Aan alles komt een eind. Wat u niet wist van pensioenrecht maar wel moet weten. Elektronische detentie als executiemodaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan alles komt een eind. Wat u niet wist van pensioenrecht maar wel moet weten. Elektronische detentie als executiemodaliteit"

Transcriptie

1 189 SEP 2014 Aan alles komt een eind Wat u niet wist van pensioenrecht maar wel moet weten Suzanne Kali en Mark Heemskerk Elektronische detentie als executiemodaliteit Merel Copier Schaduwbankieren in Nederland nader belicht Timothy Bissessar

2 Woord vooraf Aan alles komt een eind. Een veel gehoorde uitdrukking die onvermijdelijk ook voor het zittende bestuur van Actioma geldt. Dit is de laatste editie die onder mijn hoofdredacteurschap wordt uitgebracht. Vanaf september geef ik het stokje door aan de nieuwe voorzitter en tevens hoofdredacteur Jeremy Wenno, die redactionele en bestuurlijke ondersteuning zal krijgen van Christiaan van der Meer (penningmeester) en Jeroen Meijer (secretaris). Maar voordat het zover is, heb ik nog een keer het genoegen om de schrijvers voor te dragen. Allereerst zal Daan Becht een korte introductie geven over studentbesturen. Hij zal een kijkje in de keuken geven van een studentenbestuur met daarnaast enkele juridische bijkomstigheden. Vervolgens is het woord aan het bestuur van het pleitgenootschap Rota Carolina. Een van de taken van de advocaat komt onder druk te staan, namelijk het pleiten in de rechtszaal. Plannen gaan op om het pleiten in civielrechtelijke zaken te beperken. Wat zijn de consequenties van een dergelijke maatregel? Momenteel pleit de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie voor het wetsvoorstel om elektronische detentie mogelijk te maken op het niveau van de uitvoerende instanties. Merel Copier bespreekt in haar artikel dit wetsvoorstel, de kritiek daarop en de vraag of er niet anders met elektronische detentie moet worden omgegaan. We blijven bij het strafrecht. Paul Frielink, hoogleraar straf(proces)recht, doet verhaal over zijn carrière. Begin jaren 80 was het, net als tegenwoordig, niet makkelijk om als afgestudeerde rechtenstudent aan de slag te kunnen gaan. Hoe heeft Paul zich erdoorheen geworsteld en welk pad heeft heeft hij afgelegd om de man te worden die hij nu is? Zoals gezegd komt aan alles een eind. Zo ook aan iemands carrière. De volgende levensfase bestaat vaak uit het met pensioen gaan. Wat is pensioen nu eigenlijk en hoe wordt dat opgebouwd? Suzanne Kali en Mark Heemskerk zullen in hun artikel deze vragen beantwoorden. Daaruit zal blijken dat hoewel pensioen het sluitstuk van een carrière betreft het goed is om daar aan de start van je carrière over na te denken. Van pensioenen en pensioenfondsen gaan we naar beleggingsfondsen. Haydar Trehy laat het licht schijnen op de regelgeving en de structuren omtrent deze complexe materie. Daarbij gaat hij met name in op de rol die beheerders en bewaarders binnen dergelijke fondsen innemen. Financiële instellingen krijgen nog even de aandacht. Timothy Bissessar schrijft over schaduwbankieren binnen de Nederlandse grenzen. Hij geeft antwoord op de vragen wat schaduwbankieren is en in welke vormen dit bestaat. Vervolgens komt een van de belangrijkste varianten aan bod, namelijk securitisatie. Afsluitend passeren bijkomende risico s de revue. Reeds eerder bleek dat een carrière kan eindigen met pensioen. Een minder geslaagd einde van een carrière kan het gevolg zijn van het faillissement, waarbij de persoon in kwestie als bestuurder van een onderneming heeft gewerkt. Als een bestuurder onbehoorlijk heeft gehandeld, kan dit soms tot aansprakelijkheid leiden. Maarten ten Brink beschrijft uitgebreid deze aansprakelijkheid die uit artikelen 2:138 en 2:248 BW volgt. Niet alleen de particulier in het privaatrecht dient behoorlijk te handelen. Dit geldt ook voor de overheid die privaatrechtelijke beslissingen neemt. Max Theunisse analyseert artikel 3:13 BW als reguleringsinstrument in de verhouding publiekrecht en privaatrecht. Hoe zit het als de overheid gebruik wenst te maken van het privaatrecht? Daarmee kom ik aan het slot van deze 189ste editie. Waar ik in de 186ste editie van november 2013 nog sprak over het geschreven woord leeft voort, ben ik zeer verheugd dat deze spreuk in het komende collegejaar zal doorklinken. Sam Zuidervliet / hoofdredacteur Contact Stichting Nijmeegs Juridisch Faculteitsblad Montessorilaan HR NIJMEGEN Correspondentieadres Postbus KK NIJMEGEN Bestuur / Redactie Sam Zuidervliet (voorzitter) Christiaan van der Meer (penningmeester) Jesper Kone (secretaris) Redactieraad prof. mr. C.J.H. Jansen prof. mr. R.J.N. Schlössels Raad van Toezicht Arjen Peters (faculteitsdirecteur) Paul Bovend Eert (decaan) Bob Rikkert Max Theunisse Auteurs in dit nummer Daan Becht Timothy Bissessar Maarten ten Brink Merel Copier Paul Frielink Suzanne Kali & Mark Heemskerk Pleitgenootschap Rota Carolina Max Theunisse Haydar Trehey Ontwerp Studio Julius van der Vaart Fotografie Keizer & Koning Fotografie Druk GLD Grafimedia, Arnhem Oplage 2800 exemplaren ISSN Abonnement Gratis op aanvraag. Stuur een naar Adverteren? Neem contact op met Christiaan van der Meer via of telefoon

3 5 Daan Becht Wat men moet leren doen, leert men door het te doen: een lesje studentbestuur 17 Paul Frielink Van promovendus naar hoogleraar: nooit gepland en toch gebeurd 33 Timothy Bissessar Schaduwbankieren in Nederland nader belicht 9 Pleitgenootschap Rota Carolina Het pleidooi als slachtoffer van wetsvoorstel Kwaliteit en Innovatie 21 Suzanne Kali en Mark Heemskerk Wat u niet wist van pensioenrecht maar wel moet weten 39 Maarten ten Brink Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur en faillissement: van het één komt het ander(?) 13 Merel Copier Elektronische detentie als executiemodaliteit 27 Haydar Trehey De bewaarder bij fondsen voor gemene rekening: nog steeds springlevend! 43 Max Theunisse Art. 3:13 BW als reguleringsinstrument in de verhouding publiekrecht-privaatrecht 3

4 Wat men moet leren doen, leert men door het te doen: een lesje studentbestuur Daan Becht D. Becht is masterstudent ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 4

5 Of je nu eerstejaars bent of laatstejaars, vrijwel elke student rechtsgeleerdheid komt vroeg of laat in aanraking met (een van) de vele studentenorganisaties die onze universiteit rijk is. Sportverenigingen, culturele verenigingen, studieverenigingen: er is voor ieder wat wils en jaarlijks zoeken deze organisaties enthousiaste studenten voor een bestuursjaar. Hoewel het aantal studenten dat geïnteresseerd is in een studentenbestuur de laatste jaren in de verdrukking lijkt te komen door de efficiency beogende veranderingen, zoals de B-in-4- en M-in-2-regelingen, blijkt dat een aanzienlijk deel van de Nijmeegse studenten zich toch wil inzetten voor het Nijmeegse studente leven. 1 Het is daarbij de vraag of al deze bestuurders van tevoren weten waar ze aan beginnen. 1. Zo worden er het komend college jaar 1735 bestuursmaanden verdeeld aldus het document "voorstel verdeling bestuursbeurzen ", te raadplegen via: rechtspositie/ken-rechten!/financiele/informatie/bestuursbeurzen/. Naast de daar genoemde organisaties bestaan er ook nog een veelheid aan disputen, rechtswinkels en andere organisaties waar studenten onbezoldigd in het bestuur zitten. In deze bijdrage geef ik enige nuttige wenken aan studenten die zich voorbereiden, of beraden, op een bestuursfunctie. Aan de hand van enkele capita selecta hoop ik hierbij de toekomstige studentbestuurder enige handvatten te geven voor zijn of haar bestuursjaar. Ik heb daarbij gekozen voor praktische zaken en juridische aspecten die een studentbestuurder onder andere kan tegenkomen. Dit artikel geeft dan ook geenszins een compleet beeld van de werkzaamheden van een studentbestuurder, doch slechts een amuse van wat studentbestuurders te wachten kan staan. 2. Titels als Praeses, Ab Actis en Quaestor klinken wellicht indrukwekkend maar betekenen dat het gaat om een voorzitter, secretaris of penningmeester. 3. Het SOFv behartigt de belangen van de studieverenigingen, de NSSR voor sportverenigingen, het BOS voor studentenverenigingen, CHECK voor charitatieve en culturele studentenorganisaties en het ROZON doet dit voor Rechtswinkels. 4. In de praktijk vaak afgekort als CoBo. 5. Zo is het in bepaalde kringen gebruikelijk om het aanraken van een sigillum (het verenigingswapen) door een buitenstaander af te straffen met een slag met de vlakke hand in het gezicht. 6. Informele verenigingen komen weinig voor, zie voor informatie daarover Asser/Rensen 2 III* 2012, 20 Informele vereniging. 1. De gewoonte bij studentbesturen Het Nijmeegs studentenleven kent een veelheid aan organisaties die op eenzelfde wijze functioneren. Een gemiddelde studentenorganisatie heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast hebben zij soms enkele commissies waarin actieve leden werkzaamheden uitvoeren. Variaties met meer bestuursleden, een raad van toezicht en chiquere functietitels 2 komen ook voor. Daarnaast zijn vrijwel alle studentenorganisaties aangesloten bij overkoepelende verenigingen die gezamenlijke belangen behartigen op landelijk, universitair of facultair niveau en als klankbord voor bestuurders onderling fungeren. Nijmeegse voorbeelden zijn SOFv, NSSR, BOS, CHECK en ROZON. 3 Door de aansluiting bij overkoepelende organisaties staan vrijwel alle besturen in contact met soortgelijke studentenorganisaties. Omdat rond het begin van het collegejaar vrijwel alle studentbesturen wisselen bestaat er bij de meeste verenigingen het gebruik om het nieuwe bestuur voor te stellen aan de buitenwereld door middel van een constitutieborrel. 4 Op deze borrels leer je in een informele setting bestuurders van andere verenigingen kennen. Daarnaast recipieer je bij het bestuur, wat wil zeggen dat je de kersverse bestuurders feliciteert met hun aanstelling en een geschenk namens de eigen vereniging aanbiedt. Originele cadeaus worden daarbij gewaardeerd, zoals bowlingballen en teddyberen. Omdat nieuwkomers en buitenstaanders vaak onbekend zijn met de wondere wereld van de constitutieborrels is een kleine uitleg op zijn plaats. De constitutieborrel kent eigen, ongeschreven, gewoontes die variëren per universiteitsstad en organisatie, maar enkele handvatten zijn wel te geven. Bij binnenkomst dient het bestuur dat te gast is zich aan te melden bij de pedel, welke herkenbaar is aan zijn pedelstaf. De pedel zorgt ervoor dat de bestuurders worden verwelkomd en dat zij worden ingeroosterd om bij het ontvangende bestuur te recipiëren. Omdat het bij een drukke constitutieborrel lang kan duren voordat er gerecipieerd mag worden, accepteren sommige verenigingen dat vooraf, per , een bepaald tijdstip om te recipiëren wordt afgesproken. Verder is het is algemeen geaccepteerd dat men tijdens deze borrels tracht eigendommen van de vereniging te ontvreemden: de zogenaamde brasacties. Vervolgens dient het ontvangende bestuur wel de kans te krijgen om de gestolen zaak terug te verdienen door middel van een nader te bepalen gunst of opdracht. Bij dit alles loopt men wel het risico dat bepaalde verenigingen fysiek geweld niet schuwen indien het gaat om de bescherming van hun verenigingseigendommen De wet en statuten bij studentbesturen Op juridisch gebied zijn de verschillen tussen studentenorganisaties over het algemeen klein. Vrijwel alle studentenorganisaties in Nijmegen zijn vormgegeven als stichting of als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 6 Het grootste verschil tussen deze twee 5

6 rechtsvormen is dat een vereniging leden kent en een stichting niet. De vereniging is dus bij uitstek de rechtsvorm die wordt gebruikt om de belangen van haar leden te behartigen. We spreken dan ook over studieverenigingen en studentenverenigingen. Studentenorganisaties die een stichting zijn hebben vaak een charitatief karakter. Enkele voorbeelden daarvan zijn de rechtswinkels, SBJS en STEP. Beide rechtspersonen zijn onderworpen zijn aan de regels uit Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en de eigen statuten en eventuele reglementen. Bij een vereniging betekent dit dat er een algemene ledenvergadering (hierna: ALV) hoort te zijn waarop leden zich kunnen uitspreken over het gevoerde beleid en de jaarstukken. Wet en statuten geven regels wat betreft de oproeping en bevoegdheden van de ALV. 7 Het is opvallend dat studentbestuurders soms niet goed op de hoogte zijn van wat er in de statuten van hun vereniging of stichting staat. Hoewel dit soms hilarische anekdotes oplevert voor oud-bestuurders die wél weten wat er in de statuten staat, is het aan te raden om de statuten voor een ALV goed door te lezen en ze tijdens de ALV binnen handbereik te houden. 7. Art. 2:40 en 2:41 BW. Dat het hebben van een recent wetboek ook van belang kan zijn, bewijst het ruim twee jaar oude artikel 2:35 lid 6 BW. 8 Dit artikel eist onder andere dat noodzakelijke informatie voor opzegging opvallend wordt vermeld op de hoofdpagina van de verenigingswebsite en in het eventuele verenigingsblad. Een klein rondje langs de websites van studieverenigingen in Nijmegen toont dat veel studentbestuurders hiervan niet op de hoogte zijn. Hoewel dit voorbeeld weinig ernstig is 9, geeft het wel aan dat het altijd raadzaam is om het beleid van voorgangers in een juridisch daglicht te houden. De wet en praktijk veranderen nogal eens, waardoor aanpassingen in statuten en/of beleid nodig kunnen zijn. 8. Ingevoerd op 1 december 2011 middels de zogenaamde Wet van Dam, Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten), Stb. 2010, Er staat geen sanctie op het niet naleven van artikel 2:35 lid 6 BW, zie ook: Rechtbank Noord-Holland 13 januari 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:1029. Omdat rond het begin van het collegejaar vrijwel alle studentbesturen wisselen bestaat er bij de meeste verenigingen het gebruik om het nieuwe bestuur voor te stellen aan de buitenwereld door middel van een constitutieborrel. 3. Aansprakelijkheden voor studentbestuurders Als studentbestuurder kun je tegen tal van potentiële problemen oplopen. Lang niet alle problemen hebben een juridische component, desalniettemin zijn er kwesties die voor aansprakelijkheidsrisico s zorgen. Wie is er bijvoorbeeld aansprakelijk als er een ongeval plaatsvindt tijdens een door jouw vereniging georganiseerde activiteit? En ben je persoonlijk aansprakelijk te stellen als je de huur van jouw pand niet meer kunt betalen? Het verdient aanbeveling om je vooraf te verdiepen in aansprakelijkheidsrisico s bij minder regelmatig voorkomende activiteiten, zoals het sluiten van sponsor- of huurovereenkomsten. Voor bestuurders geldt dat op dit punt een onderscheid kan worden gemaakt tussen interne en externe aansprakelijkheidsgronden. 10 Bovenal vigeert het schild van de rechtspersoonlijkheid, i.e. het bestaan van het stichting of verenigingsverband dat ervoor dient om persoonlijke aansprakelijkheid voor (student)bestuurders uit te sluiten. Het schild zorgt ervoor dat de rechtspersoon in beginsel aansprakelijk is en niet de achterliggende bestuurders. Desalniettemin kan het schild doorbroken worden. Zo volgt uit artikel 2:9 BW interne aansprakelijkheid, wat inhoudt dat dat elke bestuurder tegenover de rechtspersoon is gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Hoewel de bestuurstaak nog niet 10. Strafrechtelijke aspecten zoals in de arresten HR 31 oktober 2006, NJ 2007, 79 m.nt. N. Keijzer (Leestafel zooien) en HR 23 februari 2007, NJ 2008, 492 (Zeilongeluk) laat ik hier buiten beschouwing. 6

7 11. Het ambtelijk voorontwerp Wet bestuur en toezicht rechtspersonen biedt op dit punt een voorstel tot concretisering van de bestuurstaak, door middel van een verdere concretisering van het algemene taak criterium uit art. 2:9 BW. De wijziging houdt in dat in lid 1 van art. 2:9 BW: in het eerste lid wordt na taak een zinsnede toegevoegd, luidende: en zich daarbij te richten naar het belang van de rechtspersoon en de met hem verbonden organisatie. Zie: VvW, Internetconsultatie WBTR, p HR 10 januari 1997, JOR 1997/29 (Staleman/Van de Ven). 13. Art. 2:9 lid 2 BW. 14. Zie: Hoge Raad 10 juni 2011, RAV 2011/85 en de conclusie van A-G Hartkamp in HR 25 november 2005, NJ 2007/141 m.nt. C.J.H. Brunner (Skeeler-arrest). Wie is er bijvoorbeeld aansprakelijk als er een ongeval plaatsvindt tijdens een door jouw vereniging georganiseerde activiteit? vastomlijnd is, staat vast dat aansprakelijkheid wegens kennelijke onbehoorlijke taakvervulling slechts aan de orde is indien de bestuurder ook een ernstig verwijt kan worden gemaakt. 11 Of daarvan sprake is, moet worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. 12 De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt derhalve niet indien een individuele bestuurder aantoont dat de tekortkoming niet aan hem is te wijten en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 13 Externe aansprakelijkheid wil zeggen dat onder bepaalde omstandigheden bestuurders voor hun handelen aansprakelijk worden gesteld door derden, i.e. zij die niet tot het stichtingsverband horen. Grondslag voor aansprakelijkheid jegens derden is dan vaak de onrechtmatige daad uit artikel 6:162 BW. Hiervoor is dan wel persoonlijke verwijtbaarheid van de bestuurder of de toezichthouder vereist. Daarbij dient opgemerkt te worden dat zonder persoonlijke aansprakelijkheid de studentbestuurder niet aansprakelijk is, maar de vereniging of stichting wel nog aansprakelijkheidsrisico s kan lopen. Een aspect dat een rol kan spelen bij externe aansprakelijkheid is dat er sprake is van een activiteit die een zogenaamde sport- en spelsituatie in het leven roept. In dat geval rust op de organisatie een bijzondere zorgplicht wat betreft de veiligheid van de deelnemers. 14 Hoewel de gemiddelde student wellicht denkt dat het allemaal wel los zal lopen is het voor de studentbestuurder aan te raden om risico s van tevoren in kaart te brengen en zoveel mogelijk af te dekken. Vrijwel alle studentenorganisaties in Nijmegen zijn vormgegeven als stichting of als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 4. Conclusie In dit artikel heb ik getracht aankomend studentbestuurders te informeren over enkele (juridische) aspecten die komen kijken bij een bestuursjaar. Hoewel het artikel geenszins recht doet aan alles wat er komt kijken bij een volledig jaar studentbesturen, hoop ik dat de gegeven informatie studenten niet weerhoudt van het bekleden van een bestuursfunctie. Ik geloof dat een bestuursjaar een leerzame, plezierige en mooie ervaring is die je studententijd absoluut verrijkt. Immers, zoals Winston Churchill ooit al opmerkte: Je hebt er bijzonder veel plezier van als je de fouten waarvan je iets kunt leren, vroeg in je leven kunt maken. 7

8 Het pleidooi als slachtoffer van wetsvoorstel Kwaliteit en Innovatie Pleitgenootschap Rota Carolina 8

9 Sinds mensenheugenis is het pleidooi onderdeel van het burgerlijk proces. Het pleidooi komt al terug in klassieke werken, waar befaamde redenaars als Cicero zich in geruchtmakende zaken bedienden van een vlammend pleidooi. Nog steeds spreekt zo n pleidooi zeer tot de verbeelding. In de literatuur is het pleidooi van Atticus Finch in To kill a Mockingbird tegen rassendiscriminatie beroemd geworden en ook in tal van films en series passeert het pleidooi de revue. Het Nederlands recht kent een lange geschiedenis van pleiten, wat tot uitdrukking komt in de verschillende oefenrechtbanken in het curriculum van de rechtenstudie. Het pleidooi heeft ook een plek naast de studie: bij het Nijmeegs Pleitgenootschap Rota Carolina kunnen studenten oefenen met pleiten en de vereniging neemt jaarlijks deel aan pleitwedstrijden die in een lange traditie door het hele land worden gehouden. 1. M. Ahsmann & H. Hofhuis, Versnelling van de doorlooptijden van rechtszaken met 40%. Realistisch of Haagse bluf?, NJB 2014, 1273 en T. Huydecoper, Veranderingen in het procesrecht. Nieuw, verbeterd!, NJB 2014, Het pleidooi wordt in de Nederlandse rechtspraktijk echter steeds verder op de achtergrond geschoven. Pleidooi wordt steeds minder aangevraagd en in de lagere rechtspraak wordt een pleidooi soms zelfs ontmoedigd omdat de rechter niet zit te wachten op een mondelinge herhaling van wat in de schriftelijke stukken al naar voren is gebracht. Een ons inziens te beperkte kijk op het pleidooi die er inmiddels zelfs toe leidt dat het pleidooi, met het aanhangige wetsvoorstel Kwaliteit en Innovatie (hierna: KEI), met uitsterven wordt bedreigd. Op het wetsvoorstel is al de nodige kritiek geuit. 1 In dit stuk zullen wij ons in verband met onze interesse voor pleiten beperken tot het pleidooi. Daartoe zullen wij een korte geschiedenis geven van het pleidooi, vervolgens zullen we de huidige procesrechtelijke situatie omtrent het pleidooi bespreken, waarna we de gevolgen van het wetsvoorstel KEI zullen bespreken voor het pleidooi. Naar aanleiding hiervan zullen we drie punten van kritiek op het wetsvoorstel geven. Het pleidooi wordt in de Nederlandse rechtspraktijk echter steeds verder op de achtergrond geschoven 2. Geschiedenis en huidige situatie De rol van de advocaat in de Romeinse tijd verschilt aanzienlijk van zijn rol in de huidige praktijk. In de klassieke tijd was een advocaat eerst en vooral een retoricus: een welsprekend man die er zijn vak van maakte om stellingen in het openbaar te verdedigen. Ongetwijfeld zal daarbij hebben meegespeeld dat Romeinse rechtspraak de vorm had van juryrechtspraak. Het pleidooi was het enige moment tussen de jury en de procederende partijen, en een vlammend betoog zal op zo n jury ongetwijfeld meer indruk gemaakt hebben dan juridische haarkloverij. Het pleidooi had al met al een centrale positie in het Romeinse proces. 2. HR 27 januari 2012, NJ 2012/76, r.o Tegenwoordig is het pleidooi nog altijd van belang in het burgerlijk procesrecht. Artikel 134 Rv garandeert het recht op pleidooi met dien verstande dat, indien partijen ter comparitie al voldoende gelegenheid hebben gehad hun standpunten mondeling toe te lichten, een verzoek om pleidooi door de rechter kan worden afgewezen. Volgens de Hoge Raad mag dit echter alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Zo moet er sprake zijn van strijd met de eisen van de goede procesorde. 2 Een strenge eis. Niettemin wordt door lagere rechters bij tijd en wijlen de aanvraag van pleidooi ontmoedigd. De algemene opinie is dat aan een pleidooi na een uitvoerige schriftelijke behandeling weinig betekenis meer toekomt, omdat het veelal een herhaling is van zetten. 3. Het wetsvoorstel KEI Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer dat beoogt de civielrechtelijke procedure aan te passen. Het programma KEI onder leiding van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Raad voor de Rechtspraak brengt wijzigingen aan in het 9

10 wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het doel van het KEI-programma is het toegankelijker maken van de rechterlijke macht en het bieden van een eenvoudigere rechtsgang. 3 Voorgesteld wordt een nieuwe basisprocedure in te stellen. In deze basisprocedure wordt uitspraak gedaan na één schriftelijke ronde en een mondelinge behandeling. Bij de mondelinge behandeling krijgt de rechter veel vrijheid. De rechter bepaalt of hij de behandeling gebruikt voor het verkrijgen van inlichtingen, het beproeven van een schikking of dat gelegenheid wordt gegeven om tijdens de mondelinge behandeling de eigen standpunten nader toe te lichten. 4 De voorgenomen wetswijzigingen hebben invloed op het pleidooi. Het nieuwe artikel 77n zorgt ervoor dat de mondelinge behandeling naar wens van de rechter en van partijen wordt ingericht. Het huidige recht op pleidooi als afzonderlijke processtap, zoals gewaarborgd in artikel 134 Rv, komt daarmee te vervallen. 4. Kritiekpunten op het voorgenomen wetsvoorstel ter verdwijning van het pleidooi Op het wetsvoorstel KEI komt van verschillende kanten kritiek. Ten aanzien van het verdwijnen van het pleidooi uit het civiele procesrecht bespreken wij drie kritiekpunten op het wetsvoorstel. Zo raakt door het wetsvoorstel KEI het beginsel van hoor en wederhoor ondergeschikt (par. 4.1). In de tweede plaats verdwijnt met de doorvoering van het wetsvoorstel een belangrijk moment van reflectie voor de rechter (par. 4.2). Het laatste kritiekpunt bestaat erin dat met het schrappen van het pleidooi een belangrijke kernactiviteit van de advocatuur verloren gaat (par. 4.3) Hoor en wederhoor Eén van de meest fundamentele beginselen van ons burgerlijk procesrecht is het recht op gerechtelijk gehoor, ook wel bekend als het beginsel van hoor en wederhoor van artikel 19 Rv. Dit beginsel zorgt ervoor dat partijen zich in voldoende mate en op gepaste wijze in de gelegenheid worden gesteld zich over elkaars standpunten uit te laten. In ons land omschrijft de Hoge Raad dit beginsel als één van de eisen voor een goede procesorde. 5 In Europees perspectief bezien is het beginsel van hoor en wederhoor zelfs een grondbeginsel van het EVRM. Het beginsel kan worden begrepen onder het beginsel van het recht op een eerlijke behandeling, zoals is vastgelegd in artikel 6 EVRM. Uit het wetsvoorstel valt op te maken dat het hierboven genoemde beginsel gewaarborgd blijft doordat tijdens de mondelinge behandeling partijen in de gelegenheid worden gesteld hun standpunten naar voren te brengen, toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten. Omdat alle stukken zoveel mogelijk bij de start van de procedure ingediend moeten worden, doet de mondelinge behandeling recht aan het beginsel van hoor en wederhoor aldus de Minister. 6 In de kern komt het erop neer dat de Minister met dit voorstel voornemens is om de face-to-face momenten tussen partijen en de rechter tot het minimum te beperken. Al hetgeen in een procedure van belang is voor de rechter moet blijken uit (digitaal) overgelegde stukken. Deze gedachte van de minister is ons inziens te beperkt. Het feit dat een mondelinge behandeling plaatsvindt, rechtvaardigt niet direct de gedachte dat daarmee recht is gedaan aan hoor en wederhoor. Mede doordat door het wetsvoorstel tijdens de mondelinge behandeling ook de mogelijkheid wordt geschapen om getuigen of deskundigen te horen na toestemming van de rechter. Kortom; doorgaans afzonderlijke processtappen moeten nu in een mondelinge behandeling plaatsvinden, waarbij het beginsel van hoor en wederhoor ondergesneeuwd kan raken. Een pleidooi kan immers worden beschouwd als zuiverste vorm van hoor en wederhoor. 3. Memorie van Toelichting bij voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht, p. 1, te raadplegen via: nl/onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/ vernieuwing-in-de-rechtspraak/programma-kwaliteit-en-innovatie-rechtspraak-kei. 4. Brief Minister van Veiligheid en Justitie betreffende Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak, 11 juni 2013, p. 6. Artikel 134 Rv garandeert het recht op pleidooi met dien verstande dat, indien partijen ter comparitie al voldoende gelegenheid hebben gehad hun standpunten mondeling toe te lichten, een verzoek om pleidooi door de rechter kan worden afgewezen 5. HR 7 december 2002, NJ 2003/ Memorie van Toelichting bij voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht, p. 14, te raadplegen via: onderwerpen/rechtspraak-en-geschiloplossing/vernieuwing-in-de-rechtspraak/programma-kwaliteit-en-innovatie-rechtspraak-kei. 10

11 Het nieuwe artikel 77n zorgt ervoor dat de mondelinge behandeling naar wens van de rechter en van partijen worden ingericht. Het huidige recht op pleidooi als afzonderlijke processtap, zoals gewaarborgd in artikel 134 Rv, komt daarmee te vervallen 7. Art.14 Advocatenwet Moment van reflectie voor de rechter Nu het wetsvoorstel beoogt de verdere digitalisering van een procedure bij de rechter nadere handen en voeten te geven, komt hierdoor logischerwijs het aantal zittingsmomenten tussen de rechter en partijen te vervallen. Face-to-facecontact dient immers plaats te vinden tijdens de allesomvattende mondelinge behandeling. Juist de momenten waarop een advocaat zijn of haar pleidooi houdt zijn de uitgelezen momenten voor de rechter om face-to-face met partijen de zaak nogmaals te overzien. Daarnaast kunnen tijdens pleidooi enkele emotionele aspecten naar voren komen die niet tot uitdrukking kunnen worden gebracht op papier. Te denken valt aan emotionele uitbarstingen van cliënten bij het horen van het pleidooi van de tegenpartij. Voor deze emotionele kanten moet een rechter niet ongevoelig zijn. Een juridisch goed onderbouwd pleidooi zou er dus aan kunnen bijdragen dat een rechter de daarvoor ingediende stukken nogmaals onder de loep neemt alvorens vonnis te wijzen Kernaspect van de advocatuur Zowel juristen als niet-juristen hebben gedachtes bij de advocatuur, zoals het dragen van een toga, het verdedigen van hun cliënt, een bepaald uurtarief en het staand pleiten ten overstaan van de rechterlijke macht. Het laatste voorbeeld vindt zelfs een wettelijke grondslag in de Advocatenwet. 7 Nu het pleidooi als aparte processtap door dit wetsvoorstel verdwijnt, verdwijnt hiermee ook het pleiten in huidige vorm. Ons inziens gaat hiermee een vaardigheid verloren waarover elke advocaat dient te beschikken. Een advocaat dient niet alleen over schriftelijke uitdrukkingskracht te beschikken, maar juist ook over verbale en non-verbale overtuigingskracht. Deze verbale en non-verbale overtuigingskracht komt het beste naar voren tijdens een pleidooi. Tot onze spijt maakt het wetsvoorstel hieraan een einde. Het wetsvoorstel KEI beoogt deze belangrijke procesrechtelijke stap volledig uit het civiele proces te laten verdwijnen 5. Conclusie Het pleidooi neemt al van oudsher een belangrijke plaats in binnen de civiele geschillenbeslechting. Het wetsvoorstel KEI beoogt deze belangrijke procesrechtelijke stap volledig uit het civiele proces te laten verdwijnen. Dit zou een eeuwige zonde zijn. Het pleidooi is een wapen dat het sluitstuk vormt van een grondig civiel proces. Het is een wapen dat een zaak kan doen kantelen en daarnaast een wapen dat al meer dan tweeduizend jaar behoort tot het arsenaal van de advocaat. Uiteraard moet het belang van een slagvaardige rechterlijke macht worden onderschreven, maar het pleidooi zou advocaten, rechters en cliënten niet mogen worden ontnomen omwille van snellere doorlooptijden. 11

groninger civilistenblad

groninger civilistenblad nr 01 / november 2014 gcb groninger civilistenblad Interview met A-G L. Timmerman Prof. mr. S.F. Sagel Het nieuwe ontslagrecht Prof. mr. J.H.M. Willems Werknemers(on)macht in corporate structures Mr. dr.

Nadere informatie

Informatie Levenslang is levenslang Strak beleid

Informatie Levenslang is levenslang Strak beleid Febuari - Maart 2015 / Jaargang 9, nr. 2 Ad Informatie Magazine van studievereniging Ad Informandum voor Strafrecht en Criminologie Levenslang is levenslang Strak beleid of inhumaan? Lokpuber weer invoeren?

Nadere informatie

Willem Zwalve: Een academicus moet zelfstandig kunnen studeren

Willem Zwalve: Een academicus moet zelfstandig kunnen studeren Column Andreas Kinneging: Over het ongelijk van Shakespeare MAANDBLAD VAN DE JURIDISCHE FACULTEITSVERENIGING GROTIUS JAARGANG 35 NR 6 Willem Zwalve: Een academicus moet zelfstandig kunnen studeren Zaak

Nadere informatie

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Wetgeving krijgt niet de zorg die ze verdient 5 2 Ervaringen uit de praktijk 9 3 Leesverslag 19 1 Herziening

Nadere informatie

Toezien bij ElektronischToezicht met GPS in Limburg. Een onderzoek naar de introductie van een nieuwe technologie

Toezien bij ElektronischToezicht met GPS in Limburg. Een onderzoek naar de introductie van een nieuwe technologie Toezien bij ElektronischToezicht met GPS in Limburg. Een onderzoek naar de introductie van een nieuwe technologie Colofon Titel: Toezien bij Elektronisch Toezicht met GPS in Limburg. Een onderzoek naar

Nadere informatie

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013

De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 De Rechtspraak Jaarverslag Rechtspraak 2013 Pagina 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Wetgeving krijgt niet de zorg die ze verdient 5 2 Ervaringen uit de praktijk 9 3 Leesverslag 22 1 Herziening

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Reactie op het rapport Toenemend appel,

Reactie op het rapport Toenemend appel, Reactie op het rapport Toenemend appel, een verkennend onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar de toename van het aantal beroepszaken ex artikel 69 van de Penitentiaire beginselenwet Reactie

Nadere informatie

Bulletin 4. Burn-out nu ook een beroepsziekte? En wat dan nog? Inhoud

Bulletin 4. Burn-out nu ook een beroepsziekte? En wat dan nog? Inhoud PIV Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Burn-out beroepsziekte? Pagina 9 Medische aansprakelijkheidschades Pagina 12 Voorbehoud wijziging sociale zekerheid Pagina 14 Normering en personenschaderegeling Pagina 16

Nadere informatie

VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD?

VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD? VP18.book Page 1 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM WAT IS OUD? VP18.book Page 2 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM VP18.book Page 3 Wednesday, January 28, 2009 1:11 PM Publicaties van de Vereniging

Nadere informatie

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008)

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) 341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) Op 1 november 2007 heeft de voorzitter van de Commissie Insolventierecht een advies in de vorm van een voorontwerp Insolventiewet aan de minister van Justitie aangeboden.

Nadere informatie

Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure

Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure MASTERSCRIPTIE PRIVAATRECHT, OPEN UNIVERSITEIT, SCRIPTIEBEGELEIDER: A.L.H. ERNES Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2007 De advocatuur in oorlogstijd Justitia 2007 Borrelen bij Stibbe Op missie naar Kabul Interview met prof. mr. J.E.M. Polak Van Partner-Advocaat naar Staatsraad juni 2007

Nadere informatie

EUROPEANISERING VAN NEDERLANDS STRAFRECHT

EUROPEANISERING VAN NEDERLANDS STRAFRECHT NEDERLANDS JURISTENBLAD EUROPEANISERING VAN NEDERLANDS STRAFRECHT Softwarelicenties in faillissement: Nebula en Oracle vs. UsedSoft Ontslag van een weigerambtenaar Zwarte Piet: een omstreden traditie P.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin december 2006 Interview met prof. mr. Th. A. de Roos Balans tussen veiligheid en grondrechten in de gaten houden Jonge Balie op reis naar Istanbul Column van Alexander de Nerée

Nadere informatie

[...] 1.Inleiding. Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht. Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

[...] 1.Inleiding. Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht. Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Juridische Zaken Sector straf- en sanctierecht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

De waarde van een aandeelhouder

De waarde van een aandeelhouder De waarde van een aandeelhouder Inaugurale rede uitgesproken door Prof. mr. Barbara Bier op 28 maart 2012 De driehoek tussen de vennootschap en haar schuldeisers enerzijds en de vennootschap en haar aandeelhouders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 727 Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter

Nadere informatie

Medische aansprakelijkheid Waar de gezondheidszorg en het civiele recht samenkomen

Medische aansprakelijkheid Waar de gezondheidszorg en het civiele recht samenkomen NR 02 / FEBRUARI 2014 GCB GRONINGER CIVILISTENBLAD Interview met prof. mr. R.P.J.L. Tjittes Prof. mr. S.D. Lindenbergh De zaak van de eeuw: een succesverhaal? Mr. dr. F. Sobczak Bewijsrecht in medische

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Manifest van rechters heeft boemerangeffect - nrc.nl

Manifest van rechters heeft boemerangeffect - nrc.nl Manifest van rechters heeft boemerangeffect - nrc.nl Recht en Bestuur Nieuws Blogs Columns In beeld Carrière NU IN HET NIEUWS: EINDEXAMEN IRAN PRISM SYRIË Manifest van rechters heeft boemerangeffect Moet

Nadere informatie

Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur

Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Speelt de advocatuur voldoende in op de veranderende marktomstandigheden? Rena van Diessen XS2Justice Rijswijk, mei 2013 Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Speelt de advocatuur

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85079

Nadere informatie

Voorzitter. (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

Voorzitter. (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.) Voorzitter (Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.) De voorzitter: Ingekomen is een beschikking van de voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Advocatuur Wetswijzigingen

Advocatuur Wetswijzigingen Advocatuur In deze rubriek geeft Niels van der Laan een overzicht van relevante (op handen zijnde) wetswijziging opdat deze hopelijk niemand zullen ontgaan. Tevens gaat hij in op de huidige stand van zaken

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1. Achtergrond

1. Inleiding. 1.1. Achtergrond 1. Inleiding 1.1. Achtergrond Nederland kent ruim 600.000 koopappartementen waarvoor bijna 120.000 verenigingen van eigenaars (VvE s) verantwoordelijk zijn. De verwachting is dat door het splitsen en verkopen

Nadere informatie

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR).

VOORWOORD. Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). VOORWOORD Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Cliëntenraad Roerdalen (CRR). Voor de Cliëntenraad Roerdalen was 2014 wederom een turbulent jaar. Dit kwam onder andere door de invoering van de Participatiewet.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 079 Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten met

Nadere informatie