INHOUDSOPGAVE. Voorwoord Cliëntenraad en WMCZ 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten Regionaal niveau: regionale cliëntenraad (RCR) Centraal niveau: centrale cliëntenraad (CCR) 5 3. Samenstelling cliëntenraden 3.1 CCR RCR Den Haag RCR Haagrand RCR Midden-Holland RCR Noord-Holland RCR Rijnmond Advies- en informatierecht 4.1 CCR RCR Den Haag RCR Haagrand RCR Midden-Holland RCR Noord-Holland RCR Rijnmond Evaluatie/resultaten werkplan CCR RCR Den Haag RCR Haagrand RCR Midden-Holland RCR Noord-Holland RCR Rijnmond Contact achterban Overige contacten 7.1 CCR RCR Den Haag RCR Haagrand RCR Midden-Holland RCR Noord-Holland RCR Rijnmond Acties en projecten 8.1 Focus! Pink Donut Cliënttevredenheidsonderzoek Klankbordgroep Nieuwe huisstijl Financiën Tot slot 29 Contactgegevens 31 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT

3 2 - JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT 2012

4 VOORWOORD Dit derde gezamenlijke jaarverslag van de vijf regionale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad van REAKT geeft een overzicht van de activiteiten van alle raden in Begin 2012 vond de aangekondigde reorganisatie plaats in Rotterdam, Haagrand en Midden-Holland. Dit ging met heel wat onrust gepaard. Een fors aantal medewerkers werd boventallig verklaard en anderen werden op andere locaties ingezet. Voor velen van ons betekende het dat we het van de ene dag op de andere moesten stellen zonder die ene medewerker op wie we jarenlang hadden kunnen bouwen, die we zo waren gaan vertrouwen en van wie we gewoon waren gaan houden. Het was een periode van verlies. We moesten wennen aan nieuwe gezichten, ervaren dat medewerkers door tijdsdruk veel minder aandacht voor ons leken te hebben en accepteren dat we nog maar een paar uur per dag bij REAKT terecht konden voor de inloop en de hobby. Kort daarna ging op veel locaties de pilot van start van het project Resultaatgericht werken. Dankzij subsidie van de overheid in het kader van het programma In voor zorg! startten - verspreid over bijna alle regio s - teams met de nieuwe manier van werken. Op veel plaatsen kreeg de locatie bovendien een facelift. Waar voorheen de naam REAKT stond, prijken inmiddels de merknamen CONNECT en TRACK op de gevel, alles natuurlijk nog wel steeds onder de noemer van de REAKTGROEP. Waar in dit verslag nog gesproken wordt over REAKT moet REAKTGROEP gelezen worden. Tegen het eind van het jaar besloot de bestuurder de nieuwe werkwijze op alle locaties in te voeren. De openingstijden waren gelukkig weer uitgebreid en het activiteitenaanbod verbreed. Een aantal cliënten werd van meet af aan actief betrokken bij het uitproberen van de nieuwe werkwijze. Teams kregen ondersteuning van een coach om de nieuwe werkwijze aan te leren en weten zich inmiddels ook in 2013 verzekerd van die ondersteuning. De raden volgen alle ontwikkelingen op de voet en blijven de belangen van de cliënten zo goed mogelijk behartigen. In dit verslag kijken we terug op 2012, een turbulent jaar waarin maatregelen zijn doorgevoerd die soms pijn deden, maar wel noodzakelijk waren voor het voortbestaan van de REAKTGROEP. En dát is uiteindelijk het hoogste doel dat de raden nastreven voor hun achterban. Namens de Raden, Hilde Olvers Voorzitter CCR Gouda, mei 2013 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT

5 1. CLIËNTENRAAD EN WMCZ Met het invoeren van de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) in 1996 kregen cliëntenraden wettelijk erkende bevoegdheden. De wet geeft een opsomming van de onderwerpen waarover de cliëntenraad advies of verzwaard advies mag uitbrengen. Bij een verzwaard advies kan de REAKTGROEP het advies niet zomaar naast zich neerleggen. Daarnaast kan de cliëntenraad ongevraagd advies uitbrengen over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Daarmee is de cliëntenraad een serieuze gesprekspartner voor de REAKTGROEP. De taak van de cliëntenraad is volgens de WMCZ het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Om dat goed te kunnen doen, heeft de cliëntenraad het recht op informatie, het recht op overleg en het recht om te adviseren. Dit betekent dat de REAKTGROEP de cliëntenraad alle informatie moet geven die de raad voor zijn taak nodig heeft en overleg voert zoals met elkaar is afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst. Met het maken van een jaarverslag zet de cliëntenraad op een rijtje wat de raad het afgelopen jaar heeft gedaan en heeft bereikt. Zo kan ook de achterban meekijken waarover gesproken is. 4 - JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT 2012

6 2. INTERNE ORGANISATIE CLIËNTENRADEN Medezeggenschap betekent dat cliënten en/of vertegenwoordigers op diverse niveaus binnen een zorginstelling, als collectief, gevraagd én ongevraagd invloed kunnen uitoefenen op voorgenomen besluiten die van invloed zijn op de positie van cliënten en de kwaliteit van zorg. De structuur van de medezeggenschap (lokaal, regionaal en centraal niveau) volgt zoveel mogelijk de organisatiestructuur van de REAKTGROEP. De cliëntenraden werken overeenkomstig de WMCZ. De samenwerkingsovereenkomst en het eigen huishoudelijk reglement geven ondersteuning bij het uitvoeren van de taken. 2.1 LOKAAL NIVEAU: LOCATIEOVERLEG VOOR CLIËNTEN De medezeggenschap begint op de plaats waar de zorg wordt verleend en dat is de locatie. Zeker op grotere locaties streeft de regionale cliëntenraad (RCR) ernaar in samenwerking met de regiomanager minimaal vier keer per jaar een locatieoverleg voor cliënten te organiseren. Hierbij zijn in principe de raadsleden aanwezig die binnen de regionale raad de locatie vertegenwoordigen, de coach/ondersteuner van de raad en de regiomanager, zodat cliënten op al hun vragen gelijk zo goed mogelijk antwoord kunnen krijgen. Vaste agendapunten tijdens het locatieoverleg voor cliënten zijn: - Algemene gang van zaken op de locatie; - Activiteiten/wensen van de cliënten op de locatie; - Ontwikkelingen binnen de REAKTGROEP; - Algemene gang van zaken bij de RCR; - Kiezen van kandidaat-raadsleden (een enkele keer). 2.2 REGIONAAL NIVEAU: REGIONALE CLIËNTENRAAD (RCR) De REAKTGROEP heeft vijf regionale cliëntenraden voor vier regio s. De regio Haagrand/Midden-Holland heeft twee regionale raden. De regionale cliëntenraden bestaan uit vertegenwoordigers van de diverse locaties die deel uitmaken van de regio. Ze komen op voor de belangen van de cliënten op de locaties in die regio. Iedere RCR vergadert minimaal twaalf keer per jaar onderling en minimaal vier keer per jaar met de regiomanager(s). Vaste of regelmatig terugkerende agendapunten zijn: - Terugblik op de afgelopen periode; - Algemene gang van zaken op de locaties in de regio; - Activiteitenaanbod op de locaties in de regio; - Bezetting en bejegening op de locaties in de regio; - Inventarisatie knelpunten voor de CCR en nieuws uit de CCR; - Afspraken en plannen voor vernieuwing en ontwikkelingen op de locaties in de regio; - Beleid op uitvoeringsniveau (hoe ziet het beleid eruit op de locaties?); - Besluiten die in voorbereiding zijn en waarvoor de RCR om advies moet worden gevraagd. 2.3 CENTRAAL NIVEAU: CENTRALE CLIËNTENRAAD (CCR) De centrale cliëntenraad (CCR) is samengesteld uit afgevaardigden van de regionale cliëntenraden (in principe twee vertegenwoordigers per RCR) en vergadert minimaal acht keer per jaar onderling en minimaal zes keer per jaar met de bestuurder en de bestuurssecretaris (centrale overlegvergadering). Tot 2012 had de CCR minimaal vier keer per jaar een overleg met de directeur Holding en vier keer per jaar een vragenuurtje met de bestuurder. Daarnaast spraken de voorzitter van de CCR en de directeur Holding elkaar eens in de zes weken over de lopende zaken. In de loop van 2012 is de directiestructuur gewijzigd, waardoor de CCR vanaf september overleg voerde met de bestuurder. Het vragenuurtje werd hierdoor overbodig en met het oog op de transparantie werd besloten de individuele gesprekken niet voort te zetten. Verder heeft de CCR eens per jaar informeel overleg met de raad van toezicht. Tijdens dit informatieve overleg wisselen de leden van de raad van toezicht en de leden van de CCR van gedachten over de algemene gang van zaken. Ook heeft ieder jaar een gesprek plaats tussen de voorzitter van de CCR en de voorzitter van de raad van toezicht, waarbij de JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT

7 voorzitter van de raad van toezicht onder andere feedback vraagt over het functioneren van de bestuurder. Vaste agendapunten tijdens de centrale overlegvergadering zijn: - Terugblik op de afgelopen periode; - Informatie vanuit de regio s; - Algemene gang van zaken als geheel; - Beleidsuitvoering die voor de hele REAKTGROEP geldt; - Afspraken en plannen voor vernieuwing en ontwikkelingen; - Begroting en financiële verantwoording; - Besluiten die in voorbereiding zijn en waarvoor de CCR om advies moet worden gevraagd. Hierbij worden afspraken gemaakt over het tijdstip en de manier waarop de CCR in de verdere besluitvorming wordt betrokken.de voorzitter van de raad van toezicht vraagt onder andere de voorzitter van de CCR feedback op het functioneren van de bestuurder. 6 - JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT 2012

8 3. SAMENSTELLING CLIËNTENRADEN 3.1 CCR Leden per 31 december 2012 Ben Bakker, Hetty van Beelen, Jan Willem Bijl, Jacques Demouge, Krien van der Meer, Hilde Olvers (voorzitter), Gerard Walsmit, Martijn Wijand en Johan van Zeijl In: Martijn Wijand en Hetty van Beelen Tijdelijk uit: Fred de Zoete Aspirant-leden: Jan Willem Bijl Dagelijks bestuur: geen Coach/ondersteuner: Anneke Heijdra, 16 uur per week Motivatie De leden van de CCR nemen deel aan deze raad om er te kunnen zijn voor mensen met een ggz-achtergrond. Ze benutten hun vaardigheid en kennis in het belang van andere ggz-cliënten en/of om op te komen voor mensen die het zelf niet goed kunnen verwoorden. Andere redenen die CCR-leden opgeven als motivatie zijn: het leuk vinden om met alle ontwikkelingen binnen de REAKTGROEP bezig te zijn, via ervaringen en ideeën de organisatie kunnen verbeteren, het delen en praktisch toepassen van de eigen (werk)ervaring en het opdoen van bestuurlijke ervaring. Werkwijze - De voorzitter stelt in overleg met de ondersteuner de agenda samen. - In 2012 vergaderde de CCR vijftien keer onderling, twee keer met de directeur Holding en vijf keer met de bestuurder, waarvan één keer een ingelast kort overleg in verband met de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst. Ook had de CCR een keer overleg met de raad van toezicht. - De CCR organiseerde twee keer een gezamenlijke radendag. Op de radendagen wisselen de leden van de regionale cliëntenraden onderling ervaringen uit en doen ze nieuwe ideeën en inspiratie op. Tijdens de radendag in oktober werd de nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze wordt om de twee jaar geëvalueerd. De radendagen worden ook gebruikt om de raden te informeren over ontwikkelingen en om deskundigheid te bevorderen. 3.2 RCR DEN HAAG Leden per 31 december 2012 Ruud Dorlas, Didi de Groot, Herie Kemper, Mangala van Kessel, Krien van der Meer (voorzitter), Henk van Tongeren, Rob Willems en Johan van Zeijl In: geen Uit: geen Aspirant-leden: Herbie Kemper Dagelijks bestuur: nog in oprichting Coach/ondersteuner: Anneke Heijdra, 10 uur per week Motivatie De leden van de RCR Den Haag nemen deel aan de regionale cliëntenraad om op te komen voor de belangen van alle cliënten die de locaties in Den Haag bezoeken. Dat doen ze door naar de ervaringen van cliënten te luisteren en namens die cliënten kritische vragen te stellen aan de regiomanagers en via de CCR ook aan de bestuurder. Voor sommige leden is het opdoen van bestuurlijke ervaring een reden om deel te nemen. Werkwijze - De RCR Den Haag streeft ernaar een proactieve raad te zijn. De raadsleden behartigen de belangen van de cliënten op de locaties De Brink, Johannes van Duuren, de Platinaweg en het Sterhuis. JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT

9 De satellietlocaties het Koetshuis, Wateringseveld en de Zeester gingen per 15 februari 2012 over naar Anton Constandse. - Naast de vaste onderwerpen van gesprek kwamen tijdens de raadsvergaderingen onderwerpen ter sprake die op dat moment de aandacht vroegen. - In 2012 kwam de RCR iedere drie weken bij elkaar. De raad vergaderde vijftien keer, waarvan vier keer met de regiomanagers Hans Zeegers en Wilma Roerade. De frequentie met de regiomanager is op verzoek van de RCR verhoogd, mede door de pilots, waarmee de nieuwe werkwijze werd uitgeprobeerd. Hans Zeegers was extra aanwezig bij de vergaderingen van de RCR om deze ontwikkelingen door te spreken. - De raadsleden namen deel aan de twee radendagen in Gouda. - Drie leden uit Den Haag zitten in de klankbordgroep voor cliënten. - De raad werkt op de Platinaweg met cliënten die als contactpersoon verbonden zijn aan de raad. Deze cliënten zijn niet lid van de raad, maar er wel actief bij betrokken. - Twee raadsleden vertegenwoordigen de raad in de CCR, waarin ze meedenken over beleidszaken en de algemene belangen van de cliënten van de REAKTGROEP behartigen. Locatieoverleg - Op de locaties Platinaweg, het Sterhuis en Johannes van Duuren werd respectievelijk twaalf, drie en twee keer een locatieoverleg voor cliënten georganiseerd. Onderwerpen op deze locatieoverleggen waren onder andere: de nieuwe werkwijze met de merken CONNECT en TRACK, nieuws uit de regionale cliëntenraad en ontwikkelingen op de locatie in kwestie. - Bij het Sterhuis vond een verkiezing van een raadslid plaats en werd gesproken over de veiligheid. Het voorgaande jaar waren samen met het team al acties ingezet om deze te verbeteren. Via een enquête onder de cliënten werd door de RCR het gevoel van veiligheid gepeild en besproken. Naar aanleiding daarvan werden aanvullende afspraken gemaakt. - Bij Johannes van Duuren werd onder andere gesproken over het rookbeleid en gastvrije ontvangst. - Thema s op de Platinaweg waren ondermeer de kwaliteit van de lucht, de enquête: cliënt met verantwoordelijkheden en het ronde- tafel- gesprek. Deze is uitgebreid naar de andere Haagse locaties. Met de resultaten daarvan kan de raad de regiomanagers adviezen geven voor Op de klinische locatie De Brink is een locatieoverleg lastiger te organiseren. De raad heeft deze locatie wel een paar keer bezocht om met de cliënten daar in gesprek te gaan, naar hun wensen te vragen via een spreekuur en een rondje te maken langs de werkprojecten. 8 - JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT 2012

10 3.3 RCR HAAGRAND Leden per 31 december 2012 Hilde Olvers (voorzitter), Pim Tabink, Gerard Walsmit en Mariëlle Weerdenburg In: Pim Tabink Uit: Piet de Winter Aspirant-leden: Pim Tabink Dagelijks bestuur: geen Coach/ondersteuner: Yvonne van der Waal, 8 uur per week Motivatie De leden van de RCR Haagrand nemen deel aan de regionale cliëntenraad om zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van de cliënten, ondermeer door te letten op de kwaliteit en het aanbod van de activiteiten op de locaties. Tijdens het overleg met de regiomanager stellen ze kritische vragen over de werkwijze op de locaties. Werkwijze - Begin 2012 werd de reeds geplande reorganisatie uitgevoerd. Helaas verliep de communicatie hierover naar de cliënten niet op de manier waarop de raad begin december 2011 had aangedrongen bij management en bestuurder. Cliënten werden van de ene dag op de andere geconfronteerd met het vertrek van vertrouwde gezichten en sluiting van de locatie voor een groot deel van de uren. Dit leidde hier en daar tot onrust en onzekerheid onder de cliënten, maar ook tot onvrede en een geringer aanbod van activiteiten. - De leden van de RCR Haagrand behartigden de belangen van de cliënten op de locaties zo goed mogelijk, maar kregen desondanks te maken met cliënten die het de raad kwalijk namen te hebben ingestemd met de reorganisatie. - De regio Haagrand bestond in 2012 uit de locaties Leidschendam, Voorburg, Wassenaar, Ypendael en Zoetermeer. De locatie Wassenaar werd in de loop van het jaar gesloten. - Naast de vaste onderwerpen van gesprek werd tijdens raadsvergaderingen gesproken over onderwerpen die op dat moment de aandacht vroegen. De ondersteuner maakte de notulen en zorgde voor de verspreiding van agenda, notulen en adviesaanvragen en dergelijke. De meeste vergaderingen vonden plaats in Zoetermeer vanwege de geschikte vergaderruimte op die locatie, maar incidenteel bracht de raad ook een bezoek aan de locatie Leidschendam. Daar bleven raadsleden ook wel napraten met cliënten om hen te vragen naar hun mening over het activiteitenaanbod. - De raad kwam in 2012 in totaal twintig keer bijeen voor een vergadering, waarvan vier vergaderingen officieel werden gecombineerd met een overleg met Henrie de Vogel, regiomanager van Haagrand. Daarnaast schoof de regiomanager enkele keren aan bij de onderlinge vergadering van de RCR om belangrijke ontwikkelingen te bespreken en ook vond tussentijds contact per plaats tussen de voorzitter van de raad en de regiomanager over zaken die dringend aandacht nodig hadden. - Locatieoverleg - Op de locaties in Voorburg en Zoetermeer vond drie keer een locatieoverleg voor cliënten plaats. Het locatieoverleg werd in het algemeen redelijk tot goed bezocht. - In Zoetermeer werd het overleg in verschillende groepen gesplitst om ook cliënten die niet zo snel het woord nemen naar hun ervaringen te kunnen vragen. - Cliënten werden op deze locaties geïnformeerd over de pilots die van start gingen in het kader van het project Resultaatgericht werken. In Voorburg ging de pilot gepaard met een verbouwing en een facelift van de locatie. Deze is nu ingericht volgens de nieuwe richtlijnen wat betreft de huisstijl en maakt naar de mening van de raad een professionele en gastvrije indruk. - Twee raadsleden vertegenwoordigen de raad in de CCR, waarin ze meedenken over beleidszaken en de algemene belangen van de cliënten behartigen. JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT

11 3.4 RCR MIDDEN-HOLLAND Leden per 31 december 2012 Ben Bakker, Michael Breedijk, Jacques Demouge (voorzitter), Alie Landsmeer, Wil van der Weijden en Maarten Woerlee In: Maarten Woerlee en Alie Landsmeer Uit: Christine Schell Aspirant-leden: geen Dagelijks bestuur: geen Coach/ondersteuner: Yvonne van der Waal, 8 uur per week Motivatie De leden van de RCR Midden-Holland nemen deel aan de regionale cliëntenraad om zo goed mogelijk de belangen van de cliënten behartigen. De raadsleden voelen zich verantwoordelijk en betrokken bij de REAKTGROEP. Daarbij willen ze hun eigen kennis, bekwaamheid en ervaring op verschillende gebieden op een nuttige en zinvolle manier inzetten namens cliënten die dat niet kunnen. Werkwijze - Begin 2012 werd de aangekondigde reorganisatie uitgevoerd. Dit ging gepaard met veel onvrede onder de cliënten. De RCR kregen het verwijt akkoord te zijn gegaan met de reorganisatie. Achter de schermen probeerde de raad echter - meer dan cliënten begrepen - de reorganisatie voor cliënten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door omstandigheden moest deze echter sneller worden uitgevoerd dan wenselijk was voor de cliënten. - De leden van de RCR Midden-Holland behartigden in 2012 de belangen van de cliënten op de locaties Boskoop, Gouda en Schoonhoven. Naast de vaste onderwerpen van gesprek werd tijdens raadsvergaderingen gesproken over onderwerpen die op dat moment de aandacht vroegen. Wil van der Weijden maakte de notulen en de ondersteuner zorgde voor de verspreiding van de agenda, notulen en adviesaanvragen en dergelijke. De raad heeft een vaste vergaderruimte op de Hoge Gouwe 89 in Gouda. - De raad kwam in 2012 twintig keer bijeen voor een vergadering, waarvan er vijf werden gecombineerd met een overleg met de regiomanager. Locatieoverleg - In Schoonhoven vond enkele malen een locatieoverleg voor cliënten plaats. - Op de Hoge Gouwe 65 vond in 2012 op advies van de cliëntenraad sinds de zomer elke maand een locatieoverleg plaats. Dit overleg wordt georganiseerd en voorgezeten door een medewerker. Punten vanuit de cliëntenraad vormen een vast onderdeel van de agenda. De raad vond het belangrijk op deze locatie maandelijks een overleg voor cliënten te houden omdat verschillende doelgroepen werden samengevoegd, wat van iedereen nogal wat aanpassing vraagt. Regelmatig overleg maakte het mogelijk vragen en onduidelijkheden snel te bespreken. - Cliënten werden in een aparte bijeenkomst geïnformeerd over het project Resultaatgericht werken en hoe de nieuwe manier van werken werd geïntroduceerd en in pilots in de praktijk werd uitgeprobeerd. - Twee raadsleden vertegenwoordigen de raad in de CCR, waarin ze meedenken over beleidszaken en de algemene belangen van de cliënten van REAKT vertegenwoordigen JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT 2012

12 3.5 RCR NOORD-HOLLAND Leden per 31 december 2012 Hetty van Beelen, Edith de Best, Paul Harmse, Karin Hogema, Titus Krijgsman, Eric Seerden (waarnemend voorzitter), Ed Siegrest, (voorzitter), Oeno Vermeulen, Johan Visser en Martijn Wijand In: geen Uit: geen Apirant-leden: geen Dagelijks bestuur: Eric Seerden en Ed Siegrest Coach/ondersteuner: Linda Hokken, 8 uur per week Motivatie De belangrijkste motivatie van de (aspirant)leden om deel te nemen aan de RCR is de stem te laten horen van de cliënten in de organisatie. Daarnaast willen leden de organisatie beter leren kennen en de achterban hierover kunnen informeren, maar ook het aanbod van activiteiten en de laagdrempeligheid bewaken. Werkwijze - De leden van de RCR Noord-Holland behartigden in 2012 de belangen van de cliënten op de locaties Purmerend, Velsen (Smederij), Zaandam, Hoorn en een deel van Castricum. Ook behartigden ze de belangen van cliënten die deelnemen aan de werkprojecten Echt Bakkums Groen en Grip. - Er werd één keer per maand vergaderd op basis van een agenda waarop naast een aantal vaste punten ook onderwerpen stonden die op dat moment de aandacht vroegen. Een week voor de raadsvergadering stelde het dagelijks bestuur in onderling overleg de agenda samen. Over lopende zaken overlegde het dagelijks bestuur tussendoor telefonisch of per en als dat nodig was, werd een extra overleg van het dagelijks bestuur en/of de raad ingepland. - Per kwartaal werd twee keer vergaderd met een of beide regiomanagers. - Vanuit de raad werden voor bepaalde onderwerpen kleine, kortlopende werkgroepen samengesteld. Ook namen leden soms zitting in andere werkgroepen en vertegenwoordigden leden de raad zo nu en dan bij externe bijeenkomsten en overleggen. - Twee leden namen op verzoek van de raad zitting in de centrale cliëntenraad, zodat de RCR Noord- Holland ook in de CCR goed vertegenwoordigd is. JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT

13 3.6 RCR RIJNMOND Leden per 31 december 2012 Jan Willem Bijl, Rinus Groenendijk, Sjaak van de Ruit, Sascha Tschepurnoj en Fred de Zoete (voorzitter) In: Sascha Tschepurnoj Uit: Mo Agenaou, Aladin Alzarow en Arthur van den Does Aspirant-leden: Sascha Tschepurnoj Dagelijks bestuur: geen Coach/ondersteuner: Yvonne van der Waal, 6 uur per week De ondersteuning van de RCR Rijnmond is dit jaar verdeeld tussen twee coach/ondersteuners. Yvonne van der Waal biedt praktische ondersteuning rond de vergaderingen. Eva van Velzen is beschikbaar voor voorbereiding op beleidsgebied en werkte samen met de voorzitter aan het werkplan en het ontwikkelen van een visie op medezeggenschap. Motivatie De leden van RCR Rijnmond nemen deel aan de regionale cliëntenraad omdat ze iets willen betekenen voor de cliënten van de locaties die ze vertegenwoordigen en omdat ze de medezeggenschap voor cliënten willen waarborgen en handen en voeten willen geven. De raad vindt het als belangenbehartiger vooral belangrijk te pleiten voor voldoende mogelijkheden voor cliënten om zich te ontwikkelen, het zoveel mogelijk terugdringen van sociaal isolement en het stimuleren van zelfvertrouwen van cliënten. Werkwijze - Begin van 2012 werd de aangekondigde reorganisatie uitgevoerd. Dit ging gepaard met veel onvrede onder de cliënten. De RCR heeft achter de schermen - meer dan cliënten begrepen - geprobeerd de reorganisatie voor de cliënten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door omstandigheden moest deze echter sneller worden uitgevoerd dan wenselijk was voor de cliënten. - De leden van de RCR Rijnmond behartigden in 2012 de belangen van de cliënten op de locaties Rietdijk, Soeda, Soeda Zevensprong, Vredehof en vanaf december 2012 de nieuwe locatie West- Blaak. - De RCR kwam zestien keer bijeen voor een vergadering, waarvan er vier werden gecombineerd met een overleg met de regiomanagers. De voorzitter besprak de agenda met de ondersteuner. Vaste agendapunten voor de raad waren het nieuws vanuit de diverse locaties, nieuws uit diverse overleggen met andere organisaties, contact met de achterban, naamsbekendheid van de eigen raad en het werven van nieuwe leden. - Met de regiomanagers werd gesproken over de algemene gang van zaken, plannen voor vernieuwing en ontwikkeling en voorgenomen besluiten waarvoor de raad om advies moest worden gevraagd. Een ander onderwerp van gesprek waren de pilots, die op verschillende locaties van start gingen om de nieuwe werkwijze uit te proberen. Locatieoverleg - Bij de locatie Soeda is na een periode van afwezigheid het locatieoverleg voor cliënten in ere hersteld, zodat cliënten weer hun vragen en zorgen kunnen bespreken. Vertegenwoordigers van de raad zijn daarbij aanwezig en nemen punten die van belang zijn mee naar het overleg met de regiomanager. - Er werd een opzet gemaakt voor een nieuw werkplan 2012/2013, waarin vooral doelstellingen zijn vastgelegd voor het opstellen van een visie vanuit het oogpunt van medezeggenschap, speerpunten waar aandacht voor moet komen en een communicatieplan. Hiervoor werd voorwerk gedaan door de voorzitter in samenwerking met coach/ondersteuner Eva van Velzen, die op de achtergrond ondersteuning biedt JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT 2012

14 4. ADVIES- EN INFORMATIERECHT Het adviesrecht is voor een cliëntenraad een belangrijk middel om vanuit cliëntperspectief invloed te hebben op de zorg. Daarnaast biedt het bespreken van tal van zaken de raden de mogelijkheid steeds weer hun zorg uit te spreken over de effecten van besluiten voor de cliënt. 4.1 CCR De raad behandelde in 2012 diverse adviesaanvragen. - Op 21 maart ontving de CCR een adviesaanvraag over een wijziging van de directiestructuur. Doel hiervan was de organisatie snel, slagvaardig en structureel voor te bereiden op de externe ontwikkelingen van de komende jaren. Twee vacatures op directieniveau werden niet ingevuld omdat de taakverdeling op dat moment voldeed. De CCR ging akkoord met deze wijziging. - Op 26 september ging de CCR in de centrale overlegvergadering met de bestuurder mondeling akkoord met het voorstel de onkostenvergoeding voor cliënten bij deelname aan een arbeidsproject te verhogen van 1,- naar 2,- per uur, zodat deze wijziging per 1 oktober kon worden doorgevoerd. Hoewel de CCR het niet nodig achtte hiervoor een schriftelijke adviesaanvraag af te wachten, stelde de CCR wel het recht op advies te willen behouden ten aanzien van de spelregels rond genoemde onkostenvergoeding. Deze volgden op 10 december en werden eveneens goedgekeurd door de CCR. - Op 16 oktober ontving de CCR een adviesaanvraag over de aanpassing van de barprijzen. Het prijsbeleid binnen REAKT was niet eenduidig meer en bij veel producten was de verkoopprijs inmiddels lager dan de inkoopprijs. De CCR ging akkoord met de aanpassing, ervan uitgaand dat prijsverhogingen puur samenhangen met hogere inkoopprijzen en niet bedoeld zijn om winst te maken. - Op 23 oktober ontving de CCR een adviesaanvraag over aanpassing van het klachtenreglement. Dit betrof een verzwaard advies. Doel was het reglement inhoudelijk aan te passen aan de dagelijkse praktijk. Zo is nu ook in het reglement vastgelegd dat de leden van de klachtencommissie personen van buiten de organisatie zijn. Een andere aanpassing is dat voor het indienen van een klacht voortaan een daartoe ontwikkeld formulier moet worden gebruikt. De CCR ging akkoord met de voorgestelde wijzigingen in het reglement, waarbij is afgesproken dat als een vertrouwenspersoon moet worden ingehuurd omdat een klacht niet kan worden opgelost, daartoe te allen tijde in overleg met het bestuur kan worden besloten op het moment dat dit nodig is. - Op 24 oktober ontving de CCR een adviesaanvraag over de vervanging van de REAKTIE door interactief intranet voor cliënten. Om een weloverwogen advies te kunnen geven, werd op locaties waar de REAKTIE verschijnt een enquête onder cliënten gehouden. Hun antwoorden speelden een belangrijke rol bij het opstellen van het uiteindelijke advies. De CCR verklaarde in te stemmen met de vervanging, mits de REAKTIE blijft verschijnen tot intranet voor cliënten toegankelijk is, het laatste nummer van de REAKTIE veel informatie bevat over interactief intranet, op alle locaties voldoende computers beschikbaar zijn voor cliënten om te kunnen inloggen, scholing wordt geboden in het gebruik van de computer en het werken met interactief intranet, activiteitenroosters op iedere locatie zichtbaar blijven en op alle locaties zo snel mogelijk een kabelkrant wordt ingevoerd waarop de actuele informatie te zien is die ook via intranet wordt aangeboden. Daarnaast gaf de CCR aan op de hoogte te willen blijven van de vorderingen van de werkgroep die het interactief intranet verder gaat ontwikkelen. - Op 13 november ontving de CCR een adviesaanvraag over de nieuwe manier van werken met de merken CONNECT en TRACK. De nieuwe werkwijze moet de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren door medewerkers in staat te stellen cliënten zo goed mogelijk en doelgericht te ondersteunen in een traject via aanbod op maat. De CCR ging akkoord met deze nieuwe manier van werken, mits cliënten over de nieuwe werkwijze worden geïnformeerd via een stappenplan met tijdspad. Daarbij dient ondermeer duidelijk te worden gemaakt dat TRACK niet per se naar (betaald) werk toe leidt en dat er binnen CONNECT voldoende aandacht blijft voor de cliënten. De CCR gaf aan bijtijds te willen worden betrokken bij het opstellen van een productportfolio voor cliënten. Ook JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN REAKT

Voorwoord. Gerard Walsmit Voorzitter CCR

Voorwoord. Gerard Walsmit Voorzitter CCR Cliëntenraden REAKT Jaarverslag 2010 Voorwoord Voor u ligt het eerste gezamenlijke jaarverslag van de 5 Regionale Cliëntenraden (RCR) en de Centrale Cliënten Raad (CCR) van REAKT. Taken en bevoegdheden

Nadere informatie

REAKT: Persoonlijke ontwikkeling op maat Inleiding U doet het zelf! Voor elk wat wils De REAKT Groep

REAKT: Persoonlijke ontwikkeling op maat Inleiding U doet het zelf! Voor elk wat wils De REAKT Groep REAKT: Persoonlijke ontwikkeling op maat Inleiding Ziekte en problemen hebben vaak een behoorlijke invloed op het dagelijks leven. Voor mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen zijn zaken

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden. Samenstelling + taakverdeling CCR. A. Doelen voor de CCR

Inhoudsopgave. Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden. Samenstelling + taakverdeling CCR. A. Doelen voor de CCR Sjaloom Zorg 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding voor het jaar 2015/2016 en zittingsduur leden Samenstelling + taakverdeling CCR A. Doelen voor de CCR B. Doelen van de CCR m.b.t. de cliënten/ medewerkers

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012

Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012 Jaarverslag Cliëntenraad Stichting Onder Een Dak 2012 2 Voorwoord De cliëntenraad heeft zich het afgelopen jaar volop ingezet voor de cliënten van de Stichting u kunt meer over onze werkzaamheden lezen

Nadere informatie

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad!

Model Samenwerkingsovereenkomst organisatie en de vrijwilligersraad! organisatie en de vrijwilligersraad Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 De organisatie (Naam van de organisatie of instelling waarbinnen de vrijwilligersraad functioneert als zelfstandig orgaan). 1.2 De directie

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van de REAKTGROEP. 2012 was een roerig en druk jaar met vele maatschappelijke ontwikkelingen,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND

CLIËNTENRAAD FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND CLIËNTENRAAD FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND Ook in uw belang Meedenken en meepraten over een optimale kwaliteit van zorgen dienstverlening. In het belang van onze cliënten. Belangenbehartiging De Cliëntenraad

Nadere informatie

Reglement versie oktober 2016

Reglement versie oktober 2016 Reglement Cliëntenraad Lumens Artikel 1. Doel cliëntenraad De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van de klanten van Lumens en brengt - gevraagd en ongevraagd- advies uit over onderwerpen die

Nadere informatie

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad Meedenken, meepraten, meebeslissen in de Cliëntenraad Cliëntenraad Wat is een cliëntenraad? De cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten. Alle mensen die bij Syndion ondersteuning krijgen zijn

Nadere informatie

Jaarverslag. Pleegouderraad Pactum 2016

Jaarverslag. Pleegouderraad Pactum 2016 Jaarverslag Pleegouderraad Pactum 2016 Deventer- januari 2017 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Pleegouderraad van Pactum. Dit jaar was het vijfde zittingsjaar voor de Pleegouderraad. 2016

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt!

Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum. Uw mening telt! Cliëntenraad Zuyderland Medisch Centrum Uw mening telt! Inleiding De mening van cliënten en bezoekers is belangrijk voor het Zuyderland Medisch Centrum. Sinds 30 september 1998 heeft het ziekenhuis dan

Nadere informatie

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden

WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden WELKOM IN DE CLIËNTENRAAD 10 & vragen antwoorden Welkom in de cliëntenraad is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang,

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de Cliëntenraad & Dagbesteding

Alles wat je altijd al wilde weten over de Cliëntenraad & Dagbesteding Alles wat je altijd al wilde weten over de Cliëntenraad & Dagbesteding Wie betaalt de zorg? Gezondheidszorg is iets waar we allemaal recht op hebben in onze verzorgingsstaat. Daarom wordt de meeste zorg

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen 1. Begripsomschrijving Reglement ouderraad 1. De stichting De rechtspersoon, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), waaronder de speelzaallocaties

Nadere informatie

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting

Goede Raad.. Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009. Samenvatting Goede Raad Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen Raad voor Werk en Inkomen, juni 2009 Samenvatting Inleiding De uitvoeringsstructuur in de sociale zekerheid is veranderd: CWI en UWV zijn samengevoegd.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad BovenIJ Ziekenhuis Partijen: stichting BovenIJ Ziekenhuis te Amsterdam ten deze vertegenwoordigd door de heer mr. R.R.M. Berendsen, nader te noemen: de directie En

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster.

Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van het cluster. 2. De Cliëntenraad bevordert het zo goed mogelijk functioneren

Nadere informatie

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag!

De cliëntenraad. Uw mening horen wij graag! Zorgcentrum Horizon De cliëntenraad Uw mening horen wij graag! De cliëntenraad Inhoud Uw mening horen wij graag Uw mening 4 Wat is een cliëntenraad 4 Lid worden van de cliëntenraad? 5 Wat doet een cliëntenraad?

Nadere informatie

Clientenraad Regio Zuidwest

Clientenraad Regio Zuidwest Clientenraad Regio Zuidwest T 073 55 88 618 Theerestraat 42 M 06-22831521 5271 GD Sint-Michielsgestel clientenraadregiozuidwest@kentalis.nl Postbus 7 www.kentalis.nl 5270 BA Sint-Michielsgestel Koninklijke

Nadere informatie

Werkplan 2016 Centrale oudercommissie Kinderdagverblijven Tinker Bell Zoetermeer

Werkplan 2016 Centrale oudercommissie Kinderdagverblijven Tinker Bell Zoetermeer Werkplan 2016 Centrale oudercommissie Kinderdagverblijven Tinker Bell Zoetermeer 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenstelling oudercommissie 3 Overlegcyclus 4 Werkgroepen 4.1. Pedagogische kwaliteit 4.2.

Nadere informatie

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 1 Inhoud Cliëntenraad (CR)... 3 De taak van de cliëntenraad... 3 Bevoegdheden... 3 Samenstelling cliëntenraad...

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad Bartiméus

Centrale Cliëntenraad Bartiméus Jaarverslag 2016 Centrale Cliëntenraad Bartiméus Inhoudsopgave blz. Voorwoord 3 Samenstelling van de Centrale Cliëntenraad 4 Jaarplan Centrale Cliëntenraad 5 Commissie 5 Vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland

Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Ondernemingsraad AB Zuid-Holland Jaarverslag 2016 Voorwoord Beste collega s, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de ondernemingsraad van AB Zuid-Holland. Het jaarverslag gaat over de periode november

Nadere informatie

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster.

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. 2. De cliëntenraad helpt mee om alles

Nadere informatie

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen in de. Cliëntenraad Meedenken, meepraten, meebeslissen in de Cliëntenraad Cliëntenraad Wat is een cliëntenraad? Iedereen die bij Syndion ondersteuning krijgt is cliënt van Syndion. Cliëntenraden komen op voor de belangen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Cliëntenraad. medezeggenschap voor cliënten.

Cliëntenraad. medezeggenschap voor cliënten. Cliëntenraad medezeggenschap voor cliënten www.pleyade.nl De cliënt is ervaringsdeskundige Leven zoals u gewend bent Wanneer u in een zorginstelling woont of gebruik maakt van de diensten van de thuiszorg,

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017 JAARVERSLAG 2016 EN WERKPLAN 2017 CLIЁNTENRAAD SYNTHESE Twan Christians (Oud lid / Voorzitter) Sander Brugmans (Interim-Voorzitter) Esther van der Wegen (Secretariële ondersteuning) VOORWOORD De cliëntenraad

Nadere informatie

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland

Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Jaarverslag van de Cliëntenraad DZS 2011 Diabetes Zorgsysteem West-Friesland Als het getij verandert moet men de bakens verzetten Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Cliëntenraad 4 3. Bevoegdheden Cliëntenraad

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor!

Even voorstellen: de cliëntenraad. Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Even voorstellen: de cliëntenraad Tevreden patiënten... daar doen we alles voor! Wat doet de Cliëntenraad (CR) van het St.Jans Gasthuis Weert voor u? De CR behartigt de gemeenschappelijk belangen van cliënten

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel 024 3604332 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Functies en taken 4. Instemming en advies 5. Werkwijze vergaderingen 6. Vergaderdata 7. Concept

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN

1. Inleiding. 2. Doelstelling CIHN WERKPLAN 2014-2017 1. Inleiding De Cliëntenraad is het orgaan dat zich inzet om de belangen van de patiënt van de CIHN te behartigen. Langzamerhand groeit de raad steeds meer in die rol. Vooral als je

Nadere informatie

JAARVERSLAG Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de cliëntenraad.

JAARVERSLAG Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de cliëntenraad. JAARVERSLAG 2011 De doelstelling van de Cliëntenraad Wsw Venlo, Beesel en Bergen De doelstelling van de cliëntenraad Wsw is om op te komen voor de belangen van alle mensen met een Wsw-indicatie in de gemeenten

Nadere informatie

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten.

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. Beste cliënten, In deze folder leggen we uit wat medezeggenschap is, wat de cliëntenraad (CR) doet, hoe wij werken en wie wij zijn. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. 2 Wat doen

Nadere informatie

REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN

REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN Cliëntenraad Rgc 1 REGIONAAL GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CENTRUM (Rgc) ZEEUWS - VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Pagina 3 HOOFDSTUK 1 Pagina 4 Organisatie, samenstelling en taakstelling cliëntenraad.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële cliëntenraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Meepraten en meedoen!

Meepraten en meedoen! Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers Meepraten en meedoen! Philadelphia voor alle relaties Het beste uit jezelf Jouw mening vinden wij belangrijk Jij bent cliënt van Philadelphia.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden

Medezeggenschap cliënten van Aafje. Lokale, regio en centrale cliëntenraden Medezeggenschap cliënten van Aafje Lokale, regio en centrale cliëntenraden Inhoudsopgave Bladzijde 1 Inleiding... 1 2 Lokale cliëntenraad... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Juridisch kader... 2 2.3. Informatievoorziening...

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Jaarplan MR De Tjalk

Jaarplan MR De Tjalk Jaarplan MR De Tjalk 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 4 3 Taakverdeling MR 4 4 Vergaderdata MR 2015-2016 5 5 Vergaderdata GMR 2015-2016 5 6 Jaarplanning 6

Nadere informatie

Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang

Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang april 2009 Click is onderdeel van KOREIN Reglement medezeggenschap Click gastouderopvang 1 Begripsomschrijving Ouder Gastouder Gastouder aan huis een persoon

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP INLEIDING: 2 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 ARTIKEL 2 DOELSTELLING EN DOELEN 3 ARTIKEL 3 SAMENSTELLING EN BENOEMING 3

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT

VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT VERORDENING CLIËNTENPARTICIPATIE SOCIALE WERKVOORZIENING CRANENDONCK, NEDERWEERT EN WEERT De raad van de gemeente Nederweert; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nederweert nr 2008-45,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Artikel 1 : Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in overeenstemming met artikel 6, zevende lid, van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Inspraak van de cli nt bij Pluryn. Medezeggenschap

Uitgebreide versie. Inspraak van de cli nt bij Pluryn. Medezeggenschap Uitgebreide versie Inspraak van de cli nt bij Pluryn Inspraak van de clint bij Pluryn De besluiten van Pluryn hebben invloed op het leven van clinten. Ben jij een clint van Pluryn? Dan kun je meedenken

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

C liëntenraad Waterlandziekenhuis

C liëntenraad Waterlandziekenhuis C liëntenraad Waterlandziekenhuis Jaarverslag 2013 lnhoud 1. Voon voord...,... 2. Samenstelling Cliëntenraad in 2013... 3. Visie Cliëntenraad... 4. Bevoegdheden van de Cliëntenraad... 5. Werkwijze van

Nadere informatie

De cliëntenraad. in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren

De cliëntenraad. in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren De cliëntenraad in een woonvorm, activiteitencentrum of werkcentrum voor mensen met een lichamelijke handicap of nietaangeboren hersenletsel Ik vind dat de belangen van mensen met een handicap of niet-aangeboren

Nadere informatie

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012 Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven Jaarverslag 2012 Algemeen Inleiding De Lumens Groep is een klantgerichte organisatie waar rekening wordt gehouden met de eisen, behoeften en verwachtingen van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Scholenoverleg regionaal samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven Kempenland.

Huishoudelijk reglement Scholenoverleg regionaal samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven Kempenland. AB 140123 Huishoudelijk reglement Scholenoverleg regionaal samenwerkingsverband voor passend voortgezet onderwijs Eindhoven Kempenland. Vastgesteld door het bestuur d.d. 23-01-2014 Status procedure ingevolge

Nadere informatie

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg

Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia Zorg Het beste uit jezelf 2 Reglement voor de cliëntenraden van Stichting Philadelphia Zorg Stichting Philadelphia

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008.

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008. 1 De raad van de gemeente Gemert-Bakel, gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2008. gelet op de verplichtingen op basis van de artikelen 9, 11 en 12 van de WMO:

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016

DE CLIËNTENRAAD. Uw mening horen wij graag. mei 2016 DE CLIËNTENRAAD Uw mening horen wij graag mei 2016 Cliëntenraad Horizon Zorgcentrum Boeier 2 1721 GA Broek op Langedijk Tel. 0226 314430 info@horizonzorgcentrum.nl www.horizonzorgcentrum.nl Uw mening Uw

Nadere informatie

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 Reglement Senas-zorg Cliëntenraad Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 1 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Installatie 4 Artikel 3 Doel en taken

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

WERKPLAN LISIDUNAHOF 2017

WERKPLAN LISIDUNAHOF 2017 WERKPLAN LISIDUNAHOF 2017 INHOUDSOPGAVE Blz 1. Inleiding 3 2 Verschillende cliëntenraden 3 2.1 Historie 3 2.2 Doelstelling locatiecliëntenraad 3 2.3 Samenstelling 4 2.4 Werkwijze 4 3. Activiteiten 2017

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2014-2015) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2015 Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant clientenraad@jeugdzorg-nb.nl s- Hertogenbosch, 1 mei 2016 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag aan waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave. pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen... pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen pag 4 Vorming Centrale

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Communicatieplan Medezeggenschapsraad 1. Inleiding De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Mient wordt gevormd door een deel van personeel en een gedeelte door ouders. De teamleden en ouders zijn

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de Koet 2017-2018 Jaarplan MR - OBS de Koet 2017-2018 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Taakstelling...3 3. Samenstelling en taken....4 4. Onderwerpen......4 4.1 Cyclische onderwerpen...4

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD De Cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2013 en geeft aan waar zij in 2014 aandacht aan wil

Nadere informatie

Cliëntenraad GGZ Rivierduinen. Regio Duin- & Bollenstreek/Leiden

Cliëntenraad GGZ Rivierduinen. Regio Duin- & Bollenstreek/Leiden Cliëntenraad GGZ Rivierduinen Regio Duin- & Bollenstreek/Leiden Wat is een cliëntenraad? Een cliëntenraad is een groep cliënten die opkomt voor de belangen van alle cliënten van een zorginstelling. Als

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad t Ruimteschip

Medezeggenschapsraad t Ruimteschip 1. Visie Medezeggenschapsraad t Ruimteschip Wij bewaken de ruimte die de kinderen krijgen Motto t Ruimteschip is de school waar het kind de ruimte krijgt De MR bewaakt de ruimte die het kind op t Ruimteschip

Nadere informatie