van de Hersteld Hervormde Gemeente te IJsselmuiden- Grafhorst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van de Hersteld Hervormde Gemeente te IJsselmuiden- Grafhorst"

Transcriptie

1 Contactblad van de Hersteld Hervormde Gemeente te IJsselmuiden- Grafhorst Donderdag 20 september 2007 jaargang 4 nr. 10 Meditatie Zegt den onbedachtzamen ( Engelse vertaling: vreesachtigen) van harte weest sterk; en vreest niet, ziet, ulieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en ulieden verlossen. Jesaja 35: 4 De boodschap luidt: " Vreest niet!" "Maar ach Heere" zegt de ziel;.ik vrees wel terdege. Ik vrees voor mezelf meer, dan voor iemand anders. Ik vrees voor mijn snood, Goddeloos hart, voor mijn sterke lusten en driften, en mijn ontelbare inwendige vijanden - de strikken van de satan, en de verzoekingen van de wereld. En Gij zegt: vreest niet!" "Hoe zou ik niet vrezen?" En toch de Heere blijft aanhouden, met te zeggen: "Vreest niet." Laat ons zien of wij niet iets ter verklaring hiervan kunnen bijbrengen. Stelt u ginds een grote, dringende menigte voor, waarin zich een zwakke vrouw met haar man bevindt. Hij zegt tot haar, in al haar beven en vrezen van verdrongen te zullen worden: " Vreest niet, grijpt mijn arm vast aan, klem je dicht aan mij"; zij doet het, en de vrees verdwijnt. Evenzo is het met de vreesachtige ziel en haar vijanden. Zij zegt: Hoe zal ik door deze menigvuldige moeilijkheden komen, hoe zal ik mij door deze weerstand biedende twijfelingen en angsten dringen?" Haar man, de HEERE der heerscharen komt en zegt tot haar: "Vreest niet, grijpt Mijn sterkte aan en houdt u dicht aan Mij." De ziel hoort, gehoorzaamt en kleeft Hem aan, haar vijanden verdwijnen, haar twijfels en vrezen wijken; en zij gaat er veilig door heen. Of neem een andere gelijkenis. Daar is een kind, dat beeft voor een grote waakhond; maar de vader zegt: "Vrees niet, hij zal je niet schaden, alleen houd je dicht aan mij."" Red mijn ziel", riep David, "van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds." Wie anders is die hond, die gruwelijke wachthond, dan de satan, wiens kaken ruiken naar het bloed En indien de Heere zegt: " Vreest niet", waarom zouden wij hem dan vrezen? Hij is een overwonnen, een geketende vijand. Maar welk een behoefte heeft de ziel, die zo vreesachtig is, niet aan dit Goddelijke "vreest niet?" Want buiten Hem is de zwakheid van rondom, met Hem alles sterkte. Zonder Hem niets dan verschrikking, met Hem alles vrijheid. " Waar het woord des konings is, daar is heerschappij en dit maakt het vreest niet" des Heeren zo krachtig. Gelijk Augustinus pleegt te zeggen: "Geef wat Gij gebiedt, en gebied wat Gij wilt." De lasten worden niet weggenomen, maar er wordt kracht geschonken om ze te dragen; de beproevingen verminderen niet, maar er wordt sterkte gegeven om ze door te staan; het kwade des harten blijft voortduren, maar de medegedeelde genade overheerst het. Maar de Heere geeft een genadige reden, waarom Zijn arme, bevende kinderen onbevreesd kunnen en mogen zijn. Ziet! ulieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods, Hij zal komen en ulieden verlossen." De Heere is dan nog niet gekomen, maar Hij zegt, dat Hij zal komen j en de belofte van Zijn komst neemt de oorzaak der vrees weg, Hij zegt: "Ziet." Dat woordje mogen wij niet stilzwijgend voorbijgaan; het behelst iets belangrijks. De Heere is op weg; Zijn strijdwagen is gereed. "Die van de wolken Zijn wagen maakt; Die op de vleugelen des winds wandelt," Gelijk de Heere tot Zijn discipelen zei: "Ziet omhoog en heft uw ogen opwaarts, omdat uwe verlossing nabij is," alzo wil Hij door dit woordje "ziet" de vrees van Zijn volk aftrekken van dat altijd gebukt gaan naar de grond, van dat onophoudelijk staren op hun ellendige boze harten, en op de moeilijkheden en angsten van hun levensweg. "Richt u op," wil Hij zeggen. "slaat uw oog getroost omhoog, want ulieder God komt om u te verlossen." Het verdriet u niet dat ik bij elk woord van de tekst stil houd. De jota's en tittels van Gods Woord hebben wij ook als diamanten te verzamelen en als een schat gade te slaan. In de Heilige Schrift is veel in weinig; niet zo als in onze leerreden, waar dikwijls weinig, in veel is. Het Woord van God is overvloeiende vol met het wezen der waarheid, liefelijker en geuriger dan de aangenaamste nardus. Ziet op de volgende woorden: "Ulieder God" Hoe! Is Hij uw God? Dat is voorzeker een uitvloeisel der eeuwige liefde. In dat ene woord, worden al de zegeningen van het Nieuwe Verbond in haar wezen samen gevat. Maar misschien zegt u: "Och! Ik, die zulke slappe handen, zwakke knieën en zulk een vreesachtig hart bezit, hoe kan Hij mijn God zijn?" Denkt u dan, dat uw zwakheid en angsten de liefde en barmhartigheid van God veranderen? Onder ons mensen is zoiets niet denkbaar, en zou het dan ten aanzien van God zoo kunnen zijn? Zo er eens een arme, geraakte oude vrouw aan uw

2 huisdeur kwam, die haar bevende hand uitstak, om iets van uw milddadigheid te ontvangen. En u, met medelijden over haar begaan, gaf haar een aalmoes in de bevende hand; maar zodra hadden uwe vingers de gift niet losgelaten, of de zwakke hand liet haar, door de grote ontroering en schudding op de grond vallen. Wat zou u dan doen? Zou u dan het geldstuk weer oprapen en in uw zak steken, ondertussen met een smadelijke glimlach haar toeduwende: "Zo u het niet vasthouden kunt, dan zult gij het ook niet hebben?" Dit zou zo wel een bespotting van haar zwakheid, als een honen van haar armoede zijn. En zou u dan denken, dat de Heere datgene doen zou, waar u niet aan denken zult om te doen? Hij geeft een belofte, spreekt een goed woord, geeft een teken ten goede. Maar uw geloofshand is zwak. U neemt het aan, maar - u kunt het niet vasthouden; en zoals de arme verwelkte vrouw, u hebt het niet aangenomen, of het ontglijdt u. Zou de Heere het nu weer intrekken en zeggen: "omdat u Mijn genadegaven niet vasthouden kunt, daarom zult u ze niet hebben?" Juist de zwakheid en ellende van het voorwerp lokt de milddadigheid van de Gever uit, en juist dat hart, dat Hem tot geven beweegt, belet Hem, het terug te nemen. Het is noch de zwakheid, noch de sterkte der hand, dat waarde geeft aan de gift. Een sterke hand kan even zo min een schelling in een pond, als een zwakke hand een pond in een schelling veranderen. Wat de gever geeft, niet hoe de ontvanger het aanneemt maakt de gift wat ze is. Laat uw hand slap zijn, de gift blijft niet te min, zo als de Gever die gemaakt heeft, en deze gift is niet minder, dan Hij zelf:" Ulieder God." En indien God ulieder God is, dan kunnen uw twijfels, vrezen, angsten de band van dat heilige verbond niet breken. U bent een man, en uw echtgenote lijdt aan een zware ziekte, zodat zij inwendig van de zinnen beroofd schijnt te zijn; in die treurige toestand herkent zij uw aangezicht nauwelijks, twijfelt aan uw toegenegenheid en gelooft in genen dele, dat u haar man bent. Maar de staat van haar gestel, moeilijk als het is, verandert de trouw van u naar haar toe niet; haar twijfels verbreken de liefde niet, nog minder kan zij de band van het huwelijk tussen u en haar vernietigen. Daarom, indien een ondertrouwde een 'beminde des Heeren, door de verzoeking des satans aan haar vereniging met hem twijfelt, zou dan de vreesachtigheid en twijfel de trouw verbreken, of het huwelijksgeschrift vernietigen? Daar de verbondsliefde voor de grondlegging der wereld de bruid heeft aangewezen en uitgezien en de genade van het verbond haar hand in de tijd in die van de bruidegom gelegd heeft en vastklemde, zo blijven zij eeuwig Zijn geliefden en beminden; want Hij gedenkt Zijns verbonds tot in der eeuwigheid." "Al Zijn bevelen zijn getrouw." J.C. Philpot Kerkdiensten aula Pieter Zandt School Zondag 23 september uur Kand. M. van Reenen, Veenendaal uur Ds. J.C. den Toom H.C. zondag 26 Zondag 30 september uur Kand. P. Verhaar, Genemuiden uur Ds. J.C. den Toom H.C. zondag 27 (vr. 72 en 73) Zingen voor de dienst vm Ps. 116 : 3,5 nm. Ps. 22 : 3, vm. Ps. 117 nm. Ps. 23 : 2,3 Collecten diaconie, kerkvoogdij, pastorie diaconie, kerkvoogdij, kerkbouw Oppasdienst 23-09: Mw. L. de Marree, Mw. G. Hoepel en Sarieke de Maree Mw. Herngreen van Sponsen, Annemieke Wensink en Nienke Wensink. Kerkelijke agenda Maandag 24 september uur Mannenvereniging Woensdag 26 september uur Bejaardenmiddag Donderdag 27 september uur J.V. Het Kompas uur Jonge Lidmatenkring Maandag 1 oktober uur Vrouwenvereniging Donderdag 4 oktober uur J.V. Het Anker uur J.V. Sola Fide Van de kerkenraad Adressen en telefoonnummers: Preses: ds. J.C. den Toom, Ringmus 5, 8271 HG IJsselmuiden, tel ; Scriba: D. Companjen, Monnikenstraat XK IJsselmuiden, tel ; Assessor: D. van Boven, Zeegravensingel 7, 8271 KE IJsselmuiden, tel Catechisaties In de week, beginnend met zondag 23 september zal er weer een aanvang genomen worden met het geven van catechetisch onderwijs aan onze jongeren. Jullie hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. We hopen op een goede tijd met - 2 -

3 elkaar, die er toe mag bijdragen dat je de Heere mag leren kennen in je persoonlijke leven. Belijdeniscatechese Aanstaande vrijdag, 28 september zal D.V. de eerste avond zijn waarop we belijdeniscatechisatie hopen te geven. We beginnen om uur in de pastorie Ringmus 5. Mochten er vragen bij u zijn, rond deze zaken, neemt u dan contact met ons op, zodat we een afspraak kunnen maken voor een gesprek. Jonge lidmatenkring Zo de Heere wil en wij leven zullen hopen we als jonge lidmatenkring voor het eerst in het nieuwe seizoen bijeen te komen op D.V. donderdag 27 september a.s. in de IJsselburg. We beginnen om uur en willen verder gaan met de bespreking van het boek: de christenreis naar de eeuwigheid. van John Bunyan. We zijn toegekomen aan de behandeling van Hoofdstuk 8, waar gesproken wordt over paleis Liefelijkheid. Bij dezen een hartelijke uitnodiging om deze avonden bij te wonen. We hopen een aantal nieuwkomers te mogen begroeten. De Heere zegene ons samenzijn tot eer van zijn Naam en tot heil onzer zielen. Uit de gemeente Geboren Dankbaar en blij mocht de familie G. van Werven- Wensink, Zalmhof 7 te Grafhorst op 10 september 2007 uit Gods scheppende en bewarende hand opnieuw een dochter en zusje ontvangen: Geertje. Zij noemen haar Ageeth. Zij is het zusje van Ruben, Jennine, Julian en Gerko. Van harte gefeliciteerd met deze blijde gebeurtenis. In onze gelukwensen betrekken we ook de grootouders en verdere familie. We hopen van harte dat Ageeth tot vreugde van haar ouders mag opgroeien. De Heere geve dat zij door het Woord en de Geest van Christus nog een keer geboren mag worden en zo ook de naam Sions kind mag dragen. De Heere zegene daartoe de opvoeding waartoe u als ouders geroepen bent. Onze zieken De heer J. Beens weten we in verpleeghuis Myosotis, Koornmarkt 2B, Engelenberg - plantsoen 3, 8266 AB te Kampen en Harm Riezebosch verblijft op Basalt 3, 8322 BV te Urk. De heer van Dijk, Nassaustraat 32 te Kampen mocht inmiddels weer thuis komen uit het ziekenhuis. Vorige week werd Mw. G. Wielink Vierhuizen, Burg. Visserweg 45, IJsselmuiden opgenomen in het Weezenlanden ziekenhuis te Zwolle. We denken hier ook aan onze andere zieken en allen die te maken hebben met zwakte, de broosheid van het lichaam, of een handicap, hetzij lichamelijk of geestelijk. Wat kan er in stilte, zonder dat de ander er van weet worden geleden. Wat een zorgen kunnen er zijn. Wat een onzekerheden maken het onmogelijk om vooruit te kunnen zien. Wat een vragen kunnen je leven in beslag nemen. Door al die zaken kun je zo gevangen genomen worden dat je vergeet dat er een weg is naar boven tot de troon van de almachtige en eeuwige God. Dat die weg openstaat bij dag en bij nacht, dat we daar vrijelijk toe mogen uitgaan op een verse en een levende weg, die geopend is door het bloed van de Heiland en Zaligmaker der wereld. Juist in onze nood en ons verdriet is het zo heilzaam en goed om tot de Heere uit te gaan, onze zorgen en het leed aan Hem voor te leggen en vooral wel ons hart aan Hem kwijt te raken, Hem biddend en smekend om zijn leiding en hulp. of zo wij zeer sterk zijn, tachtig jaar k zal zolang ik leef mijn psalmen, vrolijk wijden aan zijn lof; k Zal zolang ik t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied. De dichter van deze psalmregels is niet bekend, maar we mogen dat lied elke dag in ons leven wel aanheffen. Dat geldt als we midden in het leven staan, maar zeker wel bij het ouder worden. Bij alles gaat het erom, dat we de Heere groot maken in ons leven. We maken melding van de a.s. verjaardag van mw. H.K. Aalvanger Pelleboer, op D.V. 1 oktober. Zij hoopt dan 81 jaar te worden. We wensen haar toe dat ze samen met haar man en al hun dierbaren een goede en gezegende dag mag hebben en voor de toekomst Gods nabijheid. Het echtpaar Aalvanger woont Koraal 71, 8271 KB IJsselmuiden. Want de Heere geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand. Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen; Hij is een Schild degenen die oprechtelijk handelen. Van de verenigingen Mannenvereniging Timotheüs D.V. 24 september zal de heer H. Meuleman een inleiding over Psalm 21 verzorgen. De volgende vergadering is op 8 oktober. De heer G. Bultman zal dan Hebreeën 11 vers voor ons inleiden. Aanvang uur. Vrouwenvereniging Loïs D.V. 1 oktober heeft mevr. E. C. Meuleman - de Jong een inleiding over Filippensen 1:3-11 mevr. H de Boer - Schaapman verzorgt de vrije bijdrage. Kerstfeestviering met de kinderen Het lijkt nog wel ver weg, maar we zijn alweer begonnen met de voorbereidingen voor de Kerstfeestviering met de kinderen op DV 2e kerstdag om 19.00u in de PZ. Welke jongens en meisjes van de basisschool willen meedoen door een tekst op te zeggen of met een muziekinstrument mee te spelen? Je kunt je hiervoor opgeven bij Mw. A. Rook tel of bij Mw. H. Kraaijeveld tel ( tot en met zaterdag 6 oktober).

4 Kindermiddag De kindermiddag van 6 oktober wordt verzet naar DV zaterdag 27 oktober. JV Het kompas Na een leuke intromiddag verwachten wij de jongeren uit de groepen 7 en 8 van de basisschool op DV 27 september van u tot u in de IJsselburg, Kerkepad 1 te IJsselmuiden. Deze avond beginnen wij met een Bijbelgedeelte en na de pauze doen we een spel. Allemaal van harte welkom. JV Sola Fide DV donderdagavond 4 oktober is onze eerste verenigingsavond van dit seizoen. We hopen met elkaar na te denken over de brief van Paulus aan de Galaten. De eerste avond gaat de bijbelstudie over Galaten 1. Na de pauze is er een spel. Jongelui vanaf 16 jaar zijn hartelijk welkom! We beginnen om uur. JV Het anker Hallo, jongeren van 12 t/m 15 jaar, Jullie zijn van harte welkom op de jeugdverenigingsavond van JV Het Anker op DV 4 oktober, om 19:30uur, in de IJsselburg, Kerkepad 1. Het komende seizoen hopen we met jullie twee boekjes te behandelen. We beginnen met het boekje over het leven van Paulus en vervolgen het seizoen met een boekje over Richteren. Op de eerste avond (DV 4 oktober) wordt de inleiding verzorgd door Diederik. Het zal gaan over Paulus zijn ongehoorzaamheid, na de pauze is er een spel of quiz die verzorgd wordt door Gerco. De avond zal rond 21:00 uur afgelopen zijn. Uit de pastorie Bij de prediking In de beide avonddiensten, die vermeld staan in ons contactblad willen we verder gaan met de behandeling van onze Heidelberger Catechismus hopen we met u stil te staan. De 23 e september is zondag 26 aan de beurt. Daarin wordt gesproken over het sacrament van de Heilige Doop. In de beantwoording op de vragen ligt alle nadruk op de afwassing der zonden door het dierbaar bloed van de Heere Jezus Christus. De 30 e september hopen we met u in de avonddienst stil te staan bij het eerste gedeelte van zondag 27, en wel bij de vragen 72 en 73, waarin met alle klem wordt ontkend dat het uiterlijke waterbad de afwassing der zonde zelf is. Nog niet zolang geleden een zeer actueel onderwerp. Dit is indertijd één van de redenen geweest waardoor het onmogelijk was om meegenomen te worden naar een gefuseerde kerk, waar een belijdenisgeschrift is opgenomen ( de Augsburgse Confessie ) waarin wordt beleden dat de doop op zich zalig maakt. Voor u gelezen Zo gij door uw werken wenst behouden te worden moet gij heilig zijn als de engelen, zuiver en onbevlekt als Jezus, want de wet eist volmaaktheid en niets minder dan deze en God zal in heilige toorn iedereen verwerpen, die hem geen volmaakte gehoorzaamheid kan bieden. C.H. Spurgeon Verantwoording Zelf mocht ik van u in de achter ons liggende tijd meekrijgen 3 x 50,- 2x 10,- en 2 x 20,-. Onze hartelijke dank hiervoor. De Heere zegene u en uw gaven. Tenslotte Mede namens mijn vrouw tenslotte nog een hartelijke groet aan u allen. Wie of wat we ook zijn, hoe jong of hoe oud, we hebben allen hetzelfde nodig. We kunnen de Heere niet missen in het leven van elke dag. Alles wat we doen en laten kan er alleen zijn vanwege Zijn bemoeienis en zorg. Hij doet Zijn hand open en verzadigt al wat er leeft naar Zijn welbehagen. Trekt Hij Zijn hand van ons af, dan blijft er niets van ons over. Elke dag is er Zijn bemoeienis over ons leven. Hij laat ons nog in het heden der genade, opdat we onze dagen uit zouden kopen en we onze kostelijke tijd zouden gebruiken waartoe ze ons gegeven wordt. Namelijk dat we de Heere zouden leren kennen door een oprecht geloof. Het mag onze bede wel zijn of Hij zich over ons ontferme, zo over ons ontfeme, dat wij allen, door Zijn Woord en Geest geleid terecht zouden komen aan de voeten van de Heere Jezus Christus en we persoonlijk mogen delen in Zijn offerande eenmaal aan het kruishout geschied. De Heere geve een opwekking onder ons opdat we bij Hem uit zullen komen met onze zonden en schuld en we in onze nood en doodt Hem leren omhelzen, in Wie alleen het leven, de vrede en de gerechtigheid is. Uw J.C. den Toom Van de diaconie Bank t.n.v. Herst. Herv. Gem. IJsselmuiden-Grafhorst Adressen en telefoonnummers: Voorzitter: H. Meuleman, Verkavelingsweg 12, 8271 NA, IJsselmuiden, tel Secretaris: J.J. Hoepel, Rechterveldweg 2, 8267 AL Kampen, tel Penningmeester: H.J. Wittingen, Achterstraat 18, 8277 AH Grafhorst, tel adres van de diaconie: Verantwoording collecten / giften 2 september: diaconie september: Landelijk Jeugdwerk september: diaconie Ontvangen gift:

5 Via collecte 2 september Woord en Daad, Noodhulp watersnood Azië. Ouderenmiddag De diaconie is voornemens D.V. woensdag 26 september aanstaande een bejaardenmiddag te beleggen in de Rank. We beginnen met het officiële gedeelte om uur. De meditatie zal verzorgd worden door ds. J.C. den Toom. Na de pauze zullen we voorlichting ontvangen over het werk van de Bonisa zending. Bij dezen wordt een ieder van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen. We zien uit naar uw komst. Vervoer kerkbezoek. Kunt u vanwege ouderdom of omdat u minder valide bent niet (meer) zelfstandig naar de kerk? Neemt u gerust contact op met de fam. G. Prins, Zalmhof 25, 8277 AW Grafhorst, tel Zij zullen er dan zorg voor dragen dat u 's zondags wordt gehaald en thuisgebracht. Verkoop Cd s. Cd s van de kerkdiensten kunnen besteld worden bij dhr. W. van Dijk (tel ). Deze kunnen opgehaald worden aan Baan 9, dinsdagavond tussen en uur. Van de kerkvoogdij Bank t.n.v. Herst. Herv. Gem. IJsselmuiden-Grafhorst Adressen en telefoonnummers: Voorzitter: D. Companjen, Monnikenstraat 1, 8271 XK IJsselmuiden, tel Penningmeester: G.W. Juffer, Erfgenamenstraat 59a, 8271 TW IJsselmuiden, tel Secretaris: D. Verloop, Graspieper 59, 8271 GZ IJsselmuiden, tel adres van de kerkvoogdij: Verantwoording collecten en giften 2 september: kerkvoogdij 590,52 9 september: kerkvoogdij 579,55 predikantsplaats 819,35 6 september: huwelijksdienst 110,40 Ontvangen giften: Via bank 1 x 200 tbv kerkvoogdij; Via collecte 1 x 16 tbv kerkbouw. Gemeentedag De definitieve opbrengst van de Gemeentedag is door de commissie vastgesteld op ,94. Dit bedrag is hoger dan het bedrag dat als voorlopige stand is doorgegeven. De kerkvoogdij wil dan ook een ieder hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid waardoor dit fantastische resultaat, dat bestemd is voor het Bouwfonds Kerkbouw, is gerealiseerd. Er zijn inmiddels diverse ideeën ontstaan binnen onze Gemeente om activiteiten op te zetten die bijdragen aan verder fondsvorming tbv de Kerkbouw. Het is geweldig dat er zoveel enthousiasme bestaat in de Gemeente aangaande de Kerkbouw. Om e.e.a in goede banen te leiden stelt de Kerkvoogdij voor om een commissie te vormen die deze acties gaat coördineren. In een volgend contactblad wordt u hierover verder geïnformeerd. Koster Tijdens de kerkdiensten is de koster bereikbaar onder nummer Puzzelrubriek Oplossing puzzel 13 A. 1.eeuwig Ps.10; 2.handel Ps.11; 3.lofzang Ps.13; 4.vaandel Ps.20; 5.hulp Ps.22. B. Ik riep U aan, o Heer, met al mijn hart. Ps C. Ps. 87: 3; Ps.87: 4. D. 1 Hofni en Pinehas; 2.1 Sam.1: 11; 3.Eli; 4.Bij het veroveren van De Ark. 5.Verachten het spijsoffer en bedreven hoererij bij de tent der samenkomst. Puzzel 14. A en B voor groep t/m 12 jr. ; C en D voor 13 jr. en ouder. A. Vul de Psalmregels aan en zeg in welke Psalm deze regels staan: Welzalig hij, die in der bozen raad niet.. Maar trouwe God, Gij zijt dat mij bevrijdt. Gij hebt m in t hart meer gegeven. t Rechtvaardig volk zult Gij Mijn ziel, gans neergebogen.voor Uw Heilig ogen. B. Vul de ontbrekende woorden in. Zet de ontbrekende woorden achter elkaar. Hoe luidt de regel die nu ontstaat? Uit welke Psalm? 1. Gun leven aan.ziel, dan looft mijn mond; 2. O verlos en red mij uit den Nood. 3. U alleen..loven wij. 4. t Rechtvaardig volk welig groeien. 5. Als.. t ambt ontvangen zal. 6. Zo moet de Koning..leven. 7. Laat ieder s Heeren Goedheid. C. Door wie zijn de onderstaande uitspraken gedaan? Kies uit de volgende namen: Elisa; Job; Adam; Ezau; Simson; Kaïn; David; Mozes; Naomi; Jacob. 1.Ben ik mijn broeders hoeder. 2. Keert weder mijn dochters.

6 3. Mijn vader,mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. 4. Wie ben ik dat ik tot Farao zou gaan. 5. De vrouw, die Gij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven. 6. Verkoop mij op deze dag uw eerstgeboorte. 7. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen. 8. Och, dat ik voor U gestorven ware. 9. Laat mij toch slorpen van dat rode. 10. Spijze ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. D. Rebussen en vragen Welk tweetal wordt hier genoemd? In welk Bijbelboek wordt dit tweetal genoemd? Van welke zonde werden ze beschuldigd? Wat was de straf? Hoe heette de apostel die hierbij aanwezig was? Algemene Berichten Kledinginzameling Kom Over En Help In oktober hopen we weer een kledinginzameling voor onze medemens in Oost-Europa te organiseren. De data zijn nog niet vastgesteld, maar we willen u graag in de gelegenheid stellen hier alvast rekening mee te houden. De kleding kan dan weer ingeleverd worden bij de fa. Van Dieren te IJsselmuiden. Wilt u a.u.b. kleding brengen die schoon, heel en niet versleten is? Ook dekens en lakens zijn welkom, evenals schoenen (per paar aan elkaar geknoopt). We hopen dat u massaal gehoor wilt geven aan deze oproep. Alvast van harte bedankt! Dank Dank aan de Heere dat wij ons 40 jarig huwelijk mochten gedenken. Wij willen een ieder bedanken voor de vele felicitaties en kaarten die wij van u mochten ontvangen. Het heeft ons goed gedaan. Fam. H. Scholten, Nachtegaal 60, IJsselmuiden. Dank De Fam. Beens. Bloemstraat 6 te IJsselmuiden wil een ieder bedanken voor de vele blijken van meeleven rond hun 50 jarig huwelijks jubileum. Het meeleven vanuit de gemeente heeft hen bijzonder goed gedaan. Dank De heer van Dijk, Nassaustraat 32 te Kampen bedankt bij dezen een ieder voor de blijken van meeleven rond zijn opname en verblijf in het ziekenhuis. Bedankje De heer W. Duitman, G. v. Endegeeststraat 15 uit Kampen wil iedereen hartelijk bedanken, die hem met zijn verjaardag een felicitatie heeft toegekend

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Jesaja 55 vers 1 t/m 6 Lied 182 (Op Toonhoogte) Lofzang van Maria vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 2 Lied 185 (Op Toonhoogte) Lied 402

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.H. Abma (Gouda)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.H. Abma (Gouda) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.H. Abma (Gouda) Schriftlezing: Numeri 24 vers 1 t/m 9 Gezang 434 vers 1, 2 en 5 (Liedboek) Psalm 77 vers 8 (Schoolpsalm) Psalm 98 vers 1 en 2 Psalm 19 vers 3 en

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Schriftlezing: Psalm 13 en 1 Korinthe 16 Lied 279 (Op Toonhoogte) Psalm 121 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 72 vers 4 en 6 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst op oudejaarsavond 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham Aanvang: 19.30

Liturgie voor de dienst op oudejaarsavond 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham Aanvang: 19.30 Liturgie voor de dienst op oudejaarsavond 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham Aanvang: 19.30 Thema: In vertrouwen op Gods barmhartigheid en vergeving het jaar biddend sluiten Voorganger: Ds. H.M. Klaassen

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Schriftlezing: Efeze 4 vers 17 t/m 32 Gezang 305 vers 1 (Liedboek) Psalm 111 vers 1 (Schoolpsalm) Gezang 328 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 17 Lied 178 vers 1, 2 en 3 () Psalm 103 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 98 vers 3 (Nieuwe Berijming) Lied 204 () Psalm

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Handelingen 8 vers 36 t/m 40 Lied 171 vers 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte) Psalm 146 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 118 vers 14 Lied 189 vers 1

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Psalm 111 vers 1 Schriftlezing Psalm 25 Psalm 119 vers 1 en 3 Lied 214 vers 1 t/m 4 (Op Toonhoogte) Psalm 25 vers 5, 6 en 7 Psalm 103 vers 6 en 7 Gezang

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 33 Lied 41 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 99 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 33 vers 1 Psalm 33 vers 6 Lied 444 (Op Toonhoogte)

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. J. Tadema (Urk)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. J. Tadema (Urk) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. J. Tadema (Urk) Schriftlezing: Johannes 14 vers 15 t/m 21 Psalm 97 vers 1 en 6 (Nieuwe Berijming) Psalm 73 vers 12 (Schoolpsalm) Psalm 143 vers 2, 10 en 11 Psalm

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Handelingen 11 vers 1 t/m 18 Lied 182 (Op Toonhoogte) Psalm 79 vers 7 (Schoolpsalm) Psalm 43 vers 4 (Nieuwe Berijming) Lied 276 vers 1

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 13 t/m 16 Lied 245 vers 1, 2, 3 en 4 () Morgenzang vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 46 vers 1 en 4 Psalm 119 vers 1 (Nieuwe

Nadere informatie

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen,

1. Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, KERKDIENST OP ZONDAGAVOND 13 AUGUSTUS 2017 OM 18.30 UUR IN DE WESTERKERK TE VEENENDAAL WELKOM EN MEDEDELINGEN ZINGEN: PSALM 138 : 1 OB 1. 'k Zal met mijn ganse hart Uw eer Vermelden, HEER', U dank bewijzen.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 40 Lied 234 (Op Toonhoogte) Psalm 117 vers 1 Psalm 118 vers 12 en 14 Psalm 119 vers 1 en 3 Lied 444 (Op Toonhoogte) Psalm 40 vers

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Mededelingen. De bloemen gaan vandaag naar (naam) Gezang 121: 1 (schoollied) >

Mededelingen. De bloemen gaan vandaag naar (naam) Gezang 121: 1 (schoollied) > Mededelingen De bloemen gaan vandaag naar (naam) Gezang 121: 1 (schoollied) > God, die was en is en komt, leg een lied in onze mond, dat de hele wereld hoort, want nabij ons is uw woord. Ontferm U, Heer.

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

IEDEREEN IS WELKOM! Themadienst kerk en school Zondag 29 januari 2012 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. A. van Dijk Aanvang: 9.

IEDEREEN IS WELKOM! Themadienst kerk en school Zondag 29 januari 2012 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. A. van Dijk Aanvang: 9. IEDEREEN IS WELKOM! Themadienst kerk en school Zondag 29 januari 2012 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. A. van Dijk Aanvang: 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen: Lied 301: 1 en 2

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Lezen : Maleachi 1 : 1-5 Romeinen 9 : 1-13 Tekst : Romeinen 9 : 13

Lezen : Maleachi 1 : 1-5 Romeinen 9 : 1-13 Tekst : Romeinen 9 : 13 Lezen : Maleachi 1 : 1-5 Romeinen 9 : 1-13 Tekst : Romeinen 9 : 13 NLB 554 Lied 328 NLB 25d Psalm 63 : 2 en 3 Psalm 146 : 3, 4 en 5 NLB 342 Lied 477 : 1 en 2 Nieuw Liedboek 554: 1, 2, 3 en 4 Intochtslied

Nadere informatie

Liturgie middagdienst. Gezang 328 vers 1, 2 en 3 Zondag 28 juli 2013

Liturgie middagdienst. Gezang 328 vers 1, 2 en 3 Zondag 28 juli 2013 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven. Ons gevoel en ons verstand zijn,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 32 Lied 182 (Op Toonhoogte) Psalm 99 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming) Psalm 32 vers 1 en 3 Lied

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: 2 Samuël 21 vers 1 t/m 14 Lied 162 (Op Toonhoogte) Psalm 116 vers 7 (Schoolpsalm) Psalm 42 vers 2 en 3 Psalm 51 vers 1 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 18 vers 1 t/m 20 Psalm 2 vers 7 (Schoolpsalm) Psalm 124 vers 1 en 4 Psalm 116 vers 1, 2, 3 en 4 Lied 151 vers 1, 2, en 3 (Op Toonhoogte)

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 6 december in de Westerkerk te veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 6 december in de Westerkerk te veenendaal Liturgie voor zondagochtend 6 december in de Westerkerk te veenendaal Gezang 126 : 1 en 3 1.Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Zacharia 12 vers 1 t/m Zacharia 13 vers 1 Lied 82 vers 1, 2 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 121 vers 2 (Schoolpsalm) Psalm 2 vers 1 en 4 Psalm

Nadere informatie

Lezen : Johannes 1 : 1-9 Johannes 3 : Johannes 8: Tekst : Johannes 8 : 12

Lezen : Johannes 1 : 1-9 Johannes 3 : Johannes 8: Tekst : Johannes 8 : 12 Lezen : Johannes 1 : 1-9 Johannes 3 : 16-21 Johannes 8: 12-20 Tekst : Johannes 8 : 12 NLB 287 : 1, 2 en 5 Lied 26 : 1 en 3 Opwekking 334 Psalm 119 : 12 en 17 Psalm 84 : 5 en 6 Bijeenkomsten in de Stille

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 18 t/m 27 Lied 216 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 140 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 62 vers 1 en 4 (Nieuwe

Nadere informatie

Dankdag. Orde van dienst voor de viering van. 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk

Dankdag. Orde van dienst voor de viering van. 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk Orde van dienst voor de viering van Dankdag 4 november 2012 Vredevorstkerk te Beverwijk Voorganger: Ds. Stephan Kurtzahn Ouderling: Annie v.d. Stel Organist: Kees Brinkman Aangetrokken door Gods Liefde

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Galaten 5 Tekst : Galaten 5 : 1 en 13 Psalm 72 : 1, 4 en 7 Psalm 1 : 1 Lied 473 : 1, 2, 3, 4 en 5 Gezang 179a : 1 Lied 435 : 4 en 5 Votum en groet

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. bij het afscheid van ds. J.A. Brussaard. als predikant van de hervormde gemeente van Barneveld. op 27 mei 2012

ORDE VAN DIENST. bij het afscheid van ds. J.A. Brussaard. als predikant van de hervormde gemeente van Barneveld. op 27 mei 2012 ORDE VAN DIENST bij het afscheid van ds. J.A. Brussaard als predikant van de hervormde gemeente van Barneveld op 27 mei 2012 aanvang dienst in de Oude Kerk: 16.45 uur Voorganger : ds. J.A. Brussaard Ouderling

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Jesaja 53 vers 1 t/m 12 Lukas 22 vers 35 t/m 38 Gezang 328 vers 1, 2 en 3 (Liedboek) Psalm 15 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 55 vers 1, 2

Nadere informatie

God neemt een plaats

God neemt een plaats ORDE van DIENST voor vrijdag 25 december 2015 EERSTE KERSTDAG God neemt een plaats 10.00 u in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen voorganger: ds G.J.Krol Christelijke Muziekvereniging Prinses Marijke

Nadere informatie

Orde van de eredienst op de jeugdzondag 29 september 2013 in de Oude Kerk te Veenendaal. Aanvang: uur

Orde van de eredienst op de jeugdzondag 29 september 2013 in de Oude Kerk te Veenendaal. Aanvang: uur Orde van de eredienst op de jeugdzondag 29 september 2013 in de Oude Kerk te Veenendaal Aanvang: 17.00 uur Thema: Ik volg jou! Voorganger: ds. B.J.D. van Vreeswijk (Hattem) Ouderling van dienst: br. Hans

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

10.00 Ds. W.N. Middelkoop Ds. W. Wulschleger. Collecte 1 e Diaconie 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing

10.00 Ds. W.N. Middelkoop Ds. W. Wulschleger. Collecte 1 e Diaconie 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing NIEUWSBRIEF Zondag 1 januari 2017 10.00 Ds. W.N. Middelkoop 17.00 Ds. W. Wulschleger Collecte 1 e Diaconie 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing Zondag 8 januari 2017 10.00 Ds. J. Westerink

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Lukas 2 vers 1 t/m 7 Lied 73 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Gezang 134 vers 1, 2 en 3 (Liedboek) Psalm 96 vers 5 en 6 Lied 341 vers

Nadere informatie

Voor de dienst op Eerste Kerstdag 2016 in de Hervormde kerk te Woudenberg. Aanvang uur.

Voor de dienst op Eerste Kerstdag 2016 in de Hervormde kerk te Woudenberg. Aanvang uur. L I T U R G I E Voor de dienst op Eerste Kerstdag 2016 in de Hervormde kerk te Woudenberg. Aanvang 10.45 uur. Voorganger: ds. A.D.J. Wessels Orgel : Steven Luitjes Trompet : Guido Grünbauer Orgelspel Binnenkomst

Nadere informatie

Om stil te worden en ons op God te richten

Om stil te worden en ons op God te richten ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK 21 augustus 2016 De zeven hoofdzonden Acedia Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdragers: Fred Heidinga, Fréderique Lucas Lector: Fred van Knobelsdorff Organist: Terry Hamberg OM

Nadere informatie

Lezen : Psalm 8 Tekst : Psalm 8 : 3. Psalm 121 : 1, 2 en 4 NLB 310 Gezang 149 Psalm 148 : 1 en 5 Opwekking 518 Lied 465 : 1, 2 en 5

Lezen : Psalm 8 Tekst : Psalm 8 : 3. Psalm 121 : 1, 2 en 4 NLB 310 Gezang 149 Psalm 148 : 1 en 5 Opwekking 518 Lied 465 : 1, 2 en 5 Lezen : Psalm 8 Tekst : Psalm 8 : 3 Psalm 121 : 1, 2 en 4 NLB 310 Gezang 149 Psalm 148 : 1 en 5 Opwekking 518 Lied 465 : 1, 2 en 5 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

Orde van Dienst 31 december 2016 s avonds om 19:30 uur. Welkom en mededelingen

Orde van Dienst 31 december 2016 s avonds om 19:30 uur. Welkom en mededelingen Orde van Dienst 31 december 2016 s avonds om 19:30 uur Welkom en mededelingen Zingen Psalm 90 : 1 en 2 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen de zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten gaan,

Nadere informatie

Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij

Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij City Harmonic Wedding Day Votum en Groet (Sela) Votum Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth.

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Rotsvast vertrouwen Liturgie van de themazondagdienst kerk en school op zondag 26 januari 2014 in de Oude Kerk om 10.45 uur samen met de Willem van Oranjeschool. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Welkom

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan

ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan WILHELMINAKERK SOEST 15 februari 2015 Zesde zondag na Epifanie Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot Gerda Masselink Terry Hamberg OM

Nadere informatie

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één! Pinksterfeest Zondag 4 juni 2017 Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen, dropp len vallen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. C.G. Geluk (Huizen) Schriftlezing: Haggaï 2 vers 2 t/m 10 Gezang 428 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm 139 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 84 vers 1 en 3 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orgelspel Woord van welkom Kaarsen aansteken Zingen: Psalm 66 vers 1 en 2 Bemoediging en Groet vg.: Onze hulp is

Nadere informatie

Ps 81: 8 9 8: Ik ben HIJ DIE IS; God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij; hebt gij nog te vrezen?

Ps 81: 8 9 8: Ik ben HIJ DIE IS; God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij; hebt gij nog te vrezen? Liturgie Avonddienst 11-09-2016 Ps 68: 10 10: Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; Wie zou die hoogste Majesteit Dan niet

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 1 t/m 12 Lied 257 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 136 vers 1 en 26 (Schoolpsalm) Lied 443 (Op Toonhoogte) Psalm 32

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Romeinen 8 vers 29 en 30 Psalm 5 vers 1 Lied 298 vers 1 t/m 4 Op Toonhoogte Psalm 132 vers 5 en 10 Psalm 68 vers 10 Lied 140 vers 1 en 3

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

In deze dienst vindt afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers

In deze dienst vindt afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers ORDE van DIENST voor zondag 29 januari 2017 10.00 u in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen organist: dhr. J.Meulenbeek voorganger: ds. G.J.Krol Ouderling van dienst: dhr. H. Vleugel In deze dienst

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) Schriftlezing: Romeinen 8 vers 28 t/m 39 Psalm 56 vers 5 en 6 Psalm 86 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 91 vers 1 en 5 Psalm 119 vers 13, 14

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015

Zondag 12 april 2015 Zondag 12 april 2015 Lichtlied: 637:1 en 4 4. Ziehier het licht van lange duur, ziehier de Zoon, de zon, het vuur; o vlam van Pasen, steek ons aan de Heer is waarlijk opgestaan! 1 Welkom Bemoediging en

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. D. Dekker ( t Harde)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. D. Dekker ( t Harde) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. D. Dekker ( t Harde) Schriftlezing: 2 Korinthe 8 vers 1 t/m 9 Gezang 328 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm 116 vers 7 (Schoolpsalm) Psalm 106 vers 1 en 22 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 28 februari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 28 februari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 28 februari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal Psalm 65 : 1, 2 en 3 (NB) 1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Jesaja 8 vers 23 t/m 9 vers 6 Gezang 8 vers 1, 2, 3 en 4 (Bundel 1938) Psalm 143 vers 8 (Schoolpsalm) Psalm 8 vers 1 en 2 Gezang 127

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Lukas 2 vers 1 t/m 20 Lied 83 vers 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte) Gezang 138 vers 1, 2, 3 en 4 (Liedboek) Psalm 98 vers 2 (Schoolpsalm) Gezang

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Jeremia 52 vers 31 t/m 34 Kolossenzen 3 vers 1 t/m 17 Lied 323 vers 1 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 73 vers 12 (Schoolpsalm) Gezang 1 vers

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Handelingen 1 vers 1 t/m 8 Lied 232 vers 1 en 2 () Psalm 72 vers 11 (Schoolpsalm) Lied 172 vers 1, 2 en 3 () Psalm 103 vers 3 (Nieuwe

Nadere informatie

Zondag 29 mei Welkom in De Regenboog!

Zondag 29 mei Welkom in De Regenboog! Zondag 29 mei 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. R.A. Houtman, Epe Ouderling van dienst: Kootje Stronkhorst Organist: Rien Hoekjen Lector: Joke de Gier Koster: Dirk Slooijer Lied voor de dienst:

Nadere informatie

Liturgie Welkom

Liturgie Welkom Liturgie 28-05-2017 Welkom Zingen: Ps. 108:1 en 2 Mijn hart is, Heer, in U gerust 1. Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maakt, harp en luit, den Heere groot. Mijn lied begroet

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. S.J. Verheij

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. S.J. Verheij Welkom in deze dienst Voorganger is ds. S.J. Verheij Schriftlezing: Lukas 1 vers 57 en 58 Lukas 2 vers 1 t/m 15 Lied 42 vers 1 en 3 (Uit aller Mond) Lied 48 vers 1, 2 en 4 (Uit aller Mond) Psalm 29 vers

Nadere informatie

27 november uur RJ Heij orgel Johan Volk Schriftlezing: Mijndert Blijdorp

27 november uur RJ Heij orgel Johan Volk Schriftlezing: Mijndert Blijdorp 27 november 17.00 uur RJ Heij orgel Johan Volk Schriftlezing: Mijndert Blijdorp votum en groet LB 314 = LvdK 328,1-3 [Here Jezus, om uw Woord] gebed lezen: 1 Kon 8,22-26 + 54-61 GK psalm 40,3.7 = LB 40:3,

Nadere informatie

Bevernieuws - nr met ook het nieuws van en voor de Integratiegroepen van de Samuëlschool

Bevernieuws - nr met ook het nieuws van en voor de Integratiegroepen van de Samuëlschool Bevernieuws - nr nr. 18, 26 juni 2015 met ook het nieuws van en voor de Integratiegroepen van de Samuëlschool Maleáchi Maleáchi is het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Zijn naam betekent boodschapper

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Liturgie doopdienst 10 mei 2015 Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen

Liturgie doopdienst 10 mei 2015 Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liturgie doopdienst 0 mei 205 Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Op Toonhoogte 80 Laat de kind ren tot Mij komen, alle, alle kind'ren. Laat de kind'ren tot Mij komen, niemand mag ze hind'ren. Want de poorten

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Exodus 15 vers 1 t/m 21 Lied 368 vers 1, 2, 5 en 6 (Op Toonhoogte) Psalm 138 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 111 vers 5 en 6 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Zondag 19 november Ds. W.N. Middelkoop Ds. W.N. Middelkoop

Zondag 19 november Ds. W.N. Middelkoop Ds. W.N. Middelkoop Zondag 19 november 2017 10.00 Ds. W.N. Middelkoop 17.00 Ds. W.N. Middelkoop Collecte 1 e Plaatselijke kerk 2 e Kerkelijke Kosten Ichthus 3 e Rente en aflossing Zondag 26 november 2017 10.00 Ds. E.J. van

Nadere informatie

Mededelingen. Opwekking 617 (schoollied) >

Mededelingen. Opwekking 617 (schoollied) > Mededelingen Opwekking 617 (schoollied) > Een machtig maker formeerde mijn hart. Hij nam voor de tijd begon mijn leven in Zijn hand. Opwekking 617 Hij kent mijn naam, Hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet

Nadere informatie

Liturgie morgendienst Zondag 2 februari. Gezang 460 vers 1en 2 Liedboek voor de Kerken

Liturgie morgendienst Zondag 2 februari. Gezang 460 vers 1en 2 Liedboek voor de Kerken Gezang 460 vers 1en 2 Liedboek voor de Kerken Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Jeremia 52 vers 31 t/m 34 Kolossenzen 3 vers 1 t/m 17 Lied 323 vers 1 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 73 vers 12 (Schoolpsalm) Gezang 1 vers

Nadere informatie

Welkom & Mededelingen

Welkom & Mededelingen Welkom in deze doopdienst Voorganger: Ds J. Hoekman Organist: Jan Kramer Welkom & Mededelingen Zingen: lied ELB 311 (2x) 1 Heer, doorgrond mijn hart, maak het echt voor U. Heer, doorgrond mijn hart, laat

Nadere informatie

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Zondag 46 Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Lees de tekst van Zondag 46 Vraag 120 : Waarom heeft Christus geboden God alzo aan te spreken : Onze Vader? Antw : Opdat Hij van stonden

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst 23 juli 2017, 9.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen

Liturgie ochtenddienst 23 juli 2017, 9.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liturgie ochtenddienst 23 juli 2017, 9.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Psalm 117d Laudate omnes gentes (in beurtzang (4x): allen, vrouwen, mannen, allen) Verblijdt

Nadere informatie

Inleidend orgelspel. Welkom en mededelingen. Zingen: Psalm 150 vers 3

Inleidend orgelspel. Welkom en mededelingen. Zingen: Psalm 150 vers 3 Inleidend orgelspel Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 150 vers 3 Looft God, naar Zijn hoog bevel, Met het klinkend cimbelspel; Looft Hem, op het schel metaal Van de vrolijke cimbaal; Looft den HEER;

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Jesaja 6 vers 1 t/m 13 Romeinen 11 vers 11 t/m 24 Gezang 124 vers 1, 2, 3, 4 en 5 (Liedboek) Psalm 146 vers 3 (Schoolpsalm) Gezang 125

Nadere informatie