Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie"

Transcriptie

1 Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie

2 Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie

3 2 Samen leven bindt verschillen

4 inhoudsopgave Waarom deze handreiking 4 1. Een divers landschap 6 2. Toolbox Denken en handelen vanuit diversiteit Nieuwe financieringsstructuren creëren Netwerken tussen burgers, middenveld en gemeente Checklist gegevensverzameling aandachtsgroepen Toolkit inzet Wmo 48 6 Toolkit inburgering Toolkit jeugd en jongeren Communicatie met migrantengroepen Toolkit EU-arbeidsmigranten 66 De werkgroep 68 Samen leven bindt verschillen 3

5 Waarom deze handreiking Deze handreiking is bedoeld om overheden en maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van hedendaags integratiebeleid. Veel gemeenten en lokale uitvoeringsorganisaties doen dit niet meer door middel van specifiek doelgroepenbeleid, maar beogen door middel van algemeen beleid de diversiteit van burgers te bereiken. Ook bij het rijk is deze ontwikkeling gaande. In deze handreiking geven we de stand van zaken van de actuele trends op dit thema weer (deel I), gevolgd door een toolbox met voorbeelden en tips hoe overheden en instellingen via algemeen beleid kunnen werken (deel II). Deze handreiking is een vervolg op de handreiking Datgene wat ons bindt. Dat was het eerste product van de Gemeenschappelijke Integratieagenda (GIA), een samenwerkingsplatform van rijk en gemeenten, Forum en VNG om het integratiebeleid wederzijds af te stemmen. In de periode zijn tientallen GIA-bijeenkomsten gehouden om op regionaal niveau samenhang te krijgen in activiteiten. Vanaf 2012 heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met Forum de GIA voortgezet in een nieuw jasje: de Gemeenschappelijke Integrale Aanpak (GIA). Veel gemeenten kennen geen afzonderlijk integratiebeleid meer, maar beogen door middel van algemeen beleid de diversiteit van burgers te bedienen. Daarmee is de optiek enigszins gewijzigd, maar het doel blijft hetzelfde: versterken van lokaal en landelijk diversiteitsbeleid door middel van informatie-uitwisseling en onderlinge afstemming. Voor gemeenten die al meerdere decennia met diversiteitsbeleid werken, zal lang niet alle informatie in deze handreiking nieuw zijn. De meeste voorbeelden uit de toolbox zijn afkomstig van gemeenten die al werken met een algemene aanpak. Maar ongetwijfeld zal voor alle gemeenten de beleidspolitieke state of the art op het terrein van het huidige diversiteitsbeleid (deel I) informatief zijn en kunnen de voorbeelden uit de toolbox (deel II) inspiratie geven. 4 Samen leven bindt verschillen

6 De handreiking is gebaseerd op overlegbijeenkomsten van de Werkgroep GIA 2012, aangevuld met adviezen van deskundigen en recente literatuur. De namen van de werkgroepleden zijn achterin deze handreiking opgenomen. Ook deze nieuwe GIA-handreiking blijft in ontwikkeling. Data van regionale bijeenkomsten en nieuwe praktijkvoorbeelden voor gemeenten zijn te vinden op de GIA-website van Forum Den Haag/Utrecht, mei 2012 Samen leven bindt verschillen 5

7 1. Een divers landschap Hoe ga je om met diversiteit? De veelkleurigheid van onze samenleving is een gegeven. Bijna eenvijfde van onze bevolking is buiten Nederland geboren, of één van de ouders is van elders. Dit aandeel zal over de komende decennia verder groeien door voortgaande immigratie en geboorten van vervolggeneraties. Is de veelkleurigheid nu vooral zichtbaar in de grotere steden in sommige grootstedelijke wijken ligt het percentage allochtonen al boven de 50% over enkele decennia zal culturele diversiteit een vanzelfsprekendheid zijn in heel Nederland. In 2030 zullen volgens prognoses van het CBS drie van de tien burgers van Nederland allochtone wortels hebben (is nu ongeveer twee op de tien); deze demografische verschuiving zal in de verdere toekomst almaar toenemen. De voortgaande diversiteit wordt mede gevoed door de open grenzen van de Europese Unie waardoor migranten uit de landen van Oost- en Midden-Europa zich gemakkelijker tijdelijk of permanent in West-Europa kunnen vestigen. Deze ontwikkeling geeft aan dat op een andere manier naar het integratiebeleid gekeken moet worden. De steeds breder wordende diversiteit van de huidige samenleving vraagt om een beleid dat inspeelt op maatschappelijke uitdagingen, dat problemen weet om te buigen in kansen. De tijd dat het integratiebeleid merendeels gebaseerd was op het frame van etnische herkomst ligt achter ons. 6 Samen leven bindt verschillen

8 Prognose bevolkingsontwikkeling jaar totale bevolking van waarvan autochtoon % kolom 2 waarvan allochtoon % kolom 2 waarvan niet westers % kolom 5 waarvan westers % kolom 5 waarvan afkomstig uit % kolom 9 Nederland EU-land (26) Bron: CBS Statline Dit neemt niet weg dat er nog veel vraagstukken zijn met een migratiecontext. Jaarlijks komen nieuwe immigranten naar Nederland die een taalbarrière en soms een opleidingsachterstand of een culturele kloof moeten overwinnen. Immigranten doen het gemiddeld genomen slechter dan autochtonen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor vervolggeneraties, al nemen de verschillen langzaam maar zeker af. Er zijn ook grote gezondheidsverschillen tussen autochtonen en allochtonen. Veroorzakers van onveiligheid of plegers van grote/kleine criminaliteit zijn relatief vaak afkomstig uit migrantengroepen. Autochtone burgers hebben soms moeite met de geloofsbeleving van moslims, zeker wanneer dit gepaard gaat met culturele gebruiken die in Nederland als orthodox of discriminatoir worden ervaren. We zien de ontwikkeling van zwarte wijken en zwarte scholen, als voorbeelden van concentraties van bevolkingsgroepen die kunnen leiden tot sociaal isolement, of tot pockets van onveiligheid en armoede. En dan zijn er nog de problemen van ongelijke behandeling van burgers op grond van allochtone herkomst, uiterlijke kenmerken, culturele verschillen, of geloof. Dat kan samenhangen met raciale discriminatie, maar ook met gevestigde gebruiken en werkwijzen. Samen leven bindt verschillen 7

9 Integratiebrief minister Donner, 16 juni 2011 In een betrokken samenleving is bepalend wat ons bindt, niet wat ons scheidt. Het is derhalve van belang geen beleid te voeren op basis van herkomst, maar binnen het reguliere beleid maatwerk te kunnen bieden waar nodig. ( ) Specifieke problemen moeten via reguliere instanties en reguliere maatregelen worden aangepakt. Bron: Kamerstukken Tweede Kamer, , , nr 1. Dat immigratie een samenleving voor uitdagingen zet, zal niemand ontkennen. Integratiegericht beleid is daarom nog steeds nodig. De vraag is evenwel of een antwoord hierop een doelgroepgerichte c.q. probleemgerichte aanpak is. Het antwoord daarop is: in de meeste gevallen niet. Het besef is inmiddels gevestigd dat het beter werkt de gegroeide diversiteit in de samenleving als een gegeven te beschouwen en van daaruit te handelen. Voor doelgroepenbeleid zou alleen ruimte moeten blijven wanneer dat aantoonbaar meer effect oplevert dan een algemene aanpak. Veel gemeenten zitten al op dit algemene spoor. Gemeenten waar zich door de afgelopen decennia heen een aanzienlijke bevolking nieuwkomers heeft gevestigd, voeren inmiddels geen doelgroepenbeleid meer. In hun beleidsnota s is de term integratiebeleid vervangen door diversiteitsbeleid of inclusief beleid. Ook woorden als allochtoon en autochtoon hebben hun langste tijd gehad, en dat geldt in mindere mate ook voor etnisch/nationale aanduidingen als Turk, Surinamer etc. (of dat laatste hooguit gekoppeld aan een breder begrip, bijvoorbeeld Turks-Utrechtse jongeren ). Marcel Ham en Jelle van der Meer hebben deze ontwikkeling beschreven in het boekje De etnische bril 1. De schrijvers constateren dat gemeenten heel praktisch willen werken, problemen op willen lossen. Die zijn vaak breder dan de etnische context. Bovendien, zo schrijven zij, kan een doelgroepgerichte aanpak een etnische groep stigmatiseren, of kan een voorkeursbehandeling van nieuwkomers gevoelens van misdeeldheid oproepen bij de groep gevestigde burgers. Dan is het beter om beleid te voeren dat alle burgers bedient. 1 Marcel Ham en Jelle van der Meer (2012) De etnische bril, categorisering in het integratiebeleid. NIDI/KNAW 8 Samen leven bindt verschillen

10 Gemeente Utrecht: Uitgangspunt van het diversiteitsbeleid is dat iedere persoon uniek is en als individu moet worden benaderd. ( ) De essentie van het diversiteitsbeleid is niet dat wij de Utrechtse samenleving diverser willen maken: deze is al divers. Wij willen juist vanuit dat uitgangspunt en vanuit gelijkwaardigheid van alle burgers bekijken hoe en voor welke groepen wij drempels moeten slechten, zodat die volwaardige participatie en onderlinge gelijkwaardigheid en respect mogelijk worden. ( ) Diversiteit maakt onderdeel uit van alle gemeentelijke beleidsvelden, het zogenaamd inclusief denken oftewel inclusief beleid. Diversiteit wordt daarmee onderdeel van alle regulier beleid. Bron: Brief College B&W Utrecht d.d. 7 oktober 2011 aan de leden van de commissie Mens en Samenleving. Vereniging van Nederlandse gemeenten Integratie vraagt van gemeenten een beleid dat voortdurend en in alle onderdelen uitgaat van de diversiteit onder hun inwoners. Van de noodzaak dat alles wat de gemeente doet, op welk beleidsterrein dan ook diversiteitsproof hoort te zijn. Bron: VNG - visie Integratie Gemeente Tilburg In ons coalitieakkoord hebben we onze visie op integratie vastgelegd: We willen af van het onderscheid allochtoon-autochtoon. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat dit eerder stigmatisering in de hand werkt dan bijdraagt aan de oplossing van de problemen. Wij willen dat iedere Tilburger een stapje vooruit komt. Als daarbij de achtergrond van een bepaalde groep een cruciale rol speelt, zullen we specifieke maatregelen nemen. Daarmee stappen wij uiteindelijk af van integratie als afzonderlijk beleidsterrein. De komende vier jaar richten we ons erop integratie in te bedden in diverse beleidsterreinen, zoals onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid. ( ) Conform de coalitieafspraken zullen wij de komende vier jaar toewerken naar afbouw van het programma integratie. Bron: Gemeente Tilburg (2010) Integratie: Een andere aanpak allemaal Tilburgers. Samen leven bindt verschillen 9

11 10 Samen leven bindt verschillen

12 Een andere burger, een andere overheid De beweging om het specifieke integratiebeleid af te bouwen komt sinds een aantal jaren samen met een grote bestuurlijke ontwikkeling die er op is gericht burgers zelf verantwoordelijk te houden voor het omgaan met samenlevingsvraagstukken. De actuele trend is dat de overheid wel partij kan zijn bij het oplossen van problemen in de samenleving, maar die oplossing niet ligt in het overnemen ervan. De samenleving van nu is een netwerkgemeenschap waarin burgers, maatschappelijke organisaties en overheden niet langer in een gezagsverhouding tot elkaar staan, maar als partners weten samen te werken. 2 Dat vraagt om een herordening van taken tussen overheid, markt en samenleving. Het succes van interventies is meestal ook groter wanneer degenen die het persoonlijk raakt daar zelf een rol in kunnen spelen. Deze kanteling van de overheidsrol wordt ook wel omschreven als van zorgen voor, naar zorgen dat. Het vraagt van alle partijen een andere houding, niet in de laatste plaats van de overheid zelf. Gemeenten zullen veel meer vraaggericht gaan werken. Burgers zullen zich assertiever naar de overheid gaan opstellen, maar zich ook afvragen wat zij zelf zonder overheid kunnen doen. Dat vraagt tijd. Ingesleten gewoonten, georganiseerde geldstromen en toegewezen verantwoordelijkheden veranderen niet van de ene op de andere dag. Het vraagt durf en visie, ook van het rijk en van de gemeenten, om maatschappelijke initiatieven ruimte te geven, zelfs wanneer deze niet de voorkeur van de overheid zouden hebben. Ik wil debat over: wie doet wat binnen onze samenleving? Veel Nederlanders voelen zich betrokken bij hun wijk, hun vereniging, hun buurt, hun gemeente, ze willen meedoen. De overheid moet zich daarin misschien wel anders opstellen dan de afgelopen decennia. De overheid nam dingen over, uit handen, dacht dat ze het zelf beter kon. Terwijl de overheid misschien juist volgend moet worden, op initiatieven uit de samenleving moet ingaan. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Liesbeth Spies, in NRC Weekend 10/11 maart Zie o.a. Nicis (2011) Rethinking maakbaarheid, van maken voor naar maken met. Samen leven bindt verschillen 11

13 Dat ook burgers behoefte hebben aan een heroriëntatie van taken en verantwoordelijkheden mag blijken uit het boekje van Jos van der Lans Loslaten, vertrouwen, verbinden 3. Het is het verslag van het project Binding, een intensieve consultatie onder actieve burgers hoe er weer maatschappelijke binding kan komen tussen alle inwoners van Nederland. Eén van de aanbevelingen van het project is dat burgers weer eigenaar van hun eigen levens zouden moeten worden, op terreinen als wonen, zorg, opvoeden, etc. Dat lukt volgens Van der Lans alleen als de systeemwereld meer vertrouwen heeft in de leefwereld, dat wil zeggen het organiserend vermogen van burgers. Ze zijn met velen. Professionals en burgers die het in de vingers hebben. Ze zijn vaak lastig en eigenwijs. Ze hebben eigenlijk niet zo heel veel nodig. Ze willen vooral hun gang kunnen gaan. Citaat uit Loslaten, vertrouwen en verbinden Met de financiële crisis die begon in 2008 en de daaropvolgende overheidsbezuinigingen is deze nieuwe duiding van taken en verantwoordelijkheden in een stroomversnelling geraakt. Zowel op landelijk als op lokaal niveau dienen overheidsorganisaties (en met overheidsmiddelen gefinancierde instellingen) hun ambities bij te stellen en hun taken anders te organiseren. De kosten moeten omlaag, en overheden zullen scherper gaan duiden waar zij wel aanspreekbaar op willen zijn en waarop niet. Vanwege vermindering van rijksmiddelen hebben gemeenten bijvoorbeeld tweederde op hun integratie- en participatiebudgetten moeten bezuinigen. 4 Maar ook andere potjes raken op, of er moeten meer of andersoortige arrangementen uit gefinancierd worden. Gemeenten worden in de toekomst organisatorisch én financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwe wetten. Het zijn dit soort grote ontwikkelingen die het omslagproces naar een andere organisatie en financiering van het lokale 3 Zie Jos van der Lans (2012) Loslaten, vertrouwen verbinden; over burgers en binding ; over burgers & binding, verslag van een startconferentie en 8 workshops. De digitale versie van het boekje is te downloaden via www. doen/nl/binding of 4 Bron: Eindevaluatie Gemeenschappelijke Integratieagenda, 28 maart 2012, Twynstra Gudde adviseurs en managers. 12 Samen leven bindt verschillen

14 integratiebeleid dringend en dwingend maken en noodzaken tot een andere financiële en voorzieningenstructuur. Gemeente Dordrecht Vanuit de visie geen categoraal beleid te willen voeren voor allochtone Dordtenaren en vanuit de kernwaarden vertrouwen en verantwoordelijkheid, heeft het college kritisch gekeken naar de waarde en noodzaak van categoraal beleid, de rol van de gemeente, van instellingen en van burgers voor wat betreft de groep allochtone Dordtenaren. Ook leidt het huidig economisch klimaat tot heroverwegingen van beleid en de doelmatige financiering hiervan. We staan voor een omvangrijke financiële opgave om de lokale overheidsfinanciën op langere termijn gezond te houden. Het college stelt een kanteling van het huidige integratiebeleid voor: van categoraal beleid naar regulier beleid gericht op participatie. Bron: Brief van college B&W Dordrecht naar gemeenteraad, 16 november 2010 Anno 2012 kan nog niet helemaal worden geduid waar die heroriëntatie op uitkomt, maar ongetwijfeld wordt dit zichtbaar in de komende jaren. Wat kan de overheid overlaten aan de markt en wat niet? Hoeveel eigen verantwoordelijkheid kan en wil de burger dragen? Wat is de beste mix van vrijwilliger en professional? Hoe gaan we om met problemen van overlast die van niemand zijn? Impliceert een overheid die loslaat dat er in de samenleving meer ruimte komt voor variatie in culturele opvattingen? Hoe ontwikkelt zich de inburgering van nieuwkomers nu zij daar zelf financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor worden? Welke voorzieningenstructuur is nodig om meerwaarde te halen uit de ombouw van specifiek naar algemeen beleid? Gemeente Rotterdam Het burgerschapsbeleid ( ) richt zich op het ontwikkelen van talenten, het bieden van ruimte voor zelfontplooiing en het wegnemen van belemmeringen. ( ) Het burgerschap is inclusief beleid. Het richt zich nadrukkelijk op alle burgers van Rotterdam. De meeste Rotterdamse burgers zijn goed in staat zichzelf te redden. Jezelf kunnen redden is echter niet hetzelfde als het volledig kunnen benutten van je talenten. De inspanningen binnen het Burgerschapsbeleid zijn gericht op het vormgeven van hulpstructuren voor alle Rotterdammers om hun talenten volledig te kunnen ontplooien op het moment dat er sprake is van tekortschietende vaardigheden of uitsluitingsmechanismen (discriminatie). Samen leven bindt verschillen 13

15 Bron: Gemeente Rotterdam (2011) Burgerschapsbeleid. Participatie: Kiezen voor talent, de invulling van het Burgerschapsbeleid voor de jaren 2012 tot 2015 Een generieke aanpak, hoe doe je dat? Waar de politieke keuze om het integratiebeleid in te ruilen voor een integrale aanpak relatief snel kan worden gemaakt, blijken er in de praktijk nog veel vragen te liggen die om een oplossing vragen. Bijvoorbeeld: Wat kun je politiek en bestuurlijk doen om de gewenste kanteling voor elkaar te krijgen? Moet je een vorm van doelgroepenbeleid behouden voor groepen die overheidsaandacht nodig hebben? Hoe ga je om met verschillen? Hoe anticipeer je op veranderingen? Zoals al eerder is aangegeven zijn veel gemeenten al ver met een andere aanpak, gericht op inclusief beleid voor alle burgers. Dat wil niet zeggen dat de positie van bevolkingsgroepen met een migratiegeschiedenis daarmee uit beeld is, maar eerder dat deze is opgenomen in een brede benadering. Gemeenten duiden dat inclusieve beleid in termen als meedoen, diversiteit, participatie enzovoorts; open begrippen die ruimte laten voor verdere invulling op basis van concrete situaties en politieke voorkeuren. Het gaat om wat praktisch werkt, en dat moet in het dagelijkse doen ontdekt worden. Visies op bijvoorbeeld burgerschap kunnen helpen het debat op te rakelen, maar lopen ook het risico ideologisch of normatief te blijven. Een visie vraagt uiteindelijk toch om een uitwerking in de context van concrete voorzieningen. Gemeente Amsterdam Het Programakkoord is duidelijk: We versterken de sociale structuren van de stad door iedereen te betrekken en aan te spreken op zijn mogelijkheden. Wij willen nieuwe coalities sluiten met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties; om vele Amsterdammers te betrekken en te bereiken. ( ) Om deze ambitie waar te maken is meer nodig dan traditionele beleidsmaatregelen. Dat meer is volgens het College te vinden in het begrip burgerschap. Uiteindelijk is het doel van burgerschap: verbondenheid te versterken en verruwing tegen te gaan. Amsterdammers doen mee en nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de stad. Bron: Beleidsbrief Geen burgerschap zonder hoffelijkheid, College van B&W Amsterdam, 17 maart Samen leven bindt verschillen

16 Gemeente Leeuwarden: De gemeente wil het gedeeld en verantwoord burgerschap voor alle inwoners van de stad centraal stellen en waar mogelijk mensen activeren. Integratie betekent werken aan actief burgerschap. Hiertoe biedt de gemeente Leeuwarden ruimte aan divers talent, bevordert zij de participatie van alle burgers en spreekt zij alle inwoners zowel huidige stadsgenoten als nieuwe stadsgenoten op hun bijdrage aan, zodat elke burger een eigen plaats in de samenleving kan innemen. Bron: Buiten de lijntjes kleuren; Herijking visie op integratie van de gemeente Leeuwarden, 15 mei 2008 Hoe algemener het beleid des te belangrijker dat de frontlinieprofessionals die het werk moeten doen daar ook uitvoering aan kunnen geven. Een algemene aanpak vereist dat instellingen er voor álle burgers zijn, óók de moeilijk bereikbaren. De lakmoesproef ligt in de vraag of het voorzieningenaanbod is gericht op het diverse publiek en dat iedereen die dat wil daarvan ook daadwerkelijk gebruik maakt. Veel gemeenten zijn bezig met het trainen van medewerkers in werken binnen een multiculturele context, gaan na of producten of diensten aansluiten bij de vraag van de huidige bevolking, knopen duurzame relaties aan met migrantengroepen om te weten wat er speelt, spreken subsidiepartners erop aan dat zij zich richten op een divers klantenbestand. Gemeenten maken ook meer en meer afspraken met private partijen (scholen, woningcorporaties, werkgevers, etc) om samen doelen te bereiken. Gemeenten waar de gemixte instroom relatief kort geleden is gestart, kunnen daarbij leren van gemeenten die er al meerdere decennia ervaring mee hebben opgedaan. De omslag naar multicultureel werken vraagt tijd en continuïteit. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Van instellingen mag verwacht worden dat zij in staat zijn maatwerk te leveren. Of het nu gaat om maatregelen op het gebied van onderwijs, arbeid, veiligheid of zorg, zoals onderwijs voor achterstandsleerlingen via de voor- en vroegschoolse educatie, een integrale aanpak gericht op de meeste kwetsbaren op de arbeidsmarkt via de Wet werken naar vermogen, samenwerking in opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening via Veiligheidshuizen of opvoedondersteuning via de Centra voor Jeugd en Gezin. Bron: Minister voor immigratie, integratie en asiel, Gerd Leers, in een brief aan de Tweede Kamer van 16 februari Samen leven bindt verschillen 15

17 16 Samen leven bindt verschillen

18 Gemeente Den Haag Burgers mogen ons aanspreken op effectieve, vraaggerichte voorzieningen. Instellingen en organisaties die werken met subsidie of faciliteiten van de gemeenten worden de komende jaren meer dan tot nog toe aangesproken op de kwaliteit en het rendement van hun inspanningen voor de integratie. Dat geldt ook voor de gemeentelijke diensten. ( ) Na ruim 30 jaar integratiebeleid mag het niet meer voorkomen dat professionals migranten niet adequaat kunnen bedienen, of zelfs niet eens kunnen bereiken. Inspanning alleen is niet meer genoeg. We willen dat instellingen en diensten verantwoordelijkheid nemen voor het bereiken van concrete, meetbare resultaten. Bron: Gemeente Den Haag (2011) Integratienota Verschillend verleden, één toekomst. Is er dan nog ruimte voor specifiek beleid? Dat steeds meer gemeenten en maatschappelijke organisaties over gaan van een doelgroepenbeleid naar een algemeen beleid betekent niet dat het specifieke beleid daarmee voorbij is. Opvoedingsproblemen, taalachterstand, overlast van groepen jongeren staan vaak overduidelijk binnen een cultuurspecifieke context. Negeren van die context zou dan contraproductief kunnen zijn. De keuze voor een algemene aanpak impliceert niet dat het specifieke beleid geheel en al kan verdwijnen. Wel dat het beperkt zou moeten blijven tot die groepen of terreinen waar het algemene beleid aantoonbaar minder resultaat boekt. Het belangrijkste van de algemene aanpak is dat een gemeente principieel afstapt van een doelgroepenbeleid met gespecialiseerde ambtenaren of geïsoleerde projecten, en ertoe over gaat medewerkers en middelen te bundelen in een algemene inzet voor alle burgers. Flankerend daaraan zou specifiek beleid zich dan kunnen beperken tot een omschreven groep burgers met een maatschappelijk probleem waarbij een gerichte beleidsinterventie aantoonbaar relevant en effectief is. Specifiek beleid is niet langer doelgroepenbeleid maar probleemgericht beleid. Het codewoord is maatwerk. De legitimering van een specifieke aanpak moet overtuigend zijn, gebaseerd op feiten en cijfers waar dat kan, voorzien van een motivatie waarom een probleemgroep niet langs de lijnen van het algemene beleid zou kunnen worden bediend. En dan nog zou het moeten gaan om een in tijd gelimiteerde interventie, met voortdurend het oog gericht op de vraag of de specifieke interventie in kan dalen in het generieke beleid. Samen leven bindt verschillen 17

19 Prioriteiten van het rijk De directie Integratie & Samenleving (I&S) van het Ministerie van BZK coördineert het integratiebeleid op rijksniveau. I&S richt zich in het kader van de kanteling naar generiek beleid op de onderstaande onderwerpen, steeds in samenspraak met de betrokken vakdepartementen. Onderwijs en arbeidsmarkt (i.s.m. de ministeries van OCW en SZW) Verbetering van het bereik en de effectiviteit van generiek beleid, inlopen van achterstanden in het basisonderwijs, voorkomen voortijdige schooluitval, keuzegedrag allochtone jongeren voor beroepen/sectoren waar in de toekomst vraag naar komt. Zorg, leefomgeving en veiligheid (i.s.m. de ministeries van VWS, OCW, V&J en de directie Wijken en Leefomgeving van het ministerie van BZK) Relatie migrantenouders en reguliere zorginstellingen, terugdringen gezondheidsverschillen, bevorderen veiligheid, bevorderen sociale leefomgeving Migratie en integratie (i.s.m. directie Migratiebeleid van het ministerie van BZK, en het ministerie van SZW (remigratie)) Personen die voor permanent verblijf naar Nederland komen voldoende voorbereiden en toerusten op zelfstandige participatie, Wet inburgering buitenland, meerjarenaanpak huwelijksdwang, afbouw voorzieningen Remigratiewet. Netwerkbouw Ontwikkeling van een nieuwe vorm van dialoog met migrantengemeenschappen na beëindiging van de LOM-structuur (Landelijk Overleg Minderheden), voortzetting Gemeenschappelijke Integrale Aanpak, EU-beleid. Inburgering Invoering nieuw inburgeringsstelsel per 1 januari 2013 Sociale stabiliteit (i.s.m. het ministerie van V&J) Managen van maatschappelijke conflicten, bevorderen rechtsstaat en burgerschapscompetenties, bestrijden (rassen)discriminatie, voorkomen/beheersen van polarisatie. Strategie- en beleidsontwikkeling Verzameling kennis over integratieproces, (doen) uitvoeren van onderzoek 18 Samen leven bindt verschillen

20 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Het besef dat integratie geen vakgebied is, maar een onderwerp dat vraagt om een integrale aanpak, leidt tot de keuze om geen vakwethouder integratie te benoemen, maar integratie als een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het hele college neer te leggen. Wel verdient het aanbeveling om één portefeuillehouder aan te wijzen als aanspreekpunt, hem/haar te belasten met de bewaking van het integratieproces en de bevoegdheid te geven om de collega s in de verschillende onderdelen van het gemeentelijk apparaat op hun verantwoordelijkheden ter zake aan te spreken. Bron: VNG (2007) VNG-visie integratie Een voorbeeld van een specifieke aanpak is het project om schoolverzuim onder Roma-meisjes tegen te gaan. Verschillende gemeenten hadden signalen over schoolverzuim bij meisjes, maar het reguliere instrumentarium om dit tegen te gaan bleek bij meisjes met een Roma-achtergrond niet te werken. Nader onderzoek wees uit dat dit in verband stond met de culturele achtergrond van de meisjes. De gemeenten hebben toen besloten maatwerk te ontwikkelen, met cultuurspecifieke training van leerplichtambtenaren en opbouw van contacten met de groep ten einde gedragsverandering te bewerkstelligen. 5 5 Zie Romagemeenten.pdf Samen leven bindt verschillen 19

21 Gemeente Roermond Het accent ligt ( ) op het bereiken van een specifieke doelgroep via de algemene beleidskaders. Het algemeen beleid dient ten slotte een inclusief beleid te zijn. Alleen daar waar het algemeen beleid voor bepaalde groepen kennelijk toch structureel belemmeringen oplevert om volwaardig en evenredig te participeren, zullen specifieke accenten in het regulier beleid worden gelegd om die achterstanden of belemmeringen te verminderen c.q. weg te nemen. De noodzaak van (tijdelijk) maatwerk voor specifieke doelgroepen wordt bepaald op basis van onderzoek, gestaafd met gegevens en op basis van vooraf te noemen resultaatsverwachtingen. ( ) De kracht van de aandacht voor integratie zit niet in grootse projecten middels een apart doelgroepenbeleid. Het gaat vooral om een proces waarbij in- en externe beleidsmakers of uitvoerders anders leren denken en acteren ten aanzien van integratie. Meer bewustwording over de vraag bereik ik met mijn algemeen beleid ook wel iedereen, of zijn er (onbewuste) drempels? Bron: Uitvoeringsnota integratie: afstanden overbruggen , Gemeente Roermond, Gemeente Utrecht Om focus aan te brengen kiezen wij ervoor deze collegeperiode vooral te stimuleren en bewaken dat binnen het reguliere beleid uitwerking wordt gegeven aan de tien aandachtspunten die in de monitor van het voormalig programma DI&I zijn opgenomen. Deze tien punten zijn: uitvoeren van diversiteitsbeleid van de gemeente Utrecht, bevorderen van deelname van Utrechters met een niet-westerse herkomst aan sport en cultuur, bereiken van niet-inburgeringsplichtigen, bevorderen van arbeidsparticipatie van (niet-westerse allochtone) vrouwen en mensen met een beperking, terugdringen van traditionele rolopvattingen over vrouwen, terugdringen van segregatie in het onderwijs, bestrijden van uitsluiting in het algemeen en in het bijzonder van mensen met een (ernstige)beperking, bestrijden van uitsluiting van Turkse Utrechtse jongeren, bestrijden van intolerantie ten aanzien van homoseksualiteit, terugdringen van eenzaamheid van ouderen, bevorderen van sociale cohesie. Bron: Gemeente Utrecht (2011) Doorlopend Divers, volstrekte gelijkwaardigheid, speerpuntennotitie diversiteitsbeleid , Dienst maatschappelijke Ontwikkeling, Afdeling ontwikkeling. 20 Samen leven bindt verschillen

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar Beleidskader 2015-2019 Met Taal versta je elkaar Inhoudsopgave Beleidskader 2015-2019... 1 Met Taal versta je elkaar... 1 Voorwoord... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Context... 5 1.1.1. Landelijke context...

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Deel 1: Wat is eenzaamheid? Is het een probleem? 1 Wat wordt onder eenzaamheid verstaan? 5 2 Waarom is er aandacht voor eenzaamheid

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Kracht en kwetsbaarheid

Kracht en kwetsbaarheid Kracht en kwetsbaarheid Sociale samenhang en leefbaarheid in gemeente Barneveld Ir. M. Jager-Vreugdenhil Drs. C. van Til-Teekman K. Kruiswijk-van Hulst MSc J. Slendebroek-Meints MSc November 2010 Kracht

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur. Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 2 Nederlandse code voor goed openbaar bestuur Beginselen van deugdelijk overheidsbestuur 1 Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf 1 Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf Een inventarisatie van de behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie