Agenda overlegvergadering OPR Koers VO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda overlegvergadering OPR Koers VO"

Transcriptie

1 Agenda overlegvergadering OPR Koers VO Datum : 16 januari 2014 Tijd : uur uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 1 Agenda 1. Welkom en mededelingen 2. Vaststelling agenda 3. Kennismaking 4. Verslag overlegvergadering OPR van 14 november 2013 (zie bijlage) 5. Bespreking concept Ondersteuningsplan (zie bijlage) 6. Voordracht lid van de Raad van Toezicht (toelichting Joke Snoeijenbos) 1 7. Bespreken/vaststellen huishoudelijk reglement OPR (zie bijlage) 8. Benoemen voorzitter en vicevoorzitter OPR 9. Wat verder ter tafel komt (OOGO 16 december) 10. Rondvraag Joke Snoeijenbos Bureau Koers VO T E

2 Verslag overlegvergadering OPR-Koers VO Datum: Aanwezig namens oudergeleding: José Vermeer (Stg. Kavor), Michel Eerhart (Stg. Krimpenerwaard College), Pieter Kleinschmidt (Stg Ond.groep Zuid-Hollandse Waarden), Simone t Hart (Stg. Edudelta), Yvonne Pieterson (Stg. VO Capelle a/d IJssel) Aanwezig namens personeelsgeleding: Adrienne Buschmann (Stg. Grafisch Lyceum), Anita von Eugen ( Stg. Wellant), Dirk Oosthoek (Ver. CVO Rotterdam), Dirk de Witte (Stg. Horizon), Hanne van Asch (Stg. Vrije Scholen),Olga Beumer (Stg. LMC), Petra van Belle (Ver. CVO Hoeksche Waard) Aanwezig namens SWV Koers VO: Marieke Dekkers (lid CvB), Jaap van der Have (vz CvB), Marijke Kwakernaak (verslag), Joke Snoeijenbos (ambtelijk secretaris OPR) Aanwezig als toehoorder: Thea de Groen (Stg. LMC) Afwezig: Mondo Barends (Stg. OVO Hoeksche Waard, met afmelding), P. Rijsdijk (Stg. Yulius) 1. Welkom en mededelingen. De voorzitter van het CvB opent de bijeenkomst om en heet allen van harte welkom. Fijn dat 12 van de 14 leden aanwezig zijn. De besturen van de nog openstaande zetels zijn geïnformeerd over de aard van hun zetel (ouder/leerling of personeel). 4 besturen hebben aangegeven geen kandidaten te leveren. Het CvB spreekt de wens uit dat de nog resterende 6 zetels snel ingevuld zullen worden. Gezien de beperkte ruimte en het feit dat het aantal leden van OPR nog groter kan worden, wordt een andere vergaderruimte overwogen. Mededelingen CvB: afmelding van Mondo Barends (Stg. OVO Hoeksche Waard) CvB: 16 december jl. heeft het OOGO (op overeenstemmingsgericht overleg) met de 14 gemeenten plaatsgevonden. Toelichting volgt bij bespreking van het Ondersteuningsplan. CvB: daar er nog geen voorzitter is benoemd, zit de voorzitter van het CvB deze vergadering bij uitzondering voor. Benoeming van een voorzitter is geagendeerd voor punt Vaststelling agenda Het CvB stelt voor de facilitering van personeel (onderwerp komend uit het vorige overleg) te behandelen bij agendapunt 7, huishoudelijk reglement. Met akkoordbevinding van dit voorstel wordt de agenda vastgesteld. 3. Kennismakingsronde Aangezien er veel nieuwe deelnemers zijn, wordt een korte voorstelronde gehouden. 4. Verslag overlegvergadering OPR van 14 november 2013 N.a.v. en Tekstueel; OPR: pag. 1 punt 2. Informeert naar de betekenis van ECSO en vraagt of deze afkorting kan worden opgenomen in de begrippenlijst bij het Ondersteuningsplan. Het lid van de CvB geeft toelichting: ECSO staat voor Expertise Centrum Speciaal Onderwijs en is de naam van het REC cluster 3 en 4. OPR: n.a.v. pag. 1 namen aan- en afwezigen. Voorgesteld wordt ook de geleding (ouder/leerling, personeel) te vermelden. Voorstel wordt aangenomen. OPR : n.a.v. pag. 1. legitimiteit OPR. Het zou wenselijk zijn om goede afspraken te maken over quorum en besluitvorming. Het CvB geeft aan dat de huidige OPR uit 14 leden bestaat en dat dit de volledige OPR is op dit moment. OPR: n.a.v. pag 2. Legaliteit herkiesbaar stelling. Heeft het genoemde artikel niet teruggevonden in reglement en blijft vraagtekens houden bij legaliteit (in strijd WMS). Het CvB geeft aan dat er 2 reglementen zijn: huishoudelijk reglement (vaststelling geagendeerd bij punt 7) en het OPR reglement.

3 Afgesproken is dit schooljaar met de door de werkgroep OPR bekrachtigde versie te werken. In de vergadering van 16 juni 2014 wordt het reglement geëvalueerd en kunnen eventueel wijzigingen worden voorgesteld. OPR: n.a.v. pag 2 punt 5. Mandatering. Voorgesteld wordt een sjabloon op te stellen en deze op de site te plaatsen. Het voorstel wordt aangenomen. OPR: n.a.v. pag 2. punt 5. Verzenden stukken. Besloten wordt grote stukken per post te versturen. De OPR leden laten via de mail weten op welk adres zij de grote stukken willen ontvangen (school of privéadres). Deze regel geldt niet voor de toehoorders. OPR: n.a.v. pag. 3 punt 6 Nul versie versus 1 e concept Ondersteuningsplan Het CvB geeft aan dat dit 2 verschillende versies zijn. Aan de 1 e concept versie is een lang traject van overleg /raadpleging voorafgegaan en zo is de nul versie doorontwikkeld tot het 1 e concept. OPR: N.a.v. pag 3 punt 7 vergaderdata. CvB stelt voor om minimaal 2x per jaar bij elkaar te komen. Formeel is het niet nodig, maar het CvB hecht er waarde aan om de OPR betrokken te houden bij het hele proces en regelmatig bij te praten. Na behandeling van de actielijst wordt het verslag vastgesteld. 5. Bespreking Concept Ondersteuningsplan Het CvB geeft toelichting op de afgelopen periode. Op 16 december is het concept besproken met de wethouders van de 14 gemeenten (op overeenstemming gericht overleg). De gemeenten gaven aan versneld te willen werken aan een protocol thuiszitters en afspraken te willen maken over een verbindingsofficier. Deze laatste moet zorgen dat er een goede verbinding komt tussen onderwijs (school) en alle verantwoordelijkheden in het kader van jeugdzorg. Ook geven zij aan regelmatig op ambtelijk niveau te willen overleggen en minimaal 1 x per jaar op bestuurlijk niveau. Daarnaast is er met de 7 Samenwerkingsverbanden PO overleg geweest. Voor eind januari staat nieuw overleg gepland en in dit overleg zullen de uit te werken thema s voor de komende 4 jaar worden vastgesteld. 3 De opmerkingen uit deze overleggen op het concept Ondersteuningsplan worden verwerkt in een volgende versie die aan de OPR wordt toegestuurd. Afgesproken wordt de gewijzigde tekst in kleur (blauw) aan te geven. Het tijdschema wordt besproken. Vastgesteld wordt dat er nog 2 momenten zijn waarop de OPR kan reageren. De OPR informeert of het toegestaan is (en gefaciliteerd wordt) het plan ter beoordeling aan een specialist (bond, jurist) voor te leggen. Het CvB geeft aan dat de juridische beoordeling ook al op bestuurlijk niveau plaatsvindt. De OPR mag het plan aan b.v. een bond voorleggen, hopelijk is daarvoor voldoende tijd beschikbaar. De komende tijd vindt al toetsing plaats: De inspectie houdt eind mei 2014 een simulatie toets en in maart 2014 vindt een praktijktoets door de VO Raad en het landelijk platform Samenwerkingsverbanden plaats. Naast de eerdergenoemde partijen zal ook overleg met het MBO plaatsvinden. Er wordt al gesproken met het Zadkine en Albeda maar er moet nagedacht worden hoe dit met de vakscholen georganiseerd kan worden. Vanuit de OPR wordt aangegeven dat het moeilijk is ja te zeggen op een stuk, dat men op dit moment nog onvoldoende begrijpt. Er ligt een grote uitdaging bij het CvB om het Ondersteuningsplan begrijpelijk te maken aan de OPR. Er wordt een opmerking gemaakt over de financiën. Het blijkt dat de eerste 2 jaar negatief zullen eindigen. Het CvB geeft aan dat de financiële gegevens voorlopig en onder voorbehoud zijn, waarbij in ieder geval duidelijk is dat de jaren daarna wel positief zullen eindigen. Voor een reëel beeld is het CvB in afwachting van cijfers van het Ministerie. Door de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de RvT is uitgesproken dat een negatief saldo niet wenselijk is. De OPR vraagt of het in een volgende vergadering mogelijk is de balans en onderliggende stukken in te zien. Het CvB geeft aan hier geen bezwaar tegen te hebben.

4 Inhoudelijke bespreking Ondersteuningsplan. Opmerkingen: - Pag. 2. Afhankelijk van het landelijk tijdpad.. Gezien het feit dat er nog onzekerheden zijn, is het moeilijk goedkeuring te geven als OPR. Het CvB geeft aan dat deze alinea betrekking heeft op de bekostiging PrO en Lwoo. Deze gelden komen ook bij het SWV te liggen. Een concept wet is nog in behandeling. Omdat er sprake is van een organisatie in opbouw, zullen er meer wijzigingen komen; wijzigingen in het Ondersteuningsplan worden altijd besproken met de OPR. - Hfd elke jongere krijgt boeiend en passend onderwijs. Opgemerkt wordt dat puberende jongeren een andere opvatting hierover kunnen hebben. Geadviseerd wordt dit boeiend te veranderen in uitdagend. - Hfd geld volgt de leerling. Gesproken wordt over de veranderingen ambulante begeleiding waarbij de gelden niet meer aan de leerling gebonden zullen zijn, maar grotendeels ten goede zullen komen van de scholen. Scholen krijgen de regie. Er komen arrangementen (wat heeft leerling nodig en hoe wordt dit vorm gegeven). Uitgangspunt is 1 gezicht per school, waarbij de ambulant begeleider wordt omgeschoold tot begeleider passend onderwijs (meer generalist). De 1 e 2 jaar loopt de huidige financiering door, maar daarna zal er een ander verdeelmodel komen. Vanuit de OPR wordt aandacht gevraagd voor grijze gebied naast de rugzakleerlingen. Het is goed te constateren dat door de veranderingen juist daar meer mogelijk is. Ook moet gekeken worden naar de bekostiging van de Internationale Schakel Klas (ISK) leerlingen. - Zoals ook besproken in het vorige overleg brengt de OPR opnieuw het klachtenloket in. Er moet een onafhankelijke mogelijkheid zijn waar ouders, leerlingen maar ook personeel terecht kunnen. Over de positie van het Koersloket t.a.v. ouders wordt in dit kader momenteel nagedacht, aldus het CvB. Dilemma is dat het Koersloket in eerste instantie bedoeld is voor de scholen. Wellicht dat hier een rol ligt voor de (landelijke) Onderwijsconsulenten. (www.onderwijsconsulenten.nl) - Gesproken wordt over klachtenbehandeling door de OPR; moet er nagedacht worden over een postadres OPR? Klachtenbehandeling moet niet neergelegd worden bij de OPR, aldus het CvB. Wettelijk is het SWV verplicht een klachtenprocedure op te stellen en de OPR zal in geval van klachten geïnformeerd worden over de behandeling van deze klachten. - Gesproken wordt over het spiegeltjes project. Dit is een bestaand project waarbij scholen onder begeleiding van een externe adviseur een kijkje in elkaars zorgkeuken krijgen. Uit ervaring blijkt dat scholen dit project als zeer positief ervaren. Het is de ambitie van het SWV om veel verantwoordelijkheden bij de scholen neer te leggen, maar deze verantwoordelijkheden zullen met b.v. interne audits of zo n spiegeltjes traject bewaakt gaan worden. Maar ook hier moet over de daadwerkelijke uitvoering verder worden nagedacht. - Hfd geld volgt de leerling. Geïnformeerd wordt waarom het geld naar het OPDC gaat, terwijl daar al gelden zijn voor de specialistische hulp. Het CvB geeft een toelichting op de financiële route bij de overgang van het reguliere vo naar vso of OPDC. Voorgesteld wordt de tekst hierover te verduidelijken. 4 Gezien de tijd wordt gestopt met verdere behandeling van het Ondersteuningsplan. Besloten wordt de reacties op het plan via de mail te delen, zodat zij in de volgende vergadering eventueel nog behandeld kunnen worden. 6. Voordracht lid Raad van Toezicht De samenstelling van de Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden uit de Algemene Leden Vergadering (de schoolbesturen) en 1 lid voorgedragen vanuit de OPR. Door de Raad van Toezicht is een concept profiel opgesteld. De kandidaat moet iemand zijn die op bestuurlijk niveau kan meepraten. Kan geen lid van de OPR zijn. Mag zijn uit alle geledingen (b.v. ook jeugdzorg). In de huidige RvT is zowel het reguliere VO ( 4 zetels, waarvan 1 vacant) en het VSO (2 zetels) vertegenwoordigd. Besloten wordt dat alle leden van de OPR in hun eigen werkveld zullen informeren. Het concept profiel wordt rondgestuurd. Daarnaast hebben 2 leden zich aangemeld om de kandidaatstelling samen met secretaris voor te bereiden. 7. Bespreken/vaststellen huishoudelijk reglement OPR Gezien de tijd wordt besloten dit onderwerp door te schuiven naar de volgende vergadering.

5 Wel wordt de facilitering personeelsleden OPR besproken. Het CvB heeft een voorkeur voor 1 regeling voor de personeelsleden en stelt voor dezelfde bekostiging als bij de oudergeleding aan te houden. Na overleg wordt besloten dat de personeelsleden individueel kunnen aangeven of zij dit onder de normjaartaak laten vallen of kiezen voor een geldelijke vergoeding. Volgende vergadering wordt een inventarisatie gemaakt. 8. Benoemen voorzitter en vicevoorzitter OPR Er heeft zich 1 OPR-lid (personeel) kandidaat, Dirk Oosthoek, gesteld als voorzitter. Zijn benoeming wordt door de vergadering aangenomen. Ter vergadering stelt zich een ouder-lid, Michel Eerhart, beschikbaar als vicevoorzitter. Ook zijn voordracht wordt aangenomen. 9. Wat verder ter tafel komt Door de OPR wordt het digitale overdracht systeem van OSO (overstapservice onderwijs) ter sprake gebracht. 10. Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter van het CvB sluit de vergadering om uur. 5

6 Actielijst: ECSO opnemen op begrippenlijst Koers VO Bij aan/afwezigen de geleding vermelden Koers VO Opstellen Sjabloon t.b.v. mandatering Koers VO, 11 februari 2014 Doorgeven adres voor ontvangst grote stukken OPR, allen, voor 24 januari 2014 OP Hfd Elke leerling heeft recht op boeiend en Koers VO, 11 februari 2014 passend onderwijs. Voorstel boeiend om te zetten in uitdagend. OP Hfd geld volgt de leerling Voorstel tekst Koers VO, februari 2014 te verduidelijken Mail reactie op het Ondersteuningsplan via OPR, allen voor 11 februari 2014 Voorstel mogelijke kandidaten lid Raad van Toezicht OPR, allen voor 11 februari 2014 Nadenken en bepalen wijze van facilitering OPR, personeelsgeleding 6

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2014-2018

Ondersteuningsplan 2014-2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o. 30.01 Beste leerlingen ouders en docenten, Met ingang van 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd.

Nadere informatie

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Aanwezig: Antoons, Strijker (vz), Meester,, Rots, V.d. Veen, Van der Sluis, Kuiper, Middeldorp, Brugmans (verslag) Toehoorders: Biemans, Beemsterboer,

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband VO Waterland 27.07 2014-2018 Wat wij gaan doen is doen waar we goed in zijn en dát gaan we beter doen Dagelijks bestuur SWV 22 januari 2013 Format Derksen&Hoogeboom

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Wat is de situatie in onze gemeente?

Wat is de situatie in onze gemeente? Toelichting op het beleidsplan Wat is de situatie in onze gemeente? Wat willen we bereiken? Hoe willen we het gaan organiseren? Checklist beleidsplan Jeugd Aanleiding voor deze checklist Hoe gebruik je

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op:

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op: Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht Datum: 06-06-2012 Kenmerk: 2012-04402 Contactpersoon: H. Kerckhaert Telefoon: 030-2862578 Onderwerp: Uitnodiging vergadering woensdag 20

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie