Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Notulen vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober Ingekomen stukken van derden Regeling van werkzaamheden C-lijst... 6 B.1 Wijziging Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting i.v.m. het indexeren van het aantal opcenten per 1 april 2011 en een extra verhoging met 3,7 opcenten mede ter compensatie van de inkomstenderving voor het nultarief voor zeer zuinige auto's (nummer 23/2010)... 6 B.2 Wijziging Legesverordening provincie Groningen 1993 (Tarieventabel 2011) (nummer25/2010)... 7 B.3 Deelneming in de Stichting Essent Sustainability Development (nummer 27/2010)... 7 B.4 Afkoop huurcontract met het ABP nieuwbouw Sint Jansstraat 4 (nummer 28/2010)... 7 B.5 Bekrachtiging van de geheimhouding van de brief van Gedeputeerde Staten van 22 oktober 2010 met bijlage over Meerstad... 7 B.6 Bekrachtiging geheimhouding begroting (enkele aangemerkte elementen) genoemd in de brief van Gedeputeerde Staten van 3 november 2010 over subsidieaanvraag REP Grote Markt... 7 A.1 Grondexploitatie 2010 Meerstad (nummer 31/2010)... 8 A.2 Problematiek Robiniabossen A.3 Wijziging Omgevingsverordening (beperking van vestigingsmogelijkheden van arbeids- en/of bezoekersintensieve bedrijvigheid en voorzieningen tot de stedelijke centra) A.4 CO 2 -opslag

2 2

3 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2010 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg, commissaris der Koningin Griffier: de heer J.M.C.A. Berkhout Aanwezig zijn 42 leden, te weten: J.G. Abbes (CDA), J. Batting (PvdA), mevrouw S.M. Beckerman (SP), B.P.A. Blom (lijst Blom), mevrouw L.K. Broekhuizen-Smit (PvdA), P.H.R. Brouns (CDA), D. Bultje (PvdA), L.A. Dieters (PvdA), mevrouw S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie), W. Haasken (VVD), mevrouw O.G. Hartman-Togtema (VVD), mevrouw A.A.H. Hazekamp (PvdD), F.A.M. Keurentjes (CDA), mevrouw A.G. van Kleef-Schrör (CDA), R.M. Knegt (CDA), S.J. Krajenbrink (CDA), E.J. Luitjens (VVD), mevrouw W.J. Mansveld (PvdA), J. Meesters (VVD), mevrouw F. Mete (PvdA), mevrouw I.P.A. Mortiers (PvdA), W. van der Ploeg (GroenLinks), R.D. Rijploeg (PvdA), IJ.J. Rijzebol (CDA), R. Sangers (SP), mevrouw M.R. Schalij (PvdA), mevrouw K.R. Schraagen (VVD), mevrouw C. Sciacca-Noordhuis (SP), mevrouw J. Siersema-Venema (GroenLinks), mevrouw G. van der Sluis- Huisman (ChristenUnie), H.J.B. Spoeltman (PvdA), H. Staghouwer (ChristenUnie), mevrouw F. Stavast (GroenLinks), H.T. Stavenga (PvdA), R. Stevens (ChristenUnie), C. Swagerman (SP), mevrouw L. van der Tuin-Kuipers (CDA), mevrouw L. Veenstra (SP), J.W. Veluwenkamp (PvdA), P.G. de Vey Mestdagh (D66), N.R. Werkman (CDA), T.J. Zanen (PvhN). Afwezig: H.J. Flokstra (SP). Aanwezige leden van het College van Gedeputeerde Staten: P.M. De Bruijne, J.C. Gerritsen, D.A. Hollenga, M.J. Jager, W.J. Moorlag, R.A.C. Slager. Opening De VOORZITTER: Dames en heren, goedemorgen. Vanaf deze plaats heet ik u welkom en in het bijzonder betreft dit de gasten van de Staten die deze keer de gasten zijn van Fanny Stavast. Welkom, ik hoop dat u een mooie dag heeft in onze mooie Statenzaal. Fijn dat u er bent! Ik spreek ook de wens uit dat het voor u zeer leerzaam mag zijn. Er zijn tal van Statenleden die u ongetwijfeld zullen helpen door de nodige uitleg te geven over wat er allemaal speelt tijdens deze dag. We hebben bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Mete en de heer Flokstra. Zoals u weet heeft de heer Blom zich afgescheiden van de fractie van de SP. Hij gaat tot de verkiezingen door als zelfstandige fractie, de fractie Blom, en hij heeft, zoals u ziet, een andere zitplaats toegewezen gekregen. Dat betekent dat de Staten een tiende fractie kennen en dat heeft consequenties voor de vergadertijd per fractie. De vorige keer heb ik u gemeld dat in het gezin van Ronald Knegt een zoon is geboren, genaamd Milan. Vandaag is de kersverse vader in ons midden en we willen hem nu graag een geschenk voor zijn zoon overhandigen, vergezeld van onze hartelijke felicitaties. De voorzitter overhandigt de heer Knegt een cadeau. 1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober 2010 De verslagen van 29 september en 13 oktober 2010 worden zonder beraadslaging of stemming vastgesteld. 2. Ingekomen stukken van derden: Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Brief van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt van 7 oktober 2010 met ingediende, deels aanvaarde moties m.b.t. Ontwikkelingsvisie Blauwestad in het Oldambt; b. Brief van de griffier van de gemeenteraad van Grootegast met een aanvaarde motie, waarin de CO2-opslag binnen de gemeente wordt afgewezen; 3

4 c. Brief van de Raad voor de Wadden van 13 oktober 2010, waarbij wordt aangeboden het advies Eems-Estuarium; d. Open brief van de heer K. Swaak, Groningen met argumenten tegen het Groninger Forum; e. van de heer K.E.P. van Bommel van 25 oktober 2010 met een notitie 'Spoort de wet Geurhinder en veehouderij met het EVRM?'' f. Brief van SER Noord-Nederland van 26 oktober 2010 met het ongevraagd advies Het Noorden geeft geen krimp; g. van de heer H. Lahuis, Wehe-den Hoorn van 26 oktober 2010 met het rapport 'Bestuurlijk Nederland in de 21 e eeuw'; h. van de heer A.A. Scheijbeler, Groningen van 31 oktober 2010 met een reactie opmerkingen over de oostzijde van de Grote Markt; i. Brief van de heer Binnert Blom van 22 oktober 2010 met de mededeling dat hij geen lid meer is van de SP-fractie en dat hij als zelfstandige fractie in de Staten doorgaat. j. Briefadvies "Afsluitdijk vanuit Waddenperspectief" van de Raad voor de Wadden aangeboden bij brief van 8 november 2010; Voorgesteld wordt het volgende stuk in handen te stellen van de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid: k. Brief van de Cliëntenraad van het Medisch Centrum Leeuwarden van 18 oktober 2010 met bezwaren tegen besluit van de Minister van VWS om bepaalde ingrepen in het MCL te staken. Voorgesteld wordt het volgende stuk in handen stellen van de commissie Economie en Mobiliteit van 24 november en te betrekken bij de behandeling van dit onderwerp. l. Afschrift van de brief van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen van 5 november 2010 met antwoord op vragen gesteld door enkele raadsleden over het Groninger Forum. Voorgesteld wordt het volgende stuk te betrekken bij de behandeling van dit onderwerp in de Staten van 7 december a.s. onder de mededeling dat deze brief spoedshalve al aan de orde is geweest in de gezamenlijke vergadering van de commissies Economie en Mobiliteit en Bestuur en Financiën van 10 november jl.: - Brief van de voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG van 8 november 2010 over voorkeurstracés Regiotram. Voorgesteld wordt om de volgende stukken te betrekken bij de behandeling van agendapunt A.4: - s van dhr. H. Hovenga uit Marum en van VNO-NCW Noord. De heer ZANEN: Voorzitter, punt 2.g, de brief van de heer H. Lahuis over de ontwikkelingen op staatkundig gebied in Nederland, zou ik graag willen bespreken in de commissie Bestuur en Financiën. De VOORZITTER: Akkoord. Op zo n verzoek gaan we altijd in en de brief voegen we toe aan de lijst van daar te bespreken onderwerpen en dan moeten we daar nagaan wat de juiste vorm is. Ik verwacht meer stukken op dit punt, ook van GS. Die kunnen er dan gelijk bij betrokken worden. Mevrouw HAZEKAMP: Voorzitter, ik zou brief 2.e willen agenderen voor de commissievergadering. De VOORZITTER: En die gaat naar de commissie Omgeving en Milieu? Akkoord en afgehandeld. De overige voorstellen worden zonder nadere beraadslaging en/of stemming aanvaard. 3. Regeling van werkzaamheden a. Behandelvoorstellen De VOORZITTER: Deze voorstellen zijn in de vorm van commissieagenda s verzonden. De vraag is of we achteraf instemmen met de voorliggende agenda s. 4

5 De heer VAN DER PLOEG: Meneer de voorzitter, een aantal opmerkingen. In de eerste plaats zou ik wille verzoeken om bij het agendapunt REP dan hebben we het over de subsidie REP voor het Forum de leden van de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid uit te nodigen. Dat staat nu geagendeerd voor de commissie Economie en Mobiliteit. De VOORZITTER: Het lijkt mij dat we aan een dergelijk verzoek kunnen voldoen. De heer VAN DER PLOEG: Ik denk dat het dan verstandig is om dat agendapunt als eerste bespreekpunt te nemen. Dan kunnen degenen die daar aanwezig willen zijn, meteen daarna weer weg. De VOORZITTER: Ik laat het aan de commissievoorzitter over en wijsheid is daarbij meestal ruimschoots aanwezig. De heer VAN DER PLOEG: Meneer de voorzitter, daarnaast zou ik namens mijn fractie willen opmerken dat de vergadering van de commissie Omgeving en Milieu wel erg zwaar is met een vijftiental bespreekpunten, als het al niet meer zijn. We hebben genoeg woordvoerders en dat is dan ook niet het probleem, maar we voorzien nu al dat afwerking van de agenda onhaalbaar is op één dag. Ik wil dat in ons midden brengen met de aanbeveling dat hier iets moet gebeuren. Ik weet alleen niet wat. De VOORZITTER: U heeft het over de commissie Omgeving en Milieu. Ik kijk naar de voorzitter en de griffie en zij krijgen dit attentiepunt van u mee. De heer VAN DER PLOEG: Ja, tenzij niemand die waarneming deelt. Dat kan natuurlijk ook. Als het allemaal in één dag kan De VOORZITTER: Ik geef de voorzitter de gelegenheid om te reageren. De heer VELUWENKAMP: Voorzitter, ik ben altijd slecht in data, want ik ben historicus. In de brief waarmee de agenda is verstuurd, hebben wij opgemerkt dat er inderdaad sprake is van een volle agenda en dat behandeling waarschijnlijk tot het einde van de middag zal duren. Als tijdens de vergadering wordt voorgesteld om de agenda niet geheel af te handelen, is er een mogelijkheid om dat wel te doen op een woensdag die daarop volgt. Misschien wel op 8 december aanstaande. Iets dergelijks staat in de brief. Ik denk dat we dit punt in de commissievergadering zelf moeten bespreken en zien hoever we komen. Dan kunnen we vooraf of in de loop van de middag constateren of we moeten uitwijken. Er is een uitwijkmoment in de brief genoemd. De VOORZITTER: Dat lijkt me verstandig, want dan kun je op die dag bekijken of er een probleem van die omvang is, want niemand wil graag een tweede vergadering. Als dat nodig is en de stukken verdienen dat, moet je die tijd nemen en dan is het verstandig dat er alvast een tijdstip is genoemd en dan is dit de manier van werken. Akkoord? De heer VAN DER PLOEG: Ja, dat is akkoord, meneer de voorzitter. De datum 8 december komt ook anderszins voor in de stukken, namelijk als tweede vergaderdatum voor de commissie Economie en Mobiliteit. Ik had willen voorstellen om die tot in januari uit te stellen, maar inmiddels heb ik begrepen dat mevrouw Siersema gewoon aanwezig kan zijn en het zijn vooral haar punten. Voor onze fractie is dat dan geen probleem. De VOORZITTER: Fijn zo. Dan doen we parallelschakeling en is dat aldus geregeld. Dank. b. Vaststelling agenda (A- en B-lijst) De VOORZITTER: Bij de nazending is het verzoek ontvangen van de PvdA-fractie om het onderwerp CO 2 -opslag aan de agenda toe te voegen. Kunt u instemmen met dat verzoek? Dat is het geval, in ieder geval verzet men zich niet. Formeel moet er een derde deel van de aanwezigen mee instemmen. Maar als niemand zich verzet, wordt aldus besloten. Dan is dat toegevoegd. Ik kom zo meteen nog even op de orde van de dag terug om een overzicht te krijgen van hoe de dag eruit gaat zien. Stemt men in met de voorliggende A- en B-lijst? 5

6 Zonder beraadslaging of stemming wordt ingestemd met de voorliggende A- en B-lijst en wordt de agenda vastgesteld. 4. C-lijst Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Brief van 28 september 2010, nr /39/A.13, CW, betreffende voortgangsrapportage jeugd maart - oktober 2010 en de brief van Gedeputeerde Staten van 28 september 2010, nr /39/A.14, betreffende uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2011; b. Brief van 8 september 2010, nr /36/A.7, CW, betreffende D66-statenfractiemotie om te streven naar nul procent zwakke scholen in 2014 als doelstelling van het kwaliteitsakkoord; c. Brief van 21 juni 2010, nr /24, EZ, betreffende brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee; d. Brief van 1 juni 2010, nr /22/A.7, EZ, betreffende toerdata consumentenonderzoek 2009; e. Brief van 7 juli 2010, nr /27/A.22, EZ, betreffende gunning deelproject routenetwerk fietsknooppunten; f. Brief van 21 september 2010, nr /38/A.11, VV, betreffende fietsroute Plus Groningen - Bedum en de brief van 30 september 2010, nr /39, VV, betreffende verlichting langs provinciale fietspaden; g. Brief van 5 oktober 2010, /40/A.12, RP, over wijziging Omgevingsverordening (beperking van vestigingsmogelijkheden van arbeids- en/of bezoekersintensieve bedrijvigheid en voorzieningen tot de stedelijke centra (onder voorbehoud van het CDA); h. Brief van 1 juni 2010, nr /22/A.10, MB, betreffende meerjarenprogramma Wet bodembescherming ; i. Brief van het DB SNN van 21 september 2010, kenmerk UP betreffende plan van aanpak organisatieonderzoek SNN; j. Brief van 7 september 2010-nr /36/A.15, FC, betreffende duurzaam vermogensbeheer en Essent gelden. De VOORZITTER: Kunt u instemmen met de C-lijst? Mevrouw HAZEKAMP: Voorzitter, ik wil graag een opmerking maken ten aanzien van brief 4.c, aangaande de brede visie op duurzame visserij. Hoewel het een grote vooruitgang is, is de Partij voor de Dieren van mening dat het toch nog te ver gaat en het een grote druk legt op de visbestanden en daarom wil zij geacht worden tegen dit punt te hebben gestemd. De VOORZITTER: Akkoord. Dan noteren wij de opmerking van uw fractie bij dat punt. Dank u. Zonder nadere beraadslaging of stemming wordt met de C-lijst ingestemd, met dien verstande dat de Partij van de Dieren geacht wordt tegen de brief van 21 juni 2010, nr /24, EZ, betreffende brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee, te hebben gestemd. B-stukken B.1 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 24 augustus 2010, nr , FC, tot wijziging van de Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting i.v.m. het indexeren van het aantal opcenten per 1 april 2011 en een extra verhoging met 3,7 opcenten mede ter compensatie van de inkomstenderving voor het nultarief voor zeer zuinige auto's (nummer 23/2010) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. 6

7 B.2 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 7 september 2010, nr , FC, tot wijziging van de bijlage behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993 (Tarieventabel 2011) (nummer 25/2010) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. B.3 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 14 september 2010, nr , EZ, betreffende deelneming in de Stichting Essent Sustainability Development (nummer 27/2010) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. B.4 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 21 september 2010, nr , FZ, betreffende de afkoop van het huurcontract met het ABP nieuwbouw Sint Jansstraat 4 (nummer 28/2010) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. B.5 Bekrachtiging van de geheimhouding van de brief van Gedeputeerde Staten van 22 oktober 2010 met bijlage over Meerstad De VOORZITTER: Stemt u in met de bekrachtiging van de geheimhouding van dit stuk, inclusief de bijbehorende bijlage? De heer DE VEY MESTDAGH: Voorzitter, wij zijn niet van mening dat alles wat hier ligt per se geheim zou moeten blijven. Daar willen we dus een aantekening op. De VOORZITTER: Akkoord. U herinnert zich de discussie van de vorige keer, waarin is gezegd dat wij onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alles wat maar even openbaar kan zijn, ook echt openbaar gemaakt wordt. Het zou prettig zijn als u mij laat weten op welke punten en om welke reden iets wel openbaar zou kunnen zijn. Dan ga ik er nog eens induiken, want dat is zinvol. Ja? Akkoord. In wezen hebben we hier een gemeenschappelijk belang en als wij iets toch geheim houden, dan doen we dat omdat we denken dat of een recht van een derde of een wettelijk artikel ons daartoe verplicht, want het is niet zo dat we graag iets willen weghouden wat maar even openbaar kan. Dat is voor iedereen, voor alle burgers, van belang en interessant. Zonder nadere beraadslaging of instemming wordt met de voornoemde bekrachtiging bij hamerslag ingestemd met de aantekening dat de fractie van D66 geacht wordt tegen te hebben gestemd. B.6 Bekrachtiging van de geheimhouding van de begroting (enkele aangemerkte elementen) genoemd in de brief van Gedeputeerde Staten van 3 november 2010 over subsidieaanvraag REP Grote Markt Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag ingesteld. De VOORZITTER: Dan ga ik naar de spreektijd. Zonder het punt van de CO 2 -opslag dat we net aan de agenda hebben toegevoegd, was de toegewezen spreektijd, zoals afgesproken in het Presidium, 12 minuten. Dan kunnen we in redelijkheid, als we ons daar echt aan houden, dat programma in de ochtend afwerken. Of het dan precies 12.15, of uur is, zien we dan wel. Dan hebben we ongeveer één uur om te lunchen, inclusief de foto-opname die we in ons klassieke gebouw op weg naar de Statenverkiezingen van 2 maart 2011 zullen maken, waarna we alle burgers zullen uitnodigen om aanwezig te zijn op de receptie van 3 maart Dit zijn dan vast de eerste klaroenstoten voor de tweede maart, de verkiezingen voor Provinciale Staten. Vervolgens was het voorstel om 5 minuten per fractie te nemen. Dat is op zichzelf veel tijd. Tegelijkertijd zullen sommigen tijd nodig hebben om het punt goed uiteen te zetten en de nuances naar voren te brengen. U krijgt natuurlijk ook hoor en wederhoor en er zullen vast schorsingen voorkomen. Ik stond met de heer Luitjens te praten die zei dat 5 minuten toch net wat te krap was, want zijn eerste bijdrage is al 5 minuten. Hij wil ook niet in de sfeer komen dat goede argumentaties afgekapt worden. Zullen we dan 6 minuten proberen? U kent allemaal uw eigen bijdrage. Als iemand 7

8 zegt dat dit absoluut te krap is. Ik weet dat u er allemaal een uur over kunt spreken, maar we kennen de gouden regel waardoor het spannender wordt. Zullen we 6 minuten proberen? Akkoord. Ik hoor dat er luide instemming is, maar ik moet de publieke tribune wel even uitleggen dat als niemand iets zegt, dit instemming betekent. Zo werkt dat. Dan hebben we de middag voor het debat over de CO 2 -opslag en dan is nu agendapunt A.1 aan de orde. A-stukken A.1 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 12 oktober 2010, nr , RP, betreffende grondexploitatie 2010 Meerstad (nummer 31/2010) De VOORZITTER: Ik heb begrepen dat het onderwerp in één termijn in de commissie is besproken en dat nu de tweede termijn in de Staten plaatsvindt. We proberen het nu in één termijn te doen. De beraadslaging wordt geopend. De heer BULTJE: Voorzitter, op de agenda voor vandaag staan voorstellen voor aanpassing van de grondexploitatie 2010 met betrekking tot Meerstad: voor de kijkers thuis grondexploitatie, voor intimi GREX. In de commissievergadering zijn de verschillende aanpassingen in één termijn al uitvoerig besproken en ik wil hier graag terugkomen op drie zaken: 1) de gronden ten noorden van het Slochterdiep, 2) de communicatie en 3) de toekomst. In de voordracht staan een aantal stevige ingrepen die mijn fractie, gezien de huidige economische situatie, goed kan begrijpen. Anderhalve week geleden maakte Binnenlands Bestuur nog melding van een vertrouwelijk onderzoek door VNG en het voormalig ministerie van VROM, waaruit bleek dat gemeenten minimaal 2,4 miljard mislopen door het stokken van de bouw. Met betrekking tot Meerstad is de belangrijkste maatregel die nu wordt voorgesteld het buiten de GREX brengen van plandeel Noord, het gebied boven het Slochterdiep. Het zijn kavels met een lage verdiencapaciteit vanwege hoge investeringskosten en nabetalingsverplichtingen. Wij hebben een aantal vragen voor het College op dit punt. Acht het College de nabetalingsverplichtingen een belemmering bij het vinden van een mogelijke derde afnemer? In hoeverre worden Provinciale Staten betrokken bij een eventuele alternatieve invulling van het gebied? Is het denkbaar dat uiteindelijk één van de acht betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld de provincie Groningen, na 31 december 2011 alle gronden verwerft? Voorzitter, de gemeente Slochteren heeft de lead gehad bij de communicatie richting omwonenden en belanghebbenden over de ingrepen die vandaag voorliggen. Mijn fractie acht het van groot belang dat de communicatielijnen in de komende periode ook open blijven en dat mensen blijvend op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen van het project en niet in de laatste plaats de mensen die er een kavel, c.q. huis gekocht hebben. Hoewel de maatregelen als in de voordracht geschetst voor nu voldoende lijken te zijn, weten we niet wat er in de volgende jaren op de woningmarkt gaat gebeuren. Zelfs de nog in te stellen Statencommissie voor Grote Projecten zal niet in het bezit zijn van een kristallen bol om in de toekomst te kijken. Al weet je het nooit, maar wij wachten de voorstellen van deze commissie met spanning af. Bij afwezigheid van een manier om in de toekomst te kijken, moeten we ervoor zorgen dat we in elk geval zo veel mogelijk huiswerk hebben gedaan voor het geval dat bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de woningmarkt tegenvallen. Daartoe dienen wij deze motie in, samen met het CDA opgesteld en waarschijnlijk breed ondersteund door deze Staten. De VOORZITTER: Dank u. Ik lees de motie voor. De Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 17 november 2010, constaterende dat: - met de voorliggende voordracht een aantal stevige aanpassingen worden voorgesteld met betrekking tot de GREX 2010; - deze aanpassingen in belangrijke mate het gevolg zijn van de malaise op de woningmarkt en veranderingen in de financiële sector, 8

9 overwegende dat: - niet met zekerheid kan worden vastgesteld hoe de woningmarkt zich in de toekomst zal ontwikkelen; - het van belang is om indien nodig tijdig te kunnen ingrijpen in de GREX 2011, wanneer de ontwikkelingen op de woningmarkt hier aanleiding toe geven, verzoeken: - het College van Gedeputeerde Staten binnen de algemene vergadering van de GEMM Beheer BV te bevorderen dat ten behoeve van het opstellen van de GREX 2011, de GREX 2010 aan stresstests moet worden onderworpen, waarbij in ieder geval gekeken wordt naar: a) het effect van een langere looptijd; b) het niet halen van een jaarproductie van 450 woningen en gaan over tot de orde van de dag. De motie is ondertekend door de heer Bultje (PvdA), de heer Abbes (CDA), de heer Stevens (ChristenUnie), mevrouw Mansveld (PvdA), Mevrouw Hazekamp (Partij voor de Dieren), de heer Zanen (Partij voor het Noorden), de heer Swagerman (SP), de heer De Vey Mestdagh (D66), de heer Blom (fractie Blom), de heer Van der Ploeg (GroenLinks), de heer Luitjens (VVD). Dat is dan motie nummer 1 die verspreid wordt en onderdeel is van de beraadslagingen. Gaat u voort. De heer BULTJE: Voorzitter, wij vertrouwen erop dat wanneer de in de motie genoemde stresstests ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, de resultaten worden gedeeld met deze Staten. Daar wil ik het in deze termijn bij laten. De VOORZITTER: Dan is het woord aan de heer Abbes van de fractie van het CDA. De heer ABBES: Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de voordracht van GS met betrekking tot de grondexploitatie GREX 2010 Meerstad. Zoals was te verwachten hebben de kredietcrisis en de malaise op de woningmarkt inmiddels ook geleid tot ingrijpende gevolgen voor de planontwikkeling in Meerstad. Tijdens de commissievergadering van 3 november jl. hebben we hierover al van gedachten kunnen wisselen. Duidelijk is dat net als bij de Blauwestad een dergelijk grootschalig geïntegreerd woningbouwconcept zoals Meerstad ingehaald kan worden door economische ontwikkelingen. Het komt er dan op aan om te bezien in hoeverre men enigszins kan meebewegen, waarbij tevens gereflecteerd moet worden of gekozen kwantitatieve aannames wel de juiste zijn geweest. Zoals gezegd spelen vooral de kredietcrisis en de malaise op de woningmarkt Meerstad parten. Dat het College toch de maatschappelijke opgaven, zoals geformuleerd in het kader van de Regiovisie Groningen-Assen, wil handhaven, kunnen wij ons op dit moment wel voorstellen. Toch moet niet uit het oog worden verloren dat de krimpproblematiek in met name Oost-Groningen ook op Meerstad moet worden betrokken. Concreet betekent dit dat wij ons ook de vraag moeten stellen in hoeverre de huidige ontwikkelingen met betrekking tot Meerstad ook van invloed zijn op de woningmarkt in de oostelijke delen van de provincie, met name Duurswold, de oude Veenkoloniën en het Oldambt. En omgekeerd. De gemeenten Groningen en Slochteren mogen hun eigen visie op het project hebben, de provincie is daarentegen geroepen om het provinciaal belang te behartigen. Daarnaast gaat het bij Meerstad om een geïntegreerd project waarbij ook doelstellingen op het gebied van waterberging, recreatie en EHS een belangrijke rol spelen. In de voordracht doet het College een aantal voorstellen om de GREX Meerstad aan te passen. Om te komen tot een robuustere grondexploitatie zijn alle parameters en grote investeringen en opbrengsten opnieuw onder de loep genomen. Duidelijk is dat wordt ingezet op conservatievere waarden en prognoses dan de GREX 2009, waarbij de kosten en de opbrengststijging naar beneden zijn bijgesteld. Ook de woningfasering is behoorlijk naar beneden gesteld: 450 woningen vanaf 2016 in plaats van de aanvankelijk geplande 600. Ook bij de prognose van 450 woningen heeft de CDA-fractie nog twijfels, maar we zullen dit aantal eerst als werkhypothese aannemen. Ondanks deze aanpassingen is een sluitende en financierbare grondexploitatie dan nog niet mogelijk. In de voordracht worden dan ook zeven aanvullende maatregelen genoemd waarbij we op onderdelen de volgende vragen hebben. Dit betreft het schrappen van het gebied boven het Slochterdiep uit de grondexploitatie, GEM Meerstad, dus het plandeel Noord. Collega Daan heeft er ook al vragen over gesteld. Het is een drastische ingreep, maar deze is helaas noodzakelijk. De CDA-fractie kan de redenering vanuit de 9

10 grondexploitatie onderschrijven, maar zij blijft wel met de vraag zitten wat voor gevolgen dit heeft voor de waterbergingsfunctie. Een aanzienlijk deel van plandeel Noord is namelijk bestemd voor waterberging. Wij vragen ons af op welke wijze de kwantitatieve doelstelling met betrekking tot waterberging wordt gecompenseerd. Betekent dit dat we elders in de provincie moeten gaan zoeken naar alternatieve mogelijkheden? Gezien de moeizame discussies van de afgelopen jaren denk bijvoorbeeld aan de Hamdijk vraagt de CDA-fractie zich op voorhand al af of we dat wel moeten willen. Kan het College aangeven hoe wordt omgegaan met het schrappen van een deel van deze waterbergingsfunctie? Een volgend punt heeft ook met plandeel Noord te maken en wel met de verworven gronden. Ongeveer 430 ha is er in dit gebied verworven. De vraag is wat er nu met deze gronden gebeurt. In de media is inmiddels al ruchtbaarheid gegeven aan een eventuele verkoop van deze gronden die echter voor hoge bedragen zijn verworven en voor landbouwprijzen weer op de markt zouden komen. Hoewel de overwegingen voor een eventuele verkoop zijn genoemd, vragen wij ons toch af of het niet verstandig is om de gronden aan te houden. Na verloop van tijd kan de economische situatie weer heel anders zijn en er is nu grond ter beschikking om met name onze doelstelling op het gebied van waterberging en natuur te realiseren. Een volgende vraag betreft de geplande woningbouwsegmenten en de beoogde doelgroepen. Ingezet wordt op het hogere en het middensegment. Daar hebben we het al eerder in de commissie over gehad. De CDA-fractie constateert dat deze segmenten ook in verschillende andere grootschalige woningbouwprojecten als speerpunt worden gezien. Zoals eerder is aangegeven De heer DE VEY MESTDAGH: Voorzitter, ik werd even getriggerd door wat het CDA zei met betrekking tot de waterberging en de natuurfunctie van het noordelijke deel. U zegt dat als er op korte termijn geen woningbouw plaats kan vinden en wellicht helemaal niet, het op z n minst die functies moet kunnen blijven houden. Betekent dat u er feitelijk voor pleit dat wij dat gehele gebied overnemen als overheden? De heer ABBES: Nee, zo ver zijn wij nog niet. Eigenlijk constateren wij twee dingen. Als je op de kaart kijkt, is een aanzienlijk deel van plandeel Noord bestemd voor de waterbergingsfunctie. Dat is het enige dat wij constateren en wij weten dat we in de afgelopen jaren bepaalde doelstellingen hebben willen nastreven om de waterbergingsfunctie ook elders in de provincie te realiseren. Nu worden we geconfronteerd met ontwikkelingen in plandeel Noord. Dat roept dan de vraag op hoe we dan met die opgave omgaan en dat is wat ik mijn betoog aangeef. Heeft het tot gevolg dat we nu weer elders in de provincie gaan kijken om die doelstelling te halen? We zijn nog niet zo ver dat we zeggen dat het gehele plandeel Noord maar moet worden overgenomen om voor de waterberging te bestemmen. We stellen alleen de vraag wat daar nu gebeurt en in welke verhouding dat tot onze waterbergingsfunctie staat. De heer DE VEY MESTDAGH: U laat uw mening afhangen van wat GS gaan antwoorden, begrijp ik. De heer ABBES: Ja. De heer SWAGERMAN: Voorzitter, ik vind het wel interessant om van het CDA te horen dat het waterbergingsprobleem heel gemakkelijk kan worden opgelost, namelijk door dat stuk gewoon onder water te zetten, omdat dan het meer even groot blijft. Is dat een optie voor het CDA? De heer ABBES: Dat zal misschien wel een optie kunnen zijn, maar dat heeft allerlei complicaties en gevolgen. Ik zou willen voorstellen om even de reactie van het College af te wachten over wat de mogelijkheden zijn. Wij stellen op dit moment de vraag of het goed komt met onze doelstelling ten aanzien van de waterberging. Die vraag stellen we aan het College. We waren gebleven bij de woningbouwsegmenten. Wij stellen ons de vraag en die vraag stellen we aan het College hoe onderscheidend Meerstad is en blijft ten opzichte van met name het Reitdiep en De Held in de nabije omgeving en Leek-Roden in de wat verder gelegen omgeving. We willen ook graag een reactie op de vraag in hoeverre die 450 kavels die vanaf 2016 in Meerstad gepland zijn, concurrentie of een bedreiging voor andere projecten in de provincie vormen? Het laatste punt betreft de financiële risico s. De rol van de provincie als participant in Meerstad is relatief beperkt, net als de financiële risico s die daarbij zijn afgesproken. Echter, in hoeverre is deze beperkte rol in de toekomst houdbaar? We hebben het al gehad over de provinciale belangen met betrekking tot de waterberging, maar kan het College in kaart brengen in hoeverre de 10

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015

PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 11 MAART 2015 1. Opening en mededelingen... 2 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 5 A.1 Brief van Gedeputeerde

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3

Inhoud. Vergadering van Provinciale Staten van Groningen van 8 januari 2014. 1. Opening en mededelingen... 3 Inhoud 1. Opening en mededelingen... 3 2. Regeling van werkzaamheden en vaststelling agenda... 3 3. Bespreekpunten... 4 A1. Spoeddebat Aldel... 4 1 2 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg Griffier: mevrouw

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 12 november 2008 van 12.30 uur tot 14.17 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Verslag van de vergadering van de Statencommissie Landschap, Water en Milieu, gehouden op woensdag 12 januari 2005 van 9.00 uur tot 11.05 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezige

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 29 november 2011 des avonds om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer O. Yilmaz (PvdA),

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30 uur, einde 23.30 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 14 januari 2014 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft: openbare vergadering van 30 oktober 2013, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 20.30

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie