JAARVERSLAG. ffi. Stichting Voedselbank Woerden. uoedselballkell. ffi ë" q. :ir!;il-"..,.j.". t,, . 0í; De&le* GV Woerrlen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. ffi. Stichting Voedselbank Woerden. uoedselballkell. ffi ë" q. :ir!;il-"..,.j.". t,, . 0í;-78522711. De&le*6 3447 GV Woerrlen"

Transcriptie

1 ffi w ffi r E Ï uoedselballkell. ffi ë" q. :ir!;il-"..,.j.". Stichting Voedselbank Woerden JAARVERSLAG 21 3 Stich ting Vo eileelhqnk Woetden t,, Jtryirefrodt ij 3443 BD Waetden De&le* GV Woerrlen i nf oe' v o e d s el ba nk wo er d e n. nj. í; {s4t}) ed s el ba nkwxr d en. nl NI 26R 4 B{N:}. 2 I 38 I 5:4 6 :.:. : i21zls9 Aangemerkt door de Eelastingdirnsr o/s AÀIBI

2 UEDSEtBANKEI,I,ilL lnleiding Het was voor de Voedselbank Woerden een bijzonder jaar. Na b$nat jaar gebruik te hebben gemaakt van de accommodatie van het Dienstencentrum ís de Voedselbank per 31 mei213 gevestigd aan De Bleek 6 in Woerden. Door het grote aantal deelnemers in de loop van 213 moest naar een grotere locatie gezocht worden. De Voedselbank huurt nu van de Gemeente Woerden 3 lokalen. Eén voor opslag, één voor uitgifte en één voor kantoor en vergaderruimte. Per eind 213 werden 77 huishoudens van de meest noodzakelijke levensmiddeíen voorzien. Doelstelling De doelstelling van de Stichting Voedselbank Woerden staat in art. 2 van de statuten: "De Stichting heeft ten doel het bestrijden van (verborgen) armoede in Nederland, in het bijzonder zover dat betrekking heeft op de gemeente Woerden". Bestuur De samenstelling van het bestuur per 31 december 213 was als volgt: D. van der Snoek voorzitter B. Gussinklo lid P.G. van Rikxoort secretaris J. Guichelaar lid L. Brillemans penningmeester H. van Duuren lid P.M.A. van Bijlevelt algemeen adjunct Het bestuur vergaderde ín 213: 31 januari, 7 februari, 'l 1 april, 22 juni,s september, 24 oktober, en 21 november. De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamervan Koophandel onder nummer Externe contacten. De Voedselbank Woerden is aangesloten bijde in 213 opgerichte Vereniging Nederlandse Voedselbanken gevestigd te Houten, tevens Servicecentrum. Voedselbanken in de regio Wekelijks wordt door de Voedselbank Woerden levensmiddelen uit de hoofdopslag in Rotterdam meegebracht ten behoeve van de voedselbanken in Montfoort, De Ronde Venen, Oudewater en Stichtse Vecht. De overslag vindt plaats op het terrein van De Sluis in Woerden. Gemeente Woerden Ook in 213 ontving de Voedselbank van de gemeente subsidie voor de huur van de ruímte in het Dienstencentrum en de nieuwe locatie De Bleek 6.

3 (Ítl Woerden UOEDSELBAIIKEil Toelatingscriteria Deze criteria zijn voorgeschreven door de Vereniging Nederlandse Voedselbanken. Zij hebben betrekking op het maximaal besteedbaar inkomen per maand na aftrek van alle vaste lasten. Hiervoor gelden per 1 januari 214 de volgende bedragen voor een volwassene 18 jaar en ouder 18,-, voor meer volwassenen 6,-- extra. Voor kinderen tot 18 jaar mag 5,-bijgeteld worden. Periodiek vindt herondezoek plaats en het gebruik van de voedselbank is maximaal 3 iaar. Herkomst levensmiddelen Elke donderdag worden goederen opgehaald in Rotterdam en verder bijverschillende leveranciers in Woerden. Ook in 213 waren er inzamelingsacties van o.a. scholen in Woerden en Harmelen en de Lions Club, Verstrekking van de pakketten Elke donderdagmiddag is ervoor de cliënten gelegenheid tussen 14.3 en 15.3 uur het pakket op te halen waarbij altijd 2 bestuursleden aam,vezig zijn. Voor die tijd hebben vrijwilligers 's morgens de ruimte ingericht en de aanvoer geregeld, waarna om 13 uur 6 vrijwilligers de kratten komen vullen. Diversen Door een bijdrage van het Rabo Dichtbijfonds Rijn en Veenstromen was er weer de mogelijkheid om onze vrijwilligers met de Kerst te verrassen met een attentie als blrlk van waardering voor hun belangeloze inzet. ln samenwerking met Het Klooster kunnen deelnemers van de Voedselbank in aanmerking komen voor gratis kaarten indien er nog op de dag van de voorstelling plaatsen vrijzijn. Financiën ln dit verslag is opgenomen: " De balans per 31 december 2A13 * De staat van baten en lasten over 213 * Toelichting op de balans en op de staat van baten en lasten begroting 214 * Verslag yan de kascommissie Slotwoord Het bestuur is dankbaar dat het mede door giften o.m. kerken, stichtingen en particulieren en met de 35 vrijwilligers in staat was dit werk te doen.

4 Qf ;o,:*:flbaurgn.l{l FINANCIEEL JAARVERSLAG 2L3 Sti chtin g Vo e ils elb ank lll o eillen Kievitstraat BD Woerden i, ;, ;., DeBleekí 3447 GVWoerden., ínfoovoedselbankwoerden.nl (s48) 417 6Os w ww. v o ed s elb a nkw o e rd e n. nl NL26R48O1" ,., Aangemerkt door de Belastingdienst als ANBI

5 $ y,i:,i:ftbanrcl*hl Balans per 31 december 2OL3 (na resultaatbestemming) Activa 3l december december 2Ot2 Voste octivo Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Overlopende activa L Líquide middelen L.26 TotaalActiva 24-D1 21,992 Passiva Kopitaol Algemene reserve Bestemmingsfonds L2.654 Kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal Passiva 24,1s1_ 2X.e92 Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Woerden Pagina 1

6 {f H,ilr:f LBAr KE II. I{ L Staat van baten en lasten over 2OLg 2L3 2t2 Baten Giften Subsidie Gemeente Woerden Bijdrage Voedselbank Nederland Opbrengst oud papier Rente baten L t Som der baten t.92 Lasten Overige lasten L Som der lasten L Exploitatiesaldo _3-48 -J:a_8É1 Resultoatsbestemming Ten bate/laste bestem m ingsfonds /- L.83t Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Woerden Pagina 2

7 #ffi w F Ë ffi UEDSELBAIIKEI{. ffi tu. f ï",'l.tt,, rfy:; Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 1,. Algemenetoelichting 7.7. Algemeen Activiteiten De Voedselbank Woerden is een particulier initiatief dat personen in de gemeente Woerden met een te laag besteedbaar inkomen een bepaalde periode bijstaat met het verstrekken van voedsel Grondslagen voor woordering von octivo en possiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Vergelijking met voorgdand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Materiële voste octivo Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Met op balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De Stichting Voedselbank Woerden verkrijgt de goederen om niet. Aangezien de goederen eveneens om niet ter beschikking worden gesteld, is aan de voorraad geen waarde toegekend. 7.i. Grondslogen voor bepoting van het resultoot Algemeen Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, zover deze bepaalbaar is. ln dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Woerden Pagina 3

8 Qf w,pr:rrsailkelr'r{l Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden verwerkt in het desbetreffende bestemmingsfonds. Giften Giften worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. Lasten De lasten worden bepaald op historische kosten en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Woerden Pagina 4

9 QI y*y#rbaurcii.r{l 2 Toelichting op de balans Materiële vaste activo De Stichting Voedselbank Woerden heeft in 28 een koelcel voor nihil overgenomen zonder bijkomende kosten en derhalve tegen nihil gewaardeerd. ln 213 zijn 2 diep-vrieskasten geschonken en derhalve tegen nihil gewaardeerd. Voorroden De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De Stichting Voedselbank Woerden verkrijgt de goederen om niet. Aangezien de goederen eveneens om niet ter beschikking worden gesteld, is aan de voorraad geen waarde toegekend. 2.3 Vorderingen Overlopende octiva Nog te ontvangen donatie RABO-bank Nog te ontvangen intrest 3L t-L2-2L A Liquide middelen ING rekening463962l Rabobank rekening Ra bo ba n k rekeni ng 3! L-12-2t L-12-2!2 L J Kapitoal Algemene reserve De algemene reserve bedraagt ultimo 213 nihil (ultimo 212 nihil). Bestemmingsfonds ln onderstaande tabel is het verloop van het bestemmingsfonds weergegeven: Stand per 1 januari Vrijval overlopende passiva 211 Vanuit de resultaatbestemming Stand per 31 december L OA 212 r.4.33 L82 -/- t.set _D,654 Het bestemmingsfonds ultimo 213 zal worden aangewend voor: - het aankopen van voedsel - vervoerskosten naar en van Rotterdam - kosten voor opslag - attentie vrijwilligers Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Woerden Pagina 5

10 {f ï,p,r*:f tbail IGII' H L 2.5 Kortlopende schulden Overlopende passivo Kosten huur Kosten vervoer R'dam Gemeentelijke belastingen Kosten consumpties vrijwilligers Reservering t.b.v. aanpassing locatie c.q. opslag, etc Doorbetaling bijdrage 2Ot2 aan overige) Voedselbanken in de regio ) 3t-12-2L J35 3L-L2-2L2 L Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Woerden Pagina 6

11 {f yf,y, #t BAr{ ríe lr. I{ L 3 Toelichting op de staat van baten en lasten 3.7 Baten Giften Subsidie Gemeente Woerden Bijdrage Voedselbank Nederland Opbrengst oud papier Rente baten 3.2 Lasten Overige losten Huurkosten Locatie/opslagkosten Gemeentelijke belastingen Vervoerskosten Voedselaankopen Kosten vrijwilligers Publiciteit Administratiekosten Telefoonkosten Bestuurskosten L t66 2L Le s BJSL Overige informatie Ge midde ld aa ntal we rkne me rs Gedurende het jaar 213 waren geen werknemers in dienst van de stichting. Woerden, 18 maart 214 D. v.d. Snoek, voorzitter ta ris 4 Mw. B.C. Brillemans, Mvy. H.C. van Duuren, bestuurslid,..\ \ \ \\n; ":>-:J a. G uósin kííestu u rslid ru-rt) ^ rnnr/4 P.M.A. van Bijlevelt, bestuurslid 7,/,' --'{., /. * ' - /'-' / -:'-' - J. Guichelaar, bestuurslid Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Woerden Pagina 7

12 $ Hg=,,3:frBAnNEIr.NL Begroting 214 Voor de begroting voor 214 wordt er vanuit gegaan dat wekelijks 6 cliënten gebruik maken van de Stichting Voedselbank Woerden. Sinds mei 213 huurt de Stichting Voedselbank Woerden van de gemeente Woerden ruimte aan De Bleek 6 te Woerden voor een bedrag van 1.,-- op jaarbasis. Voor de begroting 214 worden de kosten per week vastgestel. Wekelijks wordt er naar het distributiecentrum van de Voedselbank Rotterdam gereden om basisvoedsel op te halen; helaas is er een te kort aan basisvoedse! en wordt er door de St. Voedselbank Woerden voedsel aangekocht. Dit wordt betaald uit ontvangen giften. Lasten: Per week: o Autorit Woerden-Rotterdam v.v. en overige vervoerskosten 2,-- o Huur voor uitdelen van voedselpakketten 2,-- o kosten voor de vrijwilligers die de pakketten samen stellen 15,--. ln te kopen voedsel ter aanvulling van het voedselpakket ,r Voorts zijn er jaarlijks diverse administratieve kosten zoals bankkosten, porti, telefoonkosten, papier, cartridge e.d. Begroting 214 (1 = 1,-) t Omschriivine Lasten Vervoerskosten Autorit Woerden-Rotterdam v.v. 1.4 Totaal kosten 2 Voedselkosten Voedselaankopen Organisatiekosten Huur De Bleek 6 Woerden 1.4 Koffie/thee vri iwi llieers 78 Adm.kosten Diversen Onvoorzien O2 Baten 5 Giften 8. 6 Subsidie Gemeente Woerden Exploitatie tekort 8.2 Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Woerden Pagina B

13 QD #,H:fLBAilrEil.HL Versloo von de koscommissie. Woerden, Wij hebben de balans per 31- december 213, alsmede de rekening van baten en lasten over 213 van de Stichting Voedselbank Woerden gecontroleerd. De balans en de rekening van baten en lasten zijn ontleend aan de administratie van de bovengenoemde stichting. Op basis van deze kascontrole d.d "4 stellen wij de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor het financieel beleid. Woerden, Mw. H.C. van Duuren D. van der Snoek Financieel jaarverslag Stichting Voedselbank Woerden Pagina 9

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed. Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Tienhoven / Oud Maarsseveen

Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed. Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Tienhoven / Oud Maarsseveen Stichting Boerderijmuseum Vredegoed Streekmuseum Vredegoed Jaarverslag 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Tienhoven / Oud Maarsseveen Vastgesteld door het Stichtingsbestuur Pagina 1 van 16 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen

Financieel verslag 2013/2014. 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Heerenveen Financieel verslag 2013/2014 0001 VV Sportvereniging Bondsweg 243 8415 JJ Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg

Jaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden. JAARREKENING 2012 Stichting Alert Postbus 16122 2301 CG Leiden Zevenbergen, 30 april 2014 Kenmerk: 136690 Behandeld door: A.J.P. van der Sanden Geacht bestuur, Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2013 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 1 Rekening van baten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351

Activa 31.03.2014 31.03.2013. Materiële vaste activa 59.798 52.351 Jaarrekening VSO Nederland 2013 2014 1.1 Balans per 31 maart 2014 Activa 31.03.2014 31.03.2013 Vaste activa Materiële vaste activa 59.798 52.351 Vlottende activa Rekening-courant VSO International 11.989

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE MARTINUS

STICHTING HOSPICE MARTINUS STICHTING HOSPICE MARTINUS Er zijn, verlicht JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING... 10 KASSTROOMOVERZICHT... 11 TOELICHTING OP

Nadere informatie

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013

IFAA. L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere. IFAA Bedrijfs- en salarisadministraties. Betreft: Jaarverslag 2013 IFAA L.T.V. Almere Markenlaan 1355 BB Almere Betreft: Jaarverslag Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax 020-6655797 almere@ifaa.nl

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132

2. Jaarrekening. 2.1. Balans ACTIVA 737.673 666.368 PASSIVA 737.673 666.368. VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 6.965 4.132 2. Jaarrekening 2.1. Balans 31 december 2013 31 december 2012 toelichting paragraaf ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris en apparatuur 6.965 4.132 2.5.1. 6.965 4.132 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen

Nadere informatie