Participatie bij Woonstad Rotterdam 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatie bij Woonstad Rotterdam 1"

Transcriptie

1 Participatie bij Woonstad Rotterdam 1

2 Onze ambitie Woonstad Rotterdam hecht veel waarde aan participatie. Uit ervaring weten we dat participatie nodig is om voor gezamenlijke problemen slimme en goede oplossingen te bedenken. Tijdens de participatietrajecten leren we van elkaar. Medewerkers van Woonstad Rotterdam horen wat de klanten belangrijk vinden. Klanten kunnen door deel te nemen aan participatietrajecten invloed uitoefenen op hun leefomgeving. Zo bouwen we samen aan een leefbare duurzame stad en verbeteren we tegelijkertijd de kwaliteit en duurzaamheid van Woonstad Rotterdam. De samenwerking zorgt bovendien voor draagvlak, plezier, energie en betrokkenheid. Woonstad Rotterdam gaat investeren in participatie. In de periode wil het bestuur: de kwaliteit van de participatie verbeteren meer en verschillende bewoners betrekken de samenwerking tussen Woonstad Rotterdam en haar klanten verbeteren Deze doelen gaan we realiseren met behulp van een vernieuwde participatieaanpak, die we in 2010 samen met de afgevaardigden van de bewoners hebben ontwikkeld. In het rapport Participatievoorstel Woonstad Rotterdam is de nieuwe werkwijze tot in detail uitgeschreven. Deze publiekssamenvatting van dit rapport is gemaakt om deelnemers te informeren over de nieuwe opzet. Eerst is aan de hand van vragen de kern van de nieuwe aanpak samengevat, daarna zijn de hoofdlijnen van participatie op complex-, wijk- en bedrijfsniveau beschreven. Het gehele rapport is te raadplegen via Wat verstaan we onder participatie? De kern van participatie is het laten beïnvloeden van de activiteiten van Woonstad Rotterdam en verantwoording afleggen over activiteiten en beleid. Dit kan op verschillende manieren; van het aan de orde stellen van een probleem door een bewonersorganisatie tot het bijsturen van de activiteiten van Woonstad Rotterdam. Daartussen zijn ook nog allerlei invullingen mogelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van wat er leeft en speelt in een wijk of het gezamenlijk vaststellen van knelpunten, opgaven en ambities. Ook het ontwikkelen van een visie, het maken van toekomstbeelden of het toetsen van voorstellen en plannen zijn vormen van participatie. Wat levert participatie op? Participatie levert de klanten van Woonstad Rotterdam, het bedrijf Woonstad Rotterdam en de stad Rotterdam veel op. Het benutten van de kennis van de klanten maakt dat we sneller kunnen handelen. Participatie is gedeelde verantwoorde- lijkheid 2 Participatie bij Woonstad Rotterdam Participatie bij Woonstad Rotterdam 3

3 Medewerkers van Woonstad Rotterdam krijgen door in gesprek te gaan met klanten meer oog voor hun verlangens. Klanten krijgen op hun beurt de kans om hun eigen omgeving mede vorm te geven. Zowel medewerkers als klanten voelen zich door participatie meer betrokken bij hun wijk. Bovendien krijgen medewerkers en klanten begrip voor elkaars rollen, posities, standpunten en belangen. Dit heeft een positief effect op de samenwerking en hiermee kunnen wellicht ook nog conflicten worden voorkomen. Wie betrekken we? Iedereen mag meedoen: niet alleen de huurders van woningen, maar ook de huurders van bedrijfsruimten. Nieuw is dat we ook kopers die een relatie hebben met Woonstad Rotterdam, zoals eigenaren van MVEwoningen, bij de participatie gaan betrekken. Om de verschillende belangen zichtbaar te maken en alle belangen goed te kunnen behartigen, willen we met veel verschillende mensen in gesprek te gaan. We realiseren ons dat dit niet vanzelf gaat, maar dat we dat actief moeten stimuleren. Hoe richten we de participatie in? Er is geen blauwdruk voor participatie. De manier waarop we de participatie inrichten, stemmen we af op de behoeften van de bewoners en de mogelijkheden en situatie van het complex en de wijk. We willen meer maatwerk realiseren door verschillende strategieën en methodieken toe te passen. Zowel formele en structurele bijeenkomsten als informele en tijdelijke ontmoetingen zijn mogelijk. Iedereen mag meedoen In de wijk bestaan vaste en tijdelijke participatievormen naast elkaar, waarvan de resultaten wel aan elkaar worden gekoppeld. Om zoveel mogelijk klanten de kans te geven om mee te doen, wordt het zogenoemde getrapte participatiemodel met afgevaardigde deelnemers losgelaten. Ook het uitgangspunt dat bewoners in een wijk of een complex een achterban vertegenwoordigen, laten we los. Door de enorme diversiteit aan bewoners is dit uitgangspunt niet meer houdbaar. In de organisatie gaan we zoals gebruikelijk uit van drie niveaus - complex, wijk en stad - die aansluiten op de niveaus waarop Woonstad Rotterdam beslissingen neemt. Tussen deze niveaus leggen we verbindingen. De klantenraad en een vaste bewonersgroep organiseren bijvoorbeeld jaarlijks ontmoetingen. Deelnemers van de klantenraad gaan twee keer per jaar op werkbezoek in een wijk. Maar denk hierbij ook aan bewonersgroepen die signalen, ideeën en knelpunten per doorgeven aan de vaste bewonersgroepen en de klantenraad. Complex Participatie op het niveau van het complex is toegankelijk en laagdrempelig. Meerdere bewonersgroepen kunnen tegelijkertijd actief zijn rond onderwerpen die ze zelf belangrijk vinden. Elke bewonersgroep kan advies uitbrengen; er is geen alleenrecht. Woonstad Rotterdam organiseert minstens eenmaal per twee jaar een brede openbare ontmoeting om alle bewoners te betrekken. Tijdens deze bijeenkomst maken we praktische afspraken met de bewoners. Wijk In de wijk is een mix van vaste en van tijdelijke participatievormen, die aan kwaliteitseisen voldoen. De rol van de vaste bewonersgroep verandert van een standpuntbepaler namens alle bewoners in een raadpleger. De inzet is om meer mensen te betrekken en verschillende geluiden uit de wijk te horen. Stad Op stads- ofwel op bedrijfsniveau is een klantenraad die een goede afspiegeling is van de verschillende klanten. De klantenraad heeft voldoende kwaliteit in huis om een stevige gesprekspartner te zijn voor de directie. De werving en selectie van de leden van de klantenraad vindt plaats op basis van profielen en competenties. Wat verwachten we van de deelnemers? In de participatietrajecten zijn medewerkers en klanten van Woonstad Rotterdam gelijkwaardige partners. Participatie zien we als een samenwerking. In deze samenwerking vinden we het belangrijk dat de deelnemers: participatie zien als een gedeelde verantwoordelijkheid (in plaats van wij-zij -denken). vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan (in plaats van in een laat stadium elkaar slechts de mogelijkheid geven om te reageren). beseffen dat belangen tegenstrijdig kunnen zijn. samen naar een resultaat toe werken. begrip hebben voor elkaars rol. elkaar opbouwend feedback geven. Wat zijn de voorwaarden? De belangrijkste voorwaarden die van belang zijn om participatietrajecten te laten slagen, zijn: Voor alle betrokkenen is vertrouwen en het besef dat het gaat om gemeenschappelijke opgaven een belangrijke basishouding. Houding, gedrag en expertise van medewerkers van Woonstad Rotterdam is van grote invloed op de kwaliteit van het participatieproces. Om productieve gesprekken te kunnen voeren, dienen de bewoners over vaste contactpersonen binnen Woonstad Rotterdam te beschikken die voldoende mandaat hebben. Voor een succesvolle deelname is het cruciaal dat bewoners meedoen op basis van interesses, kwaliteiten en competenties. De participatietrajecten zijn toegankelijk voor de verschillende klanten. De deelnemers moeten openstaan en om kunnen gaan met verschillende belangen en bovendien over hun eigen belang heen kunnen kijken. Voor een goede samenwerking is het noodzakelijk dat afspraken over de werkwijze en de gespreksonderwerpen goed worden vastgelegd. Welke ondersteuning kunnen deelnemers verwachten? Woonstad Rotterdam ondersteunt de participatie actief. Op complexniveau organiseert en financiert Woonstad Rotterdam openbare ontmoetingen die bewoners aanspreken en goed aansluiten bij de lokale situatie. Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met actieve bewoners, sleutelpersonen en organisaties zoals het opbouwwerk, de deelgemeente, Mensen Maken de Stad of Thuis Op Straat. Actieve bewonersgroepen op wijkniveau en leden van de klantenraad krijgen de mogelijkheid om een training of cursus te volgen die bijdraagt aan de participatie. Op wijkniveau komt er bovendien een gezamenlijk inwerkprogramma voor actieve bewoners en medewerkers van Woonstad Rotterdam. De klantenraad krijgt een professioneel ondersteuner. Als daar behoefte aan is, helpen medewerkers van Woonstad Rotterdam bewoners die initiatieven nemen die goed zijn voor de leefbaarheid. Ook treffen we praktische voorzieningen. Bij een overleg verzorgt Woonstad Rotterdam de catering en vergaderruimten en maakt verslagen met aandachtpunten en afspraken. Om de ideeënvorming over tijdelijke participatietrajecten te ondersteunen, maken we een gereedschapskist met tips en adviezen. Hoe is de financiële ondersteuning geregeld? Woonstad Rotterdam ondersteunt actieve bewoners- (werk)groepen en de klantenraad financieel. Hier is een budget voor gereserveerd. Op basis van een vooraf opgestelde begroting en verantwoording achteraf vergoeden wij de kosten die samenhangen met de deelname aan een bewonersgroep en/of klantenraad. Op diezelfde basis vergoeden we de kosten van tijdelijke participatietrajecten, bewonersconsultaties en expertmeetings. Medewerkers van Woonstad Rotterdam kunnen eventueel helpen bij het opstellen van een begroting. 4 Participatie bij Woonstad Rotterdam Participatie bij Woonstad Rotterdam 5

4 Naast een financiële vergoeding waarderen wij de inzet van vrijwilligers in natura, bijvoorbeeld door middel van een kleine attentie, een excursie, een gezamenlijk etentje of een bijdrage aan een wijkfeestje. Hoe worden klanten geïnformeerd over de participatie? Woonstad Rotterdam zorgt er samen met actieve bewoners(werk)groepen voor dat alle informatie over activiteiten en overleggen beschikbaar is voor bewoners van de betrokken complexen en wijken. Informatie over de klantenraad is te vinden op de website van Woonstad Rotterdam (www.woonstadrotterdam/klantenraad). De afspraken zijn als volgt: Als de bewonersgroep er niet in slaagt om met de contactpersoon van Woonstad Rotterdam tot goede afspraken te komen, wordt contact gezocht met de wijkmanager. Wanneer de afspraken die met de wijkmanager zijn gemaakt niet worden nageleefd, dan wordt de regiodirecteur gevraagd om de ontstane knelpunten tussen medewerkers en actieve bewoners op te lossen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunnen actieve bewoners de geschillencommissie inschakelen. Welke rechten hebben deelnemers? Deelnemers aan een participatietraject hebben advies-, instemmings- en informatierechten. Onze inzet is om het accent te leggen op de inhoud en het resultaat van het gesprek in plaats van dat rechten de houding van deelnemers in het overleg bepalen. We vinden het vanzelf wel belangrijk om goede afspraken te maken over hoe we met elkaar overleggen en dat deelnemers gelijke uitgangspunten en verwachtingen hebben. Met behulp van een gezamenlijk vastgestelde agenda leggen we deze afspraken vast. De wettelijke basis voor de participatieaanpak is de Overlegwet. Per onderwerp wordt in de zogenoemde kruisjeslijst vastgelegd hoe, waarover en in hoeverre de verschillende overlegvormen invloed hebben. Om sneller tot betere resultaten te komen, kunnen deelnemers van een overleg samen besluiten om van de kruisjeslijst en bijbehorende procedure af te wijken. Hoe te handelen als het overleg niet goed verloopt? Met elkaar is afgesproken hoe we handelen wanneer zaken niet goed lopen tussen actieve bewoners en Woonstad Rotterdam. Dit zogenoemde escalatiemodel draagt ertoe bij dat er bij knelpunten snel en goed gehandeld kan worden. Daarnaast kunnen actieve bewoners hun signalen tijdens bredere bijeenkomsten en/of per kenbaar maken aan de vaste wijkgroepen. Met langdurige kwesties en structurele zaken die op het bedrijfsniveau thuis horen, kunnen zij ook de klantenraad benaderen. Hoe voeren we deze vernieuwde participatieaanpak in? De aftrap vindt plaats in de periode In opdracht van het bestuur wordt een team samengesteld dat de opdracht krijgt om de invoering te begeleiden. Dit team maakt een invoeringsplan waarin de verschillende fases worden uitgeschreven. Er is een projectleider (de participatieman) aangesteld die de invoering gaat organiseren. Binnen de directie is een regiodirecteur verantwoordelijk voor de invoering. Om de invoering te begeleiden worden er communicatiemiddelen ontwikkeld. Verder komt er een gereedschapskist met tips en adviezen over het proces en kwaliteitseisen. Om medewerkers en klanten voor te bereiden op de nieuwe invulling van de participatieaanpak gaan we trainingsprogramma s ontwikkelen, waarin de nadruk ligt op het uitwisselen van kennis, aanleren van een positieve houding, maar ook het organiseren van inspiratie en uitwisseling. Woonstad Rotterdam gaat de bedrijfsvoering aanpassen op de nieuwe participatieaanpak. Onder andere door het aanpassen van procedures, aandacht voor participatie bij het aansturen en aannemen van medewerkers en het experimenteren met en leren van de nieuwe aanpak. Om de nieuwe samenwerking tussen de klantenraad en Woonstad Rotterdam te bekrachtigen, komt er een officiële samenwerkingsovereenkomst. Voor de invoering reserveert Woonstad Rotterdam centraal en in de regio s een budget. Het idee is tot slot om bewoners ook zeggenschap te geven over wijkleefbaarheidsbudgetten en minimaal drie experimenten met co-making te starten. Deze ideeën worden in het invoeringsplan verder uitgewerkt. Ook is duidelijk dat er extra aandacht uit zal moeten gaan naar participatie in gemengde complexen. Blijven de huidige actieve bewoners betrokken? Bij de invoering van de nieuwe participatieaanpak betrekt Woonstad Rotterdam uiteraard de huidige bewoners-, complex of huurderscommissies. Samen maken we nieuwe werkafspraken, die aansluiten bij de nieuwe participatieaanpak, de gewenste kwaliteit en de lokale situatie. In de wijk bekijken de vaste bewonersgroep en de wijkmanager aan de hand van de kwaliteitseisen en de participatiebehoefte van de wijk en van de verschillende bewoners of en hoe zij de samenwerking voortzetten. Als er geen vaste participatievorm is, neemt de Samen afspraken maken wijkmanager het initiatief om een vaste vorm te ontwikkelen. De participatieman kan hierbij ondersteunen. Ook op bedrijfsniveau is een overgangsregeling opgesteld. Minimaal 25 procent van de plekken in de klantenraad is bestemd voor mensen uit de huurdersoverleggen (COH, BAR en BOH). Zo blijft de kennis en ervaring van deze overleggroepen voor de organisatie behouden en is de continuïteit gegarandeerd. Wordt deze nieuwe aanpak geëvalueerd? Deze participatieaanpak is in de geest van de Overlegwet, maar gaat verder dan wettelijk is vereist. Daarom volgen de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, de Nederlandse Woonbond en het Ministerie van VROM de invoering met belangstelling. Om te zorgen dat ook anderen van deze nieuwe aanpak kunnen leren, worden de resultaten geëvalueerd. 6 Participatie bij Woonstad Rotterdam Participatie bij Woonstad Rotterdam 7

5 Participatie op complexniveau Op complexniveau gaat Woonstad Rotterdam met zo veel mogelijk klanten in gesprek: alle huurders, ondernemers en kopers uit het complex (met verschillende belangen en achtergronden) praten mee. Aanleiding voor het organiseren van een ontmoeting kunnen problemen, kansen en klachten zijn. De behoefte aan een brede ontmoeting kan zowel bij Woonstad Rotterdam als bij bewoners aanwezig zijn. Het aantal ontmoetingen dat in complexen plaatsvindt, is afhankelijk van de lokale situatie. Meer verschillende mensen betrekken In deze brede bijeenkomsten gaan de gesprekken op hoofdlijnen over: De kwaliteit van de woningen en het gehele complex, zoals het gebruik en inrichting van gemeenschappelijke ruimten, het onderhoud, de onderhoudsplanning, technische zaken van de woning, de servicediensten en de servicekosten. De sociale leefkwaliteit. Denk daarbij aan onderwerpen als woonafspraken, ontmoetingswensen, samenleven en bewonersactiviteiten. De dienstverlening van Woonstad Rotterdam. Ingrijpende vernieuwing (herstructurering of renovatie). Werkwijze Woonstad Rotterdam organiseert zo vaak als nodig brede uitwisselingen met complexbewoners. Uitgangspunt is minstens een uitwisseling per twee jaar. Dit kan in verschillende vormen; van straatontbijt tot een ontmoeting in de hal. Alle complexbewoners worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Woonstad Rotterdam verricht extra inspanningen om zo veel mogelijk complexbewoners te bereiken en te betrekken. Er is geen blauwdruk voor de ontmoeting; er worden methodieken en technieken gebruikt die aansluiten bij de lokale situatie. Als er geen goede vertegenwoordiging is, organiseert de medewerker wijkbeheer aanvullende activiteiten om de verschillende belangen zichtbaar te krijgen. Denk daarbij aan individuele gesprekken aan de keukentafel bij mensen thuis, gesprekken op straat of een kwalitatief onderzoek. Bewoners kunnen na de bijeenkomst besluiten om een tijdelijke bewonerswerkgroep op te richten. In een complex kunnen meerdere bewonerswerkgroepen tegelijkertijd actief zijn, bijvoorbeeld rond een specifiek onderwerp zoals het schoonmaken van portieken, het inrichten van het binnenterrein of het organiseren van een feestje. Elke (tijdelijke) bewonersgroep kan met Woonstad Rotterdam in gesprek gaan en Woonstad Rotterdam adviseren; er is geen alleenrecht. Toegankelijke informatie Woonstad Rotterdam en actieve (tijdelijke) bewonerswerkgroepen zijn samen verantwoordelijk voor het informeren van alle complexbewoners over hun gezamenlijke acties en afspraken. Dit gebeurt op een toegankelijke manier; bijvoorbeeld door middel van een eigen pagina op de Woonstad-website, een nieuwsbrief of een grote muurkrant. Spelregels Om de samenwerking tussen actieve bewonersgroepen en Woonstad Rotterdam te verbeteren, zijn er spelregels over houding en gedrag opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan het openstaan voor en goed omgaan met verschillende belangen. Ingrijpende vernieuwing van complexen Bij ingrijpende vernieuwingen, zoals renovatie en herstructurering, of bij calamiteiten ontwikkelt Woonstad Rotterdam een participatieaanpak die aansluit bij de opgave en het complex. Dit doen zij in overleg met de actieve bewoners en sleutelfiguren. De aanpak en regels zijn beschreven in het rapport Herstructureren doen we zo uit Gemengde complexen Het is duidelijk dat de participatiepraktijk in complexen met huurwoningen én koopwoningen om verbetering vraagt. Er is afgesproken dat we gaan onderzoeken hoe we in deze gemengde complexen tot goede participatie kunnen komen. Het idee is om een experiment te starten, kennis te nemen van de verschillende landelijke experimenten en op basis hiervan een aanvullende participatieaanpak voor de gemengde complexen te ontwikkelen. 8 Participatie bij Woonstad Rotterdam Participatie bij Woonstad Rotterdam 9

6 Participatie op wijkniveau Iedere wijk is anders. Daarom maakt Woonstad Rotterdam per wijk met bewoners afspraken op maat. Maatwerk is natuurlijk geen vrijbrief voor vrijblijvendheid. Alle participatievormen op wijkniveau moeten aan algemene kwaliteitseisen voldoen. Ook continuïteit, het horen van verschillende belangen en het praten met de mensen om wie het gaat, vindt Woonstad Rotterdam belangrijk. Daarom worden in elke wijk vaste én tijdelijke participatievormen ingezet. De vaste participatievormen, zoals een vaste bewonersgroep of een halfjaarlijkse wijkbijeenkomst, zorgen Als er een vaste bewonersgroep is, dan organiseert Vaste afspraken voor continuïteit; wijkbewoners kunnen hun rol als procesbewaker waarmaken en onderwerpen agenderen. woners voor worden uitgenodigd. Tijdens deze bij- deze eens per jaar een bijeenkomst waar alle wijkbe- Woonstad Rotterdam legt tijdens deze bijeenkomsten eenkomst is aandacht voor actuele thema s, voor wat verantwoording af over haar wijkactiviteiten en wijkbeleid. Tijdelijke participatievormen bieden de mogelijk- wordt er bij stilgestaan of de bewonersgroep een goede de bewonersgroep heeft bereikt en van plan is. Ook heid om de verschillende wijkbewoners te betrekken afspiegeling is van de wijk en hoe nieuwe leden worden en onderwerpen uit te diepen. Behoeften, ideeën en geworven. Voor Woonstad Rotterdam is de bewonersgroep een vaste gesprekspartner op wijkniveau. belangen van vele wijkbewoners worden zichtbaar gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn ontmoetingen in Samen leggen wij contacten met wijknetwerken, staan de buitenruimten of droomsessies over een nieuwe open voor vragen en wensen van wijkbewoners en toekomst van de wijk. Daarnaast overlegt Woonstad communiceren over hun activiteiten en besluiten. Rotterdam met partners in de wijk die van belang zijn Ook wordt samen gezorgd dat bewoners worden voor de leefbaarheid. Denk daarbij aan de deelgemeente, scholen, wijkpastoraat, wijkagent, sociaal cultureel worden uitgediept met de wijkbewoners die het direct betrokken en dat belangrijke wijkonderwerpen goed werk of opbouwwerk. aangaat. Het laatste maar niet het minste is dat de bewonersgroep gekwalificeerd advies geeft aan Woonstad Gespreksonderwerpen Rotterdam, informatie- en instemmingsrecht heeft en In de wijk gaan de gesprekken over bijvoorbeeld het processen rond de wijkvisie en de uitvoeringsprogramma s bewaakt en nagaat of afspraken worden nageko- fysieke en sociale beheer, de wijkvisie en het uitvoeringsprogramma en de algemene voortgang van de men. Als de bewonersgroep het belangrijk vindt, behartigt zij de belangen van de klantengroepen in de wijk en uitvoering. Er worden conclusies getrokken en afspraken gemaakt over acties. Ook de wijze waarop wordt onderhandelt zij met Woonstad Rotterdam. Leden van samengewerkt, is onderwerp van gesprek. De deelnemers (medewerker wijkbeheer, wijkmanager, program- stadium inhoudelijk van gedachten met Woonstad Rot- de bewonersgroep wisselen in een zo vroeg mogelijk mamanager en de wijkbewoners) informeren elkaar in terdam over plannen en projecten in de wijk en ontwikkelen daarna zo snel mogelijk samen een aanpak om een zo vroeg mogelijk stadium over nieuwe initiatieven, plannen en projecten. Samen bediscussiëren deelnemers hoe de bewonersinbreng het beste kan plaatsvin- invloed te geven. de bewoners die het direct aangaat te betrekken en den en bespreken de (tussentijdse) resultaten van tijdelijke participatietrajecten. Tot slot is verantwoording ook een onderwerp van gesprek: de wijkmanager en programmamanager van Woonstad Rotterdam leggen verantwoording af over de werkzaamheden in de wijk. Werkwijze Wijkbewoners(groep), wijkmanager en programmamanager maken samen een participatiekalender. De bewonersgroep laat zich hierbij inspireren door wat er leeft en speelt onder wijkbewoners. Woonstad Rotterdam levert onderwerpen aan op basis van het jaarplan, de klachtenrapportages en de uitvoeringsprogramma s. Het resultaat van de gezamenlijke inbreng is een participatiekalender met een overzicht van actuele wijkonderwerpen en de wijze waarop bewonersinbreng plaatsvindt. Deze kalender wordt zo nodig aangepast op basis van de actualiteit. Toegankelijke informatie Woonstad Rotterdam zorgt dat de afspraken, met bijbehorende termijnen duidelijk worden vastgelegd in een openbaar toegankelijk verslag. Woonstad Rotterdam en wijkbewoners(groep) zijn er samen verantwoordelijk voor dat de activiteiten, notulen en adviezen bekend worden gemaakt aan alle wijkbewoners. Kwaliteitseisen Om de kwaliteit van de participatie op het wijkniveau te waarborgen moeten bewonersgroepen, wijkbijeenkomsten en medewerkers van Woonstad Rotterdam aan diverse kwaliteitseisen voldoen. Zo dient de bewonersgroep een goede afspiegeling van de wijk te zijn en zowel inhoudelijk als procesmatig in staat zijn om een stevige gesprekspartner te zijn. Daarnaast moet zij ook de rol van procesbewaker kunnen vervullen. De wijkbijeenkomsten dienen openbaar toegankelijk te zijn en de bewoners aan te spreken. Belangrijk is dat er bij de bijeenkomsten een goede afspiegeling van de wijk aanwezig is. Bij de uitwisseling van gedachten komen de verschillende belangen naar voren. Woonstad Rotterdam dient de openheid en toegankelijkheid in de gaten te houden. Het is noodzakelijk om de juiste informatie vroegtijdig aan te bieden aan de actieve bewoners en daadwerkelijke ruimte voor beïnvloeding door bewoners te organiseren. Voor de medewerkers die de vaste contactpersoon voor bewoners zijn, is het noodzakelijk dat zij voldoende mandaat hebben van Woonstad Rotterdam, een open houding hebben en oprecht geïnteresseerd zijn. Evaluatie Om de kwaliteit van de participatie te bewaken organiseren Woonstad Rotterdam en de wijkbewonersgroepen eens in de twee jaar een gezamenlijke evaluatie. Hierin komen de volgende vragen aan de orde: Hoe loopt het? Wat kan beter? Wat gaat goed? Hoe gaan we daarmee aan de slag? Bewonersgroep is stevige gesprekspartner 10 Participatie bij Woonstad Rotterdam Participatie bij Woonstad Rotterdam 11

7 Participatie op bedrijfsniveau De ruggengraat van de participatie op het bedrijfsniveau is een vaste en divers samengestelde klantenraad, die een stevige gesprekspartner is voor de directie van Woonstad Rotterdam. De directie legt verantwoording af aan de klantenraad over de werkzaamheden op het bedrijfsniveau. Op basis van het advies van de klantenraad en het gesprek naar aanleiding hiervan, maken we samen vervolgafspraken. De klantenraad bestaat uit vijftien personen, die een Werkwijze zo goed mogelijke afspiegeling zijn van het totale klantenbestand van Woonstad Rotterdam. Regelmatig voert terdam een jaarplan en -agenda. Hier kunnen in de De klantenraad maakt in overleg met Woonstad Rot- de klantenraad overleg met de regiodirecteur die participatie in zijn/haar portefeuille heeft. De klantenraad toegevoegd. De afspraak is dat de klantenraad en loop van het jaar actuele onderwerpen aan worden draagt twee leden voor de Raad van Commissarissen Woonstad Rotterdam met elkaar in een zo vroeg mogelijk stadium inhoudelijk, open en brainstormend over van Woonstad Rotterdam voor, met wie zij minimaal tweemaal per jaar overlegt. Afspraken over de klantenraad zijn juridisch bekrachtigd door middel van een beleidsvormingsproces leggen wij beleidsvoorstellen beleid en strategie praten. In een latere fase van het samenwerkingsovereenkomst. ter advisering of ter instemming aan de klantenraad voor. Als Woonstad Rotterdam nieuw beleid wil gaan Gespreksonderwerpen ontwikkelen, informeren we de klantenraad hierover. Op de agenda van de klantenraad staan beleidsmatige Met elkaar bepreken we vervolgens hoe we de verschillende zienswijzen van bewoners het beste naar voren en strategische onderwerpen die gelden voor alle wijken op het niveau van de stad Rotterdam en het bedrijf. kunnen laten komen. Dat kan bijvoorbeeld door het Denk daarbij bijvoorbeeld aan het onderhoudsbeleid, samen organiseren van tijdelijke participatietrajecten strategisch voorraadbeleid, basisdienstverlening, verkoopbeleid, huurbeleid en doelgroepenbeleid. De resultaten van afgeronde bewonersconsultaties en bewonersconsultaties. Behalve over de inhoud wisselen directie en klantenraad met elkaar van gedachten over het proces. Veel de tijdelijke trajecten kan de klantenraad gebruiken bij evalueren we met de klantenraad. De uitkomsten van strategische en beleidsmatige onderwerpen vragen om het opstellen van haar adviezen. Deze resultaten zijn vroegtijdige input van de bewoners. In de klantenraad immers een belangrijk hulpmiddel om standpunten komt aan de orde hoe dit wordt vormgegeven. goed te onderbouwen. Wanneer een onderwerp om Ook legt Woonstad Rotterdam aan de klantenraad verantwoording af over haar werkzaamheden aan de hand een gesprek of bijeenkomst met experts organiseren. inhoudelijke expertise vraagt, kan de klantenraad ook van evaluaties van dienstverlening, beleid en productie. Het streven is dat klantenraad en Woonstad Rotterdam hier zo veel mogelijk in samenwerken. Toegankelijke informatie De klantenraad staat open voor vragen en signalen vanuit klanten: actieve bewoners kunnen per contact leggen met de deelnemers aan de klantenraad. Deelnemers aan de klantenraad leggen jaarlijks een of twee werkbezoeken af aan Woonstadwijken. De klantenraad legt verantwoording af over haar adviezen. Zo zijn het jaarplan, de agenda, de notulen en de adviezen voor iedereen te raadplegen via de website van Woonstad Rotterdam. Daarnaast organiseert de klantenraad elk jaar minstens een openbare bijeenkomst voor alle actieve klantgroepen. Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij de resultaten, de toekomstige activiteiten van de klantenraad, de werving van nieuwe leden en wordt met elkaar van gedachten gewisseld over een actueel thema. Goede afspiegeling De klantenraad kan alleen kritisch zijn en goede adviezen geven als zij de inbreng van verschillende klanten met diverse geluiden goed meeneemt. Een goede afspiegeling van het klantenbestand in de klantenraad waarborgt die brede blik. Daarnaast zal de klantenraad ook actief contact moeten zoeken met diverse klantgroepen en organisaties op wijkniveau. Het stimuleren, mede organiseren en het goed volgen van brede bewonersconsultaties en tijdelijke participatievormen waarbij wordt gepraat met de mensen die het direct aangaat, is dan ook een essentieel onderdeel van het werk van de klantenraad. Op verschillende manieren is een afspiegeling van het klantenbestand van Woonstad Rotterdam in de klantenraad terug te zien. Het perspectief van jongeren en ouderen komt aan bod; van overlevers en van sociale stijgers, van huurders en van kopers. Voor de deelname van kopers en huurders van bedrijfsruimten geldt overigens een harde verdeelsleutel. Deze weerspiegelt de verhouding van het totale klantenbestand. Deelnemers brengen het perspectief van specifieke klantengroepen in. Ze zijn echter geen formele vertegenwoordigers van klantengroepen of wijken. Werving en selectie Over de werving en selectie, zittingstermijn en benoeming van de leden van de klantenraad zijn afspraken gemaakt en vastgelegd. De klantenraad wordt geworven op basis van competenties en profielen. De procedure is voor iedereen open: iedere Woonstadklant mag zichzelf kandidaat stellen. Bij werving en selectie wordt steeds gelet op zowel het totale profiel van de klantenraad als de competenties van de individuele deelnemers. Jong en oud in de klantenraad 12 Participatie bij Woonstad Rotterdam Participatie bij Woonstad Rotterdam 13

8 Bij deze uitgave Deze publiekssamenvatting van het rapport 'Participatievoorstel Woonstad Rotterdam' (juni 2010), is gemaakt voor de invoering van de vernieuwde participatieaanpak bij Woonstad Rotterdam. Woonstad Rotterdam heeft zich ingespannen om de uitgangspunten van onze vernieuwde participatieaanpak zo goed mogelijk samen te vatten. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Ook wanneer u vragen heeft over participatie dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. U kunt een sturen: of bellen met ons Klantencontactcentrum, tel. (010) Onze medewerkers van het Klantcontactcentrum kunnen u gericht verder helpen. Meer weten over participatie? Colofon Uitgave: Woonstad Rotterdam, maart 2011 Tekst: Wilma Straathof en Addie Bergwerff Vormgeving: 10times, Tamara Mulder Foto's: Nanning Barendsz en anderen Druk: Bestenzet Printing 14 Participatie bij Woonstad Rotterdam

Participatievoorstel Woonstad Rotterdam

Participatievoorstel Woonstad Rotterdam Participatievoorstel Woonstad Rotterdam Rotterdam Participatieteam Juni 2010 Juni 2010 1 Voorwoord Bedenk een nieuw participatievoorstel. Een participatievoorstel dat past bij het Rotterdam van nu. Waar

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad

Delfts Doen! Delftenaren maken de stad Inhoud A Delfts Doen! Delftenaren maken de stad 1 Delfts Doen! Delftenaren maken de stad P lannen maken in de stad doe je niet alleen. Een goed initiatief vraagt samenwerking en afstemming met bewoners,

Nadere informatie

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe?

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe? Notitie kenmerk V17.0252.RZ betreft conclusies en aanbevelingen bij het rapport Door en voor huurders aan bestuur Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, t.a.v. de heer Jacques Zegveld, voorzitter

Nadere informatie

De Algemene Leden Vergadering heeft besloten de werkgroep participatie op te richten. De opdracht aan de werkgroep is door het bestuur geformuleerd:

De Algemene Leden Vergadering heeft besloten de werkgroep participatie op te richten. De opdracht aan de werkgroep is door het bestuur geformuleerd: RAPPORT WERKGROEP PARTICIPATIE 1. Opdracht werkgroep De Algemene Leden Vergadering heeft besloten de werkgroep participatie op te richten. De opdracht aan de werkgroep is door het bestuur geformuleerd:

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

Spoorboekje voor bewonerscommissies

Spoorboekje voor bewonerscommissies Spoorboekje voor bewonerscommissies INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Waarom dit spoorboekje 2 2. Bewonerscommissies in het kort 2 2.1 Aantal leden bewonerscommissie 2.2 Externe adviseurs 2.3 Werkzaamheden 3. Mozaïek

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015. Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan Hestia 2015 Opgesteld 28 november 2014 Vastgesteld ALV 16 april 2015 Activiteitenplan 2015 Inleiding Doelstellingen van Hestia blijven ongewijzigd. Deze zijn: Het vergroten van de zichtbaarheid

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

handleiding

handleiding Er zijn op dit moment ongeveer 110 bewonerscommissies die samen met Eigen Haard actief zijn. De meeste bewonerscommissies zijn actieve, zelfstandige groepen die niet alleen met Eigen Haard samenwerken,

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad OBS De Akker. Communicatieplan. Datum: november 2014 Versie: definitief

Medezeggenschapsraad OBS De Akker. Communicatieplan. Datum: november 2014 Versie: definitief Medezeggenschapsraad OBS De Akker Communicatieplan Datum: november 2014 Versie: definitief 1 Inleiding Communicatie is essentieel voor het functioneren van de Medezeggenschapsraad (MR). Met name de relatief

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Participatie Oost Boswinkel versie

Participatie Oost Boswinkel versie Bijlage 6 Participatie Oost Boswinkel versie 0.4 02-02-2017 Inleiding De wijk Oost Boswinkel wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. Er zijn twee verhuurders, de Woonplaats en Ons Huis. Globaal is de wijk

Nadere informatie

Bijlage 12 TZHO als matrixstructuur in relatie tot de gemeentelijke structuur.

Bijlage 12 TZHO als matrixstructuur in relatie tot de gemeentelijke structuur. Publieke structuur 1 Figuur 1 1 In dit overzicht staan alleen de gemeenteraad, het college en de volgends doelstellingen bepaalde participatie van organisatieonderdelen binnen de gemeente. Matrixstructuur

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Convenant Wijk en Buurtgericht Werken in de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Partijen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard

Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard Visie bewonersparticipatie in gemengde complexen bij Eigen Haard 1 Inleiding Steeds meer woningen van Eigen Haard bevinden zich in Verenigingen van Eigenaars (VvE s). Door het actieve verkoopbeleid van

Nadere informatie

Handleiding Bewonerscommissies

Handleiding Bewonerscommissies Handleiding Bewonerscommissies 2 Inleiding Denkt u met ons mee? Wij vinden dat het wonen zoveel mogelijk van, voor en door de mensen moet worden. We willen daarom weten wat u als huurder belangrijk vindt

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Werkplan Accio 2017 (2018)

Werkplan Accio 2017 (2018) Werkplan Accio 2017 (2018) Voorwoord 1. Accio: ontwikkeling van de vereniging 2. Participatie: beïnvloeden van woonbeleid 3. Bestuur en besturing: werken aan goed bestuur 4. Communicatie en relatie: contact,

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt

Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Kaderafspraken Alliantie Eemvallei - VHB projecten Amersfoort vernieuwt Bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst. De kaderafspraken waarborgen een goed proces van overleg tussen de Alliantie en de VHB

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Strategische Agenda Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Strategische Agenda Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid Strategische Agenda 2014 Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid Strategische agenda Concept door stuurgroep 28 november - 22 december 2013 Voorgelegd aan bestuurders convenant 13 januari 2014 5 februari 2014

Nadere informatie

Advies BAG Participatie & Klantenraad en de reactie van Portaal Utrecht

Advies BAG Participatie & Klantenraad en de reactie van Portaal Utrecht Advies BAG Participatie & Klantenraad en de reactie van Portaal Utrecht Vooraf In deze notitie staat het advies van de BAG Klantenraad en de reactie hierop van Portaal Utrecht. De niet-omkaderde tekst

Nadere informatie

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale

Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Reglement Bewonerscommissies Woningstichting Rochdale Overwegingen dat Rochdale erkent dat het in wederzijds belang is dat bewonerscommissies op complexniveau en Rochdale met elkaar overleg voeren over

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening

Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad. Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde. Een bank die anders is. Gezocht: leden met een mening Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Een bank die anders is Gezocht: leden met een mening Op weg naar een bestuursmodel met een ledenraad Rabobank. Een bank met ideeën. Een bank die anders is Rabobank

Nadere informatie

CHESS Het stappenplan

CHESS Het stappenplan CHESS Het stappenplan In 7 stappen naar betere jeugdsportplannen 1. Wat willen we verbeteren? De probleemanalyse 1.1 Welk probleem willen we aanpakken? 1.2. Voor wie is het een 1.3 Welke gevolgen heeft

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

7. Conclusies en aanbevelingen

7. Conclusies en aanbevelingen 7. Conclusies en aanbevelingen 7.1 Algemeen Op CBS Het Galjoen worden al goede initiatieven genomen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te vergroten, ook al kan er nog het één en ander aan uitgebreid

Nadere informatie

De Utrechtse Participatiestandaard

De Utrechtse Participatiestandaard De Utrechtse Participatiestandaard Participatie leidt tot betere projecten, betere afwegingen en besluitvorming en tot meer draagvlak. Bij ieder project is de vraag aan de orde wanneer en in welke mate

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie Bewonersparticipatie Betrokken zijn bij uw buurt en wijk. U toch ook? In samenwerking met bewoners, gemeente Schiedam en andere partners werkt Woonplus aan de verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Coöperatie verbindend leiden

Coöperatie verbindend leiden Coöperatie verbindend leiden Document ter oprichting Versie 01-01-2016 Visie De verhouding van burgers tot de overheid, van werknemers tot hun werkgevers en van het individu ten opzichte van het collectief

Nadere informatie

VERTREKPUNT AAN DE SLAG PLANNING OVER 2 JAAR

VERTREKPUNT AAN DE SLAG PLANNING OVER 2 JAAR Mee DENK WERK SCHRIJF LEEF MEE MET DOE SPEEL KIJK CHAT PRAAT LEIDEN met Leiden Plan van aanpak publieksparticipatie 2013-2015 AANLEIDING VISIE UITGANGSPUNTEN PLAN VAN AANPAK AANLEIDING De gemeente Leiden

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

Kaders voor burgerparticipatie

Kaders voor burgerparticipatie voor burgerparticipatie 1 Inhoud Pagina Hoofdstuk 3 1. Inleiding 1.1 Doel van deze notitie 1.2 Opbouw van deze notitie 4 2. Algemeen 2.1 Twee niveaus: uitvoering en meedenken over beleid 2.2 Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN

JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2014 Pagina 2 Jaarplan HVO 2014 Inhoud Voorblad 1 Inhoud...

Nadere informatie

Interactief werken gemeente Zeist:

Interactief werken gemeente Zeist: Interactief werken gemeente Zeist: 'Samen doen door interactie' 1. Inleiding Eén van de projecten van Op Weg Naar De Kern ging om het vormgeven van interactieve planvorming. In dat kader hebben we het

Nadere informatie

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde

Nadere informatie

LEREN VAN ELKAAR, VERBETEREN MET ELKAAR

LEREN VAN ELKAAR, VERBETEREN MET ELKAAR LEREN VAN ELKAAR, VERBETEREN MET ELKAAR Leren en verbeteren vanuit de Aedes-benchmark U wilt meer halen uit de Aedes-benchmark? Gerichter kunnen sturen op de cijfers van het huurdersoordeel? Werken aan

Nadere informatie

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007

Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen. Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Actieplan 2007 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 15 april 2007 Adviseren en instemmen Bedrijfsregelingen FUWA en andere CAO afspraken HR- en Arbobeleid IMJP en Jaarplan Oasen Communicatie Ontwikkeling

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 4: Het overleg

Handboek huurdersorganisaties. Deel 4: Het overleg Handboek huurdersorganisaties Deel 4: Het overleg Handboek huurdersorganisaties Deel 4 Het overleg E ectief vergaderen, onderhandelen en adviseren Handboek huurdersorganisaties Deel 4: Het overleg - effectief

Nadere informatie

Gecombineerde huur/koop complexen

Gecombineerde huur/koop complexen onderwerp Gecombineerde huur/koop complexen Datum april 2013 Aan Van 1 INLEIDING In de vastgoedportefeuille van Maasdelta Groep ontstaan door de verkoop van huurwoningen steeds meer complexen waarin huurders

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie