Bestuursverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursverslag 2009"

Transcriptie

1 Bestuursverslag 2009 Inhoud: 1. Inleiding 2. Beleid in Training Fund 4. Projecten 5. Financiën 6. Bestuurssamenstelling 1. Inleiding Stem van Afrika is een stichting die community based media in Afrika ondersteunt. De stichting is opgericht in 1962 door Nederlandse omroepmensen vanuit de overtuiging dat community radio een grote bijdrage kan leveren aan de emancipatie van bevolkingsgroepen. Vanuit die overtuiging werkt Stem van Afrika nog steeds. De stichting heeft een bescheiden belegd vermogen. Het jaarlijkse rendement van dat vermogen wordt uitgegeven aan community media instellingen of projecten in Afrika. In 2009 is dit geld uitgegeven aan een aantal instituten die trainingen voor community media medewerkers verzorgen en aan een aantal projecten. Het financieren van deze projecten heeft ertoe geleid dat binnen Stem van Afrika een discussie heeft plaatsgevonden over het beleid op lange termijn. Deze discussie is in 2008 afgerond. In 2009 werd gewerkt aan de implementatie van de uitkomsten van die discussie was daarom een overgangsjaar. 2. Beleid In 2008 werd de discussie over het beleid afgerond. Besloten werd om vanaf 2010 te gaan werken met een zogenaamde call for proposals. Op deze manier krijgen meer instituten de mogelijkheid om aanspraak te maken op steun van Stem van Afrika. Ingediende voorstellen moeten passen binnen één van de aandachtsgebieden die Stem van Afrika heeft aangegeven. Op basis van deze en andere criteria zal een keus worden gemaakt uit de ingediende voorstellen.

2 Cameco zal een belangrijke rol gaan spelen in de uitvoering van de procedures rondom deze call for proposals. In 2009 werden de procedures verder uitgewerkt, werden de afspraken met Cameco geconcretiseerd, werd de website up-to-date gemaakt om dit alles te kunnen faciliteren, etc. Voor 2009 betekende dit de facto dat er geen concreet beleid was geformuleerd, behalve hetgeen dat in de begroting stond. In de meivergadering is de begroting voor 2009 nog eens aangepast naar aanleiding van binnengekomen verzoeken om steun en voorstellen van Cameco. De trainingsinstituten die gedurende de afgelopen jaren steun kregen, kregen dit in 2009 voor het laatst. (Zie paragraaf 3.) Daarnaast was er reden om opnieuw een fors bedrag te besteden aan SIDAREC (zie paragraaf 4). Tenslotte is ingegaan op een aantal verzoeken die via Cameco bij Stem van Afrika terecht kwamen (zie paragraaf 4). Een aantal projecten dat eerder op de begroting stond hebben geen voortgang gekend in 2008 en 2009, dus daaraan is ook geen verdere steun verleend. 3. Training Fund Er is in 2009 aan drie instituten geld verstrekt ten behoeve van trainingsprogramma s. Het betreft allereerst ABC Ulwazi en Bush Radio in Zuid-Afrika. In 2009 is op eenvoudiger manier gerapporteerd aan de Stem van Afrika. Deze instituten is medegedeeld dat zij in 2010 slechts aanspraak op steun kunnen maken als zij een voorstel indienen volgens de procedure van het call for proposals. Ook New People Media kreeg in 2009 weer steun van Stem van Afrika. Er werd een zeer concreet plan ingediend voor een trainingstraject en de contacten met Stem van Afrika en Cameco waren inmiddels weer hersteld en bevredigend. 4. Projecten In 2007 ging Stem van Afrika een relatie aan met SIDAREC. Dit is een organisatie die allerlei sociale projecten onderneemt in de slums van Nairobi. Door ondersteuning van Stem van Afrika beschikken zij sinds 2008 ook over een community radio station. In 2009 is noodhulp verleend om te zorgen dat na een brand de studio s weer bruikbaar werden. Ook in 2009 is er ondersteuning verleend aan Radio Franschhoek. Het is dit station na de succesvolle start in 2007, nog niet gelukt voldoende stabiliteit in management e.d. te creëren. Stem van Afrika heeft hen in 2009 gesteund om te proberen dit wel voor elkaar te krijgen. Ondertussen houdt het een kritische vinger aan de pols. Via Cameco bereikte Stem van Afrika het verzoek om een programma van FADECO in Tanzania te ondersteunen. Vooral Tanzaniaanse albino s zijn in groeiende mate slachtoffer van handel in lichaamsdelen. Deze worden gebruikt voor heksenrituelen e.d. FADECO wil met haar programma de lokale gemeenschappen meer bewust maken van deze criminele activiteiten, het bijgeloof dat daaraan ten grondslag ligt etc. Zodoende hopen zij de positie van albino s in Tanzania te verbeteren. Stem van Afrika heeft besloten dit te ondersteunen. Op dezelfde manier bereikte ons het verzoek Cemeco te ondersteunen. Dit is een organisatie in Ouagedougou, Burkina Fasso. Cemeco organiseert op vernieuwende

3 wijze trainingstrajecten voor community radio werknemers. In hun traject zit een grotere eigen verantwoordelijkheid en wordt per organisatie gewerkt, niet per individu. Ook wordt met e-learning gewerkt. Stem van Afrika heeft ook dit verzoek gehonoreerd. Tenslotte was er het verzoek om een energy study te ondersteunen die Cameco graag wil (laten) uitvoeren. Doel daarvan is om eenduidige voorlichting en tips te geven over energiegebruik aan stationsdirecteuren in Afrika. Voor veel radiostations is dit nog steeds een bottleneck. Ook dit verzoek is gehonoreerd. 5. Financiën Het vermogen van de stichting Stem van Afrika is voor het overgrote deel belegd in aandelen, vastgoedfondsen en vastrentende waarden. Het beleggingsbeleid van de stichting Stem van Afrika heeft ten doel het vermogen van de stichting op een zodanige manier te beleggen dat gedurende de eerstkomende 10 jaar jaarlijks tenminste een vrije geldstroom wordt gegenereerd die de subsidies en de kosten kan financieren, zonder dat gedwongen verkoop van beleggingen behoeft plaats te vinden. Het jaarlijks te besteden bedrag aan subsidies en kosten is maximaal Eventuele verhogingen worden in de begroting aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd. Daarnaast wordt gestreefd een zo hoog mogelijk rendement - met inachtneming van duidelijke risico-beperkingen - te realiseren. De concretisering van deze doelstellingen leidt tot de volgende uitwerking: Het vermogen van Stem van Afrika wordt belegd voor --70% in vastrentende waarden,deposito s en liquiditeiten --10% in vastgoed beleggingsfondsen --20% in aandelen beleggingsfondsen Afwijkingen van deze percentages zijn binnen een bepaalde bandbreedte toegestaan. Deze bandbreedte bedraagt voor -- vastrentende waarden etc van vastgoedfondsen van aandelenfondsen van (onder aandelenfondsen worden ook z.g. hedge-funds begrepen.zij mogen max 5% van het belegd vermogen uitmaken) Er zullen geen optie-contracten worden gesloten, beleggingen in edelmetalen zijn niet toegestaan. Debetstanden veroorzaakt door beleggingstransacties zijn niet toegestaan. De vastrentende leningen etc. zullen alleen bestaan uit leningen van de staat der Nederlanden en Financiele Instellingen met een goede reputatie. De vastgoed beleggingsfondsen zullen alleen in Nederland gevestigde fondsen en beursgenoteerd zijn.

4 De aandelen beleggingsfondsen zullen alleen beursgenoteerde fondsen (Nederland en Luxumburg) zijn die door grote Nederlandse Vermogensbeheerders worden aangeboden. Het bestuur bespreekt jaarlijks het beleggingsbeleid en stelt dat eventueel bij. In 2009 is een duidelijk herstel op de financiele markten waargenomen. De rentestand op de kapitaalmarkten is laag gebleven. Voor de Stem van Afrika betekende dit dat een deel van de in 2008 geleden beleggingsverliezen zijn terugverdiend. Per het einde van 2008 werd een vermogen waargenomen van Per het einde van 2009 bedroeg het vermogen van de stichting In 2009 werd aan subsidies voor een bedrag van uitgegeven en werd aan kosten een bedrag van besteed. Aan directe beleggingsinkomsten werd gerealiseerd. Daarnaast kwamen obligatieleningen vrij, zodat de doelstelling om de subsidies uit de vrije geldstroom te bekostigen werd gehaald. De vermeerdering van het vermogen werd mogelijk gemaakt door de waardestijgingen van de effectenportefeuille ad De z.g. assetmix bedraagt per ultimo % in vastrentende waarden,deposito s en liquiditeiten -- 8% in vastgoed beleggingsfondsen --17% in aandelen beleggingsfondsen Daarmee bevindt de assetmix zich binnen de toegestane bandbreedtes. Eventuele herbeleggingen zullen gedaan worden in de sfeer van de vastrentende waarden. In 2010 zal het beleggingsbeleid nader worden geevalueerd. 6 Bestuurssamenstelling Het algemeen bestuur vergaderde in 2009 twee maal, het dagelijks bestuur kwam vijf keer bij elkaar. Het bestuur van de Stichting Stem van Afrika was in 2009 als volgt samengesteld: Dagelijks bestuur: drs Berend Wapstra, voorzitter/penningmeester mr drs Gertjan Kuipers, 2 e penningmeester mr drs Christianne Verheugd, secretaris

5 Overige bestuursleden: drs Wil Bus drs Jaap Swart drs Paula Verhagen-van Rooij In november 2009 traden de volgende leden toe tot het algemeen bestuur van Stem van Afrika: drs Yvonne Heselmans drs Marc Breij mr Gerarda Hessing Het rooster van aftreden ziet er per november 2009 als volgt uit: jaar van geb.jaar aantreden aftreden Bus Kuipers Swart Verhagen Verheugd Wapstra Brey Hessing Heselmans Het bestuur wordt bijgestaan door de volgende adviseurs: Hr Michel Philippart (Catholic Media Council) dr Ank Linden-van Ruiten Prof. John van Zyl (ABC-Ulwazi) Accountant: G.J. Mersch van Groenewegen.Haket.Ammerlaan Accountants Statuten laatstelijk gewijzigd op 4 januari 2001 bij notaris L.Davina te Hilversum Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer:

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG. De samenstelling van het bestuur is tot op heden niet gewijzigd.

BESTUURSVERSLAG. De samenstelling van het bestuur is tot op heden niet gewijzigd. BESTUURSVERSLAG Inleiding De werknemersorganisatie FNV Kunsten Informatie en Media (hierna: FNV KIEM ) en de werkgeversorganisatie Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en producenten (hierna:

Nadere informatie

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R.

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. De beleidsnota t.b.v. de VOR bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Doelstelling 2. Realisatie 3. Organisatie 4. Financiën 1. Doelstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Rockwool 4 februari 2014 Voorwoord De beleggingscommissie heeft onder andere als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders en het doen van voorstellen voor

Nadere informatie

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren.

Het beleidsplan geeft aan welke doelen de Stichting heeft voor de genoemde periode en hoe de Stichting deze doelen wil gaan realiseren. Van Doorn Stichting BELEIDSPLAN 2012-2016 (bijgewerkt en goedgekeurd in december 2013) INLEIDING Het bestuur van de Van Doorn Stichting stelt per periode van 5 jaar een beleidsplan op dat jaarlijks wordt

Nadere informatie

Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg

Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Brugstraat 2 Postbus 126 T +31 (0)546 455 753 F +31 (0)546 455 879 I www.pensioenfondstencate.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009

STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS AKZONOBEL JAARRAPPORT 2009 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan 16 E. Bestuursverslag 21 F.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Vastgesteld door de Raad van Beheer van Stichting Pensioenfonds Hoogovens op 7 mei 2009

Jaarverslag 2008. Vastgesteld door de Raad van Beheer van Stichting Pensioenfonds Hoogovens op 7 mei 2009 2 0 0 8 Jaarverslag Jaarverslag 2008 Vastgesteld door de Raad van Beheer van Stichting Pensioenfonds Hoogovens op 7 mei 2009 mr. J.F.H.M. van Exter, voorzitter dr. R. Verhoef, secretaris Inhoud Kencijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie

Liquidatieverslag 2014. in liquidatie Liquidatieverslag 2014 in liquidatie Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsjnj@achmea.nl Telefoon: (013) 462 16 90 Internetsite: www.pfjnj.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie