Voor u ligt de schoolgids van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon."

Transcriptie

1 Schoolgids Kompas College Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. De schoolgids is een informatiebrochure voor de ouders en verzorgers van jongeren die leerling van het Kompas College zijn of worden. In deze gids treft u informatie aan over: Wie wij zijn Voor welke jongeren onze school is bedoeld; Wat wij als school belangrijk vinden en wat u daar van merkt Hoe we ons inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs Wat wij van u verwachten Hoe we in gezamenlijkheid vormgeven aan het toekomstperspectief van uw kind Hoe u uw zoon/dochter kunt aanmelden; Wanneer de vakanties zijn en.. over nog veel meer andere en praktische zaken. U krijgt deze gids bij aanvang van het schooljaar of in een kennismaking met de school. Aan het begin van een schooljaar en tijdens de kennismaking komt er veel informatie op u af. In deze gids kunt u alles nog eens rustig nalezen. We hopen dat u met deze gids een duidelijk beeld krijgt van het Kompas College. Mocht iets u niet duidelijk zijn, dan kunt u altijd terecht bij onze leerkrachten. Zij zijn bereid tijd voor u te nemen en zullen proberen uw vragen te beantwoorden. We hopen echt dat u gebruik maakt van deze mogelijkheid. Door elkaar te leren kennen, komt ons doel dichterbij: goed onderwijs voor uw kind zodat hij/zij zich kan ontplooien naar zijn/haar mogelijkheden. U kunt de leerkrachten het beste bereiken tussen 8.00 uur en 8.30 uur en na uur. Over andere zaken, die niet direct betrekking hebben op de klassensituatie kunt u contact opnemen met de afdelingscoördinator. Namens het team van het Kompas College Jacqueline Roelse, sectormanager J.J. du Prie, bestuurder Stichting Horizon (handtekening) Het Kompas College BRIN-nummer Borgtweg LJ Spijkenisse Voor meer informatie over onze school en de andere Horizonscholen kunt u ook terecht op NB: de inhoud van deze schoolgids is vastgesteld door de directie en de Raad van Bestuur van Horizon en heeft instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 1

2 Inhoudsopgave 1 DE LOCATIE 1.1 Doelgroep Visie en doelen Pedagogisch klimaat Schoolondersteuningsprofiel 4 2 LEERSTOFAANBOD 2.1 Perspectief Leerstofaanbod Toetsen en leerlingvolgsysteem Examen en certificaten (VSO) Rapporten Groepsplan Vrijstelling van onderwijsactiviteiten 11 3 ONDERWIJSRESULTATEN 3.1 Resultaten Opbrengsten Analyse van de opbrengsten 13 4 SCHOOLORGANISATIE 4.1 Aanmelding Plaatsing Locaties Samenwerking met derden Ambulante begeleiding Roosterplanning De functies en taken binnen de school Leerlingenraad Veiligheid Speerpunten ZORG VOOR LEERLINGEN 5.1 onderwijs perspectief plan Commissie van Begeleiding (CvB) Beëindiging plaatsing Dossiervorming Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Kwaliteit Bijzondere voorzieningen Dyslexie Schorsing en verwijdering 19 6 OUDERS 6.1 Samenwerking met ouders Ouderbijeenkomsten Ondersteuning ouders Nieuwsbrief Medezeggenschap Vertrouwenspersoon 22 2

3 6.8 Klachtenregeling 22 7 PRAKTISCHE INFORMATIE 7.1 Boeken en leermiddelen Verzekeringen Schoolregels Verzuim, afwezigheid en ziekmelding 24 8 SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIES 8.1 Schooltijden Vakantierooster studiedagen 26 9 Externe contacten 9.1 arts/medische dienst Sponsoring Overige contacten 27 BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 BIJLAGE 4 BIJLAGE 5 BIJLAGE 6 AANMELDINGSPROCEDURE CLUSTER 4 ONDERWIJS MEDEWERKERS SCHOOLREGLEMENT JAARPLANNER ADRESSEN AFKORTINGEN 3

4 1 De locatie 1.1 Doelgroep Het Kompas College geeft les aan alle jeugdigen die geplaatst zijn in de Hartelborgt. Dit betekent dat er op veel verschillende niveaus les aangeboden wordt. Als school gaan wij uit van het principe dat het lesaanbod zoveel als mogelijk moet aansluiten bij het niveau van de leerling. Wij geven een aanbod van: Praktijk onderwijs bestaande uit: leerrichtingen Consumptieve techniek Metaal bewerking Hout Groen VMBO BB VMBO BK VMBO TL HAVO 1.2 Visie en doelen Jongeren binnen de Hartelborgt hebben door gedragsproblemen en/of problemen op school vaak leerachterstanden opgelopen. Dit maakt dat we op het Kompas College veel aandacht besteden aan sociale vaardigheden en de wil, soms ook het lef, om weer te willen leren. Als school geloven wij er in dat iedereen kan leren. Soms is daar wat meer moeite en aandacht voor nodig. Als school willen een bijdrage leveren aan het voorkomen/verkleinen van de kans op recidive. Onderwijs is een middel om de maatschappelijke kansen van de jeugdigen te vergroten en maakt het eenvoudiger voor de jeugdige verantwoording en regie te pakken over zijn bestaan. -REGISEUR VAN JE EIGEN BESTAAN- Voor ons is een aantal zaken van groot belang bij het verzorgen van goed en gedegen onderwijs. Goed contact met de school waar de jeugdige vandaan komt. Dit is van groot belang omdat wij van mening zijn dat iedere jeugdige die binnen de Hartelborgt geplaatst is, de kans moet krijgen om zijn schoolontwikkeling voort te zetten. Een nauwe samenwerking met de medewerkers van de Hartelborgt. Door de bijzondere omstandigheid waarin de jeugdigen verkeren zijn korte lijnen van groot belang. Werken met een geïntegreerd plan één jeugdige, één plan. Een voldoende gevarieerd onderwijsaanbod. Op deze manier zal het de jeugdigen gemakkelijker gemaakt worden een keuze te maken die hen aanspreekt. 1.3 Pedagogisch klimaat In deze paragraaf kunt u lezen hoe wij als team binnen school, volwassenen en leerlingen, met elkaar willen omgaan. Daarbij vinden wij vier woorden belangrijk: respect, acceptatie, waardering en ambitie. Respect Acceptatie Wij erkennen en waarderen dat niet iedereen hetzelfde is, doet en leuk vindt. Wij accepteren elkaar zoals we zijn maar dat betekent niet dat we alle gedrag 4

5 accepteren. Waardering Ieders inzet wordt naar zijn eigen mogelijkheden gewaardeerd. Ambitie De motivatie van iedere jongere om iets te bereiken. Overleggen, praten en luisteren naar elkaar, vinden wij heel belangrijk. Daarmee kunnen de meeste problemen opgelost worden voordat ze te groot worden. Dit betekent overigens niet dat we eindeloos blijven praten met elkaar. We zullen wanneer dit nodig is via een aantal maatregelen ingrijpen in situaties. Dit gebeurt wanneer er door één of meerdere jeugdigen respectloos gedrag vertoont wordt ten opzichte van elkaar of een volwassene. Als het nodig is kan tijdens de les ingegrepen worden via een time-out. Dan wordt de jeugdige in samenspraak met de groepsleiding, tijdelijk op kamer gezet. De verloren lestijd dient dan s avonds ingehaald te worden. Bij fysieke of verbale bedreiging wordt er een incidentmelding opgesteld. Het afdelingshoofd wordt direct op de hoogte gebracht en er kan aangifte bij de politie gedaan worden. 1.4 Schoolondersteuningsprofiel Alle lessen worden volgens het Directe Instructiemodel gegeven. Het directe instructiemodel is een lesmodel waarbij er rekening gehouden wordt met verschillende leervermogens van kinderen. Sommige jeugdigen nemen de leerstof snel op en komen eerder tot zelfstandig werken dan andere jeugdigen. Door het directe instructiemodel te hanteren kan iedere jeugdige op zijn eigen niveau werken en wordt het voor de leerkracht snel duidelijk op welk niveau iedere jeugdige zit. Horizon en daarmee het Kompas College blijven volop in ontwikkeling. In het schooljaar is er een start gemaakt met het integraal lesgeven. In nauwe samenwerking tussen de docenten van het Kompas College en de groepsleiders van de Hartelborgt, wordt er een dagvullend programma aangeboden aan de jeugdigen. Deze vorm van begeleiden van de jeugdigen zal in het schooljaar verder uitgebouwd worden nadat er eerst een gedegen evaluatie over heeft plaatsgevonden. Er is in de loop van het schooljaar een nieuwe leerlijn bij gekomen. De leerlijn Groen. Deze leerlijn zal in het nieuwe schooljaar verder uitgebouwd worden naar de leerlijn Onderhoud. Hierdoor krijgt de leerlijn een meer omvattende inhoud waardoor er meer jeugdigen naar verwachting voor deze leerlijn zullen kiezen. In het school jaar zal er gestart gaan worden met de leerrichting Leren Loopbaan Burgerschap. Deze leerrichting zal gaan bestaan uit jeugdigen die geen onderwijs volgen vanwege uiteenlopende redenen. Twee docenten zullen aan de hand van een jaarplan met deze leerlingen uiteenlopende gevarieerde (maatschappelijke) onderwerpen aan de orde laten komen. Arbeidstoeleiding zal in deze klas eveneens aan de orde komen. Binnen het Kompas College zal er gewerkt gaan worden met groepsplannen. Op deze manier worden zorg en onderwijs verder geïntegreerd. Het groepsplan bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Algemene gegevens Hierin wordt de groepsamenstelling beschreven. Het bestaat uit een overzicht van de leerlingen & hun niveau (zowel didactisch als pedagogisch), de naam van de mentor en het rooster. De mentor is verantwoordelijk voor het beschrijven van de algemene gegevens 2. Sociaal-emotionele doelen 5

6 Afhankelijk van de leerrichting van de groep en de samenstelling worden de sociaalemotionele doelen beschreven. De mentor en de gedragswetenschapper zijn verantwoordelijk voor het beschrijven van de sociaal-emotionele doelen. 3. Didactische doelen Afhankelijk van leerrichting van de groep en de samenstelling worden de didactische doelen beschreven. De mentor en de intern begeleider zijn verantwoordelijk voor het beschrijven van de didactische doelen. 4. Evaluatie Tweemaal per jaar worden de doelen geëvalueerd. Daar waar nodig worden doelen aangepast of bijgesteld. De mentor, de gedragswetenschapper en de intern begeleider zijn verantwoordelijk voor het plannen en voorbereiden van de evaluatie. Tijdens het schooljaar zal er een start gemaakt worden met het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor iedere jeugdige. Door middel van het OPP kan de ontwikkeling van de jeugdige voor een langere tijd gevolgd worden en zijn/haar perspectief beter ingeschat worden. Het OPP wordt binnen 6 weken na plaatsing opgesteld door de mentor waarbij de gedragswetenschapper verantwoordelijk is voor het pedagogische deel en de intern begeleider voor het didactische deel. Dit alles onder eindverantwoordelijkheid van de afdelingscoördinator. 6

7 2 Leerstofaanbod Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. Leren door doen neemt een belangrijke plaats in. In ons onderwijsaanbod sluiten we waar mogelijk aan bij het regulier onderwijs. Het onderwijsleerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugdige als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het behalen van certificaten en diploma s is daarbij van belang. 2.1 Perspectief Het Kompas College hanteert uitstroomprofielen voor vervolgonderwijs Terugkeer naar de school van herkomst Vervolg onderwijs VO, VSO en MBO Arbeidbeidsmarkt met branche gerichte certificaten 2.2 Leerstofaanbod Jeugdigen worden vanuit een verplicht kader geplaatst binnen JJI Hartelborgt en zijn opgedeeld in verschillende afdelingen te weten: kortverblijf (5 leefgroepen), langverblijf (5 leefgroepen) en de speciale afdelingen (V)IC & FOBA (5 leefgroepen; dit is incl. Nagel A + B). Voor een jeugdige start op het Kompas College vindt er een intake/kennismakinggesprek plaats aan de hand van een vragenlijst. In dit gesprek wordt het gevolgde onderwijs tot nu toe in kaart gebracht en vooruit gekeken naar de mogelijkheden binnen het Kompas College. Op basis van dit gesprek wordt het eerste handelingsplan vormgegeven. Organisatie Kompas College Naar aanleiding van de verschillende afdelingen is het onderwijs verdeeld in 3 segmenten; Oriëntatiefase (6 weken), voor leerlingen binnen de kortverblijf afdeling Leerrichtingen voor kort- en langverblijf Zorggroepen voor leerlingen binnen (V)IC, FOBA en Mast (de laatst genoemde is een kort verblijfgroep, hier worden nog niet gediagnosticeerde kwetsbare leerlingen geplaatst) Oriëntatiefase (OF) Leerlingen binnen de kortverblijf afdeling starten binnen de oriëntatiefase (OF). Deze fase bestaat uit een programma van 6 weken. Binnen deze 6 weken wordt er naast Nederlands, Engels, wiskunde, LLB (leren, loopbaan & burgerschap) en lichamelijke opvoeding aandacht besteed aan verschillende thema s als seksualiteit, afkomst, werk en opleiding e.d. In de laatste twee weken van de oriëntatie fase wordt er kennis gemaakt in één of meer leerrichtingen. Bij de plaatsing wordt steeds rekening gehouden met de eerste voorkeur van de leerling en de beschikbare plaatsen in de verschillende leerrichtingen. Leerrichtingen Leerlingen die langer dan 6 weken binnen de Hartelborgt geplaatst zijn, kiezen uit één van de 6 aangeboden leerrichtingen. 7

8 Hout Binnen de leerrichting hout werkt de jeugdige aan vaardigheden vergelijkbaar met de opleiding assistent machinale houtbewerking. Hiernaast werkt de jeugdige aan zijn arbeidshouding en aan de doelen van het certificaat Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA). Dat certificaat heeft de jeugdige nodig om in het bedrijfsleven de beroepspraktijkvorming (BPV) te kunnen doen. Metaal Binnen de leerrichting metaal werkt de jeugdige aan vaardigheden vergelijkbaar met de opleiding assistent metaalbewerking op niveau 1 volgen. Hiernaast werkt de jeugdige aan zijn arbeidshouding en aan de doelen van het certificaat VCA. Er wordt gewerkt aan items van het BPV en verder kan de jeugdige in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) verschillende lastechnieken zoals bijv. boog- MIG- en MAG lassen leren en zijn diploma hiervoor halen. Horeca Binnen de leerrichting horeca werkt de jeugdige aan vaardigheden vergelijkbaar met de opleiding horeca assistent op niveau 1. Hiernaast werkt de jeugdige aan zijn arbeidshouding en aan de doelen van het certificaat sociale hygiëne. Er wordt gewerkt aan items van het BPV. Onderhoud Binnen de onderhoud facilitair werkt de jeugdige aan vaardigheden vergelijkbaar met de opleiding Kennismaking met duurzaam onderhoud op niveau 1. Vast onderdeel van de leerrichting onderhoud is Groenvoorziening. Hiernaast werkt de leerling aan zijn arbeidshouding en aan de doelen van het certificaat VCA. Dat certificaat heb je nodig om in het bedrijfsleven de BPV (stage) te kunnen doen. Theoretische leerrichting Binnen de theoretische leerrichting werkt de jeugdige op zijn eigen niveau. Indien mogelijk gebeurt dit met boeken van de school van herkomst. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om opgelopen achterstanden en mogelijk komende achterstanden binnen de onderwijs ontwikkeling in te halen of te voorkomen. Tevens krijgt de jeugdige vakken als algemene techniek, muziek, culturele vorming en consumptieve techniek aangeboden. Examenklas Binnen de examenklas werkt de jeugdige toe naar een VO diploma op zijn niveau. Daarvoor legt de jeugdige een zogenaamd staatsexamen af. Daarvoor gelden specifieke regels en afspraken. Naast de vakken behorende bij het examen programma krijgt de leerling vakken als algemene techniek, culturele vorming en consumptieve techniek aangeboden. Binnen alle leerrichtingen wordt er, naast de vakken van de leerrichting, muziek en sport aangeboden. (V)IC - FOBA De leerlingen volgen les afgestemd op hun gemoedstoestand. Dit betekent dat zij groepsgebonden les kunnen krijgen, maar ook individueel. Het aantal uren onderwijs kan per dag, per leerling verschillen. Het is dus zeer vraaggericht en leerlinggericht lesgeven. Dit vraagt veel flexibiliteit van de docenten. Leerlingen krijgen lessen aangeboden variërend van de AVO vakken, maar ook creatieve vorming, techniek, sport, koken en muziek. Het onderwijsaanbod is er vooral op gericht om leerlingen succeservaringen op te laten doen. Daarnaast is het belangrijk dat de leerlingen hun schoolse vaardigheden ontwikkelen. 8

9 Voor alle leerlingen gelden de uren en normentabellen die gelden in het voortgezet onderwijs. Daar waar het Kompas College niet alle vakken op alle niveaus kan aanbieden leggen wij indien nodig contact met lokale scholen voor voortgezet onderwijs ter ondersteuning. Het volgen van onderwijs is een verplicht onderdeel van het dagprogramma, ook voor hen die niet meer (volledig) leerplichtig zijn. Voor de goede orde: de leerplicht geldt tot het bereiken van een arbeidskwalificatie, de zogenaamde startkwalificatie. Een HAVO, VWO, of MBO diploma vanaf niveau twee geldt als een startkwalificatie. Steeds zijn de bij de onderwijssoort behorende kerndoelen (voortgezet onderwijs) danwel eindtermen (MBO onderwijs) richtinggevend voor de invulling van het lesprogramma. De motivering van de keuze voor plaatsing in een klas, met het daarbij horende onderwijsprogramma, is voor elke individuele leerling steeds terug te vinden in het OPP van de betreffende leerling. Arbeidstoeleidende/arbeidskwalificerende trajecten Het Nederlands voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroeps onderwijs (MBO) kent een breed keuzepakket aan opleidingen voor leerlingen die naast theorie ook een praktijkvak willen leren. In het VO (de VMBO basis- of kaderberoeps gerichte leerweg) er is in het derde en vierde jaar vooral sprake van zogenaamde arbeidstoeleiding. Daarbij ligt de nadruk op het aanleren van werknemersvaardigheden. In het MBO (niveau één t/m vier) is er sprake van arbeidskwalificering en ligt de nadruk op het aanleren van beroepsvaardigheden. Gelet op de grote doorstroom aan leerlingen, met hun verschillende onderwijsvraag en niveau, die het Kompas College kent is er een aanbod ontwikkeld dat beide trajecten verenigd. Naast de onderwijsvraag en keuze van de leerling bepaalt het niveau van de leerling of de nadruk ligt op arbeidstoeleiding of -kwalificering. Deze keuzes zijn steeds terug te vinden in het OPP van de leerling. Gelet op de grote doorstroom en de bezetting van de klassen kan het voorkomen dat een leerling niet direct geplaatst kan worden in het onderwijstraject van zijn eerste keuze. Met name voor leerlingen in een arbeidstoeleidingstraject geldt dat werknemersvaardigheden in verschillende leerrichtingen geoefend kunnen worden. Natuurlijk zullen we er alles aan doen vanuit school om de jeugdige wanneer de mogelijkheid zich voordoet, over te plaatsen naar de leerrichting van zijn eerste keuze. 2.3 Toetsen en leerlingvolgsysteem Gelijktijdig met de plaatsing van een leerling wordt een dossier aangelegd, waarin de volgende gegevens worden bewaard: Aanmeldingsgegevens; Persoonsgegevens; Correspondentie; Gegevens van de toelatingsonderzoeken en overige onderzoeken; Verslagen van leerkrachten en overige medewerkers. Tijdens het verblijf van de leerling op onze school houden wij deze en andere gegevens bij. In onze school hebben wij afgesproken dat wij uiterst zorgvuldig met deze informatie omgaan. Voor ouders en leerlingen geldt dat zij inzagerecht hebben in het schooldossier, waarbij de regel wordt gehanteerd dat het gelezen kan worden in aanwezigheid van de opsteller, de mentor of de afdelingscoördinator. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u hiervoor een afspraak maken met de afdelingscoördinator. 9

10 Verder kunnen alleen de medewerkers van onze school, die allemaal geheimhoudingsplicht hebben, het dossier inzien. Delen van het dossier worden slechts met toestemming van ouders en/of de leerling als zij meerderjarig zijn, aan derden ter beschikking gesteld. Leerlingen krijgen zelf een kopie van de verslagen of worden van de inhoud in kennis gesteld. Cito en methoden gebonden toetsen. Naast de methodetoets is er ook de Citotoets die wordt afgenomen bij VMBO- en HAVOleerlingen. Deze Citotoetsen zijn ontwikkeld om inzichtelijk te maken op welk niveau een leerling in vergelijking met het landelijk gemiddelde functioneert. In het eerste jaar wordt de Citotoets twee keer afgenomen; de eerste keer in septemberoktober (T0 toets) en de tweede keer in april- mei (T1 toets). Voor het tweede en derde leerjaar geldt dat de Citotoets in april- mei (T2 toets voor tweede jaar en T3 toets voor het derde jaar) afgenomen wordt. SeoL Het leerlingvolgsysteem van Leefstijl SeoL is een instrument dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen van 4-16 jaar in kaart brengt. Het leerlingvolgsysteem bevat 3 vragenlijst, een voor leerkracht/ docent, een voor de leerling en een voor ouders/ verzorgers. De vragenlijsten worden twee maal per schooljaar afgenomen. De vragen hebben betrekkin op zowel interne factoren (bijvoorbeeld zelfvertouwen of omgaan met conflicten) als externe factoren (bijvoorbeeld gezondheid of relatie met de leerkracht) die van invloed zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. De uitslag van de ingevulde vragenlijsten wordt behandeld in het OPP. Wanneer nodig worden extra pedagogische doelen gesteld voor de betrokken leerling. TRF De Gedragsvragenlijst voor kinderen, Informatie Leerkracht (TRF, Teacher s Report Form for Ages 6-18) is een vragenlijst waarop leerkrachten vragen kunnen beantwoorden over schoolwerk, functioneren en emotionele en gedragsproblemen van hun leerlingen. De resultaten van de TRF worden meegenomen in het OPP. Wanneer nodig worden extra pedagogische doelen gesteld voor de betrokken leerling. 2.4 Examen en certificaten (alleen voor VSO) Naast de eigen (school) certificaten die behaalde vorderingen en prestaties aangeven, behalen de leerlingen op de groep (van de Hartelborgt) certificaten in het kader van YOUTURN. Al deze stukken worden in de eigen portfoliomap bewaard. De door school uitgegeven certificaten worden in het schooldeel van de portfoliomap bewaard en een kopie wordt in het leerling dossier opgenomen. De In het schooljaar zijn de volgende erkende certificaten/diploma s behaald: IVIO certificaat VCA certificaat Sociale hygiëne MIG MAG lassen VWO diploma VMBO TL Deelcertificaten staatsexamen 21 leerlingen 6 leerlingen 1 leerling 3 leerlingen 1 leerling 1 leerling 9 leerlingen 2.5 Rapporten 10

11 De rapportage wordt meegenomen in de perspectiefplan besprekingen. de rapportage wordt meegenomen tijdens de mentor gesprekken. 2.6 Groepsplan Het kompas college werkt komend jaar met een groepsplan. Dit groepsplan is geformaliseerd. Voor de kernvakken: wiskunde, Nederlands en Engels wordt een didactisch groepsplan opgesteld. Dit gebeurd aan de hand van een groepsoverzicht. In dit groepsoverzicht staan alle gegevens van een klas met betrekking tot een vakgebied beschreven. Per leerling vult de leerkracht actuele toetsgegevens in. Het gaat om: methodeonafhankelijke toetsen, methodegebonden toetsen, observaties, analyse van schriftelijk werk en gesprekken met leerlingen en met ouders. De pedagogische aandachtspunten worden meegenomen in dit groepsoverzicht. Naast het invullen van het groepsoverzicht bekijkt de leerkracht welke leerlingen de komende periode preventief en proactief extra aandacht nodig hebben. Om leerlingen te stimuleren in de zone van de naaste ontwikkeling is het van belang om te differentiëren (het leerstofaanbod op verschillende niveaus af te stemmen). Aan de hand van de bovenstaande gegevens worden de onderwijsbehoeften van een leerling geïnventariseerd. Wanneer alle onderwijsbehoeften inzichtelijk zijn, worden de leerlingen met een vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd. In het groepsplan wordt het onderwijsaanbod voor de komende periode voor een hele groep, subgroepjes en individuele leerlingen beschreven. Het bevat concrete en praktische aanwijzingen voor het aanbod en de inrichting van het onderwijs in de komende periode. Aan de hand van het groepsplan wordt gewerkt aan de VO-kerndoelen en de referentieniveaus. 2.7 Vrijstelling van onderwijsactiviteiten U kunt vrijstelling vragen van deelname van uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten op school. Leerlingen van scholen moeten in principe aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten deelnemen. Het bevoegd gezag van de school bepaalt op welke gronden vrijstelling wordt verleend en welke onderwijsactiviteit er voor in de plaats komt. 11

12 3 Onderwijsresultaten 3.1 Resultaten De leerlingen binnen het Kompas College stromen door naar:??? moet hier nog iets. Over welk schooljaar gaat dit eigenlijk? Bezetting: 414 Instroom: 323 NIO: 129 Diploma's: IVIO 16 VCA 6 Soc. Hygiëne 1 MIG-MAG 3 Staatsexamen vmbo-tl: 6 Deelcertificaten vmbo-tl: 3 havo: 2 vwo: 1 Havo niveau 1 12

13 3.2 Opbrengsten Uitstroom: schooljaar vmbo: 28 werk: 26 MBO: 83 VSO: 97 Instelling: 4 Havo: 1 Vwo: 0 HBO: 2 PrO: 5 Project: 15 Vavo: Analyse van de opbrengsten Kijkend vanuit de terugkeer uit de gesloten setting naar het proces buiten zien we de laatste jaren een verschuivingplaats vinden in de leeftijd van de jongeren en het type onderwijs. Terugkeer naar regulier VO wordt minder, het percentage VSO leerlingen neemt toe hierbij denkend aan een toename van 20 %. Daar tegenover staat dat jongeren in de leeftijd vanaf 16 jaar tot 20 jaar naar het MBO met begeleiding in de vorm van een gespecialiseerd team regulier terugkeren. Soms wordt er een tussenstap gemaakt naar het Educatief Centrum van Horizon, waar jongeren werken in een resocialisatie aan schoolse of werknemers vaardigheden. Er is ook het laatste jaar een doelgroep 18 + jongeren bijgekomen, die we toeleiden naar werk en speciale projecten waaronder,de Nieuwe kans, de werkschool enz. Het behalen van branchegerichte certificaten is bij laatst genoemde doelgroep van essentieel belang om in de arbeidsmarkt een vertrek punt te hebben. 4 Schoolorganisatie 4.1 Aanmelding De aanmelding voor clusterscholen verloopt via een speciale route en verschillende instanties. Om onderwijs te kunnen/mogen volgen aan een cluster school (voor Horizon betreft dat cluster 4) is een beschikking nodig van de Commissie van Indicatiestelling (CvI). Zo n beslissing heet een beschikking. Voor ouders die informatie willen over cluster 4 onderwijs of direct hun kind willen aanmelden heeft Horizon een centraal aanmeldpunt: Bureau Instroom Horizon. Afhankelijk van uw voorkeur kunt u telefonisch contact opnemen of u kunt direct een aanmeldingspakket downloaden van de website: Het Bureau Instroom is als volgt te bereiken: Postadres: Postbus LB Rotterdam Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van uur Bezoekadres: Mozartlaan KM Rotterdam Voor de verdere procedure rond de aanmelding, verwijzen wij u naar bijlage 1 aanmeldingsprocedure. 13

14 4.2 Plaatsing Alle scholen zijn bij de wet (Wet op het Onderwijsnummer) verplicht om van alle leerlingen het burgerservice-nummer op te nemen in de leerling-administratie. Bij nieuwe aanmeldingen wordt dat geregeld bij inschrijving van de leerling. Elke jongere wordt na opname in de gesloten setting ingetaked door het onderwijs binnen 7 dagen. Volgens een stroomschema,wat inzichtelijk is voor de scholen van herkomst afgesproken in een convenant, keert de jongere terug naar de school van herkomst. De boeken van de school van herkomst worden gebruikt voor kortverblijf jongeren. De langverblijf jongeren maken gebruik van de methoden en of leerrichtingen. Het nivo gaat bepaald worden met de Cito en de Nio voor jongeren boven de 16 jaar. 4.3 Locaties Het Kompas College is een school binnen een gesloten setting waar jongeren strafrechtelijk veroordeeld zijn of in afwachting zijn van een opgelegde maatregel. De justitiële inrichting heet de Hartelborgt en is een rijksinrichting naast de opvangafdelingen waarvan de jongeren naar school komen en in een klas onderwijs volgen zijn er behandelafdelingen waar individueel onderwijs geboden wordt aan 1 tot 3 jongeren. 4.4 Samenwerking met derden Sinds de nieuwe wet van 2003 is Nederland verdeeld in regio s elk met een Regionaal Expertise Centrum (REC). De Horizonscholen maken onderdeel uit van het Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (ECSO), een gezamenlijk regionaal expertise centrum voor zowel cluster 3 (Zuid Holland Zuid) als cluster 4 scholen (Rijndrecht). De REC scholen bieden ook ondersteuning aan het regulier onderwijs in de vorm van ambulante begeleiding. De scholen waar de jongeren van in hun examen jaar zitten werken nou meet het Kompas College samen en zorgen dat de jongeren binnen het Kompas College het examen afronden. Verder is er een samenwerking met de MBO s en de ambulante onderwijsdienst. Deze laatste zorgt met een gespecialiseerd team dat er terugkeergesprekken plaatsvinden en de jongeren begeleiding krijgen die nodig is. Er is een nauwe samenwerking met het bureau reintegratie van de Hartelborgt en de ITber en jeugdreclassering. 4.5 Ambulante begeleiding Door de Ambulante Onderwijs Dienst van Horizon wordt, als brug tussen het Horizon cluster 4 onderwijs en het regulier onderwijs, ambulante begeleiding verzorgd. Deze ambulante begeleiding is bedoeld om plaatsing in het cluster 4 onderwijs te voorkomen of om terugplaatsing naar regulier onderwijs te ondersteunen. De ambulante begeleider van Horizon begeleidt een collega en/of de leerling in het regulier onderwijs. Daarbij worden de volgende vormen van ambulante begeleiding onderscheiden: Ambulante begeleiding voor wachtlijstleerlingen: dit zijn leerlingen die toegelaten zijn tot een Horizonschool maar voor wie nog geen plaats is. Ambulante begeleiding voor leerlingen die teruggeplaatst worden naar het regulier (speciaal) basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Ambulante begeleiding voor leerlingen met een cluster 4 indicatie die onderwijs volgen op een reguliere school (de zogenaamde rugzakleerlingen ). Naast de begeleiding op leerlingniveau richt de Ambulante Onderwijs Dienst van Horizon zich op de deskundigheidsbevordering van ouders, schoolteams en samenwerkingsverbanden. Uit de rugzakgelden kunnen specialistische modules en diensten worden ingekocht. Ook op deze wijze wordt de zorg voor leerlingen vorm gegeven. 4.6 Roosterplanning De vakken worden in een wekelijks rooster van lessen aangeboden: De lessen bestaan uit lesblokken van 3 kwartier. 14

15 We starten elke dag van 9.00 uur tot uur en van uur tot uur. De registratie vindt plaats via een roosterprogramma, waarin direct kan worden aangegeven welke les er uitvalt en hoe deze les en door wie de les vervangen gaat worden. Indien moegelijk vinden er invallessen plaats. 4.7 De functies en taken binnen de school Functie Taken Sectormanager Eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in de school, zowel onderwijsinhoudelijk, organisatorisch als financieel. Afdelingscoördinator Aan het hoofd van elke Horizon school locatie staat een coördinator. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en coördineert alle activiteiten. Hij heeft daar waar nodig contact met alle betrokkenen die er bij het onderwijs van de leerling zijn. De coördinator is voorzitter van de Commissie van Begeleiding (CvB). Leerkracht Verzorgt het dagelijks onderwijsaanbod in de klas en zorgt voor een leeromgeving waar de leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Observeert de leerling(en) en bespreekt de bevindingen met de IB er en de gedragswetenschapper/ psycholoog/orthopedagoog. Maakt het individuele HP van/met de leerlingen. Vakleerkracht Verzorgt lessen in één van de praktijkvakken, verder net als techniek leerkracht. Vakleerkracht Geeft les in het vak bewegings onderwijs. lichamelijke opvoeding (LO) Intern begeleider Ondersteunt leerkrachten bij hun lesgevende taken en houdt zicht op de didactische ontwikkeling van de leerlingen. Is lid van de CvB. Is verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem. Doet op verzoek van groepsleerkrachten, na overleg met de CvB didactisch onderzoek. Gedragswetenschapp Geeft adviezen over het pedagogisch aanbod en de er (psycholoog/ gedragsproblemen van de leerling en verricht onderzoek. Is lid van Orthopedagoog) de CvB. Ondersteunt leerkrachten in hun pedagogische taken. Maatschappelijk deskundige Administratief medewerkster Conciërge Onderwijs Assistent(e) Stagiaires Ondersteunt de leerling en diens ouders bij problemen in de thuissituatie die het leerproces belemmeren. Is lid van de CvB. Verwijst naar de juiste instantie als u ondersteuning in de thuissituatie nodig heeft. Houdt zich bezig met het verzuim van leerlingen. Ondersteunt de directie administratief. Houdt zich bezig met leerlingenadministratie en het verzuim van leerlingen. Beheert het gebouw en de materialen, voert onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit in het gebouw en op het terrein, verricht kantine- en baliewerkzaamheden. Kan ondersteuning geven bij de lessen in de klas en/of tijdens (met name sport) lessen. Verzorgt ook zelfstandig, onder verantwoording van een vakleerkracht LO, sportlessen aan individuele leerlingen en/of groepen. Het Kompas College biedt verschillende opleidingen, in onderling overleg, stage (BPV) mogelijkheden. 4.8 Leerlingenraad Samen met de inrichting organiseert het Kompas College elke zes weken een bijeenkomst van de Jeugdraad. De jeugdraad is een overleg moment voor jeugdigen/leerlingen om te overleggen met de leiding van de inrichting en school. Elke leefgroep van de inrichting heeft 15

16 een zetel in de Jeugdraad. Per groep is (wordt) een vertegenwoordiger gekozen als afgevaardigde. Om hen in staat te stellen die rol te vervullen wordt er periodiek training aangeboden in bijvoorbeeld vergadertechnieken. Daarnaast worden er ter voorbereiding op de groepen bijeenkomsten georganiseerd waarin aandachtspunten worden verzameld en voorbereid. 4.9 Veiligheid Het justitiële karakter van de Hartelborgt brengt ook voor het Kompas College een aantal specifieke regels en afspraken met zich mee. Meest opvallend voor de leerlingen is het niet zelfstandig door de gebouwen mogen/kunnen lopen. Deuren zijn op slot en kunnen alleen door het personeel, deels alleen op afstand, geopend worden. De sector manager van de Hartelborgt is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van zowel de leerlingen als het onderwijzend personeel van het Kompas College. Het personeel van het Kompas houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften en huisregels zoals omschreven door de Hartelborgt. Daarnaast heeft het Kompas College aanvullende gedragsregels geformuleerd specifiek voor de school- en klassensituatie. De Veiligheidscommissie Onderwijs (VCO) houdt zich bezig met de veiligheid rondom onderwijs. Deze commissie zorgt dat de inventarislijsten en aftekenlijsten van de verschillende lokalen worden verzameld, zodat deze inzichtelijk zijn. Ook bij eventuele calamiteiten/incidenten kunnen deze lijsten worden nagelopen. Verder zorgt de commissie voor de eerste opvang van docenten bij calamiteiten/incidenten. De commissie probeert via deze weg inzicht te krijgen of er meer hulp geboden moet worden. Bij calamiteiten/incidenten staat de eerstvolgende persoon van de planning (van aanspreekpunt) centraal. Degene die fungeert als aanspreekpunt bepaald op dat moment wie er heen gaat. Dat kan degene zelf zijn of iemand anders van het team, die op dat moment beschikbaar is. Wanneer iemand als aanspreekpunt komt te vervallen dan volgt automatisch de volgende persoon in de planning. De commissie bestaat uit 4 personeelsleden van het Kompas College Speerpunten Komend jaar zal er een implementatie plaatsvinden van de hieronderstaande zaken: Seol, toetsing en rapportage in het portfolio van Youturn geïntegreerd. Het beschrijven van de methodiek binnen geslotenheid. Het borgen van het integraaldagprogramma. Betrokkenheid van ouders middels een digitale nieuwsbrief en een platform. 16

17 5 Zorg voor leerlingen 5.1 Ontwikkelingsperspectiefplan De begeleiding van de leerling begint bij de intake. Daar wordt een Ontwikkelings perspectiefplan opgesteld met inbreng van ouders, leerling en overige betrokkenen. In dit plan wordt de inzet van de school (sociale- en emotionele ondersteuning, het leerstofaanbod, het teamgedrag), de leerling en de ouders vastgelegd. Wanneer er geen volledig beeld is van de nieuwe leerling vinden in de eerste periode van plaatsing enkele onderzoeken plaats. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens die voor de plaatsing zijn ontvangen. Elke ouder heeft daarvoor een toestemmingsformulier ondertekend. Het kan gaan om de volgende aanvullende onderzoeken: Een didactisch aanvangsonderzoek: dit onderzoek stelt het niveau van rekenen, spellen en lezen vast (Cito). Een intelligentieonderzoek: dit onderzoek is nodig om een indruk te krijgen van de cognitieve mogelijkheden van uw kind, onder andere voor plaatsing in de juiste klas. Een onderzoek naar de noodzaak voor de behandeling van stoornissen op het terrein van spraak en Nederlandse Taal, motorische ontwikkeling en/of sociaal-emotionele ontwikkeling om vast te stellen of een therapie of training noodzakelijk is (bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining, remedial teaching). Uiterlijk zes weken na plaatsing wordt een Ontwikkelings perspectiefplan gemaakt en vastgesteld. Door middel van het vaststellen van een ontwikkelingsperspectief wordt vastgelegd welke leerstof, in welk tempo en met welk einddoel wordt aangeboden. Op het Kompas College wordt dus met iedere ouder en leerling een Ontwikkelings perspectiefplan gemaakt in gezamenlijkheid met de Hartelborgt. Het Ontwikkelings perspectiefplan is, naast het groepsplan, een leidraad voor wat van een leerling verwacht kan worden. Het bevat didactische en pedagogische doelen. Het Ontwikkelings perspectiefplan en de voortgang van de leerling wordt jaarlijks in twee besprekingen, waaraan ook de ouders en de leerling meedoen, geëvalueerd. 5.2 Commissie van Begeleiding (CvB) Binnen onze school is een Commissie Van Begeleiding (CVB) actief. Deze CVB bestaat uit de afdelingscoördinator, de gedragswetenschapper, de intern begeleider, de maatschappelijk deskundige en medewerker veiligheid. Periodiek sluit er een medisch specialist aan. De CVB bewaakt de kwaliteit van het onderwijs dat het Kompas College biedt. Zij doet dit door middel van het wekelijks bespreken van de voortgang van het onderwijs dat geboden wordt aan de jeugdigen. Tevens worden tijdens de CVB bijeenkomsten lopende zaken besproken die aan het onderwijs gerelateerd zijn waarbij de zorg voor de jeugdigen centraal staat. Alle nieuwe leerlingen worden binnen de CVB besproken. 5.3 Beëindiging plaatsing Als de periode van detentie afloopt, stopt ook het onderwijs binnen het Kompas College. Met de school van herkomst heeft inmiddels een terugkeer gesprek plaatsgevonden. Met een eventuele vervolg school is contact geweest om de plaatsing zo goed mogelijk te laten verlopen. De ambulante hulp is in werking getreden. Doorstromen naar werk is in samenspraak met het bureau re-integratie van de Hartelborgt in werking gesteld. 17

18 5.4 Dossiervorming Van elke leerling wordt een leerling-dossier samengesteld. In dit dossier bevinden zich de wettelijk verplichte, noodzakelijke documenten en een kopie van alle op de school gemaakte onderwijskundige rapporten. Het leerling-dossier wordt voortdurend geactualiseerd met alle diagnostische, psychologische, pedagogische en didactische onderzoeken die de leerling ondergaat. Tevens bevat het leerling-dossier het handelingsplan. Ook het stageplan en de schriftelijke rapportages van trajecten waar de leerling aan heeft deelgenomen komen in het dossier. Een leerlingvolgsysteem is in ontwikkeling. De informatie, die het leerling-dossier bevat, valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen dus alleen aan derden worden gegeven met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling of van de leerling zelf. Via een schriftelijke toestemmingsverklaring kan worden aangeven of informatie vanuit het leerling-dossier aan instanties of personen mag worden doorgegeven. Leerlingen 12 jaar en ouders moeten meetekenen met de wettelijk vertegenwoordiger en leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf tekenen. Deze toestemmingsverklaring wordt aan het dossier toegevoegd. Voor ouders en leerlingen van 12 jaar geldt dat zij, onder toezicht, inzagerecht hebben in het schooldossier. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u hiervoor een afspraak maken met de afdelingscoördinator. Verder kunnen alleen de medewerkers van onze instelling, die allemaal geheimhoudingsplicht hebben, het dossier inzien. Leerlingen krijgen zelf een kopie van de verslagen of worden van de inhoud in kennis gesteld. De inspectie heeft te allen tijde toegang tot alle leerling-dossiers. Een dossier wordt 5 jaar na het verlaten van de school vernietigd. 5.5 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Wanneer de school vermoedens heeft omtrent huiselijk geweld en/of kindermishandeling, houden wij ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Door de gesloten setting waar de school het Kompas college zich in bevindt, gelden er andere afspraken. Binnen de Hartelborgt kunnen de jongeren gebruik maken van de commissie van toezicht. Deze commissie houdt zich bezig met alle klachten die er binnen de Hartelborgt en het kompas college zich voordoen. De klacht wordt behandelt in de commissie en gemeld in het management van de Hartelborgt en het Kompas College. De uitspraak is geldend en moet te4nuitvoer worden gebracht. 5.6 Kwaliteit Het kompas college is in september 2011 van start gegaan met een nieuw onderwijs concept. Hierbij staat een integraal dagprogramma centraal. De inspectie van het onderwijs volgt dit programma nauwgezet. Er kwamen een aantal speerpunten uit naar voren om het onderwijs verder te optimaliseren. In een verbeterplan heeft het kompas college aangegeven, een aangepaste methodiek beschrijving te maken. Verder het onderwijs voor jongeren die boven de 18 jaar zijn vorm te geven met specifieke leertrajecten met modulen. De ouderbetrokkenheid is een van de speerpunten. Wij vragen de ouders en leerlingen van het Kompas College jaarlijks een tevredenheidinstrument in te vullen. We nemen jaarlijks een audit af om de stand van zaken te meten en op grond hiervan te bepalen welke verbeterpunten terug moeten komen in het schoolplan en de jaarwerkplannen. 18

19 . 5.7 Bijzondere voorzieningen Het is belangrijk dat het personeel geschoold wordt in het grote interventie programma youtun. Om dit programma, wat een leefstijl moet worden voor elke jongere buiten de gesloten setting, is het belangrijk dat groepsleiding en leerkracht deze opleiding volgen. Komend jaar willen wij de portfolio die hiervoor is aangemaakt samenvoegen met de portfolio van onderwijs zodat een goed samenwerking tussen school en de inrichting voor de jongeren geborgd is in een document. 5.8 Dyslexie Op school hanteren wij het dyslexieprotocol Horizon. Deze leerlingen worden zo goed mogelijk door de school gefaciliteerd, zodat de dyslexie zo min mogelijk gevolgen heeft voor hun leerprestaties. Zo kan er, afhankelijk van de behoefte, toetsmateriaal met grote letters worden verstrekt, extra lees- en / of toetstijd worden ingepland en kan er gebruik gemaakt worden van luistertoetsen. 5.9 Schorsing en verwijdering Schorsing We proberen steeds in overleg met de leerlingen en door goed toezicht de afgesproken regels te handhaven. In uitzonderlijke gevallen zoals bij ernstige bedreiging, gebruik van geweld of het gebruik of bezit van drugs kan een leerling geschorst worden. Schorsing is een ordemaatregel waarbij een leerling een aantal dagen niet op school mag komen. Dat kan tot een maximum van vijf dagen. Daarbij worden de volgende stappen ondernomen: -De schoolleiding voert een gesprek met de leerling; -Voordat de leerling naar huis gaat, worden de ouders telefonisch op de hoogte gebracht. Als dit niet lukt, krijgt de leerling een brief mee; -De ouders worden formeel schriftelijk in kennis gesteld en worden uitgenodigd voor een gesprek; -De inspectie, de leerplichtambtenaar en het bevoegd gezag worden per brief op de hoogte gesteld; -De schorsing wordt na een oplossend gesprek met ouders, leerling en schoolleiding opgeheven; -Er worden afspraken gemaakt om de gemiste onderwijstijd in te halen. Verwijdering In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij herhaling van ernstige bedreiging en geweldpleging, waarbij de veiligheid van de overige leerlingen en/of het personeel in het geding is kan het bevoegd gezag van de school besluiten om een leerling te verwijderen. Dat vraagt een formele procedure met gelegenheid voor u om in beroep te gaan. De school heeft een inspanningsverplichting om uw kind op een vergelijkbare school te plaatsen. Bij een schorsing in afwachting van verwijdering, de leerling is dus niet op school, worden de volgende stappen ondernomen: -De schoolleiding voert een gesprek met de leerling; -Voordat de leerling naar huis gaat, worden de ouders telefonisch op de hoogte gebracht. Als dit niet lukt, krijgt de leerling een brief mee; -De ouders worden formeel schriftelijk in kennis gesteld en worden uitgenodigd voor een gesprek; 19

20 -De sectormanager stuurt namens het bevoegd gezag van Horizon een brief naar de ouders met daarin: - de redenen voor deze vergaande maatregel - de vermelding dat de ouders in beroep kunnen gaan tegen deze procedure - een uitnodiging voor een gesprek met het bevoegd gezag -Het schriftelijk op de hoogte stellen van de inspecteur van het onderwijs en de leerplichtambtenaar 20

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

NAAR DE TRAVO

NAAR DE TRAVO NAAR DE TRAVO 2017-2018 1 OVER DE TRAVO INHOUD 2 1 OVER DE TRAVO 3 De Travo aan de Laan van de Mensenrechten is een de leerling aan het eind van de havo gestimuleerd 3 2 LEERLINGBESPREKING 6 Gentiaan College

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4 DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4 Plaats : Deelen BRIN-nummer : 02EY Onderzoek uitgevoerd op : 16 maart en 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs?

Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? schoolverlaters Welke leerling komt in aanmerking voor plaatsing in het praktijkonderwijs? Een leerling praktijkonderwijs is een doener, een leerling die meer affiniteit heeft om met de handen te werken.

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres. Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres. Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie De Rietlanden en Groenhorst/Aeres Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement Basis- en

Nadere informatie

Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders

Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders Over (niet) toelaten, verwijderen en het ontwikkelingsperspectief van leerlingen Goed passend onderwijs voor ieder kind! Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

Schoolverlaters traject

Schoolverlaters traject Schoolverlaters traject 2014-2015 Traject naar het Voortgezet Onderwijs Unit 6 September December 2014 - Kennismakingsavond - September t/m februari 2015; huisbezoeken - informatieavond Schoolverlaterstraject

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO Plaats : Zeist BRIN nummer : 26HY C1 BRIN nummer : 26HY 00 PRO Onderzoeksnummer : 254037 Datum onderzoek : 25

Nadere informatie

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V Inleiding Deze notitie is een verantwoording van de werkwijze en dient tevens als informatie aan de ouders en alle instanties die met onze aanname van leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011 Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd Basisschool Dierdonk MT vastgesteld: 07-11-2011 MR behandeld: 19-01-2012 Notitie hulp / behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag.

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Op de Wilgenhoek hanteren we: I. Werkwijze ongewenst gedrag - Wilgenhoek II. Protocol Schorsing en verwijdering bij ernstig ongewenst gedrag Spaarnesant I. Werkwijze

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie

Profiel Schoolondersteuning

Profiel Schoolondersteuning De Rijzert School voor Praktijkonderwijs te s-hertogenbosch Profiel Schoolondersteuning 2014 2015 Mei 2014 Voorwoord De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

Nadere informatie

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK ESSENZO GOES BV TE GOES INHOUD Uitkomst onderzoek Essenzo Goes BV te Goes 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Kwaliteitseisen dagprogramma s met ZOAL (Zorg en Onderwijs op een andere Locatie) Kwaliteitseisen en dienstverlening voor ZOAL-aanbieders, versie 26 juli 2017 1 Inhoud

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers

nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers Intern begeleider Actieplan Examens Projectweek Dec. 2014 Projectweek Vorige week hebben we voor het eerst een projectweek gehouden op de Rede. Spannend

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Elke jongere telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) OPDC Boost! vervult een duidelijke rol binnen Samenwerkingsverband VO de Langstraat.

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement VO-VSO Lelystad. 1 oktober 2016 Inleiding

Nadere informatie

Vragenlijst t.b.v. aanmelding Mulock Houwer

Vragenlijst t.b.v. aanmelding Mulock Houwer Centrale Commissie voor de Begeleiding (CCVB) Vragenlijst t.b.v. aanmelding Mulock Houwer Ingevuld door: Datum: Gegevens van de leerling Achternaam Voornamen Roepnaam jongen/meisje Burger service nummer

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd.

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd. Protocol leerlingondersteuning door externe Inleiding Onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. C. Wessels

Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. C. Wessels Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen Algemeen Gegevens school Naam: Prinsentuin van Cooth VMBO Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. C. Wessels Leerwegen en profielen Basis, kader,

Nadere informatie

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1 Welkom! Accent Nijkerk Waar staat AKA? ARBEIDSMARKT 1 2 3 4 1 AKA VMBO PRO (BL, GL, KL, TL) Niveaus in het MBO Niveau

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Protocol zij-instroom. Winkler Prins

Protocol zij-instroom. Winkler Prins Protocol zij-instroom Winkler Prins 2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stroomschema... 4 3. Beschrijving van de procedure.... 6 4. Rollen en taken... 9 i2 Protocol zij-instroom Winkler Prins 2017 1. Inleiding

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen BIJLAGE 3 Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen Verschillende maatregelen Er gelden regels ten aanzien van de gang van zaken binnen de

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS DE VRIJE RUIMTE TE DEN HAAG School/vestiging: De Vrije Ruimte VO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 30AC Datum uitvoering onderzoek: 13 december

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie