Algemene voorwaarden verhuur Desk & Dish

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden verhuur Desk & Dish"

Transcriptie

1 Molenwaterweg 24, 3033 CC Rotterdam Brigitte Michèle Algemene voorwaarden verhuur Desk & Dish 1. Algemeen Desk & Dish is gevestigd op: Molenwaterweg 24 (officieel, Zuster Hennekeplein 1, begane grond) 1.1 Definities: Vergaderruimte: Een aparte ruimte die kan worden gebruikt voor besprekingen, vergaderingen en bijeenkomsten. Flexibele werkplek:een werkplek die door meerdere mensen gebruikt kan worden. Faciliteiten: Bij de vergaderruimte is beveiligd WIFI, LCD-scherm en koffie-, thee-, en drankvoorziening. Op aanvraag is het mogelijk om een flipover in gebruik te nemen. Gebruiker: De persoon die, of het bedrijf dat, tijdelijk gebruik maakt van de vergaderruimte en/of flexibele werkplek met bijbehorende faciliteiten bij Desk & Dish door middel van het online of telefonisch reserveren van gebruiksuren of op basis van een gebruikersovereenkomst. Dit kunnen personen zijn met een eigen bedrijf, verenigingen, stichtingen en bedrijven. Diensten: Het verhuren en faciliteren van vergaderruimtes en/of flexibele werkplekken. Definitieve reservering: Zodra u een bevestiging met een overzicht van de kosten ontvangt, is de bevestiging definitief. Gebruikersovereenkomst: De overeenkomst tussen Desk & Dish en een gebruiker, verder te noemen gebruiker, voor een periode/onbeperkte periode op basis waarvan deze gebruiker wekelijks of maandelijks op vast te leggen tijdstippen de vergaderruimte reserveert en gebruikt. Hoofd huurovereenkomst: Huurovereenkomst tussen Desk & Dish en de gebruiker van een vergaderruimte en/of flexibele werkplek. 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst van huur, opdracht of gebruik tussen gebruiker en Desk & Dish, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 1.3 Deze algemene voorwaarden gelden eveneens voor zakelijke relaties/cliënten/gasten van de gebruiker indien zij gebruik maken van de vergaderruimte en/of flexibele werkplek. 1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De gebruiker en Desk & Dish zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 1.5 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen. 1.6 Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 1.7 Indien Desk & Dish niet steeds strikte naleving van enige bepaling verlangt, betekent dit niet dat Desk & Dish het recht verliest om in anderen gevallen de stipte naleving van deze bepalingen te verlangen. 1 >

2 2. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven 2.1 Alle aanbiedingen op de website c.q. offertes van Desk & Dish zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de gebruiker wordt aanvaard, dan heeft Desk & Dish het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 2.2 Aanbiedingen op de website van Desk & Dish worden steeds gedaan op voorwaarde dat de aangeboden ruimte en faciliteiten op de gewenste tijdstippen beschikbaar zijn. 2.3 Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte c.q. aanbiedingen binden Desk & Dish niet. Desk & Dish is steeds bevoegd dergelijke kennelijke vergissingen of verschrijvingen te herstellen. 2.4 Aanvaarding van een offerte vindt schriftelijk plaats door middel van het ondertekenen van de offerte of de (concept) overeenkomst. 2.5 Wanneer de acceptatie van de gebruiker echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Desk & Dish uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 2.6 De in de aanbiedingen, offertes, prijs c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. 2.7 Indien het aanbod is gebaseerd op door de gebruiker verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Desk & Dish gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen c.q. tarieven aan te passen. 2.8 Aanbiedingen, offertes en/of prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor vervolg opdrachten. 2.9 Desk & Dish is gerechtigd prijzen/tarieven jaarlijks op 1 januari en 1 juli opnieuw vast te stellen. De nieuwe prijzen gelden met ingang van voorgenoemde data voor alle nieuwe reserveringen van de vergaderruimte Desk & Dish zal haar permanente gebruikers uiterlijk een maand voor ingangsdatum van de prijs/ tariefwijziging hierover schriftelijk informeren. Indien een permanente of regelmatige gebruiker niet akkoord gaat met de aangekondigde wijziging, is hij/zij gerechtigd de gebruikersovereenkomst binnen 10 dagen na datum van deze kennisgeving tegen de in de kennisgeving vermelde ingangsdatum op te zeggen. Op zeggen dient schriftelijk te geschieden. 3. Toegang en gebruik ruimtes 3.1 De ruimte van Desk & Dish is alleen toegankelijk voor de gebruiker en de door hem/haar begeleide zakelijke relaties/cliënten/gasten. De gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem/haar begeleide zakelijke relaties/cliënten/gasten tijdens hun verblijf in de ruimte van Desk & Dish en dient er voor te zorgen dat zij deze algemene voorwaarden en de huisregels van Desk & Dish stipt naleven. 3.2 Toegang tot en gebruik van de ruimte van Desk & Dish vindt plaats op eigen risico en met inachtneming van de geldende huisregels. Desk & Dish is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte artikelen. 3.3 Het gebruik van de ruimte zal plaatsvinden met in achtneming van de geldende huisregels, de gebruiker is gedurende het gebruik van de ruimte hiervoor verantwoordelijk. 3.4 De vergaderruimtes worden uitsluitend gebruikt voor gesprekken, besprekingen of trainingen/ workshops. Ander gebruik kan uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Desk & Dish 3.5 In alle ruimtes mag niet worden gerookt en er zullen geen brandgevaarlijke zaken (zoals kaarsen of wierook) of andere artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte worden gebruikt. 2 >

3 3.6 Desk & Dish behoudt zich het recht voor om bepaald gebruik van de ruimte te weigeren of bij te sturen als daartoe aanleiding is. 3.7 Desk & Dish behoudt zich het recht voor de gebruiker of zakelijke relaties/cliënten/gasten van de gebruiker te weigeren, indien daartoe naar het oordeel van Desk & Dish aanleiding is. 3.8 De gebruiker mag bij het gebruik van de vergaderruimte geen hinder of last veroorzaken voor omwonenden. De gebruiker zal ervoor zorgen dat vanwege hem/haar aanwezige derden dit evenmin doen. 3.9 De gebruiker zal de gereserveerde ruimte achterlaten zoals deze bij aanvang wordt aanvaard, met inachtneming van de geldende huisregels. Alle kosten van reparatie schoonmaak of herstel van de ruimte zijn voor rekening van de gebruiker voor zover deze kosten zijn gemaakt om de ruimte in de oorspronkelijke staat terug te brengen De gebruiker wordt geacht de ruimte, meubilair en overige inrichting op de daarvoor bestemde manier te gebruiken. Schade aan de ruimte/of bezittingen van Desk & Dish door oneigenlijk of onjuist gebruik, zal worden verhaald op de gebruiker Desk & Dish staat niet toe dat er in de ruimte veranderingen worden aangebracht, tenzij Desk & Dish hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. 4. Reserveringen en annuleringen 4.1 De reserveringen gaan via de website of per telefoon, een reservering via de website gaat altijd voor een telefonische reservering. 4.2 De kleinste reserveringseenheid is een uur. 4.3 Alleen definitieve reserveringen geven recht op gebruik van de vergaderruimte en/of flexibele werkplek op de datum en tijdstip waarvoor deze zijn geboekt. 4.4 Definitieve reserveringen kunnen tot 3 werkdagen voor de geboekte datum kosteloos worden geannuleerd door middel van een bericht via . Annuleringen tussen 1 en 3 werkdagen voor de geboekte datum, kunnen worden geannuleerd tegen betaling van 50% van de totale kosten. Annuleringen binnen 1 werkdag voor de geboekte datum zijn niet mogelijk. 4.5 Om zeker te zijn van de beschikbaarheid van de ruimte op de gewenste datum en tijdstip, dient de gebruiker deze telefonisch te reserveren via het daarvoor bestemde reserveringsformulier op via www. deskdish.nl of telefonisch op telefoonnummer Bij het reserveren van uren dient de gebruiker rekening te houden met de noodzakelijke voorbereidingstijd voor en eventuele uitloop van zijn/haar activiteiten in de ruimte. Indien de ruimte direct aansluitend is gereserveerd door een ander zorgt de gebruiker ervoor dat de ruimte tijdig wordt vrijgegeven. 5. Overmacht 5.1 Ingeval van overmacht aan de zijde van de gebruiker of Desk & Dish, is Desk & Dish gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de gebruiker, te ontbinden of de nakoming van haar verplichting jegens de gebruiker voor een redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 5.2 Onder overmacht aan de zijde van Desk & Dish wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: iedere niet-toerekenbare tekortkoming van Desk & Dish als bedrijfsstoringen, bij Desk & Dish of de eigenaar van het pand, inbraak brand, sabotage, internetof door stroomstoringen of andere technische storingen. 3 >

4 5.3 Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de gebruiker gehouden zijn/haar verplichtingen jegens Desk & Dish tot aan dat moment na te komen. 6. Prijzen, betaling en incassokosten 6.1 Alle prijzen zijn in Euro`s en excl. BTW. 6.2 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Desk & Dish aan te geven wijze in Euro`s. 6.3 Indien de gebruiker in gebreke blijft in de huidige betaling van een factuur, dan is de gebruiker van rechtswege in verzuim. De gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 6.4 De gebruiker is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar verschuldigde bedrag aan Desk & Dish. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. De gebruiker is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 6.5 Indien de gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incasso-praktijk gebruikelijk is. 7. Klachten 7.1 De gebruiker is verplicht de ruimte direct na ingebruikneming te controleren en eventuele zichtbare onvolkomenheden, beschadigingen en/of afwijkingen aan de ruimte te melden. Klachten tijdens het gebruik van de ruimte of de faciliteiten dienen eveneens direct te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de gebruiker. 7.2 Desk & Dish zal zich inspannen om deze klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen, zodat de gebruiker de ruimte en de faciliteiten in gebruik kan nemen of het gebruik kan voortzetten. Klachten omtrent de staat of defecten, gebreken of andere onvolkomenheden aan het pand, zal Desk & Dish direct aan de eigenaar van het pand melden met het dringende verzoek deze te verhelpen. 7.3 Indien de klacht niet direct kan worden verholpen, waardoor de gebruiker de ruimte of de faciliteiten niet kan gebruiken, zal Desk & Dish de gebruiker aanbieden de gereserveerde uren op een ander tijdstip in te zetten. Indien er sprake is van bijkomende schade gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel. 7.4 Overige klachten ten aanzien van de ruimte of de faciliteiten of de diensten van Desk & Dish dient direct na ontdekking- doch uiterlijk binnen 7 dagen- na gebruik van de ruimte schriftelijk aan Desk & Dish gemeld. Klachten ten aanzien van(het functioneren van) de website dienen direct na ontdekkingbinnen 24 uur-schriftelijk aan Desk & Dish te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet tijdig melden zijn voor risico van de gebruiker. 7.5 Geen klachten zijn mogelijk over het feit dat de website en/of de daarin voorkomende functionaliteiten niet of niet volledig worden weergegeven c.q. functioneren, indien dit wordt veroorzaakt doordat de configuratie van de gebruiker verouderd is of anderszins onvoldoende is om de website te kunnen bekijken en/of op de website te kunnen reserveren of andere functionaliteiten te gebruiken. 4 >

5 7.6 In geval van een terechte klacht, zal Desk & Dish de gebruiker de gelegenheid bieden de gereserveerde uren op een ander tijdstip in te zetten. 7.7 Indien een klacht niet binnen de in de voorafgaande vermelde termijn aan Desk & Dish is gemeld, wordt de ruimte geacht in goede staat in gebruik genomen te zijn en aan de gebruiks-overeenkomst te beantwoorden en worden de faciliteiten en/of de diensten van Desk & Dish geacht conform de gebruikersovereenkomst te zijn geleverd c.q. uitgevoerd. 7.8 Klachten schorten de betalingsverplichting van de gebruiker niet op. 8. Aansprakelijkheid 8.1 Desk & Dish zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de gebruiker de ruimte tijdens de gereserveerde uren ongestoord en naar behoren kan gebruiken en dat deze ruimte en de overige door haar geleverde faciliteiten of uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de hieraan te stellen redelijke eisen. Buiten deze verantwoordelijkheid aanvaardt Desk & Dish geen enkele aansprakelijkheid. 8.2 Desk & Dish is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken en/of defecten en/of ondeugdelijkheid van het pand. Hiervoor is uitsluitend de eigenaar van het pand aansprakelijk. 8.3 Desk & Dish is voor de bereikbaarheid van een internetprovider niet aanspakelijk. Desk & Dish zal zich naar beste vermogen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot internet via wifi zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen maar kan in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van het wifi. Desk & Dish is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker lijdt c.q. zal lijden in verband met het niet ononderbroken dan wel niet volledig beschikbaar zijn van deze diensten. 8.4 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Desk & Dish slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Desk & Dish voor vervolgschade, zoals bedrijfsschade, winstdervingen/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen-of letselschade is uitdrukkelijk uitgesloten. 8.5 De gebruiker is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade. 8.6 Indien Desk & Dish aansprakelijk is voor de door gebruiker geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Desk & Dish beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de verzekeraar van Desk & Dish niet uitkeert, om welke reden dan ook, of de schade niet onder een door Desk & Dish gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Desk & Dish te alle tijden beperkt tot maximaal het gemiddelde factuur bedrag voor de gereserveerde uren van de ruimte. 8.7 De gebruiker dient Desk & Dish uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij/zij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem/haar geleden schade hiervoor aan te spreken. 8.8 Desk & Dish is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de gebruiker of in opdracht van de gebruiker door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 8.9 Desk & Dish is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies, diefstal of beschadiging van de door gebruiker en/of diens zakelijke relaties/cliënten/gasten meegebrachte zaken De gebruiker is tijdens het gebruik van de ruimte zelf verantwoordelijk voor het veilig opslaan, bewaren en adequaat beschermen van eigen (vertrouwelijke en/of bedrijfs) informatie of die van zijn/ haar zakelijke relaties/cliënten/gasten. Desk & Dish is nooit aansprakelijk voor schade door diefstal, beschadiging, verlies, kopiëren of (onrechtmatig) gebruik, door medegebruikers van de ruimte of derden, van deze vertrouwelijke informatie. De gebruiker vrijwaart Desk & Dish uitdrukkelijk voor alle aanspraken van zijn/haar cliënten/gasten of derden tot vergoeding van deze schade. 5 >

6 8.11 De gebruiker kan Desk & Dish niet aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: a) door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de ruimte en/of de faciliteiten of gebruik hiervan in strijd met de door of namens Desk & Dish verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzing etc. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de gebruiker aan Desk & Dish verstrekte of voorgeschreven gegevens, informatie of overige materialen; b) door aanwijzingen of instructies van of namens de gebruiker; c) doordat door of namens de gebruiker reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan de ruimte of faciliteiten zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Desk & Dish De gebruiker is in de gevallen als opgesomd in lid 10 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Desk & Dish uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade De in dit artikel opgenomen beperking een van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Desk & Dish of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingend gerechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Desk & Dish de gebruiker vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de gebruiker. 9. Tussentijdse opzegging gebruikersovereenkomst 9.1 Iedere gebruikersovereenkomst wordt aangegaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Desk & Dish gerechtigd is deze gebruikersovereenkomst tussentijds op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien: De hoofdhuurovereenkomst wordt opgezegd door Desk & Dish of de eigenaar van het pand of anderszins wordt beëindigd Desk & Dish haar bedrijfsactiviteiten om welke reden dan ook wenst te staken. 9.2 Tussentijdse opzegging vindt schriftelijk plaats met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand en uitsluitend tegen het einde van de kalendermaand. 9.3 Desk & Dish is steeds gerechtigd de locatie van haar bedrijfsactiviteiten te wijzigen en haar bedrijfsactiviteiten op een andere locatie voort te zetten. zonder jegens de gebruiker tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Desk & Dish zal de gebruiker aanbieden om de gebruikersovereenkomst voort te zetten op de nieuwe locatie. 9.4 Indien de gebruiker de gebruikersovereenkomst niet op de nieuwe locatie wenst voort te zetten, is de gebruiker gerechtigd de gebruikersovereenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden en uitsluitend tegen het einde van de kalendermaand. 10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 10.1 Op de tussen Desk & Dish en de gebruiker gesloten gebruikersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Desk & Dish is gevestigd, zij het dat Desk & Dish altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd Indien de gebruiker gevestigd is buiten Nederland, is Desk & Dish gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of- naar haar keuze- de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de gebruiker gevestigd is. 6 <

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden

Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden Algemene voorwaarden van: D. Seepma h.o.d.n. Autobedrijf Seepma Adonisweg 6 A 8938 BJ Leeuwarden (AS 104-10) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord-Nederland: 011074860000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000

Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Algemene voorwaarden van: T.N.S. Revalidatie Service V.O.F. Julianastraat 118 5121 LT Rijen Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6

! Algemene voorwaarden lhave Productions! 1/6 algemene voorwaarden Have Productions m.b.t. alle aanbiedingen / overeenkomsten van koop / verkoop / huur / verhuur al dan niet in combinatie met het verrichten van (installatie)werkzaamheden lhave Productions

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam

Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Algemene voorwaarden van: 12XENTRALIZIT B.V. h.o.d.n. 12HostIT Francis Picabiastraat 32 3059 RP Rotterdam Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24469315 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen (AS 152-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

(AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580. Artikel 2: Bankrelatie Rabobank IBAN nr.: NL43RABO0134735773

(AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580. Artikel 2: Bankrelatie Rabobank IBAN nr.: NL43RABO0134735773 A l g e m e n e v o o r w a a r d e n T r o u w b o r s t H o u t 3284 XJ Zuid-Beijerland (AS 100-10 14) Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24461580 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities. Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen Artikel 4: Inschakeling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV

ALGEMENE VOORWAARDEN AKTINA-LED BV Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van, koop, verkoop en levering diensten van AKTINA-LED B.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes

Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren. Artikel 2: Aanbiedingen, offertes Algemene voorwaarden van: Your Partner ICT. Ridder Alartlaan 36 4116EJ Buren Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden - Nederland onder nummer: 57534195 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pennock & Postema en Klant waarop Pennock & Postema deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: M. van Pelt h.o.d.n. HPM Onderhoudsbedrijf t.h.o.d.n. JM Kozijnen Jan Vrolijkstraat 17 3333 BM Zwijndrecht

Algemene voorwaarden van: M. van Pelt h.o.d.n. HPM Onderhoudsbedrijf t.h.o.d.n. JM Kozijnen Jan Vrolijkstraat 17 3333 BM Zwijndrecht Algemene voorwaarden van: M. van Pelt h.o.d.n. HPM Onderhoudsbedrijf t.h.o.d.n. JM Kozijnen Jan Vrolijkstraat 17 3333 BM Zwijndrecht (AS 129-13) Inschrijfnummer K.v.K.: 230923460000 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Red Melon Laan van Waalhaven 82 2497 GP s-gravenhage. Inschrijfnummer K.v.K. voor Den Haag: 272924370000 (AS 142-12)

Algemene voorwaarden van: Red Melon Laan van Waalhaven 82 2497 GP s-gravenhage. Inschrijfnummer K.v.K. voor Den Haag: 272924370000 (AS 142-12) Algemene voorwaarden van: Red Melon Laan van Waalhaven 82 2497 GP s-gravenhage Inschrijfnummer K.v.K. voor Den Haag: 272924370000 (AS 142-12) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Flying Kiwi V.O.F. Tuinstraat 12 5427 PR Boekel. Inschrijfnummer KvK voor Brabant: 60321903. Toepasselijkheid, definities

Algemene voorwaarden van: Flying Kiwi V.O.F. Tuinstraat 12 5427 PR Boekel. Inschrijfnummer KvK voor Brabant: 60321903. Toepasselijkheid, definities Algemene voorwaarden van: Flying Kiwi V.O.F. Tuinstraat 12 5427 PR Boekel Inschrijfnummer KvK voor Brabant: 60321903 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Plasti Protection, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden Kleuradvies Zwolle ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten gesloten tussen Kleuradvies Zwolle (hierna: de dienstverlener

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker van de

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 (AS 133G-12)

Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 (AS 133G-12) Algemene voorwaarden van: Tube Trading B.V. Waltawei 10 8635 MZ Boazum (AS 133G-12) Inschrijfnummer K.v.K. voor Noord-Nederland: 011331370000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem. Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 (AS 133G-12)

Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem. Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 (AS 133G-12) Algemene voorwaarden van: Axiom Pronet Simon Stevinweg 39 6827 BS Arnhem (AS 133G-12) Inschrijfnummer K.v.K.: 610405170000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie