Ik wil de geraadpleegde deskundigen graag bedanken voor hun openhartige medewerking en het beschikbaar stellen van het benodigde bronmateriaal.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik wil de geraadpleegde deskundigen graag bedanken voor hun openhartige medewerking en het beschikbaar stellen van het benodigde bronmateriaal."

Transcriptie

1 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Even stond het hart stil, over de spoedeisende medische hulpverlening aan patiënten met een acute hartstilstand, veroorzaakt door kamerfibrilleren. De scriptie is geschreven in het kader van de opleiding Master of Crisis and Disaster Management, vierde leergang. Het bronnenmateriaal is verzameld door middel van een literatuurstudie en een empirisch onderzoek in Nederland, België en Duitsland, tijdens de (buitenland)stage. Ik heb met veel plezier aan deze scriptie gewerkt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet gedacht had, dat ik de problematiek rondom de first responder zo interessant zou gaan vinden. Van tevoren leefden er bij mij vooroordelen wat betreft het inzetten bij de spoedeisende medische hulpverlening van nieuwe first responders, zoals politie en brandweer. Ik had veel begrip voor de redenen waarom in de Wet BIG 1 bepaalde medische handelingen aan artsen of ambulanceverpleegkundigen zijn voorbehouden. Gaandeweg kwam ik er achter, dat het niet zo simpel ligt. Uit het literatuuronderzoek en de interviews is gebleken dat - in geval van een acute hartstilstand - minutenlang wachten op een ambulance of een arts, voor de patiënt fataal kan zijn. Tevens is gebleken dat de kwaliteit van de apparatuur inmiddels zo hoog is, dat het niet mogelijk is dat een ongeoefende door gebruik van de moderne automatische externe defibrillator (AED) een slachtoffer in gevaar brengt. Daarom dient - in het belang van de toekomstige patiënt - het defibrilleren met een AED als voorbehouden handeling uit de Wet BIG te worden geschrapt. Over de verantwoordelijkheid voor de praktische uitvoering van prehospitale defibrillatie zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt. De oplossing van de problemen rond het inzetten van first responders zal met name in de sfeer van samenwerking tussen de betrokken organisaties gezocht moeten worden. Inmiddels zijn mijn vooroordelen weggenomen en is mijn beeldvorming bijgesteld. Ik hoop, dat u met net zo veel plezier van deze scriptie kennis neemt als ik deze scriptie heb gemaakt. Daarnaast hoop ik dat het mag bijdragen tot een goede beeldvorming over de problematiek rondom het defibrilleren met de AED en aan het daadwerkelijk implementeren van de AED in de organisatie van de spoedeisende hulpverlening. Ik wil de geraadpleegde deskundigen graag bedanken voor hun openhartige medewerking en het beschikbaar stellen van het benodigde bronmateriaal. 1 Wet BIG: Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, december Pagina 1

2 Een speciaal woord van dank gaat uit naar mevrouw Claudia Bernhardt, hoofdverpleegkundige Klinikum Coburg, de heer dr. Luc Beaucourt, hoofd van de afdeling Eerste Hulp in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, en de heer prof. dr. J. Brachmann, Medizinische Klinik, Klinikum Coburg. Ook dank ik mijn scriptiebegeleider drs. Hans van de Kar hartelijk voor zijn raadgevingen, correcties en zijn geduld! Pagina 2

3 Inhoud pagina: Voorwoord 1 1. Inleiding Aanleiding Doel Probleemstelling Onderzoeksmethode Leeswijzer 6 2. Theoretisch kader: omgaan met risico s Inleiding Omgaan met risico s Epiloog Acute hartstilstand Een acute hartstilstand, veroorzaakt door kamerfibrilleren De overlevingskans van een patiënt met een acute hartstilstand Leken kunnen defibrilleren Epiloog Het first respondersysteem De first responder Ontwikkelingen en taken ambulancezorg Ontwikkelingen huisartsenzorg Epiloog Wettelijke barrières De Wet BIG Toepassing van de Wet BIG Epiloog First respondersysteem: een analyse Voorbereiding is nodig Maatregelen zijn meetbaar 36 Pagina 3

4 6.3 Interventiestrategieën Slotbeschouwing 41 Literatuuropgave 44 Pagina 4

5 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Jaarlijks worden in Nederland ongeveer personen 2 in de prehospitale fase door een plotselinge hartstilstand getroffen, waarvan er ongeveer aan de gevolgen daarvan komen te overlijden. De Nederlandse Hartstichting heeft in januari 2003 bij de start van haar landelijke inzamelingsactie aangegeven dat in meer dan de helft van alle gevallen een patiënt de gevolgen van een acute hartstilstand niet overleeft doordat de medische spoedhulp te laat ter plaatse is. Onder medische spoedhulp verstaat de NHS in dit verband de ambulancezorg en de huisartsenzorg. Vanuit mijn belangstelling voor dit vakgebied heb ik in het kader van de MCDM-opleiding besloten dit onderwerp nader te onderzoeken en hierover een scriptie te schrijven. 1.2 Doel Het doel van de scriptie is het informeren van de cursisten van de MCDM-opleiding en andere geïnteresseerden over een bestaande situatie binnen de spoedeisende medische hulpverlening in Nederland. De scriptie heeft een informerend en adviserend karakter en kan hierdoor mogelijk bijdragen aan de discussie over alternatieven om de kwaliteit van de spoedeisende medische hulpverlening in Nederland te optimaliseren. 1.3 Probleemstelling Centrale vraagstelling in deze scriptie is de vraag of het first respondersysteem in Nederland voldoende is voorbereid op het verlenen van spoedeisende medische hulpverlening aan een patiënt met een acute hartstilstand, veroorzaakt door kamerfibrilleren. Om een antwoord te kunnen geven op de centrale vraag is het eerst noodzakelijk een aantal deelvragen te beantwoorden. Deze deelvragen zijn: a. Hoe kan men zich op risico s voorbereiden en wanneer is sprake van voldoende voorbereiding? b. Wat is een acute hartstilstand, veroorzaakt door kamerfibrilleren, en binnen welk tijdsbestek moet de spoedeisende medische hulpverlening aanvangen om te voorkomen dat een patiënt hieraan overlijdt? 2 Konings-Dalstra J.A.A., Reitsma, J.B., Hart- en vaatziekten in Nederland Cijfers over ziekte en sterfte, Nederlandse Hartstichting, Den Haag, Pagina 5

6 c. Schiet de kwaliteit van de ambulancezorg en de huisartsenzorg op dit punt ernstig tekort en zo ja, hoe kan dit worden verklaard en worden verbeterd? d. Waar liggen de barrières voor het inzetten van andere functionarissen dan ambulancehulpverleners en huisartsen als first responder in de spoedeisende medische hulpverlening aan patiënten met een acute hartstilstand? 1.4 Onderzoeksmethode Binnen de context van mijn buitenlandstage heb ik via een aantal deskundigen op het gebied van de spoedeisende medische hulpverlening informatie verkregen. Daarnaast is op advies van hen kennis genomen en gebruik gemaakt van relevante literatuur en diverse andere bronnen, die vermeld staan in de lijst met geraadpleegde literatuur. 1.5 Leeswijzer Eerst wordt in hoofdstuk 2 aan de hand van de theorieën van Douglas en Wildavsky een kader en perspectief neergezet van waaruit de centrale vraagstelling kan worden beantwoord. Daarna wordt in de hoofdstukken 3, 4 en 5 antwoord gegeven op de subvragen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 met behulp van de theorie van Wildavsky een analyse uitgevoerd van de huidige stand van zaken op het gebied van de medische hulpverlening aan een patiënt met een acute hartstilstand. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 in de slotbeschouwing een antwoord gegeven op de centrale vraagstelling. Pagina 6

7 2. THEORETISCH KADER: OMGAAN MET RISICO S 2.1 Inleiding Volgens Douglas en Wildavsky 3 zijn risico s een integraal onderdeel van ons leven. Risico s zijn onvermijdelijk, maar ook relatief. Het ene risico is gevaarlijker en risicovoller dan het andere. Douglas en Wildavsky stellen dat de mens zijn vooruitgang te danken heeft aan risicovol gedrag. De voordelen van het spelen met vuur zijn evident gebleken uit de geschiedenis. Trial and error is daarom een belangrijke bron van informatie hoe bepaalde zaken wel of beslist niet moeten worden aangepakt. Zij zijn van mening dat bij onzekerheid de mens geen risicomijdend gedrag moet gaan vertonen, maar in die situatie juist vanuit zijn nieuwsgierigheid op onderzoek moet gaan. Risicomijdend gedrag leidt namelijk tot verstarring en dat kan fataal zijn bij veranderende leefomstandigheden, waaraan de mens zich moet aanpassen. Zij achten het van essentieel belang om ten aanzien van deze problematiek te streven naar kennis. Het uitsluitend waarnemen is naar hun mening onvoldoende. Bij het voorkomen of bestrijden van risico s moeten prioriteiten worden gesteld. In het politieke debat daarover zijn volgens Douglas en Wildavsky drie ideaaltypische posities te onderscheiden: een hiërarchische, een individualistische en een oppositionele. De hiërarchische positie ziet rust, orde en veiligheid op internationaal en op nationaal niveau als de voornaamste waarde en de handhaving ervan als de belangrijkste taak voor overheid en burger. Binnen de individualistische positie geldt de vrije ontplooiing van hun capaciteiten door individuele mensen als de grootste waarde. Het zekerstellen van ieders burgerlijke vrijheden is de belangrijkste maatschappelijke taak. Zowel in politiek, sociaal als economisch opzicht kunnen mensen naar ontplooiing streven. De oppositionele positie beschouwt de bevordering van een leven op menselijke maat als het belangrijkste doel. Het ideaal is de kleinschalige en homogene gemeenschap die een vertrouwde en veilige omgeving vormt. Alleen dergelijke gemeenschappen kunnen in duurzame harmonie met de omgeving leven. Douglas en Wildavsky stellen voor om debatten over technologische risico s te analyseren als een maatschappelijke strijd om de prioriteit van deze drie perspectieven op wat goed en gevaarlijk is. Daarbij geldt dat het bestrijden van het ene risico erop neer kan komen dat het andere risico bevorderd wordt. Tegen de achtergrond van het debat tussen aanhangers van deze perspectieven schetsen Douglas en Wildavsky de problematische samenhang van macht en kennis. 3 Douglas, M., Wildavsky. A., Risk and Culture, an Essay on the Selection of Technical and Environmental Dangers, University of California Press, Berkely, Pagina 7

8 Zij zijn van mening dat het slechts onder bepaalde condities mogelijk is om van duidelijke risico s en adequate oplossingen te spreken. Douglas en Wildavsky hebben hiertoe een model ontwikkeld, waarbij zij onderscheid maken tussen zekere en onzekere wetenschappelijke kennis en tussen een situatie waarin alle betrokkenen dezelfde normatieve prioriteiten hebben en een situatie waarin de overeenstemming over normen afwezig is. Vervolgens brengen zij deze met elkaar in verband, waardoor vier combinaties ontstaan waarin het kennisprobleem steeds een andere aard heeft. Bestaat er wetenschappelijke overeenstemming en geen normatieve dan is een politieke oplossing in de vorm van dwang of discussie geboden. Bestaat er normatieve overeenstemming maar geen wetenschappelijke dan is nader onderzoek geboden. Ontbreekt overeenstemming in beide opzichten, dan is de vraag of er wel gevaren bestaan die de moeite van nadere wetenschappelijke en normatieve inspanning waard zijn, volkomen open. Slechts indien er sprake is van (voldoende) wetenschappelijke en normatieve overeenstemming is het mogelijk risico s aan te wijzen, optimale oplossingen te berekenen en efficiënte en effectieve maatregelen te ontwerpen en implementeren. Volledige waardeovereenstemming: Omstreden waardeovereenstemming: Kennis zeker: Probleem: technisch Oplossing: berekening Probleem: verschil van mening Oplossing: discussie of dwang Kennis onzeker: Probleem: informatie Oplossing: onderzoek Probleem: kennis en waardering Oplossing:? Figuur 1: Vier problemen van risico s (uit: Douglas, M., Wildavsky. A., Risk and Culture, an Essay on the Selection of Technical and Environmental Dangers, University of California Press, Berkely, 1983). Naar de mening van Douglas en Wildavsky staan wetenschappelijke kennis en politieke waardering niet los van elkaar. Wetenschappelijke feiten zijn resultaten van complexe interacties waaraan diverse partijen deelnemen. Wordt eenmaal onder die omstandigheden overeenstemming bereikt, dan zal het voor nieuwe deelnemers zeer moeilijk zijn opnieuw discussie los te maken. Een dergelijke uitkomst kan soms lang uitblijven maar is niet volledig afhankelijk van inhoudelijke overeenstemming. Diverse strategische overwegingen kunnen leiden tot brede aanvaarding van een dominant standpunt. Volgens Douglas en Wildavsky biedt het oppositionele perspectief, bij zaken die grote publieke belangstelling genieten, de gelegenheid om steun te vinden onder het grote publiek. Dat publiek moet gemobiliseerd worden, als burger tegenover politiek en bestuur. Pagina 8

9 2.2 Omgaan met risico s Wildavsky beschrijft in zijn boek Searching for safety 4 zijn onderzoek naar de wijze waarop de samenleving omgaat met risico s. Zelfs in onze relatief veilige wereld is er volgens hem veel te vrezen: misdaad, ziektes, verkeersongevallen en andere incidenten. Wildavsky ageert sterk tegen de Amerikaanse sue-cultuur, die onveiligheid vergroot, doordat er steeds meer energie gaat zitten in risicomijdend gedrag. In zijn ogen worden veiligheidsmaatregelen doorgaans contraproductief. Wildavsky geeft daarom de voorkeur aan een veelheid van kleinere experimenten boven unieke grote studies, omdat grote studies gezien de grote belangen niet mogen mislukken. In zijn boek legt hij onder andere uit dat trial without error niet bestaat. De mens probeert nieuwe ontwikkelingen/producten, maakt fouten en leert van zijn ervaringen. Veiligheid wordt niet alleen gecreëerd door oplossingen op papier te zetten, maar juist door het toetsen in de praktijk: trial and error. t Hart 5 omschrijft dit begrip als volgt: beleid moet rijpen, uitvoeringsarrangementen moeten zich zetten en het gat tussen tekentafel en realiteit kan slechts door leren van ervaring in de uitvoeringspraktijk worden gedicht. Wildavsky stelt dat the safe and the dangerous are intertwined. Hij baseerde dit op zijn onderzoek naar het joggersdilemma. Het was hem opgevallen dat relatief veel joggers tijdens het joggen overleden aan de gevolgen van een acute hartaanval. De oorzaak daarvan was volgens Wildavsky een te zware belasting van de systemen van het menselijk lichaam. Toch bleek desondanks dat joggers minder kans lopen getroffen te worden door een hartaanval dan hun niet sportende collega s. Hij stelt vervolgens vast dat hoewel joggen als een risicovolle activiteit aangemerkt kan worden, het toch leidt tot het terugbrengen van de gezondheidsrisico s. Hetgeen volgens hem bevestigt dat veiligheid en gevaar zelden van elkaar te scheiden zijn. Zijn conclusie is dan ook we must not seek a safe course but rather a safer course. To make our lives safer, we must prudently accept the introduction of new risks. Een andere analyse komt voort uit zijn onderzoek naar de potentiële gevaren voor het menselijk lichaam. Wildavsky richt zich hierbij op het vermogen van het lichaam tot een volledig herstel. Hij beschrijft in dit kader de veiligheidsketen van het lichaam en geeft aan dat het lichaam naast barrières beschikt over een reinigingssysteem, een afweersysteem en een opbouw- en herstelsysteem. Geen van de lichamelijke systemen blijkt in staat zelf volledig het lichaam te beschermen tegen invloeden van buitenaf. 4 Wildavsky A.B., Searching for Safety, Transaction Books, New Brunswick, Hart, P. t, De geur van zweet, in Pluche, lente 2003, pag. 45, Gorter b.v., Steenwijk, Pagina 9

10 Op grond hiervan concludeert Wildavsky dat de systemen op elkaar steunen: samen houden ze het lichaam gezond en sterk. Wildavsky is voorts van mening dat als gevaren niet uitgesloten zijn, je daarop voorbereid moet zijn met een onderzoeksinfrastructuur. Hier komt de epidemiologie om de hoek kijken. Uitgaande van bekende en onbekende risico s onderscheidt Wildavsky twee verschillende scenario s: het veerkrachtscenario en het anticipatiescenario 6. Het veerkrachtscenario Bij het veerkrachtscenario stelt de samenleving zich open voor risico s; de aanwezigheid daarvan wordt geaccepteerd. Doordat aard en omvang van de eventuele calamiteiten niet bekend zijn, en het onduidelijk is wanneer de risico's zich zullen openbaren, is het niet mogelijk concrete oplossingsgerichte maatregelen te definiëren. Wildavsky stelt dat in die situaties waarbij de voorspelbaarheid laag is, de samenleving niet moet investeren in eventuele oplossingen, omdat men niet weet of dat wel de oplossingen zijn voor de onbekende risico's. De samenleving kan hooguit investeren in basale voorzieningen opdat het enigszins mogelijk is, ten tijde van een calamiteit, doeltreffend en flexibel te reageren. Het treffen van specifieke voorbereidingen wordt dus niet mogelijk en ook niet zinvol geacht. De samenleving zal van zichzelf voldoende reserves en (veer)kracht hebben om te overleven en er weer bovenop te komen (survival of the fittest). Wildavsky merkt in dit kader op dat hoe welvarender de samenleving is, hoe gezonder de mensen zijn: wealthier is healthier. Dit komt doordat de mensen gezonder voedsel kunnen kopen, in een veiliger en gezondere woonomgeving wonen en vaker een dokter kunnen raadplegen. Een welvarender samenleving kent daardoor meer veerkracht, flexibiliteit en slagkracht om risico s te overwinnen. Het anticipatiescenario Bij het anticipatiescenario probeert de samenleving zoveel als mogelijk is risico s te vermijden. Voor alle bekende risico s worden maatregelen getroffen om ze te vermijden (proactie), om ze te voorkomen (preventie/preparatie) of ze zo goed mogelijk te bestrijden (repressie). Dit brengt voor de samenleving aanzienlijke investeringen met zich mede. Wildavsky plaatst hierbij wel een kanttekening: teveel investeren in de voorbereidingen op calamiteiten maakt de samenleving armer en daardoor mogelijk (vanuit economisch oogpunt gezien) minder gezond. Wildavsky stelt daarom dat alle risicobeperkende maatregelen moeten voldoen aan een minimumeis: they must save more people than they kill. 6 Wildavsky A.B., Searching for Safety, pag. 77 e.v., Transaction Books, New Brunswick, Pagina 10

11 Naar zijn mening voldoen veel van de duurdere voorzieningen in Amerika niet aan deze eis. Met name in de Westerse samenleving is het anticipatiescenario het geldende scenario. Zo zijn in Nederland bijvoorbeeld binnen de spoedeisende medische hulpverlening gewondenspreidingsplannen voorbereid, voor het geval dat de ambulancezorg bij een ernstig incident geconfronteerd wordt met een relatief groot aantal gewonden. Ook de ziekenhuizen hebben aan het anticipatiescenario invulling gegeven middels de opgestelde ziekenhuisopvangplannen. Hierin is een grootschalig aanbod van slachtoffers in beeld gebracht en is vervolgens aangegeven hoe de medische coördinatie plaatsvindt. In deze planvorming speelt het treffen van voorzieningen op het gebied van menskracht, materiaal en middelen een belangrijke rol. Deze voorbereiding lijkt te leiden tot een optimale hulpverleningsorganisatie; het is echter afwachten hoe deze organisatie reageert wanneer het incident anders is dan verwacht. Op het moment dat er sprake is van onverwachte situaties, waarop geen voorbereiding heeft plaatsgevonden, zal de veerkracht van deze organisatie moeten blijken. In het anticipatiescenario schuilt het gevaar van het terugbrengen c.q beperken van de mogelijkheden van flexibel reageren op onverwachte gebeurtenissen. Schematische weergave theoretisch model KENNIS OVER VOORVAL: KENNIS OVER VOORVAL: GROOT KLEIN KENNIS OVER INCIDENTIE: (voorspelbaarheid) KENNIS OVER INCIDENTIE: (voorspelbaarheid) HOOG ANTICIPATIE V > A LAAG V > A VEERKRACHT Figuur 2: schematische weergave theoretisch model: kennis over incidentie (voorspelbaarheid) versus kennis over voorval (uit: Wildavsky A.B., Searching for Safety, pag. 122, Transaction Books, New Brunswick, 1988). In het model van Wildavsky speelt in die gevallen dat of de kennis over de gebeurtenis of de voorspelbaarheid laag is, de strategie van de veerkracht een belangrijkere rol dan de anticipatiestrategie (V>A). Wildavsky geeft aan, dat in die situaties het niet zinvol is te investeren in sterk op anticipatie gerichte oplossingen. Pagina 11

12 2.3 Epiloog De les die getrokken moet worden uit de theorie van Wildavsky, inzake de wijze waarop men zich op risico s kan voorbereiden (deelvraag a) is dat in geval van een lage voorspelbaarheid van een gebeurtenis en enige duidelijkheid over wat dan te doen, er met name moet worden gekeken naar versterking van de veerkracht door ontwikkeling van slagkracht, zelfstandigheid, variëteit en flexibiliteit. Alleen bij duidelijke oplossingen is het noodzakelijk te investeren in anticipatie. Omdat het niet te voorspellen is waar en op welk tijdstip een patiënt wordt getroffen door een acute hartstilstand, is het voor het first respondersysteem noodzakelijk de slagkracht en de flexibiliteit te optimaliseren. In het kader van mijn onderzoek wordt daarom met name gekeken naar de veerkracht (inzetbaarheid) van de huidige first responders: ambulancehulpverpleegkundigen en huisartsen. Tevens worden mogelijkheden om de veerkracht te versterken door het inzetten van andere functionarissen, zoals brandweer- en politiefunctionarissen, bezien. Voorts wordt kennis genomen van de op anticipatie gerichte (technische) mogelijkheden, waarvan met name de nieuwe - niet medisch geschoolde - first responders gebruik kunnen maken bij de uitvoering van hun taak. De medische hulpvraag van de patiënt met een acute hartstilstand, veroorzaakt door kamerfibrilleren, is echter bepalend voor de aard en omvang van de eventuele aanpassingen van het first respondersysteem. Daarom wordt in het volgende hoofdstuk eerst de medische hulpvraag in beeld gebracht. Pagina 12

13 3. ACUTE HARTSTILSTAND In dit hoofdstuk staat de acute hartstilstand centraal. Hierbij komen zowel de hulpverleningsmogelijkheden als de technische ondersteuning hiervan aan de orde. Aan de hand van de medische hulpvraag van een patiënt met een acute hartstilstand, veroorzaakt door kamerfibrilleren, kan in het volgende hoofdstuk de effectiviteit van het first responderssysteem worden getoetst. 3.1 Een acute hartstilstand veroorzaakt door kamerfibrilleren Een acute hartstilstand wordt in 80-90% van alle gevallen 7 veroorzaakt door een hartritmestoornis. Deze ritmestoornis gaat gepaard met het wegvallen van de pompfunctie van het hart 8. Door het ophouden van de pompfunctie komt de bloedcirculatie tot stilstand en wordt geen zuurstof meer naar de vitale organen van het lichaam gebracht. De hersenen en het hart zelf horen daarbij. Doordat de hersenen geen zuurstof meer ontvangen, treedt binnen enkele seconden bewusteloosheid met ineenstorting (collaps) van alle functies op. De patiënt stort daardoor als het ware in elkaar. Palsma 9 wijst erop dat nadat het hart is gestopt met pompen, de hartspier nog heftig ligt te trillen doordat talloze groepen van spiercellen in de ventrikels (kamers) zich ontladen en kleine gedeelten van de hartspier laten contraheren, zonder functie van de hartspier als geheel. Dit heftig trillen van de kamers noemt men kamerfibrilleren. Pas na enige minuten stopt het kamerfibrilleren en ligt het hart echt stil; het heeft dan geen zin meer de patiënt te defibrilleren. Het verschil tussen een correct werkend hart (figuur 3A) en een acute hartstilstand veroorzaakt door kamerfibrilleren (figuur 3B) wordt weergegeven in onderstaande cardiogrammen. Figuur 3B laat zien dat nadat het hart is gestopt met het pompen, de hartspier nog enige tijd trilt; in deze periode is het nog zinvol de patiënt te defibrilleren. Figuur 3A: cardiogram van een hart met een normaal hartritme (uit: Opleiding Ambulanceverpleegkundige, Module 2, Vitale functies, pag. 16, SOSA, RBG Adviesgroep, Zwolle, 1992). 7 Nederlandse Reanimatie Raad, Standpunt gebruik Automatische Externe Defibrillator, april 2001, Den Haag. 8 Waalewijn R.A., Vos R. de, Koster R.W., Out-of-hospital cardiac arrests in Amsterdam and its surrounding areas: results from the Amsterdam resuscitation study (ARREST), Resuscitation 1988; 38, Amsterdam. 9 Palsma, H.J., Implementatie van AED-reanimatie, in Hartbrug, Pagina 13

14 Figuur 3B: cardiogram van een hart waarvan als gevolg van kamerfibrilleren de pompfunctie is opgehouden (uit: Opleiding Ambulanceverpleegkundige, Module 2, Vitale functies, pag. 14, SOSA, RBG Adviesgroep, Zwolle, 1992). 3.2 De overlevingskans van een patiënt met een acute hartstilstand Hartmassage en beademing door de mond-op-mond-techniek zijn bij een hartstilstand van groot belang. Volgens Palsma 10 kan met name hartmassage ervoor zorgen dat het kamerfibrilleren in gang wordt gehouden, waardoor het hart langer gevoelig blijft voor defibrilleren; de handelingen zijn op zich onvoldoende om het hart weer terug te krijgen in een normaal ritme. De enige nu bekende therapie voor het kamerfibrilleren is namelijk het toedienen van een stroomstoot aan de trillende hartspier, waardoor het hartritme weer in het normale ritme wordt gezet, met een volledige bloedcirculatie. Voogt en Nieuwendijk 11 wijzen erop dat het acute karakter van de circulatiestilstand vereist dat er onmiddellijk wordt opgetreden: eerst handelen en daarna denken. Om te bepalen of het zinvol is de reanimatie voort te zetten, is het volgens Voogt en Nieuwendijk van groot belang vast te stellen hoe lang de circulatiestilstand bestaan heeft, voordat met reanimatie is begonnen. De tijd die verloopt tussen de circulatiestilstand en de aanvang van de reanimatie is namelijk de meest bepalende factor ten aanzien van een eventuele cerebrale beschadiging. Na vier tot zes minuten van volledige circulatiestilstand is herstel van de hersenfunctie niet meer mogelijk. Het kamerfibrilleren dooft na vier tot twaalf minuten, waarna ook het herstel van de hartfunctie niet meer mogelijk is (zie figuur 3B). Er bestaat dus een tijdvenster van enkele minuten waarin nog wel herstel van de hartfunctie mogelijk is, maar geen herstel van de hersenfuncties meer kan optreden. Als de hartfunctie weer op gang is gebracht op een moment dat de hersens al (grotendeels) onherstelbaar beschadigd zijn, is herstel van de normale levensfuncties niet meer mogelijk. 10 Palsma, H.J., Implementatie van AED-reanimatie, in Hartbrug, Voogt, W.G. de, Nieuwendijk, E.S., Cardiovasculaire spoedgevallen, in Spoedeisende geneeskunde, pag. 20 e.v., Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, Pagina 14

15 De hersenbeschadiging kan in het algemeen pas na een aantal dagen van observatie op een intensive care-afdeling worden vastgesteld. Meestal overlijden deze patiënten in het ziekenhuis door ernstige verstoring van de vitale levensfuncties. Volgens Koster 12 worden van de personen die jaarlijks door een acute hartstilstand worden getroffen, er zo n 7000 buiten het ziekenhuis gereanimeerd door de ambulancediensten. Volgens Palsma 13 blijft de overlevingskans van een hartstilstand steken op gemiddeld zo n 10% als gevolg van het te laat arriveren van de ambulance. De overlevingskans van een plotselinge hartstilstand wordt na het starten van de reanimatie, bijvoorbeeld door een omstander met een EHBO-diploma, volledig bepaald door de aanrijdsnelheid van de ambulance. De ambulance beschikt namelijk over defibrillatieapparatuur, waarmee het normale hartritme kan worden teruggehaald. Koster constateert naar aanleiding van zijn onderzoek 14 het volgende: - het aantal gevallen neemt met het stijgen van de leeftijd sterk toe; - mannen blijken vanaf de leeftijd van 45 jaar significant vaker te worden getroffen dan vrouwen; - de meeste incidenten zijn thuis (ongeveer 80%); voor de overige 20% is dit op het werk, op straat of elders; - ruim 50% van de personen, die door een hartstilstand werd getroffen, stond van tevoren reeds bekend als hartpatiënt, of heeft in de 24 uur voorafgaand aan de hartstilstand klachten gehad zoals pijn op de borst, kortademigheid, duizeligheid of hartkloppingen 15 ; - niet meer dan 13% (1 op de 7) van de patiënten, die buiten het ziekenhuis wordt gereanimeerd, verlaat uiteindelijk levend het ziekenhuis. Waalewijn e.a. hebben in hun onderzoeksrapport Amsterdam 16 de volgende feiten, die van belang zijn voor de overleving, geformuleerd: - belangrijk is het tijdsinterval tussen de plotselinge hartstilstand, de reanimatiepoging door leken en de aankomst van de ambulance te verkorten; 12 Koster, R.W., Gebruik automatische defibrillator voor niet-medici toestaan, in VWS Bulletin, 10, Den Haag, juni Palsma, H.J., Implementatie van AED-reanimatie, in Hartbrug, Nederlandse Hartstichting, Koster, R.W., Onderzoek in Maastricht onder 501 patiënten, ( ) en in Amsterdam onder 1030 patiënten ( ). 15 Nederlandse Hartstichting, Cijfers en feiten: plotselinge hartstilstand en reanimatie, Den Haag, uitgave april Waalewijn R.A., Vos R. de, Koster R.W., Out-of-hospital cardiac arrests in Amsterdam and its surrounding areas: results from the Amsterdam resuscitation study (ARREST), Resuscitation 1988; 38. Pagina 15

16 - als getuigen en omstanders direct kunnen aanvangen met reanimatie en de patiënt binnen vijf minuten gedefibrilleerd wordt, is de kans op overleven 72%; - als het defibrilleren later kan aanvangen stijgt de kans op overlijden dramatisch; voor elke minuut dat deze hulpverlening langer uitblijft daalt de overlevingskans met ongeveer 10%; - na 12 minuten is de overlevingskans geslonken tot 9%. De resultaten van het onderzoek van Waalewijn e.a. betreffende overleving en het tijdstip van defibrillatie bij een acute hartstilstand door kamerfibrilleren zijn in figuur 4 weergegeven. Figuur 4: De curve geeft aan hoe de kans op overleving daalt naarmate de eerste defibrillatieschok later wordt gegeven. De dungetrokken curves tonen hoe de overleving kan worden verbeterd door tijdig begonnen hartmassage (BLS). Als de hartmassage (BLS) pas later begint, bijvoorbeeld na vier minuten, is er sprake van effectverlies Leken kunnen defibrilleren In het advies van de Gezondheidsraad over de toepassing van de automatische uitwendige defibrillator (AED) in Nederland wordt uitvoerig aandacht besteed aan de ontwikkeling en de 17 Waalewijn R.A., Vos, R., Koster, R.W., Out-of-hospital cardiac arrests in Amsterdam and its surrounding areas: results from the Amsterdam resuscitation study (ARREST), Resuscitation 1988; 38. Pagina 16

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden.

Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden. Veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt Een onderzoek naar de factoren die de veiligheid van de geliberaliseerde energiemarkt in Nederland beïnvloeden. Commandeursscriptie Noud Bruinincx Veghel,

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

S T A A T V A N D E G E Z O N D H E I D S Z O R G 2 0 0 8

S T A A T V A N D E G E Z O N D H E I D S Z O R G 2 0 0 8 S T A A T S T O E Z I C H T O P D E V O L K S G E Z O N D H E I D I N S P E C T I E V O O R D E G E Z O N D H E I D S Z O R G www.igz.nl S T A A T V A N D E G E Z O N D H E I D S Z O R G 2 0 0 8 Risico

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie

Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie Inhoudsopgave Definities en reikwijdte A. De rol van zorgaanbieders, verzekeraars, cliënten en overheid Zorgaanbieders Verzekeraars Cliënten

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost

Kwaliteitsjaarverslag. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost Kwaliteitsjaarverslag 2012 Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost Inhoud 112 Als elke seconde telt 4 Urgenties in de zorg 6 Zorg voor kwaliteit 10 Patiënten 12 Opleiding 13 Goede afspraken met

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in. Nieuws Special: Acute zorg juiste zorg, juiste plaats, juiste tijd?!

Beweging. Natuurlijk in. Nieuws Special: Acute zorg juiste zorg, juiste plaats, juiste tijd?! Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Weergave van de markt 2010-2013 december 2013 Marktscan Ambulancezorg 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Teamwork, een kwestie van selectie? Een onderzoek naar de selectie van (potentiële) Officieren van Dienst.

Teamwork, een kwestie van selectie? Een onderzoek naar de selectie van (potentiële) Officieren van Dienst. Teamwork, een kwestie van selectie? Een onderzoek naar de selectie van (potentiële) Officieren van Dienst. Ino Kouwenhoven Master of Crisis and Disastermanagement 2004 Teamwork, een kwestie van selectie?

Nadere informatie

Een veiliger (t)huis door samenwerking in. het veiligheidshuis?!

Een veiliger (t)huis door samenwerking in. het veiligheidshuis?! -Een onderzoek naar de invloed van de politiemedewerker op de samenwerking binnen het terrein van huiselijk geweld- Een veiliger (t)huis door samenwerking in het veiligheidshuis?! Lucille Smit 0077453

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad

Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Najaar 2008 1) Inleiding Plotseling verlies van bewustzijn is zeer vaak het gevolg van een hartstilstand

Nadere informatie

Over leven. in de medische letselschadepraktijk

Over leven. in de medische letselschadepraktijk Het slachtoffer van letselschade Over leven in de medische letselschadepraktijk Een onderzoek naar de positie van de patiënt en de rol van de ketenpartners tijdens de afhandeling van een medische letselschadezaak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 316 Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 april

Nadere informatie

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management Master Thesis MCPM Het outsourcen van de bevolkingszorg Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Studie: Master of Crisis and Public Order Management Leergang: MCPM3 Student: Peter L. Mulder Datum:

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven nr 3 14e jaargang september 1991 in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven ..,.... n U wilt een bank die ook iets voor uw kinderen doet. Wij zorgen dat ze plezier krijgen in sparen.

Nadere informatie

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN Een onderzoek naar de geleerde lessen van het Hoogheemraadschap van Delfland bij recente crises. COMMANDEURSSCRIPTIE Leergang MCDm/Commandeursopleiding

Nadere informatie

Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht

Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht Eindrapportage onderzoek Wmo en mediationvaardigheden Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht Nederlands Mediation Instituut (NMI) December 2007 Arthur Hol Caroline Koetsenruijter

Nadere informatie