kcaf namens kcaf Verzonden: donderdag 27 juni :50 Aan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "kcaf namens kcaf Verzonden: donderdag 27 juni 2013 13:50 Aan:"

Transcriptie

1 Roo, Marijke de Van: kcaf namens kcaf Verzonden: donderdag 27 juni :50 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: KCAF Nieuwsbrief Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Opvolgen Voltooid Nieuwsbrief KCAF In deze nieuwsbrief: Congres KCAF 21 november "Aanpak funderingsproblematiek" Bestuur KCAF Medewerkers KCAF Ambassadeurs KCAF Presentatie commissie Tweede Kamer en overhandiging noodkreet 28 maart Reactie minister Blok op kamervragen m.b.t. Deltaresrapport + paalrot en funderingsherstel 16 mei Aanbieding petitie "Stagnatie funderingsherstel" Tweede kamer 21 mei Commissievergadering Tweede Kamer 4 juni Reactie minister Blok op petitie KCAF Stagnatie funderingsherstel Motie Paulus Jansen (SP) gewijzigde versie subsidiëring KCAF Bezoek Ministerie I&M en BZK 12 juni Ronde tafel conferentie gemeenten 13 juni Bezoek Tweede Kamerlid Johan Houwers bij KCAF Rapport Deltares: Naar een bestendige stedelijke waterbalans Twee huizen ingestort tijdens funderingsherstel Ontwikkeling beoordelingsrichtlijn (certificering) Funderingsparagraaf in koopcontracten Afstudeerprojecten en scripties 1

2 Congres KCAF 21 november "Aanpak funderingsproblemati ek" Medio oktober 2000 stuurde de gemeente Dordrecht naar bijna achtduizend eigenaren van woningen een brief met daarin de boodschap: het grondwater staat te laag, u heeft mogelijk een houten fundering die daardoor droog is komen te staan en wegrot, maar u bent zelf Funderingsherstel in uitvoering met impact op de straat verantwoordelijk voor uw fundering. Op initiatief van een aantal bewoners is op 16 november 2000 in de Wilhelminakerk een bijeenkomst georganiseerd. De oprichting van de Belangen Vereniging Funderings Problematiek was daarmee een feit. In Dordrecht is deze datum uitgeroepen tot Dag van de Paalrot. Die bijeenkomst heeft via onder andere de Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN), een Manifest Funderingsherstel in 2009 en een motie van de SP in de Tweede Kamer geleid tot de oprichting van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) in De doelstelling van het KCAF is het bijdragen aan oplossingen voor funderingsproblematiek door het centraal verzamelen en laagdrempelig ontsluiten van onafhankelijke kennis en informatie met betrekking tot het voorkomen, herkennen, herstellen en financieren van funderingsherstel bij woningen in Nederland, inclusief relevante wet- en regelgeving, met als hoofddoel de gedupeerden te ontlasten en andere partijen te informeren ten aanzien van aanpak en problematiek. In het kader van die doelstelling past het om een congres te organiseren over de funderingsproblematiek rond de datum van de Dag van de Paalrot De beoogde doelgroepen zijn: Bestuurders Gemeentelijke diensten Rijksdiensten Financiële instellingen Bedrijven Onderwijs Gebouweigenaren/-beheerders Overige organisaties Noteer 21 november in uw agenda en volg de voorbereidingen voor het congres op De toegang is gratis mits men is aangemeld, Aanmelden kan nu al of Voor advertenties in het programma of een stand bij het congres 2

3 Bestuur KCAF Het bestuur van het KCAF is de afgelopen periode uitgebreid en verstevigd. De inmiddels ex-voorzitter Jeroen Olthof is wegens persoonlijke omstandigheden en drukke werkzaamheden als wethouder in Zaanstad afgetreden en gaat verder als ambassadeur van het KCAF De secretaris Ir, Roel Schipper is gestopt vanwege zijn promotieonderzoek en gaat ook verder als ambassadeur van het KCAF Voor het funderingsherstel moet hier de bestaande loer De huidige samenstelling van het bestuur is als eruit volgt Prof. Dr. Peter Boelhouwer, voorzitter. (wetenschappelijk directeur OTB / hoogleraar housing systems TU- Delft. Functie secretaris nog niet ingevuld Ir. Dick de Jong, penningmeester. (Directeur De Groene Werf) Ferry van der Kwaak, lid. (tevens bestuurslid SPFN) (algemeen directeur Hanselman) Fred Pannekoek, lid. (Fides expertise) Ing. Fred Jonker, lid. (SBR/CURnet) Mr. Remco Smith, lid. (fundamentadvocatuur) Voor meer informatie klik hier Medewerkers KCAF Medewerkers KCAF Ing. Ad van Wensen, directeur Ir. Peter Ligthart Parttime adviseur Voor meer informatie klik hier Uitvoering funderingsherstel. Stalen buis paal en wapening 3

4 Ambassadeurs KCAF Inmiddels heeft het KCAF ambassadeurs, die het KCAF promoten, ondersteunen of gevraagd of ongevraagd advies geven Aanmeldingen als ambassadeur graag met digitale foto naar Voor een overzicht van aangemelde ambassadeurs klik hier Funderingsherstel. Wapening voor de nieuwe vloer is aangebracht Presentatie commissie Tweede Kamer en overhandiging noodkreet 28 maart 28 maart is door Ing. Ad van Wensen een Foto Binnenhof presentatie gegeven voor de commissie in de Tweede Kamer. Tegelijkertijd is door een gedupeerde bewoonster uit Rotterdam Martine Covert een noodkreet opgesteld door de Stichting Platform Fundering Nederland overhandigd. Na de vergadering is aan het KCAF gevraagd om een verdere uitwerking Voor de presentatie klik hier Voor de noodkreet klik hier Reactie minister Blok op kamervragen m.b.t. Deltaresrapport + paalrot en funderingsherstel 16 mei Voor de reactie van Minister blok klik hier Foto Binnenhof 4

5 Aanbieding petitie "Stagnatie funderingsherstel" Tweede kamer 21 mei Het op 28 maart door een Tweede Kamerlid gevraagd document heeft de titel Stagnatie funderingsherstel meegekregen. In overleg met de griffie van de Tweede Kamer is het document op 21 mei als petitie overhandigd. Voor de petitie Stagnatie funderingsherstel Klik hier Overhandiging petitie Commissievergaderi ng Tweede Kamer 4 juni In het plenair overleg Tweede Kamer VAO Bouwregelgeving, energiebesparing en brandveiligheid dinsdag 4 juni is door het Tweede Kamerlid Albert de Vries PvdA een motie ingediend met de volgende tekst: impressiefoto overhandiging petitie 21 mei De kamer gehoord de beraadslagingen, constaterend dat vanwege de noodzaak tot herstel van funderingsproblematiek een groot aantal bewoners voor hoge kosten is komen te staan dat deze problematiek veelal alleen per bouwblok collectief kan worden aangepakt. dat projecten van bewoners die hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen al niet van de grond kunnen komen als één van de betrokken bewoners de financiering niet rond kan krijgen Verzoekt de regering in overleg te treden met het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) om mede op basis van de door dit kenniscentrum gedane suggesties tot een oplossing van deze financieringsproblematiek te komen. Minister Blok antwoordde dat het vraagstuk verder uitgediept zal worden met het Kennis Centrum Aanpak Funderings Problematiek (KCAF) op zoek naar creatieve constructies. Minister Blok gaf tevens aan dat schriftelijk gereageerd zal worden op de petitie van het KCAF Een tweede motie van dhr Jansen SP met betrekking tot subsidie voor het KCAF is door minister Blok ontraden 5

6 Reactie minister Blok op petitie KCAF Stagnatie funderingsherstel Voor de schriftelijke reactie van Minister blok klik hier Foto torentje binnenhof Motie Paulus Jansen (SP) gewijzigde versie subsidiëring KCAF Door Paulus Jansen SP is een aangepaste motie ingediend klik hier Foto gemaakt tijdens overhandiging petitie. Paulus Jansen rechts op de foto Bezoek Ministerie I&M en BZK 12 juni Na een bezoek aan een funderingsherstelproject aan de Singel in Dordrecht Is het gezelschap met de bus naar het van der valk hotel gereden. Tijdens de busreis is door Ir. Dick de Jong bestuurslid KCAF een uitleg gegeven over de moeilijke omstandigheden in de Martinus Steijnstraat waar langs werd gereden. In de vergaderruimte is door Ing. Ad van Wensen Presentatie voor I&M en BZK een presentatie gegeven over de mogelijkheden en onmogelijkheden van grondwaterherstel. Daarna hebben 3 gedupeerden uit Rotterdam hun ervaringen aan de delegatie overgebracht. Waarna Dick de Jong een uitleg heeft gegeven over het vastlopen van de financiering van funderingsherstel 6

7 Ronde tafel conferentie gemeenten 13 juni 13 juni 2013 kwam een zestal gemeenten en de provincie Friesland op uitnodiging van het Kennis Centrum Aanpak funderingsproblematiek (KCAF) bijeen om met elkaar in een open dialoog eens op een rij te zetten waar gemeenten mee worstelen als het gaat om de opgave funderingsherstel in hun gemeenten. Wat zien ze als hun taak, wat doen ze en waar lopen ze tegenaan? Presentatie tijdens ronde tafel conferentie De financiering van funderingsproblemen werd algemeen gezien als het grootste probleem Bezoek Tweede Kamerlid Johan Houwers bij KCAF 19 juni is Tweede Kamerlid Johan Houwers (VVD) op bezoek geweest bij het KCAF in Dordrecht Na en bezoek aaneen funderingsherstelproject aan de Singel is ook een bezoek gebracht aan een funderingsherstelproject in de Vriesetraat. Johan Houwers bij funderingsherstel Daarna is de Martinus Steijnstraat bezocht waar een straatwand niet tot funderingsherstel kan komen en verpaupert. Op de Reeweg Oost is duidelijk gemaakt wat het gevolg is van onderheide en niet onderheide woningen in dezelfde straat. Rapport Deltares: Naar een bestendige stedelijke waterbalans In opdracht van het Ministerie van I&M is door Deltares een tweede rapport uitgebracht waarbij is ingezoomd op locaties in Amsterdam en Arnhem. Om het rapport te downloaden klik hier Foto behorend bij bezoek Johans Houwers 7

8 Twee huizen ingestort tijdens funderingsherstel In de Drievriendenstraat in Rotterdam zijn twee woningen ingestort tijdens onjuist uitgevoerd funderingsherstel. Bij de paalkopverlaging is een instabiele situatie veroorzaakt. Volgens de gemeente Rotterdam was geen bouwvergunning verleed Ingestorte woningen Niet voor niets promoot het KCAF de certificering van bedrijven in de funderingsbranche Ontwikkeling beoordelingsrichtlijn (certificering) Het KCAF stimuleert de ontwikkeling van deze richtlijn. Op 26 april jl. is de technische begeleidingscommissie Funderingsherstel voor de eerste keer bij elkaar geweest. Dat was de eerste stap in de ontwikkeling van een Foto ingestortte woningen Rotterdam beoordelingsrichtlijn op basis waarvan naar verwachting begin 2014 bedrijven kunnen worden gecertificeerd. Halverwege 2012 is er een bijeenkomst georganiseerd om de behoefte aan kwaliteitszorg in het funderingsherstel te peilen. Dat gaf toen nog een wisselend beeld, maar tegen het einde van dat jaar meldden zich de eerste bedrijven die wilden doorpakken. Dat heeft geleid tot een projectplan voor het ontwikkelen van een beoordelingsrichtlijn. In een nieuwe vergadering in februari van dit jaar stemden de twaalf aanwezige bedrijven in met de voorgestelde aanpak en verklaarden ze zich bereid om deel te nemen. Inmiddels hebben zich nog vier bedrijven aangesloten en melden zich nog wekelijks belangstellenden. De beoordelingsrichtlijn beoogt het gehele traject van funderingsonderzoek tot en met het daadwerkelijk herstellen van de fundering onder certificaat te brengen. Het gaat dan om een procescertificaat, dat wil zeggen dat de bedrijven ook tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden steekproefsgewijs worden gecontroleerd. De onderscheiden scopes zijn beoordeling&advies, ontwerp&engineering, procesbegeleiding en uitvoering van funderingsherstel. Onder de deelnemers zijn alle scopes vertegenwoordigd. Behalve de deelnemers hebben ook tal van stakeholders zitting in de technische begeleidingscommissie, zoals gemeenten, verzekeraars, schade-experts, een bouwrechtadvocaat, brancheorganisatie F3O, KCAF en kenniscentrum SBRCURnet. Waar mogelijk sluit de beoordelingsrichtlijn aan op bestaande documenten, zoals de F3O-richtlijnen en het SBRCURnet handboek Funderingsherstel. De ontwikkeling is in volle gang. In vier werkgroepen worden de scopes verder uitgewerkt en dat betekent dat er bijna tweewekelijks een vergadering van een werkgroep plaats vindt. Dat hoge tempo moet leiden tot een gedragen concept beoordelingsrichtlijn tegen het einde van dit jaar, dat ter kritiek zou kunnen worden 8

9 gepubliceerd. Als alles volgens verwachting verloopt kunnen de eerste KOMO-certificaten in de loop van het voorjaar van 2014 worden uitgereikt. Het KCAF staat positief tegen deze ontwikkeling. Het kan met name particulieren helpen de juiste bedrijven te kiezen en zo hun risico s te beperken. De hoop van het KCAF is ook gevestigd op de financiers en verzekeraars, die een certificaat als voorwaarde voor een lening kunnen voorschrijven. Funderingsparagraaf in koopcontracten Advies van het KCAF is om de funderingsparagraaf in koopcontracten altijd te vragen voordat iets ondertekend wordt. Zie de publicatie van het KCAF Waar let ik op bij het (ver)kopen van een woning?. Klik hier Te koop staande woning Afstudeerprojecten en scripties De funderingsproblematiek kent veel facetten. Sociaal, technisch, juridisch en financieel. Veel zaken kunnen nog doorontwikkeld worden en/of vergen nader onderzoek. Te denken valt daarbij o.a. aan: A. Constructief, civiel geotechniek a. Definitie bouwkundige eenheid Foto tijdens funderingsherstel gemaakt bij bezoek b. Innovatie funderingsherstelmethoden Ministerie I&M + BZK c. Funderingsonderzoek d. Negatieve kleef beperken e. Cascoherstel bij aardbevingen en het voorkomen van verdere schade f. Partieel herstel B. Grondwater a. Grondwaterherstel bij droogstaande houten funderingen in openbare ruimte b. Grondwaterherstel bij bouwkundige eenheid c. Het voorkomen van funderingsproblemen in relatie met grondwateronttrekkingen, trillingen en bouwputten d. De invloed van grondwateronttrekkingen in stedelijk gebied via met zand gevulde rioolcunetten e. Hiaten in wet en regelgeving C. Riolering a. Wat is de invloed van lekke drainerende riolen op de grondwaterstand b. Hoe kan de lekke drainerende riolering beoordeeld worden in relatie tot de grondwaterstand 9

10 D. Bestuurlijk en sociaal a. Begeleiding funderingsherstel b. Sociale aspecten bij funderingsherstel E. Financiën a. Hoe kan een funderingsfonds het best ingezet worden bij funderingsherstel b. Wanner en hoe inzetten vangnet c. Financiering funderingsherstelconstructie d. Verzekeringen in relatie tot funderingsherstel (CAR en opstal) F. Houtaantasting a. Schimmelaantasting en hoe te voorkomen b. Bacteriële aantasting en hoe te voorkomen Voor nadere informatie Deze nieuwsbrief is een uitgave van het KCAF en verschijnt onregelmatig. Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met het KCAF via Indien u geen prijs stelt op deze nieuwsbrief kunt u zich via onderstaande link afmelden. Verwijder mij van de mailinglist Terug naar boven Website KCAF This was sent to why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences KCAF Balistraat 43, 3312VA Indische en Vogelbuurt, Dordrecht, Nederland Dordrecht, ZH 3312 VA 10

De funderingsproblematiek is vooral een maatschappelijk probleem 8 e Nationale Houten Heipalendag 17 januari 2013

De funderingsproblematiek is vooral een maatschappelijk probleem 8 e Nationale Houten Heipalendag 17 januari 2013 0 De funderingsproblematiek is vooral een maatschappelijk probleem 8 e Nationale Houten Heipalendag 17 januari 2013 Ing. Ad van Wensen, directeur KCAF Het is onmogelijk binnen 10 minuten een compleet beeld

Nadere informatie

Funderingsproblematiek Tweede kamer commissie BiZa en I&M 28 maart 2013

Funderingsproblematiek Tweede kamer commissie BiZa en I&M 28 maart 2013 . Funderingsproblematiek Tweede kamer commissie BiZa en I&M 28 maart 2013 Agenda: 1. Presentatie Ing. Ad van Wensen, Ir. Dick de Jong, Ir. Peter Ligthart 2. Aanbieding noodkreet Martine Coevert 3. vragen?

Nadere informatie

KCAF congres 2013 21 november 2013 KWALITEITSBORGING FUNDERINGSHERSTEL

KCAF congres 2013 21 november 2013 KWALITEITSBORGING FUNDERINGSHERSTEL KCAF congres 2013 21 november 2013 KWALITEITSBORGING FUNDERINGSHERSTEL Peter Ligthart Kwaliteitszorg Bouwregelgeving Funderingsproblematiek Kennisoverdracht O.a. initiatiefnemer BRL 5023, 5025 en 5028

Nadere informatie

Funderingsproblemen Zaanstad

Funderingsproblemen Zaanstad Funderingsproblemen Zaanstad 21 november 2013 TU-Delft KCAF congres aanpak funderingsproblematiek Omvang probleem Zaanstad specifiek Oud beleid en onderzoeksgebieden Nieuw beleid en rol gemeente Problemen

Nadere informatie

Manifest handhaving 6% BTW-regeling bij funderingsherstel. Juni 2015

Manifest handhaving 6% BTW-regeling bij funderingsherstel. Juni 2015 Manifest handhaving 6% BTW-regeling bij funderingsherstel Juni 2015 Met ingang van 1 juli 2015 komt er een einde aan de tijdelijke BTW-verlaging op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen ouder

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 KCAF november 2013

Nieuwsbrief 7 KCAF november 2013 Roo, Marijke de Van: kcaf namens kcaf Verzonden: vrijdag 01 november 2013 16:12 Aan: staten Onderwerp: KCAF Nieuwsbrief Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

Noodkreet. Financiering funderingsherstel. 28 maart 2013

Noodkreet. Financiering funderingsherstel. 28 maart 2013 Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN) Postbus 192 3300 AD Dordrecht e-mail: info@platformfundering.nl. internet: www.platformfundering.nl bankrek 10.22.67.847 KvK: 24370117 Noodkreet Financiering

Nadere informatie

FUNDERINGEN. Presentatie Raadscommissie W+L 26 maart 2003 Naar aanleiding van de Evaluatie van januari 2003 Door P. Bekkers, PM iov SO

FUNDERINGEN. Presentatie Raadscommissie W+L 26 maart 2003 Naar aanleiding van de Evaluatie van januari 2003 Door P. Bekkers, PM iov SO FUNDERINGEN Presentatie Raadscommissie W+L 26 maart 2003 Naar aanleiding van de Evaluatie van januari 2003 Door P. Bekkers, PM iov SO FUNDERINGEN Korte historie Beleid Fundering en funderingsproblemen

Nadere informatie

De klimaatbestendige (oude) stad

De klimaatbestendige (oude) stad De klimaatbestendige (oude) stad Peter den Nijs Wareco ingenieurs F3O KANS OP PAALROT Groot deel Nederland Grote verschillen bodemopbouw Grote verschillen in klimaateffect Grote spreiding in risico s 1

Nadere informatie

Eerste Literaire Dis zo goed als volgeboekt! Roo, Marijke de

Eerste Literaire Dis zo goed als volgeboekt! Roo, Marijke de Roo, Marijke de Van: Bibliotheekservice Fryslân namens Bibliotheekservice Fryslân Verzonden: vrijdag 30 januari 2015 10:30 Aan: Statengriffie provinsje

Nadere informatie

Paalrot door lekke drainerende riolen

Paalrot door lekke drainerende riolen Paalrot door lekke drainerende riolen Tot 1960-1970 soms ook nog daarna zijn houten heipalen gebruikt in klei en veengebieden voor de fundering van woningen. Tot ongeveer 1910 als Amsterdamse en Rotterdamse

Nadere informatie

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen?

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen? Regeling funderingsherstel Klemmende deuren, ramen die niet meer goed dicht kunnen, scheuren in de muren en verzakkingen. Dit zijn typische kenmerken van funderingsproblemen, in de volksmond ook wel paalrot

Nadere informatie

M. Bekkers, W. van Bodegraven, M. Stam, W. Visser

M. Bekkers, W. van Bodegraven, M. Stam, W. Visser VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: W. Visser Tel nr: 8635 Nummer: 15A.00582 Datum: 3 juni 2015 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Team: Realisatie en Beheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 757 Bouwbesluit 2012 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007

Funderingsherstelmethoden. Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 Funderingsherstelmethoden Datum 1 juli 2006 Wijziging A. Aangevuld 16 april 2007 1 Inleiding In deze publicatie vindt u een overzicht van mogelijke funderingsherstelmethoden voor een houten fundering of

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE PAO cursus. Cursus

UITWERKING EVALUATIE PAO cursus. Cursus UITWERKING EVALUATIE PAO cursus Cursus : Funderingsproblematiek bij houtenpaalfunderingen en funderingen op staal Datum : en mei 009 Cursusleider(s) : Prof.ir. A.F. van Tol en ing. A. van Wensen Locatie

Nadere informatie

Memo presentatie Congres KCAF Funderingsherstel. Donderdag 21 november 13.00 uur. 1. Inleiding. Alternatieve inleiding:

Memo presentatie Congres KCAF Funderingsherstel. Donderdag 21 november 13.00 uur. 1. Inleiding. Alternatieve inleiding: Memo presentatie Congres KCAF Funderingsherstel Donderdag 21 november 13.00 uur 1. Inleiding Alternatieve inleiding: Vandaag wordt in de Tweede Kamer de begroting van de minister van wonen en rijksdienst

Nadere informatie

Kapstok refundering Versie: 5 januari 2012 2012.05.11 aanpassing

Kapstok refundering Versie: 5 januari 2012 2012.05.11 aanpassing Postbus 192 3300AD Dordrecht www.kcaf.nl info@kcaf.nl Kapstok refundering Versie: 5 januari 2012 2012.05.11 aanpassing 1.. Inleiding ~ algemene probleemstelling 2.. Van BVFP naar SPFN en KCAF 3.. Wet en

Nadere informatie

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen?

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Schrikbeeld in veel gemeenten Rotterdam Amsterdam Haarlem Dordrecht Weesp Zevenaar Schiedam Zaanstad Echten (Fr) Spakenburg Maar hoe zit het

Nadere informatie

Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006. Dit was niet de bedoeling.

Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006. Dit was niet de bedoeling. Lekke kelder? Dd 27 februari 2006 Aanvulling A maart 2006 Dit was niet de bedoeling. 1 A. Inleiding Een vochtige kelder is niet zo aangenaam, zowel voor de bewoners als voor de daarin geplaatste materialen.

Nadere informatie

Informa5eavond goed gefundeerd!

Informa5eavond goed gefundeerd! Informa5eavond goed gefundeerd! 4 november 19.00 uur en 20.30 Oranjekerk Rozenlaan 20 Opdrachtgevers: Bewoners Ini5a5efgroep Kleiwegkwar5er Gemeente Ro=erdam Ministerie van Binnenlandse Zaken Kennis Centrum

Nadere informatie

FryskLab namens FryskLab Verzonden: donderdag 23 oktober 2014 16:39 Aan:

FryskLab <j.deboer=bfrl.nl@mail182.wdc02.mcdlv.net> namens FryskLab <j.deboer@bfrl.nl> Verzonden: donderdag 23 oktober 2014 16:39 Aan: Roo, Marijke de Van: FryskLab namens FryskLab Verzonden: donderdag 23 oktober 2014 16:39 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Nieuwsbrief

Nadere informatie

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Jaarverslag 2013 Stadserf 19 mei 2014 Ruud van Workum Projectcoördinator Een aanpak met: Woningverbetering Zwamaanpak Funderingsherstel Monitoring

Nadere informatie

Paalrot door lekke drainerende riolen

Paalrot door lekke drainerende riolen Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN) Postbus 192 3300 AD Dordrecht e-mail: fundering@cs.com. internet: www.platformfundering.nl bankrek 10.22.67.847 KvK: 24370117 Paalrot door lekke drainerende

Nadere informatie

Kennisdag Funderingen. Congres Aanpak Funderingsproblematiek. Techniek en funderingsherstel. Frits van Tol TU-Delft Deltares.

Kennisdag Funderingen. Congres Aanpak Funderingsproblematiek. Techniek en funderingsherstel. Frits van Tol TU-Delft Deltares. Kennisdag Funderingen Congres Aanpak Funderingsproblematiek Techniek en funderingsherstel Frits van Tol TU-Delft Deltares November 24, 2013 1 Vermelding Sectie GeoEngineering onderdeel organisatie Overzicht

Nadere informatie

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen?

Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Wat doe ik als bestuurder met (mogelijke) funderingsproblemen? Schrikbeeld in veel gemeenten Rotterdam Amsterdam Haarlem Dordrecht Weesp Zevenaar Schiedam Zaanstad Echten (Fr) Spakenburg Maar hoe zit het

Nadere informatie

Andre Opstal projectleider Funderingstechniek. Gemeente Rotterdam. lid F3O

Andre Opstal projectleider Funderingstechniek. Gemeente Rotterdam. lid F3O Uw fundering moet worden hersteld wat nu? Andre Opstal projectleider Funderingstechniek lid F3O Doel van deze presentatie Uw fundering moet worden hersteld wat nu? Waar moet op gelet worden? Waar moet

Nadere informatie

Eerste publicatie KCAF. Verbreed rioolplan in relatie met funderingsproblematiek

Eerste publicatie KCAF. Verbreed rioolplan in relatie met funderingsproblematiek 2009.11.10 Eerste publicatie 2012.03.19 KCAF Verbreed rioolplan in relatie met funderingsproblematiek Inleiding In 2013 wordt het verbreed rioolplan verplicht. Gemeenten moeten dan in hun GRP (Gemeentelijk

Nadere informatie

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Den Haag, 10 oktober Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst DEF i.v.m. agendapunt 14 FIN i.v.m. agendapunt 5, 9 I&M i.v.m. agendapunt 6, 9 OCW i.v.m. agendapunt 9 SZW i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Den Haag, 29 september Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten *) Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Volgcommissie(s): EZ i.v.m. agendapunt 3, 5 I&M i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan:

SNN <communicatie=snn.eu@mail203.atl81.rsgsv.net> namens SNN <communicatie@snn.eu> Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Rienks, Diane Van: SNN namens SNN Verzonden: donderdag 21 mei 2015 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Waar verdient

Nadere informatie

CERTIFICATIE EN BESTEKKEN

CERTIFICATIE EN BESTEKKEN BNB Vrijdag 11 april 2014 En wie jammert daar zo in het duister van het bestek? CERTIFICATIE EN BESTEKKEN Peter Ligthart Kwaliteitszorg Bouwregelgeving Kennisoverdracht O.a. initiatiefnemer BRL 5023, 5025

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE FUNDERING/CASCOHERSTEL Aanvraag om verlening van een subsidie c.q laagrentende lening tot fundering en cascoherstel, als bedoeld in artikel 6 van de subsidieverordening Funderingsherstel

Nadere informatie

Nieuwsflits F 3 O - 2013 nr. 1

Nieuwsflits F 3 O - 2013 nr. 1 Beste mensen, Nieuwsflits F 3 O - 2013 nr. 1 Net voor de komende vakantieperiode willen we u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen en wetenswaardigheden op het gebied van de houten palenproblematiek

Nadere informatie

Nieuwsbrief Energietransitie. Week van de Duurzaamheid. Kooistra, Josina

Nieuwsbrief Energietransitie. Week van de Duurzaamheid. Kooistra, Josina Het Energietransitie Energietransitie Kooistra, Josina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Provincie Fryslân - namens Provincie Fryslân -

Nadere informatie

Alle woningen gebouwd voor 1970 zijn verdacht Lees deze publicatie daarom zeer zorgvuldig

Alle woningen gebouwd voor 1970 zijn verdacht Lees deze publicatie daarom zeer zorgvuldig Waar let ik op bij het (ver)kopen van een woning? Met funderingsparagraaf en klachtenprocedure 2004 Eerste publicatie (BVFP-Dordrecht) 2012.03.19 KCAF 9 e bijgewerkte versie KCAF 2012.10.01 Toevoeging

Nadere informatie

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam

Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Particuliere woningverbetering funderingsherstel Schiedam Jaarverslag 2012 Raadscommissie 8 juli 2013 Ruud van Workum Projectcoördinator Een aanpak met: Woningverbetering Zwamaanpak Funderingsherstel Monitoring

Nadere informatie

Nieuwsbrief20 F U N D E R I N G E N. Gemeente krijgt meer watertaken dan alleen afvoer van rioolwater

Nieuwsbrief20 F U N D E R I N G E N. Gemeente krijgt meer watertaken dan alleen afvoer van rioolwater Nieuwsbrief20 F U N D E R I N G E N M E I 2 0 0 7 Gemeente krijgt meer watertaken dan alleen afvoer van rioolwater De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Wetsontwerp verankering en bekostiging gemeentelijke

Nadere informatie

Funderingsproblematiek of hoe kunt u dat mogelijk nog voorkomen? Op uitnodiging VVD Rotterdam-Hillegersberg 29 november 2012

Funderingsproblematiek of hoe kunt u dat mogelijk nog voorkomen? Op uitnodiging VVD Rotterdam-Hillegersberg 29 november 2012 0 Funderingsproblematiek of hoe kunt u dat mogelijk nog voorkomen? Op uitnodiging VVD Rotterdam-Hillegersberg 29 november 2012 Ing. Ad van Wensen Directeur: Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 en de toekomst

Jaarverslag 2009 en de toekomst Particuliere woningverbetering en funderingsherstel Schiedam Jaarverslag 2009 en de toekomst Ruud van Workum projectcoördinator juni 2010 De ontwikkeling in de tijd: 2002: Beleid en geld 2003: Aanpassing

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR11996_3. Subsidieverordening funderingsherstel. Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder:

CVDR. Nr. CVDR11996_3. Subsidieverordening funderingsherstel. Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR11996_3 3 januari 2017 Subsidieverordening funderingsherstel De Raad van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juli

Nadere informatie

JAARVERSLAG F3O

JAARVERSLAG F3O JAARVERSLAG F3O - 2015 F3O-congres en jaarvergadering Op 22 januari 2015 werd het F3O congres bestaande funderingen voor de 10 de keer georganiseerd. Dit keer werd de bijeenkomst gehouden in het Stadhuis

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp Subsidie Funderingsonderzoek

Collegebesluit. Onderwerp Subsidie Funderingsonderzoek Collegebesluit Onderwerp Subsidie Funderingsonderzoek Nummer 2017/293662 Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling Afdeling STZ/WWGZ Auteur Magré, E.C.C.

Nadere informatie

Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015)

Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015) Inhoudelijke voortgangsrapportage van het project afronding onderzoek verhoging grondwaterstand (periode november 2014 t/m juni 2015) Op 7 november 2014 heeft de commissie grondwater Oud Hillegersberg

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ontwikkeling,

Geachte leden van de commissie Ontwikkeling, Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Aan: Commissie Ontwikkeling Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 22 december 2017 2017/592539 Eva Magré 023-5115537

Nadere informatie

2017/ Bijlage 1

2017/ Bijlage 1 2017/28960 Bijlage 1 Overzicht van onderzochte financieringsmodellen voor funderingsherstel welke niet of slechts gedeeltelijk een oplossing vormen voor het funderingsprobleem in de gemeente Zaanstad De

Nadere informatie

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Den Haag, 7 september Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 20 EU i.v.m. agendapunt 14 KR i.v.m. agendapunt 16 V&J i.v.m. agendapunt 4,

Nadere informatie

helpt direct Tamsma, Hendrik Van:

helpt direct Tamsma, Hendrik Van: Tamsma, Hendrik Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Rode Kruis District Fryslân namens Rode Kruis District Fryslân zaterdag 30 april 2016 21:23

Nadere informatie

Nieuwsflits F 3 O - 2012 nr. 1

Nieuwsflits F 3 O - 2012 nr. 1 Beste mensen, Nieuwsflits F 3 O - 2012 nr. 1 Met het oog op de komende vakantieperiode een goed moment om u weer op de hoogte te brengen van alle ontwikkelingen op het gebied van de houten palen problematiek

Nadere informatie

Stappenplan. Wat te doen? bij het vermoeden van problemen bij houten funderingen. In samenwerking met: 2011.03.01 Eerste uitgave 2012.03.

Stappenplan. Wat te doen? bij het vermoeden van problemen bij houten funderingen. In samenwerking met: 2011.03.01 Eerste uitgave 2012.03. Stappenplan bij het vermoeden van problemen bij houten funderingen Wat te doen? 2011.03.01 Eerste uitgave 2012.03.19 KCAF In samenwerking met: een werkverband van De Groene Werf en BVL Bouwadvies www.funderingsadvies.eu

Nadere informatie

Europese Ster. Europese Ster interviewt kandidaat Europarlementariërs: GroenLinks. Oproep: aanlevering van uw gegevens voor

Europese Ster. Europese Ster interviewt kandidaat Europarlementariërs: GroenLinks. Oproep: aanlevering van uw gegevens voor Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 14 april 2014 15:17 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 740-14 april 2014 Opvolgingsmarkering:

Nadere informatie

IMPRESSIE INSPREKEN VASTSTELLING KEUR HHSK, NOVEMBER 2015

IMPRESSIE INSPREKEN VASTSTELLING KEUR HHSK, NOVEMBER 2015 IMPRESSIE INSPREKEN VASTSTELLING KEUR HHSK, NOVEMBER 2015 Inleiding Op 25 november 2015 vergaderde de Verenigde Vergadering (VV) van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). De

Nadere informatie

Funderingsproblematiek

Funderingsproblematiek Peter Ligthart en Ad van Wensen* Nederland is door de ligging in veel opzichten een bijzonder land. De lage ligging in een belangrijke delta van Europa brengt met zich mee dat we veel vruchtbare grond

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 A.van Beerendonk Van: Gemeente Verzonden: maandag 14 september 2015 16:00 Aan: M Wolfs; P Otten Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Spirato (doorgestuurd T. Weekers d.d. 14-09-2015) Van: Spirato [mailto:info=spirato.nl@mail195.atl21.rsgsv.net]

Nadere informatie

Nieuwsflits F3O nr. 2

Nieuwsflits F3O nr. 2 Beste mensen, Nieuwsflits F3O - 2015 nr. 2 Net voor de komende vakantieperiode willen we u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen en wetenswaardigheden op het gebied van de houten palenproblematiek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

FUNDERINGEN EVALUATIE. Peildatum 31 december Datum : 5 maart 2009 Redacteur : Projectleider Funderingen

FUNDERINGEN EVALUATIE. Peildatum 31 december Datum : 5 maart 2009 Redacteur : Projectleider Funderingen FUNDERINGEN EVALUATIE Peildatum 31 december 2008 Datum : 5 maart 2009 Redacteur : Projectleider Funderingen INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Voortgang onderzoek en herstel... 3 Communicatie 9 Organisatie......10

Nadere informatie

3. Presentatie Belangen Vereniging Funderings Problematiek Rotterdam Van Wensen 4. Vragen en opmerkingen uit het publiek

3. Presentatie Belangen Vereniging Funderings Problematiek Rotterdam Van Wensen 4. Vragen en opmerkingen uit het publiek Samenvattend verslag van de informatieavond funderingsproblematiek Hillegersberg (Straatweg, oude dorpskern), gehouden op woensdag 9 september 2009 vanaf 19.30 uur in Lommerrijk Aanwezig: Voorzitter: Verslag:

Nadere informatie

Discussie notitie Gezamenlijke aanpak funderingsproblematiek Bestuurlijke Tafel 5 maart 2014 P095 14 010

Discussie notitie Gezamenlijke aanpak funderingsproblematiek Bestuurlijke Tafel 5 maart 2014 P095 14 010 m Discussie notitie Gezamenlijke aanpak funderingsproblematiek Bestuurlijke Tafel 5 maart 2014 P095 14 010 1. Achtergrond In het Deltaprogramma werken Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen

Nadere informatie

''Eigen Europese energie is macht, veiligheid en bedrijvigheid'' Deze week: Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online

''Eigen Europese energie is macht, veiligheid en bedrijvigheid'' Deze week: Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 02 maart 2015 17:28 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Eigen Europese energie is macht, veiligheid en bedrijvigheid

Nadere informatie

Onderdeel van de European Week of Regions and Cities (voorheen Open. Days) Looienga, Martina. Kort nieuws 24 UUR VAN HET NOORDEN.

Onderdeel van de European Week of Regions and Cities (voorheen Open. Days) Looienga, Martina. Kort nieuws 24 UUR VAN HET NOORDEN. 24 UUR VAN HET NOORDEN Kort nieuws Onderwerp: Aan: Verzonden: namens Open Days 2016 Update 24 uur van het Noorden (Open Days 2016) woensdag 10 augustus 2016 14:3 3 Van:

Nadere informatie

BB/U201000350 Lbr. 10/026

BB/U201000350 Lbr. 10/026 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201000350 Lbr. 10/026 bijlage(n)

Nadere informatie

Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online. Deze week: Provincies willen bijdragen aan

Roo, Marijke de. Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk deze online. Deze week: Provincies willen bijdragen aan Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 09 maart 2015 15:19 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Provincies willen bijdragen aan succesvol Nederlands EU-voorzitterschap

Nadere informatie

2-2-2015. Terugblik op 5 jaar F3O en 10 jaar houten heipalendagen. Peter Nelemans 22 januari 2015. Melding van oprichting F3O à Krachten bundelen

2-2-2015. Terugblik op 5 jaar F3O en 10 jaar houten heipalendagen. Peter Nelemans 22 januari 2015. Melding van oprichting F3O à Krachten bundelen Tussen 2006 en 2010 is 5 keer een nationale houten heipalendag georganiseerd door: René Klaassen (SHR) 2x Terugblik op 5 jaar F3O en 10 jaar houten heipalendagen Peter Nelemans 22 januari 2015 Peter den

Nadere informatie

Voorzitterschapseditie van de

Voorzitterschapseditie van de Tamsma, Hendrik Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus: Europese Ster dinsdag 17 mei 2016 15:26 Statengriffie provinsje Fryslân Algemene Verordening

Nadere informatie

Stagnatie funderingsherstel

Stagnatie funderingsherstel Postbus 192 3300AD Dordrecht www.kcaf.nl info@kcaf.nl KvK: 54523656 Rek: 1710.17.765 Stagnatie funderingsherstel Inhoud Samenvatting Probleemomschrijving van een aantal gedupeerden Wensenlijst Inleiding

Nadere informatie

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van:

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van: Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 01 juli 2013 15:03 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 709-01 juli 2013 Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Den Haag, 26 september Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst FIN i.v.m. agendapunt 2 I&M i.v.m. agendapunt 12 RU i.v.m. agendapunt 14 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Nieuwsflits F3O - 2015 nr. 1

Nieuwsflits F3O - 2015 nr. 1 Beste mensen, Nieuwsflits F3O - 2015 nr. 1 Zo aan het begin van 2015 wil het bestuur van F3O u de beste wensen doen toekomen voor 2015. 2015 wordt een bijzonder jaar, want dit jaar is het de 10 e keer

Nadere informatie

FUNDERINGSHERSTEL VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT IN COMBINATIE MET 4 FEBRUARI 2016

FUNDERINGSHERSTEL VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT IN COMBINATIE MET 4 FEBRUARI 2016 FUNDERINGSHERSTEL IN COMBINATIE MET VERDUURZAMING VAN PARTICULIER WONINGBEZIT 4 FEBRUARI 2016 1 OMVANG FUNDERINGSPROBLEMATIEK BIJ PARTICULIERE EIGENAREN Totaal circa 14.000 woningen Waarvan 8.100 vooroorlogs

Nadere informatie

Grondwater en de fundering van uw huis

Grondwater en de fundering van uw huis Grondwater en de fundering van uw huis Vlak onder de grond is de bodem verzadigd met water: dit is het grondwater. Als uw huis houten funderingspalen heeft of géén funderingspalen, dan kan een lage grondwaterstand

Nadere informatie

mhtml:file://c:\users\k.buitenhuis\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\cont...

mhtml:file://c:\users\k.buitenhuis\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\cont... pagina 1 van 5 ZOMER NIEUWSBRIEF BnP Accountancy! View this email in your browser Eindelijk vakantie! U bent misschien al weg of al weg geweest? Wij van BnP wensen u in ieder geval een hele fijne vakantie!

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Welkom op de Ledenbijeenkomst van de. Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs

Welkom op de Ledenbijeenkomst van de. Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs Welkom op de Ledenbijeenkomst van de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs Breukelen, 10 februari 2015 1 Programma 15:30 Opening 16:00 Wwft, consequenties voor Beleggingsondernemingen - AFM Anita

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 29 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken DEF i.v.m. agendapunt 4, 10, 16, 18 EU i.v.m. agendapunt 12, 13 EZ i.v.m. agendapunt 9 I&M i.v.m. agendapunt 7, 9 KR i.v.m.

Nadere informatie

FUNDERINGEN. EVALUATIE 31 december Datum : 16 april 2007 Redacteur : Wim Bellaart, Projectleider Funderingen

FUNDERINGEN. EVALUATIE 31 december Datum : 16 april 2007 Redacteur : Wim Bellaart, Projectleider Funderingen FUNDERINGEN EVALUATIE 31 december 2006 Datum : 16 april 2007 Redacteur : Wim Bellaart, Projectleider Funderingen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Voortgang onderzoek en herstel 3 3. Communicatie 11 4. Organisatie

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 1 november 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 5, 6 EU i.v.m. agendapunt 13 I&M i.v.m. agendapunt 7 Document:

Nadere informatie

BOSATEX. Nieuws & Actualiteiten! augustus 2014. www.bosatex.nl. bodemsanering textielreiniging

BOSATEX. Nieuws & Actualiteiten! augustus 2014. www.bosatex.nl. bodemsanering textielreiniging BOSATEX bodemsanering textielreiniging Nieuws & Actualiteiten! augustus 2014 www.bosatex.nl Bosatex: een hele zorg minder! Najaar 2014 veel onderzoeken en saneringen In het najaar van 2014 staan het afronden

Nadere informatie

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 De meest gestelde vragen en antwoorden zijn als volgt gerubriceerd: Project & planning Gevolgen voor u Riolering Grondwater(overlast) & drainage

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten ML Jeugd en WMO <3Dnieuws=middenlimburg.nu@mail128.suw14.mcdlv.net>

Samenwerkende gemeenten ML Jeugd en WMO <3Dnieuws=middenlimburg.nu@mail128.suw14.mcdlv.net> A.van Beerendonk Van: Samenwerkende gemeenten ML Jeugd en WMO namens Samenwerkende gemeenten ML Jeugd en WMO Verzonden:

Nadere informatie

Belangenvereniging Funderingsproblematiek f l postbus 192

Belangenvereniging Funderingsproblematiek f l postbus 192 Belangenvereniging Funderingsproblematiek f l postbus 192 r\r\nr\nr"t-ii-r DORDRECHT 330 AD Dordrecht e-mail: info@platformfundering.nl internet: www.platformfundering.nl Bankrek: 39.53.45.162 KvK 24320900

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 17 november 2015 16:25 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Spirato november 2015 Digitale leeszaal Van: Spirato [mailto:info=spirato.nl@mail63.suw11.mcdlv.net]

Nadere informatie

Beste lezer, Veel leesplezier! Tom Dehaene Gedeputeerde Vlaams-Brabant

Beste lezer, Veel leesplezier! Tom Dehaene Gedeputeerde Vlaams-Brabant Pieter-Jan Deheyder Van: Tom Dehaene Gedeputeerde Provincie Vlaams-Brabant namens Tom Dehaene Gedeputeerde Provincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Buurtaanpak funderingsproblemen Kleiwegkwartier Verslag informatieavond contactpersonen

Buurtaanpak funderingsproblemen Kleiwegkwartier  Verslag informatieavond contactpersonen Buurtaanpak funderingsproblemen Kleiwegkwartier www.goedgefundeerd.nl info@goedgefundeerd.nl Verslag informatieavond contactpersonen Datum: 2 december, 2015, 19:00 en 20:30 Locatie: Oranjekerk Aanwezig:

Nadere informatie

Rode. Kruis. District Fryskin. helpt direct. +c A part of the international Red Cross and Red Crescent Movernent

Rode. Kruis. District Fryskin. helpt direct. +c A part of the international Red Cross and Red Crescent Movernent Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Rode Kruis District Fryslân namens Rode Kruis District Fryslân dinsdag 12september2017 14:44 Statengriffie

Nadere informatie

Nieuwsbrief12 FUNDERINGEN. rol is nodig, omdat het proces van funderingsherstel

Nieuwsbrief12 FUNDERINGEN. rol is nodig, omdat het proces van funderingsherstel Nieuwsbrief12 FUNDERINGEN JULI 2004 In deze Nieuwsbrief Funderingen vindt u de subsidieregeling. De verschillende soorten subsidies en de wijze van aanvragen worden hierin beschreven. Bewaar dit inlegvel

Nadere informatie

Het herkennen en aanpakken van eventuele. funderingsproblemen. bij koop of verkoop van een woning

Het herkennen en aanpakken van eventuele. funderingsproblemen. bij koop of verkoop van een woning Het herkennen en aanpakken van eventuele funderingsproblemen bij koop of verkoop van een woning In gebieden met klei- en veenlagen zijn in het verleden houten paalfunderingen gebruikt. Soorten funderingen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Aansprakelijk stellen 2012.03.19 eerste uitgave

Aansprakelijk stellen 2012.03.19 eerste uitgave Aansprakelijk stellen 2012.03.19 eerste uitgave Inleiding Een van de eerste vragen bij (mogelijke) funderingsschade is vaak Wie kan ik hiervoor aansprakelijk stellen en hoe moet dat. Bij grondwatergerelateerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Rioolaanleg en onderhoud in klei- en veengebieden

Rioolaanleg en onderhoud in klei- en veengebieden Rioolaanleg en onderhoud in klei- en veengebieden Dit is een tekening uit het boek Behandeling van afvalwater. Handleiding bij de colleges van Prof. Ir. A. C. J. Koot uit 1971 Gemeenteriolen liggen over

Nadere informatie

KCAF. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Zijne excellentie de heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA Den Haag

KCAF. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Zijne excellentie de heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblemabek 0909201500001 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Zijne excellentie de heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA Den Haag Postbus 494 3430

Nadere informatie

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

Gemeenteraadsfractie Rotterdam Gemeenteraadsfractie Rotterdam Schriftelijke Vragen Voortvarend Funderingsherstel Aan het College van B&W van de Gemeente Rotterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Rotterdam, 11 juli 2014 Geacht College,

Nadere informatie

De fundering onder uw woning

De fundering onder uw woning De fundering onder uw woning Deze publicatie geeft algemene informatie over de fundering onder de woning, informatie over grondwater, mogelijke funderingsproblemen etc. 2006.11.02 Eerste uitgave 2007.01.10

Nadere informatie

helpt direct Looienga, Martina Van:

helpt direct Looienga, Martina Van: Looienga, Martina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Rode Kruis District Fryslân namens Rode Kruis District Fryslân maandag 29 februari 2016

Nadere informatie

KENING fan e Greide. In november twee debat-avonden! Komt u ook? Nieuwe generatie. Wat kunnen burgers. onderzoekers legt vinger op zere plek

KENING fan e Greide. In november twee debat-avonden! Komt u ook? Nieuwe generatie. Wat kunnen burgers. onderzoekers legt vinger op zere plek aan de nieuwsbrief afmelden. Bekijk hem dan in uw browser. deze nieuwsbrief in het vervolg niet wilt ontvangen kunt u zich onder goed weergegeven? Hierbij ontvangt ii de nieuwsbrief van Kening Jan e Greide.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk 2015Z17139 en 2015Z17325

Nadere informatie

VISIONARY CLUB EUROPE

VISIONARY CLUB EUROPE View this email in your browser Beste allemaal, Het volgende evenement komt er alweer aan en wat een evenement! Heel blij zijn we met de inzet van de creatieve enthousiastelingen van ArtEZ Academie Arnhem.

Nadere informatie

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen Directie Beleidsontwikkeling Stedelijke Vernieuwing Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne

Nadere informatie