VIANEN Dorpskernen VISIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIANEN Dorpskernen VISIE"

Transcriptie

1 VIANEN Dorpskernen VISIE

2

3 Vianen Visie dorpskernen identificatie planstatus projectnummer: datum: auteurs: R.J.M.M. Schram C. Luyten opdrachtgever: Gemeente Vianen

4 Rho Adviseurs bv Niets

5 Inhoud 1. Inleiding blz Wonen, leefbaarheid en werken 5 3. Bevindingen 7 4. Algemene visie Verankering van de Visie in het bestemmingsplan Overige doorwerking 17 Rho adviseurs voor leefruimte

6 2 Inhoud Rho adviseurs voor leefruimte

7 1. Inleiding 3 Aanleiding De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat de gemeenteraad voor het gehele gemeentelijke grondgebied één of meerdere bestemmingsplannen vaststelt. In deze bestemmingsplannen wordt een bestemming toegewezen aan de gronden in het plangebied. Aangezien bestemmingsplannen maximaal 10 jaar oud mogen zijn, dienen zij elke tien jaar opnieuw te worden vastgesteld. De nu geldende bestemmingsplannen voor de kernen Hagestein, Zijderveld en Everdingen zijn in 2004 vastgesteld. Met als gevolg dat voor deze kernen dit jaar een nieuw bestemmingsplan vastgesteld moet worden. De gemeente Vianen is daarom gestart met het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen voor de bestaande kernen. Deze plannen moeten zich richten op de vitaliteit en leefbaarheid van de drie kernen, wat het planologisch vastleggen van de bestaande situatie overstijgt. Er moet namelijk ook ruimte zijn om maatschappelijke vraagstukken te faciliteren, met als uitgangspunt dat burgers zélf steeds meer verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid van hun kern. Om deze maatschappelijke vraagstukken boven tafel te krijgen, is besloten om in het begintraject een visie op de dorpskernen op te stellen. In dit proces spelen de inwoners van de kernen een actieve rol. Het primaire doel van deze visie is niet zozeer om nieuwe woningbouwlocaties te inventariseren, maar om de maatschappelijke wensen, kansen en knelpunten in kaart te brengen. De centrale vraag die beantwoord moet worden is wat burgers nodig hebben om hun kern leefbaar te houden. Waar nodig kan het bestemmingsplan hierop aangepast worden. Het proces Zoals aangegeven is het doel om inwoners actief te betrekken bij het opstellen van de visie op de dorpskernen. Daarom is in iedere kern een informatieavond georganiseerd. Deze avonden hebben plaatsgehad op 29 januari (kern Hagestein), 30 januari (kern Zijderveld) en 6 februari (kern Everdingen) Deze avonden zijn aangekondigd via de huis aan huiskranten. Op deze avonden zijn de aanwezigen, na een inleiding, uitgenodigd om in groepsverband na te denken over de toekomstige maatschappelijke opgaven voor de betreffende kern, waarbij de groepen zijn gevormd rondom de thema's 'Wonen', 'Leefbaarheid' en 'Werken'. Op basis van deze avonden is een visie geformuleerd en op 20 maart 2014 besproken met de aanwezigen, om na te gaan of de input op een goede manier in de visie is uitgewerkt. Voor deze avond zijn de deelnemers van de eerdere avonden persoonlijk uitgenodigd. De visie is ook aan de deelnemers van de eerdere avonden toegezonden. Naar aanleiding hiervan is de visie op onderdelen aangescherpt. Leeswijzer Deze visie start met korte introductie op de drie thema's (hoofdstuk 2). Vervolgens worden aan de hand van deze thema's de bevindingen per kern beschreven (hoofdstuk 3). Op basis van de diverse bevindingen uit de verschillende kernen is een algemene visie opgesteld (hoofdstuk 4), met belangrijke aandachtspunten die in alle drie de kernen spelen. In hoofdstuk 5 tenslotte wordt aangegeven welke aspecten opgenomen worden in het bestemmingsplan opgenomen en in ander beleid. Rho adviseurs voor leefruimte

8 4 Inleiding Rho adviseurs voor leefruimte

9 2. Wonen, leefbaarheid en werken 5 Thema's De bijeenkomsten zijn georganiseerd aan de hand van drie brede maatschappelijke thema's. Vanuit deze thema's is aan de inwoners gevraagd na te denken wat er nodig is om de kern leefbaar te houden. In de praktijk zijn deze thema's natuurlijk niet zo strikt te scheiden en in de uitwerking van de bevindingen in het volgende hoofdstuk lopen sommige onderwerpen daarom door de verschillende thema's heen. De thema's worden hieronder toegelicht. Wonen 'Wat is er nodig om lang, prettig en zelfstandig te kunnen wonen?' Het thema 'Wonen' gaat niet alleen over het bouwen van huizen. Het gaat over de zorg van de burger voor zijn directe woonomgeving. Het gaat daarbij om onderwerpen als krimp en vergrijzing. Wat betekent dit de komende jaren voor de woningvoorraad, voor starters, voor de zorgvraag? Andere thema's zijn voorzieningen, netwerken en (burger)participatie. Hoe zelfredzaam moet je zijn? En hoe creëer je een veilige woonomgeving? Thema Wonen Leefbaarheid 'Wat is er nodig om een leefbare, leuke, aantrekkelijke en veilige kern te hebben en te behouden?' Dit thema gaat over de burger in een gemeenschap. Zijn er de komende 10 jaar voldoende mogelijkheden voor onderwijs en ontspanning? Waar heeft het verenigingsleven behoefte aan? Het thema leefbaarheid gaat ook over ruimtelijke kwaliteit, openbare ruimte, groen en natuur. Wat betekent het ontbreken van winkels? En hoe wordt er bijvoorbeeld ingegaan op energiebehoefte? Rho adviseurs voor leefruimte

10 6 Wonen, leefbaarheid en werken Thema Leefbaarheid Werken 'Wat is er nodig om goed te kunnen werken? En welke kansen biedt de aanwezigheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie?' Dit thema gaat over werken in de kernen. Welke kansen liggen er de komende jaren voor bestaande en nieuwe ondernemers? Hoe ontwikkelt de lokale economie zich? Welke kansen bieden het buitengebied en de aanwezige cultuurhistorische waarden ( zoals de Hollandse Waterlinie) bijvoorbeeld voor toerisme en recreatie? Is er een ontwikkeling in thuiswerken zichtbaar? En welke eisen stelt dit aan infrastructuur en kinderopvang? Thema Werken Rho adviseurs voor leefruimte

11 3. Bevindingen 7 In dit hoofdstuk zijn de bevindingen van de drie informatieavonden en de terugkomavond opgenomen. Per kern zijn aan de hand van de drie thema's de bevindingen weergegeven. Dit hoofdstuk doet recht aan de dorpsspecifieke kenmerken, waarin de wensen, behoeften, aanbevelingen, ideeën en suggesties van de inwoners zo volledig mogelijk zijn weergegeven. Op basis van deze bevindingen is in het volgende hoofdstuk de algemene visie opgesteld. Hagestein Deze bijeenkomst vond op 29 januari 2014 plaats in dorpshuis De Biezen. Impressie bijeenkomst Hagestein Thema wonen - De entree van Hagestein is slecht 'dozen' inpakken in groen. - Er is een tekort aan woningen voor jongeren en ouderen - er is behoefte aan flexibele woningen voor jongeren en ouderen. - Er is behoefte aan mantelzorgwoningen in een aanbouw of in een bijbouw bij bestaande woningen. - Lege plekken kunnen opgevuld worden met woningen voor jongeren en ouderen. - Bestaande woningen (bijvoorbeeld Stuwstraat/Gasperdenstraat) kunnen worden gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. - Het dorpshuis dient te worden uitgebreid met een zorgcentrum (bv tandarts). - Het rode kruisgebouw renoveren voor maatschappelijke voorzieningen. Rho adviseurs voor leefruimte

12 8 Bevindingen - Ondersteuning voor maatschappelijke behoefte (vergelijkbaar met Everdingen, maar zonder supermarkt). - Een extra speeltuin is gewenst. - Snelheidsbeperkende maatregelen dienen te worden gerealiseerd, er zijn twee blackspots bekend en de Dorpsstraat is smal. Daarom 30 km/uur in héél Hagestein. - Percelen zouden meerdere functies kunnen krijgen: Woonbestemmingen (met name met diepe tuinen) moeten omgezet kunnen worden naar bedrijfsbestemmingen. - Gestapelde woningen / appartementen zijn niet gewenst. Thema leefbaarheid - Uitstraling van bestaande woningen kan worden verbeterd: De woningbouwvereniging / bewoners zouden verplicht moeten worden om hun voortuin te onderhouden. - Een snellere internetverbinding is wenselijk. - Er moeten woningen voor jongeren en ouderen gerealiseerd worden. - Stimuleer het verenigingsleven. - Investeer in het dorpshuis. Geef eventueel de huur vrij. - Een algemeen aanspreekpunt in kern is gewenst (dorpscommissie, coördinator). Thema werken - Meer mogelijkheden voor wonen-werken (woningen met een schuur zijn dan makkelijker te verkopen). - Biedt cursussen aan voor ZZP-ers, maar ook voor hobbyclubs. - Mantelzorg is ook werk (voor mantelzorgbieder) maar kan ook werk opleveren (thuiszorg), hiervoor zou daarom ruimte kunnen worden geboden binnen de bestaande regels. - Starters kunnen in een bijgebouw op het perceel van hun ouders wonen. - Richt de groene buffer leuk in voor recreatie. - Leg fiets-, wandel- en ruiterpaden aan en creëer zwemgelegenheid. - Maak het opstarten van een bed en breakfast mogelijk. - Verbeter de infrastructuur, denk aan de aanleg van glasvezel. - Kinderopvang in het dorpshuis realiseren en het behouden van de basisschool. - Het dorpshuis als kloppend hart van het dorp Rho adviseurs voor leefruimte

13 Bevindingen 9 Zijderveld Deze bijeenkomst vond op 30 januari 2014 plaats in dorpshuis De Krooshof. Impressie bijeenkomst Zijderveld Thema wonen - Kinderen wonen in een groene omgeving, maar kunnen deze slecht bereiken. De bereikbaarheid moet worden vergroot. Het bestaande speelterrein aan de Krooshofstraat is nu een veld met hoog gras, vormt een fijne speelplek en moet zo blijven. - Maak bestaande (grote) huizen in het lint geschikt voor starters, bijvoorbeeld door het splitsen van woningen. - Een pinautomaat in de Krooshof is gewenst. - Leg jeu-de-boulesbanen aan op het plein. - Realiseer oplaadpunten voor fietsen, auto's en scootmobielen. - Leg een terras aan. - Er is behoefte aan evenementen (zoals avondconcerten)op het plein. In Krooshof moeten creativiteitsmiddagen worden georganiseerd voor/door jong en oud. - Neem Zijderveld op in fietsroutes door de plaatsing van borden waardoor fietsers gebruik zullen maken van de faciliteiten in Krooshof (restaurant, pleisterplaats). - Gezien de ligging aan de A2, kan het voormalig kantoor Blom+Verhoef worden omgezet naar een regionaal internetcafé en/of een ruimte met flexibele werkplekken en kinderopvang. - Realiseer een coöperatieve energievoorziening. - Maak Zijderveld vierkant door uitbreiding achter het dorpshuis. - Laat jongeren en ouderen 'gemixt' wonen door grondgebonden seniorenwoningen naast jongerenappartementen te realiseren. - Maak afspraken over het beheer van het groen tussen burgers, gemeente en waterschap. Thema werken - Stimuleer werkgelegenheid, pas het vestigingsklimaat zo gunstig mogelijk toe en ga flexibel om met het vergunningenbeleid. - Koester bedrijven en faciliteer starters (binnen duidelijke kaders voor groei). - Leg glasvezel aan. - Het sluipverkeer naar Culemborg vraagt aandacht. Rho adviseurs voor leefruimte

14 10 Bevindingen Thema leefbaarheid - Een busverbinding naar Culemborg is wenselijk, gegeven de treinverbinding Culemborg Utrecht. - Geef de grenzen aan de grootte van bedrijven aan. Hou bedrijven in de kern kleiner dan in het buitengebied. Hou rekening met smalle toegangswegen. - Er is behoefte aan meer woningen voor starters en ouderen. - Er zijn weinig voorzieningen en een winkeltje zoals in Everdingen is gewenst. - Er zouden meer activiteiten (workshops etc.) in Krooshof moeten komen. - Creëer een internetpunt. - Plaats bij de Krooshof een rustbank voor fietsers. - Zogenaamde outdoor fitness apparaten (voor ouderen) zijn wenselijk. - Plaats een gemeentelijk informatiebord bij de Krooshof Rho adviseurs voor leefruimte

15 Bevindingen 11 Everdingen Deze bijeenkomst vond op 6 februari 2014 plaats in dorpshuis Het Knooppunt. Impressie bijeenkomst Everdingen Thema wonen - In het algemeen is er behoefte aan uitbreiding van woningen. - Het is wenselijk om de krimp (er is geen toekomst voor de jeugd) waar mogelijk tegen te gaan. - Breidt het Dorpshuis uit met een aanbouw met aparte toiletgroep, waar (met name) ouderen ook overdag binnen kunnen. - Er is behoefte aan meer voorzieningen (het winkeltje is positief) bijvoorbeeld een pinautomaat. - Verbeter het (openbaar) vervoer voor mensen die 'slecht ter been' zijn. - De algemene begraafplaats is vol. Vraag naar uitbreiding of alternatieven. De visie van de gemeente is onbekend, maar zou kenbaar gemaakt moeten worden. - Er is behoefte aan outdoor fitness apparaten voor ouderen. Thema leefbaarheid - Inbreiding is wenselijk, bijvoorbeeld door appartementen te realiseren in de oude boerderij Rustenburg of de oude RK school. - Breidt de mogelijkheden van Everstein (bijvoorbeeld als vergaderruimte) uit. - Schoolruimte kan gebruikt worden voor buurtwerk en winkel. - Een kapsalon realiseren nabij de winkel. - Stimuleer het verenigingsleven. - Er is behoefte aan ruimte voor bedrijven bij de winkel. - Er is behoefte aan een pinautomaat. - Stimuleer bedrijvigheid, maar beperkt de eventuele hinder, verruim de mogelijkheden van ZZP-ers. - Behoud de landelijke uitstraling van de kern, de heggen en de koeien in de wei moeten blijven. - Het hondenveld kan omgezet worden naar 'Everdings bos'. - Sta kangoeroewoningen toe. - Onderzoek de mogelijkheden van een Bed & Breakfast met oog op het plaatsen van ouderen in de toekomst. - Maak natuurgebied blijvend bereikbaar voor wandelaars, waar honden niet hoeven te worden aangelijnd. - Sta camperplekken in kern toe gezien de potentiële inkomsten voor restaurant / winkel. Rho adviseurs voor leefruimte

16 12 Bevindingen - Het dorpshuis moet worden afgebroken en activiteiten verplaatst naar café de Zwaan, (vergaderen kan in Everstein) zodat op de plaats van het dorpshuis appartementen kunnen worden gebouwd. Thema werken - Er is behoefte aan klanten om goed te kunnen werken, probeer deze te behouden en nieuwe klantstromen aan te trekken. - Faciliteer thuiswerken, zorg voor geschikte woonwerkgelegenheden. - Creëer bedrijfsunits in één pand. - Er is behoefte aan een faciliterende en meedenkende houding van de gemeente. - De gemeente moet duidelijk aangeven wie binnen de gemeente waar verantwoordelijk voor zijn en hoe deze personen bereikbaar zijn. - Er is behoefte aan glasvezel voor sneller internet. - Grote percelen moeten worden opgesplitst om starters een kans te bieden. - Er is behoefte aan een streekmarkt bij het dorpshuis Rho adviseurs voor leefruimte

17 4. Algemene visie 13 In dit hoofdstuk worden de algemene lijnen uit de informatieavonden weergegeven. Het is van belang te melden dat deze algemene visie niet één op één van toepassing is op alle drie de kernen; dit zou onrecht doen aan de kernspecifieke wensen en behoeften. Zoals eerder aangegeven zijn de thema's wonen, leefbaarheid en werken nauw met elkaar verbonden. Hoewel de conclusies dus logischerwijs verband met elkaar houden is ten behoeve van de overzichtelijkheid gekozen voor een thematisch weergave. Maatschappelijke opgave Wonen In alle kernen zijn voldoende woningen voor starters en voor ouderen, waardoor de jeugd behouden blijft en ouderen tot op hoge leeftijd in de kernen kunnen blijven wonen. Voor starters zijn er betaalbare woningen, voor senioren aangepaste. Er is voldoende draagvlak om voorzieningen en activiteiten, evenals het landelijke, groene karakter van de kernen, te behouden. In alle kernen is aangegeven dat er behoefte is aan de bouw van extra woningen. De extra woningen zijn nodig om de vitaliteit, het voorzieningenniveau op peil te brengen en/of te houden. Het behouden van jeugd en jongeren is van groot belang. Extra woningen voor starters zijn belangrijk om de vergrijzing van de kernen tegen te gaan. Alle kernen geven aan dat de grotere woningen, met name in de oude linten, financieel onbereikbaar zijn voor starters. Het splitsen van grote woningen of grote percelen wordt als mogelijke oplossing aangedragen. Gezien het huidige vergrijzingsvraagstuk is het realiseren van passende woonruimte voor ouderen belangrijk. Inwoners tonen veel interesse in de mogelijkheden voor de realisatie van mantelzorgwoningen en/of kangoeroewoningen. Op alle drie de informatieavonden zijn door bewoners locaties aangewezen voor zowel (grootschalige) uitbreiding als inbreiding. Naast uitbreiding door nieuwbouw worden renovatie van bestaande woningen en het ombouwen van boerderijen en andere panden tot appartementen als kansen gezien. Een prettige woonomgeving ziet er mooi uit. Voldoende aandacht moet volgens de inwoners uitgaan naar het behoud (en bereikbaarheid) van groen en het landelijke karakter van de kernen. Voldoende speelruimte voor de jeugd is belangrijk, maar ook de plaatsing van bewegingstoestellen (outdoor fitness apparaten) voor ouderen kwamen een aantal keer als suggestie naar voren. Een mooie woonomgeving is een voorwaarde voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de kernen. Wonen heeft ook een sociaal aspect waar alle inwoners een bijdrage aan kunnen leveren. Spreek elkaar aan op gewenst en ongewenst gedrag en help elkaar bijvoorbeeld met het onderhoud van de tuin of klusjes in het huis. Rho adviseurs voor leefruimte

18 14 Algemene visie Maatschappelijk opgave Leefbaarheid Alle kernen hebben een levendig hart van de kern. Hier komen mensen samen en worden activiteiten georganiseerd. Er zijn voldoende voorzieningen en bedrijvigheid in de kernen en het gaat goed met het locale verenigingsleven. Zowel het groen als steden en dorpen in de omgeving zijn dankzij het goede openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Op het gebied van leefbaarheid kwam in alle kernen het gebruik van het dorpshuis aan de orde. Alle kernen hebben behoefte aan een centraal, toegankelijk hart in de kern. De dorpshuizen kunnen aan kracht winnen door er meer functies onder te brengen. Hierbij valt te denken aan zorgfuncties, kinderopvang, een kapsalon, maar ook aan (vrijwilligers)werklocaties. Verder werd gesproken over ruimere openingstijden en het organiseren van cursussen en workshops. Een andere manier om de dorpshuizen tot hart van de kern te maken is het organiseren van activiteiten op de pleinen bij de dorpshuizen. Dit kan bijvoorbeeld door wekelijkse concerten te organiseren, een jeu-de-boulesbaan aan te leggen, een terras te maken of een streekmarkt te organiseren. Alle kernen vinden het belangrijk om een pinautomaat in het centrum te krijgen. Dit maakt het makkelijker om de locale economie, het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Verder wordt het rijke verenigingsleven in alle kernen gewaardeerd en moet niet alleen behouden maar ook ondersteund worden. Alle kernen liggen in een mooie groene omgeving. Inwoners vinden het belangrijk van deze omgeving te kunnen genieten. Uitbreiding van diverse routes in het buitengebied is gewenst, niet alleen voor de inwoners, maar ook om het gebied aantrekkelijk te maken voor toerisme/recreatie. De inwoners willen echter niet alleen de groene omgeving bereiken, maar ook dorpen en steden in de omgeving. Openbaar vervoer kan in alle kernen verbeterd worden. Maatschappelijk opgave Werken In alle kernen ligt glasvezel en snelle internetverbindingen. Hiervan profiteren locale ondernemers en inwoners. Zowel de locatie aan de A2 als de natuurlijke omgeving worden benut door bedrijvigheid enerzijds en toerisme en recreatie anderzijds, zonder de rust en het landelijke karakter van de kernen te verstoren. De gemeente werkt en denkt met bewoners mee. In alle kernen wordt onderkend dat bedrijvigheid een plaats moet houden in de kernen. Dit mag echter niet tot overlast leiden. Er is vraag naar flexibiliteit, met name voor zelfstandigen, om aan huis een eigen bedrijf te mogen hebben. Er worden voorstellen gedaan om grote percelen (die toch al in een bedrijfsomgeving liggen) geschikt te maken voor bedrijven. Om een gunstig ondernemingsklimaat te creëren blijkt overal behoefte aan glasvezel voor sneller internet. De kernen zien mogelijkheden voor internetwerkplekken op een centrale locatie. Hiervoor komen de dorpshuizen in aanmerking. Maar ook een leegstaand kantoorpand aan de A2 wordt voorgesteld. De kernen zien mogelijkheden voor recreatie. Er liggen kansen in het 'verleiden' van passanten om de kernen aan te doen en hiermee het draagvlak voor de faciliteiten te vergroten. Met behulp van de juiste bebording zou de passanten naar de kern geleid kunnen worden. Plaatsing van oplaadpalen (voor elektrische fietsen) maar ook de inrichting van een terras zouden toevoegingen voor de kernen kunnen zijn. Algemeen Tijdens de informatieavonden is de relatie tussen de gemeente en de kernen ter sprake gekomen. In Hagestein kwam het voorstel om een dorpscommissie te vormen met een coördinator. Hiermee zou de gemeente een direct aanspreekpunt in de kern krijgen. In Zijderveld werd aangegeven dat niemand het Kontakt leest. Voorgesteld werd om op andere manieren te communiceren; een informatiebord in het dorpshuis of een facebookpagina. In Everdingen kwam het wijkgericht werken van de gemeente ter sprake. Het was niet bekend wie het aanspreekpunt was. Aanbevolen werd om duidelijker te communiceren wie de contactpersoon binnen de gemeente is Rho adviseurs voor leefruimte

19 5. Verankering van de Visie in het bestemmingsplan 15 Inleiding: reikwijdte van het bestemmingsplan Tijdens de informatieavonden zijn door de aanwezigen vele kansen en mogelijkheden geschetst voor de toekomst van de dorpskernen. Niet alle kansen en mogelijkheden kunnen echter in een bestemmingsplan worden geregeld: het bestemmingsplan biedt de kaders, nu zijn burgers en bedrijven aan zet. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de Visie kan worden doorvertaald in de bestemmingsplannen voor de dorpskernen. Daarbij wordt per hoofdthema aangegeven welke kansen en mogelijkheden in het bestemmingsplan worden verankerd en welk juridisch instrument daarvoor het meest geschikt is. Het bestemmingsplan in relatie tot de drie hoofdthema's Maatschappelijke opgave Wonen 1. Behoefte aan extra woningen: de behoefte aan extra woningen kan op verschillende manieren worden opgenomen in het bestemmingsplan. Voorafgaand is aangegeven dat in dit bestemmingsplan geen directe bouwtitels opgenomen zullen worden, hierover zal aparte besluitvorming plaatsvinden. Wel zullen de volgende verruimingen opgenomen worden: a. het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid om nieuwe woningen te realiseren in bestaande panden met een andere functie, bijvoorbeeld voormalige boerderijen of maatschappelijk vastgoed; b. het opnemen van een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid om bestaande woningen te 'splitsen' in meerdere wooneenheden. Hierbij worden eisen gesteld ten aanzien van de omvang van deze woningen, het parkeren etc.. 2. Inspelen op vergrijzing: door middel van een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid worden mantelzorgwoningen of kangoeroewoningen mogelijk gemaakt. Om ongewenste situaties te voorkomen moet ook hier voldaan worden aan de afwijkingsregels. 3. Aandacht voor de woonomgeving: behoud van het groene en landelijke karakter kan niet expliciet in het bestemmingsplan worden geregeld. Wel kan door middel van het opnemen van de bestemming 'Groen', eventueel gekoppeld aan een aanlegvergunningenstelsel, worden geborgd dat de bestaande belangrijke groenstructuren behouden blijven. Het landelijke karakter blijft behouden door een conserverende bestemmingslegging waarbij er geen extra ruimte wordt gecreëerd voor stedelijke functies. Wel kan plaatselijk gestapelde woningbouw in maximaal 2 bouwlagen mogelijk gemaakt worden. Maatschappelijke opgave Leefbaarheid 1. De bestemming van het dorpshuis wordt zoveel mogelijk uitgebreid. De huidige dorpshuizen hebben in het oude bestemmingsplan de bestemming 'Maatschappelijk' met de aanduiding 'welzijnsvoorzieningen'. Daarnaast is beperkte horeca mogelijk. Er zal nu een ruimere gemengde bestemming opgenomen worden waarbinnen meerdere activiteiten mogelijk zijn. 2. Organiseren van diverse buitenactiviteiten: In het nieuwe bestemmingsplan wordt ruimte geboden voor het gebruik van de pleinen bij de dorpshuizen voor evenementen, een terras of een jeu de boules baan door middel van een direct bouw- of gebruiksrecht. 3. Pinautomaat: een pinautomaat is mogelijk binnen de bestemming van de dorpshuizen. Rho adviseurs voor leefruimte

20 16 Verankering van de Visie in het bestemmingsplan 4. Uitbreiding van routes in het buitengebied: dit valt buiten de begrenzing van het plangebied. De aanleg van routes is in de bestemmingen Groen en Agrarisch, zoals deze in dit bestemmingsplan zitten, wél opgenomen. 5. Openbaar vervoer verbeteren: dit aspect kan niet worden geregeld in een bestemmingsplan. Overleg over openbaar vervoer in de regio vindt op provinciaal niveau plaats. Wel maakt het bestemmingsplan de plaatsing van de benodigde voorzieningen, zoals een bushalte, niet onmogelijk. Het bestemmingsplan levert daarmee geen belemmering. 6. Inrichting openbare ruimte: zaken als bankjes, speeltoestellen en informatieborden zijn mogelijk binnen de bestemmingen voor de openbare ruimte zoals Groen en Verkeer. Maatschappelijke opgave Werken 1. Behoud van bedrijvigheid in de kern: het bestemmingsplan zal de huidige bedrijven voorzien van een positieve bestemming. Met deze bestemming kan de huidige bedrijfsvoering worden gecontinueerd. Indien sprake is van een relatief zwaar bedrijf zal de huidige bedrijfsvoering worden vastgelegd om te voorkomen dat de overlast kan toenemen. 2. Vraag naar ruimte en flexibiliteit voor zelfstandige ondernemers: in het huidige bestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen voor een aan huis gebonden beroep. Deze regeling kan worden aangevuld met een kleinschalig bedrijf aan huis, uit ten hoogste categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten en mits de activiteiten worden door de bewoner worden uitgeoefend. 3. Bed & Breakfast worden met een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid mogelijk gemaakt. Hierbij moet getoetst worden aan de regels, zoals parkeren. 4. Ruime kavels geschikt maken voor bedrijfsactiviteiten: in principe staat de gemeente niet onwelwillend tegenover bedrijven en bedrijvigheid. Het is echter moeilijk om een algemene regeling op te nemen voor nieuwe bedrijven; bedrijvigheid kan overlast (bv. Lawaai of geur) voor de omgeving opleveren. Het is gewenst om per situatie te beoordelen of een bedrijf in te passen is. Het voorstel is daarom om concrete initiatieven te individueel beoordelen en met losse procedures te werken. 5. Internetwerkplekken: in de bestemming van de dorpshuizen is dit mogelijk gemaakt. De gemeente is in principe bereid mee te werken aan de omvorming van bestaande panden. Wel moet hiervoor een aparte afweging gemaakt worden omdat hier aspecten als verkeer en parkeren meegewogen moeten worden. Daarom is hier niet gekozen voor een algemene regeling maar zal, indien hier een verzoek voor binnenkomt, een aparte afweging worden gemaakt. 6. Mogelijkheden voor recreatie: informatieborden en oplaadpunten voor fietsen zijn mogelijk in de bestemmingen Groen en Verkeer. Het gebruik van pleinen voor terrassen en camperplekken wordt in het bestemmingsplan gefaciliteerd. Wel zal hierbij worden gewerkt met een aanduiding. Daarmee wordt geborgd dat deze functies ruimtelijk begrensd worden Rho adviseurs voor leefruimte

21 6. Overige doorwerking 17 Tijdens de informatieavonden zijn een aantal aspecten naar voren gekomen die niet direct meegenomen kunnen worden in dit bestemmingsplan. De gemeente vindt het wel van belang om deze aspecten te benoemen in deze visie. Nieuwbouw In alle kernen is de wens uitgesproken om nieuwbouwlocaties voor starters en senioren. Doel hiervan is de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op peil te kunnen houden. Op de avonden is aangegeven dat dit bestemmingsplan in geen nieuwe bouwmogelijkheden zal bevatten. Reden is dat een bouwmogelijkheid pas kan worden opgenomen als er een financieel bouwplan ligt en uit onderzoeken blijkt dat er geen knelpunten zijn. Op dit moment is deze zekerheid er niet. De vraag uit de kernen is echter helder. De gemeente zet zich separaat aan dit traject in om te onderzoeken op welke manier nieuwe woningen in of aan de rand van de kernen gerealiseerd kunnen worden en welke partijen daarbij betrokken worden. Organisatie De gemeentelijke overheid gaat zich richten op een meer sturende rol, het voeren van regie. Inwoners worden in steeds grotere mate verantwoordelijk voor hun woon- en werkomgeving. De toetsende rol van de gemeente verschuift daarbij naar een meer faciliterende rol. De Gemeente Vianen gaat hierin mee, waarbij we onze sterke kanten willen benutten, zoals dit bijvoorbeeld beschreven is in de toekomstvisie Vianen De gemeente vindt het ook belangrijk om één aanspreekpunt voor de kernen te hebben die de vragen in de organisatie uit kan zetten. Deze functie wordt vanuit het programma Wijkgericht werken ingevuld door wijkcoach Piet Daalhof. Hij is bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Vianen ( ) of via Cultuurhistorische waarden De cultuurhistorische waarden van de kernen is op de avonden langsgekomen. Dat had niet zozeer betrekking op de monumenten, maar vooral op de uitstraling en het karakter. Oproep werd gedaan om dit te koesteren. De gemeente werkt daarom momenteel aan een cultuurhistorische waardenkaart. Op deze kaart worden de karakteristieken van de kernen in beeld gebracht. Hierbij wordt duidelijk welke waarden van belang zijn en bij eventuele ontwikkelingen zeker niet verloren mogen gaan. Als daar aanleiding toe is zullen in het ontwerpbestemmingsplan eventuele waarden beschermd worden. Rho adviseurs voor leefruimte

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Gebruiken

Tijdelijk Anders Gebruiken Tijdelijk Anders Gebruiken van terreinen en gebouwen Ingrid van de Vossenberg Projectleider T.A.G. / Stedenbouwkundige / Gemeente Nijmegen Wat is TAG? De ontwikkelaar: sloopt niet, maar stelt gebouw

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Memo AAN VAN Raadsleden M. Bonouvrié ONDERWERP Aanvullende informatie Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied DATUM 11 september 2012 REGISTRATIENUMMER 1101280/4283 Geachte raadsleden, Naar

Nadere informatie

GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST. Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk :

GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST. Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk : GESPREKSVERSLAG/AFSPRAKENLIJST Datum : 7 december 2010 Gesprekspartners : Inwoners Esch Naam/adres klant : Onderwerp : Toekomstvisie Ons kenmerk : Korte, zakelijke weergave gesprekspunten Op 7 december

Nadere informatie

Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan "Nieuweschoot"

Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan Nieuweschoot B i j l a g e n Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan "Nieuweschoot" Bijlage 1: Verslag van de bijeenkomst over het nieuwe bestemmingsplan "Nieuweschoot" dinsdag 22 januari

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota Beroep en Bedrijf aan huis Beleidsnota juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Definitie beroep of bedrijf aan huis... 4 Bestemmingsplantoets... 4 Vrij beroep... 4 Criteria bij de toetsing

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer Beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels... 3 1.2 Procedure

Nadere informatie

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers

Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten; woondroom voor betrokken burgers Providentia als nieuw dorp: Burgerschap voor cliënten woondroom voor betrokke Op Providentia in Sterksel wonen mensen

Nadere informatie

Concept beleidsregels

Concept beleidsregels Concept beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels...

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan 2012 2015-1-

Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan 2012 2015-1- Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan 2012 2015-1- Inleiding & Inhoudsopgave Samen maken we De Hoeve Met Samen maken we De Hoeve presenteert Plaatselijk Belang De Hoeve het dorpsplan voor 2012-2015. In ons

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9

GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9 GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 2 1.3 Leeswijzer 3 HOOFDSTUK 2 HUIDIGE

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68)

Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Samenvatting van de vraagstukken over: Gebouwde omgeving/gebouwen (wonen, overige gebouwen, stedenbouw en leegstand) Gebouwde omgeving (68) Als gemeente hebben we nauwelijks eigen grondposities, zijn dus

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuwolda / Kiek op 2020

Dorpsvisie Nieuwolda / Kiek op 2020 Dorpsvisie Nieuwolda / Kiek op 2020 Dorp- en wijkendag 8-10-2011 Dorpsbelangen Nieuwolda ontwikkelde een nieuwe dorpsvisie in samenspraak met de bewoners van Nieuwolda. Op woensdag 7 sept. j.l. wisselden

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 7 december 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Schellevis Beton gedurende

Nadere informatie

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Beuningen 23 september 2013 1 Introductie Onder de titel Dorpsplan Beuningen 2025 geven we een overzicht van de gewenste activiteiten voor de komende 10 jaar. Dit

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Visie werkgroep recreatie en toerisme, economie en veiligheid.

Visie werkgroep recreatie en toerisme, economie en veiligheid. Visie werkgroep recreatie en toerisme, economie en veiligheid. Aanleiding: Toekomstvisie Oostflakkee 2030 In oktober 2007 is de voormalige gemeente Oostflakkee gestart met de ontwikkeling van een Toekomstvisie

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen Inleiding Op 7 januari 2010 is het Dorpsplan Nieuwveen door de gemeente vastgesteld. Nieuwveen was het eerste dorp in de gemeente Nieuwkoop waar de gemeente dorpsgericht wilde werken met een dorpsraad.

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

TJUCHEM. Dorp met een visie

TJUCHEM. Dorp met een visie TJUCHEM Dorp met een visie 2017-2027 Inhoud. Inleiding. Blz. 1 Plan van aanpak dorpsvisie 2017 2027. Blz. 2 Zwakke en sterke punten van Tjuchem. Blz.3 Kansen en bedreigingen voor Tjuchem. Blz.4 Visie verkeer.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland

Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Plangebied 5 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

Voor wie bouwen we nieuwe woningen? Fijn dat er dankzij de geluidmetingen eindelijk duidelijkheid komt! Informeer zo breed mogelijk rondom dit proces.

Voor wie bouwen we nieuwe woningen? Fijn dat er dankzij de geluidmetingen eindelijk duidelijkheid komt! Informeer zo breed mogelijk rondom dit proces. 29 30 Maak het betaalbaar voor jongeren en ouderen. Voor wie bouwen we nieuwe woningen? Fijn dat er dankzij de geluidmetingen eindelijk duidelijkheid komt! Informeer zo breed mogelijk rondom dit proces.

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Overzicht belangrijkste wijzigingen* In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS Respons per geslacht Respons per leeftijd ruimtelijke ordening wonen - milieu HELDERGEM: MOOI DORP natuur - aangenaam om wonen ruimtelijke

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Overzicht indieners zienswijze... 3 3. Zienswijze, commentaar en wijziging...

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Aanpassing en aanvulling n.a.v. bespreking in de Raadscommissie Mens en Samenleving van 20 september 2012

Aanpassing en aanvulling n.a.v. bespreking in de Raadscommissie Mens en Samenleving van 20 september 2012 Zoekkader locatie Skaeve Huse Aanpassing en aanvulling n.a.v. bespreking in de Raadscommissie Mens en Samenleving van 20 september 2012 Inleiding- Criteria en wegingsfactoren Om de geschiktheid van locaties

Nadere informatie

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014 Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Boxmeer, 13 juni 2014 Betreft: Locatie: Project: Notitie bedrijven en milieuzonering Kerkdijk 1a Hooge Zwaluwe 14021190

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Stadsavond Klundert 30 maart 2016

Stadsavond Klundert 30 maart 2016 Stadsavond Klundert 30 maart 2016 PROGRAMMA 19:30 uur Welkom door Melten Dekkers en openingswoord wethouder Fakkers 19:40 20:30 uur Presentatie werkgroepen/onderwerpen Wat is er bereikt? Wat staat er nog

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Van dinsdag 29 december 2015 tot en met maandag 8 februari 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan

Van dinsdag 29 december 2015 tot en met maandag 8 februari 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan Nr. 87315/Z -16-58179 Ruimtelijke Ontwikkeling Inkomende post Z0583CF32CC 29 januari 2016 B 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 STABILITAS Duurzaam Durven Doen Gemeente Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

De gemeenteraad van Wijchen

De gemeenteraad van Wijchen De gemeenteraad van Wijchen 15 RZ 096 Beslisnota Functieverandering Hoogeerdstraat 24 Niftrik/Houtsestraat naast 16 Balgoij Wijchen, 1 december 2015 Geachte leden van de raad, Beslispunten 1. Het bestemmingplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2015.0038295 Vaststelling bestemmingsplan Hoofddorp Oud West en Pax

Raadsvoorstel 2015.0038295 Vaststelling bestemmingsplan Hoofddorp Oud West en Pax gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015.0038295 Adam Elzakalai Henny Grootveld 1 september 2015 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen

Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Bij Uitstek Dalfsen! Woonvisie 2011 2016 gemeente Dalfsen Algemeen Dalfsen heeft bij uitstek een eigen identiteit op het gebied van wonen. In de woonvisie leest u meer over de bebouwingsplannen voor de

Nadere informatie

voorstel aan de raad Bestemmingsplan Hart van De Meern Noord Scheijven, S. (Stijn) Kenmerk Raadsvoorstellen weekoverzicht

voorstel aan de raad Bestemmingsplan Hart van De Meern Noord Scheijven, S. (Stijn) Kenmerk Raadsvoorstellen weekoverzicht voorstel aan de raad Opgesteld door Ontwikkelorganisatie Ruimte Scheijven, S. (Stijn) Kenmerk 4224645 Vergadering Vergaderdatum 2 juli 2017 Jaargang en nummer Geheim Portefeuille Raadsvoorstellen weekoverzicht

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking MEMO Betreft : Motivering ladder voor duurzame verstedelijking t.b.v. realisatie kinderdagverblijf Klant : J.P.M. Langelaan, Buitenbrinkweg 81, Ermelo Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Oktober 2016 Besluit

Nadere informatie

1. Aan het voorstel aan de raad is de volgende passage toegevoegd:

1. Aan het voorstel aan de raad is de volgende passage toegevoegd: Memo vaststelling bestemmingsplan Ter Apel Dorp. Wij hebben aan uw raad een aangepast raadsvoorstel aangeboden naar aanleiding van de behandeling in de meningsvormende raadsvergadering van 8 januari j.l.

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

De inspraakreactie is op 3 augustus 2009 bij de gemeente binnengekomen. De inspraakreactie is binnen de aangegeven termijn ingediend.

De inspraakreactie is op 3 augustus 2009 bij de gemeente binnengekomen. De inspraakreactie is binnen de aangegeven termijn ingediend. Beantwoording zienswijze 1. Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel. De inspraakreactie is op 3 augustus 2009 bij de gemeente binnengekomen. De De inspraakreactie richt zich op de A-watergang

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011

Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011 Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding Resultaten bewonersonderzoek Visie 2025 door Woongemeenschap Vervolgstappen 2 Inleiding 3 Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/16

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/16 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 07-02-2017 Nummer voorstel: 2017/16 Voor raadsvergadering d.d.: 21-03-2017 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7. Gemeente Veghel

Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7. Gemeente Veghel Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7 Gemeente Veghel Bestemmingsplan Veghel-Noord, herziening Prins Willem Alexander Sportpark 7 Gemeente Veghel Rapportnummer: 211X07057.079344_1

Nadere informatie

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008)

Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) Bijlagen Gebiedsvisie Bethlehem Bijlage 1: Topografische kaart van het studiegebied (2008) J F Kennedylaan Terborgseweg Ondernemingsweg Lijsterbeslaan Abdijlaan Bedrijvenweg Oude Terborgseweg Rekhemseweg

Nadere informatie

T E K O O P. Koenraadtweg 22 te Maarheeze

T E K O O P. Koenraadtweg 22 te Maarheeze Koenraadtweg 22 - Maarheeze De Koenraadtweg is de mooie lommerrijke, doorgaande weg die de dorpskern van Maarheeze verbindt met de sportvelden, de villaparken en het natuurgebied De Pan. Het uitzicht wordt

Nadere informatie

Ja, ook grootschaliger (meer dan 5) Aantal Ja, alleen kleinschalig (tot 5) Aantal Nee Aantal Ja, 5+ woningen

Ja, ook grootschaliger (meer dan 5) Aantal Ja, alleen kleinschalig (tot 5) Aantal Nee Aantal Ja, 5+ woningen Bewonersbijeenkomst gebiedsvisie Koekamperweg 17 september 2015 in Stroud Een samenvatting van de door de aanwezigen gegeven meningen over de diverse stellingen Thema Wonen Stelling 1: Het is acceptabel

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Toekomstvisie A-kwartier in Groningen

Toekomstvisie A-kwartier in Groningen Toekomstvisie A-kwartier in Groningen Presentatie bijeenkomst met Stichting Vrienden van de stad Groningen 13 oktober 2015 dia 1 foto Bert Kaufmann Presentatie Bijeenkomst met Vrienden van de stad Presentatie

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. "Bedrijventerreinen 2015"

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. Bedrijventerreinen 2015 NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN "Bedrijventerreinen 2015" Gemeente Strijen 17-06--2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Resultaten zienswijzen... 6 3. s naar aanleiding van zienswijzen...11

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Torenstraat 7 Gassel

Beeldkwaliteitsplan Torenstraat 7 Gassel 1 Gegevens over het plan: Plannaam: Datum: April 2017 Projectnummer Buro SRO: 14.40.09 Gegevens projectbetrokkenen: Opdrachtgever: Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. G. Ariens Dhr. G. Ariens Gegevens Buro

Nadere informatie

Afzonderlijke bijlage bij Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2

Afzonderlijke bijlage bij Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 Afzonderlijke bijlage bij Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 Bijlage 1 - Staat van wijzigingen t.o.v. ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 Staat van wijzigingen

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Heilaarstraat

TE KOOP. Breda Heilaarstraat TE KOOP Breda Heilaarstraat Unieke kans in Princenhage: twee prachtig gelegen bouwkavels met de mogelijkheid om een vrijstaande woning te bouwen met zeer ruime bouw mogelijkheden. De kavels liggen op een

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Bestemmingsplan parapluregeling gastouderopvang in woningen in de gemeente Werkendam

Bestemmingsplan parapluregeling gastouderopvang in woningen in de gemeente Werkendam Bestemmingsplan parapluregeling gastouderopvang in woningen in de gemeente Werkendam - Ontwerp - Gemeente Werkendam, januari 2016 Unit Ruimte, taakveld Ontwikkeling & Beleid Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

30 en Torendijk 7. reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg. G emeent e Ho f van Twent e. Datum : 18 maart 2013

30 en Torendijk 7. reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg. G emeent e Ho f van Twent e. Datum : 18 maart 2013 reactienota Buitengebied Hof van Twente, herziening Slaghekkenweg 14b, Slaghekkenweg 30 en Torendijk 7 G emeent e Ho f van Twent e Datum : 18 maart 2013 projectnummer : 110260 S A B R E A C T I E N O

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied

05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied 05 Krachtige kernen in een vitaal gekoesterd buitengebied In dit hoofdstuk wordt de structuurvisie verdiept: wat betekent deze visie voor de kernen en het buitengebied? Het wordt in dit hoofdstuk allemaal

Nadere informatie

CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan

CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan CONCEPT t.b.v. ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2015/ Adam Elzakalai H. Grootveld 1. Samenvatting Wat willen

Nadere informatie

Groene kern en buitengebied

Groene kern en buitengebied Groene kern en buitengebied Sterkte Gorssel als groene long Groene open plekken in de kern Kleinschalig coulisselandschap Cultuurhistorische elementen Zwakte Matig groenbeheer Onvoldoende aandacht natuur-

Nadere informatie