van de Hersteld Hervormde Gemeente te IJsselmuiden- Grafhorst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van de Hersteld Hervormde Gemeente te IJsselmuiden- Grafhorst"

Transcriptie

1 Contactblad van de Hersteld Hervormde Gemeente te IJsselmuiden- Grafhorst Donderdag 20 september 2007 jaargang 4 nr. 10 Meditatie Zegt den onbedachtzamen ( Engelse vertaling: vreesachtigen) van harte weest sterk; en vreest niet, ziet, ulieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en ulieden verlossen. Jesaja 35: 4 De boodschap luidt: " Vreest niet!" "Maar ach Heere" zegt de ziel;.ik vrees wel terdege. Ik vrees voor mezelf meer, dan voor iemand anders. Ik vrees voor mijn snood, Goddeloos hart, voor mijn sterke lusten en driften, en mijn ontelbare inwendige vijanden - de strikken van de satan, en de verzoekingen van de wereld. En Gij zegt: vreest niet!" "Hoe zou ik niet vrezen?" En toch de Heere blijft aanhouden, met te zeggen: "Vreest niet." Laat ons zien of wij niet iets ter verklaring hiervan kunnen bijbrengen. Stelt u ginds een grote, dringende menigte voor, waarin zich een zwakke vrouw met haar man bevindt. Hij zegt tot haar, in al haar beven en vrezen van verdrongen te zullen worden: " Vreest niet, grijpt mijn arm vast aan, klem je dicht aan mij"; zij doet het, en de vrees verdwijnt. Evenzo is het met de vreesachtige ziel en haar vijanden. Zij zegt: Hoe zal ik door deze menigvuldige moeilijkheden komen, hoe zal ik mij door deze weerstand biedende twijfelingen en angsten dringen?" Haar man, de HEERE der heerscharen komt en zegt tot haar: "Vreest niet, grijpt Mijn sterkte aan en houdt u dicht aan Mij." De ziel hoort, gehoorzaamt en kleeft Hem aan, haar vijanden verdwijnen, haar twijfels en vrezen wijken; en zij gaat er veilig door heen. Of neem een andere gelijkenis. Daar is een kind, dat beeft voor een grote waakhond; maar de vader zegt: "Vrees niet, hij zal je niet schaden, alleen houd je dicht aan mij."" Red mijn ziel", riep David, "van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds." Wie anders is die hond, die gruwelijke wachthond, dan de satan, wiens kaken ruiken naar het bloed En indien de Heere zegt: " Vreest niet", waarom zouden wij hem dan vrezen? Hij is een overwonnen, een geketende vijand. Maar welk een behoefte heeft de ziel, die zo vreesachtig is, niet aan dit Goddelijke "vreest niet?" Want buiten Hem is de zwakheid van rondom, met Hem alles sterkte. Zonder Hem niets dan verschrikking, met Hem alles vrijheid. " Waar het woord des konings is, daar is heerschappij en dit maakt het vreest niet" des Heeren zo krachtig. Gelijk Augustinus pleegt te zeggen: "Geef wat Gij gebiedt, en gebied wat Gij wilt." De lasten worden niet weggenomen, maar er wordt kracht geschonken om ze te dragen; de beproevingen verminderen niet, maar er wordt sterkte gegeven om ze door te staan; het kwade des harten blijft voortduren, maar de medegedeelde genade overheerst het. Maar de Heere geeft een genadige reden, waarom Zijn arme, bevende kinderen onbevreesd kunnen en mogen zijn. Ziet! ulieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods, Hij zal komen en ulieden verlossen." De Heere is dan nog niet gekomen, maar Hij zegt, dat Hij zal komen j en de belofte van Zijn komst neemt de oorzaak der vrees weg, Hij zegt: "Ziet." Dat woordje mogen wij niet stilzwijgend voorbijgaan; het behelst iets belangrijks. De Heere is op weg; Zijn strijdwagen is gereed. "Die van de wolken Zijn wagen maakt; Die op de vleugelen des winds wandelt," Gelijk de Heere tot Zijn discipelen zei: "Ziet omhoog en heft uw ogen opwaarts, omdat uwe verlossing nabij is," alzo wil Hij door dit woordje "ziet" de vrees van Zijn volk aftrekken van dat altijd gebukt gaan naar de grond, van dat onophoudelijk staren op hun ellendige boze harten, en op de moeilijkheden en angsten van hun levensweg. "Richt u op," wil Hij zeggen. "slaat uw oog getroost omhoog, want ulieder God komt om u te verlossen." Het verdriet u niet dat ik bij elk woord van de tekst stil houd. De jota's en tittels van Gods Woord hebben wij ook als diamanten te verzamelen en als een schat gade te slaan. In de Heilige Schrift is veel in weinig; niet zo als in onze leerreden, waar dikwijls weinig, in veel is. Het Woord van God is overvloeiende vol met het wezen der waarheid, liefelijker en geuriger dan de aangenaamste nardus. Ziet op de volgende woorden: "Ulieder God" Hoe! Is Hij uw God? Dat is voorzeker een uitvloeisel der eeuwige liefde. In dat ene woord, worden al de zegeningen van het Nieuwe Verbond in haar wezen samen gevat. Maar misschien zegt u: "Och! Ik, die zulke slappe handen, zwakke knieën en zulk een vreesachtig hart bezit, hoe kan Hij mijn God zijn?" Denkt u dan, dat uw zwakheid en angsten de liefde en barmhartigheid van God veranderen? Onder ons mensen is zoiets niet denkbaar, en zou het dan ten aanzien van God zoo kunnen zijn? Zo er eens een arme, geraakte oude vrouw aan uw

2 huisdeur kwam, die haar bevende hand uitstak, om iets van uw milddadigheid te ontvangen. En u, met medelijden over haar begaan, gaf haar een aalmoes in de bevende hand; maar zodra hadden uwe vingers de gift niet losgelaten, of de zwakke hand liet haar, door de grote ontroering en schudding op de grond vallen. Wat zou u dan doen? Zou u dan het geldstuk weer oprapen en in uw zak steken, ondertussen met een smadelijke glimlach haar toeduwende: "Zo u het niet vasthouden kunt, dan zult gij het ook niet hebben?" Dit zou zo wel een bespotting van haar zwakheid, als een honen van haar armoede zijn. En zou u dan denken, dat de Heere datgene doen zou, waar u niet aan denken zult om te doen? Hij geeft een belofte, spreekt een goed woord, geeft een teken ten goede. Maar uw geloofshand is zwak. U neemt het aan, maar - u kunt het niet vasthouden; en zoals de arme verwelkte vrouw, u hebt het niet aangenomen, of het ontglijdt u. Zou de Heere het nu weer intrekken en zeggen: "omdat u Mijn genadegaven niet vasthouden kunt, daarom zult u ze niet hebben?" Juist de zwakheid en ellende van het voorwerp lokt de milddadigheid van de Gever uit, en juist dat hart, dat Hem tot geven beweegt, belet Hem, het terug te nemen. Het is noch de zwakheid, noch de sterkte der hand, dat waarde geeft aan de gift. Een sterke hand kan even zo min een schelling in een pond, als een zwakke hand een pond in een schelling veranderen. Wat de gever geeft, niet hoe de ontvanger het aanneemt maakt de gift wat ze is. Laat uw hand slap zijn, de gift blijft niet te min, zo als de Gever die gemaakt heeft, en deze gift is niet minder, dan Hij zelf:" Ulieder God." En indien God ulieder God is, dan kunnen uw twijfels, vrezen, angsten de band van dat heilige verbond niet breken. U bent een man, en uw echtgenote lijdt aan een zware ziekte, zodat zij inwendig van de zinnen beroofd schijnt te zijn; in die treurige toestand herkent zij uw aangezicht nauwelijks, twijfelt aan uw toegenegenheid en gelooft in genen dele, dat u haar man bent. Maar de staat van haar gestel, moeilijk als het is, verandert de trouw van u naar haar toe niet; haar twijfels verbreken de liefde niet, nog minder kan zij de band van het huwelijk tussen u en haar vernietigen. Daarom, indien een ondertrouwde een 'beminde des Heeren, door de verzoeking des satans aan haar vereniging met hem twijfelt, zou dan de vreesachtigheid en twijfel de trouw verbreken, of het huwelijksgeschrift vernietigen? Daar de verbondsliefde voor de grondlegging der wereld de bruid heeft aangewezen en uitgezien en de genade van het verbond haar hand in de tijd in die van de bruidegom gelegd heeft en vastklemde, zo blijven zij eeuwig Zijn geliefden en beminden; want Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid." "Al Zijn bevelen zijn getrouw." J.C. Philpot Kerkdiensten aula Pieter Zandt School Zondag 23 september uur Kand. M. van Reenen, Veenendaal uur Ds. J.C. den Toom H.C. zondag 26 Zondag 30 september uur Kand. P. Verhaar, Genemuiden uur Ds. J.C. den Toom H.C. zondag 27 (vr. 72 en 73) Zingen voor de dienst vm Ps. 116 : 3,5 nm. Ps. 22 : 3, vm. Ps. 117 nm. Ps. 23 : 2,3 Collecten diaconie, kerkvoogdij, pastorie diaconie, kerkvoogdij, kerkbouw Oppasdienst 23-09: Mw. L. de Marree, Mw. G. Hoepel en Sarieke de Maree Mw. Herngreen van Sponsen, Annemieke Wensink en Nienke Wensink. Kerkelijke agenda Maandag 24 september uur Mannenvereniging Woensdag 26 september uur Bejaardenmiddag Donderdag 27 september uur J.V. Het Kompas uur Jonge Lidmatenkring Maandag 1 oktober uur Vrouwenvereniging Donderdag 4 oktober uur J.V. Het Anker uur J.V. Sola Fide Van de kerkenraad Adressen en telefoonnummers: Preses: ds. J.C. den Toom, Ringmus 5, 8271 HG IJsselmuiden, tel ; Scriba: D. Companjen, Monnikenstraat XK IJsselmuiden, tel ; Assessor: D. van Boven, Zeegravensingel 7, 8271 KE IJsselmuiden, tel Catechisaties In de week, beginnend met zondag 23 september zal er weer een aanvang genomen worden met het geven van catechetisch onderwijs aan onze jongeren. Jullie hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. We hopen op een goede tijd met - 2 -

3 elkaar, die er toe mag bijdragen dat je de Heere mag leren kennen in je persoonlijke leven. Belijdeniscatechese Aanstaande vrijdag, 28 september zal D.V. de eerste avond zijn waarop we belijdeniscatechisatie hopen te geven. We beginnen om uur in de pastorie Ringmus 5. Mochten er vragen bij u zijn, rond deze zaken, neemt u dan contact met ons op, zodat we een afspraak kunnen maken voor een gesprek. Jonge lidmatenkring Zo de Heere wil en wij leven zullen hopen we als jonge lidmatenkring voor het eerst in het nieuwe seizoen bijeen te komen op D.V. donderdag 27 september a.s. in de IJsselburg. We beginnen om uur en willen verder gaan met de bespreking van het boek: de christenreis naar de eeuwigheid. van John Bunyan. We zijn toegekomen aan de behandeling van Hoofdstuk 8, waar gesproken wordt over paleis Liefelijkheid. Bij dezen een hartelijke uitnodiging om deze avonden bij te wonen. We hopen een aantal nieuwkomers te mogen begroeten. De Heere zegene ons samenzijn tot eer van zijn Naam en tot heil onzer zielen. Uit de gemeente Geboren Dankbaar en blij mocht de familie G. van Werven- Wensink, Zalmhof 7 te Grafhorst op 10 september 2007 uit Gods scheppende en bewarende hand opnieuw een dochter en zusje ontvangen: Geertje. Zij noemen haar Ageeth. Zij is het zusje van Ruben, Jennine, Julian en Gerko. Van harte gefeliciteerd met deze blijde gebeurtenis. In onze gelukwensen betrekken we ook de grootouders en verdere familie. We hopen van harte dat Ageeth tot vreugde van haar ouders mag opgroeien. De Heere geve dat zij door het Woord en de Geest van Christus nog een keer geboren mag worden en zo ook de naam Sions kind mag dragen. De Heere zegene daartoe de opvoeding waartoe u als ouders geroepen bent. Onze zieken De heer J. Beens weten we in verpleeghuis Myosotis, Koornmarkt 2B, Engelenberg - plantsoen 3, 8266 AB te Kampen en Harm Riezebosch verblijft op Basalt 3, 8322 BV te Urk. De heer van Dijk, Nassaustraat 32 te Kampen mocht inmiddels weer thuis komen uit het ziekenhuis. Vorige week werd Mw. G. Wielink Vierhuizen, Burg. Visserweg 45, IJsselmuiden opgenomen in het Weezenlanden ziekenhuis te Zwolle. We denken hier ook aan onze andere zieken en allen die te maken hebben met zwakte, de broosheid van het lichaam, of een handicap, hetzij lichamelijk of geestelijk. Wat kan er in stilte, zonder dat de ander er van weet worden geleden. Wat een zorgen kunnen er zijn. Wat een onzekerheden maken het onmogelijk om vooruit te kunnen zien. Wat een vragen kunnen je leven in beslag nemen. Door al die zaken kun je zo gevangen genomen worden dat je vergeet dat er een weg is naar boven tot de troon van de almachtige en eeuwige God. Dat die weg openstaat bij dag en bij nacht, dat we daar vrijelijk toe mogen uitgaan op een verse en een levende weg, die geopend is door het bloed van de Heiland en Zaligmaker der wereld. Juist in onze nood en ons verdriet is het zo heilzaam en goed om tot de Heere uit te gaan, onze zorgen en het leed aan Hem voor te leggen en vooral wel ons hart aan Hem kwijt te raken, Hem biddend en smekend om zijn leiding en hulp. of zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaar k zal zolang ik leef mijn psalmen, vrolijk wijden aan zijn lof; k Zal zolang ik t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied. De dichter van deze psalmregels is niet bekend, maar we mogen dat lied elke dag in ons leven wel aanheffen. Dat geldt als we midden in het leven staan, maar zeker wel bij het ouder worden. Bij alles gaat het erom, dat we de Heere groot maken in ons leven. We maken melding van de a.s. verjaardag van mw. H.K. Aalvanger Pelleboer, op D.V. 1 oktober. Zij hoopt dan 81 jaar te worden. We wensen haar toe dat ze samen met haar man en al hun dierbaren een goede en gezegende dag mag hebben en voor de toekomst Gods nabijheid. Het echtpaar Aalvanger woont Koraal 71, 8271 KB IJsselmuiden. Want de Heere geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand. Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen; Hij is een Schild degenen die oprechtelijk handelen. Van de verenigingen Mannenvereniging Timotheüs D.V. 24 september zal de heer H. Meuleman een inleiding over Psalm 21 verzorgen. De volgende vergadering is op 8 oktober. De heer G. Bultman zal dan Hebreeën 11 vers voor ons inleiden. Aanvang uur. Vrouwenvereniging Loïs D.V. 1 oktober heeft mevr. E. C. Meuleman - de Jong een inleiding over Filippensen 1:3-11 mevr. H de Boer - Schaapman verzorgt de vrije bijdrage. Kerstfeestviering met de kinderen Het lijkt nog wel ver weg, maar we zijn alweer begonnen met de voorbereidingen voor de Kerstfeestviering met de kinderen op DV 2e kerstdag om 19.00u in de PZ. Welke jongens en meisjes van de basisschool willen meedoen door een tekst op te zeggen of met een muziekinstrument mee te spelen? Je kunt je hiervoor opgeven bij Mw. A. Rook tel of bij Mw. H. Kraaijeveld tel ( tot en met zaterdag 6 oktober).

4 Kindermiddag De kindermiddag van 6 oktober wordt verzet naar DV zaterdag 27 oktober. JV Het kompas Na een leuke intromiddag verwachten wij de jongeren uit de groepen 7 en 8 van de basisschool op DV 27 september van u tot u in de IJsselburg, Kerkepad 1 te IJsselmuiden. Deze avond beginnen wij met een Bijbelgedeelte en na de pauze doen we een spel. Allemaal van harte welkom. JV Sola Fide DV donderdagavond 4 oktober is onze eerste verenigingsavond van dit seizoen. We hopen met elkaar na te denken over de brief van Paulus aan de Galaten. De eerste avond gaat de bijbelstudie over Galaten 1. Na de pauze is er een spel. Jongelui vanaf 16 jaar zijn hartelijk welkom! We beginnen om uur. JV Het anker Hallo, jongeren van 12 t/m 15 jaar, Jullie zijn van harte welkom op de jeugdverenigingsavond van JV Het Anker op DV 4 oktober, om 19:30uur, in de IJsselburg, Kerkepad 1. Het komende seizoen hopen we met jullie twee boekjes te behandelen. We beginnen met het boekje over het leven van Paulus en vervolgen het seizoen met een boekje over Richteren. Op de eerste avond (DV 4 oktober) wordt de inleiding verzorgd door Diederik. Het zal gaan over Paulus zijn ongehoorzaamheid, na de pauze is er een spel of quiz die verzorgd wordt door Gerco. De avond zal rond 21:00 uur afgelopen zijn. Uit de pastorie Bij de prediking In de beide avonddiensten, die vermeld staan in ons contactblad willen we verder gaan met de behandeling van onze Heidelberger Catechismus hopen we met u stil te staan. De 23 e september is zondag 26 aan de beurt. Daarin wordt gesproken over het sacrament van de Heilige Doop. In de beantwoording op de vragen ligt alle nadruk op de afwassing der zonden door het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. De 30 e september hopen we met u in de avonddienst stil te staan bij het eerste gedeelte van zondag 27, en wel bij de vragen 72 en 73, waarin met alle klem wordt ontkend dat het uiterlijke waterbad de afwassing der zonde zelf is. Nog niet zolang geleden een zeer actueel onderwerp. Dit is indertijd één van de redenen geweest waardoor het onmogelijk was om meegenomen te worden naar een gefuseerde kerk, waar een belijdenisgeschrift is opgenomen ( de Augsburgse Confessie ) waarin wordt beleden dat de doop op zich zalig maakt. Voor u gelezen Zo gij door uw werken wenst behouden te worden moet gij heilig zijn als de engelen, zuiver en onbevlekt als Jezus, want de wet eist volmaaktheid en niets minder dan deze en God zal in heilige toorn iedereen verwerpen, die hem geen volmaakte gehoorzaamheid kan bieden. C.H. Spurgeon Verantwoording Zelf mocht ik van u in de achter ons liggende tijd meekrijgen 3 x 50,- 2x 10,- en 2 x 20,-. Onze hartelijke dank hiervoor. De Heere zegene u en uw gaven. Tenslotte Mede namens mijn vrouw tenslotte nog een hartelijke groet aan u allen. Wie of wat we ook zijn, hoe jong of hoe oud, we hebben allen hetzelfde nodig. We kunnen de Heere niet missen in het leven van elke dag. Alles wat we doen en laten kan er alleen zijn vanwege Zijn bemoeienis en zorg. Hij doet Zijn hand open en verzadigt al wat er leeft naar Zijn welbehagen. Trekt Hij Zijn hand van ons af, dan blijft er niets van ons over. Elke dag is er Zijn bemoeienis over ons leven. Hij laat ons nog in het heden der genade, opdat we onze dagen uit zouden kopen en we onze kostelijke tijd zouden gebruiken waartoe ze ons gegeven wordt. Namelijk dat we de Heere zouden leren kennen door een oprecht geloof. Het mag onze bede wel zijn of Hij zich over ons ontferme, zo over ons ontfeme, dat wij allen, door Zijn Woord en Geest geleid terecht zouden komen aan de voeten van de Heere Jezus Christus en we persoonlijk mogen delen in Zijn offerande eenmaal aan het kruishout geschied. De Heere geve een opwekking onder ons opdat we bij Hem uit zullen komen met onze zonden en schuld en we in onze nood en doodt Hem leren omhelzen, in Wie alleen het leven, de vrede en de gerechtigheid is. Uw J.C. den Toom Van de diaconie Bank t.n.v. Herst. Herv. Gem. IJsselmuiden-Grafhorst Adressen en telefoonnummers: Voorzitter: H. Meuleman, Verkavelingsweg 12, 8271 NA, IJsselmuiden, tel Secretaris: J.J. Hoepel, Rechterveldweg 2, 8267 AL Kampen, tel Penningmeester: H.J. Wittingen, Achterstraat 18, 8277 AH Grafhorst, tel adres van de diaconie: Verantwoording collecten / giften 2 september: diaconie september: Landelijk Jeugdwerk september: diaconie Ontvangen gift:

5 Via collecte 2 september Woord en Daad, Noodhulp watersnood Azië. Ouderenmiddag De diaconie is voornemens D.V. woensdag 26 september aanstaande een bejaardenmiddag te beleggen in de Rank. We beginnen met het officiële gedeelte om uur. De meditatie zal verzorgd worden door ds. J.C. den Toom. Na de pauze zullen we voorlichting ontvangen over het werk van de Bonisa zending. Bij dezen wordt een ieder van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen. We zien uit naar uw komst. Vervoer kerkbezoek. Kunt u vanwege ouderdom of omdat u minder valide bent niet (meer) zelfstandig naar de kerk? Neemt u gerust contact op met de fam. G. Prins, Zalmhof 25, 8277 AW Grafhorst, tel Zij zullen er dan zorg voor dragen dat u 's zondags wordt gehaald en thuisgebracht. Verkoop Cd s. Cd s van de kerkdiensten kunnen besteld worden bij dhr. W. van Dijk (tel ). Deze kunnen opgehaald worden aan Baan 9, dinsdagavond tussen en uur. Van de kerkvoogdij Bank t.n.v. Herst. Herv. Gem. IJsselmuiden-Grafhorst Adressen en telefoonnummers: Voorzitter: D. Companjen, Monnikenstraat 1, 8271 XK IJsselmuiden, tel Penningmeester: G.W. Juffer, Erfgenamenstraat 59a, 8271 TW IJsselmuiden, tel Secretaris: D. Verloop, Graspieper 59, 8271 GZ IJsselmuiden, tel adres van de kerkvoogdij: Verantwoording collecten en giften 2 september: kerkvoogdij 590,52 9 september: kerkvoogdij 579,55 predikantsplaats 819,35 6 september: huwelijksdienst 110,40 Ontvangen giften: Via bank 1 x 200 tbv kerkvoogdij; Via collecte 1 x 16 tbv kerkbouw. Gemeentedag De definitieve opbrengst van de Gemeentedag is door de commissie vastgesteld op ,94. Dit bedrag is hoger dan het bedrag dat als voorlopige stand is doorgegeven. De kerkvoogdij wil dan ook een ieder hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid waardoor dit fantastische resultaat, dat bestemd is voor het Bouwfonds Kerkbouw, is gerealiseerd. Er zijn inmiddels diverse ideeën ontstaan binnen onze Gemeente om activiteiten op te zetten die bijdragen aan verder fondsvorming tbv de Kerkbouw. Het is geweldig dat er zoveel enthousiasme bestaat in de Gemeente aangaande de Kerkbouw. Om e.e.a in goede banen te leiden stelt de Kerkvoogdij voor om een commissie te vormen die deze acties gaat coördineren. In een volgend contactblad wordt u hierover verder geïnformeerd. Koster Tijdens de kerkdiensten is de koster bereikbaar onder nummer Puzzelrubriek Oplossing puzzel 13 A. 1.eeuwig Ps.10; 2.handel Ps.11; 3.lofzang Ps.13; 4.vaandel Ps.20; 5.hulp Ps.22. B. Ik riep U aan, o Heer, met al mijn hart. Ps C. Ps. 87: 3; Ps.87: 4. D. 1 Hofni en Pinehas; 2.1 Sam.1: 11; 3.Eli; 4.Bij het veroveren van De Ark. 5.Verachten het spijsoffer en bedreven hoererij bij de tent der samenkomst. Puzzel 14. A en B voor groep t/m 12 jr. ; C en D voor 13 jr. en ouder. A. Vul de Psalmregels aan en zeg in welke Psalm deze regels staan: Welzalig hij, die in der bozen raad niet.. Maar trouwe God, Gij zijt dat mij bevrijdt. Gij hebt m in t hart meer gegeven. t Rechtvaardig volk zult Gij Mijn ziel, gans neergebogen.voor Uw Heilig ogen. B. Vul de ontbrekende woorden in. Zet de ontbrekende woorden achter elkaar. Hoe luidt de regel die nu ontstaat? Uit welke Psalm? 1. Gun leven aan.ziel, dan looft mijn mond; 2. O verlos en red mij uit den Nood. 3. U alleen..loven wij. 4. t Rechtvaardig volk welig groeien. 5. Als.. t ambt ontvangen zal. 6. Zo moet de Koning..leven. 7. Laat ieder s Heeren Goedheid. C. Door wie zijn de onderstaande uitspraken gedaan? Kies uit de volgende namen: Elisa; Job; Adam; Ezau; Simson; Kaïn; David; Mozes; Naomi; Jacob. 1.Ben ik mijn broeders hoeder. 2. Keert weder mijn dochters.

6 3. Mijn vader,mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. 4. Wie ben ik dat ik tot Farao zou gaan. 5. De vrouw, die Gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven. 6. Verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. 7. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen. 8. Och, dat ik voor U gestorven ware. 9. Laat mij toch slorpen van dat rode. 10. Spijze ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. D. Rebussen en vragen Welk tweetal wordt hier genoemd? In welk Bijbelboek wordt dit tweetal genoemd? Van welke zonde werden ze beschuldigd? Wat was de straf? Hoe heette de apostel die hierbij aanwezig was? Algemene Berichten Kledinginzameling Kom Over En Help In oktober hopen we weer een kledinginzameling voor onze medemens in Oost-Europa te organiseren. De data zijn nog niet vastgesteld, maar we willen u graag in de gelegenheid stellen hier alvast rekening mee te houden. De kleding kan dan weer ingeleverd worden bij de fa. Van Dieren te IJsselmuiden. Wilt u a.u.b. kleding brengen die schoon, heel en niet versleten is? Ook dekens en lakens zijn welkom, evenals schoenen (per paar aan elkaar geknoopt). We hopen dat u massaal gehoor wilt geven aan deze oproep. Alvast van harte bedankt! Dank Dank aan de Heere dat wij ons 40 jarig huwelijk mochten gedenken. Wij willen een ieder bedanken voor de vele felicitaties en kaarten die wij van u mochten ontvangen. Het heeft ons goed gedaan. Fam. H. Scholten, Nachtegaal 60, IJsselmuiden. Dank De Fam. Beens. Bloemstraat 6 te IJsselmuiden wil een ieder bedanken voor de vele blijken van meeleven rond hun 50 jarig huwelijks jubileum. Het meeleven vanuit de gemeente heeft hen bijzonder goed gedaan. Dank De heer van Dijk, Nassaustraat 32 te Kampen bedankt bij dezen een ieder voor de blijken van meeleven rond zijn opname en verblijf in het ziekenhuis. Bedankje De heer W. Duitman, G. v. Endegeeststraat 15 uit Kampen wil iedereen hartelijk bedanken, die hem met zijn verjaardag een felicitatie heeft toegekend

"Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?

Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 12 j a n u a r i 1 9 8 5 6e jaargang n o.1 "Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? (1 K o r. 15:55) "HET L EVENSDEVIES VAN EEN APOSTEL" Het met u willen overdenken van deze woorden van

Nadere informatie

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

En Die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21:5a)

En Die op de troon zat, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. (Openbaring 21:5a) 27 september 2013 KERKBLAD CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK BETH-EL SLIEDRECHT Verschijnt om de 14 dagen Voor alle data geldt: Zo de Heere wil en wij leven nr. 1166 Gods troonrede En Die op de troon zat,

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD

WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD WELDADIGHEDEN VAN EEN VERBONDSGOD Een beschrijving van des Heeren handelingen in voorzienigheid en genade, met JOHN WARBURTON Dienaar des Evangeliums te Trowbridge Naar de oorspronkelijke uitgave van W.

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9.

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9. 1. Welkom 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied 4. Ontsteken van de paaskaars 5. Inleidend woord 6. Gebed 7. Lezing 8. Psalm of gedicht 9. Lied 10. Overweging 11. Stilstaan bij doop en eucharistie 12. Voorbeden

Nadere informatie

Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus 81 het eerste deel Heidelbergse Catechismus ZONDAG 1 Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor,

Nadere informatie

Het gebed is een geweldige

Het gebed is een geweldige Bidden [1] Christen doet niet anders Een mens is op de beste plek als hij op zijn knieën Gods aangezicht zoekt. Bidden is vitaal voor het christelijke leven. Waarom eigenlijk? Ds. J. Muller is hervormd

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

KERST - LIJDENSTOFFEN VIJFDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888.

KERST - LIJDENSTOFFEN VIJFDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888. 1 KERST - LIJDENSTOFFEN VIJFDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN Uit het Hoogduits vertaald Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888 Voor het grootste deel uitgegeven in een bundel Feeststoffen,

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

PASEN HEMELVAART - PINKSTEREN ZESDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888

PASEN HEMELVAART - PINKSTEREN ZESDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN. Uit het Hoogduits vertaald. Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888 1 PASEN HEMELVAART - PINKSTEREN ZESDE BUNDEL VIJFTIEN PREKEN FEESTSTOFFEN Uit het Hoogduits vertaald Uitgegeven bij: Scheffer & C, Amsterdam 1886-1888 Voor het grootste deel uitgegeven in een bundel Feeststoffen,

Nadere informatie

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gemeente, wij vervolgen in deze dienst de geschiedenis van Hanna en Samuël. Hanna heeft gebeden bij de tabernakel. Ze heeft haar ziel, haar stille tranen

Nadere informatie

Ben ik wel uitverkoren?

Ben ik wel uitverkoren? Bijschrift bij de foto - De schapen: in Johannes 10:11,16 zegt de Heere Jezus: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Dag Tijdstip Tekst Lied Wie

Dag Tijdstip Tekst Lied Wie 27 april t/m 1 mei Dag Tijdstip Tekst Lied Wie Maandag Voor vertrek Prediker 3:1-15 Gezang 161 OD Lunch Spreuken 19:15 Psalm 145:4 NB Diner 1 Timoteüs 4:6-10 E&R 84 JH Avondsluiting Matteüs 6:25-33 Gezang

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 34 NUMMER 5 MEI 2015 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL 1 EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL Door ANDREW GRAY 12 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.

Nadere informatie

HIJ REKENT MET GENADE

HIJ REKENT MET GENADE HIJ REKENT MET GENADE BERIJMING VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS JANVANDENBRINK HIJ REKENT MET GENADE BERIJMINGEN VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS OP MELODIEËN UIT HET PSALTER VAN GENÈVE WAARVAN TER KENNISMAKING

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher 2 Het Woord Het Woord van God geeft richting in jouw leven Henri Hüpscher 2000, 2004 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en

Nadere informatie

Leden informatieblad. Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau. van de Hersteld Hervormde Kerk

Leden informatieblad. Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau. van de Hersteld Hervormde Kerk Leden informatieblad van de Hersteld Hervormde Kerk Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Kerkelijk bureau December 2009 Jaargang 1 Nr. 1 Inhoud 3 Meditatie 5 Generale diaconale

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie Zie Zie Hij Komt Betreffende deze publicatie Er zijn verschillende kerkelijke organisaties in de wereld en allen beweren dat hun leer gebaseerd is op de Bijbel. Allen hebben enige verschillen in leerstellingen,

Nadere informatie