Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII"

Transcriptie

1 De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende opsomming van alle karakteristieken van het daarin beschreven product. Alle informatie die is opgenomen in dit document is opgesteld in het kader van het aanbieden en verkopen van financiële instrumenten en voldeed ten tijde van het aanbieden van het betreffende financiële instrument aan alle toepasselijke wettelijke eisen. Na het sluiten van de aanbiedingsperiode van dit product, is de informatie opgenomen in dit document niet meer aangevuld, bijgewerkt, verbeterd, herzien, gecorrigeerd en/of op enige andere wijze aangepast. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat deze informatie niet juist, volledig en/of actueel is. Dit product wordt daarom niet meer op basis van deze informatie aangeboden en beleggers kunnen dit product niet kopen. Beleggers kunnen dit product uitsluitend verkopen. Het is ook niet toegestaan om enige informatie opgenomen in dit document te gebruiken voor de aankoop, introductie, aanbieding, plaatsing en/of de marketing van financiële instrumenten. De informatie in dit document is niet bedoeld om als basis te dienen voor enige beleggingsbeslissing en is geen beleggingsadvies. Raadpleeg uw bank of broker indien u meer informatie wenst over het product beschreven in dit document. The Royal Bank of Scotland N.V., The Royal Bank of Scotland plc en/of hun dochtervennootschappen of groepsondernemingen ( RBS ) accepteren geen enkele verplichting om dit document of enige informatie opgenomen in dit document aan te vullen, bij te werken, te verbeteren, te herzien, te corrigeren en/of op enige andere wijze aan te passen. RBS accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor kosten, schade en claims ontstaan uit, of in verband met een belegging in het product beschreven in dit document. De in dit document opgenomen informatie is niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door enig persoon of entiteit in een jurisdictie of land (waaronder de Verenigde Staten) waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met locale wet- en regelgeving. The Royal Bank of Scotland N.V. staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Stichting Autoriteit Financiële Markten. The Royal Bank of Scotland plc staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van de Financial Services Authority. De relevante Index Sponsoren genoemd in dit document zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming van dit document, noch wordt door hen enig advies over financiële instrumenten gegeven. The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm ook van de inhoud van dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. **** Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 Op 6 februari 2010 wijzigde ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer ) zijn naam in The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS N.V. ) en op 1 april 2010 wijzigde ABN AMRO Holding N.V. zijn naam in RBS Holdings N.V. Op 23 september 2011 kondigden RBS N.V. en The Royal Bank of Scotland plc (met hoofdkantoor te 36 St Andrew Square, Edinburgh, Schotland) ( RBS plc ) aan dat de Court of Session (civiel hooggerechtshof) in Schotland de implementatie heeft goedgekeurd en bekrachtigd van een overdrachtsregeling voor bankactiviteiten waarbij de daarvoor in aanmerking komende activiteiten die in het Verenigd Koninkrijk worden uitgevoerd door RBS N.V. worden overgedragen aan RBS plc in overeenstemming met Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 (de Regeling krachtens Deel VII ). De Regeling krachtend Deel VII werd van kracht op 17 oktober 2011 (de Ingangsdatum ). Per de Ingangsdatum is RBS plc de emittent geworden van de aanvankelijk door RBS N.V. uitgegeven effecten die werden overgedragen aan RBS plc krachtens de Regeling krachtens Deel VII. In het kader van de Regeling krachtens Deel VII werden met ingang van de Ingangsdatum wijzigingen aangebracht in de voorwaarden van de overgedragen effecten en in de daarmee verband houdende overeenkomsten met het oog op de uitvoering van de Regeling krachtens Deel VII, met inbegrip van (onder andere) het feit dat verwijzingen naar RBS N.V. moesten worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar RBS plc. De details van deze wijzigingen zijn uiteengezet in het Scheme Document, dat kan worden geraadpleegd op Voor nadere details over welke effecten zijn overgedragen aan RBS plc onder de Regeling krachtens Deel VII kunnen de beleggers terecht op of, voor effecten die zijn uitgegeven vanaf circa 21 juli 2011, kunnen de beleggers de voorwaarden van de uitgifte- of aanbiedingsdocumenten (met inbegrip van de term sheets) raadplegen (wanneer deze documenten aangeven dat RBS plc de emittent zou worden van de effecten onder de Regeling krachtens Deel VII, is RBS plc de emittent geworden, tenzij de effecten zijn uitgeoefend, ingekocht of teruggekocht en geannuleerd voorafgaand aan de implementatie van de Regeling krachtens Deel VII). Voor nadere informatie over de Regeling krachtens Deel VII in het algemeen, kunnen beleggers terecht op The Royal Bank of Scotland plc. Registered in Scotland No Registered Office: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. Authorised and regulated by the Financial Services Authority.

2 ABN AMRO Dutch Delight Dynamisch en beschermd beleggen in Hollands Glorie Profiteren van Nederlandse topfondsen Jaarlijkse coupon op basis van dividend Op de afloopdatum gegarandeerd de nominale waarde retour

3 Wilt u beleggen in de crème de la crème van de Nederlandse fondsenindustrie en tegelijkertijd niet het risico lopen de nominale waarde te verliezen? Hebt u daarbij de wens regelmatig inkomen te ontvangen, maar wilt u toch ook een mogelijk hoog rendement bij afloop? Dat is wat te veel van het goede, denkt u wellicht. Volgens ABN AMRO niet. Deze Hollandse combinatie van inkomen en koersrendement mét bescherming van de nominale waarde (EUR 1.000,- per Note) is namelijk terug te vinden in één product: de ABN AMRO Dutch Delight.

4 Veel van het goede. Voordelen van Dutch Delight. Met ABN AMRO Dutch Delight ( Dutch Delight, DD of Note ) wordt gedurende zes jaar belegd in de prestaties van drie gerenommeerde Nederlandse beleggingsfondsen: het Fortis Global High Income Equity Fund (het Fortis HIEF ), het Delta Deelnemingen Fonds en Fortis OBAM N.V. ( Fortis OBAM ). Wanneer deze fondsen de komende jaren goed presteren wordt volop, mogelijk zelfs met een hefboom, geprofiteerd van de bijbehorende rendementen. Verder keert Dutch Delight de dividenden van de onderliggende fondsen uit in de vorm van een jaarlijkse coupon. Mochten deze fondsen minder goed presteren dan verwacht, dan biedt Dutch Delight u bovendien de belangrijke zekerheid dat u op de afloopdatum de nominale waarde (EUR 1.000,- per Note) terugkrijgt. Dynamisch beleggen in de crème de la crème van de Nederlandse fondsenindustrie; Jaarlijkse coupon op basis van het dividend uit de fondsen; Op de afloopdatum gegarandeerd 100% van de nominale waarde retour. Maar hoe dan? Hoe is het mogelijk om zoveel doelen tegelijk te dienen? Dutch Delight maakt hiertoe gebruik van een dynamische beleggingsstrategie op basis van de Constant Proportion Portfolio Insurance methode ( CPPI ). In het kort: de volledige nominale waarde van Dutch Delight wordt geïnvesteerd in de beleggingsstrategie die volgens een vaste formule 1 in principe alles belegt in een fondscomponent, bestaande uit de drie beleggingsfondsen en indien nodig een deel zal beleggen in een beschermingscomponent, die bestaat uit obligaties. Er zal daarbij minimaal 20% en maximaal zelfs 150% van de beleggingsstrategie in de fondscomponent kunnen worden belegd. Wanneer de ontwikkelingen voldoende positief zijn, zal er geleidelijk meer in de fondscomponent worden belegd om een mooi rendement te kunnen genereren. Wanneer de prestaties tegenvallen, zal er worden herbelegd in de beschermingscomponent om terugbetaling van de nominale waarde op de afloopdatum te kunnen garanderen. De koersontwikkeling van de fondsen en de rente-ontwikkeling worden continu in de gaten gehouden om de juiste verhouding van de componenten te kunnen handhaven. Deze verhouding kan dagelijks wisselen en zal worden aangepast als dat volgens de formule 1 nodig blijkt. Drie Dutch Delights. Met Dutch Delight belegt u in drie topfondsen uit eigen land: het Fortis HIEF, het Delta Deelnemingen Fonds en Fortis OBAM. Deze beleggingsfondsen zijn speciaal door ABN AMRO geselecteerd voor Dutch Delight vanwege hun aanzien, Hollandse achtergrond en herkenbaarheid. De fondsen volgen ieder een specifiek beleggingsbeleid en bieden de belegger naast wereldwijde diversificatie en dividendrendement een persoonlijke visie, eigenzinnige keuzes en lokale kennis van zaken. De drie fondsen zijn beursgenoteerd in Nederland en noteren in euro. Meer informatie over de fondsen zelf kunt u vinden op onder de rubriek beleggen bij ABN AMRO / beleggingsproducten / beleggingsfondsen. 1 De exacte formule is beschikbaar in het prospectus.

5 Het Fortis Global High Income Equity Fonds. Het Fortis Global High Income Equity Fund bestaat sinds 30 september 2003 en heeft als doelstelling wereldwijd te beleggen in goed verhandelbare aandelen met een relatief hoog dividend van defensief georiënteerde bedrijven. Speciale teams van Fortis Asset Management in Chicago, Hong Kong en Amsterdam zorgen voor actief beheer van het Fortis HIEF. De specialisten van deze teams kijken bovendien naar de kwaliteit van het management van de ondernemingen waarin wordt belegd. Het Fortis HIEF streeft ernaar om posities in andere valuta dan euro, volledig af te dekken naar euro. Dit om extra zekerheid en stabiliteit te creëren. De dividenden die de geselecteerde aandelen uitkeren, worden herbelegd in het Fortis HIEF. De fondsdirectie bepaalt vervolgens welk dividendbedrag het Fortis HIEF uit zal keren. Dit hangt af van de koersontwikkeling van het Fortis HIEF en de dividenduitkering van de onderliggende aandelen. Het Delta Deelnemingen Fonds. Het Delta Deelnemingen Fonds is misschien wel het meest opvallende fonds onder de Dutch Delights. Dit fonds belegt in een beperkt aantal ondergewaardeerd geachte, beursgenoteerde ondernemingen. Het gaat om deelnemingen van tenminste vijf procent, waardoor de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Hierdoor is het resultaat van deze beleggingen vrij van vennootschapsbelasting. De bedrijven in dit fonds, voornamelijk kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen, worden actief benaderd met als doel de onderwaardering om te buigen in de intrinsieke waarde die op grond van het bedrijfsresultaat mag worden verwacht. Een gedetailleerde kennis van de onderneming, de sector en het management is daarvoor een vereiste. Dat vormt de reden dat de portefeuille sterk geconcentreerd is, dat kandidaten zorgvuldig geselecteerd worden en dat de gekozen ondernemingen regelmatig kritisch tegen het licht worden gehouden. Belangrijke selectiecriteria zijn ondermeer een gezonde bedrijfsvoering, kwalitatief hoogwaardig management, een solide cashflow en een hoog dividendrendement. Dit gekozen beleggingsbeleid heeft als gevolg dat het Delta Deelnemingen Fonds geen (gespreide) portefeuille hanteert waarvan het rendement gemakkelijk getoetst kan worden aan een benchmark. De prestaties van dit fonds volgen daarom niet per definitie het algemene beursklimaat. Het fonds keert jaarlijks een substantieel deel van de gerealiseerde winst als dividend uit.

6 Fortis OBAM. Het oudste fonds onder de Dutch Delights is Fortis OBAM. Opgericht in 1936 als Onderlinge Beleggings en Administratie Maatschappij bestaat dit fonds nu al meer dan 70 jaar. Een consistent en herkenbaar beleggingsbeleid heeft in het verleden voor uitstekende financiële resultaten gezorgd. Het beleggingsbeleid van Fortis OBAM volgt een tweeledige aanpak. Naast een tactische portefeuille voor beleggingen op middellange termijn wordt een strategische portefeuille aangehouden met lange termijnbeleggingen. Beleggingsbeslissingen in beide portefeuilles zijn gebaseerd op een analyse van de fundamentele factoren en van sterke persoonlijke overtuigingen. De strategische portefeuille vormt ongeveer 60% van de totale portefeuille. Deze bevat voornamelijk grote, toonaangevende ondernemingen, zogenaamde large caps, met een stabiele rendementsontwikkeling en een sterk internationaal karakter. De tactische portefeuille is daarentegen gebaseerd op een thematische, opportunistische benadering binnen specifieke sectoren, regio s en individuele aandelen en vormt ongeveer 40% van de totale portefeuille, voornamelijk small en mid cap aandelen. De portefeuille van Fortis OBAM als geheel is ruim gediversifieerd over sectoren en landen wereldwijd. Aandelen in de portefeuille worden geselecteerd op basis van een Buy and Hold -strategie. Deze strategie, die leidt tot een lage turnover binnen de beleggingsportefeuille, heeft bewezen de beste uitgangspunten te bieden voor vermogensgroei op langere termijn. Fortis OBAM voert daarnaast een relatief passief en behoudend dividendbeleid. Zo werkt het. In deze paragraaf en onder de risico s wordt de werking van de Dutch Delight nader toegelicht. Ter illustratie van de dynamische beleggingsstrategie, de werking, het mogelijke koersverloop en de risico s van Dutch Delight, is daarnaast een aantal scenario s opgenomen. In deze scenario s wordt een vergelijking gemaakt met een rechtstreekse belegging in dezelfde drie fondsen. Deze scenario s zijn gebaseerd op veronderstellingen en zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten. Tevens volgt er hieronder, en onder de risico s, een korte uitleg gebaseerd op deze verschillende scenario s. Bij zowel de scenario s als de toelichting hierop wordt aangenomen dat de overige omstandigheden, behalve de beschreven situatie, gelijk blijven. Bij aanvang. Bij aanvang van de Dutch Delight is 95,45% van de nominale waarde van de beleggingsstrategie belegd in de fondscomponent. Er is 4,55% belegd in de beschermingscomponent en de participatie in de koersstijging van de fondsen is 100%. De koers van de fondsen stijgt. Als vervolgens de koers van de fondsen duidelijk stijgt, zal volgens de formule stapsgewijs steeds meer belegd worden in de fondsen. Er zal dan voor een groter bedrag in de fondsen worden belegd dan de beleggingsstrategie zelf waard is. ABN AMRO stelt door middel van een lening het daarvoor benodigde geld ter beschikking (de hefboomcomponent). Deze extra investering in de fondsen mag maximaal 50% van de waarde van de beleggingsstrategie bedragen. De participatie in koersontwikkeling van de fondsen kan hierdoor oplopen tot wel 150%. In deze situatie wordt er nog steeds niets belegd in de beschermingscomponent (zie scenario 1).

7 % Koers ABN AMRO Dutch Delight Note Onderliggende Waarde Participatie 120% 80% 40% % Figuur 1. Scenario 1 - Continue koersstijging van de fondsen. Fictieve koersontwikkeling van de Dutch Delight versus een rechtstreekse belegging in de fondsen (zonder herbelegging dividenden). Tevens wordt de participatie (rechteras) van de Dutch Delight in de koersontwikkeling van de fondsen weergegeven. Beide scenario s zijn gebaseerd op een continue stijging van de fondsen met een totaal rendement van +15% per jaar (inclusief 3% bruto dividendrendement). Dit scenario dient slechts ter illustratie van de werking van de Dutch Delight en is gebaseerd op fictieve gegevens. Zie ook figuur 1a. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Participatie Koersverloop Dutch Delight Koersverloop fondsen Participatie in de fondsen DD Fondsen Coupon/dividend 2 40,2% 27,7% Aflossing 200,2% 192,8% Koersrendement 100,2% 92,8% Totaal rendement 140,4% 120,5% Figuur 1a. Rendementsoverzicht en aflossing op de afloopdatum bij scenario 1. Percentages zijn totalen na kosten en uitgedrukt in percentage van de nominale waarde. Genoemd dividend wordt niet herbelegd, maar in dit scenario jaarlijks contant uitgekeerd. Het scenario is gebaseerd op fictieve gegevens. De koers van de fondsen blijft gelijk. Wanneer de koers van de fondsen gelijk blijft, zal volgens de formule stapsgewijs steeds minder mogen worden belegd in de fondsen. Om de nominale waarde op de afloopdatum te kunnen blijven garanderen moet namelijk steeds meer geld beschikbaar komen voor de beschermingscomponent. De belegging in de fondsen zal dus worden afgebouwd en evenredig worden herbelegd in de beschermingscomponent. De belegging in de fondsen zal echter niet verder worden afgebouwd dan het minimum van 20% van de beleggingsstrategie 3. De koers van de Dutch Delight zal net als de koers van de fondsen, relatief gelijk blijven en aflossen op minimaal de garantiewaarde (zie scenario 2). Koers % 100% 80% 60% 40% Participatie 20% Koersverloop Dutch Delight 0 0% Koersverloop fondsen Participatie in de fondsen ABN AMRO Dutch Delight Note Onderliggende Waarde Figuur 2. Scenario Participatie 2 - Gelijkblijvende koers van de fondsen. Fictieve koersontwikkeling van de Dutch Delight versus een rechtstreekse belegging in de fondsen (zonder herbelegging dividenden). Tevens wordt de participatie (rechteras) van de Dutch Delight in de koersontwikkeling van de fondsen weergegeven. Beide scenario s zijn gebaseerd op een continue zijwaartse beweging van de fondsen met een totaal rendement van +3% per jaar (inclusief 3% bruto dividendrendement). Dit scenario dient slechts ter illustratie van de werking van de Dutch Delight en is gebaseerd op fictieve gegevens. Zie ook figuur 2a. De koers van de fondsen daalt. Mocht zich een koersdaling voordoen, dan zal de belegging in de fondsen sneller worden afgebouwd dan in de hiervoor beschreven situatie en zal de belegging in de beschermingscomponent, bestaande uit obligaties, worden vergroot. De participatie in de koersontwikkeling van de fondsen zal dus afnemen. Hierdoor zal de waarde van Dutch Delight bij verdere koersdaling van de fondsen minder snel dalen. Ook nu zal de belegging in de fondsen echter niet verder worden afgebouwd dan tot aan het minimum van 20% van de beleggingsstrategie 3. Door dit minimum kan de waarde van Dutch Delight altijd weer herstellen als de koersen van de fondsen toch weer omhoog gaan. Ook kan de belegging in de fondscomponent dan stapsgewijs weer toenemen. Mocht de koers van de fondsen blijven dalen dan zal de beleggingsstrategie, die dan vooral is belegd in de beschermingscomponent, zijn beschermingsfunctie uitoefenen en geleidelijk aangroeien richting de garantiewaarde op de afloopdatum (zie scenario 3). DD Fondsen Coupon/dividend 2 9,2% 18,5% Aflossing 102,3% 99,5% Koersrendement 2,3% -0,5% Totaal rendement 11,5% 18,0% Figuur 2a. Rendementsoverzicht en aflossing op de afloopdatum bij scenario 2. Percentages zijn totalen na kosten en uitgedrukt in percentage van de nominale waarde. Genoemd dividend wordt niet herbelegd, maar in dit scenario jaarlijks contant uitgekeerd. Het scenario is gebaseerd op fictieve gegevens. 2 Gebruikelijk wordt dividend uitgedrukt over de huidige fondswaarde (de N.A.V.), nu ter vergelijking over de nominale waarde. 3 Wanneer de minimale allocatie van 20% of de maximale allocatie van 150% is bereikt, kan de participatie wel enigszins onder/boven de 20% danwel boven/onder de 150% komen door tussentijdse koers- of rentebewegingen.

8 Koers % % 80 80% 60 60% 40 40% 20 20% Koersverloop Dutch Delight 0 0% Koersverloop fondsen Participatie in de fondsen ABN AMRO Dutch Delight Note Onderliggende Waarde Figuur 3. Scenario Participatie 3 - Continue koersdaling van de fondsen. Fictieve koersontwikkeling van de Dutch Delight versus een rechtstreekse belegging in de fondsen (zonder herbelegging dividenden). Tevens wordt de participatie (rechteras) van de Dutch Delight in de koersontwikkeling van de fondsen weergegeven. Beide scenario s zijn gebaseerd op een continue daling van de fondsen met een totaal rendement van -5% per jaar (inclusief 3% bruto dividendrendement). Dit scenario dient slechts ter illustratie van de werking van de Dutch Delight en is gebaseerd op fictieve gegevens. Zie ook figuur 3a. Participatie DD Fondsen Coupon/dividend 2 4,0% 14,1% Aflossing 100,0% 61,2% Koersrendement 0,0% -38,8% Totaal rendement 4,0% -24,7% Figuur 3a. Rendementsoverzicht en aflossing op de afloopdatum bij scenario 3. Percentages zijn totalen na kosten en uitgedrukt in percentage van de nominale waarde. Genoemd dividend wordt niet herbelegd, maar in dit scenario jaarlijks contant uitgekeerd. Het scenario is gebaseerd op fictieve gegevens. De beschermingscomponent. Behalve tegenvallende prestaties van de fondsen kan ook een dalende rente een herbelegging vanuit de fondscomponent naar de beschermingscomponent bevorderen. Dit komt omdat ook bij een lagere rente, indien nodig, meer geld in de beschermingscomponent zal moeten worden belegd om de nominale waarde op de afloopdatum nog te kunnen garanderen. Er is dus minder geld ter beschikking om in de fondscomponent te kunnen beleggen. Een stijgende rente daarentegen zal het juist mogelijk maken meer geld te beleggen in de fondscomponent. De fondscomponent. De fondscomponent bestaat uit de drie genoemde Nederlandse kwaliteitsfondsen: het Fortis HIEF, het Delta Deelnemingen Fonds en Fortis OBAM. Bij aanvang van Dutch Delight zijn alle drie de fondsen voor een evenredig deel in de fondscomponent opgenomen. Vervolgens wordt ieder jaar de waarde van de fondscomponent opnieuw gelijk verdeeld over deze drie fondsen. Dit gebeurt jaarlijks tegelijk met de betaling van de coupon. Coupon en dividend. Ieder jaar wordt op de coupondatum het dividend uit de fondsen van de fondscomponent volledig aan u uitgekeerd in de vorm van een coupon. In het gunstige geval dat de hefboom van toepassing is, profiteert u daarom niet alleen van eventuele extra koersrendementen over de hefboomcomponent, maar op dat moment ook van de bijbehorende extra dividenden 4. De coupon kan zo aanzienlijk oplopen, zeker wanneer de fondsen goed presteren. Bij de uitbetaling hiervan heeft ABN AMRO de door de fondsen ingehouden dividendbelasting alweer toegevoegd aan deze coupon, zodat u het gehele brutodividend 3 ontvangt. Aflossing. Op de afloopdatum ontvangt u de eindwaarde van de onderliggende dynamische beleggingsstrategie. Dit is de totale waarde van de fondscomponent en de beschermingscomponent minus de hefboomcomponent (het eventueel geleende geld) aan het einde van de looptijd. Mocht de waarde van de beleggingsstrategie op de afloopdatum onverhoopt lager zijn dan de nominale waarde, ontvangt u gegarandeerd door ABN AMRO toch de volledige nominale waarde (EUR 1.000,- per Note) retour. 4 Mits en voorzover ABN AMRO het recht behoudt tot terugvordering van de ingehouden dividendbelasting over de door ABN AMRO ontvangen dividenden uit de genoemde fondsen. Wanneer een Nederlands fonds namelijk dividend uitkeert, wordt een deel daarvan afgedragen aan de belastingdienst. Beleggers in zo n fonds die tevens Nederlands ingezetenen zijn, in principe ook ABN AMRO, hebben momenteel, onder bepaalde voorwaarden, het recht op terugvordering van deze belasting. Middels de Dutch Delight belegt ABN AMRO in de onderliggende Nederlandse fondsen en vordert, als mogelijk, de ingehouden dividendbelasting terug en deze wordt samen met het dividend zelf in de vorm van een coupon aan de belegger in Dutch Delight uitgekeerd. Dutch Delight is vanwege deze reden alleen beschikbaar voor Nederlands ingezetenen.

9 Risico s. Beschermingscomponent. De tussentijdse waardeontwikkeling van Dutch Delight kan beïnvloed worden door de rente, maar alleen indien er op dat moment daadwerkelijk belegd wordt in de beschermingscomponent. Een stijgende rente heeft dan een negatieve invloed op de waarde van de beschermingscomponent en daarmee op de koers van Dutch Delight. Een dalende rente heeft een positieve invloed op de waarde van de beschermingscomponent. Beweeglijkheid. CPPI is een dynamisch beleggingsmechanisme, dat de waarde van uw belegging volgens een formule verdeelt over de fondscomponent en de beschermingscomponent, gebaseerd op hun relatieve prestaties. Wanneer de koers van de fondsen of de rente, of beide, sterk fluctueren, kan dat betekenen dat de componenten vaak worden vergroot en verkleind. Dit kan een negatief effect op de waarde(ontwikkeling) en het rendement van Dutch Delight hebben. Koersontwikkeling fondsen. Het rendement en de tussentijdse waarde-ontwikkeling van Dutch Delight zijn sterk afhankelijk van de prestaties van de drie onderliggende fondsen die elk een eigen beleggingsbeleid kennen. In het verleden hebben zij uitstekende prestaties laten zien, maar een onjuiste visie van één (of meerdere) fondsbeheerder(s) kan belangrijke negatieve gevolgen hebben voor het rendement en de koersontwikkeling van Dutch Delight. Lage of hoge participatie. Onder ongunstige marktomstandigheden wanneer bijvoorbeeld de koers van de fondsen en/of de rente sterk en/of langdurig daalt kan het zijn dat de beleggingsstrategie voor het grootste gedeelte wordt belegd in de beschermingscomponent. Dit resulteert in een lage participatie in de koersontwikkeling van de fondsen en dus ook een lagere dividenduitkering. Dutch Delight kan hierdoor ook gedurende de looptijd en voor onbepaalde tijd het karakter aannemen van een zero-coupon obligatie 5. De waarde van Dutch Delight zal in geval van een lage participatie in de fondsen minder snel omhoog gaan of zich minder snel herstellen dan de koers van de onderliggende fondsenselectie zelf. Bij een hoge participatie loopt u juist het risico dat de waarde van Dutch Delight sneller zal dalen dan de onderliggende fondsen (zie scenario 4 en 5). Koers % 150% 100% 50% 0 0% Koersverloop fondsen Participatie in de fondsen ABN AMRO Dutch Delight Note Onderliggende Waarde Figuur 4. Scenario Participatie 4 - Discontinuïteit in de koers van de fondsen. Fictieve koersontwikkeling van de Dutch Delight versus een rechtstreekse belegging in de fondsen (zonder herbelegging dividenden). Tevens wordt de participatie (rechteras) van de Dutch Delight in de koersontwikkeling van de fondsen weergegeven. Beide scenario s zijn gebaseerd op een sterk discontinue beweging van de fondsen met in jaar één en twee een rendement van +20% per jaar, in jaar drie en vier -20% per jaar en in jaar vijf en zes +20% per jaar (inclusief 3% bruto dividendrendement). Dit scenario dient slechts ter illustratie van de werking van de Dutch Delight en is gebaseerd op fictieve gegevens. Zie ook figuur 4a. Participatie Koersverloop Dutch Delight 5 Een obligatie die geen rente uitkeert en gedurende de looptijd onder de garantiewaarde noteert om geleidelijk aan te groeien tot deze garantiewaarde op de afloopdatum. DD Fondsen Coupon/dividend 2 14,5% 19,9% Aflossing 103,8% 110,7% Koersrendement 3,8% 10,7% Totaal rendement 18,3% 30,6% Figuur 4a. Rendementsoverzicht en aflossing op de afloopdatum bij scenario 4. Percentages zijn totalen na kosten en uitgedrukt in percentage van de nominale waarde. Genoemd dividend wordt niet herbelegd, maar in dit scenario jaarlijks contant uitgekeerd. Het scenario is gebaseerd op fictieve gegevens.

10 Koers % % 80% 60% % 20% 0% ABN AMRO Dutch Delight Note Onderliggende Waarde Figuur 5. Scenario Participatie 5 - Discontinuïteit in de koers van de fondsen. Fictieve koersontwikkeling van de Dutch Delight versus een rechtstreekse belegging in de fondsen (zonder herbelegging dividenden). Tevens wordt de participatie (rechteras) van Dutch Delight in de koersontwikkeling van de fondsen weergegeven. Beide scenario s zijn gebaseerd op een sterk discontinue beweging van de fondsen met in jaar één een rendement van -20%, in jaar twee tot en met zes +20% per jaar (inclusief 3% bruto dividendrendement). Dit scenario dient slechts ter illustratie van de werking van de Dutch Delight en is gebaseerd op fictieve gegevens. Zie ook figuur 5a. Participatie Koersverloop Dutch Delight Koersverloop fondsen Participatie in de fondsen DD Fondsen Coupon/dividend 2 12,3% 21,8% Aflossing 123,4% 166,0% Koersrendement 23,4% 66,0% Totaal rendement 35,7% 87,8% Figuur 5a. Rendementsoverzicht en aflossing op de afloopdatum bij scenario 5. Percentages zijn totalen na kosten en uitgedrukt in percentage van de nominale waarde. Genoemd dividend wordt niet herbelegd, maar in dit scenario jaarlijks contant uitgekeerd. Het scenario is gebaseerd op fictieve gegevens. Garantiewaarde. De garantiewaarde wordt alleen op de afloopdatum uitbetaald. Gedurende de looptijd kan de koers van Dutch Delight, zeker onder ongunstige marktomstandigheden in de beginfase, (sterk) onder het garantieniveau noteren (scenario 5). In het geval van tussentijdse verkoop kan het daarom zijn dat u minder terugkrijgt dan de nominale waarde of de garantiewaarde. Wisselkoersrisico. Via de onderliggende fondsen wordt een gedeelte van uw belegging geïnvesteerd in aandelen die in andere valuta dan de euro noteren. Over dit gedeelte loopt u wisselkoersrisico - behalve als dit wordt afgedekt zoals bij het Fortis HIEF - ten opzichte van uw eurobelegging in Dutch Delight. Een daling van een andere valuta ten opzichte van de euro zal een negatief effect hebben op de waarde van de Dutch Delight. Kredietrisico. U loopt kredietrisico op ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) als uitgever van de Dutch Delight. Dit product maakt onderdeel uit van de bedrijfsactiviteiten die door RBS zijn overgenomen en zal na de definitieve opsplitsing van ABN AMRO, in de RBS groep worden voortgezet. Alle productvoorwaarden (inclusief de kapitaalgarantie) zullen ongewijzigd blijven. Lees voor een uitgebreidere beschrijving van de risico s en voorwaarden het prospectus en de bijbehorende supplementen. Verhandelbaarheid. Kosten. De uitgiftekoers van de Dutch Delight bedraagt 101%. In deze koers zijn emissiekosten van 1% voor de belegger opgenomen. Bij aanvang wordt de volledige nominale waarde in de beleggingsstrategie belegd. Vervolgens wordt er dagelijks een beschermingspremie van 1,3% (op jaarbasis) over de waarde van de beleggingsstrategie en managementkosten van 0,16% (op jaarbasis) over de nominale waarde aan de beleggingsstrategie onttrokken. In het geval dat het hefboommechanisme van toepassing is, wordt in de beleggingsstrategie een eurobedrag geleend van ABN AMRO tegen een rente-percentage gelijk aan de 1-dags interbancaire Eurorente + 0,5% (Euribor + 0,5%) over de hefboomcomponent (zie ook de paragraaf Zo werkt het ). Dutch Delight is genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en is dagelijks verhandelbaar. ABN AMRO is voornemens een markt te onderhouden onder normale omstandigheden. De indicatieve spread tussen de bied- en laatkoers zal maximaal 2% bedragen. De koers is afhankelijk van de marktomstandigheden op het moment van handelen en kan boven of beneden de uitgiftekoers zijn. Dutch Delight noteert inclusief opgelopen coupon.

11 Het Fortis HIEF kent jaarlijks 1,5% managementkosten en 0,06% administratie-kosten over de waarde van het fonds. Voor het Delta Deelnemingen Fonds is dit jaarlijks 1,25% plus een prestatieafhankelijke beloning voor de fondsbeheerder van 15% over het extra rendement boven de 10%. Fortis OBAM kent jaarlijkse managementkosten van 1,0%. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de dagelijkse koers (de N.A.V.) van deze fondsen. Tijdens de inschrijvingsperiode brengt ABN AMRO geen transactiekosten in rekening, daarna gelden de reguliere tarieven. Een overzicht van deze tarieven vindt u op Indien u uw effectenrekening niet bij ABN AMRO aanhoudt, zijn de kosten afhankelijk van uw bank of bemiddelaar. Tot slot kunnen over een belegging in de Dutch Delight ook belastingen verschuldigd zijn die niet via ABN AMRO geïnd worden. De fiscale behandeling daarvan is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in de Dutch Delight, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur. ABN AMRO houdt u op de hoogte. ABN AMRO verzorgt kwartaalberichten met een toelichting op het rendement van diverse producten. Deze berichten worden gepubliceerd op Ook vindt u op deze site het dagelijkse koersverloop. U vindt Dutch Delight onder de categorie Garantie. Zo schrijft u in. Dutch Delight is geschikt voor u als u positieve verwachtingen heeft over de drie gekozen fondsen: het Fortis HIEF, het Delta Deelnemingen Fonds en Fortis OBAM. Als u graag wilt profiteren van eventuele koersstijgingen van deze fondsen en tegelijkertijd op de afloopdatum het comfort van garantie over de nominale waarde aantrekkelijk vindt. Ook als u op zoek bent naar een jaarlijks inkomen of gewoon een stukje extra gemak. Met Dutch Delight profiteert u volop, mogelijk zelfs extra, van koersstijgingen van de crème de la crème onder de Nederlandse beleggingsfondsen, terwijl bij onvoorziene negatieve prestaties de bescherming in werking treedt. Dutch Delight geeft met een jaarlijkse coupon het dividend uit de fondsen aan u door en na afloop ontvangt u de volledige nominale waarde retour met een eventueel extra koersrendement. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw Preferred Banker of beleggingsadviseur. Deze kan u informeren over de karakteristieken van Dutch Delight en adviseert u graag over de wijze waarop dit product in uw portefeuille past. Lees voor aankoop het prospectus en de bijbehorende supplementen waarin de risico s, de kosten en de voorwaarden staan beschreven. U kunt deze documenten en het koersverloop vinden op Lees bovendien de financiële bijsluiter van de gekozen beleggingsfondsen, te vinden op bij Beleggen bij ABN AMRO / Beleggingsproducten / Beleggingsfondsen. Meer informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via

12 ABN AMRO Dutch Delight Kenmerken ABN AMRO Dutch Delight. Uitgevende Instelling: ABN AMRO Bank N.V. (A+/Aa2) Looptijd: 6 jaar Officiële notering: 19 april 2007 Afloopdatum: 19 april 2013 Onderliggende waarde: Beleggingsstrategie die volgens een vaste formule dynamisch belegt in een fondscomponent (het Fortis HIEF, het Delta Deelnemingen Fonds en Fortis OBAM) en een beschermingscomponent Initiële allocatie aan de fondsen: 95,45% van de beleggingsstrategie Minimale allocatie aan de fondsen: 20% van de beleggingsstrategie Maximale allocatie aan de fondsen: 150% van de beleggingsstrategie Uitgiftekoers: 101% van de nominale waarde Startwaarde beleggingsstrategie: EUR 1.000,- (100% van de nominale waarde) Eindwaarde beleggingsstrategie: Eindwaarde van de (fondscomponent + beschermingscomponent hefboomcomponent) Aflossing op de afloopdatum: a) de garantiewaarde of indien hoger: b) de eindwaarde van de beleggingsstrategie Peildata coupon: Jaarlijks, op 16 april (of de eerst volgende handelsdag indien 16 april in een bepaald jaar geen handelsdag is) Coupondata: Jaarlijks, vijf handelsdagen na de peildatum van het betreffende jaar Coupon: Variabel, optelling van de bruto 3 dividenden van de belegging in de drie onderliggende fondsen Nominale waarde: EUR 1.000,- per Note Garantiewaarde: 100% van de nominale waarde ISIN code: NL Notering: Euronext Amsterdam van NYSE Euronext Informatie op internet: Het prospectus en de bijbehorende supplementen (het Prospectus ) van de ABN AMRO Dutch Delight ( Dutch Delight ) is verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ 7004), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-MARKETS ( lokaal tarief), Fax: (020) , Web: adres: ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is de emittent en lead manager van de Note. Het aanbod van de Note vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. De beslissing de Note te kopen dient uitsluitend op basis van dit Prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico s verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure van ABN AMRO moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. ABN AMRO en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit product. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de VS en Canada of aan ingezetenen in de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn. ABN AMRO is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. Deze brochure is samengesteld door ABN AMRO. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar ABN AMRO biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. Deze brochure is geproduceerd op 19 februari 2007 en herzien op 8 april 2009.

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Jaarlijks een minimale coupon en kans op meer Profiteren van een stijgende rente Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling

Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Turbo s Beleggen in de hoogste versnelling Beleggen in aandelen, beleggingsfondsen, grondstoffen, indices, obligaties en valuta Eenvoudig verhandelbaar via Euronext Amsterdam Versneld profiteren van koersstijgingen

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

Wereldbank Eco-3Plus Note

Wereldbank Eco-3Plus Note Wereldbank Eco-3Plus Note Duurzaam beleggen met tenminste 3% rente Jaarlijkse variabele coupon van tenminste 3% Mogelijk hogere coupon afhankelijk van de ABN AMRO Eco Index 100% Hoofdsomgarantie op de

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties

2 >> ABN AMRO Turbo s. 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices. 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s. 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 2 >> ABN AMRO Turbo s 22 >> ABN AMRO Turbo s op aandelen en indices 29 >> ABN AMRO Turbo s op valuta s 35 >> ABN AMRO Turbo s op obligaties 42 >> ABN AMRO Turbo s op grondstoffen ABN AMRO TURBO S Goed

Nadere informatie

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum AEX Obligaties Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum.

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. Nederland ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. Nederland Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten

Nadere informatie

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België

ABN AMRO TRADER. Goed voorbereid actief beleggen. België ABN AMRO TRADER Goed voorbereid actief beleggen. België Wilt u beleggen met een versnelling? Maar wilt u niet het risico lopen om meer dan uw inleg te verliezen? Dan is de Trader het nieuwste hefboomproduct

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie