Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 17 november 2010"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Notulen vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober Ingekomen stukken van derden Regeling van werkzaamheden C-lijst... 6 B.1 Wijziging Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting i.v.m. het indexeren van het aantal opcenten per 1 april 2011 en een extra verhoging met 3,7 opcenten mede ter compensatie van de inkomstenderving voor het nultarief voor zeer zuinige auto's (nummer 23/2010)... 6 B.2 Wijziging Legesverordening provincie Groningen 1993 (Tarieventabel 2011) (nummer25/2010)... 7 B.3 Deelneming in de Stichting Essent Sustainability Development (nummer 27/2010)... 7 B.4 Afkoop huurcontract met het ABP nieuwbouw Sint Jansstraat 4 (nummer 28/2010)... 7 B.5 Bekrachtiging van de geheimhouding van de brief van Gedeputeerde Staten van 22 oktober 2010 met bijlage over Meerstad... 7 B.6 Bekrachtiging geheimhouding begroting (enkele aangemerkte elementen) genoemd in de brief van Gedeputeerde Staten van 3 november 2010 over subsidieaanvraag REP Grote Markt... 7 A.1 Grondexploitatie 2010 Meerstad (nummer 31/2010)... 8 A.2 Problematiek Robiniabossen A.3 Wijziging Omgevingsverordening (beperking van vestigingsmogelijkheden van arbeids- en/of bezoekersintensieve bedrijvigheid en voorzieningen tot de stedelijke centra) A.4 CO 2 -opslag

2 2

3 PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN VERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2010 Voorzitter: de heer M.J. van den Berg, commissaris der Koningin Griffier: de heer J.M.C.A. Berkhout Aanwezig zijn 42 leden, te weten: J.G. Abbes (CDA), J. Batting (PvdA), mevrouw S.M. Beckerman (SP), B.P.A. Blom (lijst Blom), mevrouw L.K. Broekhuizen-Smit (PvdA), P.H.R. Brouns (CDA), D. Bultje (PvdA), L.A. Dieters (PvdA), mevrouw S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie), W. Haasken (VVD), mevrouw O.G. Hartman-Togtema (VVD), mevrouw A.A.H. Hazekamp (PvdD), F.A.M. Keurentjes (CDA), mevrouw A.G. van Kleef-Schrör (CDA), R.M. Knegt (CDA), S.J. Krajenbrink (CDA), E.J. Luitjens (VVD), mevrouw W.J. Mansveld (PvdA), J. Meesters (VVD), mevrouw F. Mete (PvdA), mevrouw I.P.A. Mortiers (PvdA), W. van der Ploeg (GroenLinks), R.D. Rijploeg (PvdA), IJ.J. Rijzebol (CDA), R. Sangers (SP), mevrouw M.R. Schalij (PvdA), mevrouw K.R. Schraagen (VVD), mevrouw C. Sciacca-Noordhuis (SP), mevrouw J. Siersema-Venema (GroenLinks), mevrouw G. van der Sluis- Huisman (ChristenUnie), H.J.B. Spoeltman (PvdA), H. Staghouwer (ChristenUnie), mevrouw F. Stavast (GroenLinks), H.T. Stavenga (PvdA), R. Stevens (ChristenUnie), C. Swagerman (SP), mevrouw L. van der Tuin-Kuipers (CDA), mevrouw L. Veenstra (SP), J.W. Veluwenkamp (PvdA), P.G. de Vey Mestdagh (D66), N.R. Werkman (CDA), T.J. Zanen (PvhN). Afwezig: H.J. Flokstra (SP). Aanwezige leden van het College van Gedeputeerde Staten: P.M. De Bruijne, J.C. Gerritsen, D.A. Hollenga, M.J. Jager, W.J. Moorlag, R.A.C. Slager. Opening De VOORZITTER: Dames en heren, goedemorgen. Vanaf deze plaats heet ik u welkom en in het bijzonder betreft dit de gasten van de Staten die deze keer de gasten zijn van Fanny Stavast. Welkom, ik hoop dat u een mooie dag heeft in onze mooie Statenzaal. Fijn dat u er bent! Ik spreek ook de wens uit dat het voor u zeer leerzaam mag zijn. Er zijn tal van Statenleden die u ongetwijfeld zullen helpen door de nodige uitleg te geven over wat er allemaal speelt tijdens deze dag. We hebben bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Mete en de heer Flokstra. Zoals u weet heeft de heer Blom zich afgescheiden van de fractie van de SP. Hij gaat tot de verkiezingen door als zelfstandige fractie, de fractie Blom, en hij heeft, zoals u ziet, een andere zitplaats toegewezen gekregen. Dat betekent dat de Staten een tiende fractie kennen en dat heeft consequenties voor de vergadertijd per fractie. De vorige keer heb ik u gemeld dat in het gezin van Ronald Knegt een zoon is geboren, genaamd Milan. Vandaag is de kersverse vader in ons midden en we willen hem nu graag een geschenk voor zijn zoon overhandigen, vergezeld van onze hartelijke felicitaties. De voorzitter overhandigt de heer Knegt een cadeau. 1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 29 september en 13 oktober 2010 De verslagen van 29 september en 13 oktober 2010 worden zonder beraadslaging of stemming vastgesteld. 2. Ingekomen stukken van derden: Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Brief van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt van 7 oktober 2010 met ingediende, deels aanvaarde moties m.b.t. Ontwikkelingsvisie Blauwestad in het Oldambt; b. Brief van de griffier van de gemeenteraad van Grootegast met een aanvaarde motie, waarin de CO2-opslag binnen de gemeente wordt afgewezen; 3

4 c. Brief van de Raad voor de Wadden van 13 oktober 2010, waarbij wordt aangeboden het advies Eems-Estuarium; d. Open brief van de heer K. Swaak, Groningen met argumenten tegen het Groninger Forum; e. van de heer K.E.P. van Bommel van 25 oktober 2010 met een notitie 'Spoort de wet Geurhinder en veehouderij met het EVRM?'' f. Brief van SER Noord-Nederland van 26 oktober 2010 met het ongevraagd advies Het Noorden geeft geen krimp; g. van de heer H. Lahuis, Wehe-den Hoorn van 26 oktober 2010 met het rapport 'Bestuurlijk Nederland in de 21 e eeuw'; h. van de heer A.A. Scheijbeler, Groningen van 31 oktober 2010 met een reactie opmerkingen over de oostzijde van de Grote Markt; i. Brief van de heer Binnert Blom van 22 oktober 2010 met de mededeling dat hij geen lid meer is van de SP-fractie en dat hij als zelfstandige fractie in de Staten doorgaat. j. Briefadvies "Afsluitdijk vanuit Waddenperspectief" van de Raad voor de Wadden aangeboden bij brief van 8 november 2010; Voorgesteld wordt het volgende stuk in handen te stellen van de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid: k. Brief van de Cliëntenraad van het Medisch Centrum Leeuwarden van 18 oktober 2010 met bezwaren tegen besluit van de Minister van VWS om bepaalde ingrepen in het MCL te staken. Voorgesteld wordt het volgende stuk in handen stellen van de commissie Economie en Mobiliteit van 24 november en te betrekken bij de behandeling van dit onderwerp. l. Afschrift van de brief van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen van 5 november 2010 met antwoord op vragen gesteld door enkele raadsleden over het Groninger Forum. Voorgesteld wordt het volgende stuk te betrekken bij de behandeling van dit onderwerp in de Staten van 7 december a.s. onder de mededeling dat deze brief spoedshalve al aan de orde is geweest in de gezamenlijke vergadering van de commissies Economie en Mobiliteit en Bestuur en Financiën van 10 november jl.: - Brief van de voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG van 8 november 2010 over voorkeurstracés Regiotram. Voorgesteld wordt om de volgende stukken te betrekken bij de behandeling van agendapunt A.4: - s van dhr. H. Hovenga uit Marum en van VNO-NCW Noord. De heer ZANEN: Voorzitter, punt 2.g, de brief van de heer H. Lahuis over de ontwikkelingen op staatkundig gebied in Nederland, zou ik graag willen bespreken in de commissie Bestuur en Financiën. De VOORZITTER: Akkoord. Op zo n verzoek gaan we altijd in en de brief voegen we toe aan de lijst van daar te bespreken onderwerpen en dan moeten we daar nagaan wat de juiste vorm is. Ik verwacht meer stukken op dit punt, ook van GS. Die kunnen er dan gelijk bij betrokken worden. Mevrouw HAZEKAMP: Voorzitter, ik zou brief 2.e willen agenderen voor de commissievergadering. De VOORZITTER: En die gaat naar de commissie Omgeving en Milieu? Akkoord en afgehandeld. De overige voorstellen worden zonder nadere beraadslaging en/of stemming aanvaard. 3. Regeling van werkzaamheden a. Behandelvoorstellen De VOORZITTER: Deze voorstellen zijn in de vorm van commissieagenda s verzonden. De vraag is of we achteraf instemmen met de voorliggende agenda s. 4

5 De heer VAN DER PLOEG: Meneer de voorzitter, een aantal opmerkingen. In de eerste plaats zou ik wille verzoeken om bij het agendapunt REP dan hebben we het over de subsidie REP voor het Forum de leden van de commissie Welzijn, Cultuur en Sociaal beleid uit te nodigen. Dat staat nu geagendeerd voor de commissie Economie en Mobiliteit. De VOORZITTER: Het lijkt mij dat we aan een dergelijk verzoek kunnen voldoen. De heer VAN DER PLOEG: Ik denk dat het dan verstandig is om dat agendapunt als eerste bespreekpunt te nemen. Dan kunnen degenen die daar aanwezig willen zijn, meteen daarna weer weg. De VOORZITTER: Ik laat het aan de commissievoorzitter over en wijsheid is daarbij meestal ruimschoots aanwezig. De heer VAN DER PLOEG: Meneer de voorzitter, daarnaast zou ik namens mijn fractie willen opmerken dat de vergadering van de commissie Omgeving en Milieu wel erg zwaar is met een vijftiental bespreekpunten, als het al niet meer zijn. We hebben genoeg woordvoerders en dat is dan ook niet het probleem, maar we voorzien nu al dat afwerking van de agenda onhaalbaar is op één dag. Ik wil dat in ons midden brengen met de aanbeveling dat hier iets moet gebeuren. Ik weet alleen niet wat. De VOORZITTER: U heeft het over de commissie Omgeving en Milieu. Ik kijk naar de voorzitter en de griffie en zij krijgen dit attentiepunt van u mee. De heer VAN DER PLOEG: Ja, tenzij niemand die waarneming deelt. Dat kan natuurlijk ook. Als het allemaal in één dag kan De VOORZITTER: Ik geef de voorzitter de gelegenheid om te reageren. De heer VELUWENKAMP: Voorzitter, ik ben altijd slecht in data, want ik ben historicus. In de brief waarmee de agenda is verstuurd, hebben wij opgemerkt dat er inderdaad sprake is van een volle agenda en dat behandeling waarschijnlijk tot het einde van de middag zal duren. Als tijdens de vergadering wordt voorgesteld om de agenda niet geheel af te handelen, is er een mogelijkheid om dat wel te doen op een woensdag die daarop volgt. Misschien wel op 8 december aanstaande. Iets dergelijks staat in de brief. Ik denk dat we dit punt in de commissievergadering zelf moeten bespreken en zien hoever we komen. Dan kunnen we vooraf of in de loop van de middag constateren of we moeten uitwijken. Er is een uitwijkmoment in de brief genoemd. De VOORZITTER: Dat lijkt me verstandig, want dan kun je op die dag bekijken of er een probleem van die omvang is, want niemand wil graag een tweede vergadering. Als dat nodig is en de stukken verdienen dat, moet je die tijd nemen en dan is het verstandig dat er alvast een tijdstip is genoemd en dan is dit de manier van werken. Akkoord? De heer VAN DER PLOEG: Ja, dat is akkoord, meneer de voorzitter. De datum 8 december komt ook anderszins voor in de stukken, namelijk als tweede vergaderdatum voor de commissie Economie en Mobiliteit. Ik had willen voorstellen om die tot in januari uit te stellen, maar inmiddels heb ik begrepen dat mevrouw Siersema gewoon aanwezig kan zijn en het zijn vooral haar punten. Voor onze fractie is dat dan geen probleem. De VOORZITTER: Fijn zo. Dan doen we parallelschakeling en is dat aldus geregeld. Dank. b. Vaststelling agenda (A- en B-lijst) De VOORZITTER: Bij de nazending is het verzoek ontvangen van de PvdA-fractie om het onderwerp CO 2 -opslag aan de agenda toe te voegen. Kunt u instemmen met dat verzoek? Dat is het geval, in ieder geval verzet men zich niet. Formeel moet er een derde deel van de aanwezigen mee instemmen. Maar als niemand zich verzet, wordt aldus besloten. Dan is dat toegevoegd. Ik kom zo meteen nog even op de orde van de dag terug om een overzicht te krijgen van hoe de dag eruit gaat zien. Stemt men in met de voorliggende A- en B-lijst? 5

6 Zonder beraadslaging of stemming wordt ingestemd met de voorliggende A- en B-lijst en wordt de agenda vastgesteld. 4. C-lijst Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen: a. Brief van 28 september 2010, nr /39/A.13, CW, betreffende voortgangsrapportage jeugd maart - oktober 2010 en de brief van Gedeputeerde Staten van 28 september 2010, nr /39/A.14, betreffende uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2011; b. Brief van 8 september 2010, nr /36/A.7, CW, betreffende D66-statenfractiemotie om te streven naar nul procent zwakke scholen in 2014 als doelstelling van het kwaliteitsakkoord; c. Brief van 21 juni 2010, nr /24, EZ, betreffende brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee; d. Brief van 1 juni 2010, nr /22/A.7, EZ, betreffende toerdata consumentenonderzoek 2009; e. Brief van 7 juli 2010, nr /27/A.22, EZ, betreffende gunning deelproject routenetwerk fietsknooppunten; f. Brief van 21 september 2010, nr /38/A.11, VV, betreffende fietsroute Plus Groningen - Bedum en de brief van 30 september 2010, nr /39, VV, betreffende verlichting langs provinciale fietspaden; g. Brief van 5 oktober 2010, /40/A.12, RP, over wijziging Omgevingsverordening (beperking van vestigingsmogelijkheden van arbeids- en/of bezoekersintensieve bedrijvigheid en voorzieningen tot de stedelijke centra (onder voorbehoud van het CDA); h. Brief van 1 juni 2010, nr /22/A.10, MB, betreffende meerjarenprogramma Wet bodembescherming ; i. Brief van het DB SNN van 21 september 2010, kenmerk UP betreffende plan van aanpak organisatieonderzoek SNN; j. Brief van 7 september 2010-nr /36/A.15, FC, betreffende duurzaam vermogensbeheer en Essent gelden. De VOORZITTER: Kunt u instemmen met de C-lijst? Mevrouw HAZEKAMP: Voorzitter, ik wil graag een opmerking maken ten aanzien van brief 4.c, aangaande de brede visie op duurzame visserij. Hoewel het een grote vooruitgang is, is de Partij voor de Dieren van mening dat het toch nog te ver gaat en het een grote druk legt op de visbestanden en daarom wil zij geacht worden tegen dit punt te hebben gestemd. De VOORZITTER: Akkoord. Dan noteren wij de opmerking van uw fractie bij dat punt. Dank u. Zonder nadere beraadslaging of stemming wordt met de C-lijst ingestemd, met dien verstande dat de Partij van de Dieren geacht wordt tegen de brief van 21 juni 2010, nr /24, EZ, betreffende brede visie op duurzame visserij in de Waddenzee, te hebben gestemd. B-stukken B.1 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 24 augustus 2010, nr , FC, tot wijziging van de Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting i.v.m. het indexeren van het aantal opcenten per 1 april 2011 en een extra verhoging met 3,7 opcenten mede ter compensatie van de inkomstenderving voor het nultarief voor zeer zuinige auto's (nummer 23/2010) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. 6

7 B.2 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 7 september 2010, nr , FC, tot wijziging van de bijlage behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993 (Tarieventabel 2011) (nummer 25/2010) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. B.3 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 14 september 2010, nr , EZ, betreffende deelneming in de Stichting Essent Sustainability Development (nummer 27/2010) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. B.4 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 21 september 2010, nr , FZ, betreffende de afkoop van het huurcontract met het ABP nieuwbouw Sint Jansstraat 4 (nummer 28/2010) Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag vastgesteld. B.5 Bekrachtiging van de geheimhouding van de brief van Gedeputeerde Staten van 22 oktober 2010 met bijlage over Meerstad De VOORZITTER: Stemt u in met de bekrachtiging van de geheimhouding van dit stuk, inclusief de bijbehorende bijlage? De heer DE VEY MESTDAGH: Voorzitter, wij zijn niet van mening dat alles wat hier ligt per se geheim zou moeten blijven. Daar willen we dus een aantekening op. De VOORZITTER: Akkoord. U herinnert zich de discussie van de vorige keer, waarin is gezegd dat wij onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alles wat maar even openbaar kan zijn, ook echt openbaar gemaakt wordt. Het zou prettig zijn als u mij laat weten op welke punten en om welke reden iets wel openbaar zou kunnen zijn. Dan ga ik er nog eens induiken, want dat is zinvol. Ja? Akkoord. In wezen hebben we hier een gemeenschappelijk belang en als wij iets toch geheim houden, dan doen we dat omdat we denken dat of een recht van een derde of een wettelijk artikel ons daartoe verplicht, want het is niet zo dat we graag iets willen weghouden wat maar even openbaar kan. Dat is voor iedereen, voor alle burgers, van belang en interessant. Zonder nadere beraadslaging of instemming wordt met de voornoemde bekrachtiging bij hamerslag ingestemd met de aantekening dat de fractie van D66 geacht wordt tegen te hebben gestemd. B.6 Bekrachtiging van de geheimhouding van de begroting (enkele aangemerkte elementen) genoemd in de brief van Gedeputeerde Staten van 3 november 2010 over subsidieaanvraag REP Grote Markt Voornoemd stuk wordt zonder beraadslaging of stemming bij hamerslag ingesteld. De VOORZITTER: Dan ga ik naar de spreektijd. Zonder het punt van de CO 2 -opslag dat we net aan de agenda hebben toegevoegd, was de toegewezen spreektijd, zoals afgesproken in het Presidium, 12 minuten. Dan kunnen we in redelijkheid, als we ons daar echt aan houden, dat programma in de ochtend afwerken. Of het dan precies 12.15, of uur is, zien we dan wel. Dan hebben we ongeveer één uur om te lunchen, inclusief de foto-opname die we in ons klassieke gebouw op weg naar de Statenverkiezingen van 2 maart 2011 zullen maken, waarna we alle burgers zullen uitnodigen om aanwezig te zijn op de receptie van 3 maart Dit zijn dan vast de eerste klaroenstoten voor de tweede maart, de verkiezingen voor Provinciale Staten. Vervolgens was het voorstel om 5 minuten per fractie te nemen. Dat is op zichzelf veel tijd. Tegelijkertijd zullen sommigen tijd nodig hebben om het punt goed uiteen te zetten en de nuances naar voren te brengen. U krijgt natuurlijk ook hoor en wederhoor en er zullen vast schorsingen voorkomen. Ik stond met de heer Luitjens te praten die zei dat 5 minuten toch net wat te krap was, want zijn eerste bijdrage is al 5 minuten. Hij wil ook niet in de sfeer komen dat goede argumentaties afgekapt worden. Zullen we dan 6 minuten proberen? U kent allemaal uw eigen bijdrage. Als iemand 7

8 zegt dat dit absoluut te krap is. Ik weet dat u er allemaal een uur over kunt spreken, maar we kennen de gouden regel waardoor het spannender wordt. Zullen we 6 minuten proberen? Akkoord. Ik hoor dat er luide instemming is, maar ik moet de publieke tribune wel even uitleggen dat als niemand iets zegt, dit instemming betekent. Zo werkt dat. Dan hebben we de middag voor het debat over de CO 2 -opslag en dan is nu agendapunt A.1 aan de orde. A-stukken A.1 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 12 oktober 2010, nr , RP, betreffende grondexploitatie 2010 Meerstad (nummer 31/2010) De VOORZITTER: Ik heb begrepen dat het onderwerp in één termijn in de commissie is besproken en dat nu de tweede termijn in de Staten plaatsvindt. We proberen het nu in één termijn te doen. De beraadslaging wordt geopend. De heer BULTJE: Voorzitter, op de agenda voor vandaag staan voorstellen voor aanpassing van de grondexploitatie 2010 met betrekking tot Meerstad: voor de kijkers thuis grondexploitatie, voor intimi GREX. In de commissievergadering zijn de verschillende aanpassingen in één termijn al uitvoerig besproken en ik wil hier graag terugkomen op drie zaken: 1) de gronden ten noorden van het Slochterdiep, 2) de communicatie en 3) de toekomst. In de voordracht staan een aantal stevige ingrepen die mijn fractie, gezien de huidige economische situatie, goed kan begrijpen. Anderhalve week geleden maakte Binnenlands Bestuur nog melding van een vertrouwelijk onderzoek door VNG en het voormalig ministerie van VROM, waaruit bleek dat gemeenten minimaal 2,4 miljard mislopen door het stokken van de bouw. Met betrekking tot Meerstad is de belangrijkste maatregel die nu wordt voorgesteld het buiten de GREX brengen van plandeel Noord, het gebied boven het Slochterdiep. Het zijn kavels met een lage verdiencapaciteit vanwege hoge investeringskosten en nabetalingsverplichtingen. Wij hebben een aantal vragen voor het College op dit punt. Acht het College de nabetalingsverplichtingen een belemmering bij het vinden van een mogelijke derde afnemer? In hoeverre worden Provinciale Staten betrokken bij een eventuele alternatieve invulling van het gebied? Is het denkbaar dat uiteindelijk één van de acht betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld de provincie Groningen, na 31 december 2011 alle gronden verwerft? Voorzitter, de gemeente Slochteren heeft de lead gehad bij de communicatie richting omwonenden en belanghebbenden over de ingrepen die vandaag voorliggen. Mijn fractie acht het van groot belang dat de communicatielijnen in de komende periode ook open blijven en dat mensen blijvend op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen van het project en niet in de laatste plaats de mensen die er een kavel, c.q. huis gekocht hebben. Hoewel de maatregelen als in de voordracht geschetst voor nu voldoende lijken te zijn, weten we niet wat er in de volgende jaren op de woningmarkt gaat gebeuren. Zelfs de nog in te stellen Statencommissie voor Grote Projecten zal niet in het bezit zijn van een kristallen bol om in de toekomst te kijken. Al weet je het nooit, maar wij wachten de voorstellen van deze commissie met spanning af. Bij afwezigheid van een manier om in de toekomst te kijken, moeten we ervoor zorgen dat we in elk geval zo veel mogelijk huiswerk hebben gedaan voor het geval dat bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de woningmarkt tegenvallen. Daartoe dienen wij deze motie in, samen met het CDA opgesteld en waarschijnlijk breed ondersteund door deze Staten. De VOORZITTER: Dank u. Ik lees de motie voor. De Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 17 november 2010, constaterende dat: - met de voorliggende voordracht een aantal stevige aanpassingen worden voorgesteld met betrekking tot de GREX 2010; - deze aanpassingen in belangrijke mate het gevolg zijn van de malaise op de woningmarkt en veranderingen in de financiële sector, 8

9 overwegende dat: - niet met zekerheid kan worden vastgesteld hoe de woningmarkt zich in de toekomst zal ontwikkelen; - het van belang is om indien nodig tijdig te kunnen ingrijpen in de GREX 2011, wanneer de ontwikkelingen op de woningmarkt hier aanleiding toe geven, verzoeken: - het College van Gedeputeerde Staten binnen de algemene vergadering van de GEMM Beheer BV te bevorderen dat ten behoeve van het opstellen van de GREX 2011, de GREX 2010 aan stresstests moet worden onderworpen, waarbij in ieder geval gekeken wordt naar: a) het effect van een langere looptijd; b) het niet halen van een jaarproductie van 450 woningen en gaan over tot de orde van de dag. De motie is ondertekend door de heer Bultje (PvdA), de heer Abbes (CDA), de heer Stevens (ChristenUnie), mevrouw Mansveld (PvdA), Mevrouw Hazekamp (Partij voor de Dieren), de heer Zanen (Partij voor het Noorden), de heer Swagerman (SP), de heer De Vey Mestdagh (D66), de heer Blom (fractie Blom), de heer Van der Ploeg (GroenLinks), de heer Luitjens (VVD). Dat is dan motie nummer 1 die verspreid wordt en onderdeel is van de beraadslagingen. Gaat u voort. De heer BULTJE: Voorzitter, wij vertrouwen erop dat wanneer de in de motie genoemde stresstests ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, de resultaten worden gedeeld met deze Staten. Daar wil ik het in deze termijn bij laten. De VOORZITTER: Dan is het woord aan de heer Abbes van de fractie van het CDA. De heer ABBES: Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de voordracht van GS met betrekking tot de grondexploitatie GREX 2010 Meerstad. Zoals was te verwachten hebben de kredietcrisis en de malaise op de woningmarkt inmiddels ook geleid tot ingrijpende gevolgen voor de planontwikkeling in Meerstad. Tijdens de commissievergadering van 3 november jl. hebben we hierover al van gedachten kunnen wisselen. Duidelijk is dat net als bij de Blauwestad een dergelijk grootschalig geïntegreerd woningbouwconcept zoals Meerstad ingehaald kan worden door economische ontwikkelingen. Het komt er dan op aan om te bezien in hoeverre men enigszins kan meebewegen, waarbij tevens gereflecteerd moet worden of gekozen kwantitatieve aannames wel de juiste zijn geweest. Zoals gezegd spelen vooral de kredietcrisis en de malaise op de woningmarkt Meerstad parten. Dat het College toch de maatschappelijke opgaven, zoals geformuleerd in het kader van de Regiovisie Groningen-Assen, wil handhaven, kunnen wij ons op dit moment wel voorstellen. Toch moet niet uit het oog worden verloren dat de krimpproblematiek in met name Oost-Groningen ook op Meerstad moet worden betrokken. Concreet betekent dit dat wij ons ook de vraag moeten stellen in hoeverre de huidige ontwikkelingen met betrekking tot Meerstad ook van invloed zijn op de woningmarkt in de oostelijke delen van de provincie, met name Duurswold, de oude Veenkoloniën en het Oldambt. En omgekeerd. De gemeenten Groningen en Slochteren mogen hun eigen visie op het project hebben, de provincie is daarentegen geroepen om het provinciaal belang te behartigen. Daarnaast gaat het bij Meerstad om een geïntegreerd project waarbij ook doelstellingen op het gebied van waterberging, recreatie en EHS een belangrijke rol spelen. In de voordracht doet het College een aantal voorstellen om de GREX Meerstad aan te passen. Om te komen tot een robuustere grondexploitatie zijn alle parameters en grote investeringen en opbrengsten opnieuw onder de loep genomen. Duidelijk is dat wordt ingezet op conservatievere waarden en prognoses dan de GREX 2009, waarbij de kosten en de opbrengststijging naar beneden zijn bijgesteld. Ook de woningfasering is behoorlijk naar beneden gesteld: 450 woningen vanaf 2016 in plaats van de aanvankelijk geplande 600. Ook bij de prognose van 450 woningen heeft de CDA-fractie nog twijfels, maar we zullen dit aantal eerst als werkhypothese aannemen. Ondanks deze aanpassingen is een sluitende en financierbare grondexploitatie dan nog niet mogelijk. In de voordracht worden dan ook zeven aanvullende maatregelen genoemd waarbij we op onderdelen de volgende vragen hebben. Dit betreft het schrappen van het gebied boven het Slochterdiep uit de grondexploitatie, GEM Meerstad, dus het plandeel Noord. Collega Daan heeft er ook al vragen over gesteld. Het is een drastische ingreep, maar deze is helaas noodzakelijk. De CDA-fractie kan de redenering vanuit de 9

10 grondexploitatie onderschrijven, maar zij blijft wel met de vraag zitten wat voor gevolgen dit heeft voor de waterbergingsfunctie. Een aanzienlijk deel van plandeel Noord is namelijk bestemd voor waterberging. Wij vragen ons af op welke wijze de kwantitatieve doelstelling met betrekking tot waterberging wordt gecompenseerd. Betekent dit dat we elders in de provincie moeten gaan zoeken naar alternatieve mogelijkheden? Gezien de moeizame discussies van de afgelopen jaren denk bijvoorbeeld aan de Hamdijk vraagt de CDA-fractie zich op voorhand al af of we dat wel moeten willen. Kan het College aangeven hoe wordt omgegaan met het schrappen van een deel van deze waterbergingsfunctie? Een volgend punt heeft ook met plandeel Noord te maken en wel met de verworven gronden. Ongeveer 430 ha is er in dit gebied verworven. De vraag is wat er nu met deze gronden gebeurt. In de media is inmiddels al ruchtbaarheid gegeven aan een eventuele verkoop van deze gronden die echter voor hoge bedragen zijn verworven en voor landbouwprijzen weer op de markt zouden komen. Hoewel de overwegingen voor een eventuele verkoop zijn genoemd, vragen wij ons toch af of het niet verstandig is om de gronden aan te houden. Na verloop van tijd kan de economische situatie weer heel anders zijn en er is nu grond ter beschikking om met name onze doelstelling op het gebied van waterberging en natuur te realiseren. Een volgende vraag betreft de geplande woningbouwsegmenten en de beoogde doelgroepen. Ingezet wordt op het hogere en het middensegment. Daar hebben we het al eerder in de commissie over gehad. De CDA-fractie constateert dat deze segmenten ook in verschillende andere grootschalige woningbouwprojecten als speerpunt worden gezien. Zoals eerder is aangegeven De heer DE VEY MESTDAGH: Voorzitter, ik werd even getriggerd door wat het CDA zei met betrekking tot de waterberging en de natuurfunctie van het noordelijke deel. U zegt dat als er op korte termijn geen woningbouw plaats kan vinden en wellicht helemaal niet, het op z n minst die functies moet kunnen blijven houden. Betekent dat u er feitelijk voor pleit dat wij dat gehele gebied overnemen als overheden? De heer ABBES: Nee, zo ver zijn wij nog niet. Eigenlijk constateren wij twee dingen. Als je op de kaart kijkt, is een aanzienlijk deel van plandeel Noord bestemd voor de waterbergingsfunctie. Dat is het enige dat wij constateren en wij weten dat we in de afgelopen jaren bepaalde doelstellingen hebben willen nastreven om de waterbergingsfunctie ook elders in de provincie te realiseren. Nu worden we geconfronteerd met ontwikkelingen in plandeel Noord. Dat roept dan de vraag op hoe we dan met die opgave omgaan en dat is wat ik mijn betoog aangeef. Heeft het tot gevolg dat we nu weer elders in de provincie gaan kijken om die doelstelling te halen? We zijn nog niet zo ver dat we zeggen dat het gehele plandeel Noord maar moet worden overgenomen om voor de waterberging te bestemmen. We stellen alleen de vraag wat daar nu gebeurt en in welke verhouding dat tot onze waterbergingsfunctie staat. De heer DE VEY MESTDAGH: U laat uw mening afhangen van wat GS gaan antwoorden, begrijp ik. De heer ABBES: Ja. De heer SWAGERMAN: Voorzitter, ik vind het wel interessant om van het CDA te horen dat het waterbergingsprobleem heel gemakkelijk kan worden opgelost, namelijk door dat stuk gewoon onder water te zetten, omdat dan het meer even groot blijft. Is dat een optie voor het CDA? De heer ABBES: Dat zal misschien wel een optie kunnen zijn, maar dat heeft allerlei complicaties en gevolgen. Ik zou willen voorstellen om even de reactie van het College af te wachten over wat de mogelijkheden zijn. Wij stellen op dit moment de vraag of het goed komt met onze doelstelling ten aanzien van de waterberging. Die vraag stellen we aan het College. We waren gebleven bij de woningbouwsegmenten. Wij stellen ons de vraag en die vraag stellen we aan het College hoe onderscheidend Meerstad is en blijft ten opzichte van met name het Reitdiep en De Held in de nabije omgeving en Leek-Roden in de wat verder gelegen omgeving. We willen ook graag een reactie op de vraag in hoeverre die 450 kavels die vanaf 2016 in Meerstad gepland zijn, concurrentie of een bedreiging voor andere projecten in de provincie vormen? Het laatste punt betreft de financiële risico s. De rol van de provincie als participant in Meerstad is relatief beperkt, net als de financiële risico s die daarbij zijn afgesproken. Echter, in hoeverre is deze beperkte rol in de toekomst houdbaar? We hebben het al gehad over de provinciale belangen met betrekking tot de waterberging, maar kan het College in kaart brengen in hoeverre de 10

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 14 en 15 maart

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 14 en 15 maart PUNTEN VAN BEHANDELING 1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 14 en 15 maart 2007... 2 2. Ingekomen stukken van derden... 2 3. Regeling van werkzaamheden... 4 a. Behandelvoorstellen

Nadere informatie

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 29 MEI 2007

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 29 MEI 2007 PUNTEN VAN BEHANDELING 1. Verkiezing leden Eerste Kamer der Staten-Generaal... 3 2. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 28 maart en 18 april 2007... 4 3. Ingekomen stukken van derden...

Nadere informatie

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 7 en 15 december 2010... 3. 2. Ingekomen stukken van derden... 3

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 7 en 15 december 2010... 3. 2. Ingekomen stukken van derden... 3 Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 7 en 15 december 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 5 4. C-lijst... 10 B.1 Facelift

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

3. Aanwijzing leden, plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur SNN... 6. 4. Benoeming (plaatsvervangende) leden Commissie rechtsbescherming...

3. Aanwijzing leden, plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur SNN... 6. 4. Benoeming (plaatsvervangende) leden Commissie rechtsbescherming... Inhoudsopgave 1. Beëdiging van de leden van Provinciale Staten... 3 2 Regeling van werkzaamheden... 5 3. Aanwijzing leden, plaatsvervangende leden in het Algemeen Bestuur SNN... 6 4. Benoeming (plaatsvervangende)

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 16 december 2009. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009...

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 16 december 2009. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009... Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2009... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-stukken... 6 B.1 Normenkader voor

Nadere informatie

Agenda voor de vergadenng van Provinciale Staten van Groningen op 9 maart Onderwerp: Onderzoek van de geloofsbrieven.

Agenda voor de vergadenng van Provinciale Staten van Groningen op 9 maart Onderwerp: Onderzoek van de geloofsbrieven. Agenda voor de vergadenng van Provinciale Staten van Groningen op 9 maart 2011 Nummer agenda 1 2 3 4 5 6 B-Stukken Volgnummer voordracht Onderwerp: Processen-verbaal verkiezing leden PS op 2 maart j.1.

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 5 NOVEMBER 2008

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 5 NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Notulen van de vergadering van 17 september 2008... 3 2. Ingekomen stukken... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 5 a. Behandelvoorstellen presidium... 5 b.vaststelling agenda (A- en B-lijst)...

Nadere informatie

1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2009... 3. 3. Regeling van werkzaamheden 4

1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2009... 3. 3. Regeling van werkzaamheden 4 Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 16 december 2009... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden 4 4. C-stukken... 5 B.1 Subsidieregeling

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 15 december 2010. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 17 november 2010...

Vergadering van Provinciale Staten van Groningen d.d. 15 december 2010. 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 17 november 2010... Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 17 november 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 5 4. C-lijst... 5 B.1 Wijziging Verordening

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur

29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur 29 juni 2005 -aanvang 9.30 uur Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 29 juni 2005 Nummer Volgnummer Onderwerp: agenda voordracht 1 Notulen van de vergaderingen van 25 mei 2005

Nadere informatie

VERGADERING VAN 15 MAART 2007 PUNTEN VAN BEHANDELING

VERGADERING VAN 15 MAART 2007 PUNTEN VAN BEHANDELING PUNTEN VAN BEHANDELING 1. Brief van de voorzitter van het centraal stembureau van 7 maart 2006 inzake kennisgeving van benoeming van de leden van Provinciale Staten.... 2 2. Installatie van de leden van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017

Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Tweede Kamer, 57e vergadering, donderdag 23 februari 2017 Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria o Termijn inbreng o Termijn antwoord o stemmingen Aan de

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN D.D. 10 DECEMBER 2008

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN D.D. 10 DECEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Notulen van de vergadering van 5 november 2008 3 2. Ingekomen stukken 3 3. Regeling van werkzaamheden 4 a. Behandelvoorstellen Presidium 4 b. Vaststelling agenda (A- en B-lijst) 4 4. C-stukken

Nadere informatie

VERGADERING VAN 2 FEBRUARI 2005

VERGADERING VAN 2 FEBRUARI 2005 PUNTEN VAN BEHANDELING BLZ. 1. Notulen van de vergadering van 15 december 2004... 2 2. Ingekomen stukken... 2 3 Regeling van werkzaamheden... 4 Behandelvoorstellen Presidium... 4 Vaststelling B-lijst...

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 140 Groningen, 10 november 2016 Besluiten Provinciale Staten 9 november 2016

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 4 februari 2009... 4. 2. Ingekomen stukken van derden:... 4

1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 4 februari 2009... 4. 2. Ingekomen stukken van derden:... 4 Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 4 februari 2009... 4 2. Ingekomen stukken van derden:... 4 3. Regeling van werkzaamheden... 6 4. C-stukken... 8 B.1 Herinrichting

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota

Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota Besluiten Provinciale Staten 18 juni 2008 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota De negen fracties in Provinciale Staten hebben gisteren hun Algemene Politieke Beschouwing gehouden. De Voorjaarsnota

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 9 en 10 maart 2011... 3. 2. Ingekomen stukken van derden... 3

1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 9 en 10 maart 2011... 3. 2. Ingekomen stukken van derden... 3 Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergaderingen van Provinciale Staten van 9 en 10 maart 2011... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 4 4. C-lijst... 4 B.1 Wijziging Reglement

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D08919 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 11 maart 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 4 JULI 2007

VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN GRONINGEN D.D. 4 JULI 2007 PUNTEN VAN BEHANDELING Aanbeveling voor een nieuwe CdK... 3 Mondelinge vragen... 4 Ontslagen bij de Stichting Opmaat en resultaten van de Participatietop, de heer Bultje (PvdA) 1. Ingekomen stukken...

Nadere informatie

Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16).

Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16). Vaste boekenprijs Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16). De beraadslaging wordt geopend. Voorzitter. Op 20 december 2011

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

16 september , SG mw. E. Veldman (050)

16 september , SG mw. E. Veldman (050) J)) ^ provincie 7(* groningen statengriffie@provinciegronlngen.nl Leden Provinciale Staten www.provinciegroningen.nl Ui 1050 316 40 21 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer Antwoord

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen. Tweede Kamer, 54e vergadering, Donderdag 14 februari 2008 Algemeen Concurrentievermogen Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 14 februari 2008 over de Raad voor het concurrentievermogen.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007 Versie 4 Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 27 juni 2007 PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: 0 4 JUL 2007 a.d. Routing Bijl.: WOENSDAG 27 juni 2007 aanvang:

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 3 februari 2010... 3

1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 3 februari 2010... 3 Inhoudsopgave 1. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 3 februari 2010... 3 2. Ingekomen stukken van derden... 3 3. Regeling van werkzaamheden... 5 4. C-stukken... 6 B.1 Reconstructie N983

Nadere informatie

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID

STATENCOMMISSIE OMGEVINGSBELEID Aan: de leden van de Statencommissie Omgevingsbeleid (i.a.a. de overige statenleden) Assen, 2 november 2015 Behandeld door mevrouw R. Veenstra (0592) 36 51 89 Onderwerp: Vergadering woensdag 25 november

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017;

B&W Vergadering. 1. kennisgenomen van de (geannoteerde) agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017; 2.1.3 Algemene Ledenvergadering VNG 2017 1 Dossier 1812 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1812 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom.

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 1 december 2010 van 09.00 uur tot 16.30 uur in de Statenzaal van het provinciehuis te Groningen. Aanwezig: de heer J.W.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Arbeidsmarktbeleid Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 22 mei 2013 over arbeidsmarktbeleid. Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, net

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 6 februari Notulen van de Statenvergadering van 12 december 2012

Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 6 februari Notulen van de Statenvergadering van 12 december 2012 Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 6 februari 2013 Nummer Volgnummer Onderwerp: agenda voordracht 1 Notulen van de Statenvergadering van 12 december 2012 2 Ingekomen stukken

Nadere informatie

Besluitenlijst provinciale staten

Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 september 2006 03. Ingekomen stukken 04. Vragenhalfuurtje Geen vragen. 05. Vaststellen van de notulen van de vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 4 juli 2013 in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 136 Groningen, 7 juli 2016 Besluitenlijst Provinciale Staten 6 juli 2016 Provinciale

Nadere informatie

Vertrouwelijke informatie

Vertrouwelijke informatie Vertrouwelijke informatie Aanleiding Over het onderwerp vertrouwelijke informatie en het in beslotenheid vergaderen is op 9 maart jl. gesproken in de commissie Bestuur en Financiën en vervolgens op 16

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten

Verordening op de controle commissie en de commissie van voorbereiding van Provinciale Staten PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005/ 84 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 november

Nadere informatie

VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2006

VERGADERING VAN 20 DECEMBER 2006 PUNTEN VAN BEHANDELING BLZ. 1. Notulen van de vergadering van 15 november 2006... 3 2. Ingekomen stukken... 4 3. Regeling van werkzaamheden... 4 a. Vaststelling A- en B-lijst... 4 b. Vaststelling behandelvoorstellen

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad e-mail:,aroennoordenveld@home.nl College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld Presidium van de raad van de gemeente Noordenveld Leden van de gemeenteraad 17 September 2010 Ondewerp:

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november 2007

Nr Houten, 6 november 2007 Nr. 2007-077 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: VMBO Houten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de uitgangspunten bij het voornemen van College De Heemlanden en Anna van Rijn College

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 15 december

Besluiten Provinciale Staten 15 december Besluiten Provinciale Staten 15 december Provinciale Staten hebben tijdens de vergadering gesproken over de subsidieaanvraag REP (Ruimtelijk Economisch Programma) - Grote Markt van de gemeente Groningen.

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00798 OPSCHRIFT Vergadering van 27 oktober 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Betrokken portefeuillehouder(s): Bas Brekelmans Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

Notitie namens Westland Verstandig door Peter Duijsens inzake alternatief voorstel op het eerder besproken concept spreektijdregeling

Notitie namens Westland Verstandig door Peter Duijsens inzake alternatief voorstel op het eerder besproken concept spreektijdregeling Notitie namens Westland Verstandig door Peter Duijsens inzake alternatief voorstel op het eerder besproken concept spreektijdregeling De fractie van Westland Verstandig gaat in beginsel niet akkoord met

Nadere informatie

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan.

De heer Öztürk (PvdA): Voorzitter. Bij de stemmingen onder punt 3, over de begroting van Economische Zaken, houd ik onze motie op stuk nr. 27 aan. Mededelingen stemmingen Ik verzoek de leden, hun plaatsen in te nemen. Voor wij gaan stemmen, geef ik als eerste het woord aan de heer Öztürk van de Partij van de Arbeid, die een wijziging wil doorgeven

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

PUNTEN VAN BEHANDELING

PUNTEN VAN BEHANDELING PUNTEN VAN BEHANDELING BLZ. 1. Notulen van de vergadering van 5 oktober 2005... 2 2. Ingekomen stukken... 2 3. Regeling van werkzaamheden... 3 a. Behandelvoorstellen Presidium... 3 b. Vaststelling A/B-lijst...

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 27 juli 2016 Onderwerp: Verordening op de functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstelnummer: 58 PROGRAMMA 1. Bestuur Behandeling in oordeelvormende

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

))) ^ provincie h groningen

))) ^ provincie h groningen ))) ^ provincie h groningen statengrifne@provinciegronlngen.nl Aan de leden van Provinciale Staten www.provinciegroningen.nl Martinil

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 26 SEPTEMBER 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 26 SEPTEMBER 2017 1. Vaststelling subsidie Velsen Noord fase 1 2. Herziening landbouwartikelen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening 3. Auditopvolging per 1 september 2017 4. Midterm review van het Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

5 oktober 2005 - aanvang 9.30 uur

5 oktober 2005 - aanvang 9.30 uur 5 oktober 2005 - aanvang 9.30 uur AGENDA voor de vergadering van Provinciale Staten van Groningen op 5 oktober 2005 Nummer Volgnummer Onderwerp: agenda voordracht 1 Toelating en beëdiging van de heer P.G.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 31 maart 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00258 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie