Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 1 van 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 1 van 5"

Transcriptie

1 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV gehouden op woensdag 16 april 2014 in Grand Café Restaurant Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig 44 leden, waaronder : Bestuursleden: Joop Hoogvliet, voorzitter. Ad van Schalk, secretaris. Fred Slagman, penningmeester. Siem Griffioen, vice-voorzitter. Bert de Goeij, 2 e penningmeester, zorgverzekering ZKA. Commissieleden: Ilse Hillebrandt, ledenadministratie. Jan van Staalduinen, webmaster, IT. Joop Lobbe, informatie, redactie. Koos Strik, notulist. Verhinderde bestuursleden: Aad Kleijn, zorg & welzijn, sociale- en economische zaken Ruud van Beusekom. Verhinderde commissieleden: Aad Kleijn, redactie. Curt van Dijk, redactie. 1. Opening door de voorzitter. De voorzitter opent de 12 e Algemene Ledenvergadering om uur en hij heet de aanwezige leden van harte welkom in het bijzonder de aanwezige leden van het pensioenbestuur en van de deelnemersraad van het pensioenfonds. Hij verwelkomt ook Dhr. Hennie van Velzen van het pensioenbureau die aanwezig is om vragen van de leden over pensioenen te beantwoorden. Een bijzonder welkom is er nog voor Joop Lobbe als een van de oprichters van de VGV en voor Joke van IJsseldijke, ex-bestuurslid van de vereniging. Hierna vraagt de voorzitter een minuut stilte om de leden te herdenken die ons dit jaar ontvallen zijn. Joop geeft aan dat dit zijn laatste vergadering is als voorzitter van de VGV. Hij benadrukt het belang van de VGV en de samenwerking van landelijke belangenverenigingen van gepensioneerden in de NVOG. De koopkracht van gepensioneerden gaat achteruit en zorg en welzijn van de gepensioneerden staan onder druk. De uitvoering van pensioenen is voortdurend in beweging, ons bestuurlid Siem Griffioen is deskundig en publiceert regelmatig over recent pensioennieuws in de nieuwsbrief van de VGV. De belangenverenigingen NVOG en KNVG werken steeds beter samen, ook de ANBO zal zich waarschijnlijk bij dit samenwerkingsverband gaan aansluiten. Voor de ziektekostenverzekering is er, na moeizame onderhandelingen, in december overeenkomst bereikt over een driejarig contract met Zilveren Kruis Achmea. Ledenwerving is voor het bestuur een continue proces. Punt van orde: bij agendapunt 12, presentatie van de vernieuwde website. Mevrouw Toos Verschoor en de heer Ben Spijkers zijn helaas verhinderd. De presentatie van de website zal worden waargenomen door de secretaris dhr. Ad van Schaik. Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 1 van 5

2 2. Mededelingen en ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken. De voorzitter vraagt de secretaris om de namen voor te lezen van de leden die zich hebben afgemeld. De afgemelde leden zijn: Ruud van Beusekom, Aad Kleijn, Curt van Dijk, Gerard van Osch, John Boef, Mevr. A. Van der Veken-de Ruiter, Henk Meijerink, John C. van Herk, A de Krieger, Jan van Eerten, Dirk Vrolijk, Paul Kruyswijk, Aad Korzilius, Hugo Brink en Hans van Gijzen. 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 april De notulen worden met algemene stemmen goedgekeurd. Rinus Boshuisen vraagt wie de nieuwe voorzitter wordt. Joop antwoordt dat een nieuwe voorzitter tijdens een vergadering van het bestuur uit hun midden gekozen wordt, tot die tijd heeft Aad Kleijn zich bereidt verklaard om als voorzitter ad interim op te treden. Na de pauze zal Siem Griffioen als voorzitter optreden. Gerrit Brand stelt voor om vragen over pensioenen nu te behandelen aangezien Hennie van Velzen, van het pensioenbureau, na de pauze niet meer aanwezig zal zijn. De voorzitter vindt dit een goed idee en nodigt de vergadering uit om met vragen te komen. Aad Michielsen vraagt of er per 1 januari 2015 geïndexeerd gaat worden. Hennie weet het antwoord niet, dit hangt namelijk af van zeer veel factoren, blijft echter de situatie zoals hij nu is dan zou indexatie tot de mogelijkheden moeten behoren maar nogmaals niets is zeker. Jan Kleijne vraagt hoe hoog de toeslagreserve op dit moment is en of het eventueel mogelijk is om per 1 juli een inhaalslag in de toeslag te maken. Hennie antwoordt dat de actuaris hierin een adviserende rol heeft, maar dat het bestuur bepaalt of er ruimte is om toeslag toe te kennen. Dit is sterk afhankelijk van de toestand van het pensioenfonds in de komende 6 maanden. Jan Kleijne wil graag weten hoe hoog de toeslagreserve op dit moment is, per 31 december was het 6%. Hennie, antwoordt dat dit een schatting was. Het juiste cijfer wordt door de actuaris vastgesteld en moet voordat het jaarverslag uitkomt bekend zijn. Jaap Vriesendorp, bestuurslid van het pensioenfonds, merkt op: Ondanks het feit dat de buffers van het pensioenfonds hoog genoeg zijn houdt de DNB in de gaten dat er niet te snel een (inhaal)toeslag wordt verleent. Hij zegt dat wij ons daar echter geen zorgen over hoeven te maken. 4. Jaarverslag van de secretaris. Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. 5. Rekening en verantwoording van het financieel beheer in 2013 Het financieel beheer wordt zonder op- of aanmerkingen van de vergadering goedgekeurd. 6. Verslag van de Kascommissie en het verlenen van decharge aan de penningmeester. De Kascommissie bestaande uit Aad Michielsen en Koos Strik prijst bij monde van Aad Michielsen de goed kloppende budgettering en stelt voor decharge aan de penningmeester te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 2 van 5

3 7. Benoeming Kascommissie Leden van de Kascommissie nemen gewoonlijk twee jaar deel aan de controle. Voor een reservelid geldt geen beperking. Aad Michielsen heeft voor het 2 e jaar gecontroleerd en treedt dus af, Koos Strik blijft nog 1 jaar lid van de Kascommissie en Aad Herwijnen blijft reservelid. De voorzitter vraagt de leden om zich beschikbaar te stellen als lid van de Kascommissie. Mevr. Jeanne Poppelaars-Luijendijk stelt zich beschikbaar en maakt dus in 2015 deel uit van de Kascommissie, dit tot grote vreugde van de voorzitter die er al jaren voor ijvert om een vrouw als Kascommissielid te mogen benoemen. 8. Begroting 2014 en vaststelling van contributie voor Het bestuur stelt voor om de contributie op het niveau van 2014, nl. 12,50 te handhaven. Henk Oprel vraagt naar de post diverse kosten, tussen de uitgaven in 2013 en de begroting van 2014 is een verschil van bijna De penningmeester antwoordt dat dit verschil is ontstaan door een extra uitgave voor het 2 e lustrum van de vereniging. Aad Michielsen vraagt naar de post NVOG van Dit bedrag is op verzoek van de NVOG ooit gereserveerd als reserve voor het geval er actie gevoerd moet worden. De verwachting is dat dit bedrag eind 2014 bij het vermogen opgevoerd zal worden. Jaap Vriesendorp vraagt naar het verschil tussen de uitgaven voor bestuursvergaderingen in 2013 en de hogere begroting voor Het antwoord is dat er een hogere zaalhuur voor vergaderingen betaald moet worden als er geen vergaderruimte bij VOPAK beschikbaar is. 9. Het verlenen van decharge aan het bestuur voor het in 2013 gevoerde beleid. De voorzitter vraagt aan de vergadering om een evaluatie van het werk van het bestuur en hij vraagt tevens om suggesties ter verbetering. Hierop volgt geen reactie. De vergadering stemt in met het beleid van het bestuur, er zijn op dit moment geen suggesties om aanpassing in het gevoerde beleid te doen. Het bestuur geeft aan een aantal actiepunten te willen formuleren : Er is een 3-jarig contract met ZKA. Het contract kan tussentijds waarschijnlijk niet opengebroken worden. Als er suggesties voor verbetering of verandering zijn dan kunt u contact opnemen met Bert de Goeij. Siem Griffioen maakt deel uit van de pensioencommissie van de NVOG. Hij zal regelmatig publiceren in de nieuwsbrief over nieuwe ontwikkelingen op pensioengebied. Aad Kleijn behartigt de belangen van de leden bij de NVOG op het gebied van Zorg & Welzijn. Hij is tevens vice-voorzitter van de commissie Handel, Nijverheid en Industrie. De leden van de Deelnemersraad volgen regelmatig cursussen om hun kennis op pensioengebied op peil te houden, het wordt nuttig geacht dat ook enkele leden van het VGV-bestuur aan deze cursussen deelnemen. Voor leden van de Deelnemersraad kan het nuttig zijn om aan seminars van de NVOG deel te nemen. Henk Oprel (voorzitter DNR) en Siem Griffioen gaan bekijken welke mogelijkheden er zijn om op deze manier kennis uit te wisselen. De website van de vereniging en het computerprogramma van de ledenadministratie zijn toe aan een revisie. Mevr. Toos Verschoor en dhr. Ben Spijkers, voormalig medewerkers van Unit Centre, zijn bezig om de programma s weer up-to-date en toekomstbestendig te maken. Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 3 van 5

4 10. Commissieleden aan het woord. De voorzitter geeft het woord aan Joop Lobbe. Joop komt met de volgende punten: Jan van Staalduinen gaat zich terugtrekken uit het vele werk dat hij voor de vereniging doet, Joop dankt hem voor zijn jarenlange inzet. Koos Strik wordt verwelkomd als nieuw commissielid voor de redactie van de Nieuwsbrief. De redactie wil graag weten of er belangstelling is voor het plaatsen van advertenties in de Nieuwsbrief door leden. Dit kan van alles zijn bv. te koop of te huur enz. Suggesties kunt u kwijt bij de redactie. De Nieuwsbrief van de vereniging verschijnt twee maal per jaar, Joop vraagt of er leden zijn die kopij kunnen leveren. Rinus Boshuisen zegt toe kopij te zullen leveren. De Nieuwsbrief verschijnt zowel digitaal als op papier, het zou gemakkelijker en tevens geldbesparend zijn als meer leden de Nieuwsbrief alleen digitaal zouden willen ontvangen. Er volgt een discussie over het voor en tegen van een digitale of papieren Nieuwsbrief, veel leden vinden een papieren versie prettiger. De meningen zijn verdeeld en het is niet mogelijk om in deze vergaring tot een beslissing te komen. Het bestuur zal de kwestie in de bestuursvergadering van 13 mei aan de orde stellen. De voorzitter doet nogmaals een dringend beroep op de vergadering om zich beschikbaar te stellen als webmaster. Kijk eventueel eens rond in uw omgeving en bij leden die niet bij de vergadering aanwezig zijn. 11. (Her)verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn de voorzitter Joop Hoogvliet en de penningmeester Fred Slagman. Joop is niet herkiesbaar. Fred is beschikbaar voor een nieuwe periode van vier jaar. Philip van der Zanden is door het bestuur kandidaat gesteld als bestuurslid.. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Met een hartelijk applaus worden Fred en Philip beiden door de vergadering benoemd. Philip van der Zanden gaat zich binnen het bestuur bezig houden met Zorg & Welzijn. Siem Griffioen (vice-voorzitter) neemt nu de leiding van de vergadering over.. Hij neemt afscheid van de scheidende voorzitter Joop Hoogvliet, hij roemt hem wegens zijn grote verdiensten voor de vereniging en deelt hem mede dat hij is benoemd tot erelid van de VGV. Joop krijgt de oorkonde behorende bij het erelidmaatschap uitgereikt. Daarna worden hem een boeket bloemen voor zijn vrouw en een vloeibare versnapering voor hemzelf overhandigd. Joop bedankt de vergadering hartelijk voor het erelidmaatschap en voor de cadeaus. 12. Presentatie van de vernieuwde website door de heer Ad van Schaik. Ad van Schaik geeft aan de hand van voorbeelden op het scherm een duidelijke uiteenzetting over de vernieuwde website. Belangrijk op de nieuwe website is de informatie voor nieuwe leden. De website is nog in ontwikkeling, dus er kunnen nog dingen veranderen. Henk Oprel vraagt of het mogelijk is om door te klikken naar de website van de NVOG. Antwoord: er zou net als op de oude site - een link gemaakt kunnen worden naar de openbare informatie van de NVOG en voor leden die het wachtwoord kennen een link naar de NVOG-Nieuwsbrieven. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of het mogelijk is om een zoekopdracht te verstrekken op trefwoord. Dit zou wel mogelijk moeten zijn, er wordt naar gekeken. Ad van Schaik benadrukt nogmaals het belang van een nieuwe webmaster, deze hoeft geen nieuwsbrieven of artikelen op de website te schrijven, het gaat zuiver om het op een technische manier bijhouden van de website met aangeleverd materiaal. Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 4 van 5

5 13. Pauze. Van tot uur is er pauze. Niet alcoholische consumpties zijn voor rekening van de vereniging. 14. Presentatie van de heer Jouke Schaap, Commercial Manager bij APM Terminals. De vice-voorzitter heropent de vergadering na de pauze en hij verwelkomt de heer Schaap van APM Terminals. De heer Schaap houdt een boeiende presentatie over de nieuwe terminal van APM op Maasvlakte 2. De Terminal is een technisch en innovatief hoogstandje, de aanwezigen zijn zeer geïnteresseerd en danken de spreker na afloop van zijn presentatie met een hartelijk applaus. De voorzitter dankt dhr. Schaap, hij biedt hem namens de VGV een kleine attentie aan. 15. Rondvraag. De voorzitter vraagt of er leden zijn die nog vragen of opmerkingen hebben. Er meldt zich niemand. 16. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Hij dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst de leden een veilige thuiskomst en tot ziens. Aan de bar is iedereen nog welkom voor een al dan niet alcoholisch afscheidsdrankje. Notulen ALV van 16 april 2014 te Rotterdam Blad 5 van 5

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 22 april 2009 in de Rustburcht te Rotterdam.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 22 april 2009 in de Rustburcht te Rotterdam. Notulen ALV van 22 april 2009 te Rotterdam blad 1 van 5 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 22 april 2009 in de Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig zijn 53 leden, waaronder:

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2014

Uitnodiging ALV 2014 Uitnodiging ALV 2014 Indien onbestelbaar s.v.p. retour naar: Secretariaat VGV, Weeshuislaan 15, 3701 JV Zeist Als agendapunt 14 bieden we u een presentatie aan over APM Terminals door de heer Jouke Schaap

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 20 april 2011 in de Rustburcht te Rotterdam.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 20 april 2011 in de Rustburcht te Rotterdam. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 20 april 2011 in de Rustburcht te Rotterdam. Dan heet de voorzitter ons nogmaals welkom en noemt in het bijzonder onze speciale

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 20 april 2011 in de Rustburcht te Rotterdam.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 20 april 2011 in de Rustburcht te Rotterdam. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 20 april 2011 in de Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig zijn 48 leden, waaronder de bestuursleden: Joop Hoogvliet (voorzitter); Ad

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 4 april 2017 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

Notulen ALV van 25-04-2007 te Rotterdam blad 1 van 9

Notulen ALV van 25-04-2007 te Rotterdam blad 1 van 9 Notulen ALV van 25-04-2007 te Rotterdam blad 1 van 9 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 25 april 2007 in de Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig zijn 48 leden, waaronder:

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 23 april 2008 in de Rustburcht te Rotterdam.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 23 april 2008 in de Rustburcht te Rotterdam. Notulen ALV van 23-04-2008 te Rotterdam blad 1 van 10 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 23 april 2008 in de Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig zijn 51 leden, waaronder:

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Uitnodiging ALV. Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV. Inhoudsopgave

Uitnodiging ALV. Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV. Inhoudsopgave Uitnodiging ALV Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV secretariaat: telefoon: internet: email: ING-banknr: Weeshuislaan 15 3701 JV Zeist 030 69 20 857 www.vgv2003.nl info@vgv2003.nl 96 94 603 Geachte VGV-leden,

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 22 april 2009 in de Rustburcht te Rotterdam.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 22 april 2009 in de Rustburcht te Rotterdam. Notulen ALV van 22 april 2009 te Rotterdam blad 1 van 5 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 22 april 2009 in de Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig zijn 53 leden, waaronder:

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 23 april 2008 in de Rustburcht

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 23 april 2008 in de Rustburcht Notulen ALV van 23-04-2008 te Rotterdam blad 1 van 6 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de VGV, gehouden op woensdag 23 april 2008 in de Rustburcht te Rotterdam. Aanwezig zijn 51 leden, waaronder:

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

2. Het verslag van de ledenvergadering van 25 april 2013 wordt zonder voorlezing en zonder discussie goedgekeurd.

2. Het verslag van de ledenvergadering van 25 april 2013 wordt zonder voorlezing en zonder discussie goedgekeurd. KNVWS t Gooi Vergaderverslag ALV d.d. 10 april 2014 Locatie: Aanvang: Aanwezig: (bestuur) Alberdingk Thijmcollege te Hilversum 21:10 uur Lynn van Rooijen-Mc Cullough (voorzitter) Gerard Peet (secretaris)

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 1 april 2015 in Wijkcentrum de Akkers, Lenteakker 5 te Spijkenisse.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 1 april 2015 in Wijkcentrum de Akkers, Lenteakker 5 te Spijkenisse. Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op woensdag 1 april 2015 in Wijkcentrum de Akkers, Lenteakker 5 te Spijkenisse. Aanwezig waren 37 leden van de sportvereniging inclusief de bestuursleden.

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Versie A P R I L

Versie A P R I L Versie 1.0 1 6 A P R I L 2 0 1 3 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 1 Opening Róman van der Meulen: Secretaris Pauze over ca. 1.15 uur 16-4-2013 ALV wijkvereniging Westeinde 2 Agenda 1. Opening 2.

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

punt besproken/afspraken actie Opening De voorzitter Ruud van Touw opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Personeelsvereniging EPZ Concept Besprekingsverslag bespreking op : 13 maart 2012 referentie : PV/AJB/V122069 onderwerp : Algemene ledenvergadering 2012 plaats : Bedrijfsrestaurant aanwezig : zie presentielijst

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. Luc Overman

Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland. Luc Overman Notulen Jaarvergadering Stichting Platform Dorpshuizen Noord-Holland Locatie: Dorpshuis De Hanswijk te Egmond aan de Hoef Datum: 10 mei 2012 Aanwezig namens PDNH: Adviseurs PDNH: Doarpswurk: Jacques Nagelmaeker,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

Jaarvergadering Hartelijk Welkom

Jaarvergadering Hartelijk Welkom Jaarvergadering 17-03-2016 Hartelijk Welkom Telefoons uit!!!!!!!! Welkom iedereen nieuwe leden gasten Een moment stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn Agenda ochtend Notulen Algemene

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland

8 april 2010. Van harte welkom. Regio Rotterdam/Zeeland 8 april 2010 Van harte welkom Regio Rotterdam/Zeeland Agenda 8 april 2010 13.30-14.45 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslagen vergadering 14-4-2009 en 3-11-2009 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht.

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Aanwezig: 16 personen waren aanwezig: Regioleden: Ir. J.F.S. de Jongh Ir. J. van den Berg F.C.H.D. van den

Nadere informatie

notulist Henk Buijs archiefcode

notulist Henk Buijs archiefcode vergadering Oprichtingsvergadering / 1 e Algemene ledenvergadering datum vergadering 29 maart 2007 voorzitter Wim Zürlohe (punt 1, 2, 3), Wim Duivis (punt 3 t/m 13) datum verslag 2 april 2007, vastgesteld

Nadere informatie

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online

Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts Bekijk het archief online Nieuwsbrief Redactie: Ans Corts nieuwsbrief@bridgedocent.nl Bekijk het archief online Nieuwsbrief 53 december 2016 Kerst- en Nieuwjaarsgroet Beste bridgedocent(e), Met veel plezier kijken we graag samen

Nadere informatie

Notulen Algemene Leden Vergadering. Dinsdag 19 september 2017 te OlRound

Notulen Algemene Leden Vergadering. Dinsdag 19 september 2017 te OlRound Nijmeegse Bowling Vereniging Secretariaat: mevrouw I. van Wamel E-mailadres: ina.vanwamel@telfort.nl Postadres: Malderburchtstraat 528 6535 NV NIJMEGEN Bankrekeningnummer: RABOBANK 167946498 Notulen Algemene

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Roel Fonville Vught, 12 april

Roel Fonville Vught, 12 april Roel Fonville Vught, 12 april 2017 12-4-2017 1 1. Opening en welkom door de voorzitter. 2. Vaststelling agenda. 3. Ingekomen -, uitgegane stukken en mededelingen. 4. Aantal leden. 5. Beleids- en werkplan

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2014 AGENDA 97ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 16 APRIL 2014 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 96ste Algemene Ledenvergadering d.d. 17 april 2013 03

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

Verslag Najaarsvergadering KWPN-Limburg Noord

Verslag Najaarsvergadering KWPN-Limburg Noord Verslag Najaarsvergadering KWPN-Limburg Noord Datum: 5 november 2012. Aanvang: 20.00u. Locatie: Restaurant Boszicht, Provincialeweg 2, 5993RG, Maasbree Afgemeld: Lia van Stiphout en Irene Hoeben. Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BVO 21 september 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering BVO 21 september 2012 Notulen Algemene Ledenvergadering BVO 21 september 2012 Aanwezig: Piet Six Niels den Outer Fred van Schaik Pepijn Alkemade Rob Louwer Voorzitter Penningmeester Secretaris/ Ledenadministratie PR-zaken Vicevoorzitter

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum

Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum Algemene Leden Vergadering HSV Naarden-Bussum Notulist: Elly Brandenburg. Onderwerp: ALV HSV Naarden-Bussum. Locatie: Sporthal De Lunet in Naarden. Datum: 21-03-2017 Aanwezig: Ca. 25 Leden en het bestuur

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld.

Brief van de kascontrolecommissie. Deze zal bij agendapunt 7, verslag kascontrolecommissie 2004, worden behandeld. Algemene leden vergadering 3 maart 2005 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. Hij heet een ieder van harte welkom en verzoekt de vergadering vervolgens op te staan en een moment stilte

Nadere informatie

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP Vereniging Gepensioneerden 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 juni 2014 WELKOM Vereniging Gepensioneerden AGENDA 1. Opening door de voorzitter 1.1 Vaststellen agenda 2. Pensioenfonds door Frank Mortier, voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1.

Na de ALV (ca. 20 minuten) en de pauze volgt de lezing: Olympisch Amsterdam door de heer Martin Ribbens. Agenda Algemene Leden Vergadering. 1. Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden vergadering (ALV) van de ACHV die zal worden gehouden op dinsdag 10 maart 2015, in Huize Antonius Kamperfoelieweg 207 Amsterdam. Aanvang 20.00

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 maart 2011

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 maart 2011 VERENIGING VAN KPN GEPENSIONEERDEN TELE-PLUS TE GRONINGEN Opgericht in 1981 Ook voor oud-medewerkers Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 40024712. Secr. J. Boeijink, Perzikstraat

Nadere informatie

van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN Geachte leden van de VVSPTN. LAATSTE NIEUWS: DEELNEMERSVERGADERING SPTN Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

Uitnodiging ALV. Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV. Inhoudsopgave

Uitnodiging ALV. Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV. Inhoudsopgave Uitnodiging ALV Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV secretariaat: telefoon: internet: email: ING-banknr: Amalia van Solmslaan 28 3708 CN Zeist 030 69 20 857 www.vgv2003.nl info@vgv2003.nl 96 94 603 Geachte

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

1. OPENING Om 20.00 uur opent Els de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Er zijn 15 leden die zich hebben afgemeld voor de vergadering.

1. OPENING Om 20.00 uur opent Els de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Er zijn 15 leden die zich hebben afgemeld voor de vergadering. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING PHOENIX Datum: 5 februari 2013 Aanwezig: Els van den Heuvel, voorzitter Lizzy Preisser, penningmeester Margreet Huizer, bestuurslid Rien Bout, bestuurslid Anneke de Cloet,

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de VOEKS regio Leiden, 22 maart 2006.

Notulen van de algemene ledenvergadering van de VOEKS regio Leiden, 22 maart 2006. Notulen van de algemene ledenvergadering van de VOEKS regio Leiden, 22 maart 2006. 1. Opening. De waarnemend voorzitter, Herman Krijnen, opent de achtendertigste algemene ledenvergadering van VOEKS regio

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Jaarvergadering 27-03-2014

Jaarvergadering 27-03-2014 Jaarvergadering 27-03-2014 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom iedereen Nieuwe leden Gasten We gedenken de leden die het afgelopen jaar gestorven zijn Agenda ochtend Opening Notulen Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Het Bestuur van de regio Rotterdam/Zeeland heet U van harte welkom. 24 april 2014

Het Bestuur van de regio Rotterdam/Zeeland heet U van harte welkom. 24 april 2014 Het Bestuur van de regio Rotterdam/Zeeland heet U van harte welkom 24 april 2014 1 Agenda 24 april 2014 13.30-14.45 uur 1. Opening en vaststelling van de agenda 2. Vaststellen verslag vergadering 31-10-2013

Nadere informatie

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Sweikhuizen, 6 maart 2017. Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van DSM gepensioneerden (VDP) nodigt u van harte uit voor de 6 e Algemene Ledenvergadering op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012

Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012 Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012 Aantal leden aanwezig: 32 (waarvan 9 bestuursleden) Berichten van verhindering : 5 (Yvonne Koks, Arie de Zeeuw, Jan Roberts, Jolanda

Nadere informatie

Vaststellen agenda Er zijn geen toe te voegen agendapunten, daarmee is de agenda vastgesteld.

Vaststellen agenda Er zijn geen toe te voegen agendapunten, daarmee is de agenda vastgesteld. Notulen van de jaarvergadering van woensdag 9 maart 2016 Aanwezig bestuur Wim Vilters (voorzitter), Wim Tekampe (penningmeester), Jan Knol (secretaris), Pieter Meijer, Ben van Onna en Klaas Zeelte. Algemeen

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

Verslag voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid. Notulen:

Verslag voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid. Notulen: Verslag voorjaarsvergadering KWPN-Limburg Zuid Datum: 10 april 2012 Aanvang: 19.30u.Locatie: De Roosterhoeve, Hoekstraat 29, 6116 AW Roosteren. 18 leden bezoeken de vergadering. Notulen: 1.Opening. Voorzitter

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Notulen 14 e algemene ledenjaarvergadering Personeelsvereniging E.ON Benelux, dinsdag 14 januari 2014, bedrijfsrestaurant RoCa.

Notulen 14 e algemene ledenjaarvergadering Personeelsvereniging E.ON Benelux, dinsdag 14 januari 2014, bedrijfsrestaurant RoCa. Hellevoetsluis, 14 januari 2014 Aan: Het bestuur en de leden van de Personeelsvereniging E.ON Benelux BV. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

AGENDA 98ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 15 APRIL 2015 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS

AGENDA 98ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 15 APRIL 2015 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS Schiedam, maart 2015 AGENDA 98ste ALGEMENE LEDENVERGADERING WOENSDAG 15 APRIL 2015 IN HET RESTAURANT DE RIDDERHOF TE MAASSLUIS 01 Opening 02 Notulen 97ste Algemene Ledenvergadering d.d. 16 april 2014 03

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM,

NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN STALKAARSENFLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, NOTULEN VAN DE TWEEDE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN FLAT (DOKTER VAN STRATENWEG DOKTER SCHÖYERSTRAAT) TE GORINCHEM, GEHOUDEN OP 22 JANUARI 2009 TE GORINCHEM LOCATIE SCHOLENGEMEENSCHAP GOMARUS

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 14 februari 2011 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 24 personen aanwezig bij

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Notulen Jaarvergadering Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe

Notulen Jaarvergadering Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe Notulen Jaarvergadering 2015 Vereniging Gepensioneerden SABIC Europe Opgemaakt door H.J. Lucas, Penningmeester. NOTJV 2015, pagina 1 van 9 Inhoudsopgave van de Notulen Jaarvergadering 2015 1. Opening en

Nadere informatie

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015

Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 Agenda algemene ledenvergadering zaterdag 10 oktober 2015 1. Opening door de voorzitter 2. Opgave rondvraag Aanvang, 17.30 uur Locatie, Clubhuis 3. Ingekomen berichten en mededelingen van het bestuur 4.

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie