R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden"

Transcriptie

1 Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 is de roep om overzicht en inzicht in de Drechtstedenactiviteiten groot. In de Perspectiefnota die in oktober 2002 verschijnt, zijn alle projecten benoemd en beschreven om zo een helder beeld te geven van de stand van zaken van dat moment en om de politieke agenda voor de komende jaren te kunnen bepalen. Met de Perspectiefnota in de hand moeten de Drechtsteden nu de omslag maken van visie naar uitvoering, zo is te lezen in het voorwoord van voorzitter Bandell in de Perspectiefnota. De Drechtsteden weten wat hen te doen staat. ( ) De samenwerking werkt en dat levert resultaat op. Het geeft echter ook verplichtingen, met name in de concrete uitvoering, aldus Bandell. In oktober 2002 vergaderen de gezamenlijke gemeenteraden over de perspectiefnota. Tijdens deze bijeenkomst in de Augustijnenkerk in Dordrecht gaan de gemeenteraden akkoord met de perspectiefnota en aanvaarden zij deze als leidraad voor de besluitvorming en beleidsuitvoering voor de komende jaren. Via een gezamenlijke verklaring wordt uitgesproken dat de aanwezigen zich ervan bewust zijn dat de samenwerking in de Drechtsteden net zo sterk is als de zwakste schakel. Elke bestuurder zal zich naar vermogen inzetten als ambassadeur voor de Drechtsteden. Tijdens de bijeenkomst krijgt het Drechtstedenbestuur opdrachten mee die voortvloeien uit de perspectiefnota. Nu, bijna aan het eind van de raadsperiode is het tijd om te kijken wat er in de afgelopen periode gerealiseerd is. Resultaten moeten worden geborgd en meegegeven aan de nieuwe raadsleden en bestuurders. De evaluatie van de perspectiefnota draagt hieraan bij. 1

2 In de afgelopen twee jaar is de visie van de Drechtsteden als netwerkstad vertaald in een streefbeeld, programma s en projecten die in de komende periode verder moeten worden uitgewerkt. Met het vaststellen van de perspectiefnota in 2002 is besloten de daarin opgenomen plannen uit te voeren. De perspectiefnota markeerde het eind van papieren plannen en start van de uitvoering. Via het experiment Grotestedenbeleid zijn we eraan gewend geraakt om op regionaal niveau meer structureel en integraal te werken. Dit werpt zijn vruchten af in bijvoorbeeld het regionaal MOP. Vervolgens is aan de commissie Dijkstal gevraagd om ons een spiegel voor te houden. Dat resulteerde in Manden maken. Dit proces heeft een sneeuwbaleffect gehad in de Drechtsteden. Er zijn investeringsafspraken gemaakt met de provincie Zuid-Holland. Er is een investeringsfonds opgericht waaraan alle gemeenten de eerste bijdragen hebben geleverd en waarmee daadwerkelijk projecten worden uitgevoerd. We hebben hard gewerkt om het draagvlak onder de gemeenteraadsleden beter vorm te geven in het dualisme. In 2004 is daarom als experiment begonnen met de Drechtraad. Begin 2006 evalueren we dit experiment, maar de verwachting is dat de Drechtraad naar behoren functioneert. Ook in de nieuwe gemeenschappelijke regeling neemt de Drechtraad zijn positie in. Ook de ontwikkelingen rondom de samenwerkende sociale diensten, de Drechthopper en het Regionaal Bureau Leerplicht zijn successen van de Drechtsteden. Wat inmiddels vanzelfsprekend is, is dat de Drechtsteden meer en meer als netwerkstad gaan functioneren, met alle kenmerken die daarbij horen. Het principe van netwerksamenwerking is in de Drechtsteden ontstaan vanuit het besef dat individuele gemeenten te klein zijn om grote taken en projecten alleen op te pakken en te groot om voorbij te gaan aan de karakteristieke kenmerken van elke gemeente. In de afgelopen twee jaar is de visie van de Drechtsteden als netwerkstad vertaald in een streefbeeld, programma s en projecten die in de komende periode verder moeten worden uitgewerkt. De basis hiervoor ligt mede in de uitkomsten van de onlangs gehouden bestuurskrachtmeting. Dit overzicht van onze gezamenlijke inspanningen in de afgelopen jaren geeft maar weer eens aan dat er echt veel gebeurt in de regio. Het zijn allemaal kleine en grote ijkpunten die bij elkaar opgeteld de goed draaiende en intensieve samenwerking maken tot wat hij is. Het past ook bij dit gebied om deze uitspraak te laten volgen door de opmerking dat er ook nog veel moet gebeuren. Ik wil u vanaf deze plek bedanken voor uw bijdrage aan de Drechtsteden in de afgelopen jaren, op wat voor manier dan ook. Of u raadslid, bestuurder of medewerker bent, maakt geen verschil. We maken samen de Drechtsteden tot een succes! R.J.G. Bandell Voorzitter Drechtsteden 2 3

3 Het resultaat van de afgelopen vier jaar samen werken in de Drechtsteden is in drie delen op te splitsen. Het eerste deel van dit document omvat een overzicht van de algemene activiteiten in de Drechtsteden in de periode : Overzicht algemene activiteiten In de highlights wordt een overzicht gegeven van de meest markante gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Vervolgens wordt teruggekoppeld wat er gerealiseerd is van de tien opdrachten die het Drechtstedenbestuur van de gemeenteraden heeft meegekregen bij de aanvaarding van de perspectiefnota. Dan volgen ontwikkelingen die de samenwerking mede hebben bepaald: het experiment Grotestedenbeleid, de uitgevoerde bestuurskrachtmeting en het proces Manden maken. Pagina-indeling: Highlights raadsperiode en 7 Opdrachten aan het Drechtstedenbestuur 8 en 9 GSB-experiment 10 Bestuurskrachtmeting 11 Manden maken 12 t/m 15 2: Uitwerking Het tweede deel van de evaluatie blikt terug op de uitwerking van bovenstaande grote lijnen. Dit overzicht begint op pagina 16 met een terugblik op de kandidaatstelling voor de Floriade in 2004 en het toeristisch en recreatief concept Hollands Glorie dat daaruit ontstaan is. Daarna wordt aandacht besteed aan drie belangrijke ontwikkelingen naar aanleiding van het proces Manden maken, namelijk de lobby richting Europa, de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden per 8 maart 2006 en een overzicht van de bestuurlijke en ambtelijke veranderingen in de Drechtsteden Pagina-indeling: Van Floriade naar Hollands Glorie 16 en 17 Europa & de Drechtsteden 18 Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden 19 Overzicht bestuurlijk & ambtelijke veranderingen 20 en 21 3: Programma s en projecten Het derde en laatste deel van dit overzicht is geheel gewijd aan de programma s en projecten. Per beleidsveld (Sociaal, Fysiek en Economie & Bereikbaarheid) is terug te lezen welke voortgang geboekt is. Het gaat dan zowel om de projecten uit Manden maken als om de thema s die in de perspectiefnota staan genoemd, zodat een volledig overzicht ontstaat. Pagina-indeling: Sociaal 22 t/m 26 Fysiek 27 t/m 33 Economie & Bereikbaarheid 34 t/m

4 > > > > De perspectiefnota Het regionale GSBexperiment 2003 De commissie Dijkstal Met het vaststellen van de perspectiefnota is besloten de daarin opgenomen plannen uit te voeren. De nota markeert het eindpunt van de (papieren) discussies over het ambitieniveau van de Drechtsteden en het startpunt van de daadwerkelijke uitvoering van de plannen. Het experiment dat de Drechtsteden in 2002 e.v. zijn aangegaan richt zich op een samenhangende aanpak van de regionale en stedelijke uitdagingen. Kenmerkend is de aanpak via drie pijlers: de economische, de sociale en de fysieke. De GSB-systematiek op regionaal niveau heeft er voor gezorgd dat de samenwerking meer gestructureerd en integraal is geworden. De bevindingen van het regionale GSB-experiment zijn de aanleiding geweest om aan de commissie Dijkstal te vragen ons een spiegel voor te houden. Dit gebeurt in het laatste kwartaal van 2003, waarna het rapport Samen stad betekent wat wordt gepresenteerd. Toewerken naar een gezamenlijk doel, minder bestuurlijke drukte en meer uitvoering zijn belangrijke boodschappen. Drechthopper Kandidaat voor de Floriade Regionaal Bureau Leerplicht In januari 2004 is de Drechthopper gaan rijden in Alblasserdam, H.I. Ambacht, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht. De aanvankelijk gemaakte prognoses van het aantal gebruikers is dik overschreden. Uit onderzoek onder verenigingen van patiënten en clienten blijkt de doelgroep overwegend tevreden. Inmiddels is besloten om voor de periode het contract met de huidige vervoerder te verlengen. De Drechtsteden stellen zich kandidaat voor de Floriade. Hoewel de Drechtsteden zich uiteindelijk moeten terugtrekken, leidt het concept Holland in ZAP-formaat tot het toeristisch concept Hollands Glorie. Daarnaast worden veel projecten uit het Floriade-concept toch al uitgevoerd in de Drechtsteden. Het bidbook heeft aangetoond welke mogelijkheden de Drechtsteden bieden op recreatief en toeristisch gebied. Op 30 september 2004 is het Regionaal Bureau Leerplicht + geopend, na een voorbereidingstijd van twee jaar. Het RBL+ voert voor alle Drechtstedengemeenten, behalve s-gravendeel, plus enkele gemeenten uit de Alblasserwaard- Vijfheerenlanden de leerplicht en de regionale meldingen en coördinatiefunctie (RMC) uit. Manden maken Drechtraad verwerft positie in Drechtsteden Het rapport van de commissie Dijkstal is de impuls om in 2004 het eindbod Manden maken te presenteren. Het kent een viertal samenhangende onderdelen. Het streefbeeld voor de regio, de programma s en projecten, de bestuurlijke organisatie en de ambtelijke organisatie. Met de vaststelling van het Overdrachtdocument Manden maken in het Drechtstedenbestuur op 23 december 2004 wordt Manden maken (in materiële zin) de gedeelde verantwoordelijkheid van Drechtraad en Drechtstedenbestuur. Met twee vergaderingen van de Drechtraad in korte tijd gaan de raadsleden in de Drechtsteden op 1 december 2004 voortvarend van start. Iedere politieke fractie wijst een vertegenwoordiger aan en op 19 januari 2005 is de eerste officiële vergadering. De voorzitter van het Drechtstedenbestuur wordt tevens voorzitter van de Drechtraad. De Drechtraad wordt ondersteund door de gezamenlijke griffiers uit de Drechtsteden. De Drechtraad als aantrekkelijk platform voor dialoog, mening- en visievorming en standpuntbepaling (kaderstelling en controle). Het regionaal MOP Het ISD-dossier Bestuurskrachtmeting De gewenste kwaliteitssprong van de regio komt tot uitdrukking in drie strategische (beleids)processen die nauw met elkaar zijn verweven (Manden maken, GSB/ISV, MOP). Het Drechtstedenbestuur constateert dat de samenhangende elementen tussen deze processen zo talrijk zijn, dat ze ze verbonden heeft in het Meerjaren OntwikkelingsProgramma Dordrecht/Drechtsteden De colleges van Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht besluiten in hun vergadering van 23 augustus 2005 om de drie gemeenteraden voor te stellen een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) op te richten. De ISD kan per 1 januari 2007 operationeel zijn. Een ISD biedt meer mogelijkheden voor een betere dienstverlening, heeft een veel sterkere positie ten opzichte van de ketenpartners en het rijk en is efficiënter en dus goedkoper dan drie afzonderlijke diensten. Later in 2005 sluiten ook H.I.Ambacht, Sliedrecht en Alblasserdam zich aan bij de ISD. Op verzoek van de provincie Zuid- Holland laten de Drechtsteden in 2005 per gemeente een bestuurskrachtmeting laten uitvoeren. Aanvullend, en op verzoek van de Drechtsteden, wordt ook een regionaal onderzoek verricht. 6 7

5 Tijdens de aanvaarding van de perspectiefnota kreeg het Drechtstedenbestuur acht opdrachten mee. Sommige opdrachten zijn uitgevoerd, andere moeten nog gebeuren. Definieer verplichte en niet-verplichte projecten Werk resultaatgericht en integraal Geef prioriteit aan veiligheid Bepaal de agenda voor sociaal beleid Besteed meer aandacht aan onderwijs en kennisinfrastructuur In de afgelopen periode is de discussie rondom verplichte en niet-verplichte projecten niet expliciet gevoerd. Sommige gemeenten nemen niet deel in bepaalde projecten, bijvoorbeeld omdat op hun grondgebied uitvoering niet mogelijk is. De discussie rondom verplichte en niet verplichte taken hangt nauw samen met de invoering van een eigen gemeenschappelijke regeling voor de Drechtsteden (Wgr). Via het Grotestedenbeleid en het proces Manden maken is resultaatgericht en integraal werken ingevoerd in de Drechtsteden. In de eindrapportage van Berenschot wordt onder meer geconstateerd dat het inzetten van de GSB-systematiek op regionaal niveau ervoor heeft gezorgd dat de samenwerking meer gestructureerd en integraal is geworden. De afspraken die in Manden maken zijn gemaakt, met een compleet pakket van streefbeeld, programma s & projecten, bestuurlijke & ambtelijke organisatie en investeringsfonds, hebben er toe geleid dat de organisatie van de Drechtsteden erop ingericht is om grote regionale opgaven gezamenlijk op te pakken. Veiligheid is in de afgelopen jaren hoger op de agenda komen te staan. Het blijft echter een onderwerp dat constant aandacht vergt. Externe veiligheid heeft bijvoorbeeld in het project Spoorzone/Maasterras een prominente plaats. Op het terrein van sociale veiligheid zijn in de regio Zuid-Holland Zuid duidelijke afspraken gemaakt. Dit geldt onder meer voor voorkoming van huiselijk geweld en jeugdpreventie. Sociaal beleid is in deze periode serieus op de politieke agenda komen te staan. Een ambitieuze bestuurscommissie is gestart met het bepalen van de richting van het beleid in een uitgebreid interactief traject. Direct daarna werd begonnen met de uitvoering: oprichting van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL+) en ondertekening van het jeugdconvenant met de provincie. Op het gebied van onderwijs en kennisinfrastructuur is hard gewerkt. De plannen voor het Leerpark in Dordrecht worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven in de regio. Daarnaast worden Lokale Onderwijs Centra (LOC) opgezet. Geef meer aandacht aan Groen, Water en Milieu Water Milieu Betrek de gemeenteraden meer bij de Drechtsteden Maak een publieksbrochure De visie op Groene Contramal in de Drechtsteden is uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma. Om de uitvoering daadwerkelijk gestalte te geven, is een coördinator aangesteld en zijn onderdelen opgenomen binnen het proces Manden maken. Er zijn twee inrichtingsvisies tot stand gekomen voor een groene verbindingen in de Drechtsteden. De realisatie van een hiervan is onderdeel van Manden maken (de ecologische verbindingszone nummer 70). De vervuiling van het oppervlaktewater is aanleiding geweest voor de start van het project onkruidbestrijding op bedrijventerreinen. Gewerkt wordt aan een communicatieplan. Het Nationaal Bestuursakkoord Water vraagt om een regionale uitwerking waardoor gemeenten en waterschappen gezamenlijk aan de slag moeten. Tijdens de regionale waterconferentie is hierover uitgebreid gesproken en zijn afspraken gemaakt. Er zijn duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd met als doel duurzaamheid te integreren in planontwikkelingen en instrumenten te gebruiken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Er is gepoogd een overdracht van provinciale bodemsaneringstaken naar de Drechtsteden te bewerkstelligen, maar dit is helaas niet gelukt. De Milieumonitor is een constante factor en is de afgelopen jaren elk jaar verschenen en geeft inzicht in de ontwikkelingen op milieugebied. Aan Natuur en Milieu Educatie is verder vorm gegeven door het opstellen van een meerjarenplan en een jaarlijks werkplan. Aangesloten is bij de thema s van het Milieu Uitvoeringsprogramma van de verschillenden gemeenten. Externe veiligheid en fijnstofproblematiek zorgen voor beperkingen in de ontwikkelingen binnen de regio. Aan oplossingen wordt gewerkt in het programma Milieu & Infrastructuur. Als experiment en onderdeel van het proces Manden maken is in 2004 gestart met de Drechtraad, waarin iedere politieke fractie is vertegenwoordigd. De Drechtraad heeft enkele spelregels afgesproken in het Drechtraadmanifest. In april 2003 verschijnt de publieksbrochure De Drechtsteden, gericht op de toekomst. In het kort wordt hier in de regionale samenwerking tot 2006 toegelicht. 8 9

6 In 2002 hebben de Drechtsteden deelgenomen aan een uniek landelijk experiment van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: het experiment Grotestedenbeleid (GSB). Op verzoek van de provincie Zuid-Holland laten de Drechtsteden in 2005 per gemeente een bestuurskrachtmeting laten uitvoeren. Aanvullend wordt ook een regionaal onderzoek verricht. Dit onderzoek is een doorvertaling van de consequenties van de uitkomsten van de lokale metingen naar het regionale niveau. Conclusies Het experiment richt zich op een samenhangende aanpak van de regionale en stedelijke uitdagingen. Kenmerkend is de aanpak via drie pijlers: de economische, de sociale en de fysieke. Met deze opzet wordt de versnippering van projecten tegengegaan, In juni 2004 is het GSB-experiment geëvalueerd. Uit de eindrapportage blijkt dat: ondanks de dreiging van stroperigheid in het proces het GSB geholpen is met een regionale inbedding. Dit omdat de problemen van de grote stad praktisch altijd gebaat zijn bij een regionale oplossing; in de Drechtsteden heeft de GSB-systematiek geleid tot een intensivering van de bestaande regionale samenwerking en heeft ze geleid tot meer aandacht voor de integraliteit van regionale vraagstukken, voor realisatie van doelstelling en voor een scherpere focus op de uitvoering. Inmiddels is in de regio het proces Manden maken dan al van start gegaan, dat naadloos aansluit op de intenties en conclusies van het GSB-experiment. Ook is een regionaal Meerjarenontwikkelingsprogramma voor het Grotestedenbeleid opgesteld. Uitkomsten in het kort De resultaten van de metingen worden gebruikt om te leren en niet om elkaar op af te rekenen. De bestuurskrachtmetingen zijn onderling niet met elkaar te vergelijken, vanwege de verschillende maatschappelijke opgave in ieder gemeente. Iedere bestuurskrachtmeting is daarmee uniek. De gemeente s-gravendeel is niet in het aanvullende onderzoek opgenomen, omdat van deze gemeente geen recent vergelijkend materiaal aanwezig is. Berenschot doet drie prioritaire aanbevelingen: Gebruik de uitkomsten van de lokale metingen om elkaar verder te brengen. Gemeenten die sterk scoren in bepaalde (organisatie-)onderdelen kunnen aan andere suggesties doen. Faciliteer en stimuleer een setting waarin deze onderlinge hulp en bijstand normaal is. Dit versterkt de kracht van de Drechtsteden als geheel aanzienlijk; Versterk de uitvoering door een doorbraak te forceren als het gaat om de inrichting van de ambtelijke organisatie van de Drechtsteden. Het gaat dan met name om Bureau Drechtsteden, de ROM-D en de verhouding met de gemeenten; De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is vastgesteld door de gemeenteraden. Met de aanbevelingen van de commissie Dijkstal nog in het achterhoofd lijkt het van groot belang om de regionale afspraken te borgen in die gemeenschappelijke regeling. De bestuurskrachtmetingen zijn in november 2005 afgerond. De lokale metingen en het vervolgens samengestelde regionale onderzoek worden in de gemeenteraden gepresenteerd en besproken. Uit de aanbevelingen blijkt dat de uitkomsten van de lokale metingen prima kunnen worden gebruikt om de Drechtsteden als geheel verder te brengen

7 De aanleiding voor Manden maken ligt in het regionale GSB-experiment dat de Drechtsteden in 2002 zijn aangegaan. Het directe gevolg van het experiment is het maken van een kwaliteitssprong in de regio. Dit vanwege de grote behoefte aan het daadwerkelijk vormgeven. De commissie Dijkstal Manden maken De bevindingen van het regionale GSB-experiment zijn aanleiding geweest om aan de commissie Dijkstal te vragen ons een spiegel voor te houden. Op 13 januari 2004 heeft de heer Bandell in Kunstmin het rapport Samen stad betekent wat in ontvangst genomen. De kern van dit rapport is dat een duidelijke richting voor de samenwerking onbekend en ongedeeld is. Er zijn veel plannen, maar de uitvoering komt onvoldoende van de grond. De gemeenten hebben geen gezamenlijke prioriteiten gesteld en de ambities zijn nagenoeg niet financieel vertaald. Bestuurders zijn druk met elkaar en het ambtelijke realiseringsvermogen is beperkt. Ondertussen lukt het nog onvoldoende om de woonmilieus aantrekkelijker te maken, is het aanbod voor scholing en opleiding nog niet sterk genoeg, voeren de gemeenten geen volledig samenhangend beleid voor de vestiging van bedrijven, concentreren probleemgroepen zich in Dordrecht en neemt de hoogwaardigheid van de regio nog niet toe. Dijkstal heeft duidelijk gemaakt dat de oplossingsrichting ligt in het maken van een kwaliteitssprong in het woon-, werk- en leefmilieu in ons gebied. De concrete resultaten moeten snel zichtbaar zijn. Manden maken zou de basis moeten leveren die kwaliteitssprong mogelijk te maken. De focus moet daarbij worden verlegd van beleidsontwikkeling naar uitvoering. De opzet van Manden maken ziet er als volgt uit: formuleren streefbeeld voor de Drechtsteden; definiëren van projecten waarbij in 2007 daadwerkelijk de schop de grond in gaat; maken van een regionaal investeringsfonds van 50 à 60 miljoen aan gemeentelijke en provinciale bijdragen om de projecten te financieren; opzetten van een regionale ambtelijke organisatie die deze projecten kan uitvoeren en een zekere toekomstbestendigheid heeft; neerzetten van een bestuurlijke organisatie die in overeenstemming is met de ambities. Streefbeeld Samen stad aan het water, dat is het motto waar de regio Drechtsteden de komende jaren aan blijft werken. Samengevat werkt de regio toe naar een regio Drechtsteden die een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bewoners, bedrijven en bezoekers is. Een stedelijk gebied dat aantrekkelijk is voor de markt om in te investeren. Het is nodig een Drechtstedenbril te dragen om over de eigen gemeentegrenzen te kunnen kijken. Voor de korte termijn betekent dit uiteraard verzilvering van de afspraken Manden maken, maar voor de toekomst keuzes om echt en onderscheidend Samen stad aan het water te zijn

8 vervolg Manden maken Overzicht programma s en projecten Kennisinfrastructuur Transfercentrum HBO Onderwijsleerbedrijven LOC De Grienden (Sliedrecht) LOC Zwijndrechtse waard LOC-Papendrecht/ Alblasserdam ICT-platform Sociale ontwikkeling Route 23 Bijzondere doelgroepen Economie (spoorzone, Shipping Valley, toerisme) Wonen en Groen Bereikbaarheid Maasterras (Spoorzone) Oosteind (Papendrecht) Zeehavens (Dordrecht) Frankepad/Grotenoord (H.I.Ambacht) Hofkwartier (Dordrecht) City Lounge (Dordrecht) Energiehuis (Dordrecht) Groote Lindt (Zwijndrecht) Haven Zuid (Alblasserdam) Voorpoort (Sliedrecht) Onderdijkserijweg (Zwijndrecht) Noordoevers (Zwijndrecht, H.I.Ambacht) Dordwijkzone (Dordrecht) Zone 70 (H.I.Ambacht) Recreatief steunpunt Sliedrecht HKS-Heuvelman ( s-gravendeel) Studie grondbedrijven Groene Contramal HOV-D Aansluiting A-15 Aansluiting A-16 (Volgerlanden) Euryza Parkeervoorziening Papendrecht Fileproblematiek A16-N3-A15/externe veiligheid Regionaal investeringsfonds Meerjareninvesteringsafspraken Slag naar uitvoering Het motto van het eindbod Manden maken is investeren en uitvoeren. In het eindbod zijn de volgende programma s opgenomen: economie, wonen en groen, bereikbaarheid en kennisinfrastructuur en sociale ontwikkeling. In totaal gaat het om 23 investerings- en 9 ontwikkelingsprojecten in de zeven Drechtstedengemeenten. Voor investeringsprojecten geldt de afspraak dat uiterlijk in 2007 met de uitvoering wordt begonnen. De ontwikkelingsprojecten zijn gericht op het versneld in uitvoering brengen van het betreffende project, ook uiterlijk Een belangrijk aspect bij het proces Manden maken is dat enkele belangrijke regionale projecten zijn geselecteerd. Inzet is deze versneld in uitvoering te brengen. De Drechtstedengemeenten hebben in dat verband afgesproken tot een regionaal investeringsfonds te komen. Het investeringsvolume bedraagt 300 miljoen. Daarvan wordt 50 miljoen ingezet via het regionaal investeringsfonds en provinciale investeringsimpuls. Het resterende bedrag wordt gedekt door de individuele gemeenten, derden en exploitatie-inkomsten. Ook wordt getracht Rijksen Europese subsidies te verkrijgen. Op 14 september 2005 hebben Provinciale Staten unaniem besloten in de komende jaren 11,2 miljoen bij te dragen aan de uitvoering van de programma s en projecten uit Manden maken. Afhankelijk van de voortgang komt er in 2006 nog een bedrag van 3,8 miljoen beschikbaar. De inzet van deze provinciale middelen sluit aan op de ambitie om op hoofdlijnen te sturen en de daadwerkelijke uitvoering over te laten aan de regio. Deze verantwoordelijkheid betekent dat de bijdragen gekoppeld zijn aan prestaties van de Drechtsteden. In 2005 is voor de projecten uit Manden maken definitief de slag gemaakt naar de uitvoering. Op alle projecten is voortgang geboekt en bij veel projecten worden binnenkort de voorbereidingen afgerond. In 2005 is bij veertien investeringsprojecten groen licht gegeven. Dit betekent dat de spade tussen nu en eind 2007 de grond in gaat, dan wel dat het project al gestart is. Bij negen ontwikkelingsprojecten is eveneens groen licht gegeven. Dit betekent dat gestart is c.q. binnen een redelijke termijn gestart zal worden met een haalbaarheidsstudie, onderzoek, e.d. Bij enkele investeringsprojecten staat het licht nog op rood. Gegeven het risicoprofiel (bv. fijnstofproblematiek, eigendomsverhoudingen, beschikbare middelen, organisatorische knelpunten) is het niet ondenkbaar dat het licht helaas op rood blijft. Overig Instelling, beheer, werkwijze, e.d. van een Investeringsfonds Europese Subsidies 14 15

9 Het bidbook is geen weggegooid geld geweest, maar toont juist aan welke potenties het gebied heeft. Het toeristisch concept dat in het bidbook wordt beschreven, is het dan ook waard om te worden uitgevoerd, passend binnen het streefbeeld van de Drechtsteden. Besluitvorming Niet afhankelijk van Floriade Begin 2004 zijn de Drechtsteden gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid en mogelijkheden om de Floriade in 2012 in de Drechtsteden te organiseren. Onder leiding van burgemeester Pijlman van s-gravendeel is de startnotitie Holland in ZAP-formaat opgesteld. Het water wordt gekozen als dé verbinding tussen de verschillende attracties en is daarnaast de drager van cultuur en historie. Net voor de zomer 2004, na een uitgebreide visitatie, oordeelt de Nederlandse Tuinbouwraad dat de Drechtsteden tot de beste vier kandidaten behoort, samen met Rotterdam, Venlo en Arnhem. De gemeenteraden in de Drechtsteden stemmen voor de zomervakantie in met het vervaardigen van een bidbook. Papendrecht en Sliedrecht geven op voorhand aan niet te willen participeren. Met natuur- en milieuorganisaties wordt bij het opstellen van het bidbook uitgebreid overleg gevoerd in de zomerperiode. Het bedrijfsleven in de regio laat weten de Drechtsteden als een kans voor de regio te zien, zowel vanuit het oogpunt van promotie als vanuit de kansen voor de werkgelegenheid. Naast de input van bedrijfsleven en natuur- en milieugroeperingen wordt Bureau Drechtsteden bijgestaan door een kleine club van raadsleden die vooral meedenken over het proces rondom de Floriade en de communicatie richting de gemeenteraden. Oktober 2004 wordt de maand van het produceren en inleveren van het bidbook, het examen bij de Nederlandse Tuinbouwraad, maar ook de maand van de besluitvorming door de gemeenteraden, het andere, even belangrijke examen. Eind oktober oordeelt de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht als eerste dat de (financiële en andere) risico s niet opwegen tegen de voordelen die er met een Floriade te behalen valt. De voorzitter van het Drechtstedenbestuur concludeert in een bijeenkomst van de gemeenten direct na de besluitvorming in Hendrik-Ido-Ambacht dat de samenwerking in de Drechtsteden (gelukkig) niet van de Floriade afhangt. Veel projecten die ten behoeve van de Floriade moeten worden uitgevoerd, zijn al opgenomen in het proces van Manden maken. Het bidbook is daarmee geen weggegooid geld geweest, maar toont juist aan welke potenties het gebied heeft. Het toeristisch concept dat in het bidbook wordt beschreven, is het dan ook waard om te worden uitgevoerd, passend binnen het streefbeeld van de Drechtsteden. Doelstellingen In het Eindbod Manden maken is een aantal projecten opgenomen rondom het toeristisch concept Drechtsteden Hollands Glorie : Hofkwartier, City Lounge, Energiehuis en Mercon Kloos. Belangrijkste uitgangspunt is de ontwikkeling van de toeristische as Rotterdam-Dordrecht met daarin de attracties Molengebied Kinderdijk, de historische binnenstad van Dordrecht en Nationaal Park de Biesbosch. Eind 2004 is door het Drechtstedenbestuur de gedachte meegenomen van de gemeente Alblasserdam om bij de ontwikkeling van het toeristisch concept eveneens de locatie Haven Zuid te betrekken. In april 2005 is gesteld dat eind 2005 richtinggevende uitspraken moeten worden gedaan over de koppeling tussen de locaties Mercon Kloos met Haven-Zuid. Het Mercon Kloos terrein zou (mede) moeten worden ingericht als toegangspoort en ontvangstruimte voor het Werelderfgoed Kinderdijk. Een mogelijke optie ter versterking van het concept is het koppelen van de locatie Haven-Zuid aan de locatie Mercon Kloos. In het Drechtstedenbestuur van december 2005 is een aantal uitgangspunten voor Hollands Glorie vastgesteld. Hollands Glorie steunt op drie pijlers, te weten Kinderdijk, de binnenstad van Dordrecht en de Hollandse Biesbosch met het water als onmisbare verbindende schakel. Mercon Kloos wordt niet langer aangemerkt als de primaire schakel tussen het werelderfgoed Kinderdijk en de historische binnenstad van Dordecht. De investeringsbijdrage uit Manden maken wordt voor dezelfde doeleinden overgeheveld naar de locatie Haven-Zuid die verder wordt uitgewerkt. Ten slotte verwerft de gemeente Alblasserdam de gronden van Haven Zuid uit het oogpunt van het belang van de centrumontwikkeling van Alblasserdam, invulling van Shipping Valley-functies en een belangrijk onderdeel van het toeristisch-recreatief concept Drechtsteden. Met de toeristische visie worden de volgende doelstellingen gerealiseerd in de Drechtsteden: versterking/verbreding van het toeristisch aanbod; vergroting van het aantal bezoekers; langere verblijfstijd in de Drechtsteden; vergroting van de bestedingen; versterking van het imago van het gebied en de trots van de eigen inwoners. Met als effect vergroting van werkgelegenheid en versterking van de economische positie/klimaat

de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden,

de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden, de leden van de Bestuurlijke Commissie Sociaal Beleid Geachte leden, Alblasserdam Dordrecht s-gravendeel Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht datum 15 april 2004 behandeld door S. Ramnathsing

Nadere informatie

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN Drechtsteden, 15 december 2006 Door de Netwerkdirectie Drechtsteden+ aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden INHOUD Blz. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DEELRAPPORT 1: BESTUURSPLAN Utrecht, 25 augustus 2005

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD

PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD PLENAIRE VERGADERING DRECHTRAAD Datum: woensdag 18 juni 2008 Locatie: Raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht Voorzitter: de heer R.J.G. Bandell Agenda: 20.00 uur 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING

CASUSBOEK. Definitieve versie TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Definitieve versie CASUSBOEK TEN BEHOEVE VAN DE VERKENNING DUO+ SAMENWERKING Dit casusboek bevat beknopte beschrijving van praktijkvoorbeelden van ambtelijke samenwerking tussen gemeenten. Voor het opstellen

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Eindrapportage 1 oktober 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...6

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie