Voor u ligt de schoolgids van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon."

Transcriptie

1 Schoolgids Kompas College Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. De schoolgids is een informatiebrochure voor de ouders en verzorgers van jongeren die leerling van het Kompas College zijn of worden. In deze gids treft u informatie aan over: Wie wij zijn Voor welke jongeren onze school is bedoeld; Wat wij als school belangrijk vinden en wat u daar van merkt Hoe we ons inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs Wat wij van u verwachten Hoe we in gezamenlijkheid vormgeven aan het toekomstperspectief van uw kind Hoe u uw zoon/dochter kunt aanmelden; Wanneer de vakanties zijn en.. over nog veel meer andere en praktische zaken. U krijgt deze gids bij aanvang van het schooljaar of in een kennismaking met de school. Aan het begin van een schooljaar en tijdens de kennismaking komt er veel informatie op u af. In deze gids kunt u alles nog eens rustig nalezen. We hopen dat u met deze gids een duidelijk beeld krijgt van het Kompas College. Mocht iets u niet duidelijk zijn, dan kunt u altijd terecht bij onze leerkrachten. Zij zijn bereid tijd voor u te nemen en zullen proberen uw vragen te beantwoorden. We hopen echt dat u gebruik maakt van deze mogelijkheid. Door elkaar te leren kennen, komt ons doel dichterbij: goed onderwijs voor uw kind zodat hij/zij zich kan ontplooien naar zijn/haar mogelijkheden. U kunt de leerkrachten het beste bereiken tussen 8.00 uur en 8.30 uur en na uur. Over andere zaken, die niet direct betrekking hebben op de klassensituatie kunt u contact opnemen met de afdelingscoördinator. Namens het team van het Kompas College Jacqueline Roelse, sectormanager J.J. du Prie, bestuurder Stichting Horizon (handtekening) Het Kompas College BRIN-nummer Borgtweg LJ Spijkenisse Voor meer informatie over onze school en de andere Horizonscholen kunt u ook terecht op NB: de inhoud van deze schoolgids is vastgesteld door de directie en de Raad van Bestuur van Horizon en heeft instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 1

2 Inhoudsopgave 1 DE LOCATIE 1.1 Doelgroep Visie en doelen Pedagogisch klimaat Schoolondersteuningsprofiel 4 2 LEERSTOFAANBOD 2.1 Perspectief Leerstofaanbod Toetsen en leerlingvolgsysteem Examen en certificaten (VSO) Rapporten Groepsplan Vrijstelling van onderwijsactiviteiten 11 3 ONDERWIJSRESULTATEN 3.1 Resultaten Opbrengsten Analyse van de opbrengsten 13 4 SCHOOLORGANISATIE 4.1 Aanmelding Plaatsing Locaties Samenwerking met derden Ambulante begeleiding Roosterplanning De functies en taken binnen de school Leerlingenraad Veiligheid Speerpunten ZORG VOOR LEERLINGEN 5.1 onderwijs perspectief plan Commissie van Begeleiding (CvB) Beëindiging plaatsing Dossiervorming Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Kwaliteit Bijzondere voorzieningen Dyslexie Schorsing en verwijdering 19 6 OUDERS 6.1 Samenwerking met ouders Ouderbijeenkomsten Ondersteuning ouders Nieuwsbrief Medezeggenschap Vertrouwenspersoon 22 2

3 6.8 Klachtenregeling 22 7 PRAKTISCHE INFORMATIE 7.1 Boeken en leermiddelen Verzekeringen Schoolregels Verzuim, afwezigheid en ziekmelding 24 8 SCHOOLTIJDEN EN VAKANTIES 8.1 Schooltijden Vakantierooster studiedagen 26 9 Externe contacten 9.1 arts/medische dienst Sponsoring Overige contacten 27 BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 BIJLAGE 4 BIJLAGE 5 BIJLAGE 6 AANMELDINGSPROCEDURE CLUSTER 4 ONDERWIJS MEDEWERKERS SCHOOLREGLEMENT JAARPLANNER ADRESSEN AFKORTINGEN 3

4 1 De locatie 1.1 Doelgroep Het Kompas College geeft les aan alle jeugdigen die geplaatst zijn in de Hartelborgt. Dit betekent dat er op veel verschillende niveaus les aangeboden wordt. Als school gaan wij uit van het principe dat het lesaanbod zoveel als mogelijk moet aansluiten bij het niveau van de leerling. Wij geven een aanbod van: Praktijk onderwijs bestaande uit: leerrichtingen Consumptieve techniek Metaal bewerking Hout Groen VMBO BB VMBO BK VMBO TL HAVO 1.2 Visie en doelen Jongeren binnen de Hartelborgt hebben door gedragsproblemen en/of problemen op school vaak leerachterstanden opgelopen. Dit maakt dat we op het Kompas College veel aandacht besteden aan sociale vaardigheden en de wil, soms ook het lef, om weer te willen leren. Als school geloven wij er in dat iedereen kan leren. Soms is daar wat meer moeite en aandacht voor nodig. Als school willen een bijdrage leveren aan het voorkomen/verkleinen van de kans op recidive. Onderwijs is een middel om de maatschappelijke kansen van de jeugdigen te vergroten en maakt het eenvoudiger voor de jeugdige verantwoording en regie te pakken over zijn bestaan. -REGISEUR VAN JE EIGEN BESTAAN- Voor ons is een aantal zaken van groot belang bij het verzorgen van goed en gedegen onderwijs. Goed contact met de school waar de jeugdige vandaan komt. Dit is van groot belang omdat wij van mening zijn dat iedere jeugdige die binnen de Hartelborgt geplaatst is, de kans moet krijgen om zijn schoolontwikkeling voort te zetten. Een nauwe samenwerking met de medewerkers van de Hartelborgt. Door de bijzondere omstandigheid waarin de jeugdigen verkeren zijn korte lijnen van groot belang. Werken met een geïntegreerd plan één jeugdige, één plan. Een voldoende gevarieerd onderwijsaanbod. Op deze manier zal het de jeugdigen gemakkelijker gemaakt worden een keuze te maken die hen aanspreekt. 1.3 Pedagogisch klimaat In deze paragraaf kunt u lezen hoe wij als team binnen school, volwassenen en leerlingen, met elkaar willen omgaan. Daarbij vinden wij vier woorden belangrijk: respect, acceptatie, waardering en ambitie. Respect Acceptatie Wij erkennen en waarderen dat niet iedereen hetzelfde is, doet en leuk vindt. Wij accepteren elkaar zoals we zijn maar dat betekent niet dat we alle gedrag 4

5 accepteren. Waardering Ieders inzet wordt naar zijn eigen mogelijkheden gewaardeerd. Ambitie De motivatie van iedere jongere om iets te bereiken. Overleggen, praten en luisteren naar elkaar, vinden wij heel belangrijk. Daarmee kunnen de meeste problemen opgelost worden voordat ze te groot worden. Dit betekent overigens niet dat we eindeloos blijven praten met elkaar. We zullen wanneer dit nodig is via een aantal maatregelen ingrijpen in situaties. Dit gebeurt wanneer er door één of meerdere jeugdigen respectloos gedrag vertoont wordt ten opzichte van elkaar of een volwassene. Als het nodig is kan tijdens de les ingegrepen worden via een time-out. Dan wordt de jeugdige in samenspraak met de groepsleiding, tijdelijk op kamer gezet. De verloren lestijd dient dan s avonds ingehaald te worden. Bij fysieke of verbale bedreiging wordt er een incidentmelding opgesteld. Het afdelingshoofd wordt direct op de hoogte gebracht en er kan aangifte bij de politie gedaan worden. 1.4 Schoolondersteuningsprofiel Alle lessen worden volgens het Directe Instructiemodel gegeven. Het directe instructiemodel is een lesmodel waarbij er rekening gehouden wordt met verschillende leervermogens van kinderen. Sommige jeugdigen nemen de leerstof snel op en komen eerder tot zelfstandig werken dan andere jeugdigen. Door het directe instructiemodel te hanteren kan iedere jeugdige op zijn eigen niveau werken en wordt het voor de leerkracht snel duidelijk op welk niveau iedere jeugdige zit. Horizon en daarmee het Kompas College blijven volop in ontwikkeling. In het schooljaar is er een start gemaakt met het integraal lesgeven. In nauwe samenwerking tussen de docenten van het Kompas College en de groepsleiders van de Hartelborgt, wordt er een dagvullend programma aangeboden aan de jeugdigen. Deze vorm van begeleiden van de jeugdigen zal in het schooljaar verder uitgebouwd worden nadat er eerst een gedegen evaluatie over heeft plaatsgevonden. Er is in de loop van het schooljaar een nieuwe leerlijn bij gekomen. De leerlijn Groen. Deze leerlijn zal in het nieuwe schooljaar verder uitgebouwd worden naar de leerlijn Onderhoud. Hierdoor krijgt de leerlijn een meer omvattende inhoud waardoor er meer jeugdigen naar verwachting voor deze leerlijn zullen kiezen. In het school jaar zal er gestart gaan worden met de leerrichting Leren Loopbaan Burgerschap. Deze leerrichting zal gaan bestaan uit jeugdigen die geen onderwijs volgen vanwege uiteenlopende redenen. Twee docenten zullen aan de hand van een jaarplan met deze leerlingen uiteenlopende gevarieerde (maatschappelijke) onderwerpen aan de orde laten komen. Arbeidstoeleiding zal in deze klas eveneens aan de orde komen. Binnen het Kompas College zal er gewerkt gaan worden met groepsplannen. Op deze manier worden zorg en onderwijs verder geïntegreerd. Het groepsplan bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Algemene gegevens Hierin wordt de groepsamenstelling beschreven. Het bestaat uit een overzicht van de leerlingen & hun niveau (zowel didactisch als pedagogisch), de naam van de mentor en het rooster. De mentor is verantwoordelijk voor het beschrijven van de algemene gegevens 2. Sociaal-emotionele doelen 5

6 Afhankelijk van de leerrichting van de groep en de samenstelling worden de sociaalemotionele doelen beschreven. De mentor en de gedragswetenschapper zijn verantwoordelijk voor het beschrijven van de sociaal-emotionele doelen. 3. Didactische doelen Afhankelijk van leerrichting van de groep en de samenstelling worden de didactische doelen beschreven. De mentor en de intern begeleider zijn verantwoordelijk voor het beschrijven van de didactische doelen. 4. Evaluatie Tweemaal per jaar worden de doelen geëvalueerd. Daar waar nodig worden doelen aangepast of bijgesteld. De mentor, de gedragswetenschapper en de intern begeleider zijn verantwoordelijk voor het plannen en voorbereiden van de evaluatie. Tijdens het schooljaar zal er een start gemaakt worden met het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor iedere jeugdige. Door middel van het OPP kan de ontwikkeling van de jeugdige voor een langere tijd gevolgd worden en zijn/haar perspectief beter ingeschat worden. Het OPP wordt binnen 6 weken na plaatsing opgesteld door de mentor waarbij de gedragswetenschapper verantwoordelijk is voor het pedagogische deel en de intern begeleider voor het didactische deel. Dit alles onder eindverantwoordelijkheid van de afdelingscoördinator. 6

7 2 Leerstofaanbod Het onderwijs van Horizon kent een breed onderwijsprogramma. Het accent ligt op betekenisvol en motiverend leren. Leren door doen neemt een belangrijke plaats in. In ons onderwijsaanbod sluiten we waar mogelijk aan bij het regulier onderwijs. Het onderwijsleerklimaat richt zich zowel op het ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugdige als op het stimuleren en ontwikkelen van de didactische vaardigheden. Het behalen van certificaten en diploma s is daarbij van belang. 2.1 Perspectief Het Kompas College hanteert uitstroomprofielen voor vervolgonderwijs Terugkeer naar de school van herkomst Vervolg onderwijs VO, VSO en MBO Arbeidbeidsmarkt met branche gerichte certificaten 2.2 Leerstofaanbod Jeugdigen worden vanuit een verplicht kader geplaatst binnen JJI Hartelborgt en zijn opgedeeld in verschillende afdelingen te weten: kortverblijf (5 leefgroepen), langverblijf (5 leefgroepen) en de speciale afdelingen (V)IC & FOBA (5 leefgroepen; dit is incl. Nagel A + B). Voor een jeugdige start op het Kompas College vindt er een intake/kennismakinggesprek plaats aan de hand van een vragenlijst. In dit gesprek wordt het gevolgde onderwijs tot nu toe in kaart gebracht en vooruit gekeken naar de mogelijkheden binnen het Kompas College. Op basis van dit gesprek wordt het eerste handelingsplan vormgegeven. Organisatie Kompas College Naar aanleiding van de verschillende afdelingen is het onderwijs verdeeld in 3 segmenten; Oriëntatiefase (6 weken), voor leerlingen binnen de kortverblijf afdeling Leerrichtingen voor kort- en langverblijf Zorggroepen voor leerlingen binnen (V)IC, FOBA en Mast (de laatst genoemde is een kort verblijfgroep, hier worden nog niet gediagnosticeerde kwetsbare leerlingen geplaatst) Oriëntatiefase (OF) Leerlingen binnen de kortverblijf afdeling starten binnen de oriëntatiefase (OF). Deze fase bestaat uit een programma van 6 weken. Binnen deze 6 weken wordt er naast Nederlands, Engels, wiskunde, LLB (leren, loopbaan & burgerschap) en lichamelijke opvoeding aandacht besteed aan verschillende thema s als seksualiteit, afkomst, werk en opleiding e.d. In de laatste twee weken van de oriëntatie fase wordt er kennis gemaakt in één of meer leerrichtingen. Bij de plaatsing wordt steeds rekening gehouden met de eerste voorkeur van de leerling en de beschikbare plaatsen in de verschillende leerrichtingen. Leerrichtingen Leerlingen die langer dan 6 weken binnen de Hartelborgt geplaatst zijn, kiezen uit één van de 6 aangeboden leerrichtingen. 7

8 Hout Binnen de leerrichting hout werkt de jeugdige aan vaardigheden vergelijkbaar met de opleiding assistent machinale houtbewerking. Hiernaast werkt de jeugdige aan zijn arbeidshouding en aan de doelen van het certificaat Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA). Dat certificaat heeft de jeugdige nodig om in het bedrijfsleven de beroepspraktijkvorming (BPV) te kunnen doen. Metaal Binnen de leerrichting metaal werkt de jeugdige aan vaardigheden vergelijkbaar met de opleiding assistent metaalbewerking op niveau 1 volgen. Hiernaast werkt de jeugdige aan zijn arbeidshouding en aan de doelen van het certificaat VCA. Er wordt gewerkt aan items van het BPV en verder kan de jeugdige in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) verschillende lastechnieken zoals bijv. boog- MIG- en MAG lassen leren en zijn diploma hiervoor halen. Horeca Binnen de leerrichting horeca werkt de jeugdige aan vaardigheden vergelijkbaar met de opleiding horeca assistent op niveau 1. Hiernaast werkt de jeugdige aan zijn arbeidshouding en aan de doelen van het certificaat sociale hygiëne. Er wordt gewerkt aan items van het BPV. Onderhoud Binnen de onderhoud facilitair werkt de jeugdige aan vaardigheden vergelijkbaar met de opleiding Kennismaking met duurzaam onderhoud op niveau 1. Vast onderdeel van de leerrichting onderhoud is Groenvoorziening. Hiernaast werkt de leerling aan zijn arbeidshouding en aan de doelen van het certificaat VCA. Dat certificaat heb je nodig om in het bedrijfsleven de BPV (stage) te kunnen doen. Theoretische leerrichting Binnen de theoretische leerrichting werkt de jeugdige op zijn eigen niveau. Indien mogelijk gebeurt dit met boeken van de school van herkomst. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om opgelopen achterstanden en mogelijk komende achterstanden binnen de onderwijs ontwikkeling in te halen of te voorkomen. Tevens krijgt de jeugdige vakken als algemene techniek, muziek, culturele vorming en consumptieve techniek aangeboden. Examenklas Binnen de examenklas werkt de jeugdige toe naar een VO diploma op zijn niveau. Daarvoor legt de jeugdige een zogenaamd staatsexamen af. Daarvoor gelden specifieke regels en afspraken. Naast de vakken behorende bij het examen programma krijgt de leerling vakken als algemene techniek, culturele vorming en consumptieve techniek aangeboden. Binnen alle leerrichtingen wordt er, naast de vakken van de leerrichting, muziek en sport aangeboden. (V)IC - FOBA De leerlingen volgen les afgestemd op hun gemoedstoestand. Dit betekent dat zij groepsgebonden les kunnen krijgen, maar ook individueel. Het aantal uren onderwijs kan per dag, per leerling verschillen. Het is dus zeer vraaggericht en leerlinggericht lesgeven. Dit vraagt veel flexibiliteit van de docenten. Leerlingen krijgen lessen aangeboden variërend van de AVO vakken, maar ook creatieve vorming, techniek, sport, koken en muziek. Het onderwijsaanbod is er vooral op gericht om leerlingen succeservaringen op te laten doen. Daarnaast is het belangrijk dat de leerlingen hun schoolse vaardigheden ontwikkelen. 8

9 Voor alle leerlingen gelden de uren en normentabellen die gelden in het voortgezet onderwijs. Daar waar het Kompas College niet alle vakken op alle niveaus kan aanbieden leggen wij indien nodig contact met lokale scholen voor voortgezet onderwijs ter ondersteuning. Het volgen van onderwijs is een verplicht onderdeel van het dagprogramma, ook voor hen die niet meer (volledig) leerplichtig zijn. Voor de goede orde: de leerplicht geldt tot het bereiken van een arbeidskwalificatie, de zogenaamde startkwalificatie. Een HAVO, VWO, of MBO diploma vanaf niveau twee geldt als een startkwalificatie. Steeds zijn de bij de onderwijssoort behorende kerndoelen (voortgezet onderwijs) danwel eindtermen (MBO onderwijs) richtinggevend voor de invulling van het lesprogramma. De motivering van de keuze voor plaatsing in een klas, met het daarbij horende onderwijsprogramma, is voor elke individuele leerling steeds terug te vinden in het OPP van de betreffende leerling. Arbeidstoeleidende/arbeidskwalificerende trajecten Het Nederlands voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroeps onderwijs (MBO) kent een breed keuzepakket aan opleidingen voor leerlingen die naast theorie ook een praktijkvak willen leren. In het VO (de VMBO basis- of kaderberoeps gerichte leerweg) er is in het derde en vierde jaar vooral sprake van zogenaamde arbeidstoeleiding. Daarbij ligt de nadruk op het aanleren van werknemersvaardigheden. In het MBO (niveau één t/m vier) is er sprake van arbeidskwalificering en ligt de nadruk op het aanleren van beroepsvaardigheden. Gelet op de grote doorstroom aan leerlingen, met hun verschillende onderwijsvraag en niveau, die het Kompas College kent is er een aanbod ontwikkeld dat beide trajecten verenigd. Naast de onderwijsvraag en keuze van de leerling bepaalt het niveau van de leerling of de nadruk ligt op arbeidstoeleiding of -kwalificering. Deze keuzes zijn steeds terug te vinden in het OPP van de leerling. Gelet op de grote doorstroom en de bezetting van de klassen kan het voorkomen dat een leerling niet direct geplaatst kan worden in het onderwijstraject van zijn eerste keuze. Met name voor leerlingen in een arbeidstoeleidingstraject geldt dat werknemersvaardigheden in verschillende leerrichtingen geoefend kunnen worden. Natuurlijk zullen we er alles aan doen vanuit school om de jeugdige wanneer de mogelijkheid zich voordoet, over te plaatsen naar de leerrichting van zijn eerste keuze. 2.3 Toetsen en leerlingvolgsysteem Gelijktijdig met de plaatsing van een leerling wordt een dossier aangelegd, waarin de volgende gegevens worden bewaard: Aanmeldingsgegevens; Persoonsgegevens; Correspondentie; Gegevens van de toelatingsonderzoeken en overige onderzoeken; Verslagen van leerkrachten en overige medewerkers. Tijdens het verblijf van de leerling op onze school houden wij deze en andere gegevens bij. In onze school hebben wij afgesproken dat wij uiterst zorgvuldig met deze informatie omgaan. Voor ouders en leerlingen geldt dat zij inzagerecht hebben in het schooldossier, waarbij de regel wordt gehanteerd dat het gelezen kan worden in aanwezigheid van de opsteller, de mentor of de afdelingscoördinator. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u hiervoor een afspraak maken met de afdelingscoördinator. 9

10 Verder kunnen alleen de medewerkers van onze school, die allemaal geheimhoudingsplicht hebben, het dossier inzien. Delen van het dossier worden slechts met toestemming van ouders en/of de leerling als zij meerderjarig zijn, aan derden ter beschikking gesteld. Leerlingen krijgen zelf een kopie van de verslagen of worden van de inhoud in kennis gesteld. Cito en methoden gebonden toetsen. Naast de methodetoets is er ook de Citotoets die wordt afgenomen bij VMBO- en HAVOleerlingen. Deze Citotoetsen zijn ontwikkeld om inzichtelijk te maken op welk niveau een leerling in vergelijking met het landelijk gemiddelde functioneert. In het eerste jaar wordt de Citotoets twee keer afgenomen; de eerste keer in septemberoktober (T0 toets) en de tweede keer in april- mei (T1 toets). Voor het tweede en derde leerjaar geldt dat de Citotoets in april- mei (T2 toets voor tweede jaar en T3 toets voor het derde jaar) afgenomen wordt. SeoL Het leerlingvolgsysteem van Leefstijl SeoL is een instrument dat de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen van 4-16 jaar in kaart brengt. Het leerlingvolgsysteem bevat 3 vragenlijst, een voor leerkracht/ docent, een voor de leerling en een voor ouders/ verzorgers. De vragenlijsten worden twee maal per schooljaar afgenomen. De vragen hebben betrekkin op zowel interne factoren (bijvoorbeeld zelfvertouwen of omgaan met conflicten) als externe factoren (bijvoorbeeld gezondheid of relatie met de leerkracht) die van invloed zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. De uitslag van de ingevulde vragenlijsten wordt behandeld in het OPP. Wanneer nodig worden extra pedagogische doelen gesteld voor de betrokken leerling. TRF De Gedragsvragenlijst voor kinderen, Informatie Leerkracht (TRF, Teacher s Report Form for Ages 6-18) is een vragenlijst waarop leerkrachten vragen kunnen beantwoorden over schoolwerk, functioneren en emotionele en gedragsproblemen van hun leerlingen. De resultaten van de TRF worden meegenomen in het OPP. Wanneer nodig worden extra pedagogische doelen gesteld voor de betrokken leerling. 2.4 Examen en certificaten (alleen voor VSO) Naast de eigen (school) certificaten die behaalde vorderingen en prestaties aangeven, behalen de leerlingen op de groep (van de Hartelborgt) certificaten in het kader van YOUTURN. Al deze stukken worden in de eigen portfoliomap bewaard. De door school uitgegeven certificaten worden in het schooldeel van de portfoliomap bewaard en een kopie wordt in het leerling dossier opgenomen. De In het schooljaar zijn de volgende erkende certificaten/diploma s behaald: IVIO certificaat VCA certificaat Sociale hygiëne MIG MAG lassen VWO diploma VMBO TL Deelcertificaten staatsexamen 21 leerlingen 6 leerlingen 1 leerling 3 leerlingen 1 leerling 1 leerling 9 leerlingen 2.5 Rapporten 10

11 De rapportage wordt meegenomen in de perspectiefplan besprekingen. de rapportage wordt meegenomen tijdens de mentor gesprekken. 2.6 Groepsplan Het kompas college werkt komend jaar met een groepsplan. Dit groepsplan is geformaliseerd. Voor de kernvakken: wiskunde, Nederlands en Engels wordt een didactisch groepsplan opgesteld. Dit gebeurd aan de hand van een groepsoverzicht. In dit groepsoverzicht staan alle gegevens van een klas met betrekking tot een vakgebied beschreven. Per leerling vult de leerkracht actuele toetsgegevens in. Het gaat om: methodeonafhankelijke toetsen, methodegebonden toetsen, observaties, analyse van schriftelijk werk en gesprekken met leerlingen en met ouders. De pedagogische aandachtspunten worden meegenomen in dit groepsoverzicht. Naast het invullen van het groepsoverzicht bekijkt de leerkracht welke leerlingen de komende periode preventief en proactief extra aandacht nodig hebben. Om leerlingen te stimuleren in de zone van de naaste ontwikkeling is het van belang om te differentiëren (het leerstofaanbod op verschillende niveaus af te stemmen). Aan de hand van de bovenstaande gegevens worden de onderwijsbehoeften van een leerling geïnventariseerd. Wanneer alle onderwijsbehoeften inzichtelijk zijn, worden de leerlingen met een vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd. In het groepsplan wordt het onderwijsaanbod voor de komende periode voor een hele groep, subgroepjes en individuele leerlingen beschreven. Het bevat concrete en praktische aanwijzingen voor het aanbod en de inrichting van het onderwijs in de komende periode. Aan de hand van het groepsplan wordt gewerkt aan de VO-kerndoelen en de referentieniveaus. 2.7 Vrijstelling van onderwijsactiviteiten U kunt vrijstelling vragen van deelname van uw kind aan bepaalde onderwijsactiviteiten op school. Leerlingen van scholen moeten in principe aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten deelnemen. Het bevoegd gezag van de school bepaalt op welke gronden vrijstelling wordt verleend en welke onderwijsactiviteit er voor in de plaats komt. 11

12 3 Onderwijsresultaten 3.1 Resultaten De leerlingen binnen het Kompas College stromen door naar:??? moet hier nog iets. Over welk schooljaar gaat dit eigenlijk? Bezetting: 414 Instroom: 323 NIO: 129 Diploma's: IVIO 16 VCA 6 Soc. Hygiëne 1 MIG-MAG 3 Staatsexamen vmbo-tl: 6 Deelcertificaten vmbo-tl: 3 havo: 2 vwo: 1 Havo niveau 1 12

13 3.2 Opbrengsten Uitstroom: schooljaar vmbo: 28 werk: 26 MBO: 83 VSO: 97 Instelling: 4 Havo: 1 Vwo: 0 HBO: 2 PrO: 5 Project: 15 Vavo: Analyse van de opbrengsten Kijkend vanuit de terugkeer uit de gesloten setting naar het proces buiten zien we de laatste jaren een verschuivingplaats vinden in de leeftijd van de jongeren en het type onderwijs. Terugkeer naar regulier VO wordt minder, het percentage VSO leerlingen neemt toe hierbij denkend aan een toename van 20 %. Daar tegenover staat dat jongeren in de leeftijd vanaf 16 jaar tot 20 jaar naar het MBO met begeleiding in de vorm van een gespecialiseerd team regulier terugkeren. Soms wordt er een tussenstap gemaakt naar het Educatief Centrum van Horizon, waar jongeren werken in een resocialisatie aan schoolse of werknemers vaardigheden. Er is ook het laatste jaar een doelgroep 18 + jongeren bijgekomen, die we toeleiden naar werk en speciale projecten waaronder,de Nieuwe kans, de werkschool enz. Het behalen van branchegerichte certificaten is bij laatst genoemde doelgroep van essentieel belang om in de arbeidsmarkt een vertrek punt te hebben. 4 Schoolorganisatie 4.1 Aanmelding De aanmelding voor clusterscholen verloopt via een speciale route en verschillende instanties. Om onderwijs te kunnen/mogen volgen aan een cluster school (voor Horizon betreft dat cluster 4) is een beschikking nodig van de Commissie van Indicatiestelling (CvI). Zo n beslissing heet een beschikking. Voor ouders die informatie willen over cluster 4 onderwijs of direct hun kind willen aanmelden heeft Horizon een centraal aanmeldpunt: Bureau Instroom Horizon. Afhankelijk van uw voorkeur kunt u telefonisch contact opnemen of u kunt direct een aanmeldingspakket downloaden van de website: Het Bureau Instroom is als volgt te bereiken: Postadres: Postbus LB Rotterdam Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van uur Bezoekadres: Mozartlaan KM Rotterdam Voor de verdere procedure rond de aanmelding, verwijzen wij u naar bijlage 1 aanmeldingsprocedure. 13

14 4.2 Plaatsing Alle scholen zijn bij de wet (Wet op het Onderwijsnummer) verplicht om van alle leerlingen het burgerservice-nummer op te nemen in de leerling-administratie. Bij nieuwe aanmeldingen wordt dat geregeld bij inschrijving van de leerling. Elke jongere wordt na opname in de gesloten setting ingetaked door het onderwijs binnen 7 dagen. Volgens een stroomschema,wat inzichtelijk is voor de scholen van herkomst afgesproken in een convenant, keert de jongere terug naar de school van herkomst. De boeken van de school van herkomst worden gebruikt voor kortverblijf jongeren. De langverblijf jongeren maken gebruik van de methoden en of leerrichtingen. Het nivo gaat bepaald worden met de Cito en de Nio voor jongeren boven de 16 jaar. 4.3 Locaties Het Kompas College is een school binnen een gesloten setting waar jongeren strafrechtelijk veroordeeld zijn of in afwachting zijn van een opgelegde maatregel. De justitiële inrichting heet de Hartelborgt en is een rijksinrichting naast de opvangafdelingen waarvan de jongeren naar school komen en in een klas onderwijs volgen zijn er behandelafdelingen waar individueel onderwijs geboden wordt aan 1 tot 3 jongeren. 4.4 Samenwerking met derden Sinds de nieuwe wet van 2003 is Nederland verdeeld in regio s elk met een Regionaal Expertise Centrum (REC). De Horizonscholen maken onderdeel uit van het Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (ECSO), een gezamenlijk regionaal expertise centrum voor zowel cluster 3 (Zuid Holland Zuid) als cluster 4 scholen (Rijndrecht). De REC scholen bieden ook ondersteuning aan het regulier onderwijs in de vorm van ambulante begeleiding. De scholen waar de jongeren van in hun examen jaar zitten werken nou meet het Kompas College samen en zorgen dat de jongeren binnen het Kompas College het examen afronden. Verder is er een samenwerking met de MBO s en de ambulante onderwijsdienst. Deze laatste zorgt met een gespecialiseerd team dat er terugkeergesprekken plaatsvinden en de jongeren begeleiding krijgen die nodig is. Er is een nauwe samenwerking met het bureau reintegratie van de Hartelborgt en de ITber en jeugdreclassering. 4.5 Ambulante begeleiding Door de Ambulante Onderwijs Dienst van Horizon wordt, als brug tussen het Horizon cluster 4 onderwijs en het regulier onderwijs, ambulante begeleiding verzorgd. Deze ambulante begeleiding is bedoeld om plaatsing in het cluster 4 onderwijs te voorkomen of om terugplaatsing naar regulier onderwijs te ondersteunen. De ambulante begeleider van Horizon begeleidt een collega en/of de leerling in het regulier onderwijs. Daarbij worden de volgende vormen van ambulante begeleiding onderscheiden: Ambulante begeleiding voor wachtlijstleerlingen: dit zijn leerlingen die toegelaten zijn tot een Horizonschool maar voor wie nog geen plaats is. Ambulante begeleiding voor leerlingen die teruggeplaatst worden naar het regulier (speciaal) basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Ambulante begeleiding voor leerlingen met een cluster 4 indicatie die onderwijs volgen op een reguliere school (de zogenaamde rugzakleerlingen ). Naast de begeleiding op leerlingniveau richt de Ambulante Onderwijs Dienst van Horizon zich op de deskundigheidsbevordering van ouders, schoolteams en samenwerkingsverbanden. Uit de rugzakgelden kunnen specialistische modules en diensten worden ingekocht. Ook op deze wijze wordt de zorg voor leerlingen vorm gegeven. 4.6 Roosterplanning De vakken worden in een wekelijks rooster van lessen aangeboden: De lessen bestaan uit lesblokken van 3 kwartier. 14

15 We starten elke dag van 9.00 uur tot uur en van uur tot uur. De registratie vindt plaats via een roosterprogramma, waarin direct kan worden aangegeven welke les er uitvalt en hoe deze les en door wie de les vervangen gaat worden. Indien moegelijk vinden er invallessen plaats. 4.7 De functies en taken binnen de school Functie Taken Sectormanager Eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in de school, zowel onderwijsinhoudelijk, organisatorisch als financieel. Afdelingscoördinator Aan het hoofd van elke Horizon school locatie staat een coördinator. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en coördineert alle activiteiten. Hij heeft daar waar nodig contact met alle betrokkenen die er bij het onderwijs van de leerling zijn. De coördinator is voorzitter van de Commissie van Begeleiding (CvB). Leerkracht Verzorgt het dagelijks onderwijsaanbod in de klas en zorgt voor een leeromgeving waar de leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Observeert de leerling(en) en bespreekt de bevindingen met de IB er en de gedragswetenschapper/ psycholoog/orthopedagoog. Maakt het individuele HP van/met de leerlingen. Vakleerkracht Verzorgt lessen in één van de praktijkvakken, verder net als techniek leerkracht. Vakleerkracht Geeft les in het vak bewegings onderwijs. lichamelijke opvoeding (LO) Intern begeleider Ondersteunt leerkrachten bij hun lesgevende taken en houdt zicht op de didactische ontwikkeling van de leerlingen. Is lid van de CvB. Is verantwoordelijk voor het leerlingvolgsysteem. Doet op verzoek van groepsleerkrachten, na overleg met de CvB didactisch onderzoek. Gedragswetenschapp Geeft adviezen over het pedagogisch aanbod en de er (psycholoog/ gedragsproblemen van de leerling en verricht onderzoek. Is lid van Orthopedagoog) de CvB. Ondersteunt leerkrachten in hun pedagogische taken. Maatschappelijk deskundige Administratief medewerkster Conciërge Onderwijs Assistent(e) Stagiaires Ondersteunt de leerling en diens ouders bij problemen in de thuissituatie die het leerproces belemmeren. Is lid van de CvB. Verwijst naar de juiste instantie als u ondersteuning in de thuissituatie nodig heeft. Houdt zich bezig met het verzuim van leerlingen. Ondersteunt de directie administratief. Houdt zich bezig met leerlingenadministratie en het verzuim van leerlingen. Beheert het gebouw en de materialen, voert onderhoudswerkzaamheden en reparaties uit in het gebouw en op het terrein, verricht kantine- en baliewerkzaamheden. Kan ondersteuning geven bij de lessen in de klas en/of tijdens (met name sport) lessen. Verzorgt ook zelfstandig, onder verantwoording van een vakleerkracht LO, sportlessen aan individuele leerlingen en/of groepen. Het Kompas College biedt verschillende opleidingen, in onderling overleg, stage (BPV) mogelijkheden. 4.8 Leerlingenraad Samen met de inrichting organiseert het Kompas College elke zes weken een bijeenkomst van de Jeugdraad. De jeugdraad is een overleg moment voor jeugdigen/leerlingen om te overleggen met de leiding van de inrichting en school. Elke leefgroep van de inrichting heeft 15

16 een zetel in de Jeugdraad. Per groep is (wordt) een vertegenwoordiger gekozen als afgevaardigde. Om hen in staat te stellen die rol te vervullen wordt er periodiek training aangeboden in bijvoorbeeld vergadertechnieken. Daarnaast worden er ter voorbereiding op de groepen bijeenkomsten georganiseerd waarin aandachtspunten worden verzameld en voorbereid. 4.9 Veiligheid Het justitiële karakter van de Hartelborgt brengt ook voor het Kompas College een aantal specifieke regels en afspraken met zich mee. Meest opvallend voor de leerlingen is het niet zelfstandig door de gebouwen mogen/kunnen lopen. Deuren zijn op slot en kunnen alleen door het personeel, deels alleen op afstand, geopend worden. De sector manager van de Hartelborgt is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van zowel de leerlingen als het onderwijzend personeel van het Kompas College. Het personeel van het Kompas houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften en huisregels zoals omschreven door de Hartelborgt. Daarnaast heeft het Kompas College aanvullende gedragsregels geformuleerd specifiek voor de school- en klassensituatie. De Veiligheidscommissie Onderwijs (VCO) houdt zich bezig met de veiligheid rondom onderwijs. Deze commissie zorgt dat de inventarislijsten en aftekenlijsten van de verschillende lokalen worden verzameld, zodat deze inzichtelijk zijn. Ook bij eventuele calamiteiten/incidenten kunnen deze lijsten worden nagelopen. Verder zorgt de commissie voor de eerste opvang van docenten bij calamiteiten/incidenten. De commissie probeert via deze weg inzicht te krijgen of er meer hulp geboden moet worden. Bij calamiteiten/incidenten staat de eerstvolgende persoon van de planning (van aanspreekpunt) centraal. Degene die fungeert als aanspreekpunt bepaald op dat moment wie er heen gaat. Dat kan degene zelf zijn of iemand anders van het team, die op dat moment beschikbaar is. Wanneer iemand als aanspreekpunt komt te vervallen dan volgt automatisch de volgende persoon in de planning. De commissie bestaat uit 4 personeelsleden van het Kompas College Speerpunten Komend jaar zal er een implementatie plaatsvinden van de hieronderstaande zaken: Seol, toetsing en rapportage in het portfolio van Youturn geïntegreerd. Het beschrijven van de methodiek binnen geslotenheid. Het borgen van het integraaldagprogramma. Betrokkenheid van ouders middels een digitale nieuwsbrief en een platform. 16

17 5 Zorg voor leerlingen 5.1 Ontwikkelingsperspectiefplan De begeleiding van de leerling begint bij de intake. Daar wordt een Ontwikkelings perspectiefplan opgesteld met inbreng van ouders, leerling en overige betrokkenen. In dit plan wordt de inzet van de school (sociale- en emotionele ondersteuning, het leerstofaanbod, het teamgedrag), de leerling en de ouders vastgelegd. Wanneer er geen volledig beeld is van de nieuwe leerling vinden in de eerste periode van plaatsing enkele onderzoeken plaats. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens die voor de plaatsing zijn ontvangen. Elke ouder heeft daarvoor een toestemmingsformulier ondertekend. Het kan gaan om de volgende aanvullende onderzoeken: Een didactisch aanvangsonderzoek: dit onderzoek stelt het niveau van rekenen, spellen en lezen vast (Cito). Een intelligentieonderzoek: dit onderzoek is nodig om een indruk te krijgen van de cognitieve mogelijkheden van uw kind, onder andere voor plaatsing in de juiste klas. Een onderzoek naar de noodzaak voor de behandeling van stoornissen op het terrein van spraak en Nederlandse Taal, motorische ontwikkeling en/of sociaal-emotionele ontwikkeling om vast te stellen of een therapie of training noodzakelijk is (bijvoorbeeld sociale vaardigheidstraining, remedial teaching). Uiterlijk zes weken na plaatsing wordt een Ontwikkelings perspectiefplan gemaakt en vastgesteld. Door middel van het vaststellen van een ontwikkelingsperspectief wordt vastgelegd welke leerstof, in welk tempo en met welk einddoel wordt aangeboden. Op het Kompas College wordt dus met iedere ouder en leerling een Ontwikkelings perspectiefplan gemaakt in gezamenlijkheid met de Hartelborgt. Het Ontwikkelings perspectiefplan is, naast het groepsplan, een leidraad voor wat van een leerling verwacht kan worden. Het bevat didactische en pedagogische doelen. Het Ontwikkelings perspectiefplan en de voortgang van de leerling wordt jaarlijks in twee besprekingen, waaraan ook de ouders en de leerling meedoen, geëvalueerd. 5.2 Commissie van Begeleiding (CvB) Binnen onze school is een Commissie Van Begeleiding (CVB) actief. Deze CVB bestaat uit de afdelingscoördinator, de gedragswetenschapper, de intern begeleider, de maatschappelijk deskundige en medewerker veiligheid. Periodiek sluit er een medisch specialist aan. De CVB bewaakt de kwaliteit van het onderwijs dat het Kompas College biedt. Zij doet dit door middel van het wekelijks bespreken van de voortgang van het onderwijs dat geboden wordt aan de jeugdigen. Tevens worden tijdens de CVB bijeenkomsten lopende zaken besproken die aan het onderwijs gerelateerd zijn waarbij de zorg voor de jeugdigen centraal staat. Alle nieuwe leerlingen worden binnen de CVB besproken. 5.3 Beëindiging plaatsing Als de periode van detentie afloopt, stopt ook het onderwijs binnen het Kompas College. Met de school van herkomst heeft inmiddels een terugkeer gesprek plaatsgevonden. Met een eventuele vervolg school is contact geweest om de plaatsing zo goed mogelijk te laten verlopen. De ambulante hulp is in werking getreden. Doorstromen naar werk is in samenspraak met het bureau re-integratie van de Hartelborgt in werking gesteld. 17

18 5.4 Dossiervorming Van elke leerling wordt een leerling-dossier samengesteld. In dit dossier bevinden zich de wettelijk verplichte, noodzakelijke documenten en een kopie van alle op de school gemaakte onderwijskundige rapporten. Het leerling-dossier wordt voortdurend geactualiseerd met alle diagnostische, psychologische, pedagogische en didactische onderzoeken die de leerling ondergaat. Tevens bevat het leerling-dossier het handelingsplan. Ook het stageplan en de schriftelijke rapportages van trajecten waar de leerling aan heeft deelgenomen komen in het dossier. Een leerlingvolgsysteem is in ontwikkeling. De informatie, die het leerling-dossier bevat, valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen dus alleen aan derden worden gegeven met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling of van de leerling zelf. Via een schriftelijke toestemmingsverklaring kan worden aangeven of informatie vanuit het leerling-dossier aan instanties of personen mag worden doorgegeven. Leerlingen 12 jaar en ouders moeten meetekenen met de wettelijk vertegenwoordiger en leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf tekenen. Deze toestemmingsverklaring wordt aan het dossier toegevoegd. Voor ouders en leerlingen van 12 jaar geldt dat zij, onder toezicht, inzagerecht hebben in het schooldossier. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u hiervoor een afspraak maken met de afdelingscoördinator. Verder kunnen alleen de medewerkers van onze instelling, die allemaal geheimhoudingsplicht hebben, het dossier inzien. Leerlingen krijgen zelf een kopie van de verslagen of worden van de inhoud in kennis gesteld. De inspectie heeft te allen tijde toegang tot alle leerling-dossiers. Een dossier wordt 5 jaar na het verlaten van de school vernietigd. 5.5 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Wanneer de school vermoedens heeft omtrent huiselijk geweld en/of kindermishandeling, houden wij ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Door de gesloten setting waar de school het Kompas college zich in bevindt, gelden er andere afspraken. Binnen de Hartelborgt kunnen de jongeren gebruik maken van de commissie van toezicht. Deze commissie houdt zich bezig met alle klachten die er binnen de Hartelborgt en het kompas college zich voordoen. De klacht wordt behandelt in de commissie en gemeld in het management van de Hartelborgt en het Kompas College. De uitspraak is geldend en moet te4nuitvoer worden gebracht. 5.6 Kwaliteit Het kompas college is in september 2011 van start gegaan met een nieuw onderwijs concept. Hierbij staat een integraal dagprogramma centraal. De inspectie van het onderwijs volgt dit programma nauwgezet. Er kwamen een aantal speerpunten uit naar voren om het onderwijs verder te optimaliseren. In een verbeterplan heeft het kompas college aangegeven, een aangepaste methodiek beschrijving te maken. Verder het onderwijs voor jongeren die boven de 18 jaar zijn vorm te geven met specifieke leertrajecten met modulen. De ouderbetrokkenheid is een van de speerpunten. Wij vragen de ouders en leerlingen van het Kompas College jaarlijks een tevredenheidinstrument in te vullen. We nemen jaarlijks een audit af om de stand van zaken te meten en op grond hiervan te bepalen welke verbeterpunten terug moeten komen in het schoolplan en de jaarwerkplannen. 18

19 . 5.7 Bijzondere voorzieningen Het is belangrijk dat het personeel geschoold wordt in het grote interventie programma youtun. Om dit programma, wat een leefstijl moet worden voor elke jongere buiten de gesloten setting, is het belangrijk dat groepsleiding en leerkracht deze opleiding volgen. Komend jaar willen wij de portfolio die hiervoor is aangemaakt samenvoegen met de portfolio van onderwijs zodat een goed samenwerking tussen school en de inrichting voor de jongeren geborgd is in een document. 5.8 Dyslexie Op school hanteren wij het dyslexieprotocol Horizon. Deze leerlingen worden zo goed mogelijk door de school gefaciliteerd, zodat de dyslexie zo min mogelijk gevolgen heeft voor hun leerprestaties. Zo kan er, afhankelijk van de behoefte, toetsmateriaal met grote letters worden verstrekt, extra lees- en / of toetstijd worden ingepland en kan er gebruik gemaakt worden van luistertoetsen. 5.9 Schorsing en verwijdering Schorsing We proberen steeds in overleg met de leerlingen en door goed toezicht de afgesproken regels te handhaven. In uitzonderlijke gevallen zoals bij ernstige bedreiging, gebruik van geweld of het gebruik of bezit van drugs kan een leerling geschorst worden. Schorsing is een ordemaatregel waarbij een leerling een aantal dagen niet op school mag komen. Dat kan tot een maximum van vijf dagen. Daarbij worden de volgende stappen ondernomen: -De schoolleiding voert een gesprek met de leerling; -Voordat de leerling naar huis gaat, worden de ouders telefonisch op de hoogte gebracht. Als dit niet lukt, krijgt de leerling een brief mee; -De ouders worden formeel schriftelijk in kennis gesteld en worden uitgenodigd voor een gesprek; -De inspectie, de leerplichtambtenaar en het bevoegd gezag worden per brief op de hoogte gesteld; -De schorsing wordt na een oplossend gesprek met ouders, leerling en schoolleiding opgeheven; -Er worden afspraken gemaakt om de gemiste onderwijstijd in te halen. Verwijdering In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij herhaling van ernstige bedreiging en geweldpleging, waarbij de veiligheid van de overige leerlingen en/of het personeel in het geding is kan het bevoegd gezag van de school besluiten om een leerling te verwijderen. Dat vraagt een formele procedure met gelegenheid voor u om in beroep te gaan. De school heeft een inspanningsverplichting om uw kind op een vergelijkbare school te plaatsen. Bij een schorsing in afwachting van verwijdering, de leerling is dus niet op school, worden de volgende stappen ondernomen: -De schoolleiding voert een gesprek met de leerling; -Voordat de leerling naar huis gaat, worden de ouders telefonisch op de hoogte gebracht. Als dit niet lukt, krijgt de leerling een brief mee; -De ouders worden formeel schriftelijk in kennis gesteld en worden uitgenodigd voor een gesprek; 19

20 -De sectormanager stuurt namens het bevoegd gezag van Horizon een brief naar de ouders met daarin: - de redenen voor deze vergaande maatregel - de vermelding dat de ouders in beroep kunnen gaan tegen deze procedure - een uitnodiging voor een gesprek met het bevoegd gezag -Het schriftelijk op de hoogte stellen van de inspecteur van het onderwijs en de leerplichtambtenaar 20

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard 51 6222 AM Maastricht tel.: 043-3467760 website : www.donboscoschool.eu INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2014-2015 een school van Inhoud Een woord vooraf... 5 Hoofdlocatie... 6 Afdelingen... 6 Lestijden locaties... 7 Leeswijzer... 9 Inleiding: Profiel van de school...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

Algemene. Schoolgids 15. Primair Onderwijs SCOPE scholengroep

Algemene. Schoolgids 15. Primair Onderwijs SCOPE scholengroep Algemene Schoolgids 15 16 Primair Onderwijs SCOPE scholengroep Inhoud Voorwoord 5 1. Algemeen 6 1.1 De identiteit van SCOPE scholengroep 6 1.2 School met een opdracht 6 1.3 Ouderbetrokkenheid 6 1.4 SCOPE

Nadere informatie

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse

Voorwoord. Een kind mag zijn zoals hij/zij is. Marije Hertroijs Algemeen directeur De Berkenschutse Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De tekst hiervan, evenals van andere actuele zaken, vindt u ook op onze website www.berkenschutse.nl. De schoolgids is niet alleen bedoeld

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie