Verschillen in leefstijl en gezondheid tussen mensen met en zonder schulden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verschillen in leefstijl en gezondheid tussen mensen met en zonder schulden"

Transcriptie

1 Verschillen in leefstijl en gezondheid tussen mensen met en zonder M.P. van Rijnsoever 1,E.Tromp 1, W.E. Waterlander 1,F.N.Schütz 2, I.H.M. Steenhuis 2 Achtergrond: Een lage SES en financiële problemen hebben beide een negatieve associatie met gezondheid. Het is echter onduidelijk of binnen de groep mensen met een lage SES verschillen in gezondheidskenmerken te vinden zijn tussen mensen met en zonder risicovolle. Doel: Onderzoek naar verschillen in leefstijl, psychosociale en lichamelijke gezondheid tussen mensen met en zonder risicovolle binnen de hoge en lage SES-groep. Methode: Er is gebruik gemaakt van de cross-sectionele dataset van de Volwassenenmonitor van de GGD Midden-Nederland, welke is verzameld bij volwassenen van jaar in 2008 in de provincie Utrecht. Opleiding is als sociaaleconomische indicator gebruikt. Zelfrapportage over betalingsachterstanden is gebruikt om risicovolle te definiëren. De onderzochte gezondheidskenmerken betreffen leefstijl, lichamelijke en psychosociale factoren. Met gebruik van lineaire regressie-analyse zijn deze kenmerken gerelateerd aan het wel of niet hebben van risicovolle. In aanvullende analyses is gecorrigeerd voor demografische kenmerken en inkomen. Resultaten: Mensen met risicovolle hebben een ongezondere leefstijl, meer psychosociale klachten en een slechtere gezondheid dan mensen zonder risicovolle. Zowel binnen de hoge als lage SES-groep zijn verschillen gevonden in gezondheidskenmerken tussen wel of geen risicovolle. De verschillen binnen de lage SES-groep zijn groter dan binnen de hoge SES-groep. Binnen de lage SES-groep is het hebben van risicovolle sterk gerelateerd aan minder goed ervaren gezondheid, ongezonde leefgewoontes, eenzaamheid, weinig competentievaardigheden, psychische klachten en lichamelijke en emotionele beperkingen. Conclusie: Mensen met risicovolle hebben meer gezondheidsproblemen en een slechtere leefstijl dan mensen zonder risicovolle. Dit verband is sterker in de lage SES-groep. Een ingang om deze doelgroep te bereiken voor psychosociale hulpverlening en gezondheidsbevorderende activiteiten is mogelijk de sociale dienst of afdeling schuldhulpverlening. Trefwoorden: sociaaleconomische status, risicovolle, leefstijl, gezondheid, psychosociaal Inleiding Verschillende studies hebben aangetoond dat een lage sociaaleconomische positie een negatieve associatie heeft met gezondheid. Sociaaleconomische positie wordt meestal gedefinieerd door opleidingsniveau, beroepsklasse en/of inkomen. 1,2 Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) hebben een verhoogde prevalentie van mentale stoornissen, 3-6 slecht beoordeelde gezondheid, 7,8 gezondheidsklachten, chronische ziekten en afwijkingen. 9,10 Tevens hebben zij een lagere levensverwachting Een van de mogelijke verklaringen voor de gezondheidsverschillen tussen SES-groepen kan gevonden worden in leefstijl. 15,16 Onderzoek heeft aangetoond dat lage SES-groepen vaker ongezonde leefgewoonten hebben, 1 Afdeling Gezondheidsbevordering, beleidsadvisering en epidemiologie, GGD Midden-Nederland 2 Afdeling Gezondheidswetenschappen, EMGO instituut, Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam zoals roken en ongezonde voedselconsumptie. 9,16-19 Andere factoren die de gezondheidsverschillen mogelijk verklaren zijn slechtere woonomstandigheden, 9,16-19 ongunstige werkomstandigheden, 9 psychosociale stress, 9,16,18,19 het ontbreken van sociale support 9,19 en een slechtere toegang tot de gezondheidszorg. 16 Beschrijvend model Om de gezondheidsverschillen tussen de SES-groepen te verklaren is er door Van Lenthe en collega s aan de hand van de GLOBE studie (noot a) een beschrijvend model ontwikkeld. In dit model zijn twee belangrijke mechanismen te onderscheiden: het selectie mechanisme en het oorzakelijke mechanisme. Het selectie mechanisme beschrijft hoe een slechte gezondheid op volwassen leeftijd of tijdens de jeugd via negatieve effecten op opleiding en werk tot een lagere SES leidt. Het oorzakelijke mechanisme representeert vier groepen van risicofactoren die belangrijke intermediairen zijn in de relatie tussen SES en tsg jaargang 89 / 2011 nummer 1 Verschillen in leefstijl en gezondheid tussen mensen met en zonder - pagina 43 /

2 Kernpunten gezondheid: gedrag, psychosociale factoren, materiële factoren en factoren binnen de gezondheidszorg. 9 Deze vier groepen overlappen elkaar deels, 9 wat bijvoorbeeld betekent dat verschillen tussen de SES groepen in gedragsfactoren als roken, 20 fysieke activiteit 21 en alcohol consumptie 22 deels te verklaren zijn door verschillen in materiële en psychosociale factoren. 17 Mensen met een laag inkomen sporten bijvoorbeeld minder vaak. Dit kan worden verklaard door de buurt waarin ze wonen, huishouden en individuele factoren. 9,23 Minder vaak sporten kan hun gezondheid negatief beïnvloeden, met als gevolg meer ziekteverzuim en daardoor mogelijk ook minder inkomen. De ongunstige materiële factoren waar mensen met een lage SES mee te maken hebben 9 kunnen ook indirect hun slechtere gezondheidssituatie verklaren. Zo kunnen financiële problemen psychosociale stress veroorzaken met negatieve gevolgen voor de gezondheid. 18 Materiële factoren lijken dus zowel indirect als direct een grote bijdrage te leveren aan de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en mensen met een lage SES. Financiële problemen Een belangrijke materiële factor betreft financiële middelen. Meer financiële middelen betekent vaak meer materiële mogelijkheden en betere leefomstandigheden. Een belangrijk aspect hierbij is het al dan niet hebben van financiële problemen. Los van SES, lijkt het hebben van financiële problemen een belangrijke determinant voor gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat financiële problemen van invloed zijn op de fysieke en mentale gezondheid Stress, depressie en angst komen vaker voor bij mensen met. 27 Mensen met ervaren meer problemen in hun sociale relaties, 28 hebben meer fysieke beperkingen en een slechtere algemene gezondheid. 29 Genotmiddelengebruik komt vaker voor bij mensen met. 27 Lage SES en financiële problemen zijn echter sterk aan elkaar gerelateerd. Zo komen vaker voor bij mensen met een lage opleiding. 27,30 Een lage SES en financiële problemen hebben beide een negatieve associatie met gezondheid. Het is echter onduidelijk of binnen de groep mensen met een lage SES verschillen in gezondheidskenmerken te vinden zijn tussen mensen met en zonder risicovolle. Tot op heden is naar deze combinatie nauwelijks onderzoek gedaan. In dit onderzoek zal worden gekeken naar de relatie tussen gezondheidskenmerken en. Mensen met risicovolle hebben een ongezondere leefstijl, meer psychosociale klachten en een slechtere gezondheid dan mensen zonder risicovolle. De verschillen tussen mensen met en zonder risicovolle zijn groter in de lage SES-groep dan in de hoge SES-groep.. Binnen de lage SES-groep is het hebben van risicovolle sterk gerelateerd aan minder goed ervaren gezondheid, ongezonde leefgewoontes, eenzaamheid, weinig competentievaardigheden, psychische klachten en lichamelijke en emotionele beperkingen.. Mensen met een lage SES en financiële problemen zijn te bereiken voor psychosociale hulpverlening en gezondheidsbevorderende activiteiten via de sociale dienst of de afdeling schuldhulpverlening. financiële problemen, opgesplitst naar SES. De volgendevragenzullenbekeken worden: Beoordelen mensen met financiële problemen binnen de lage SESgroep de eigen gezondheid vaker als ongezond? Heeft deze groep vaker ongezonde leefgewoontes en psychische problemen? Zijn de verschillen tussen mensen met/zonder financiële problemen binnen de lage SES groep vergelijkbaar met de hoge SES groep? Bovenstaande vragen zijn belangrijk, omdat uit eerdere onderzoeken is gebleken dat interventie activiteiten vaak minder goede effecten bereiken bij lage SES-groepen. 14,31 Door meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen gezondheid en financiële problemen binnen diverse SES-groepen, kan deze doelgroep mogelijk doelgerichter en specifieker benaderd worden. Methode Steekproef Voor dit onderzoek zijn gegevens gebruikt van de Volwassenenmonitor, een cross-sectioneel onderzoek van de GGD Midden-Nederland, met als doel de gezondheidssituatie van de volwassenen (19-65 jaar) in de regio Midden-Nederland (noot b) in kaart te brengen. De data (n=11128) zijn verzameld door middel van een schriftelijke en digitale enquête, welke is verspreid onder een steekproef uit de Gemeentelijke Basis Administratie van de gemeenten in de regio Midden-Nederland. De vragen in de enquête zijn zo veel mogelijk gesteld volgens de landelijke standaarden, die vastgesteld zijn binnen het project Lokale en Nationale Volksgezondheid (GGD Nederland). 32 De respons van de Volwassenenmonitor is 44%. Dubbel ingevulde enquêtes (schriftelijk en digitaal) zijn hierbij verwijderd. Sociaaleconomische status SES is gedefinieerd met behulp van opleiding. Opleidingsniveau wordt gemeten als de hoogst afgeronde opleiding. Opleiding is de meest gebruikte en geschikte indicator voor sociaaleconomische status in Nederland. 33 Aan de hand van de acht antwoordmogelijkheden zijn twee groepen gemaakt: lage SES (geen opleiding, LO, LBO en MAVO) en hoge SES (MBO, HAVO, VWO, HBO en WO). Financiële problemen De onafhankelijke variabele in dit onderzoek is financiële problemen. Om dit te kunnen definiëren zijn aan de tsg jaargang 89 / 2011 nummer 1 Verschillen in leefstijl en gezondheid tussen mensen met en zonder - pagina 44 /

3 participanten vijf vragen gesteld over betalingsachterstanden. Deze vragen zijn afkomstig van het NIBUD Heeft u meer dan drie soorten betalingsachterstanden (bijv. huurschuld, betalingsachterstand, winkelpas/ creditcard aflossing, lening, energiekosten, waterkosten)? 2 Heeft u een betalingsachterstand die 12 maanden of langer duurt? 3 Heeft u een betalingsachterstand die groter is dan b1000? 4 Heeft u tenminste één betalingsachterstand die u niet zelfstandig binnen 12 maanden kunt oplossen? 5 Heeft u een betalingsachterstand waarvoor u hulp hebt gevraagd bij hulpverleningsinstanties? Volgens het NIBUD zijn de risicovol als er meer dan drie schuldeisers zijn, als een betalingsachterstand twaalf maanden of langer heeft geduurd, als een betalingsachterstand groter is dan duizend euro of als men tenminste één van de betalingsachterstanden niet zelfstandig binnen twaalf maanden kan oplossen. De worden problematisch als twee of meer van bovenstaande situaties gelden. In dit onderzoek is uitgegaan van risicovolle : personen die tenminste op één van de vragen positief hebben geantwoord worden vergeleken met personen die op geen van de vragen positief hebben geantwoord. De volgende uitkomstvariabelen zijn meegenomen in de analyse: Leefstijlfactoren Onder leefstijlfactoren vallen roken (wel/niet), alcoholconsumptie, binge drinken en lichamelijke activiteit en voeding. Voor het voldoen aan de norm verantwoordelijke alcoholconsumptie (wel/niet) is de norm maximaal 21 glazen (mannen) of maximaal 14 glazen (vrouwen) per week aangehouden. 35 De norm voor binge drinken (wel/niet) is minimaal een keer in de week zes (mannen) of vier (vrouwen) glazen binnen een kort tijdsbestek op een dag drinken. 36 Voor lichamelijke activiteit is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (beweegnorm) aangehouden (voldoet wel/voldoet niet). 37 Voor volwassenen is deze norm tenminste een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op minimaal vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week. De score is berekend aan de hand van de SQUASH vragenlijst. 38 Voor gezonde voeding is gebruik gemaakt van de aanbevelingen zoals beschreven in de landelijke standaarden van het project Lokale en Nationale Volksgezondheid (GGD Nederland). 32 Het gaat om de volgende drie aanbevelingen (voldoet wel/voldoet niet): 200 gram groente per dag, twee stuks fruit per dag (waarvan maximaal een glas sap) 39 en vaker dan vijf keer per week ontbijten. 40 Psychosociale factoren Onder psychosociale factoren vallen eenzaamheid, persoonlijke competentie, angst/depressie, psychisch welbevinden en het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen (wel/niet). Eenzaamheid is gemeten met de gemisintensiteitsschaal van De Jong-Gierveld en Kamphuis. 41 De vragenlijst bestaat uit elf items met drie antwoordmogelijkheden: Ja, Min of meer, Nee. De eenzaamheidsscore varieert van 0 (geen eenzaamheid) tot 11 (ernstige eenzaamheid). Voorbeelden zijn: Ik mis een echt goede vriend of vriendin of Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel. De score op de eenzaamheidsschaal wordt in 4 klassen ingedeeld: niet eenzaam (0-2), matig eenzaam (3-8), ernstig eenzaam (9-10) en zeer ernstig eenzaam (11). De laatste drie klassen worden samengevoegd tot de groep eenzamen (3-11). Persoonlijke competentie is gemeten met een lijst ontwikkeld door Hortulanus, Machielse en Meeuwesen. 32 De vragenlijst omvat drie aspecten: zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen en sociale vaardigheden. De score loopt van 0 (zeer incompetent) tot 17 (zeer competent) en is berekend aan de hand van 17 stellingen (ja/nee). Voorbeelden zijn: Ik ben tevreden met mezelf of Ik vind het moeilijk om mensen te vertrouwen. Persoonlijke competentie is gedichotomiseerd in incompetent (0-6) versus competent (7-17). The Kessler Psychological Distress Scale (K10) 42 is gebruikt om mate van angst- en depressiviteit vast te stellen. De vragenlijst bestaat uit 10 items met vragen over hoe de participant zich de afgelopen maand voelde. Bijvoorbeeld: Hoe vaak voelde u zich hopeloos? of Hoe vaak had u het gevoel dat alles veel moeite kostte?. Bij elk item staan zes antwoordcategorieën (variërend van altijd tot nooit ). De score loopt van 10 (niet angstig/depressief) tot 50 (angstig/depressief). Aan de hand van de uitkomsten van de K10 kan bepaald worden hoeveel risico (hoog (30-50), matig (16-29), weinig of geen (10-16)) iemand heeft op een depressie. De score is gedichotomiseerd in wel risico (30-50) versus geen risico (10-29). Psychisch welbevinden is gemeten met de Mental Health Inventory 5 schaal (MHI-5l). Dit is een deelschaal van de Short Format-36 (SF-36), waarin de fysieke en psychische gezondheid via negen deelschalen wordt gemeten. 44 De deelschaal bestaat uit vijf items met zes antwoordcategorieën (variërend van altijd tot nooit ). De score loopt van 0 (psychisch ongezond) tot 100 (psychisch gezond). Voorbeelden van vragen over hoe de participant zich de afgelopen vier weken voelde: Was u een gelukkig mens? of Was u erg zenuwachtig? Aan de hand van de uitkomsten van de MHI-5l kan de psychische gezondheid bepaald worden: ernstig ongezond (0-32), matig ongezond (33-44), licht ongezond (45-60) en psychisch gezond (61-100). Ook deze score is gedichotomiseerd in psychisch ongezond (0-44) versus psychisch gezond (44-100). Gezondheidsfactoren Onder gezondheid vallen algemeen ervaren gezondheid (uitstekend/(heel) goed versus matig/slecht), aanwezigheid van chronische ziekten en beperkingen door emotionele of lichamelijke gezondheid en BMI (gewicht/ lengte 2,inkg/m 2 ). De participanten is gevraagd of zij de afgelopen 12 maanden last hebben gehad van 18 verschillende ziekten/aandoeningen (ja, door arts vastgesteld / ja, niet door arts vastgesteld versus nee). Tevens is gevraagd of ze beperkingen hadden door emotionele/lichamelijke gezondheid bij het uitvoeren van dagelijkse betsg jaargang 89 / 2011 nummer 1 Verschillen in leefstijl en gezondheid tussen mensen met en zonder - pagina 45 /

4 zigheden in de afgelopen vier weken. Deze vragen komen uit de SF Statistische analyse Alle analyses zijn uitgevoerd met SPSS 17.0 voor Windows. Missende waarden zijn niet meegenomen in de analyses. Als een respondent missende waarden had op een vraag, is voor die respondent alleen deze vraag niet meegenomen, de overige waarden van de respondent zijn wel meegenomen. Resultaten zijn getoetst bij een significantie van a <0,05. Met behulp van de X 2 -toets zijn verschillen in gezondheidskenmerken tussen wel en geen risicovolle getoetst. Met behulp van lineaire regressie is gekeken naar de relaties tussen leefstijl, psychosociale- en lichamelijke gezondheid en het hebben van risicovolle. De onafhankelijke variabele is risicovolle en als afhankelijke variabele zijn variabelen voor leefstijl, psychosociale en lichamelijke gezondheid. Hier is een interactieterm aan toegevoegd om te kijken of sociaal economische status een effectmodificator is. Dit was het geval. Vervolgens zijn de analyses apart gedaan voor hoge en lage SES-groep. 45 Na de ongecorrigeerde analyses voor de twee SES-groepen is in de analyses telkens gecorrigeerd voor de demografische factoren: inkomen, etniciteit, leeftijd, werksituatie, burgerlijke staat en geslacht. In de resultaten zijn de uitkomsten van de lineaire regressie als verschilscores gepresenteerd. Resultaten Beschrijving totale populatie van de Volwassenenmonitor De sociaaldemografische kenmerken van de totale populatie van de Volwassenenmonitor staan beschreven in Tabel 1. Van de totale populatie (n=11128) behoort 30,2% tot de lage SES-groep en 69,8% tot de hoge SESgroep. Daarnaast behoort binnen de lage SES-groep 9,7% tot de groep met financiële problemen en binnen de hoge SES-groep is dit 6,5%. De lineaire regressie analyses hebben betrekking op participanten uit de lage en hoge SES-groep. Gekeken is naar de invloed van risicovolle op leefstijl, psychosociale en lichamelijke gezondheid. Omdat voor bijna alle gezondheidsmaten een significant interactie-effect gevonden is tussen SES en risicovolle zijn gestratificeerde analyses naar SES uitgevoerd. In Tabel 2 en Tabel 3 staan de resultaten van de lineaire regressieanalyse. Hierin zijn voor de lage en hoge SESgroep de percentages en (gecorrigeerde) verschilpercentages voor leefstijl, psychosociale en lichamelijke gezondheidsfactoren tussen de groep met en zonder risicovolle te zien. Per variabele is telkens gecorrigeerd voor inkomen, etniciteit, leeftijd, werksituatie, burgerlijke staat en geslacht. In de lage SES-groep blijken, ook na correctie, personen met risicovolle 5-20% hoger te scoren op alle factoren, dan personen zonder risicovolle. Een uitzondering vormt het eten van te weinig groente: Hierin zijn geen verschillen tussen de groepen met of Tabel 1 Overzicht totale populatie Volwassenenmonitor, opgesplitst naar personen met hoge en lage SES en daarbinnen met en zonder risicovolle Demografische factoren Totale populatie Hoge SES (noot d) Lage SES (noot d) Geen risicovolle (noot e) Wel risicovolle (noot e) Geen risicovolle (noot e) Wel risicovolle (noot e) N (noot c) Geslacht (%) % vrouw 57,3 55,4 55,7 60,7 61,0 Leeftijd* leeftijd in jaren (SD) 44,7 (12,1) 42.9 (11,9) 41,4 (11,0) 49,3 (11,4) 43,8 (11,1) Burgerlijke staat (%)* gehuwd/geregistreerd partnerschap samenwonend ongehuwd/nooit gehuwd geweest gescheiden/gescheiden levend weduwe/weduwenaar Etniciteit (%)* Werksituatie (%)* Huishoudsamenstelling (%) Huishoudelijk inkomen (%)* autochtoon allochtoon: - westers - niet westers arbeidsongeschikt werkloos in de bijstand (vervroegd) pensioen studerend huisvrouw/huisman werkend alleenstaand alleenstaand met kinderen met partner met partner en kinderen overig < b b 1700 Onbekend *p<0,001, **p<0,01, ***p<0,05 66,9 12,8 13,4 5,5 1,5 89,2 5,1 5,7 3,8 1,2 0,7 5,3 3,3 8,3 77,3 8,6 3,8 31,8 47,3 8,4 23,8 55,3 20,9 64,7 14,9 14,4 4,9 1,0 90,8 3,2 6,1 2,4 1,2 0,3 4,5 4,1 4,9 82,7 8,5 3,8 39,1 47,5 8,3 17,0 64,0 19,0 57,4 14,8 18,4 8,2 1,2 75,9 14,4 9,7 3,9 1,8 2,0 2,0 3,1 2,7 84,5 8,1 2,5 33,1 43,8 12,5 35,0 52,2 12,8 75,0 7,9 9,6 5,4 2,1 91,1 5,8 4,1 6,0 1,2 0,9 7,9 1,4 16,6 66,1 8,8 4,4 31,0 47,5 8,3 33,6 39,8 26,6 58,7 10,7 14,8 12,9 2,8 74,1 19,2 6,6 11,7 2,2 5,7 2,9 1,9 12,4 63,2 10,4 0,7 33,6 49,3 6,0 57,0 26,4 16,6 tsg jaargang 89 / 2011 nummer 1 Verschillen in leefstijl en gezondheid tussen mensen met en zonder - pagina 46 /

5 Tabel 2 Percentages van leefstijl-, psychosociale- en gezondheidsfactoren bij personen met en zonder risicovolle en ongecorrigeerde en gecorrigeerde verschillen in deze percentages (met 95% betrouwbaarheidsinval) binnen de groep met een lage SES. Geen risicovolle Risicovolle Verschil Gecorrigeerde verschil (noot f) Leefstijlfactoren roken (%) 26,3 41,8 15,5 (10,3-20,8) 11,9 (6,6-17,2) teveel drinken (%) 13,2 17,2 4,0 (-0,1-8,2) 5,0 (0,8-9,2) binge drinken (%) 11,3 17,8 6,5 (2,5-10,5) 6,4 (2,4-10,5) te weinig bewegen (%) 31,7 40,0 8,3 (2,8-13,8) 6,9 (1,3-12,6) slecht ontbijten (%) 14,4 34,3 19,9 (15,6-24,2) 14,5 (10,2-18,8) te weinig fruit (%) 68,8 85,4 16,6 (11,3-22,0) 12,3 (7,0-17,6) te weinig groente (%) 72,2 72,2 0,0 (-5,4-5,5) 0,3 (-5,2-5,9) Psychosociale factoren eenzaam (%) 37,5 64,5 27,0 (21,3 32,8) 21,4 (15,6-27,2) weinig competentievaardigheden (%) 13,4 31,7 18,3 (11,9-24,8) 15,8 (9,1-22,5) angstig/depressief (%) 4,5 18,2 13,7 (11,0-16,4) 10,7 (7,9-13,4) psychisch onwel (%) 4,0 12,0 8,0 (5,5-10,5) 5,4 (2,9-7,9) gebruik slaap- en kalmeringsmiddelen (%) 7,5 13,8 6,3 (3,1-9,5) 6,0 (2,8-9,3) Gezondheidsfactoren minder goede ervaren gezondheid (%) 12,5 26,7 14,2 (10,0-18,3) 11,5 (7,3-15,7) chronische ziekte (%) 56,7 62,0 5,3 (-0,5-11,2) 7,9 (2,1-13,7) lichamelijke beperking (%) 17,2 30,3 13,1 (8,5 17,7) 11,4 (6,7-16,1) Emotionele beperking (%) 7,4 18,3 10,9 (7,6-14,2) 7,9 (4,6-11,2) ernstig overgewicht (%) 13,4 18,5 5,1 (1,0-9,2) 4,8 (0,6-9,0) Tabel 3 Percentages van leefstijl-, psychosociale- en gezondheidsfactoren bij personen met en zonder risicovolle en ongecorrigeerde en gecorrigeerde verschillen in deze percentages (met 95% betrouwbaarheidsinval) binnen de groep met een hoge SES. Geen risicovolle Risicovolle Schulden Verschil Gecorrigeerde verschil (noot f) Leefstijlfactoren roken (%) 17,3 25,9 8,6 (5,0-12,1) 6,3 (2,8-9,8) teveel drinken (%) 10,2 12,3 2,1 (-0,8-4,9) 2,5 (-0,4-5,4) binge drinken (%) 8,7 10,6 1,9 (-0,8-4,7) 1,9 (-0,9-4,6) te weinig bewegen (%) 38,2 41,6 3,4 (-1,1-7,9) 3,6 (-0,9-8,1) slecht ontbijten (%) 9,0 18,8 9,8 (7,1-12,6) 7,7 (5,0-10,5) te weinig fruit (%) 71,2 72,6 1,4 (-2,8-5,6) 0,1 (-4,0-4,3) te weinig groente (%) 66,0 67,2 1,2 (-3,3-5,7) 1,8 (-2,6-6,2) Psychosociale factoren eenzaam (%) 31,0 43,5 12,5 (8,1-16,8) 9,8 (5,5-14,1) weinig competentievaardigheden (%) 12,7 15,2 2,5 (-3,5-8,4) -0,5 (-6,6-5,7) angstig/depressief (%) 2,3 8,4 6,1 (4,6-7,6) 5,2 (3,7-6,7) psychisch onwel (%) 1,9 6,5 4,6 (3,2-5,9) 3,9 (2,5-5,2) gebruik slaap- en kalmeringsmiddelen (%) 3,4 4,8 1,4 (-0,3-3,1) 1,2 (-0,5-2,9) Gezondheidsfactoren minder goede ervaren gezondheid (%) 6,2 12,4 6,2 (3,9-8,6) 4,9 (2,6-7,3) chronische ziekte (%) 44,3 51,7 7,4 (2,8-12,1) 7,3 (2,8 11,9) lichamelijke beperking (%) 12,6 15,4 2,8 (-0,3-5,9) 2,0 (-1,1 5,1) Emotionele beperking (%) 5,5 16,9 11,4 (9,2-13,7) 10,0 (7,9-12,2) ernstig overgewicht (%) 6,6 10,6 4,0 (1,7-6,4) 4,1 (1,7-6,5) zonder risicovolle te zien. Er is echter wel een verschil tussen de hoge en lage SES groep: 72% (95%BI 70,4%-73.4%) versus 66% (95% BI: 64,9% - 67,2%). In de hoge SES-groep worden verschillen gevonden voor roken, ontbijten, eenzaamheid, angst/depressie, psychisch welzijn, ervaren gezondheid, chronische ziekten, emotionele beperking en ernstig overgewicht. Deze verschillen zijn kleiner (range: 4% - 10%) dan bij de groep met een lage SES. Een uitzondering hierop vormen de verschillen voor emotionele beperking. Binnen de hoge SES-groep is het verschil tussen mensen met en zonder risicovolle groter dan binnen de lage SES-groep, namelijk 10% (95% BI: 7,9%-12,2%) versus 7,9% (95% BI: 4,6%-11,2%). Discussie Doel van dit onderzoek was om te kijken naar belangrijke verschillen in leefstijl, psychosociale en lichamelijke gezondheid tussen mensen met en zonder risicovolle binnen de hoge en lage SES-groep. Hiermee kan in kaart worden gebracht in hoeverre mensen met financiële problemen een eventuele specifieke doelgroep vormen binnen de SES-groepen voor (gezondheids)interventies. De groep met risicovolle scoort slechter op de variabelen voor leefstijl-, psychosociale-, en gezondheidsfactoren dan de groep zonder risicovolle. Opvallend is dat binnen de lage SES groep bij leefstijlfactoren grote verschillen te zien zijn tussen de groepen met en zonder risicovolle. Dit is in veel mindere mate te zien binnen de hoge SES-groep. Daarnaast scoren mensen met lage SES en risicovolle slechter op de variabelen voor psychosociale- en gezondheidsfactoren dan mensen met een hoge SES en risicovolle. Uit de analyses blijkt dat mensen met risicovolle en een lage SES een extra risicofactor hebben voor een slechtere gezondheid. Het betreft echter een cross-sectionele studie en daarom kunnen we uit deze tsg jaargang 89 / 2011 nummer 1 Verschillen in leefstijl en gezondheid tussen mensen met en zonder - pagina 47 /

6 gegevens niet concluderen of de negatievere scores op leefstijl en gezondheid een gevolg of een oorzaak zijn van de bestaande financiële problemen. Vergelijking met de literatuur Onze resultaten, waaruit blijkt dat risicovolle vaker voorkomen binnen de lage SES-groep, komen overeen met de literatuur. 27 Ook scoort deze groep lager op leefstijl-, psychosociale- en gezondheidsfactoren. Binnen de lage SES-groep scoort de groep met risicovolle slechter op zes van de zeven onderzochte leefstijlfactoren, dit in overeenstemming met de literatuur. 9,27 Opmerkelijk is dat het voldoen aan de groentenorm in deze studie niet geassocieerd is met het hebben van risicovolle, maar wel met het hebben van een lage SES. Dit laatste verband is in eerder onderzoek ook gevonden. 46 Mogelijk is het voldoen aan de groentenorm alleen geassocieerd met SES en niet met financiële problemen. In overeenstemming met de literatuur 3-6,27 scoorden mensen met risicovolle ongeacht inkomen, etniciteit, leeftijd, werksituatie, burgerlijke staat en geslacht slechter op alle psychosociale factoren. Ook beoordeelden zij hun gezondheid als slechter. 7,30 Uit de literatuur blijkt dat mensen met risicovolle meer chronische aandoeningen hebben. 27 Deze associatie is ook in ons onderzoek gevonden. Vergeleken met lichamelijke gezondheid blijkt psychosociale gezondheid sterker geassocieerd te zijn met het hebben van risicovolle binnen de hoge en lage SES-groepen. 27 Opmerkelijk is hierbij dat de gecorrigeerde verschilscores voor emotionele beperking hoger zijn bij mensen met een hoge SES dan bij mensen met een lage SES. Een verklaring hiervoor kan zijn dat in de hoge SES-groep voornamelijk psychosociale factoren een probleem vormen voor mensen met terwijl in de lage SES-groep zowel lichamelijke als psychische problemen een rol spelen. Methodologische consideraties In dit onderzoek is gekeken of het hebben van risicovolle binnen de SES-groepen een extra risico voor verschillende gezondheidsfactoren vormt. Echter, aan dit onderzoek kleven een aantal beperkingen. Ten eerste is uitgegaan van opleidingsniveau als indicator voor SES. Hiervoor is gekozen, omdat het een hoge betrouwbaarheid en validiteit heeft, het makkelijk te meten en te gebruiken is, beschikbaar is voor zowel mannen als vrouwen en stabiel is tijdens het volwassen leven. Een nadeel is echter dat door de algemene stijging van het onderwijspeil in de afgelopen eeuw een sterk cohorteffect is ontstaan. Hierdoor zijn personen die onlangs hun opleidingen hebben afgerond gemiddeld hoger opgeleid dan ouderen. 13,47 Een ander nadeel is dat SES niet alleen gevormd wordt door opleidingsniveau, maar ook door beroepsklasse en inkomen. Huishoudelijk inkomen is in dit onderzoek wel meegenomen maar is niet als indicator voor SES gebruikt omdat de categorie onbekend te groot was. Opleidingsniveau is verdeeld in twee groepen (laag en hoog) in plaats van vier groepen om de power te vergroten en omdat tussen deze twee groepen het grootste verschil werd verwacht. Het is echter een grove indeling. Een andere overweging is dat gekozen is voor risicovolle en niet voor problematische. 34 Een reden hiervoor is dat we in dit onderzoek de hele groep met financiële problemen hebben willen bestuderen en niet slechts een subgroep hiervan. Tenslotte is een schriftelijke en digitale enquête gebruikt om de onderzoeksgegevens te verzamelen. De respons van deze enquête was 44%, wat vergeleken met enquêtes van andere GGD en acceptabel is. Er is geen non-respons onderzoek verricht. Uit non-respons onderzoek van andere GGD en komt naar voren dat mannen, allochtonen, lager opgeleiden en mensen met een slechte ervaren gezondheid minder vaak meedoen met GGD-enquêtes. 48 Daarnaast kunnen de vragen over financiële confronterend zijn, waardoor mensen sociaal wenselijk antwoorden. Zo kan in deze studie een onderschatting van het aantal mensen met en gezondheidsproblemen zijn ontstaan of vertekening van de resultaten. Binnen de groep mensen met risicovolle zouden minder mensen hebben meegedaan die gezondheidsproblemen hebben dan binnen de groep zonder risicovolle. Hiervoor kan niet gecorrigeerd worden. In dit onderzoek is wel gecorrigeerd voor inkomen, etniciteit, leeftijd, geslacht, werksituatie en burgerlijke staat. De variabele inkomen had echter veel missings. Het is daarom de vraag of in dit onderzoek voldoende is gecorrigeerd voor relevante confounders. Aanbevelingen De grote verschillen binnen SES-groepen tussen de mensen met en zonder financiële problemen maakt dat de groep met risicovolle een belangrijke (aparte) doelgroep vormt voor gezondheidspromotie activiteiten. Binnen de lage SES-groep zijn deze verschillen groter dan binnen de hoge SES-groep. Uit deze studie is gebleken dat financiële problemen (materiële factor) een versterkend effect hebben op leefstijl, psychosociale en lichamelijke gezondheid bij mensen met een lage SES. De ongelijke verdeling van materiële factoren blijkt een belangrijke determinant te zijn voor verschillen in gezondheid tussen verschillende bevolkingsgroepen. 49 De commissie Sociaaleconomische Gezondheidsverschillen (SEGV) heeft een aantal jaren geleden aan de overheid het advies gegeven zich meer te focussen op deze ongelijke verdeling. Uit dit onderzoek komt naar voren dat gezondheidsbevorderende activiteiten van de GGD zich meer dienen te richten op mensen met een lage SES en financiële problemen in plaats van alleen op mensen met een lage SES. Een deel van deze groep zou bereikt kunnen worden via schuldhulpverleners en kredietbanken. Dit geldt echter niet voor de gehele lage SES-groep met risicovolle, aangezien deze mensen nog niet met schuldhulpverleners in contact hoeven te zijn geweest. Met schuldhulpverleners en kredietbanken kan een integraal hulpverleningsplan opgesteld worden waarin verschillende aspecten worden opgenomen zoals schuldregeling, budgetbegeleiding, budgetbeheer, maar ook psychosociale hulpverlening en gezondheidsbevordetsg jaargang 89 / 2011 nummer 1 Verschillen in leefstijl en gezondheid tussen mensen met en zonder - pagina 48 /

7 rende activiteiten, naar voorbeeld van de GGD Zuidelijk Zuid-Limburg. 50 Hiervoor dienen ze wel aangemeld te zijn bij de schuldhulpverlening, wat bevorderd kan worden vanuit de gemeente. Er dient nog meer onderzoek naar dit onderwerp te worden gedaan, bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van gezondheidsproblemen door de economische crisis. Noten a De studie naar Gezondheid en Levensomstandigheden Bevolking Eindhoven en omgeving. b De GGD Midden-Nederland werkt voor 28 gemeenten in de provincie Utrecht. Dit zijn de gemeenten Abcoude, Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Houten, Leusden, Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Soest, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. c Door missende waardes kan de totale N licht afwijken. d Lage SES is gedefinieerd als geen opleiding, LO, LBO & MAVO. Hoge SES is gedefinieerd als MBO, HAVO, VWO, HBO & WO. e Geen risicovolle : nee geantwoord op alle vier vragen over betalingsachterstanden, wel risicovolle problemen: minimaal één keer ja geantwoord. f Gecorrigeerd voor inkomen, etniciteit, leeftijd, werksituatie, burgerlijke staat en geslacht. Abstract Differences in health characteristics between people with and without financial problems Background: Compared with higher socioeconomic groups, lower socioeconomic groups have a poorer health status. Adverse material circumstances can strengthen this effect. Goal: Investigating the differences in lifestyle and psychosocial and physical health factors between people with or without financial problems within different socioeconomic groups. Method: Cross-sectional data of the Municipal Health Service (GGD) Midden-Nederland collected from year-old adults during 2008 were used. Socioeconomic status was measured by education. Self-reported late payments were used to define financial problems. The tested health characteristics are variables for lifestyle and psychosocial and physical factors. Linear regression was used to test the relation between these determinants and whether the participants had financial problems within low and high socioeconomic groups. In additional analysis a correction was made for demographic determinants and income. Results: People with financial problems reported poorer (psychological) health than people without financial problems and they had an unhealthy lifestyle. In the low socioeconomic group, having financial problems is strongly related to an unhealthy lifestyle, loneliness, poor psychological health and physical or emotional disabilities. These relations are stronger in the low socioeconomic group than in the high socioeconomic group. Conclusion: People with financial problems scored less well on variables for lifestyle and psychosocial and physical factors than people without financial problems. This effect is stronger in the low socioeconomic group. Psychosocial help and health promotion, including financial advice, could be offered to this group through social services departments. Keywords: socioeconomic group, debt, financial problems, health Literatuur 1. Mackenbach JP. Socio-economic health differences in The Netherlands: a review of recent empirical findings. Soc Sci Med 1992;34: Mackenbach JP, Stronks K. The development of a strategy for tackling health inequalities in the Netherlands. Int J Equity Health 2004;3: Araya R, Lewis G, Rojas G, Fritsch R. Education and income: which is more important for mental health? J Epidemiol Commun Health 2003;57: Holzer CE, Shea BM, Swanson JW. The increased risk for specific psychiatric disorders among persons of low socio-economic status. Am J Soc Psychiatry 1986;6: Muntaner C, Eaton W, Miech R, O Campo P. Socioeconomic position and major mental disorders. Epidemiol Rev 2004;26: Weich S, Lewis G. Material standard of living, social class and the prevalence of common mental disorders. J Epidemiol Commun Health 1998;52: Mackenbach JP, Stirbu I, Roskam AJ et al. Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries. N Engl J Med 2008;358: Kunst AE, Geurts JJ, Van den Berg J. Inequalities in self reported health. International variation in socioeconomic. J Epidemiol Community Health 1995;49: Van Lenthe FJ, Schrijvers CTM, Droomers M et al. Investigating explanations of socio-economic inequalities in health, The Dutch GLOBE study. Eur J Public Health 2004;14: Mackenback JP, Kunst AE, Cavelaars AEJM, Groenhof FMA, Geurts JM. Socioeconomic inequalities in morbidity and mortality in western Europe. Lancet 1997;349: Singh GK, Siahpush M. Widening socioeconomic inequalities in US life expectancy, Int J Epidemiol 2006;35: Stronks K, Machenbach JP. Evaluating the effect of policies and interventions to address inequalities in health: lessons from a Dutch programme. Eur J Public Health 2006;16: Herten LM van, Oudshoorn K, Mulder YM et al. Gezonde levensverwachting naar sociaal economische status. Leiden: TNO Lucht F van der, Verweij A. Sociaaleconomische gezondheidsverschillen samengevat. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM Stronks K, Van de Mheen H, Looman CWN, Mackenbach JP.Behavioural and structural factors in the explanation of socio-economic inequalities in health: an empirical analysis. Soc Health Illn 1996;18: Van Lenthe FJ, Gevers E, Joung IM, Bosma H, Mackenbach JP. Material and behavioral factors in the explanation of educational differences in incidence of acute myocardial infarction: the Globe study. Ann Epidemiol 2002;12: Schrijvers CT, Stronks K, Van de Mheen HD, Mackenbach JP. Explaining educational differences in mortality: the role of tsg jaargang 89 / 2011 nummer 1 Verschillen in leefstijl en gezondheid tussen mensen met en zonder - pagina 49 /

8 behavioral and material factors. Am J Public Health 1999;89: Stronks K, Hulshof J. De kloof verkleinen: theorie en praktijk van de strijd tegen sociaal-economische gezondheidsverschillen. Assen: Van Gorcum, Van Oort FVA, Van Lenthe FJ, Mackenbach JP. Material, psychosocial, and behavioural factors in the explanation of educational inequalities in mortality in the Netherlands. J Epidemiol Community Health 2005;59: Stronks K, Van de Mheen HD, Looman CWN, Mackenbach JP.Cultural, Material, and Psychosocial Correlates of the Socioeconomic Gradient in Smoking Behavior among Adults. Prev Med 1997;26: Droomers M, Schrijvers CTM, Van de Mheen HD, Mackenbach JP. Educational differences in leisure-time physical inactivity: a descriptive and explanatory study. Soc Sci Med 1998;47: Droomers M, Schrijvers CTM, Stronks K, Van de Mheen HD, Mackenbach JP. Educational differences in excessive alcohol consumption: the role of psychosocial and material stressors. Prev Med 1999;29: Kamphuis CB, Van Lenthe FJ, Giskes K et al. Socioeconomic status, environmental and individual factors, and sports participation. Med Sci Sports Exerc : Balmer N, Pleasence P, Buck A, Walker H. Worried sick: the experience of debt problems and their relationship with health, illness and disability. Social Policy and Society 2006;5: Hendrix WJ, Steel RP, Shultz SA. Jobstress and life stress: Their causes and consequences. J Soc Behav Pers 1987;2: Nettleton S, Burrows R. Mortgage debt, insecure home ownership and health: an exploratory analysis. Sociol Health Illn 1998;20: Terpstra N, Tielen H. Schulden: wie heeft ze (niet)? Kenmerken van mensen met in Zuid-Holland Noord. Leiden: GGD Hollands Midden, Vallins O. When debt becomes a problem: A literature study. Wellington: Strategic Social Policy Group, Ministery of Social Development, Drentea P, Lavrakas PJ. Over the limit: the association among health, race and Debt. Soc Sci Med 2000;50: Paap E, Tielen H, Dijk A van, Laar A van de, Paijmans I. Rondkomen en (19-94 jaar). Leiden: GGD Hollands Midden, Droomers M, Schrijvers CTM, Mackenbach JP. Educational level and decreases in leisure time physical activity: predictors from the longitudinal GLOBE study. J Epidemiol Commun Health 2001;55: RIVM, GGD Nederland & Actiz, Lokale en nationale monitor Volksgezondheid. Via: volksindicatoren.aspx 33. Berkel-van Schaik AB van, Tax B. Naar een standaard operationalisatie van sociaaleconomische status voor epidemiologisch en sociaal-medisch onderzoek. Rijswijk: Ministerievan WVC, Nationaal instituut voor budget begeleiding (NIBUD). Financiële problemen, wat zijn dat eigenlijk?. Via: professionals/financiele-problemen/achtergrondinformatie.html 35. Het Gezondheidsinstituut NIGZ. Feiten over alcohol. Februari Trimbos instituut. Veel in korte tijd., Via: 37. Kemper HGC, Ooijendijk WTM, Stiggelbout M. Consensus over de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen. Tijdschr Gezondheidwet 2000;78: Wendel-Vos W, Schuit J, Vliet L. Verkorte SQUASH. Centrum voor Preventie en Zorgonderzoek. Bilthoven: RIVM, Voedingscentrum, Groente en fruit, 17 juli Via: groente-en-fruit.aspx?highlight=groente+en+fruit. 40. Voedingscentrum, Het ontbijt, 8 juli Via: maaltijdmomenten/het-ontbijt.aspx?highlight=ontbijt. 41. Jong-Gierveld J de, Kamphuis FH. The development of a Raschtype loneliness-scale. Applied Psychological Measurement, 1985;9: Kessler RC, Andrews G, Colpe LJ et al. Short screening scales to monitor population prevalences and trends in non-specific psychological distress. Psychol Med 2002;32: Hortulanus RP, Machielse A, Meeuwesen L. Sociaal isolement: een studie over sociale contacten en sociaal isolement in Nederland. s-gravenhage: Elsevier Overheid, Ware JE, Kosinski M, Keller S.D. SF-12: How to score the SF-12 physical and mental health summary scales (second edition). Boston: The Health Institute, New England Medical Center, Twisk, J. Inleiding in de toegepaste biostatistiek.maarssen: Elsevier, Boer E de, Mathijssen JJP, Smulders GMJ. Voed je goed, voel je goed. Voedingsgewoonten in Midden-Brabant. s-hertogenbosch: GGD Hart voor Brabant, Liberatos P, Link BG, Kelsey JL. The measurement of social class in epidemiology. Epidemiol Rev 1988;10: Oude Groeniger I, Oord-Jansen S vab, Timmerman-Kok S. Nonresponsonderzoek, Resultaten van een onderzoek bij non-respondenten van het volwassenenonderzoek 2008 in de regio Gelre-IJssel. GGD Gelre-IJssel, Droomers M, Limburg LCM, Westert GP. Het terugdringen van sociaal-economische verschillen in gezondheid tussen 2000 en Inhoud en organisatie van de SEGV-monitor. Bilthoven: RIVM, Steenbakkers, M. Arm en toch gezond. Gezondheidsbevordering en schuldhulpverlening gaan in Maastricht hand in hand. GGD Zuidelijk Zuid-Limburg, Correspondentieadres M.P. van Rijnsoever, Afdeling Gezondheidsbevordering, beleidsadvisering en epidemiologie, GGD Midden- Nederland, De Dreef 5, Zeist, tel: , tsg jaargang 89 / 2011 nummer 1 Verschillen in leefstijl en gezondheid tussen mensen met en zonder - pagina 50 /

Gezondheidsbeleving van werklozen: Wat is bekend en wat zijn witte vlekken?

Gezondheidsbeleving van werklozen: Wat is bekend en wat zijn witte vlekken? Gezondheidsbeleving van werklozen: Wat is bekend en wat zijn witte vlekken? Dr M. Schuring Dr F.A. Reijenga Drs B. Carlier Prof Dr A. Burdorf 1 Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, Rotterdam

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen

Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen Rapport 255001003/2010 V. Bos D.M. de Jongh T.G.W.M. Paulussen Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD en en scholen RIVM-rapport 255001003/2010

Nadere informatie

Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefs6jl bij adolescenten en mogelijkheden voor interven6es

Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefs6jl bij adolescenten en mogelijkheden voor interven6es Stabiliteit en verandering van psychosociale gezondheid en leefs6jl bij adolescenten en mogelijkheden voor interven6es Bouwstenen voor het Extra Contactmoment Adolescenten Stabiliteit en verandering van

Nadere informatie

Digitaal de eenzaamheid te lijf Kwantitatieve evaluatie van een Nederlands experiment om met ICT uit eenzaamheid te geraken

Digitaal de eenzaamheid te lijf Kwantitatieve evaluatie van een Nederlands experiment om met ICT uit eenzaamheid te geraken Digitaal de eenzaamheid te lijf Kwantitatieve evaluatie van een Nederlands experiment om met ICT uit eenzaamheid te geraken Dr C.M. (Tineke) Fokkema a & Prof. dr C.P.M. (Kees) Knipscheer b a Nederlands

Nadere informatie

Bij Bosshardt. Een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. en het Leger des Heils

Bij Bosshardt. Een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. en het Leger des Heils Bij Bosshardt Een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Leger des Heils Inhoudsopgave Inleiding Hoofdconclusie 1. Bij Bosshardt 2. De bezoekers van Bij Bosshardt 3 Eenzaamheid en sociale

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 P.H.M. van Baal R. Heijink R.T. Hoogenveen J.J. Polder www.kostenvanziekten.nl kostenvanziekten@rivm.nl

Nadere informatie

Gezond en wel met een beperking. Werkdocument 122

Gezond en wel met een beperking. Werkdocument 122 Gezond en wel met een beperking Werkdocument 122 Gezond en wel met een beperking Ervaren kwaliteit van leven en functioneren van mensen met langdurige lichamelijke beperkingen Crétien van Campen (red.)

Nadere informatie

Klachten van het bewegingsapparaat in de Nederlandse bevolking prevalenties, consequenties en risicogroepen. HSJ Picavet, HWV van Gils, JSAG Schouten

Klachten van het bewegingsapparaat in de Nederlandse bevolking prevalenties, consequenties en risicogroepen. HSJ Picavet, HWV van Gils, JSAG Schouten research for man and environment RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT In samenwerking met RIVM rapport 266807 002 Klachten van het bewegingsapparaat

Nadere informatie

Trendrapport. Bewegen en Gezondheid 2010/2011. Onder redactie van: V.H. Hildebrandt C.M. Bernaards J.H. Stubbe

Trendrapport. Bewegen en Gezondheid 2010/2011. Onder redactie van: V.H. Hildebrandt C.M. Bernaards J.H. Stubbe Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011 Onder redactie van: V.H. Hildebrandt C.M. Bernaards J.H. Stubbe TNO Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden ISBN-nummer 978-90-5986-416-0 2013 TNO Onder

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Alcohol en Werk

Onderzoeksrapportage Alcohol en Werk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Onderzoeksrapportage Alcohol en Werk Drs. Merel Schutten Dr. Regina J.J.M. van den Eijnden Prof. Dr. Ronald A. Knibbe Februari, 2003 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao een empirische studie onder de beroepsbevolking van Curaçao Lianne Rückert Masterscriptie Criminologie November 28 Geneeskundige-

Nadere informatie

De sociale context van geluk: wat is belangrijk voor wie?

De sociale context van geluk: wat is belangrijk voor wie? Bevolkingstrends 2014 De sociale context van geluk: wat is belangrijk voor wie? Jacqueline van Beuningen Linda Moonen juni 2014 CBS Bevolkingstrends juni 2014 1 Mensen die regelmatig sociale contacten

Nadere informatie

Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België

Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België Oud word je niet alleen. Een enquête over eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen in België Colofon

Nadere informatie

Etnische verschillen in het gebruik van kraamzorg

Etnische verschillen in het gebruik van kraamzorg Public Health Etnische verschillen in het gebruik van kraamzorg Majda Lamkaddem, Anouk van der Straten, Marie-Louise Essink-Bot, Manon van Eijsden en Tanja Vrijkotte Doel Opzet Methode Resultaten Conclusie

Nadere informatie

Biefstuk komt niet van de kip

Biefstuk komt niet van de kip Biefstuk komt niet van de kip De rol van herkomst en gezondheid in de voedselkeuze van kinderen L.C. Jager M.A. de Winter G.M.L. Tacken S.M.A. van der Kroon-Horpestad Projectcode 31246 April 2008 Rapport

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

RIVM Briefrapport 131009001/2014 I. van der Heide J. Chevalier V. Bos

RIVM Briefrapport 131009001/2014 I. van der Heide J. Chevalier V. Bos Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs Inventarisatie van werkzame elementen van ouderbetrokkenheid en ouderbetrokkenheid in het Nederlandse interventie-aanbod RIVM Briefrapport 131009001/2014

Nadere informatie

RIVM rapport 260412001/2007. Overgewichtpreventie in het voortgezet onderwijs: het landelijke en regionale beeld

RIVM rapport 260412001/2007. Overgewichtpreventie in het voortgezet onderwijs: het landelijke en regionale beeld RIVM rapport 260412001/2007 Overgewichtpreventie in het voortgezet onderwijs: het landelijke en regionale beeld L. Middelbeek, L. Blokdijk, A.J. Schuit, G. Buijs, S.I. Rutz, H.J. Schilthuis, W.J.E. Bemelmans

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

COMPULSIEF GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA OP DE SMARTPHONE

COMPULSIEF GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA OP DE SMARTPHONE COMPULSIEF GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA OP DE SMARTPHONE Onderzoek naar de verbanden tussen compulsief sociale mediagebruik op de smartphone, impulsiviteit, depressieve klachten en schoolprestaties onder

Nadere informatie

prestatiebevorderende middelen bij fitnessbeoefenaars

prestatiebevorderende middelen bij fitnessbeoefenaars prestatiebevorderende middelen bij fitnessbeoefenaars prestatiebevorderende middelen bij fitnessbeoefenaars juni 2009 J.H. Stubbe (TNO Kwaliteit van Leven) A.M.J. Chorus (TNO Kwaliteit van Leven) L.E.

Nadere informatie

Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens uit lokale Gezondheidspeilingen

Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens uit lokale Gezondheidspeilingen Postprint Version 1.0 Journal website http://vb23.bsl.nl/frontend/index.asp?custom_product_id=1388-7491 Pubmed link DOI Validiteit van de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM): overeenstemming met populatiegegevens

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? De kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten Zorg voor euro

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk

Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk De integrale kosten per nieuwe hoofd-halstumorpatiënt, van diagnose van de primaire tumor tot 10 jaar follow-up, inclusief de kosten voor een eventuele recidiefbehandeling.

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent

Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent De bijdrage van het health literacy-perspectief aan patiëntenrechten NIGZ, 2006 Hans Saan Loes Singels Colofon Titel: Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent

Nadere informatie