ZITTING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING 1957 1958 4742"

Transcriptie

1 ZITTING Regelen ter bevordering van hel sparen door jeugdige personen (Jeugdspaarwet) VOORLOPIG VERSLAG Nr. 4 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting ) De vaste Commissie voor Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, in welker handen het onderhavige ontwerp van wet is gesteld, heeft in het Voorlopig Verslag betreffende afdeling VIII van hoofdstuk V opgemerkt, dat het doelmatiger zou zijn de onderwerpen, welke bij de bezitsvorming aan de orde zijn, tegelijk met het onderhavige ontwerp Jeugdspaarwet te behandelen (rijksbegroting voor het dienstjaar 1958, hoofdstuk V, nr. 8, blz. 1). Zij zal daarom thans haar verslag aanvangen met de algemene beschouwingen over de bezitsvorming, waarop die betreffende het ontwerp Jeugdspaarwet zullen volgen., Bezitsvorming Vrij algemeen had men met grote belangstelling kennis genomen van de beschouwingen, welke de Minister en de Staatssecretaris in de Memorie van Toelichting op hoofdstuk V van de rijksbegroting 1958 aan de bezitsvorming hebben gewijd. Nu met de indiening van het ontwerp Jeugdspaarwet door de Regering uitvoering wordt gegeven aan het eerste der drie programmapunten, welke zij zich op dit terrein het vorige jaar had gesteld, meenden vele leden nog eens te moeten uiteenzetten, wat zij met een uitbreiding van de mogelijkheden tot bezitsvorming beoogden. Zij stelden zich voor, mede door bezitsvorming te komen tot een sociaal aanvaardbare reconstructie van de maatschappij binnen de organisatievorm, welke zij thans heeft en welke getypeerd wordt door de vrijheid van het economisch handelen. Als uitgangspunt meenden Zij te mogen stellen, dat de bestaande economische orde als verschijningsvorm heeft de in hoofdzaak ondernemingsgewijze produktie en dat in beginsel ieder mens - binnen bepaalde redelijke grenzen vrij is over zijn arbeidskracht, zijn inkomen en zijn vermogen te beschikken. Hiervan uitgaande, meenden zij tot een rechtvaardige verdeling van het toenemend nationaal inkomen en vermogen te kunnen komen door een verstandige, goed gerichte en breed gespreide bezitsvorming. De ontwikkeling van de moderne ondernemingsvorm heeft grote groepen van werknemers doen ontstaan, die via de geldelijke opbrengst voor hun arbeid wel hun deel krijgen van de geproduceerde goederen, maar weinig of geen mogelijkheden hebben duurzaam bezit te verwerven. Het nationale produkt, waarvan de werknemers bij grotere welvaart hun deel in de vorm van hogere lonen opeisen, bestaat altijd deels uit goederen, die geconsumeerd kunnen worden, en deels uit investeringsgoederen. Indien de lonen van de werknemers stijgen en de stijging der inkomsten uitsluitend of bijna hoofdzakelijk voor de aanschaffing van consumptiegoederen wordt aangewend, dan wordt de maatschappij gestraft met prijsstijging, die de loonsverhoging haar waarde ontneemt en vele niet-loontrekkenden door de waardedaling van het geld, welke daaruit voortvloeit in grote moeilijkheden kan orengen. Om aan dit euvel te ontkomen, is men in West-Duitsland reeds in 1950 een andere weg ingeslagen, toen in een advies van het wetenschappelijk adviescollege van het Ministerie van Economische Zaken werd gezegd, dat bij de toenemende weivaart een bevredigende vermogensverdeling slechts te bereiken zou zijn, indien een deel van de loonsverhoging niet voor consumptie, doch voor investering zou worden gebruikt. De leden, hier aan het woord, vroegen in dit verband of de Regering nadere mededelingen kan doen over de in West- II

2 o c Duitsland bereikte resultaten met de verschillende middelen ter stimulering van de bezitsvorming, welke men daar heeft aangewend. Men heeft daar bijv. vormen van kapitaaldcelneming gekoppeld aan oudedagsvoorziening, kapitaaldeelneming met bouwsparen en kapitaaldeelneming met medebeslissingsrecht. Ook zouden zij het op prijs stellen enige gegevens te mogen ontvangen over de resultaten van soortgelijke pogingen, de laatste jaren aangewend in Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en de Verenigde Staten van Noord-Amerika. De motivering van het nut der bezitsvorming kan naar de mening van deze leden in drieërlei opzicht worden aangetoond. Voor de betrokkene zelf betekent enig bezit, dat hij op economisch gebied niet zo afhankelijk van anderen meer zal zijn. Hij krijgt meer zelfstandigheid en kan op eigen verantwoordelijkheid beslissingen nemen; met name kan hij dan zijn arbeidskracht daar aanwenden, waar dit voor hem en zijn gezin het meest is aangewezen. Deze vrijheid is thans weliswaar formeel ook aanwezig, maar materieel is zij veelal niet waar te maken. Voor de bedrijfsgemeenschap, zo vervolgden deze leden hun betoog, is de bezitsvorming eveneens van belang. Bij veel werknemers immers bestaat nog altijd een zeker wantrouwen tegen de ondernemingsgewijze produktie. Zij beschouwen de onderneming uitsluitend als een zaak van de directie, terwijl toch ook hun levens- en gezinsbelangen ten nauwste bij het bedrijf betrokken zijn. Door bezitsvorming, door meer betrokken te worden bij de gehele gang van zaken in het bedrijfsleven krijgen de werknemers het gevoel erbij te horen, bcdrijfsgenoten te zijn. Voor de gehele volkshuishouding is zij ten slotte ook van groot nut. De snelle bevolkingsaanwas en de daarmee gepaard gaande toeneming der beroepsbevolking maken het uit een oogpunt van het scheppen van werkgelegenheid noodzakelijk steeds grotere bedragen te investeren. De grote kapitaalschaarste, mede veroorzaakt door absoluut onvoldoende vrijwillige besparingen bij het huidige loonniveau, eist een gezamenlijk en massaal dragen van de investeringskosten. Bij dit betoog sloten zich tal van andere leden aan. Verscheidene leden meenden, dat het vraagstuk van de bezitsvorming van verschillende zijden kan en moet worden bensderd. Vanuit het oogpunt van het welzijn van de enkeling kan worden gesteld, dat een zekere mate van privé-bezit voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van hoge waarde is. Het verschaft een materiële en geestelijke achtergrond aan de bezitter. Een ander aspect is de groeiende behoefte aan kapitaalvorming in verband met de structurele ontwikkeling van de maatschappij. Een groter gedeelte van het maatschappelijk inkomen dan voorheen zal voor voorziening in de kapitaalbehoeften moeten worden bestemd en een groter deel van de bevolking zal hieraan moeten deelnemen. Naar het oordeel van deze leden heeft de Overheid in dit verband tot taak de belastingwetgeving zodanig in te richten, dat spaarzin en kapitaalvorming worden bevorderd; zij moet ook respect tonen voor de resultaten van de besparingen. Dezelfde leden verklaarden voorts, dat het vraagstuk der bevordering van de individuele besparingen voor de zelfstandigen volkomen anders ligt dan voor de arbeidersklasse. Voor de zelfstandigen. werkzaam in bedrijven, is het verwerven van bezit een natuurlijke voorwaarde om vooruit te komen in het leven. Zelfs voor een kleine neringdoende of ambachtsman spreekt het voordeel van besparing zo duidelijk, dat hij gaarne het offer van consumptiebeperking in het heden wil brengen voor het verkrijgen van een kapitaalkracht, waardoor hij in de toekomst zijn zaken met profijt zal kunnen doen. Anders ligt dit echter voor de loon- en salaristrekkers. Bij hen bestaat wel de neiging te sparen voor een uitzet, voor woninginrichting of de verbetering hiervan, voor de aanschaf van een bromfiets, een wasmachine of een televisietoestel, en ook voor enig reservegeld. Sparen daarentegen voor het verkrijgen van enig duurzaam produktief kapitaal is voor hen geen vereiste, waarvan hun maatschappelijke vooruitgang direct afhangt. Daarbij komt, dat de noodzaak van individuele besparing voor de oudedagsvoorziening afneemt naarmate pensioenregelingen verbeterd en meer algemeen zijn geworden. Ook voor de hoger gesalarieerden is naast de mogelijkheid ook de aanleiding tot vorming van een vermogen afgenomen. Dat nettokapitaalvorming in de persoonlijke sfeer relatief gering is geworden, is voor deze leden niet verwonderlijk, al betreurden zij dit zeer. Zij kwamen tot de conclusie, dat bij de zelfstandigen, werkzaam in bedrijven, in het algemeen de neiging lot vermogensvorming wel aanwezig is. De Overheid dient huns inziens hier zo min mogelijk beletselen in de weg te leggen. Zij wezen erop, dat bemoeienis hiermee in het negatieve kan blijven. Gaat het er dus om bij deze groep het vormen van besparingen niet te ontmoedigen, zo merkten deze leden verder op, voor de loontrekkers is het echter de vraag hoe de spaarzin kan worden aangemoedigd. Zoals zij boven reeds betoogden, bestaat er bij deze groep personen wel een neiging tot sparen met als doel een uitzet of duurzame consumptiegoederen te verwerven, doch de eigenlijke produktieve kapitaalvorming spreekt hen in het algemeen te weinig aan. Passief dragen zij ertoe bij voor zover fondsvorming plaatsvindt door middel van verzekering, minder passief voor zover premies worden betaald voor lijfrentes. Men blijft dan echter in de sfeer van de collectieve bezitsvorming. Actief gedragen zij zich eerst wanneer vermogen gevormd wordt, dat in eigen beschikkingsmacht komt, waarmee kapitaalgoederen worden gefinancierd en waaruit men inkomen wil trekken. Van volkskapitalisme kan eerst worden gesproken, wanneer individueel in bredere spreiding produktief vermogen wordt gevormd. Hoe kan dit laatste nu worden bevorderd, zo vroegen deze leden zich af. Het lopende inkomen van de loonarbeiders is in het algemeen te gering dan dat daaruit bedragen van enig belang op zij kunnen worden gelegd voor de kapitaalvorming. Voor zover echter winstdelingsregelingen bestaan of worden ingevoerd, waaruit een extra-inkomen wordt verkregen, zou deze inkomensstroom gekanaliseerd en in de kapitaalsfeer geleid kunnen worden. De vele leden, eerder aan het woord, stonden op het standpunt, dat, uitgaande van de particuliere eigendom als fundamenteel beginsel in onze maatschappij, niet alleen om economische, maar vooral ook om sociale redenen de eigen plaats in de samenleving, de zelfwaardering, de harmonisatie van de mens met zijn materieel milieu, enz. het individuele sparen het meest belangrijk is, juist wegens deze facetten van persoonlijke aard. Zij achtten de emancipatie van en de drang om eigen verantwoordelijkheid te dragen bij de werknemers bepaald onderschat, indien men zou stellen, dat zij van deze persoonlijke daad van individueel sparen en daarna van de keuze van individueel besteden of beleggen moeten afzien, met de motivering, dat dit beter collectief door anderen namens hen kan gebeuren. Indien men de ontwikkeling van de weivaart in ons land ziet en instemt met de daarbij passende gemeenschappelijke voorzieningen, welke tot uitdrukking komen in de sociale verzekeringen, dan is het, naar de mening van deze leden, bepaald onjuist om ook nog bij sparen en bezitsvorming de pas af te snijden aan persoonlijke initiatieven. Ook verschillende andere leden spraken er hun bezorgdheid over uit, dat ten aanzien van het sparen de verantwoordelijkheid steeds meer wordt verschoven naar de collectiviteit, waardoor de spaarzin van het individu afneemt. Hebben zij het goed, dat de Minister de individuele spaarzin wil vergroten, met de bedoeling een groter aantal mensen te laten deelnemen aan de kapitaalvorming, en dat hij tevens daarmede het persoonlijkheidsbesef beoogt te verdiepen? Deze leden beseften ten volle, dat het hier eerder gaat om beïnvloeding van de mentaliteit van het volk dan om het nemen van concrete wettelijke maatregelen. Vandaar dat bij hen de vraag rees, hoe de Minister de spaarzin denkt te vergroten en aan welke propagandamiddelen hier moet worden gedacht. Vele andere leden zouden gaarne van de Regering een overzicht willen ontvangen van aantal en karakter van de thans in het bedrijfsleven bestaande spaarregelingen voor het personeel. Tevens zouden zij het op prijs stellen te vernemen, hoe de.

3 Regering zich voorstelt de voorwaarden te scheppen bij deze spaarregelingen, opdat de betrokkene zelf mettertijd voor duurzame doeleinden spaart. Zal dit in feite niet neerkomen op algehele blokkering van het spaardeel der werknemers? Kon in 1956 in de Kamer worden geconstateerd, dat er eenstemmigheid bestond over de gedachte de bezitsvorming te bevorderen, thans, zo merkten de vele leden, eerder aan het woord, op, is de discussie gaande op welke wijze deze gedachte kan worden verwezenlijkt. Zij zagen het als een verheugend verschijnsel, dat men op de bijeenkomst van het Nederlands Gesprekcentrum, in het begin van het vorige jaar over bezitsvorming gehouden, algemeen overtuigd bleek te zijn van de noodzaak van een zekere liquiditeitsreserve voor iedereen, welke bereikt zou kunnen worden door besparingen. Dat ook de Regering door de uitgifte van kleine coupures voor de woningbouwlening en thans weer door de uitgifte van rentespaarbrieven voor de woningbouw het sparen en de bezitsvorming ook voor de kleine beurs stimuleert, wekte bij de hier aan het woord zijnde leden de verwachting, dat zij ook haar positieve medewerking zal verlenen aan de andere vormen, die thans nog in studie zijn. Ten aanzien van de rentespaarbrieven zouden dezelfde leden gaarne een duidelijke uiteenzetting ontvangen over de fiscale kant ervan. Is het juist, dat deze regeling ongunstig afwijkt van die, welke bij de in 1951 uitgegeven rentespaarbrieven voor de woningbouw gold? Zo ja, waarom? In de Memorie van Antwoord bij de begroting voor het dienstjaar 1957, zo vervolgden zij, heeft de Minister zich uitgesproken om met zijn betrokken ambtgenoten de vorming van een duurzaam bezit bij brede lagen der bevolking te bevorderen op tweeërlei wijze: 1. Concrete, geheel of ten dele specifiek op dit doel gerichte activiteiten zouden worden ondernomen en wetsontwerpen zouden worden uitgewerkt. 2. De Minister stelde zich voor binnen de Regering, voor zover nodig, te bevorderen, dat de sociaal-economische en financiële politiek zodanig zou worden gericht, dat het juiste klimaat zou worden geschapen voor de burgers om te sparen en om duurzaam bezit te vormen, respectievelijk te behouden. Deze laatste activiteit zag de Minister als een belangrijk onderdeel van zijn taak. Deze leden herinnerden eraan hoe bij deze gelegenheid in uitzicht werden gesteld de jeugdspaarregeling, welke de Kamer inmiddels heeft bereikt, en een gepremieerde spaarregeling voor ambtenaren, welker voorbereiding nogal wat overleg zou eisen. De Minister heeft daarbij ook gewezen op de lange voorbereidingstijd en het vele overleg, welke in het algemeen worden vereist om spaarregelingen tot stand te brengen. In de Memorie van Toelichting, behorende bij hoofdstuk V van de begroting voor het dienstjaar 1958, wordt thans, zo vervolgden de hier aan het woord zijnde leden, een overzicht gegeven van het beleid over de afgelopen periode. Hieruit blijkt, dat een begin kon worden gemaakt met de uitvoering van het eerste van de drie concrete programmapunten, namelijk de jeugdspaarregeling. Voorts moet worden verwacht, dat binnen afzienbare tijd ook een spaarregeling voor rijksambtenaren zal volgen. Deze leden stemden in met de opvatting van de Minister, dat de ontwikkeling, welke hier en daar op gemeentelijk en provinciaal niveau heeft plaatsgehad, deze gepremieerde spaarregeling voor ambtenaren zeer urgent doet worden. Verscheidene nog niet eerder aan het woord zijnde leden betreurden het in dit verband, dat genoemde spaarregeling nog niet tot stand is gekomen, te meer omdat deze omstandigheid blijkens de Memorie van Toelichting een stagnerende invloed heeft gehad op het in het leven roepen van dergelijke spaarregelingen voor het personeel van de lagere publiekrechtelijke lichamen. De vele leden, eerder aan het woord, onderschreven het standpunt, dat initiatieven van de lagere publiekrechtelijke lichamen in deze materie alle waardering verdienen, mede wegens de invloed, welke dit kan hebben op regelingen in het 3 bedrijfsleven. Anderzijds hadden zij er begrip voor, dat uit een oogpunt van personcels- en bczoldigingsbeleid enige coördinatie gewenst is. De verscheidene hiervoor aan het woord zijnde leden vroegen zich af, zonder de wenselijkheid van enige coördinatie te ontkennen, of deze coördinatie wel bij voorbaat moet worden tot stand gebracht. Zij meenden, dat men op het gebied van gepremieerde spaarregelingen nog over te weinig ervaring beschikt. In verband hiermede zou het wellicht nuttig zijn te beginnen met uiteenlopende regelingen, waarmee ervaring zou kunnen worden opgedaan. Later zou men dan kunnen coördineren in de richting van de regeling, waarmee de gunstigste ervaring is opgedaan, zo stelden zij zich voor. Deze leden zouden gaarne vernemen of de definitieve richtlijnen voor de spaarregeling ten behoeve van het rijkspersoneel, welke volgens het voornemen van de Regering vóór het einde van 1957 tot stand zouden komen, nu inderdaad zijn vastgesteld. Zo ja, kan de Regering dan mededelen hoe deze richtlijnen eruit zien? Vele leden, eerder aan het woord, vroegen of uit dit voornemen van de Regering kan worden geconcludeerd, dat het overleg met de betrokken ambtenarenorganisaties thans tot een redelijke mate van overeenstemming heeft geleid. De vrijwillige opschorting van de reeds ontworpen gemeentelijke en provinciale regelingen zal naar het oordeel van deze leden niet langer mogen duren dan strikt noodzakelijk is, terwijl de richtlijnen, welke zullen worden verstrekt, zo soepel zullen moeten zijn, dat er voor deze autonome lichamen een redelijke speelruimte blijft voor een enigszins gedifferentieerd beleid. Vele andere leden zouden het op prijs stellen, wanneer de Regering bereid zou zijn om, alvorens tot vaststelling van definitieve richtlijnen over te gaan. deze aan de vaste Commissie voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en Bezitsvorming over te leggen, opdat deze haar oordeel daarover zal kunnen geven. Zij wezen erop, dat de uitwerking van de richtlijnen in een concrete regeling daarbij tegelijk nader zou kunnen worden overwogen. Tal van leden achtten deze procedure van staatsrechtelijk oogpunt bezien niet gewenst. Ten aanzien van de te verlenen faciliteiten aan de deelnemers van ondernemingsspaarfondsen verzochten verschillende leden om nadere mededelingen van de Minister. Het kwam hun voor, dat door de verlening van deze faciliteiten aan een bepaalde groep van spaarders onbillijkheden ontstaan tegenover hen, die op andere wijze sparen. Te denken valt hier aan rechtstreekse deelneming in beleggingsmaatschappijen, die thans reeds met kleine aandelen werken. Zij konden zich voorstellen, dat er nog veel meer van dergelijke instellingen zouden ontstaan, wellicht sommige juist met de bedoeling het de arbeider mogelijk te maken aan de kapitaalvorming deel te nemen. Moet een dergelijke deelname dan steeds geschieden door middel van het ondernemingssparen om van de faciliteiten te kunnen profiteren, zo vroegen zij zich af. Vele leden wezen op de toezegging van de Minister attent te zullen blijven, mede aan de hand van de ontwikkeling in de economische en monetaire situatie in Nederland, ten aanzien van de verschillende faciliteiten, welke in de respectievelijke Europese landen plaatsvinden. Tevens werd bij deze gelegenheid door hem opgemerkt, dat over vele maatregelen overleg zal worden gepleegd met zijn ambtgenoot van Financiën. Dezelfde leden merkten op, dat de twee concrete regelingen, de jeugdspaarregeling en de spaarregeling voor ambtenaren, die beide besparingen tot doel hebben, reeds een duidelijke stap zijn in de richting, die men moet inslaan om op veel ruimere schaal dan tot nu toe de aandacht van het Nederlandse volk te richten op de noodzaak van het sparen. Zij spraken dan ook de wens uit, dat de Minister erin moge slagen het overleg met zijn ambtgenoten zodanig te voeren, dat de vraagstukken, welke thans bij het Kabinet in studie zijn zoals wordt medegedeeld op blz. 9 van de Memorie van Toelichting. zodanige resultaten zullen geven, dat hieruit meerdere spaarregelingen zullen kunnen ontstaan, in overleg

4 4 met het bedrijfsleven, vooral door het wegnemen van belenv meringcn alsook door het scheppen van een zodanig fiscaal klimaat als voor het sparen noodzakelijk is. In dit verband informeerden verschillende andere leden, die van bedoelde mededeling in de Memorie van Toelichting met voldoening hadden kennis genomen, of deze studie reeds vruchten heeft afgeworpen. Met betrekking tot dit onderwerp herinnerden de vele leden, eerder aan het woord, nog eens aan het wetsontwerp 4273 betreffende voorzieningen ten aanzien van werkgeversbijdragen aan bouwspaarfondsen. Zij meenden uit de passage, welke aan dit wetsontwerp op blz. 9 van de Memorie van Toelichting is gewijd, te kunnen lezen, dat de Minister hun hiervóór uiteengezette standpunt deelt, maar dat hij tevens stelt, dat, wanneer deze voorgestelde regeling wordt uitgebreid tot andere spaarfondsen, de dan ontstane ruimere regeling het bedrijfsleven een nieuwe stimulans zal geven om spaarregelingen in te voeren. Deze leden hadden tegen een ruimere regeling op zich zelf geen bezwaar; zij hebben zelf indertijd de suggestie gedaan om in de wet de mogelijkheid op te nemen de voorgestelde regeling bij algemene maatregel van bestuur tot andere spaarfondsen uit te breiden. Over deze suggestie hadden zij echter nog niets van de Minister vernomen. Zij vroegen zich met verschillende andere leden af, waarop de verdere behandeling van dit wetsontwerp thans nog wacht. Indien er onverhoopt bijzondere moeilijkheden zouden zijn gerezen, zouden zij hierover gaarne inlichtingen ontvangen. Zij verklaarden voorts het bijzonder te betreuren, indien het bouwen van eigen huizen door deze moeilijkheden zou worden vertraagd, aangezien zij van mening waren, dat voor velen een eigen huis een van de aantrekkelijkste vormen van bezit is. De leden, hier aan het woord, hadden er begrip voor, dat een maatregel als de voorgestelde jeugdspaarregeling niet in de eerste plaats een economisch doel heeft ten opzichte van de financiering van het bedrijfsleven en evenmin de nationale investeringen in het algemeen beogen te vergemakkelijken, maar, naar hun mening, zal toch wel een groot deel der besparingen met name die, welke een niet consumptief doel beogen door belegging indirect bevorderlijk zijn voor een gunstiger situatie op de kapitaalmarkt. Zij stemden gaarne in met de opvatting, dat in de toekomst bij de verdere uitbouw van het bezitsvormingsbeleid met economische en financiële aspecten rekening moet worden gehouden, en zij zouden daarom nog eens willen onderstrepen wat het lid der Kamer de heer Romme bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting heeft gevraagd. Zij doelden hierbij op zijn verzoek om bij de bestudering van de diverse mogelijkheden en maatregelen tevens te betrekken de door de Staatssecretaris in een rede ontwikkelde gedachte over de bevordering der totstandkoming van beleggingsinstituten onder medebeheer van de werknemers. Met de bevordering van regelingen, tot stand te brengen door werkgevers en werknemers op basis van vrijwilligheid, Konden tal van leden instemmen. Velen van hen wensten er echter wel op te wijzen, dat zich hier soortgelijke bezwaren van ongecoördineerd beleid zouden kunnen voordoen als die, waarover de Regering heeft gesproken ten aanzien van regelingen voor rijksambtenaren en die van lagere publiekrechtelijke organen. Verscheidene leden was het niet duidelijk geworden hoe de Minister het in overeenstemming met de geest van vrijwilligheid acht, wanneer hij werkgevers en werknemers opwekt na te gaan in hoeverre het mogelijk is winstaandelen van de werknemers in de onderneming voortaan uit te keren in een vorm, die zich niet voor consumptieve besteding leent. Komt men hiermee niet bedenkelijk dicht bij een vorm van gedwongen sparen? En wanneer men meent, dat dit onontkoombaar zou zijn, moet men dit dan beschouwen als alleen voor werknemers of ook voor kapitaalverschaffers? In verband met de hierboven genoemde suggestie van de Minister zouden vele weer andere leden gaarne vernemen aan welke vormen hierbij wordt gedacht. Acht de Regering uitbreiding van de uitkeringsregelingen, die leiden tot bedrijfsmedebezit, gewenst of gaan haar gedachten in een andere richting? Ten aanzien van ingediende voorstellen betreffende winstdelingsregelingen voor het bedrijfsleven is, zo merkten vele leden, eerder aan het woord, op, bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken in antwoord op de vragen van het lid der Kamer de heer Zwanikken medegedeeld, dat een vernieuwing van de richtlijnen ten aanzien van dit onderwerp wordt voorbereid. Gaarne zouden deze leden vernemen of de Minister bereid is de inhoud van de voorgenomen wijziging mede te delen aan de vaste Commissie voor Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. Verscheidene andere leden wensten niet te verhelen, dat aan het vraagstuk van de winstdelingsregelingen nog een aantal problemen zijn verbonden, zowel in theoretische als in praktische zin. Zij achtten het evenwel voldoende hier ter plaatse op te merken, dat het hun ongewenst leek deze regelingen van overheidswege aan banden te leggen, daar zij zich moeten ontwikkelen, zo min mogelijk belemmerd door een keurslijf van voorschriften. Immers, zij zullen al naar de aard en de historie van de verschillende ondernemingen uiteenlopend moeten zijn. De vele leden, eerder aan het woord, wilden de wenselijkheid van een niet te uiteenlopend beleid tussen de bedrijven onderling bepleiten, voor zover er ten minste geen bedrijfstaksgewijze regelingen tot stand mochten komen, hoewel zij bereid waren een zekere, differentiatie te aanvaarden, waarbij men aan het bedrijfsleven zelf de keuze zal laten op welke wijze het regelingen tot stand wenst te brengen. Daarnaast meenden zij er goed aan te doen nog eens de aandacht te vragen voor de huidige economische ontwikkeling in het algemeen, welke duidelijk in een richting gaat, waardoor grote bedrijven steeds veel groter worden, mede als gevolg van het thans gevoerde globale economische beleid en het bestaande fiscale beleid. Daardoor dreigt er een discriminatie te onstaan voor vele zelfstandige midden- en kleinbedrijven. Zij herinnerden eraan, dat zij reeds bij de behandeling der begroting van Economische zaken voor het jaar 1957 hadden gepleit voor een meer gericht economisch beleid, dat rekening zou houden met de geheel andere structuur van deze grote groep kleine bedrijven. Daarom wezen zij erop. dat, indien de Minister instemt met de opvatting, dat bezit en beheer in één hand een belangrijke factor is voor de persoonlijke verantwoordelijkheid, het voortbestaan van een grote categorie zelfstandigen van bijzonder belang is voor de bestaande economische orde. Bij de studie over de economische en de financiële aspecten vroegen deze leden dan ook in het bijzonder de aandacht voor deze grote groep kleinere bedrijven, zodat de te bevorderen of tot stand te brengen regelingen niet uitsluitend zullen worden gebaseerd op verhoudingen en mogelijkheden in de zeer grote bedrijven. Het was deze leden opgevallen, dat de Minister in zijn Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer, behorende bij de begroting van het vorige jaar op 23 april 1957 erop heeft gewezen, dat, zoals reeds eerder werd aangekondigd, een interdepartementale commissie zal worden ingesteld, die onder voorzitterschap van de Staatssecretaris zal nagaan op welke wijze de bezitsvorming het meest doeltreffend zal kunnen worden gestimuleerd. Het had hen enigszins verwonderd, dat de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid bij de behandeling van de begroting voor dit jaar, op 28 november 1957 (Handelingen Tweede Kamer, blz. 3326) heeft gezegd, dat het de bedoeling is geweest twee interdepartementale commissies in het leven te roepen: één voor de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en één voor de Bezitsvorming, maar dat er "op het ogenblik slechts één bestaat, namelijk die voor P.B.O., terwijl die voor Bezitsvorming er nog niet is. Kan de Minister hier nadere inlichtingen over verstrekken? Ten slotte informeerden verscheidene leden of de Minister iets kan mededelen over de activiteiten van de Staatscommissie Bezitsspreiding. Zet deze commissie haar werkzaamheden voort of is zij rustend? Sommige leden hadden op zich zelf geen bezwaar tegen

5 sparen, noch tegen het stimuleren hiervan. Zij achtten het noodzakelijk de achtergronden en de doelstellingen van de Rcgering te dezen na te gaan. Volgens hen hleken er naast filosofische en pedagogische ook zeer materiële achtergronden te bestaan. Zij constateerden in de eerste plaats, dat het sparen tegen de achtergrond van de bestedingsbeperking wordt gezien. Sparen zou in dit kader thuishoren, immers, hoe meer er gespaard wordt, hoe minder uitgaven. Voor de arbeiders leek hun deze opvatting niet alleen zeer onaantrekkelijk, maar ook positief in strijd met hun belangen. Zij waren van mening, dat de Regering hier een misleidende politiek voert. Immers, sparen is bezitsvorming, zo wordt door de Regering gesteld. Maar tevens: sparen is bezuinigen, dus bestedingsbeperking. Deze leden wezen op de toenemende werkloosheid, door de bestedingsbeperking veroorzaakt. Wanneer sparen medewerkt tot dit soort bestedingsbeperking, dan betekent dit geen bezitsvorming, maar verarming. Ook de loondruk is bestedingsbeperking. Hier haalden deze leden Minister Witte aan, die onlangs nog heeft verklaard, dat de lonen in de bouwnijverheid ten gevolge van de bestedingsbeperking in deze sector zullen dalen. De leden waren dan ook van oordeel, dat hier een eigenaardig soort bezitsvorming plaatsvindt. Als tweede achtergrond, zo vervolgden dezelfde leden hun betoog, is er het financieren van de structureel noodzakelijke investeringen. Volgens de Memorie van Toelichting op hoofdstuk V mag dit dan wel niet in de eerste plaats het doel zijn van sparen, maar mag dit aspect beslist niet worden onderschat. Het sparen van de arbeiders zou mee kunnen werken om de noodzakelijke gelden voor investeringen te verkrijgen. Het doel is dus de arbeiders via spaarregelingen te laten deelnemen aan het automatiseren van bedrijven en hen mede te laten opkomen voor de kosten, welke verbonden zijn aan de overschakeling van gewone op kernenergie. Dit betekent, dat men de arbeiders gebruikt om aan risicodragend kapitaal te komen. Hoe wil de Regering echter de arbeiders beschermen tegen slecht bedrijfsbeheer, conjunctuurschommelingen, crises etc? En loopt de arbeider niet veel kans, dat, in plaats, dat hij zijn bezit ziet vermeerderen, straks bezitsonteigening plaatsvindt door bovengenoemde oorzaken, waarvoor hij niet verantwoordelijk is of kan zijn? Volgens de hier aan het woord zijnde leden moet risicodragend kapitaal op andere wijze gevormd worden dan via spaarregelingen voor arbeiders. Is de Minister niet met hen van oordeel dat een gepremieerde spaarregeling, zowel in het particuliere bedrijfsleven als bij overheidsinstellingen tot gevolg kan hebben een onderbetaling van werkzaamheden of een sanctionering hiervan? Deze leden meenden, dat voorstellen om bij het rijkspersoneel premiespaarregelingen in te voeren zeer cynisch zouden aandoen. Zij voerden aan, dat het overheidspersoneel reeds lange tijd wordt onderbetaald en dat een deel van dit personeel zelfs schulden heeft. Hierdoor zal een premieregeling slechts ten bate komen van het hogere personeel, dat immers beter betaald wordt. Het lagere personeel zal niet van deze regeling mee kunnen profiteren. Deze leden achtten het dan dok sociaal wenselijker de gelden, die besteed worden aan het uitkeren van de spaarpremies. te gebruiken om de sociaal minst draagkrachtigen enigszins te helpen. Een ander bezwaar, hetwelk deze leden naar voren brachten, is het gevaar van de bestedingsdwang. Zij hadden opgemerkt, dat in de gedachtengang van de Minister enige dwang, op welke wijze de gespaarde gelden besteed moeten worden, niet ontbreekt. Zij uitten dan ook de vrees, dat het sparen, wanneer het eenmaal burgerrecht heeft verkregen, al gauw burgerplicht zou worden, en er zodoende van de vrijwilligheid niets meer zou overblijven. Als argument haalden deze leden aan de opmerking in de Memorie van Toelichting van de begroting voor het jaar hoofdstuk V, Bezitsvorming, dat nagegaan dient te worden in hoeverre het mogelijk is aandelen van de werknemers in de winst der onderneming voortaan uit te keren in een vorm, die zich niet onmiddellijk tot consumptieve uitgaven leent. De aan het woord zijnde leden voerden hiertegen aan, dat het winstaandeel van de arbeider veelal deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst en dientengevolge loon is. Indien men 5 nu gaat overwegen, dat deel van het loon een niet-consumptieve bestemming te geven, dan is men reeds op weg de inkomsten van de arbeiders voor hen te beheren. Daarbij komt, zo vervolgden zij hun argumentering, dat de werkelijke kapitaalbezitters zelf uitmaken waar zij hun geld willen beleggen. Zij zullen niet handelen uit altruïstische beweegredenen, overwegende waar de maatschappij het meeste behoefte aan hun geld heeft en hoe zij het meest gebaat zou zijn. Integendeel, zij zullen hun kapitaal daar beleggen, waar het het meeste rendement zal geven. Deze leden stelden vast, dat de Regering voor de kapitaalbezitters geen bestedings-investeringsdwang wil, terwijl zij voor de arbeiders en het bedrijfsleven dwingende bepalingen voorstelt, waarin de werknemers gedwongen worden een deel van hun loon in een bepaalde onderneming te steken. Met deze constatering sloten zij hun betoog. Wetsontwerp Jeugdspaarwet Het onderhavige wetsontwerp werd van verschillende zijden met instemming ontvangen. Vele leden verklaarden zich te verheugen, dat er begonnen wordt met stimulering van het sparen door jeugdige personen op basis van algemeenheid en vrijwilligheid, niet alleen in verband met het stimuleren van de bezitsvorming, maar ook in verband met de vorming van persoonlijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Zij waren van mening, dat het aanleren van regelmatig sparen een conditio sine qua non is om te komen tot bezitsvorming. Zij achtten het doel, een gewoonte aan te kweken tot regelmatig sparen, van zeer hoge waarde en van betekenisvolle invloed ook op andere vormen van bezitsvorming, daar met de bereiking van dit doel een noodzakelijke basis gelegd wordt om tot duurzaam bezit te komen en dit te behouden. Deze leden hadden in de Memorie van Toelichting kennis genomen van de uitdrukking experimenteel karakter". Zij gingen ervan uit, dat dit alleen doelt op de vorm van uitvoering. Zij erkenden, dat dit wetsontwerp een begin is en dat daarom in de praktijk kan blijken, dat aanvullingen en wijzigingen nodig zullen zijn. Een experiment in andere zin achtten zij echter deze stap niet. Naar aanleiding van de mededelingen in de Memorie van Toelichting op hoofdstuk V met betrekking tot de concrete ' programmapunten van de Regering in zake de bezitsvorming, merkten vele andere leden op, dat daarin in feite een gelijkstelling plaatsvindt van sparen en bezitsvorming. Hoewel sparen per definitie kan worden gelijkgesteld met bezitsvorming, zijn er naar hun mening vele spaarvormen, die slechts tot strekking hebben de consumptie enige tijd uit te stellen. Zij oordeelden het dan ook niet zonder bezwaar deze spaarvorm en de bevordering daarvan gelijk te stellen met de vorming van duurzaam bezit bij brede lagen van de bevolking. Met name met betrekking tot de jeugdspaarregeling vroegen zij zich af, of de doelstelling van voorgestelde regeling, te weten: huwende jonge mensen in de gelegenheid te stellen zich duurzame consumptiegoederen aan te schaffen, niet evengoed langs andere wegen kan worden bereikt dan via de voorgestelde omslachtige regeling. Zij zouden het in dit verband op prijs stellen, indien een nadere uiteenzetting kan worden gegeven van de verhouding van de klassieke middelen van sparen tot de thans voorgestelde. Deze leden konden de opzet van de Jeugdspaarwet waarderen als een bescheiden middel om de spaarzin bij de jongeren te stimuleren en hen in staat te stellen enige reserve te kweken voor de aanschaf van duurzame consumptiegoederen bij huwelijk of andere gelegenheden. Ook het aankweken van spaargewoonten op jeugdige leeftijd konden zij van belang achten. Minder duidelijk was het deze leden waarom het aldus vergaarde bezit voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van belang is. tenzij hierbij gedacht wordt aan de voldoening en het nut, die de aanschaf van duurzame consumptiegoederen oplevert. Zij zouden er echter op willen wijzen, dat dit laatste veeleer gezien moet worden als een aspect van doelmatige inkomensbesteding. Op dit terrein valt naar hun mening nog veel opvoedend en voorlichtend werk te verrichten. In het kader van een verantwoorde

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA

OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS MR J. TERPSTRA OVERHEIDSSUBSIDIE AAN BIJZONDER ONDERWIJS DOOR MR J. TERPSTRA De positie van het bijzonder onderwijs in Nederland is uniek in de gehele wereld. Niet alleen kennen wij reeds een eeuw lang vrijheid van onderwijs,

Nadere informatie

ZITTING 1962 1963 6000

ZITTING 1962 1963 6000 ZITTING 1962 1963 6000 Wet op de dividendbelasting 1960 MEMORIE VAN ANTWOORD (Ingezonden bij brief van 17 januari 1963) Nr. 11 ALGEMEEN De ondergetekenden menen uit het voorlopig verslag te mogen afleiden

Nadere informatie

Zitting 1971-10 808. Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR. Nr. 9

Zitting 1971-10 808. Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR. Nr. 9 Zitting 1971-10 808 Wijziging van enige bepalingen betreffende de rechterlijke organisatie VERSLAG VAN EEN OPENBAAR GEHOOR Nr. 9 (De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 1969-1970 en 1970-1971.)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 893 Vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet verevening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1983-1984 Rijksbegroting voor het jaar 1984 18100 Hoofdstuk VIII Departement van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 95 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr 90 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Premies, rijksbijdragen en BIKK

Premies, rijksbijdragen en BIKK Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Maaike Sol-Bronk en Hasse Vleeming Onderzoek Financiële stromen in de volksverzekeringen Startdatum 1 januari 2009 Einddatum 1 november 2009 Categorie Toezicht en

Nadere informatie

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD

NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD 30034 Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37c 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 231 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

Nadere informatie

ZITTING 1953 1954 3497

ZITTING 1953 1954 3497 ZITTING 1953 1954 3497 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden in hel jaar 1953 V VERSLAG No. 2 Samenstelling van het College. Opleiding van het personeel. S 1. Inleiding In de

Nadere informatie

ZITTING 1961 1962 6767

ZITTING 1961 1962 6767 ZITTING 1961 1962 6767 Nota inzake het aardgas GELEIDENDE BRIEF Nr. 1 's-gravenhage, 11 juli 1962. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) E NADERE MEMORIE

Nadere informatie

Bas is p rog ram ma november 1 966

Bas is p rog ram ma november 1 966 Bas is p rog ram ma november 1 966 e e Christen Democraten Unie VOORWOORD Reeds jaren wordt er geschreven en gediscussieerd over een reeële vernieuwing en aanpassing van ons sterk verouderd partij politieke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 090 Integratie van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies in een uitvoeringswet huurprijzen woonruimte onder gelijktijdige

Nadere informatie

5de vergadering Dinsdag 22 november 1983 Aanvang 10.45 uur

5de vergadering Dinsdag 22 november 1983 Aanvang 10.45 uur 5de vergadering Dinsdag 22 november 1983 Aanvang 10.45 uur Voorzitter: Steenkamp Tegenwoordig zijn 71 leden, te weten: Steenkamp, Glastra van Loon, Umkers, Ginjaar, Veder-Smit, Van Dalen, Vermeer, Kruisinga,

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008)

341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) 341. Voorontwerp Insolventiewet (2008) Op 1 november 2007 heeft de voorzitter van de Commissie Insolventierecht een advies in de vorm van een voorontwerp Insolventiewet aan de minister van Justitie aangeboden.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 Rijksbegroting voor het jaar 1978 14800 Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr.38 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. De heer Holdijk (SGP): Voorzitter. Verreweg het meeste wat nog over dit wetsvoorstel gezegd zou kunnen worden in dit stadium van behandeling, is naar mijn mening reeds naar voren gebracht tijdens de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 334 Aanvulling van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met een nieuwe titel 2D (regels met betrekking tot pandbeleningen) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie