INDISCH BOUWKUNDIG ^ TIJDSCHRIFT ^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INDISCH BOUWKUNDIG ^ TIJDSCHRIFT ^"

Transcriptie

1 33c. JAARGANG No SEPTEMBER INDISCH BOUWKUNDIG ^ TIJDSCHRIFT ^ UITGAVE VAN DE VEREENIGING VAN BOUWKUNDIGEN ' OPGERICHT 2 AUGUSTUS 1927 VOOR DEN TIJD VAN 29 JAAR EN 5 MAANDEN. REDACTIE ONDER LEIDING VAN J. H. VAN MECHELEN TE BANDOENG. ABONNEMENTSPRIJS f 16. per jaar BUITEN NED. INDIÈ 20.-,.., ADVERTENTIE-TARIEF OP AAN VRAAG BI] DE ADMINISTRATIE. VERSCHIJNT TWEEMAAL PER MAAND ADRESSEN: REDACTIE: PASTEURWEG 24. ADMINISTRATIE: BRUNO GROENE VELDWEG IIA-BANDOENG. INHOUD: Berekening van statisch onbepaade staafverbindingen. De betonpomp. Van de administratie. Inhoud van technische tijdschriften. BEREKENING VAN STATISCH ONBEPAALDE STAAFVERBIN DINGEN. door Ir. O. Stevens c.i. ZOOALS we weten wordt bij statisch bepaade staafverbindingen de grootte der buigende momenten, dwarskrachten, normaakrachten en eventuee wringende momenten in de verschiende staven bepaad uit het evenwicht der constructie. De agemeen gangbare opossing is asdan, dat wij de reacties bepaen bij de optredende beastingen en daarna de gezochte momentenvakken, dwarskrachtenvakken enz. bepaen. Wanneer een constructie statisch oritepaa/cf is, d.w z. de krachtsverdeeing in de verschiende deeen niet zonder meer uit het evenwicht is te bepaen, moeten wij bovendien de vormveranderingen der constructies in beschouwing nemen, om tot een bevredigende opossing te komen. Wanneer een constructie statisch onbepaad is, kunnen we haar statisch bepaad maken door b.v. den aard der opeggingen te veranderen of door het aanbrengen van scharnieren, d.w.z. dat wij bepaade doorsneden doorgesneden denken en de beide deeen door een scharnier verbonden. Het asdan aan te brengen aanta scharnieren is afhankeijk van den graad van statisch-onbepaadheid. Het aanbrengen van dergeijke scharnieren kan niet wiekeurig geschieden, maar moet men er zich we degeijk rekenschap van geven dat de constructie daardoor inderdaad statisch bepaad wordt. Een bekende toepassing hiervan hebben we bij de z.g. Gerberiggers of agemeen scharnierende iggers genoemd. In de scharnieren is dan het buigende moment nu. De igger van fig. 1 heeft een scharnieropegging en 3 roopeggingen. Nemen we twee middeste roopeggingen weg, dan is de constructie statisch bepaad opgeegd. We kunnen echter de opeggingen in aanta en aard onaangetast aten en 2 scharnieren aanbrengen in den igger zef, waardoor de igger eveneens statisch bepaad wordt ; zie fig. 2. '^. ï ï 3- v^ F/g.2. E B. C In de doorsneden E ea F van den igger zijn dan de buigende momenten nu. Een ander voorbeed vinden we bij een portaaconstructie, waarvan de beide opeggingen scharnieren zijn fig. 3. Door het aanbrengen van een scharnier in C in den bovenrege wordt de constructie statisch bepaad. We hebben dan een boog" op 3 scharnieren, waarvan we weten, dat deze inderdaad statisch bepaad is. F D. 141

2 Hebben we nu een statisch onbepaade staafverbinding en moeten we voor deze de momenten, dwarskrachten en normaakrachten bepaen in de verschiende doorsneden, dan kunnen wij eveneens scharnieren aanbrengen in bepaade doorsneden, waardoor de momenten in deze doorsneden nu worden, maar tevens O r ' F/^3 B P MXM 44- Fig^. brengen wij daar ter paatse momenten aan, waardoor aan de constructie niets veranderd is en steen wij deze momenten as onbekenden, waarvan wij de grootte bepaen moeten. Wanneer wij in staat zijn deze op een of andere manier te bepaen, dan kunnen we zonder meer de krachtsverdeeing bepaen in deconstructie. Bij het portaa van fig. 3 kunnen wij dus in C een scharnier aanbrengen en het adaar optredende buigende moment as onbekende beasting aten werken, zoowe op het inker- as het rechterdee; zie fig. 4. Immers het betreft hier een inwendig moment en daarvan weten wij, dat dit zoowe op het inker- as op het rechterdee werkt. We nemen hierbij aan, dat dit moment werkt vogens de richting der pijen. Mocht dit achteraf bijken niet het geva te zijn, dan vinden wij dat M negatief is, en beteekent dit zonder meer, dat M juist in tegengesteden zin werkt. Hebben we een constructie as in fig. 5, M F/gs. n D., N E, M Mz M2 *^^> ]ê \P. dan kunnen we hetzefde doen. De opeggingen zijn hier 3 scharnieren. Bijgevog is de constructie 3-voudig statisch onbepaad. Door het aanbrengen van een 3-ta scharnieren in de constructie zef, bijv. in de punten D, E en F wordt de constructie statisch bepaad. Door het aanbrengen van de momenten Mj, Mj en Mg in deze doorsneden, za aan den aard van de constructie niets veranderen, m.a.w. zij bijft statisch onbepaad, aangezien wij zonder meer niet weten hoe groot deze momenten zijn. De grootte ervan moeten wij bepaen uit de evenwichtsvoorwaarden en de vormveranderingen. B We kunnen nu nog verder gaan en mogen nog meer scharnieren aanbrengen, mits wij maar het in die doorsneden optredende'moment as onbekende beasting invoeren. Voor de constructie van fig. 5 kunnen wij dit bijv, doen as in fig. 6. Voor de 7 scharnieren komen nu 7 onbekende momenten in de paats, waarvan wij de grootte nader moeten bepaen. Aan den aard der constructie wordt daardoor niets veranderd. Zij bijft statisch onbepaad. F/^6. ^'\ ^ m 'i r~ We zuen zien, dat deze methode groote voordeeen biedt en wij op zeer eenvoudige wijze in staat zijn een statisch onbepaade staafverbinding in zeer korten tijd door te rekenen. Bovendien is deze methode voor iedereen toegankeijk, terwij de tot hiertoe gebruikeijke methoden het bezwaar hadden van een grootere kennis der easticiteitseer te vorderen en bovendien vee rekenwerk met zich meebrachten, wek rekenwerk zich in niet onbeangrijke mate uitbreidde bij toename van den graad van statisch-onbepaadheid We zuen achtereenvogens in beschouwing nemen : 1. Statisch onbepaade staafverbindingen met niet verschuifbare knooppunten. 2 Statisch onbepaade staafverbindingen waarvan de knooppunten we verschuifbaar zijn. Statisch onbepaade staafverbindingen met niet verschuifbare knooppunten. Avorens hiertoe over te gaan is het gewenscht eenige ineidende beschouwingen te houden, weke wij dan zonder meer zuen toepassen op de nader te bespreken gevaen. 6 F/^.7. ~neg a. Wanneer een moment M aan het rechtereinde van een bak A B werkt, zie fig. 7, za de bak opgebogen 142

3 worden. De hoekverdraaiïng aan het inkereinde A is dan : M ^' = -6 E^' waarbij / de overspanning van den igger is en E I de stijfheidsfactor tegen buiging, en aan het rechtereinde B tweemaa zoo groot n. ^ [MJ] '''' 3 EI Het momentenvak veroopt driehoekig (zie fig.) en is bij A nu en bij B geijk aan het adaar werkende moment M. De opegreactie in A is naar beneden gericht en geijk aan : M A = immers dit einde van den igger za onder invoed van het moment M wien opwippen en de opegging A heeft dus tot taak dit einde op zijn paats te houden en za dus naar beneden gericht zijn. Hieruit vogt, dat de opegreactie in B naat boven gericht moet zijn en in absoute waarde evengroot as A is, dus ; M B = Dit vogt trouwens uit het feit dat er geen krachten (verticae) op den igger werken, behave de reacties en deze bijgevog geijk en tegengested aan ekaar moeten zijn. De dwarsdracht is in ae doorsneden even groot en M geijk aan Het dwarskrachtenvak veroopt bijgevog rechthoekig ; zie fig. 7. Wat het teeken betreft zien we dat dit negatief is, en hetzefde is het geva met het teeken der momenten. Voor een uitvoeriger afeiding wordt verwezen naar dee / van Gewapend Beton van schrijver dezes, waarin eveneens de bovengegeven formues voor de hoekverdraaiïngen aan de einden gegeven zijn. Bij onze beschouwingen hebben we de hoek verdraaiingen van de staafassen aan de einden bepaad. Uit fig. 8 zien wij, dat de opstaande einden van de igger dezefde hoekverdraaiïngen maken. ^fi X // Fig 8. h. We kunnen nu het voorgaande geva uitbreiden door n, ook aan het inker einde A een moment te aten werken. We zuen nu om beide momenten van ekaar te onderscheiden het moment bij A : M^ noemen en dus het moment bij B: Mj,. -fr We nemen hierbij aan dat beide in grootte verschien en, om de gedachte te bepaen, zuen we verondersteen dat bijv. Mg grooter is dan ivf^. Om nu het momentenvak te bepaen voor dit geva zuen we eerst de invoed van M^ nagaan en daarna de invoed van M^ en daarna beide invoeden bij ekaar opteen ; zie fig. 9. //<? Ma F/g. 9. ' = J oep posj m S ^, neg M-Vak /J.y/^/( Teen we nu beide invoeden bij ekaar op dan krijgen we fig. 10. F/g./o. ^Ms-Mt We noemen nu ^> de hoekverdraaiing inks. Deze is samengested uit: den invoed van Ai^ n. cp^^ M, 3 E en de invoed van M^ n zoodat V'/ =?/b= 2~r}~T M, /, Mt, 3EI ' 6EI 143

4 '# ', ï ; i 1 ' 1 ^.i 4 i. bi.fï Op dezefde wijze vinden we voor de hoekverdraaiïng rechts: ^"^ ~~6'ËT~^ a I 3EI waarbij?r-'. bei de invoed is van het moment M^ op de hoekverdraaiïng van den igger van het einde rechts (B) en «Pr^ 3_i 3EI de invoed is van het moment M^ op het rechter einde, dus op het einde van den igger waar het zef werkt. Beide momenten geven aan den igger een opbuiging en doen dus negatieve momenten ontstaan in den igger. Bijgevog moeten we het driehoekig momentenvak door M^ voegen bij het driehoekig momentenvak door My en krijgen we het trapeziumvormige momentenvak as in fig. 10 is geteekend. Voedigheidshave kunnen we nu nog nagaan hoe in dit geva het dwarskrachtenvak wordt: Door ivl ontstaat er in A een reactie naar boven, geijk aan M, en in B een even groote doch tegengestede reactie, dus hier naar beneden gericht. Door Mfj ontstaat in A een reactie naar beneden geijk aan ^ en in B een even groote reactie naar boven. Nu is, zooas we in den beginne aangenomen hebben Mg grooter dan Mjj. Bijgevog is : ook grooter dan De reactie in A wordt nu: en is naar boven gericht. M De reactie in B is..eveneens: B = doch hier naar beneden gericht. We zien dus dat het resuteerende dwarskrachtenvak positief is, zooas ook in fig. 10 aangegeven is. Graphisch kunnen we dus het positieve dwarskrachtenvak door Mg eggen op het negatieve dwarskrachtenvak door Mj,. Aangezien nu de ordinaten der dwarskracht door Mg grooter zijn dan door M^ houden we een positief dee over; zie fig. 10. De dwarskracht is dus over den geheeen igger constant en positief terwij de grootte der dwarskracht voor ae doorsneden van den igger geijk is aan 144 M. D = / * * * A Mb M^ M, c. Thans verondersteen we dat er aan beide einden van den igger een moment werkt, doch dat de draaiïngsrichting van het moment in Mj, omgekeerd wordt t.o.v. de richting in het vorige geva en de draaiïngsrichting van Mg dezefde bijft; zie fig. 11. We gaan nu weer na wat de invoed is van het moment Mg en daarna van het moment Af^ en zuen evenas in het voorafgaande geva beide invoeden A /?>// bij ekaar opteen, rekening houdende met de verschiende teekens van momenten- en dwarskrachtenvak. In fig. 12 is het momentenvak en dwarskrachtenvak geteekend voor Mg. /% D-s/ak Door het moment Mg wordt de igger opgebogen. Het teeken der momenten is dus voor ae doorsneden negatief (vogens teekenafspraak). Het veroop is wederom driehoekig evenas in het voorgaande geva. De hoekverdraaiïng bij A is: MgZ en bij B : 9, 'P'--3~ 7 Mg Wat de opegreacties betreft gedt hetzefde as in het voorgaande geva. Nu zuen we nagaan wat de invoed door M^, is : we merken direct op dat de bak nu een doorbuiging ü\//j/c. 1 fics Lr/» uai''.

5 za krijgen door dit moment; zie fig. 13. Bijgevog kunnen we nu dadeijk zeggen dat de momenten overa positief zuen zijn, terwij het veroop wederom driehoekig is ; zie fig. 13. De opegreactie in A door M^ is naar boven gericht en geijk aan: r-. De reactie in B is even groot doch naar beneden gericht. Het dwarskrachtenvak is dus rechthoekig en positief. Voedigheidshave is nogmaas aangegeven in fig. 13 wat de hoekverdraaiïngen aan de einden van den bak zijn. Dus is de hoekverdraaiïng inks door M^: hoevee maa M^ grooter is dan Mb. We zien dus dat voor de aangenomen draaiïngsrichting der momenten Mg en Mb het mogeijk is, dat: 1. beide einden een hoekverdraaiïng naar boven krijgen. 2. beide einden een hoekverdraaiïng naar beneden krijgen. 3. een der einden een hoekverdraaiïng naar boven en het andere een hoekverdraaiïng naar beneden krijgt. //y./4. Mb en rechts: 9r 6 = 3-^7 Uit fig. 12 en 13 zien we dat de hoekverdraaiïngen t.g.v. Afg tegengested zijn aan de hoekverdraaiïngen t.g.v. Mfc. Nemen we weer aan dat M^ grooter is dan M[, dan is de hoekverdraaiïng ip / aan het einde A van den igger: Vi- M, 3 EI 6 EI Hierin is M^ -2 p T de hoekverdraaiïng van het einde A door M^ en Mfa / ^ p-i de hoekverdraaiïng van M^ (werkende in B) op het einde A. De beide hoekverdraaiïngen zijn tegengested. We moeten hier dus een teekenafspraak maken. We nemen daarbij aan dat een hoekverdraaiïng naar boven positief is ea dus naar beneden negatief. Aangezien nu verondersted is dat M^ grooter is dan M^ za M,[ My (I) ' 3EI 6EI zeker positief zijn en aan het einde A een opbuiging paats hebben. Voor het einde B is de totae hoekverdraaiïng tengevoge van M^ en M^ geijk aan : M^ Mb (II) Vr 6EI 3EI waarbij Ma p, de invoed is van Mg (werkende in A) op het einde B ; en Mb, ^ ~ =r^ de invoed van hetzefde moment op het einde ó E 1 B, awaar het zef werkt. We kunnen voor het einde ö niet zonder meer zeggen of de resuteerende hoekverdraaiïng naar boven dan we naar beneden za zijn, aangezien we niet weten ^A-^^ In fig. 14 zijn deze verschiende mogeijkheden geteekend. Het is gewenscht zich hiervan bij den aanvang goed rekenschap te geven, aangezien het ons onwaarschijnijk zou kunnen voorkomen dat aan een einde een hoekverdraaiïng bijv. naar boven paats heeft, terwij wanneer we etten op de draaiïngsrichting van het moment ter paatse, wij voor ons gevoe juist een hoekverdraaiïng naar beneden zouden verwachten. Dit is dus onjuist en moeten wij ons in dergeijke gevaen goed rekenschap geven van de mogeijkheden, die zich voordoen, terwij het zich aten eiden door gevoe in zeer speciae gevaen aaneiding kan zijn tot het trekken van verkeerde concusies. Resumeerende besuiten we dus, dat in het besproken geva de hoekverdraaiïng naar boven of naar beneden uitsuitend afhangt van de verhouding der absoute waarden der momenten M^ en Mb Daar we nu in het agemeen, zooas ater bijken za, de draaiïngsrichting der te berekenen momenten juist op het gevoe aannemen, is het dus geenszins uitgesoten, dat wij het juist verkeerd doen. Dit feit behoeft echter niet te verontrusten, aangezien wij dan achteraf zuen vinden, uit de paats hebbende berekeningen, dat de waarden negatief worden en dit beteekent zonder meer, dat de aangenomen draaiïngsrichting van het moment juist tegengested is aan de werkeijke. Nemen we dus de draaiïngsrichting der momenten systematisch aan, dan komt aes vanzef terecht en behoeven we niet bang te zijn, eenigerei fout in dit opzicht te begaan (zie ater). {Wordt vervogd). 145

6 DE BETONPOMP. Een nieuwe werkwijze. IN den eersten tijd van den betonbouw, d.w.z. toen men dit materiaa op ruimer schaa in het bouwvak ging toepassen, werd uitsuitend de stampmethode toegepast. Later, nog niet zoo hee ang geeden, is men en we voor het eerst in Amerika, overgegaan tot de gietmethode Deze aatste acht men ook niet vomaakt, de montage van giettoren, enz, is vrij omsachtig, en het gevaar van ontmengen op den weg van giettoren naar paats van bestemming is niet denkbeedig. Men zoekt daarom naar andere methoden waarbij naast een snee wijze van uitvoering, het materiaa in goede conditie bijft. Een opossing wordt gezocht in het betontransport door midde van de perspomp. De eerste proeven, die dateeren van het voorjaar van 1928, waren veebeovend. Er werd een pomp geconstrueerd, waarmede beton 15 m. hoog kon worden opgepompt. De pomp had echter een groote fout, na kort gebruik traden verstoppingen op, die verder» erken onmogeijk maakten. Er beek, dat bepaade deeen van de pomp nog grondig moesten worden veranderd. Dus werden verschiende typen geprobeerd, die echter niet het gewenschte succes brachten. In December 1928 werd eindeijk een type vervaardigd, dat in hoofdzaak aan de eischen vodeed, die de praktijk aan zuk een betonpomp steen moet. Om de practische waarde van deze pomp aan een groot bouwwerk te onderzoeken, werden daarmede de gewapend betonwerken bij den nieuwen bouw van het Deutsche Haus te Fensburg onder handen genomen. Het betrof hier een bouwwerk waarbij op grond van de uitgebreidheid de pomp praktisch voor verschiende gevaen kon worden beproefd. Met giettoren of ift bad men het werk niet op den vastgesteden datum gereed kunnen hebben. De fundamenten met kederverdieping waren in den herfst van 1928/'29 gereed gemaakt: De metsewerken waren in 3 gedeeten aanbesteed. Nu kwam het er op aan het maken van het gewapend beton zoo te bespoedigen, dat zoo mogeijk het metsewerk geen stagnatie kreeg. Daar bovendien hoe bokken voor de voeren werden toegepast, die zonder beschermingsmaatregeen geen zware asten opnemen konden, was de pomp het ideae betongietmidde voor deze voeren. De door de firma Max Giese te Kie gemaakte betonpomp is een perspomp met zuig» en drukventie. Voor het aandrijven wordt een 18 P.K motor gebruikt. Voor de pomp is ingeschaked een roerinrichting, die het uit de betonmoens in de sio's gebrachte beton nogmaas mengt, om het een vokomen geijkmatige structuur te geven en afzettingen in pomp- en buiseiding te voorkomen. Daarna wordt het beton met een pomp door ijzeren buizen van 120 mm diameter naar de paats van bestemming gedrukt. Het prestatievermogen van deze pomp bedraagt 10 m^ per uur. De pomp brengt beangrijke verbeteringen tegenover de tot heden gebruikeijke wijzen van storten- Groote massa's worden zonder beangrijk gebruik van menscheijke kracht, machines en gereedschappen getransporteerd. De benoodigde machines zijn mengmachines en pomp. Bovendien eischt de hoogere capaciteit van de pomp een transportband, om de toesagstoffen aan te voeren. De pomp transporteert het beton in ideaen toestand d.w.z. in geijkmatige geaardheid naar de paats van bestemming. Bij iften is op den weg van betonmoen naar paats van bestemming ontmenging niet te vermijden. Bij den giettoren kan icht de ontmenging door het overtoige water intreden. Bij de betonpomp wordt ontmenging vermeden, daar het beton in buiseidingen direct naar de paats van bestemming gestadig voeit, het beton wordt in de consistentie verwerkt, waarin het werk deze eischt. Het kan dik pastisch of week worden gepompt. Bij den bouw van het Deutsche Haus" werden aan de firma, die de betonwerken uitvoerde, hooge eischen gested. In den aanvang werden deze gemakkeijk overwonnen. Voeren werden zonder stoornis gestort. Het prestatievermogen bedroeg in het begin 10 m' per uur, zooas door herhaade controe werd bevestigd. De ingeschakede menger kon het gemakkeijk bijhouden. Een moeiijkheid deed zich echter m den aanvang voor. Er werd eerst getracht grint met de hand in den betonmoen te scheppen. Bij het groote kwantum dat de moen verwerkte, was zuks niet mogeijk en ook zeer onoeconomiscb. Er werd daarom een transportinrichting ingeschaked, waardoor het aanta menschen voor het 146

7 aanbrengen der materiaen tot de heft kon worden gereduceerd. Nu was het geheee betonstorten een gestadig voeiend werk. De engte van de buisieiding bedroeg 50 m, bij een transporthoogte van 3 m. Ook bij hoofdgebouw en woonveuge ging in den aanvang aes vogens het programma. De eerste voer, die werd gestort, was een voer van m vrije overspanning. Men maakte deze vogens het rietceensysteem ter dikte van 0.40 m. Om hier krimpscheuren zoovee mogeijk te voorkomen, werd aan het gebruikte grint, spit toegevoegd en 280 kg cement per 1 m^ beton gebruikt. De korresamensteing van de hier gebruikte toesagstof was gemidded : 0 1 mm 1=32 8 «/o 1 7 mm =19.8 "/o boven 7 mm = 47.4 "/o De engte der buiseidingen bedroeg 90 m en de transporthoogte 5.10 m bij een drukvan 15 atmosferen. Dit korreachtige materiaa werd 7 uren zonder storing gepompt. De pomp verwerkte in dien tijd 65 m'. Er werden keine constructiefouten waargenomen, die direct werden hersted. Voor het aandrijven van den zuiger diende een excentriek die op een 70 mm zware as was vastgewigd. In het grint bevonden zich enkee korres grooter dan 40 mm. Deze konden de ventieen niet passeeren en veroorzaakten buigen van de as of breuk van het excentriek. Om die euves te verhepen werd een zeef van 40 mm maaswijdte voor het vusio van het grint gespannen, die ater in een schuddende zeef werd veranderd. Daar echter toch nog grootere grintstukken den weg naar de machine vonden, trachtte men de sterk beaste deeen, voora as en excentriek zoodanig te maken, dat de pomp bij breuk zonder storingen tot staan kwam. Deze verbeteringen konden nog met instandhouding van het bedrijf worden uitgevoerd. Bij verderen voortgang trad echter breuk der agers op. Deze konden niet zoo spoedig worden vervangen, waarop de pomp buiten bedrijf moest worden gested. Daar het werk echter drong, moest met ift en kruiwagen worden gewerkt. Hierbij traden de verschien dezer werkmethode met de pompmethode bijzonder aan den dag. Het prestatievermogen bedroeg sechts een derde van dat met de pomp. Na eenige dagen was de pomp weer bedtijfsvaardig en de overige werkzaamheden werden zonder storing votooid. Bij keinere bedrijfsstoringen was het in den aanvang niet mogeijk verder te gaan daar het beton zich in de buisieiding vastzette. Dé geheee buisieiding moest dan uit ekaar worden genomen, gereinigd en weer in ekaar gezet. Dit was zeer tijdroovend, daar de fenzen der ' buizen met bouten aan ekaar waren gezet en de buizen bovendien zeer zwaar waren. Dit zich vastzetten van het beton werd door verandering van eenige pompdeeen voorkomen. Bovendien werden as verdere verbetering ichte buizen met gemakkeijke koppeing gebruikt, die een snee montage en een sne schoonmaken na beëindiging van het werk mogeijk maakten. A naar de weersgestedheid konden werkpauzen gehouden worden tot 15 minuten, zonder dat het zich vastzetten van het beton een reiniging van de buisieiding noodig maakte. Aan het sot van het betonstorten werd de verticae buisieiding door napompen van water gereinigd. De horizontae eiding moest uit ekaar worden genomen en op de paats worden uitgegoten. De grootste hoogte bij het betonstorten voor den toren bedroeg 27 m. Met gemak werd deze hoogte bij een druk van 8 atmosferen bereikt. Hierbij werd duideijk aangetoond, dat nog vee grootere hoogten zouden kunnen worden bereikt. De op de beschreven wijze verbeterde pomp werd ook gebruikt voor den bouw van een schoo en een sachthuis te Fensburg. Ze had intusschen zuk een groote mate van bedrijfszekerheid verkregen, dat ze aan de schoo 7 uren per dag werkte. Den vogenden dag werd de geheee instaatie overgebracht naar het sachthuis en pompte daar 10 uren zonder storing. Naar de methode om beton door midde van een betonpomp van den moen door buiseidingen in het werk te brengen, werden op de verschiende werken nauwkeurige onderzoekingen ingested door het gemeenteijk bouwtoezicht om de kwaiteit van het beton vast te steen. Men wide een vergeijkingsmogeijkheid hebben van het beton uit de pomp met dat uit den betonmoen. Hiertoe werden geijktijdig proefbaken van beide mengses gemaakt vogens het systeem Emperger, daar men hiermede goede ervaring had opgedaan. As bindmidde werd gebruikt Lübecker ijzerportandcement, het gebruikte water was Fensburger eidingwater. De toesagstof was berggrint en had gemidded de vogende korresamensteing. 0-1 mm o % boven «/ Het grint had een gehate aan uitwaschbare bestanddeeen, dat wissede tusschen 2 en 10 "/p. Bij den bouw van het Deutsche Haus werden op de in de navogende tabe aangegeven dagen drie proefbaken van beide mengses gemaakt. 147

8 Samenvatting van de gemiddede vastheden. No. De proefbakcn Gemiddede werden Na drukvastheid gemaakt gebroken dagen in kg/cm^. Pomp Betonmoen _ _ Gem Men kwam tot het verrassende resutaat, dat de vastheid van het beton uit de pomp gemidded 10.8 pet. hooger was dan dat uit den betonmoen. Bij den bouw van de schoo te Fiensburg werden op den stuks proefbaken van ek mengse gemaakt. Hiervan konden er 4 niet worden gebruikt, omdat ze bij het ontkisten werden beschadigd. Van beide soorten konden 23 proefbaken vogens de voorschriften tot breuk worden gebracht. Hier beek, dat het beton uit de pomp gemidded 6.87 pet. beter was dan dat uit den betonmoen. Bij deze proef braken eenige baken potseing bij betrekkeijk geringe beasting. Op de breuk werd een wit zacht keiachtig mineraa van gemiddede korregrootte gevonden. Daar te Fiensburg voor gewapend beton berggrint gebruikt werd, die met dit keiachtige materiaa was vermengd, besoot men voor de vogende proef in paats van Emperger baken, de door de Duitsche betonvereeniging voorgeschreven proefbaken te maken, daar deze een grootere doorsnede hebben Den werden drie proefbaken van beide mengses gemaakt en na 30 dagen gebroken. Ook hier beek, dat de vastheid van het beton uit de pomp 10.3 pet. beter was dan die van het beton uit den moen. Het bi) de aatste proeven gebruikte berggrint had een korresamensteing van : boven 0-1 mm = /o 1-7 mm = "/o 7 mm = "/o (N.R.C.) VAN DE ADMINISTRATIE. A AN de abonné's, die hun abonnementsged nog niet betaaden, wordt deze week een postwisseformuier toegezonden. Het zijn er sechts weinigen ; aten die enkeingen nu niet achter bijven. Na dit nummer treedt het vierde kwartaa in en zijn we dus reeds ver op weg naar een nieuwen jaargang; daarom, werft abonné's. Dezefde premie-voorwaarden as het vorige jaar, zijn ook nu weer van toepassing. INHOUD VAN TECHNISCHE TIJDSCHRIFTEN. ELECTRO-TECHNIEK No. 17 {20 Augustus '30). Eectrische panten-beichting en eectcische bodemverwarming op den gemeente proeftuin te Sappemeer. De eectriciteits evering in Engeand. De tweede Wered-energie Conferentie Uit de industrie. Uit de buitenandsche vakpers. DE INSTALLATEUR No. 33 {16 Augustus 1930). Eén-gezins middenstands-woningen met V.E.H L- instaaties, eectrische keukens enz. Radio-rubriek van de Instaateur". De eectrische demonstratiebedrijven van het provinciaa eectnciteits-bednjf van Noord- Hoand De eectnciteit Eenige popuaire beschouwingen over het wezen der eectrictteit en haar voornaamste wetten Nieuwe artikeen en materiaen. Ongevaen door eectriciteit. DE INSTALLATEUR No 34 {23 Augustus 1930). Amerikaansche verkoopsmethoden. ~-Henry Ford over de maaise Radio-rubriek van de Instaateur". Het Rubi" centraa-doozen systeem. Ongevaen door eectriciteit. BOUWBEDRIJF No 17 {15 Augustus 1930) De aesthetiek der architectuur en de kunst der modernen. Een beangrijke nieuwe architectuur-strooming in Noorwegen. Inkemmmgs momenten. Sio gebouw voor de Vereentgde oie-fabrteken te Zwijndrecht Het misbruiken van den naam Portand-cement. ^ De tentoonsteing van kunstnijverheid en woningwezen te Stockhom BOUWBEDRIJF No 18 {29 Augustus 1930). Schade aan beendende perceeen. Een beangrijke uitspraak van den Hoogen Raad Werken van arch. J. H. van Hoen Kein andhuisje te Oostvoorne. Badhuis te Den Brie Constructieve en economische voordeeen bij toepassmg van cement met hooge aanvangsvastheden. Proef beasting met water. Kunsten architectuur-vernieuwing in Poen. De gevaren van den eectnschen stroom. De bouw-techniek en de ontwikkeing der beed-teegrafie Technisch nieuws voor het bouwbedrijf Een verkeerstunne te New- York Turnha eischen. 148

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4

KeCo-opgaven elektricitietsleer VWO4 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 1 KeCo-opgaven eektricitietseer VWO4 E.1. a. Wat is een eektrische stroom? b. Vu in: Een eektrische stroomkring moet atijd.. zijn. c. Een negatief geaden voorwerp heeft

Nadere informatie

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Uitgangspunten: 1. Zet op ae baden naam en studienummer, en ever deze na het tentamen in de omsag in. 2. Werk netjes en systematisch, schrijf eesbaar. 3. Bij twijfe over een uitkomst kunt u toch nog punten

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen. De effectieve kiplengte van houten liggers

Technische Universiteit Delft Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen. De effectieve kiplengte van houten liggers Technische Universiteit Deft Facuteit der Civiee Techniek en Geowetenschappen De effectieve kipengte van houten iggers Roeand van Straten November 1 Technische Universiteit Deft Facuteit der Civiee Techniek

Nadere informatie

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt.

Beredeneer waarom de marginale productcurve de gemiddelde productcurve in het maximum snijdt. Opgaven hoofdstuk 9 Opgave 1 Beredeneer waarom de marginae productcurve de gemiddede productcurve in het maximum snijdt. Opgave Vu de vogende tabe verder in en teken de bijbehorende curven voor het totae,

Nadere informatie

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer.

n-- J Bij elk ander verwarmingssysteem is dit niet het geval, de temperatuur tegen het '-.!:> plafond is altijd hoger dan bij de vloer. Nummer 19 Onderwerp: Voerverwarming neiding Het systeem van voerverwarming is op de Nederandse markt nooit een gewedig sukses geworden. Was het jaren geeden een mooi systeem voor woningen weke in de koopsfeer

Nadere informatie

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Vraag 1 Ontwerpen agemeen Vraag 1.1 Weke zaken wi je as constructief ontwerper aan het eind van de anaysefase vasteggen? PvE, Randvoorwaarden, Uitgangspunten, Ontwerpcriteria, mogeijkheden ontwerp Vraag

Nadere informatie

Hertentamen CT2031. ConstructieMechanica April :00 17:00 uur

Hertentamen CT2031. ConstructieMechanica April :00 17:00 uur 33 Subfacuteit Civiee Techniek Vermed op baden van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NAAM : Hertentamen CT031 ConstructieMechanica 3 15 Apri 013 14:00 17:00 uur As de kandidaat niet vodoet aan

Nadere informatie

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren.

Marketingplan Verkoopleider. BROCHURE Workshop Marketingplan Verkoopleider. Sales Force Consulting. toekomstvisie. analyse factoren. BROCHURE Workshop Marketingpan Verkoopeider toekomstvisie anayse factoren verkoopstrategie marktbewerking organisatieontwikkeing Marketingpan Verkoopeider Saes Force Consuting ineiding Een goed functionerende

Nadere informatie

2 De elektrische huisinstallatie

2 De elektrische huisinstallatie Newton vwo dee a itwerkingen Hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 6 De eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder vogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen die aan

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Werken. rendabel. tevreden. trouw. klantgericht. Klantgericht Werken. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Werken rendabe kantgericht tevreden trouw Kantgericht Werken Saes Force Consuting Ineiding De Cursus Kantgericht Werken gaat in eerste instantie over kantgerichtheid. Kort gezegd

Nadere informatie

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen

IVERA 2.10: Feilloze communicatie tussen centrales en verkeersregelingen IVERA 2.10: Feioze communicatie tussen centraes en verkeersregeingen IVERA 2.10: feioze functionaiteit Verkeersregeingen en verkeers - centraes die gebruikmaken van het IVERA-protoco kunnen naadoos met

Nadere informatie

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60

VOORBEELD. Supplement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 VOORBEELD Suppement Netto, De Tijd - 22 Mar. 2014 Page 60 Reaties zijn gemakkeijk vandaag. We stappen er sne in en zetten er ook sne een punt achter. Wat we durven te vergeten, is dat eke duurzame nieuwe

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 5 juli 2006 ANTWOORDEN

Tentamen CT3109 ConstructieMechanica 4 5 juli 2006 ANTWOORDEN Tentamen CT309 Constructieechanica 4 jui 006 OPGAVE ANTWOODEN a) Voor theorievragen ie de eermiddeen. b) De cirke van ohr is hieronder getekend. scae () ( ; ) (0,-30) r0 N/mm 0 ( ; ) (0,-30) 0 () 3 0 m60

Nadere informatie

Knik van een verend gesteunde kolom in een raamwerk

Knik van een verend gesteunde kolom in een raamwerk EINDVERSIE februari 007 Knik van een verend gesteunde koom in een raamwerk ir. J. Majaars, ir. H.M.G.M. Steenbergen, dr. ir. M.C.M. Bakker, prof. ir. H.H. Snijder Johan Majaars en Henri Steenbergen zijn

Nadere informatie

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg

ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo osb in de onderbouw Gemengde Leerweg Op vijf badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer

Nadere informatie

Cursus Bedrijfsplan MKB

Cursus Bedrijfsplan MKB BROCHURE Cursus Bedrijfspan MKB visie anayse strategieën actiepannen Cursus Bedrijfspan MKB Saes Force Consuting ineiding Hoe groot of kein je onderneming ook is, je zut je regematig de vraag moeten steen

Nadere informatie

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Slachthuisstraat 39. 2033 HC Haarlem 145 500,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Sachthuisstraat 39 2033 HC Haarem 145 500,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Sachthuisstraat 39, 2033 HC Haarem

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

CoperfinFash Uitgave nr. 5 - Jui 2002 Coperfin op bezoek... een campagne zoas nooit tevoren! Met deze speciae uitgave van CoperfinFash wien we het enthousiasme en het engagement van onze okae communicatoren

Nadere informatie

Form follows Force. Robert-Jan Kustermans - 1390562 Docenten: Jan Engels, Tjalling Homans en Wim Kamerling Definitief rapport, 24-01-2013

Form follows Force. Robert-Jan Kustermans - 1390562 Docenten: Jan Engels, Tjalling Homans en Wim Kamerling Definitief rapport, 24-01-2013 Form foows Force Robert-Jan Kustermans - 139056 Docenten: Jan Enges, Tjaing Homans en Wim Kamering Definitief rapport, 4-01-013 0. Voorwoord en Leeswijzer A sinds de oudheid maken mensen gebruik van boogconstructies.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting

BROCHURE Training Klantgericht Verkopen. Klantgerichte Verkooptraining. Sales Force Consulting BROCHURE Training Kantgericht Verkopen Kantgerichte Verkooptraining Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden

Nadere informatie

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

De materialen die worden gebruikt voor het voorbereiden van de vloer moeten worden gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. Design foors cick 1 2 Instaatieinstructies Agemene voorwaarden Een goede voorbereiding is essentiee voor een probeemoze instaatie. De designvoer kan worden geegd op betonnen, houten, stenen en vee andere

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct!

Natuurlijke brandpreventie natuurlijk met OxyReduct! Natuurijke brandpreventie natuurijk met OxyReduct! Brand voorkomen OxyReduct dé innovatie op het gebied van brandpreventie maximae preventie maximae veiigheid Brand: een ondernemersrisico Beschermd met

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profielkeuze euzedossier ouderparticipatie keuzedossier havo/vwo profiekeuze Op zes badzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de eeringen gevraagd. Wanneer de werkboeken op schoo

Nadere informatie

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest

U kunt er volgende zaken mee meten : DC Spanning AC Spanning DC Stroom Weerstand Diode test Continuiteitstest Mini Digitae Mutimeter 1. Omschrijving Uw is een professionee digitae mutimeter met een 3 ½ digit LCD uitezing. U kunt dit toeste gebruiken voor een breed scaa toepassingen zoas thuis, op de werf, op schoo,...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen

VEILIGHEIDSYSTEMEN. Persoonlijke bescherming. Clip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen VEILIGHEIDSYSTEMEN Persoonijke bescherming Cip systemen voor bitumen en kunststof dakbedekkingen Nebiprofa: De zekerheid van kwaiteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - voeibare bitumen

Nadere informatie

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C

Gemaakt door: Marinka Bruining en Marianne Fokkema Klas: 4E en 5C Gemaakt door: Kas: Marinka Bruining en Marianne Fokkema 4E en 5C Inhoudsopgave Samenvatting Voorwoord Ineiding Deevragen - Wat is geuk? - Hoe kun je beoordeen of je geukkig bent? - Hoe gaan we de inkomensgroepen

Nadere informatie

Luifels als weerbescherming

Luifels als weerbescherming Transparante uifesystemen Luifes as weerbescherming Luifes en huisdeuren zijn de visitekaartjes van eke entree. Overkappingen zijn er tegenwoordig in de meest verschiende materiaen, maar de mooiste en

Nadere informatie

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang

Gespannen of overspannen? Sterk in ieders belang Gespannen of overspannen? Sterk in ieders beang Gespannen of overspannen? De boog kan niet atijd gespannen zijn. De kruik gaat net zo ang te water tot hij barst. Deze bekende gezegden geven aan dat er

Nadere informatie

Keukencalculaties: rekenen in de keuken. Werkboek

Keukencalculaties: rekenen in de keuken. Werkboek Keukencacuaties: rekenen in de keuken Werkboek Coofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.n www.edu-actief.n Auteur: Barend Bakkenes Eindredactie: Kees Faas Tite: Keukencacuaties: rekenen

Nadere informatie

Kritische belastingen van stabiliteitselementen

Kritische belastingen van stabiliteitselementen Stabiiteit verdiepingbouw Kritiche beatingen van tabiiteiteementen Dit artike bechrijft een eenvoudige methode voor het berekenen van de kritiche beatingen van tabiiteiteementen in verdiepinggebouwen.

Nadere informatie

NOTITIE : KRACHTENMETHODE

NOTITIE : KRACHTENMETHODE NOIIE : KRHENEHODE Een korte uiteenzetting over steunpuntszettingen, toevaige inkemmingsmomenten en temperatuurseffecten bij doorgaande iggers op buiging beast. Ir. J.W. Weeman pri 0 Kractsverdeing t.g.v.

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com

Mobiele compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: 5,2 / 6,4 m³/min. www.kaeser.com Mobiee compressoren MOBILAIR M52/M64 Met het weredwijd erkende SIGMA PROFIEL Debiet: / 6,4 m³/min www.kaeser.com Made in Germany Op de ocatie Coburg/Noord-Beieren worden vakbij de hoofdfabriek van KAESER

Nadere informatie

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10

Inhoud. voorwoord 3. individuele coaching 4. teamtrainingen 7. workshops / intervisie 8. coachings thema s 9. profiel en persoonlijke kleur 10 voorwoord 3 individuee coaching 4 teamtrainingen 7 workshops / intervisie 8 coachings thema s 9 profie en persoonijke keur 10 partners 11 contact 12 Inhoud 2 Voorwoord Persoonijke groei en effectiviteit

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen Herziening van juni 2004 WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van eidingen WB 3.6 DATUM: DEC 2015 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de bevestiging van eidingen is

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG

CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG Herziening van juni 004 CONCEPT WATERWERKBLAD BEREKENINGSMETHODE IN VERBAND MET WATERSLAG WB. F DATUM: OKT 04 Aueurrehen voorbehouden Di werkbad heef berekking op de berekeningmehode in verband me waerag.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

Bijzondere vondst in Molenpark

Bijzondere vondst in Molenpark Stadswerken IBUzine is een magazine voor medewerkers en reaties van IBU-Stadsingenieurs en verschijnt enkee maen per jaar in een opage van 450 stuks IBUzine Forten Nieuwe Hoandse Waterinie 2 Fexibe opstebare

Nadere informatie

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Esschilderstraat 7. 2012 BB Haarlem 279 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Esschiderstraat 7 2012 BB Haarem 279 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Esschiderstraat 7, 2012 BB Haarem

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen

CONCEPT WATERWERKBLAD. AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van leidingen Herziening van juni 2014 CONCEPT WATERWERKBLAD AANLEG VAN LEIDINGWATERINSTALLATIES Bevestiging van eidingen WB 3.6 DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de bevestiging van eidingen

Nadere informatie

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid

Handboek Kosten-batenanalyse (KBA) Fietsbeleid Handboek Kosten-batenanayse (KBA) Fietsbeeid Datum 20 juni 2000 Kenmerk ZZ08.003 MuConsu/t B. V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Teefoon 033-465 50 54 Fax 033-461 40 21 E-mai Internet INFO@MUCONSULT.NL

Nadere informatie

P ( X 26) 0,5 α H 0 wordt verworpen. Conclusie: er is aanleiding om µ = 25 in twijfel te trekken.

P ( X 26) 0,5 α H 0 wordt verworpen. Conclusie: er is aanleiding om µ = 25 in twijfel te trekken. C. von Schwartzenberg 1/10 1a 1b Meer everen dan op de facon vermed staat, kost fabrikant Heder ged. Minder everen dan op de facon vermed staat, kost fabrikant Heder kanten. a P (ten onrechte bijsteen)

Nadere informatie

evenementenlocatie P2 Euroborg

evenementenlocatie P2 Euroborg evenementenocatie P2 Euroborg Evenementen in de stad Groningen Groningen is een bruisende en eefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan evenementen. Dit aanbod is zowe binnen, in de vee theaters,

Nadere informatie

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014

Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde. Strategisch meerjaren beleidsplan 2011 2014 Nieuw Unicum, zorg met toegevoegde waarde Strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 Introductie Nieuw Unicum is onomkeerbaar veranderd Dit strategisch meerjaren beeidspan 2011 2014 bouwt in ae opzichten

Nadere informatie

Taurine in energiedrank

Taurine in energiedrank Taurine in energiedrank 1. Onderzoeksvraag Hoe kunnen we de aanwezigheid van taurine aantonen in een energydrank? 2. Voorbereiding a. Begrippen as achtergrond voor experiment Aminozuur : Een organische

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Klantgericht Verkopen. Klantgericht Verkopen. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Kantgericht Verkopen Kantgericht Verkopen Saes Force Consuting ineiding Kanten vormen de beangrijkste inkomstenbron van je onderneming. Je wit dan ook optimaa rekening houden met de wensen

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Infrarood kachel IRV PETITE 63. Artikel nummer: 801206 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV PETITE 63 Artike nummer: 801206 CE 0051 Maximae votooiing: 2800W - 200 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b. zorgvudig de instaatie

Nadere informatie

l één uitzondering:, Gheraert Leeu, van wie niet die u zelf kunt waarnemen door de geëxposeer-

l één uitzondering:, Gheraert Leeu, van wie niet die u zelf kunt waarnemen door de geëxposeer- TIDINCEVANDIECOUDE R.E.Q. Ekkart Tentoonsteingenvan Nederandse incunabeen minder dan veertien drukken werden getoond. of wiegedrukken ziin geen aedaags verschijn- De in 1960 in Den Haag en Brusse geëxposeerse.

Nadere informatie

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard

Atab in de IKO groep. Atab onderscheidt zich door: IKO setting the standard Vanuit Begië is Atab gegroeid van markteider Beneux tot internationaa bedrijf in de waterdichting. Atab onderscheidt zich door: 100 jaar ervaring in waterdichting expertise in dakdichtingsmateriaen expertise

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Deze oefening heeft als doel vertrouwd te raken met het integreren van de diverse betrekkingen die er bestaan tussen de belasting en uiteindelijk de verplaatsing:

Nadere informatie

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl

Prattenburg 107. 2036 SE Haarlem 215 000,- k.k. makelaars. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.nl makeaars Prattenburg 107 2036 SE Haarem 215 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n www.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Prattenburg 107,

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zef kussen in uw huurwoning U wit iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer of misschien we een dakkape. Wij geven u graag de geegenheid om zef

Nadere informatie

Previder Cloud Hosting it starts here

Previder Cloud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting it starts here Whitepaper Previder Coud Hosting Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Ineiding Coud Hosting... 4 2.1. Typen Couds... 4 2.2. Coudservicemodeen...

Nadere informatie

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051

CAGO GAS. IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo. Artikel nummer: 810007 CE 0051 CAGO GAS Instaatie - en gebruiks handeiding Infrarood kache IRV 42/C Mod Windfire 373 en 374 Turbo Artike nummer: 810007 CE 0051 Maximae votooiing: 4200W - 305 g/h LPG Voor gebruik van dit toeste a.u.b.

Nadere informatie

v v I I I 10 P I 316, 10

v v I I I 10 P I 316, 10 GELUDSSNELHED Het bijkt dat de gemiddede kinetische enegie van de moecuen evenedig is met de absoute tempeatuu. De sneheid van de moecuen van een gas is evenedig met de vootpantingssneheid van geuid. eeken

Nadere informatie

l r k bas i s s c h ool

l r k bas i s s c h ool r k bas i s s c h oo SCHOOLGIDS 2015-2019 ALGEMENE GEGEVENS Basisschoo de V Hertstraat 4 5408 XL Voke Teefoon: 0413-335363 E-mai: info@devvoke.n Website: www.devvoke.n Dependance De V Reestraat 47 5408

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

2 De Elektrische huisinstallatie

2 De Elektrische huisinstallatie Newton hao dee itwerkingen hoofdstuk De eektrische huisinstaatie 7 De Eektrische huisinstaatie. neiding Eektrische schakeingen Toeichting: hieronder ogen mogeijke ontwerpen. ndere ontwerpen, die aan de

Nadere informatie

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl

Bestevaerstraat 6. 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Bestevaerstraat 6 1971 BT IJmuiden 178 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen makeaars Woning Ligging: aan rustige

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststeing gemeenteraad: 16

Nadere informatie

Cloud Hosting Checklist it starts here

Cloud Hosting Checklist it starts here Previder Coud Hosting Checkist it starts here Coud Hosting Checkist pagina 2 De 10 punten waar u over na moet denken As u gebruik wit gaan maken van coud hosting zijn een aanta punten van groot beang.

Nadere informatie

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws

informair 25 Monumentaal klooster getransformeerd tot duurzame jeugdkliniek Kwaliteitsproduct mede dankzij kwaliteitsventilatoren Productnieuws informair 25 Is een uitgave van Rucon Systemair - 12e jaargang februari 2014 Monumentaa kooster getransformeerd tot duurzame jeugdkiniek Kwaiteitsproduct mede dankzij kwaiteitsventiatoren Productnieuws

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen netwin

Bureau- en bezoekersstoelen netwin Bureau- en bezoekersstoeen netwin Voor uw wezijn: Sedus netwin. Zijn naam dankt de netwin aan het dubbee membraan in de rugeuning, dat het gehee een ichte uitstraing geeft en tevens voor indrukwekkend

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 HET MONTESSORI LYCEUM HERMAN JORDAN Schoo/insteing/vestiging: Montessori Lyceum Herman Jordan Afdeing: vwo Paats: Zeist BRIN-nummer:

Nadere informatie

De rekening wordt onder de volgende tenaamstelling in de administratie van de bank opgenomen:

De rekening wordt onder de volgende tenaamstelling in de administratie van de bank opgenomen: Bad 1/5 Vestigingspaats NIEUWERBRUG Handesregisternummer 280524 Bank Statutaire naam en vestigingspaats Coöperatieve U.A., gevestigd te () hierna te noemen: Rekeningnummer 9913.19.745 Tenaamsteing Adres

Nadere informatie

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars.

Engelandlaan 580. 2034 HA Haarlem 139 750,- k.k. makelaars. haarlem.hiermakelaars.nl. tel (023) 5 531 631 fax (023) 5 531 632 haarlem@hiermakelaars. makeaars Engeandaan 580 2034 HA Haarem 139 750,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Engeandaan 580, 2034 HA Haarem makeaars

Nadere informatie

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13

euzedossier & uitgeverij remmers instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 euzedossier instructie bij het decaanaccount versie 03.09.13 & uitgeverij remmers Voor vragen, opmerkingen en suggesties bij deze instructie kunt u contact opnemen met: Uitgeverij Remmers Nieuwe Bosscheweg

Nadere informatie

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl

makelaars haarlem.hiermakelaars.nl makeaars Nagtzaamstraat 68 2032 TH Haarem 224 000,- k.k. haarem.hiermakeaars.n Hier Makeaars Houtpein 26 2012 DH Haarem te (023) 5 531 631 haarem@hiermakeaars.n Agemeen Nagtzaamstraat 68, 2032 TH Haarem

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beeef het pezier in werken... (Zakeijke) Dienstverening Pyades evert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en kanten. Pyades dé speciaist voor (zakeijke) dienstvereners In de (zakeijke) dienstverening

Nadere informatie

Betaalbaar zitcomfort

Betaalbaar zitcomfort Koopwijzer es.qxd 26-02-2003 17:18 Pagina 27 K&E KOOPWIJZER Bureaudraaistoeen (Prestatiekasse 3.3) Betaabaar Een achturige werkdag op kantoor vraagt om goed zitmeubiair. Het aanbod van bureaudraaistoeen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 4713

Gebruiksaanwijzing 4713 Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van uw horoge. Ste het horoge aan icht boot voordat u het

Nadere informatie

(4) Presentatie. De werkgroep zal eventuele extra presentaties definiã«re en op tijd naar Sdu communiceren.

(4) Presentatie. De werkgroep zal eventuele extra presentaties definiã«re en op tijd naar Sdu communiceren. Eektor partijmodue (osse software voor partiien 1 Partijmodue wordt door DPG geã«vaueer en ae wijzingen worden aan Sdu gecommuniceerd. Deze wijzingen zijn in kaart gebracht op 12 juni 2006. - paats Eektor

Nadere informatie

INBRAAK- EN BRANDGETESTE

INBRAAK- EN BRANDGETESTE INBRAAK- EN BRANDGETESTE kuizen Inbraakgeteste kuizen dienen voornameijk om waardevoe zaken te beveiigen tegen diefsta. Brandgeteste kuizen bieden bovenop de inbraaktest een beangrijke beveiiging tegen

Nadere informatie

OPQ Manager Plus Rapport

OPQ Manager Plus Rapport OPQ Profie OPQ Manager Pus Rapport Naam Dhr. Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUCTIE Dit rapport is bestemd voor gebruik door ijnmanagers en HR professionas. Het bevat aerei

Nadere informatie

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Modue Uitwerkingen vn de opdrchten Opdrcht 1 nyse Sttisch bepde constructie. Uitwendig evenwicht te bepen met evenwichtsvoorwrden. Drn op de gevrgde ptsen een denkbeedige snede nbrengen en met de evenwichtsvoorwrden

Nadere informatie

i: t.. * k';... iië : : i. E ' ï ï k. :Ej :.1:) LLL é y ' y Aan de Ieden van de raad van de gemeente Buren uw brief van'. Maurik, behandeld door:

i: t.. * k';... iië : : i. E ' ï ï k. :Ej :.1:) LLL é y ' y Aan de Ieden van de raad van de gemeente Buren uw brief van'. Maurik, behandeld door: i: t.. * k';....... iië : : i. E ' ï ï k. :Ej :.:) LLL é y ' y Aan de eden van de raad van de gemeente Buren uw brief van'. Maurik, behanded door: W.M. Wibrink Bijagetn): onderwerp: Bean oording openstaande

Nadere informatie

Een parallelle multilevel Monte-Carlo-methode voor de simulatie van stochastische partiële differentiaalvergelijkingen

Een parallelle multilevel Monte-Carlo-methode voor de simulatie van stochastische partiële differentiaalvergelijkingen Een paraee mutieve Monte-Caro-methode voor de simuatie van stochastische partiëe differentiaavergeijkingen Pieterjan Robbe Thesis voorgedragen tot het behaen van de graad van Master of Science in de ingenieurswetenschappen:

Nadere informatie

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl

Schoolgids. r.k. basisschool De Smidse. www.bsdesmidse.nl Schoogids r.k. basisschoo De Smidse www.bsdesmidse.n 1 Hoefsmidhof 1 1445 KD Purmerend te: 0299-641699 fax: 0299-649516 brin-nummer: 12BP e-mai: desmidse@bsdesmidse.n Inhoudsopgave Onderwerp ( Kik op het

Nadere informatie

Homoseksueel en Heteroseksueel Tindergebruik bij Quarterlifers

Homoseksueel en Heteroseksueel Tindergebruik bij Quarterlifers Homoseksuee en Heteroseksuee Tindergebruik bij Quarterifers Tim Bo 6342051 Universiteit van Amsterdam Begeeider: Mark Spiering 4928 woorden Abstract Het onderwerp van dit onderzoek is Tindergebruik onder

Nadere informatie

VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergelijking tussen thermofiele en mesofiele slibgisting

VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergelijking tussen thermofiele en mesofiele slibgisting J m m C i L I t : r i o o w a t e r - z u i v e r i n g s i n r i c h t i n g e n rwzi 2000 VERGISTEN VAN ZUIVERINGSSLIB een vergeijking tussen thermofiee en mesofiee sibgisting :, 1 i? * ' -p:,-] tie

Nadere informatie

Statistiek in twee variabelen lineaire regressie

Statistiek in twee variabelen lineaire regressie September 2008 Statistiek in twee variabeen ineaire regressie (p2-7) een statistische oefening uitgewerkt met het wetenschappeijk rekentoeste FX 92 Coège 2D en met het grafisch rekentoeste Graph 35+ Ontdekkingsaanbod

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021

Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam R P A 2016-2021 Gemeenteijk Rioeringspan Amsterdam 6 6 G 6 R P A 2016-2021 1 2 GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN AMSTERDAM 2016-2021 STEDELIJK AFVALWATER, AFVLOEIEND HEMELWATER EN GRONDWATER IN AMSTERDAM Waternet is de gemeenschappeijke

Nadere informatie

No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN ^«BANDOENG

No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN ^«BANDOENG No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN r / Q,\ ^«BANDOENG TRACTIE. WEERSTANDEN. Het moderne verkeer, het verkeer in mechanische tractie, over den gewonen weg,

Nadere informatie

Einde economische groei

Einde economische groei Duurzaamheidsadviseur Pau Giding verwacht totae ontwrichting met goede afoop inde economische groei is onze grootste uitdaging Magisch en onverwoestbaar. Voor de crisis dichtten we de economische markt

Nadere informatie

Glas Capsule Ankers. Zwaarlast Anker Systeem met ETA Optie 8 voor ongescheurd beton. www.bbtectools.com. Designed & Manufactured by B+BTec

Glas Capsule Ankers. Zwaarlast Anker Systeem met ETA Optie 8 voor ongescheurd beton. www.bbtectools.com. Designed & Manufactured by B+BTec www.bbtectoos.com Gas Capsue Ankers Zwaarast Anker Systeem met ETA Optie 8 voor ongescheurd beton Designed & Manufactured by B+BTec Gas Capsue Ankers Postbus 17 4760 AA Zevenbergen The Netherands Gas Capsue

Nadere informatie

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK

De praktijk: het project dorp op school HOOFDSTUK De praktijk: het project dorp op schoo HOOFDSTUK 3 Dorp Op Schoo 1 is een project waarin kinderen uitgedaagd worden om een dorp of een site in miniatuur te bouwen. In de maquette moeten zo vee mogeijk

Nadere informatie

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback

Bureau- en bezoekersstoelen quarterback Bureau- en bezoekersstoeen quarterback Royae arounder Royaa en eegant: met de Sedus quarterback doet een bureaustoe zijn intrede weke vee ruimte toekent aan productief wezijn. Met zijn hoge rugeuning verschaft

Nadere informatie

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen

Handreiking. Balans in Beeld. E.J.W. Rot. Jongeren met een licht verstandelijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen Handreiking Baans in Beed Jongeren met een icht verstandeijke beperking uitdagen, zonder hen te overvragen of ondervragen E.J.W. Rot www.kennispeingehandicaptensector.n/baansinbeed www.kennispeingehandicaptensector.n

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 3089

Gebruiksaanwijzing 3089 Vertrouwd raken Gefeiciteerd met de aankoop van dit CASIO horoge. Lees deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door om optimaa gebruik te kunnen maken van uw horoge. Heder icht LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 Opaden

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

880 EUROSEAL SILICONE

880 EUROSEAL SILICONE 880 EUROSEAL SILICONE Hoogwaardige universee sanitairkit. Producttypering Basis : Acoxim. Keur : Transparant Grijs (Trijs), transparant, wit, zivergrijs, manhattangrijs, grijs, antraciet, beige, jasmin,

Nadere informatie