Samenwerkingsovereenkomst AED Platform Almelo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerkingsovereenkomst AED Platform Almelo"

Transcriptie

1 Samenwerkingsovereenkomst AED Platform Almelo Werken aan een gemeente Almelo dekkend AED Netwerk Stichting AED-hulpverlening Almelo Gemeente Almelo Stichting Twente Hart Safe Ambulance Oost Almelose Woningstichting Beter Wonen Het Nederlandse Rode Kruis, Afdeling Almelo Vereniging Plaatselijk Belang Aadorp

2 samenwerkingsovereenkomst Partijen: 1. Stichting AED-hulpverlening Almelo, gevestigd te Almelo (7609 XE), Border 8, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Herman Webbink, hierna te noemen: AED Almelo 2. Gemeente Almelo, gevestigd te Almelo (7607 EK), Stadhuisplein 1, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mevrouw Anja Timmer, hierna te noemen: Gemeente Almelo 3. Stichting Twente Hart Safe, gevestigd te Hengelo (7556 ZZ), Theo Wolvecampstraat 7, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Henk Poort, hierna te noemen: Twente Hart Safe 4. Ambulance Oost, gevestigd te Hengelo (7556 BN), Demmersweg 55, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Jeroen Oude Nijhuis, hierna te noemen: Ambulance Oost 5. Almelose Woningstichting Beter Wonen, gevestigd te Almelo (7601 SH), Klimopstraat 2a, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Peter van der Hout, hierna te noemen: Beter Wonen 6. Het Nederlandse Rode Kruis, Afdeling Almelo, gevestigd te Almelo (7607 NJ), Hofkampstraat 102, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.C.P. Venema en de heer H. Ganseman, hierna te noemen: NRK Almelo 7. Vereniging Plaatselijk Belang Aadorp, gevestigd te Aadorp (7611 BP), Rondweg 18 a, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter de heer Philip Dhert, hierna te noemen: VPBA Allen tezamen aan te duiden als Partijen en elk afzonderlijk als Partij. Overwegende dat: - Partijen het van belang vinden dat er in de gemeente Almelo een dekkend AED netwerk komt dat beschikbaar en operationeel is en blijft (hierna: de Doelstelling ); - Partijen onder 24/7 AED Netwerk het volgende verstaan: - het 24/7 AED Netwerk bestaat uit een netwerk van AED apparaten die elk 24 uur per dag en zeven dagen in de week toegankelijk zijn voor het publiek, al dan niet in een daartoe geplaatste AED buitenkast; - met het aantal en het patroon waarin deze AED apparaten zijn verdeeld over het grondgebied van de gemeente Almelo (dit ter bepaling van Ambulance Oost en/of de (lokale) overheid), wordt voorzien in een dekkingspatroon dat voldoet aan de landelijk vastgestelde richtlijnen; - tot het 24/7 AED Netwerk wordt tevens gerekend een groep burgerhulpverleners, in het bezit van een geldig certificaat Reanimatie & AED en aangemeld bij een database / website die onder beheer staat van de (lokale) overheid en/of Ambulancedienst Oost. In het 24/7 AED Netwerk zal in de directe omgeving van elk van de AED voorzieningen een aantal van minimaal (zes) van bedoelde burgerhulpverleners beschikbaar zijn; 1

3 - Partijen ernaar streven de Doelstelling te verwezenlijken en daarom hebben besloten met elkaar samen te werken in het AED Platform Almelo (hierna: het Platform ); - Partijen hiertoe het volgende zijn overeengekomen; Zijn overeengekomen als volgt: 1. Voorwerp van de samenwerkingsovereenkomst Doel van deze samenwerkingsovereenkomst is om de afspraken tussen Partijen vast te leggen ten aanzien van welke bijdrage of inspanning iedere Partij afzonderlijk levert ten behoeve van het Platform; 1.1 Stichting AED-hulpverlening Almelo De stichting heeft zich tot doel gesteld om een goed dekkend netwerk van AED s ten behoeve van de lekenhulpverlening in Almelo te realiseren, vooralsnog in Almelo Zuidoost. Een tweede doelstelling is het aanbieden van cursussen reanimatie met toepassing van AED- gebruik. De stichting streeft ernaar om zoveel mogelijk personen op te leiden in het levensreddend handelen en toe te voegen aan het netwerk van aangemelde burgerhulpverleners AED Almelo: - is binnen het samenwerkingsverband binnen haar vermogen verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en in stand houden van het 24/7 AED Netwerk; - streeft binnen haar mogelijkheden naar het beschikbaar hebben van een overeen gekomen aantal burgerhulpverleners in de directe omgeving van elk van de AED voorzieningen binnen het 24/7 AED Netwerk. 1.2 Gemeente Almelo Gemeente Almelo: - produceert ten behoeve van Partijen twee maal per jaar of tussentijds op verzoek, een actueel overzicht van de AED voorzieningen en burgerhulpverleners die behoren tot het 24/7 AED Netwerk; - levert waar mogelijk een bijdrage in facilitaire zin, waaronder het volgende wordt verstaan: a. het leveren van kennis; b. het plaatsen van een advertentie / oproep in de gemeentelijke publicatie; c. het beschikbaar stellen van een vergaderzaal in het gemeentehuis tijdens kantooruren. 1.3 Stichting Twente Hart Safe De stichting is opgericht met als belangrijkste doel maatschappelijk draagvlak te ontwikkelen voor een samen met de hulpdiensten te realiseren aanpak waarin iedereen eraan bijdraagt dat zoveel mogelijk burgers in Twente een plotselinge hartstilstand overleven. 2

4 1.3.1 Twente Hartsafe: - voert, binnen de condities van een onderliggende overeenkomst met AED Almelo, periodiek onderhoud en technische inspecties uit voor alle AED voorzieningen die behoren tot het 24/7 AED Netwerk; - levert desgevraagd informatie en expertise op het gebied van AED voorzieningen ten behoeve van Partijen. 1.4 Ambulance Oost Ambulance Oost is een zorgaanbieder van verantwoorde ambulancezorg. Tevens levert en ontwikkelt zij gespecialiseerde diensten aan en in samenwerking met ketenpartners Ambulance Oost: - verleent de gemeente Almelo toestemming voor het periodiek op verzoek doorleveren van informatie aangaande het 24/7 AED Netwerk aan de overige Partijen; - toetst ten behoeve van Partijen betrouwbaarheid en inzetbaarheid van het 24/7 AED netwerk; - leest, tot wederopzegging van deze afspraak, AED apparatuur na gebruik uit. 1.5 Almelose Woningstichting Beter Wonen Beter Wonen is continu bezig met het bijdragen aan een verbeterde woonsituatie en woonomgeving van haar klanten. Dat doet Beter Wonen vanuit betrokkenheid. Specifieke betrokkenheid gaat uit naar die groepen die in een kwetsbare positie verkeren Beter Wonen: - geeft 24-uurs toegang tot AED apparatuur welke aanwezig is op de door AWS Beter Wonen beheerde gebouwen en locaties; - verzorgt montage en installatie van de via het Platform verworven buitenkasten. 1.6 Het Nederlandse Rode Kruis, Afdeling Almelo Het is de missie van het Nederlandse Rode Kruis om menselijk lijden te voorkomen en te verzachten. Een strategisch doel binnen deze missie is om de zelfredzaamheid te vergroten. In dit kader heeft de Afdeling Almelo van het Nederlandse Rode Kruis het initiatief genomen om AED apparatuur 24/7 toegankelijk te maken voor inwoners (en bezoekers) van de gemeente Almelo NRK Almelo: - organiseert, coördineert en stelt faciliteiten beschikbaar voor de uitvoering van het projectprogramma en de daarbij behorende activiteiten tot 31 december 2013; - geeft naar eigen inzicht financiële bijdrage(n) voor de verwerving van middelen en materialen ter realisatie van het 24/7 AED netwerk tot 31 december 2013; - stelt tot wederopzegging faciliteiten en middelen ter uitvoering van een opleidings- of bijscholingsprogramma REA & AED beschikbaar. 1.7 Vereniging Plaatselijk Belang Aadorp De VPBA is een vereniging die de belangen behartigt van de inwoners van Aadorp. Dit doen ze door intensieve contacten met de gemeente, de provincie en andere instanties. Het gaat hier alleen om zaken, die veel of alle bewoners van Aadorp aangaan. 3

5 1.7.1 VPBA: - heeft toegang tot de faciliteiten/regelingen die in dit platform worden geboden voor zover dit dienstbaar is aan het verwezenlijken van de Doelstelling. 2. Contactpersonen 2.1 De contactpersonen van Partijen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zijn opgenomen in Bijlage 1 bij deze samenwerkingsovereenkomst, welke integraal onderdeel uitmaakt van deze samenwerkingsovereenkomst. 2.2 Zonder tussentijdse opzegging van deze samenwerkingsovereenkomst, verplichten Partijen zich tot het beschikbaar stellen van een contactpersoon als vertegenwoordiger in het Platform. 2.3 Een wijziging betreffende een contactpersoon wordt door de desbetreffende Partij doorgegeven aan het secretariaat van AED Almelo. 3. Uitvoering samenwerkingsovereenkomst 3.1 Partijen dan wel afzonderlijke Partijen kunnen met het oog op het verwezenlijken van de Doelstelling op uitvoerend niveau nadere overeenkomsten sluiten. Deze nadere overeenkomsten maken geen onderdeel uit van deze samenwerkingsovereenkomst. 4. Intellectuele eigendom 4.1 Partijen erkennen elkaars intellectuele eigendomsrechten en zullen deze respecteren. 4.2 Eventueel gebruik van een logo van een Partij door een andere Partij in het kader van de strekking van deze samenwerkingsovereenkomst geschiedt niet dan nadat hierover door desbetreffende Partijen overleg is geweest en de desbetreffende Partij hiervoor toestemming heeft gegeven. 5. Aansprakelijkheid 5.1 Partijen zijn ieder voor hun eigen deel van de samenwerkingsovereenkomst aansprakelijk. 6. Duur en beëindiging 6.1 Deze samenwerkingsovereenkomst wordt door Partijen aangegaan voor onbepaalde tijd. 6.2 Deze samenwerkingsovereenkomst kan door elk der Partijen worden beëindigd zonder opzegtermijn indien: a) een andere Partij tekort komt in de nakoming van een of meer verplichtingen uit deze samenwerkingsovereenkomst en deze tekortkoming voortduurt nadat deze Partij schriftelijk in gebreke is gesteld alsmede een redelijke termijn is gegund om de tekortkoming te herstellen en deze tekortkoming van dermate aard is dat een onmiddellijke beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst gerechtvaardigd is. 4

6 b) een andere Partij in staat van faillissement of surséance van betaling geraakt. c) indien een geval als vermeld onder b) van dit artikel zich voordoet, is de Partij die dit betreft verplicht de andere Partijen hier zo snel mogelijk schriftelijk van in kennis te stellen. 6.3 In alle overige gevallen kan deze samenwerkingsovereenkomst door elk der Partijen middels een schriftelijke mededeling aan Partijen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. 6.4 Ingeval van beëindiging als bedoeld in lid 3 van dit artikel is de Partij die beëindigt geen schadevergoeding aan andere Partij(en) verschuldigd. 6.5 In geval een van de situaties als vermeld onder artikel 6.2 of 6.3 zich voordoet, beslissen de overige Partijen in gezamenlijk overleg en binnen een termijn van drie maanden of zij deze samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk zullen voortzetten. Van deze beslissing kan blijken middels het stilzwijgend voortzetten van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst. 7. Overige bepalingen 7.1 Ingeval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken Partij van de uit de samenwerkingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Partijen over en weer gehouden zijn tot enige schadevergoeding ter zake. Indien een situatie van overmacht zich voordoet zal de betrokken Partij onder overlegging van de nodige schriftelijke bewijsstukken daarvan schriftelijk aan de andere Partijen mededeling doen. 7.2 Deze samenwerkingsovereenkomst vervangt alle eerdere afspraken e.d. tussen Partijen met betrekking tot het onderwerp van deze samenwerkingsovereenkomst. 7.3 Eventuele Algemene Voorwaarden van Partijen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op (de uitvoering van) deze samenwerkingsovereenkomst. 7.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze samenwerkingsovereenkomst nietig of niet afdwingbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze samenwerkingsovereenkomst van kracht. Partijen zullen in een dergelijk geval het artikel / de artikelen vervangen door een nieuw artikel dat in strekking zoveel mogelijk recht doet aan het nietige / niet afdwingbare artikel. 7.5 Wijzigingen van of aanvullingen op deze samenwerkingsovereenkomst zijn slechts geldig voor zover schriftelijk overeengekomen. 7.6 Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst niet voorzienbaar waren en nakoming van de samenwerkingsovereenkomst substantieel beïnvloeden, zullen Partijen in gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een oplossing proberen te vinden die recht doet aan de belangen van Partijen in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst. 7.7 Op deze samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze samenwerkingsovereenkomst is in zevenvoud door de daartoe bevoegde personen ondertekend op 6 maart

7 1. Stichting AED-hulpverlening Almelo Naam: de heer Herman Webbink Functie: Voorzitter 2. Gemeente Almelo Naam: mevrouw Anja Timmer Functie: Wethouder van de gemeente Almelo 3. Stichting Twente Hart Safe Naam: de heer Henk Poort Functie: gevolmachtigde 4. Ambulance Oost Naam: de heer Jeroen Oude Nijhuis Functie: gevolmachtigde 6

8 5. Almelose Woningstichting Beter Wonen Naam: de heer Peter van der Hout Functie: directeur/bestuurder 6. Het Nederlandse Rode Kruis, Afdeling Almelo Naam: dhr. H.C.P. Venema Functie: voorzitter Naam: dhr. H. Ganseman Functie: secretaris 7. Vereniging Plaatselijk Belang Aadorp Naam: de heer Philip Dhert Functie: Voorzitter 7

9 Bijlage 1. Contactpersonen per organisatie Organisatie Contactpersoon adres 1. Stichting AED-hulpverlening De heer Almelo Herman Webbink 2. Gemeente Almelo Mevrouw Anita Kobes- Grob 3. Stichting Twente Hart Safe De heer Henk Poort 4. Ambulance Oost De heer Jeroen Oude Nijhuis 5. Almelose Woningstichting Beter De heer Raymond Post Wonen 6. Het Nederlandse Rode Kruis, De heer H.C.P. Afdeling Almelo Venema De heer H. Ganseman 7. Vereniging Plaatselijk Belang Aadorp De heer Philip Dhert Secretariaat van het AED Platform Almelo Postadres: Border XE Almelo 8

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SAMENWERKING- EN DEELNEMERSOVEREENKOMST TUSSEN STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP STICHTING NHL STICHTING HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM STICHTING VOOR EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS STICHTING VOOR CHRISTELIJK

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gedeponeerd bij KvK Den Haag onder nummer 28105526

Algemene Voorwaarden Gedeponeerd bij KvK Den Haag onder nummer 28105526 Algemene Voorwaarden Gedeponeerd bij KvK Den Haag onder nummer 28105526 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. "Accent Interactive": de VOF Accent Interactive, gevestigd te Nieuwkoop,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Lutras CRM, hierna te noemen Lutras, goederen en/of diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor V.O.F. LAB1100

Algemene Voorwaarden voor V.O.F. LAB1100 Algemene Voorwaarden voor V.O.F. LAB1100 #AF1F25 #E22126 Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met V.O.F. LAB1100 sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met PowerPHP sluit.

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met PowerPHP sluit. Algemene Voorwaarden voor Software Ontwikkeling PowerPHP Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met PowerPHP sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl

Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl Overeenkomst voor plaatsing van laadpalen voor elektrisch vervoer in het kader van de pilot E-laad.nl De ondergetekenden: Stichting E-laad.nl, rechtsgeldig vertegenwoordigd door O. Caron, kantoor houdende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Laatste update: augustus 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cornelis

Nadere informatie

a. JAVOWEB : de Besloten Vennootschap: JAVOEXPERIENCE B.V., gevestigd te Mook, kantoorhoudend aan de Pastoor Fabritiusstraat 50, 6585 XL Mook;

a. JAVOWEB : de Besloten Vennootschap: JAVOEXPERIENCE B.V., gevestigd te Mook, kantoorhoudend aan de Pastoor Fabritiusstraat 50, 6585 XL Mook; Algemene Voorwaarden van JAVOWEB.COM Artikel 1 algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. JAVOWEB : de Besloten Vennootschap: JAVOEXPERIENCE B.V., gevestigd te Mook, kantoorhoudend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Artikel 1. Definities 1.1 TM-Hosting: de eenmanszaak TM-Hosting, statutair gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOK SOFTWARE Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor de overeenkomsten die u met Kok Software sluit. 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV. Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV. Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038 ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038 1 Inhoud Artikel 2 Toepasselijkheid 5 Artikel 3 Wijziging voorwaarden 5 Artikel 4 Nietigheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V.

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

1. Definities. In deze bijlage wordt verstaan onder:

1. Definities. In deze bijlage wordt verstaan onder: Bijlage G bij de Algemene Voorwaarden van Emergion BV te Rotterdam, bevattende de specifieke leverings- en betalingsvoorwaarden voor het (laten) plaatsen van vermeldingen en advertenties op Outplacementbureaus.nl

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer]

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer] Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen [naam Opdrachtnemer] en de provincie Noord-Holland De ondergetekenden: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden GoInfo B.V.

Algemene voorwaarden GoInfo B.V. Algemene voorwaarden GoInfo B.V. Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met GoInfo B.V. sluit. Artikel 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Enroute BV

Algemene Voorwaarden Enroute BV Algemene Voorwaarden Enroute BV 1 Algemeen 1.1 En Route BV wordt hierna als ER, degene aan wie ER een offerte/aanbieding doen of met wie ER een overeenkomst sluiten tot het leveren van diensten wordt geduid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. UNO Automatiseringdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden. UNO Automatiseringdiensten B.V. Algemene Voorwaarden UNO Automatiseringdiensten B.V. ALGEMEEN....... Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door UNO Automatiseringdiensten B.V.. De Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

4. Betaling. 5. Levering

4. Betaling. 5. Levering Firstwebsite.nl Gevestigd aan Floris Heermalestraat 7, 3514VV Utrecht Dossiernummer KvK 30247242, hierna te noemen Leverancier ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen. Totstandkoming overeenkomst Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. i n z a k e. Stichting Zorgverlening s Heeren Loo

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. i n z a k e. Stichting Zorgverlening s Heeren Loo B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n S t a f f i n g M a n a g e m e n t S e r v i c e s B. V. i n z a k e Stichting Zorgverlening s Heeren Loo Datum: maart 2014 BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN FLEXURANCE B.V. Voor het verrichten van werkzaamheden door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie