IN haast ondraaglijke spanning wachtte de moeder dien avond de komst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN haast ondraaglijke spanning wachtte de moeder dien avond de komst"

Transcriptie

1 DE VERLOREN ZOON DOOR FENNA DE MEYIER IN haast ondraaglijke spanning wachtte de moeder dien avond de komst van haar zoon en haar onbekende schoondochter af. Hoe forsch, ja onstuimig de vreugde om het weerzien van haar oudste haar hart omhoog hief, nu het oogenblik naderde, werd dat hart pijnlijk beklemd. Die onbekende vrouw... Tegen Elisabeth had zij verscheidene keeren herhaald dat zij Allards keuze moesten eerbiedigen hij had zoo'n zuiver hart maar je kon toch niet weten met jongens... Ze waren naïef. Wie weet wat een verleden ze achter den rug heeft," mompelde zij bezorgd;,,en zal zij hem op den duur gelukkig kunnen maken?" Och moeder, wij weten immers niets. Eén ding weten wij, kind... Mevrouw Commijne was eigenlijk overtuigd dat die vrouw niet veel bizonders was," anders had zij niet twee jaar ongetrouwd met Allard geleefd. Waarom heeft hij dat er ook bij geschreven?" vroeg Elisabeth zich af. Zij kon het zich alleen verklaren als zij dacht aan de bittere eerlijkheid, waarmee Allard altijd, als jongen al, zijn mislukkingen, fouten of vernederingen voor zijn ouders had neergesmeten, als was het gedeeltelijk hun schuld, dat die dingen hem waren overkomen. Maarten en Elisabeth waren naar Rotterdam gegaan om hem te halen. Moeder had mee gewild, maar zij hadden het haar afgeraden en zelf had mevrouw Commijne ook wel gevoeld dat het een te groote opgaaf voor haar zenuwen zou blijken. Het was nu acht uur; eerder dan negen uur zouden de reizigers niet kunnen arriveeren. Zij liep onrustig de kamer op en neer, verschikte de stoelen, keek nog eens en nog eens of het eenvoudige souper dat zij had klaargemaakt, behoorlijk in orde was en ging zitten, duizelig van opgewondenheid. Kwamen Milly en Egbert maar," dacht zij. Wild hoorde zij Hanna en Rudi op de gang heen en weer stuiven. Moet ik Hanna naar bed brengen of kan zij er bij blijven?" Die vraag pijnigde haar ook. Zij wist bij ervaring dat Hanna veel te druk en voor de anderen hinderlijk werd, zoodra de atmosfeer om haar heen met ontroering geladen was; maar zou Allard zijn zusje niet missen? en was het geen wegmoffelen" van 't arme kind (o, hoe diep griefde haar alles wat schaamte leek over die misdeelde dochter) en Hanna kon toch zoo lief zijn?... Er werd gebeld. Rudi stormde de trap af om open te doen en met een glimlach hoorde de moeder hem met zijn hooge kinderstem roepen: Milly,

2 126 DE VERLOREN ZOON Q we krijgen zulke lekkere dingen! Allard komt thuis en ik mag opblijven!" Maar Milly vond het onzinnig dat Hanna opbleef. Zij bracht het arme idiote meisje, dat zich als een aanhankelijk diertje aan haar oudste zuster vasthechtte, met zachte flinkheid naar bed. Zij had slag met het kind om te gaan, meer nog dan Elisabeth. Altijd dezelfde sprookjes vertelde zij aan Hanna. Dat van de Meermin vond Hanna 't mooist want zoo heette immers het buitenhuis waar ze vroeger gewoond hadden...? Vage en verwarde beelden die Hanna vergeefs trachtte vast te grijpen. Toen Milly in de huiskamer terugkwam, vond zij haar vader met Egbert in gesprek. Zij wist dat Egbert zulke familie-réunies" afschuwelijk vond. Met zijn schoonvader, die oud en suffig werd, sprak hij nooit anders dan over effecten en een enkele maal over politiek; maar dat was een gevaarlijk onderwerp. Moeder zat onder de hanglamp. Het volle licht viel op haar grijze haar. Zij schudde herhaaldelijk, in een zenuwbeweging, het hoofd en haar lorgnet je, dat Milly altijd irriteerde ( neem toch een bril, moeder, het zal u veel beter staan," herhaalde zij vergeefs) werd nu eens opgezet en dan weer aan 't haakje op haar borst, met bevende vingers opgehangen. Moeders oogen zagen behuild, met donkere kringen; en op de anders witte wangen brandden vurige plekken. Wat zal Allard moeder veranderd vinden. Wat is zij oud geworden achteruitgegaan", bedacht Milly. En toch kon zij soms nog zoo fijn, zoo mooi zijn als een camee, een ouderwetsche camee. Dadelijk daarop dacht zij aan zichzelf. Zij was ook veranderd... Uiterlijk niet zoozeer, misschien, al was zij rijper geworden. Maar uit dat grillige, onberekenbare kind, dat Allard gekend had, was toch iets anders, een vaster omlijnde persoonlijkheid gegroeid. Of leek haar dat maar zoo? Tegen negen uur werd het wachten benauwend. Alleen het onbevangen gepraat van Rudi bracht lafenis. Eindelijk hoorden zij een auto, die in de verte al toeterend, voor het huis met een schok ophield. Rudi werd naar beneden gezonden om open te doen. Zij hoorden Allard's stem, een beetje dof en ontroerd; toen de stemmen van Elisabeth en Rudi. Maarten rekende af met den chauffeur en kwam zwijgend na. Daar stonden zij op den drempel: Allard en zijn onbekende vrouw Camila. Met één indringenden, smachtenden, maar dadelijk afwerenden blik zag moeder hen staan: Allard, doodelijk wit, met een blond baardje, dat aan zijn gezicht een onbekenden vorm gaf; in een lange jas, die met slechte en slappe vouwen om zijn lichaam hing; Camila klein en tenger, donker van tint, in een zwart costuum. Haar starre gezichtje keek uit, als van een vreemden vogel, boven het witte chemisetje, dat met een bloedrood boordje aan den hals was dichtgestrikt. Zij stond stijf recht en bewoog zich

3 DE VERLOREN Z O O N niet. Allard wierp zich in de armen van zijn moeder, die hem bijna wanhopig omklemde; want de angst dat donkere, onbekende wezen naast hem als dochter te moeten begroeten, leek niet te overkomen. Elisabeth bracht Camila bij haar vader. Zij spreekt engelsch, vader, zei ze zacht. De oude man drukte zijn schoondochter de hand en trok haar naar zich toe om haar een kus te geven. Hij mompelde onverstaanbare woorden. Toen keek hij uit naar zijn zoon, die niet kwam. Allard had na de eerste onstuimige omhelzing zijn moeder in een fauteuil geleid en droogde met zijn zakdoek haar overvloeiende oogen. Toen nam hij Camila bij de hand en bracht haar bij de schreiende. Camila knielde neer. Zij trok zich het hoedje van het hoofd en legde met een natuurlijke, maar plechtige beweging haar zwarte jongenskopje op moeders schoot. Mevrouw Commijne, in diepe ontroering, streek er zacht overheen. Zij wilde iets zeggen, maar kon niet. Nu ging Allard naar zijn vader. Hij werd gedreven door een hevig verlangen zijn armen om die ingezakte schouders heen te slaan, maar aarzelend, als in een kramp, stak hij alleen zijn hand uit. Pijnlijk helder stond het laatste tooneel van hun afscheid hem weer voor oogen. Toen was de haat uit zijn hart op zijn vader afgevlogen; hadden wreede woorden, sidderend van wrok, hun weg willen vinden. Dat was alles heel kinderachtig geweest. Weggespoeld door een zee van ellende, verlatenheid en heimwee. De verloren zoon kwam terug. Maar als zijn vader niet begon met zijn armen vergevend en zegenend uit te strekken, dan zou er altijd een slagboom staan tusschen hen. In 't oude verhaal was het toch ook de vader die den zoon tegemoet kwam?... Maar deze vader kwam hem niet tegemoet. Even aarzelend als Allard stak hij zijn hand uit en eindelijk braken zij het zwijgen met enkele banale woorden. Neen, Allards vader had niets vergeten; en vergeven kon hij ook niet. Nog niet. Zijn vreugde om de thuiskomst van zijn zoon lag te diep in zijn hart, om zich dadelijk naar boven te kunnen worstelen. Daarop lag nog een berg van grieven; een zware wolk van onopgeloste bitterheid. En tintelde er iets van genoegdoening in zijn oogen, dan was het omdat hij gelijk gekregen had. Was zijn voorspelling niet zóó geweest: Armzalig en berooid zul je tot ons terugkomen" en stond hij daar niet, zonder have en goed, zonder plaats in de wereld, zonder bescherming voor zich en zijn vrouw dan die hij van zijn vader te wachten had? Het was hard voor hem zóó terug te komen; o, hij voelde met striemende pijn het vernederende leed van zijn kind; maar het was goed dat Allard gestraft werd. Het was goed en in de orde der dingen, dat een zoon het smadelijk gevolg ondervindt van zijn schandelijke opstandigheid. Er was

4 128 DE VERLOREN ZOON Q toch nog iets als ouderlijk gezag! en wie niet wist aan dat natuurlijke recht zich te onderwerpen, hoe zou hij ooit in de maatschappij kunnen leven, gehoorzamen aan het openbaar en wettelijk gezag?,,ho, als de roekelooze avonturiers uit oude tijden, als de spaansche conquistadores was Allard heengegaan om Amerika te veroveren! Wat een smadelijke terugtocht!" Maar voor het donkere vreemde vrouwtje voelde hij niets dan deernis. Arm wrak, arme, op 't strand gegooide stumper," klonk het als een litanie in zijn binnenste. Als hij ze helpen zou, allebei, dan was 't voornamelijk om die weerlooze stakker, die 't moeilijk hebben zou bij Allard, heel moeilijk, dat wist hij zeker. De avond verliep, pijnlijk en stroef. Niemand kon zijn woorden vinden; zij wilden allen alles van Allard weten en niemand durfde een vraag te doen. Allard verstarde. Hij dacht aan het oogenblik van een paar uur geleden, toen hij van boord stapte en in den vagen mist Elisabeth en Maarten aan wal had zien staan met opgeheven gezichten vol angstig-blijde verwachting... hoe dol van vreugde had hij zich in hun armen geworpen; hoe was eindelijk de jarenlange drang naar 't vaderland, naar allen, die hij (zonder 't te weten) zoo hartverscheurend liefhad, in die vreugdekreet uitgebroken: Goddank dat ik weer thuis ben!" En die blijdschap was gebleven, was nog verinnigd, toen hij lag aan de borst van zijn moeder. Maar vaders houding had alles in hem teruggestooten. Hij voelde niets meer, nu, dan doodelijke moeheid en ergernis om 't kleine gedoe, 't geleuter om hem heen; nerveuze ongedurigheid en angst om Camila, om de vreemde plant, die hier nooit aarden zou. Het beste is, dat jullie vroeg naar bed gaan, zei moeder en Allard voelde verlichting; hij verlangde er naar alleen te zijn. Toen ieder weg was gegaan, bleef de moeder met Maarten alleen. Hoe vond je Allard? Verschrikkelijk slecht zag hij er uit! Hij heeft typhus gehad. Goddank dat hij terug is! En hoe hartelijk, hoe lief. Zelfs tegen jou, Maarten... is 't niet? Terwijl jullie vroeger niets deedt dan kibbelen en vechten. Maarten bedacht hoe jaloersch hij vroeger op Allard geweest was; op dien ouderen broer, die zoo dapper, zoo roekeloos eerlijk was, zoo sterk en sportief; bemind door alle meisjes... en door moeder bevoorrecht... en nu! Dat zijn de geneuchten van het familieleven, zei hij en schonk zich nog een glas wijn in; zóó haat je mekaar en zóó heb je mekaar lief. Het geeft een aangename variatie. Drie dagen later liepen Allard en Elisabeth in de lanen van Zorgvliet; op weg naar Egbert en Müly, waar zij zouden gaan eten. Allards gestalte

5 DE VERLOREN ZOON 129 richtte zich naar den hemel, waar witte en loodgrijze wolken elkaar najoegen. Een pittige wind wierp gele bladeren op, die schuurden langs de klinkers. Uit de deels felgele, deels hardgroene heesters aan de boorden van den weg ontstegen prikkelende geuren. Herfst! zei hij; en een vluchtig, maar diep geluk doordrenkte hem. Hoe heb ik er naar verlangd, daarginds. Ik ben niet gemaakt voor de tropen. Ik voel er me benauwd en somber, doodelijk somber. Elisabeth keek naar hem op. Hoe was hij veranderd! Het was niet langer dat sterke, overmoedige jongensgezicht; Allard leek een gewond en aangevochten mensch. Zij durfde niets te vragen, maar hij begon: Niemand weet, zelfs Camila niet, hoe ik mij daar gevoeld heb. Je begreep wel, dat ik het thuis niet uit kon houden. Vader wilde me dwingen dat eindexamen gymnasium te doen; maar was 't geen dwaasheid? ik zakte immers telkens en ik werd al een en twintig jaar. Ik voelde dat daar mijn weg niet lag; ik vrat me op van ongeduld. Ik wilde en ik wil 't nog (wel een bewijs dat de trek diep in mijn natuur geworteld is) naar een tuinbouwschool of naar een kweekerij; ik wilde met de aarde in contact zijn; met de planten en de boomen. Waarom werkte vader mij daarin tegen? Het was zijn trots alle Commijnes hebben den meestertitel of een andere graad; hij kon de gedachte niet verdragen dat zijn oudste zoon niet zou studeeren. Hij vond boomkweeker misschien... Beneden zijn stand! riep Allard hoonend. Nu, dan had hij me moeten zien in Buenos Aires en later in Rio. Wat een baantjes ik daar gehad heb! Maar dat was gelukkig ver van Holland. Wat voor baantjes? vroeg zij schuchter. Toen ik met oom Frank mee op reis ging (h ij ging schilderen en wist wat hij wilde) had ik eigenlijk geen vast plan... Wist ook in de verste verte niet hoe weinig ik kon presteeren! Het bleek maar al te gauw dat ik tot niet veel werk deugde. Frank (dat oom" liet ik er aan boord al af) heeft me in 't begin geholpen; maar hij kon ook niet veel voor mij doen. Het is verduiveld lastig om daar aan een job" te komen. Ik heb me eerst verhuurd op een farm, maar ik was dat werk niet gewend en ik ben er ziek geworden. Toen ik beter was heb ik van alles geprobeerd: chauffeur, huisknecht, tuinman, portier in een derderangshötel (eigenlijk was ik er duvelstoejager). Maar om de eenvoudigste baantjes te krijgen, moet je dagen en weken loopen zoeken, van allerlei listen verzinnen. O, dikwijls was ik op 't punt Frank te smeeken mij de passage naar Holland voor te schieten en met hangende pootjes terug te komen. Maar ik was nog te trotsch en te koppig. Frank is toen zelf ziek geworden en ging naar Spanje terug. Hij heeft daar een huis, een vriendenkring. Hij liet mij honderd gulden achter... die heb ik hem pas twee jaar later terug kunnen sturen. Toen is de ellende eerst recht begonnen. Ik heb een beestigen tijd gehad. Elsevier's LXXXIV No. 2 9

6 130 DE VERLOREN ZOON g En waar heb je Camila ontmoet? In Buenos Aires, waar ik knecht was in een groot hotel. Ik moest er schoenen poetsen, koffers sjouwen, vaten wasschen; de vervelendste en vuilste werkjes schoven ze op mij. Camila was er kamermeisje. Ik merkte dadelijk dat zij anders was dan de anderen. Zij vertelde mij dat haar vader, een Engelschman, gestorven was zonder voor haar te zorgen. Later hoorde ik van haar, dat hij met Camila's moeder nooit wettig wilde trouwen, omdat zij een halfbloed was (Spaansch, maar met wat negerbloed vermengd) en ja, je weet hoe Engelschen zijn op dat punt. Was haar vader al lang dood toen je haar ontmoette? Een half jaar. Zij had niets: geen ouders meer, geen familieleden, geen vrienden en geen geld. Ik heb haar verlatenheid gevoeld als nog veel erger dan de mijne: want ik had jullie nog, ik wist dat moeder en jullie, mijn zusjes, mij altijd zouden opnemen in je liefde en ik voelde voor het eerst dat ik nu een ander kon helpen. Wij zijn van elkaar gaan houden... En toen was je gelukkig... Ja, er waren uren van zoo'n innig geluk, dat ik dacht daarmee alles te kunnen bedekken. Maar daaronder lag nog onze ellende; onze armoede, onze afhankelijkheid; de vernederingen die ons telkens werden aangedaan. Vooral voor haar was 't heel erg. Zij moest de kuren van de gasten en de grove tirannie van onze chefs verduren en dan waren er onder de mannen in 't hotel, zoowel onder de bedienden als onder de gasten, van die brutale kerels die haar telkens lastig vielen. Ik heb eens met zoo'n vent gevochten; maar 't viel niet mee. De chefs bemoeiden zich met de zaak en ik werd ontslagen! Gelukkig had ik een beetje geld overgespaard en omdat ik van een kameraad gehoord had, dat er in Rio veel meer kans bestond iets te verdienen, ben ik met Camila daarheen gegaan. En was 't daar beter? Ik kreeg er dadelijk een vrij goede plaats, op recommandatie van een paar heeren; (vrienden van Frank) ik werd verkooper in een boekwinkel. Voor 't eerst had ik een beetje pleizier in mijn werk, want ik kwam met een beter soort menschen in contact en Camila werd kamenier bij een oude dame, waar ze 't wel goed had. Maar het klimaat, dat ellendige klimaat. Wij zijn er allebei ziek geworden en werden ontslagen. Toen hebben we van allerlei gezocht. Och, laat ik daar maar over zwijgen. Het was afgrijselijk te erger omdat ik voor een zwakke vrouw, voor mijn Camila te zorgen had. Ik kreeg typhus... hoe zij toen geleefd heeft weet ik niet. Ik lag in een ziekenhuis en moest haar loslaten. Toen kon ik niet langer vechten. Ik ben in elkaar gezakt. Het is een nederlaag, Betty, ik weet het. Maar ik wil hier opnieuw beginnen. Als jullie me maar even een beetje op wilt tillen, een kleine steun wilt geven Maar natuurlijk, zei Elisabeth met witte lippen. Haar oogen liepen

7 D DE VERLOREN ZOON 131 vol. Vader," dacht zij,,,0 vader, als je hem maar wou helpen." Maar zij kende haar vader; deze drie dagen had zij op zijn gesloten gezicht den afkeer gelezen voor zijn mislukten zoon, die toch koppig zijn eigen leven verkoos te leiden; want het voorstel van Commijne om hem boekhoudles te geven en hem te helpen een plaats te vinden bij een administratie, een bank of een kantoor, had Allard met zulk een drift van zich af gestooten, dat de vader zich nu met stille vijandigheid afzijdig hield. Een kleine som om mij in te koopen in een kweekerij, of zelf een stukje grond te bezitten, was Allards verzoek. Maar daarop kon de vader niet ingaan. Hij had immers zijn geld verloren! Al uw geld! had smalend de zoon gezegd. U zult heusch wel gezorgd hebben dat er wat overbleef! Elisabeth voelde: dat zou de oude man hem niet vergeven. Een poos liepen zij zwijgend door. Kon ik je maar helpen, Allard. Jij kunt me helpen, door lief te zijn tegen Camila. O, ik weet, het is moeilijk voor jullie haar te benaderen. Daar is vooreerst de taal: zij spreekt slecht engelsch en jullie kennen geen spaansch. Zij is ook erg gesloten en haar natuur is je vreemd. Maar zij is zoo mooi van binnen, zoo toegewijd en trouw. Ik geloof 't. Ja, jij... maar moeder! Voor moeder is 't natuurlijk veel moeilijker haar te begrijpen; in de eerste plaats al omdat Camila katholiek is en streng katholiek. En dan omdat... nu ja, omdat elke moeder een beetje jaloersch is op de vrouw van haar zoon. Moeder wil daarenboven... begon Elisabeth aarzelend,met een glimlach. Welnu? Zij zou Camila willen vervormen en opvoeden tot een echt hollandsche huisvrouw. Allard lachte: (Voor het eerst hoorde zij hem lachen.) Ja, zeide hij, zij zal vinden dat Camila niet grondig stof afneemt; haar bed niet afhaalt... maar moeder probeert toch van haar te houden. Och, zij is niet meer op een leeftijd om zich te schikken en ik ben al blij dat het zoo'n beetje gaat; dat wij bij moeder een veilig plekje hebben gevonden. Want de wereld is hard en de menschen onder elkaar zijn als wolven, zonder genade. Bij Milly leefde Allards vroolijkheid, zoo lang ondervoed en mishandeld, in een spontane beweging op. Milly's bekoring, waar hij als jongen al gevoelig voor was, bracht in hem een zekere ontspanning, die het leven wijd maakte vanzelfsprekend gelukkig. Het was zijn eerste bezoek bij haar en zij had hem een klein feest bereid, hem en Elisabeth. Mijn twee schatten," zei ze innig.

8 132 DE VERLOREN ZOON Q Jammer dat Camila niet mee komt. Zij is moe; ik heb gezegd dat zij vroeg moest gaan slapen. Ik ben blij dat zij er niet is," bedacht Milly, zij zou met haar stijve gezicht alles bederven. Hoe vreemd is zij ons. Wij hebben niet éen smaak, niet éen gedachte gemeen. Dat Allard... maar och, in 't huwelijk is alles anders. Welke smaak heb ik nu gemeen met Egbert? en wat weten wij van elkanders geheime gedachten?..." Egbert kwam vroeger thuis van zijn kantoor dan anders. Hij was opgewekt en joviaal; deed zijn uiterste best Allard op zijn gemak te stellen. In zijn hart voelde hij zoo'n diep medelijden met dien armen mislukkeling, dat hij er zich over schaamde en zich ten strengste verbood er ook maar 't geringste van te doen blijken. Want medelijden is neerzien..." dacht hij, vooral onder mannen " Na het eten (hoe vroolijk neen lieflijk" was 't woord vond de lang van zulke vreugde gespeende Allard zijn zusjes; welk een innige zachtheid als van muziek drupte er op hem neer, koel en warm, lavend en koesterend tegelijk) nam Egbert zijn zwager mee naar boven, naar zijn studeervertrek. Met zenuwachtige onrust haalde hij zijn rookgerei bij elkaar, opende een likeurstel en schonk Allard een glaasje oude fransche cognac in: Dit moet je proeven, zeg een best merk! Allard liet zich onhandig neer in een enormen clubfauteuil (zoo'n gemakkelijke stoel was hij ontwend) en keek met een donkeren blik om zich heen. Wat die man het goed had in de wereld! Drommels alles even degelijk en kostbaar waarschijnlijk. Hij oogde langs de rechte, met keurige leeren banden bezette boekenkasten; zag in den hoek bij het raam op een hoog voetstuk een bronzen beeld; (was 't niet een Hermes? hij moest aan zijn eigen gym-tijd denken: beroerde, gekwelde tijd; alles wat zij hem daar als onvergankelijke schoonheid hadden willen opdringen, had hem alleen maar aanleiding toegeschenen voor plagerij; valstrikken voor een examen; gaapverwekkende subtiliteiten waaraan hij nutteloos zijn kracht verspilde) en overal aan de wanden reproducties van oude tempels en egyptische monsters. Was Egbert in zijn vrijen tijd zoo'n beetje archeoloog? Dat wist hij niet; maar gaf hem onwillekeurig wat eerbied voor zijn zwager, in zijn gedachten alleen maar directeur van een levensverzekeringmaatschappij. Maar een nette meneer" was hij zeker! hoe preciesig en zorgvuldig leek alles hier te staan en te hangen. Hoe veilig en dik ommuurd door geld, familie, relaties, was zulk een leven. Een maatschappelijk mensch en geslaagd! Allard voelde zich verkillen. Hij dacht aan zijn leven daarginds, in Zuid- Amerika. Ook daar was eigendom, burgerlijkheid, ook daar waren breede lagen van menschen waar het leven verstard leek in afgepaste, onwrikbare

9 O DE VERLOREN ZOON 133 vormen. En ieder die daar buiten stond, moest maar zien er doorheen te komen, moest zich maar staande zien te houden in een dagelij ksch gevecht op leven en dood. Honger, ontbering, al te zware arbeid, doodelijke vermoeienis, vuile en dompige kamers; verraderlijke laagheid en gemeenheid die om je heen kropen en tegen je op dreigden te klimmen, al 't zuivere en edele in je trachtten te verstikken, omdat het in sommige omstandigheden verleidelijk is ook laag en gemeen te worden, om geld te verdienen, geld dat je nu eenmaal noodig hebt om te bestaan, om eenvoudig adem te halen! Wat wist deze nette mijnheer van zulk een worsteling? Hoe kon deze verfijnde, beschaafde mensch zich ooit voorstellen in welk een modder duizenden moeten leven! De menschen praten over oorlog; dan worden hun harten week en lijden mee met de misère in de loopgraven. Maar oorlog is niets dan een plaatselijke, gecondenseerde ellende van een leger, een massa kerels die vechten met elkaar. Door de heele wereld en altijd door is het voor duizenden oorlog en dan niet voor drie, vier jaar, maar voor het leven! En vrouwen, kinderen, zieken; weerlooze, zwakke schepsels maken dien oorlog door! Prostitutie, o vooral prostitutie, kindermishandeling, misdaad, moord, moord ineens en moord over jaren, maar moord van mensch op mensch; moord op het mooiste wat in je is... Dat zijn langdurig, broeiend zwijgen niet door Egbert was opgemerkt, kwam omdat deze ook diep in zijn gedachten was weggezonken. Hoe zou hij beginnen Allard zijn voorstel te doen? Toen hij gehoord had dat zijn schoonvader pertinent weigerde zijn zoon te helpen zich in te koopen in een kweekerij, was het denkbeeld bij hem opgekomen zijn zwager het benoodigde geld in voorschot (om zijn trots niet te kwetsen: in voorschot) aan te bieden. Maar hoe daar over te beginnen? Juist omdat zijn hart bewogen was door medelijden, kon hij de ware manier niet vinden dit voorstel te doen. De angst hem te kwetsen deed het zweet op zijn slapen uitslaan. Hoe stond hij daar met zijn gemakkelijk verkregen weelde tegenover dien arme havelooze, die als naakt met het leven geworsteld had en machteloos, overwonnen, was neergezonken? Hij schaamde zich over zijn warme, door dikke gordijnen en zachte tapijten, door gemakkelijke en aangename meubels weelderig aandoende kamer. Misschien haatte Allard hem wel, als den man of property"? Hm, Allard... Ja? Allard schrok op. Drink je niet eens uit? Ja, dank je. Heel lekker. Zijn stem klonk schor. Hij trok zijn voeten bij elkaar; de harde, plompe laarzen misstonden bij de luchtige, glanzende pooten van 't engelsche tafeltje vóór hem. Zeg, ik wou... denk je er nog over om iets van tuinbouw of vruchtenteelt te beginnen?

10 134 DE VERLOREN ZOON g Hoe zou ik dat kunnen doen? Daar moet je wat kapitaal voor hebben en vader geeft het mij niet. Ja... maar ik heb gedacht... Als ik je dat eens voorschoot? Jij? Allard stond op met een wijd armgebaar. Jij, Egbert?... Ja, waarom niet? Ik heb... juist nog wat te beleggen. Waarom zou ik 't niet eens probeeren met jou? Allard zweeg. Neen, hoor, dat durf ik niet aan, zei hij. Je moet niet vergeten, dat ik nog volslagen onbekend ben in 't vak en dat ik de eerste jaren wel heel veel verkeerd zal doen; veel mislukkingen zal hebben. Dan kan ik je geen rente betalen en dat zou me verduiveld hinderen. Je moet er een goede werkkracht bij nemen, laten wij aannemen b.v. dat je een stuk grond koopt en er bloemen en vruchten op kweekt. Dan neem je een f linken tuinbaas, die op de hoogte is van 't vak en 't jou ook leeren kan. Je moet hem goed betalen, soit. De eerste jaren verdien je niets; daar heb ik op gerekend en het hindert mij immers niet of ik die rente pas over drie, vier jaar krijg. Daarenboven Hij wilde doorgaan, maar Allard was bij hem komen staan en greep zijn schouders. Ach, Egbert, geef mij die kans! ik zal werken, ik zal werken als een paard en Camila ook! Ik verzeker je dat zij handig is en zuinig. Wij zullen ons best doen. Er was zulk een hulpelooze en kinderlijke smeeking in zijn oogen; er trilde zulk een gewonde zwakheid om zijn lippen, dat Egbert hem niet aan kon blijven zien. Goed, goed, zei hij bruusk. Dat is afgesproken. Wij zullen er wel nader over spreken. Maar nu niet meer. De flesch waarmee hij hem een tweede glaasje cognac inschonk, schokte nerveus. Allard keek naar zijn zwager. Hij schaamde zich over zijn gedachten van een paar minuten geleden. Je kent de menschen toch nooit," dacht hij. Altijd verrassingen; meestal teleurstellingen, een enkele maal een beschaming, zooals vanavond." En snel, in een jongensachtige behoefte Egbert nader te komen, vertelde hij hem van zijn leven daarginds. Je weet niet, zei hij, na het verhaal van zijn eerste mislukking op de farm in Argentinië, hoe verschrikkelijk het voor mij was te merken dat ik dat werk niet aan kon. Want ik had mij altijd illusies gemaakt dat het juist iets zijn zou voor mij. Ik zal ook niet zeggen, dat ik het er voortdurend beroerd heb gehad. Er waren goede en ook wel mooie oogenblikken. Het heerlijkste was het alléen-zijn in de natuur, (alleen jammer dat het zoo zelden gebeurde) dat gevoel van absolute vrijheid, buiten de familie en buiten de

11 D DE VERLOREN ZOON 135 maatschappij; het was iets dat me dronken maakte; ik kan er niet aan terug denken, zonder heimwee... Maar hij bedacht dat Egbert dit niet begrijpen zou en zweeg opeens. Gelukkig hoorden zij nu de stem van Milly die dringend riep: Komen jullie eindelijk beneden?" Toen hij thuis kwam, had hij het goede nieuws wel dadelijk aan iedereen willen vertellen. Elisabeth, met kloppend hart, (zij voorvoelde weer een scène en in haar smeekte een stem: nu niet, vandaag nog niet; laat de herinnering aan dezen heerlijken dag een gave blijven") vroeg hem smeekend tot den volgenden dag te wachten. Aan Camila kun je 't vertellen, immers, dat is voorloopig genoeg." Maar Camila was uit. Met een gezicht, gegroefd en donker door ergernis vertelde moeder, dat Camila om half acht met hoed en mantel beneden was gekomen en verklaard had dat ze naar een bioscoop ging. Om met jou mee te gaan naar Milly, was ze te moe, voegde zij er smalend bij. Nu ja, moeder, u moet het haar vergeven, dat zij niet zoo happig is op familieréunies, zei Allard; het is voor haar een gedwongen pretje. Waarom? dat begrijp ik niet. Milly en Liesbeth doen toch hun uiterste best om lief voor haar te zijn. Dat heeft er niets mee te maken. Zij voelde dat wij ons vanavond natuurlijk veel intiemer en vrijer zouden voelen onder elkaar. De moeder haalde haar schouders op. Maar Allard was in een te goede stemming om zich boos te maken. Dat zijn vrouw alleen was uitgegaan, hinderde hem wel even, maar toch niet lang. Zij heeft in zoo lang geen pretje gehad," dacht hij, en zij is dol op bioscopen. Ja..." hij glimlachte even bij de gedachte, de bioscoop en de kerk, dat zijn eigenlijk de eenige dingen waar ze werkelijk om geeft... arme Camila." Het gesprek met zijn vader, den volgenden morgen, verliep heel anders dan hij het in zijn eenvoud gedacht had. De oude Commijne hoorde hem zwijgend aan en toen deze stilte Allard begon te drukken, herhaalde hij: Vindt u het niet allemachtig aardig van Egbert, vader? Hij had mij wel eerst kunnen raadplegen. Waarom? Omdat ik je vader ben. Jullie doet altijd alsof ik onwillig zou zijn om je te helpen, of ik je aan je lot overlaat. Maar je wilt ook nooit luisteren naar mijn meening; je denkt er nooit aan, dat ik toch meer ervaring heb dan jullie; dat ik toch beter weet wat practisch is en uitvoerbaar. Ik heb toch niet voor niets twintig jaar op de Meermin" gewoond en tien jaar daarvan als burgemeester in een streek van bollencultuur, en bloemkweeke-

12 136 DE VERLOREN ZOON Q rijen. Ik weet toch beter, dunkt mij, dan Egbert, die in 't assurantievak is, wat kweekers en tuinders voor moeilijkheden te overwinnen hebben. Het is een hard vak, een zwaar vak, met ontzettende risico en ik heb al heel wat van die menschen over den kop zien gaan. Dat weet ik, vader. Maar ik zal in een ander vak nog minder kans hebben om te slagen. Dit is tenminste iets wat ik met liefde doen zal. Verbeelding. Je hebt je al zoo dikwijls vergist. Moet je nu eigenwijs blijven? Allard behield zijn zelfbeheersching met alle kracht die in hem was. Ik zal deze kans wagen, vader. Egbert is zoo goed mij te helpen en ik hoop dat u na een paar jaar zult zien dat ik goed heb gekozen. Je bent meerderjarig. Ik heb niets meer over je te zeggen. De vader zweeg een poos. Toen, plechtig zijn hand naar Allard opgeheven: Bedenk alleen éen ding, zei hij. Je bent getrouwd en God verantwoording schuldig voor haar, die zich aan je gebonden heeft. Een kokende drift vloog Allard naar het hoofd. Hij had dien kleinen man vóór hem wel kunnen slaan. O, zijn vader, zijn vader! Begreep die dan niets?!... Met een gevoel van wanhopige bitterheid ging hij de kamer uit en sloot de deur achter zich dicht. En opeens, vlijmend scherp, trok de herinnering door hem heen van een vroegen ochtend daarginds, op de farm in Argentinië; alleen met zijn snuivend paard op de met goudmist omstraalde prairie; heel hoog boven hem de wiekslag van een roofvogel. Een doordringend verlangen naar die eenzaamheid deed hem bijna kreunen van pijn. O, dat verloren zoons altijd weer naar huis moeten keeren!

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER!

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER! 50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen Deel 1 EEN WONDER! 1 Vreugde Hoi, ik ben Joy. Dat is het Engels voor vreugde, blijdschap.

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Ruth 1. Ruth en Noömi

Ruth 1. Ruth en Noömi Ruth 1 Ruth en Noömi Elimelech en zijn familie 1 Toen de rechters het land bestuurden, was er eens hongersnood in Juda. Daarom besloot een man uit Betlehem naar het land Moab te gaan. Zijn vrouw en zijn

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording:

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording: Het olifantenboekje het eigenwijze Fantje C.A. Leembruggen bron. W. van Hoeve, Deventer 1943 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/leem026olif01_01/colofon.php 2010 dbnl 1 2 [Het olifantenboekje.

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes.

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen,

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Elke miskraam is anders (deel 2)

Elke miskraam is anders (deel 2) Elke miskraam is anders (deel 2) Eindelijk zijn we twee weken verder en heb ik inmiddels de ingreep gehad waar ik op zat te wachten. In de tussen tijd dacht ik eerst dat ik nu wel schoon zou zijn, maar

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

GAAT ER OP UIT. Balder

GAAT ER OP UIT. Balder Balder GAAT ER OP UIT H et was die ene nacht van het jaar dat de tijd stil lijkt te staan voor het merendeel van de mensen, maar voor EEN persoon ging die nog altijd veel te snel. Er was nooit genoeg tijd

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Sterdienst 8 februari 2015 Oosterkerk: Thema: Mag ik mij even voorstellen, n.a.v. Lukas 19, 1 10 Jezus en Zacheus. Ds.

Sterdienst 8 februari 2015 Oosterkerk: Thema: Mag ik mij even voorstellen, n.a.v. Lukas 19, 1 10 Jezus en Zacheus. Ds. Sterdienst 8 februari 2015 Oosterkerk: Thema: Mag ik mij even voorstellen, n.a.v. Lukas 19, 1 10 Jezus en Zacheus. Ds. Evert Jan Hefting Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Zacheüs, oppertollenaar

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Sander Kloet. Elisha Mercelina. Het zwarte meer

Sander Kloet. Elisha Mercelina. Het zwarte meer Sander Kloet koud zo voelt het hier. kil ik weet niet waar het vandaan komt het is geen kou. het is angst. angst voor de wereld angst voor de dag van morgen bang dat we dingen vergeten bang dat we dingen

Nadere informatie

Bron: De sprookjes van Grimm; volledige uitgave, vertaald door M.M. de Vries-Vogel. Unieboek BV - Van Holkema & Warendorf, Weesp, 1984.

Bron: De sprookjes van Grimm; volledige uitgave, vertaald door M.M. de Vries-Vogel. Unieboek BV - Van Holkema & Warendorf, Weesp, 1984. Bontepels Er was eens een koning en die had een vrouw met gouden haar. Ze was zo mooi, dat haar gelijke nergens te vinden was. Toen werd zij ziek en daar ze voelde, dat ze weldra sterven ging, riep ze

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Andrea Voigt. Augustus in Parijs. Uitgeverij De Geus

Andrea Voigt. Augustus in Parijs. Uitgeverij De Geus Andrea Voigt Augustus in Parijs Uitgeverij De Geus I Loretta deed de deur open. Ze was op haar pantoffels. De roze lippenstift klonterde een beetje om haar mond en haar ogen waren zwartomlijnd. - Dat is

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

D Artagnan gaat naar Parijs

D Artagnan gaat naar Parijs D Artagnan gaat naar Parijs Artagnan reed op zijn oude paard, een uitgeputte knol met een trieste blik. Ook al was zijn paard op zijn minst vreemd te noemen en ook al waren de kleren die hij droeg verbleekt,

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar)

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) BELLA (II) 02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) In 2007 kwam je voor het eerst lessen op onze hondenschool. Je had als pup eerder getraind op een andere school maar moest daar stoppen vanwege ED operaties aan

Nadere informatie

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan!

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Pasen 2016 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon,

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen En zei: vandaag word mevr. Catharina 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Geven. Ja maar wat zei Tom. Umm wacht ik Weet het zei Cato een herinnering.

Nadere informatie

Roodkapje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Roodkapje. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1905.

Roodkapje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Roodkapje. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1905. Roodkapje Jacob Grimm en Wilhelm Grimm bron. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1905 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim001rood01_01/colofon.php 2011 dbnl 2 3 [Roodkapje] Er was eens

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JONA EN DE GROTE VIS

Bijbel voor Kinderen. presenteert JONA EN DE GROTE VIS Bijbel voor Kinderen presenteert JONA EN DE GROTE VIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6. De berg op Genesis 22:1-8. God heeft me heel gelukkig gemaakt! Ze noemden hun zoon Izak. Dat betekent: lachen.

God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6. De berg op Genesis 22:1-8. God heeft me heel gelukkig gemaakt! Ze noemden hun zoon Izak. Dat betekent: lachen. 35 God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6 Abraham wist dat God zich met Sodom en Gomorra aan Zijn woord gehouden had. Hij vertrouwde erop dat God Zijn belofte aan hem en Sara ook zou houden. Ze zouden een

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 Beertje Anders Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 H. Vos Beertje Anders Wat zonlicht is voor bloemen, is een glimlach voor een beer. Beertje Anders en Beertje Bruin gaan bij oma spelen. Het was maar even

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice.

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice. Alice ligt in bed. Heel langzaam wordt ze wakker. Haar lichaam ontspannen, haar hoofd leeg. De vertrouwde geur van haar man Jules hangt in de slaapkamer. Een geur van alcohol, nootmuskaat en oude man.

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden : zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat zo rijk als het leven zelf, die

Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden : zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat zo rijk als het leven zelf, die Er zit een schat verborgen in jezelf Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden : zowel hier als daar, zowel vroeger als nu. Een schat zo rijk als het leven zelf, die toont hoe het zijn

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE É / OEI owe lib J 1' É I I t I I VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS r É VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE '9Y3 Voor K. H. R. de Josselin de Jong

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht

Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015. Gedicht: Kaarsenlicht Teksten van Wereldlichtjesdag 12 december 2015 Gedicht: Kaarsenlicht Omdat ieder lichtje een verhaal is groter dan alle woorden van missen en dood van liefde levensgroot die we ooit spraken en hoorden

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Televisie. binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_ indd 4

Televisie. binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_ indd 4 Televisie 4 binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_26 03 2014.indd 4 Weet jij wat ik nou weleens zou willen weten? riep Herrie. Ik zou weleens willen weten waarom ik weer geen televisie mag

Nadere informatie

Hoe het verloren schaap werd gevonden

Hoe het verloren schaap werd gevonden Hoe het verloren schaap werd gevonden Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Hoe het verloren schaap werd gevonden Een waar voorval in het leven van J.N. Darby Vele jaren geleden werd hem gevraagd een

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus!

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Jongens en meisjes! Hebben jullie vanmorgen de kerkklok gehoord? Ja, vanmorgen hoorden we ook een klok luiden in de kerk. Maar

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

Het lam. Arna van Deelen

Het lam. Arna van Deelen Het lam Arna van Deelen Hij leunde vermoeid op zijn staf, starend over de eindeloze velden. De kudde lag verspreid onder de bomen, die op deze tijd van de dag voor wat schaduw zorgden. Hij legde zijn hand

Nadere informatie

HETTY LUITEN. Voorbij de einder. GROTE LETTER BIBLIOTHEEK deventer

HETTY LUITEN. Voorbij de einder. GROTE LETTER BIBLIOTHEEK deventer HETTY LUITEN Voorbij de einder GROTE LETTER BIBLIOTHEEK deventer 1 Ja, dit is m! dacht Ankie. Dit is de pagina die ik zocht. Ze wipte van enthousiasme met haar stoel op en neer en keek vol belangstelling

Nadere informatie

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal " #

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal  # 3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren 1 3.5.1. Verkenning van het verhaal "# $$ %& " # 1 H. BERGHMANS & G. EVRARD, Bijbelverhalen in beeld, het leven van Jezus, Altoria Averbode, 1999. ' 3.5.2. Uitdieping

Nadere informatie

Voor Maresa Jacobse: bedankt voor al je hulp Proloog: 7 januari Chantal dekte de tafel en keek op de klok. Nog even en dan was Menno er ook. Vanavond aten ze weer met zijn drieën. Soms vond ze dat nog

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

De exodus. Foto s van het materiaal

De exodus. Foto s van het materiaal De exodus Focus van dit verhaal De focus van dit verhaal ligt bij de uittocht van het volk van God (Exodus 11:1 15:21). Het verhaal is één van de heilige verhalen en behoort tot de kernpresentatie. Lesdoelen

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Een gelukkige huisvrouw

Een gelukkige huisvrouw Een gelukkige huisvrouw Voordat ik zwanger was, was ik een gelukkige huisvrouw, ik had alles wat ik wilde. En daarvoor hoefde ik geen dag te werken. Want werken, dat deed mijn man Harry al. Harry zat in

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie