ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND"

Transcriptie

1 Asbestslachtoffers Vereniging Nederland T.a.v. mevr. C. Zonruiter Ebenhaezerstraat 82b 3083 RS ROTTERDAM Heerlen, 12 februari 2015 Dossier: ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND JAARRAPPORT 2014

2 INHOUDSOPGAVE Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Financiële positie 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Overzicht van herkomst en besteding der middelen Grondslagen van waardering Toelichting op de balans Specificaties van de winst- en verliesrekening Specificaties van de vaste activa Bijlagen 3.1 Resultaatbestemming Specificaties van de transitorische posten 18 2

3 1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij het jaarrapport 2014 van Asbestslachtoffers Vereniging Nederland te Rotterdam samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Onze verantwoordelijkheid is het op basis van de verstrekte gegevens samenstellen van een jaarrekening die voldoet aan algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving. Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken en samenvatten van uw financiële gegevens. Door de aard en omvang van onze werkzaamheden kan daaraan niet de zekerheid worden ontleend die wordt verkregen bij de uitvoering van een opdracht tot beoordeling of tot accountantscontrole. Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving. Hoogachtend, Administratiekantoor Ceelen vof M. Ceelen 3

4 1.2 RESULTAATVERGELIJKING Het verslagjaar (2014) werd afgesloten met een positief resultaat van In 2013 was het resultaat negatief. De bedrijfsresultaten resp positief en negatief zijn als volgt samengesteld: % % Opbrengsten kop , % Bruto bedrijfsresultaat , ,0 Exploitatiekosten kop 0 Kantoorkosten sublasten , ,7 Verkoopkosten sublasten , ,9 Overige kosten sublasten 651 0, ,3 Som exploitatiekosten , ,9 Bedrijfsresultaat , ,1 Financiële baten en lasten (-) kop 0 Rentebaten 390 0, ,6 Rentelasten , ,2 Som financiële baten en lasten (-) 270 0, ,5 Afschrijvingen kop 0 Afschrijvingen materiële activa sublasten , ,9 Som afschrijvingen , ,9 Resultaat , ,4 4

5 1.2 RESULTAATVERGELIJKING De toename van het resultaat met 3.701,- in 2014 t.o.v is als volgt te analyseren: Hogere opbrengsten c.q. lagere kosten Stijging opbrengsten 681 Daling kantoorkosten Daling overige kosten 921 Daling rentelasten 14 Daling afschrijvingen materiële activa Lagere opbrengsten c.q. hogere kosten Daling rentebaten 58 Stijging verkoopkosten Stijging van het resultaat

6 1.3 FINANCIËLE POSITIE Op korte termijn beschikbare middelen Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Af: vreemd vermogen op korte termijn Werkkapitaal Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen Deze financiering vond plaats met Ondernemingsvermogen Voorzieningen Volgens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2014 ten opzichte van 31 december 2013 gestegen met Een analyse van dit bedrag is opgenomen in '2.3 Overzicht van herkomst en besteding der middelen'. 6

7 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA Materiële vaste activa kop 0 Inventaris subactiva Activa Vorderingen kop 0 Overige vorderingen subactiva Activa Liquide middelen kop 0 Banktegoeden subactiva Activa Totaal activa

8 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER PASSIVA Ondernemingsvermogen kop 0 Algemene reserve subpassiva Passiva Voorzieningen kop 0 Egalisatiereserves subpassiva Passiva Vreemd vermogen op korte termijn kop 0 Overige kortlopende schulden subpassiva Passiva Totaal passiva

9 2.2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER Opbrengsten kop 0 Netto omzet subbaten Baten Bruto resultaat Exploitatiekosten kop 0 Kantoorkosten sublasten Verkoopkosten sublasten Overige kosten sublasten Lasten Financiële baten en lasten kop 0 Bankkosten en -rente sublasten Rente spaarrekening(en) sublasten Lasten Resultaat voor afschrijvingen Afschrijvingen kop 0 Afschrijvingen materiële activa sublasten Lasten Netto resultaat

10 2.3 OVERZICHT VAN HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN Herkomst der middelen Netto resultaat Afschrijvingen Toename egalisatiereserves Besteding der middelen Investeringen Toename van het liquiditeitsoverschot De toename van de liquide middelen is als volgt te analyseren: Toename van het liquiditeitsoverschot Afname van vorderingen 58 Toename van vreemd vermogen op korte termijn 591 Toename van liquide middelen

11 2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Algemeen Indien niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa - roerende zaken Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgprijs, c.q. vervaardigingsprijs en verminderd met afschrijvingen, lineair bepaald op basis van de geschatte levensduur. Vorderingen Bij de waardering van de diverse vorderingen is rekening gehouden met mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid. Resultaatbepaling Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengstwaarde van de aan het boekjaar toe te rekenen uitgevoerde werken, verleende diensten en gedane leveringen onder aftrek van kortingen e.d. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten hiervan over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. De verliezen worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 11

12 2.5 TOELICHTING OP DE BALANS Inventaris sub Activa Activa Kantoorinventaris Zie voor meer details '2.7 Specificaties van de vaste activa'. Overige vorderingen sub Activa Activa Overige vorderingen Zie voor meer details '3.2 Specificaties van de transitorische posten'. Banktegoeden sub Activa Activa NL30 INGB Betaalrekening NL30 INGB Spaarrekening Algemene reserve sub Passiva Passiva Aandelenkapitaal Algemene reserve Egalisatiereserves sub Passiva Passiva Egalisatie KFW Egalisatie Automatisering Egalisatie Banners Egalisatie Asbestos Egalisatie Cobouw Egalisatie Extra nieuwsbulletin Egalisatie Extra bijeenkomsten Egalisatie Cursussen Overige kortlopende schulden sub Passiva Passiva Schulden overig Zie voor meer details '3.2 Specificaties van de transitorische posten'. 12

13 2.6 SPECIFICATIES VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING Netto omzet sub Baten Baten Contributies Ministerie VWS Subsidie KWF Mutatie egalisatie KWF Kantoorkosten sub Lasten Lasten Kantoorbenodigdheden Abonnementen/contributies Portokosten Telefoon/internet Advieskosten Administratiekosten Administratiekosten vorige adviseur Huur vergaderruimte algemeen Verteerkosten algemeen Huur vergaderruimte bestuursvergadering Verteerkosten bestuursvergadering Software etc Licentie NFK ledenadministratie Onderhoud kantoorapparatuur/computers Mutatie egalisatie kantoorapparatuur Kantoorapparatuur/computers Reiskosten bestuur

14 2.6 SPECIFICATIES VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING Verkoopkosten sub Lasten Lasten Reclame/advertenties Mutatie egalisatie Cobouw Mutatie egalisatie Banners Website Representatie Attenties leden Donaties Huur vergaderruimte ledenvergadering Verteerkosten ledenvergadering Reproductiekosten ledenvergadering Mutatie egalisatie Extra bijeenk Huur vergaderruimte jaarvergadering Verteerkosten jaarvergadering Reproductiekosten jaarvergadering Reproductiekosten nieuwsbrieven Reproductiekosten foldermateriaal Mutatie egalisatie Extra nieuwsbr Mutatie egalisatie Asbestos Bijscholingscursussen Mutatie egalisatie Cursus Overige kosten sub Lasten Lasten Bestuursaansprakelijkheidsverzekering Diverse algemene kosten Bankkosten en -rente sub Lasten Lasten Rente/kosten rekening courant Rente spaarrekening(en) sub Lasten Lasten Rente spaarrekeningen

15 2.6 SPECIFICATIES VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING Afschrijvingen materiële activa sub Lasten Lasten Afschrijving inventaris Zie voor meer details '2.7 Specificaties van de vaste activa'. 15

16 2.7 SPECIFICATIES VAN DE VASTE ACTIVA Boek- Des/in- Af- Boek- Aan- waarde veste- schrij- waarde Af- schaf ringen vingen schr. waarde % Totaaloverzicht van de materiële vaste activa Totaal inventaris Specifiaties van de materiële vaste activa Inventaris Laptop 20% Laptops 20% Laptops 20% Laptop 20% Laptop secretariaat 20% Computer penningmeester 20% Computer bestuur 20% Computer AVN11 20% Computer AVN12 20% Totaal

17 3.1 RESULTAATBESTEMMING Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013 De jaarrekening 2013 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 16 maart De Algemene Vergadering heeft de bestemming van het resultaat ten bedrage van ,- vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel. Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014 Ingevolge de statuten staat het resultaat over het boekjaar 2014 ter beschikking van de Algemene Vergadering. Vooruitlopend op het besluit van de Algemene Vergadering is het resultaat ten bedrage van 2.040,- over 2014 toegevoegd aan de algemene reserve. 17

18 3.2 SPECIFICATIES VAN DE TRANSITORISCHE POSTEN Nog te betalen posten over het jaar 2014 Portokosten 542 Telefoon/internet 410 Advieskosten 88 Administratiekosten 940 Software etc. 102 Licentie NFK ledenadministratie Onderhoud kantoorapparatuur/computers 321 Website 592 Totaal nog te betalen posten over het jaar Nog te vorderen posten uit het jaar 2014 Rente spaarrekeningen 390 Totaal nog te vorderen posten uit het jaar

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden. JAARREKENING 2012 Stichting Alert Postbus 16122 2301 CG Leiden Zevenbergen, 30 april 2014 Kenmerk: 136690 Behandeld door: A.J.P. van der Sanden Geacht bestuur, Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT

ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT JAARREKENING 2013 ELTI Stichting p/a De Weled. Heer T.H. Becks Bouwweide 4 6931 TX WESTERVOORT Westervoort, 13 mei 2014 Geacht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014

Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 Landelijke Vereniging van Onderwijsadviseurs Jaarrekening 2014 concept Inhoudsopgave Verslag van de penningmeester 3 Jaarrekening 2014 Balans op 31 december 2014 4 Exploitatierekening over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8

INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 25 AUGUSTUS 2009 TOT

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013 IFAA L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere Betreft: Jaarverslag Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax 020-6655797 almere@ifaa.nl

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek

Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek Financieel verslag 2012 Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg 95 4818 BA Breda Oprichtingsdatum : 1 juni 1981 12 september 2002 Statuten gewijzigd.

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013.

Jaarverslag 2012. Wognum, april 2013. Wognum, april 2013. Hierbij hebben wij het genoegen u ons jaarverslag aan te bieden van het 218e boekjaar van de Onderlinge Verzekering Maatschappij De Veenhoop u.a. Het boekjaar 2012 is voor De Veenhoop

Nadere informatie

2010 STICHTING KERK EN WERELD

2010 STICHTING KERK EN WERELD Rapport inzake de jaarrekening 2010 STICHTING KERK EN WERELD te Utrecht Inhoudsopgave Blz. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4 Balans per 31 december 2010

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2013 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 1 Rekening van baten

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA PASSIVA. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13. 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2012 31 december 2011 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 4.132 13.052 2.5.1. 4.132 13.052 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie