Bouwen met of zonder meervoudig ruimtegebruik: Is er behoefte aan modellen/systemen in het besluitvormingsproces?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwen met of zonder meervoudig ruimtegebruik: Is er behoefte aan modellen/systemen in het besluitvormingsproces?"

Transcriptie

1 Bouwen met of zonder meervoudig ruimtegebruik: Is er behoefte aan modellen/systemen in het besluitvormingsproces? Een behoefte-scan Eindverslag november 2001

2 Onderzoeksrapport Bouwen met of zonder meervoudig ruimtegebruik: Is er behoefte aan modellen/systemen in het besluitvormingsproces? Een behoefte-scan Onderzoeksrapport van het project Verkenning behoefte, eisen en wensen integrale afwegingsmodellen en beslissingsondersteunende systemen ondergronds en meervoudig ruimtegebruik (J620) van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). Dit COB-project is onderdeel van de Programmacommissie Economie en Processen. L.J. Carton, W.A.H. Thissen J.W Plekkenpol H.M. Vermande TU Delft, faculteit TBM Berenschot Osborne BV PRC Bouwcentrum B.V Centrum Ondergronds Bouwen Büchnerweg 1 Postbus 420, 2800 AK Gouda november 2001, Centrum Ondergronds Bouwen 2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Inleiding ACHTERGROND BIJ HET PROJECT DOELSTELLING VAN HET PROJECT AANPAK ONDERZOEK Gebruik van modellen in besluitvorming ALGEMEEN WIE GEBRUIKT? WAARVOOR GEBRUIKT? WANNEER? VERBREDINGEN MODELLEN Resultaten uit interviews INLEIDING ENIGE CONCLUSIES UIT DE INTERVIEWS ENIGE AANBEVELINGEN VAN DE GEÏNTERVIEWDEN GDR-workshop INLEIDING VRAGEN DE GROUP DECISION ROOM (GDR) DEELNEMERS WERKWIJZE TIJDENS WORKSHOP ACHTERGROND-INFORMATIE TIJDENS WORKSHOP DEFINITIE VAN BEGRIPPEN Afweging Integraal Model Het besluitvormingsproces RESULTAAT BRAINSTORM RESULTAAT PRIORITERING VAN BEHOEFTES SLOTDEBAT WORKSHOP Het spel en de knikkers Het besluit wordt gefaseerd genomen, in een onvoorspelbaar proces Detail ontwerp is reeds goed voorzien van modellen Breng actoren in kaart Draagvlakvorming Ambitie tot allure Milieu Koppeling met modellen uit J MODELLEN VOOR DE VROEGE FASE MODELLEN VOOR DE FASE VOORLOPIG ONTWERP MODELLEN VOOR DE FASE DETAIL ONTWERP Conclusies ALGEMENE CONCLUSIES OVERZICHT BEHOEFTEN VANUIT DE GDR-SESSIE Aanbevelingen

4 9 Bijlage 1: Overzicht literatuur Bijlage 2a: Lijst geïnterviewden Bijlage 3: Antwoorden geïnterviewden Bijlage 4: Deelnemerslijst GDR-workshop Bijlage 5: Programma workshop Bijlage 6: Match van modellen en behoeften Bijlage 7: Samenvatting modellen J

5 1 Voorwoord De COB uitvoeringscommissie J620 heeft onderzoek gedaan naar de behoefte, eisen en wensen aan integrale afwegingsmodellen en beslissingsondersteunende systemen voor ondergronds en meervoudig ruimtegebruik. In het voorliggende rapport wordt een overzicht gegeven van de behoefte, de eisen en de wensen aan deze modellen en systemen. Tevens is een koppeling gelegd naar de inventarisatie van bestaande en in ontwikkeling zijnde integrale afwegingsmodellen en concepten. Aan de hand van bevindingen zijn conclusies getrokken en worden aanbevelingen richting COB gedaan. De inhoudelijke werkzaamheden zijn verricht door: Mw. Ir. L.J. Carton Prof.dr.ir. W.A.H. Thissen Ir. H.M. Vermande Ir. J.W. Plekkenpol (projectleider) TU Delft TU Delft PRC Bouwcentrum Berenschot Osborne De COB-uitvoeringscommissie J620 kende de volgende samenstelling: Ir. E.F.M. Nieuwenhuis (voorzitter) Fugro (namens TEC/Fugro) Mw.ir. R.C. van der Veen (secretaris) ProCap Projectmanagement Drs R. Meeuwsen Bouwdienst Rijkswaterstaat Ir. W.J. Hagen Aveco (namens BTC) Ir. J.W. Plekkenpol Berenschot Osborne Prof.dr.ir. W.A.H. Thissen TU Delft (namens Delft Cluster) Ing. P. Verheijen Gemeentelijke Havenbedrijf Rotterdam Ir. G. de Zwaan Railinfrabeheer Ir. H.M. Vermande PRC Bouwcentrum Mw.ir. C.J.M. Suykerbuyk Gemeentewerken Rotterdam (namens Grote Gem.) Dr.ir. M. Asin Ingenieursbureau Amsterdam (namens Grote Gem.) Mr. P.H. van der Kolk Fugro (namens COB-programmacommissie 2 Planologie en bestuurlijk instrumentarium) Ir. M.L. Ywema CUR/Habiforum Drs. G. Verrijn Stuart (programmacoordinator) COB Ir. J.J.P. Lodder (agendalid) Railinfrabeheer Mw.drs. K.J.M. Spaander-Van Gendt (agendalid) Holland Railconsult R. Fisser (agendalid) Provincie Zuid-Holland Mw.ir. A.G. Nijhof MBA (agendalid) Ministerie van VROM, RPD

6 2 Inleiding 2.1 ACHTERGROND BIJ HET PROJECT In COB-1 is onderzoek uitgevoerd naar het monetariseren van ruimtelijke en milieu-effecten en is een integraal afwegingsmodel ontwikkeld. Aan het begin van de COB-2-onderzoeksprogrammering is de COB-programmacommissie (PrC) Economie en Processen (waarbinnen het thema integraal afwegen thuishoort) geconfronteerd met de vraag in hoeverre aanvullend onderzoek op het gebied van integraal afwegen gewenst is. Hierbij zijn de volgende sporen denkbaar: Het ontwikkelen van een geheel nieuw model; Het verder ontwikkelen van al bestaande modellen (ontwikkelen van extra modules); Het toetsen/valideren van bestaande modellen aan de werkelijkheid; Het doen van onderzoek/aanbevelingen naar een optimaal gebruik van de modellen in het besluitvormingsproces. Teneinde een gemotiveerde keuze uit bovengenoemde sporen te kunnen maken heeft de PrC gekozen voor een tweetal kortlopende, inventariserende onderzoeksprojecten. Zo is in de eerste maanden van 2001 een literatuuronderzoek (J610) uitgevoerd naar integrale afwegingsmodellen en -concepten voor ondergronds en meervoudig ruimtegebruik. In dit onderzoek is een inventarisatie gemaakt van bestaande en in ontwikkeling zijnde integrale afwegingsmodellen, met een analyse van de belangrijkste kenmerken, modelfunctionaliteiten en mogelijkheden van modeltoepassing. In aanvulling op het project J610 is in het project J620 voorgesteld om een behoefteverkenning uit te voeren onder (potentiële) gebruikers van de modellen en (potentiële) opdrachtgevers/gebruikers van de modelresultaten. Onderzoeksvragen binnen dit project zijn o.a.: Aan welke eisen zouden dergelijke modellen moeten voldoen? Wanneer zouden dergelijke modellen moeten worden ingezet (in welke fase van de bestuurlijke besluitvorming)? Voor welk type project zouden ze inzetbaar moeten zijn? Wie (welke betrokkenen) zouden de modeluitkomsten nodig moeten hebben? De uitvoering van beide projecten is vervolgens op elkaar afgestemd. Eén COBuitvoeringscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing, begeleiding en kwalitatieve beoordeling van de resultaten van de projecten J610 en J620. Uiteindelijk zullen de resultaten van de beide inventarisaties (J620 de behoeften, wensen en eisen en J610 de beschikbare modellen) naast elkaar worden gelegd. Daarna volgt een afsluitende synthese. 2.2 DOELSTELLING VAN HET PROJECT Het project moet inzicht geven in de behoeften, eisen en wensen die verschillende partijen (afhankelijk van hun belangen en de fase waarin het project zich bevindt) stellen aan integrale afwegingsmodellen en systemen voor ondergronds of meervoudig ruimtegebruik. 6

7 2.3 AANPAK ONDERZOEK Het in kaart brengen van de behoeften, eisen en wensen gebeurt via het doorlopen van een vijfstappen-plan, te weten: 1. In kaart brengen van de fasen in het besluitvormingsproces rondom bouwprojecten; 2. Onderzoeken op welke manier consensus wordt gefaciliteerd door integrale afwegingsmodellen en beslissingsondersteunende systemen; 3. Vertalen van de gewenste rol van deze modellen naar de gewenste functionaliteiten; 4. Toetsen van het bestaande instrumentarium aan deze gewenste functionaliteiten; 5. Formuleren van aanbevelingen om te komen tot een optimaal instrument. De volgende concrete activiteiten zijn ontplooid om bovengestelde stappen te kunnen uitvoeren. 1. In grote lijnen beschrijven welke fasen in de besluitvormingsproces rondom bouwprojecten te onderkennen zijn en hoe besluitvorming plaatsvindt. Dit heeft geresulteerd in een korte beschrijving en een overzichtslijst van publicaties op dit terrein. 2. De fasen 2 en 3 worden doorlopen middels een combinatie van: 1) literatuuronderzoek, 2) het mondeling en schriftelijk interviewen van sleutelfiguren, en vervolgens 3) het organiseren van een workshop met sleutelfiguren. 3. De fase 4 wordt uitgevoerd door de bevindingen uit de workshop te koppelen aan de resultaten van J610. Onderzocht zal worden in hoeverre de geïnventariseerde modellen en methodieken voldoen aan de gewenste functionaliteiten. 4. Formuleren van conclusies en het doen van aanbevelingen richting COB voor gericht onderzoek voor een optimaal instrument. 7

8 3 Gebruik van modellen in besluitvorming 3.1 ALGEMEEN Er is enige literatuur over empirisch onderzoek naar gebruik/nut van modellen in besluitvorming; een deel dateert reeds uit de jaren zestig en zeventig (Brewer over Politicians, Burocrats and the consultant ; Geenberger et al: Models in the policy process ). Deze literatuur wordt geleidelijk aan aangevuld, maar evaluaties van modelgebruik of van beleidsanalyses vinden nog steeds in slechts zeer beperkte mate plaats. Er is vrijwel niets over specifiek gebruik van modellen in relatie tot de besluitvorming ondergronds versus bovengronds. Er is iets meer bekend over gebruik van resultaten uit onderzoek - of, meer specifiek, uit beleidsanalytische studies - in beleidsvorming. Ook dit is al een oud thema, en de discussie beweegt zich tussen enerzijds de visie dat uitkomsten van rationele analyses geen impact hebben; het politieke proces, onderlinge relaties, verborgen agenda s, etc. bepalen wat er uiteindelijk gebeurt, en anderzijds de constatering dat argumenten die niet solide onderbouwd kunnen worden in een politiek debat niet veel waard zijn, en de wens de besluitvorming rationeler te maken. Dit hoofdstuk geeft een korte schets van een aantal hoofdlijnen, uitgaande van visies op de rol en het gebruik van informatie (dus niet zozeer van modellen) in beleidsprocessen. Informatie die soms alleen met behulp van modellen verkregen wordt. We besteden aandacht aan vragen als gebruik door wie, met welk doel, en in welke situaties? 3.2 WIE GEBRUIKT? Waar in klassieke zin de informatievergaring gericht was op een (fictieve?) besluitvormer gaat men er tegenwoordig van uit dat alle partijen in een proces al dan niet gebruikers van informatie kunnen zijn, en dat besluitvorming niet een rechtlijnig proces is met een aanwijsbaar hoofdmoment van beslissen, maar veel meer een diffuus proces dat zich in ronden voltrekt waarbij steeds deelbesluiten genomen worden. Voornaamste punt: alle betrokkenen kunnen gebruikers van informatie zijn, in verschillende fasen van het proces. Zo wint de mening terrein dat informatie die bijdraagt aan de probleemformulering en afbakening veel essentiëler is dan informatie die ten doel heeft een keus tussen gegeven alternatieven te ondersteunen. 3.3 WAARVOOR GEBRUIKT? Hier worden in hoofdzaak drie typen gebruik onderscheiden: 1. Klassiek gebruik, hulp bij het vinden van de rationeel beste oplossing voor een gegeven probleem ( technisch ontwerp als doel eenduidig is vast te leggen)- of hulp bij het zichtbaar en bespreekbaar maken van de afwegingen (scorecard) 2. Hulpmiddel om nieuwe ideeën, oplossingen, etc. in besluitvormingsprocessen te brengen of te stimuleren dat die onderzocht worden. Komt voor, al zijn voorbeelden niet legio. 3. Als ammunitie in een strategisch debat of onderhandelingsspel. Komt zeer veel voor. Gebruik is selectief, actoren gebruiken die uitkomsten die hun van pas komen, c.q. zoeken naar rechtvaardiging van reeds ingenomen standpunten. Verschillende partijen maken hun eigen analyses c.q. huren hun eigen consultants in. Je ziet dit ook in zekere zin bij partiële analyses, bijv MER of VER, waarbij specifiek een aspect of gezichtspunt wordt benadrukt om dit in het besluitvormingsproces meer nadruk te geven. 8

9 3.4 WANNEER? Welke soort gebruik de overhand heeft, en voor wie hangt af van de situatie. Een algemeen beeld is dat gebruikstype 1 het meest voorkomt in situaties waarin doelen en procesregels helder en weinig conflicterend zijn en voldoende informatie/kennis vergaard kan worden - in relatie tot ondergronds bouwen dus dicht tegen het technische ontwerp aan. In een veel voorkomende typologie van situaties wordt deze situatie afgezet tegen een situatie met vele en conflicterende doelstellingen en percepties en verwarrende en beperkte informatie. In dergelijke messy situaties lijkt gebruik van klassieke rationele modellen minder kansrijk - anderzijds is er juist extra veel behoefte aan ordening en structurering van het argumentatieveld. 3.5 VERBREDINGEN In de literatuur met een meer beleidsgerichte inslag zie je dat de rol die men voor analyses ziet in dergelijke situaties verschuift van effectbepaling van alternatieven, naar het zoeken van realiseerbare/hanteerbare combinaties van problemen, oplossingsingredienten, en bijbehorende actoren (die hetzij een probleem hebben, hetzij over oplossingsmiddelen beschikken). Analyses krijgen hier veel meer een katalytische of zelfs onderhandelingsondersteunende rol, iets dat ook in de ondergronds bouwen/meervoudig ruimtegebruik sfeer steeds meer gerealiseerd wordt: het accent van het proces verschuift van het maken van een keuze tussen gegeven alternatieven naar naar het in onderhandeling met uiteenlopende actoren verkennen en ontwikkelen van oplossingen die voor alle betrokkenen meerwaarde kunnen opleveren. Relevant is ook het onderscheid dat gemaakt kan worden naar typen procesondersteuning: in de literatuur worden uiteenlopende stijlen van ondersteuning geschetst, bijv. klassiek - analytisch (objectief kennis-aandragend), argumentatief (proberend struktuur aan te brengen in argumentaties, inclusief de normatieve componenten daarvan), ontwerpgericht/doelzoekend (bijv. optimalisering, besliskunde), onderhandelingsgericht (aandacht schenkend aan uitruilmogelijkheden), participatief (gericht op stimuleren interactie) tot zuiver procesgericht (afspraken over hoe actoren met elkaar omgaan). Belangrijk punt - in aansluiting op de vorige alinea, is de verbreding van de scope in analytisch perspectief: niet alleen technisch-economische oplossingen worden bekeken, maar het probleemsysteem strekt zich ook uit over de betrokken (of mogelijk nog te betrekken) actoren, hun percepties, wensen, hulpmiddelen, etc. In dit verband is een sterk toenemende belangstelling waar te nemen voor methoden en modellen voor actor- en netwerk analyses als aanvullend hulpmiddel bij het engineeren van werkbare arrangementen en oplossingen. Evaluatieonderzoek (bijv. het proefschrift van Twaalfhoven) wijst ook uit dat in de praktijk uiteenlopende aspecten van belang worden gevonden bij het waarderen van analytische inputs in complexe keuzeprocessen. Niet alleen de inhoudelijke kwaliteit van de verschafte informatie telt, ook de mate waarin die aansluit op de probleemperceptie, de tijdigheid, de toegankelijkheid, etc, tellen. En ook de kwaliteiten van het proces waarin die informatie aan de orde komt. Opvallend (en dit komt uit meer onderzoeken) is dat besluitvormers vaak als vanzelfsprekend aannemen dat technische informatie die in een proces gebracht wordt betrouwbaar is, en er dus verder niet veel aandacht aan schenken. 3.6 MODELLEN Meer specifiek gericht op kwaliteiten van gewenste modellen is de algemene lijn dat, en dit geldt vooral in relatie tot het ondersteunen van complexe besluitvormingssituaties, veel waarde gehecht wordt aan transparantie en flexibiliteit (d.w.z. de mogelijkheid om snel te kunnen inspelen op de dynamiek van het proces zelf). 9

10 4 Resultaten uit interviews 4.1 INLEIDING Voorafgaande aan de workshop zijn ca. 30 personen geïnterviewd. Deze personen zijn afkomstig uit de volgende groepen: Opdrachtgevers-provincies Opdrachtgevers- gemeenten Beleidsmakers - Ministeries V&W en VROM Projectmanagers/ontwikkelaars/onderzoekers OEEI-systematiek (maatschappelijke kostenbatenanalyse infrastructuurprojecten) Projectontwikkelaars Onderzoekers uit de kring van modelontwikkelaars. De volgende vragen zijn voorgelegd aan de geïnterviewden: 1. Weegt u momenteel integraal af? Zo ja, heeft u daar voorbeelden van? 2. Heeft u behoefte aan modellen/instrumenten voor integraal afwegen? 3. Welke overige behoeften/aanbevelingen inzake integraal afwegen kunt u geven? In dit hoofdstuk wordt een aantal conclusies en aanbevelingen gegeven van de antwoorden van de geïnterviewden. Een compleet overzicht van de antwoorden treft men in Bijlage ENIGE CONCLUSIES UIT DE INTERVIEWS Toepassing integraal afwegen voor stedelijk gebied Er wordt weinig gebruik gemaakt van integrale afweging in stedelijk gebied. Als het al gebeurt dan gebeurt dit lopende de planontwikkeling. Varianten worden bekeken op allerlei voor- en nadelen, en als een bepaalde variant wat meer kost maar wel aanzienlijke betere kwaliteit levert, dan kan daar toch voor gekozen worden. Dan komt het geld er gewoon. Plannen in een stedenbouwkundige opzet worden vaak gedwongen om ondergronds te gaan, vanwege ruimteschaarste of mobiliteitsproblemen. Verschillende gemeenten (Leiden, Delft), hebben een beleid dat parkeren bij nieuwbouwplannen onder de grond moet. Dat is gewoon beleid, en er is geen sprake van integrale afweging. Voor het afwegen van voor- en nadelen wordt (althans in stedelijk gebied) meestal steeds dedicated (op maat) een afwegingsmodel gemaakt. Toepassing voor infrastructuur Maatschappelijke Kosten Baten Analyses, zoals de OEEI, worden wel steeds meer gebruikt, met name in de beginfasen van het project. Bij Verkeer & Waterstaat lopen enige van deze projecten (zoals 2 e Maasvlakte). Men kan zich voorstellen dat dit ook voor goederentransport gaat gebeuren, waarbij de vraag aan de orde kan komen: moet dit onder- of bovengronds? Welke heeft de gunstigste maatschappelijke kosten/baten? Toepassing voor groene ruimte en overgang stad naar land Integrale afweging wordt ook nog al eens toegepast als het gaat om planontwikkeling in de groene ruimte (landschap en natuur), of de overgang stad naar land. Daar is de afweging steeds die van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid. Mogelijk zal er op dit gebied een vraag ontstaan naar modellen voor integrale afweging. Dergelijke modellen zijn ook in ontwikkeling. Dan kan het gaan om de overgang van Stad naar Land (bijv. bedrijventerreinen), maar ook het 10

11 Buitengebied zelf, bijv. ontmoeting ecologische hoofdstructuur met infrastructuur (waarbij de vraag is: moet deze infra ondergronds worden gebracht). 4.3 ENIGE AANBEVELINGEN VAN DE GEÏNTERVIEWDEN Zoek het in bekendheid geven aan wat er al bestaat aan modellen/instrumenten, en beschrijf succes-stories. Dat is beste manier om toepassing te bevorderen. Breng deze ook onder de aandacht van beslissers/besluitvormers, want zij moeten er ook mee aan de slag gaan. Tracht aansluiting te vinden bij bestaande initiatieven van integrale afweging, zoals Maatschappelijke Kosten Baten Analyses, Duurzaamheids Effect Rapportage. Zoek modellen voor integrale afweging bij OG/MVR niet in een stedelijke context maar in een groene of duurzaamheids context: Ondergronds Bouwen levert extra ruimtelijke kwaliteit, en dit moet afgewogen worden. Maak BIOR af. 11

12 5 GDR-workshop 5.1 INLEIDING In het kader van het onderzoek is een workshop georganiseerd met behulp van het elektronisch vergadersysteem Group Decision Room (GDR) van de Technische Universiteit Delft. De GDR is gebruikt ter ondersteuning van de workshop, om snel de meningen te kunnen peilen en om efficiënt met elkaar in discussie te gaan over een aantal gerichte vragen. Het doel van de sessie is om in de praktijk de (maatschappelijke) behoefte te verkennen aan ondersteunende informatie, modellen of systemen tijdens het besluitvormingsproces rond bovengrondse versus ondergrondse / meervoudige aanleg van bouwprojecten. Met de praktijk worden beleidsmakers, bestuurders, projectontwikkelaars en adviesbureaus bedoeld. De bijeenkomst vond plaats op donderdagmiddag 30 augustus 2001 bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management in Delft. 5.2 VRAGEN Tijdens de workshop stonden de volgende vragen centraal om de behoefte in kaart te brengen: - Wat voor soort hulpmiddelen, richtlijnen en ondersteunende kennis/informatie zou u (geregeld) gebruiken in dergelijke beslissingen? - Hoe verhouden deze items zich tot elkaar in prioriteit (waar is de behoefte het grootst)? - Aan welke randvoorwaarden, eisen en wensen moet een dergelijk hulpmiddel voldoen? 5.3 DE GROUP DECISION ROOM (GDR) De GDR is om verschillende redenen geschikt voor de genoemde doelstelling. De deelnemers kunnen efficiënt en in redelijke anonimiteit met elkaar over een aantal gerichte vragen in discussie gaan. Het Group Decision Support Systeem, ook wel elektronische vergaderruimte genoemd, is een gebruikersvriendelijke techniek waarbij deelnemers via een computer informatie kunnen invoeren, bewerken en daarover met elkaar kunnen communiceren. Iedere werkplek in de vergaderruimte is voorzien van een computer, waarmee de deelnemers elektronisch met elkaar van gedachten kunnen wisselen. De GDR kan worden gebruikt voor het vergaren van informatie door het groepsgewijs genereren van ideeën, suggesties, mogelijkheden of invalshoeken. Hierbij is het mogelijk om, gelijktijdig met het genereren van ideeën, commentaar toe te voegen die de gedane suggesties kunnen verduidelijken. Niet relevante informatie kan met behulp van de GDR snel worden uitgefilterd. Met behulp van de soft- en hardware die voor de GDR is ontwikkeld kunnen diverse brainstormtechnieken worden ondersteund, op een wijze die het mogelijk maakt dat deelnemers gelijktijdig ideeën aandragen en delen met de andere participanten. Ideeën kunnen op diverse manieren worden gerangschikt in categorieën, eventueel verspreid over verschillende hiërarchische niveaus. Nadat ideeën zijn gegenereerd en georganiseerd kan men deelnemers aan een GDR-sessie in de gelegenheid stellen om commentaar te leveren op elkaars ideeën. Met behulp van de GDR kunnen mensen dus ook met elkaar in discussie gaan over de ideeën die naar voren zijn gebracht. Voor de selectie en rangschikking van ideeën beschikt de GDR over een grote verscheidenheid aan prioriterings- en stemprocedures, variërend van ranking (op volgorde van eigen voorkeur zetten) en puntentoekenning tot multicriteria-analyse en argumentatie-analyse. Resultaten van de diverse stemming(en) kunnen voor de deelnemers op toegankelijke wijze worden gepresenteerd met behulp van statistische en grafische methoden, waarmee ook de mate van consensus in de groep te bepalen is. 12

13 De kracht van de technologie ligt in een productiever en effectiever groepsoverleg. Middels snelle integratiemogelijkheden van informatie tussen verschillende werkstations, gekoppeld aan specifieke audiovisuele presentatie-faciliteiten kan het brainstormen, discussiëren en prioriteren snel en doeltreffend verlopen. 5.4 DEELNEMERS De opkomst van de sessie was teleurstellend. Na veel bellen en mailen bevatte de deelnemerslijst ca. 20 namen, waarvan uiteindelijk 10 mensen toezegden te komen. Er kwamen echter vlak voor de bijeenkomst 3 afmeldingen binnen en tot slot kwamen 3 mensen (zonder afmelding) niet opdagen. De reden van deze lage opkomst is niet geheel duidelijk. Het uitvoeringsteam heeft de indruk dat het onderwerp niet genoeg leeft bij de betrokkenen uit de praktijk. Uit de interviews en de workshop komt naar voren dat in de praktijk de afweging bovengronds versus ondergronds of meervoudig ruimtegebruik niet als zodanig aanwezig is, dit is een aspect in de totale afweging van ruimtelijke planning. Ook het resultaat uit de workshop en de interviews wijst erop dat de behoefte aan modellen niet groot is, dit is mogelijk een verklaring dat weinig mensen de behoefte voelden om naar de workshop te komen. De aanwezige 4 experts, aangevuld met 2 projectteamleden, waren afkomstig uit de volgende disciplines/instituten: - provincie - gemeente - projectbureau VINEX-locatie - adviesbureau 5.5 WERKWIJZE TIJDENS WORKSHOP Ter voorbereiding van de workshop is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: - Interviews met diverse instanties - Discussies in de uitvoeringscommissie ter voorbereiding van het project - Resultaten uit het project J610 Inventarisatie van integrale afwegingsmodellen - Notities en begripsdefinities uit theorie rond integrale afweging van ruimtelijke vraagstukken De worskhop begon met een introductie door Wil Thissen, waarbij hij het doel en achtergrond van de workshop uiteen zette en een globaal overzicht gaf van de uitkomsten van het project Inventarisatie van Integrale Afwegingsmodellen. Vervolgens legde hij de werkwijze van de middag uit. Het eerste inhoudelijk onderdeel behelsde het presenteren en bespreken van een begrippenkader; dit ter voorkoming van spraakverwarring tussen de verschillende disciplines. De begrippen afweging, integraal en model werden toegelicht, alsmede verschillende fasen van het ruimtelijk planproces (waarbij een brug werd geslagen tussen het jargon uit de infrastructuur en de stedenbouw). Hierna werd de deelnemers gevraagd welke soort hulpmiddelen, richtlijnen en ondersteunende kennis/informatie zij zouden gebruiken in dergelijke beslissingen. Het besluitvormingsproces was hierbij opgedeeld in drie relevante fasen. Na een voorzichtige start kwam de ideeënstroom goed op gang. De deelnemers werden hierbij geprikkeld doordat zij de ideeën van de anderen op het scherm konden zien en hieruit inspiratie konden opdoen voor nieuwe ideeën. Na de pauze heeft men een tijdlang stil gestaan bij de opgevoerde ideeën. Deze werden gerubriceerd in categorieën. Er werd uitgebreid bediscussieerd waarom een idee wel of niet in een benoemde categorie thuishoorde, om een eenduidige beeld van de categorieën te verkrijgen. Vervolgens gaven de deelnemers per fase aan hoe groot hun behoefte is aan elk van de categorieën (middels een stemming door het toekennen van rapportcijfers). Tenslotte vond een slotdebat plaats waarin: 13

14 werd gecontroleerd of de uitkomst van de stemming in overeenstemming was met de verwachting, welke conclusies hieruit getrokken konden worden t.a.v. de algemene behoefte aan modellen e.d. in soortgelijke besluitvormingsprocessen, aan welke eisen en wensen dergelijke hulpmiddelen zouden moeten voldoen, en; welke concrete adviezen voor het COB hieruit kunnen voortkomen. Na de workshop: de resultaten uit deze workshop worden vergeleken met de resultaten uit de (bilaterale) interviews. Uit de inbreng van de geïnterviewden en de deelnemers van de workshop worden conclusies en aanbevelingen voor het COB opgesteld. De deelnemerslijst van de workshop is bijgevoegd in bijlage 4. Het programma is bijgevoegd in bijlage ACHTERGROND-INFORMATIE TIJDENS WORKSHOP Het doel van de workshop werd als volgt verwoord: Het inventariseren van de maatschappelijke behoefte, eisen en wensen aan integrale afwegingsmodellen en ondersteunende systemen (procesrol en inhoud) rond ondergronds en meervoudig ruimtegebruik. Als achtergrond werd de totstandkoming van het project binnen het COB belicht. De resultaten van het voorafgaand project Inventarisatie integrale afwegingsmodellen voor ondergronds en meervoudig ruimtegebruik (J610) werden als volgt samengevat: 14 modellen met beschrijving Variërend van rekenmodel tot proces-richtlijnen Doelgroep variërend van beleidsmaker tot aannemer Integraliteit variërend van alleen milieu-aspecten tot afweging milieu, kosten, opbrengst dubbel grondgebruik, draagvlak, etc. Fase in het proces variërend van initiatieffase tot ontwerpfase Voorbeelden van gevonden modellen: (slechts de namen van enkele modellen werden gepresenteerd) - MOB/BIOR (COB) - Quick Project Scan (LWI) - Bageo (SKB) - Quick Scan (COB) - Eco Quantum (SBR) - Verkenner Groene Ruimte (KDO-advies) - RasterGIS (TNO-Bouw) - OEEI (NEI & CPB) Figuur 1. Voorbeelden van diverse soorten hulpmiddelen ter afweging van ruimtelijke vraagstukken (v.l.n.r.gdr, modellen en visualisatietechnieken) 14

15 5.7 DEFINITIE VAN BEGRIPPEN De term integrale afweging is heel breed, en omvat in de wetenschappelijke wereld eigenlijk het gehele scala aan disciplines die verenigd zijn binnen de bestuurskunde. Een voorbeeld van een definitie die in de wetenschappelijke wereld wordt gehanteerd voor de engelse term integral assessment (Rotmans en Dowlatabadi, 1995): Integral assessment is een interdisciplinair proces van het combineren, interpreteren en communiceren van kennis uit diverse wetenschappelijke disciplines, op zo n manier dat de hele oorzaak-gevolg keten kan worden geëvalueerd vanuit een perspectief met twee kenmerken: I. Het moet meerwaarde hebben boven monodisciplinaire afweging II. Het moet bruikbare informatie verschaffen aan beleidsmakers en politici ( decision makers ) Ten behoeve van de workshop wordt een concretere definitie gegeven van de begrippen afweging, integraal en model. Ter verduidelijking worden bij ieder begrip voorbeelden gegeven Afweging Hier verstaan we: De voorbereiding van een keus tussen een gewone maaiveld-optie en een ondergrondse/ meervoudige variant, waarbij is gewikt en gewogen tussen voor- en nadelen van diverse opties. Dit omvat o.a: Discussieren over opties Tegen elkaar afzetten van voor- en nadelen In kaart brengen van de diversiteit aan opties en al hun voor- en nadelen Uitrekenen van (vermoedelijk doorslaggevende) aspecten Formuleren en onderbouwen van advies Integraal Hier verstaan we: Het meenemen van alle (uiteenlopende) te voorziene implicaties in de afweging, waarbij het (ruimtelijk) vraagstuk als onderdeel van een groter geheel wordt aanschouwd. Dit omvat o.a: Direkte en indirekte effecten Soorten implicaties: Milieu, economie, beleving, alle kostenaspecten, maatschappelijke effecten, etc. Andere vraagstukken die mede beïnvloed worden door de te kiezen opties Vanuit verscheidene standpunten bekeken Model Hier verstaan we een breed scala aan modellen: Een afbeelding van de werkelijkheid dat relevante aspecten in hun samenhang weergeeft. Men kan een model gebruiken om structuur te brengen in een veelheid aan informatie, partijen en/of aspecten, ter ondersteuning (inhoudelijk of procesgericht) van een besluitvormingsproces Dit omvat o.a: Rekentools Verzameling kengetallen en vuistregels Checklist met niet-te-vergeten aspecten in de afweging Stappenplan met een werkwijze welke aspecten in kaart te brengen en hoe (procesgericht of inhoudelijk) Procesrichtlijnen voor het regisseren van het proces 15

Handleiding voor kostenbatenanalyses. domein. Opdrachtgever: Ministerie van VROM. ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut

Handleiding voor kostenbatenanalyses. domein. Opdrachtgever: Ministerie van VROM. ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut Handleiding voor kostenbatenanalyses in het sociale domein Opdrachtgever: Ministerie van VROM ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut Rotterdam, april 2008 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam

Nadere informatie

Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp. Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen

Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp. Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Briefrapport 830950002/2008 L. Dreijerink H. Kruize I. van Kamp Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen Ontwikkeling van een afwegingskader ter ondersteuning

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Compartimering: streefbeeld, gidsprincipe of onderhandeling?

Compartimering: streefbeeld, gidsprincipe of onderhandeling? H.D. de Vriend Compartimering: streefbeeld, gidsprincipe of onderhandeling? Een onderzoek naar de processen uit de Compartimenteringstudie Rijkswaterstaat Waterdienst Lelystad, 25 juni 2008 Ter afronding

Nadere informatie

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant G. Walraven student Bestuurskunde Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Definitiestudie uitgevoerd als brugproject in het kader van het Routeplanner Programma Lagen: Uitvoerbaarheid Rijk Provincie Waterschap

Nadere informatie

Monitoren van sociaal leren: Het leerproces van twee innovatiegroepen Groene & Blauwe Diensten onder de loep. Annemarie Groot

Monitoren van sociaal leren: Het leerproces van twee innovatiegroepen Groene & Blauwe Diensten onder de loep. Annemarie Groot Monitoren van sociaal leren: Het leerproces van twee innovatiegroepen Groene & Blauwe Diensten onder de loep Annemarie Groot Referaat Groot, A. (2007). Monitoren van sociaal leren: Het leerproces van twee

Nadere informatie

Onderzoek Multiplier Bodemsanering. Eindrapport

Onderzoek Multiplier Bodemsanering. Eindrapport Eindrapport MMG Advies bv Den Haag 19 juli 2005 Colofon Dit rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van VROM (afdeling Sturing bodemsaneringsoperatie) / Bodem+. Namens de opdrachtgever is de

Nadere informatie

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Meten is weten. Klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek

Meten is weten. Klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek Klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek Meten is weten Een inventariserend onderzoek naar benaderingen en instrumenten die de overheid inzet om de tevredenheid van medewerkers en klanten te onderzoeken.

Nadere informatie

Mobiliteitstoets: personenverkeer in ruimtelijke planprocessen naar een veelvormig programma

Mobiliteitstoets: personenverkeer in ruimtelijke planprocessen naar een veelvormig programma Mobiliteitstoets: personenverkeer in ruimtelijke planprocessen naar een veelvormig programma Peter Kroeze Dirk Ligtermoet In opdracht van en in samenwerking met : Adviesdienst Verkeer en Vervoer Carmen

Nadere informatie

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek

Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma s en Innovatiesystemen Instructiehandboek Dr. Roald Suurs Drs. Martin van de Lindt Ir. Mario Willems Drs. Ing. Joost Koch Dr. Rob Weterings Reflectieve Monitoring

Nadere informatie

Versnellen bouwprojecten Regio Noord-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 6 januari 2014

Versnellen bouwprojecten Regio Noord-Holland Project Watertorenberaad. Rapportage, 6 januari 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Noord-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 6 januari 2014 Versnellen bouwprojecten Regio Noord-Holland Project Watertorenberaad Rapportage, 6 januari 2014 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Onzekerheid, flexibiliteit en waarde

Onzekerheid, flexibiliteit en waarde Onzekerheid, flexibiliteit en waarde bij integrale gebiedsontwikkeling Daan Rakers Joost van Blokland Harold Topper VALUE CAPTURING ALS FINANCIERINGSINSTRUMENT 1 Onzekerheid, flexibiliteit en waarde bij

Nadere informatie

O E I in de toekomst. Een strategische verkenning in een liberale omgeving. Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN

O E I in de toekomst. Een strategische verkenning in een liberale omgeving. Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN O E I in de toekomst Een strategische verkenning in een liberale omgeving Een onderzoek in opdracht van NOVEM - Gedrag / LOREEN O E I in de toekomst Een strategische verkenning in een liberale omgeving

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING.

EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING. Mei 2013 Het denken in reële opties is waardevol! EEN ONDERZOEK NAAR DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN REËLE OPTIES BINNEN EEN PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING (PPS) VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING. AUTEUR: L.L.C.C.

Nadere informatie

Handreiking voor kosten-batenanalyse voor ICT projecten

Handreiking voor kosten-batenanalyse voor ICT projecten Handreiking voor kosten-batenanalyse voor ICT projecten Actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT Opschaling van succesvolle ICT-initiatieven Handreiking voor kostenbatenanalyses voor ICT projecten

Nadere informatie

Marktwerking in het watersysteembeheer een verkenning van de mogelijkheden van marktwerking - eindrapport -

Marktwerking in het watersysteembeheer een verkenning van de mogelijkheden van marktwerking - eindrapport - Marktwerking in het watersysteembeheer een verkenning van de mogelijkheden van marktwerking - eindrapport - juni 2003 Dit rapport heeft 99 pagina s WIM3528 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 1 0.1 Inleiding

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

Scriptie jaargang 3. Sturen op Stromen. Sturingsfilosofie en profielschets voor de initiatieffase van regionale gebiedsontwikkeling

Scriptie jaargang 3. Sturen op Stromen. Sturingsfilosofie en profielschets voor de initiatieffase van regionale gebiedsontwikkeling Scriptie jaargang 3 Sturen op Stromen Sturingsfilosofie en profielschets voor de initiatieffase van regionale gebiedsontwikkeling Auteur: drs. M.C.J. Schapendonk, MCD Datum: augustus 2007 Niets uit deze

Nadere informatie