Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 1 van 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 1 van 5"

Transcriptie

1 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV gehouden op woensdag 16 april 2014 in Grand Café Restaurant Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig 44 leden, waaronder : Bestuursleden: Joop Hoogvliet, voorzitter. Ad van Schalk, secretaris. Fred Slagman, penningmeester. Siem Griffioen, vice-voorzitter. Bert de Goeij, 2 e penningmeester, zorgverzekering ZKA. Commissieleden: Ilse Hillebrandt, ledenadministratie. Jan van Staalduinen, webmaster, IT. Joop Lobbe, informatie, redactie. Koos Strik, notulist. Verhinderde bestuursleden: Aad Kleijn, zorg & welzijn, sociale- en economische zaken Ruud van Beusekom. Verhinderde commissieleden: Aad Kleijn, redactie. Curt van Dijk, redactie. 1. Opening door de voorzitter. De voorzitter opent de 12 e Algemene Ledenvergadering om uur en hij heet de aanwezige leden van harte welkom in het bijzonder de aanwezige leden van het pensioenbestuur en van de deelnemersraad van het pensioenfonds. Hij verwelkomt ook Dhr. Hennie van Velzen van het pensioenbureau die aanwezig is om vragen van de leden over pensioenen te beantwoorden. Een bijzonder welkom is er nog voor Joop Lobbe als een van de oprichters van de VGV en voor Joke van IJsseldijke, ex-bestuurslid van de vereniging. Hierna vraagt de voorzitter een minuut stilte om de leden te herdenken die ons dit jaar ontvallen zijn. Joop geeft aan dat dit zijn laatste vergadering is als voorzitter van de VGV. Hij benadrukt het belang van de VGV en de samenwerking van landelijke belangenverenigingen van gepensioneerden in de NVOG. De koopkracht van gepensioneerden gaat achteruit en zorg en welzijn van de gepensioneerden staan onder druk. De uitvoering van pensioenen is voortdurend in beweging, ons bestuurlid Siem Griffioen is deskundig en publiceert regelmatig over recent pensioennieuws in de nieuwsbrief van de VGV. De belangenverenigingen NVOG en KNVG werken steeds beter samen, ook de ANBO zal zich waarschijnlijk bij dit samenwerkingsverband gaan aansluiten. Voor de ziektekostenverzekering is er, na moeizame onderhandelingen, in december overeenkomst bereikt over een driejarig contract met Zilveren Kruis Achmea. Ledenwerving is voor het bestuur een continue proces. Punt van orde: bij agendapunt 12, presentatie van de vernieuwde website. Mevrouw Toos Verschoor en de heer Ben Spijkers zijn helaas verhinderd. De presentatie van de website zal worden waargenomen door de secretaris dhr. Ad van Schaik. Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 1 van 5

2 2. Mededelingen en ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken. De voorzitter vraagt de secretaris om de namen voor te lezen van de leden die zich hebben afgemeld. De afgemelde leden zijn: Ruud van Beusekom, Aad Kleijn, Curt van Dijk, Gerard van Osch, John Boef, Mevr. A. Van der Veken-de Ruiter, Henk Meijerink, John C. van Herk, A de Krieger, Jan van Eerten, Dirk Vrolijk, Paul Kruyswijk, Aad Korzilius, Hugo Brink en Hans van Gijzen. 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 april De notulen worden met algemene stemmen goedgekeurd. Rinus Boshuisen vraagt wie de nieuwe voorzitter wordt. Joop antwoordt dat een nieuwe voorzitter tijdens een vergadering van het bestuur uit hun midden gekozen wordt, tot die tijd heeft Aad Kleijn zich bereidt verklaard om als voorzitter ad interim op te treden. Na de pauze zal Siem Griffioen als voorzitter optreden. Gerrit Brand stelt voor om vragen over pensioenen nu te behandelen aangezien Hennie van Velzen, van het pensioenbureau, na de pauze niet meer aanwezig zal zijn. De voorzitter vindt dit een goed idee en nodigt de vergadering uit om met vragen te komen. Aad Michielsen vraagt of er per 1 januari 2015 geïndexeerd gaat worden. Hennie weet het antwoord niet, dit hangt namelijk af van zeer veel factoren, blijft echter de situatie zoals hij nu is dan zou indexatie tot de mogelijkheden moeten behoren maar nogmaals niets is zeker. Jan Kleijne vraagt hoe hoog de toeslagreserve op dit moment is en of het eventueel mogelijk is om per 1 juli een inhaalslag in de toeslag te maken. Hennie antwoordt dat de actuaris hierin een adviserende rol heeft, maar dat het bestuur bepaalt of er ruimte is om toeslag toe te kennen. Dit is sterk afhankelijk van de toestand van het pensioenfonds in de komende 6 maanden. Jan Kleijne wil graag weten hoe hoog de toeslagreserve op dit moment is, per 31 december was het 6%. Hennie, antwoordt dat dit een schatting was. Het juiste cijfer wordt door de actuaris vastgesteld en moet voordat het jaarverslag uitkomt bekend zijn. Jaap Vriesendorp, bestuurslid van het pensioenfonds, merkt op: Ondanks het feit dat de buffers van het pensioenfonds hoog genoeg zijn houdt de DNB in de gaten dat er niet te snel een (inhaal)toeslag wordt verleent. Hij zegt dat wij ons daar echter geen zorgen over hoeven te maken. 4. Jaarverslag van de secretaris. Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. 5. Rekening en verantwoording van het financieel beheer in 2013 Het financieel beheer wordt zonder op- of aanmerkingen van de vergadering goedgekeurd. 6. Verslag van de Kascommissie en het verlenen van decharge aan de penningmeester. De Kascommissie bestaande uit Aad Michielsen en Koos Strik prijst bij monde van Aad Michielsen de goed kloppende budgettering en stelt voor decharge aan de penningmeester te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 2 van 5

3 7. Benoeming Kascommissie Leden van de Kascommissie nemen gewoonlijk twee jaar deel aan de controle. Voor een reservelid geldt geen beperking. Aad Michielsen heeft voor het 2 e jaar gecontroleerd en treedt dus af, Koos Strik blijft nog 1 jaar lid van de Kascommissie en Aad Herwijnen blijft reservelid. De voorzitter vraagt de leden om zich beschikbaar te stellen als lid van de Kascommissie. Mevr. Jeanne Poppelaars-Luijendijk stelt zich beschikbaar en maakt dus in 2015 deel uit van de Kascommissie, dit tot grote vreugde van de voorzitter die er al jaren voor ijvert om een vrouw als Kascommissielid te mogen benoemen. 8. Begroting 2014 en vaststelling van contributie voor Het bestuur stelt voor om de contributie op het niveau van 2014, nl. 12,50 te handhaven. Henk Oprel vraagt naar de post diverse kosten, tussen de uitgaven in 2013 en de begroting van 2014 is een verschil van bijna De penningmeester antwoordt dat dit verschil is ontstaan door een extra uitgave voor het 2 e lustrum van de vereniging. Aad Michielsen vraagt naar de post NVOG van Dit bedrag is op verzoek van de NVOG ooit gereserveerd als reserve voor het geval er actie gevoerd moet worden. De verwachting is dat dit bedrag eind 2014 bij het vermogen opgevoerd zal worden. Jaap Vriesendorp vraagt naar het verschil tussen de uitgaven voor bestuursvergaderingen in 2013 en de hogere begroting voor Het antwoord is dat er een hogere zaalhuur voor vergaderingen betaald moet worden als er geen vergaderruimte bij VOPAK beschikbaar is. 9. Het verlenen van decharge aan het bestuur voor het in 2013 gevoerde beleid. De voorzitter vraagt aan de vergadering om een evaluatie van het werk van het bestuur en hij vraagt tevens om suggesties ter verbetering. Hierop volgt geen reactie. De vergadering stemt in met het beleid van het bestuur, er zijn op dit moment geen suggesties om aanpassing in het gevoerde beleid te doen. Het bestuur geeft aan een aantal actiepunten te willen formuleren : Er is een 3-jarig contract met ZKA. Het contract kan tussentijds waarschijnlijk niet opengebroken worden. Als er suggesties voor verbetering of verandering zijn dan kunt u contact opnemen met Bert de Goeij. Siem Griffioen maakt deel uit van de pensioencommissie van de NVOG. Hij zal regelmatig publiceren in de nieuwsbrief over nieuwe ontwikkelingen op pensioengebied. Aad Kleijn behartigt de belangen van de leden bij de NVOG op het gebied van Zorg & Welzijn. Hij is tevens vice-voorzitter van de commissie Handel, Nijverheid en Industrie. De leden van de Deelnemersraad volgen regelmatig cursussen om hun kennis op pensioengebied op peil te houden, het wordt nuttig geacht dat ook enkele leden van het VGV-bestuur aan deze cursussen deelnemen. Voor leden van de Deelnemersraad kan het nuttig zijn om aan seminars van de NVOG deel te nemen. Henk Oprel (voorzitter DNR) en Siem Griffioen gaan bekijken welke mogelijkheden er zijn om op deze manier kennis uit te wisselen. De website van de vereniging en het computerprogramma van de ledenadministratie zijn toe aan een revisie. Mevr. Toos Verschoor en dhr. Ben Spijkers, voormalig medewerkers van Unit Centre, zijn bezig om de programma s weer up-to-date en toekomstbestendig te maken. Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 3 van 5

4 10. Commissieleden aan het woord. De voorzitter geeft het woord aan Joop Lobbe. Joop komt met de volgende punten: Jan van Staalduinen gaat zich terugtrekken uit het vele werk dat hij voor de vereniging doet, Joop dankt hem voor zijn jarenlange inzet. Koos Strik wordt verwelkomd als nieuw commissielid voor de redactie van de Nieuwsbrief. De redactie wil graag weten of er belangstelling is voor het plaatsen van advertenties in de Nieuwsbrief door leden. Dit kan van alles zijn bv. te koop of te huur enz. Suggesties kunt u kwijt bij de redactie. De Nieuwsbrief van de vereniging verschijnt twee maal per jaar, Joop vraagt of er leden zijn die kopij kunnen leveren. Rinus Boshuisen zegt toe kopij te zullen leveren. De Nieuwsbrief verschijnt zowel digitaal als op papier, het zou gemakkelijker en tevens geldbesparend zijn als meer leden de Nieuwsbrief alleen digitaal zouden willen ontvangen. Er volgt een discussie over het voor en tegen van een digitale of papieren Nieuwsbrief, veel leden vinden een papieren versie prettiger. De meningen zijn verdeeld en het is niet mogelijk om in deze vergaring tot een beslissing te komen. Het bestuur zal de kwestie in de bestuursvergadering van 13 mei aan de orde stellen. De voorzitter doet nogmaals een dringend beroep op de vergadering om zich beschikbaar te stellen als webmaster. Kijk eventueel eens rond in uw omgeving en bij leden die niet bij de vergadering aanwezig zijn. 11. (Her)verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn de voorzitter Joop Hoogvliet en de penningmeester Fred Slagman. Joop is niet herkiesbaar. Fred is beschikbaar voor een nieuwe periode van vier jaar. Philip van der Zanden is door het bestuur kandidaat gesteld als bestuurslid.. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Met een hartelijk applaus worden Fred en Philip beiden door de vergadering benoemd. Philip van der Zanden gaat zich binnen het bestuur bezig houden met Zorg & Welzijn. Siem Griffioen (vice-voorzitter) neemt nu de leiding van de vergadering over.. Hij neemt afscheid van de scheidende voorzitter Joop Hoogvliet, hij roemt hem wegens zijn grote verdiensten voor de vereniging en deelt hem mede dat hij is benoemd tot erelid van de VGV. Joop krijgt de oorkonde behorende bij het erelidmaatschap uitgereikt. Daarna worden hem een boeket bloemen voor zijn vrouw en een vloeibare versnapering voor hemzelf overhandigd. Joop bedankt de vergadering hartelijk voor het erelidmaatschap en voor de cadeaus. 12. Presentatie van de vernieuwde website door de heer Ad van Schaik. Ad van Schaik geeft aan de hand van voorbeelden op het scherm een duidelijke uiteenzetting over de vernieuwde website. Belangrijk op de nieuwe website is de informatie voor nieuwe leden. De website is nog in ontwikkeling, dus er kunnen nog dingen veranderen. Henk Oprel vraagt of het mogelijk is om door te klikken naar de website van de NVOG. Antwoord: er zou net als op de oude site - een link gemaakt kunnen worden naar de openbare informatie van de NVOG en voor leden die het wachtwoord kennen een link naar de NVOG-Nieuwsbrieven. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of het mogelijk is om een zoekopdracht te verstrekken op trefwoord. Dit zou wel mogelijk moeten zijn, er wordt naar gekeken. Ad van Schaik benadrukt nogmaals het belang van een nieuwe webmaster, deze hoeft geen nieuwsbrieven of artikelen op de website te schrijven, het gaat zuiver om het op een technische manier bijhouden van de website met aangeleverd materiaal. Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 4 van 5

5 13. Pauze. Van tot uur is er pauze. Niet alcoholische consumpties zijn voor rekening van de vereniging. 14. Presentatie van de heer Jouke Schaap, Commercial Manager bij APM Terminals. De vice-voorzitter heropent de vergadering na de pauze en hij verwelkomt de heer Schaap van APM Terminals. De heer Schaap houdt een boeiende presentatie over de nieuwe terminal van APM op Maasvlakte 2. De Terminal is een technisch en innovatief hoogstandje, de aanwezigen zijn zeer geïnteresseerd en danken de spreker na afloop van zijn presentatie met een hartelijk applaus. De voorzitter dankt dhr. Schaap, hij biedt hem namens de VGV een kleine attentie aan. 15. Rondvraag. De voorzitter vraagt of er leden zijn die nog vragen of opmerkingen hebben. Er meldt zich niemand. 16. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst de leden een veilige thuiskomst en tot ziens. Aan de bar is iedereen nog welkom voor een al dan niet alcoholisch afscheidsdrankje. Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 5 van 5

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010

VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF. Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN DOUWE EGBERTS EXTRA NIEUWSBRIEF Jaargang 6 nr.1 Februari 2010 1. Voorwoord van de Redactie EEN GOED BEGIN Het jaar is goed begonnen. We weten weer wat een winter is! We hebben

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

1. Opening Aad opent om 20.10 uur de vergadering en geeft aan dat er nog enkele mensen wat later zullen komen.

1. Opening Aad opent om 20.10 uur de vergadering en geeft aan dat er nog enkele mensen wat later zullen komen. Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 30 juni 2010 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld G. Menkhorst, G. Witteveen, D. Pol- van Brummen, B. v/d Hoogen,

Nadere informatie

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 april gehouden in het PV gebouw te Terneuzen. Toekomst van ons pensioenstelsel, waar de gehele wereld nog steeds jaloers op is!! Aanwezig: 117 leden volgens

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van HAARLEM-KENNEMERLAND Op maandag 13 februari 2012, aanvang 20.00 uur In de kantine aan de Sportweg 8 te Haarlem Indien het vereiste aantal stemgerechtigde

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

1. Opening. Henk bedankt de vergadering voor deze waardering. ALV Fanf 3.6.2014 Page 1 of 6

1. Opening. Henk bedankt de vergadering voor deze waardering. ALV Fanf 3.6.2014 Page 1 of 6 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk gehouden op de residentie van de ambassadeur op1 maart 2014 Aanwezigen: Afgevaardigden van: Aneas, ANM,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag

Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Secretariaat/correspondentie bestuur Postbus 3135 3502 GC Utrecht E-mail Bestuur@NVSPV.nl Administratie bureau Hosingenhof 5

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering 2013

Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Dinsdag 8 april 2014 Aanvang 19.45 uur Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert Voorwoord Beste leden en donateurs, Voor u ligt het bekende groene boekje van Plaatselijk Belang

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, Vergadercentrum Vredenburg, 29 maart 2014

Notulen Algemene ledenvergadering, Vergadercentrum Vredenburg, 29 maart 2014 Notulen Algemene ledenvergadering, Vergadercentrum Vredenburg, 29 maart 2014 Leden Aanwezig: circa 50 mensen, waarvan naar schatting 25 leden (incl. bestuur) Bestuur Aanwezig: Joost Tinbergen 2, Christiaan

Nadere informatie