Agenda overlegvergadering OPR Koers VO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda overlegvergadering OPR Koers VO"

Transcriptie

1 Agenda overlegvergadering OPR Koers VO Datum : 16 januari 2014 Tijd : uur uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 1 Agenda 1. Welkom en mededelingen 2. Vaststelling agenda 3. Kennismaking 4. Verslag overlegvergadering OPR van 14 november 2013 (zie bijlage) 5. Bespreking concept Ondersteuningsplan (zie bijlage) 6. Voordracht lid van de Raad van Toezicht (toelichting Joke Snoeijenbos) 1 7. Bespreken/vaststellen huishoudelijk reglement OPR (zie bijlage) 8. Benoemen voorzitter en vicevoorzitter OPR 9. Wat verder ter tafel komt (OOGO 16 december) 10. Rondvraag Joke Snoeijenbos Bureau Koers VO T E

2 Verslag overlegvergadering OPR-Koers VO Datum: Aanwezig namens oudergeleding: José Vermeer (Stg. Kavor), Michel Eerhart (Stg. Krimpenerwaard College), Pieter Kleinschmidt (Stg Ond.groep Zuid-Hollandse Waarden), Simone t Hart (Stg. Edudelta), Yvonne Pieterson (Stg. VO Capelle a/d IJssel) Aanwezig namens personeelsgeleding: Adrienne Buschmann (Stg. Grafisch Lyceum), Anita von Eugen ( Stg. Wellant), Dirk Oosthoek (Ver. CVO Rotterdam), Dirk de Witte (Stg. Horizon), Hanne van Asch (Stg. Vrije Scholen),Olga Beumer (Stg. LMC), Petra van Belle (Ver. CVO Hoeksche Waard) Aanwezig namens SWV Koers VO: Marieke Dekkers (lid CvB), Jaap van der Have (vz CvB), Marijke Kwakernaak (verslag), Joke Snoeijenbos (ambtelijk secretaris OPR) Aanwezig als toehoorder: Thea de Groen (Stg. LMC) Afwezig: Mondo Barends (Stg. OVO Hoeksche Waard, met afmelding), P. Rijsdijk (Stg. Yulius) 1. Welkom en mededelingen. De voorzitter van het CvB opent de bijeenkomst om en heet allen van harte welkom. Fijn dat 12 van de 14 leden aanwezig zijn. De besturen van de nog openstaande zetels zijn geïnformeerd over de aard van hun zetel (ouder/leerling of personeel). 4 besturen hebben aangegeven geen kandidaten te leveren. Het CvB spreekt de wens uit dat de nog resterende 6 zetels snel ingevuld zullen worden. Gezien de beperkte ruimte en het feit dat het aantal leden van OPR nog groter kan worden, wordt een andere vergaderruimte overwogen. Mededelingen CvB: afmelding van Mondo Barends (Stg. OVO Hoeksche Waard) CvB: 16 december jl. heeft het OOGO (op overeenstemmingsgericht overleg) met de 14 gemeenten plaatsgevonden. Toelichting volgt bij bespreking van het Ondersteuningsplan. CvB: daar er nog geen voorzitter is benoemd, zit de voorzitter van het CvB deze vergadering bij uitzondering voor. Benoeming van een voorzitter is geagendeerd voor punt Vaststelling agenda Het CvB stelt voor de facilitering van personeel (onderwerp komend uit het vorige overleg) te behandelen bij agendapunt 7, huishoudelijk reglement. Met akkoordbevinding van dit voorstel wordt de agenda vastgesteld. 3. Kennismakingsronde Aangezien er veel nieuwe deelnemers zijn, wordt een korte voorstelronde gehouden. 4. Verslag overlegvergadering OPR van 14 november 2013 N.a.v. en Tekstueel; OPR: pag. 1 punt 2. Informeert naar de betekenis van ECSO en vraagt of deze afkorting kan worden opgenomen in de begrippenlijst bij het Ondersteuningsplan. Het lid van de CvB geeft toelichting: ECSO staat voor Expertise Centrum Speciaal Onderwijs en is de naam van het REC cluster 3 en 4. OPR: n.a.v. pag. 1 namen aan- en afwezigen. Voorgesteld wordt ook de geleding (ouder/leerling, personeel) te vermelden. Voorstel wordt aangenomen. OPR : n.a.v. pag. 1. legitimiteit OPR. Het zou wenselijk zijn om goede afspraken te maken over quorum en besluitvorming. Het CvB geeft aan dat de huidige OPR uit 14 leden bestaat en dat dit de volledige OPR is op dit moment. OPR: n.a.v. pag 2. Legaliteit herkiesbaar stelling. Heeft het genoemde artikel niet teruggevonden in reglement en blijft vraagtekens houden bij legaliteit (in strijd WMS). Het CvB geeft aan dat er 2 reglementen zijn: huishoudelijk reglement (vaststelling geagendeerd bij punt 7) en het OPR reglement.

3 Afgesproken is dit schooljaar met de door de werkgroep OPR bekrachtigde versie te werken. In de vergadering van 16 juni 2014 wordt het reglement geëvalueerd en kunnen eventueel wijzigingen worden voorgesteld. OPR: n.a.v. pag 2 punt 5. Mandatering. Voorgesteld wordt een sjabloon op te stellen en deze op de site te plaatsen. Het voorstel wordt aangenomen. OPR: n.a.v. pag 2. punt 5. Verzenden stukken. Besloten wordt grote stukken per post te versturen. De OPR leden laten via de mail weten op welk adres zij de grote stukken willen ontvangen (school of privéadres). Deze regel geldt niet voor de toehoorders. OPR: n.a.v. pag. 3 punt 6 Nul versie versus 1 e concept Ondersteuningsplan Het CvB geeft aan dat dit 2 verschillende versies zijn. Aan de 1 e concept versie is een lang traject van overleg /raadpleging voorafgegaan en zo is de nul versie doorontwikkeld tot het 1 e concept. OPR: N.a.v. pag 3 punt 7 vergaderdata. CvB stelt voor om minimaal 2x per jaar bij elkaar te komen. Formeel is het niet nodig, maar het CvB hecht er waarde aan om de OPR betrokken te houden bij het hele proces en regelmatig bij te praten. Na behandeling van de actielijst wordt het verslag vastgesteld. 5. Bespreking Concept Ondersteuningsplan Het CvB geeft toelichting op de afgelopen periode. Op 16 december is het concept besproken met de wethouders van de 14 gemeenten (op overeenstemming gericht overleg). De gemeenten gaven aan versneld te willen werken aan een protocol thuiszitters en afspraken te willen maken over een verbindingsofficier. Deze laatste moet zorgen dat er een goede verbinding komt tussen onderwijs (school) en alle verantwoordelijkheden in het kader van jeugdzorg. Ook geven zij aan regelmatig op ambtelijk niveau te willen overleggen en minimaal 1 x per jaar op bestuurlijk niveau. Daarnaast is er met de 7 Samenwerkingsverbanden PO overleg geweest. Voor eind januari staat nieuw overleg gepland en in dit overleg zullen de uit te werken thema s voor de komende 4 jaar worden vastgesteld. 3 De opmerkingen uit deze overleggen op het concept Ondersteuningsplan worden verwerkt in een volgende versie die aan de OPR wordt toegestuurd. Afgesproken wordt de gewijzigde tekst in kleur (blauw) aan te geven. Het tijdschema wordt besproken. Vastgesteld wordt dat er nog 2 momenten zijn waarop de OPR kan reageren. De OPR informeert of het toegestaan is (en gefaciliteerd wordt) het plan ter beoordeling aan een specialist (bond, jurist) voor te leggen. Het CvB geeft aan dat de juridische beoordeling ook al op bestuurlijk niveau plaatsvindt. De OPR mag het plan aan b.v. een bond voorleggen, hopelijk is daarvoor voldoende tijd beschikbaar. De komende tijd vindt al toetsing plaats: De inspectie houdt eind mei 2014 een simulatie toets en in maart 2014 vindt een praktijktoets door de VO Raad en het landelijk platform Samenwerkingsverbanden plaats. Naast de eerdergenoemde partijen zal ook overleg met het MBO plaatsvinden. Er wordt al gesproken met het Zadkine en Albeda maar er moet nagedacht worden hoe dit met de vakscholen georganiseerd kan worden. Vanuit de OPR wordt aangegeven dat het moeilijk is ja te zeggen op een stuk, dat men op dit moment nog onvoldoende begrijpt. Er ligt een grote uitdaging bij het CvB om het Ondersteuningsplan begrijpelijk te maken aan de OPR. Er wordt een opmerking gemaakt over de financiën. Het blijkt dat de eerste 2 jaar negatief zullen eindigen. Het CvB geeft aan dat de financiële gegevens voorlopig en onder voorbehoud zijn, waarbij in ieder geval duidelijk is dat de jaren daarna wel positief zullen eindigen. Voor een reëel beeld is het CvB in afwachting van cijfers van het Ministerie. Door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de RvT is uitgesproken dat een negatief saldo niet wenselijk is. De OPR vraagt of het in een volgende vergadering mogelijk is de balans en onderliggende stukken in te zien. Het CvB geeft aan hier geen bezwaar tegen te hebben.

4 Inhoudelijke bespreking Ondersteuningsplan. Opmerkingen: - Pag. 2. Afhankelijk van het landelijk tijdpad.. Gezien het feit dat er nog onzekerheden zijn, is het moeilijk goedkeuring te geven als OPR. Het CvB geeft aan dat deze alinea betrekking heeft op de bekostiging PrO en Lwoo. Deze gelden komen ook bij het SWV te liggen. Een concept wet is nog in behandeling. Omdat er sprake is van een organisatie in opbouw, zullen er meer wijzigingen komen; wijzigingen in het Ondersteuningsplan worden altijd besproken met de OPR. - Hfd elke jongere krijgt boeiend en passend onderwijs. Opgemerkt wordt dat puberende jongeren een andere opvatting hierover kunnen hebben. Geadviseerd wordt dit boeiend te veranderen in uitdagend. - Hfd geld volgt de leerling. Gesproken wordt over de veranderingen ambulante begeleiding waarbij de gelden niet meer aan de leerling gebonden zullen zijn, maar grotendeels ten goede zullen komen van de scholen. Scholen krijgen de regie. Er komen arrangementen (wat heeft leerling nodig en hoe wordt dit vorm gegeven). Uitgangspunt is 1 gezicht per school, waarbij de ambulant begeleider wordt omgeschoold tot begeleider passend onderwijs (meer generalist). De 1 e 2 jaar loopt de huidige financiering door, maar daarna zal er een ander verdeelmodel komen. Vanuit de OPR wordt aandacht gevraagd voor grijze gebied naast de rugzakleerlingen. Het is goed te constateren dat door de veranderingen juist daar meer mogelijk is. Ook moet gekeken worden naar de bekostiging van de Internationale Schakel Klas (ISK) leerlingen. - Zoals ook besproken in het vorige overleg brengt de OPR opnieuw het klachtenloket in. Er moet een onafhankelijke mogelijkheid zijn waar ouders, leerlingen maar ook personeel terecht kunnen. Over de positie van het Koersloket t.a.v. ouders wordt in dit kader momenteel nagedacht, aldus het CvB. Dilemma is dat het Koersloket in eerste instantie bedoeld is voor de scholen. Wellicht dat hier een rol ligt voor de (landelijke) Onderwijsconsulenten. (www.onderwijsconsulenten.nl) - Gesproken wordt over klachtenbehandeling door de OPR; moet er nagedacht worden over een postadres OPR? Klachtenbehandeling moet niet neergelegd worden bij de OPR, aldus het CvB. Wettelijk is het SWV verplicht een klachtenprocedure op te stellen en de OPR zal in geval van klachten geïnformeerd worden over de behandeling van deze klachten. - Gesproken wordt over het spiegeltjes project. Dit is een bestaand project waarbij scholen onder begeleiding van een externe adviseur een kijkje in elkaars zorgkeuken krijgen. Uit ervaring blijkt dat scholen dit project als zeer positief ervaren. Het is de ambitie van het SWV om veel verantwoordelijkheden bij de scholen neer te leggen, maar deze verantwoordelijkheden zullen met b.v. interne audits of zo n spiegeltjes traject bewaakt gaan worden. Maar ook hier moet over de daadwerkelijke uitvoering verder worden nagedacht. - Hfd geld volgt de leerling. Geïnformeerd wordt waarom het geld naar het OPDC gaat, terwijl daar al gelden zijn voor de specialistische hulp. Het CvB geeft een toelichting op de financiële route bij de overgang van het reguliere vo naar vso of OPDC. Voorgesteld wordt de tekst hierover te verduidelijken. 4 Gezien de tijd wordt gestopt met verdere behandeling van het Ondersteuningsplan. Besloten wordt de reacties op het plan via de mail te delen, zodat zij in de volgende vergadering eventueel nog behandeld kunnen worden. 6. Voordracht lid Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden uit de Algemene Leden Vergadering (de schoolbesturen) en 1 lid voorgedragen vanuit de OPR. Door de Raad van Toezicht is een concept profiel opgesteld. De kandidaat moet iemand zijn die op bestuurlijk niveau kan meepraten. Kan geen lid van de OPR zijn. Mag zijn uit alle geledingen (b.v. ook jeugdzorg). In de huidige RvT is zowel het reguliere VO ( 4 zetels, waarvan 1 vacant) en het VSO (2 zetels) vertegenwoordigd. Besloten wordt dat alle leden van de OPR in hun eigen werkveld zullen informeren. Het concept profiel wordt rondgestuurd. Daarnaast hebben 2 leden zich aangemeld om de kandidaatstelling samen met secretaris voor te bereiden. 7. Bespreken/vaststellen huishoudelijk reglement OPR Gezien de tijd wordt besloten dit onderwerp door te schuiven naar de volgende vergadering.

5 Wel wordt de facilitering personeelsleden OPR besproken. Het CvB heeft een voorkeur voor 1 regeling voor de personeelsleden en stelt voor dezelfde bekostiging als bij de oudergeleding aan te houden. Na overleg wordt besloten dat de personeelsleden individueel kunnen aangeven of zij dit onder de normjaartaak laten vallen of kiezen voor een geldelijke vergoeding. Volgende vergadering wordt een inventarisatie gemaakt. 8. Benoemen voorzitter en vicevoorzitter OPR Er heeft zich 1 OPR-lid (personeel) kandidaat, Dirk Oosthoek, gesteld als voorzitter. Zijn benoeming wordt door de vergadering aangenomen. Ter vergadering stelt zich een ouder-lid, Michel Eerhart, beschikbaar als vicevoorzitter. Ook zijn voordracht wordt aangenomen. 9. Wat verder ter tafel komt Door de OPR wordt het digitale overdracht systeem van OSO (overstapservice onderwijs) ter sprake gebracht. 10. Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter van het CvB sluit de vergadering om uur. 5

6 Actielijst: ECSO opnemen op begrippenlijst Koers VO Bij aan/afwezigen de geleding vermelden Koers VO Opstellen Sjabloon t.b.v. mandatering Koers VO, 11 februari 2014 Doorgeven adres voor ontvangst grote stukken OPR, allen, voor 24 januari 2014 OP Hfd Elke leerling heeft recht op boeiend en Koers VO, 11 februari 2014 passend onderwijs. Voorstel boeiend om te zetten in uitdagend. OP Hfd geld volgt de leerling Voorstel tekst Koers VO, februari 2014 te verduidelijken Mail reactie op het Ondersteuningsplan via OPR, allen voor 11 februari 2014 Voorstel mogelijke kandidaten lid Raad van Toezicht OPR, allen voor 11 februari 2014 Nadenken en bepalen wijze van facilitering OPR, personeelsgeleding 6

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

Aanwezig namens personeelsgeleding: Anita von Eugen ( Stg. Wellant), Dirk Oosthoek(vz OPR) (Ver. CVO Rotterdam), Jet Valk (Stg.

Aanwezig namens personeelsgeleding: Anita von Eugen ( Stg. Wellant), Dirk Oosthoek(vz OPR) (Ver. CVO Rotterdam), Jet Valk (Stg. Notulen overlegvergadering Bestuur SWV Koers VO en OPR-Koers VO (vastgesteld: 14-04-2015) Datum: 29-01-2015 Aanwezig namens oudergeleding: José Vermeer (Stg. Kavor), Michel Eerhart (vice vz OPR, Stg. Krimpenerwaard

Nadere informatie

Het verslag wordt inachtneming van de tekstuele aanpassing vastgesteld.

Het verslag wordt inachtneming van de tekstuele aanpassing vastgesteld. Overlegvergadering Bestuur SWV Koers VO en OPR-Koers VO Datum: 30-09-2014 (vastgesteld 29-01-2015) Aanwezig namens oudergeleding: José Vermeer (Stg. Kavor), Michel Eerhart (vice vz, Stg. Krimpenerwaard

Nadere informatie

Aanwezig namens SWV Koers VO: Marijke Kwakernaak (verslag), Jaap van der Have (vz CvB), Joke Snoeijenbos (bestuurssecretaris )

Aanwezig namens SWV Koers VO: Marijke Kwakernaak (verslag), Jaap van der Have (vz CvB), Joke Snoeijenbos (bestuurssecretaris ) Notulen overlegvergadering Bestuur SWV Koers VO en OPR-Koers VO Datum: 23-06-2015 Aanwezig namens oudergeleding): Michel Eerhart (vice vz OPR, Stg. Krimpenerwaard College), Anneke Lubbers (OZHW), Yvonne

Nadere informatie

Notulen overlegvergadering Bestuur SWV Koers VO en OPR-Koers VO Datum: 11 april 2017

Notulen overlegvergadering Bestuur SWV Koers VO en OPR-Koers VO Datum: 11 april 2017 Notulen overlegvergadering Bestuur SWV Koers VO en OPR-Koers VO Datum: 11 april 2017 Aanwezig namens oudergeleding): Belinda van der Aa (Stg. BOOR), Michel Eerhart (vz OPR, Stg. Krimpenerwaard College),

Nadere informatie

1. Welkom De voorzitter van de OPR opent de overlegvergadering en heet de vertegenwoordiging vanuit het bestuur welkom.

1. Welkom De voorzitter van de OPR opent de overlegvergadering en heet de vertegenwoordiging vanuit het bestuur welkom. Notulen overlegvergadering Bestuur SWV Koers VO en OPR-Koers VO Datum: 8 november 2016 Aanwezig namens oudergeleding): Belinda van der Aa (Stg. BOOR), Michel Eerhart (vz OPR, Stg. Krimpenerwaard College),

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

De voorzitter informeert de aanwezigen dat Marjan afwezig is tot en met de kerstvakantie. De secretaris en voorzitter verzorgen een bloemetje.

De voorzitter informeert de aanwezigen dat Marjan afwezig is tot en met de kerstvakantie. De secretaris en voorzitter verzorgen een bloemetje. VERGADERVERSLAG Betreft : Vergadering ondersteuningsplanraad Datum : Plaats : de Linie 7J, Capelle aan den IJssel Tijd : 19.30 21.30 uur Aanwezig : Ilse Dubbelaar, Daphne Konz, Miriam Lagerwaard, Karin

Nadere informatie

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR)

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR) Jaarverslag 2014 Ondersteuningsplanraad (OPR) Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is de Ondersteuningsplanraad (OPR)? 3. Samenstelling OPR 4. Jaarverslag 2014 1. Inleiding Hier ligt het eerste jaarverslag van de

Nadere informatie

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan.

1. Opening. 2. Presentatie over de kern van het concept Ondersteuningsplan. 3. Bespreken van het concept Ondersteuningsplan. Verslag Op Overeenstemming Gericht Overleg tussen het Samenwerkingsverband 20-01 PO en de gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld d.d. 24 januari 2014. 1. Opening. De voorzitter

Nadere informatie

JAARVERSLAG OPR

JAARVERSLAG OPR JAARVERSLAG 2014-2015 OPR Emmeloord, oktober 2015 Inhoud Inleiding 1 De OndersteuningsPlanRaad (OPR) 2 Samenstelling OPR 2015 3 Jaarverslag 4 Contactinformatie 6 Inleiding Dit jaarverslag van de OPR van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ONDERSTEUNINGSPLANRAAD

JAARVERSLAG 2013 ONDERSTEUNINGSPLANRAAD JAARVERSLAG 2013 ONDERSTEUNINGSPLANRAAD Utrecht, april 2014 1 INHOUD VOORWOORD. 3 INLEIDING.5 SAMENSTELLING ONDERSTEUNINGSPLANRAAD..6 JAARVERSLAG.7 2 VOORWOORD In dit voorwoord wil ik als voorzitter van

Nadere informatie

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Verslag OPR vergadering d.d. 8 november 2016 19:30 uur. Locatie: Odysseuslaan 2, Eindhoven Aanwezig: dhr. J. Raijmakers dhr. R. van den Hove mevr.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014 Ondersteuningsplanraad SWV Helmond-Peelland VO

Jaarverslag 2013/2014 Ondersteuningsplanraad SWV Helmond-Peelland VO Jaarverslag 2013/2014 Ondersteuningsplanraad SWV Helmond-Peelland VO Helmond, juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenstelling ondersteuningsplanraad 3 Enquête onder OPR-leden 4 Jaarverslag 7 1 Inleiding

Nadere informatie

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Verslag OPR vergadering d.d. 22 september 2016 CONCEPT 19:30 uur. Locatie: BS De Regenboog, Son en Breugel Aanwezig: dhr. J. Raijmakers Personeelsgeleding

Nadere informatie

Jaarverslag OPR

Jaarverslag OPR Jaarverslag OPR 2013-2014 2014-2015 Inleiding Hier ligt het eerste jaarverslag van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van de Stichting Passenderwijs (samenwerkingsverband PO 26.04) over de cursusjaren 2013-2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg JAARVERSLAG OPR 2014 Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kindkracht Regio Voorne Putten Rozenburg Vastgesteld op 26-03-2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1 Jaarverslag 2013-2014 van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke Jaarverslag Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat doet de MR 4 3. Leden van de Medezeggenschapsraad in 2013 2014 6 4.

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013

Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Reglement Ondersteuningsplanraad Plein 013 Preambule: Dit reglement is, op voordracht van de werkgroep Inrichting OPR, opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Plein 013. In deze Ondersteuningsplanraad

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

3. Concept verslag vergadering 14 december 2015 vaststelling (in uw bezit)

3. Concept verslag vergadering 14 december 2015 vaststelling (in uw bezit) Gemeenteschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Assen Notulen vergadering GMR Maandag 1 februari 2016 Locatie: obs Het Sterrenschip Aanwezig/Afwezig Oudergeleding Personeelsgeleding Overig José Hoekstra

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO DELFLANDEN, Vastgesteld in de OPR vergadering dd.18 februari 2014

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO DELFLANDEN, Vastgesteld in de OPR vergadering dd.18 februari 2014 REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO DELFLANDEN, 28.09 Vastgesteld in de OPR vergadering dd.18 februari 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

MR Jaarverslag

MR Jaarverslag MR Jaarverslag 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Haarschool over het schooljaar 2014/2015. Met dit verslag legt de MR formeel verantwoording af

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 ONDERSTEUNINGSPLANRAAD

JAARVERSLAG 2015 ONDERSTEUNINGSPLANRAAD JAARVERSLAG 2015 ONDERSTEUNINGSPLANRAAD Ruben Bloemen Utrecht, mei 2016 1 INHOUD. INLEIDING 3 SAMENSTELLING ONDERSTEUNINGSPLANRAAD 3 JAARVERSLAG 4 2 INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag van de OPR Sterk

Nadere informatie

Voorstel reglement ondersteuningsplanraad SWV PO Friesland

Voorstel reglement ondersteuningsplanraad SWV PO Friesland Voorstel reglement ondersteuningsplanraad SWV PO 21.01 Friesland Preambule: Dit OPR-reglement is opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband PO 21.01 Friesland. Er vindt een formeel evaluatiemoment

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs

Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs mei 2013 Statuut medezeggenschap bestuur met meerdere scholen in het primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Cambium te Heerde Preambule Het bestuur van Stichting Cambium en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ).

Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO te Groningen ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VO Medezeggenschapsreglement van Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01 te Groningen ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 1. Preambule Het bestuur van de stichting confessioneel onderwijs Leiden en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van

Nadere informatie

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze Procedure 2 wordt verstaan onder

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 13 april 2010

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 13 april 2010 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAADVERGADERING 13 april 2010 Aanwezig Rol Ingrid Nauta Y Team Joost Stekelenburg N Team Edward Kleinjan Y Secretaris Michel v.d. Meulen Y Ouder Anja Brugman Y Ouder Wim Boog Y

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen. Notulen MR vergadering 2 november 2015 Aanwezig: Sanne, Michiel, Annet, Folkert en Marielle. Afwezig: Natascha en Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 15-11-2015 1. Welkom: Michiel heet

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad OBO-WBR 13-12-2011/M. Vlamings 1 Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant d.d. 13-12-2011. Aanwezig: Els Boons, Margo Fassaert, Eric van den Heiligenberg, Frans Hendrickx, Erica

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

Landelijke bijeenkomst bedrijfsvoering

Landelijke bijeenkomst bedrijfsvoering Landelijke bijeenkomst bedrijfsvoering 11 maart 2015 Even kennismaken Programma 09.00-09.10 Welkom en centrale inleiding 09.10-09.20 Instellen kennisgroep financials 09.20-09.35 Toelichting hoofdprocessen

Nadere informatie

Notulen deelraad Odyzee

Notulen deelraad Odyzee Notulen deelraad Odyzee Datum 12 april 2016 Locatie Kloetinge Aanwezig Heidi, Janneke, Marieke, Matthieu, Suzanne ( og), Paul ( og), Tonia, Kim, Marcel Voorzitter Matthieu Notulist Marcel status Info:

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Handreiking. Scholieren en medezeggenschap passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Thomas Slooijer

Handreiking. Scholieren en medezeggenschap passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Thomas Slooijer Handreiking steunpunt Scholieren en Thomas Slooijer September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Schoolondersteuningsprofiel en 4 2.1 De raad 4 2.2 Hoe kan ik als scholier meepraten over het ondersteuningsprofiel?

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING

INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING INFORMATIE OVER DE NIEUWE STRUCTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN SPOOR EN OPSO EN KANDIDAATSTELLING Wat doet de (G)MR Indien een bestuur meer dan twee scholen in standhoudt, is het bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR

Huishoudelijk reglement MR Huishoudelijk reglement MR Versie: 1.0 Datum: januari 2012 Inhoudsopgave 0. Introductie...3 1. Taakomschrijvingen...3 2. Wijze van bijeenroepen van vergaderingen...5 3. Wijze van opstellen van de agenda...5

Nadere informatie

Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO

Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO Reglement ondersteuningsplanraad SWV Utrecht PO Preambule: Dit OPR-reglement is opgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband Utrecht PO. Er vindt een formeel evaluatiemoment plaats binnen een

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond

Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Medezeggenschapsstatuut van het samenwerkingsbestuur stichting Swalm en Roer te Roermond Preambule Het CvB van stichting Swalm en Roer en de GMR, van de volgende scholen: Openbare scholen: 1. OBS Aan de

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel

Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel Bijlage 4: Uitwerking compensatiemaatregel AWBZ Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 02-06- 2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur PPO Rotterdam 25 juni 2014

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad

Algemene informatie Studentenraad Algemene informatie Studentenraad 2013 Summa College Inleiding Sinds maart 2011 is er een studentenraad binnen Summa College. De overheid heeft de mbo scholen (roc s) de opdracht gegeven om een studentenraad op te richten. De studenten

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 Bijlage 3 Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 Preambule Dit reglement is in september 2013 opgesteld door het bestuur van het

Nadere informatie

1. Opening Mascha zit deze vergadering voor in verband met afwezigheid Eric (voorzitter); en opent de vergadering.

1. Opening Mascha zit deze vergadering voor in verband met afwezigheid Eric (voorzitter); en opent de vergadering. Notulen MR-vergadering 16 juni 2015 Afmelding: Eric Afwezig: - Actielijst 1. Opening Mascha zit deze vergadering voor in verband met afwezigheid Eric (voorzitter); en opent de vergadering. 2. Vaststelling

Nadere informatie

Evaluatie POVO 2014-2015

Evaluatie POVO 2014-2015 Evaluatie POVO 2014-2015 Auteurs: Hilde van Baal, Marit van Luijn Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Overstapprocedure en planning... 3 2. Document Planning en overstapprocedure... 3 3. Opbouw overstapdossier

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

Notulen vergadering Datum: 24 november Tijd: 20.00 22.00 uur. Agendapunten. Pagina 1 van 8

Notulen vergadering Datum: 24 november Tijd: 20.00 22.00 uur. Agendapunten. Pagina 1 van 8 Notulen vergadering Datum: 24 november Tijd: 20.00 22.00 uur Locatie: Eygelshoven Aanwezig: Mike, Ilona, Nicolle, Ron, Marjorie, Petra Afwezig met kennisgeving: Jessy, Diana. Verder aanwezig: Aly ten behoeve

Nadere informatie

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten

MR: Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 05 juli 2017 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Marielle Aendenroomer, Geerten van Eldik, Carlien Schouten Managementteam: Toor Afwezig: OV de bijzige

Nadere informatie

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs versie juni 2014 I II Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, statutair

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P

Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Medezeggenschapsstatuut OPR en MR-P Samenwerkingsverband IJssel Berkel Vastgesteld door bestuur: 20 april 2015 Datum 20 april 2015 Versie 20150420 Pagina 1 van 7 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Schooljaar

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Schooljaar Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Schooljaar 2015-2016 Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland Vastgesteld op 14 november 2016 info@swvkopvannoordholland.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND KOERS VO

REGLEMENT VAN DE ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND KOERS VO REGLEMENT VAN DE ONDERSTEUNINGSPLANRAAD VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND KOERS VO Preambule: Dit reglement van de Ondersteuningsplanraad is in juni 2013 vastgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 23 maart 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha en Marielle. Afwezig: Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 1 april 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19.

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19. Valentijndal 3 5551 CT Valkenswaard Tel. 0402019753 Website: www.hbvvalkenswaard.nl email: info@hbvvalkenswaard.nl Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

Bijeenkomst 22 juni 2017

Bijeenkomst 22 juni 2017 Notitie Rekenkamercommissie AOGW Bijeenkomst 22 juni 2017 Aan Raadswerkgroep Rekenkamercommissie Aalten, Oost-Gelre, Winterswijk Vught, 19 juni 2017 Van Dr. Igno Pröpper www.partnersenpropper.nl www.opgavengestuurdwerken.nl

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SAMENWERKINGSVERBAND PO 2502 OOST-ACHTERHOEK WINTERSWIJK Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 2203 Nummer 2, oktober 2013 Op 1 augustus 2014 treedt de wetgeving Passend Onderwijs in werking. Nog 9 maanden en dan is het zover. Welke ontwikkelingen

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Jaarverslag MR MBS Schooljaar

Jaarverslag MR MBS Schooljaar Jaarverslag MR MBS Schooljaar 2014-2015 MBS Eindhoven Juni 2015 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de MR over het schooljaar 2014-2015. Dit document geeft inzicht in de bespreekpunten en besluiten

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg JAARVERSLAG OPR 2015 Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg OndersteuningsPlanRaad Samenwerkingsverband Kindkracht Regio Voorne Putten Rozenburg Vastgesteld op 22-03-2016

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1.

De samenstelling van de BBMR per december 2016 is opgenomen in bijlage 1. Jaarverslag 2016 BBMR-VO Almeerse Scholen Groep (ASG) Inleiding De BBMR VO van ASG (de bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs) werkt met een eigen reglement, statuut en huishoudelijk

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

Notulen OPR PassendWijs dinsdag 18 februari 2014

Notulen OPR PassendWijs dinsdag 18 februari 2014 Notulen OPR PassendWijs dinsdag 18 februari 2014 Voorzitter: Tamara Bulters Secretariaat: Ernest Tubbing Aanwezig: Nieke Boekelman, Tamara Bulters, Bert Burkels, Eric Derksen, Anita Gerritsen, Martin van

Nadere informatie

Ondersteuningsplan PO-VO

Ondersteuningsplan PO-VO Ondersteuningsplan PO-VO Aanleiding: labels In 10 jaar tijd (2003 2013): * Rugzakleerlingen: van 11.000 naar 39.000 leerlingen. * SO leerlingen: van 54.000 naar 68.000 leerlingen. In 5 jaar tijd (2007

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 9 februari 2015 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel Aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans x Marcel Hofstee Afw. Paul Moltmaker

Nadere informatie

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Verslag OPR vergadering d.d. 28 maart 2017 19:30 uur. Locatie: Odysseuslaan 2 te Eindhoven Aanwezig: dhr. J. Raijmakers mevr. C. Rijnen dhr. R. van

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota. Overleg Passend Onderwijs Noord- Limburg en Midden- Limburg : Philips, P.A.H.M.

Toelichting BenW-adviesnota. Overleg Passend Onderwijs Noord- Limburg en Midden- Limburg : Philips, P.A.H.M. Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Overleg Passend Onderwijs Noord- Limburg en Midden- Limburg Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Philips, P.A.H.M. Datum vergadering

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND

REGLEMENT ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO WEST-FRIESLAND Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs West-Friesland (27.02) Secretariaat Postbus 3057 1620 GB HOORN Tel/fax: 0229 210 666 Mobiel: 06 519 36 727 e-mail: secretariaat@praktijkschoolwf.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden)

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden) Ondersteuningsplan SPPOH (PO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Ons kenmerk 10.1461895

Ons kenmerk 10.1461895 gemeente WW w Oosterhout Fractie GroenLinks t.a.v. de heer W.J.W.A. van der Zanden Hoogstraat 6 4901 PK OOSTERHOUT Datum 13 januari 2015 Uw kenmerk Ons kenmerk 10.1461895 In behandeling bij a.burqer(5)oosterïiout.nl

Nadere informatie

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven

OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven OPR Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Eindhoven Verslag OPR vergadering d.d. 12 oktober 2016 CONCEPT 02 19:30 uur. Locatie: BS De Regenboog, Son en Breugel Aanwezig: dhr. J. Raijmakers mevr. H.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Beoogde bestuurlijke fusie tussen de Stichting OPOCK en de Stichting VOCA Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De beoogde bestuurlijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk.

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk. Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van De Regenboog, school voor katholiek basisonderwijs en peuterspeelzaal, te Rotterdam en vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 10 november 2014.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA...4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...5

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015. Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam Jaarverslag Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2014-2015 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze (2014-2015) 4 4. Bezetting

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw. L.P.C.M. Barské-van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ONDERSTEUNINGSPLANRAAD

JAARVERSLAG 2014 ONDERSTEUNINGSPLANRAAD JAARVERSLAG 2014 ONDERSTEUNINGSPLANRAAD Utrecht, mei 2015 1 INHOUD. INLEIDING 3 SAMENSTELLING ONDERSTEUNINGSPLANRAAD 3 JAARVERSLAG 4 2 INLEIDING Voor u ligt het tweede jaarverslag van de OPR Sterk VO Utrecht,

Nadere informatie