Breda AED proof. Eindrapportage aanpak AED1-netwerk Breda. Samenwerkende partijen AED Netwerk Breda, januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Breda AED proof. Eindrapportage aanpak AED1-netwerk Breda. Samenwerkende partijen AED Netwerk Breda, januari 2012"

Transcriptie

1 Breda AED proof Eindrapportage aanpak AED1-netwerk Breda Samenwerkende partijen AED Netwerk Breda, januari AED = Automatische Externe Defibrillator 1

2 Samenvatting Samenwerking, burgerkracht, gemeentelijke ondersteuning en een behoorlijke financiële impuls resulteren in een AED proof Breda. Burgers die een hartstilstand krijgen hebben in Breda meer en betere overlevingskansen dan in de drie andere grote Brabantse steden. Een benchmark onderbouwt dit. In iedere wijk en kern van Breda kan bij een hartstilstand bínnen 6 minuten een AED en een getrainde bediener ter plekke zijn. Alle AED s zijn 24 uur per dag bereikbaar. Meldingen verlopen via het alarmnummer 112 naar AED- Alert. Op dit moment bedekken 113 AED-cirkels de gemeente. Eind maart 2012 zullen er 120 cirkels geactiveerd zijn en is Breda AED proof. Bij AED-Alert zijn momenteel 602 gediplomeerde AED-bedieners aangemeld. Dit aantal groeit. De Stichting Breda AED Proof richt zich in 2012/2013 op verdere verhoging van het aantal aanmeldingen. De Stichting Breda AED Proof en de gemeente waarborgen samen de continuïteit van het netwerk. De gemeente draagt bij door beheer en onderhoud van 60 AED-cirkels, de helft van het netwerk. De Stichting werkt vooral aan het creëren van een groter draagvlak en actievere betrokkenheid in de samenleving. Wethouder Boelema is ambassadeur van de Stichting Breda AED Proof. Het netwerk is tot stand gekomen door een samenwerking van veel partijen. De Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Breda e.o., wijk- en dorpsraden, maatschappelijke organisaties, EHBO-verenigingen, bedrijven, vrijwilligers, gemeente, GHOR en GGD, allemaal droegen zij bij aan het behaalde resultaat. Deze eindrapportage geeft een kort verslag van de succesvolle aanpak. 2

3 Inhoud 1. Aanleiding 2. Doelstelling 2.1. Wat is een AED-cirkel? 2.2. Wat is AED proof? 3. De aanpak in Breda 3.1. Opzet 3.2. Samenwerking 3.3. Communicatie 3.4. Financiën 4. Het resultaat 4.1. De AED-cirkels en aangemelde bedieners 4.2. Borging Zestig cirkels in onderhoud en beheer bij de gemeente De Stichting Breda AED Proof 5. Conclusies Bijlage 1. Een overzicht van de AED-cirkels 3

4 1. Aanleiding Het begon in het voorjaar van De voorzitter van de Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Breda e.o. benaderde de gemeente met het verzoek om ondersteuning bij de uitrol van een AED-netwerk. Op advies van de GGD startte de gemeente samen met deze Stichting, andere vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, wijk- en buurtraden en EHBO-verenigingen een gebiedsgerichte aanpak. Eerder schafte de gemeente in het kader van haar personeelsbeleid 60 AED s aan en leidde medewerkers op. In deze eindrapportage doen betrokken partijen verslag van de aanpak. Hoofdstuk 2 beschrijft de doelstellingen en geeft de definities van een AEDcirkel en AED proof. Hoofdstuk 3 biedt een inkijk in de opzet, samenwerking, communicatie en financiën. Hoofdstuk 4 geeft een beeld van de resultaten en de borging daarvan. We besluiten met enkele conclusies (hoofdstuk 5). De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een draagbaar en gemakkelijk bedienbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een hartstilstand. Het apparaat kan via het toedienen van elektrische schokken het hartritme weer op gang helpen. Het apparaat wordt altijd ingezet in combinatie met reanimatie. Iedereen kan en mag een AED gebruiken. Een korte training helpt om in noodgevallen snel en doeltreffend te handelen. 4

5 2. Doelstelling Hoofddoelstelling van de aanpak is: Het vergroten en verbeteren van de overlevingskans van mensen met een hartstilstand. Het uiteindelijke streven is een AED proof gemeente. Jaarlijks krijgt ongeveer 1 op de inwoners een hartstilstand. Onderzoek toont aan dat een AED-netwerk bijdraagt aan de overlevingskansen (Overleving na reanimatie buiten het ziekenhuis in Noord-Holland: resultaten Arrest 7 over Betere overleving dankzij de Automatische Externe Defibrillator?, R.W. Koster, J. Berdowski) De Gezondheidsraad adviseerde dat het gebruik van de AED door daarin geoefende medische leken in een groot aantal gevallen de tijd tussen het moment van de hartstilstand en het moment van defibrillatie bij patiënten met kamerfibrilleren belangrijk verkort, met als gevolg een aanzienlijke verhoging van de overlevingskans, zonder dat de patiënten extra risico s lopen. Ook adviseerde zij de overheid er goed aan te doen een open, aanmoedigende houding aan te nemen ten aanzien van het gebruik van de AED (Toepassing van de automatische uitwendige defibrillator in Nederland, Gezondheidsraad, Den Haag, januari 2002). Wettelijk gezien hebben gemeenten geen verantwoordelijkheid in het tot stand brengen van een AED-netwerk, maar net als de Gezondheidsraad, noemt ook de Nederlandse Hartstichting de gemeente een belangrijke aanjager (Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand?, Nederlandse Hartstichting, Den Haag, april 2009). Burgerbetrokkenheid is bovendien onontbeerlijk voor een AED-netwerk. Alleen apparaten ophangen volstaat niet. Burgers moeten weten waar ze hangen en hoe ze deskundig gebruikt kunnen worden. Een combinatie van beide gebruikte de GGD in haar advies aan de gemeente Breda. Zij adviseerde om: - te stimuleren dat partijen in het veld de verantwoordelijkheid nemen voor de totstandkoming van een AED-netwerk - randvoorwaarden te scheppen door: eenmalig een AED apparaat voor EHBO-verenigingen te subsidiëren ondersteuning bij de netwerkvorming door GGD en GHOR. Inbedding van het AED-netwerk in de samenleving was het belangrijkste uitgangspunt. Het college van B& W nam dit advies over (besluit van 13 november 2007) Wat is een AED-cirkel? Een AED is een Automatische Externe Defibrillator, een apparaat dat in combinatie met reanimatie ingezet kan worden bij mensen met een hartstilstand. Snelheid is van groot belang. Hoe sneller, hoe beter. Een 5

6 algemeen aanvaarde norm is inzetbaarheid bínnen 6 minuten (de 6- minutenzone van de Hartstichting). Een AED leren bedienen kan in een cursus van 2 dagdelen met een jaarlijkse herhaling van 1 dagdeel. Een oproepsysteem draagt bij aan de snelle bruikbaarheid van AED s. In West- en Midden-Brabant functioneert sinds 2009 via de Gemeenschappelijke Meldkamer het AED-Alert-systeem. Krijgt 112 een melding over een slachtoffer met hartstilstand dan worden: 1. twee ambulances op pad gestuurd 2. sms jes gestuurd naar aangemelde bedieners in de buurt van het slachtoffer om te gaan reanimeren. De sms-boodschap luidt: Ga naar locatie slachtoffer en start reanimatie. 3. sms jes gestuurd naar aangemelde bedieners in de buurt om de dichtstbijzijnde aangemelde AED te gaan halen. Deze sms-boodschap luidt: Haal AED op adres AED en ga naar locatie slachtoffer. Het systeem is het meest effectief als zoveel mogelijk AED s en gediplomeerde bedieners zich aanmelden ( Een AED-cirkel omvat een gebied met daarin centraal gelegen een AED die: - binnen 6 minuten bereikbaar is - 24 uur per dag bruikbaar en bereikbaar is - aangemeld is bij AED-Alert - omringd wordt door tenminste 5 opgeleide bedieners die aangemeld zijn bij AED-Alert - zichtbaar is aangeduid én - draagvlak heeft onder burgers in de directe woonomgeving Algemeen aanvaard voor de 6 minutengrens is een cirkel met een straal van 500 meter. In sommige woongebieden, bijvoorbeeld in hoge flats of appartementencomplexen, is die afstand anders Wat is AED proof? AED proof wil zeggen dat heel de gemeente bedekt is met AED-cirkels en dat continuïteit gewaarborgd is. 6

7 3. De aanpak in Breda 3.1. Opzet Breda werd ingedeeld in 5 gebieden en 4 kernen (Noordoost, Noordwest, Centrum, Zuidoost en Zuidwest, en Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout). In elk gebied werd gewerkt volgens een vast stramien van 3 bijeenkomsten: Een startbijeenkomst (doelen: kennismaking, vaststellen bereidheid om mee te werken aan AED-netwerk, benoeming trekker en verdeling taken m.b.t. locaties, organisatie, opleiding, communicatie en middelenwerving) Een ontwikkelbijeenkomst (doelen: vaststellen noodzakelijke stappen om te komen tot een AED-netwerk en verdeling taken) Een aftrapbijeenkomst (doelen: officiële start en vastleggen verantwoordelijkheden). De GGD en GHOR ondersteunden deze bijeenkomsten en vervulden tussentijds een helpdeskfunctie. Een aparte bijeenkomst vond plaats voor de EHBO-verenigingen. Van hen werd een trekkersrol verondersteld. Vanaf mei 2009 regisseerde de Stuurgroep AED-netwerk Breda de aanpak. De Stichting Reanimatie- en AED Onderwijs Breda e.o., de gemeente, de GHOR Midden- en West-Brabant de GGD West-Brabant waren lid van deze stuurgroep Samenwerking Er is samengewerkt tussen uiteenlopende partijen. De Stichting Reanimatieen AED-onderwijs Breda e.o., de gemeente en de GGD speelden hierin een belangrijke rol. In sommige gebieden leverden de EHBO-verenigingen een grote bijdrage. Dat was vooral het geval in de dorpskernen. In andere gebieden speelden de wijk- en dorpsraden een grote rol. Andere belangrijke betrokken partijen waren onder meer ondernemersverenigingen, zorgvoorzieningen en particuliere ondernemers. Door deze samenwerking kreeg het AED netwerk het noodzakelijke brede draagvlak in de Bredase samenleving. Niet alleen extern, maar ook intern binnen de gemeente was er een goede samenwerking. Interne Dienstverlening plaatste in 2007 in het kader van het personeelsbeleid 60 AED s in gemeentelijke gebouwen en liet personeel opleiden. Ook adviseerde zij in 2010 een gemeentelijke bijdrage te leveren aan het project Hart voor de Baronie (van de RABO bank Zuidelijke Baronie), waardoor 35 AED s in buitenkasten geplaatst konden worden. Daarboven besloot de gemeente 25 van de 60 gemeentelijke AED s naar buiten te plaatsen. Hiermee hebben deze AED s niet alleen een functie voor de eigen medewerkers, maar worden zij ingezet voor de samenleving. Deze 25 gemeentelijke AED s zijn op witte plekken in buitenkasten geplaatst en aangemeld bij AED-Alert. 7

8 3.3. Communicatie Communicatie speelt een sleutelrol om de AED aanpak onder de aandacht van burgers te brengen. Er zijn verschillende vormen van communicatie ingezet. Bijvoorbeeld: - huis-aan-huis flyers tijdens de jaarlijkse collecte van de Hartstichting - AED Journaals op maat, bijvoorbeeld in Teteringen. - teksten voor websites en schriftelijke uitgaven van wijk- en dorpsraden - de folder van de Stichting Breda AED Proof - informatie op de gemeentelijke website ( - een artikel in Breda Nu - artikelen in BN/ De Stem AED-apparaat in Loopakker Breda zaterdag 08 januari 2011 BN De Stem BREDA - Zaterdag is in de Loopakker in de Haagse Beemden een AED (automatische externe defibrillator) geplaatst. Het apparaat is bedoeld om snel in te kunnen grijpen als een bewoner acute hartproblemen krijgt. In totaal hebben 33 vrijwilligers een speciale training gevolgd. Het apparaat is 24 uur per dag beschikbaar voor alle bewoners binnen de zogeheten 6 minuten-zone. De AED is er gekomen op initiatief van bewoner Piet Matheeuwsen. Hij heeft via een brief alle bewoners om een kleine bijdrage gevraagd. Daarvan is een AED met buitenkast betaald en de opleiding van de vrijwilligers. Het initiatief werd warm onthaald door de bewoners en zaterdag werd de AED officieel in gebruik genomen. Met de woorden 'we hopen hem nooit nodig te hebben, maar als het nodig is, dan is hij er', overhandigde Matheeuwsen de AED aan zijn buurt. Onder het genot van glühwein en speciaal door een bewoonster gebakken koekjes (in hartvorm) was er een korte, maar leuke bijeenkomst. De vraag was ook 'wie volgt?' Een bewoner van de Blokkenbuurt gaf aan die oproep gehoor, evenals Tennisvereniging Haagse Beemden. Piet Matheeuwsen bood aan om andere initiatiefnemers waar nodig van adviezen te voorzien. De Bredanaar is graag bereid om ook initiatieven in andere woonwijken te ondersteunen. "Het zal je maar gebeuren dat jouw partner, vriend of vriendin of goede buur getroffen wordt door hartfalen en je moet erbij staan kijken met de gedachten 'had ik maar!', aldus Matheeuwsen." 8

9 AED-netwerk in gebruik genomen Woensdag 15 december 2010 Op initiatief van de Dorpsraad, de Teteringse Ondernemingsvereniging en de EHBO Vereniging is door een voorbereidingsgroep veel werk verzet om een AED-netwerk op te richten. Een dergelijk netwerk van apparatuur en opgeleid personeel kan hulp bieden bij het optreden van hartfalen. De voorbereidingsgroep heeft zich inmiddels omgevormd tot de Stichting Haertsafe Teteringen en heeft met hulp van andere financieringsbronnen een netwerk opgezet. Op 10 december zijn er twee AEDapparaten (automatische externe defibrillator) opgehangen bij de Dorpsherberg en bij de fietsenzaak Bikes en Sport aan de Oosterhoutseweg. De apparatuur is gesponsord door Rabobank Amerstreek, Gemeente Breda, Dorpsraad Teteringen, het Kruiswerk, de Teteringse Ondernemingsvereniging, Zorgverzekering CZ en onze huisartsenpraktijk. Door de stichting wordt hard gewerkt om het netwerk van apparatuur en geschoolde vrijwilligers verder uit te breiden over heel Teteringen. (bron: Financiën Langs verschillende wegen zijn financiële middelen beschikbaar gesteld. Naast de eenmalige financiering van AED s voor EHBO-verenigingen heeft de gemeente gaandeweg het nodige bijgedragen aan het tot stand brengen van een AED proof Breda. Een overzicht: 1. Eenmalige subsidie EHBO-verenigingen voor de aanschaf van een AED ,-- 2. Startkapitaal Stichting Breda AED Proof ,-- 3. Gemeentelijke bijdrage aan project Hart voor de Baronie 4. Plaatsing, beheer en onderhoud van 35 AED s in kasten van Hart voor de Baronie (gemiddeld 240,-- per locatie) 5. Naar buiten plaatsing van 25 gemeentelijke AED s (gemiddeld 240,-- per locatie) 6. Communicatiekosten (o.a. flyer bij collecte Hartstichting, pagina in Breda Nu juni 2011) , , , ,-- Totaal ,-- 9

10 Toelichting bij 3 en 4: Het project Hart voor de Baronie was een initiatief van de RABO Bank De Zuidelijke Baronie. Om een AED-netwerk tot stand te brengen vroeg de bank een inleg van ,-- aan de 5 gemeenten uit haar werkgebied. Uiteindelijk resulteerde dit in een Europese subsidie van ,-- voor het totale gebied. Voor Breda betekende dit dat 35 AED s met buitenkast beschikbaar kwamen, die jammer genoeg alleen geplaatst konden worden in het Bredase gebiedsdeel van De Zuidelijke Baronie. De kosten voor plaatsing, beheer en onderhoud kwamen (en komen) ten laste van de gemeente. Het overzicht is exclusief de ambtelijke ondersteuningsuren vanuit de gemeente, GGD en GHOR en de oorspronkelijke aanschafkosten en kosten voor onderhoud/ beheer van de 60 AED s in gemeentelijke gebouwen in het kader van het personeelsbeleid. Op wijkniveau zijn ook bijdragen verstrekt via Hart voor je Buurt (o.a. in Prinsenbeek en Haagse Beemden) en het project Geschikt wonen voor Iedereen (o.a. in het gebied Brabantpark-Heusdenhout). Voor de aanpak in Teteringen heeft de Dorpsraad uit eerder ontvangen subsidie een bedrag beschikbaar gesteld. Via Breda Actief zijn gratis reanimatie- en AED-trainingen beschikbaar gesteld voor leden van erkende vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen. In de tweede helft van 2011 ontving de Stichting Breda AED Proof van Rabobank Breda een bedrag van 9.000,-- voor de aanschaf van 6 AED s en buitenkasten. De zorgverzekeraar CZ gaf een bijdrage van 500,--. De Stichting voert een Adoptieplan uit met de bedoeling meer geld te genereren en een grotere betrokkenheid onder wijkbewoners, winkeliers en lokaal bedrijfsleven te krijgen. In de wijk Brabantpark bleek al hoe succesvol deze aanpak kan zijn. Onder meer Garagebedrijf Otten en Allinco Systems BV hebben een financiële bijdrage geleverd. Hopelijk gaan bedrijven in andere wijken dit goede voorbeeld volgen. (zie Van doorslaggevende waarde is de kosteloze inzet van de vele vrijwilligers. Zonder hen heeft het netwerk geen draagvlak en was nooit het resultaat Breda AED proof bereikt. 10

11 4. Het resultaat 4.1. De AED-cirkels en aangemelde bedieners In Breda zijn eind december AED-cirkels actief. Een overzicht van de AED-cirkels per wijk vindt u in bijlage 1. De Stichting Breda AED Proof, gemeente en GGD spraken af op de website van de Stichting de actuele informatie over de AED-cirkels te plaatsen. Voor een up to date overzicht wordt verwezen naar De verspreiding van de AED - cirkels op kaart: Behalve de 113 AED s die tot een AED-cirkel horen hangen er in Breda nog tenminste 30 apparaten die aangemeld zijn bij AED-Alert, maar (nog) geen 24 uur bereikbaar zijn. Naar verwachting hangen er verspreid over de gemeente nog veel meer AED s. Deze hangen meestal binnen en zijn niet 24 uur bereikbaar. 602 Gediplomeerde Bredase AED-bedieners waren eind december 2011 aangemeld bij AED-Alert. Onderstaand kaartje toont de verspreiding over de gemeente per 1 oktober 2011: 11

12 Naar verwachting is er een veelvoud van opgeleide bedieners die zich (nog) niet hebben aangemeld bij AED-Alert Borging Er is hard aan gewerkt om Breda AED proof te krijgen en dat moet natuurlijk in de toekomst ook zo blijven. Continuïteit is daarom een belangrijk aandachtspunt Zestig cirkels in onderhoud en beheer bij de gemeente Het gegeven dat de gemeente zelf 60 AED-cirkels in onderhoud en beheer heeft en houdt, draagt in zeer belangrijke mate bij aan het borgen van het AED proof Breda en het maatschappelijk belang dat hiermee gediend wordt De Stichting Breda AED Proof doet een appèl op het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het tonen van eigen kracht. In aansluiting hierop is de verdere voortgang van de AED-aanpak in Breda in handen gelegd van een vrijwilligersorganisatie. Eind 2010 is de Stichting Breda AED Proof opgericht. Doel van deze Stichting is zorgdragen voor de continuïteit en actualiteit van de AED-cirkels in Breda. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: - continueren van de AED cirkels met (adequaat functionerende) AED apparatuur - het opzetten en onderhouden van communicatie met EHBOverenigingen, burgers, AED opgeleiden en AED bezitters/eigenaren; 12

13 - het bevorderen van en/of het organiseren van opleidingen met betrekking tot het aanleren van reanimeren en het gebruiken van een AED; - het (doen) genereren en verdelen van middelen ter vervanging van batterijen en pad's van AED's; - het bieden van ondersteuning met betrekking tot de inspectie en het onderhouden van materiaal; - het verstrekken van voorlichting aan het publiek via pers en andere media in de breedste zin van het woord; - adoptieplannen op wijkniveau. Ambassadeurs dragen het gedachtegoed van de Stichting uit. Wethouder Boelema is een van hen. Zie ook: De Stichting twijfelt aan de financiële borging, wanneer over een aantal jaren (3-7) de AED s aan vervanging toe zijn. 13

14 5. Conclusies - Bij de start was de aanwezigheid van 32 AED s bekend. Een inventarisatie in 2008/2009 gaf aan dat er 154 AED s in Breda hingen. Deze AED s waren echter veelal niet inzetbaar voor de samenleving, omdat zij niet voldeden aan de voorwaarden van een AED-cirkel. Zij konden geen volwaardige functie binnen een AED-netwerk vervullen. Uiteindelijk is met vereende krachten een AED proof Breda bereikt. Inzet van veel vrijwilligers, financiële bijdragen van de gemeente ( ,--) en ondersteuning van gemeente, GHOR en GGD maakten dit waar. Op dit moment zijn er 113 AED-cirkels actief. Eind maart 2012 zijn de laatste witte plekken ingevuld en is Breda met 120 cirkels AED proof. - Breda is, voor zover bekend, de enige grotere stad in Nederland ( inwoners) met een dekkend AED-netwerk. In vergelijking met de andere grote steden in Noord-Brabant doet Breda het bijzonder goed. De gemeente Tilburg is op weg, maar in Eindhoven en Den Bosch is nog lang geen sprake van een dekkend netwerk. Aantal aangemelde AED s Aantal aangemelde bedieners Breda Tilburg Eindhoven Den Bosch In Tilburg hebben meer bedieners zich aangemeld bij AED-Alert. De Stichting Breda AED Proof richt zich in 2012 en 2013 met name op het verhogen van het aantal aanmeldingen van bedieners bij AED-Alert. Zij werkt hierin samen met enkele EHBO-verenigingen. - Lange termijn denken is noodzakelijk om het netwerk te behouden. Daarom is de borging genoemd onder hoofdstuk 4 noodzakelijk. - Op advies van de GGD West-Brabant is destijds terecht ingezet op een breed draagvlak voor het AED-netwerk in de samenleving. Het belang van burgerbetrokkenheid wordt ook door landelijk onderzoek van de Hartstichting onderschreven. 14

15 Onderzoek vrijwilligers Uit onderzoek blijkt dat het contact met de mensen die betrokken zijn bij een 6 minuten zone erg belangrijk is. Zo blijft een zone ook na de opstart een succes. Aanbevelingen: Persoonlijke benadering Vrijwilligers goed informeren Regelmatig contact hebben - De gekozen aanpak was tijdsintensiever dan gedacht. - Olievlekwerking werkt in het tot stand brengen van een AED-netwerk. 15

16 Bijlage 1. Een overzicht van de AED-cirkels Wijk/ Kern Adres Gebouw Hangplaats Bavel Bolbergseweg 2a Tuincentrum/ boomkwekerij Boomaars Voorkant naast roldeur Bavel Deken Dr. Dirckxweg 25 Begraafplaats Lichtenberg poort Bavel Deken Dr. Dirckxweg 4 Bibliotheek Bavel deur fietsenstalling Bavel Lange Vore 9 Weideveld, Maatschappelijke Opvang Belcrum Pastoor Pottersplein 12 Gemeenschapshuis de Belcrum Bij ingang Biesdonk Antwerpenstraat 93 Vugterhage Links van de Biesdonk Brusselstraat 362 Brusselhof flat Bij nr. 324 (oud-)boeimeer Badstraat 2 Boeimeer Zaart 35 Praktijk voor fysiotherapie Rietveld Aneas Bij ingang Bij receptie Brabantpark Beverweg 4 Autobedrijf Otten Links naast werkplaats Brabantpark Goeseelsstraat 5 Allinco Systems BV Bij de ingang Brabantpark Hooghout 65 Brabantpark Kangoeroestraat 1 Bibliotheek Brabantpark Oranjehaeve Links naast In hal zijde Hooghout Brabantpark Loopschansstraat 101 GGz Breburg Bij ingang Brabantpark Marterring 1 Brabantpark Mgr. De Vethstraat 2 Hoek Marterring 1/ Lage Kant Sociaal Cultureel centrum De Poelewei Aan gevel Coffeeshop The Cat Brabantpark Teteringsedijk 113 Praktijk Oudraad Bij de Brabantpark Topaasstraat 13 Sportcentrum Links naast 16

17 Wijk/ Kern Adres Gebouw Hangplaats Brabantpark Topaasstraat 25 Hoek Topaasstraat 25/ Hooghout Binnen bij lift Brabantpark Wieringenstraat 60 Buurthuis Toma Bij ingang Centrum Coulissen 2 Parkeergarage In beheerdersloge niveau 1 na slagboom Centrum Fellenoordstraat 93 Seeligkazerne Portiersloge Centrum J.F. Kennedylaan 34 Valkenhove Bij receptie Centrum Keizerstraat 101 Popcentrum MEZZ Naast Centrum Korte Boschstraat 3 Schietecat Rijwielhandel Naast Centrum Kraanstraat 4 KMA Kazerne Portiersloge Centrum Molenstraat 6 Bibliotheek/ De Nieuwe Veste Centrum Nieuweweg 201 Marquant complex Parking ingang Waterstraat (bellen) Centrum Nieuweweg 79 Parkeergarage De Barones In beheerdersloge niveau 1 na slagboom Doornbos Abdijstraat 104 Flatgebouw Nabij nr. 4 Doornbos Doornboslaan GGD West-Brabant Links van de TBCingang Doornbos Kapittelweg 5 Benzinestation BP Achter bij fietspad Effen Rijsbergseweg 354 Buurtcentrum Kievitslaar Links naast hoofdingang Emer Franse Akker 8 Fa. BSI/GEMIN/MSI Bij receptie Geeren-Noord Bernard de Wildestraat 400 Raffy Bij receptie Geeren-Zuid Gerrit Rietveldplein 24 Rietveldhuis Bij ingang Ginneken Bieberglaan 75 Ginneken Bouvignelaan 3 Begraafplaats De Bieberg Restaurant Bouvigne/ Paradijs Links naast poort Linker voorkant 17

18 Wijk/ Kern Adres Gebouw Hangplaats Ginneken Galderseweg 45 Tennisclub Breda Kantine Ginneken Ginnekenweg Boekhandel Van Kemenade Hollaerts ingang Haagse Beemden Bredestraat 10a Biologische IJsboerderij Haagse Beemden Bredestraat 4 St. Rolerisuit Haagse Beemden De Heze 21 Flatgebouw Linker zijgevel garage Linker zijgevel hoofdgebouw In hal naast brievenbussen Haagse Beemden Heksenwiel 52 Heksenwiel Bij ingang achter brievenbussen Haagse Beemden Julie Claesstraat 27 Buurthuis De Loper Buiten naast ingang Haagse Beemden Kantenbeemd 1 Tennisvereniging Haagse Beemden In kantine Haagse Beemden Kraanvogel 92 De Rietvink poort Haagse Beemden Loopakker 29 Carport Carport Haagse Beemden Muizenberglaan 13 Districtspost Haagse Beemden Nieuw Zonzeel 8 Particulier woonhuis Haagse Beemden Rietdijk 6 Café De Texashoeve Links naast Zijgevel naast schuifdeur hoofdingang Haagse Beemden Weidehek 3 Hazeldonk Hazeldonk 111 Hazeldonk Hazeldonk 5002 Poppelaars t.o. Groenrijk Benzinestation Shell Oost Benzinestation Shell West Aan hekwerk links voorkant pand Binnen, rechts naast ingang Binnen, bij toilet Heusdenhout Grote Houw 5 Flatgebouw Aan gevel tussen beide ingangen Heusdenhout Heusdenhoutsestraat 60 Particulier woonhuis Aan schuur/garage bij groenstrook Heusdenhout Sterrebos 285 Particulier woonhuis Heusdenhout Wilderen 2 Fysiopraktijk Heusdenhout Bij receptie 18

19 Wijk/ Kern Adres Gebouw Hangplaats Heuvel Dr. Struijckenstraat 161 Bibliotheek West Naast IJpelaar Bavelselaan 420 Appartementencomplex Belvedere Links van pand IJpelaar Rijnauwenstraat 1 Steunpunt Rhijnstede Bij ingang IJpelaar Seminarieweg 26a t Koetshuis Links naast IJpelaar Ter Merwestraat 1 Apotheek Woltermann Bij ingang IJpelaar Zorgvlietstraat 491 De Zonnebloem Liesbos Nieuwe Dreef 4 Restaurant De Boswachter Onder carport Liesbos Oude Liesboslaan 172 Eetcafé De Peer Rechterkant voorzijde Mastbos Burgemeester de Manlaan 26 Hockeyvereniging Breda Tegen wit bijgebouw Mastbos Galderseweg 65 De Blauwe Kamer Op gebouw 1 naast hoofdingang Mastbos Huisdreef 4 Mastbos Marellenweg 8 Restaurant De Boswachter Restaurant Huis den Deijl Rechts op terras naast parkeerterrein Op voorgevel, naast kantooringang Overakker Allerheiligenweg 19 Bibliotheek Zuidoost Links van de Overakker Overakkerstraat 111 IJpelaar Bij receptie Princenhage Doelen 7 Sporthal De Doelen Princenhage Heilaarstraat 10 Princenhage Liesboslaan 315 Princenhage Liesboslaan 6 Haga Liesbos Lucia Bij receptie Bij receptie Bij receptie Princenhage Rithsestraat 51 Villa De Bongerd In portiek Prinsenbeek Beeksestraat 42b Makelaardij HenS Aan gevel 19

20 Wijk/ Kern Adres Gebouw Hangplaats Prinsenbeek Groenstraat 88a Voesenek Dierenspeciaalzaak Rechterkant voorzijde Prinsenbeek Heikantsestraat 37 Sportpark Voorzijde Prinsenbeek Heisprong 15 De Drie Linden ingang Prinsenbeek Logtenburg 6a Fa. Snijders Aan gevel Prinsenbeek Middenweg 40 Hagedonk Bij receptie Prinsenbeek Moleneind 1 Scouting Voorzijde Prinsenbeek Overveldsestraat 23 Buurtvereniging Voorzijde Prinsenbeek Schoolstraat 11 Bibliotheek Prinsenbeek ingang Ruitersbos Willem van Oranjelaan 17 De Breedonk Bij entree Ruitersbos Sibeliusstraat 13 NHTV poort Schorsmolen Schorsmolenstraat 48 Wonen Breburg Aan de achterkant links naast roldeur Sportpark De La Reijweg 95 Kazerne Trip van Zoutland Portiersloge Sportpark Eggestraat 1 Apotheek Links naast ingang Sportpark Poolseweg 190 GGZ Breburg Naast Stationsbuurt Hoge Steenweg 19 Gebouw Rode Kruis Teteringen Aanstede 2 Particulier woonhuis Teteringen Bollaard 24 EHBO vereniging Rechts om hoek Teteringen Haenenburgh 22 VVE In hal 1 e etage Teteringen Oosterhoutseweg 129b Bikes en Sports Gevel achterzijde Teteringen Scheperij 22 t WEB Naast Teteringen Willem Alexanderplein 4 De Dorpsherberg In gang links naast hoofdingang Teteringen Wilthage 24 Tandartspraktijk Bij ingang 20

21 Wijk/ Kern Adres Gebouw Hangplaats Tuinzigt Tuinzigtlaan 5 Districtspost Links van poort Ulvenhout Beekdal 11 EHBO Vereniging Naast garagedeur Ulvenhout Dorpstraat 94 De Pekhoeve Ulvenhout Gareelstraat 6 Particulier woonhuis Links naast Links naast garagedeur Ulvenhout Geersbroekseweg 3a Landgoed Bosweelde Bij toiletten Ulvenhout Slotlaan 15 Verzorgingshuis De Donk Bij receptie Ulvenhout St. Anandreef 2 De Fazanterie Naast hoofdingang Ulvenhout Sterstraat 1 De Klokkebei, basisschool Links naast ingang Ulvenhout Van Schermbeeklaan 4 Advocatenkantoor In hal Westerpark Argusvlinder 298 Wisselaar Steendorpstraat 2 Westerwiek Gemeenschapshuis De Wegwijzer Voorgevel Naast ingang Zandberg Wilhelminapark 19 Sociëteit t Turfschip Zandberg Laan van Mecklenburg 39 Dirk van Veen basisschool Links naast ingang 21

Jaarverslag 2013. Breda, maart 2014 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA

Jaarverslag 2013. Breda, maart 2014 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA Breda, maart 2014 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER... 3 1.0 ALGEMEEN... 5 1.1 Bestuur...

Nadere informatie

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016

Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Gemeente Breda BBO Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2016 Uitgave: Gemeente Breda, BBO Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda E-mail: onderzoek@breda.nl Bronvermelding

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2012. Onderzoek & Informatie gemeente Breda. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2012. Onderzoek & Informatie gemeente Breda. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2012 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer

Nadere informatie

Tussenrapportage GGD: Stand van zaken Aanpak AED-netwerk Breda juli 2009 en voorstel voor vervolg

Tussenrapportage GGD: Stand van zaken Aanpak AED-netwerk Breda juli 2009 en voorstel voor vervolg Tussenrapportage GGD: Stand van zaken Aanpak AED-netwerk Breda juli 2009 en voorstel voor vervolg Inhoud. 1. De betekenis van een AED en een AED-netwerk 2. AED: een gemeentelijke verantwoordlijkheid? 3.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave:

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Werkloosheid Breda per 1 januari 2014. Uitgave: Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Werkloosheid Breda per 1 januari 2014 Uitgave: Gemeente Breda, Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Publicatienummer 1753

Nadere informatie

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand?

Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Gemeente in actie Is uw gemeente voorbereid op een hartstilstand? Inhoudsopgave Inleiding 3 De 6-Minutenzone 4 Wat kan uw gemeente concreet doen? 6 Steun van gemeente is belangrijk 8 Waarom moet uw gemeente

Nadere informatie

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg

Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg 2011 Suggesties en aanbevelingen AED netwerk in Aalburg ChristenUnie Aalburg Voor elkaar! 12-4-2011 Inleiding Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.

Nadere informatie

De CJG-uitgangspunten Voor de dienstverlening van CJG Breda aan ouders/jeugdigen hanteren we in Breda drie uitgangspunten:

De CJG-uitgangspunten Voor de dienstverlening van CJG Breda aan ouders/jeugdigen hanteren we in Breda drie uitgangspunten: Het CJG-werkveld en de functies Dit document duidt het CJG werkveld in Breda. In deze memo beschrijven we de uitgangspunten, functies en de context waarin de CJG-ers werken. Het CJG werkveld is er om Bredase

Nadere informatie

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Inhoudsopgave: 1. Inleiding..3 2. Doel.3 3. Samenwerking..3 4. AED s.4 5. Alarmeringssysteem.4 6. Trainingen..4

Nadere informatie

Stichting Breda AED Proof Jaarverslag 2012

Stichting Breda AED Proof Jaarverslag 2012 Stichting Breda AED Proof Breda, januari 2013 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1.0 ALGEMEEN... 3 1.1 Bestuur... 3 1.2

Nadere informatie

Mensen met een matig tot gevorderde dementie. Mensen met een lichte of matige dementie die zelfstandig wonen

Mensen met een matig tot gevorderde dementie. Mensen met een lichte of matige dementie die zelfstandig wonen Inventarisatie respijtvoorzieningen Gemeente Breda 1 Voorziening Omschrijving Organisatie/locatie Doelgroep Financiering Bijzonderheden Dagverzorging Careyn Thuiszorg Locatie: PG Zorgcentrum Oranjehaeve,

Nadere informatie

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Op donderdagavond 2 oktober jl. vond er in het raadhuis in Kerkrade een bijeenkomst plaats voor alle mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED

INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED INITIATIEFVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 12 maart 2009 Onderwerp: Onderzoek naar de haalbaarheid en implementatie van gemeentebrede inzet van AED SAMENVATTING Bij het horen van AED, (Automated

Nadere informatie

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Samenwerking... 3 4. AED s... 4 5. Alarmeringssysteem... 5 6. Trainingen... 6 7. Financiën... 6 8. Communicatie...

Nadere informatie

6-Minutenzone van levensbelang. Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015

6-Minutenzone van levensbelang. Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015 6-Minutenzone van levensbelang Laura Slits Claartje de Leeuw 24 november 2015 Elke week krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis Bij hartstilstand binnen 6 minuten Nergens

Nadere informatie

AED project Gemeente Woensdrecht

AED project Gemeente Woensdrecht AED project Gemeente Woensdrecht Gemeentecongres 6 minuten zone Madurodam, 15 oktober 2009 OSSENDRECHT Ronald Averdieck Voorzitter EHBO Ossendrecht Kader-instructeur AED-coördinator gemeente Woensdrecht

Nadere informatie

Samen maken we Fryslân Hartveilig

Samen maken we Fryslân Hartveilig Samen maken we Fryslân Hartveilig Geschreven door: Stichting Fryslân Hartveilig Datum: 10-05-2016 Status: CONCEPT Contact: Fryslân Hartveilig Westersingel 4 8913 CK, Leeuwarden Mail: info@fryslanhartveilig.frl

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 18 juli 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.405.750 / 2018 7.095.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

Stadsmarinier Harrie Bus

Stadsmarinier Harrie Bus Goedemorgen! Stadsmarinier Harrie Bus PROGRAMMA Opening : 08.45 08.50 uur Toespraak wethouder : 08.50 09.00 uur Uitleg WOS : 09.00 09.15 uur Overzicht inbraken 2013 : 09.15 09.30 uur Pauze : 09.30 09.40

Nadere informatie

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld

Even voorstellen. Programma van vandaag. Hoe dit te bereiken: Waarom deze avond? Reeds gedane stappen. Toekomstbeeld Programma van vandaag Welkomswoord Burgemeester J Klijs Presentatie AED / AED ALERT situatie Moerdijk Pauze Situatie Willemstad, Stichting AED Willemstad door mevr. Veltman Situatie stadsraad Zevenbergen

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel is op 1 augustus 2013 opgericht en heeft een nauw samenwerkingsverband met de drie EHBO-verenigingen binnen de Gemeente Sint-Michielsgestel.

Nadere informatie

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... www.hartslagnu.nl Als elke seconde telt......kunnen we dan op jou rekenen? Meld je nu aan als burgerhulpverlener Plotseling kan uw hulp nodig zijn! In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Breda, maart 2015 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA

Jaarverslag 2014. Breda, maart 2015 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA Breda, maart 2015 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD VAN ONZE VOORZITTER... 3 1.0 ALGEMEEN... 5 1.1 Bestuur...

Nadere informatie

Jaarverslag Breda, maart 2016 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve PZ BREDA

Jaarverslag Breda, maart 2016 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve PZ BREDA Breda, maart 2016 namens het bestuur W. Bondzio-Hupkens, secretaris. Bisschopshoeve 262 4817 PZ BREDA 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1.1 Bestuur... 4 1.2 Doelstelling Stichting Breda AED Proof... 4

Nadere informatie

Subsidieplafonds 2017 en 2018

Subsidieplafonds 2017 en 2018 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Versie: 14 november 2017 Thematafels 2017 en 2018 Thematafel: Breda Opgroeien Subsidieplafond: 2017 7.405.750 / 2018 7.095.000 Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen Percentage

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren

Nota van B&W. Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren Nota van B&W Onderwerp Verdeelregel Automatische Externe Defibrillatoren Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Coilegevergadering 13 april 201 1 Inlichtingen Jeb Beelen (023 5676891) Registratienummer 201

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 137502 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Hartveilig wonen Besluit: 1. In te stemmen met deelname aan het project Hartveilig

Nadere informatie

Week van Ontmoeting 25 september t/m 4 oktober 2014

Week van Ontmoeting 25 september t/m 4 oktober 2014 Week van Ontmoeting 25 t/m 4 2014 Een initiatief van Bredase maatschappelijke organisaties. Vrijdag 12 14.00-17.00 uur Rollatorloop Mastbos Atletiekvereniging Sprint Doctor Schaepmanlaan 4 patty@ betrokkenondernemersbreda.nl

Nadere informatie

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Algemeen Binnenkort wordt gestart met het Project Zes Minuten Zones in de gemeente Bergen. Het doel van dit project is om Zes Minuten Zones te realiseren

Nadere informatie

Rabobank Clubkas Campagne uitslag Rabobank Breda

Rabobank Clubkas Campagne uitslag Rabobank Breda Rabobank Clubkas Campagne uitslag 2016 Rabobank Breda Naam vereniging Locatie Bedrag BAK van Boemeldonck Prinsenbeek 3.194,00 Atletiekvereniging SPRINT Breda - Algemeen 1.683,70 De Zilverberk Prinsenbeek

Nadere informatie

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten

Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Projectplan Inventarisatie aanwezigheid en wenselijkheid AED s in de gemeente Houten Aanleiding In Nederland overlijden per jaar ruim 15.000 mensen door plotselinge hartstilstand. Bij een hartstilstand

Nadere informatie

Stichting AED Staphorst. Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig.

Stichting AED Staphorst. Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig. Stichting AED Staphorst Project: maak de gemeente Staphorst Hartveilig. Inhoud PLAN VAN AANPAK STICHTING AED GEMEENTE STAPHORST... 3 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLING... 3 3. STRATEGIE... 3 MARKETING EN

Nadere informatie

Samenvatting resultaten inventarisatie AED s

Samenvatting resultaten inventarisatie AED s Samenvatting resultaten inventarisatie AED s Enquêtes Er zijn 26 organisaties (zorginstellingen, sportclubs, grote bedrijven, winkeliersverenigingen) benaderd in het kader van de inventarisatie naar de

Nadere informatie

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015

Gemeente Breda. Subjectieve onveiligheid. Individuele en buurtkenmerken onderzocht. Juni 2015 Gemeente Breda Subjectieve onveiligheid Individuele en buurtkenmerken onderzocht Juni 2015 Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek en Informatie e-mail: onderzoek@breda.nl www.kenjestadbreda.nl Publicatienummer:

Nadere informatie

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap

Raadsbrief. Inhoudelijke boodschap Inhoudelijke boodschap Raadsbrief Onderwerp: Motie subsidie AED-project Registratienummer: 0564101 Datum: 21 oktober 2015 Betreft Programma: 5. Sociaal Domein Portefeuillehouder: Pieter van Zwanenburg

Nadere informatie

Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk

Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk Raadsvoorstel *Z0105806449* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10996 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gestructureerde inzet van Automatische Externe Defribilatoren (AED's) in Beverwijk Inleiding In

Nadere informatie

Eerste tussentijdse Evaluatie AED burgerinitiatief Gemeente Brummen

Eerste tussentijdse Evaluatie AED burgerinitiatief Gemeente Brummen Eerste tussentijdse Evaluatie AED burgerinitiatief Gemeente Brummen De werkgroep dankt alle vrijwilligers, bedrijven en instellingen die bijdragen aan het tot stand komen en het in standhouden van dit

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 2 Inleiding Voor u ligt het Beleidsplan van de Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen, hierna te noemen: Stag Brummen. Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage

Nadere informatie

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten In de nieuwsbrief van de wijkvereniging kon u vorige week lezen over de voortgang van de Zes Minuten Zone in Koudenhoven. We hebben u in die brief een uitgebreide uitleg beloofd naar aanleiding van de

Nadere informatie

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden.

Het project heeft een looptijd van drie jaar. In die drie jaar moeten de beschreven resultaten behaald worden. 3.1 Doelstellingen Het project heeft de volgende doelstelling: De inwoners van de gemeente Nuth worden gestimuleerd in het trainen van reanimatievaardigheden en het gebruik van een AED zodat ze in staat

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 36 Burgerzaken 13 november 2008 onderwerp AED Reanimatienetwerk Bocholtz - Simpelveld Inleiding In februari 2008 is gestart met de projectgroep AED / Reanimatienetwerk

Nadere informatie

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap AED Automatische Externe Defibrillatie Informatiemap Forto Training & Opleiding Broeklaan 101 5953 NA Reuver (t) 077-4769500 (f) 077-4769501 Januari 2006 www.forto-to.nl versie 2005-011 AED implementatie

Nadere informatie

woonhuis%met%bijgebouwen%gelegen%% aan%het%groot%hoogsteen%te%breda%%

woonhuis%met%bijgebouwen%gelegen%% aan%het%groot%hoogsteen%te%breda%% hetbouwenvaneenvrijstaand GrootHoogsteenteBreda Totaleoppervlakteperceel: 1.062m² Vraagprijs: 360.000,=k.k. Aanvaarding: inoverleg Riantbouwkavel(1.062m 2) voor woonhuismetbijgebouwengelegen aanhetgroothoogsteentebreda

Nadere informatie

Per week krijgen zo n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en

Per week krijgen zo n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Als iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en 3.555.337 MINDER STERFTE uitgegeven aan 6-Minutenzone in 2016. Dat is 6,2 procent van het totaal. Jaarlijks 2.500 levens redden Per week krijgen zo n 300 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand.

Nadere informatie

OP MARKENHAGE VALT WAT TE KIEZEN

OP MARKENHAGE VALT WAT TE KIEZEN OP MARKENHAGE VALT WAT TE KIEZEN Zelf vinden we dat Markenhage gewoon bijzonder is. Gewoon, omdat je bij ons een diploma kunt halen dat past bij jouw inzet en talenten. Maar we zijn ook wel bijzonder.

Nadere informatie

KLOPPEND HART AED-BELEIDSNOTITIE HELLEVOETSLUIS

KLOPPEND HART AED-BELEIDSNOTITIE HELLEVOETSLUIS KLOPPEND HART AED-BELEIDSNOTITIE HELLEVOETSLUIS AFDELING SAMENLEVINGSZAKEN 2011 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Kaders gemeentelijk AED-beleid 3 1.1 Ondersteuningsvormen 3 1.2 Juridisch kader 3 1.3 Beleidsmatig

Nadere informatie

Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen

Nota. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Haaksbergen Nota Stimulering Acute Zorghulpverlening Haaksbergen Haaksbergen Mei 2007 1 Inhoudsopgave PAG Voorwoord... 3 Inleiding 4 1 Project Lekenhulpverlening Platteland Twente... 5 1.1 aanleiding. 5 1.2 doelstelling..

Nadere informatie

Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15.

Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15. Plan van aanpak plaatsing defibrillators (AED) Gemeentebladnummer: 2010/08 Vergaderdatum: 4 februari 2010 Agendapunt: 15. Aan de Raad Voorstel tot het vaststellen van het Plan van Aanpak plaatsing defibrillators

Nadere informatie

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Een AED redt levens Martien van Gorp Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Over Vivon Jarenlange expertise Merkonafhankelijk ISO 9001:2008 gecertificeerd Samenwerking met o.a. Nederlandse Hartstichting

Nadere informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie

Gemeente Breda. Veiligheidsmonitor 2014. Gegevens 2013. Onderzoek en Informatie Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2014 Gegevens 2013 Publicatienummer: 1740 Datum: Mei 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Directie

Nadere informatie

WIJ in het kort. januari 2011 1

WIJ in het kort. januari 2011 1 WIJ in het kort WIJ helpt mensen zichzelf te helpen, zodat zij hun zelfstandigheid en sociale contacten zo lang mogelijk behouden. Je richt je eigen leven in en je maakt zelf keuzes. Soms kun je daarbij

Nadere informatie

Atlas Criminaliteit Breda

Atlas Criminaliteit Breda Atlas Criminaliteit Breda Inhoudsopgave 1 Inleiding............ 1 2 Samenwerking...................................... 2 3 Bronnen en methoden................... 3 4 Cijfers.................. 4 5 Kaartbeelden.......................................

Nadere informatie

Evaluatie AED-besluit 2009

Evaluatie AED-besluit 2009 2012-006359/in Evaluatie AED-besluit 2009 AUTOMATISCHE EXTERNE DEFIBRILLATOR; een onderwerp dat lééft! Afdeling Samenleving Februari 2012 1. Inleiding Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een

Nadere informatie

ONTWIKKELING. Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo. onderwe rp

ONTWIKKELING. Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger Hulpverlening Limburg in de gemeente Venlo. onderwe rp MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING team MOSAM steller C.J. Thijssen doorkiesnummer 077-359 7655 e-mail c.thijssen@venlo.nl datum 14 april 2010 onderwe rp Haalbaarheids- en financieringsonderzoek Project Burger

Nadere informatie

Team Zorg en Welzijn Keldonk

Team Zorg en Welzijn Keldonk WIJ DOEN HET VOOR U Team Zorg en Welzijn Keldonk Carla Jansen Zorg Lieke Verbrugge Zorg professionele instellingen Jo Relou Netwerk en documentatie Petra Leenders Zorg Dorien van Zutphen Zorg Jolanda van

Nadere informatie

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk

2012 Hart voor Limburg Reanimatie Oproep Netwerk Inhoud presentatie 13 februari 2012 De kans een mensenleven te redden krijg je niet elke dag Opening Hart voor Limburg Cijfers en wetenswaardigheden met betrekking tot een circulatiestilstand Kenmerk,

Nadere informatie

Stichting 6 minuten zone Westervoort (i.o.)

Stichting 6 minuten zone Westervoort (i.o.) PROJECTPLAN d.d. 23-02-2012 Stap 1 Doelstelling, haalbaarheid en planning 1.1 Inleiding: De Wijkraad Emmerik-Vredenburg heeft in 2011 een onderzoek naar de situatie in Westervoort ten aanzien van reanimatie

Nadere informatie

Doe mee! Kerkrade op weg hartveilig te worden. >>> www.kerkrade.nl 01. Kerkrade Hartveilig Nieuwsbrief 4 juli 2009

Doe mee! Kerkrade op weg hartveilig te worden. >>> www.kerkrade.nl 01. Kerkrade Hartveilig Nieuwsbrief 4 juli 2009 Kerkrade op weg hartveilig te worden Doe mee! Kerkrade Hartveilig Nieuwsbrief 4 juli 2009 Met deze vierde nieuwsbrief willen wij u weer graag verder informeren over Kerkrade Hartveilig. Sinds 6 april 2009

Nadere informatie

Notitie. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Hengelo

Notitie. Stimulering Acute Zorghulpverlening. Hengelo Notitie Stimulering Acute Zorghulpverlening Hengelo Hengelo Augustus 2008 1 Inhoudsopgave PAG Voorwoord... 3 Inleiding 4 1 Project Lekenhulpverlening Platteland Twente... 5 1.1 aanleiding. 5 1.2 doelstelling..

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017 Inhoud De situatie op 1 januari 2017... 2 Doelstelling Stichting Hartslag Best... 3 Uitwerking doelstelling... 3 Financiën... 4 Tot slot... 7 1 De situatie op 1 januari 2017 In de gemeente Best zijn volgens

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Heilaarstraat

TE KOOP. Breda Heilaarstraat TE KOOP Breda Heilaarstraat Unieke kans in Princenhage: twee prachtig gelegen bouwkavels met de mogelijkheid om een vrijstaande woning te bouwen met zeer ruime bouw mogelijkheden. De kavels liggen op een

Nadere informatie

Project 6-minutenzones Purmerend. Henk Scheltinga Projectadviseur

Project 6-minutenzones Purmerend. Henk Scheltinga Projectadviseur Project 6-minutenzones Purmerend Henk Scheltinga Projectadviseur Projectinhoud AED s werven Burgerhulpverleners werven Kasten + AED s installeren Beheer inrichten Waarom / Daarom (1) 16.000 slachtoffers

Nadere informatie

Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN

Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN Het AED-project HARTVEILIG WONEN EN WERKEN IN SCHINNEN Gemeentebladnummer: 2011/02 Vergaderdatum: 03 februari 2011 Agendapunt: Portefeuillehouder Mw. W. Adriaans Steller Hans Janssen Aan de Raad Voorstel:Instemmen

Nadere informatie

Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort

Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort Machiel Lambooij www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl Reanimatiepartnerdag 18 November 2017 Stichting Reanimatie Netwerk Amersfoort Burgerinitiatief opgestart voorjaar

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne 2016

Veel gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne 2016 Veel gestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne 2016 De veel gestelde vragen zijn ingedeeld in drie categorieën: - Algemeen - Voorwaarden - Lidmaatschap Categorie Algemeen 1. Waarom organiseert Rabobank

Nadere informatie

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 Projectgroep AED Udenhout Maart 2015 1 A E D UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 1. Inleiding. Het afgelopen jaar is voor Udenhout op het gebied van hartstilstanden godzijdank een rustig

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Heilaarstraat

TE KOOP. Breda Heilaarstraat TE KOOP Breda Heilaarstraat Unieke kans in Princenhage: prachtig gelegen bouwkavel met de mogelijkheid om een ruime vrijstaande woning te bouwen met een inhoud tot ca. 1500 m³ (bovengronds)! excl. bijgebouwen.

Nadere informatie

Breda Stedelijk Kompas. de toetsingscriteria en locatiekeuze 2013

Breda Stedelijk Kompas. de toetsingscriteria en locatiekeuze 2013 Breda Stedelijk Kompas de toetsingscriteria en locatiekeuze 2013 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Het proces: criteria en locatiekeuze 1 1.3 Housing First 3 1.4 Consequenties voor

Nadere informatie

Alles voor de patiënt

Alles voor de patiënt Alles voor de patiënt in De ambulancezorg Brabant-Zuidoost (AZ) staat voor verantwoorde ambulancezorg op maat, op het afgesproken moment en/of zo spoedig mogelijk. AZ biedt verantwoorde ambulancezorg door

Nadere informatie

verslag bewonersbijeenkomst 22 maart 2016

verslag bewonersbijeenkomst 22 maart 2016 . verslag bewonersbijeenkomst 22 maart 2016 pac. PLATFORM ALMERE CENTRUM datum 22 maart 2016 onderwerp Ongeveer 40 mensen hebben zich aangemeld en maar liefst 80 mensen zijn naar de bewonersavond van Platform

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2012 Publicatienummer: 1702 Datum: September 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC

Nadere informatie

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016

Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016 Subsidieplafonds 2017 en 2018 Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Breda op 13 december 2016 Thematafels 2017 en 2018 Resultaten en indicatoren kader Breda Doet, samen verder!

Nadere informatie

Waarom een dergelijk initiatief

Waarom een dergelijk initiatief De volgende info komt grotendeels van www.hartslagnu.nl Waarom een dergelijk initiatief In de meeste gevallen van een plotse circulatiestilstand is het normale hartritme, vaak als gevolg van een acuut

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010

NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010 Secretariaat Stichting Hartveilig Hardenberg Kloosterdijk 109 7693 PP Sibculo Tel. 0523 240658 e-mail cor-didy@planet.nl Rabo 1349.69.383 KvK nr. 05087034 NIEUWSBRIEF nummer 7 Maart/april 2010 1. Website

Nadere informatie

Informatieavond 6 september 2010. Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg

Informatieavond 6 september 2010. Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg Informatieavond 6 september 2010 Werkgroep Reanimatie-estafette 2010 Stichting Reanimatie-estafette Limburg 5 e Reanimatie-estafette 1 oktober 2010 Carbooncollege Rombouts en Rumpenerhal Brunssum Reanimeren,

Nadere informatie

secr/ 2007/3/10a Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 5800,-- voor de aanschaf van 2 defibrillatoren.

secr/ 2007/3/10a Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van 5800,-- voor de aanschaf van 2 defibrillatoren. Dames en heren leden van de gemeenteraad College burgemeester en wethouders uw kenmerk uw brief van ons kenmerk Kessel onderwerp aanvullende agenda raad 23 april 2007 secr/ 18 april 2007 verzonden Geachte

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Brabant Trainingen Welkom! Voor u ligt de brochure van Academie Zorgbelang Brabant voor het

Nadere informatie

Het beleidsplan wordt mede ondersteund door de maatschap Cardiologie van het Streekziekenhuis SKB en de gezamenlijke Winterswijkse huisartsen.

Het beleidsplan wordt mede ondersteund door de maatschap Cardiologie van het Streekziekenhuis SKB en de gezamenlijke Winterswijkse huisartsen. Beleidsplan Tweede schok, tweede leven Samen met de plaatselijke afdelingen van de Hartstichting, het Rode Kruis, de EHBO en Buurtpreventie op weg naar een 100% Hartveilig Winterswijk, voor en door de

Nadere informatie

Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN

Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN Enquête: AED s in de gemeente HOUTEN Wilt u deze enquête vóór 1 maart 2006 invullen en in de bijgevoegde antwoordenvelop terugsturen? Gegevens organisatie Naam Postadres Bezoekadres Postcode & plaats Website

Nadere informatie

2.1 Landelijk opgezet woonmilieuonderzoek

2.1 Landelijk opgezet woonmilieuonderzoek 2 STAND VAN ZAKEN Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste woonmilieuonderzoeken die uitspraken doen over de gemeente Breda. Er zijn indelingen landelijk opgezet, provinciaal, maar ook alleen

Nadere informatie

Hartstilstand. HartRidders. rea app. www.durf-redden.be. Durf Redden is een initiatief van de Belgische Cardiologische Liga

Hartstilstand. HartRidders. rea app. www.durf-redden.be. Durf Redden is een initiatief van de Belgische Cardiologische Liga Hartstilstand HartRidders rea app Acties Hart Durf Redden is een initiatief van de Belgische Cardiologische Liga www.durf-redden.be Van diegenen die een hartstilstand overleven, hebben 4 op 5 dit te danken

Nadere informatie

Gemeente Breda. Foto stand van zaken Jeugd in Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Rapportage

Gemeente Breda. Foto stand van zaken Jeugd in Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Rapportage Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Foto stand van zaken Jeugd in Breda Rapportage Publicatienummer:1621 Datum: december 2010 In opdracht van: Directie MO, Gemeente Breda Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt. Leren reanimeren en defibrilleren met de AED

De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt. Leren reanimeren en defibrilleren met de AED De eerste zes minuten bij een hartstilstand Wanneer elke seconde telt Leren reanimeren en defibrilleren met de AED Reanimatie: eerste hulp bij hartstilstand! Wist u dat elke week 300 Nederlanders buiten

Nadere informatie

TE KOOP GENERAAL PATTONLAAN 1 EINDHOVEN. Koopprijs 135.000,- k.k. AANVAARDING IN OVERLEG

TE KOOP GENERAAL PATTONLAAN 1 EINDHOVEN. Koopprijs 135.000,- k.k. AANVAARDING IN OVERLEG TE KOOP GENERAAL PATTONLAAN 1 EINDHOVEN Oosterbosch Makelaardij Postbus 1445 5602 BK Eindhoven Grimselpas 1 5624 NH Eindhoven T +31 (0)40 842 52 65 F +31 (0)40 848 49 70 info@oosterboschmakelaardij.nl

Nadere informatie

Naam organisatie / instelling Omschrijving Gevraagd Reden afwijzing

Naam organisatie / instelling Omschrijving Gevraagd Reden afwijzing Stichting The Real Blue Band uw activiteiten als orkest mensen met meervoudige handicap 2.490,00 Gemengd Koor Bavel "AmbiCiuS" uw activiteiten als gemengd koor Gratis huisvesting is wel toegekend 830,00

Nadere informatie

BIJLAGE 1A. Wijziging lijnnummers en busroutes per

BIJLAGE 1A. Wijziging lijnnummers en busroutes per BIJLAGE 1A. Wijziging lijnnummers en busroutes per 11-12-2016 Lijnnr. oud Route oud wijziging Lijnnr. nieuw 1 Westerpark- Geheel opgeheven in 5 Tuinzigt- deze vorm. Echter : Haven-CS- het lijnnr. 1 gaat

Nadere informatie

GEMEENTE BREDA. Experiment Omgevingsplan in het kader van de Crisis- en Herstelwet. Projectvoorstel. Hans Koning

GEMEENTE BREDA. Experiment Omgevingsplan in het kader van de Crisis- en Herstelwet. Projectvoorstel. Hans Koning GEMEENTE BREDA Experiment Omgevingsplan in het kader van de Crisis- en Herstelwet Projectvoorstel Hans Koning 12-9-2013 In dit projectvoorstel wordt de aanpak voor deelname aan het experiment in het kader

Nadere informatie

AED s in de openbare ruimte

AED s in de openbare ruimte notitie AED s in de openbare ruimte Marion Matthijssen Chantal Suijkerbuijk Zorgmonitor Cluster Zorgregie Februari 2009 GGD Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Ervaringen met AED s

Nadere informatie

Voor meer informatie over hart- en vaataandoeningen :

Voor meer informatie over hart- en vaataandoeningen : Voor meer informatie over hart- en vaataandoeningen : Belgische Cardiologische Liga Informatie- en uitwisselingsplatform rond cardiovasculaire aandoeningen in België voor de patiënten. BELGISCHE CARDIOLOGISCHE

Nadere informatie

Het vrijwilligerstype als verantwoordelijke burger voor zijn medeburgers

Het vrijwilligerstype als verantwoordelijke burger voor zijn medeburgers Aanvullend verslag op de master thesis voor de gemeente Boxtel Het vrijwilligerstype als verantwoordelijke burger voor zijn medeburgers Perspectief op het vrijwilligerswerk vanuit de vrijwilliger en de

Nadere informatie

: Voorstel defibrillatoren (gewijzigd)

: Voorstel defibrillatoren (gewijzigd) Nummer Onderwerp : B-2.08.2008 : Voorstel defibrillatoren (gewijzigd) Korte inhoud : Verzoek om akkoord te gaan met de aanschaf en inzet van 8 AED s voor de aangegeven locaties, de opleiding van ongeveer

Nadere informatie

Beleidsplan Burger AED Gemeente Bergen

Beleidsplan Burger AED Gemeente Bergen Beleidsplan Burger AED Gemeente Bergen 1 Beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 3 3. Doel van het project... 4 4. Samenwerking... 4 5. Bepaling 6 minutenzones: Te maken keuzes...

Nadere informatie

Aanpak kamerverhuur 2014

Aanpak kamerverhuur 2014 Aanpak kamerverhuur 2014 1 Inleiding In Breda is veel behoefte aan goedkope, betaalbare en/of tijdelijke woonruimte. Deze behoefte bestaat voornamelijk bij mensen die hier (tijdelijk) studeren of werken,

Nadere informatie

Gemeente Delft VERZONDFN - 7 SEP Geachte heer Van Woudenberg,

Gemeente Delft VERZONDFN - 7 SEP Geachte heer Van Woudenberg, Semen!eying Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Postbus 78, 2600 ME Delft Fractie CDA Delft T.a.v. de heer R. van Woudenberg

Nadere informatie

Welkom. Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven

Welkom. Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven Welkom Elisabeth Breda helpt u zelfstandig en actief te blijven Welkom bij Stichting Elisabeth Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Stichting Elisabeth biedt de ouderen in Breda en omstreken zorg en ondersteuning

Nadere informatie

MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst. De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst. De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, Christenunie Haarlem 3^ MOTIE Project Haarlem - Geef daklozen eigen regie over hun toekomst De vraag naar maatschappelijke opvang de afgelopen periode in Haarlem is toegenomen en ondanks uitbreiding van

Nadere informatie

STATUS RAPPORT DECEMBER 2013

STATUS RAPPORT DECEMBER 2013 STATUS RAPPORT DECEMBER 2013 Auteur: A.Verkuyl Samenvatting: Deze rapportage bevat de beschrijving van de voortgang van de ontwikkeling van een AED- en hulpverlenersnetwerk in Westervoort. De hulpverlening

Nadere informatie

Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West Secretariaat Rithsestraat GA Breda

Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West Secretariaat Rithsestraat GA Breda Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West Secretariaat Rithsestraat 187 4838 GA Breda 076 5200785 www.wijkraadbredazw.nl info@wijkraadbredazw.nl Uitnodiging jaarvergadering Stichting Wijkraad buitengebied

Nadere informatie

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener Europese Reanimatieraad ACHTERGROND Er zijn ongeveer 700.000 hartstilstanden per jaar in Europa. Dit komt neer op 5 personen per uur in Nederland.

Nadere informatie

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016 Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug Zeist, 11 oktober 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, Humanitas is er voor alle inwoners van uw gemeente

Nadere informatie