Verschillen tussen uitzendondernemingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verschillen tussen uitzendondernemingen"

Transcriptie

1 Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013

2 ISBN : Rapportnummer : A Dit onderzoek is mede gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Panteia BV Panteia BV Bredewater 26 P.o. box CA Zoetermeer 2701 AA Zoetermeer The Netherlands Voor alle informatie over MKB en Ondernemerschap: De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Panteia/EIM. Panteia/EIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with Panteia/EIM. Quoting numbers or text in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be copied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of Panteia/EIM. Panteia/EIM does not accept responsibility for printing errors and/or other imperfections.

3 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Inleiding Achtergrond onderzoek Opzet van het onderzoek Leeswijzer 13 2 Klanten, dienstverleningspakket en uitzendkrachten Inleiding Omzet en aantal klanten Dienstverlening naast uitzenden Kenmerken van uitzendkrachten Bijdragen aan werkhervattingen Deelconclusies 20 3 Perceptie inleners Inleiding Gebruik en tevredenheid dienstverlening Keuzecriteria Deelconclusies 28 4 Bedrijfsvoering Inleiding Specialisatie en werkverdeling van personeel Kenmerken van uitzendondernemingen met meerdere vestigingen Scholing van uitzendkrachten Werving van uitzendkrachten Wetgeving en informatieverzameling Deelconclusies 36 5 Toekomstverwachtingen en ambities Inleiding Toekomstverwachtingen Groeiambitie Deelconclusies 45 Literatuurlijst 47 Bijlagen I Onderzoeksverantwoording 49 II Vragenlijst enquête vestigingen 51 III Vragenlijst enquête inleners 61 IV Gesproken respondenten 69 3

4

5 Samenvatting De uitzendbranche is een belangrijke branche in Nederland. De uitzendkrachten op de werkvloer vormen een belangrijk onderdeel van de banenmotor van het Nederlandse bedrijfsleven. Net als veel andere branches in Nederland kan de uitzendbranche getypeerd worden als een branche met veel MKB-bedrijven. Dit rapport gaat over de verschillen tussen kleine, middelgrote en grote uitzendondernemingen. De volgende vraag staat hierbij centraal: Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen kleine, middelgrote en grote uitzendondernemingen? Het gaat hierbij om de verschillen en overeenkomsten betreffende klanten, dienstverlening, uitzendkrachten, bedrijfsvoering, toekomstverwachting en ambities. Wanneer klein, middelgroot of groot? Voor het bepalen van de grootte van een uitzendonderneming is in deze studie gekozen voor drie dimensies: omzet, aantal vestigingen en aantal vaste medewerkers. Een uitzendonderneming is klein bij: minder dan 5 miljoen omzet; 1 vestiging; minder dan 10 vaste medewerkers. Een uitzendonderneming is middelgroot bij: 5 tot 50 miljoen omzet; 2 tot 15 vestigingen; 10 tot 100 vaste medewerkers. Een uitzendonderneming is groot bij: meer dan 50 miljoen omzet; 15 of meer vestigingen; 100 of meer vaste medewerkers. Hieronder meer over de gevonden verschillen en overeenkomsten. Klanten, dienstverlening en uitzendkrachten Kleine uitzendondernemingen zijn meer afhankelijk van een beperkter aantal klanten en een beperkter aantal diensten. Hierdoor zijn de klanten die zij hebben van groot belang. Deze afhankelijkheid is een kans (biedt maatwerkmogelijkheden), maar het is ook een risico (het wegvallen van een klant kan grote gevolgen hebben). Ook hebben kleine uitzendondernemingen meer uitzendkrachten geplaatst in een langere uitzendperiode. De verklaring hiervoor kan zijn dat de kleine uitzendonderneming een sterke binding en goed contact heeft met de uitzendkracht en met de inlener. 5

6 Perceptie van inleners Flexondernemers doen het goed in de ogen van opdrachtgevers, in vaktermen inleners genoemd. Gemiddeld geven inleners een 7,8 aan de dienstverlening van de uitzendonderneming waar zij mee samenwerken. De kleine inleners geven een hoger cijfer (7,9) dan de grote (7,6). Inleners zijn redelijk honkvast en werken graag met een beperkt aantal uitzendondernemingen. Vooral grote inleners (met veel werknemers) zetten een (potentiële) opdracht vaker uit bij meerdere uitzendondernemingen dan kleinere inleners. Dit betekent dat onder deze klantgroep de concurrentie het meest hevig zal zijn. Het zijn de grote uitzendondernemingen die dit al zien en (verwachten te gaan) ervaren. Aan de uitzendondernemingen is gevraagd waarom zij zelf denken dat inleners voor hun uitzendonderneming hebben gekozen. De belangrijkste redenen die worden aangedragen zijn kwaliteit van de dienstverlening en contact met de uitzendonderneming / consultant. Hierin zijn geen grote verschillen te zien tussen kleine, middelgrote en grote uitzendondernemingen. Onder klanten is echter wel een verschil te zien. Kleine inleners kiezen een uitzendonderneming gebaseerd op persoonlijk contact en beroepenkennis. Middelgrote en grote inleners hechten meer waarde aan prijs en reactiesnelheid. Bedrijfsvoering Kleine uitzendondernemingen hebben minder vaak gespecialiseerde intercedenten; hun consulenten houden zich bezig met een breed scala aan taken, zoals werving, matching en begeleiding. Kleine uitzendondernemingen hebben dus baat bij een intercedent die oog heeft voor goed en persoonlijk contact en binding, zowel met de klant als met de uitzendkracht. Scholingsmogelijkheden worden minder vaak aangeboden bij kleine uitzendondernemingen dan bij grote en middelgrote uitzendondernemingen. Dit is zeker het geval indien er relatief weinig mensen werken in de uitzendonderneming en wanneer de uitzendonderneming niet veel vestigingen heeft. Mogelijk heeft een uitzendonderneming een bepaalde omvang nodig om structureel scholingsmogelijkheden aan te bieden. Middelgrote uitzendondernemingen richten zich vaker op een specifieke groep bij de werving van uitzendkrachten dan grote en kleine uitzendondernemingen. De eigen website, vacaturewebsites en social media zijn de drie meest gebruikte en belangrijkste kanalen voor de werving van uitzendkrachten. Voor grote uitzendondernemingen is vooral de eigen website belangrijk, voor middelgrote uitzendondernemingen zijn social media een belangrijk kanaal. 6

7 De bedrijfsvoering van een uitzendonderneming kan verschillen per grootte. Zo kan een uitzendonderneming met meer vestigingen centraal beleid voorschrijven over marketing, het te voeren personeelsbeleid en het scholingsbeleid, waaraan een individuele vestiging zich dan moet houden. Door het centraliseren van bepaalde (beleidsmatige) keuzes kan er een schaalvoordeel gehaald worden, waarmee kosten bespaard worden. Naarmate een uitzendonderneming groeit of groter is, zijn de voordelen hiervan substantiëler, waardoor het beleid nog verder wordt gecentraliseerd. Uitzendondernemingen met minder dan 15 vestigingen hebben vaker de ruimte om eigen beleid te maken op alle terreinen, behalve wat software betreft. Software wordt in heel veel gevallen centraal voorgeschreven. Zowel kleine, middelgrote en grote uitzendbureaus geven in overgrote meerderheid aan zeer goed op de hoogte te zijn van belangrijke wet- en regelgeving. Er is wel verschil te zien in de omvang van uitzendondernemingen. Naarmate een uitzendonderneming groter is, geeft hij vaker aan dat het niet veel tijd en moeite kost om op de hoogte te blijven van relevante wetgeving. Dit is niet vreemd, aangezien grotere uitzendondernemingen dit beter (intern) georganiseerd kunnen hebben door het in dienst hebben van een jurist. Het is daarbij opvallend dat een derde van de kleine uitzendondernemingen aangeeft geen gebruik te maken van informatie van een brancheorganisatie of een andere partij. Toekomstverwachting en ambities De huidige ontwikkelingen op de uitzendmarkt zijn niet positief. Zoals ook gemeld in de meest recente Flex en Figures, is 2012 met een krimp afgesloten en is 2013 ongunstig begonnen met een verdere daling. Groei op ondernemingsniveau kan bereikt worden door elkaar te beconcurreren voor bestaande klanten. De meeste groeikansen (bijvoorbeeld in omzet of winst) voor de komende jaren worden voornamelijk gezien door middelgrote uitzendondernemingen. Zij zien dat payrolling en uitzenden belangrijker zijn geworden de afgelopen jaren voor hun klanten, en verwachten dat die diensten ook de komende jaren belangrijker zullen worden. Ook zien zij hier de meeste groeipotentie voor de komende drie jaar. Alleen het komende jaar zien zij voornamelijk groeikansen ten aanzien van uitzenden en minder ten aanzien van payrolling. Mogelijk speelt de maatschappelijke discussie over payrolling hierbij een rol. Kleine uitzendondernemingen verwachten relatief gezien minder sterke concurrentie de komende jaren. Het zijn vooral grote uitzendondernemingen die aangeven dat zij de komende jaren meer en hevigere concurrentie verwachten. Verder zijn het vooral de kleine uitzendondernemingen die geen groei ambiëren. Bijna alle grote uitzendondernemingen hebben daarentegen een groeiambitie. Het percentage ambitieuze bureaus daalt naarmate de uitzendonderneming kleiner wordt. Voor kleine uitzendondernemingen is er relatief gezien wel de meeste kans om groei te realiseren. Dit kan niet alleen door het aangaan van de concurrentie met de grotere uitzendondernemingen, maar ook door sterker in te zetten op diensten die zij al in hun pakket hebben maar waar tot nu toe relatief weinig omzet uit gerealiseerd wordt (zoals detacheren en payrolling). Groei is hierbij uiteraard niet zaligmakend. En ook gaat het niet altijd om groei maar om rendement. 7

8 Totaal overzicht De hierboven beschreven verschillen tussen kleine en middelgrote en grote uitzendondernemingen zijn kort en bondig samengevat in het onderstaand overzicht. Klein midden Groot afhankelijk van klein aan- uitzenden vormt kern, Breed qua dienstverlening, tal klanten; maar detachering is ook maar uitzenden vormt uitzenden vormt kern om- belangrijk; kern; zet, maar payrolling is ook biedt scholing breed aan minder vrijheden in het te belangrijk; aan alle uitzendkrachten; voeren beleid vanwege hebben relatief veel uit- richt zich vaker op een centraal beleid, maar zendkrachten in een lange specifieke groep in de vormt vaak geen belem- uitzending werving van uitzendkrach- mering hebben breed inzetbare ten; eigen website is een be- intercedenten; social media is een belang- langrijk kanaal voor wer- hebben minder vaak een rijk kanaal voor werving ving van uitzendkrachten; groeiambitie. van uitzendkrachten; zien veel groeikansen. 8

9 1 Inleiding 1.1 Achtergrond onderzoek Dit rapport gaat over de verschillen tussen grote, middelgrote en kleine uitzendondernemingen. Het onderliggende onderzoek is gefinancierd vanuit het onderzoekprogramma MKB en ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken en door de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NB- BU). 1 De uitzendbranche Er bestaan geen concrete recente cijfers over de grootte van de uitzendbranche. Schattingen kunnen worden ontleend aan het aantal bedrijfsvestigingen in de uitzendbranche dat geregistreerd staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit aantal bedraagt per 1 juli 2012 ongeveer (SZW, 2012). 2 De uitzendbranche volgens deze definitie is een zeer diverse branche. Naast uitzendbureaus gaat het hier ook om uitleenbureaus, payrollbedrijven en banenpools. De uitzendbranche is van belang voor Nederland. De branche vormt door haar activiteiten (waaronder uitlenen van uitzendkrachten) een belangrijke banenmotor voor het Nederlandse bedrijfsleven. De uitzendbranche zelf kan, net als veel andere branches in Nederland, getypeerd worden als een branche met veel MKB-bedrijven. Het merendeel van de uitzendbureaus in Nederland, ruim 90%, heeft minder dan 100 werknemers en maakt dus deel uit van het MKB (zie Tabel 1). Tabel 1 Verdeling uitzendbureaus in Nederland naar aantal werkzame personen, exclusief uitzendkrachten (in %, telt niet op tot 100% door afrondingsverschillen) Aantal werknemers Aantal bedrijven in % 1 vaste medewerker 30 2 tot 5 vaste medewerkers 17 5 tot 10 vaste medewerkers tot 100 vaste medewerkers 32 meer dan 100 vaste medewerkers 8 Totaal 100 Bron: CBS, 2013 bewerking Panteia 1 De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, is de brancheorganisatie voor het MKB-segment in de flexbranche. Sinds 1994 behartigt de vereniging de collectieve belangen van 900 flexorganisaties in de ruimste zin van het woord en ondersteunt hen in de bedrijfsvoering. 2 Het betreft hier het aantal vestigingen, voor zover mogelijk gecorrigeerd op basis van het RSINnummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de KvK. Een uitzendonderneming kan bestaan uit meer dan één vestiging. Het aantal uitzendondernemingen ligt daarom in werkelijkheid lager dan het aantal vestigingen. 9

10 De afgelopen jaren heeft de uitzendbranche veel gemerkt van de crisis. Er is een sterke daling te zien in de omzet- en urenontwikkeling in de uitzendbranche in 2009 en 2010 (zie Figuur 1). Daarna is er een licht herstel te zien in 2011, waarbij weer een stijging te zien is in de ontwikkeling van de omzet en het aantal uitzenduren. Vorig jaar, 2012, lijkt de branche zich verder te stabiliseren. Figuur 1 Ontwikkeling omzet en uitzenduren uitzendbureaus (78201) * Omzet index (2005 = 100) Uren index (2005 = 100) Bron: CBS, 2013 bewerking Panteia; *: voorlopig cijfer Diversiteit onder uitzendondernemingen Zoals uit het voorgaande blijkt, laat de uitzendmarkt zich kenmerken door een beperkt aantal grote bedrijven en een groot aantal middelgrote en kleine bedrijven. Een belangrijke vraag hierbij is of er verschillen zijn tussen deze grote, middelgrote en kleine bedrijven. In het onderzoek hebben we een indeling gemaakt in drie dimensies: Dienstverlening en klanten Bedrijfsvoering Toekomstverwachtingen en ambities Dienstverlening en klanten. Kijkend naar de kansen van startende uitzendbureaus moet geconstateerd worden dat de uitzendmarkt volwassen is en dat het lastig is om daarin een (nieuwe) positie te creëren. Het is niet makkelijk voor startende, kleine uitzendbureaus om succesvol te zijn: het lukt deze ondernemers niet om een structureel inkomen en omzetgroei te realiseren. Grote inleners willen met grote uitzendbureaus zakendoen. Onder grote inleners overheerst het gedachtegoed dat de grote uitzendbureaus vaker interessante vacatures voor uitzendkrachten hebben en daarom veel aantrekkingskracht op goede uitzendkrachten hebben. Van kleine uitzendbureaus wordt vaak gezegd dat ze beter zijn in het bemiddelen van ouderen, etnische minderheden en langdurig werklozen, doordat zij laagdrempelig zijn en de taal van de MKB-inleners spreken. Kleine uitzendbureaus zijn meer in staat om maatwerk te leveren, zo is de perceptie. Bemiddeling van moeilijke groepen wordt vergemakkelijkt, doordat zij beter samenwerken met MKB-inleners. 10

11 Verder concurreren kleine uitzendbureaus volgens andere berichten met grote ketens via hun persoonlijke aanpak Dit is een indicatie dat kleine uitzendbureaus hun dienstverlening anders organiseren dan grote uitzendbureaus. Het laatste onderzoek waar verschillen tussen grote en kleine uitzendbureaus aan de orde kwamen, dateert uit In dit onderzoek van Ecorys (Donker van Heel & Van Nuland, 2008) wordt gemeld dat de gemiddelde uitzendduur van uitzendkrachten van NBBU-leden 248 kalenderdagen is. Dat is substantieel langer dan het marktgemiddelde van 153 kalenderdagen. De NBBU heeft relatief veel leden in het MKB-segment in de uitzendbranche. De onderzoekers geven aan dat dit verschil valt te verklaren door wat zij zien als de typische werkwijze van kleine uitzendbureaus: meer individueel maatwerk dan bulkwerk in combinatie met de mogelijkheid dat kleine inleners vaker via uitzendwerk zoeken naar een toekomstig (vast) personeelslid. Ook wat betreft bedrijfsvoering worden er verschillen genoemd tussen grote en MKB-bedrijven in de uitzendbranche. Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat er verschillen zijn in de functie-inhoud van intercedenten. Bij kleine bureaus pakt een intercedent bijna het hele bemiddelingsproces op, van acquisitie en recruitment tot matching. Bij de grote bureaus wordt er vaker gewerkt met intercedenten die gespecialiseerd zijn in commerciële taken als het werven en onderhouden van klanten. Uit onderzoek naar de toekomst van de intercedent (HFM, 2012) komt naar voren dat de intercedent in de toekomst alle taken weliswaar zal blijven uitvoeren, maar zich meer zal moeten toeleggen op wervingsactiviteiten en begeleiding van flexwerkers en minder op administratie. Ook zal een intercedent zich meer moeten toeleggen op specifieke doelgroepen. Uit het eerder genoemde onderzoek van Ecorys (Donker van Heel & Nuland, 2008) komt naar voren dat grote uitzendbureaus positiever zijn ten aanzien van scholing en training van flexwerkers dan kleine bureaus. Grote bureaus hebben ook vaker scholingsbeleid dan kleine, en maken hier ook vaker capaciteit voor vrij. Ook kunnen er verschillen zijn in de toekomstverwachtingen en ambities van de uitzendbureaus. Een aantal jaren geleden was de verwachting dat de groei van het uitzendvolume voornamelijk zou gaan plaatsvinden bij de kleine (niche) uitzendbureaus en minder bij grote (Van Heel & Wilkens, 2008). Dit zou volgens de onderzoekers komen omdat kleine uitzendbureaus ondernemender zijn en omdat zij dichter bij de klant zitten. De branche lijkt ook deze kant op te gaan, waarbij het onderscheidend vermogen een steeds belangrijkere rol gaat spelen (Dzjeng, 2012). Volgens de cijfers van Dzjeng was in 2005 ruim 47 procent van het marktaandeel in handen van kleine en middelgrote uitzendbureaus. In 2010 was dat naar ruim 56 procent gegroeid, terwijl het marktaandeel van grotere partijen stabiliseerde. 1.2 Opzet van het onderzoek Centrale onderzoeksvraag In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen kleine, middelgrote en grote uitzendondernemingen? 11

12 Het gaat hierbij om de verschillen en overeenkomsten betreffende klanten, dienstverlening, uitzendkrachten, bedrijfsvoering, toekomstverwachting en ambities. Dimensies en afbakening Deze studie kent wat betreft de omvang van uitzendondernemingen drie dimensies. Het is hierbij de vraag in welke mate de verschillen tussen uitzendondernemingen op deze dimensies te zien zijn. De eerste dimensie is die van de omzet van de uitzendonderneming. Een uitzendonderneming met een hoge omzet heeft de organisatie mogelijk anders ingericht dan een onderneming met een lage omzet. Hierbij wordt de volgende driedeling gehanteerd, namelijk uitzendondernemingen met: minder dan 5 miljoen omzet; 5 tot 50 miljoen omzet; meer dan 50 miljoen omzet. Het aantal vestigingen van een uitzendonderneming vormt een tweede dimensie. Dit aantal vestigingen kan een indicator zijn van hoeveel vrijheid een organisatie heeft om zelfstandig keuzes te maken in de bedrijfsvoering en profilering van de organisatie/vestiging. Hoe groter het aantal vestigingen van een uitzendonderneming wordt, hoe aannemelijker het wordt dat er op een centraal niveau (en niet op vestigingsniveau) keuzes worden gemaakt in profilering en bedrijfsvoering. Hierbij wordt de volgende driedeling gehanteerd: 1 vestiging; 2 tot 15 vestigingen; 15 of meer vestigingen. De derde dimensie betreft het aantal vaste medewerkers bij de uitzendondernemingen, uitzendkrachten niet meegerekend. Het aantal vaste medewerkers hangt samen met verschillen qua aansturing, werkverdeling en ondersteuning. Hierbij wordt de volgende verdeling gehanteerd, namelijk uitzendondernemingen met: minder dan 10 vaste medewerkers; 10 tot 100 vaste medewerkers; 100 of meer vaste medewerkers. Opzet van onderzoek In het kader van dit onderzoek zijn de volgende activiteiten verricht: deskresearch, om in kaart te brengen wat al bekend is over de verschillen tussen de uitzendondernemingen van uiteenlopende omvang; een telefonische enquête, gehouden onder 300 vestigingen in de uitzendbranche; dit om aanvullende informatie te verzamelen over de specifieke kenmerken van verschillende grootteklassen van uitzendondernemingen (volgens de eerder beschreven dimensies); telefonische interviews, gehouden met 100 inleners om informatie te verzamelen vanuit het klantperspectief; face-to-facegesprekken, gevoerd met verschillende organisaties en experts uit het veld, om de uitkomsten van de telefonische interviews beter te kunnen duiden; analyse en rapportage: alle uitkomsten van bovenstaande activiteiten zijn samengevoegd in dit rapport. 12

13 1.3 Leeswijzer In dit rapport komen de volgende onderwerpen aan bod: H2 Gaat over de klanten, dienstverlening en uitzendkrachten van grote en MKB-uitzendondernemingen. Hierbij gaat de aandacht in eerste instantie uit naar de dienstverlening en de hiermee gerealiseerde omzet. Ook komen in dit hoofdstuk de kenmerken van de uitzendkrachten aan bod. H3 Staat stil bij verschillen tussen grote en MKB-uitzendondernemingen qua perceptie van de klanten (inleners) over de ingehuurde uitzendondernemingen alsook over de motieven en overwegingen bij het inschakelen van een uitzendonderneming. In dit hoofdstuk komt ook aan bod wat uitzendondernemingen percipiëren aan keuzecriteria bij hun klanten. H4 Behandelt de bedrijfsvoering van grote en MKB-uitzendondernemingen. Hierbij wordt gekeken naar de specialisaties en werkverdeling en de rol van centraal beleid in de beleidsvrijheid van een vestiging. Een ander onderwerp van dit hoofdstuk bestaat uit de werving van uitzendkrachten. Ten slotte beschrijft dit hoofdstuk ook welke scholingsmogelijkheden uitzendkrachten krijgen aangeboden, in welke mate ondernemers op de hoogte zijn van relevante wetgeving en hoe ze informatie hierover verzamelen. H5 Gaat over de toekomstverwachting en ambities van grote en MKBuitzendondernemingen. Hierbij gaat ook aandacht uit naar de belangrijkste ontwikkelingen die de ondernemers zelf de afgelopen drie jaar hebben gezien. Om begripsverwarring te voorkomen volgt hier een toelichting op de belangrijkste begrippen: De enquête onder uitzendondernemingen is op vestigingsniveau gehouden. Een vestiging kan een zelfstandige onderneming zijn of onderdeel zijn van een uitzendonderneming met meerdere vestigingen. Een uitzendonderneming is het geheel van vestigingen dat binnen een rechtsvorm valt. Als de tekst spreekt over kleine, middelgrote en grote uitzendonderneming is omzet de primaire variabele. Daarmee is gewerkt in de analyse, om een eenduidige indeling te geven van de omvang van uitzendondernemingen. Als een kleine uitzendonderneming geldt een onderneming die minder dan 5 miljoen omzet draait, een middelgrote uitzendonderneming draait 5 tot 50 miljoen omzet en een grote meer dan 50 miljoen omzet. Een inlener is een bedrijf dat personeel van een uitzendonderneming inhuurt. De vaste medewerkers op een uitzendonderneming is het eigen personeel van de uitzendonderneming zelf, hier vallen de uitzendkrachten niet onder. In Bijlage I is meer informatie te vinden over de onderzoeksverantwoording. De vragenlijsten voor de enquête onder uitzendondernemingen en de enquête onder inleners zijn te vinden in Bijlage II en Bijlage III. In Bijlage IV is een overzicht opgenomen van de gesproken respondenten. 13

14

15 2 Klanten, dienstverleningspakket en uitzendkrachten 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat in op de verschillen tussen grote, middelgrote en kleine uitzendondernemingen met betrekking tot klanten, dienstverlening en uitzendkrachten. Het hoofdstuk laat zien dat: kleine uitzendondernemingen van een beperkter aantal klanten afhankelijk zijn voor het realiseren van de jaaromzet; kleine uitzendondernemingen een kleiner dienstverleningspakket hebben; ze halen uit de diensten naast uitzenden, zoals payrolling en detacheren, relatief gezien minder omzet; grote uitzendondernemingen meer uitzendkrachten in een korte uitzending hebben dan kleine en middelgrote uitzendondernemingen. Paragraaf 2.2 gaat nader in op omzet en het aantal klanten dat nodig is in het behalen van deze omzet. Paragraaf 2.3 beschrijft het dienstverleningspakket, en dan met name wat uitzendondernemingen voor activiteiten kennen naast het traditionele uitzenden. Ook payrolling, detachering, bemiddeling van zzp ers en werving en selectie kunnen onderdeel uitmaken van dat pakket. Paragraaf 2.4 gaat in op de kenmerken van (geplaatste) uitzendkrachten. Tussen uitzendondernemingen van uiteenlopende omvang kunnen de profielen van uitzendkrachten verschillen in bijvoorbeeld leeftijd en opleidingsniveau, alsmede in de lengte van de uitzendduur. In paragraaf 2.5 worden gegevens gepresenteerd van het UWV over het aandeel dat uitzendondernemingen bijdragen aan het aantal werkhervattingen in Nederland, naar leeftijd en beroepsgroep. In de afsluitende paragraaf (2.6) zijn de belangrijkste conclusies van dit hoofdstuk te vinden. 2.2 Omzet en aantal klanten Een uitzendonderneming kan een groot deel van haar omzet halen uit een beperkt aantal klanten, of omgekeerd juist bij een zeer grote groep van klanten steeds kleine omzetten scoren. In Figuur 2 is een overzicht opgenomen van de bijdrage van de drie belangrijkste opdrachtgevers aan de jaaromzet. 15

16 Figuur 2 Aandeel in jaaromzet van drie belangrijkste opdrachtgevers (in %, telt niet altijd op tot 100% door afrondingsverschillen, n=301) klein 53% 25% 12% 10% midden 40% 17% 40% 4% groot 25% 14% 51% 10% totaal 46% 22% 24% 9% meer dan de halve jaaromzet minder dan de halve jaaromzet ongeveer de halve jaaromzet weet niet/wil niet zeggen Bron: Panteia, 2013 Voor 46% van de uitzendondernemingen geldt dat zij meer dan de halve jaaromzet halen uit de drie belangrijkste klanten. Er is een samenhang te zien tussen de omvang van de onderneming en het aandeel van de drie belangrijkste klanten in de omzet. Ruim de helft van de kleine uitzendondernemingen haalt meer dan de halve jaaromzet uit de drie belangrijkste opdrachtgevers. Dit percentage daalt naarmate de uitzendonderneming groter wordt, namelijk naar 40% voor middelgrote en 25% voor grote uitzendondernemingen. Het hebben van een beperkter aantal klanten stelt kleine uitzendondernemingen in staat om meer maatwerk aan te bieden, ook gemotiveerd door het gegeven dat de klant belangrijker is voor de uitzendonderneming als geheel. De interviews bevestigen dit beeld. Zo wordt gesteld dat Als kleine uitzendonderneming zitten wij boven op de markt. Onze mensen zijn geen nummer maar personen waarmee we in staat zijn om maatwerk te leveren. 2.3 Dienstverlening naast uitzenden Dienstverleningspakket Naast uitzenden kan een onderneming ook andere diensten aanbieden, zoals payrolling, detachering en bemiddeling van zzp ers. Figuur 3 geeft een overzicht van welke diensten uitzendondernemingen aanbieden. Figuur 3 Aanbod van dienstverlening naast uitzenden (in gemiddeld %, n=301) werving en selectie detachering payrolling het aannemen van werk bemiddeling van zzp ers in-house dienstverlening andere diensten 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% klein midden groot totaal 16

17 Toelichting gehanteerde begrippen: Het aannemen van werk omvat het geheel overnemen van een taak, waarbij de uitzendonderneming eindverantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de taak. Bij in-house-dienstverlening wordt de dienstverlening vanuit het pand van de inlenende organisatie georganiseerd. Payrolling is een vorm van het ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers, waarbij opdrachtgevers zelf verantwoordelijk zijn voor de werving, selectie en begeleiding van werknemers. Met detachering wordt hier bedoeld het uitlenen van werknemer aan een derde partij, waarbij de werknemer in vaste dienst is bij de uitlenende organisatie, maar waarbij de gezagsverhouding over gaat op de inlener. Bron: Panteia, 2013 Er is duidelijk sprake van een breed aanbod van diensten. Vooral detachering en werving en selectie worden door een ruime meerderheid van de uitzendondernemingen aangeboden. Payrolling, detachering, bemiddeling van zzp ers en werving en selectie komen minder vaak voor bij kleine uitzendondernemingen dan bij (middel)grote ondernemingen. Verder is te zien dat meer dan 90% van de grote uitzendondernemingen detachering en werving en selectie in het dienstverleningspakket heeft. Voor kleine uitzendondernemingen is werving en selectie de dienst die, naast uitzenden uiteraard, het meest voorkomt. Ruim de helft van de kleine uitzendondernemingen biedt deze dienst aan. Voor middelgrote uitzendondernemingen zijn payrolling en werving & selectie de twee meest voorkomende diensten naast uitzenden. Ongeveer drie kwart van de middelgrote uitzendondernemingen biedt deze twee diensten aan. Uitzendondernemingen in de sector In de enquête is gevraagd in welke sectoren de uitzendkrachten werkzaam zijn en wat hierbij de belangrijkste sector(en) zijn. Op basis van deze twee vragen zijn de respondenten gegroepeerd naar wat de belangrijkste sector is voor de uitzendonderneming. 1 In Figuur 4 is een overzicht opgenomen van de sectoren waar uitzendondernemingen voornamelijk actief zijn. 1 De 13 sectoren die zijn opgenomen in de vragenlijst (zie Bijlage II) zijn ingedikt om te komen tot de gepresenteerde 6. Respondenten zijn gekenmerkt aan één sector als: zij alleen uitzendkrachten hebben in een van de 6 sectoren of als zij één van de 6 sectoren zien als meest belangrijkste sector. 17

18 Figuur 4 Belangrijke sectoren voor uitzendondernemingen naar grootteklasse (in %, n=301) industrie, bouw en metaal dienstverlening transport (vervoer en logistiek) handel en horeca land- en tuinbouw overheid, onderwijs en zorg meerdere sectoren klein midden groot totaal Bron: Panteia, 2013 De industrie, bouw en metaal en de dienstverlening zijn de twee belangrijkste sectoren voor alle grootklassen. Alleen kleine uitzendondernemingen zijn sterker aanwezig in de industrie, bouw en metaal dan middelgrote en grote uitzendondernemingen. Wanneer het aanbod van dienstverlening (zie Figuur 3) wordt gekoppeld aan een sector dan valt op dat: in de handel en horeca payrolling relatief vaak voorkomt; in de transportsector in-house-dienstverlening relatief vaak voorkomt; in de dienstverlening bemiddeling van ZZP ers, werving en selectie en het aannemen van werk relatief vaak voorkomen. 2.4 Kenmerken van uitzendkrachten Uitzendondernemingen van verschillende omvang zouden uiteenlopende typen uitzendkrachten kunnen plaatsen. Aan de respondenten is gevraagd hoeveel procent van de geplaatste uitzendkrachten een bepaald kenmerk heeft (bijvoorbeeld: hoeveel procent van de geplaatste uitzendkrachten is jonger dan 25 jaar). In Figuur 5 is een overzicht opgenomen van de kenmerken van de op het moment geplaatste uitzendkrachten. 18

19 Figuur 5 Uitzendkrachten naar achtergrondkenmerken (gemiddeld in %, n=301) jonger dan 25 jaar ouder dan 50 jaar lager dan M BO geschoold HBO of WO geschoold niet-nederlandse nationaliteit korte uitzending klein midden groot totaal Bron: Panteia, 2013 Uit dit figuur blijkt dat uitzendondernemingen veel lager-geschoolden (lager dan MBO) plaatsen en dat een groot deel van de uitzendkrachten werkzaam is voor een korte uitzendperiode (fase 1 en 2 of fase A). Wat betreft de omvang van de uitzendonderneming zijn er op de meeste terreinen geen grote verschillen te zien. Middelgrote uitzendondernemingen hebben iets meer uitzendkrachten met een HBO- of hogere opleiding. Verder hebben kleine en in mindere mate middelgrote uitzendondernemingen meer uitzendkrachten werkzaam in een langere uitzendperiode. Dit betekent dat de klanten van kleine uitzendondernemingen op een meer vaste basis uitzendkrachten plaatsen dan grotere. Of anders geformuleerd, klanten van kleine uitzendondernemingen gebruiken een uitzendkracht voor langere duur dan klanten van grotere uitzendondernemingen. Dit beeld komt naar voren uit de gesprekken en literatuur (zie ook hoofdstuk 1). Een verklaring hiervoor kan zijn dat de inlener, maar ook de kleine uitzendonderneming, een sterke binding en goed contact heeft met de uitzendkracht. 2.5 Bijdragen aan werkhervattingen Een laatste indicator voor typering van de dienstverlening en klanten van een uitzendonderneming is te ontlenen aan gegevens van het UWV. Het UWV heeft voor dit onderzoek, via de NBBU, gegevens beschikbaar gesteld over de bijdrage aan het aantal werkhervattingen dat via uitzendondernemingen met verschillende omzet in 2011 tot stand is gekomen. Deze gegevens zijn opgenomen in Tabel 2. Hieruit blijkt dat uitzendbedrijven met een loonsom tussen 1 en 100 miljoen de belangrijkste bijdrage leveren in het aantal werkhervattingen. Zij hebben bijna werkzoekenden met een WW-uitkering aan werk geholpen. In totaal hebben de kleine en middelgrote bureaus ruim werkzoekenden met een WW-uitkering aan werk geholpen. Dat is ruim twee derde van het totaal aan werkhervattingen (ruim ). 19

20 Tabel 2 Aantal werkhervattingen via uitzendbedrijven in 2011 Omvang uitzendbedrijf* Aantal werkhervattingen 0 tot 1 mln euro mln tot 100 mln euro mln euro of hoger Totaal * Omvang gemeten in jaarlijkse loonsom zoals gemeten door het UWV Bron: UWV, 2013 Er zijn ook detailgegevens beschikbaar over de aantallen naar leeftijdsklasse en beroepsgroep (niet opgenomen in Tabel 2). Uit de analyse van de gegevens naar beroepsgroep komt het volgende naar voren: 1 Uitzendbedrijven met een loonsom tussen 0 en 100 miljoen kennen relatief veel werkhervattingen in de technische en industriële beroepen en minder in de economische en administratieve beroepen. Bij uitzendbedrijven met een loonsom van meer dan 100 miljoen is het tegenovergestelde te zien: zij zitten qua werkhervattingen onder het gemiddelde in de technische en industriële beroepen en bovengemiddeld in de economische en administratieve beroepen. Uit de analyse van deze gegevens naar leeftijd komt naar voren dat uitzendbedrijven met een loonsom tot 1 miljoen onder het gemiddelde scoren in werkhervattingen van 27 tot 50 jarigen Deelconclusies Wat betreft de verschillen tussen kleine, middelgrote en grote uitzendondernemingen naar hun klanten, soorten aanvullende dienstverlening en soorten uitzendkrachten is te concluderen dat: Naarmate een uitzendonderneming groter is, komt de omzet steeds vaker van meerdere klanten. Kleine uitzendondernemingen zijn meer afhankelijk van een beperkter aantal klanten dan middelgrote en grote uitzendondernemingen. Payrolling, detachering, bemiddeling van zzp ers en werving en selectie komen minder vaak voor bij kleine uitzendondernemingen dan bij (middel)grote ondernemingen. Middelgrote uitzendondernemingen hebben iets meer uitzendkrachten met een niet-nederlandse identiteit en een HBO- of hogere opleiding. De analyses laten ook zien dat naarmate een uitzendonderneming groter is, deze relatief gezien meer uitzendkrachten kort uitzendt. De verklaring hiervoor kan zijn dat de inlener, maar ook de kleine uitzendonderneming, een sterke binding en goed contact heeft met de uitzendkracht. 1 Dit zijn de volgende beroepsgroepen: agrarisch, economisch-administratief, informatica, medisch en paramedisch, openbare orde en veiligheid, pedagogisch, cultureel, technisch en industrie, transport, verzorgend en dienstverlenend. 2 Dit zijn de volgende leeftijdsgroepen: 15 t/m 26 jaar, 27 t/m 49 jaar, 50 t/m 64 jaar. 20

Stand van Zaken Zonder Personeel

Stand van Zaken Zonder Personeel Stand van Zaken Zonder Personeel Structurele karakterschets van zzp'ers: resultaten meting I, voorjaar 2010, zzp-panel drs. N.E. de Vries drs. P.J.M. Vroonhof Zoetermeer, september 2010 ISBN: 978-90-371-1016-6

Nadere informatie

Hoe ondernemend zijn zzp'ers?

Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Hoe ondernemend zijn zzp'ers? Resultaten zzp-panel meting II van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, mei 2012 ISBN: 978-90-371-1037-1 Bestelnummer: A201204 Prijs:

Nadere informatie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie

Zelfbewust een Zelfstandige Positie Zelfbewust een Zelfstandige Positie Economische zelfstandigheid van zzp'ers: resultaten zzp-panel meting I van 2011 drs. Nardo de Vries Werner Liebregts MSc. drs. Paul Vroonhof Zoetermeer, november 2011

Nadere informatie

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren 2012 Petra Gibcus (Panteia/EIM) Ro Braaksma (Panteia/EIM) Yvonne Prince (Panteia/EIM) Henk Volberda

Nadere informatie

Wat drijft MKB-ondernemers?

Wat drijft MKB-ondernemers? Wat drijft MKB-ondernemers? Ontwikkeling doelstellingen 2004-2013 ISBN : 978-90-371-1109-5 Rapportnummer : A201403 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl)

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Overstapgedrag in de horecabiermarkt en motieven om dat wel of niet te doen Onderzoek naar feitelijk overstapgedrag door cafés met kelder- of fustbier en de verschillende brouwerijen

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT

ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT ARBEIDSMIGRANTEN OP DE LIMBURGSE ARBEIDSMARKT Arbeidsmigranten op de Limburgse arbeidsmarkt Maastricht, februari 2015 Etil Janneke Gardeniers, Msc. Maarten Poeth, Msc. Jeroen de Quillettes, Msc. ROA dr.

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

Toekomst van de maakindustrie

Toekomst van de maakindustrie Toekomst van de maakindustrie K n owledge b a sed c apital! Arnoud Muizer Panteia Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-9789-1 Rapportnummer : A201356 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland?

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland? : hoe flexibel is Nederland? Een onderzoek van TNO naar flexibiliteitstrategiën van Nederlandse bedrijven in opdracht van de ABU Een onderzoek naar flexibiliteitsstrategieën van Nederlandse bedrijven in

Nadere informatie

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business Een serie casestudies onder mkb-bedrijven TNO Kwaliteit van Leven Een uitgave van Div, met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. Een onderzoek onder docenten

Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. Een onderzoek onder docenten Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs Een onderzoek onder docenten Een onderzoek in opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM, instituut voor Multiculturele Vraagstukken S. Bouma en L. de

Nadere informatie

Algemeen beeld van het MKB in 2015

Algemeen beeld van het MKB in 2015 Algemeen beeld van het MKB in 2015 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Drs. K.L. Bangma Drs. D. Snel Zoetermeer, 9 februari 2015 De

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten

WERK IN UITVOERING. De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie en het personeel van gemeenten WERK IN UITVOERING De doorwerking van de drie decentralisaties op de arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel

Structuur in de markt. Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt Structuuronderzoek ambulante handel 2011 Structuur in de markt

Nadere informatie

Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update. Ro Braaksma Lia Smit

Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update. Ro Braaksma Lia Smit Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update Ro Braaksma Lia Smit Zoetermeer, 23 juli 2013 ISBN : 978-90-371-1076-0 Rapportnummer : A201338 Dit onderzoek is

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ROA-R-2015/2 Ruud Gerards Andries de Grip Marloes de Hoon Annemarie Künn-Nelen Davey Poulissen De Arbeidsmarktmonitor wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit

Nadere informatie

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Ondernemerschap in de praktijk Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Serie Ondernemerschap in de praktijk Zo maak je een ondernemingsplan voor ondernemers in het MKB Marketingplan

Nadere informatie