KLACHTENREGELING. Radboud Universitair Medisch Centrum. 16 april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLACHTENREGELING. Radboud Universitair Medisch Centrum. 16 april 2013"

Transcriptie

1 KLACHTENREGELING Radboud Universitair Medisch Centrum 16 april 2013

2 Klachtenregeling in het Radboud Universitair Medisch Centrum Uitgangspunten De Raad van Bestuur van het Radboud Universitair Medisch Centrum hecht groot belang aan een goede behandeling van klachten; zij beschouwt die als een wezenlijk onderdeel van de patiëntenzorg. Er wordt gestreefd naar een oplossing van de klacht, naar vermindering van het ondervonden leed en naar herstel van eventuele schade aan de behandelingsrelatie. Bij de afhandeling van klachten wordt open ingegaan op de argumenten en gevoelens van de klager en wordt op basis van de feiten inzicht geboden in wat is voorgevallen. Indien dat aan de orde is zal erkenning volgen en passende genoegdoening worden geboden; daarbij zal ook informatie worden gegeven over de eventuele preventieve maatregelen waartoe de klacht aanleiding is geweest. In het algemeen worden klachten het beste zo dicht mogelijk bij de bron weggenomen, dus bij voorkeur in overleg tussen klager en betrokken medewerkers of hun leidinggevenden. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur van het Radboud Universitair Medisch Centrum een klachtenbemiddelaar aangesteld die van de Raad van Bestuur bevoegdheden heeft gekregen om volgens de boven genoemde uitgangspunten een oplossing voor de ingediende klachten te zoeken. In de gevallen waarin de klacht langs deze weg niet voldoende kan worden opgelost dan wel de klager deze mogelijkheid van klachtenafhandeling op voorhand afwijst, kan de klager een beroep doen op de klachtencommissie. Doelen van deze klachtenregeling zijn: 1. Het bieden van een kader waarbinnen klagers hun onvrede kunnen uiten over de (niet) ontvangen diensten, en over medewerkers, en wel op een zodanige wijze dat hen recht gedaan wordt en dat eventuele problemen zo mogelijk worden opgelost. 2. Op basis van de ontvangen signalen van onvrede impulsen geven aan de Raad van Bestuur, de leidinggevenden en de individuele medewerkers tot verbetering van kwaliteit van diensten die het Radboud Universitair Medisch Centrum biedt. Begripsomschrijving Artikel 1 a. Klacht Uiting van onvrede over een gedraging of omstandigheden in het ziekenhuis. Onder gedraging wordt verstaan enig handelen of nalaten alsmede het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor een patiënt. b. Klager Degene die een klacht indient bij de klachtenbemiddelaar en/of klachtencommissie. Dit kan een patiënt zijn dan wel een door de patiënt schriftelijk gemachtigde of wettelijke vertegenwoordiger. Indien de patiënt is overleden kunnen zijn eerste graads bloed-, of aanverwanten een klacht indienen bij de klachtenbemiddelaar en/of klachtencommissie. c. Radboud Universitair Medisch Centrum Het Radboud Universitair Medisch Centrum d. Patiënt Een natuurlijk persoon aan wie het Radboud Universitair Medisch Centrum zorg verleent of heeft verleend.

3 e. Aangeklaagde Het Radboud Universitair Medisch Centrum of de bij de klacht betrokken persoon of instantie die in dienst van of onder verantwoordelijkheid van het Radboud Universitair Medisch Centrum zijn werkzaamheden verricht. f. Bestuur De Raad van Bestuur van het Radboud Universitair Medisch Centrum g. Klachtencommissie De op grond van deze regeling door het Bestuur ingestelde commissie die ingediende klachten behandelt. h. Calamiteit Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis in de gezondheidszorg, die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt heeft geleid. i. Klachtenbemiddelaar De op grond van deze regeling door het Bestuur aangestelde functionaris(sen) die belast is (zijn) met: het in ontvangst nemen van de klachten die zijn ingediend; de registratie van klachten; het beoordelen van de ernst van de klacht het bijstand verlenen aan de klager en aangeklaagde het doen van onderzoek naar de toedracht van de klachten; het zoeken van een voor betrokkenen passende bemiddeling/oplossing; het -naar aanleiding van door hem afgehandelde klachten- adviseren van het Bestuur en de afdelingen van het Radboud Universitair Medisch Centrum; het signaleren van verbeterpunten/periodieke rapportage j. Behandeling De werkzaamheden van de klachtencommissie, resulterend in een uitspraak (oordeel) over de gegrondheid van de klacht. k. Bemiddeling De werkzaamheden van de klachtenbemiddelaar, gericht op het bereiken van een behoorlijke en voor beide partijen passende oplossing voor de klacht. l. Sectie Kwaliteit en Veiligheid Concernstaf Sectie Kwaliteit en Veiligheid van de Concernstaf. Klachten Artikel Een klacht kan (schriftelijk, telefonisch of persoonlijk) bij het Radboud Universitair Medisch Centrum worden ingediend. De klacht wordt, waar deze ook binnenkomt, in ontvangst genomen door de klachtenbemiddelaar.

4 2.2 De klacht bevat in ieder geval: naam, adres en geboortedatum van de klager; naam, adres en geboortedatum van de patiënt, niet zijnde klager; omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, zo mogelijk met aanduiding van de naam van degene tegen wie de klacht is gericht. 2.3 De klachtenbemiddelaar biedt aan de klager bemiddeling aan tenzij een klacht wordt ingediend omdat klager van mening is dat de voorafgaande bemiddeling hem onvoldoende recht heeft gedaan dan wel omdat klager deze mogelijkheid van klachtenafhandeling op voorhand heeft afgewezen. Klachtenbemiddelaar Taak klachtenbemiddelaar Artikel De klachtenbemiddelaar heeft tot taak de opvang, bemiddeling en ondersteuning bij klachten. Die ondersteuning betreft zowel de klager als ook de aangeklaagde De hoofdfuncties van de klachtenbemiddelaar zijn het verzorgen van de opvang, de ondersteuning en bemiddeling ingeval van klachten van patiënten. De klachtenbemiddelaar werkt onbevooroordeeld en onpartijdig, en houdt zich niet bezig met oordeelsvorming over de al of niet gegrondheid van de klacht. Dit is voorbehouden aan de klachtencommissie Opvang is de fase waarin een klacht wordt geuit. De klager is dan nog op zoek naar advies over hoe en waar hij zijn klacht het best kan uiten/indienen. Eerste opvang omvat ondersteuning bij probleem- en doelbepaling. De klachtenbemiddelaar draagt zorg voor de opvang van klachten, stimuleert dat klachten decentraal opgevangen worden en is verantwoordelijk voor de eerste opvang bij de afdeling Patiëntenvoorlichting Ondersteuning omvat met name: informatie over rechten en plichten en de verschillende mogelijkheden voor afhandeling van de klacht; advies over de te volgen route bij de afhandeling van een klacht; bijstand bij het verhelderen van een klacht, het verhelderen van doelen en wensen; het vergaren van benodigde informatie, realiseren van bijstand elders, e.d.; verwijzing naar andere instanties die (gezien de doelen en wensen) van de klager op adequate wijze de ondersteuning of behandeling van de klacht kunnen realiseren Bij bemiddeling ligt de nadruk op het bij elkaar brengen van partijen zodat er een beter wederzijds begrip ontstaat en/of een oplossing voor de ontstane problemen of het ontstane probleem wordt gevonden. Artikel De klachtenbemiddelaar wordt aangesteld door het Bestuur en ressorteert functioneel onder de directeur van de sectie Kwaliteit en Veiligheid van de Concernstaf. 4.2 De aanstelling als klachtenbemiddelaar eindigt van rechtswege bij beëindiging van zijn dienstverband bij het Radboud Universitair Medisch Centrum. 4.3 De klachtenbemiddelaar is gehouden tot geheimhouding van hetgeen hem in zijn functie ter kennis is gekomen. 4.4 De klachtenbemiddelaar is bij de uitvoering van zijn taak onafhankelijk en onpartijdig.

5 4.5 De klachtenbemiddelaar stelt periodiek een verslag op over de door hem bemiddelde klachten en kan op basis van de daarvoor gemaakte analyses adviezen formuleren voor het Bestuur en het management. Werkwijze klachtenbemiddelaar Artikel De klachtenbemiddelaar bevestigt binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de klager. 5.2 De klachtenbemiddelaar zendt binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een afschrift daarvan aan de aangeklaagde en diens leidinggevende(n). De klachtenbemiddelaar informeert partijen over de procedure. 5.3 De klachtenbemiddelaar richt het onderzoek van de klacht in, in een met partijen afgestemde vorm. 5.4 De klachtenbemiddelaar draagt zorg voor de (schriftelijke) afronding van de klacht. 5.5 Indien bemiddeling niet slaagt, kan de klager de klachtencommissie of een externe instantie alsnog verzoeken een uitspraak te doen over de gegrondheid van zijn klacht. Artikel De klachtenbemiddelaar heeft bij de uitvoering van zijn taak onder meer de bevoegdheid om: personen te raadplegen die binnen de instelling betrokken zijn bij de klacht relevante stukken in te zien; bij partijen informatie in te winnen; onderzoek te verrichten; externe deskundigheid te betrekken; de medische, verpleegkundige en andere behandeldossiers in te zien voor zover de betrokken patiënt of diens vertegenwoordiger heeft laten weten daartegen geen bezwaar te hebben; alle ruimten te betreden respectievelijk informatie in te winnen die hij voor de uitvoering van zijn taak noodzakelijk acht. 6.2 Degene die door de klachtenbemiddelaar is verzocht inlichtingen te geven inzake een klacht is verplicht zo spoedig mogelijk, maar binnen 3 weken, te reageren. Aan verzoeken tot mondelinge informatieverstrekking moet desgewenst onmiddellijk gehoor gegeven worden. 6.3 De klachtenbemiddelaar is bevoegd het Bestuur te adviseren maatregelen te treffen naar aanleiding van een bij hem ingediende klacht. Het Bestuur deelt partijen binnen zes weken na ontvangst van het advies van de klachtenbemiddelaar zijn standpunt terzake mede. Klachtencommissie Taak van de klachtencommissie Artikel De klachtencommissie heeft tot taak een klacht te behandelen. 7.2 De klachtencommissie heeft tot taak op basis van een onpartijdige behandeling van een klacht te komen tot een oordeel over het al of niet gegrond zijn van de klacht. Dit betekent dat de commissie naar aanleiding van een klacht onderzoek doet naar de feiten, en op basis hiervan een oordeel geeft. Eventueel doet de commissie aanbevelingen aan de Raad van Bestuur. 7.3 De commissie werkt op een zorgvuldige wijze, volgens het principe van hoor en wederhoor, waarbij de privacy van alle betrokkenen voor zover mogelijk gewaarborgd wordt. 7.4 De leden van de commissie hebben geheimhoudingsplicht.

6 7.5 Indien de klacht een schadeclaim betreft, verwijst de commissie de klager naar de Raad van Bestuur. De klachtencommissie doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van een aangeklaagde. 7.6 De klachtencommissie kan geen sancties opleggen. Artikel Het Bestuur benoemt, gehoord het advies van de klachtencommissie, de voorzitter en de leden van de klachtencommissie alsmede een plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter zijn niet werkzaam dan wel werkzaam geweest voor of bij het Radboud Universitair Medisch Centrum. Daar waar in deze klachtenregeling wordt gesproken van voorzitter dient tevens plaatsvervangend voorzitter te worden gelezen. 8.2 Leden van het Bestuur kunnen niet worden benoemd tot lid van de klachtencommissie. 8.3 De klachtencommissie bestaat uit minimaal zes en maximaal 10 leden, onder wie een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter; een niet-snijdend specialist, een snijdend specialist, een verpleegkundige en een gedragsdeskundige. Het bestuur Stafconvent, het bestuur van de Verpleegkundige Adviesraad en de Patiëntenadviesraad, hebben ieder het recht om een voordracht te doen voor de benoeming van één bepaald lid van de Klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat voor tenminste de helft uit externe leden. 8.4 Als een klacht betrekking heeft op een lid van de Klachtencommissie of als een lid persoonlijk nauw betrokken is bij de klacht, bij de klager of bij de aangeklaagde zal dit lid niet deelnemen aan de behandeling van de. klacht. 8.5 Op verzoek van klager en aangeklaagde kan elk lid dat deelneemt aan de behandeling van een klacht, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Het verzoek wordt gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan de klager of aangeklaagde bekend zijn geworden. 8.6 Aan de klachtencommissie wordt een ambtelijk secretaris en een plaatsvervangend ambtelijk secretaris toegevoegd, beiden zijnde een jurist. 8.7 Een klacht wordt behandeld door een representatieve delegatie vanuit de klachtencommissie; de delegatie bestaat tenminste uit de voorzitter en twee leden. Artikel De voorzitter en de leden van de klachtencommissie worden door het Bestuur benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar. 9.2 De voorzitter en de leden van de klachtencommissie kunnen door het Bestuur uit hun functie worden ontheven wegens verwaarlozing van hun taak, schending van de plicht tot geheimhouding of andere dringende redenen, op grond waarvan handhaving als voorzitter of lid redelijkerwijs niet kan worden verlangd. 9.3 Het lidmaatschap van een lid van de klachtencommissie eindigt voorts: op eigen verzoek; voor interne leden bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst; vijf jaar na beëindiging van (patiënt gebonden) werkzaamheden binnen zijn/haar vakgebied; door het verstrijken van de zittingstermijn. 9.4 De voorzitter, de leden en de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie zijn gehouden tot geheimhouding van hetgeen hen in hun functie ter kennis is gekomen. Werkwijze klachtencommissie Artikel Binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht wordt de klager schriftelijk in kennis gesteld van de ontvangst van de klacht door de klachtencommissie.

7 10.2 Binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht wordt een afschrift ervan toegezonden aan de aangeklaagde, diens leidinggevende(n), en de voorzitter van de klachtencommissie De klachtencommissie stelt de klager en de aangeklaagde in staat schriftelijk of mondeling een toelichting te geven op de klacht (hoor en wederhoor). Artikel De klachtencommissie kan besluiten op de stukken een uitspraak te doen De klachtencommissie kan klager en/of aangeklaagde uitnodigen hun visie op de toedracht van de klacht mondeling in elkaars aanwezigheid aan de commissie toe te lichten tenzij de klachtencommissie goede redenen heeft om dit niet wenselijk te achten of de klager daartegen bezwaar heeft Als een klager verschillende personen aanklaagt, vindt zo mogelijk gezamenlijke klachtenbehandeling plaats De klager en de aangeklaagde kunnen zich bij de behandeling van de klacht laten bijstaan De klachtencommissie kan besluiten tot het laten verrichten van een vooronderzoek door een commissielid. Artikel De klachtencommissie heeft bij de uitvoering van haar taak onder meer de bevoegdheid om: informatie in te winnen bij personen die binnen de instelling betrokken zijn bij de klacht; informatie in te winnen bij partijen en relevante stukken in te zien; deskundigen in te schakelen; de medische, verpleegkundige en andere behandeldossiers in te zien voor zover dit ter beoordeling van de klacht noodzakelijk is en voor zover de betrokken patiënt of diens vertegenwoordiger daartoe toestemming heeft gegeven; alle ruimten te betreden respectievelijk informatie in te winnen die zij voor haar oordeelsvorming noodzakelijk acht Degene die door de klachtencommissie is verzocht inlichtingen te geven inzake een klacht is verplicht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, te reageren. Artikel De klachtencommissie streeft ernaar de mondelinge behandeling te laten plaatsvinden binnen twee maanden na binnenkomst van de klacht. De klachtencommissie komt in beginsel binnen zes weken na de mondelinge behandeling tot een uitspraak. Bij afwijking van deze termijn doet de klachtencommissie daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager, de aangeklaagde, diens leidinggevende(n), en het Bestuur, onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtencommissie een oordeel over de klacht zal geven De klachtencommissie geeft een met redenen omkleed oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Bij de oordeelsvorming streeft de klachtencommissie naar consensus. In geval van blijvende verdeeldheid over de gegrondheid van de klacht zal stemming uitsluitsel moeten geven. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend De klachtencommissie deelt het oordeel en de eventuele aanbevelingen schriftelijk mede aan de klager, de aangeklaagde, diens leidinggevende(n), alsmede aan het Bestuur De uitspraak van de klachtencommissie is niet vatbaar voor beroep. Artikel Het Bestuur deelt de klager, de aangeklaagde, diens leidinggevende(n) en de klachtencommissie binnen een maand na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie schriftelijk mede of naar aanleiding van dat oordeel maatregelen worden genomen en zo ja welke.

8 14.2 Bij afwijking van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, doet het Bestuur daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager, de aangeklaagde, diens leidinggevende(n) en de klachtencommissie, onder vermelding van de termijn waarbinnen het Bestuur een standpunt kenbaar zal maken. Overige verplichtingen klachtencommissie 14.3 De klachtencommissie verricht haar werkzaamheden volgens een door haar opgesteld reglement Indien de aard van de klacht een calamiteit of seksueel misbruik betreft zal de klachtencommissie deze direct na ontvangst melden aan het Bestuur Indien het Bestuur, naar aanleiding van een klacht over een situatie waarbij sprake is van onverantwoorde zorg met een structureel karakter waarover de klachtencommissie (eerder) aanbevelingen heeft uitgebracht, geen maatregelen terzake heeft getroffen meldt de klachtencommissie (op basis van de WKCZ) deze klacht aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dit gebeurt pas nadat het Bestuur de gelegenheid is geboden hierin zelf verantwoording te nemen. Bij melding aan de Inspectie anonimiseert de klachtencommissie de gegevens van de klager. De klachtencommissie stelt het Bestuur en de aangeklaagde (als dit een ander is dan het Bestuur) tevoren op de hoogte van deze melding Indien een klacht betrekking heeft op een lid van het Bestuur worden de in deze regeling aan het Bestuur toegekende bevoegdheden uitgeoefend door de voorzitter van de Raad van Toezicht De correspondentie die is gevoerd in het kader van de klachtenafhandeling alsmede de uitspraak van de klachtencommissie zal gedurende tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop het dossier wordt gesloten, worden bewaard. Financiële aansprakelijkheid Artikel De klachtenbemiddelaar en de klachtencommissie spreken zich niet uit over de financiële aansprakelijkheid van de aangeklaagde en/of het Radboud Universitair Medisch Centrum. Slotbepalingen Artikel Het Bestuur draagt aan de secretaris van de klachtencommissie op dat over elk kalenderjaar een openbaar jaarverslag wordt opgesteld, waarin worden aangegeven: een beknopte beschrijving van de regeling; de wijze waarop het Bestuur die regeling onder de aandacht van zijn patiënten heeft gebracht; de samenstelling van de klachtencommissie; in welke mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten met inachtneming van de waarborgen zoals bedoeld in artikel 6 en 11; het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten; de strekking van de oordelen en aanbevelingen van de klachtencommissie; de aard van de maatregelen zoals bedoeld in artikel 12 van deze regeling Het Bestuur zendt het jaarverslag voor 1 juni van het daarop volgende kalenderjaar aan de Minister en aan de bevoegde regionale Inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid alsmede aan de organisatie die in de regio de belangen van de patiënten in algemene zin behartigt Het openbaar jaarverslag is verkrijgbaar bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie.

9 Artikel De kosten van klachtenbemiddeling door de klachtenbemiddelaar en klachtenbehandeling door de klachtencommissie worden door het Radboud Universitair Medisch Centrum gedragen Kosten voor bijstand als bedoeld in artikel 9, vierde lid van dit reglement, alsmede overige door de klager respectievelijk aangeklaagde te maken kosten in het kader van de klachtenprocedure, komen voor rekening van de klager respectievelijk aangeklaagde Het Bestuur kan bepalen dat aan de (plaatsvervangend) voorzitter en leden van de klachtencommissie een onkostenvergoeding wordt toegekend. Artikel De klachtenregeling en een informatiebrochure over de behandeling van klachten zijn verkrijgbaar bij het voorlichtingscentrum van het Radboud Universitair Medisch Centrum. Artikel In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het Bestuur Deze regeling kan, gehoord het advies van de klachtenbemiddelaar en de klachtencommissie, worden gewijzigd door het Bestuur. Artikel 20 Deze regeling treedt in werking op 16 april 2013 en vervangt de regeling van 6 mei 2010.

KLACHTENREGELING Entréa Lindenhout Pactum

KLACHTENREGELING Entréa Lindenhout Pactum GKC Gezamenlijke Klachtencommissie Entréa, Lindenhout, Pactum T.a.v. secretariaat Postbus 114 6800 AC Arnhem KLACHTENREGELING Entréa Lindenhout Pactum Klachtenregeling GKC, maart 2015 Klachtenregeling

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

Klachtenbehandeling, procedure

Klachtenbehandeling, procedure Klachtenbehandeling, procedure Dit document bevat de regeling voor de behandeling van klachten over een gedraging van het LUMC of van voor haar werkzame personen jegens een cliënt. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door:

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door: Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Allerzorg; b. directie : de

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Artikel 1: Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de klachtencommissie.

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9

KLACHTENREGLEMENT. Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9 KLACHTENREGLEMENT Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9 Woord vooraf Op 1 november 1995 is de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (verder te noemen: Wkcz) in werking getreden.

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Noorderlicht GGZ; b. raad van bestuur :

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Klachtenprocedure. Inleiding

Klachtenprocedure. Inleiding Klachtenprocedure Stichting Welzijn Bloemendaal Stichting Casca, Welzijn en Cultuur Stichting Pluspunt Zandvoort Welzijn Stichting Welzijn Ouderen Heemstede Heemstede, mei 2011 Klachtenprocedure Inleiding

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) KLACHTENREGELING cliënten Klas op Wielen Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De klachtenbehandeling is enerzijds een vorm van serviceverlening. Anderzijds is

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroepsbeoefenaar: de zelfstandig werkende echoscopist,

Nadere informatie

Klachtenregeling De Zorgprofessional

Klachtenregeling De Zorgprofessional Klachtenregeling De Zorgprofessional Deze klachtenregeling 1 geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De wet gaat onder andere over de behandeling van klachten van cliënten en/of

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Klachtenregeling GGD regio Utrecht

Klachtenregeling GGD regio Utrecht Klachtenregeling GGD regio Utrecht Artikel 1 BEGRIPPEN Klacht Uiting van onvrede over de zorgverlening en/of dienstverlening en/of bejegening door de zorgaanbieder. Klager Een natuurlijk persoon die gebruik

Nadere informatie

Reglement Landelijke Klachtencommissie voor cliënten van Bevolkingsonderzoek Zuid

Reglement Landelijke Klachtencommissie voor cliënten van Bevolkingsonderzoek Zuid Reglement Landelijke Klachtencommissie voor cliënten van Bevolkingsonderzoek Zuid Artikel 1 Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN Algemene bepalingen De Stichting NIM, instelling voor maatschappelijk werk, gevestigd te Nijmegen overwegende:

Nadere informatie

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend.

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend. Klachtenregeling Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2011 Artikel 1 Algemene bepalingen In deze klachtenregeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt verstaan

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Inleiding De Zelfstandige Psychiaters Kennemerland hechten veel waarde aan een goede verstandhouding tussen cliënten en hun

Nadere informatie

Klachtenreglement Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Klachtenreglement Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) Klachtenreglement Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) 1 Algemeen Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) kunnen door of namens ouders klachten jegens Het Krugerpark worden ingediend

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN

REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg e.o. Versie 1.3 April 2005 1 REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN In een klachtrechtreglement ligt vast welke weg een cliënt kan/moet bewandelen

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen Klachtenreglement Stichting Audiologische Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede gericht aan de Klachtencommissie SAO

Nadere informatie

OFZ Klachtenreglement

OFZ Klachtenreglement OFZ Klachtenreglement Inhoud 1. DEFINITIES... 3 Artikel 1... 3 2. KLACHTENCOMMISSIE... 4 Artikel 2... 4 Artikel 3... 4 3. HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 4 Artikel 4... 4 4. BEMIDDELING... 6 Artikel 5...

Nadere informatie

Procedure klachtenregeling cliënten

Procedure klachtenregeling cliënten Procedure klachtenregeling cliënten Inleiding Het doel van het Klachtenreglement van ArosA is het regelen van een behoorlijke en zorgvuldige omgang van de klachten van cliënten. De Klachtenregeling bestaat

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Toepassingsgebied Artikel 1 Deze regeling is krachtens de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT

Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT Gelet op de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCz) en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, vastgesteld d.d. 1 september

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

1.2 Gebruiker: Elke persoon, die gebruik maakt van de aan hem door de zorgaanbieder geboden zorgvoorzieningen.

1.2 Gebruiker: Elke persoon, die gebruik maakt van de aan hem door de zorgaanbieder geboden zorgvoorzieningen. KLACHTENREGELING VAN STICHTING GEZONDHEIDSCENTRA EINDHOVEN Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Zorgaanbieder: De instelling die de zorg of dienst verleent c.q. heeft verleend of personen die werkzaam zijn voor

Nadere informatie

Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten

Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur NKI-AVL op

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1 Zorgaanbieder Elk bij de Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP) aangesloten (aspirant-)lid.

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd.

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd. Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452, zevende lid, BW

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Prezzent

KLACHTENREGLEMENT. Prezzent KLACHTENREGLEMENT Prezzent Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: 1. Prezzent: de zorgverlenende instelling Stichting

Nadere informatie

Klachtenregeling Virenze

Klachtenregeling Virenze Status Definitief Pagina 1 van 5 Klachtenregeling Virenze Artikel 1: begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De instelling: alle onder Virenze ressorterende bedrijfsonderdelen en

Nadere informatie

Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun,

Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun, Klachtenregeling Humanitas DMH, versie JobRun Titel Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun, Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.2 / 15 december 2014 Opgesteld door / Afdeling / Functie Grethe

Nadere informatie

Klachtenreglement voor klanten

Klachtenreglement voor klanten Klachtenreglement voor klanten Van: Gecoördineerd Ouderenwerk De Kempen Stichting Welzijn Oirschot SWOVE Lumens Groep (inclusief Welzijn Eindhoven, Dynamo, De Splinter, Adviespunt Discriminatie, Vrijwilligerspunt,

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ.

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Preambule: Dit reglement is een praktische uitwerking van de uitgangspunten met betrekking tot een onafhankelijke

Nadere informatie

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE

REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE REGLEMENTKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Klager: Huurder: Woningzoekende: Corporatie: Klacht: Commissie: Woning in Zicht: Definities De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Een

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

KLACHTRECHT INZAKE HET MAATSCHAPPELIJK WERK. Inzage-exemplaar voor cliënten

KLACHTRECHT INZAKE HET MAATSCHAPPELIJK WERK. Inzage-exemplaar voor cliënten KLACHTRECHT INZAKE HET MAATSCHAPPELIJK WERK Inzage-exemplaar voor cliënten REGLEMENT KLACHTRECHT Deelnemende organisaties: De leden van de Drentse federatie voor Maatschappelijk Werk, te weten: - Stichting

Nadere informatie

klachtenregeling CSG Eekeringe

klachtenregeling CSG Eekeringe klachtenregeling CSG Eekeringe Toelichting: klachtenregeling voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een

Nadere informatie

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure Klachtenprocedure Document/proceseigenaar: Klachtenprocedure/Eric Verkaar Versienummer: definitief Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 30 juni 2016 ALV Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Klachtenprocedure Malva Opleiding

Klachtenprocedure Malva Opleiding 1 Klachtenprocedure Malva Opleiding Inwerkingtreding: januari 2010 Inhoudsopgave Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. 3. het bevorderen van de kwaliteit van het opleidingsinstituut, de docenten en de medewerkers.

KLACHTENREGELING. 3. het bevorderen van de kwaliteit van het opleidingsinstituut, de docenten en de medewerkers. KLACHTENREGELING CENTRUM VOOR MINDFULNESS Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over een opleiding van het Centrum voor Mindfulness

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachtenregeling

Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 2: Klachtenregeling KLACHTENREGELING DRIESTAR COLLEGE Het bevoegd gezag, de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag "De Driestar" te Gouda, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie. Afkortingen en Definities. Inleiding

Reglement Klachtencommissie. Afkortingen en Definities. Inleiding Reglement Klachtencommissie Inleiding Dit document is van toepassing op de Klachtencommissie van het LUMC en beschrijft de werkwijze en verantwoordelijkheden van deze commissie. Hiermee wordt voldaan aan

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de klachtenprocedure en ziet erop toe dat hij goed wordt uitgevoerd.

KLACHTENREGELING. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de klachtenprocedure en ziet erop toe dat hij goed wordt uitgevoerd. COC Leiden KLACHTENREGELING Organisaties worden gevormd door mensen. COC Leiden doet er veel aan om ervoor te zorgen dat haar vrijwilligers en medewerkers correct optreden. Toch kan niet worden uitgesloten

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1. b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Kraamzorg de Waarden;

Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1. b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Kraamzorg de Waarden; Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de kraamverzorgende;

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Documenttype: Reglement Versie: 6 Code: Centrale stafdienst Klachten Titel: Klachtenregeling patiënten Deventer Ziekenhuis

Documenttype: Reglement Versie: 6 Code: Centrale stafdienst Klachten Titel: Klachtenregeling patiënten Deventer Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Titel... 1 2. Doel... 1 3. Toepassingsgebied... 1 4. Definities... 1 5. Uitgangspunten bij het klachtenbeleid en de klachtenregeling... 3 6. Werkwijze: het indienen van een klacht... 3

Nadere informatie

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem Externe Klachtencommissie Klachtenregeling voor externe behandeling van klachten, voorgelegd door cliënten op wie de WKCZ van toepassing is. Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie