Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Rotterdam, Rotterdam"

Transcriptie

1 Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Vastgoed & Makelaardij; hbo-bachelor Croho: Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 7 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni 2009

2 2/61 NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du)

3 Inhoud Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per facet en onderwerp 12 Deel B: Facetten 15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 17 Onderwerp 2 Programma 20 Onderwerp 3 Inzet van personeel 30 Onderwerp 4 Voorzieningen 33 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 35 Onderwerp 6 Resultaten 38 Deel C: Bijlagen 43 Bijlage 1: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 44 Bijlage 2: Deskundigheden panelleden 49 Bijlage 3: Bezoekprogramma 53 Bijlage 4: Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 55 Bijlage 5: Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 56 NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du) 3/61

4 4/61 NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du) 5/61

6 6/61 NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleiding Vastgoed & Makelaardij van Hogeschool Rotterdam heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is begonnen in januari 2009, toen het zelfevaluatierapport bij NQA is aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek heeft het panel de opleiding gevisiteerd op 7 april Het panel bestond uit: De heer ir. P. Lubbers (voorzitter) De heer H.L. Plokker (domeinpanellid) Mevrouw A. Stiphout (studentpanellid) Mevrouw drs. T.J.S. Broekmeulen (NQA-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (oktober 2007). Het panel beschikt over relevante werkvelddeskundigheid en over vakdeskundigheid. Onder vakdeskundigheid wordt verstaan het vertrouwd zijn met de meest recente ontwikkelingen en vertrouwd met lesgeven en beoordeling en toetsing minstens op het niveau, de oriëntatie van de te beoordelen opleiding. Daarnaast beschikt het panel over onderwijsdeskundigheid, studentgebonden deskundigheid en visitatiedeskundigheid (zie bijlage 2). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de vierpuntsschaal (onvoldoende, voldoende, goed en excellent) conform het voorschrift van de NVAO. Uitzondering hierop is facet 2.6, als gevolg van aanvullende instructies van de NVAO wordt hier het oordeel voldaan of niet voldaan gegeven. Dit Facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding De Hogeschool Rotterdam (HR) is organisatorisch ingedeeld in elf instituten. De hogeschool biedt 80 bacheloropleidingen en 12 masteropleidingen aan. Bij de HR staan ongeveer studenten ingeschreven. Na een periode van sterke groei (de instroom is tussen 2002 en 2007 met 47% toegenomen), loopt de instroom in 2007 licht terug. Er werken ca personen bij de HR, waarvan ongeveer 1300 docenten. Er is ongeveer 875 fte voor onderwijzend personeel beschikbaar. NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du) 7/61

8 Het College van Bestuur fungeert als bevoegd gezag dat zich primair richt op de strategische positie en ontwikkeling van de hogeschool. De missie luidt als volgt: De hogeschool Rotterdam is dé Rotterdamse hogeschool, waar mensen hun grenzen verleggen door leren en werken, denken en doen. De hogeschool biedt een breed pakket van hbo-opleidingen uit diverse sectoren aan voor ieder die daartoe de capaciteiten heeft en wil daarmee tegemoet komen aan de maatschappelijke behoefte aan hoger opgeleiden, in de eerste plaats in de regio. Vanuit de maatschappelijke rol van de hogeschool zijn twee hoofdtaken geformuleerd. Op de eerste plaats het opleiden van voldoende hbo ers voor de arbeidsmarkt. Op de tweede plaats wil zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de beroepsuitoefening in de regio. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, werkt de HR aan de realisatie van vier hoofddoelen: - Verbreden van de participatie in het hoger onderwijs door te richten op nieuwe doelgroepen, door verbetering van de doorstroom in de beroepskolom en door het bieden van diplomagerichte maatwerktrajecten met erkenning van eerder verworven competenties (EVC); - In de praktijk van alledag verzorgen van goed hbo-onderwijs. Dit betekent studenten intensief en attractief onderwijs bieden met uitdagende opdrachten conform de uitgangspunten van het Rotterdams Onderwijsmodel (ROM). - In nauwe samenwerking met de omgeving bijdragen aan kennisontwikkeling en relevant praktijkgericht (ontwerp)onderzoek, vooral gericht op het aanpakken van weerbarstige vraagstukken die met de economische en sociale ontwikkeling van de regio samenhangen; - Ontwikkelen van contractactiviteiten en maatwerktrajecten voor bedrijven en instellingen die gevoed worden door de opleidingen en onderzoeksprogramma s van de hogeschool. Deze hoofddoelen zijn sturend geweest bij de (her)inrichting van de interne organisatie. De elf instituten moeten elk een volledig en samenhangend pakket van opleidingen, onderzoek (lectoraten), maatwerk en contractactiviteiten bieden aan een bepaalde maatschappelijke sector. Per instituut is een directie met een voorzitter en een lid of adjunct-directeur aangesteld. De voorzitters van de instituutdirecties vormen met het college van bestuur de Bestuursraad, het belangrijkste overlegorgaan voor de ontwikkeling van het hogeschoolbeleid. De opleiding Vastgoed & Makelaardij (V&M) is ondergebracht in het Instituut voor Managementopleidingen (IMO), samen met de opleidingen Management, Economie en Recht (MER) en Personeel en Arbeid (P&A). Het IMO telt circa 2700 studenten. De opleiding Vastgoed & Makelaardij is ontstaan vanuit de opleiding Management, Economie en Recht; in studiejaar gestart als afstudeerspecialisatie in de hoofdfase en vanaf studiejaar als zelfstandige opleiding. In januari 2009 studeren aan de opleiding 798 studenten: 281 propedeuse studenten en 517 hoofdfase studenten. Er werken 39 docenten bij V&M met een totaalaanstelling van 29,2 fte, daarvan is 2,4 fte (acht docenten) niet in dienst van de opleiding, maar op contractbasis aangesteld. De opleiding wordt aangeboden in de voltijd, deeltijd en duale variant. Het aantal voltijdstudenten op 1 oktober 2008 is 809, deeltijd 54 en duaal 40. 8/61 NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du)

9 De opleiding richt zich op functies binnen de vastgoedbranche, de (semi-) overheid en de makelaardij. Items zijn: gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, vastgoedrealisatie, bemiddeling, vastgoedwaardebepaling, belegging in vastgoed en huisvesting- en gebouwmanagement. Zij leidt op voor managementfuncties en staffuncties bij organisaties die onroerend goed beheren, aankoop en verkoop van gronden bij overheden en profitorganisaties, beleidsmedewerker (kaderniveau) bij professionele en institutionele beleggers en beleidsmedewerker (directieniveau) bij gemeentelijke instellingen en woningcorporaties. Andere functies zijn acquisiteur, accountmanager of projectmedewerker bij projectontwikkelaars, adviseur bij organisaties die vastgoed op economische en juridische merites beoordelen, makelaar en taxateur van onroerende goederen. De opleiding V&M is op 26 september 2007 door NQA gevisiteerd. In haar rapport heeft NQA de opleiding - op twee facetten na - als voldoende of goed beoordeeld. De facetten kwantiteit personeel (3.2) en onderwijsrendement (6.2) werden als onvoldoende beoordeeld. De NVAO heeft in een brief (14 juli 2008) laten weten de opleiding accreditatie te onthouden omdat zij op basis van het NQA-rapport niet tot een deugdelijke besluitvorming kan komen. De NVAO stelt vast dat het panel een opleiding heeft aangetroffen die te maken heeft met een moeilijke periode van opbouw en groei, waardoor op een aantal punten onvoldoende helderheid kan worden verkregen over de huidige en toekomstige ontwikkelingen en de kwaliteit van de opleiding. Hogeschool Rotterdam is in de gelegenheid gesteld om voor 14 juli 2009 een nieuwe accreditatieaanvraag in te dienen en heeft daartoe een nieuw zelfevaluatie- en visitatietraject in gang gezet. 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel verliep volgens de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. Het onderzoek vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Allereerst heeft een NQA-auditor het zelfevaluatierapport gecontroleerd op kwaliteit en compleetheid (de validatie) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. Vervolgens bereidden de panelleden zich in maart 2009 inhoudelijk voor op het bezoek van 7 april Zij bestudeerden het zelfevaluatierapport (en bijlagen), formuleerden hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor tenslotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een voorbereidende vergadering is het bezoek door het panel voorbereid. NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du) 9/61

10 De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, afgestudeerden en met werkveldvertegenwoordigers. Aan het begin en tijdens het bezoek heeft het panel ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel ruimte ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-)oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport kan de opleiding accreditatie aanvragen bij de NVAO. De opleiding heeft in mei 2009 een concept van het Facetrapport (deel B) voor een controle op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het Onderwerprapport (deel A) wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als geheel gegeven. Dit rapport is in mei 2009 voor een controle op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in juni Het visitatierapport is uiteindelijk in juni 2009 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: weging van de oordelen op facetniveau; benchmarking; generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; bepaalde accenten respectievelijk best practices. 10/61 NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du)

11 In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. Daar waar een argumentatie/beoordeling voor de deeltijd en duaal afwijkt van de voltijd, is dit expliciet vermeld. Indien niet vermeld, gelden voor de deeltijd- en de duale opleiding dezelfde argumentatie/oordelen als voor de voltijdopleiding, aangezien beide varianten inhoudelijk voornamelijk zijn gebaseerd op dezelfde moduleinhouden als de voltijdopleiding. Volgorde en onderwijsmethodieken kunnen daarbij verschillen. NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du) 11/61

12 1.5 Oordelen per facet en onderwerp Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau Onderwerp/Facet Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen voldoende 1.2 Niveau bachelor goed 1.3 Oriëntatie HBO bachelor goed Totaaloordeel positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen HBO goed 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma voldoende 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma goed 2.4 Studielast voldoende 2.5 Instroom voldoende 2.6 Duur voldaan 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud goed 2.8 Beoordeling en toetsing voldoende Totaaloordeel positief Onderwerp 3 Inzet van personeel 3.1 Eisen HBO goed 3.2 Kwantiteit personeel voldoende 3.3 Kwaliteit personeel goed Totaaloordeel positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen goed 4.2 Studiebegeleiding voldoende Totaaloordeel positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 5.1 Evaluatie resultaten voldoende 5.2 Maatregelen tot verbetering goed 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld goed Totaaloordeel positief Onderwerp 6 Resultaten 6.1 Gerealiseerd niveau voldoende 6.2 Onderwijsrendement voldoende Totaaloordeel positief Opleiding Vastgoed & Makelaardij 12/61 NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du)

13 Doelstellingen opleiding De facetten 1,2 en 1.3 zijn door het panel als goed beoordeeld. Facet 1.1 als voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Programma De facetten 2.1, 2.3 en 2.7 zijn door het panel als goed beoordeeld. Facet 2.6 is als voldaan beoordeeld. De overige facetten zijn met een voldoende beoordeeld. Het oordeel op het onderwerp is derhalve positief. Inzet van personeel De facetten 3.1 en 3.3 zijn door het panel als goed beoordeeld. Facet 3.2 als voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Voorzieningen Het facet 4.1 is door het panel als goed beoordeeld. Facet 4.2 als voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Interne kwaliteitszorg De facetten 5.2 en 5.3 zijn door het panel als goed beoordeeld. Facet 5.1 als voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Resultaten De facetten 6.1 en 6.2 zijn door het panel als voldoende beoordeeld. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan blijkt dat de opleiding op de zes onderwerpen positief scoort, de conclusie is dat het totaaloordeel over de opleiding POSITIEF is NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du) 13/61

14 14/61 NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du)

15 Deel B: Facetten NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du) 15/61

16 16/61 NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du)

17 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen voldoende Criterium - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Het panel heeft op 26 september 2007 vastgesteld dat de opleiding drie verschillende competentiesets hanteerde. Hierbij plaatste zij de kanttekening dat de keuze om met deze drie sets te werken nader uitgewerkt diende te worden, evenals de samenhang tussen de verschillende sets in het opleidingsprofiel. Inmiddels heeft de opleiding de relatie tussen de competentiesets vastgelegd in een hernieuwde versie van het Opleidingsprofiel opleiding Vastgoed en Makelaardij (versie januari 2009). Hierin zijn de landelijk overeengekomen opleidingskwalificaties én de domeincompetenties voor de bachelor of Business Administration tot uitgangspunt genomen. Voor de bachelor of Business Administration zijn acht domeincompetenties vastgesteld. In het landelijk overleg van de opleidingen Vastgoed & Makelaardij is één van deze domeincompetenties (toepassen van human resource management in het licht van de strategie van de organisatie) als niet relevant voor V&M beoordeeld. In de opleidingscompetenties V&M zijn de domeincompetenties voor de bachelor of Business Administration gerelateerd aan beroepskritische situaties. De opleiding heeft de beroepsspecifieke competentiegebieden uit het Landelijk beroeps- en opleidingsprofiel (maart 2003) gecomprimeerd tot zes beroepskritische situaties: projectontwikkeling, herbestemming en vastgoedrealisatie, waardebepaling, vastgoedbemiddeling, vastgoedbelegging en huisvesting- en vastgoedmanagement. Daar heeft zij in verband met de specifieke Rotterdamse situatie (conform het Rotterdams Onderwijsmodel) nog een zevende beroepsspecifiek competentiegebied aan toegevoegd: gebiedsontwikkeling in binnenstedelijk gebied. De domeincompetenties benoemen de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die in de zeven beroepskritische situaties getoond en ontwikkeld moeten worden. De opleiding maakt dit inzichtelijk in een competentiematrix. De beroepenveldcommissie van de opleiding heeft in 2003 ingestemd met het landelijk vastgestelde Beroeps- en opleidingsprofiel bachelor hbo Vastgoed & Makelaardij. Dit is vastgelegd in de notulen die het panel ter inzage heeft gekregen. In het LOO V&M is in 2006 afgesproken dat alle opleidingen zich door het Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) zullen laten accrediteren. De opleiding heeft dit traject opgeschort tot een nog niet nader genoemde datum. Het panel beoordeelt het facet als voldoende omdat internationale positionering en vergelijking vooralsnog ontbreekt. NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du) 17/61

18 Facet 1.2 Niveau bachelor goed Criterium - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding toont aan dat de beoogde eindkwalificaties voldoen aan algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor met het document: Dublin descriptoren in de competenties V&M. In dit overzicht laat de opleiding zien hoe de competenties V&M aansluiten bij de Dublin Descriptoren. Per descriptor worden leerdoelen en hun plaats in het curriculum genoemd. De leerdoelen van de verschillende curriculumonderdelen zijn afgeleid van de domeincompetenties. De relatie tussen de curriculumonderdelen, de domeincompetenties, de Dublin descriptoren en de beroepskritische situaties is inzichtelijk gemaakt in de Kwalificatiematrix V&M Voorbeelden van het toepassen van de Dublin descriptor kennis en inzicht: - de module Rendementsoptimalisatie, waarin de student laat zien dat hij op basis van rendementsberekeningen een onderbouwd advies kan geven over aan- en verkoop van vastgoedobjecten; - de module met het project Vastgoedbelegging waarin de student voor een beleggingsproduct een prospectus samenstelt die voldoet aan de eisen van de markt; - de module Herbestemming waarin de student een herontwikkelingsplan opstelt, rekening houdend met het bestemmingsplan en bedrijfskundige, commerciële, demografische, bouwkundige, locationele, stedenbouwkundige en duurzaamheidaspecten en overleg pleegt met huidige gebruikers. De opleiding onderscheidt drie competentieniveaus: - de student is geschikt voor het beroep (propedeuseniveau); - de student is voorbereid op het beroep (middenniveau); - de student is beroepsgeschikt (bachelorniveau). Het niveau wordt door de volgende criteria bepaald: - de mate van voorspelbaarheid van de opdrachten; - de mate van sturing (van geleid, naar begeleid, naar ongeleid); - van klein naar groot (omvang van het vraagstuk); - van algemeen naar specialistisch; - van werken in groepen naar zelfstandig werken; - van monodisciplinair naar interdisciplinair. Een voorbeeld is de manier waarop studenten zich in toegepast onderzoek bekwamen. In het eerste studiejaar verwerven zij kennis in de module statistisch woningmarktonderzoek die wordt toegepast in het project Woningmarkt. In het tweede studiejaar komen statistiek, data-analyse en methoden en technieken van onderzoek en de toepassing daarvan in twee projecten aan de orde. Vervolgens kunnen zij in het kader van een minor in het derde studiejaar ingezet worden bij onderzoeksprojecten. In het vierde studiejaar verrichten zij zelfstandig een afstudeeronderzoek voor een externe opdrachtgever. 18/61 NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du)

19 De opleiding beoordeelt het niveau van de student aan de hand van de criteria: voorspelbaarheid, risico, de mate van sturing en tijdsdruk. Naast het oordeel beroepsgeschikt (bachelorniveau, niveau 3) wordt ook een oordeel gegeven of de student voorbereid is op het beroep (middenniveau, niveau 2), dit wordt getoetst in de stage en of de student geschikt is voor het beroep (propedeuse, niveau 1). Het panel beoordeelt dit facet als goed. Facet 1.3 Oriëntatie HBO bachelor goed Criteria - De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. - De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleiding heeft een actieve beroepenveldcommissie. Hierin zitten acht vertegenwoordigers van het beroepenveld die samen een representatieve afspiegeling van de partijen in de vastgoedwereld vormen. Zij komen tweemaal per jaar bijeen. Het panel heeft aan de hand van de notulen en in de gesprekken vastgesteld dat de commissie betrokken is bij de inhoud en vormgeving van de opleiding. In 2003 heeft de beroepenveldcommissie ingestemd met het landelijk vastgestelde Beroeps- en opleidingsprofiel bachelor hbo Vastgoed & Makelaardij. De opleiding waarborgt de hbo-oriëntatie door middel van participatie in het landelijk opleidingsoverleg van de vier opleidingen Vastgoed & Management. Het panel heeft vastgesteld dat de gekozen beroepen zoals vastgelegd in Beroeps- en opleidingsprofiel bachelor hbo Vastgoed & Makelaardij (maart 2003) herkenbaar en realistisch voor beginnende beroepsbeoefenaars zijn. Ze zijn opgesteld in het kader van het landelijk overleg in samenspraak met het beroepenveld (zie 1.1). De opleiding richt zich op functies binnen de vastgoedbranche, de (semi-) overheid en de makelaardij. Onderwerpen zijn: gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling, vastgoedrealisatie, bemiddeling, vastgoedwaardebepaling, belegging in vastgoed en huisvesting- en gebouwmanagement. Zij leidt op voor managementfuncties en staffuncties bij organisaties die onroerend goed beheren, aankoop en verkoop van gronden bij overheden en profitorganisaties, beleidsmedewerker (kaderniveau) bij professionele en institutionele beleggers en beleidsmedewerker (directieniveau) bij gemeentelijke instellingen en woningcorporaties. Andere functies zijn acquisiteur, accountmanager of projectmedewerker bij projectontwikkelaars, adviseur bij organisaties die vastgoed op economische en juridische merites beoordelen, makelaar en taxateur van onroerende goederen. Het panel beoordeelt dit facet als goed. NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du) 19/61

20 Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen HBO goed Criteria - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: In december 2006 is de opleiding gestart met de ontwikkeling van een vernieuwd opleidingsprofiel. Het panel heeft vastgesteld dat de opleiding met ingang van studiejaar over een vastgoedspecifiek curriculum beschikt. Dit betekent dat de meer algemene vakken (afkomstig uit het oude MER-curriculum), die niet bijdroegen aan de ontwikkeling van de vastgestelde competenties (zie 1.1), zijn vervangen door onderdelen die passen bij het competentieprofiel en de beroepskritische situaties zoals vastgelegd in het Opleidingsplan Vastgoed en Makelaardij (januari 2009) en de Studiegids ( ). De opleiding richt zich op de verschillende marktpartijen in het vastgoed: makelaars, projectontwikkelaars, woningcorporaties en beleggers. De opleiding heeft de ambitie studenten een brede vastgoedkundige opleiding te bieden met de focus op de financiële waarde en gebruikswaarde van vastgoed. Studenten kunnen zich middels een minor specialiseren in een specifieke branche: beleggen in vastgoed; projectontwikkeling vastgoed; advisering en waardering vastgoed en gebiedsontwikkeling. Het curriculum onderscheidt zeven expertisegebieden: financieel-economisch; juridisch; bedrijfskundig; toegepast onderzoekstechnisch; bouwkundig; communicatief en Engelstalig. Deze kennisgestuurde lijnen zijn ondersteunend aan het uitvoeren van de projecten. De programma s van voltijd, deeltijd en duaal zijn geharmoniseerd. Alle expertisegebieden in de kennisgestuurde lijn komen ook in de deeltijd aan de orde. Deeltijdstudenten hebben nagenoeg dezelfde vakken als de voltijdstudenten, zij voeren echter geen projecten uit, maar opdrachten op de werkplek. Alle studenten brengen een omvangrijk deel van de studie in de praktijk door. De voltijdstudenten lopen in het derde jaar een stage van 24 EC en in het vierde jaar een afstudeerstage van 26 EC. Daarnaast komen zij met name via de projecten in contact met de beroepspraktijk. De eerstejaars en tweedejaars studenten voeren ieder kwartaal een project uit. In elk project oefent de student beroepsvaardigheden door het vervaardigen van een beroepsproduct. De projecten zijn ontwikkeld door docenten in samenwerking met 20/61 NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du)

21 vertegenwoordigers van voor de opleiding relevante organisaties. De centrale opdracht in het eerste project is een bedrijfskundige analyse te maken van een vastgoedbedrijf waarin organisatiekundige, bedrijfseconomische en juridische aspecten de revue passeren. Het duale traject start in het derde studiejaar. Deze studenten hebben een dienstverband van 0,8 fte en krijgen 24 EC per jaar voor de werkzaamheden die op de werkplek uitgevoerd worden. De beoordeling vindt plaats door de begeleidende docent in samenspraak met de bedrijfsmentor. Daarnaast staat een afstudeerproject (26 EC) op het programma. In de Duaalgids (juli 2008) staan criteria waaraan de werkplek moet voldoen. Onder andere: - de werksituatie biedt de mogelijkheid om te werken aan de taken/problemen die representatief zijn voor het beroep waarvoor wordt opgeleid; - de werksituatie biedt de mogelijkheid te werken aan hedendaagse vraagstukken met actuele inzichten en methoden. Deeltijdstudenten hebben naast hun studie een dienstverband van minimaal 0,4 fte, in het eerste studiejaar op mbo-plus niveau. Met ingang van collegejaar is vanaf het tweede studiejaar een voor Vastgoed & Makelaardij relevante werkplek een voorwaarde. De hierboven genoemde criteria waaraan de werkplek moet voldoen, zijn ook op de deeltijdopleiding van toepassing. De kwaliteit van de werkplek wordt jaarlijks beoordeeld door de deeltijdcoördinator in samenwerking met de studieloopbaancoach. In het vierde studiejaar schrijft de deeltijdstudent een praktijkgerelateerde afstudeerscriptie met een omvang van 11 EC. Algemene beroepsvaardigheden zoals samenwerken, interviewen, vergaderen, verslaglegging, presenteren en adviseren komen op verschillende momenten in het programma aan de orde, zowel in de kennisgestuurde leerlijnen als in de projecten. Het panel heeft aan de hand van het ter inzage gelegde studiemateriaal vastgesteld dat kennisontwikkeling zowel plaatsvindt via actuele vakliteratuur als via standaardwerken. Zij beoordeelt zowel de omvang als het niveau van de gebruikte vakliteratuur als goed. De opleiding maakt ook gebruik van Engelstalige vakliteratuur. Daarnaast staat in studiejaar 1, 2 en 3 Real estate English op het programma met een totale omvang van 10 EC. Het panel constateert dat in deze modulen meer aandacht wordt besteed aan de taalverwerving dan aan Real estate kennis. In de mediatheek van de HR zijn vaktijdschriften en audiovisuele producten aanwezig, daarnaast kunnen studenten ook gebruik maken van de mediatheek van de Erasmus Universiteit. Docenten en studenten hebben toegang tot de relevante (inter)nationale databanken. De modulehandleidingen zijn volgens een vast format opgesteld. De relatie van de module met de beroepspraktijk komt onder het kopje inleiding en verantwoording standaard aan de orde. Het panel heeft een deel van de modulehandleidingen ter inzage gekregen. Deze zijn volgens het vastgestelde format vormgegeven. Het panel heeft vastgesteld dat in diverse vakken praktijkcasussen behandeld worden die uit de Rotterdamse vastgoedpraktijk afkomstig zijn. De opleiding waarborgt hier een actuele inbreng in het curriculum door in de voorbereiding samen te werken met vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk. In het project Stedelijke Herstructurering analyseren de studenten de sociale, fysieke en economische problematiek van een oude NQA - visitatie Hogeschool Rotterdam, hbo-bacheloropleiding Vastgoed & Makelaardij (vt/dt/du) 21/61

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Management Economie & Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 14 mei 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Bedrijfsmanagement MKB, bachelor Croho: 34106 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 27 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard

Hogeschool Zuyd, Sittard Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Accountancy, hbo bachelor Croho: 34406 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 10 en 11 oktober 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007 Inhoud 2/69 NQA

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden

Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden Christelijke Hogeschool Nederland Locatie: Leeuwarden Opleiding: Varianten: Small Business & Retail Management; hbo-bachelor (croho 34422) voltijd en duaal Visitatiedatum: 12 december 2006 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Rotterdam Business School Opleidingen: Cluster hbo-masters; variant: voltijd Master in Consultancy and

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Rotterdam Business School Opleidingen: Cluster hbo-masters; variant: voltijd Master in Consultancy and Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Rotterdam Business School Opleidingen: Cluster hbo-masters; variant: voltijd Master in Consultancy and Entrepreneurship (MCE) Master in Finance and Accounting (MFA) Master

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen

Hogeschool Zuyd, Heerlen Hogeschool Zuyd, Heerlen Opleiding: Netwerk Infrastructuur Design; hbo-bachelor Croho: 39250 Varianten: Voltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd

Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam Opleiding: Communication and Multimedia Design (CMD), hbo-bachelor Croho: 34092 Variant: voltijd Visitatiedatum: 23 januari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Iselinge Hogeschool, Doetinchem

Iselinge Hogeschool, Doetinchem Iselinge Hogeschool, Doetinchem Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, hbo-bachelor; Croho: 34808 Varianten: voltijd, deeltijd en duaal Visitatiedata: 12 en 13 februari 2008 Netherlands Quality

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opleiding: Variant: Bachelor of Arts and Economics Voltijd Visitatiedatum: 28 september 2006 Netherlands Quality Agency (NQA ) Utrecht, december 2006 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

Fontys Hogeschool, Venlo

Fontys Hogeschool, Venlo Fontys Hogeschool, Venlo Opleiding: Industrieel Product Ontwerpen, HBO bachelor; Croho-nr 34389 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 maart 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Physician Assistant; hbo-master Locatie: Nijmegen Croho: 49115 Varianten: duaal Visitatiedatum: 19 maart 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juni

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Visitatiedatum: 24 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse

Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Talen en Communicatie; Vertaalacademie; Croho: 34407

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Trade Management gericht op Azië Netherlands Quality Agency (NQA) Oktober 2010 2/61 NQA Hs. Rotterdam: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Trade Management gericht op

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Opleiding: Bouwmanagement & Vastgoed hbo-bachelor Croho: 39232 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. Opleiding Personeel en Arbeid

Fontys Hogescholen. Opleiding Personeel en Arbeid Fontys Hogescholen Opleiding Personeel en Arbeid Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/57 NQA - Fontys Hogescholen: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid Managementsamenvatting

Nadere informatie