Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening."

Transcriptie

1 Literatuurstudie Kwantitatieve benadering Datum: ktber Algemeen: visie p het nrmeren van ruimte vr jeugd Jan Van Gils, vrmalig directeur van Kind en Samenleving, in De Bnd (22 ktber 2010) verwrdt dit als vlgt: In verschillende landen zekt men naar nrmen vr speelruimte. Vaak zie je dan een richtlijn als: drie prcent van de wnmgeving is speelruimte, f er meten zveel speelterreinen zijn vr zveel kinderen in een bepaalde buurt. Er zijn heel wat pgingen gedaan m de ndige speelruimte vr kinderen te mschrijven in vierkante meters. Maar het is meilijk m tt algemene kwantificeerbare nrmen te kmen. Allerlei factren spelen daarin mee, zals bevlkingsdichtheid en leeftijd van bewners. Ik vermed dat een nrm het best vr een krte tijd uitgewerkt wrdt, gericht p een bepaalde wijk f buurt. Zeker grte steden kunnen dit in hun beleidsplannen pnemen m zichzelf een del te stellen. Z heeft Lnden vastgelegd dat bij alle nieuwe wnprjecten tenminste 10 vierkante meter per kind vrzien zu wrden vr gede en tegankelijke speel- en recreatieruimte. De Nederlandse gemeente Rtterdam heeft gekzen vr een spreidingsnrm: een nrm die aangeeft heveel penbare ruimte er p welke afstand in een wijk aanwezig met zijn. Het uitgangspunt is: vldende ruimte p de juiste lcatie. Kinderen spelen niet alleen p plekken die vr hen ingericht zijn. Wij pleiten vr een speelweefsel, waarbij het publieke dmein veel avntuurlijker wrdt aangelegd. Kinderen spelen waar ze dingen tegenkmen die hun fantasie prikkelen. Een speeltuin is iets waar je bewust naarte gaat. Maar een straat waar kinderen liefst veilig kunnen spelen, daar blijven ze rndhangen, praten ze met elkaar, wisselen ze verzamelkaarten uit, zeken ze kastanjes enzvrt. Z is de beleving van heel wat kinderen als het m spelen gaat. En daar meten beleidsmakers zich bewust van zijn. Leg je dus ergens een speelpleintje aan, besef dan dat je tien jaar later die plek misschien beter anders inricht." Het nrmeren van (grene) speelruimte zu kunnen leiden tt een verenging van de aandacht vr ruimte vr kinderen en jngeren. Tt pakweg 3% speelruimte expliciet vr kinderen ingericht. Deze frmele ruimte m te spelen is ged, maar ng belangrijker is het in feite m in het algemeen bij de inrichting van de publieke ruimte en de wnmgeving aandacht te hebben vr kinderen en jngeren. Hiernder geven we infrmatie ver gangbare nrmen die we vnden via literatuurnderzek, en passen we enkele even te in een kleine rekenefening. 2 Rtterdamse nrm vr bespeelbare publieke buitenruimte Brn: Kind en Samenleving nieuwsbrief 23 (Gemeente Rtterdam, Eindrapprtage Rtterdamse nrm vr buitenspeelruimte, 2 ktber 2008) [ klik hier vr de titel van de nta ] I [ klik hier vr de datum van de nta ] I pagina 1 > 18

2 De nrm mschrijft waar en he grt ruimtes vr buiten spelen in de wnmgeving dienen te zijn, zwel wat betreft lcaties als vetpaden zdat kinderen en jngeren dichtbij huis ruimte hebben m te spelen en te sprten. De ntwikkeling van de nrm is ged vrbereid en mvatte een aantal deelnderzeken: Fase 1: Literatuurnderzek Begin 2004 kwam de eerste cnceptnrm tt stand p basis van 3 nderzekslijnen: - Analyse en evaluatie van de bestaande speelruimtenrmen - Analyse van sprt- en spelgedrag en ruimtelijke beheften van kinderen in de verschillende ntwikkelingsfasen - Onderzek naar verkeersvaardigheden van kinderen p diverse leeftijden Fase 2: Opmaak van een cnceptnrm Het vrbereidend nderzek leidde tt een vrstel vr een cnceptnrm, die verder verfijnd werd in een ruime klankbrdgrep van gemeentediensten. Daarna is dit k in bestuurlijk verleg besprken en ter advies aan de deelgemeenten vrgelegd. Fase 3: Onderzek naar planlgische haalbaarheid: tetsing van de cnceptnrm In 2005 en 2006 is de cnceptnrm in 9 verschillende wijken getest. Om na te gaan f de nrm haalbaar was in verschillende wnmgevingen, zijn 9 types wijken geselecteerd, waar k ruimtelijke plannen werden ntwikkeld. De nrm bleek tepasbaar vr elke wnmgeving indien p tijd ingebracht in het planningsprces, dus kn verder wrden gewerkt aan de juridische verankering. Fase 4: Onderzek naar juridische haalbaarheid Na grndig nderzek en verleg kreeg de Rtterdamse nrm vr buitenspeelruimte het statuut van vaste gedragslijn. Dit is geen harde nrm, maar wel de lichtste vrm van vaststelling. Wat dit precies betekent, wrdt veder uiteengezet. Dit lange prces en de grndige nderbuwing wrdt dr de makers als een belangrijke factr beschuwd die uiteindelijk heeft kunnen leiden tt de gedkeuring dr de Gemeente Rtterdam. De ntwikkeling kwam in een strmversnelling terecht dr de recente beleidslijn en actieprgramma s rnd kindvriendelijke wijken. Zelfs het gemeentelijk ntwikkelingsbedrijf steunde de nrm vanuit het idee dat gezinnen met kinderen belangrijk zijn vr de ecnmische ntwikkeling van Rtterdam. Kenmerken en impact van de nrm In het werkveld bestaan verschillende nrmen vr buitenspeelruimte: spreidingsnrmen (cfr. actieradii), demgrafische nrmen, ppervlaktenrmen (bijv. 3% van wnmgeving is speelruimte), vrzieningennrmen (bijv. x aantal types speelterreinen per x aantal kinderen), Uiteindelijk is gekzen vr een spreidingsnrm, bepaald aan de hand van barrières, gecmbineerd met een aantal kwalitatieve vereisten. De Rtterdamse nrm vr buitenspeelruimte heeft vlgende kenmerken: - Het is in essentie een spreidingsnrm. Dat wil zeggen: de nrm geeft aan heveel penbare ruimte er p welke afstand in een wijk aanwezig dient te zijn. Een spreidingsnrm is vr stedenbuwkundigen (die de nrm vral zullen gebruiken) relatief eenvudig in te passen, namelijk verenigbaar met meeteenheden waar ze mee werken. - In de nrm is alle penbare buitenruimte ptentiële buitenspeelruimte. Het gaat dus m frmele en infrmele speelplekken. Hierin wijkt de Rtterdamse nrm vr buitenspeelruimte af van de gebruikelijke speelruimtenrmen. De nrm leidt evenmin tt een speelruimteplan. Hij garandeert alleen dat vldende ruimte wrdt vrzien, legt niets vast ver de inrichting daarvan. uitgangspunt is: vldende ruimte p de juiste lcatie. - De nrm vr buitenspeelruimte vervangt de grennrm niet. Hiervr is het uitgangspunt (kinderen en jngeren) te specifiek. Wel kan de nrm vr buitenspeelruimte deel uitmaken van een meer mvattende grennrm en/f een bestaande grennrm versterken. - Juridisch kreeg de nrm het statuut van vaste gedragslijn. Een vaste gedragslijn heeft vlgende kenmerken: [ klik hier vr de titel van de nta ] I [ klik hier vr de datum van de nta ] I pagina 2 > 18

3 Het bestuursrgaan dient er zich in principe aan te huden, maar gemtiveerde afwijkingen zijn tegestaan Vr elk afznderlijk besluit dient gemtiveerd te wrden f de gedragsregel al dan niet wrdt nageleefd De vaste gedragslijn wrdt niet gepubliceerd. De burger kan zich hier frmeel niet p berepen. Uiteraard kan een burger zich wel berepen p een vaste gedragslijn in het kader van behrlijk bestuur. Een vaste gedragslijn is de meest lichte vrm van vaststelling. De nrm vr buitenspeelruimte kan p twee verschillende wijzen tegepast wrden. Hij is in eerste instantie bedeld vr nieuwe wnntwikkelingen en dient beschuwd te wrden als garantie vr het in rekening brengen van één van de belangen(grepen) in nieuwe ruimtelijke plannen. Dit is het hfddel van de nrm. In situaties waarbij geen plannen aan de rde zijn, kan met behulp van het instrument van de nrm tch pst factum getetst wrden f in een gebied vldende buitenspeelruimte aanwezig is. Orsprnkelijk was dit bedeld als een ptinele keuze. Het Cllege van Burgemeester en Wethuders vindt het echter belangrijk dat de buitenspeelruimte in kaart wrdt gebracht en heeft de ndige middelen vrzien m de hele stad aan de nrm te tetsen. Indien er geen plannen aan de rde zijn, heft de nrm vr buitenspeelruimte dus niet direct nageleefd te wrden. Wel is het gewenst dat in beeld wrdt gebracht welke gebieden in Rtterdam vldende ruimte vr sprt en spel hebben en waar een tekrt bestaat. Als vervlg p de vaststelling van de nrm vr buitenspeelruimte zullen per deelgemeente spreidingsplannen wrden pgesteld m deze analyse te maken. Aan de hand van deze spreidingsplannen zullen met de deelgemeenten de resultaten en mgelijke aanbevelingen en plssingsrichtingen wrden besprken. Het functineren van de nrm vr buitenspeelruimte zal 3 jaar na vaststelling wrden geëvalueerd. Een (kwantitatieve) spreidingsnrm met kwalitatieve vereisten De Rtterdamse nrm vr buitenspeelruimte is dus een spreidingsnrm, bepaald aan de hand van barrières, gecmbineerd met een aantal kwalitatieve vereisten. De Rtterdamse nrm vr buitenspeelruimte mvat drie kwalitatieve kernpunten. Deze drie kernpunten dienen tegelijk aanwezig te zijn. 1. Een centrale sprt- en spelplek van minimaal m² binnen elk grt barrièreblk grter dan 15 ha. In kleine barrièreblkken (minder dan 15 ha) vlstaat één grte sprt- en spelplek van minimaal m². vr deze plekken geldt de vlgende stedenbuwkundige inpassing.: - centrale ligging - in het zicht van wningen - p niet-milieubelaste plekken - parkeerverbd aan speelzijde van de wegb - zn en schaduw Barrièreblkken zijn gebieden binnen barrières van 50 km/u wegen (f wegen met hgere tegestane snelheid), water (rivier, singel, waterplas, meer, vijvers), railinfrastructuur (tram- en sprlijnen) en/f bedrijventerreinen. 2. Grtere sprt- en spelplekken (minimaal m²) p maximaal 300 meter te pzichte van de centrale sprt- en spelplek; in dichtbebuwde wijken (dwz. vanaf 75 wningen per ha) p maximaal 200 meter en verder van de centrale sprt- en spelplek vlgens hetzelfde principe: elke 300 meter respectievelijk 200 meter dient er ruimte vr buiten spelen te zijn. Ok vr deze plekken geldt vlgende stedenbuwkundige inpassing: - centrale ligging - in het zicht van wningen - p niet-milieubelaste plekken - parkeerverbd aan speelzijde van de weg - zn en schaduw 3. Een bespeelbare step (3-5 meter breed) aan tenminste één straatzijde van de weg, bij vrkeur de znzijde. [ klik hier vr de titel van de nta ] I [ klik hier vr de datum van de nta ] I pagina 3 > 18

4 Telichting bij enkele elementen uit de nrm: Barrièreblk Barrièreblkken zijn gebieden binnen barrières van 50 km/u-wegen (f met hgere tegestane snelheid), water (rivier, singel, waterplas, meer) en railinfrastructuur (tram- en sprlijnen) en/f bedrijventerreinen. Het nderzek naar de verkeersvaardigheden van kinderen bepaalde de keuze vr 50 km/u-wegen als barrières. Uit literatuurnderzek is gebleken dat kinderen vanaf ngeveer 8 jaar zich vrij en zelfstandig kunnen bewegen in 30 km/u-znes maar ng geen 50 km/u-wegen zelfstandig kunnen versteken. Vanaf ngeveer 11 jaar kunnen kinderen deze wegen wel zelfstandig versteken met behulp van versteekplaatsen f stplichten. Niettemin vrmen 50 km/u-wegen in het spelgedrag van kinderen vanaf 11 jaar tch psychlgische barrières. Ze bepalen vaak de rand van hun buurt en van hun speeldmein. Aan de verkant begint die andere buurt. In de Rtterdamse nrm vr buitenspeelruimte wrdt de bendigde speelruimte per zgenaamd barrièreblk aangegeven (in plaats van een buurt f wijk te gebruiken als afbakening). Binnen z n barrièreblk dient vldende buitenspeelruimte vlgens de nrm aanwezig te zijn. Sprt- en spelplekken Een centrale sprt- en spelplek is een sprt- en spelplek die ruimte biedt aan kinderen en jngeren van 0 tt 18 jaar. deze plekken vervullen tevens een belangrijke functie als ntmetingsplekken vr de buurt. Ze meten minimaal 5000 m² grt zijn. Deze maat is gekzen p basis van een analyse van de functies vr alle leeftijdsgrepen. Veel sprt- en spelvrmen (met name bewegingsspel is in alle leeftijdsgrepen zeer belangrijk) vereisen een bepaalde maat. Daarnaast dient ervr gezrgd te wrden dat kinderen die relatief ver van de grte sprt- en spelplek wnen k binnen een redelijke afstand een sprt- en/f speelplek hebben. Daarm is in de nrm pgenmen m k dergelijke plekken van minimaal 1000 m² te creëren p een afstand van 300 meter te pzichte van de centrale sprt- en spelplek. In gebieden kleiner dan 15 ha kan de centrale sprt- en spelplek wat kleiner zijn, maar tch minimaal 1000 m². In de dichtbebuwde (vrrlgse) wijken van Rtterdam is bvenstaande nrm nvldende. Gezien de hge bebuwingsdichtheid gecmbineerd met het grt aantal kinderen in deze buurten, zijn meer speelplekken ndig. Naast de centrale sprt- en spelplek per barrièreblk is elke 200 meter in plaats van 300 meter een speelplek van minimaal 1000 m² ndzakelijk. Het is verig wenselijk dat de speellcaties nderling verschillen. Vaak lijken de sprt- en spellcaties erg p elkaar, zdat er vr kinderen weinig keuzemgelijkheden bestaan. Versterking van de identiteit van een spel- en/f sprtlcatie biedt meer ntwikkelingsmgelijkheden en zal de aantrekkingskracht vergrten. Brede stepen Met de term bespeelbare wnmgeving wrdt bedeld dat kinderen veilig kunnen spelen in het zicht van hun wning. Dit betreft niet alleen de grte speelplekken in het zicht van wningen, maar k de kleine speelplekjes (minder dan 1000 m²) en alle plekjes, die niet specifiek zijn ingericht m te spelen, maar wel geschikte veilige ruimtes zijn zals bijvrbeeld brede bstakelvrije stepen, brede achterpaden, hfjes, schne grasveldjes, restruimtes. Deze infrmele speelplekjes zijn meilijk vast te leggen in een nrm. Vandaar dat er vr gekzen is tenminste bespeelbare stepen p te nemen in de Rtterdamse nrm. Brede stepen zijn tevens prettig in het kader van veilige rutes, k vr andere vetgangers. In de nrm vr buitenspeelruimte is de eis van een brede step (3-5 meter) pgenmen. In elke straat dient een brede step aanwezig te zijn, bij vrkeur aan de znzijde van de weg. Aanvullende dcumenten bij de nrm Zals aangegeven regelt de Rtterdamse nrm vr buitenspeelruimte alleen de bendigde heveelheid ruimte p de juiste lcatie. Uiteraard is k de inrichting van belang vr een ged gebruik. De Gemeente Rtterdam zal in 2008/2009 een dcument pmaken waarin de kwalitatieve vrwaarden vr buiten spelen wrden ntwikkeld. Uit de tetsing in wnmilieus is bvendien gebleken dat de nrm duidelijker wrdt dr enkele praktische richtlijnen vr stedenbuwkundigen en ntwerpers te te vegen. Aanvullende stedenbuwkundige uitgangspunten p de nrm [ klik hier vr de titel van de nta ] I [ klik hier vr de datum van de nta ] I pagina 4 > 18

5 1. Speelplekken hebben bij vrkeur een minimale breedte van 25 meter, smallere plekken zijn niet functineel vr sprt en spel. 2. Speeltuinen zijn nderwrpen aan de nrm. Speeltuinen zijn vr kinderen (en uders) belangrijke, veilige plaatsen m te spelen. in Rtterdam ligt de tegangsprijs vaak zeer laag f wrdt geen geld gevraagd. Speeltuinen functineren dan k nageneg als penbare speelgelegenheid. Ok semipenbare binnenterreinen en andere pengestelde terreinen, bijvrbeeld pengestelde schlpleinen, tellen mee m de nrm te halen. 3. De minimale maat van 1000 m² dient vrij geïnterpreteerd te wrden en niet pgevat als de maat vr speelplekken. Uit de tetsing kmt bijvrbeeld naar vr dat plekken van m² vr meerdere leeftijdsgrepen meer kansen bieden dan die van 1000 m². 4. Bij smalle, langgerekte wngebieden vlden k meerdere kleinere plekken van ca m² elke meter in plaats van plekken van 1000 m². Bijvrbeeld het zuidwestelijk deel van de wijk Feijenrd. 5. Parkeerverbd langs de speelzijde van een sprt- en spelgelegenheid is niet ndig als er vldende ruimte is tussen speelgelegenheid en straat, bijvrbeeld d.m.v. een extra brede step van minimaal 5 meter. 6. In plaats van 1 centrale plek van 5000 m² bij een barrièreblk grter dan 15 ha kan k gekzen wrden vr minimaal 2 centrale plekken van 3000 m². 7. Binnen elk gebied vanaf 10 ha zijn twee sprtplekken het abslute minimum. Dit is ndig vanwege de verschillende subculturen van jngeren die een gebied altijd kent. 8. In dichtbebuwde wijken is de bebuwingsdichtheid z grt dat er k meer zuurstf in de wijk dient gebracht te wrden m² is dan vaak niet geneg. Indien er nieuwe ruimte gecreëerd wrdt, kan beter uitgegaan wrden van een minimale grtte van 2000 m². Dit bleek bijvrbeeld in het Oude Westen: die wijk telt veel plekken, maar alle te klein, waardr ze tch ervaren wrdt als een wijk met weinig buitenspeelruimte. 9. In het rapprt ver de cnceptnrm van 2004 was aangegeven dat kleinere speelplekken kunnen wrden ntruimd / ntdaan van speeltestellen. Dit is in het verdere prces geschrapt. Speelplekken kleiner dan 1000 m² tellen echter niet mee m te bepalen f een gebied aan de nrm vldet. Ze wrden beschuwd als bespeelbare wnmgeving en hebben een belangrijke functie. Overigens wrdt terughudendheid geadviseerd ten aanzien van plaatsing van testellen p stepen en kleine infrmele speelplekken mdat hiermee de algemene bespeelbaarheid juist afneemt (bijvrbeeld vr hinkelen, knikkeren, tuwtjespringen, enz.). 10. In de nrm vr buitenspeelruimte lijkt de kleinere speelgelegenheid vr kinderen van 0-8 jaar (<1000 m²) er bekaaid van af te kmen. Vr de grep 0-8 jarigen zijn echter de vlgende mgelijkheden vr sprt en spel pgenmen in de nrm: a. Spelen p de step met uders in de buurt die een gje in het zeil kunnen huden b. Onder begeleiding van een uder kunnen kinderen van 0-8 jaar spelen p de ruimten > 1000 m² c. Plekken kleiner dan 1000 m² ressrteren zals aangegeven niet nder de nrm. Dit wil niet zeggen dat ze niet relevant zijn. Deze plekken kunnen d.m.v. de ndergrnd (materiaal en hgteverschillen) multifunctineel wrden ingericht, waarbij speeltestellen zelden ndig zijn. 3 Jantje Betn Jantje Betn liet de Onderzekerij een inventarisatie den naar de stand van zaken met schlpleinen in Nederland. Hieruit blijkt dat er geen wettelijke nrm is vr de mvang van schlpleinen. Gemeentelijke richtlijnen schrijven 3m² per kind vr (bij nieuwe schlen). Dat zijn 2380 kinderen p een vetbalveld (5000 m² / 3 = 1666,6 kinderen per ha nvdr). Hewel het vrzieningenniveau relatief hg is, zijn veel kinderen ntevreden ver hun schlplein: 43 prcent vindt zijn schlplein saai en 60 [ klik hier vr de titel van de nta ] I [ klik hier vr de datum van de nta ] I pagina 5 > 18

6 prcent wil meer ruimte vr sprt en spel. Daarnaast wil 71 prcent van de kinderen meehelpen met de inrichting en nderhud van het schlplein. Tensltte is een derde van de Nederlandse schlpleinen na schltijd niet tegankelijk. In het zuiden van het land is dit zelfs bijna de helft van de schlpleinen. (september 2011) wensdag 24 augustus :51 Buitenspelen: niet alleen heveel, maar k he leuk? Jantje Betn vindt dat er te weinig buitenspeelruimte is. Te weinig vierkante meters, maar k ntbreekt het aan leuke, avntuurlijke en veilige speelplekken. Alleen: he bereken je nu f er geneg leuke speelruimte is? Lees ns standpunt en denk mee! Buitenspelen: Niet alleen heveel, maar k he leuk? De zmervakantie is een peride m heerlijk buiten te spelen. Weer f geen weer. De zmer is blijkbaar k een ged mment m de discussie ver de 3-prcentsnrm weer te veren. De NUSO en Jantje Betn bepleitten jaren geleden m 3% van de penbare buitenruimte te bestemmen vr buitenspelen en Agnes Kant (SP) bracht dit pleidi als initiatiefwet in de Tweede Kamer. Beleidsbrief Na discussie in de Kamer werd het initiatief geen wet maar een beleidsbrief van (tenmalig) Minister Dekker aan alle gemeenten. Ze schreef hierin nder andere: Als richtgetal geef ik u mee dat de deskundigen p dit terrein uitgaan van 3% van de vr wnen bestemde gebieden. Het rijk rekent erp dat gemeenten bij de pzet van nieuwe uitleglcaties dit richtgetal van 3% hanteren. In bestaande situaties ndig ik u uit m z mgelijk naar dit percentage te te greien als hieraan nu niet wrdt vldaan. Stepen en vergelijkbare penbare ruimte wrden hierin niet meegeteld. Grenvrzieningen bijvrbeeld kunnen hierin wel wrden meegeteld, mits deze hiervr geschikt zijn en de mschrijving in het bestemmingsplan duidelijk maakt dat de gebieden met deze bestemming als speelruimte kunnen fungeren. Ik verzek gemeenten daarbij tevens aandacht te besteden aan de kwaliteit en bereikbaarheid van de buitenspeelruimte." Veel gemeenten hebben de prep ter harte genmen. In de meeste gemeentelijke beleidsvisies vr speelruimte wrdt inmiddels de 3-prcentsnrm genemd. Geregeld dus? Is de ruimte m buiten te spelen, bewegen en te sprten nu dan geregeld? Nee, er zijn ng steeds meer dan geneg redenen vr Jantje Betn m te zrgen vr meer, avntuurlijke en veilige buitenspeelruimte. Er is te weinig geschikte ruimte vr kinderen m buiten te spelen. En de ruimte die er is, is vaak afgebakend met hekken, slecht bereikbaar en prikkelt de creativiteit niet. Stepranden wrdt langzaamaan een spel uit de categrie uit ma s tijd ; zveel aut s staan er vr. Wie kent ng het verschil tussen slangentikkertje en tvtikkertje? En als 8-jarige zelf naar schl kunnen en mgen fietsen, is steeds minder nrmaal. Meer en leuker Jantje Betn werkt aan buitenspelen mdat het geznd is, leuk is, je er vriendjes ntmet en er p alle vlakken van leert. We nemen een actieve psitie in bij het plssen van het maatschappelijke prbleem dat kinderen nauwelijks meer vrij buiten kunnen spelen. Samen met nder andere uders, gemeenten, welzijnswerkers zrgen we vr meer én leuker buitenspelen. En dan bedelen we plekken waar leuke, avntuurlijke en veilige testellen staan. Maar k natuurspeelplaatsen waar je kunt spelen met de natuur. En plekken die niet speciaal zijn ingericht m te spelen maar wel z gebruikt kunnen wrden. Om te vetballen is een del van jassen p een pleintje f een grasveld, net z ged. En skelteren kan k p een brede step. Het gaat dus niet alleen m de heveelheid (fysieke) buitenruimte. Het gaat k m de vraag f je er mág spelen, mag schreeuwen en rennen. En f de buitenruimte schn en veilig is. Speelbaar maken Gelukkig is er nu meer aandacht vr een leefmgeving waar je kunt sprten en bewegen. Z spreekt het huidige kabinet, in haar beleidsbrief van afgelpen mei,ver bewegen en sprten in de buurt. Er was k sprake van een rijksinventarisatie naar de mgelijkheid vr sprten en bewegen in de Nederlandse gemeenten. We hebben die ng niet gezien. Ondertussen gaat Jantje Betn gewn dr en biedt gemeenten, crpraties, schlen enz. graag hulp bij het speelbaar maken van buurten. Zwel fysiek als sciaal. [ klik hier vr de titel van de nta ] I [ klik hier vr de datum van de nta ] I pagina 6 > 18

7 Nieuwe meetlat De 3-prcentsnrm vr gemeenten is dus ng steeds actueel. Vlgens een nderzek van Rig uit 2008 werd een gemiddelde gemeten van 1,4%. Dat zu betekenen dat er te weinig buitenspeelruimte is. Echter, we hren regelmatig dat de nrm te vaag is. De manier waarp gerekend wrdt, is niet veral hetzelfde. De nrm is blijkbaar verwarrend. Dat én het pleidi van Jantje Betn dat je er met fysieke ruimte alleen niet bent, pleit vr een ander meetinstrument. Wij pakken zelf die handschen p. We willen een nieuwe meetlat maken vr de speelbare buitenruimte. Een meetlat vr he veel en he leuk. Wie wil meedenken, is van harte welkm. Je kunt je reacties nderaan het bericht kwijt. 4 Uit de expertisegrep Jeugdlkalen (nta 12 april 2011) De nta beperkt zich tt vlgende twee invalsheken: - Cijfermatige nrmen (ppervlakte, aantal,..) m.a.w. meetbaar f berekenbaar en uit te drukken in cijfers - Nrmen die niet cijfermatig zijn maar ergens wel een link hebben met ruimtelijke planning (met wat kneedwerk mgelijk p te nemen in bijvrbeeld bestemmingsvrschriften f stedenbuwkundige verrdeningen) De nta det geen uitspraak ver de zin f nzin van het inveren van (ppervlakte)nrmen vr jeugdlkalen, en geeft enkel een psmming van diverse nrmen in verschillende publicaties. 4.1 Lkalenvisum Scuts en Gidsen Vlaanderen (2009) (www.jeugdlkalen.be/prduct/lkalenvisum) - Binnenruimte: 3m² spel- en bewegingsruimte per lid en 0.5m² materiaalruimte per lid - Buitenruimte Ligging en accmmdatie: Makkelijk en veilig te bereiken (te vet en met de fiets) en te vinden vanuit de wnkernen Terrein en gebuw zijn vlt tegankelijk vr rlstelgebruikers In- en uitgang liggen veilig tv verkeerssituatie Aut s kunnen veilig aan- en afrijden Er is een fietsenrek aanwezig Beschikbare speelruimte rnd de lkalen Twee bruikbare speelruimtes verbnden aan het gebuw zdat twee takken ngestrd tegelijk buiten kunnen spelen. Eén grte ruimte die in twee gesplitst kan wrden telt vr twee ruimtes. Oppervlakte: 5m² per lid (f mgerekend1000 kinderen / vetbalveld) Kwaliteit van de speelruimte rnd de lkalen Speelsituatie afgeslten van de straat Degelijke ndergrnd (niet te veel mdder, scherpe stenen, netels, lsliggende tegels, ) Vldende grt verdekt gedeelte Veilige speelruimte (znder rmmel f gevaarlijke speeltuigen) Prikkelend vr kinderen, de ruimte ndigt uit tt spelen Speel- en ntspanningsmgelijkheden in de mgeving Bs, park f duinen p wandelafstand Extra sprt- f speelmgelijkheden p wandelafstand? Autvrije, autluwe f aut-arme speel- f wandelstraten in de naaste mgeving? Tcht- en wandelmgelijkheden in de verdere mgeving? [ klik hier vr de titel van de nta ] I [ klik hier vr de datum van de nta ] I pagina 7 > 18

8 4.2 Het Schietld meetinstrument vr jeugdhuizen (Lcmtief 2001) - Binnenruimte 2m² bewegingsruimte (ntmetingsruimte) per persn bij een gemiddelde maximale bezetting per avnd, grtte van de ntmetingsruimte aanpasbaar aan de bezetting (aparte ruimtes, scheidingswand, ) Bijkmend: vldende stckeringsruimte, vergaderruimte, extra ruimte vr bijvrbeeld repeteren/films/ (per bijkmende functie die het jeugdhuis vervult een aangepaste aparte ruimte) Sanitair - Buitenruimte Ligging en bereikbaarheid Accmmdatie De ligging verrzaakt geen hinder f verlast vr de buurtbewners. Het jeugdhuis is makkelijk te bereiken en te vinden vanuit de wnkernen Terrein en gebuw zijn vlt tegankelijk vr rlstelgebruikers Het jeugdhuis is veilig te bereiken, zwel te vet als met de fiets Er is vldende ruimte tussen in/uitgang en de straat Er is een fietsenrek aanwezig Er is vldende parkeerplaats vr mtrvertuigen Er is mgelijkheid tt buiten zitten (terras) In de gemeente is sprtaccmmdatie tegankelijk. 4.3 Checklist jeugdlkalen prvincie Antwerpen (2004) - Binnenruimte Lkalen minstens 3m² per lid - Buitenruimte Ligging en accmmdatie Het lkaal is vr kinderen en jngeren veilig te bereiken Er is een buffer tussen het lkaal, de nmiddellijke mgeving en de straat Aut s kunnen veilig af- en aanrijden Er zijn vldende fietsenstallingen beschikbaar bij het lkaal De lkalen liggen afgeschermd van de penbare weg De afrastering is in gede staat en minstens een meter hg Beschikbare speelruimte rnd de lkalen Het terrein is dr zijn inrichting makkelijk te verdelen in verschillende speelplekken Er is vldende vrije ruimte in de nmiddellijke mgeving van het lkaal m veilig en ngestrd te kunnen spelen De beschikbare ruimte is vldende aangepast aan de verscheidenheid van de beheften Zwel individueel spel als grepsspel is mgelijk p de vrije ruimte rnd het lkaal De buitenruimte rnd het lkaal is vldende ruim m alle leeftijdsgrepen tegelijk rnd het lkaal te laten spelen Kwaliteit van de speelruimte rnd de lkalen Het terrein is geschikt vr verschillende srten spel Het terrein is z ingericht dat het kinderen en jngeren uitndigt tt spelen 4.4 Blkhutwijzer Scuting Nederland (2008) [ klik hier vr de titel van de nta ] I [ klik hier vr de datum van de nta ] I pagina 8 > 18

9 Binnenruimte: [ klik hier vr de titel van de nta ] I [ klik hier vr de datum van de nta ] I pagina 9 > 18

10 [ klik hier vr de titel van de nta ] I [ klik hier vr de datum van de nta ] I pagina 10 > 18

11 [ klik hier vr de titel van de nta ] I [ klik hier vr de datum van de nta ] I pagina 11 > 18

12 5 Speel ruim! Een hulpmiddel vr jeugddiensten bij de pmaak van een speelruimteplan) (2011) Bijlage 6: nrmen vr speelruimte (ude nrmen en bruikbare vrbeelden) Mmenteel bestaan er in Vlaanderen geen wettelijk afdwingbare nrmen in verband met de heveelheid speelruimte er vr kinderen met wrden vrzien. Het recht m bijvrbeeld een minimum % penbare ruimte als speelruimte p te eisen bij een nieuwe verkaveling is dus nbestaande. Wel kan er getracht wrden m samen met de verkavelaar en de gemeente een gede vereenkmst uit te werken. Ok nderstaande nrmen kunnen hiervr wrden gehanteerd. Indeling vlgens actieradius (JANSEN D., Landje Pik. speel-inclusieve inrichting en planning van wngebieden. Blz. 8) Leeftijd waar spelen ze Ruimteclaim 1-3 jaar In het zicht van thuis, p krte afstand van de wning 4-6 jaar Idem 1-3 jaar en uitbreiding tt 'in de buurt' 6-12 jaar Idem 4-6 jaar en uitbreiding tt 'in de wijk', tt hnderden meters van de wning Vanaf 8 à 10 jaar: grtere actieradius De eigen buurt blijft de uitvalsbasis jaar Idem 6-12 jaar De spelactiviteiten verplaatsen zich naar meer gerganiseerde mgevingen zals sprtclubs. Pleintjes in de eigen buurt blijven wel een ntmetingspunt: rndhangen, skaten, basketballen. Breed trttir, mgelijkheid m een 'rndje te fietsen' znder ver te steken Vrije ruimte van m² Minder dan 100m van de wning Vrije ruimte van m² Minder dan 300m van de wning Aandacht vr fietsrutes naar centrale vrzieningen en fietsvrzieningen bij versteekplaatsen Grennrmen Vlaanderen per verstedelijkingsklasse (VANDROMME D., Nrmen vr grenvrzieningen in de stedebuwkundige planvrming Grenkntakt, 1997, jaargang 2, Blz. 27 en 29) [ klik hier vr de titel van de nta ] I [ klik hier vr de datum van de nta ] I pagina 12 > 18

13 In de Lange termijnplanning grenvrziening (1993), wrdt elke Vlaamse gemeente in een bepaalde klasse ingedeeld, telkens gekppeld aan een grennrm. Men gaat er van uit dat, naarmate de verstedelijking daalt, k de behefte aan penbaar gren daalt. Verstedelijkingsniveau Omschrijving Grennrm in m²/inw. Klasse 1 Agglmeraties 30 Klasse 2 Uitgebreide agglmeratie 25 Klasse 3 Randgebieden 20 Klasse 4 Intermediaire zne 15 Klasse 5 Landelijke zne 10 De richtlijnen Akkermans³ Deze richtlijnen zijn afkmstig uit de beleidsnta van tenmalig staatssecretaris vr ruimtelijke rdening Paul Akkermans (1980). Grtte inwners Grenbehefte Agglmeratie Agglmeratiepark Stad Netwerk van wandelpaden Stadsdeel f drp Wandelpark 3-8 ha p max. 1 km afstand Buurt Buurtpark 3000m² Wninggrep Rusthek 300m² p max 400 meter afstand Grennrmen Amsterdam (ude nrm, eind jaren 60) Naam Lpafstand Grtte Aantal Speelplaats kleintjes max. 100m m² 1 per 100 wningen Jeugdspeelplaatsen max. 400m m² 1 per 2560 wningen Ruige speelterreinen min. 1,5 ha 1 per inw. Buurtparken 400m Variabel Wijkparken 800m Trapveldjes 175m 30 x 50m 1 per 500 inw. Vlley- en basketveldjes 450m² 1 per 750 wningen Rlschaatsbaantjes Variabel 1 per 500 wningen Schlspeelplaatsen Variabel Schlwerktuinen Variabel Vlkstuinen Sprtparken Alg. ntspanningsgebied Afstand max. 6 km max. 6 km van wning Stad Mechelen In Mechelen is er een cllegebesluit dat de verplichting plegt m de jeugdraad m advies te vragen bij elke verkaveling f nieuwbuwprject en dat enkele nrmen aangeeft i.v.m. speelruimte: Verkavelingen Bij 150 à 200 wningen Bij 30 à 50 wningen Gebuwencmplexen min 30 are ppervlakte speelruimte min 300 m² ppervlakte speelruimte [ klik hier vr de titel van de nta ] I [ klik hier vr de datum van de nta ] I pagina 13 > 18

Fietsen in Amsterdam Noord

Fietsen in Amsterdam Noord Fietsen in Amsterdam Nrd Onderzeksresultaten en aanbevelingen van het prject Wijken vr de Fiets in Amsterdam Nrd December 2012 / Januari 2013 Fietsen in Amsterdam Nrd 2 Titel Auteur Jaartal 2013 Fietsen

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005

ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 ROTTERDAMMERS OVER HET VERKEER 2005 Resultaten uit de Omnibusenquête 2005 Prjectnummer 05-2336 drs. P.A. de Graaf Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Mei 2005 In pdracht van de dienst Stedenbuw en

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17

Inhoudsopgave. 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3. 3. Mogelijke invulling van het schoolexamen 17 Inhudspgave 1. Status van de handreiking 2 2. De exameneenheden 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Inzicht en tepassen 3 2.3 Planmatig werken 3 2.4 Exameneenheid IT/3 ICT-vaardigheden 4 2.5 Exameneenheid IT/4 Maatschappij

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie