kcaf namens kcaf Verzonden: donderdag 27 juni :50 Aan:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kcaf namens kcaf Verzonden: donderdag 27 juni 2013 13:50 Aan:"

Transcriptie

1 Roo, Marijke de Van: kcaf namens kcaf Verzonden: donderdag 27 juni :50 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: KCAF Nieuwsbrief Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Opvolgen Voltooid Nieuwsbrief KCAF In deze nieuwsbrief: Congres KCAF 21 november "Aanpak funderingsproblematiek" Bestuur KCAF Medewerkers KCAF Ambassadeurs KCAF Presentatie commissie Tweede Kamer en overhandiging noodkreet 28 maart Reactie minister Blok op kamervragen m.b.t. Deltaresrapport + paalrot en funderingsherstel 16 mei Aanbieding petitie "Stagnatie funderingsherstel" Tweede kamer 21 mei Commissievergadering Tweede Kamer 4 juni Reactie minister Blok op petitie KCAF Stagnatie funderingsherstel Motie Paulus Jansen (SP) gewijzigde versie subsidiëring KCAF Bezoek Ministerie I&M en BZK 12 juni Ronde tafel conferentie gemeenten 13 juni Bezoek Tweede Kamerlid Johan Houwers bij KCAF Rapport Deltares: Naar een bestendige stedelijke waterbalans Twee huizen ingestort tijdens funderingsherstel Ontwikkeling beoordelingsrichtlijn (certificering) Funderingsparagraaf in koopcontracten Afstudeerprojecten en scripties 1

2 Congres KCAF 21 november "Aanpak funderingsproblemati ek" Medio oktober 2000 stuurde de gemeente Dordrecht naar bijna achtduizend eigenaren van woningen een brief met daarin de boodschap: het grondwater staat te laag, u heeft mogelijk een houten fundering die daardoor droog is komen te staan en wegrot, maar u bent zelf Funderingsherstel in uitvoering met impact op de straat verantwoordelijk voor uw fundering. Op initiatief van een aantal bewoners is op 16 november 2000 in de Wilhelminakerk een bijeenkomst georganiseerd. De oprichting van de Belangen Vereniging Funderings Problematiek was daarmee een feit. In Dordrecht is deze datum uitgeroepen tot Dag van de Paalrot. Die bijeenkomst heeft via onder andere de Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN), een Manifest Funderingsherstel in 2009 en een motie van de SP in de Tweede Kamer geleid tot de oprichting van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) in De doelstelling van het KCAF is het bijdragen aan oplossingen voor funderingsproblematiek door het centraal verzamelen en laagdrempelig ontsluiten van onafhankelijke kennis en informatie met betrekking tot het voorkomen, herkennen, herstellen en financieren van funderingsherstel bij woningen in Nederland, inclusief relevante wet- en regelgeving, met als hoofddoel de gedupeerden te ontlasten en andere partijen te informeren ten aanzien van aanpak en problematiek. In het kader van die doelstelling past het om een congres te organiseren over de funderingsproblematiek rond de datum van de Dag van de Paalrot De beoogde doelgroepen zijn: Bestuurders Gemeentelijke diensten Rijksdiensten Financiële instellingen Bedrijven Onderwijs Gebouweigenaren/-beheerders Overige organisaties Noteer 21 november in uw agenda en volg de voorbereidingen voor het congres op De toegang is gratis mits men is aangemeld, Aanmelden kan nu al of Voor advertenties in het programma of een stand bij het congres 2

3 Bestuur KCAF Het bestuur van het KCAF is de afgelopen periode uitgebreid en verstevigd. De inmiddels ex-voorzitter Jeroen Olthof is wegens persoonlijke omstandigheden en drukke werkzaamheden als wethouder in Zaanstad afgetreden en gaat verder als ambassadeur van het KCAF De secretaris Ir, Roel Schipper is gestopt vanwege zijn promotieonderzoek en gaat ook verder als ambassadeur van het KCAF Voor het funderingsherstel moet hier de bestaande loer De huidige samenstelling van het bestuur is als eruit volgt Prof. Dr. Peter Boelhouwer, voorzitter. (wetenschappelijk directeur OTB / hoogleraar housing systems TU- Delft. Functie secretaris nog niet ingevuld Ir. Dick de Jong, penningmeester. (Directeur De Groene Werf) Ferry van der Kwaak, lid. (tevens bestuurslid SPFN) (algemeen directeur Hanselman) Fred Pannekoek, lid. (Fides expertise) Ing. Fred Jonker, lid. (SBR/CURnet) Mr. Remco Smith, lid. (fundamentadvocatuur) Voor meer informatie klik hier Medewerkers KCAF Medewerkers KCAF Ing. Ad van Wensen, directeur Ir. Peter Ligthart Parttime adviseur Voor meer informatie klik hier Uitvoering funderingsherstel. Stalen buis paal en wapening 3

4 Ambassadeurs KCAF Inmiddels heeft het KCAF ambassadeurs, die het KCAF promoten, ondersteunen of gevraagd of ongevraagd advies geven Aanmeldingen als ambassadeur graag met digitale foto naar Voor een overzicht van aangemelde ambassadeurs klik hier Funderingsherstel. Wapening voor de nieuwe vloer is aangebracht Presentatie commissie Tweede Kamer en overhandiging noodkreet 28 maart 28 maart is door Ing. Ad van Wensen een Foto Binnenhof presentatie gegeven voor de commissie in de Tweede Kamer. Tegelijkertijd is door een gedupeerde bewoonster uit Rotterdam Martine Covert een noodkreet opgesteld door de Stichting Platform Fundering Nederland overhandigd. Na de vergadering is aan het KCAF gevraagd om een verdere uitwerking Voor de presentatie klik hier Voor de noodkreet klik hier Reactie minister Blok op kamervragen m.b.t. Deltaresrapport + paalrot en funderingsherstel 16 mei Voor de reactie van Minister blok klik hier Foto Binnenhof 4

5 Aanbieding petitie "Stagnatie funderingsherstel" Tweede kamer 21 mei Het op 28 maart door een Tweede Kamerlid gevraagd document heeft de titel Stagnatie funderingsherstel meegekregen. In overleg met de griffie van de Tweede Kamer is het document op 21 mei als petitie overhandigd. Voor de petitie Stagnatie funderingsherstel Klik hier Overhandiging petitie Commissievergaderi ng Tweede Kamer 4 juni In het plenair overleg Tweede Kamer VAO Bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid dinsdag 4 juni is door het Tweede Kamerlid Albert de Vries PvdA een motie ingediend met de volgende tekst: impressiefoto overhandiging petitie 21 mei De kamer gehoord de beraadslagingen, constaterend dat vanwege de noodzaak tot herstel van funderingsproblematiek een groot aantal bewoners voor hoge kosten is komen te staan dat deze problematiek veelal alleen per bouwblok collectief kan worden aangepakt. dat projecten van bewoners die hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen al niet van de grond kunnen komen als één van de betrokken bewoners de financiering niet rond kan krijgen Verzoekt de regering in overleg te treden met het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) om mede op basis van de door dit kenniscentrum gedane suggesties tot een oplossing van deze financieringsproblematiek te komen. Minister Blok antwoordde dat het vraagstuk verder uitgediept zal worden met het Kennis Centrum Aanpak Funderings Problematiek (KCAF) op zoek naar creatieve constructies. Minister Blok gaf tevens aan dat schriftelijk gereageerd zal worden op de petitie van het KCAF Een tweede motie van dhr Jansen SP met betrekking tot subsidie voor het KCAF is door minister Blok ontraden 5

6 Reactie minister Blok op petitie KCAF Stagnatie funderingsherstel Voor de schriftelijke reactie van Minister blok klik hier Foto torentje binnenhof Motie Paulus Jansen (SP) gewijzigde versie subsidiëring KCAF Door Paulus Jansen SP is een aangepaste motie ingediend klik hier Foto gemaakt tijdens overhandiging petitie. Paulus Jansen rechts op de foto Bezoek Ministerie I&M en BZK 12 juni Na een bezoek aan een funderingsherstelproject aan de Singel in Dordrecht Is het gezelschap met de bus naar het van der valk hotel gereden. Tijdens de busreis is door Ir. Dick de Jong bestuurslid KCAF een uitleg gegeven over de moeilijke omstandigheden in de Martinus Steijnstraat waar langs werd gereden. In de vergaderruimte is door Ing. Ad van Wensen Presentatie voor I&M en BZK een presentatie gegeven over de mogelijkheden en onmogelijkheden van grondwaterherstel. Daarna hebben 3 gedupeerden uit Rotterdam hun ervaringen aan de delegatie overgebracht. Waarna Dick de Jong een uitleg heeft gegeven over het vastlopen van de financiering van funderingsherstel 6

7 Ronde tafel conferentie gemeenten 13 juni 13 juni 2013 kwam een zestal gemeenten en de provincie Friesland op uitnodiging van het Kennis Centrum Aanpak funderingsproblematiek (KCAF) bijeen om met elkaar in een open dialoog eens op een rij te zetten waar gemeenten mee worstelen als het gaat om de opgave funderingsherstel in hun gemeenten. Wat zien ze als hun taak, wat doen ze en waar lopen ze tegenaan? Presentatie tijdens ronde tafel conferentie De financiering van funderingsproblemen werd algemeen gezien als het grootste probleem Bezoek Tweede Kamerlid Johan Houwers bij KCAF 19 juni is Tweede Kamerlid Johan Houwers (VVD) op bezoek geweest bij het KCAF in Dordrecht Na en bezoek aaneen funderingsherstelproject aan de Singel is ook een bezoek gebracht aan een funderingsherstelproject in de Vriesetraat. Johan Houwers bij funderingsherstel Daarna is de Martinus Steijnstraat bezocht waar een straatwand niet tot funderingsherstel kan komen en verpaupert. Op de Reeweg Oost is duidelijk gemaakt wat het gevolg is van onderheide en niet onderheide woningen in dezelfde straat. Rapport Deltares: Naar een bestendige stedelijke waterbalans In opdracht van het Ministerie van I&M is door Deltares een tweede rapport uitgebracht waarbij is ingezoomd op locaties in Amsterdam en Arnhem. Om het rapport te downloaden klik hier Foto behorend bij bezoek Johans Houwers 7

8 Twee huizen ingestort tijdens funderingsherstel In de Drievriendenstraat in Rotterdam zijn twee woningen ingestort tijdens onjuist uitgevoerd funderingsherstel. Bij de paalkopverlaging is een instabiele situatie veroorzaakt. Volgens de gemeente Rotterdam was geen bouwvergunning verleed Ingestorte woningen Niet voor niets promoot het KCAF de certificering van bedrijven in de funderingsbranche Ontwikkeling beoordelingsrichtlijn (certificering) Het KCAF stimuleert de ontwikkeling van deze richtlijn. Op 26 april jl. is de technische begeleidingscommissie Funderingsherstel voor de eerste keer bij elkaar geweest. Dat was de eerste stap in de ontwikkeling van een Foto ingestortte woningen Rotterdam beoordelingsrichtlijn op basis waarvan naar verwachting begin 2014 bedrijven kunnen worden gecertificeerd. Halverwege 2012 is er een bijeenkomst georganiseerd om de behoefte aan kwaliteitszorg in het funderingsherstel te peilen. Dat gaf toen nog een wisselend beeld, maar tegen het einde van dat jaar meldden zich de eerste bedrijven die wilden doorpakken. Dat heeft geleid tot een projectplan voor het ontwikkelen van een beoordelingsrichtlijn. In een nieuwe vergadering in februari van dit jaar stemden de twaalf aanwezige bedrijven in met de voorgestelde aanpak en verklaarden ze zich bereid om deel te nemen. Inmiddels hebben zich nog vier bedrijven aangesloten en melden zich nog wekelijks belangstellenden. De beoordelingsrichtlijn beoogt het gehele traject van funderingsonderzoek tot en met het daadwerkelijk herstellen van de fundering onder certificaat te brengen. Het gaat dan om een procescertificaat, dat wil zeggen dat de bedrijven ook tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden steekproefsgewijs worden gecontroleerd. De onderscheiden scopes zijn beoordeling&advies, ontwerp&engineering, procesbegeleiding en uitvoering van funderingsherstel. Onder de deelnemers zijn alle scopes vertegenwoordigd. Behalve de deelnemers hebben ook tal van stakeholders zitting in de technische begeleidingscommissie, zoals gemeenten, verzekeraars, schade-experts, een bouwrechtadvocaat, brancheorganisatie F3O, KCAF en kenniscentrum SBRCURnet. Waar mogelijk sluit de beoordelingsrichtlijn aan op bestaande documenten, zoals de F3O-richtlijnen en het SBRCURnet handboek Funderingsherstel. De ontwikkeling is in volle gang. In vier werkgroepen worden de scopes verder uitgewerkt en dat betekent dat er bijna tweewekelijks een vergadering van een werkgroep plaats vindt. Dat hoge tempo moet leiden tot een gedragen concept beoordelingsrichtlijn tegen het einde van dit jaar, dat ter kritiek zou kunnen worden 8

9 gepubliceerd. Als alles volgens verwachting verloopt kunnen de eerste KOMO-certificaten in de loop van het voorjaar van 2014 worden uitgereikt. Het KCAF staat positief tegen deze ontwikkeling. Het kan met name particulieren helpen de juiste bedrijven te kiezen en zo hun risico s te beperken. De hoop van het KCAF is ook gevestigd op de financiers en verzekeraars, die een certificaat als voorwaarde voor een lening kunnen voorschrijven. Funderingsparagraaf in koopcontracten Advies van het KCAF is om de funderingsparagraaf in koopcontracten altijd te vragen voordat iets ondertekend wordt. Zie de publicatie van het KCAF Waar let ik op bij het (ver)kopen van een woning?. Klik hier Te koop staande woning Afstudeerprojecten en scripties De funderingsproblematiek kent veel facetten. Sociaal, technisch, juridisch en financieel. Veel zaken kunnen nog doorontwikkeld worden en/of vergen nader onderzoek. Te denken valt daarbij o.a. aan: A. Constructief, civiel geotechniek a. Definitie bouwkundige eenheid Foto tijdens funderingsherstel gemaakt bij bezoek b. Innovatie funderingsherstelmethoden Ministerie I&M + BZK c. Funderingsonderzoek d. Negatieve kleef beperken e. Cascoherstel bij aardbevingen en het voorkomen van verdere schade f. Partieel herstel B. Grondwater a. Grondwaterherstel bij droogstaande houten funderingen in openbare ruimte b. Grondwaterherstel bij bouwkundige eenheid c. Het voorkomen van funderingsproblemen in relatie met grondwateronttrekkingen, trillingen en bouwputten d. De invloed van grondwateronttrekkingen in stedelijk gebied via met zand gevulde rioolcunetten e. Hiaten in wet en regelgeving C. Riolering a. Wat is de invloed van lekke drainerende riolen op de grondwaterstand b. Hoe kan de lekke drainerende riolering beoordeeld worden in relatie tot de grondwaterstand 9

10 D. Bestuurlijk en sociaal a. Begeleiding funderingsherstel b. Sociale aspecten bij funderingsherstel E. Financiën a. Hoe kan een funderingsfonds het best ingezet worden bij funderingsherstel b. Wanner en hoe inzetten vangnet c. Financiering funderingsherstelconstructie d. Verzekeringen in relatie tot funderingsherstel (CAR en opstal) F. Houtaantasting a. Schimmelaantasting en hoe te voorkomen b. Bacteriële aantasting en hoe te voorkomen Voor nadere informatie Deze nieuwsbrief is een uitgave van het KCAF en verschijnt onregelmatig. Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met het KCAF via Indien u geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kunt u zich via onderstaande link afmelden. Verwijder mij van de mailinglist Terug naar boven Website KCAF This was sent to why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences KCAF Balistraat 43, 3312VA Indische en Vogelbuurt, Dordrecht, Nederland Dordrecht, ZH 3312 VA 10

Stagnatie funderingsherstel

Stagnatie funderingsherstel Postbus 192 3300AD Dordrecht www.kcaf.nl info@kcaf.nl KvK: 54523656 Rek: 1710.17.765 Stagnatie funderingsherstel Inhoud Samenvatting Probleemomschrijving van een aantal gedupeerden Wensenlijst Inleiding

Nadere informatie

Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel

Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel Particuliere Woningverbetering en Funderingsherstel Jaarverslag 2013 Foto omslag: Wethouder Arie Wijten ( rechts) feliciteert eigenares Ria Oomen met de start van het funderingsherstel aan de PKO-laan

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010

Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Jaarverslag VACpunt Wonen 2010 Maart 2011 Stichting VACpunt Wonen Herculesplein 207 3584 AA Utrecht 1 2 Inleiding De langdurige formatie maakte 2010 tot een bijzonder jaar. Het nieuwe kabinet heeft zijn

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

aarverslag Branche Organisatie Grondbanken datum april 2006 vastgesteld ALV 21 april 2006

aarverslag Branche Organisatie Grondbanken datum april 2006 vastgesteld ALV 21 april 2006 Branche Organisatie Grondbanken Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Telefoon: (010) 4894272 Fax: (010) 489 4500 www.grondbanken.net www.bog-grondbanken.nl J aarverslag 2005 datum april 2006 versie

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Feitenonderzoek De Boonacker

Feitenonderzoek De Boonacker Feitenonderzoek De Boonacker Gemeente Purmerend Rapport 20 november 2013 drs. R.J. Morée MBA mr. J.M. Hoek MRE WO-1311-0294-mdp Inhoudsopgave 1. Een feitenonderzoek naar De Boonacker 1 1.1 Inleiding 1

Nadere informatie

Nieuwe palen onder Dordrecht

Nieuwe palen onder Dordrecht Nieuwe palen onder Dordrecht Vijftien jaar funderingsherstel in Hollands oudste stad Wim van Wijk Gert van Engelen Nieuwe palen onder Dordrecht Nieuwe palen onder Dordrecht Vijftien jaar funderingsherstel

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort

Bestuursbureaus komen miljoenen te kort jaargang 8 3 maart 2006 nr. 3 In dit nummer 1-maarttelling voor groeischolen Vóór 15 maart papieren indienen Pagina 2 Last in, first out op de schop Voortaan geldt afspiegelingsbeginsel Pagina 2 Onderwijs:

Nadere informatie

Noot. Bijlage 1 (blz. 1294) huurtoeslag in afwegingen zal worden betrokken. Kan dit bevestigd worden door de minister? BIJVOEGSEL

Noot. Bijlage 1 (blz. 1294) huurtoeslag in afwegingen zal worden betrokken. Kan dit bevestigd worden door de minister? BIJVOEGSEL Bijlage 1 (blz. 1294) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting Wonen, Wijken en Integratie

Nadere informatie

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer:

datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: EUROPESE GEMEENSCHAP Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling niet door aanvrager in te vullen: datum ontvangst: par. ontvangst: POP/ILG- nummer: Projectnaam: Voortgangsrapportage / Eindrapportage

Nadere informatie

VO Mail 2011, week 8 1

VO Mail 2011, week 8 1 Voortgang Verbeterplan Vrouwenopvang Meegestuurd met de VO mail / week 8 op donderdag 24 februari 2011 A. VO Verbeterplan, Project screening Het rapport over het onderzoek en advies over gebruik van sceeningsinstrumenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw

Eerste jaarverslag VBNE de opbouw Eerste jaarverslag VBNE de opbouw 25 september 2013 t/m 31 december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 De VBNE in het kort... 5 1.1 De start... 5 1.2 Professioneel beheer... 5 1.3 De organisatie...

Nadere informatie

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel en Terugblik en aanbevelingen 1 INLEIDING De gemeente Dongeradeel heeft te maken met de krimpopgave. De dorpen koesteren hun kern en willen voorkomen

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz.

Jaarverslag 2013. Jaarrekening 2013. 1. Voorwoord blz. 3. 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4. 3. Communicatie en P.R. blz. 7. 4. De projecten blz. Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord blz. 3 2. Bestuurlijke activiteiten blz. 4 3. Communicatie en P.R. blz. 7 4. De projecten blz. 9 4.1. Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA s) blz. 9 4.2. Werkgroep

Nadere informatie

voeten te geven. Per 1 oktober zijn twee elders in deze bestuurder van de Rotterdamse woningcorpo-

voeten te geven. Per 1 oktober zijn twee elders in deze bestuurder van de Rotterdamse woningcorpo- 04 2009 SVnNieuws Perspectieven Het inspireren en stimuleren van woningeigenaren tot energiebesparende maatregelen kan flink wat peper gebruiken. Deze conclusie uit de OTB-rapportage Perspectieven voor

Nadere informatie

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket Grondwateroverlast? De gemeente reageert Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket 28 juli 2008 Verantwoording Titel Grondwateroverlast? De gemeente reageert Opdrachtgever Leven met Water Projectleider

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ons kenmerk Uw kenmerk Invoering BCT De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Uw kenmerk 31321-85/2015D8704

Nadere informatie