Bestemmingsplan Liedeweg 32/38 c.a.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Liedeweg 32/38 c.a."

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Liedeweg 32/38 c.a. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 14 juni 2011 Van Riezen & Partners Frederiksplein XK Amsterdam tel: fax: website:

2 Van Riezen & Partners Frederiksplein XK Amsterdam tel: fax: website:

3 Bestemmingsplan Liedeweg 32/38 c.a. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Toelichting 14 juni 2011 In ontwerp ter inzage gelegd d.d Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld door de Gemeenteraad d.d. Van Riezen & Partners Frederiksplein XK Amsterdam tel: fax: website:

4

5 Inhoud Pagina 1. Inleiding Aanleiding bestemmingsplan Het plangebied Vigerende bestemmingsplannen Beschrijving van het plangebied Algemeen Ontwikkelingen Verkeer en parkeren Beleidskader Algemeen Europees beleid Rijksbeleid Provinciaal beleid Gemeentelijk beleid Beleis Recreatieschap Spaarnwoude Randvoorwaarden MER Bodem Geluidhinder Archeologie en cultuurhistorie Geur Waterparagraaf Luchtkwaliteit Besluit Gevoelige bestemmingen Externe veiligheid Flora en fauna Kabels en leidingen Luchthavenindelingbesluit De juridische planopzet Standaardisatie digitalisering Hoofdopzet Regels met betrekking tot de afzonderlijke bestemmingen Aanvullende en algemene bepalingen Uitvoerbaarheid Economische uitvoerbaarheid Handhaving Maatschappelijke uitvoerbaarheid Bestemmingsplanprocedure Inspraak Overleg ex artikel Bro Bijlagen: 1. Verkeersonderzoek, Goudappel en Coffeng 2. Verkennend bodemonderzoek (inclusief aanvullend onderzoek), TAUW 3. Flora en fauna onderzoek (inclusief aanvullend onderzoek), Els en Linde 4. Brief Ministerie LNV: Afwijzing verzoek tot handhaving inzake het project "Boerengolf te Haarlemmerliede 5. Archeologisch bureauonderzoek, Jacobs en Burnier 6. Verslag inspraakavond 7. Geuronderzoek, Witteveen en Bos

6

7 1. Inleiding 1.1 Aanleiding bestemmingsplan De reden voor het in procedure brengen van dit bestemmingsplan is het initiatief van een particulier voor het verbreden van de activiteiten van het agrarisch bedrijf de Liedehoeve, Liedeweg c.a. in Haarlemmerliede. De ontwikkelingen die het bedrijf voor ogen staan passen niet in de geldende bestemmingsplannen. Hierdoor is het noodzakelijk om een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied te maken om de situatie in het plangebied effectief te kunnen regelen. Daarnaast is het volgende van belang om tot dit nieuwe bestemmingsplan te komen. In de strategische toekomstvisie wordt grote waarde toegekend aan het behoud van de groene bufferzone. Die zone is er niet alleen voor de inwoners van deze gemeente. Hij heeft ook een belangrijke functie voor de inwoners van de omliggende steden als mogelijkheid om te recreëren. Er is gebleken dat veel boerenbedrijven naast de agrarische activiteiten nevenactiviteiten moeten ontwikkelen om het financieel te kunnen bolwerken. De gemeente hecht eraan de nog bestaande boerenbedrijven in de gemeente in stand te houden. Het is absoluut niet de bedoeling om geen enkele activiteit in het gebied toe te staan. Dát zou de doodsteek betekenen voor het onderhavige agrarische bedrijf en op termijn het einde van de bufferzone en het voortbestaan van de gemeente. Het verbreden van de functie van het boerenbedrijf door nevenactiviteiten toe te staan is dus noodzakelijk en essentieel om de bufferzone in stand te houden. In 2005 is met het oog op het verbreden van het economisch draagvlak van de Liedehoeve begonnen met boerengolf. 1.2 Het plangebied De Liedehoeve omvat 32 hectare, waarvan ruim 29 hectare langjarig wordt gepacht van het recreatieschap Spaarnwoude en 3 hectare in particulier eigendom is. Door ruilverkaveling zal de omvang met circa 1,5 hectare toenemen. Voor dit terrein wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. In onderstaande afbeelding is de globale ligging van dit bestemmingsplan weergegeven. Afbeelding: ligging plangebied bestemmingsplan Liedeweg 32/38 (geel omcirkeld) 2

8 Het plangebied van het bestemmingsplan Liedeweg 32/38 wordt begrensd door: - de Molen Wetering aan de noordoostkant; - de bebouwing langs de Liedeweg aan de zuidwestkant; - de pachtgrens aan de noordwest-, zuid- en oostkant. Afbeelding: plangrens bestemmingsplan Liedeweg 32/38 c.a. 3

9 1.3 Vigerende bestemmingsplannen Binnen het genoemde plangebied zijn tot de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan de bestemmingsplannen Haarlemmerliede-Penningsveer 1998 en Vereenigde Binnenpolder 2005 van kracht. Het grootste deel van het voorliggende bestemmingsplan valt binnen de plangrenzen van het bestemmingsplan Verenigde Binnenpolder De bebouwing langs de Liedeweg valt in het plangebied van het eerstgenoemde bestemmingsplan. Bestemmingsplan Haarlemmerliede-Penningsveer 1998 Het deel van dit bestemmingsplan dat valt binnen het plangebied van het bestemmingsplan Haarlemmerliede-Penningsveer 1998 is bestemd voor agrarisch bedrijfsgebied en een parkeerterrein. Afbeelding: uitsnede plankaart bestemmingsplan Haarlemmerliede-Penningsveer 1998., in rood is de begrenzing van de plandelen, die in dit bestemmingsplan liggen, aangegeven. 4

10 Bestemmingsplan Vereenigde Binnenpolder 2005 De gronden van dit bestemmingsplan die vallen binnen het plangebied van het bestemmingsplan Vereenigde Binnenpolder 2005 zijn vooral bestemd voor dagrecreatieve doeleinden met agrarisch gebruik en natuurlijke waarden. De gronden achter de bebouwing van de Liedeweg 32 zijn tevens aangewezen als archeologisch belangrijk terrein (puntarcering). Afbeelding: uitsnede plankaart bestemmingsplan Verenigde Binnenpolder 2005., in rood is de begrenzing van het plandeel van dit bestemmingsplan aangegeven dat hier binnen valt. 5

11 2. Beschrijving van het plangebied 2.1 Algemeen Het plangebied bestaat uit de boerderij De Liedehoeve. De Liedehoeve omvat een gebied van 32 hectare, waarvan ruim 29 hectare langjarig wordt gepacht van het recreatieschap Spaarnwoude en 3 hectare in particulier eigendom is. Door de ruilverkaveling die de Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur (STIVAS) op dit moment in opdracht van het recreatieschap uitvoert zal er nog circa 1,5 hectare bij komen. Het bedrijf heeft op dit moment 40 melkkoeien, 40 stuks jongvee, 50 schapen en 80 lammeren. Verder hoort bij de Liedehoeve een bedrijfswoning. De stal ligt enkele percelen ten noorden van de bedrijfswoning, achter de Liedeweg 38. Bij de bedrijfswoning ligt een kleine stal die, door milieuregelgeving, niet meer voor vee mag worden gebruikt. Verder bevindt zich hier achter de bedrijfswoning de machineberging en de hooiopslag. Het Hooihuis/werktuigenberging zal worden gebruikt als lammerenstal, werktuigberging en op termijn ook als ontvangstruimte. Op de gronden van de Liedehoeve wordt ook aan weidevogelbeheer gedaan. Naast de bedrijfwoning op de Liedeweg 32 bevindt zich op de Liedeweg 32a een vrijstaande woning. Afbeeldingen: Bedrijfswoningen aan de Liedeweg 32a (links) en aan de Liedeweg 32 (rechts) Het bedrijf is lid van de agrarische natuurvereniging Haarlem e.o. De Liedehoeve stelt het Kerkepad, dat dwars door haar weilanden gaat, open voor wandelaars. Verder loopt er een ruiterpad door het plangebied. Het grootste deel van het plangebied bestaat uit open weilanden. Afbeelding: Open landschap plangebied en de Molenwatering 6

12 Afbeelding: De stal achter de Liedeweg 38 In 2005 is in het kader van verbreding van het economisch draagvlak van De Liedehoeve begonnen met boerengolf. Boerengolf is de plattelandsversie van het gewone golf. In dit geval liggen de holes (een boerenemmer) in het weiland. De ballen zijn groter dan golfballen en daarmee ook de clubs, omdat een gewone golfbal niet vindbaar is in het weiland. De deelnemers wandelen en spelen een parcours boerengolf door het weiland en beleven zo het platteland. Boerengolf wordt voornamelijk in de zomermaanden gespeeld. Afbeelding: 10 holes boerengolfparcours, indicatief weergegeven 7

13 2.2 Ontwikkelingen Het bestemmingsplan voorziet in een aantal vooral recreatieve ontwikkelingen voor de korte termijn (tussen nu en 5 jaar). In deze periode wil de Liedehoeve de bestaande producten op het gebied van plattelandsvernieuwing verder professionaliseren en uitbreiden met nieuwe producten die passen binnen het bedrijf en het gebied. De diverse ontwikkelingen worden in deze paragraaf beschreven. Boerengolf Het nieuwe bestemmingsplan faciliteert het spelen van dit spel met een goede ontvangstruimte, toiletvoorzieningen, parkeerplaatsen, eenvoudige bruggetjes (bielzen met leuning) over de sloten en een tuinhuisje op wielen, dat tijdelijk in het weiland kan worden gezet ten behoeve van de lunch, eventueel in combinatie met losse picknickbanken. Bij slecht weer worden als alternatief voor het boerengolf in en rond de stal naast het woonhuis Liedeweg 32 en in het hooihuis/werktuigenberging spelletjes aangeboden die in het verlengde van het boerengolf liggen en die een agrarisch en plattelandskarakter hebben. Voorbeelden daarvan zijn boeren sjoelbakken, hooivork darten en hooi opsteken. Boerencamping Achter het Hooihuis/werktuigenberging wil de Liedehoeve een minicamping ontwikkelen met maximaal 20 standplaatsen, voorzien van elektriciteit en water. Van de 20 standplaatsen mogen maximaal 5 standplaatsen uitsluitend worden gebruikt voor mobiele trekkershutten (zie hieronder). Toiletten en douches worden in een deel van het gebouw van het Hooihuis gemaakt. De beide ontvangstruimtes kunnen ook gebruikt worden voor de campinggasten. Mobiele trekkershutten In het verlengde van de minicamping worden 10 mobiele trekkershutten verhuurd, die op de camping kunnen worden gebruikt, maar ook op een aantal aangewezen plaatsen in het boerenland. Bijvoorbeeld bij de stal, zodat gasten wakker worden tussen de koeien, of in een van de bosjes grenzend aan het weiland. De mobiele trekkershutten staan nergens permanent en worden met de trekker verplaatst. In het plangebied zijn maximaal 10 trekkershutten toegestaan, waarvan maximaal 5 op de camping en 5 op speciaal aangewezen locaties in het weiland. Afbeelding: Schets mobiele trekkershutten Verkoop boerenproducten De Liedehoeve wil een kleinschalig verkooppunt voor boerenproducten beginnen. Het zal vooral gaan om streekproducten uit de regio Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstreek en Waterland. Verhuur vergader- en workshopruimte Boven in het Hooihuis/werktuigenberging is het mogelijk een vergader- of workshopruimte in te richten en die te verhuren aan organisaties voor vergaderingen, trainingen, cursussen en workshops. Vanuit de Liedehoeve kunnen boerenlunches geregeld worden. Appartement In de schuur naast het hooihuis bestaat de mogelijkheid om één appartement te realiseren voor korte recreatieve verblijven en wel gedurende het gehele jaren. Het maximum vloeroppervlak bedraagt 50 m². Aanleg voorzieningen en erfbeplanting Voor de realisatie van de hiervoor genoemde ontwikkelingen is in het verleden in opdracht van de particulier initiatiefnemer door het ecologisch adviesbureau Arda een ontwerpplan voor het erf, de 8

14 boerencamping en de bijbehorende parkeerplaatsen en speelplaats gemaakt. Door nieuwe inzichten zal dat ontwerp geactualiseerd worden, waarbij ook het nieuwe ontwerp de bestaande beplantingen geïntegreerd zal worden. Veldschuur Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om naast de bestaande stal achter Liedeweg 38 een veldschuur te realiseren. De veldschuur is maximaal 15 meter breed en 50 meter lang. De bouwhoogte bedraagt maximaal 7,5 meter. 2.3 Verkeer en parkeren Door onderzoeksbureau Goudappel en Coffeng is onderzoek gedaan naar het effect van de nieuwe functies op de verkeersstromen (verkeersaantrekkende werking) en de afwikkeling daarvan. Ook wordt onderzocht of voldoende parkeercapaciteit aanwezig is. Verkeer De in dit bestemmingsplan beoogde ontwikkelingen zullen slechts zeer beperkt gevolgen hebben voor de verkeersafwikkeling en verkeersintensiteiten op een gemiddelde werkdag (maandag tot en met vrijdag). Immers, alleen de toename van verkeer als gevolg van bijvoorbeeld de workshops zal kunnen leiden tot 30 ritten per etmaal extra op het wegennet. Dit aantal is verwaarloosbaar klein. De relevante wegen in het gebied (Lageweg, Liedeweg, Oude Notweg) kunnen een dergelijke toename dan ook wel verwerken. In het hoogseizoen is -ten opzichte van het laagseizoen- enerzijds sprake van minder woonwerkverkeer in het gebied, maar is anderzijds sprake van een toename van het recreatieve verkeer op de Liedeweg. De boerengolf zorgt van activiteiten voor de grootste toename van verkeer. De 160 ritten van de boerengolf plus de 12 ritten van de minicamping en mobiele trekkershutten zullen zich deels noordelijk (richting Lagedijk) en deels zuidelijk (richting Oude Notweg) verspreiden. Bij gelijkmatige verdeling over de noordelijke en zuidelijke richting zorgt het aanvullende verkeer voor een toename van circa 15% (106/682) van het verkeer op een gemiddelde zaterdag of zondag. De wegen kunnen dergelijke toenamen van verkeer ook in het hoogseizoen verwerken. Parkeren Op de locatie aan de Liedeweg is plaats voor 50 auto s. Uit ervaring van gelijksoortige bedrijven waar boerengolf georganiseerd wordt is gebleken dat maximaal 50 personen gelijktijdig kunnen boerengolfen. Uitgaande van een autobezetting van twee mensen resulteert dit in maximaal 25 (50/2) parkeerplaatsen. De overige 25 parkeerplaatsen kunnen in het hoogseizoen worden gebruikt voor de minicamping en de mobiele trekkershutten. Vergaderingen en workshops zullen voornamelijk buiten de zomer plaatsvinden. Dan kunnen maximaal vijftien personen tegelijk vergaderen. Ook dan zijn dus voldoende parkeerplaatsen aanwezig. 9

15 3. Beleidskader 3.1 Algemeen In het kader van dit bestemmingsplan is het relevante ruimtelijke beleid geanalyseerd om vast te stellen of daaruit randvoorwaarden voor dit bestemmingsplan voortkomen. Hiertoe is een onderscheid gemaakt tussen het rijksbeleid, het provinciale beleid en het beleid van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Er is een algemene ontwikkeling gaande die inhoudt dat stedelingen/burgers een toenemende belangstelling hebben voor het landelijk gebied, in relatie met landschap & natuur, agrarische activiteiten, gezonde voeding, recreatie, etc. Deze ontwikkeling is vooral zichtbaar rond de grote steden. Dit heeft geleid tot verschillende vormen van zogenoemde verbrede landbouw. Op een verbreed landbouwbedrijf wordt (meestal) veehouderij gecombineerd met het bieden van recreatiemogelijkheden, zorg, educatie, natuur & landschapsbeheer, verkoop van voedsel, etc. Overheden -rijk, provincie, recreatieschappen en gemeenten- stemmen hun beleid hierop af, met als belangrijke gemeenschappelijke noemer het verbinden van stad en land. In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude geldt nog in het bijzonder dat het verbrede boerenbedrijf een belangrijke bijdrage kan leveren aan de instandhouding van natuur en landschap binnen het Recreatiegebied Spaarnwoude. 3.2 Europees beleid Europese Kaderrichtlijn Water Sinds 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Op grond hiervan moet in 2015 een goede (grond)waterstand zijn gerealiseerd. De kaderrichtlijn is op nationaal niveau vertaald in wetgeving, met name de Wet op de waterhuishouding, maar er is ook doorwerking in de ruimtelijke ordening. Het doel van de Kaderrichtlijn is het bereiken van een goede chemische en ecologische toestand van oppervlaktewater en een goede chemische en kwantitatieve toestand van het grondwater. Om de waterdoelstellingen nationaal vast te stellen wordt op dit moment door VROM een AMvB voorbereid. Hierin worden milieukwaliteitseisen die nationaal worden bepaald vastgelegd en worden de kaders aangegeven voor vaststelling van de waterdoelstellingen door de provincies. Deze normen moeten in acht worden genomen bij het vaststellen van plannen op grond van de Wet op de waterhuishouding (Wwh-plannen) door het Rijk, de provincie en de waterbeheerder. Deze plannen vormen gezamenlijk de stroomgebiedbeheersplannen zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn. Bij ruimtelijke besluiten moet in het kader van de goede ruimtelijke ordening worden beoordeeld of de gewenste watertoestand uit de Wwh-plannen in gevaar wordt gebracht. Als nieuwe bestemmingen negatieve gevolgen kunnen hebben voor de watertoestand zijn maatregelen nodig. Ruimtelijke besluiten moeten worden voorafgegaan door een watertoets. Doel van deze watertoets is waarborgen dat de waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een zo evenwichtig mogelijke wijze in beschouwing worden genomen bij het te nemen ruimtelijk besluit. Het verband tussen de Kaderrichtlijn Water en ruimtelijke plannen is onderwerp van de watertoets. De watertoets is door het Hoogheemraadschap Rijnland uitgevoerd (zie hoofdstuk 4). 3.3 Rijksbeleid Nota Ruimte Per 27 februari 2006 is de Nota Ruimte van kracht. Door de nota tracht het kabinet bij te dragen aan een versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, de bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, de borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden, en de borging van de veiligheid. 10

16 Het Rijk draagt directe zorg voor de nationale ruimtelijke hoofdstructuur (voor weg-, spoor- en watervervoer), stelt een (verplichte) basiskwaliteit voor plannen voor het overige gebied vast, zoals het bundelingsbeleid, het locatiebeleid, een goede balans tussen rode en groen/blauwe functies, milieuwetgeving en veiligheid, de watertoets, functiecombinaties met water, het groen in en om de stad. Het Rijk geeft op grond van de hoofdlijnen spelregels mee aan de provincies, regio s en gemeenten. Voor het onderhavige plangebied geldt dat het deel uitmaakt van een rijksbufferzone. Bij vaststelling van de Nota Ruimte (deel vier, mei 2005) door de Tweede Kamer is naar aanleiding van een kamermotie de inzet op de rijksbufferzones weer nadrukkelijk onderdeel geworden van het rijksbeleid. Afbeelding: Ligging rijksbufferzones In de Nota Ruimte is aangegeven dat het aanbod van voldoende groene ontspanningmogelijkheden belangrijk is voor de leefbaarheid, het welzijn en de gezondheid van bewoners en voor de economische concurrentiepositie van Nederland. Het rijksbufferzonebeleid geldt voor in totaal 9 rijksbufferzones welke zijn gelegen in de Randstad en in Zuid-Limburg. Het kabinet stelt zich tot doel de groene ruimte binnen het stedelijk netwerk duurzaam in stand te houden (niet verstedelijken) en de (dag)recreatieve functie van deze gebieden te verbeteren. Realisatieparagraaf Ruimtelijk Beleid Het Rijk heeft de nationale ruimtelijke belangen geïdentificeerd in de Realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid. De Realisatieparagraaf is toegevoegd aan de Nota Ruimte. De aanleiding voor het opstellen van de Realisatieparagraaf is de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). De Wro verlangt niet alleen dat verantwoordelijkheden en belangen worden benoemd, maar dat daarnaast ook inzichtelijk is hoe deze belangen zullen worden verwezenlijkt. In de Realisatieparagraaf zijn 33 nationaal ruimtelijke belangen aangegeven, waaronder: 1. (07) Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten; 2. (09) Borging van milieukwaliteit en externe veiligheid; 3. (12) Het op orde brengen en houden van de regionale watersystemen; 4. (13) De realisatie, bescherming, instandhouding en verdere ontwikkeling van bijzondere waarden van de VHR en overige NB-wet gebieden, EHS en robuuste ecologische verbindingen; 5. (18) Bescherming en nadere ontwikkeling leefgebieden van (inter)nationaal beschermde soorten; 6. (19) De ruimtelijke basiskwaliteit van het landschap: behoud en versterking van de kernkwaliteiten met betrekking tot natuur, architectuur, cultuurhistorie, gebruikswaarde en belevingswaarde van het landschap (landschappelijke kwaliteit). Structuurvisie Randstad 2040 Op 5 september 2008 heeft de ministerraad de Structuurvisie Randstad 2040 vastgesteld. De structuurvisie heeft als uitgangspunt om van de Randstad een duurzame en internationaal concurrerende topregio te maken. Het is de bedoeling dat de Randstad in 2040 een topregio van internationale betekenis is met krachtige, aantrekkelijke steden in een aantrekkelijke omgeving die goed bereikbaar zijn over de weg en met het openbaar vervoer. 11

17 Om van de Randstad internationaal gezien een topregio te maken, kiest het kabinet voor: Wat internationaal sterk is, sterker maken. Dit betekent de goede internationaal georiënteerde positie van Amsterdam en de internationaal krachtige functies van Rotterdam, Den Haag en Utrecht versterken. Verder is de relatie en de balans tussen steden en de omgeving, de wisselwerking van groen, blauw en rood van groot belang voor een sterke en attractieve regio. Het toekomstperspectief bestaat uit een groenblauwe ruggengraat die verweven is met (nieuwe) economische dragers als de grondgebonden landbouw, wonen en recreatie en met andere functies als natuurbeleving, waterberging en cultuurhistorie. Dit draagt bij aan meer ruimtelijke verschillen. Het groen zal overigens ook al een belangrijke rol spelen in de verstedelijkingsafspraken voor de periode tot De allianties voor metropolitane parken kunnen voor de ontwikkeling gebruik maken van de ervaringen met de rijksbufferzones. Rijksbufferzones kunnen als ruimtelijke basis dienen voor metropolitane parken, al kunnen ook andere gebieden een functie als metropolitaan park krijgen. Het onderhavige plangebied valt binnen een zoekgebied voor een metropolitaan park. Afbeelding: Zoekgebieden voor metropolitane parken, waaronder ook het plangebied AMvB Ruimte Onder de nieuwe Wro is een sterkere scheiding aangebracht tussen beleid en normstelling. Gemeenten, provincies en rijk leggen hun beleid vast in structuurvisies. Deze binden alleen de eigen bestuurslaag. Bestaande structuurplannen, streekplannen en nationale ruimtelijke plannen als de Nota Ruimte worden in het kader van het overgangsrecht aangemerkt als een structuurvisie en verliezen daarmee hun externe werking. De concrete beleidsbeslissingen in streekplannen en PKB's behouden in het kader van het overgangsrecht hun werking wel. Om de doorwerking van nationale ruimtelijke belangen in provinciale en gemeentelijke plannen te waarborgen wordt op rijksniveau een AMvB Ruimte opgesteld. Er is voor gekozen om de 'nationale belangen' zoals genoemd in de Nota Ruimte beleidsneutraal vast te leggen in de eerste tranche AMvB Ruimte. Daarnaast kunnen provincies er toe overgaan om de provinciale belangen vast te leggen in een provinciale verordening. Zowel deze provinciale verordeningen als de AMvB Ruimte kunnen bepalingen bevatten rondom de verplichte doorwerking in bestemmingsplannen, beheersverordeningen of projectbesluiten. De ontwerp-amvb is naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden en via de Staatscourant en de website van VROM bekend gemaakt. Tot 1 september 2009 kon iedereen zijn visie op het ontwerp 12

18 kenbaar maken. Het ontwerpbesluit is voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Omdat de AMvB in verband met de vervroegde Tweede-Kamerverkiezingen controversieel is verklaard treedt de AMvB niet per 1 juli 2010 in werking, zoals beoogd werd. De datum van in werking treding is nog niet bekend. De AMvB Ruimte zal tevens onderdelen bevatten die nader dienen te worden geregeld in provinciale verordeningen. Het meer recente Rijksbeleid wordt opgenomen in een volgende fase van de AMvB Ruimte, die later naar de Eerste en Tweede Kamer wordt gezonden. Nota Mobiliteit De Nota Mobiliteit geeft de hoofdlijnen van het nationale verkeers- en vervoersbeleid voor de komende decennia. Centraal staat dat mobiliteit een noodzakelijke voorwaarde is voor economische en sociale ontwikkeling. Een goed functionerend systeem voor personen- en goederenvervoer en een 10 betrouwbare bereikbaarheid zijn essentieel om de economie en de internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken. Deze Nota Mobiliteit geeft aan op welke wijze het Rijk dit wil doen. De Nota Mobiliteit is een uitwerking van de Nota Ruimte en bij de totstandkoming van dit beleidsvoornemen hebben provincies, WGR-plusregio's, gemeenten en waterschappen conform de Planwet Verkeer en Vervoer hun bijdragen geleverd. Het mobiliteitsbeleid heeft ten doel een groeiende verplaatsingsbehoefte te faciliteren door middel van een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem, dat een essentiële voorwaarde is voor welvaart en welzijn. Vanuit deze doelstelling zijn bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid speerpunten van beleid. Nationaal waterplan Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van het wetsvoorstel Waterwet. Het Nationaal Waterplan is op 22 december 2009 in de Ministerraad vastgesteld en beschrijft de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan zijn het nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het beleid voor het IJsselmeergebied, het Noordzeebeleid en de Stroomgebiedbeheerplannen op grond van de KRW. Bij de ontwikkeling van locaties in de stad wordt ernaar gestreefd dat de hoeveelheid groen en water per saldo toeneemt. Dit moet stedelijk gebied aantrekkelijk en leefbaar maken en houden. Bij de aanpak van de stedelijke wateropgave wordt rekening gehouden met verdergaande verstedelijking en klimaatverandering en zoveel mogelijk aangesloten bij de dynamiek van de stad. De combinatie van water en groen biedt volop kansen om het stedelijk watersysteem robuuster en klimaatbestendiger te maken. Het beleid van de bovenstaande nota is doorvertaald naar het beleid van het hoogheemraadschap, de waterbeheerder van het gebied. 3.4 Provinciaal beleid Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening met de daarbij behorende Invoeringswet in werking getreden. De nieuwe wet voorziet in een nieuw stelsel van verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten. Voor het streekplan komt de provinciale structuurvisie in de plaats. Hierin legt de provincie haar ruimtelijke toekomstvisie vast en moet zij tevens aangeven hoe zij deze visie denkt te realiseren. De structuurvisie is uitsluitend zelfbindend. Voor de doorwerking van het in de structuurvisie vastgelegde beleid naar de gemeenten toe, staan de provincie diverse juridische instrumenten ter beschikking, zoals een provinciale ruimtelijke verordening. De Structuurvisie Noord-Holland en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie zijn op 21 juni 2010 vastgesteld. In overeenstemming met artikel 42 van deze verordening moeten bestemmingsplannen binnen 18 maanden na inwerkingtreding van de verordening ermee in overeenstemming zijn. Dit bestemmingsplan is in overeenstemming met het provinciale beleid. 13

19 3.5 Gemeentelijk beleid De in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen en het in paragraaf 3.1 genoemde beleid tot behoud van natuur en landschap, komt ook tot uitdrukking in de gemeentelijke Strategische Toekomstvisie , door de gemeenteraad vastgesteld in november Agrarische ondernemers zoals de Liedehoeve in Dijkland- zijn in dit kader aangemerkt als toekomstboeren. De uitgangspositie van De Liedehoeve is gunstig door de ligging in dit deel van Spaarnwoude,waar landbouw en recreatie hoofdfuncties vormen, en door de ligging nabij grote stedelijke gebieden. Voor het realiseren van een duurzaam toekomstperspectief moet de ontwikkeling van de Liedehoeve mogelijk worden gemaakt. Vanwege de ligging van dit bedrijf in Haarlemmerliede moeten daarvoor de betrokken belangen worden afgewogen. In dit opzicht zijn er kort geschetst in het kader van het ruimtelijk beleid drie mogelijkheden. 1. de reguliere ontwikkeling van dit melkveehouderijbedrijf wordt mogelijk gemaakt, waarbij het bestemmingsplan ruimte biedt voor intensivering van de bedrijfsvoering; 2. de woonfunctie van Haarlemmerliede krijgt prioriteit, zodat het bedrijf op termijn moet worden beëindigd; 3. de belangen van het bedrijf en van de woonomgeving worden gezien als één integraal geheel, waarbij voor het bedrijf het accent wordt gelegd op verbreding van de bedrijfsvoering en de veehouderij mede de context wordt voor een aantal recreatie activiteiten. In het kader van dit voorontwerp bestemmingsplan is, vanwege de hoofdfuncties landbouw en recreatie van dit gebiedsdeel, uitgegaan van de derde mogelijkheid. Het plan is gebaseerd op integratie van de belangen van de woonomgeving en van de verbrede bedrijfsvoering en resulteert in een evenwichtig geheel. 3.6 Beleid Recreatieschap Spaarnwoude In 2006 heeft het recreatieschap Spaarnwoude haar Beheervisie Agrarisch Gebied Recreatieschap Spaarnwoude vastgesteld. Hierin wordt vastgesteld dat boeren hun bedrijf sterker kunnen maken door te verbreden met plattelandsactiviteiten passend in het gebied. Het bestuur van het schap heeft bij de vaststelling van de beheervisie het schap opdracht gegeven het onderdeel plattelandsvernieuwing binnen Spaarnwoude verder uit te werken. In 2007 heeft het recreatieschap de STIVAS een onderzoek laten uitvoeren naar de agrarische structuur van haar gebied. Hierbij is de Liedehoeve aangemerkt als toekomstboer. In deze categorie zitten bedrijven die een belangrijke rol in de toekomst kunnen spelen in de continuïteit van het agrarische beheer van het gebied van Spaarnwoude. De STIVAS adviseert dat deze bedrijven voor hun economische continuïteit gebruik moeten maken van de mogelijkheden van verbreding, die het gebied Spaarnwoude prima biedt. De plannen voor verbreding en vernieuwing sluiten hierbij aan. 14

20 4. Randvoorwaarden Het bestemmingsplan voorziet in nieuwe recreatieve ontwikkelingen, zoals een minicamping, boerengolf en een parkeerterrein. Voor de nieuw te creëren situatie dienen diverse onderzoeken naar randvoorwaarden uitgevoerd te worden. Bij de randvoorwaarden gaat het vooral om milieutechnische aspecten, maar zijn ook andere aspecten, zoals verkeer en parkeren van belang. 4.1 MER De in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakte activiteiten trekken een beperkt aantal bezoekers aan, waardoor een MER-analyse niet noodzakelijk is. De gevolgen voor het milieu zijn gezien de voorgenomen activiteiten in relatie tot de locatie beperkt en daarom is deze conclusie terecht, ook in het licht van de recente jurisprudentie over dit onderwerp. 4.2 Bodem Voor de realisatie van nieuwe bebouwing en functies geldt dat er inzicht dient te zijn in de bodemkwaliteit. De bodem in het projectgebied dient daarom te worden getoetst aan de geldende streefwaarden 1 en interventiewaarden 2 die zijn opgenomen in de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (d.d. 24 februari 2000, VROM). Er is daarbij sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien een interventiewaarde van een stof wordt overschreden. Sanering is dan noodzakelijk. Door TAUW is in maart 2010 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek is gebleken dat de grond binnen het plangebied, waar nieuwe activiteiten en eventuele grondverplaatsingen plaats zouden kunnen vinden niet of nauwelijks verontreinigd is. Aanvullend onderzoek is hier niet nodig. Op twee locaties is echter wel sprake van enige verontreiniging. Aanvullend onderzoek heeft uitgewezen dat het alleen bij één locatie, tussen de agrarische bedrijfsgebouwen achter Liedeweg 32, gaat om een verdachte locatie met bodemverontreiniging. Hier vinden echter geen nieuwe ontwikkelingen plaats, waarbij bezoekers in aanraking zouden kunnen komen met verontreinigde gronden. Bij eventuele graafwerkzaamheden zal een saneringsplan of een Bus-melding opgesteld moeten worden. Dit vormt echter geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan. Voor de zekerheid is in de regels voor genoemde gronden een onderzoeksplicht opgenomen. 4.3 Geluidhinder Er worden geen nieuwe woningen mogelijk gemaakt, waardoor akoestisch onderzoek niet nodig is. Daarnaast gaat het bij de Liedeweg om een weg met een maximum snelheid van 30 km per uur. 4.4 Archeologie en cultuurhistorie Volgens de Wet op Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) is het verplicht voor alle (op)nieuw vast te stellen bestemmingsplannen om het archeologisch belang een volwaardige plaats toe te kennen. Door de provincie Noord-Holland is de Cultuurhistorische Waardenkaart opgesteld. De Cultuurhistorische Waardenkaart geeft een overzicht van de (inter)nationale, regionale en lokale cultuurhistorische waarden. De kaart dient als basis bij de toetsing van gemeentelijke plannen op het gebied van cultuurhistorie. Het plangebied is getoetst op aanwezigheid van Rijksmonumenten, bouwkundig waardevolle elementen, historisch geografisch en archeologisch waardevolle elementen. In de waardenkaart zijn delen van het onderhavige plangebied aangewezen als archeologische vlakken van grote waarde. Het plangebied ligt volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW, versie 2.1) binnen een gebied met een middelhoge trefkans op archeologische waarden. In het bestemmingsplan Verenigde Binnenpolder 2005 zijn de gronden achter de 1 Streefwaarden geven het milieukwaliteitsniveau aan van een schone bodem, die geschikt is voor alle mogelijke functies. 2 Interventiewaarden bodemsanering geven het milieukwaliteitsniveau aan waarboven ernstige vermindering optreedt van de functionele eigenschappen van de bodem. 15

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Ontwerpbestemmingsplan Zoete Inval West Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:500 Datum: 11 augustus 2014 Projectgegevens: TOE01-0252775-01B

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Bijlage Datum: September 2010 Projectgegevens:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN

Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Ruimtelijke Onderbouwing Rijnbandijk 163 te Maurik GEMEENTE BUREN Planstatus: ontwerp (definitief) Datum: 19 november 2012 Contactpersoon Buro SRO: M. de Weerd E. Marsman Kenmerk Buro SRO: SR120063 3 Buro

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus

Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus ruimtelijke onderbouwing in het kader van het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor locatie perceel van Achmea aan de Laan van Malkenschoten

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 Planstatus: Vastgesteld Datum: 28 februari 2012 Plan identificatie: NL.IMRO.1719.5bp11Kerkstraat41-vg01 Auteur: Ir. C.C.F. Mureau Opdrachtgever: De heer Dudok

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 5711 CN Someren BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIENING MORSCHEHOEF 13 GEMEENTE VEGHEL T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

Moerdijk. Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk

Moerdijk. Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk Moerdijk Bestemmingsplan Golfbaan Moerdijk Golfbaan Moerdijk Moerdijk bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1709.GolfbaanMoerdijk-0401 12-10-2011 concept 03-05-2012

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING WILDINGHELAAN 10 WONS Colofon Ruimtelijke onderbouwing Projectnummer: EN.12.1049.01 Versie: Definitief Datum: 10 juni 2013 Gewijzigd: 29 oktober 2013 Opdrachtnemer Agrifirm Exlan

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing

Ruimtelijke Onderbouwing Ruimtelijke Onderbouwing Loods voor Golf Duinzicht kavel E2024 Groenendaal 9A, 2244BK Wassenaar Ontwerp 4 december 2013 Pagina 1 van 24 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ligging

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BOURTANGE DORP VASTGESTELD

BESTEMMINGSPLAN BOURTANGE DORP VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN BOURTANGE DORP VASTGESTELD INHOUDSOPGAVE TOELICHTING Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding en doelstelling nieuw bestemmingsplan 1 1.2 Ligging en begrenzing van het plangebied 1 1.3 Geldend

Nadere informatie

Nijmegen Ooyse Schependom - 1 (Ooysedijk 5-13)

Nijmegen Ooyse Schependom - 1 (Ooysedijk 5-13) Nijmegen Ooyse Schependom - 1 (Ooysedijk 5-13) 2 bestemmingsplan Nijmegen Ooyse Schependom -1 (Ooysedijk 5-13) Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Bestaande situatie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden

Bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden Bestemmingsplan Glastuinbouwgebieden Bestemmingsplan voor de duurzame glastuinbouwgebieden in de gemeente Midden-Delfland T O E L I C H T I N G B E S T E M M I N G S P L A N G L A S T U I N B O U W G E

Nadere informatie

Inhoud van de toelichting

Inhoud van de toelichting Inhoud van de toelichting 1. Inleiding blz. 5 1.1. Aanleiding 5 1.2. Startnotitie 5 1.3. Ligging en begrenzing plangebied 6 1.4. Vigerende regelingen 6 1.5. Leeswijzer 6 2. Beleidskader 7 2.1. Inleiding

Nadere informatie

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie