INHOUDSOPGAVE. Voorwoord Cliëntenraad en WMCZ 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten Regionaal niveau: regionale cliëntenraad (RCR) Centraal niveau: centrale cliëntenraad (CCR) 5 3. Samenstelling cliëntenraden 3.1 CCR RCR Den Haag RCR Haagrand RCR Midden-Holland RCR Noord-Holland RCR Rijnmond Advies- en informatierecht 4.1 CCR RCR Den Haag RCR Haagrand RCR Midden-Holland RCR Noord-Holland RCR Rijnmond Evaluatie/resultaten werkplan CCR RCR Den Haag RCR Haagrand RCR Midden-Holland RCR Noord-Holland RCR Rijnmond Contact achterban Overige contacten 7.1 CCR RCR Den Haag RCR Haagrand RCR Midden-Holland RCR Noord-Holland RCR Rijnmond Acties en projecten 8.1 Focus! Pink Donut Cliënttevredenheidsonderzoek Klankbordgroep Nieuwe huisstijl Financiën Tot slot 29 Contactgegevens 31 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT

3 2 - JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT 2012

4 VOORWOORD Dit derde gezamenlijke jaarverslag van de vijf regionale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad van REAKT geeft een overzicht van de activiteiten van alle raden in Begin 2012 vond de aangekondigde reorganisatie plaats in Rotterdam, Haagrand en Midden-Holland. Dit ging met heel wat onrust gepaard. Een fors aantal medewerkers werd boventallig verklaard en anderen werden op andere locaties ingezet. Voor velen van ons betekende het dat we het van de ene dag op de andere moesten stellen zonder die ene medewerker op wie we jarenlang hadden kunnen bouwen, die we zo waren gaan vertrouwen en van wie we gewoon waren gaan houden. Het was een periode van verlies. We moesten wennen aan nieuwe gezichten, ervaren dat medewerkers door tijdsdruk veel minder aandacht voor ons leken te hebben en accepteren dat we nog maar een paar uur per dag bij REAKT terecht konden voor de inloop en de hobby. Kort daarna ging op veel locaties de pilot van start van het project Resultaatgericht werken. Dankzij subsidie van de overheid in het kader van het programma In voor zorg! startten - verspreid over bijna alle regio s - teams met de nieuwe manier van werken. Op veel plaatsen kreeg de locatie bovendien een facelift. Waar voorheen de naam REAKT stond, prijken inmiddels de merknamen CONNECT en TRACK op de gevel, alles natuurlijk nog wel steeds onder de noemer van de REAKTGROEP. Waar in dit verslag nog gesproken wordt over REAKT moet REAKTGROEP gelezen worden. Tegen het eind van het jaar besloot de bestuurder de nieuwe werkwijze op alle locaties in te voeren. De openingstijden waren gelukkig weer uitgebreid en het activiteitenaanbod verbreed. Een aantal cliënten werd van meet af aan actief betrokken bij het uitproberen van de nieuwe werkwijze. Teams kregen ondersteuning van een coach om de nieuwe werkwijze aan te leren en weten zich inmiddels ook in 2013 verzekerd van die ondersteuning. De raden volgen alle ontwikkelingen op de voet en blijven de belangen van de cliënten zo goed mogelijk behartigen. In dit verslag kijken we terug op 2012, een turbulent jaar waarin maatregelen zijn doorgevoerd die soms pijn deden, maar wel noodzakelijk waren voor het voortbestaan van de REAKTGROEP. En dát is uiteindelijk het hoogste doel dat de raden nastreven voor hun achterban. Namens de Raden, Hilde Olvers Voorzitter CCR Gouda, mei 2013 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT

5 1. CLIËNTENRAAD EN WMCZ Met het invoeren van de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) in 1996 kregen cliëntenraden wettelijk erkende bevoegdheden. De wet geeft een opsomming van de onderwerpen waarover de cliëntenraad advies of verzwaard advies mag uitbrengen. Bij een verzwaard advies kan de REAKTGROEP het advies niet zomaar naast zich neerleggen. Daarnaast kan de cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Daarmee is de cliëntenraad een serieuze gesprekspartner voor de REAKTGROEP. De taak van de cliëntenraad is volgens de WMCZ het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Om dat goed te kunnen doen, heeft de cliëntenraad het recht op informatie, het recht op overleg en het recht om te adviseren. Dit betekent dat de REAKTGROEP de cliëntenraad alle informatie moet geven die de raad voor zijn taak nodig heeft en overleg voert zoals met elkaar is afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst. Met het maken van een jaarverslag zet de cliëntenraad op een rijtje wat de raad het afgelopen jaar heeft gedaan en heeft bereikt. Zo kan ook de achterban meekijken waarover gesproken is. 4 - JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT 2012

6 2. INTERNE ORGANISATIE CLIËNTENRADEN Medezeggenschap betekent dat cliënten en/of vertegenwoordigers op diverse niveaus binnen een zorginstelling, als collectief, gevraagd én ongevraagd invloed kunnen uitoefenen op voorgenomen besluiten die van invloed zijn op de positie van cliënten en de kwaliteit van zorg. De structuur van de medezeggenschap (lokaal, regionaal en centraal niveau) volgt zoveel mogelijk de organisatiestructuur van de REAKTGROEP. De cliëntenraden werken overeenkomstig de WMCZ. De samenwerkingsovereenkomst en het eigen huishoudelijk reglement geven ondersteuning bij het uitvoeren van de taken. 2.1 LOKAAL NIVEAU: LOCATIEOVERLEG VOOR CLIËNTEN De medezeggenschap begint op de plaats waar de zorg wordt verleend en dat is de locatie. Zeker op grotere locaties streeft de regionale cliëntenraad (RCR) ernaar in samenwerking met de regiomanager minimaal vier keer per jaar een locatieoverleg voor cliënten te organiseren. Hierbij zijn in principe de raadsleden aanwezig die binnen de regionale raad de locatie vertegenwoordigen, de coach/ondersteuner van de raad en de regiomanager, zodat cliënten op al hun vragen gelijk zo goed mogelijk antwoord kunnen krijgen. Vaste agendapunten tijdens het locatieoverleg voor cliënten zijn: - Algemene gang van zaken op de locatie; - Activiteiten/wensen van de cliënten op de locatie; - Ontwikkelingen binnen de REAKTGROEP; - Algemene gang van zaken bij de RCR; - Kiezen van kandidaat-raadsleden (een enkele keer). 2.2 REGIONAAL NIVEAU: REGIONALE CLIËNTENRAAD (RCR) De REAKTGROEP heeft vijf regionale cliëntenraden voor vier regio s. De regio Haagrand/Midden-Holland heeft twee regionale raden. De regionale cliëntenraden bestaan uit vertegenwoordigers van de diverse locaties die deel uitmaken van de regio. Ze komen op voor de belangen van de cliënten op de locaties in die regio. Iedere RCR vergadert minimaal twaalf keer per jaar onderling en minimaal vier keer per jaar met de regiomanager(s). Vaste of regelmatig terugkerende agendapunten zijn: - Terugblik op de afgelopen periode; - Algemene gang van zaken op de locaties in de regio; - Activiteitenaanbod op de locaties in de regio; - Bezetting en bejegening op de locaties in de regio; - Inventarisatie knelpunten voor de CCR en nieuws uit de CCR; - Afspraken en plannen voor vernieuwing en ontwikkelingen op de locaties in de regio; - Beleid op uitvoeringsniveau (hoe ziet het beleid eruit op de locaties?); - Besluiten die in voorbereiding zijn en waarvoor de RCR om advies moet worden gevraagd. 2.3 CENTRAAL NIVEAU: CENTRALE CLIËNTENRAAD (CCR) De centrale cliëntenraad (CCR) is samengesteld uit afgevaardigden van de regionale cliëntenraden (in principe twee vertegenwoordigers per RCR) en vergadert minimaal acht keer per jaar onderling en minimaal zes keer per jaar met de bestuurder en de bestuurssecretaris (centrale overlegvergadering). Tot 2012 had de CCR minimaal vier keer per jaar een overleg met de directeur Holding en vier keer per jaar een vragenuurtje met de bestuurder. Daarnaast spraken de voorzitter van de CCR en de directeur Holding elkaar eens in de zes weken over de lopende zaken. In de loop van 2012 is de directiestructuur gewijzigd, waardoor de CCR vanaf september overleg voerde met de bestuurder. Het vragenuurtje werd hierdoor overbodig en met het oog op de transparantie werd besloten de individuele gesprekken niet voort te zetten. Verder heeft de CCR eens per jaar informeel overleg met de raad van toezicht. Tijdens dit informatieve overleg wisselen de leden van de raad van toezicht en de leden van de CCR van gedachten over de algemene gang van zaken. Ook heeft ieder jaar een gesprek plaats tussen de voorzitter van de CCR en de voorzitter van de raad van toezicht, waarbij de JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT

7 voorzitter van de raad van toezicht onder andere feedback vraagt over het functioneren van de bestuurder. Vaste agendapunten tijdens de centrale overlegvergadering zijn: - Terugblik op de afgelopen periode; - Informatie vanuit de regio s; - Algemene gang van zaken als geheel; - Beleidsuitvoering die voor de hele REAKTGROEP geldt; - Afspraken en plannen voor vernieuwing en ontwikkelingen; - Begroting en financiële verantwoording; - Besluiten die in voorbereiding zijn en waarvoor de CCR om advies moet worden gevraagd. Hierbij worden afspraken gemaakt over het tijdstip en de manier waarop de CCR in de verdere besluitvorming wordt betrokken.de voorzitter van de raad van toezicht vraagt onder andere de voorzitter van de CCR feedback op het functioneren van de bestuurder. 6 - JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT 2012

8 3. SAMENSTELLING CLIËNTENRADEN 3.1 CCR Leden per 31 december 2012 Ben Bakker, Hetty van Beelen, Jan Willem Bijl, Jacques Demouge, Krien van der Meer, Hilde Olvers (voorzitter), Gerard Walsmit, Martijn Wijand en Johan van Zeijl In: Martijn Wijand en Hetty van Beelen Tijdelijk uit: Fred de Zoete Aspirant-leden: Jan Willem Bijl Dagelijks bestuur: geen Coach/ondersteuner: Anneke Heijdra, 16 uur per week Motivatie De leden van de CCR nemen deel aan deze raad om er te kunnen zijn voor mensen met een ggz-achtergrond. Ze benutten hun vaardigheid en kennis in het belang van andere ggz-cliënten en/of om op te komen voor mensen die het zelf niet goed kunnen verwoorden. Andere redenen die CCR-leden opgeven als motivatie zijn: het leuk vinden om met alle ontwikkelingen binnen de REAKTGROEP bezig te zijn, via ervaringen en ideeën de organisatie kunnen verbeteren, het delen en praktisch toepassen van de eigen (werk)ervaring en het opdoen van bestuurlijke ervaring. Werkwijze - De voorzitter stelt in overleg met de ondersteuner de agenda samen. - In 2012 vergaderde de CCR vijftien keer onderling, twee keer met de directeur Holding en vijf keer met de bestuurder, waarvan één keer een ingelast kort overleg in verband met de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst. Ook had de CCR een keer overleg met de raad van toezicht. - De CCR organiseerde twee keer een gezamenlijke radendag. Op de radendagen wisselen de leden van de regionale cliëntenraden onderling ervaringen uit en doen ze nieuwe ideeën en inspiratie op. Tijdens de radendag in oktober werd de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze wordt om de twee jaar geëvalueerd. De radendagen worden ook gebruikt om de raden te informeren over ontwikkelingen en om deskundigheid te bevorderen. 3.2 RCR DEN HAAG Leden per 31 december 2012 Ruud Dorlas, Didi de Groot, Herie Kemper, Mangala van Kessel, Krien van der Meer (voorzitter), Henk van Tongeren, Rob Willems en Johan van Zeijl In: geen Uit: geen Aspirant-leden: Herbie Kemper Dagelijks bestuur: nog in oprichting Coach/ondersteuner: Anneke Heijdra, 10 uur per week Motivatie De leden van de RCR Den Haag nemen deel aan de regionale cliëntenraad om op te komen voor de belangen van alle cliënten die de locaties in Den Haag bezoeken. Dat doen ze door naar de ervaringen van cliënten te luisteren en namens die cliënten kritische vragen te stellen aan de regiomanagers en via de CCR ook aan de bestuurder. Voor sommige leden is het opdoen van bestuurlijke ervaring een reden om deel te nemen. Werkwijze - De RCR Den Haag streeft ernaar een proactieve raad te zijn. De raadsleden behartigen de belangen van de cliënten op de locaties De Brink, Johannes van Duuren, de Platinaweg en het Sterhuis. JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT

9 De satellietlocaties het Koetshuis, Wateringseveld en de Zeester gingen per 15 februari 2012 over naar Anton Constandse. - Naast de vaste onderwerpen van gesprek kwamen tijdens de raadsvergaderingen onderwerpen ter sprake die op dat moment de aandacht vroegen. - In 2012 kwam de RCR iedere drie weken bij elkaar. De raad vergaderde vijftien keer, waarvan vier keer met de regiomanagers Hans Zeegers en Wilma Roerade. De frequentie met de regiomanager is op verzoek van de RCR verhoogd, mede door de pilots, waarmee de nieuwe werkwijze werd uitgeprobeerd. Hans Zeegers was extra aanwezig bij de vergaderingen van de RCR om deze ontwikkelingen door te spreken. - De raadsleden namen deel aan de twee radendagen in Gouda. - Drie leden uit Den Haag zitten in de klankbordgroep voor cliënten. - De raad werkt op de Platinaweg met cliënten die als contactpersoon verbonden zijn aan de raad. Deze cliënten zijn niet lid van de raad, maar er wel actief bij betrokken. - Twee raadsleden vertegenwoordigen de raad in de CCR, waarin ze meedenken over beleidszaken en de algemene belangen van de cliënten van de REAKTGROEP behartigen. Locatieoverleg - Op de locaties Platinaweg, het Sterhuis en Johannes van Duuren werd respectievelijk twaalf, drie en twee keer een locatieoverleg voor cliënten georganiseerd. Onderwerpen op deze locatieoverleggen waren onder andere: de nieuwe werkwijze met de merken CONNECT en TRACK, nieuws uit de regionale cliëntenraad en ontwikkelingen op de locatie in kwestie. - Bij het Sterhuis vond een verkiezing van een raadslid plaats en werd gesproken over de veiligheid. Het voorgaande jaar waren samen met het team al acties ingezet om deze te verbeteren. Via een enquête onder de cliënten werd door de RCR het gevoel van veiligheid gepeild en besproken. Naar aanleiding daarvan werden aanvullende afspraken gemaakt. - Bij Johannes van Duuren werd onder andere gesproken over het rookbeleid en gastvrije ontvangst. - Thema s op de Platinaweg waren ondermeer de kwaliteit van de lucht, de enquête: cliënt met verantwoordelijkheden en het ronde- tafel- gesprek. Deze is uitgebreid naar de andere Haagse locaties. Met de resultaten daarvan kan de raad de regiomanagers adviezen geven voor Op de klinische locatie De Brink is een locatieoverleg lastiger te organiseren. De raad heeft deze locatie wel een paar keer bezocht om met de cliënten daar in gesprek te gaan, naar hun wensen te vragen via een spreekuur en een rondje te maken langs de werkprojecten. 8 - JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT 2012

10 3.3 RCR HAAGRAND Leden per 31 december 2012 Hilde Olvers (voorzitter), Pim Tabink, Gerard Walsmit en Mariëlle Weerdenburg In: Pim Tabink Uit: Piet de Winter Aspirant-leden: Pim Tabink Dagelijks bestuur: geen Coach/ondersteuner: Yvonne van der Waal, 8 uur per week Motivatie De leden van de RCR Haagrand nemen deel aan de regionale cliëntenraad om zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van de cliënten, ondermeer door te letten op de kwaliteit en het aanbod van de activiteiten op de locaties. Tijdens het overleg met de regiomanager stellen ze kritische vragen over de werkwijze op de locaties. Werkwijze - Begin 2012 werd de reeds geplande reorganisatie uitgevoerd. Helaas verliep de communicatie hierover naar de cliënten niet op de manier waarop de raad begin december 2011 had aangedrongen bij management en bestuurder. Cliënten werden van de ene dag op de andere geconfronteerd met het vertrek van vertrouwde gezichten en sluiting van de locatie voor een groot deel van de uren. Dit leidde hier en daar tot onrust en onzekerheid onder de cliënten, maar ook tot onvrede en een geringer aanbod van activiteiten. - De leden van de RCR Haagrand behartigden de belangen van de cliënten op de locaties zo goed mogelijk, maar kregen desondanks te maken met cliënten die het de raad kwalijk namen te hebben ingestemd met de reorganisatie. - De regio Haagrand bestond in 2012 uit de locaties Leidschendam, Voorburg, Wassenaar, Ypendael en Zoetermeer. De locatie Wassenaar werd in de loop van het jaar gesloten. - Naast de vaste onderwerpen van gesprek werd tijdens raadsvergaderingen gesproken over onderwerpen die op dat moment de aandacht vroegen. De ondersteuner maakte de notulen en zorgde voor de verspreiding van agenda, notulen en adviesaanvragen en dergelijke. De meeste vergaderingen vonden plaats in Zoetermeer vanwege de geschikte vergaderruimte op die locatie, maar incidenteel bracht de raad ook een bezoek aan de locatie Leidschendam. Daar bleven raadsleden ook wel napraten met cliënten om hen te vragen naar hun mening over het activiteitenaanbod. - De raad kwam in 2012 in totaal twintig keer bijeen voor een vergadering, waarvan vier vergaderingen officieel werden gecombineerd met een overleg met Henrie de Vogel, regiomanager van Haagrand. Daarnaast schoof de regiomanager enkele keren aan bij de onderlinge vergadering van de RCR om belangrijke ontwikkelingen te bespreken en ook vond tussentijds contact per plaats tussen de voorzitter van de raad en de regiomanager over zaken die dringend aandacht nodig hadden. - Locatieoverleg - Op de locaties in Voorburg en Zoetermeer vond drie keer een locatieoverleg voor cliënten plaats. Het locatieoverleg werd in het algemeen redelijk tot goed bezocht. - In Zoetermeer werd het overleg in verschillende groepen gesplitst om ook cliënten die niet zo snel het woord nemen naar hun ervaringen te kunnen vragen. - Cliënten werden op deze locaties geïnformeerd over de pilots die van start gingen in het kader van het project Resultaatgericht werken. In Voorburg ging de pilot gepaard met een verbouwing en een facelift van de locatie. Deze is nu ingericht volgens de nieuwe richtlijnen wat betreft de huisstijl en maakt naar de mening van de raad een professionele en gastvrije indruk. - Twee raadsleden vertegenwoordigen de raad in de CCR, waarin ze meedenken over beleidszaken en de algemene belangen van de cliënten behartigen. JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT

11 3.4 RCR MIDDEN-HOLLAND Leden per 31 december 2012 Ben Bakker, Michael Breedijk, Jacques Demouge (voorzitter), Alie Landsmeer, Wil van der Weijden en Maarten Woerlee In: Maarten Woerlee en Alie Landsmeer Uit: Christine Schell Aspirant-leden: geen Dagelijks bestuur: geen Coach/ondersteuner: Yvonne van der Waal, 8 uur per week Motivatie De leden van de RCR Midden-Holland nemen deel aan de regionale cliëntenraad om zo goed mogelijk de belangen van de cliënten behartigen. De raadsleden voelen zich verantwoordelijk en betrokken bij de REAKTGROEP. Daarbij willen ze hun eigen kennis, bekwaamheid en ervaring op verschillende gebieden op een nuttige en zinvolle manier inzetten namens cliënten die dat niet kunnen. Werkwijze - Begin 2012 werd de aangekondigde reorganisatie uitgevoerd. Dit ging gepaard met veel onvrede onder de cliënten. De RCR kregen het verwijt akkoord te zijn gegaan met de reorganisatie. Achter de schermen probeerde de raad echter - meer dan cliënten begrepen - de reorganisatie voor cliënten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door omstandigheden moest deze echter sneller worden uitgevoerd dan wenselijk was voor de cliënten. - De leden van de RCR Midden-Holland behartigden in 2012 de belangen van de cliënten op de locaties Boskoop, Gouda en Schoonhoven. Naast de vaste onderwerpen van gesprek werd tijdens raadsvergaderingen gesproken over onderwerpen die op dat moment de aandacht vroegen. Wil van der Weijden maakte de notulen en de ondersteuner zorgde voor de verspreiding van de agenda, notulen en adviesaanvragen en dergelijke. De raad heeft een vaste vergaderruimte op de Hoge Gouwe 89 in Gouda. - De raad kwam in 2012 twintig keer bijeen voor een vergadering, waarvan er vijf werden gecombineerd met een overleg met de regiomanager. Locatieoverleg - In Schoonhoven vond enkele malen een locatieoverleg voor cliënten plaats. - Op de Hoge Gouwe 65 vond in 2012 op advies van de cliëntenraad sinds de zomer elke maand een locatieoverleg plaats. Dit overleg wordt georganiseerd en voorgezeten door een medewerker. Punten vanuit de cliëntenraad vormen een vast onderdeel van de agenda. De raad vond het belangrijk op deze locatie maandelijks een overleg voor cliënten te houden omdat verschillende doelgroepen werden samengevoegd, wat van iedereen nogal wat aanpassing vraagt. Regelmatig overleg maakte het mogelijk vragen en onduidelijkheden snel te bespreken. - Cliënten werden in een aparte bijeenkomst geïnformeerd over het project Resultaatgericht werken en hoe de nieuwe manier van werken werd geïntroduceerd en in pilots in de praktijk werd uitgeprobeerd. - Twee raadsleden vertegenwoordigen de raad in de CCR, waarin ze meedenken over beleidszaken en de algemene belangen van de cliënten van REAKT vertegenwoordigen JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT 2012

12 3.5 RCR NOORD-HOLLAND Leden per 31 december 2012 Hetty van Beelen, Edith de Best, Paul Harmse, Karin Hogema, Titus Krijgsman, Eric Seerden (waarnemend voorzitter), Ed Siegrest, (voorzitter), Oeno Vermeulen, Johan Visser en Martijn Wijand In: geen Uit: geen Apirant-leden: geen Dagelijks bestuur: Eric Seerden en Ed Siegrest Coach/ondersteuner: Linda Hokken, 8 uur per week Motivatie De belangrijkste motivatie van de (aspirant)leden om deel te nemen aan de RCR is de stem te laten horen van de cliënten in de organisatie. Daarnaast willen leden de organisatie beter leren kennen en de achterban hierover kunnen informeren, maar ook het aanbod van activiteiten en de laagdrempeligheid bewaken. Werkwijze - De leden van de RCR Noord-Holland behartigden in 2012 de belangen van de cliënten op de locaties Purmerend, Velsen (Smederij), Zaandam, Hoorn en een deel van Castricum. Ook behartigden ze de belangen van cliënten die deelnemen aan de werkprojecten Echt Bakkums Groen en Grip. - Er werd één keer per maand vergaderd op basis van een agenda waarop naast een aantal vaste punten ook onderwerpen stonden die op dat moment de aandacht vroegen. Een week voor de raadsvergadering stelde het dagelijks bestuur in onderling overleg de agenda samen. Over lopende zaken overlegde het dagelijks bestuur tussendoor telefonisch of per en als dat nodig was, werd een extra overleg van het dagelijks bestuur en/of de raad ingepland. - Per kwartaal werd twee keer vergaderd met een of beide regiomanagers. - Vanuit de raad werden voor bepaalde onderwerpen kleine, kortlopende werkgroepen samengesteld. Ook namen leden soms zitting in andere werkgroepen en vertegenwoordigden leden de raad zo nu en dan bij externe bijeenkomsten en overleggen. - Twee leden namen op verzoek van de raad zitting in de centrale cliëntenraad, zodat de RCR Noord- Holland ook in de CCR goed vertegenwoordigd is. JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT

13 3.6 RCR RIJNMOND Leden per 31 december 2012 Jan Willem Bijl, Rinus Groenendijk, Sjaak van de Ruit, Sascha Tschepurnoj en Fred de Zoete (voorzitter) In: Sascha Tschepurnoj Uit: Mo Agenaou, Aladin Alzarow en Arthur van den Does Aspirant-leden: Sascha Tschepurnoj Dagelijks bestuur: geen Coach/ondersteuner: Yvonne van der Waal, 6 uur per week De ondersteuning van de RCR Rijnmond is dit jaar verdeeld tussen twee coach/ondersteuners. Yvonne van der Waal biedt praktische ondersteuning rond de vergaderingen. Eva van Velzen is beschikbaar voor voorbereiding op beleidsgebied en werkte samen met de voorzitter aan het werkplan en het ontwikkelen van een visie op medezeggenschap. Motivatie De leden van RCR Rijnmond nemen deel aan de regionale cliëntenraad omdat ze iets willen betekenen voor de cliënten van de locaties die ze vertegenwoordigen en omdat ze de medezeggenschap voor cliënten willen waarborgen en handen en voeten willen geven. De raad vindt het als belangenbehartiger vooral belangrijk te pleiten voor voldoende mogelijkheden voor cliënten om zich te ontwikkelen, het zoveel mogelijk terugdringen van sociaal isolement en het stimuleren van zelfvertrouwen van cliënten. Werkwijze - Begin van 2012 werd de aangekondigde reorganisatie uitgevoerd. Dit ging gepaard met veel onvrede onder de cliënten. De RCR heeft achter de schermen - meer dan cliënten begrepen - geprobeerd de reorganisatie voor de cliënten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door omstandigheden moest deze echter sneller worden uitgevoerd dan wenselijk was voor de cliënten. - De leden van de RCR Rijnmond behartigden in 2012 de belangen van de cliënten op de locaties Rietdijk, Soeda, Soeda Zevensprong, Vredehof en vanaf december 2012 de nieuwe locatie West- Blaak. - De RCR kwam zestien keer bijeen voor een vergadering, waarvan er vier werden gecombineerd met een overleg met de regiomanagers. De voorzitter besprak de agenda met de ondersteuner. Vaste agendapunten voor de raad waren het nieuws vanuit de diverse locaties, nieuws uit diverse overleggen met andere organisaties, contact met de achterban, naamsbekendheid van de eigen raad en het werven van nieuwe leden. - Met de regiomanagers werd gesproken over de algemene gang van zaken, plannen voor vernieuwing en ontwikkeling en voorgenomen besluiten waarvoor de raad om advies moest worden gevraagd. Een ander onderwerp van gesprek waren de pilots, die op verschillende locaties van start gingen om de nieuwe werkwijze uit te proberen. Locatieoverleg - Bij de locatie Soeda is na een periode van afwezigheid het locatieoverleg voor cliënten in ere hersteld, zodat cliënten weer hun vragen en zorgen kunnen bespreken. Vertegenwoordigers van de raad zijn daarbij aanwezig en nemen punten die van belang zijn mee naar het overleg met de regiomanager. - Er werd een opzet gemaakt voor een nieuw werkplan 2012/2013, waarin vooral doelstellingen zijn vastgelegd voor het opstellen van een visie vanuit het oogpunt van medezeggenschap, speerpunten waar aandacht voor moet komen en een communicatieplan. Hiervoor werd voorwerk gedaan door de voorzitter in samenwerking met coach/ondersteuner Eva van Velzen, die op de achtergrond ondersteuning biedt JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT 2012

14 4. ADVIES- EN INFORMATIERECHT Het adviesrecht is voor een cliëntenraad een belangrijk middel om vanuit cliëntperspectief invloed te hebben op de zorg. Daarnaast biedt het bespreken van tal van zaken de raden de mogelijkheid steeds weer hun zorg uit te spreken over de effecten van besluiten voor de cliënt. 4.1 CCR De raad behandelde in 2012 diverse adviesaanvragen. - Op 21 maart ontving de CCR een adviesaanvraag over een wijziging van de directiestructuur. Doel hiervan was de organisatie snel, slagvaardig en structureel voor te bereiden op de externe ontwikkelingen van de komende jaren. Twee vacatures op directieniveau werden niet ingevuld omdat de taakverdeling op dat moment voldeed. De CCR ging akkoord met deze wijziging. - Op 26 september ging de CCR in de centrale overlegvergadering met de bestuurder mondeling akkoord met het voorstel de onkostenvergoeding voor cliënten bij deelname aan een arbeidsproject te verhogen van 1,- naar 2,- per uur, zodat deze wijziging per 1 oktober kon worden doorgevoerd. Hoewel de CCR het niet nodig achtte hiervoor een schriftelijke adviesaanvraag af te wachten, stelde de CCR wel het recht op advies te willen behouden ten aanzien van de spelregels rond genoemde onkostenvergoeding. Deze volgden op 10 december en werden eveneens goedgekeurd door de CCR. - Op 16 oktober ontving de CCR een adviesaanvraag over de aanpassing van de barprijzen. Het prijsbeleid binnen REAKT was niet eenduidig meer en bij veel producten was de verkoopprijs inmiddels lager dan de inkoopprijs. De CCR ging akkoord met de aanpassing, ervan uitgaand dat prijsverhogingen puur samenhangen met hogere inkoopprijzen en niet bedoeld zijn om winst te maken. - Op 23 oktober ontving de CCR een adviesaanvraag over aanpassing van het klachtenreglement. Dit betrof een verzwaard advies. Doel was het reglement inhoudelijk aan te passen aan de dagelijkse praktijk. Zo is nu ook in het reglement vastgelegd dat de leden van de klachtencommissie personen van buiten de organisatie zijn. Een andere aanpassing is dat voor het indienen van een klacht voortaan een daartoe ontwikkeld formulier moet worden gebruikt. De CCR ging akkoord met de voorgestelde wijzigingen in het reglement, waarbij is afgesproken dat als een vertrouwenspersoon moet worden ingehuurd omdat een klacht niet kan worden opgelost, daartoe te allen tijde in overleg met het bestuur kan worden besloten op het moment dat dit nodig is. - Op 24 oktober ontving de CCR een adviesaanvraag over de vervanging van de REAKTIE door interactief intranet voor cliënten. Om een weloverwogen advies te kunnen geven, werd op locaties waar de REAKTIE verschijnt een enquête onder cliënten gehouden. Hun antwoorden speelden een belangrijke rol bij het opstellen van het uiteindelijke advies. De CCR verklaarde in te stemmen met de vervanging, mits de REAKTIE blijft verschijnen tot intranet voor cliënten toegankelijk is, het laatste nummer van de REAKTIE veel informatie bevat over interactief intranet, op alle locaties voldoende computers beschikbaar zijn voor cliënten om te kunnen inloggen, scholing wordt geboden in het gebruik van de computer en het werken met interactief intranet, activiteitenroosters op iedere locatie zichtbaar blijven en op alle locaties zo snel mogelijk een kabelkrant wordt ingevoerd waarop de actuele informatie te zien is die ook via intranet wordt aangeboden. Daarnaast gaf de CCR aan op de hoogte te willen blijven van de vorderingen van de werkgroep die het interactief intranet verder gaat ontwikkelen. - Op 13 november ontving de CCR een adviesaanvraag over de nieuwe manier van werken met de merken CONNECT en TRACK. De nieuwe werkwijze moet de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren door medewerkers in staat te stellen cliënten zo goed mogelijk en doelgericht te ondersteunen in een traject via aanbod op maat. De CCR ging akkoord met deze nieuwe manier van werken, mits cliënten over de nieuwe werkwijze worden geïnformeerd via een stappenplan met tijdspad. Daarbij dient ondermeer duidelijk te worden gemaakt dat TRACK niet per se naar (betaald) werk toe leidt en dat er binnen CONNECT voldoende aandacht blijft voor de cliënten. De CCR gaf aan bijtijds te willen worden betrokken bij het opstellen van een productportfolio voor cliënten. Ook JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van de REAKTGROEP. 2012 was een roerig en druk jaar met vele maatschappelijke ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG

JAARBERICHT 2012. Maak het mogelijk met de SIG JAARBERICHT 2012 1 Maak het mogelijk met de SIG De vier pijlers van de SIG Transparantie - uitleggen en overleggen Respect - gelijkwaardig zijn Autonomie - ikzelf: mijzelf kunnen zijn Professionaliteit

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum 1 Maastricht, december 2013 Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014

Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam. Amsterdam, 3 september 2014 Reactie van WOR-bestuurder op de voorwaarden en adviezen van de COR over de fijnstructuur van de Gemeente Amsterdam Amsterdam, 3 september 2014 2 ALGEMENE VOORWAARDEN EN ADVIEZEN Naast de brief waarin

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

2012 jaar verslag de huurcommissie

2012 jaar verslag de huurcommissie 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2 de huurcommissie 3 voorwoord Een zorgvuldige en efficiënte dienstverlening, afgestemd op de wensen van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Re-integratie

Vervolgonderzoek Re-integratie Vervolgonderzoek Re-integratie Begeleiding van bijstand naar werk juni 2009 Rekenkamer Amsterdam Vervolgonderzoek Re-integratie Begeleiding van bijstand naar werk juni 2009 Voorwoord Voor u ligt het vervolgonderzoek

Nadere informatie