Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer. Wie zijn wij?"

Transcriptie

1 Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Duurstede Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening, onze klachtenregeling en over andere aspecten. Wie zijn wij? Duurstede Financieel Advies Vesting LN WIJK BIJ DUURSTEDE Bereikbaarheid Telefoon: Fax: Internet: In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor bezoeken op dinsdag t/m vrijdag. Op werkdagen zijn de openingstijden van uur tot uur. Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Duurstede Financieel Advies heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het adviseren en bemiddelen ten aanzien van de volgende financiële diensten / producten: Schadeverzekeringen Levensverzekeringen Hypothecair krediet Consumptief krediet Spaarrekeningen Betaalrekeningen Elektronisch geld Adviseren mbt deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen We adviseren en bemiddelen ook ten aanzien van producten voor fiscaal banksparen, zoals de bankspaarrekening eigen woning en lijfrentespaarrekening. Financieel Plan De basis voor onze dienstverlening is een totale financiële inventarisatie, het maken van een financieel plan, op basis waarvan wij adviseren/bemiddelen. Ook het onderhoud van de financiële situatie valt hieronder. Hypotheken en Kredieten Indien u een woning koopt, zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Dat is een belangrijk adviesmoment. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een lange periode. Bij zo'n beslissing moet u als consument op veel zaken letten. Datzelfde geldt voor consumptief krediet. Pensioen en Leven Voor iedereen is pensioenopbouw belangrijk, maar wat bouw je op? Hoeveel pensioen ontvangt u op pensioendatum, uw partner bij uw overlijden. Zorg en Inkomen Dit betreft uw inkomensvoorzieningen zoals arbeidsongeschiktheid, woonlastendekking en werkloosheid, waarmee u de gebeurtenissen voor deze onderwerpen kunt afdichten. Vermogen U heeft de mogelijkheid om vermogen op te bouwen via beleggingen, spaarrekeningen en of deposito s. Wij staan u graag bij om te beoordelen of deze dienst geschikt is voor u en past bij uw doelstelling en risicobereidheid. Wanneer wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan onderzoeken wij eerst of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders past bij uw persoonlijke wensen. Schadeverzekeringen Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. U kunt deze eenvoudig via onze website afsluiten. Service Wij zijn uw vraagbaak bij al uw financiële vragen. U kunt ons altijd bellen of en voor informatie. We verzorgen nieuwsbrieven en periodiek houden wij spreekuren over actuele onderwerpen. Duurstede Financieel Advies adviseert met als doel ook te bemiddelen als onafhankelijke intermediair op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen en andere financiële diensten. Zowel aan particulieren als zelfstandigen.

2 Onze gebruikelijke dienstverlening Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen zijn wij onze klanten als volgt van dienst: Inventariseren. Wij inventariseren de wensen en mogelijkheden van onze klant; Advies. Wij adviseren over mogelijke oplossingen waarlangs de klant deze wensen kan realiseren. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een aantal financiële instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken. Wij zijn vrij in onze advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen; Bemiddeling. Wij verzorgen de contacten tussen de klant en de financiële instelling waarbij deze overweegt een financieel product te kopen. Onderhoud. Wij begeleiden de klant na aanschaf van het door hem gewenste financiële product. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen over het betreffende product. Ook staan wij onze klanten bij wanneer zij veranderingen willen aanbrengen in dit product. Bij verzekeringen kan het gebeuren dat u een beroep moet doen op de verzekering. Bijvoorbeeld ingeval van overlijden. Ook in die situaties proberen wij onze klanten zo goed mogelijk bij te staan in de contacten met de betreffende financiële instelling. Hoe komen wij tot een advies? Adviesvrij Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering en onafhankelijk. Ondernemersvrijheid Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer. Keuze van aanbieders De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met de instelling, hoe die zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op een uitkering is van belang. Hoe zit het met onze kosten van advies en bemiddeling? Beloning op basis van provisie Onze beloning is onderdeel van de premie die u aan de aanbieder betaalt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf. Voor complexe financiële producten is deze beloning per niet meer toegestaan. Beloning op basis van declaratie (fee) en vaste verrichtingentarief Wij spreken met u een tarief (fee) af voor onze dienstverlening op basis van het aantal te werken uren. Wij geven u vooraf een indicatie van het minimale en maximale aantal uren. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg. In de financiële producten zitten geen advieskosten meer. De premie aan de maatschappijen wordt dus lager, daarnaast betaald u ons voor advies, bemiddeling en onderhoud. U vindt onze tarieven in de tarievenlijst, bijlage 1. Sommige werkzaamheden kunnen ook op basis van een vaste verrichtingentarief afgesproken worden. Het is dan vooraf duidelijk wat de kosten zijn, indien er extra tijd nodig is wordt dit niet in rekening gebracht. Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven wij u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn en stellen u hiervan op de hoogte. Op het moment dat meerwerk ontstaat t.o.v. de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft. Het abonnement Financial Life Support (FLS) Hierin worden afspraken gemaakt voor de vergoeding voor onderhoud voor de afzonderlijke adviesonderdelen. In de producten zitten geen kosten meer van onderhoud. Aanvullende beloningsinformatie De wetgever verplicht ons de beloning die wij ontvangen voor financiële producten waarmee u vermogen opbouwt, of voor hypotheken, aan u te melden. Via dit dienstverleningsdocument informeren wij u voor dergelijke producten over de bandbreedte waarbinnen de minimale en maximale hoogte van de beloning valt. In bijlage 1 vindt u een overzicht van deze bandbreedtes per productcategorie. Als wij diensten verlenen op basis van declaratie (fee/abonnement) dan treft u in bijlage 1 onze uurtarieven aan. De daadwerkelijke hoogte van de beloning is afhankelijk van het financiële product dat u afsluit en/of het aantal uren diensten wij hebben verleend. Wij informeren u, uiterlijk vóór het sluiten van het financiële product, schriftelijk over het exacte nominale bedrag van deze beloning. Indien dit bedrag niet valt binnen de door ons in bijlage 1 opgegeven bandbreedte, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten.

3 Wij vragen ook iets van u Persoonsgegevens Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Juiste en volledige informatieverstrekking Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomenssituatie, of dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven. Totaalbeeld Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket, het is immers in u eigen belang. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. Informatie doornemen Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting aan u verzenden. Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. De verwerking van persoonsgegevens heeft ons kantoor aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. Als u een klacht heeft Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. Eerst de klacht kenbaar maken aan ons Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Daarna eventueel naar het Klachteninstituut Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U kunt zich hiervoor wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Postbus AG Den Haag Telefoon: (10 ct/min.) Internet: Nog vragen? Onze dienstverlening omvat meer dan wij in dit Dienstverleningsdocument kunnen aangeven. Heeft u vragen of wenst u een nadere toelichting, aarzelt u dan niet om ons te benaderen. Wij zijn u graag van dienst.

4 Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM Nationaal Regime Mifid Kifid SEH Adfiz DSI DSI Deskundigheid, Screening en Integriteit DSI bevordert en bewaakt de integriteit en deskundigheid van financiële dienstverleners. Is uw financieel adviseur deskundig en betrouwbaar? Dat is een belangrijke vraag om uzelf te stellen. Door zaken te doen met een adviseur met DSI registratie, weet u met wie u in zee gaat en wordt u behandeld conform de gedragscode. Autoriteit Financiële Markten (AFM) De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer (5 ct/min.). Adfiz 1213 Ons kantoor is lid van de Adfiz. Adfiz is een branchevereniging voor onafhankelijke financiële en assurantie-adviseurs. De bij Adfiz aangesloten leden zijn onafhankelijk en vrij in de keuze van producten en aanbieders. Adfiz stelt als voorwaarde dat verzekeringsmaatschappijen geen eigendomsbelang of zeggenschap mogen hebben in de bij haar aangesloten leden. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Ons aansluitnummer bij Kifid is SEH Onze adviseur, is als Erkend hypotheekadviseur ingeschreven bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) onder nummer Een hypotheekadviseur word tdoor de SEH pas erkend als kennis en ervaring is aangetoond en jaarlijks wordt bijgehouden.

5 Bijlage 1: Tarievenoverzicht Complexe producten en hypotheken Vanaf 1 juli 2009 zijn wij als financieel adviseur wettelijk verplicht om in geval van advisering over en bemiddeling in complexe producten en hypotheken u in algemene zin te informeren over de dienstverlening die wij aanbieden alsmede de beloning die wij ontvangen voor deze dienstverlening per jaar. Onder complexe financiële producten en hypotheken vallen de volgende financiële producten: * Hypotheken en Kredieten * Leven en Pensioen * Zorg en Inkomen * Vermogen In onze Dienstenwijzer is uitgebreide informatie opgenomen over onze dienstlening en onze werkwijze. In dit tarievenoverzicht wordt nader ingegaan op het beloningsmodel dat wij hanteren en geeft een indicatie van onze tarieven. Dienstverlening Advisering over complexe producten en hypotheken en de bemiddeling hierin vindt plaats binnen de volgende adviesgebieden: * Hypotheek en Krediet: advies en bemiddeling op het gebied van de financiering van de eigen woning * Leven en Pensioen: advies en bemiddeling op het gebied van oudedagsvoorzieningen en overlijden * Zorg en Inkomen: advies en bemiddeling op het gebied van inkomensvoorzieningen * Vermogen: advies en bemiddeling op het gebied van vermogensopbouw Beloning op basis van provisie Onze beloning is onderdeel van de premie die u betaalt. Via de maatschappij ontvangen wij doorloopprovisie. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf. Beloning op basis van declaratie (fee) In plaats van provisie, spreken wij met u een tarief (fee) af voor onze dienstverlening op basis van het aantal gewerkte uren. Wij geven u vooraf een indicatie van het aantal te verwachte uren. De advieskosten zijn uit het product gehaald. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg aan de maatschappij. Ook maken we gebruik van een vaste verrichtingenprijs. U vindt onze tarievenindicatie in de tarievenlijst. Abonnement Voor het onderhoud van de afgesloten financiële producten hebben we per onderdeel een abonnement opgesteld. Door deze werkwijze worden de kosten voor u als klant niet hoger, omdat onze advieskosten niet meer in het product zitten. Opdrachtbevestiging Indien u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening, worden de gemaakte afspraken ten aanzien van onze dienstverlening en de vergoeding vastgelegd in een opdrachtbevestiging. U weet vooraf dus exact waaraan u toe bent. Tarievenoverzicht In het tarievenoverzicht is telkens een minimum- en maximumtarief vermeld. Afhankelijk van de exacte inhoud van de dienstverlening, zal het definitieve tarief hiertussen liggen. Ook zijn onze uurtarieven vermeld. De tarieven zijn exclusief onderhoudskosten. BTW De genoemde tarieven zijn vrij van BTW voor zover de dienstverlening leidt tot de totstandkoming van een of meerdere financiële producten (bemiddeling). Indien dit niet het geval is, brengen wij BTW in rekening over onze advieskosten.

6 Urenindicatie op basis van declaratie adviesgebieden Hypotheken, Pensioen, Zorg en Inkomen, Vermogen Hypotheken Dienstverlening Minimum Maximum Advies en bemiddeling in geval van aankoop eigen woning 10 uur 30 uur Advies en bemiddeling in geval van herfinanciering bestaande hypotheek 10 uur 30 uur (oversluiting/vervolghypotheek) Advies en bemiddeling in geval van hypotheekconversie (aanpassen hypotheek) 10 uur 20 uur Pensioen Dienstverlening Minimum Maximum Advies en bemiddeling inzake oudedags- en nabestaaandenvoorziening 10 uur 30 uur particulier Conversie lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening 3 uur 10 uur Advies en bemiddeling inzake risico overlijden particulier 2 uur 15 uur Advies en bemiddeling inzake levensverzekeringen particulier 3 uur 30 uur Advies en bemiddeling inzake risico overlijden IB ondernemer/dga 2 uur 15 uur Advies en bemiddeling inzake levensverzekeringen IB ondernemer/dga 3 uur 30 uur Advies en bemiddeling inzake aanwending lijfrente- of pensioenkapitaal 5 uur 20 uur Advies en bemiddeling inzake aanwending ontslagvergoeding 5 uur 20 uur Advies en bemiddeling inzake oudedag- en nabestaandenvoorziening IB ondernemer/dga 10 uur 30 uur Zorg en Inkomen Dienstverlening Minimum Maximum Advies en bemiddeling inzake arbeidsongeschiktheid/ww particulier 3 uur 30 uur Advies en bemiddeling inzake woonlasten particulier 2 uur 15 uur Advies en bemiddeling inzake arbeidsongeschiktheid/ww IB 3 uur 30 uur ondernemer/dga Advies en bemiddeling inzake woonlasten IB ondernemer/dga 1 uur 15 uur Advies en bemiddeling uitvaart 1 uur 3 uur Vermogen Dienstverlening Minimum Maximum Advies en bemiddeling in geval van vermogensopbouw 4 uur 20 uur Onderhoud Minimum Maximum Financial Life Support abonnement 240 p/j Nvt Financial Life Support inventarisatie 6 uur 10 uur Vergoeding per uur Minimum Maximum Financieel adviseur 125 Nvt Beheer financieel bancair Provisie maatstaf Minimum Maximum product Spaarrekeningen 0,2% van uitstaand saldo Lijfrente spaarrekeningen 0,2% van uitstaand saldo Beleggingsfondsen 0,2% van uitstaand saldo

7 Tarieven op basis van declaratie adviesgebieden Hypotheken, Pensioen, Zorg en Inkomen, Vermogen Hypotheken en Kredieten Dienstverlening Minimum Maximum Advies en bemiddeling in geval van aankoop eigen woning Advies en bemiddeling in geval van herfinanciering bestaande hypotheek (oversluiting/vervolghypotheek) Advies en bemiddeling in geval van hypotheekconversie (aanpassen hypotheek) Onderhoud hypotheken en kredieten, abonnement 10/mnd 25/mnd Leven en Pensioen Dienstverlening Minimum Maximum Advies en bemiddeling inzake oudedags- en nabestaaandenvoorziening particulier Conversie lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening Advies en bemiddeling inzake risico overlijden particulier Advies en bemiddeling inzake levensverzekeringen particulier Advies en bemiddeling inzake risico overlijden IB ondernemer/dga Advies en bemiddeling inzake levensverzekeringen IB ondernemer/dga Advies en bemiddeling inzake aanwending lijfrente- of pensioenkapitaal Advies en bemiddeling inzake aanwending ontslagvergoeding Advies en bemiddeling inzake oudedag- en nabestaandenvoorziening IB ondernemer/dga Onderhoud leven en pensioen, abonnement 10/mnd 30/mnd Zorg en Inkomen Dienstverlening Minimum Maximum Advies en bemiddeling inzake arbeidsongeschiktheid/ww particulier Advies en bemiddeling inzake woonlasten particulier Advies en bemiddeling inzake arbeidsongeschiktheid/ww IB ondernemer/dga Advies en bemiddeling inzake woonlasten IB ondernemer/dga Advies en bemiddeling uitvaart Onderhoud zorg en inkomen, abonnement 10/mnd 60/mnd Vermogen Dienstverlening Minimum Maximum Advies en bemiddeling in geval van vermogensopbouw Onderhoud vermogensopbouw, abonnement 5/mnd 30/mnd Financieel Plan Minimum Maximum Financial Life Support abonnement 20/mnd Nvt Financial Life Support inventarisatie Vergoeding per uur Minimum Maximum Financieel adviseur Onderhoud bancair Provisie maatstaf Minimum Maximum product Spaarrekeningen 0,2% van uitstaand saldo Lijfrente spaarrekeningen 0,2% van uitstaand saldo Beleggingsfondsen 0,2% van uitstaand saldo Schade verzekeringen Minimum Maximum Faciliteit internetverzekeringen, abonnement Service Minimum Maximum Financieel adviseur als vraagbaak bij financiële vraagstukken, abonnement 7,50 7,50

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën Dienstverleningsdocument De werkwijze van MOM Assurantiën Versie: maart 2010 Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Versie 2013/1

Dienstenwijzer. Versie 2013/1 Versie 2013/1 Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA

Wie zijn wij? Naam en adresgegevens Ardea Montis Reeperf 23 4824 GG BREDA Ardea Montis Dienstverleningsdocument biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Ardea Montis. Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in onze dienstverlening en inzicht te geven in onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit maken wij u wegwijs bij Van Eyk Hypotheken. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Wie zijn wij? 3. Bereikbaarheid en openingstijden 3. Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3. Hoe komen wij tot een advies? 4. Intern beloningsbeleid 4

Wie zijn wij? 3. Bereikbaarheid en openingstijden 3. Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3. Hoe komen wij tot een advies? 4. Intern beloningsbeleid 4 Dienstenwijzer Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3 Bereikbaarheid en openingstijden 3 Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3 Hoe komen wij tot een advies? 4 Intern beloningsbeleid 4 Wij vragen ook iets van u 4 Uw

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen Met dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70.

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70. Dienstverleningsdocument Hypotheek & Vermogen Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Hypotheek & Vermogen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit Dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij FinSafe. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (versie 13.06)

Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer (particulier)

Dienstenwijzer (particulier) persoonlijk en dichtbij Dienstenwijzer (particulier) 1 Dienstenwijzer (particulier) De Vries Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat

Nadere informatie