samenwerking met LVC4 en de WEC-Raad. Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: , E: Nieuwsbulletin 20 mei Inspectie gematigd positief over speciaal onderwijs Voor u ligt wederom een gezamenlijk nieuwsbulletin van LVC3 LVC4 en de WEC-Raad waarin u ook clusterspecifieke informatie aantreft. Tevens wordt, indien noodzakelijk, informatie vanuit de projecten LNA, Herstart/Op de Rails en Agenda (v)so Passend Onderwijs gemeld. Wij wensen u weer veel leesplezier. Mogen wij erop vertrouwen dat u de voor uw personeel relevante onderwerpen onder hun aandacht brengt. Onderwerpen deze keer o.a. - Maatregelen LGF en de consequenties miljoen AWBZ compensatie - Inspectie gematigd positief over speciaal onderwijs - Onrechtmatige constructie VSO - Vooraankondiging Hét Congres - Nieuw programma voor veiligheid op scholen - Studiedag Kentalis maak mooi gebaar - Special Olympics regionale spelen - Symposium als normaal anders is - Vooraankondiging Passer Conferentie - Leerlingen met autisme gaan sociaal op stap - Internationaliseren met ict in het speciaal onderwijs Maatregelen leerling gebonden financiering en de te verwachten consequenties! Alle scholen en MR s zijn op 27 april jl per brief door OCW ingelicht over het besluit het bedrag voor ambulante begeleiding binnen de LGF te verlagen met 13,6 %. Let op: dit is niet van toepassing op AB in het MBO. Tevens wordt het schooldeel van de rugzak in het sbao verlaagd met 4209,- Zoals u weet heeft de WEC-raad zich steeds hevig verzet tegen deze bezuiniging. Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 1 / 9 20 mei 2010

2 Op dit punt was van enige solidariteit bij de collega Raden echter geen sprake. De politiek heeft begripvol geluisterd, maar geen actie ondernomen. Ook meerdere leden, die hun politieke contacten hebben aangeboord, hebben geen positief resultaat kunnen boeken. De gevolgen van dit besluit zijn reeds nu waarneembaar! GROEI!!!! We constateren nu, dat door beide maatregelen het aantal verwijzingen vanuit het sbao en het regulier onderwijs naar onze scholen toeneemt. We verwachten dat de groei van het speciaal onderwijs weer flinke vormen gaat aannemen. Met klem wijzen wij nu collega Raden én de politiek op de problemen rond de groei van het speciaal onderwijs. De clusterverenigingen en de WEC-raad stellen zich op het standpunt dat deze groei een gezamenlijk probleem is van het speciaal én het regulier onderwijs. In het overleg met de verschillende Raden wordt daar nu steeds op gewezen. Tevens wijzen wij erop dat REC s en (V)SO scholen uiteraard aan hun wettelijke verplichting moeten voldoen, maar we willen er tevens op wijzen, dat het verstandig is in het regionaal overleg met het regulier onderwijs te wijzen op die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. In genoemde brief van OCW wordt gesproken over het afsluiten van een convenant tussen o.a. de Raden en de vakorganisaties mbt het inrichten van een matchpoint. Naar onze verwachting zal dit convenant op korte termijn kunnen worden afgesloten. 10 miljoen voor zorgleerlingen We hebben u in onze nieuwsbrieven steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen mbt de AWBZ pakketmaatregel en de gevolgen die deze maatregel heeft op de uitvoering van de Richtlijn Afbakening AWBZ en onderwijs. De richtlijn maakt het mogelijk via de ouders AWBZ middelen in het onderwijs in te zetten. Door de pakketmaatregel kwamen scholen (en ouders) in de problemen, doordat ouders minder AWBZ middelen kunnen overhevelen naar school, is schoolplaatsing of het op verantwoorde wijze volgen van onderwijs in het geding. Om deze problemen te compenseren heeft VWS 10 miljoen euro per jaar ter beschikking van OCW gesteld. OCW stelt deze middelen via de REC s cluster 3 en cluster 4 ter beschikking van de scholen. (V)SO- én reguliere scholen kunnen nu bij het REC een aanvraag indienen tbv individuele geïndiceerde kinderen, als zij vanuit de richtlijn Afbakening AWBZ en onderwijs onvoldoende middelen ter beschikking gesteld krijgen en schoolplaatsing daardoor in het geding komt. Het CIZ, dat de AWBZ indicatie tbv de kinderen verzorgt, zal verplicht op het indicatiebesluit aan ouders moeten aangeven, welk gedeelte van de toegekende zorgmiddelen ter beschikking gesteld móet worden aan de school. Als ouders dit gedeelte niet overhevelen naar de school, kan de school géén gebruik maken van de compensatie maatregel. U kunt de regeling nalezen op onze website: Op dit moment verzorgen we in samenwerking met enkele leden van het REC beraad een brochure, handreiking en aangepast aanvraagformulier. We zullen dit op korte termijn aan alle REC coördinatoren toesturen en plaatsen op onze web-site. De REC-coördinatoren zullen alle scholen er tevens van op de hoogte stellen. Onrechtmatige constructie. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs is naar voren gekomen dat op verschillende locaties in het land leerlingen staan ingeschreven bij een (V)SO-school, terwijl deze leerlingen het volledige onderwijs volgen in het regulier onderwijs. Dit is wettelijk niet toegestaan. Leerlingen kunnen alleen bij een (V)SO-school worden ingeschreven als zij daar ook onderwijs volgen. Onder voorwaarden (artikel 11 en 12 Onderwijskundig besluit WEC) is wel mogelijk dat leerlingen een deel van het onderwijs in het regulier onderwijs volgen (symbiose, op basis van artikel 24 van de WEC). Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 2 / 9 20 mei 2010

3 Als geïndiceerde leerlingen het volledige onderwijsprogramma volgen op een school voor regulier onderwijs, is voor hen extra bekostiging beschikbaar in de vorm van de zogenoemde 'rugzak' (de leerlinggebonden financiering). Wanneer de inspectie constateert dat op een bepaalde locatie sprake is van de niettoegestane constructie, dan is daarop het sanctiebeleid van toepassing. Onrechtmatig verkregen middelen worden teruggevorderd lees verder Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding: Positief resultaat. Meer dan negentig diensten ambulante begeleiding uit Cluster 2,3 en 4 hebben een evaluatie uitgevoerd met de methode Aantoonbaar Betere Ambulante Begeleiding (ABAB). De resultaten van de tevredenheidsen kwaliteitsmetingen onder de belangrijkste afnemers (het regulier onderwijs, ouders en leerlingen) en aanbieders (ambulant begeleiders en hun leidinggevenden) geven een positief beeld van de kwaliteit van de begeleiding en de tevredenheid hierover. En daar zijn we trots op!. Samenvatting van de resultaten vindt u in bijgaand vlugschrift. In de april editie van Basisschool en management is een artikel verschenen over de resultaten van de verschillende onderzoeken. Zie voor de resultaten: Meer informatie en de benchmarks zijn te downloaden via: Resultaten Quick Scan. De resultaten van de quick scan die het PON in maart onder scholen voor voortgezet speciaal onderwijs uitvoerde, zijn bekend. In dit onderzoek stonden de bevoegdheid en inschaling van docenten die werkzaam zijn binnen het (toekomstige) uitstroomprofiel vervolgonderwijs centraal. Aan het onderzoek deden 96 vestigingen van VSO scholen mee. Op vrijwel alle scholen (92 procent) zijn docenten met een PABO bevoegdheid werkzaam voor leerlingen die worden voorbereid op het examen voortgezet onderwijs. In mindere mate geldt dat voor docenten die een 2e graads lerarenopleiding hebben afgerond, zij worden inge zet op 71 procent van de scholen. De docenten met een 1e graads opleiding zijn het schaarst, 38 procent van de scholen geeft aan hen in te zetten binnen het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.. Lees verder : Inspectie gematigd positief over speciaal onderwijs Op 21 april jl. is het onderwijsverslag van inspectie over 2009 verschenen. In dit verslag worden altijd een aantal algemene thema s behandeld, naast een uitwerking per onderwijssector. In deze bijdrage gaan we vooral in op de resultaten voor het speciaal onderwijs. Cluster 3 en cluster 4. Dit verslagjaar zijn de cluster 3 en 4 scholen onderzocht die zwak zijn. Inspectie constateert dat de kwaliteit van het onderwijs in de clusters 3 en 4 duidelijk is toegenomen. Op 1 januari 2010 heeft 80,8 % van de scholen binnen cluster 3 een basisarrangement, 18,3 % is zwak en 0,9 % is zeer zwak. Voor cluster 4 zijn de cijfers : 70,4 % een basisarrangement, 27,9 % van de scholen is zwak en 1,7 % is zeer zwak. Van alle cluster scholen heeft 70.4 % een basisarrangement. Vorig jaar was dat nog 50%. Maar daar staat nog wel tegenover dat het percentage zwakke so/vso scholen veel hoger ligt dan in het regulier onderwijs. Lees verder over..: - De Regionale Expertise Centra - Aantallen indicaties en verdeling tussen regulier en speciaal. - Vermindering onderwijstijd - Verdere kwaliteitsverbetering..op... Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 3 / 9 20 mei 2010

4 Vooraankondiging Hét Congres 2010 Op 25 en 26 november zal opnieuw het tweedaagse congres voor cluster 3 en 4 plaatsvinden. Inmiddels zijn de thema s voor deze dagen vastgesteld. Gezien de ontwikkelingen rond wetgeving VSO zullen we rond dit thema een minicongres (in Hét Congres) organiseren met, zoals het er nu naar uit ziet internationale sprekers. Verder staan o.a. op de agenda kwaliteit en opbrengsten; rekenen en taal; veiligheid; thuiszitters; gedragsproblemen; laagfunctionerenden; autisme en ICT. Binnen de thema s zal aandacht worden besteed aan zowel onderzoek en ontwikkeling als beleid en praktijk. Daarmee wordt Hét Congres voor meerdere doelgroepen interessant. Ook zal er weer een uitgebreide informatiemarkt aanwezig zijn. Vergeet u niet deze data alvast in uw professionaliseringsagenda voor op te nemen en onder de aandacht te brengen van uw medewerkers en collega s door te geven. Wij verwachten dit jaar ook vanuit cluster 4 een grote opkomst! Aanmelding aanvraag SLOA-middelen geopend De PO-Raad nodigt schoolbesturen uit voorstellen te formuleren om samen met hun scholen te werken aan het versterken van de R&D functie binnen de organisatie. Op basis van de ervaringen die in 2009 zijn opgedaan heeft de PO-Raad besloten de SLOA-middelen ook in 2010 via een regeling beschikbaar te stellen aan de schoolbesturen*. De PO-Raad heeft er voor het jaar 2010 voor gekozen geen inhoudelijke thema s te benoemen. Besturen kunnen allerlei voorstellen voor projecten indienen, die de R&D functie binnen het bestuur en de rest van de organisatie versterken. Het is wel van belang dat het project een directe relatie heeft met het versterken van de kwaliteit van het onderwijs. Aanvragen die geen relatie hebben met het primair proces worden niet gehonoreerd. De aanmelding dient uiterlijk 1 juni door de PO-Raad ontvangen te zijn. Meer informatie over de procedure rond de aanmelding vindt u op de website van de Po Raad: Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs. Ruim honderd scholen voor speciaal onderwijs doen mee aan de taal/lees- en rekenverbetertrajecten van Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad. Zij ervaren in de praktijk dat de resultaten van hun leerlingen verbeteren door de resultaten goed te volgen en te analyseren. Op dinsdag 1 juni 2010 kunt u leren van de ervaringen, ideeën en tips van deze scholen op de werkconferentie Opbrengstgericht Speciaal Taal/lees- en Rekenonderwijs. De conferentie organiseren we in afstemming met de WEC-Raad, die mede-initiator was van de verbetertrajecten voor speciaal onderwijs. Opbrengstgericht werken in het onderwijs zorgt voor betere resultaten van leerlingen. Dat is belangrijk in het basisonderwijs, maar ook in het speciaal onderwijs. Uit de praktijk blijkt dat scholen voor speciaal onderwijs veel vooruitgang boeken door goed naar de prestaties van de leerlingen te kijken. Dit draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van het speciaal onderwijs, waarvan de leerlingen profiteren. Meer info: 447 Handvest kwaliteit speciaal onderwijs Op 19 mei j.l. organiseerde de clusteroverstijgende taakgroep kwaliteit een expertise-bijeenkomst in Amersfoort. Centraal bij deze bijeenkomst stond de vraag, los van alle kwaliteitsinstrumenten, hoe te komen tot een aantal eenduidige uitspraken over de specifieke kwaliteit van ons speciaal onderwijs. Het gaat daarbij om het vinden van een 'maat' voor het speciaal onderwijs. Ruim 50 aanwezigen vanuit alle vier de clusters hebben via een zogenaamde 'Spiltersessie' druk gewerkt en gediscussieerd over de meest centrale items. Een en ander werd 'omlijst' met een tweetal inleidingen van Frans de Vijlder (lector HAN) en Hans van Dael (partner BMC). Een tweetal rondes van een digitale vragenlijst ging eraan vooraf. Uiteindelijk leverde de sessie een aantal centrale noties op van specifieke kwaliteit (wat onderscheidt ons van andere soorten onderwijs?) op de domeinen: Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 4 / 9 20 mei 2010

5 leerlingen - ouders - het onderwijsaanbod - de externe relaties en de middelen. De taakgroep gaat verder met de resultaten. Het uiteindelijke doel is een 'maat', op basis waarvan we kunnen auditen en uiteindelijk kunnen certificeren. Het zelf meten en bewaken van onze eigen kwaliteit en daarover afspraken maken met de inspectie, vormt daarbij het oogmerk. Nieuw programma voor veiligheid op scholen Het ministerie van OCW start het programma Veilige Publieke Taak Onderwijs (VPTO). Doel is om de bewustwording bij onderwijsinstellingen op het gebied van veiligheid te vergroten. Onderwijsinstellingen worden met dit programma gestimuleerd om het veiligheidsbeleid uit te voeren. Het programma sluit aan op de activiteiten van de kwaliteitsteams veiligheid. Uitgangspunt van het programma VPTO is de verantwoordelijkheid die het schoolbestuur als werkgever heeft voor de veiligheid van de werknemers: docenten, leerkrachten en andere medewerkers. Het programma stelt acht op het onderwijs toegesneden normen voor een veilige publieke taak centraal. Om het programma VPTO kracht bij te zetten wordt tijdelijk, tot eind 2010, een aantal adviseurs beschikbaar gesteld die besturen kunnen ondersteunen bij strategisch veiligheidsbeleid. Voor het complete persbericht: (mailtje van Corine, ) Uitnodiging Studiedag Kentalis Maak een mooi gebaar op 3 juni a.s. Op 3 juni is er een conferentie over het gebruik van gebaren bij mensen met een (zeer) ernstige beperking, georganiseerd door ISAAC. Voor meer informatie: Symposium: Als normaal anders is. Op maandag 11 oktober 2010 organiseren REC 4.5 en Helioskoop (cluster 3) het jaarlijkse symposium over ongewenst gedrag bij kinderen in het onderwijs. De 3 e editie van het symposium met dit jaar de titel Als normaal anders is; denken vanuit mogelijkheden vindt wederom plaats in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee. Het is bedoeld voor iedereen in het onderwijs die werkt met kinderen en jongeren. Kijk voor meer informatie op posium_2010/tab/voor+wie Vooraankondiging PASSER-conferentie dagbesteding/arbeidstoeleiding Op vrijdag 11 juni 2010 organiseert het LNA een PASSER-conferentie dagbesteding / arbeidstoeleiding voor leerlingen met ontwikkelingsstoornissen, waaronder autisme bij NDC Den Hommel in Utrecht. Deze dag is bedoeld voor directeuren, zorgcoördinatoren en stagecoördinatoren van reguliere en speciale scholen voor voortgezet onderwijs. Tijdens de conferentie worden de volgende onderwerpen behandeld: Symbiose met het MBO/HBO Beroepsoriëntatie en beroepscompetenties Leer-werktrajecten Stage/werkvoorbereiding Dagbesteding Samenwerking met het bedrijfsleven Transfer naar werk Scholen die een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren en/of suggesties hebben voor aanvullende onderwerpen (graag met sprekers) kunnen dit rechtstreeks doorgeven aan projectleider Sylvia Hasper via Leerlingen met autisme gaan binnenkort SociaalOpStap Jongeren met autisme hebben moeite met de sociale interactie. Sociale verhalen kunnen hen helpen om sociale situaties te kunnen overzien. Sociale stappenplannen kunnen hen helpen om in een bepaalde sociale situatie adequaat te handelen. Tijdens het LNA congres Autisme werkt! op 24 maart 2009 is de eerste database gelanceerd met 22 sociale verhalen en stappenplannen over schoolse situaties, zoals hulp vragen, regels op school en gepest worden. Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 5 / 9 20 mei 2010

6 Dit kalenderjaar wordt de database uitgebreid met 200 sociale verhalen over uiteenlopende thema s, situaties en gebeurtenissen en wordt gewerkt aan een applicatie waarmee leerlingen met autisme (14-17 jaar) onder begeleiding sociale stappenplannen leren maken met behulp van een smartphone. Circa 130 leerlingen met autisme worden in de gelegenheid gesteld om het prototype van de applicatie in de praktijk te beproeven tijdens proefbijeenkomsten in juni, september en november. SociaalOpStap wordt mogelijk gemaakt door het Mooiste Contact Fonds, een initiatief van KPN, en is een gezamenlijk project van het Landelijk Netwerk Autisme en de CED groep. De doelstelling van het project is tweeledig: 1. Een gratis database met sociale verhalen voor jongeren met autisme en hun begeleider(s). 2. Jaarlijks terugkerende regionale bijeenkomsten waarin (eind)gebruikers onder begeleiding zelf sociale stappenplannen maken via een gratis applicatie op een smartphone. Meer informatie over SociaalOpStap is verkrijgbaar via onder vermelding van SOS info. Online Portfolio voor mensen met autisme Doorwerth, 3 mei Het Dr Leo Kannerhuis, centrum voor autisme, heeft aan OBA MileStones de opdracht verstrekt om een digitaal portfolio te ontwikkelen voor volwassenen met autisme. Zowel het vinden van werk, maar ook het behouden van een baan is voor mensen met autisme lastig. Het digitale portfolio zal de deelnemers de mogelijkheid bieden om bij sollicitaties meer te kunnen visualiseren over welke vaardigheden en talenten zij beschikken. Dit omdat een verbale presentatie in een sollicitatiegesprek in de meeste situaties niet tot de sterkste competenties van deze doelgroep kan worden gerekend. Het project vormt onderdeel van het programma van het Dr Leo Kannerhuis om nieuwe technologieën in te zetten om oa. de arbeidskansen voor mensen met autisme te verbeteren. Vanuit de ambitie van het dr. Leo Kannerhuis wil men dit digitaal portfolio toegankelijk maken voor alle mensen met autisme die hun start op de arbeidsmarkt willen vergemakkelijken. MileStones E-Portfolio. MileStones E-Portfolio is een beveiligd webbased portfoliosysteem met uitgebreide mogelijkheden om competentiegericht onderwijs, arbeidsbemiddeling en re-integratie te ondersteunen. Belangrijk uitgangspunt is dat het E-Portfolio eigendom is van de gebruiker. Deelnemers beheren hun eigen digitaal portfolio, verzamelen bewijzen (beoordelingen, foto s, filmpjes) van vaardigheden en kunnen reflecteren op hun ontwikkeling. MileStones E-Portfolio voldoet aan de afspraak E-Portfolio NL, NTA 2035, waarmee ook de uitwisseling van gegevens in het kader van een leven lang leren mogelijk wordt. Voortbouwen op E-Portfolio VIER De ontstaansgeschiedenis van MileStones E- Portfolio gaat terug naar de ontwikkeling van een digitaal portfolio voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs. In samenwerking met Kennisnet en De Ortolaan, cluster 4-school voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen, is E-Portfolio VIER gebouwd. Voor de jongeren met autisme stelde dit specifieke eisen aan structuur en taalgebruik. Het zich digitaal kunnen presenteren aan (stage) werkgevers heeft in dit portfolio een sterk accent gekregen. Dr Leo Kannerhuis Met het ontwikkelen van het digitale portfolio voor volwassenen wil het Dr Leo Kannerhuis mensen met autisme meer kans geven in het vinden en behouden van een baan. Het Dr. Leo Kannerhuis is een gespecialiseerd behandel- en kenniscentrum voor autisme. Het heeft vestigingen in Arnhem, Nijmegen, Amsterdam, Oosterbeek, Doorwerth, Zwolle en Wolfheze. Bij het Dr. Leo Kannerhuis werken 600 professionals aan de behandeling en begeleiding van met name kinderen en jongeren, maar ook in toenemende mate volwassenen met autisme. Zij worden door middel van behandeling en ondersteuning voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven en een zo groot mogelijke maatschappelijke participatie. Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 6 / 9 20 mei 2010

7 Meer weten? Neem contact op Michel Vervaet, projectleider Dr Leo Kannerhuis. Mail naar of Bram Barkhuysen, OBA MileStones, Links Informatiebijeenkomst functiemix in het speciaal onderwijs. Op maandag 17 mei jl organiseerden LVC3 en LVC4 een gezamenlijke informatiemiddag rond de invoering van de functiemix in het speciaal onderwijs. Deze middag hield Dhr. Erwin Boom van BMC een inleiding over de gevolgen en de uitvoering van de functiemix. Mw. Marlies van den Bel van de PO Raad was tevens aanwezig om haar expertise op dit terrein met ons te delen. Afgaande op de reacties van de aanwezigen, een 50tal vertegenwoordigers van cluster 3 en cluster 4 scholen, kan deze middag als geslaagd worden beschouwd. Internationaliseren met ict in het speciaal onderwijs etwinning is een Europees project dat leerlingen en leerkrachten in heel Europa met elkaar in contact brengt. Reizen is een dure en soms ingewikkelde aangelegenheid. Maar leerlingen en leerkrachten kunnen veel leren van een leeftijdgenoot of collega in het buitenland en omgekeerd natuurlijk. Met etwinning reis je via de computer. Voor scholen voor speciaal onderwijs biedt dit extra mogelijkheden om internationaal contacten te leggen en het gebruik van de computer op school te bevorderen. Met etwinning kunnen leerlingen online met elkaar samenwerken aan een project door bijvoorbeeld te mailen en chatten. Bijvoorbeeld foto s van de school uitwisselen, samen verhalen maken of een rekenopdracht voor elkaar maken. Voor een voorbeeld van etwinning, bekijk Hierdoor doen ze internationale ervaring op en wordt een gewone les extra spannend. Leerkrachten kunnen materiaal en methodes uitwisselen en inspiratie en frisse ideeën opdoen. De etwinning helpdesk in Nederland helpt scholen daarbij op weg met suggesties en advies. Of met voorbeeld van scholen voor speciaal onderwijs die al aan etwinning doen. Lijkt etwinning iets voor u en uw leerlingen, heeft u een vraag over etwinning? Neemt u dan contact op met de etwinning Helpdesk in Nederland! Wij helpen u graag met al uw technische en praktische vragen. Wij komen graag een keer bij u langs om de mogelijkheden voor etwinning op uw school toe te lichten. Kennemerplein 16, 2011 MJ Haarlem tel: daagse bijeenkomst tbv managementen directieleden van ZMLK scholen In september 2009 organiseerde de LVC3 een studiedag voor management- en directieleden van ZMLK scholen, een studiedag die door de deelnemers goed werd beoordeeld. In aansluiting op deze studiedag en in navolging van de 2 daagse bijeenkomsten die de LVC3 tbv management- en directieleden van LG- en LZK scholen organiseert, kondigen wij aan een 2 daagse studiebijeenkomst tbv management- en directieleden van ZMLK scholen te willen organiseren op 30 september en 1 oktober We zoeken aan de hand van het aantal voorinschrijvingen naar een geschikte locatie met overnachtingsmogelijkheid, centraal in het land. De voorbereidingen van deze 2 daagse zijn gestart en als thema's zullen dit jaar hoogstwaarschijnlijk aan de orde komen: VSO ontwikkelingen perspectief en opbrengsten -- kwaliteit en meten van onze kwaliteit - relatie zorg (KDC s en instellingen) en onderwijs' toekomst zmlk onderwijs. Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 7 / 9 20 mei 2010

8 We proberen daarnaast het programma actueel en informatief te maken, in afstemming met de taakgroep Scholing en Onderzoek én het managementnetwerk ZML. Tevens zullen we voor een plezierig avondprogramma op de donderdagavond zorgdragen. Daarnaast is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Ondanks het feit, dat de definitieve programma er nog niet is, is het al mogelijk om plaatsen te reserveren. U kunt dit doen via een mail aan het bureau van LVC3 met de namen van de deelnemers en de naam van de school. Op basis van de voorinschrijvingen zullen we een locatie vastleggen. Nadere informatie: Het bestuur van LVC3 heeft besloten met ingang van 2011 twee maal per jaar een LVC3 2 daagse te organiseren, één maal in het zuiden van het land en één maal in het noorden van het land. Algemene Ledenvergadering LVC3. Het bestuur van de LVC3 nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ALV, die gehouden zal worden op vrijdag 25 juni 2010, van uur te Utrecht. Op de agenda staan bespreking van o.a. het financieel jaarverslag, begroting lopend jaar, jaarverslag en activiteitenplan. Er zal ruim aandacht geschonken worden aan de verdere samenwerking met de PO-Raad, de inhoudelijke samenwerking met LVC4 en de inrichting van het Landelijk Bureau. Het is statutair nog niet noodzakelijk bestuursverkiezingen te organiseren. Wij verzoeken u vriendelijk aan te geven of u aanwezig zult zijn bij de ALV, (graag een mail naar ) zodat we rekening kunnen houden met de vast te leggen vergaderruimte en lunch. U ontvangt tijdig de definitieve agenda en bijlagen voor deze ALV. Tevens kunnen we dan aangeven op welke locatie de ALV zal plaatsvinden. Special Olympics regionale Spelen. Op initiatief van Atletiekvereniging Spark en de Sportraad Spijkenisse worden de Special Olympics Regionale Spelen Spijkenisse georganiseerd op zaterdag 4 september Dit evenement wordt georganiseerd door Tandem Support, onderdeel van de MEE Plus Groep onder auspiciën van Special Olympics Nederland. Iedereen met een verstandelijke handicap vanaf 8 jaar is van harte welkom op 4 september en deelname is gratis! Inschrijven is mogelijk voor 9 sporten: atletiek, bowling, gymnastiek, handbal, korfbal, roeien, tennis, voetbal en zwemmen. Informatie bij: De heer J. van Noort Roosendaelweg XW Geervliet Vragen: Tandem Support Taboes rond seksualiteit chronisch zieke jonderen. Rapper Yes-R en de kenniskring Transities in Zorg van Hogeschool Rotterdam hebben spelenderwijs het nieuwe bordspel SeCZ TaLK gepromoot. Het spel is speciaal ontwikkeld voor jongeren met een chronische aandoening of lichamelijke beperking, om relaties, intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken. Op woensdag 28 april tourde het promotieteam met een Londense dubbeldekker naar mytylschool Ariane de Ranitz VSO in Utrecht. Hier hebben de leerlingen op een levensgroot speelbord het spel gespeeld onder de bezielende leiding van Yes-R. Yes-R: Relaties en seks, dat is voor iedereen belangrijk. Als je bijvoorbeeld heel verliefd op iemand wordt kan dat leuk zijn of niet. Door dit spel te spelen met anderen praat je er makkelijker over en je kunt nog lachen ook. Meer info: Hier is tevens het spel gratis te bestellen voor zorgverleners of leerkrachten die met jongeren met chronische aandoeningen werken. Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 8 / 9 20 mei 2010

9 Nieuwe adjunct-directeur Vanaf 1 augustus 2010 heeft de VSO afdeling van de Herderschêeschool een nieuwe adjunctdirecteur: mevrouw Leona Brandse. Leona heeft ruime ervaring in het VO en SO onderwijs als leerkracht, coördinator en coach. Op dit moment is zij werkzaam op de Berg en Boschschool (cluster-4) in Houten. Volgende keer uw nieuwe directieleden op deze plaats? Meld het ons via: Voorbeeld aanpak ab / externe dienstverlening. Regelmatig ontvangen wij van diverse leden publicaties projectplannen folders en brochures, die we met plezier doorlezen en op verzoek ook doorsturen naar verschillende taakgroepen. Dank daarvoor, blijf dat vooral doen. Hier willen we even melding maken van een opmerkelijk initiatief, zonder daarmee alle andere folders en brochures te niet te doen. REC 3 Noord Oost Nederland profileerde haar afdeling dienstverlening onlangs op een aardige wijze door uitgifte van een glossy folder 'Samen naar optimale ontplooiing' en voegde daar voor alle belangstellenden een fraai vormgegeven 'credit card' bij met dezelfde titel en de verwijzing naar alle producten en diensten op Het is een kijkje waard om te zien hoe dit REC zich voorbereidt op het verlenen van diensten aan de zorgstructuur in de regio. Een aantal nieuwe producten zijn b.v. een observatieinstrument voor zorgleerlingen, (peer)- mediation en ondersteuning via de digitale snelweg via een 'tiny eye'. Meer informatie op de site en op Belangrijke data: 25 juni 2010: ALV LVC3. Aanmelden via 28 juni 2010 intervisiebijeenkomst extern begeleiders leerlijnen 30 september en 1 oktober 2010: Tweedaagse voor management ZML scholen. Aanmelden via 13 oktober 2010 ALV LVC4 25 en 26 november 2010: Hét Congres in Arnhem Zie ook alle studiedag en congressen via; Reacties? Wilt u reageren op dit Nieuwsbulletin? Graag! Mail ons via: Bezoek regelmatig onze web-sites voor het laatste nieuws, mededelingen, cursussen, symposia, studiedagen, presentaties e.d.: of TIP: Verspreid dit Nieuwsbulletin digitaal onder uw collega s op uw school, print n exemplaar uit voor iedere locatie, nevenvestiging of dependance. Met vriendelijke groet, Alle medewerkers van WEC Raad LVC3 en LVC4. Nieuwsbrief LVC3 LVC4 WEC Raad 9 / 9 20 mei 2010

Ieder kind heeft recht op een plek om te leren

Ieder kind heeft recht op een plek om te leren Ieder kind heeft recht op een plek om te leren Nieuwsbrief, nr.5 December 2006 Landelijke Vereniging Cluster 3, postbus 222, 3500 AE Utrecht, T: 030 2769913, E: info@lvc3.nl INHOUDSOPGAVE VAN DE VOORZITTER

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie

Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Deze serie bevat de volgende rapportages: Thema 1 Arbeidskundig onderzoek Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Thema 3 Leerlingwerkplaatsen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

SCHOOLVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 Stichting Heliomare Onderwijs. Vastgesteld 4 december 2014

SCHOOLVERSLAG. Schooljaar 2013-2014 Stichting Heliomare Onderwijs. Vastgesteld 4 december 2014 SCHOOLVERSLAG Schooljaar 2013-2014 Stichting Heliomare Onderwijs Vastgesteld 4 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 De collectieve ambitie... 4 1.1 Missie en collectieve ambitie van

Nadere informatie

Bestuursverslag 2010

Bestuursverslag 2010 Bestuursverslag 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Voorwoord...5 1. Algemeen...6 1.1 Bestuur...6 1.2 Goed onderwijsbestuur...6 1.3 Vacatiegeldregeling...6 1.4 Missie en visie...7 1.5 Bezwaarschriften

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS ii Implementatie van leerlijnen in het speciaal onderwijs Verslag van onderzoek Ed Smeets juni 2010 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen De particuliere

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan

VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014. Jaarthema: Wat heb ík er aan VAN LODENSTEIN COLLEGE JAARVERSLAG 2014 Jaarthema: Wat heb ík er aan 1 Inhoud Algemene gegevens... 4 Voorwoord College van Bestuur... 7 1 Beleid en organisatie... 10 2 Onderwijsresultaten en -ontwikkelingen...

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden,

Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden, Schoolgids Het Berkenhofcollege locatie Galderseweg 2008-2009 Geachte ouder(s)/verzorger(s), verwijzer(s), en andere belangstellenden, Dit is de schoolgids van de locatie aan de Galderseweg. U leest deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011-2012

SCHOOLGIDS 2011-2012 1 SCHOOLGIDS 2011-2012 Thriantaschool Naam school THRIANTASCHOOL voor ZML SO/VSO Hoofdgebouw en postadres Zuidlaarderbrink 4 Locatie VSO 7812 GE Emmen Telefoon 0591 652 190 Fax 0591 652 199 E-mailadres

Nadere informatie

Samen leven - Samen leren - Samen werken SCHOOLGIDS 2014 2015

Samen leven - Samen leren - Samen werken SCHOOLGIDS 2014 2015 Samen leven - Samen leren - Samen werken SCHOOLGIDS 2014 2015 Schoolgids 2014-2015 Pagina 1 INHOUD 1. Een woord vooraf Pag.: 3 2. De school algemeen Pag.: 4 3. Waar de school voor staat Pag.: 5 4. De organisatie

Nadere informatie

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO >

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2011-2015 (Schoolplan) < Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Directeur: < Kees Ilmer (sectordirecteur) > Versiedatum: Status:

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie