Breda AED proof. Eindrapportage aanpak AED1-netwerk Breda. Samenwerkende partijen AED Netwerk Breda, januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Breda AED proof. Eindrapportage aanpak AED1-netwerk Breda. Samenwerkende partijen AED Netwerk Breda, januari 2012"

Transcriptie

1 Breda AED proof Eindrapportage aanpak AED1-netwerk Breda Samenwerkende partijen AED Netwerk Breda, januari AED = Automatische Externe Defibrillator 1

2 Samenvatting Samenwerking, burgerkracht, gemeentelijke ondersteuning en een behoorlijke financiële impuls resulteren in een AED proof Breda. Burgers die een hartstilstand krijgen hebben in Breda meer en betere overlevingskansen dan in de drie andere grote Brabantse steden. Een benchmark onderbouwt dit. In iedere wijk en kern van Breda kan bij een hartstilstand bínnen 6 minuten een AED en een getrainde bediener ter plekke zijn. Alle AED s zijn 24 uur per dag bereikbaar. Meldingen verlopen via het alarmnummer 112 naar AED- Alert. Op dit moment bedekken 113 AED-cirkels de gemeente. Eind maart 2012 zullen er 120 cirkels geactiveerd zijn en is Breda AED proof. Bij AED-Alert zijn momenteel 602 gediplomeerde AED-bedieners aangemeld. Dit aantal groeit. De Stichting Breda AED Proof richt zich in 2012/2013 op verdere verhoging van het aantal aanmeldingen. De Stichting Breda AED Proof en de gemeente waarborgen samen de continuïteit van het netwerk. De gemeente draagt bij door beheer en onderhoud van 60 AED-cirkels, de helft van het netwerk. De Stichting werkt vooral aan het creëren van een groter draagvlak en actievere betrokkenheid in de samenleving. Wethouder Boelema is ambassadeur van de Stichting Breda AED Proof. Het netwerk is tot stand gekomen door een samenwerking van veel partijen. De Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Breda e.o., wijk- en dorpsraden, maatschappelijke organisaties, EHBO-verenigingen, bedrijven, vrijwilligers, gemeente, GHOR en GGD, allemaal droegen zij bij aan het behaalde resultaat. Deze eindrapportage geeft een kort verslag van de succesvolle aanpak. 2

3 Inhoud 1. Aanleiding 2. Doelstelling 2.1. Wat is een AED-cirkel? 2.2. Wat is AED proof? 3. De aanpak in Breda 3.1. Opzet 3.2. Samenwerking 3.3. Communicatie 3.4. Financiën 4. Het resultaat 4.1. De AED-cirkels en aangemelde bedieners 4.2. Borging Zestig cirkels in onderhoud en beheer bij de gemeente De Stichting Breda AED Proof 5. Conclusies Bijlage 1. Een overzicht van de AED-cirkels 3

4 1. Aanleiding Het begon in het voorjaar van De voorzitter van de Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Breda e.o. benaderde de gemeente met het verzoek om ondersteuning bij de uitrol van een AED-netwerk. Op advies van de GGD startte de gemeente samen met deze Stichting, andere vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, wijk- en buurtraden en EHBO-verenigingen een gebiedsgerichte aanpak. Eerder schafte de gemeente in het kader van haar personeelsbeleid 60 AED s aan en leidde medewerkers op. In deze eindrapportage doen betrokken partijen verslag van de aanpak. Hoofdstuk 2 beschrijft de doelstellingen en geeft de definities van een AEDcirkel en AED proof. Hoofdstuk 3 biedt een inkijk in de opzet, samenwerking, communicatie en financiën. Hoofdstuk 4 geeft een beeld van de resultaten en de borging daarvan. We besluiten met enkele conclusies (hoofdstuk 5). De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een draagbaar en gemakkelijk bedienbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een hartstilstand. Het apparaat kan via het toedienen van elektrische schokken het hartritme weer op gang helpen. Het apparaat wordt altijd ingezet in combinatie met reanimatie. Iedereen kan en mag een AED gebruiken. Een korte training helpt om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen. 4

5 2. Doelstelling Hoofddoelstelling van de aanpak is: Het vergroten en verbeteren van de overlevingskans van mensen met een hartstilstand. Het uiteindelijke streven is een AED proof gemeente. Jaarlijks krijgt ongeveer 1 op de inwoners een hartstilstand. Onderzoek toont aan dat een AED-netwerk bijdraagt aan de overlevingskansen (Overleving na reanimatie buiten het ziekenhuis in Noord-Holland: resultaten Arrest 7 over Betere overleving dankzij de Automatische Externe Defibrillator?, R.W. Koster, J. Berdowski) De Gezondheidsraad adviseerde dat het gebruik van de AED door daarin geoefende medische leken in een groot aantal gevallen de tijd tussen het moment van de hartstilstand en het moment van defibrillatie bij patiënten met kamerfibrilleren belangrijk verkort, met als gevolg een aanzienlijke verhoging van de overlevingskans, zonder dat de patiënten extra risico s lopen. Ook adviseerde zij de overheid er goed aan te doen een open, aanmoedigende houding aan te nemen ten aanzien van het gebruik van de AED (Toepassing van de automatische uitwendige defibrillator in Nederland, Gezondheidsraad, Den Haag, januari 2002). Wettelijk gezien hebben gemeenten geen verantwoordelijkheid in het tot stand brengen van een AED-netwerk, maar net als de Gezondheidsraad, noemt ook de Nederlandse Hartstichting de gemeente een belangrijke aanjager (Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand?, Nederlandse Hartstichting, Den Haag, april 2009). Burgerbetrokkenheid is bovendien onontbeerlijk voor een AED-netwerk. Alleen apparaten ophangen volstaat niet. Burgers moeten weten waar ze hangen en hoe ze deskundig gebruikt kunnen worden. Een combinatie van beide gebruikte de GGD in haar advies aan de gemeente Breda. Zij adviseerde om: - te stimuleren dat partijen in het veld de verantwoordelijkheid nemen voor de totstandkoming van een AED-netwerk - randvoorwaarden te scheppen door: eenmalig een AED apparaat voor EHBO-verenigingen te subsidiëren ondersteuning bij de netwerkvorming door GGD en GHOR. Inbedding van het AED-netwerk in de samenleving was het belangrijkste uitgangspunt. Het college van B& W nam dit advies over (besluit van 13 november 2007) Wat is een AED-cirkel? Een AED is een Automatische Externe Defibrillator, een apparaat dat in combinatie met reanimatie ingezet kan worden bij mensen met een hartstilstand. Snelheid is van groot belang. Hoe sneller, hoe beter. Een 5

6 algemeen aanvaarde norm is inzetbaarheid bínnen 6 minuten (de 6- minutenzone van de Hartstichting). Een AED leren bedienen kan in een cursus van 2 dagdelen met een jaarlijkse herhaling van 1 dagdeel. Een oproepsysteem draagt bij aan de snelle bruikbaarheid van AED s. In West- en Midden-Brabant functioneert sinds 2009 via de Gemeenschappelijke Meldkamer het AED-Alert-systeem. Krijgt 112 een melding over een slachtoffer met hartstilstand dan worden: 1. twee ambulances op pad gestuurd 2. sms jes gestuurd naar aangemelde bedieners in de buurt van het slachtoffer om te gaan reanimeren. De sms-boodschap luidt: Ga naar locatie slachtoffer en start reanimatie. 3. sms jes gestuurd naar aangemelde bedieners in de buurt om de dichtstbijzijnde aangemelde AED te gaan halen. Deze sms-boodschap luidt: Haal AED op adres AED en ga naar locatie slachtoffer. Het systeem is het meest effectief als zoveel mogelijk AED s en gediplomeerde bedieners zich aanmelden (http://www.aed-alert.nl/) Een AED-cirkel omvat een gebied met daarin centraal gelegen een AED die: - binnen 6 minuten bereikbaar is - 24 uur per dag bruikbaar en bereikbaar is - aangemeld is bij AED-Alert - omringd wordt door tenminste 5 opgeleide bedieners die aangemeld zijn bij AED-Alert - zichtbaar is aangeduid én - draagvlak heeft onder burgers in de directe woonomgeving Algemeen aanvaard voor de 6 minutengrens is een cirkel met een straal van 500 meter. In sommige woongebieden, bijvoorbeeld in hoge flats of appartementencomplexen, is die afstand anders Wat is AED proof? AED proof wil zeggen dat heel de gemeente bedekt is met AED-cirkels en dat continuïteit gewaarborgd is. 6

7 3. De aanpak in Breda 3.1. Opzet Breda werd ingedeeld in 5 gebieden en 4 kernen (Noordoost, Noordwest, Centrum, Zuidoost en Zuidwest, en Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout). In elk gebied werd gewerkt volgens een vast stramien van 3 bijeenkomsten: Een startbijeenkomst (doelen: kennismaking, vaststellen bereidheid om mee te werken aan AED-netwerk, benoeming trekker en verdeling taken m.b.t. locaties, organisatie, opleiding, communicatie en middelenwerving) Een ontwikkelbijeenkomst (doelen: vaststellen noodzakelijke stappen om te komen tot een AED-netwerk en verdeling taken) Een aftrapbijeenkomst (doelen: officiële start en vastleggen verantwoordelijkheden). De GGD en GHOR ondersteunden deze bijeenkomsten en vervulden tussentijds een helpdeskfunctie. Een aparte bijeenkomst vond plaats voor de EHBO-verenigingen. Van hen werd een trekkersrol verondersteld. Vanaf mei 2009 regisseerde de Stuurgroep AED-netwerk Breda de aanpak. De Stichting Reanimatie- en AED Onderwijs Breda e.o., de gemeente, de GHOR Midden- en West-Brabant de GGD West-Brabant waren lid van deze stuurgroep Samenwerking Er is samengewerkt tussen uiteenlopende partijen. De Stichting Reanimatieen AED-onderwijs Breda e.o., de gemeente en de GGD speelden hierin een belangrijke rol. In sommige gebieden leverden de EHBO-verenigingen een grote bijdrage. Dat was vooral het geval in de dorpskernen. In andere gebieden speelden de wijk- en dorpsraden een grote rol. Andere belangrijke betrokken partijen waren onder meer ondernemersverenigingen, zorgvoorzieningen en particuliere ondernemers. Door deze samenwerking kreeg het AED netwerk het noodzakelijke brede draagvlak in de Bredase samenleving. Niet alleen extern, maar ook intern binnen de gemeente was er een goede samenwerking. Interne Dienstverlening plaatste in 2007 in het kader van het personeelsbeleid 60 AED s in gemeentelijke gebouwen en liet personeel opleiden. Ook adviseerde zij in 2010 een gemeentelijke bijdrage te leveren aan het project Hart voor de Baronie (van de RABO bank Zuidelijke Baronie), waardoor 35 AED s in buitenkasten geplaatst konden worden. Daarboven besloot de gemeente 25 van de 60 gemeentelijke AED s naar buiten te plaatsen. Hiermee hebben deze AED s niet alleen een functie voor de eigen medewerkers, maar worden zij ingezet voor de samenleving. Deze 25 gemeentelijke AED s zijn op witte plekken in buitenkasten geplaatst en aangemeld bij AED-Alert. 7

8 3.3. Communicatie Communicatie speelt een sleutelrol om de AED aanpak onder de aandacht van burgers te brengen. Er zijn verschillende vormen van communicatie ingezet. Bijvoorbeeld: - huis-aan-huis flyers tijdens de jaarlijkse collecte van de Hartstichting - AED Journaals op maat, bijvoorbeeld in Teteringen. - teksten voor websites en schriftelijke uitgaven van wijk- en dorpsraden - de folder van de Stichting Breda AED Proof - informatie op de gemeentelijke website (http://www.breda.nl/zorgwelzijn/gezondheid/aed) - een artikel in Breda Nu - artikelen in BN/ De Stem AED-apparaat in Loopakker Breda zaterdag 08 januari 2011 BN De Stem BREDA - Zaterdag is in de Loopakker in de Haagse Beemden een AED (automatische externe defibrillator) geplaatst. Het apparaat is bedoeld om snel in te kunnen grijpen als een bewoner acute hartproblemen krijgt. In totaal hebben 33 vrijwilligers een speciale training gevolgd. Het apparaat is 24 uur per dag beschikbaar voor alle bewoners binnen de zogeheten 6 minuten-zone. De AED is er gekomen op initiatief van bewoner Piet Matheeuwsen. Hij heeft via een brief alle bewoners om een kleine bijdrage gevraagd. Daarvan is een AED met buitenkast betaald en de opleiding van de vrijwilligers. Het initiatief werd warm onthaald door de bewoners en zaterdag werd de AED officieel in gebruik genomen. Met de woorden 'we hopen hem nooit nodig te hebben, maar als het nodig is, dan is hij er', overhandigde Matheeuwsen de AED aan zijn buurt. Onder het genot van glühwein en speciaal door een bewoonster gebakken koekjes (in hartvorm) was er een korte, maar leuke bijeenkomst. De vraag was ook 'wie volgt?' Een bewoner van de Blokkenbuurt gaf aan die oproep gehoor, evenals Tennisvereniging Haagse Beemden. Piet Matheeuwsen bood aan om andere initiatiefnemers waar nodig van adviezen te voorzien. De Bredanaar is graag bereid om ook initiatieven in andere woonwijken te ondersteunen. "Het zal je maar gebeuren dat jouw partner, vriend of vriendin of goede buur getroffen wordt door hartfalen en je moet erbij staan kijken met de gedachten 'had ik maar!', aldus Matheeuwsen." 8

9 AED-netwerk in gebruik genomen Woensdag 15 december 2010 Op initiatief van de Dorpsraad, de Teteringse Ondernemingsvereniging en de EHBO Vereniging is door een voorbereidingsgroep veel werk verzet om een AED-netwerk op te richten. Een dergelijk netwerk van apparatuur en opgeleid personeel kan hulp bieden bij het optreden van hartfalen. De voorbereidingsgroep heeft zich inmiddels omgevormd tot de Stichting Haertsafe Teteringen en heeft met hulp van andere financieringsbronnen een netwerk opgezet. Op 10 december zijn er twee AEDapparaten (automatische externe defibrillator) opgehangen bij de Dorpsherberg en bij de fietsenzaak Bikes en Sport aan de Oosterhoutseweg. De apparatuur is gesponsord door Rabobank Amerstreek, Gemeente Breda, Dorpsraad Teteringen, het Kruiswerk, de Teteringse Ondernemingsvereniging, Zorgverzekering CZ en onze huisartsenpraktijk. Door de stichting wordt hard gewerkt om het netwerk van apparatuur en geschoolde vrijwilligers verder uit te breiden over heel Teteringen. (bron:www.teteringen.nu) 3.4. Financiën Langs verschillende wegen zijn financiële middelen beschikbaar gesteld. Naast de eenmalige financiering van AED s voor EHBO-verenigingen heeft de gemeente gaandeweg het nodige bijgedragen aan het tot stand brengen van een AED proof Breda. Een overzicht: 1. Eenmalige subsidie EHBO-verenigingen voor de aanschaf van een AED ,-- 2. Startkapitaal Stichting Breda AED Proof ,-- 3. Gemeentelijke bijdrage aan project Hart voor de Baronie 4. Plaatsing, beheer en onderhoud van 35 AED s in kasten van Hart voor de Baronie (gemiddeld 240,-- per locatie) 5. Naar buiten plaatsing van 25 gemeentelijke AED s (gemiddeld 240,-- per locatie) 6. Communicatiekosten (o.a. flyer bij collecte Hartstichting, pagina in Breda Nu juni 2011) , , , ,-- Totaal ,-- 9

10 Toelichting bij 3 en 4: Het project Hart voor de Baronie was een initiatief van de RABO Bank De Zuidelijke Baronie. Om een AED-netwerk tot stand te brengen vroeg de bank een inleg van ,-- aan de 5 gemeenten uit haar werkgebied. Uiteindelijk resulteerde dit in een Europese subsidie van ,-- voor het totale gebied. Voor Breda betekende dit dat 35 AED s met buitenkast beschikbaar kwamen, die jammer genoeg alleen geplaatst konden worden in het Bredase gebiedsdeel van De Zuidelijke Baronie. De kosten voor plaatsing, beheer en onderhoud kwamen (en komen) ten laste van de gemeente. Het overzicht is exclusief de ambtelijke ondersteuningsuren vanuit de gemeente, GGD en GHOR en de oorspronkelijke aanschafkosten en kosten voor onderhoud/ beheer van de 60 AED s in gemeentelijke gebouwen in het kader van het personeelsbeleid. Op wijkniveau zijn ook bijdragen verstrekt via Hart voor je Buurt (o.a. in Prinsenbeek en Haagse Beemden) en het project Geschikt wonen voor Iedereen (o.a. in het gebied Brabantpark-Heusdenhout). Voor de aanpak in Teteringen heeft de Dorpsraad uit eerder ontvangen subsidie een bedrag beschikbaar gesteld. Via Breda Actief zijn gratis reanimatie- en AED-trainingen beschikbaar gesteld voor leden van erkende vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen. In de tweede helft van 2011 ontving de Stichting Breda AED Proof van Rabobank Breda een bedrag van 9.000,-- voor de aanschaf van 6 AED s en buitenkasten. De zorgverzekeraar CZ gaf een bijdrage van 500,--. De Stichting voert een Adoptieplan uit met de bedoeling meer geld te genereren en een grotere betrokkenheid onder wijkbewoners, winkeliers en lokaal bedrijfsleven te krijgen. In de wijk Brabantpark bleek al hoe succesvol deze aanpak kan zijn. Onder meer Garagebedrijf Otten en Allinco Systems BV hebben een financiële bijdrage geleverd. Hopelijk gaan bedrijven in andere wijken dit goede voorbeeld volgen. (zie Van doorslaggevende waarde is de kosteloze inzet van de vele vrijwilligers. Zonder hen heeft het netwerk geen draagvlak en was nooit het resultaat Breda AED proof bereikt. 10

11 4. Het resultaat 4.1. De AED-cirkels en aangemelde bedieners In Breda zijn eind december AED-cirkels actief. Een overzicht van de AED-cirkels per wijk vindt u in bijlage 1. De Stichting Breda AED Proof, gemeente en GGD spraken af op de website van de Stichting de actuele informatie over de AED-cirkels te plaatsen. Voor een up to date overzicht wordt verwezen naar De verspreiding van de AED - cirkels op kaart: Behalve de 113 AED s die tot een AED-cirkel horen hangen er in Breda nog tenminste 30 apparaten die aangemeld zijn bij AED-Alert, maar (nog) geen 24 uur bereikbaar zijn. Naar verwachting hangen er verspreid over de gemeente nog veel meer AED s. Deze hangen meestal binnen en zijn niet 24 uur bereikbaar. 602 Gediplomeerde Bredase AED-bedieners waren eind december 2011 aangemeld bij AED-Alert. Onderstaand kaartje toont de verspreiding over de gemeente per 1 oktober 2011: 11

12 Naar verwachting is er een veelvoud van opgeleide bedieners die zich (nog) niet hebben aangemeld bij AED-Alert Borging Er is hard aan gewerkt om Breda AED proof te krijgen en dat moet natuurlijk in de toekomst ook zo blijven. Continuïteit is daarom een belangrijk aandachtspunt Zestig cirkels in onderhoud en beheer bij de gemeente Het gegeven dat de gemeente zelf 60 AED-cirkels in onderhoud en beheer heeft en houdt, draagt in zeer belangrijke mate bij aan het borgen van het AED proof Breda en het maatschappelijk belang dat hiermee gediend wordt De Stichting Breda AED Proof doet een appèl op het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het tonen van eigen kracht. In aansluiting hierop is de verdere voortgang van de AED-aanpak in Breda in handen gelegd van een vrijwilligersorganisatie. Eind 2010 is de Stichting Breda AED Proof opgericht. Doel van deze Stichting is zorgdragen voor de continuïteit en actualiteit van de AED-cirkels in Breda. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: - continueren van de AED cirkels met (adequaat functionerende) AED apparatuur - het opzetten en onderhouden van communicatie met EHBOverenigingen, burgers, AED opgeleiden en AED bezitters/eigenaren; 12

13 - het bevorderen van en/of het organiseren van opleidingen met betrekking tot het aanleren van reanimeren en het gebruiken van een AED; - het (doen) genereren en verdelen van middelen ter vervanging van batterijen en pad's van AED's; - het bieden van ondersteuning met betrekking tot de inspectie en het onderhouden van materiaal; - het verstrekken van voorlichting aan het publiek via pers en andere media in de breedste zin van het woord; - adoptieplannen op wijkniveau. Ambassadeurs dragen het gedachtegoed van de Stichting uit. Wethouder Boelema is een van hen. Zie ook: De Stichting twijfelt aan de financiële borging, wanneer over een aantal jaren (3-7) de AED s aan vervanging toe zijn. 13

14 5. Conclusies - Bij de start was de aanwezigheid van 32 AED s bekend. Een inventarisatie in 2008/2009 gaf aan dat er 154 AED s in Breda hingen. Deze AED s waren echter veelal niet inzetbaar voor de samenleving, omdat zij niet voldeden aan de voorwaarden van een AED-cirkel. Zij konden geen volwaardige functie binnen een AED-netwerk vervullen. Uiteindelijk is met vereende krachten een AED proof Breda bereikt. Inzet van veel vrijwilligers, financiële bijdragen van de gemeente ( ,--) en ondersteuning van gemeente, GHOR en GGD maakten dit waar. Op dit moment zijn er 113 AED-cirkels actief. Eind maart 2012 zijn de laatste witte plekken ingevuld en is Breda met 120 cirkels AED proof. - Breda is, voor zover bekend, de enige grotere stad in Nederland ( inwoners) met een dekkend AED-netwerk. In vergelijking met de andere grote steden in Noord-Brabant doet Breda het bijzonder goed. De gemeente Tilburg is op weg, maar in Eindhoven en Den Bosch is nog lang geen sprake van een dekkend netwerk. Aantal aangemelde AED s Aantal aangemelde bedieners Breda Tilburg Eindhoven Den Bosch In Tilburg hebben meer bedieners zich aangemeld bij AED-Alert. De Stichting Breda AED Proof richt zich in 2012 en 2013 met name op het verhogen van het aantal aanmeldingen van bedieners bij AED-Alert. Zij werkt hierin samen met enkele EHBO-verenigingen. - Lange termijn denken is noodzakelijk om het netwerk te behouden. Daarom is de borging genoemd onder hoofdstuk 4 noodzakelijk. - Op advies van de GGD West-Brabant is destijds terecht ingezet op een breed draagvlak voor het AED-netwerk in de samenleving. Het belang van burgerbetrokkenheid wordt ook door landelijk onderzoek van de Hartstichting onderschreven. 14

15 Onderzoek vrijwilligers Uit onderzoek blijkt dat het contact met de mensen die betrokken zijn bij een 6 minuten zone erg belangrijk is. Zo blijft een zone ook na de opstart een succes. Aanbevelingen: Persoonlijke benadering Vrijwilligers goed informeren Regelmatig contact hebben - De gekozen aanpak was tijdsintensiever dan gedacht. - Olievlekwerking werkt in het tot stand brengen van een AED-netwerk. 15

16 Bijlage 1. Een overzicht van de AED-cirkels Wijk/ Kern Adres Gebouw Hangplaats Bavel Bolbergseweg 2a Tuincentrum/ boomkwekerij Boomaars Voorkant naast roldeur Bavel Deken Dr. Dirckxweg 25 Begraafplaats Lichtenberg poort Bavel Deken Dr. Dirckxweg 4 Bibliotheek Bavel deur fietsenstalling Bavel Lange Vore 9 Weideveld, Maatschappelijke Opvang Belcrum Pastoor Pottersplein 12 Gemeenschapshuis de Belcrum Bij ingang Biesdonk Antwerpenstraat 93 Vugterhage Links van de Biesdonk Brusselstraat 362 Brusselhof flat Bij nr. 324 (oud-)boeimeer Badstraat 2 Boeimeer Zaart 35 Praktijk voor fysiotherapie Rietveld Aneas Bij ingang Bij receptie Brabantpark Beverweg 4 Autobedrijf Otten Links naast werkplaats Brabantpark Goeseelsstraat 5 Allinco Systems BV Bij de ingang Brabantpark Hooghout 65 Brabantpark Kangoeroestraat 1 Bibliotheek Brabantpark Oranjehaeve Links naast In hal zijde Hooghout Brabantpark Loopschansstraat 101 GGz Breburg Bij ingang Brabantpark Marterring 1 Brabantpark Mgr. De Vethstraat 2 Hoek Marterring 1/ Lage Kant Sociaal Cultureel centrum De Poelewei Aan gevel Coffeeshop The Cat Brabantpark Teteringsedijk 113 Praktijk Oudraad Bij de Brabantpark Topaasstraat 13 Sportcentrum Links naast 16

17 Wijk/ Kern Adres Gebouw Hangplaats Brabantpark Topaasstraat 25 Hoek Topaasstraat 25/ Hooghout Binnen bij lift Brabantpark Wieringenstraat 60 Buurthuis Toma Bij ingang Centrum Coulissen 2 Parkeergarage In beheerdersloge niveau 1 na slagboom Centrum Fellenoordstraat 93 Seeligkazerne Portiersloge Centrum J.F. Kennedylaan 34 Valkenhove Bij receptie Centrum Keizerstraat 101 Popcentrum MEZZ Naast Centrum Korte Boschstraat 3 Schietecat Rijwielhandel Naast Centrum Kraanstraat 4 KMA Kazerne Portiersloge Centrum Molenstraat 6 Bibliotheek/ De Nieuwe Veste Centrum Nieuweweg 201 Marquant complex Parking ingang Waterstraat (bellen) Centrum Nieuweweg 79 Parkeergarage De Barones In beheerdersloge niveau 1 na slagboom Doornbos Abdijstraat 104 Flatgebouw Nabij nr. 4 Doornbos Doornboslaan GGD West-Brabant Links van de TBCingang Doornbos Kapittelweg 5 Benzinestation BP Achter bij fietspad Effen Rijsbergseweg 354 Buurtcentrum Kievitslaar Links naast hoofdingang Emer Franse Akker 8 Fa. BSI/GEMIN/MSI Bij receptie Geeren-Noord Bernard de Wildestraat 400 Raffy Bij receptie Geeren-Zuid Gerrit Rietveldplein 24 Rietveldhuis Bij ingang Ginneken Bieberglaan 75 Ginneken Bouvignelaan 3 Begraafplaats De Bieberg Restaurant Bouvigne/ Paradijs Links naast poort Linker voorkant 17

18 Wijk/ Kern Adres Gebouw Hangplaats Ginneken Galderseweg 45 Tennisclub Breda Kantine Ginneken Ginnekenweg Boekhandel Van Kemenade Hollaerts ingang Haagse Beemden Bredestraat 10a Biologische IJsboerderij Haagse Beemden Bredestraat 4 St. Rolerisuit Haagse Beemden De Heze 21 Flatgebouw Linker zijgevel garage Linker zijgevel hoofdgebouw In hal naast brievenbussen Haagse Beemden Heksenwiel 52 Heksenwiel Bij ingang achter brievenbussen Haagse Beemden Julie Claesstraat 27 Buurthuis De Loper Buiten naast ingang Haagse Beemden Kantenbeemd 1 Tennisvereniging Haagse Beemden In kantine Haagse Beemden Kraanvogel 92 De Rietvink poort Haagse Beemden Loopakker 29 Carport Carport Haagse Beemden Muizenberglaan 13 Districtspost Haagse Beemden Nieuw Zonzeel 8 Particulier woonhuis Haagse Beemden Rietdijk 6 Café De Texashoeve Links naast Zijgevel naast schuifdeur hoofdingang Haagse Beemden Weidehek 3 Hazeldonk Hazeldonk 111 Hazeldonk Hazeldonk 5002 Poppelaars t.o. Groenrijk Benzinestation Shell Oost Benzinestation Shell West Aan hekwerk links voorkant pand Binnen, rechts naast ingang Binnen, bij toilet Heusdenhout Grote Houw 5 Flatgebouw Aan gevel tussen beide ingangen Heusdenhout Heusdenhoutsestraat 60 Particulier woonhuis Aan schuur/garage bij groenstrook Heusdenhout Sterrebos 285 Particulier woonhuis Heusdenhout Wilderen 2 Fysiopraktijk Heusdenhout Bij receptie 18

19 Wijk/ Kern Adres Gebouw Hangplaats Heuvel Dr. Struijckenstraat 161 Bibliotheek West Naast IJpelaar Bavelselaan 420 Appartementencomplex Belvedere Links van pand IJpelaar Rijnauwenstraat 1 Steunpunt Rhijnstede Bij ingang IJpelaar Seminarieweg 26a t Koetshuis Links naast IJpelaar Ter Merwestraat 1 Apotheek Woltermann Bij ingang IJpelaar Zorgvlietstraat 491 De Zonnebloem Liesbos Nieuwe Dreef 4 Restaurant De Boswachter Onder carport Liesbos Oude Liesboslaan 172 Eetcafé De Peer Rechterkant voorzijde Mastbos Burgemeester de Manlaan 26 Hockeyvereniging Breda Tegen wit bijgebouw Mastbos Galderseweg 65 De Blauwe Kamer Op gebouw 1 naast hoofdingang Mastbos Huisdreef 4 Mastbos Marellenweg 8 Restaurant De Boswachter Restaurant Huis den Deijl Rechts op terras naast parkeerterrein Op voorgevel, naast kantooringang Overakker Allerheiligenweg 19 Bibliotheek Zuidoost Links van de Overakker Overakkerstraat 111 IJpelaar Bij receptie Princenhage Doelen 7 Sporthal De Doelen Princenhage Heilaarstraat 10 Princenhage Liesboslaan 315 Princenhage Liesboslaan 6 Haga Liesbos Lucia Bij receptie Bij receptie Bij receptie Princenhage Rithsestraat 51 Villa De Bongerd In portiek Prinsenbeek Beeksestraat 42b Makelaardij HenS Aan gevel 19

20 Wijk/ Kern Adres Gebouw Hangplaats Prinsenbeek Groenstraat 88a Voesenek Dierenspeciaalzaak Rechterkant voorzijde Prinsenbeek Heikantsestraat 37 Sportpark Voorzijde Prinsenbeek Heisprong 15 De Drie Linden ingang Prinsenbeek Logtenburg 6a Fa. Snijders Aan gevel Prinsenbeek Middenweg 40 Hagedonk Bij receptie Prinsenbeek Moleneind 1 Scouting Voorzijde Prinsenbeek Overveldsestraat 23 Buurtvereniging Voorzijde Prinsenbeek Schoolstraat 11 Bibliotheek Prinsenbeek ingang Ruitersbos Willem van Oranjelaan 17 De Breedonk Bij entree Ruitersbos Sibeliusstraat 13 NHTV poort Schorsmolen Schorsmolenstraat 48 Wonen Breburg Aan de achterkant links naast roldeur Sportpark De La Reijweg 95 Kazerne Trip van Zoutland Portiersloge Sportpark Eggestraat 1 Apotheek Links naast ingang Sportpark Poolseweg 190 GGZ Breburg Naast Stationsbuurt Hoge Steenweg 19 Gebouw Rode Kruis Teteringen Aanstede 2 Particulier woonhuis Teteringen Bollaard 24 EHBO vereniging Rechts om hoek Teteringen Haenenburgh 22 VVE In hal 1 e etage Teteringen Oosterhoutseweg 129b Bikes en Sports Gevel achterzijde Teteringen Scheperij 22 t WEB Naast Teteringen Willem Alexanderplein 4 De Dorpsherberg In gang links naast hoofdingang Teteringen Wilthage 24 Tandartspraktijk Bij ingang 20

21 Wijk/ Kern Adres Gebouw Hangplaats Tuinzigt Tuinzigtlaan 5 Districtspost Links van poort Ulvenhout Beekdal 11 EHBO Vereniging Naast garagedeur Ulvenhout Dorpstraat 94 De Pekhoeve Ulvenhout Gareelstraat 6 Particulier woonhuis Links naast Links naast garagedeur Ulvenhout Geersbroekseweg 3a Landgoed Bosweelde Bij toiletten Ulvenhout Slotlaan 15 Verzorgingshuis De Donk Bij receptie Ulvenhout St. Anandreef 2 De Fazanterie Naast hoofdingang Ulvenhout Sterstraat 1 De Klokkebei, basisschool Links naast ingang Ulvenhout Van Schermbeeklaan 4 Advocatenkantoor In hal Westerpark Argusvlinder 298 Wisselaar Steendorpstraat 2 Westerwiek Gemeenschapshuis De Wegwijzer Voorgevel Naast ingang Zandberg Wilhelminapark 19 Sociëteit t Turfschip Zandberg Laan van Mecklenburg 39 Dirk van Veen basisschool Links naast ingang 21

Jaarverslag 2013. Breda, maart 2014 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA

Jaarverslag 2013. Breda, maart 2014 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA Breda, maart 2014 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER... 3 1.0 ALGEMEEN... 5 1.1 Bestuur...

Nadere informatie

Stichting Breda AED Proof Jaarverslag 2012

Stichting Breda AED Proof Jaarverslag 2012 Stichting Breda AED Proof Breda, januari 2013 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1.0 ALGEMEEN... 3 1.1 Bestuur... 3 1.2

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven digitale trapvelden M O N I T O R Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven N O V E M B E R 2002 M O N I T O R DIGITALE TRAPVELDEN 2002 November

Nadere informatie

effectief kindgericht armoedebeleid

effectief kindgericht armoedebeleid Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid Vernieuwde editie met tips uit de praktijk Juni 2015 Voorwoord Geen dagelijkse warme maaltijd of geen nieuwe kleding als dat

Nadere informatie

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep

Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006. Gemeenschapshuis onder de loep Jaargang 10 - nummer 2 - juni 2006 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: WMO 't Heft komt naar u toe! 3 Bestuursleden Cor van Zutphen (links) en Chris van Helvoirt van Stichting Dorpshuis De

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Westermaat koerst op goed vestigingsklimaat Super Boost Sales Power ONLINE In Flow: inspiratie zonder toegangsfee!!

het ONDERNEMERS Westermaat koerst op goed vestigingsklimaat Super Boost Sales Power ONLINE In Flow: inspiratie zonder toegangsfee!! NR. 5 2009 het ONDERNEMERS TWENTE B E L A N G Ambulance Oost: de rol van de AED binnen MVO DHL vormt één groot logistiek bolwerk Een blauwe kijkdoos vol auto s Jan Kamminga op de bres voor kennis en duurzaamheid

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. Tien inspirerende voorbeelden

Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk. Tien inspirerende voorbeelden Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk Tien inspirerende voorbeelden Auteurs: Ronald Hetem en Sophie Straatman Eindredactie: Ethiscript en afdeling Communicatie MOVISIE Fotografie:

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Dienstverlening@Breda

Dienstverlening@Breda Vastgesteld door het College d.d. 26 november 2013 2 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 1 2 Deregulering: wat kan er gedereguleerd worden?... 3 2.1 Wat is er de afgelopen ren gedereguleerd? 4 2.2 Welke vergunningsverplichtingen

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Verwey-Jonker Instituut Sociale professionaliteit in beweging Erik van Marissing Astrid Huygen Katja van Vliet Sociale professionaliteit in beweging Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Kenniscahier Wmo

Nadere informatie

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C Code 2009-0175.1. www.utrecht.nl Burgerjaarverslag 2008 2 Burgerjaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord van de burgemeester 5 Conclusies en voornemens 6 Hoofdstuk 1 Publieksdienstverlening 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008

Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008 Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008 Inleiding De minister van VROM/ WWI heeft in een Deltaplan Inburgering haar voornemens geformuleerd om te komen tot betere resultaten

Nadere informatie