Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief"

Transcriptie

1 Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief

2

3 N I EU W EL A N OF BL I NDE M U U R? H ET PENSIOENA K KOOR D I N PER SPEC T I EF

4 Over Towers Watson Towers Watson is een wereldwijd professioneel consultancybedrijf dat organisaties helpt hun bedrijfsresultaten te verbeteren door effectief Human Resources, financieel en risicoadvies. Met medewerkers wereldwijd, bieden wij oplossingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, talent en beloningsprogramma s en risico- en kapitaalmanagement.

5 Nieuw elan of blinde muur? Het pensioenakkoord in perspectief Onder redactie van: Arjan van de Griend Wichert Hoekert André van Hooren Sabeth de Boer

6 Aan deze uitgave werkten mee: Vincent van Bijleveld, Harm Blaak, Kees den Blanken, Rick Crauwels, Arjan van de Griend, Patrick Heisen, Wichert Hoekert, Andre van Hooren, Michel Iglesias del Sol, Edwin de Jong, Marieke Klein, Paul de Koning, Alfred Kool, Paul Kullen, Gijsbert de Lange, Harmen Pullen, Gerard Roelofs, Gaston Siegelaer, Shan Twan The, Sylvia The, Danny Vercruyce, Jeroen Wirschell. Eindredactie: André van Hooren, Sabeth de Boer Vormgeving en drukwerk: U&dW Design en Productie, Almere Towers Watson september 2011 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Towers Watson.

7 i n h o u d Inleiding Nieuw elan? 7 1 Besturen Zachte aanspraken: een harde noot? 11 2 Beleggen Toezichtregimes nopen tot professionalisering 21 3 Zorgplicht Grenzen aan de vrijheid 31 4 Communicatie Van pensioen naar pensioneren 41 5 Uitvoering Solidariteit als sponsor van efficiency 51 6 Kosten Van uitvoering tot uitkering: definieer risico s, beloon good governance 61 7 Arbeidsvoorwaarden Pensioen als aanjager voor betrokkenheid? 69 8 DC-regelingen Een passend antwoord op de individuele pensioenambitie 77 9 Verzekeren Verzekeraars: de pensioenuitvoerders van de toekomst? Internationaal Hete hangijzers in perspectief 99 Literatuurlijst 108 5

8

9 v o o r w o o r d n i e u w e l a n? Nieuw elan? Het vastlopende Nederlandse pensioenstelsel heeft misschien wel gewoon behoefte aan een nieuw elan. Alles wat ooit begint, komt ook een keer tot een einde en het einde van ons luid bejubelde systeem van tweede pijler pensioenen leek na IFRS, FTK, PFG, kredietcrisis en nieuwe overlevingstafels nabij. De sociale partners vonden elkaar gelukkig in hun wens een nieuw pensioenakkoord te ontwerpen, maar slaagden er niet in het ontwerp ook eensgezind af te ronden. Was het probleem dan niet zo groot, is de oplossing te moeilijk, willen we teveel of denken we te conservatief, vanuit oude waarden? Van een afstand zagen wij hoe de sociale partners krampachtig probeerden controle te houden over de uitwerking van hun akkoord. Allerlei varianten worden in het uitwerkingsmemorandum in detail besproken en beschreven, wat een uitermate complex en nauwelijks meer uit te leggen systeem dreigt te gaan opleveren. In een tijd waarin we goede communicatie over het pensioen net zo belangrijk vinden als het pensioen zelf, gaan we een stelsel ontwerpen dat aan niemand meer is uit te leggen. Hoe kan een deelnemer begrip krijgen van zijn pensioen als hij moet gaan invaren, een recht heeft dat zacht is en brieven krijgt over demping? Alleen ingewijden zullen nog begrijpen hoe het kan dat de volatiliteit van de dekkingsgraden door resultaatgerichte modelaanpassingen wordt beperkt, terwijl rechten en aanspraken juist volatieler worden. Het is bovendien nog maar de vraag of dekkingsgraden minder volatiel worden. De volatiliteit van de beleggingen wordt door de waarderingsmethodiek immers niet beperkt. Een ander gevolg heeft de nieuwe waarderingsmethodiek (onderdeel van het FTK2), hoe dan ook, wel: toegekende rechten en aanspraken worden niet langer slechts door kapitaal, maar ook door verwachte toekomstige overrendementen gedekt. Dat is de oorzaak van het belangrijkste effect van invoering van het FTK2: de grote herverdelingen tussen verschillende generaties. Met name wanneer sprake is van invaren is de omvang hiervan enorm. Met een dempingsperiode en een egalisatiereserve willen de sociale partners de volatiliteit van uitkeringen en aanspraken beperken. Dat kan alleen maar door nieuwe herverdelingen tussen groepen deelnemers te maken. De egalisatiereserve, bijvoorbeeld, schuift de toeslagverlening vooruit in de tijd, wat in het voordeel is van jongere en toekomstige deelnemers. Daarmee herverdeelt de egalisatiereserve pensioengelden van oud naar jong. Bij een reële dekkingsgraad van minder dan 100% (gebaseerd op verwacht rendement) heeft de dempingsperiode een omgekeerd effect. Kortingen, in eerste instantie op de toeslagverlening, worden 7

10 v o o r w o o r d n i e u w e l a n? uitgesteld en dus wordt pensioen toegekend uit middelen die er op dat moment niet zijn. Als die middelen niet later alsnog tevoorschijn komen, is de uitkering onterecht geweest. Het gevolg hiervan is een herverdeling van jong naar oud. Opnieuw is de vraag of de deelnemer dat allemaal nog gaat begrijpen. Misschien komt hij wel nooit precies te weten dat hij als oudere de jongere aan het sponsoren was of omgekeerd. Het is eigenlijk ook niet uit te leggen. Solidariteit is volgens het pensioenakkoord een van de verworvenheden uit het Nederlandse pensioenstelsel die per se behouden moeten blijven. Wij krijgen sterk het gevoel dat de solidariteit wordt gebruikt om het onmogelijke, mogelijk te maken. Het akkoord maakt van de gelegenheid gebruik om nieuwe solidariteiten te introduceren die ons geroemde pensioenstelsel moeten behoeden voor de ondergang. Pijnlijke beslissingen worden daardoor uitgesteld, maar zouden uiteindelijk weleens des te pijnlijker kunnen blijken. Nieuwe solidariteiten sponsoren dus gewoon het pensioenstelsel. Is dat niet een contra-intuïtieve innovatie, gebaseerd op verouderde denkbeelden? Terugkijkend voelt het alsof de sociale partners bij het opstellen van het pensioenakkoord een Grand Design voor ogen hadden, en daarmee hebben ze waarschijnlijk veel te hoog gemikt. Het akkoord heeft veel weg van een blinde muur. Het is een muur aan het worden zonder doorkijk of opening. In niets het nieuwe elan vertegenwoordigend waar het pensioenstelsel zo veel behoefte aan heeft. Wij denken dat het pensioenakkoord heel veel simpeler had gekund, doeltreffender had gemoeten, en er sneller had moeten en kunnen zijn. Was het nou zo moeilijk geweest om op hoofdlijnen af te spreken dat toenemende levensverwachting niet tot automatisch stijgende pensioenkosten mag leiden en dat volatiliteit van de financiële markten niet zijn weerslag mag hebben op ondernemingsbalansen? De invulling had daarna decentraal kunnen worden uitonderhandeld wat nu nog steeds nodig is. Als werkgevers en werknemers in een bedrijf(stak) constateren dat de huidige pensioentoezegging niet meer kan worden nagekomen bij het huidige premieniveau, dan zijn er twee conclusies mogelijk: de toezegging gaat naar beneden, of het premieniveau gaat omhoog. Wat is daar eigenlijk ingewikkeld aan? 8 Opvallend is dat de gemiddelde Nederlandse werknemer al lang lijkt te beseffen dat het anders moet. Uit Towers Watson onderzoek naar employee engagement blijkt dat tweederde van de medewerkers bij internationale bedrijven aanneemt tot na zijn 65ste te moeten doorwerken, dat ongeveer de helft verwacht zelf te moeten gaan

11 v o o r w o o r d n i e u w e l a n? zorgen voor zijn oudedagsvoorziening en dat ruim veertig procent van zijn werkgever vooral uitleg verwacht over hoe zijn arbeidsvoorwaarden in elkaar zitten en welke zelfredzaamheid van hem wordt verondersteld. In de beeldvorming van de Nederlandse werknemer is de verzorgingsmaatschappij voor werkend Nederland dus al lang op zijn retour. Misschien moet het nieuwe elan wel gewoon beginnen bij de fundamentele vraag welk deel van zijn inkomen een werknemer opzij wil zetten voor zijn oude dag. En moeten we al te ingrijpende veranderingen in het systeem achterwege laten zolang die vraag niet duidelijk is beantwoord? Dit boek gebruikt het pensioenakkoord als aanleiding om samenhang te brengen in alle ontwikkelingen in het Nederlandse pensioenstelsel. Niet alleen praten we over een verschuivende pensioenleeftijd en minder harde pensioenen, maar ook over nieuwe bestuursmodellen, groter wordende uitvoerders, nieuwe beleggingsvormen, transparante kosten, grotere zorgplicht en veel betere communicatie. In dit boek komt het allemaal aan de orde, in een serieuze poging overzicht te bieden aan bestuurders, werkgevers en professionals. We beginnen ons verhaal vanuit het perspectief van het pensioenfondsbestuur. Daar ligt straks de grootste druk als het nieuwe pensioencontract is gesloten. De besturen moeten gaan zorgen dat het eventuele invaren en de administratie van zachte rechten zorgvuldig en eerlijk verlopen. Tegelijk moeten ze deskundiger worden, verstand hebben van risicomanagement, hun zorgplicht serieus nemen en op de kosten letten. Net over de helft van het boek, verleggen we ons perspectief naar dat van de werkgever, die pensioenen een nieuwe plek moet geven in het pakket van arbeidsvoorwaarden en die waarschijnlijk ook moet gaan nadenken over nieuwe uitvoeringsvormen (toch naar een verzekeraar, PPI). Met dit boek komen wij uit de coulissen en mengen we ons actief in het debat. Het is onze bijdrage aan het zo vurig gewenste nieuwe elan. We hebben ons verhaal geestdriftig opgetekend en willen graag met u in debat over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Arjan van de Griend André van Hooren 9

12 De uiteindelijke hoogte van het pensioen wordt meer dan ooit afhankelijk van het spel dat tussen de belanghebbenden in het pensioenfondsbestuur wordt gespeeld

13 1. b e s t u r e n z a c h t e a a n s p r a k e n : e e n h a r d e n o o t? 1. Besturen Zachte aanspraken: een harde noot? Het pensioenakkoord maakt het besturen van een pensioenfonds niet direct eenvoudiger. De hoogte van het pensioen is straks sterk afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds en dus van het gevoerde beleid. Het bestuur moet voor dat beleid draagvlak creëren bij alle belanghebbenden, wat het belang van deskundigheid, goede governance en integraal risicomanagement alleen maar vergroot. Het pensioenakkoord introduceert zogenoemde zachte pensioenaanspraken: aanspraken die voorwaardelijk zijn, waarvan de hoogte afhangt van de beleggingsresultaten en de levensverwachting. In de huidige Pensioenwet zijn dergelijke zachte aanspraken niet toegestaan en kunnen opgebouwde pensioenaanspraken alleen als uiterste remedie worden verlaagd. Wel kent de Pensioenwet met de voorwaardelijke toeslagverlening iets dat vergelijkbaar is met zachte aanspraken. Alleen zijn de voorwaarden extreem gedetailleerd vastgelegd. Geen deelnemer mag immers verkeerde verwachtingen hebben bij de hoogte van zijn pensioenregeling. Daarom krijgt hij ondoorgrondelijke teksten uit de toeslagenmatrix toegestuurd en onbegrijpelijke toeslaglabels. Met de introductie van de nieuwe zachte aanspraken uit het pensioenakkoord zal het nog lastiger worden het pensioenbewustzijn van de individuele deelnemer te vergroten. We willen allemaal dat de deelnemer zijn pensioen beter begrijpt, maken het ondertussen steeds ingewikkelder en ontnemen hem bovendien de mogelijkheid zijn pensioenopbouw serieus te beïnvloeden. De deelnemer moet verplicht deelnemen aan de pensioenregeling van zijn bedrijf, maar heeft op alles wat er binnen het pensioenfonds gebeurt nauwelijks invloed. Het is niet vreemd dat vanuit deze positie van enerzijds de rechtsonzekerheid ten aanzien van de hoogte van het pensioen en anderzijds het volledig overgeleverd zijn aan de beslissingen van anderen daarover, een roep om meer medezeggenschap en deskundigheid ontstaat. In de huidige situatie heeft de onzekerheid over de voorwaardelijke toeslagregeling al tot die roep en de doorgeslagen regelgeving over communicatie en medezeggenschap geleid. Met de introductie van zachte pensioenrechten zal die roep (met recht!) alleen maar luider worden. Daar ligt de directe relatie tussen het pensioenakkoord en de nieuwe bestuursmodellen uit het Voorontwerp voor Wet dat sinds deze zomer bij de Eerste Kamer ligt. 11

14 1. b e s t u r e n z a c h t e a a n s p r a k e n : e e n h a r d e n o o t? De bestuursmodellen bepalen namelijk wie besluiten neemt die zo n grote invloed hebben op de pensioenuitkeringen van de individuele deelnemer. De uiteindelijke hoogte van het pensioen wordt met het pensioenakkoord meer dan ooit afhankelijk van het spel dat tussen de belanghebbenden in het pensioenfondsbestuur wordt gespeeld. Bestuursmodellen Pensioenfondsen kunnen straks kiezen uit een paritair bestuur, een extern bestuur en een gemengd bestuur. Het paritair bestuursmodel Een paritair bestuur is in feite het huidige in de Pensioenwet opgenomen bestuursmodel met een paar toevoegingen. Het voorontwerp maakt het bijvoorbeeld expliciet mogelijk dat externe deskundigen namens elk van de geledingen in het pensioenfondsbestuur worden opgenomen. Dat kan nu ook al voor vertegenwoordigers van de werkgever(s) of de werknemers, maar het is nieuw voor de pensioengerechtigden. Nieuw is ook dat bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf s) een raad van toezicht moeten instellen. Ondernemingspensioenfondsen (Opf s) kunnen kiezen tussen een raad van toezicht of een jaarlijkse visitatie door een visitatiecommissie. Verder moeten volgens het voorontwerp ook Opf s altijd een deelnemersraad instellen. Deze verplichting geldt nu al voor Bpf s. Opf s zijn nu slechts verplicht een deelnemersraad in te stellen als daarom verzocht wordt door een minimum aantal (gewezen) deelnemers/pensioengerechtigden. De verplichting om een verantwoordingsorgaan als bedoeld in de STAR Principes voor goed pensioenfondsbestuur in te stellen, komt te vervallen in het voorontwerp. In plaats van aan een speciaal in het leven te roepen verantwoordingsorgaan, moet het pensioenfondsbestuur verantwoording afleggen aan de deelnemersraad. De werkgever is niet in de deelnemersraad vertegenwoordigd, maar de werkgever heeft de mogelijkheid om in de uitvoeringsovereenkomst die hij met het fonds sluit een verantwoordingsproces op te nemen. Het externe bestuursmodel In dit nieuwe bestuursmodel wordt het pensioenfonds bestuurd door minstens twee bestuurders die geen directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij het pensioenfonds. De betrokkenheid van sociale partners bij het pensioenfonds wordt in dit bestuursmodel gewaarborgd door het instellen van een belanghebbendenorgaan. Het belanghebbendenorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden waarvoor dezelfde pariteitseisen 12

15 1. b e s t u r e n z a c h t e a a n s p r a k e n : e e n h a r d e n o o t? gelden als voor de samenstelling van een bestuur in het paritair bestuursmodel. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden kunnen dus maximaal de helft van het aantal werknemerszetels bezetten. Het belanghebbendenorgaan heeft een adviesrecht dat vergelijkbaar is met het adviesrecht van een deelnemersraad in het paritaire bestuursmodel. Het belanghebbendenorgaan heeft echter ook instemmingsrecht als het gaat om bestuursbesluiten met betrekking tot het strategische beleggingsbeleid, het premie- en toeslagbeleid, het afstempelen van rechten wegens financiële nood, collectieve waardeoverdrachten, liquidatie, de uitvoeringsovereenkomst en het uitbesteden van werkzaamheden. Net als bij het paritair bestuursmodel vindt het interne toezicht bij bedrijfstakpensioenfondsen plaats door een raad van toezicht en bij ondernemingspensioenfondsen door een raad van toezicht of door een jaarlijkse visitatie door een visitatiecommissie. Een pensioenfonds met een extern bestuursmodel hoeft geen deelnemersraad te hebben. De taken die een deelnemersraad bij een paritair bestuursmodel heeft, worden bij een extern bestuursmodel vervuld door het belanghebbendenorgaan. Het gemengde bestuursmodel In het gemengde bestuursmodel hebben externe bestuurders en paritaire bestuurders gezamenlijk zitting in het bestuur. De externe bestuurders zijn uitvoerende bestuurders en de paritaire bestuurders zijn niet-uitvoerende bestuurders. Er moeten minstens twee uitvoerende bestuurders zijn die geen directe vertegenwoordigers zijn van de belanghebbenden bij het pensioenfonds. De paritaire bestuurders zijn vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden waarvoor dezelfde pariteitseisen gelden als voor de samenstelling van een bestuur in het paritair bestuursmodel. In het gemengd bestuursmodel moet statutair een verdeling van de bestuurstaken tussen de uitvoerende bestuurders en de niet-uitvoerende bestuurders worden geregeld. Daarbij moeten de niet-uitvoerende bestuurders in ieder geval de taak krijgen toezicht te houden op de uitvoerende bestuurders, de voorzittersrol in het bestuur te vervullen en te besluiten over benoeming en bezoldiging van de externe bestuurders. In het gemengde bestuursmodel houden de niet-uitvoerende bestuurders toezicht op de uitvoerende bestuurders. Een pensioenfonds met een gemengd bestuursmodel hoeft dan ook geen raad van toezicht of een visitatiecommissie in te stellen. Wel moet er een deelnemersraad zijn die, net als bij een paritair bestuursmodel, adviesrecht heeft en waaraan verantwoording moet worden afgelegd. 13

16 1. b e s t u r e n z a c h t e a a n s p r a k e n : e e n h a r d e n o o t? De raad van toezicht of de jaarlijkse visitatiecommissie bestaat uit minstens drie onafhankelijke personen en houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De commissie beoordeelt vooral of er binnen het pensioenfonds sprake is van adequate risicobeheersing. Daarnaast beoordeelt de raad van toezicht of het bestuur bij zijn besluitvorming de belangen van alle betrokkenen bij het pensioenfonds op evenwichtige wijze behartigt en meldt zij disfunctioneren van het bestuur of een bestuurslid aan de deelnemersraad, het belanghebbendenorgaan en aan de partij die bevoegd is tot benoeming van het bestuur. Ook heeft de raad van toezicht instemmingsrecht ten aanzien van een aantal bestuursbesluiten. Het betreft besluiten tot vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, de actuariële en bedrijfstechnische nota, de profielschets voor benoeming van bestuurders en het beleid inzake beloningen van (externe) bestuurders. Bij een pensioenfonds met een paritair bestuur heeft de raad van toezicht tevens instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling van herstelplannen, collectieve waardeoverdracht, liquidatie, het vormen van een multi ondernemingspensioenfonds of het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm. Het toezicht op evenwichtige belangenbehartiging en de genoemde instemmingsrechten gelden overigens alleen voor een raad van toezicht en niet voor een jaarlijkse visitatiecommissie. Deskundigheid Het voorontwerp vraagt ook om hogere deskundigheidseisen voor pensioenfondsbestuurders en andere (mede) beleidsbepalers. Ze moeten deskundig zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds. Daarnaast moet hun betrouwbaarheid buiten kijf staan. Deze eisen gelden ook voor leden van de raad van toezicht. Dit sluit aan bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht. In dit wetsvoorstel worden de eisen van deskundigheid en betrouwbaarheid doorgetrokken naar commissarissen en leden van raden van toezicht. Het wetsvoorstel vervangt de huidige term deskundigheid door de term geschiktheid. Geschiktheid omvat niet alleen de benodigde kennis en ervaring, maar stelt ook eisen aan de vaardigheden en het professionele gedrag van (mede) beleidsbepalers. In het voorontwerp wordt aangekondigd dat de wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht te zijner tijd zullen worden overgenomen in de Pensioenwet. Vooruitlopend op deze wetsvoorstellen hebben DNB en de AFM gezamenlijk de Beleidsregel deskundigheid 2011 opgesteld die op 1 januari 2011 van kracht is geworden. Hierin wordt nog meer dan voorheen duidelijk dat zowel kennis en vaardigheden als ook professioneel gedrag essentieel zijn bij deskundigheid. 14

17 1. b e s t u r e n z a c h t e a a n s p r a k e n : e e n h a r d e n o o t? Bovendien bepaalt de beleidsregel dat bestuurders voorafgaand aan hun toetreding tot het bestuur voldoende deskundig dienen te zijn en niet pas, zoals voorheen, een jaar na toetreding. Met deskundig zijn werd tot 1 januari 2011 bedoeld het voldoen aan de eisen die gelden voor Deskundigheidsniveau 1 en 2 door alle bestuursleden. Daarbinnen vallen onderwerpen als het besturen van een organisatie, relevante wet- en regelgeving, pensioenregelingen en pensioensoorten, financieel technische en actuariële aspecten, administratieve organisatie en interne controle en communicatie. Voor Deskundigheidsniveau 2 (oordeelsvorming over de onderwerpen) moet worden uitgegaan van de collectieve deskundigheid van het volledige bestuur. Onder het ruimere begrip deskundigheid zoals dat in de beleidsregel wordt gehanteerd vallen ook vaardigheden en professioneel gedrag bij bestuurders. Voor het behalen van het gewenste deskundigheidsniveau bieden verschillende organisaties al dan niet gecertificeerde opleidingen aan. Het is belangrijk op te merken dat die trainingen en cursussen geen one shots zijn. Een opleiding helpt op weg en biedt een gedegen basis om op verder te bouwen, maar de bestuurder is zelf verantwoordelijk voor zijn verdere ontwikkeling. Basiskennis is een vereiste, maar kunde, vaardigheden en attitude zijn minstens even relevant. De trend naar andere kwaliteiten dan kennis wint langzamerhand terrein en door de nieuwe deskundigheidseisen zal dit in een stroomversnelling komen. Door alle ontwikkelingen van de laatste tijd verschuift de nadruk bij het besturen naar terreinen zoals strategisch denken, analytische aanpak, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid. Daarbij winnen ook persoonlijkheidskenmerken aan belang. Voor een voorzitter is het bijvoorbeeld belangrijk een bruggenbouwer te zijn. Daarnaast zijn er in elk bestuur vertegenwoordigers nodig die door hebben hoe de verhoudingen liggen, die een vergadering kunnen sturen doordat ze begrijpen hoe deze in elkaar zit. Kennis en kunde moeten elkaar voldoende aanvullen. De Deskundigheidsniveaus 1 en 2 zijn daarvoor niet toereikend het gaat uiteindelijk om het functioneren van het collectief. Towers Watson heeft een competentietoets ontwikkeld voor pensioenfondsbestuurders. Deze gaat uit van verschillende functieprofielen en is behulpzaam bij het samenstellen van een zo efficiënt en complementair mogelijk pensioenfondsbestuur. De synergie van verschillende persoonlijkheden met verschillende kwaliteiten maakt dat het bestuur als geheel meer is dan de som der delen. De ideale bestuurder bestaat daarom ook alleen bij de gratie van het al dan niet aanwezig zijn van aanvullende capaciteiten bij zijn medebestuursleden. 15

18 1. b e s t u r e n z a c h t e a a n s p r a k e n : e e n h a r d e n o o t? Voordat het bestuur functieprofielen gaat vaststellen is het van belang dat het bestuur een beeld heeft op welke wijze het pensioenfondsbestuur dient te worden samengesteld. De benodigde capaciteiten/competenties zullen daarbij meegenomen dienen te worden. Als het beeld compleet is, kan hieruit het functieprofiel voor het bestuur als geheel gedestilleerd worden. Het algemene profiel van het bestuur speelt een belangrijke rol bij het beschrijven van het profiel van de individuele bestuursleden, de werving en selectie van nieuwe bestuursleden en bij de opzet en realisatie van het deskundigheidsplan en de evaluatie van het functioneren van het bestuur. Nieuwe bestuursleden DNB wil bij de toetsing op deskundigheid naar het karakter van het pensioenfonds kijken. Daarnaast houdt DNB rekening met de samenstelling en het functioneren van het bestuur als geheel. Er wordt dus gekeken naar hoe het bestuur zijn taken vervult en of het wenselijk is dat er een bestuurslid wordt toegevoegd met bepaalde competenties. Ook geeft DNB in haar nieuwsbrief van mei 2011 aan dat bij werving en selectie van bestuursleden een actieve houding wordt gewenst. Het functieprofiel van het nieuwe bestuurslid dient aan de benoemende partij te worden voorgelegd en er dient getoetst te worden of de kandidaat hier in voldoende mate aan voldoet. Bij aanmelding van de kandidaat bij DNB voor de toetsing van de deskundigheid en de antecedenten, wenst DNB naast het CV en de bestuursmatrix nu ook het functieprofiel van de betreffende kandidaat en de bevindingen van het bestuur in hoeverre de kandidaat aan het profiel voldoet te ontvangen. DNB kan de kandidaat uitnodigen voor een gesprek als onderdeel van de toetsing. Bij de bestuursmatrix dient te worden aangegeven wanneer een bestuurslid op een bepaald aandachtsgebied naar de opvatting van het bestuur als deskundig kan worden gekwalificeerd. Bij de toetsing moet uit opleiding, werkervaring en competenties blijken dat iemand in voldoende mate deskundig is om als beleidsbepaler te kunnen functioneren. Competentiemanagement is het opbouwen en exploiteren van de competenties van bestuurders in lijn met de strategie en doelstellingen van het pensioenfonds waarvan zij het bestuur vormen. Competentiemanagement moet dus vooral gezien worden als middel om het pensioenfonds én de beleidsbepalers in samenhang te ontwikkelen. De kracht van competentiemanagement ligt in de mogelijkheid een brug te slaan tussen de doelstellingen van het pensioenfonds en de beleidsbepalers. Hierbij zijn drie niveaus te onderscheiden, te weten: 16

19 1. b e s t u r e n z a c h t e a a n s p r a k e n : e e n h a r d e n o o t? Strategisch Tactisch Operationeel Welke (kern)competenties heeft het bestuur nu en in de komende jaren nodig in het licht van de strategie? Op welke wijze worden de competenties van het bestuur geborgd? Plan van aanpak voor het wervingsproces en het proces om competenties te ontwikkelen. Competentiemanagement is het bouwwerk waarvan de door het bestuur vastgestelde definitie van de competenties het fundament vormt. Daarbij is kopieerwerk niet gewenst: het bestuur zal vooraf een heldere definitie van de fondsspecifieke competenties moeten opstellen. Het doel is uiteindelijk om aan de hand daarvan een beeld te schetsen van wat er verwacht wordt van een bestuurder. De perfecte bestuurder is op alle onderdelen van het competentie-framework even bekwaam. In werkelijkheid zal dit niet haalbaar zijn. Het framework is alleen bedoeld om competenties te meten en het proces op gang te brengen om competenties te verbeteren of zelfs te perfectioneren. Het uiteindelijke doel is simpel en basaal: het ambitieniveau van het bestuur of de bestuurder gaat omhoog, in gelijke tred met de verbetering van de competenties van de bestuurder. Competenties komen tot uiting in gedrag en uiteindelijk in resultaten. Een mens ontwikkelt tijdens zijn leven verschillende competenties. Door kennis op te doen en vaardigheden verder te ontwikkelen kan men bestaande competenties verbeteren. Feedback vragen en krijgen op gedrag is een voorwaarde voor de ontwikkeling van competenties. Voor de ontwikkeling van competenties is het daarnaast nodig dat een persoon gemotiveerd is. De motivatie van een persoon bepaalt of deze tijd en aandacht zal investeren in gedragingen die nodig zijn om zijn niveau van competentie te verhogen. De persoon zal ander gedrag gaan vertonen als hij verwacht dat hij met dat gedrag persoonlijke doelen (waarden) zal bereiken. Beloning Het besturen van een pensioenfonds moet gezien worden als normale (parttime) baan, waarvoor tijd ter beschikking wordt gesteld en waar een beloning tegenoverstaat. We zien al een trend richting een marktconforme vergoeding voor pensioenfondsbestuurswerk. 17

20 1. b e s t u r e n z a c h t e a a n s p r a k e n : e e n h a r d e n o o t? Via de Wet financieel toezicht werden een aantal jaar geleden al wettelijke eisen en kaders geformuleerd voor beroepen in de financiële dienstverlening. Die eisen worden nu langzamerhand uitgebreid naar pensioenfondsbestuurders. Dit kan niet anders dan als positief bestempeld worden. Pensioenfondsbestuurders dragen een grotere verantwoordelijkheid dan velen beseffen. Integraal risicomanagement Een belangrijke taak voor besturen is integraal risicomanagement. Helaas blijft risicomanagement meestal beperkt tot achteraf meten en controleren of tot het uitvoeren van strategische risico-analyses op basis van FIRM, de methodiek van DNB. De verwachting echter is dat er net als voor verzekeraars en banken (Solvency en Basel) ook voor pensioenfondsen wet- en regelgeving komt. Het eerste signaal is al gegeven door de International Organisation of Pensionfund Supervisors (IOPS) en de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). In het rapport Good Practices for Pension Funds Risk management Systems komen ze tot aanbevelingen met betrekking tot risicomanagement die verder strekken dan menig pensioenfonds heeft doorgevoerd 1. Hierin wordt gesteld dat een risicomanagementsysteem pas effectief is als dit bestaat uit strategieën, processen en rapportage procedures die noodzakelijk zijn om alle risico s en hun afhankelijkheden op individueel en geaggregeerd niveau te identificeren, meten, monitoren, beoordelen, controleren en rapporteren op een permanente basis. Het idee achter integraal risicomanagement is dat besturen risico s vooraf identificeren en analyseren. Volgens ons kan een eigen bestuursbureau goed zorg dragen voor de invulling van het risicomanagement. Met de juiste structuur, processen en systemen en met capabele medewerkers met de juiste achtergronden en opleidingen, kunnen bestuursbureaus veel werkzaamheden met betrekking tot risicomanagement uit handen nemen van de bestuurders. Bestuurders kunnen daadwerkelijk besturen en strategische besluiten nemen voor het pensioenfonds. Het bestuursbureau verzamelt, analyseert en adviseert het bestuur, waarbij de diverse richtingen en effecten helder zichtbaar zijn. 1 Good Practices for Pension Funds Risk management Systems by OECD, IOPS, januari

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Beleggingsaspecten voorontwerp van wet herziening ftk

Beleggingsaspecten voorontwerp van wet herziening ftk Beleggingsaspecten voorontwerp van wet herziening ftk De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde op vrijdag 12 juli 2013 het lang verwachte consultatiedocument over de uitwerking

Nadere informatie

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen.

Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. Indexatie-IQ, voor een transparant en stabiel pensioen. De Bazel 24 mei 2012 Het Pensioenakkoord Drie delen: - De AOW-leeftijd - Pensioen in de tweede pijler - Ouderenparticipatie Wat is de aanleiding?

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel

Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening. Position paper: Toekomst pensioenstelsel Geef elke Nederlander een persoonlijke pensioenrekening Position paper: Toekomst pensioenstelsel Publicatiedatum: juni 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun langlopende swaps te verkopen? Een risicomanagement discussie

S&V Reflector. Dienen de pensioenfondsen hun langlopende swaps te verkopen? Een risicomanagement discussie S&V Reflector Dienen de pensioenfondsen hun langlopende swaps te verkopen? Een risicomanagement discussie Juni 2011 Sprenkels & Verschuren wil met dit document haar bijdrage leveren aan een verantwoord

Nadere informatie

Risicoverdeling en ambitieniveau in bestaande pensioencontracten

Risicoverdeling en ambitieniveau in bestaande pensioencontracten Risicoverdeling en ambitieniveau in bestaande pensioencontracten artikel Inleiding Reeds geruime tijd wordt een maatschappelijke discussie gevoerd over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Bedrijfstakpensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Na jarenlange discussie is de Pensioenwet

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Vereniging van DSM Gepensioneerden 27 maart 2013 Toelichting door Gerard Rutten 2013-001773 Nederlandse Pensioenfondsen: sterke daling van de dekkingsgraad 1 Mutation 25 Funding ratio

Nadere informatie

Nieuw pensioencontract. DIRK BROEDERS, Toezichtstrategie Seminar voor vermogensbeheerders, 27 juni 2012

Nieuw pensioencontract. DIRK BROEDERS, Toezichtstrategie Seminar voor vermogensbeheerders, 27 juni 2012 Nieuw pensioencontract DIRK BROEDERS, Toezichtstrategie Seminar voor vermogensbeheerders, 27 juni 2012 Kernpunten 1. Eén ftk met twee soorten contracten (nominale contract en reële contract) 2. Contracten

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Pensioen Flash 2012 / 1

Pensioen Flash 2012 / 1 Pensioen Flash 2012 / 1 Team Pensioenen en Pensioenfondsen Internetconsultatie premiepensioeninstellingen Wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen Round tables Internetconsultatie premiepensioeninstellingen

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45

APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45 APF toekomstbestendige oplossing voor pensioenfondsen 13:30 14:45 1 Agenda Introductie APF Wat is een Algemeen Pensioenfonds? Het nut van een APF Wat zijn de belangrijkste bouwstenen van De Nationale APF?

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 19 november 2013 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening Financiën: Financiële situatie Beleggingsbeleid Risico s en rendement

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Pensioen voor de toekomst

Pensioen voor de toekomst Pensioen voor de toekomst KlikPensioen als ideale synthese van premie- en uitkeringsovereenkomsten Inhoud - Inleiding 1. Heldere uitgangspunten voor een goed pensioen 2. Pensioenoplossing voor vandaag

Nadere informatie

reëel financieel toetsingskader (FTK2)

reëel financieel toetsingskader (FTK2) nominaal financieel toetsingskader (FTK1) - bestaande contract - nominale contract - uitkeringsovereenkomst - onderscheid tussen nominale opbouw en indexatie - 2,5% onderdekkingskans maatstaf voor nominale

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Position Paper DNB Concept Wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen 14 augustus 2015

Position Paper DNB Concept Wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen 14 augustus 2015 Position Paper DNB Concept Wetsvoorstel variabele pensioenuitkeringen 14 augustus 2015 Het Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering (kortweg wetsvoorstel ) maakt voor deelnemers aan een premieovereenkomst

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Asset & Liability Management

Asset & Liability Management Asset & Liability Management Verder gaan is de juiste balans vinden. ALM: inzicht in risico s Zorgen voor balans tussen pensioenverplichtingen en de opbouw van het pensioenvermogen. Het is een kerntaak

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Eisen voor bestuursleden

Eisen voor bestuursleden Eisen voor bestuursleden (overgenomen uit plan van aanpak deskundigheidsbevordering Pensioenkoepels 2010) Om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet een bestuurslid deelnemen aan de besluitvorming

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Uitvoeringsaspecten van Pensioenakkoord

Uitvoeringsaspecten van Pensioenakkoord Uitvoeringsaspecten van Pensioenakkoord Willem Eikelboom De 4 e dinsdag in september 2011 2011 Towers Watson. All rights reserved. Wel of geen Pensioenakkoord invulling aanvullend pensioen vindt decentraal

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1

RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL. Vraag 1 RESULTATEN ENQUÊTE CONSULTATIE NIEUW FTK ACTUARIEEL Vraag 1 Onder het huidige FTK krijgen pensioenfondsen te maken met de zogenaamde beleggings -spagaat: aan de ene kant kan er weinig risico worden genomen

Nadere informatie

Risicobereidheid in beeld

Risicobereidheid in beeld Risicobereidheid in beeld Onderzoek naar de risicobereidheid bij actieve deelnemers en gepensioneerden in opdracht van Pensioenfonds Campina 11 september 2015 Peter Zegwaart 1 Doelstellingen onderzoek

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen

Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we die premies voor u beleggen.

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

Reactie op het voorontwerp van Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Reactie op het voorontwerp van Wet versterking bestuur pensioenfondsen N 7855 Bst/AR/HS/16 augustus 2011 Reactie op het voorontwerp van Wet versterking bestuur pensioenfondsen Algemeen De minister van SZW heeft op 1 juli 2011 het voorontwerp van Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Nadere informatie

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014 Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader Juni 2014 Inhoudsopgave Wetsvoorstel aanpassing FTK Beleidsdekkingsgraad Premievaststelling Toekomstbestendig indexeren Inhaalindexatie Hersteltermijn

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder

Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen. Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder Info over de PENSIOENWET voor Ondernemingspensioenfondsen Nieuwe verdeling verantwoordelijkheden tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder De Pensioenwet Op 26 september is de Pensioenwet na jarenlange

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Korte termijn: onnodig korten van rechten voorkomen. Lange termijn: naar een nieuw FTK op basis van nieuwe pensioencontracten

Korte termijn: onnodig korten van rechten voorkomen. Lange termijn: naar een nieuw FTK op basis van nieuwe pensioencontracten Korte termijn: onnodig korten van rechten voorkomen Lange termijn: naar een nieuw FTK op basis van nieuwe pensioencontracten De daling van de dekkingsgraden heeft de afgelopen weken een uitgebreide discussie

Nadere informatie

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg De kritiek op het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen van februari 2012 was niet mals. In de Nota naar aanleiding van het Verslag van juni

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden

Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden opgericht in 1986 gevestigd in Utrecht De NVOG en de Pensioendossiers 2 NVOG : wie

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012 De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt Workshop 9 mei 2012 Programma De aanleiding en het pensioenakkoord op hoofdlijnen Aanpassingsmechanismes Fiscale pensioenkader

Nadere informatie

Pensioen van de toekomst?

Pensioen van de toekomst? Pensioen van de toekomst? De toekomstbestendigheid van het pensioencontract Een verkenning Marianne van Gelder 22 september 2009 2 Inhoud van de presentatie 1. Inleiding 2. Huidig pensioencontract 3. Wat

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Nederland had en heeft nog steeds het beste pensioensysteem ter wereld

Nederland had en heeft nog steeds het beste pensioensysteem ter wereld Het verdwenen pensioengeld De uitzending van Zembla van 5 februari 2011 heeft veel stof doen opwaaien in de pensioensector. Ortec Finance is in bezit van het achterliggende rapport dat is opgesteld door

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

134 De Pensioenwereld in 2015

134 De Pensioenwereld in 2015 14 134 De Pensioenwereld in 2015 Ontwikkelingen in de pensioenmarkt 135 Het nieuwe FTK: oude wijn in nieuwe zakken? Auteurs: Gijs Hoedemaker, Machiel Koper en Alexander van Stee Na de crisis leek er een

Nadere informatie

Algemeen pensioenfonds in vogelvlucht

Algemeen pensioenfonds in vogelvlucht Algemeen pensioenfonds in vogelvlucht Vlak voor het kerst heeft staatssecretaris Klijnsma het Wetsvoorstel algemeen pensioenfonds naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderstaande analyse van AZL biedt u een

Nadere informatie

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix.

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Algemene toelichting Artikel 86 van de Pensioenwet schrijft voor dat er bij voorwaardelijke toeslagverlening een consistent geheel dient te zijn

Nadere informatie

Juridische aspecten van het pensioenakkoord. Bianca van Tilburg Vereniging voor Pensioenrecht 8 maart 2011

Juridische aspecten van het pensioenakkoord. Bianca van Tilburg Vereniging voor Pensioenrecht 8 maart 2011 Juridische aspecten van het pensioenakkoord Bianca van Tilburg Vereniging voor Pensioenrecht Stand van zaken pensioenakkoord 4 juni 2010 - Pensioenakkoord sociale partners Door kabinetsformatie vertraging

Nadere informatie

Inflatiegids. Invloed van inflatie op pensioenen. Deel 2. Inflatie in het kader van een Nederlands Pensioenfonds

Inflatiegids. Invloed van inflatie op pensioenen. Deel 2. Inflatie in het kader van een Nederlands Pensioenfonds Inflatiegids Inflatie in het kader van een Nederlands Pensioenfonds Deel 2 Invloed van inflatie op pensioenen Inflatie betreft de stijging van het algemeen prijspeil, ofwel de waardevermindering van het

Nadere informatie

Huidige stand van zaken nftk. drs. Lonneke Thissen AAG

Huidige stand van zaken nftk. drs. Lonneke Thissen AAG Huidige stand van zaken nftk drs. Lonneke Thissen AAG juli 2014 1. Huidige stand van zaken nftk Wetsvoorstel naar de Raad van State op 4 april 2014 Gebaseerd op nominaal kader - De komende tijd wordt gekeken

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

W erkboek PREVIEW. Op weg naar een. nieuw bestuursmodel. P e r s o o n l i j k. en interactief

W erkboek PREVIEW. Op weg naar een. nieuw bestuursmodel. P e r s o o n l i j k. en interactief Op weg naar een nieuw bestuursmodel W erkboek Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming middels reflecties, vragen en afwegingen Governance werkboek P e r s o o n l i j k en interactief Op weg

Nadere informatie

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea

1. Organisatie BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA. ABTN 2014 versie 21-3-2014 1. Stichting Pensioenfonds Achmea BIJLAGE I: VERKLARING BELEGGINGSBEGINSELEN Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van SPA.

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Pensioenakkoord. Spelregels vanuit de accountant bezien. Nico Pul Ernst & Young

Pensioenakkoord. Spelregels vanuit de accountant bezien. Nico Pul Ernst & Young Pensioenakkoord Spelregels vanuit de accountant bezien Nico Pul Ernst & Young Pensioenakkoord Korte vergelijking oud versus nieuw Gevolgen voor de jaarrekening Bijdrage accountants aan het debat Oud versus

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA

Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA Woord vooraf De afgelopen jaren zijn de deelnemers meer en meer geconfronteerd met de turbulentie rondom pensioenen

Nadere informatie

Kernvragen bij een collectieve Pensioen regeling. Voor ondernemers die op zoek zijn naar een pensioenregeling voor hun personeel

Kernvragen bij een collectieve Pensioen regeling. Voor ondernemers die op zoek zijn naar een pensioenregeling voor hun personeel Kernvragen bij een collectieve Pensioen regeling Voor ondernemers die op zoek zijn naar een pensioenregeling voor hun personeel Kernvragen bij een collectieve Pensioenregeling U geeft uw werknemers goede

Nadere informatie

2513AA22. Effecten life cycle beleggen

2513AA22. Effecten life cycle beleggen > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2016 bedroeg 109,6% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2016 bedroeg 5, Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Het einde van het pensioen voor de RvB Rondetafelbijeenkomst. Amstelveen, 22 maart 2012

Het einde van het pensioen voor de RvB Rondetafelbijeenkomst. Amstelveen, 22 maart 2012 Het einde van het pensioen voor de RvB Rondetafelbijeenkomst Amstelveen, 22 maart 2012 Het einde van het pensioen voor de RvB As we know it? Amstelveen, 22 maart 2012 Het speelveld Bestuur en Toezicht

Nadere informatie

Stichting Alcatel Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Vergadering van Deelnemers

Stichting Alcatel Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Vergadering van Deelnemers Stichting Alcatel-Lucent Pensioenfonds (in liquidatie) Deelnemers en Pensioengerechtigden 29 september 2015 Agenda 1. Opening en introductie J. Koenhein 2. Korte toelichting Jaarverslag 2014 en huidige

Nadere informatie

Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/ Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur?

Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/ Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur? Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/2014.160 Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur? Pensioenfondsbesturen bereiden zich voor op hun nieuwe

Nadere informatie

4.1. Algemene uitgangspunten 4.2. De beleggingsstrategie

4.1. Algemene uitgangspunten 4.2. De beleggingsstrategie Meer dan 1700 mensen hebben pensioenaanspraken opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Avery Dennison (in deze verklaring voortaan verder "pensioenfonds" genoemd). Zij zijn de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Opening Olaf Sleijpen - DNB pensioenseminar 12 september 2012: Introductie

Opening Olaf Sleijpen - DNB pensioenseminar 12 september 2012: Introductie Opening Olaf Sleijpen - DNB pensioenseminar 12 september 2012: Introductie - Dames en heren, welkom bij het ochtendgedeelte van het DNB pensioenseminar. Dit is voor mij de eerste keer dat ik mag spreken

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Toelichting Wet verbeterde premieregeling

Toelichting Wet verbeterde premieregeling Toelichting Wet verbeterde premieregeling Inleiding De Wet verbeterde premieregeling is op 14 juni 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet maakt het mogelijk om een pensioenkapitaal na pensioeningang

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Pensioenfonds PGB. 29 april 2016

Beleggingsbeleid Pensioenfonds PGB. 29 april 2016 Beleggingsbeleid Pensioenfonds PGB 29 april 2016 1 Uw pensioen bij PGB in 2016 3 september 2015 Pensioenfonds balans 50% 50% Bezittingen Matching portefeuille Staatsobligaties Bedrijfsobligaties Hypotheken

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

30 september /LJ/AH. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie

30 september /LJ/AH. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie. FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Team Pensioenen T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 wwwfnvbondgenotennl Datum 30 september 2015 008/LJ/AH Onderwerp FNV-beleid bij vaststellen van de pensioenpremie

Nadere informatie