VIANEN Dorpskernen VISIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIANEN Dorpskernen VISIE"

Transcriptie

1 VIANEN Dorpskernen VISIE

2

3 Vianen Visie dorpskernen identificatie planstatus projectnummer: datum: auteurs: R.J.M.M. Schram C. Luyten opdrachtgever: Gemeente Vianen

4 Rho Adviseurs bv Niets

5 Inhoud 1. Inleiding blz Wonen, leefbaarheid en werken 5 3. Bevindingen 7 4. Algemene visie Verankering van de Visie in het bestemmingsplan Overige doorwerking 17 Rho adviseurs voor leefruimte

6 2 Inhoud Rho adviseurs voor leefruimte

7 1. Inleiding 3 Aanleiding De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat de gemeenteraad voor het gehele gemeentelijke grondgebied één of meerdere bestemmingsplannen vaststelt. In deze bestemmingsplannen wordt een bestemming toegewezen aan de gronden in het plangebied. Aangezien bestemmingsplannen maximaal 10 jaar oud mogen zijn, dienen zij elke tien jaar opnieuw te worden vastgesteld. De nu geldende bestemmingsplannen voor de kernen Hagestein, Zijderveld en Everdingen zijn in 2004 vastgesteld. Met als gevolg dat voor deze kernen dit jaar een nieuw bestemmingsplan vastgesteld moet worden. De gemeente Vianen is daarom gestart met het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen voor de bestaande kernen. Deze plannen moeten zich richten op de vitaliteit en leefbaarheid van de drie kernen, wat het planologisch vastleggen van de bestaande situatie overstijgt. Er moet namelijk ook ruimte zijn om maatschappelijke vraagstukken te faciliteren, met als uitgangspunt dat burgers zélf steeds meer verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid van hun kern. Om deze maatschappelijke vraagstukken boven tafel te krijgen, is besloten om in het begintraject een visie op de dorpskernen op te stellen. In dit proces spelen de inwoners van de kernen een actieve rol. Het primaire doel van deze visie is niet zozeer om nieuwe woningbouwlocaties te inventariseren, maar om de maatschappelijke wensen, kansen en knelpunten in kaart te brengen. De centrale vraag die beantwoord moet worden is wat burgers nodig hebben om hun kern leefbaar te houden. Waar nodig kan het bestemmingsplan hierop aangepast worden. Het proces Zoals aangegeven is het doel om inwoners actief te betrekken bij het opstellen van de visie op de dorpskernen. Daarom is in iedere kern een informatieavond georganiseerd. Deze avonden hebben plaatsgehad op 29 januari (kern Hagestein), 30 januari (kern Zijderveld) en 6 februari (kern Everdingen) Deze avonden zijn aangekondigd via de huis aan huiskranten. Op deze avonden zijn de aanwezigen, na een inleiding, uitgenodigd om in groepsverband na te denken over de toekomstige maatschappelijke opgaven voor de betreffende kern, waarbij de groepen zijn gevormd rondom de thema's 'Wonen', 'Leefbaarheid' en 'Werken'. Op basis van deze avonden is een visie geformuleerd en op 20 maart 2014 besproken met de aanwezigen, om na te gaan of de input op een goede manier in de visie is uitgewerkt. Voor deze avond zijn de deelnemers van de eerdere avonden persoonlijk uitgenodigd. De visie is ook aan de deelnemers van de eerdere avonden toegezonden. Naar aanleiding hiervan is de visie op onderdelen aangescherpt. Leeswijzer Deze visie start met korte introductie op de drie thema's (hoofdstuk 2). Vervolgens worden aan de hand van deze thema's de bevindingen per kern beschreven (hoofdstuk 3). Op basis van de diverse bevindingen uit de verschillende kernen is een algemene visie opgesteld (hoofdstuk 4), met belangrijke aandachtspunten die in alle drie de kernen spelen. In hoofdstuk 5 tenslotte wordt aangegeven welke aspecten opgenomen worden in het bestemmingsplan opgenomen en in ander beleid. Rho adviseurs voor leefruimte

8 4 Inleiding Rho adviseurs voor leefruimte

9 2. Wonen, leefbaarheid en werken 5 Thema's De bijeenkomsten zijn georganiseerd aan de hand van drie brede maatschappelijke thema's. Vanuit deze thema's is aan de inwoners gevraagd na te denken wat er nodig is om de kern leefbaar te houden. In de praktijk zijn deze thema's natuurlijk niet zo strikt te scheiden en in de uitwerking van de bevindingen in het volgende hoofdstuk lopen sommige onderwerpen daarom door de verschillende thema's heen. De thema's worden hieronder toegelicht. Wonen 'Wat is er nodig om lang, prettig en zelfstandig te kunnen wonen?' Het thema 'Wonen' gaat niet alleen over het bouwen van huizen. Het gaat over de zorg van de burger voor zijn directe woonomgeving. Het gaat daarbij om onderwerpen als krimp en vergrijzing. Wat betekent dit de komende jaren voor de woningvoorraad, voor starters, voor de zorgvraag? Andere thema's zijn voorzieningen, netwerken en (burger)participatie. Hoe zelfredzaam moet je zijn? En hoe creëer je een veilige woonomgeving? Thema Wonen Leefbaarheid 'Wat is er nodig om een leefbare, leuke, aantrekkelijke en veilige kern te hebben en te behouden?' Dit thema gaat over de burger in een gemeenschap. Zijn er de komende 10 jaar voldoende mogelijkheden voor onderwijs en ontspanning? Waar heeft het verenigingsleven behoefte aan? Het thema leefbaarheid gaat ook over ruimtelijke kwaliteit, openbare ruimte, groen en natuur. Wat betekent het ontbreken van winkels? En hoe wordt er bijvoorbeeld ingegaan op energiebehoefte? Rho adviseurs voor leefruimte

10 6 Wonen, leefbaarheid en werken Thema Leefbaarheid Werken 'Wat is er nodig om goed te kunnen werken? En welke kansen biedt de aanwezigheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie?' Dit thema gaat over werken in de kernen. Welke kansen liggen er de komende jaren voor bestaande en nieuwe ondernemers? Hoe ontwikkelt de lokale economie zich? Welke kansen bieden het buitengebied en de aanwezige cultuurhistorische waarden ( zoals de Hollandse Waterlinie) bijvoorbeeld voor toerisme en recreatie? Is er een ontwikkeling in thuiswerken zichtbaar? En welke eisen stelt dit aan infrastructuur en kinderopvang? Thema Werken Rho adviseurs voor leefruimte

11 3. Bevindingen 7 In dit hoofdstuk zijn de bevindingen van de drie informatieavonden en de terugkomavond opgenomen. Per kern zijn aan de hand van de drie thema's de bevindingen weergegeven. Dit hoofdstuk doet recht aan de dorpsspecifieke kenmerken, waarin de wensen, behoeften, aanbevelingen, ideeën en suggesties van de inwoners zo volledig mogelijk zijn weergegeven. Op basis van deze bevindingen is in het volgende hoofdstuk de algemene visie opgesteld. Hagestein Deze bijeenkomst vond op 29 januari 2014 plaats in dorpshuis De Biezen. Impressie bijeenkomst Hagestein Thema wonen - De entree van Hagestein is slecht 'dozen' inpakken in groen. - Er is een tekort aan woningen voor jongeren en ouderen - er is behoefte aan flexibele woningen voor jongeren en ouderen. - Er is behoefte aan mantelzorgwoningen in een aanbouw of in een bijbouw bij bestaande woningen. - Lege plekken kunnen opgevuld worden met woningen voor jongeren en ouderen. - Bestaande woningen (bijvoorbeeld Stuwstraat/Gasperdenstraat) kunnen worden gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. - Het dorpshuis dient te worden uitgebreid met een zorgcentrum (bv tandarts). - Het rode kruisgebouw renoveren voor maatschappelijke voorzieningen. Rho adviseurs voor leefruimte

12 8 Bevindingen - Ondersteuning voor maatschappelijke behoefte (vergelijkbaar met Everdingen, maar zonder supermarkt). - Een extra speeltuin is gewenst. - Snelheidsbeperkende maatregelen dienen te worden gerealiseerd, er zijn twee blackspots bekend en de Dorpsstraat is smal. Daarom 30 km/uur in héél Hagestein. - Percelen zouden meerdere functies kunnen krijgen: Woonbestemmingen (met name met diepe tuinen) moeten omgezet kunnen worden naar bedrijfsbestemmingen. - Gestapelde woningen / appartementen zijn niet gewenst. Thema leefbaarheid - Uitstraling van bestaande woningen kan worden verbeterd: De woningbouwvereniging / bewoners zouden verplicht moeten worden om hun voortuin te onderhouden. - Een snellere internetverbinding is wenselijk. - Er moeten woningen voor jongeren en ouderen gerealiseerd worden. - Stimuleer het verenigingsleven. - Investeer in het dorpshuis. Geef eventueel de huur vrij. - Een algemeen aanspreekpunt in kern is gewenst (dorpscommissie, coördinator). Thema werken - Meer mogelijkheden voor wonen-werken (woningen met een schuur zijn dan makkelijker te verkopen). - Biedt cursussen aan voor ZZP-ers, maar ook voor hobbyclubs. - Mantelzorg is ook werk (voor mantelzorgbieder) maar kan ook werk opleveren (thuiszorg), hiervoor zou daarom ruimte kunnen worden geboden binnen de bestaande regels. - Starters kunnen in een bijgebouw op het perceel van hun ouders wonen. - Richt de groene buffer leuk in voor recreatie. - Leg fiets-, wandel- en ruiterpaden aan en creëer zwemgelegenheid. - Maak het opstarten van een bed en breakfast mogelijk. - Verbeter de infrastructuur, denk aan de aanleg van glasvezel. - Kinderopvang in het dorpshuis realiseren en het behouden van de basisschool. - Het dorpshuis als kloppend hart van het dorp Rho adviseurs voor leefruimte

13 Bevindingen 9 Zijderveld Deze bijeenkomst vond op 30 januari 2014 plaats in dorpshuis De Krooshof. Impressie bijeenkomst Zijderveld Thema wonen - Kinderen wonen in een groene omgeving, maar kunnen deze slecht bereiken. De bereikbaarheid moet worden vergroot. Het bestaande speelterrein aan de Krooshofstraat is nu een veld met hoog gras, vormt een fijne speelplek en moet zo blijven. - Maak bestaande (grote) huizen in het lint geschikt voor starters, bijvoorbeeld door het splitsen van woningen. - Een pinautomaat in de Krooshof is gewenst. - Leg jeu-de-boulesbanen aan op het plein. - Realiseer oplaadpunten voor fietsen, auto's en scootmobielen. - Leg een terras aan. - Er is behoefte aan evenementen (zoals avondconcerten)op het plein. In Krooshof moeten creativiteitsmiddagen worden georganiseerd voor/door jong en oud. - Neem Zijderveld op in fietsroutes door de plaatsing van borden waardoor fietsers gebruik zullen maken van de faciliteiten in Krooshof (restaurant, pleisterplaats). - Gezien de ligging aan de A2, kan het voormalig kantoor Blom+Verhoef worden omgezet naar een regionaal internetcafé en/of een ruimte met flexibele werkplekken en kinderopvang. - Realiseer een coöperatieve energievoorziening. - Maak Zijderveld vierkant door uitbreiding achter het dorpshuis. - Laat jongeren en ouderen 'gemixt' wonen door grondgebonden seniorenwoningen naast jongerenappartementen te realiseren. - Maak afspraken over het beheer van het groen tussen burgers, gemeente en waterschap. Thema werken - Stimuleer werkgelegenheid, pas het vestigingsklimaat zo gunstig mogelijk toe en ga flexibel om met het vergunningenbeleid. - Koester bedrijven en faciliteer starters (binnen duidelijke kaders voor groei). - Leg glasvezel aan. - Het sluipverkeer naar Culemborg vraagt aandacht. Rho adviseurs voor leefruimte

14 10 Bevindingen Thema leefbaarheid - Een busverbinding naar Culemborg is wenselijk, gegeven de treinverbinding Culemborg Utrecht. - Geef de grenzen aan de grootte van bedrijven aan. Hou bedrijven in de kern kleiner dan in het buitengebied. Hou rekening met smalle toegangswegen. - Er is behoefte aan meer woningen voor starters en ouderen. - Er zijn weinig voorzieningen en een winkeltje zoals in Everdingen is gewenst. - Er zouden meer activiteiten (workshops etc.) in Krooshof moeten komen. - Creëer een internetpunt. - Plaats bij de Krooshof een rustbank voor fietsers. - Zogenaamde outdoor fitness apparaten (voor ouderen) zijn wenselijk. - Plaats een gemeentelijk informatiebord bij de Krooshof Rho adviseurs voor leefruimte

15 Bevindingen 11 Everdingen Deze bijeenkomst vond op 6 februari 2014 plaats in dorpshuis Het Knooppunt. Impressie bijeenkomst Everdingen Thema wonen - In het algemeen is er behoefte aan uitbreiding van woningen. - Het is wenselijk om de krimp (er is geen toekomst voor de jeugd) waar mogelijk tegen te gaan. - Breidt het Dorpshuis uit met een aanbouw met aparte toiletgroep, waar (met name) ouderen ook overdag binnen kunnen. - Er is behoefte aan meer voorzieningen (het winkeltje is positief) bijvoorbeeld een pinautomaat. - Verbeter het (openbaar) vervoer voor mensen die 'slecht ter been' zijn. - De algemene begraafplaats is vol. Vraag naar uitbreiding of alternatieven. De visie van de gemeente is onbekend, maar zou kenbaar gemaakt moeten worden. - Er is behoefte aan outdoor fitness apparaten voor ouderen. Thema leefbaarheid - Inbreiding is wenselijk, bijvoorbeeld door appartementen te realiseren in de oude boerderij Rustenburg of de oude RK school. - Breidt de mogelijkheden van Everstein (bijvoorbeeld als vergaderruimte) uit. - Schoolruimte kan gebruikt worden voor buurtwerk en winkel. - Een kapsalon realiseren nabij de winkel. - Stimuleer het verenigingsleven. - Er is behoefte aan ruimte voor bedrijven bij de winkel. - Er is behoefte aan een pinautomaat. - Stimuleer bedrijvigheid, maar beperkt de eventuele hinder, verruim de mogelijkheden van ZZP-ers. - Behoud de landelijke uitstraling van de kern, de heggen en de koeien in de wei moeten blijven. - Het hondenveld kan omgezet worden naar 'Everdings bos'. - Sta kangoeroewoningen toe. - Onderzoek de mogelijkheden van een Bed & Breakfast met oog op het plaatsen van ouderen in de toekomst. - Maak natuurgebied blijvend bereikbaar voor wandelaars, waar honden niet hoeven te worden aangelijnd. - Sta camperplekken in kern toe gezien de potentiële inkomsten voor restaurant / winkel. Rho adviseurs voor leefruimte

16 12 Bevindingen - Het dorpshuis moet worden afgebroken en activiteiten verplaatst naar café de Zwaan, (vergaderen kan in Everstein) zodat op de plaats van het dorpshuis appartementen kunnen worden gebouwd. Thema werken - Er is behoefte aan klanten om goed te kunnen werken, probeer deze te behouden en nieuwe klantstromen aan te trekken. - Faciliteer thuiswerken, zorg voor geschikte woonwerkgelegenheden. - Creëer bedrijfsunits in één pand. - Er is behoefte aan een faciliterende en meedenkende houding van de gemeente. - De gemeente moet duidelijk aangeven wie binnen de gemeente waar verantwoordelijk voor zijn en hoe deze personen bereikbaar zijn. - Er is behoefte aan glasvezel voor sneller internet. - Grote percelen moeten worden opgesplitst om starters een kans te bieden. - Er is behoefte aan een streekmarkt bij het dorpshuis Rho adviseurs voor leefruimte

17 4. Algemene visie 13 In dit hoofdstuk worden de algemene lijnen uit de informatieavonden weergegeven. Het is van belang te melden dat deze algemene visie niet één op één van toepassing is op alle drie de kernen; dit zou onrecht doen aan de kernspecifieke wensen en behoeften. Zoals eerder aangegeven zijn de thema's wonen, leefbaarheid en werken nauw met elkaar verbonden. Hoewel de conclusies dus logischerwijs verband met elkaar houden is ten behoeve van de overzichtelijkheid gekozen voor een thematisch weergave. Maatschappelijke opgave Wonen In alle kernen zijn voldoende woningen voor starters en voor ouderen, waardoor de jeugd behouden blijft en ouderen tot op hoge leeftijd in de kernen kunnen blijven wonen. Voor starters zijn er betaalbare woningen, voor senioren aangepaste. Er is voldoende draagvlak om voorzieningen en activiteiten, evenals het landelijke, groene karakter van de kernen, te behouden. In alle kernen is aangegeven dat er behoefte is aan de bouw van extra woningen. De extra woningen zijn nodig om de vitaliteit, het voorzieningenniveau op peil te brengen en/of te houden. Het behouden van jeugd en jongeren is van groot belang. Extra woningen voor starters zijn belangrijk om de vergrijzing van de kernen tegen te gaan. Alle kernen geven aan dat de grotere woningen, met name in de oude linten, financieel onbereikbaar zijn voor starters. Het splitsen van grote woningen of grote percelen wordt als mogelijke oplossing aangedragen. Gezien het huidige vergrijzingsvraagstuk is het realiseren van passende woonruimte voor ouderen belangrijk. Inwoners tonen veel interesse in de mogelijkheden voor de realisatie van mantelzorgwoningen en/of kangoeroewoningen. Op alle drie de informatieavonden zijn door bewoners locaties aangewezen voor zowel (grootschalige) uitbreiding als inbreiding. Naast uitbreiding door nieuwbouw worden renovatie van bestaande woningen en het ombouwen van boerderijen en andere panden tot appartementen als kansen gezien. Een prettige woonomgeving ziet er mooi uit. Voldoende aandacht moet volgens de inwoners uitgaan naar het behoud (en bereikbaarheid) van groen en het landelijke karakter van de kernen. Voldoende speelruimte voor de jeugd is belangrijk, maar ook de plaatsing van bewegingstoestellen (outdoor fitness apparaten) voor ouderen kwamen een aantal keer als suggestie naar voren. Een mooie woonomgeving is een voorwaarde voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de kernen. Wonen heeft ook een sociaal aspect waar alle inwoners een bijdrage aan kunnen leveren. Spreek elkaar aan op gewenst en ongewenst gedrag en help elkaar bijvoorbeeld met het onderhoud van de tuin of klusjes in het huis. Rho adviseurs voor leefruimte

18 14 Algemene visie Maatschappelijk opgave Leefbaarheid Alle kernen hebben een levendig hart van de kern. Hier komen mensen samen en worden activiteiten georganiseerd. Er zijn voldoende voorzieningen en bedrijvigheid in de kernen en het gaat goed met het locale verenigingsleven. Zowel het groen als steden en dorpen in de omgeving zijn dankzij het goede openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Op het gebied van leefbaarheid kwam in alle kernen het gebruik van het dorpshuis aan de orde. Alle kernen hebben behoefte aan een centraal, toegankelijk hart in de kern. De dorpshuizen kunnen aan kracht winnen door er meer functies onder te brengen. Hierbij valt te denken aan zorgfuncties, kinderopvang, een kapsalon, maar ook aan (vrijwilligers)werklocaties. Verder werd gesproken over ruimere openingstijden en het organiseren van cursussen en workshops. Een andere manier om de dorpshuizen tot hart van de kern te maken is het organiseren van activiteiten op de pleinen bij de dorpshuizen. Dit kan bijvoorbeeld door wekelijkse concerten te organiseren, een jeu-de-boulesbaan aan te leggen, een terras te maken of een streekmarkt te organiseren. Alle kernen vinden het belangrijk om een pinautomaat in het centrum te krijgen. Dit maakt het makkelijker om de locale economie, het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. Verder wordt het rijke verenigingsleven in alle kernen gewaardeerd en moet niet alleen behouden maar ook ondersteund worden. Alle kernen liggen in een mooie groene omgeving. Inwoners vinden het belangrijk van deze omgeving te kunnen genieten. Uitbreiding van diverse routes in het buitengebied is gewenst, niet alleen voor de inwoners, maar ook om het gebied aantrekkelijk te maken voor toerisme/recreatie. De inwoners willen echter niet alleen de groene omgeving bereiken, maar ook dorpen en steden in de omgeving. Openbaar vervoer kan in alle kernen verbeterd worden. Maatschappelijk opgave Werken In alle kernen ligt glasvezel en snelle internetverbindingen. Hiervan profiteren locale ondernemers en inwoners. Zowel de locatie aan de A2 als de natuurlijke omgeving worden benut door bedrijvigheid enerzijds en toerisme en recreatie anderzijds, zonder de rust en het landelijke karakter van de kernen te verstoren. De gemeente werkt en denkt met bewoners mee. In alle kernen wordt onderkend dat bedrijvigheid een plaats moet houden in de kernen. Dit mag echter niet tot overlast leiden. Er is vraag naar flexibiliteit, met name voor zelfstandigen, om aan huis een eigen bedrijf te mogen hebben. Er worden voorstellen gedaan om grote percelen (die toch al in een bedrijfsomgeving liggen) geschikt te maken voor bedrijven. Om een gunstig ondernemingsklimaat te creëren blijkt overal behoefte aan glasvezel voor sneller internet. De kernen zien mogelijkheden voor internetwerkplekken op een centrale locatie. Hiervoor komen de dorpshuizen in aanmerking. Maar ook een leegstaand kantoorpand aan de A2 wordt voorgesteld. De kernen zien mogelijkheden voor recreatie. Er liggen kansen in het 'verleiden' van passanten om de kernen aan te doen en hiermee het draagvlak voor de faciliteiten te vergroten. Met behulp van de juiste bebording zou de passanten naar de kern geleid kunnen worden. Plaatsing van oplaadpalen (voor elektrische fietsen) maar ook de inrichting van een terras zouden toevoegingen voor de kernen kunnen zijn. Algemeen Tijdens de informatieavonden is de relatie tussen de gemeente en de kernen ter sprake gekomen. In Hagestein kwam het voorstel om een dorpscommissie te vormen met een coördinator. Hiermee zou de gemeente een direct aanspreekpunt in de kern krijgen. In Zijderveld werd aangegeven dat niemand het Kontakt leest. Voorgesteld werd om op andere manieren te communiceren; een informatiebord in het dorpshuis of een facebookpagina. In Everdingen kwam het wijkgericht werken van de gemeente ter sprake. Het was niet bekend wie het aanspreekpunt was. Aanbevolen werd om duidelijker te communiceren wie de contactpersoon binnen de gemeente is Rho adviseurs voor leefruimte

19 5. Verankering van de Visie in het bestemmingsplan 15 Inleiding: reikwijdte van het bestemmingsplan Tijdens de informatieavonden zijn door de aanwezigen vele kansen en mogelijkheden geschetst voor de toekomst van de dorpskernen. Niet alle kansen en mogelijkheden kunnen echter in een bestemmingsplan worden geregeld: het bestemmingsplan biedt de kaders, nu zijn burgers en bedrijven aan zet. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de Visie kan worden doorvertaald in de bestemmingsplannen voor de dorpskernen. Daarbij wordt per hoofdthema aangegeven welke kansen en mogelijkheden in het bestemmingsplan worden verankerd en welk juridisch instrument daarvoor het meest geschikt is. Het bestemmingsplan in relatie tot de drie hoofdthema's Maatschappelijke opgave Wonen 1. Behoefte aan extra woningen: de behoefte aan extra woningen kan op verschillende manieren worden opgenomen in het bestemmingsplan. Voorafgaand is aangegeven dat in dit bestemmingsplan geen directe bouwtitels opgenomen zullen worden, hierover zal aparte besluitvorming plaatsvinden. Wel zullen de volgende verruimingen opgenomen worden: a. het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid om nieuwe woningen te realiseren in bestaande panden met een andere functie, bijvoorbeeld voormalige boerderijen of maatschappelijk vastgoed; b. het opnemen van een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid om bestaande woningen te 'splitsen' in meerdere wooneenheden. Hierbij worden eisen gesteld ten aanzien van de omvang van deze woningen, het parkeren etc.. 2. Inspelen op vergrijzing: door middel van een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid worden mantelzorgwoningen of kangoeroewoningen mogelijk gemaakt. Om ongewenste situaties te voorkomen moet ook hier voldaan worden aan de afwijkingsregels. 3. Aandacht voor de woonomgeving: behoud van het groene en landelijke karakter kan niet expliciet in het bestemmingsplan worden geregeld. Wel kan door middel van het opnemen van de bestemming 'Groen', eventueel gekoppeld aan een aanlegvergunningenstelsel, worden geborgd dat de bestaande belangrijke groenstructuren behouden blijven. Het landelijke karakter blijft behouden door een conserverende bestemmingslegging waarbij er geen extra ruimte wordt gecreëerd voor stedelijke functies. Wel kan plaatselijk gestapelde woningbouw in maximaal 2 bouwlagen mogelijk gemaakt worden. Maatschappelijke opgave Leefbaarheid 1. De bestemming van het dorpshuis wordt zoveel mogelijk uitgebreid. De huidige dorpshuizen hebben in het oude bestemmingsplan de bestemming 'Maatschappelijk' met de aanduiding 'welzijnsvoorzieningen'. Daarnaast is beperkte horeca mogelijk. Er zal nu een ruimere gemengde bestemming opgenomen worden waarbinnen meerdere activiteiten mogelijk zijn. 2. Organiseren van diverse buitenactiviteiten: In het nieuwe bestemmingsplan wordt ruimte geboden voor het gebruik van de pleinen bij de dorpshuizen voor evenementen, een terras of een jeu de boules baan door middel van een direct bouw- of gebruiksrecht. 3. Pinautomaat: een pinautomaat is mogelijk binnen de bestemming van de dorpshuizen. Rho adviseurs voor leefruimte

20 16 Verankering van de Visie in het bestemmingsplan 4. Uitbreiding van routes in het buitengebied: dit valt buiten de begrenzing van het plangebied. De aanleg van routes is in de bestemmingen Groen en Agrarisch, zoals deze in dit bestemmingsplan zitten, wél opgenomen. 5. Openbaar vervoer verbeteren: dit aspect kan niet worden geregeld in een bestemmingsplan. Overleg over openbaar vervoer in de regio vindt op provinciaal niveau plaats. Wel maakt het bestemmingsplan de plaatsing van de benodigde voorzieningen, zoals een bushalte, niet onmogelijk. Het bestemmingsplan levert daarmee geen belemmering. 6. Inrichting openbare ruimte: zaken als bankjes, speeltoestellen en informatieborden zijn mogelijk binnen de bestemmingen voor de openbare ruimte zoals Groen en Verkeer. Maatschappelijke opgave Werken 1. Behoud van bedrijvigheid in de kern: het bestemmingsplan zal de huidige bedrijven voorzien van een positieve bestemming. Met deze bestemming kan de huidige bedrijfsvoering worden gecontinueerd. Indien sprake is van een relatief zwaar bedrijf zal de huidige bedrijfsvoering worden vastgelegd om te voorkomen dat de overlast kan toenemen. 2. Vraag naar ruimte en flexibiliteit voor zelfstandige ondernemers: in het huidige bestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen voor een aan huis gebonden beroep. Deze regeling kan worden aangevuld met een kleinschalig bedrijf aan huis, uit ten hoogste categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten en mits de activiteiten worden door de bewoner worden uitgeoefend. 3. Bed & Breakfast worden met een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid mogelijk gemaakt. Hierbij moet getoetst worden aan de regels, zoals parkeren. 4. Ruime kavels geschikt maken voor bedrijfsactiviteiten: in principe staat de gemeente niet onwelwillend tegenover bedrijven en bedrijvigheid. Het is echter moeilijk om een algemene regeling op te nemen voor nieuwe bedrijven; bedrijvigheid kan overlast (bv. Lawaai of geur) voor de omgeving opleveren. Het is gewenst om per situatie te beoordelen of een bedrijf in te passen is. Het voorstel is daarom om concrete initiatieven te individueel beoordelen en met losse procedures te werken. 5. Internetwerkplekken: in de bestemming van de dorpshuizen is dit mogelijk gemaakt. De gemeente is in principe bereid mee te werken aan de omvorming van bestaande panden. Wel moet hiervoor een aparte afweging gemaakt worden omdat hier aspecten als verkeer en parkeren meegewogen moeten worden. Daarom is hier niet gekozen voor een algemene regeling maar zal, indien hier een verzoek voor binnenkomt, een aparte afweging worden gemaakt. 6. Mogelijkheden voor recreatie: informatieborden en oplaadpunten voor fietsen zijn mogelijk in de bestemmingen Groen en Verkeer. Het gebruik van pleinen voor terrassen en camperplekken wordt in het bestemmingsplan gefaciliteerd. Wel zal hierbij worden gewerkt met een aanduiding. Daarmee wordt geborgd dat deze functies ruimtelijk begrensd worden Rho adviseurs voor leefruimte

21 6. Overige doorwerking 17 Tijdens de informatieavonden zijn een aantal aspecten naar voren gekomen die niet direct meegenomen kunnen worden in dit bestemmingsplan. De gemeente vindt het wel van belang om deze aspecten te benoemen in deze visie. Nieuwbouw In alle kernen is de wens uitgesproken om nieuwbouwlocaties voor starters en senioren. Doel hiervan is de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op peil te kunnen houden. Op de avonden is aangegeven dat dit bestemmingsplan in geen nieuwe bouwmogelijkheden zal bevatten. Reden is dat een bouwmogelijkheid pas kan worden opgenomen als er een financieel bouwplan ligt en uit onderzoeken blijkt dat er geen knelpunten zijn. Op dit moment is deze zekerheid er niet. De vraag uit de kernen is echter helder. De gemeente zet zich separaat aan dit traject in om te onderzoeken op welke manier nieuwe woningen in of aan de rand van de kernen gerealiseerd kunnen worden en welke partijen daarbij betrokken worden. Organisatie De gemeentelijke overheid gaat zich richten op een meer sturende rol, het voeren van regie. Inwoners worden in steeds grotere mate verantwoordelijk voor hun woon- en werkomgeving. De toetsende rol van de gemeente verschuift daarbij naar een meer faciliterende rol. De Gemeente Vianen gaat hierin mee, waarbij we onze sterke kanten willen benutten, zoals dit bijvoorbeeld beschreven is in de toekomstvisie Vianen De gemeente vindt het ook belangrijk om één aanspreekpunt voor de kernen te hebben die de vragen in de organisatie uit kan zetten. Deze functie wordt vanuit het programma Wijkgericht werken ingevuld door wijkcoach Piet Daalhof. Hij is bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Vianen ( ) of via Cultuurhistorische waarden De cultuurhistorische waarden van de kernen is op de avonden langsgekomen. Dat had niet zozeer betrekking op de monumenten, maar vooral op de uitstraling en het karakter. Oproep werd gedaan om dit te koesteren. De gemeente werkt daarom momenteel aan een cultuurhistorische waardenkaart. Op deze kaart worden de karakteristieken van de kernen in beeld gebracht. Hierbij wordt duidelijk welke waarden van belang zijn en bij eventuele ontwikkelingen zeker niet verloren mogen gaan. Als daar aanleiding toe is zullen in het ontwerpbestemmingsplan eventuele waarden beschermd worden. Rho adviseurs voor leefruimte

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart

Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart Gemeente Leiderdorp Gewoon lekker wonen tussen Groene stad en Hart Groene Hart 8 november 2012 Projectnr. 547.101 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Gemeente Zundert Bestemmingsplan Kern Wernhout

Gemeente Zundert Bestemmingsplan Kern Wernhout projectnr. 189173.00 revisie 02 datum nummer besluit resultaat voorontwerp inspraak en vooroverleg ontwerp ter inzage legging besluit gemeenteraad vastgesteld besluit afdeling bestuursrechtspraak

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan

Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Lage Weide, Cartesiusweg e.o. Nota ingekomen reacties op het concept voorontwerpbestemmingsplan StadsOntwikkeling Afdeling Stedenbouw en Monumenten team juridische zaken, december 2010

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Ontwerp Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Heide

Ontwerp Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Heide Ontwerp Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan Heide Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Gebiedspanel Heide 100922 Ontwerp structuurvisie DOP Heide (Deel 2 concept Integrale gebiedsvisie

Nadere informatie

Versnellen bouwprojecten Regio Noord-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 6 januari 2014

Versnellen bouwprojecten Regio Noord-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 6 januari 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Noord-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 6 januari 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Noord-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 6 januari 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008 Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom 1 November 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Wonen en woonklimaat 6 2.1 Woningbouw 7 2.2 Bouwen in eigen beheer 8 2.3 Wonen en

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

8 Bedrijfshuisvesting

8 Bedrijfshuisvesting 8 Bedrijfshuisvesting 8.1 Inleiding Wijkeconomie heeft een ruimtelijke component, de behoefte aan bedrijfshuisvesting. Bedrijfshuisvesting is niet zo maar beschikbaar. Zijn er in vooroorlogse wijken van

Nadere informatie

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015

Dag van de toekomst. Rapportage uitkomsten 11443. Januari 2015 Dag van de toekomst Rapportage uitkomsten 11443 Januari 2015 1 Inhoudsopgave Geschreven voor: Introductie 3 Samenvatting 6 Toekomstvisies 10 Ambities en nietsies 24 Trekhaakspel 28 Geschreven door: Bijlagen:

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Inhoud van de toelichting

Inhoud van de toelichting Inhoud van de toelichting 1. Inleiding blz. 5 1.1. Aanleiding 5 1.2. Startnotitie 5 1.3. Ligging en begrenzing plangebied 6 1.4. Vigerende regelingen 6 1.5. Leeswijzer 6 2. Beleidskader 7 2.1. Inleiding

Nadere informatie

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer DATUM 3 september 2014 OPDRACHTGEVER Gemeente Noordwijkerhout Discussienotitie Woonvisie 1 Vooraf De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een actuele en moderne woonvisie. Onderdeel van dit traject is een

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie