Gevraagd besluit: instemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gevraagd besluit: instemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH."

Transcriptie

1 Gewijzigde agenda 3 e openbare vergadering algemeen bestuur Woensdag 29 april 2015, aanvang uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1. Opening en mededelingen 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 6 maart 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. HAMERSTUKKEN 3. Tijdelijke voortzetting beleid Stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam Gevraagd besluit: Instemmen met het tijdelijk voortzetten van het kantorenbeleid, het bedrijventerreinenbeleid en het detailhandelsbeleid van het Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam en deze kaders te gebruiken bij het geven van advies aan de gemeenten van de MRDH en aan de provincie Zuid-Holland. 4. Metrex conferentie 2016 Gevraagd besluit: Kennisnemen van het initiatief om samen met de gemeenten Rotterdam en Den Haag het aanbod te doen aan de President en de Secretary-General van Metrex om de voorjaarsconferentie 2016 van Metrex in het gebied van de MRDH te organiseren. 5. Volmacht en mandaat voor activa passiva overeenkomst stadsregio - MRDH Gevraagd besluit: 1. De secretaris-generaal op te dragen de overdracht van activa en passiva van stadsregio Rotterdam aan de MRDH, verband houdende met de overgang van de Verkeer en Vervoertaken van stadsregio Rotterdam naar de MRDH, te regelen. 2. De secretaris-generaal te machtigen en mandateren de onder 1 voorbereide overeenkomsten en akte aan te gaan en te ondertekenen namens de MRDH. 6. Terugblik op startconferentie MRDH 19 maart 2015 Gevraagd besluit: kennisnemen van het verslag. TER BESPREKING 7. Investeringsstrategie MRDH Ter vergadering wordt een nadere toelichting verzorgd door Annet Bertram, Willem Benschop en Lucas Vokurka. Aan de orde komen onder andere: Stand van zaken OESO review MRDH Stand van zaken en methodiek voorbereiding investeringspakketten Routing voorstellen Allianties Naar aanleiding van de presentatie is er ruimte voor discussie. De inhoud van de brief van de provincie Zuid Holland over de Vervoerregio d.d. 10 maart 2015 wordt bij dit agendapunt betrokken. Gevraagd besluit: instemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH. 8. Samenwerking en afstemming Wonen, Ruimte en Groen op MRDH-niveau Gevraagd besluit: 1. Kennisnemen van de geschetste ontwikkelingen inzake de samenwerking en afstemming in de beleidsvelden Wonen, Ruimte en Groen. 2. De directie van de MRDH opdracht geven om de facilitering van de initiatieven van de samenwerkende gemeenten vorm te geven en zorg te dragen voor periodieke terugkoppeling aan het algemeen bestuur.

2 9. Inzet bestuurlijk vertegenwoordigers binnen MRDH 1. Studium Generale Gevraagd besluit: kennisnemen van de schriftelijke toelichting door burgemeester Hoekema. 2. Inzet bestuurlijk vertegenwoordigers bij thema s / projecten van de MRDH Toelichting ter vergadering door Annet Bertram. 10. Rondvraag en sluiting TER KENNISNAME Brief provincie Zuid Holland over begrotingscirculaire Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om in informele setting na te praten. 2

3 Concept verslag van de 2 e openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, vrijdag 6 maart 2015 om uur, in vergaderzaal G in het kantoor van de MRDH, Grote Marktstaat te Den Haag Aanwezig: voorzitter secretaris-generaal (wnd) Gemeente Albrandswaard Brielle Capelle aan den IJssel Delft Den Haag Hellevoetsluis Krimpen aan den IJssel Lansingerland Leidschendam-Voorburg Maassluis Midden-Delfland Nissewaard Pijnacker-Nootdorp Ridderkerk Rijswijk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Wassenaar Westland Zoetermeer Verhinderd: Barendrecht Den Haag Rotterdam Westvoorne A. Aboutaleb (v.a uur) M.J. Toet Naam H. Wagner G.G.J. Rensen J.F. Koen G.A.A. Verkerk J.J. van Aartsen W.J. Tempel C.A. Oosterwijk C. Rijsdijk J.W. van der Sluijs D. van der Houwen (plv.) H. Horlings J.W. Mijnans mw. F. Ravestein mw. A. Attema M.J. Bezuijen P.J. Langenberg M.J.C. Houtkamp (plv.) A.B. Blase A.J.L. van Sloten (plv.) J. van der Tak Ch. B. Aptroot J. van Belzen T. de Bruijn K. Klein M. Struijvenberg P.E. de Jong Presentaties zijn verzorgd door: Lucas Vokurka, directeur Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag Eric Bavelaar, manager openbaar vervoer, Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Bart Nijhof, procesmanager Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag AB MRDH 6 maart

4 1. Opening en mededelingen De heer Van Aartsen opent te uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij licht toe dat de voorzitter ietwat is verlaat en dat hij tot diens komst de honneurs zal waarnemen. Hij deelt mede dat nog besloten moet worden wie de MRDH in het Georganiseerd Overleg gaat vertegenwoordigen. Het dagelijks bestuur stelt voor om de heer Van der Tak hiervoor te vragen. Aldus wordt besloten. De heer Van Aartsen vervolgt dat het dagelijks bestuur door het directieteam is voorgesteld om, vooruitlopend op de eerste evaluatie van de MRDH, medio 2015 de Rotterdamse afdeling Concern Auditing te vragen de operationele audit uit te voeren en de rekenkamers van de gemeenten Den Haag en Rotterdam te verzoeken begin 2016 een quick scan te laten uitvoeren. Het dagelijks bestuur heeft daarmee ingestemd. Ten slotte attendeert hij op de startconferentie MRDH op 19 maart a.s. waaraan zal worden deelgenomen door bedrijven, instellingen, Rijk, gemeenten en stakeholders. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft laten weten daarbij aanwezig te zullen. Hij spreekt de hoop uit dat allen hier aanwezig eveneens acte de présence zullen geven. Mevrouw Ravestein verzoekt agendapunt 8 in beslotenheid te behandelen. Besloten wordt daartoe aan het einde van de vergadering een besloten vergadering in te lassen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 19 december 2014 Het verslag en de besluitenlijst van het algemeen bestuur van 19 december 2014 worden ongewijzigd vastgesteld. 3. Besluitenlijst dagelijks bestuur 19 december 2014 De besluitenlijst van het dagelijks bestuur van 19 december 2014 wordt voor kennisgeving aangenomen. 4. Benoeming leden gemeente Nissewaard in adviescommissies en rekeningencommissie De vergadering besluit conform het voorstel tot benoeming van de leden van de adviescommissies en de rekeningencommissie van de gemeente Nissewaard, te weten: Adviescommissie Vervoersautoriteit: - De heer I.S. Bal - De heer S. van der Weg Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat: - De heer G.J. Alberts - De heer P.C. de Vos Rekeningcommissie: - De heer S. van der Weg - De heer G.C.A. Kabbedijk (plaatsvervanger). 5. Ingekomen stukken algemeen bestuur - Brief Albrandswaard d.d. 26 januari Mail Platform beter stedelijk en regionaal openbaar vervoer (OVHA) d.d. 31 januari 2015 De heer Wagner informeert naar de stand van zaken in de gesprekken met onder andere de provincie over de vorming van een Vervoersautoriteit. De heer Van Aartsen deelt mede dat de voorzitter en ondergetekende hierover anderhalve week geleden een gesprek hebben gehad met de Commissaris des Konings. Zoals de meesten hier aanwezig bekend zal zijn, hebben de beide stadsgewesten en de twee burgemeesters de provincie door de jaren heen herhaaldelijk uitgenodigd om deel te nemen, waarop door de provincie steeds te kennen is gegeven daaraan geen behoefte te hebben. Gedeputeerde Staten hanteerden daarbij het formele argument dat het gegeven de toezichtsrol van de provincie niet logisch zou zijn wanneer de provincie zou deelnemen aan de Metropoolregio. Inmiddels is kennis genomen van het debat dat is gevoerd in de Eerste Kamer en met de Commisssaris des Konings is afgesproken dat ernaar zal worden gestreefd met het nieuwe college van Gedeputeerde Staten tot afspraken te komen. De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 6. Planning algemeen bestuur MRDH 2015 Als vergaderplanning voor het algemeen bestuur wordt voorgesteld: 29 april, uur, Den Haag 3 juli, uur, Den Haag 7 oktober, uur, Den Haag AB MRDH 6 maart

5 9 december, uur, Den Haag De heer Houtkamp geeft te kennen het vergaderschema voor de twee adviescommissies niet al te gelukkig te vinden, omdat die data net ná, en in een aantal gevallen gelijk vallen met die voor de vergaderingen van de bestuurscommissies. Hij zal het op prijs stellen wanneer dat schema nog eens onder de loep kan worden genomen. De heer Toet zegt dat toe. De vergadering stelt het vergaderschema voor het algemeen bestuur ongewijzigd vast en neemt kennis van de planning van de overige bestuurlijke overleggen van de Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat. 7. Kadernota begroting MRDH 2016 De heer Aptroot complimenteert de MRDH-organisatie met de adequate manier waarop de vragen van de gemeentelijke vertegenwoordigers zijn beantwoord. De heer Van der Sluijs verzoekt in de toelichting van de begroting aan te geven welk weerstandsvermogen een organisatie als deze nodig heeft. De heer Toet wijst erop dat in het voorliggende stuk al het nodige is vermeld over het weerstandsvermogen, maar hij begrijpt dat de behoefte bestaat om daarin iets meer diepgang te krijgen en zegt toe daarvoor te zullen zorgen. De vergadering stelt de Kadernota begrotingsuitgangspunten 2016 vast. (De heer Aboutaleb komt ter vergadering.) 9. Actuele strategische thema s MRDH De vergadering neemt kennis van een aantal actuele strategische thema s die spelen binnen de MRDH of waar de MRDH bij betrokken is. De voorzitter geeft het woord aan de heren Vokurka en Bavelaar om een nadere toelichting te verzorgen. De heer Vokurka kondigt aan in zijn presentatie een aantal voorbeelden te zullen noemen en geeft op voorhand te kennen dat die niet als uitputtend moeten worden beschouwd. Intussen wordt intensief contact onderhouden met alle wethouders en de ambtenaren om een programma voor het economisch vestigingsklimaat op te stellen. De eerste bestuurscommissievergadering is erg productief verlopen en op 22 april vindt de tweede vergadering plaats waarin een aantal concrete projecten met de 23 wethouders zullen worden afgesproken. Gisteren is een lezenswaardig rapport verschenen van het Planbureau voor de leefomgeving over het agglomeratiedenken, de trek naar de steden en wat dat vraagt van de organisatie van steden. De context waarin dit alles plaatsvindt is de New Economy, ofwel de derde industriële revolutie. Een eenduidige definitie van het New Economy-denken is niet te geven, maar in de dagelijkse praktijk zal iedere wethouder of bestuurder thema s als smart industry en circulaire economie voorbij zien komen, processen die zich autonoom aan het voltrekken zijn en waarop de stedelijke regio zal moeten anticiperen. Eén ding is namelijk zeker: de economie wordt gemaakt in stedelijke regio s en de steden worden steeds belangrijker. Het is daarom zaak dat de overheid daarop inspeelt en zich als het ware faciliterend opstelt om goed te kunnen omgaan met de bewegingen die zich voordoen en soms verband houden met elkaar, maar soms ook los staan van elkaar. Een deel van de context waarin op dit moment wordt geopereerd is in kaart gebracht, met in het midden van alles de Metropoolregio: Vervoersautoriteit en het Economisch vestigingsklimaat. In de Miljoenennota heeft het kabinet de ambitie aangekondigd om de stedelijke agglomeraties stevig op de agenda te zetten en daarvoor met een plan te zullen komen. Vóór de zomer zal een Kamerbrief verschijnen waarin de ministeries van Binnenlandse Zaken I&M en EZ gezamenlijk zullen proberen het grootstedelijk denken nieuw leven in te blazen, ook op de Rijksagenda. Ook de Urban Agenda van de heer Juncker toont grote ambities op het urbane denken aan de kant van de Europese commissie. Vanuit de commissie is duidelijk aangegeven dat zij op zoek is naar stedelijke regio s met ambitie, die concrete investeringsproposities kunnen neerleggen die bijdragen aan een maatschappelijk doel. Ze moeten zelf geld meenemen, gecombineerd met geld van anderen, die eigenlijk ook dupliceerbaar zijn. Naar deze drie criteria wordt momenteel door de commissie heel scherp gekeken en in dat kader kunnen aldaar ook plannen worden ingediend. Zoals bekend moge zijn, bestaat de ambitie de World Expo in 2025 naar Rotterdam te halen. Het directieteam MRDH heeft daarover deze week nog overleg gehad met de heer Leendert Bikker, een van de initiatiefnemers. De Metropoolregio zal samen met Westland, Rotterdam en Den Haag present zijn in Milaan, waar de MRDH een bijdrage zal leveren, zowel langs de lijn van de inhoud alsook in financiële zin, om te zorgen dat de regio daar goed eenduidig op de kaart komt. De World Expo Rotterdam zal zo n enorme trekkracht uitoefenen op de investeringen en de organisatiekracht die georganiseerd moet worden in dit gebied, dat daar gezamenlijk de schouders onder zullen moeten worden gezet. Het directieteam heeft de heer Bikker aangegeven dat dezerzijds actief zal wor- AB MRDH 6 maart

6 den meegedaan en gedacht om ervoor te zorgen dat het bid, dat uiteindelijk door het kabinet geaccordeerd moet worden, vanuit de regionale context zo scherp mogelijk ondersteund zal worden. De Nationale Omgevingsvisie, een integrale visie van het Rijk op de fysieke omgeving, zal een enorme impact hebben op de gemeenten. Heel smart infradenken wordt daarin ook gefaciliteerd. Tot slot wordt door de OESO een onderzoek uitgevoerd naar de grote transformaties op het gebied van de economie en de manier waarop de overheid zich daarop moet organiseren. Hierop zal later nog worden ingegaan door Bart Nijhof. Uit dit alles moge blijken dat sprake is van een enorm dynamische context waarin de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zich bevindt. Een en ander zal nu geconcretiseerd moeten worden in een aanpak die herkenbaar is voor de gemeenten en voor de ambities die in dit gebied bestaan. De gemeente Rotterdam is actief met de heer Rifkin in overleg om te bezien hoe datgene wat in Manchester en Lille is gedaan rondom het New Economy-denken ook in de regio Rotterdam en de complete MRDH gestalte zou kunnen krijgen. In samenspraak met de Vervoersautoriteit is gekozen voor twee aanpakken: een clusteraanpak, die gebaseerd is op de krachtige economische clusters van deze regio, en een regionale investeringspropositie, langjarig, met focus en inzet van bedrijfsleven en kennisinstellingen op de grote uitdagingen die dit gebied kent, om zo te kunnen komen tot een goed bid in Agenda Stad en een stevige propositie ten aanzien van de Urban Agenda van Juncker. Een paar maanden geleden was Wim van de Kamp op bezoek bij een aantal bestuurders, waarbij deze de notie meegaf dat deze regio af en toe wat rommelig overkomt in Brussel en dat daarom wat meer eenduidigheid in de wijze van presenteren aanbeveling zou verdienen. Die aanbeveling is goed ter harte genomen. Aanstaande maandag zal in de directie een algemene Europese strategie worden besproken, waarin de krachten van de Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat zullen worden gebundeld en ook geprobeerd zal worden enige focus aan te brengen in de wijze waarop tot topprojecten wordt gekomen en hoe die gefinancierd worden Bij de clusteraanpak is sprake van een groot aantal economische clusters, die de komende tijd via een wat gestandaardiseerde aanpak tegen het licht zullen worden gehouden. Door TNO is een zeer lezenswaardig rapport uitgebracht, Slim gemaakt, dat betrekking heeft op de maakindustrie van dit gebied, de kracht van de maakindustrie, maar ook wat de maakindustrie nodig heeft. Dat rapport zal de komende tijd samen met TNO en Innovation Quarter verder tot wasdom worden gebracht door een aantal clusters te selecteren, dit jaar drie en het volgend jaar weer een aantal, die zullen worden doorgelicht op: wat zijn de vragen op het terrein van bereikbaarheid, wat de vragen op het terrein van innovatie en financiering, onderwijs, en arbeidsmarkt, en wat is nodig in termen van bedrijventerreinen? De verschillende clusters voor het gebied worden in de presentatie aanschouwelijk gemaakt. Daarbij kan altijd de vraag worden gesteld of er wel genoeg in zitten, of ze op de goede plek staan, enz. Ongetwijfeld zal daarover nog de nodige discussie worden gevoerd. Alle wethouders voor economie hebben de gestandaardiseerde aanpak ontvangen, die de komende tijd samen met TNO en Innovation Quarter nader zal worden uitgewerkt. Dit jaar zullen drie clusters tegen het licht worden gehouden, allereerst het cluster Safety & security, waarbij de gemeente Den Haag is betrokken, ICT Zoetermeer en Hightech. Op advies van TNO en Innovation Porter wordt daarvan één geheel gemaakt, omdat de sectoren enorm met elkaar te maken hebben. Met de verschillende bedrijven en kennisinstellingen uit het cluster zal het traject worden doorlopen om tot de gearticuleerde vraag te komen: wat is nu nodig om het cluster van A naar B te brengen? Hetzelfde geldt voor Maritime en Aerospace, die beide ook veel met elkaar te maken hebben. Krimpen en Rotterdam zijn hierbij nauw betrokken, maar er zal ook een relatie worden gelegd naar de Drechtsteden. Weliswaar is om de MRDH een bestuurlijke grens getrokken, maar de economie kent geen grenzen en ook in Krimpen bestond de wens om de relatie naar de Drechtsteden op dit cluster stevig te leggen. Het derde cluster dat zal worden aangepakt is Greenport Food en Logistiek, waarbij wordt samengewerkt met Greenport Westland-Oostland. Bij de Investeringsagenda wordt de Rotterdamse aanpak als uitgangspunt genomen, omdat daar de Investeringskaart voorhanden is, die door Stadsontwikkeling Rotterdam keurig op orde is gemaakt voor het gebied: wie investeert wat waar en hoe kan ervoor worden gezorgd dat dat goed op elkaar wordt afgestemd en faciliterend is ten gunste van de gewenste ontwikkeling? Rond de zomer zal een aantal investeringskaarten worden gemaakt op een aantal grote thematieken die voor deze regio van belang zijn en vervolgens kunnen dienen om in Agenda Stad dan wel in de Europese context als gebundeld te positioneren. De grote thema s waar deze regio zich de komende jaren druk over moet maken zijn het vestigingsklimaat en het verblijfsklimaat van het groene gebied, Voorne-Putten, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. De groene slinger die als het ware door het gebied loopt heeft in economische waarde weliswaar een afnemende betekenis, want de grondgebonden landbouw in dit gebied is niet heel sterk, wat ook te maken heeft met de enorme druk op de ruimte, maar anderzijds wel een enorme waarde als Central Park van deze regio. Het volgende plaatje zal iedereen bekend voorkomen: de Warmterotonde, een woonproject met hoofdzakelijk gebruik van restwarmte uit de Rotterdamse haven. Op dit moment zijn hierbij betrokken de gemeenten Den Haag, de gemeente Westland en de gemeente Delft, die nagaan hoe ervoor kan worden gezorgd dat de kralenketting van warmtebronnen geregen kan worden op een zo- AB MRDH 6 maart

7 danige manier dat men hier onafhankelijker wordt van Russisch gas. Ook de warmtebehoefte van de andere gemeenten wordt in kaart gebracht, want hoe meer massa kan worden georganiseerd in afname, hoe gemakkelijker het wordt de business case uiteindelijk dicht te krijgen. De heer Wagner haakt in op het beheer en benutten van groen en landschap. Waar in het onderhavige stuk wordt verwezen naar het overleg van de landschapstafels, verzoekt hij eens uit te leggen hoe precies de verhouding is met die landschapstafels. De heer Vokurka licht toe dat het groen wordt benaderd vanuit de economische context en dat men heel bewust niet bezig is met structuren, landschapstafels e.d. Ambtelijk wordt de verbondenheid met de verschillende landschapstafels behartigd, maar in deze filosofie gaat het in de eerste plaats om de economische potentie die in het gebied zit. Is die eenmaal scherp gemaakt en in gezamenlijkheid, maar ook in onderlinge samenhang, geduid, dan zal worden bezien hoe, indien gewenst, de discussie met de landschapstafels gestalte kan krijgen. De voorzitter zegt alleen te vrezen dat in dat opzicht niet zo heel veel tijd bestaat. Collega Van Aartsen en hij zijn betrokken bij een deel van het overleg met het kabinet over de Agenda Stad en het pleidooi dat daar wordt gevoerd is ervoor te zorgen dat de stad niet eng wordt gedefinieerd als het gebied tussen de versteende grenzen van de stad Den Haag of Rotterdam. Het pleidooi is erop gericht de stad te definiëren als de stad en haar ommeland en zo zou het ook in de Agenda Stad terug moeten komen. Het groen rondom Rotterdam maakt Rotterdam juist tot wat het is, terwijl dat groen juist meerwaarde heeft omdat het in de onmiddellijke nabijheid ligt van een stad. Het is daarom goed het niet alleen economisch te benaderen, of de waarde van het groen intrinsiek te blijven beschouwen. Het biedt juist kansen, ook in Agenda Stad, om het in economisch opzicht, landschappelijk opzicht, toeristisch opzicht, etc. te verbinden. De heer Wagner doet het goed dat te horen, omdat het bij de landschapstafels precies daarom gaat. De voorzitter meent dat de discussie over Agenda Stad zal dwingen de inzichten versneld bij elkaar te brengen. De heer Wagner verzekert dat ook de landschapstafels vóór 1 juni perspectief willen hebben. Als die wisselwerking wordt gewenst en de samenwerking wordt gezocht, vraagt dat wel enige spoed. De heer Tempel sluit zich daarbij aan. Voorne-Putten hecht aan goede bestuurlijke verhoudingen en een goede bestuurlijke aanpak. Men is nu echt in goed gesprek met de provincie en het zou zonde zijn als men elkaar in de weg zou gaan lopen. De voorzitter beaamt dat. In het gesprek met het kabinet heeft hij er ook op aangedrongen niet te vergeten dat bij de Agenda Stad de provincie een rol heeft, simpelweg omdat de provincie hierin intrinsiek een taak heeft. Wat hij ook graag in de Agenda Stad terug wil zien, is dat niet gedacht wordt in termen van de enge grenzen van een stad als Amsterdam, Rotterdam of Den Haag, maar dat de stad wordt gezien als wat elders in de wereld de Metro wordt genoemd, met andere woorden: dat de stad ook als de metropolitane benadering wordt beschouwd. De heer Van Sloten informeert hoe de effectiviteit van de Metropoolregio wordt gemeten, zeker in relatie tot de Zuidvleugel. De heer Vokurka antwoordt dat gewerkt wordt aan een eenduidige monitor van zowel het handelen als de manier waarop de regio zich ontwikkelt in termen van agglomeratie-effecten. Helemaal aan het begin van de Metropoolregio is daarnaar wetenschappelijk gekeken door een hoogleraar van de TU Delft, die tot de conclusie kwam dat in agglomeratieverband enorme winst is te boeken door betere samenwerking, afstemming, bereikbaarheid, etc. Momenteel worden criteria benoemd om die monitoring te kunnen inzetten. De economische verkenning in Rotterdam en datgene wat in Den Haag plaatsvindt bieden een mooie basis om daarmee ook op regionale schaal aan de gang te gaan. Het wordt echter nog één stap verder verdiept. Er zijn acht werkvelden gedefinieerd en het is zijn wens per werkveld de effectiviteit te kunnen bepalen van hetgeen in de Metropoolregio gebeurt, zodat men straks in de audits die zijn aangekondigd weet waarop men stuurt en of hetgeen waarop gestuurd wordt ook effect heeft. De voorzitter memoreert dat hij vorige week in Brussel heeft gesproken met commissaris Moscovici, die daar een toelichting kwam geven op het zogenaamde plan Juncker. Hij benadrukt dat dat plan niet voorziet in gratis geld, maar een vorm van financiering voor publieke en publiek-private projecten mogelijk maakt, waarvoor met rugdekking van Brussel heel interessante financieringsvoorwaarden kunnen worden gesteld. In die zin zou het belangrijk zijn om ook de minister van Financiën in Nederland aangehaakt te krijgen. Voor de Warmterotonde bijvoorbeeld, die op zichzelf een rendabel iets zou kunnen worden, zou dan financiering te krijgen zijn, mits daarvoor ook vanuit het ministerie van Financiën een vorm van rugdekking te organiseren zou zijn. Het gaat om zo n 300 miljard dat op die manier beleend kan worden in Europa, vooropgesteld dat er goede projecten AB MRDH 6 maart

8 voor zijn, die aantoonbaar een bijdrage leveren aan een aantal doelen, waaronder de werkgelegenheid. De meerwaarde van een Warmterotonde kan daarbij heel snel in beeld komen, maar men zal er wel snel bij moeten zijn, want hierbij geldt de filosofie op is op. Commissaris Moscovici heeft hem overigens uitgenodigd voor een aanvullend gesprek en hij is voornemens zijn collega te vragen of deze tijd heeft om eventueel mee te gaan. De heer Van Aartsen verzekert dat hij daarvoor altijd tijd heeft! De voorzitter deelt vervolgens mede dat hij onderweg naar Washington op bezoek is geweest bij Cisco in Los Angeles, die in Rotterdam een innovatiecentrum wil vestigen. De mogelijkheden die dat biedt zijn bijna grenzeloos, als het bijvoorbeeld gaat om het bedienen van de Nieuwe Economie. Cisco is van plan nog voor de zomer naar Rotterdam te komen en wat hem betreft verdient dat ook een Metropoolbenadering. De heer Bavelaar verzorgt een toelichting over verkeer en vervoer. Belangrijk is de link die gelegd moet worden tussen economisch vestigingsklimaat en bereikbaarheid. Uitgangspunt daarbij is dat vervoer faciliterend moet zijn aan de economie. De Vervoersautoriteit is onder meer de opdrachtgever die verantwoordelijk is voor de concessieverlening openbaar vervoer, het beheer van de concessie, etc. Een integrale aanpak staat daarbij voorop, met name tussen de eigen onderdelen, ook weer met een link naar het economisch vestigingsklimaat. Het gaat bij de Vervoersautoriteit niet alleen over het OV-systeem, maar nadrukkelijk ook om een aantal verkeersaspecten, als bereikbaarheid, maar ook integrale veiligheid in het verkeer, en die moeten met elkaar op lopen. Het komend jaar komen op het gebied van OV een aantal zaken op de Vervoersautoriteit af. Zo zal een visie moeten worden ontwikkeld op de openbaar-vervoertarieven. Uitgelegd zal moeten worden waarom tarieven eventueel verschillend moeten zijn, dan wel op een bepaalde manier gelijk kunnen zijn. Voorts zal een nieuwe kadernota moeten worden geschreven voor het openbaar vervoer. Op het gebied van verkeer staan ook een aantal dingen op de rol die al aan de voorkant zitten. In het kader van de A13/A16 worden bestuursovereenkomsten gesloten en men is bezig met het uitvoeren van de Beter Benutten-plannen. De voorzitter informeert naar het vervoer rondom evenementen en noemt als voorbeeld het vernieuwde Mauritshuis dat een maand lang een gecombineerd vervoers- en entreekaartje mogelijk zou willen maken. De heer Bavelaar antwoordt dat dat nu al mogelijk is. De Vervoersautoriteit bepaalt weliswaar de tarieven, maar gaat daarbij heel sterk af op het advies van vervoerders. Als in dit geval HTM zou voorstellen voor een bepaalde periode een evenementenkaartje te organiseren, wordt het aan de bestuurscommissie voorgelegd en kan daarvoor toestemming verleend worden. De heer Aptroot pleit ervoor de ambitie naar een wat hoger niveau te tillen. De Oosterheemlijn wordt nu doorgetrokken naar het nieuwe station Bleizo, een schitterende plek, gedeeltelijk gelegen in de oude Haaglanden/Zoetermeer en gedeeltelijk in de stadsregio Rotterdam/Lansingerland. Wat zou nu mooier zijn dan de Randstadrail door te trekken en aan te sluiten op het Rotterdamse metronet via station Zestienhoven? De heer Bavelaar zet uiteen dat op korte termijn ook een visie zal moeten worden ontwikkeld op het netwerk binnen de Metropoolregio, zowel het metronetwerk als het railnetwerk, waarin wellicht ook dit soort elementen een plek zal kunnen krijgen. Daarmee moet nu al worden begonnen, omdat met het vrijmaken van middelen voor de aanleg van een tramlijn of een metrolijn sowieso al een jaar of vijf, zes is gemoeid. Een en ander zal goed met elkaar moeten kloppen binnen de regio, om gesteld te staan teneinde ook weer te kunnen faciliteren aan de economische groei. Voor assets geldt hetzelfde. In beheer, onderhoud en infrastructuur gaat een kleine 250 miljoen per jaar om. Waar het netwerk wordt uitgebreid, is het ontzettend belangrijk oog te houden voor het onderhoud. De exploitatiekosten krijgt men steeds meer in de hand, maar als vervolgens de kosten voor beheer en onderhoud bij assets omhoog gaan, is men toch weer hetzelfde bedrag kwijt. Assetmanagement zal daarom de komende periode veel aandacht moeten krijgen om de boel beheersbaar te houden. OV-knopen. Het vorig jaar is Rotterdam Centraal geopend, vorige week station Delft en over een aantal maanden zal Den Haag CS worden geopend. Het streven is erop gericht deze knooppunten te ontwikkelen tot economisch aantrekkingspunt, maar ook tot een aantrekkelijk overstappunt voor reizigers, met het bieden van kwaliteit en comfort. Duurzaamheid is een beetje een verzamelterm aan het worden en er moet voor worden gewaakt daarmee te gemakkelijk om te springen. Binnen de Vervoersautoriteit loopt duurzaamheid als een rode draad door alle afwegingen heen. Bij het openbaar vervoer met bussen worden de aandrijflijnen steeds schoner en efficiënter. Twee voorbeelden. In het Haaglandengebied rijden aardgasbussen al wat langer rond. Twee weken geleden is een overeenkomst ondertekend in het Rotterdamse met I&M, waarbij een forse subsidie aan de RET is verleend om een pilot te starten AB MRDH 6 maart

9 met waterstofbussen. De pilotgegevens zullen landelijk worden gebruikt om later in de concessies de afweging te kunnen maken tussen economisch rendement en duurzaamheid. Grote projecten: de A4 Delft-Schiedam is binnenkort gereed. Over de A13/A16 wordt een Tracébesluit genomen, ook in het kader van een groot project Bereikbaarheid, waarmee stappen worden gezet binnen de Metropoolregio. Hetzelfde geldt voor de Blankenburgtunnel. De viersporigheid Den Haag-Rotterdam blijft in het kader van openbaar vervoer enorm belangrijk. Rijswijk-Delft-zuid zit in de tracébesluitprocedure. De gesprekken over Schiedam-Rotterdam Centraal lopen nog, wat ook te maken heeft met de vraag welke sporen over zullen blijven in verband met de aanleg van het project Hoekselijn. Bezien wordt of ook het laatste stuk van de verlenging naar het strand te realiseren is. De heer Verkerk vraagt aandacht voor een groot verkeersproject, net niet binnen het gebied gelegen, maar wel zeer relevant: de Rijnlandroute. De heer Bavelaar zegt toe dit te zullen meenemen. Gezocht wordt ook naar een stukje innovatieve mobiliteit. Een van de suggesties die is gedaan is om het Meijersplein op een bepaalde manier te verbinden met Rotterdam Airport en daarvoor andersoortige voertuigen te gebruiken. Daarin wordt samenwerking gezocht met onder andere de TU Delft, maar ook met de Hogeschool Rotterdam. De heer Koen vraagt hoe het programma van de verkeer- en vervoerpijler van de Metropoolregio aansluit bij het bestuurlijk platform Stedenbaan. Bij het OV-verhaal is sprake van een optelsom van een aantal OV-projecten die lopen, wat overigens geldt voor alle infraprojecten die zijn getoond. Hij beveelt aan het moment van de start van de Metropoolregio aan te grijpen om naar één OV-organisatie te gaan, RET en HTM samen, om uiteindelijk naar één OV-netwerk te streven. De heer Bavelaar geeft aan dat de relatie met Stedenbaan in feite nog steviger is geworden door de toegenomen grootte vanwege de samenvoeging. De activiteiten blijven erop gericht dingen te ontwikkelen waar al openbaar vervoer is en dat verder te versterken. De visie op het totale gebied wordt gekoppeld aan het totale netwerk. Bij het railnetwerk is het redelijk gemakkelijk; daar moeten stukken aangebouwd worden. Doordat er nu één organisatie is en één concessieverlener, kan ook beter worden gekeken naar de concessiegebieden en de indeling daarvan: is die indeling nog juist, of kan het door een gewijzigde indeling nog beter aan- of inbesteed worden? Daarna volgt dan de vraag, maar dat is meer iets van de twee grote steden en de vervoerbedrijven zelf, of door het bundelen van de krachten een beter bod kan worden neergelegd ten aanzien van datgene wat wordt gevraagd vanuit de concessieverlener. De samenwerking tussen RET en HTM is intensief. Ze hebben allebei een verkeersleiding die, zoals dat heet, redundant uitgevoerd moet worden, dat wil zeggen dat ze er allebei nog één naast moeten hebben. Hij durft de discussie wel aan over de vraag of 2+2 dan 4 moet zijn, of 3. Ze sturen immers hetzelfde gebied aan. Randstadrail is er een voorbeeld van, want die lijn wordt nu al door twee verkeersleidingen beheerd. De heer Koen oppert dat het de ambitie zou moeten zijn uiteindelijk naar één infrastructuur te gaan, met één vorm van materieel. De voorzitter merkt op dat het verkrijgen van eenheid rondom het openbaar vervoer in het gebied een van de vraagstukken is geweest bij het ontstaan van de Metropoolvorming. Hij vindt het al heel bijzonder dat daarop zo snel is ingesprongen met allerlei lopende dingen, waaronder de tarieven. Als de opstartfase achter de rug is, verdient het zijns inziens aanbeveling met de bestuurscommissie over het vervolg van gedachten te wisselen. De heer Langenberg herinnert eraan dat is afgesproken een strategisch bereikbaarheidsplan op te stellen, zowel ten aanzien van openbaar vervoer als ten aanzien van verkeer, waarin ook vragen als door de heer Koen gesteld aan de orde zullen komen. Het concept zal hopelijk eind van dit jaar gereed zijn, zodat het hier besproken kan worden. 10. OECD Metropolitan Review MRDH De vergadering neemt kennis van de inzet vanuit de MRDH voor de OECD Metropolitan Review. De voorzitter geeft het woord aan de heer Nijhof om een nadere toelichting te verzorgen. De heer Nijhof gaat kort in op het OESO-onderzoek. Op 14 april 2014 is de Territorial Review ontvangen, waarin voor Nederland één belangrijke conclusie werd getrokken, namelijk dat de grootstedelijke gebieden onderpresteren. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken is dat aanleiding geweest om de Agenda Stad in het leven te roepen. Voor OESO is het reden geweest data te verzamelen over de manier van functioneren en na te gaan waar zich tekortkomingen voordoen, om daaraan ook een sociaal perspectief toe te voegen. De Metropolitan Review is een gezamenlijk initiatief van het ministerie en de MRDH. De doelen zijn: agendasetting voor het ministerie en MRDH, AB MRDH 6 maart

10 input voor EU voorzitterschap / EUR Urban agenda en handvatten voor de MRDH in versterken regionale samenwerking in Triple Helix. Het onderzoek is gestart in januari 2015; de eerste missie heeft begin februari plaatsgevonden. De tweede missie staat gepland voor half april en de eerste uitkomsten worden in juni 2015 verwacht. De presentatie van het eindrapport zal plaatsvinden in januari Benoeming secretaris-generaal MRDH De voorzitter schorst de vergadering voor een besloten vergadering. Besloten vergadering. De voorzitter heropent de vergadering. Aan het algemeen bestuur stelt hij voor om de voorliggende voordracht te bekrachtigen. De vergadering besluit unaniem: mevrouw Bertram per 1 april 2015 te benoemen tot secretaris-generaal van de MRDH; de heren Benschop en Vokurka te benoemen tot plaatsvervangers van de secretarisgeneraal, waarbij de secretaris-generaal de rangorde respectievelijk het onderwerp van plaatsvervanging nader kan bepalen. (Applaus) De heer Aptroot verzoekt de voorzitter mevrouw Bertram namens het algemeen bestuur te feliciteren met haar benoeming, aan te geven dat daarin dezerzijds alle vertrouwen bestaat en dat vergezeld te doen gaan van een bloemetje. De voorzitter zegt dit toe. 11. Rondvraag en sluiting Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering. AB MRDH 6 maart

11 Concept besluitenlijst van de 2 e openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 6 maart 2015 om uur, in vergaderzaal G in het kantoor van de MRDH, Grote Marktstaat te Den Haag 1. Opening en mededelingen De heer Van der Tak zal de MRDH vertegenwoordigen in het Georganiseerd Overleg. Besloten wordt agendapunt 8 in beslotenheid te behandelen aan het einde van de vergadering. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 19 december 2014 Het verslag en de besluitenlijst van het algemeen bestuur van 19 december 2014 worden ongewijzigd vastgesteld. 3. Besluitenlijst dagelijks bestuur 19 december 2014 De besluitenlijst van het dagelijks bestuur van 19 december 2014 wordt voor kennisgeving aangenomen. 4. Benoeming leden gemeente Nissewaard in adviescommissies en rekeningencommissie De vergadering besluit conform het voorstel tot benoeming van de leden van de adviescommissies en de rekeningencommissie van de gemeente Nissewaard, te weten: Adviescommissie Vervoersautoriteit: 1. De heer I.S. Bal 2. De heer S. van der Weg Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat: 3. De heer G.J. Alberts 4. De heer P.C. de Vos Rekeningcommissie: 5. De heer S. van der Weg 6. De heer G.C.A. Kabbedijk (plaatsvervanger). 5. Ingekomen stukken algemeen bestuur De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 6. Planning algemeen bestuur MRDH 2015 De vergadering stelt het vergaderschema voor het algemeen bestuur ongewijzigd vast en neemt kennis van de planning van de overige bestuurlijke overleggen van de Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat. 7. Kadernota begroting MRDH 2016 De vergadering stelt de Kadernota begrotingsuitgangspunten 2016 vast. 9. Actuele strategische thema s MRDH De vergadering neemt kennis van een aantal actuele strategische thema s die spelen binnen de MRDH of waar de MRDH bij betrokken is. 10. OECD Metropolitan Review MRDH De vergadering neemt kennis van de inzet vanuit de MRDH voor de OECD Metropolitan Review. 8. Benoeming secretaris-generaal MRDH De vergadering besluit unaniem: mevrouw Bertram per 1 april 2015 te benoemen tot secretaris-generaal van de MRDH; de heren Benschop en Vokurka te benoemen tot plaatsvervangers van de secretaris-generaal, waarbij de secretaris-generaal de rangorde respectievelijk het onderwerp van plaatsvervanging nader kan bepalen. 11. Rondvraag en sluiting -

12 Algemeen bestuur Vergadering: 29 april 2015 Agendapunt: 3 Onderwerp Voorgesteld besluit Korte motivering Financiële gevolgen P&O aspecten Juridische aspecten Tijdelijke voortzetting beleid Stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam Instemmen met het tijdelijk voortzetten van het kantorenbeleid, het bedrijventerreinenbeleid en het detailhandelsbeleid van het Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam en deze kaders te gebruiken bij het geven van advies aan de gemeenten van de MRDH en aan de provincie Zuid-Holland. Het kantorenbeleid, het bedrijventerreinenbeleid en het detailhandelsbeleid van het Stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam zijn niet overgegaan naar de MRDH. In het Werkprogramma EV staat dat de MRDH hier wel mee aan de slag gaat. De eerste ambtelijke bijeenkomsten met de gemeenten zijn al georganiseerd. Dit kalenderjaar moet dit resulteren in een Agenda Kantoren (vaststelling in het AB van 3 juli), een Agenda Detailhandel (vlak voor of na de zomer) en een Agenda Bedrijventerreinen (najaar 2015). Voorgesteld wordt om in deze overgangsperiode de beleidskaders van de oude regio s te hanteren. Dit is een logisch gevolg van de nieuwe constellatie. De MRDH zal daarbij niet zelfstandig (als MRDH-organisatie) advies geven, maar dit altijd doen in samenspraak met/namens de 23 gemeenten. Juristen hebben dit vraagstuk bestudeerd en geadviseerd om deze handelswijze formeel door het algemeen bestuur te laten bekrachtigen. Bijlagen Gevolgde procedure Geen Adviescommissie - Bestuurscommissie Bestuurscommissie EV, 22 april 2015 Zienswijze Dagelijks bestuur Schriftelijke ronde 18 t/m 23 maart 2015 Anders, te weten - Verdere procedure Openbaar besluit Ja Opsteller Rogier Brinkhof Wet. bekendmaking Nee Telefoonnummer Persbericht Nee Datum 25 maart 2015 Andere publiciteit Nee Secretaris-generaal

13 Algemeen bestuur Vergadering: 29 april 2015 Agendapunt: 4 Onderwerp Metrex-conference 2016 Voorgesteld Kennisnemen van het initiatief om samen met de gemeenten Rotterdam en Den Haag besluit het aanbod te doen aan de President en de Secretary-General van Metrex om de voorjaarsconferentie 2016 van Metrex in het gebied van de MRDH te organiseren. Korte motivering Metrex (netwerk of Metropolitan regions and areas) heeft aan haar leden gevraagd om een voorstel te doen voor de organisatie van de voorjaarsconferentie in De gemeenten Rotterdam en Den Haag zijn (naast de gemeente Amsterdam) beide lid van Metrex en delen de jaarlijkse lidmaatschapskosten. De gemeenten Rotterdam en Den Haag willen samen met de MRDH het aanbod doen aan Metrex om de voorjaarsconferentie 2016 te organiseren. De redenen hiervoor zijn: mooie kans om de MRDH te presenteren en de inhoudelijke thema's te bespreken met collega s uit andere metropolitane regio s in Europa; de MRDH bestaat dan ruim een jaar en kan haar eerste resultaten laten zien; Nederland is in 2016 EU-voorzitter; de Urban Agenda is een van de centrale onderwerpen; voortbouwen op de aanbevelingen van de dan gereed zijnde Agenda Stad en OESOrapportage MRDH; verbinden MRDH aan bedrijfsleven en kennisinstellingen. De conferentie bestaat uit drie dagen. Op de avond van de eerste dag is de organiserende regio verantwoordelijk voor de bestuurlijke ontvangst. Op de tweede dag kan de organiserende regio zich presenteren. De derde dag is de Europa-dag van Metrex, die door Metrex zelf georganiseerd wordt. Indien de organisatie van de Metrex voorjaarsconferentie definitief aan het MRDH-gebied wordt toegewezen, zal vanuit de MRDH een bijdrage geleverd worden in de organisatie door deelname aan het programmateam en een financiële bijdrage geleverd worden van ,-. Financiële gevolgen De kosten voor de organisatie van de voorjaarsconferentie betreffen onder meer conferentieruimtes, zalen, sprekers, excursies inclusief vervoer, presentatie-materiaal en catering. Hotel- en reiskosten zijn voor rekening van de deelnemers zelf. De kosten voor de organisatie worden geraamd op ,- evenredig te verdelen over de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam. Deze afspraak wordt nog vastgelegd. De bijdrage van de MRDH betreft derhalve ,-. De kostenraming is gebaseerd op de ervaring met meerdere Metrex-conferenties in andere regio s. Genoemde kosten worden pas gemaakt als de Metrex-organisatie de voorjaarsconferentie 2016 definitief aan het MRDH-gebied heeft toegewezen. De kosten worden gedekt uit de begroting EV, gelijkelijk verdeeld over het procesbudget van de acht werkvelden ( 2.500,- per werkveld). P&O aspecten Juridische aspecten Bijlagen De gemeente Den Haag zal als opdrachtgever optreden. De MRDH levert een financiële bijdrage. 1) Achtergrondinformatie Metrex conferentie

14 Gevolgde procedure Adviescommissie Bestuurscommissie Wordt ter kennisname geagendeerd in BC EV, 22 april 2015 Zienswijze Dagelijks bestuur Schriftelijke ronde 18 t/m 23 maart 2015 Anders, te weten Verdere procedure Openbaar besluit Ja Opsteller Luc Boot Wet. bekendmaking Nee Telefoonnummer Persbericht Nee Datum 25 maart 2015 Andere publiciteit Na definitieve toewijzing Metrex-organisatie. Secretaris-generaal

15 Vergadering: 29 april 2015 Agendapunt: 4 Onderwerp: Metrex conferentie Van: Lucas Vokurka Datum: 22 april 2015 Contactpersoon: Luc Boot Telefoonnummer: Aan het algemeen bestuur, In deze memo is een nadere toelichting opgenomen over Metrex en de Metrex-conferentie. 1. Wat is Metrex en wie zijn lid van Metrex? Opgericht in april 1996 door Glasgow/Strathclyde-Region en de andere founding fathers Rotterdam, Stockholm, Helsinki, Bologna, Thessaloniki, Lissabon en Barcelona (acht initiatiefnemers). Inmiddels bestaat Metrex uit circa 50 leden (steden en stedelijke regio s) uit 21 landen in Europa (zie ook Daarnaast is een Amerikaanse en Chinese regio lid. Regio s die lid zijn, zijn o.a. Kopenhagen-Malmö, Köln-Bonn, Rhein-Neckar, Mittel-Deutschland, Eurocity Basque en South-East Metropole. Vanuit Nederland zijn Amsterdam, Rotterdam en Den Haag lid. Den Haag en Rotterdam zijn gezamenlijk lid en delen de lidmaatschapskosten. 2. Doel van Metrex? De belangrijkste doelen zijn: Naast het relatief machtige Eurocities-netwerk, waarin vooral hoofdsteden zitten, een netwerk van stedelijke regio s op te bouwen. Regiovorming en stedelijke regio s op de agenda (van Brussel) te zetten, zodat in beleid en Europese fondsen meer aandacht en geld voor stedelijke opgaven wordt gegenereerd Daarnaast vooral kennisuitwisseling via meetings, conferences en werkgroepen rond specifieke thema s (best practices). Elk jaar vindt er in het voor- en najaar respectievelijk een conference en een meeting plaats, georganiseerd door Metrex en een van haar leden. 3. Waarom een conference in onze regio in 2016? Rotterdam heeft in 2001 een meeting georganiseerd: 5-jarig jubileum Metrex en Rotterdam in beeld. Amsterdam heeft in 2008 een meeting georganiseerd. Beide meetings waren zeer succesvol. In 2016 bestaat Metrex 20 jaar: dat is een jubileum waard. Metrex wil dat jaar ook echt vieren!! En het is mooi om dat te doen in de regio van een van de founding fathers: nu dus de MRDH! Verder is in 2016 Nederland EU-voorzitter, waarbij o.a. de Urban Agenda een van de centrale onderwerpen is; bij uitstek het onderwerp dat Metrex altijd heeft geagendeerd in Brussel. Met de organisatie vanuit het MRDH-gebied kunnen de regio, regiothema s en Den Haag & Delft & Greenport naast Rotterdam meer in de schijnwerpers gezet worden. De MRDH draait dan al 1 jaar en kan de eerste resultaten laten zien. Naast regiobestuurders kan ingezet worden op een minister te laten spreken en aan ons te binden. En daarnaast stakeholders (bedrijven en kennisinstellingen) bij het programma te betrekken. Dat geeft richting Metrex-leden ook meteen de importantie en urgentie aan. Is goed voor de MRDH en gemeenten zelf. En het is een mooi landelijk persmoment. 4. Voorzet voor de inhoudelijke positionering conferentie De condities waaronder economische vernieuwing en groei in metropoolregio s kan floreren: Economische transitie, de next economy: welk ontwikkelingspad is kansrijk om een smart city aanpak te laten sporen met een radicale vergroening van de economie? 1

16 Welke governance issues helpen om maatschappelijke opgaven te tackelen: hoe spoort een geïnstitutionaliseerde triple helix aanpak met ruimte voor particulier initiatief en burgerparticipatie? Welke ruimtelijk -strategische strategieën zijn succesvol voor een metropoolregio met twee min of meer gelijkwaardige kernen; hoe passen gespecialiseerde centra zoals de Greenport daarin. Hoe doen ze het elders in Europa? Naast een aantal presentaties en discussies is er ruimte voor excursies naar bijvoorbeeld warmtenet en campus-areas en zouden leden van de advisory-boards gevraagd kunnen worden om te reflecteren? Daarnaast zou het interessant zijn om, voorafgaand aan de conferentie een internationale student seminar te organiseren om jonge vakgenoten uit de partner regio s (universiteiten) te laten werken aan de opgaven van onze metropoolregio. De resultaten kunnen tijdens de conference worden gepresenteerd. 5. Wat komt er bij het organiseren van de conferentie kijken? Een Metrex-conference is altijd op woensdag, donderdag en vrijdag. Er komen vanuit de lidregio s pakweg personen naar een Metrex-conferentie Woensdagprogramma: werkgroepen bespreken hun voortgangsresultaten (middag); avond receptie, georganiseerd door de ontvangende regio/stad. Aansprekende receptieruimte, ontvangst door bestuurder, borrel en hapjes. De eerste hospitality-klap is een daalder waard. Donderdagprogramma (de MRDH-dag): de ontvangende regio staat in de schijnwerpers (eigen programma maken; meestal sprekers en debat in de ochtend; excursies in de middag). Daarnaast in de avond een diner op een mooie locatie organiseren. Bestuurders, directie, stakeholders, zeer goede sprekers en presentaties. Goed PR-materiaal beschikbaar. Goed inhoudelijk programma. Vrijdagprogramma (Europadag; Metrexdag): vroeg in de ochtend managementmeeting (1 uur). Daarna een Europa-programma met vaak toekomstgerichte issues. Deze dag wordt geregeld door de Metrex-organisatie. Te regelen: Ontvangst door bestuurders; vergaderruimtes; congresruimte; hotels; moderator/gespreksleider; excursie(s); receptie; goede sprekers; lunch en diner; koffie en thee e.d. Tolken kunnen via Metrex worden geregeld. Hotel- en reiskosten zijn voor de deelnemers zelf. Kosten: Is gecheckt bij collega s in Glasgow, Oslo en Leipzig (zij hebben de meest recente conferences georganiseerd). We moeten rekenen op euro. Oslo: ca euro ( voor Oslo; voor Akershus) Leipzig/Mittel-Deutschland: euro Menskracht: voorzet programma, bestuur rol geven en organiseren conference. Bovenstaand voorstel zal in een compact en wervend bidbook gepresenteerd moeten worden aan het bestuur van de Metrex op hun bijeenkomst begin mei. Als dat tot succes leidt, zullen er circa zes mensen voor 4 weken nodig zijn om het voorstel uit te werken tot een goed inhoudelijk programma dat indruk maakt bij onze partners en goede resultaten oplevert voor onze MRDH (bid-book, overleg met Metrex-organisatie) en het daadwerkelijk organiseren. Voorgesteld besluit Kennisnemen van het initiatief om samen met de gemeenten Rotterdam en Den Haag het aanbod te doen aan de President en de Secretary-General van Metrex om de voorjaarsconferentie 2016 van Metrex in het gebied van de MRDH te organiseren. 2

17 Algemeen bestuur Vergadering: 29 april 2015 Agendapunt: 5 Onderwerp Voorgesteld besluit Korte motivering Volmacht en mandaat voor activa passiva overeenkomst 1. De secretaris-generaal op te dragen de overdracht van activa en passiva van stadsregio Rotterdam aan de MRDH, verband houdende met de overgang van de Verkeer en Vervoertaken van stadsregio Rotterdam naar de MRDH, te regelen. 2. De secretaris-generaal te machtigen en mandateren de onder 1 voorbereide overeenkomsten en akte aan te gaan en te ondertekenen namens de MRDH. Per 1 januari 2015 zijn met de inwerkingtreding van de wet Afschaffing Plusregio s de wettelijke taken en bevoegdheden ten aanzien van verkeer en vervoer overgegaan van stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden naar de MRDH. Alle publiekrechtelijke rechten en verplichtingen zijn reeds overgegaan. Ook de privaatrechtelijke verbintenissen en verplichtingen zijn feitelijk al overgenomen. Voor zover de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechten en verplichtingen niet van rechtswege zijn overgegaan, geldt juridisch gezien dat er nog een overeenkomst en akte van overdracht dient te worden geregeld. Hierbij geldt uiteraard dat alles zonder voorbehoud overgenomen gaat worden, voor zover het betrekking heeft op die wettelijke verkeer en vervoertaken. Bij rechten en verplichtingen moet bijvoorbeeld worden gedacht aan contracten (inclusief de bijbehorende documenten) en aan stadsregio Rotterdam verleende vergunningen en subsidies. Omdat Stadsgewest Haaglanden per 1 januari 2015 opgeheven werd en er daar ook een aantal facilitaire zaken overgenomen werden, is in de vergadering van het algemeen bestuur van 19 december 2014 reeds een activa passiva overeenkomst aangegaan met Stadsgewest Haaglanden. Nu dient eenzelfde soort regeling te worden getroffen met stadsregio Rotterdam. De wijze van overdracht is bij overeenkomst in de vorm van een notariële akte. De overeenkomst legt daarnaast het moment van overdracht eenduidig vast, evenals de risico- en aansprakelijkheidsverdeling rond de overdracht. De notariële akte heeft als voordeel dat de overdracht zo zorgvuldig als mogelijk verloopt, zodat aan de deelnemende gemeenten (zowel in Haaglanden als in de MRDH) te allen tijde kan worden verantwoord hoe de overdracht heeft plaatsgevonden. Stadsregio Rotterdam is voornemens deze passiva-activa overeenkomst te behandelen in haar vergadering van het dagelijks bestuur van 22 april Bij de MRDH is het besluit tot aangaan van de overeenkomst met Haaglanden bewust aan het algemeen bestuur gevraagd. Omdat de stadsregio per 1 juli 2015 opgeheven wordt, is enige haast geboden. Omdat het hier gaat om een formele overdracht die feitelijk eigenlijk al heeft plaatsgevonden, wordt nu voorgesteld om de secretaris-generaal te machtigen de overgang te regelen, inclusief het aangaan en de ondertekening van de akte en de overeenkomst. Financiële gevolgen P&O aspecten Juridische aspecten Bijlagen - Gevolgde Adviescommissie procedure Bestuurscommissie Zienswijze Verdere procedure Geen, er wordt al vanaf 1 januari 2015 feitelijk gehandeld alsof alles al is overgedragen. In de financiële stukken, zowel de begroting als de jaarrekening, is de overdracht al volledig verwerkt. Zie motivering. Dagelijks bestuur Schriftelijke ronde 10 t/m 15 april 2015 Anders, te weten

18 Openbaar besluit Ja Opsteller Bernadette Livain Wet. bekendmaking Nee Telefoonnummer Persbericht Nee Datum 2 april 2015 Andere publiciteit Nee Secretaris-generaal

19 Verslag startconferentie Metropoolregio Rotterdam Den Haag 19 maart 2015 Welkom en inleiding Gespreksleider Jelle Brandt Corstius opende de middag. Hij vergeleek kort de metropool Moskou, waar hij 12 jaar heeft gewoond, met de MRDH. Hij kan zich voorstellen dat deze vergelijking (12 miljoen tegenover 2,3 miljoen inwoners) niet helemaal opgaat, maar het plaatst regiovorming wel in een bepaald (toekomstig) kader. Burgemeesters aan het woord De burgemeesters van Rotterdam en Den Haag, de heren Aboutaleb en Van Aartsen, vertelden in het kort iets over hun beweegredenen om te komen tot een metropoolregio. Aboutaleb verklaarde dat het idee bij hem met name was ontstaan toen hij vlak na zijn benoeming in 2009 tot burgemeester van Rotterdam een rondvlucht had gemaakt boven de regio. Hij zag twee gebieden die naar elkaar waren toegegroeid met een wirwar aan bebouwing, maar weinig aandacht voor de mooiste (groene) gedeelten. Met andere woorden: hij had sterk het idee dat er nog een wereld te winnen zou zijn op het gebied van het strakker regisseren en in groter verband afstemmen van ruimtelijke ordeningszaken. Minder concurrentie tussen gemeenten, meer gezamenlijk het groter geheel bekijken. Kort daarna zocht hij contact met Van Aartsen, die zich wel kon vinden in de overwegingen van Aboutaleb. Ook hij vond (en vindt) behoud van natuurwaarden in de regio naast uiteraard versterken van de gemeenschappelijke concurrentiekracht - van essentieel belang voor de gehele regio. Beide burgemeesters spraken uit dat het versterken van de concurrentiekracht beter in een grotere regio kan gebeuren dan door de gemeenten afzonderlijk. Alle gemeenten aan boord Daarna zijn de ontwikkelingen snel gegaan. Van Aartsen wees er op dat alle 23 gemeenten uit de regio s Rotterdam en Haaglanden aan boord zijn. De Metropoolregio is hiermee een feit. Hij gaf aan dat het mooie hiervan is dat de MRDH innovatief gaat besturen. We kunnen tegenwoordig niet meer te werk gaan zoals ten tijde van het huis van Thorbecke, zo is hij van mening. In dit verband merkte de commissaris van de Koning, Jaap Smit, op dat de burger zijns inziens eigenlijk niet zo geïnteresseerd is in de vraag hoe de overheid georganiseerd is. Het voornaamste is dat de burger zich gehoord voelt en dat hij antwoord krijgt op zijn vragen. Alleen het resultaat telt! De tijd vraagt om nieuwe manieren van besturen. Aboutaleb schetste vervolgens een beeld van een economie in transitie. Hij voorspelde dat de economie er over 10 à 15 jaar totaal anders uit zal zien. Kleding komt dan bijvoorbeeld niet meer uit Zuidoost-Azië, maar laten we printen om de hoek (3-D). Het is daarom van het grootste belang veel breder te denken dan alleen binnen de oude stadsgrenzen. Economie, welvaart en welzijn zijn de invalshoeken waar het om gaat. De provincie heeft een belangrijke rol ten aanzien van ruimte en groen.

20 Presentaties startconferentie Metropoolregio Rotterdam Den Haag 19 maart 2015: Rolf Alter (directeur Public Governance and Territorial Development bij OECD, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) Rolf Alter vertelde dat uit een eerdere studie van de OESO blijkt dat er meer potentie zit in het gebied van de Metropoolregio dan nu wordt benut. Hij ging vooral in op de positie van (metropool)regio s in verhouding tot andere steden, c.q. samenwerkingsverbanden. Hij wees erop dat wereldwijd uitgevoerd onderzoek heeft uitgewezen dat stedelijke regio s met een gezamenlijk overkoepelend bestuur het vaak beter doen dan regio s zonder. Dit geldt vooral voor het openbaar vervoer en het beter kunnen laten aansluiten van de arbeids- en woningmarkt in een grootstedelijke regio. Ook kennen zulke regio s een grotere tevredenheid over het OV en vindt verstedelijking minder rommelig plaats (minder urban sprawl). Dick Benschop (President-Directeur Shell Nederland) Dick Benschop van Shell Nederland, een van de grootste werkgevers in Zuid-Holland, bracht nadrukkelijk onder de aandacht dat er inmiddels sprake is van een hyper competitieve wereld. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor overheden. Weinig spreekt meer vanzelf. Hij bespeurt in Europa (en in Nederland) een zekere onderschatting van deze ontwikkeling. De demografische groei en de groei van arbeidsproductiviteit spelen zich met name in het Oosten (Azië) af. Dit vraagt om een concrete innovatiestrategie van het Westen. Benschop zette een aantal belangrijke punten voor een goede economische strategie van de MRDH uiteen: 1) Vestigingsklimaat. Een goede bereikbaarheid is van groot belang, zowel per auto als OV. Schenk bijzondere aandacht aan bereikbaarheid van het vliegveld Rotterdam/The Hague Airport en die van de haven. 2) Leefkwaliteit. Veiligheid en aanbod van groen en culturele voorzieningen zijn van belang. Het gaat om kwaliteit van wonen en werken. Rotterdam en Den Haag komen niet voor in internationale top 10- of top 20-lijstjes van kwalitatieve steden. 3) Innovatiekracht. Dit gebied heeft én grote bedrijven én startups nodig. Essentieel hierbij zijn aandacht voor het behoud van doorgroeiende startups in de regio, koppeling van universiteiten en ondernemerschap en nog meer aandacht van de overheid voor 4) Goed onderwijs. Onderwijs is de verbinding tussen de sociale en economische agenda. Daarbij maakte hij zich vooral zorgen om de positie van het beroepsonderwijs. Naar aanleiding van vragen uit de zaal merkte Benschop op dat deze vorm van onderwijs zich volgens hem in een crisis bevindt. Veel functies op dit niveau dreigen de komende 20 jaar te verdwijnen naar andere landen. Het pleidooi van Benschop is om meer te focussen en keuzes te maken. Doe die dingen vervolgens goed. Er is momenteel teveel beleid en te weinig uitvoering. De burgemeesters Verkerk (Delft) en Van Aartsen ondersteunden het verhaal van Benschop. Van Aartsen hield hierbij een pleidooi voor verdergaande samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten. Daan Roosegaarde (Pionier, kunstenaar Studio Roosegaarde) Roosegaarde wist de zaal bijzonder te boeien door het tonen van enkele films, waaruit bleek dat innovatie, techniek en creativiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (voorbeelden: het opzuigen van smog in Peking en het aanleggen van verlichte wegen en fietspaden in landschappen; zie hiervoor: Roosegaarde hield zijn gehoor het belang van innovatie voor onder de voorspelling dat Europa het zich met het Oosten in aantocht - niet kan permitteren comfortabel achterover te leunen. Met

Aanwezig: Secretaris-generaal (wnd.): Capelle aan den IJssel G.A.A. Verkerk. R. van Hemert (plv.) M. Struijvenberg M.J.C. Houtkamp (plv.

Aanwezig: Secretaris-generaal (wnd.): Capelle aan den IJssel G.A.A. Verkerk. R. van Hemert (plv.) M. Struijvenberg M.J.C. Houtkamp (plv. Concept verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 19 december 2014 in vergaderzaal SH7 van het stadhuis van Rotterdam Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag Geachte leden van het algemeen bestuur, Hierbij ontvangt u een gewijzigde agenda voor de vergadering van 29 april a.s. Op de agenda is onderscheid gemaakt in Hamerstukken en onderwerpen Ter bespreking.

Nadere informatie

Deze is ter informatie verzonden aan de MRDH-coördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit

Deze  is ter informatie verzonden aan de MRDH-coördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit Deze email is ter informatie verzonden aan de MRDHcoördinatoren, griffiers en het ambtelijk overleg Vervoersautoriteit Geachte leden van de adviescommissie Vervoersautoriteit, Ter informatie zijn bijgevoegd:

Nadere informatie

Investeringsstrategie MRDH

Investeringsstrategie MRDH Investeringsstrategie MRDH Aanleiding De economische ontwikkeling van de MRDH blijft achter bij die van Amsterdam en Eindhoven en zeker bij die van andere Europese metropolitane regio s Agenda Economisch

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 66 2501 CB Den Haag Aan de colleges van Burgemeester en

Nadere informatie

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 1 Dag van de Light Rail Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 Inhoud 1. De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Opheffing stadsregio s Waarom opschaling? 2.

Nadere informatie

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood Ambtelijke ondersteuning: de heer R.W.J. Smits. Aanwezig zijn de leden:

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood Ambtelijke ondersteuning: de heer R.W.J. Smits. Aanwezig zijn de leden: Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden op woensdag 9 december 2015 in zaal G, MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag (opening 17.30 uur) Voorzitter: mr. drs. G.A.A.

Nadere informatie

VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND

VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND DSO/2016.270 RIS 292840 VOORNEMEN TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - de Woningwet eisen stelt aan het werkgebied

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR. A. Opening en mededelingen - Welkom aan de heer Arthur Gleijm, interim-directeur Vervoersautoriteit MRDH.

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR. A. Opening en mededelingen - Welkom aan de heer Arthur Gleijm, interim-directeur Vervoersautoriteit MRDH. METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT ZITTING 2015-2018 AGENDA 17 e vergadering bestuurscommissie Vervoersautoriteit op woensdag 15 juni 2016, van 09.30 tot 11.30 uur, vergaderzaal G van

Nadere informatie

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt.

De schaal van de woningcorporaties in overeenstemming brengen met de schaal van de regionale woningmarkt. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Besluit tot aanwijzing gebied regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam als kernwerkgebied voor de woningcorporaties Te besluiten om 1. Kennis te nemen van de voorlopige

Nadere informatie

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger,

prov.nc,eholland 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Deo,/bijlage Afd. Geme Provincie Zuid-Holland Productnr. Geachte ontvanger, prov.nc,eholland Afd. Geme Deo,/bijlage Productnr. 12 SEP 2016 ^ VOORBLAD Provincie Zuid-Holland Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Gemeenteraad

Nadere informatie

1. Het concept samenvattend verslag van het openbare gedeelte van de 15 e vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit vast te stellen.

1. Het concept samenvattend verslag van het openbare gedeelte van de 15 e vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit vast te stellen. H.2. Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 15 e vergadering, 13.04.2016, MRDH te Den Haag Aanwezige leden Th.J.A.M. de Bruijn, M.J. Rosier,

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag

Metropoolregio Rotterdam Den Haag Sijthoff City Grote Marktstraat BH Den Haag Postbus CB Den Haag Geachte leden van de adviescommissie Vervoersautoriteit, Per brief van 18 november jl. (zie bijlage) heeft u advies uitgebracht aan het algemeen bestuur over de 1 e Bestuursrapportage MRDH 2015. Bijgevoegd

Nadere informatie

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen.

Bedoeling is in juni 2016 een verzoek voor de vorming van een kernwerkgebied bij de minister in te dienen. 2016-03- 03 Aan:. de raden van bestuur van de corporaties die actief zijn in de regio s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam. de colleges van B&W van de gemeenten waar corporaties die actief zijn in

Nadere informatie

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten.

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten. Algemeen bestuur Onderwerp Voorgesteld besluit Korte motivering Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 8 Economisch Vestigingsklimaat Vaststellen van: 1. De verordening Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

Nadere informatie

Concept Agenda Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Vergadering 14 april 2016

Concept Agenda Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Vergadering 14 april 2016 Concept Agenda Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Vergadering 14 april 2016 Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl

Nadere informatie

BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND

BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND Ons kenmerk RIS 294556 BESLUIT TOT AANWIJZEN KERNWERKGEBIED HAAGLANDEN, ROTTERDAM, MIDDEN- HOLLAND HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de Woningwet eisen stelt aan het werkgebied

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag Aanwezige leden P.J. Langenberg, Th.J.A.M. de Bruijn,

Nadere informatie

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma Victor / Klaas Ondertussen in de regio Roadmap Next Economy Oeso-rapport Investeringsprogramma / Tordoir Real Life Testing Ground NOA / NOVI REOS Monitor

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0427 d.d. 13-4-2010 BB.nr. 10.033 d.d. 13-4-2010 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Convenant ter ondersteuning van de kandidatuur van de gemeente Den Haag als Europese Culturele

Nadere informatie

Adviescommissies VA & EV MRDH

Adviescommissies VA & EV MRDH ANALYSE- & OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT ONDERZOEK BEREIKBAARHEID ROTTERDAM DEN HAAG Adviescommissies VA & EV MRDH 12 april 2017 Investeringsstrategie MRDH RIJK -> MIRT: Samenhang strategische trajecten

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR Verslag van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat Grote Marktstraat 43, Den Haag 14 april 2016, 14.00-16.00 uur Aanwezig: Bestuurders: mw. I. van Engelshoven (voorzitter, Den Haag), dhr. A.

Nadere informatie

Geachte heer Van Aartsen en heer Aboutaleb

Geachte heer Van Aartsen en heer Aboutaleb Aan de voorzitter van de stadsregio Rotterdam en de voorzitter van het stadsgewest Haaglanden Potsbus 12600 2500 DJ DEN HAAG Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: 4-09-2012

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den Haag Telefoon 088 5445 100 E-mail: informatie@mrdh.nl Internet: www.mrdh.nl KvK nummer: 62288024 Retouradres:

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.

Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m. reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o 2_b ^ b. 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par. Aan burgemeester en wethouders inkomen:.? m m Datum: Sector/stafafdeling: Portefeuillehouder: Ontworpen door: 6 mei 2015 BZM Burgemeester J.M. Kraak-Brouwer par.: "[TT reg.nr.: >v.^^ ^Wl( zaaknr.: 2! o

Nadere informatie

ZITTING 2014 2018 A.1

ZITTING 2014 2018 A.1 ZITTING 2014 2018 A.1 BESLUITENLIJST VAN DE 1 e VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET STADSGEWEST HAAGLANDEN, GEHOUDEN OP 9 juli 2014, AANVANG 13.45 UUR TE ROTTERDAM Aanwezig: mr. drs. G.A.A. Verkerk

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Zienswijze op Regionale Agenda 2015-2018 MRE Registratienummer: 00529485 Op voorstel B&W d.d.: 18 november 2014 Datum vergadering: 9 december 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Afkoop besluit Woninggebonden subsidies De heer ir. B. Emmens Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 8 Wonen Instemmen met

Nadere informatie

Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 5, 15 september 2017

Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 5, 15 september 2017 Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 5, 15 september 2017 Het voorliggende document betreft de inhoudelijke jaarplanning MRDH. Per kwartaal is aangegeven welke (grote) onderwerpen

Nadere informatie

De stadsregio Rotterdam, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer I.W. Opstelten, namens deze mevrouw J. Baljeu;

De stadsregio Rotterdam, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer I.W. Opstelten, namens deze mevrouw J. Baljeu; NADERE OVEREENKOMST KETENMOBILITEIT FIETS Partijen De provincie Zuid-Holland, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin op grond van artikel 176 van de Provinciewet;

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG VERVOERSAUTORITEIT ZITTING 2015-2018 AGENDA 18 e vergadering bestuurscommissie Vervoersautoriteit op woensdag 6 juli 2016, van 09.30 tot 11.30 uur, vergaderzaal G van

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Vergadering: 17 november 2016 Agendapunt: 13. Aan de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat,

Vergadering: 17 november 2016 Agendapunt: 13. Aan de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat, Vergadering: 17 november 2016 Agendapunt: 13 Onderwerp: Roadmap Next Economy Van: Hans Beekman Datum: 11 november 2016 Telefoonnummer: 06-20000251 Aan de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat,

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 17 juni 2015 19.00 uur Zoetermeer, raadzaal

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 17 juni 2015 19.00 uur Zoetermeer, raadzaal Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 17 juni 2015 19.00 uur Zoetermeer, raadzaal Aanwezige commissieleden dhr. A. Hekman Schiedam dhr. C.M.P. t Hart Maassluis (voorzitter) dhr. F.P. van

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; gelet op artikel 3:1 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 17 e vergadering, , MRDH te Den Haag

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 17 e vergadering, , MRDH te Den Haag A. Mededelingen Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 17 e vergadering, 06.07.2016, MRDH te Den Haag PUNTEN VAN BEHANDELING - BESLOTEN B. Vaststellen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Woo Conform Aangeboden D&H H - Geparafeerd door: Bosker, M.H.

Parafering besluit PFO Woo Conform Aangeboden D&H H - Geparafeerd door: Bosker, M.H. agendapunt 3.b.8 1285348 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN RECREATIESCHAPPEN Portefeuillehouder Woorst, I.J.A. ter Datum 20 december 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen

Nadere informatie

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit vergadering 26 oktober 2016 OPENBAAR

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit vergadering 26 oktober 2016 OPENBAAR VERSLAG Bestuurscommissie Vervoersautoriteit vergadering 26 oktober 2016 OPENBAAR Opening en mededelingen openbaar gedeelte 1. Vaststellen van de agenda van het openbare deel De heer Rosier geeft aan dat

Nadere informatie

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen

Notitie. Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E 6 juni 2013 Leden bestuurlijk overleg Werk en Inkomen Notitie Van Lenneke Kriek T 06 42 25 55 39 E hjcm.kriek@spijkenisse.nl Bezoekadres Teilingerstraat 176 3032 AW Rotterdam Postadres Postbus 20 3000 AA Rotterdam T (010) 850 97 77 F (010) 850 97 78 www.wsprijnmond.nl

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst 1 De ondergetekenden: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders van de colleges 1 : 1. College van Albrandswaard, 2. College van Barendrecht, 3. College van Brielle,

Nadere informatie

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015

Concessie Rail Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Concessie Rail 2016 Gemeenteraad Den Haag Gertjan Nijsink, projectleider concessieverleningen Vervoersautoriteit MRDH 2 september 2015 Context Twee railconcessies: Rail Rotterdam: Tram en Metro (inclusief

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente (NAAM) te dezen krachtens volmacht van de burgemeester (NAAM) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder (PORTEFEUILLE EN NAAM) op grond van het besluit

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam Samenwerkingsverband NOTITIE Notitie van: Betreft: Bestemd voor: Datum: Peter Groeneweg, adviseur weth. Versluijs Samenwerkingsovereenkomst met Maaskoepel 14 Colleges van B&W 21 juli 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat donderdag, 16 november 2017, uur

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat donderdag, 16 november 2017, uur AGENDA Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat donderdag, 16 november 2017, 14.00 16.00 uur Raadzaal, Stadhuis Delft Markt 87, 2611 GW, Delft OPENBARE VERGADERING Opening en mededelingen 1. Mededelingen

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de ingangsdata van de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en de verlenging van de maximale concessieduur Op de

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG ZITTING 2015-2018 AGENDA 22 e vergadering bestuurscommissie Vervoersautoriteit op woensdag 7 december 2016, van 09.30 tot 11.00 uur, vergaderzaal G van de MRDH, Grote

Nadere informatie

Concept aanpak strategische agenda

Concept aanpak strategische agenda Concept aanpak strategische agenda Soort document: Plan van aanpak Opdrachtgever: Theo Strijers en Luc Boot Opsteller: Pepijn van Wijmen (APPM) Den Haag, 21 december 2012 Proces op hoofdlijnen agenda 1

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november 2014. Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014.

Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november 2014. Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014. Besluitenlijst Algemeen Bestuur Bleizo Digitale besluitvorming van 6 november 2014 Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014. Digitale besluitvorming van 1 juli 2014 Het AB Bleizo stemt

Nadere informatie

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad 2040 (Structuurvisie Rijk, 2008/09) Herwaardering belang steden voor economie Randstad geen samenhangende metropool

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 Aanwezig: J. Wienen (voorzitter), M. Visserss, H.B. Eenhoorn, R.A. van Gelderen, C. Wassenaar, A. Baas (aanwezig tot agendapunt 11), M. Hogervorst (vanaf

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood. Aanwezig zijn de leden: Delft J. Vreugdenhil, G.A.A. Verkerk, M.A.

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood. Aanwezig zijn de leden: Delft J. Vreugdenhil, G.A.A. Verkerk, M.A. Verslag van de bijeenkomst van het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden op woensdag 1 juli 2015 in het Stadhuis van de gemeente Delft (opening 19.39 uur). Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

VOORBLAD Strategieconferentie strategische agenda West-Brabant

VOORBLAD Strategieconferentie strategische agenda West-Brabant Agp. 3, bijlage 2 VOORBLAD Strategieconferentie strategische agenda West-Brabant Zorg, Welzijn, Onderwijs Datum 04 december 2011 Ter kennisname In juli 2012 is het Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 De gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse,

Nadere informatie

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde Logo Groen IJsselmonde Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde 1 juni 2016 www. Groenijsselmonde.nl Bestuursovereenkomst voor de samenwerking van de Landschapstafel IJsselmonde De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A

Vaststellen wijziging begroting 2015 Stadsgewest Haaglanden volgens plan A Vergadering: 10 december 2014 Agendapunt: 4 Nummer: Portefeuillehouder: dhr drs. M.J. Bezuijen Contactpersoon: ir. P.E.B. Van Heel Doorkiesnummer: 070 750 1 1537 Den Haag, 29 oktober 2014 Aan het algemeen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland Samenwerkingsovereenkomst Regionale Ondersteuning Verkeersveiligheid in Zuid-Holland 2017-2020 PARTIJEN: De provincie Zuid Holland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde voor Verkeer

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

om goed te keuren dat 49 in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten

om goed te keuren dat 49 in het verzoek genoemde toegelaten instellingen, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum 25 augustus 2016 Kenmerk 2016-0000454100 Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553033657 (DOS-2016-0003510) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Doelgroepenvervoer (en relatie met Openbaar Vervoer) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Formuleren regionale afgestemde

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Start project RESOLVE Bijlagen: 1. Subsidy Contract 2. Partnership Agreement 3. Raadsinformatiebrief RESOLVE 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 18.00 uur de Rode Olifant,

Nadere informatie

Gemeente Delft. VER7Nonmg 1 :c Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. VER7Nonmg 1 :c Geachte leden van de raad, Ruimte en Economie Advies Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

B en W nr d.d Consultatie Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Economie en Bereikbaarheidsagenda

B en W nr d.d Consultatie Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Economie en Bereikbaarheidsagenda B en W nr. 14.0923 d.d. 14-10-2014 Onderwerp Consultatie Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Economie en Bereikbaarheidsagenda Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Brief aan Bestuursforum Metropoolregio

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant)

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant) BESTUURSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN BERNHEZE, EINDHOVEN, OSS, S HERTOGENBOSCH, SCHIJNDEL, UDEN EN VEGHEL MET BETREKKING TOT HET REALISEREN VAN QUICK-WINS VOOR HET HOV

Nadere informatie

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG PROJECT POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk Betreft Datum Auteur Kenmerk Verzonden aan Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) 131127-GG leden van de Burenraad

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland;

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland; ONTWERP Beheersverordening Fonds Cofinanciering Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ( versie SP71, SE JZ, JWE : 04-08-2016 ) Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland; besluit

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Vergadering 20-2-2013 Agendapunt 7 Onderwerp Benoeming leden bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden Portefeuille- De heer drs. J.Th. Hoekema houder Beleidstaak Juridische

Nadere informatie

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 (concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P. van As gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2 Provincie Noord-Brabant Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant Wanneer: 15 december 2016 Locatie: KVL/ Lederzaal Tijd: 14.00 17.00 uur Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het Regionaal

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie