Koopgarant biedt perspectief. In de afgelopen jaren zijn door woningcorporaties verkoopvormen ontwikkeld die de kloof

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koopgarant biedt perspectief. In de afgelopen jaren zijn door woningcorporaties verkoopvormen ontwikkeld die de kloof"

Transcriptie

1 Koopgarant biedt perspectief In de afgelopen jaren zijn door woningcorporaties verkoopvormen ontwikkeld die de kloof tussen de huur- en koopwoningmarkt moeten verkleinen. De meest populaire vorm is Koopgarant, dat een aankoopkorting combineert met een winst- en verliesdeling bij terugkoop door de corporatie. Uitgaande van een realistische gemiddelde bewoningsduur blijkt de kans op een positieve opbrengst groot. Een verkenning van de risico's. Rein Bakker, David Kronbichler en Bert Kramer Bakker is directeur OpMaat, Amersfoort; Kronbichler is managing Director en Kramer is senior researcher bij ORTEC Finance, Rotterdam De grote kloof tussen de huur- en koopwoningmarkt wordt gezien als één van de grootste problemen op de Nederlandse woningmarkt. De markt voor koopwoningen kenmerkt zich door hoge prijzen als gevolg van een beperkt aanbod in grote delen van het land. Hierdoor is het voor starters moeilijk om tot deze markt toe te treden. Sinds de tweede helft van de jaren negentig hebben woningcorporaties in ons land diverse verkoopvormen ontwikkeld om het eigenwoningbezit te bevorderen en de keuzevrijheid voor hun klanten te vergroten. Om het grote prijsverschil tussen de huur- en de koopmarkt te overbruggen en deze laatste toegankelijk te maken voor lagere inkomensgroepen en starters, wordt er bij vrijwel alle verkoopvormen een korting op de vrije marktwaarde van de woning verstrekt. Aan deze korting zijn echter wel voorwaarden verbonden variërend van een winst- en verliesdeling bij doorverkoop van de woning, het terugbetalen van de (geïndexeerde) korting bij doorverkoop of de verkoop van de opstal in combinatie met het huren van de grond. In ons land wordt het toepassen van deze ook wel kooptussenvormen genoemde verkoopvormen door diverse instanties aangemoedigd, zoals het ministerie van VROM/WWI, de VROM-raad (VROM-raad 2007, #3) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, Brandsen & Helderman, 2004, #1). In de afgelopen jaren is er een aantal gestandaardiseerde verkoopvormen ontwikkeld, zoals Koopgarant, Slimmer Kopen en KoopGoedkoop. Koopgarant wordt door ongeveer 150 woningcorporaties gebruikt (peildatum april 2009) en staat in dit artikel centraal. Koopgarant kan beschouwd worden als de doorontwikkeling van het concept van Maatschappelijk Gebonden Met Koopgarant biedt een corporatie haar klanten meer keuzevrijheid in het wonen (Foto Joyce van Belkom / HH) [21]

2 [22] Eigendom zoals dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd ontwikkeld. De belangrijkste elementen van het Koopgarantmodel zijn: de corporatie verstrekt een korting van 10 tot 35% op de vrije marktwaarde; waardestijging en waardedaling worden gedeeld tussen corporatie en eigenaar-bewoner; de corporatie is verplicht om de woning binnen drie maanden na aanbieding terug te kopen. Koopgarant wordt sinds 2004 door een zelfstandige stichting in licentie uitgegeven aan woningcorporaties verspreid over het hele land. In 2008 werd het Koopgarantmodel ook voor de eerste keer toegepast door een commerciële vastgoedbelegger. In de afgelopen jaren is Koopgarant aangeboden bij circa woningen, waarvan er op 31 december 2008 ongeveer daadwerkelijk waren verkocht. Het verschil tussen het aantal aangeboden en het aantal verkochte woningen wordt veroorzaakt door het feit dat indien Koopgarant wordt aangeboden aan zittende huurders, slechts een deel van deze huurders daadwerkelijk tot koop kan en wil overgaan. Koopgarant kan zowel bij de verkoop van bestaande woningen als bij nieuwbouwwoningen worden toegepast. De verdeling van de waardestijging en waardedaling tussen corporatie en koper is afhankelijk van de verstrekte korting op de vrije marktwaarde. De koper moet echter in alle gevallen voor tenminste 50% in de waardeontwikkeling van de woning delen wil er sprake zijn van een fiscale eigen woning conform art Wet IB. De kwalificatie als eigen woning is van belang voor het verkrijgen van recht op hypotheekrenteaftrek door de eigenaar-bewoner. De verhouding tussen de verstrekte korting op de marktwaarde en de verdeling van de waardeontwikkeling is voor woningcorporaties geregeld in de zogenaamde fairvalue balans. Deze is door het ministerie van VROM/ WWI vastgelegd in een circulaire (MG ) en in 2006 bevestigd (MG ). De fair-value balans is opgesteld vanuit het perspectief van de koper. De fair-value balans maakt voor de verhouding tussen verstrekte korting en het aandeel van de corporatie in de waardeontwikkeling onderscheid tussen nieuwbouw (1 staat tot 2) en bestaande bouw (1 staat tot 1,5). Afwijking van de fair-value balans in het voordeel van de koper is toegestaan. In tabel 1 wordt deze verhouding bij verschillende kortingspercentages weergegeven. Er is slechts weinig literatuur beschikbaar over de waardering en de risico s van kooptussenvormen zoals Koopgarant vanuit het perspectief van de woningcorporatie. In tegenstelling tot reguliere verkoop, waarbij de aandeel koper in waarde-ontwikkeling korting bestaand nieuwbouw 15% 70% 77,5% 20% 60% 30% 25% 50% 62,5% 30% 50% 55% 35% 50% 50% 40% 50% 50% Tabel 1: aandeel Koopgarant koper in waarde ontwikkeling (Cursief: Afgetopt vanwege de fiscale voorwaarde) woningcorporatie slechts betrokken is tot aan het moment van levering van de woning, zijn bij Koopgarant de corporatie en de koper ook na de verkoop nog aan elkaar verbonden. Bij Koopgarant bestaat deze verbinding uit vier elementen: De verstrekte korting op de marktwaarde Het aandeel van de corporatie in de waardeontwikkeling De aanbiedingsplicht van de koper (dan: eigenaarbewoner) De terugkoopplicht van de corporatie Ten behoeve van interne sturing dienen de corporaties inzicht te verkrijgen in de waarde(ontwikkeling) van de woning en de kans op het daadwerkelijk moeten terugkopen van de woning. Bij verkoop van woningen met Koopgarant zijn de belangrijkste risicofactoren vanuit het economisch perspectief van de corporatie: De prijsontwikkeling van de (verkochte) woningen De ontwikkeling van de woonduur / de mutatie die bepalend is voor de terugkoopkans De algemene prijsinflatie Deze laatste risicofactor is uitsluitend van belang indien de corporatie kiest voor verhuur van de woning nadat zij deze heeft teruggekocht. Besluit de corporatie na terugkoop tot een nieuwe verkooptransactie met Koopgarant of tot vrije verkoop dan is de algemene prijsinflatie niet van belang als risicofactor. Voor de volledigheid merken wij op dat ook de hoogte van de terugkoopkosten voor de corporatie een feitelijk risico vormt. De invloed hiervan op het totale risico achten wij echter van minder belang. Terugkoopkosten zijn in dit artikel dan ook niet verder meegenomen. Een nadere beschouwing van de risicofactoren prijsontwikkeling van de verkochte woningen en ontwikkeling van de woonduur levert het volgende beeld op. Figuur 1 laat de ontwikkeling van de woningprijs in ons land zien in de afgelopen vijftig jaar. Met uitzondering

3 Een corporatie beschikt met Koopgarant na terugkoop over alternatieve exploitatiemogelijkheden en kan haar aanbod daarmee voortdurend aanpassen aan de actuele marktontwikkeling en maatschappelijke behoefte. (Foto Ger Loeffen / HH) 40,00% 30,00% Figuur 1: historische ontwikkeling van prijsinflatie, lange rente en woningprijzen. 20,00% 10,00% 0,00% ,00% -20,00% Inflatie Rente Marktwaarde van een periode van vier jaar begin jaren tachtig van de vorige eeuw is sprake van een voortdurende stijging die varieert van iets onder de algemene prijsinflatie tot ruimschoots daarboven. Er zijn niet of nauwelijks aanwijzingen dat de prijsontwikkeling van verkochte Koopgarantwoningen zich anders gedraagt dan de prijsontwikkeling van vergelijkbare tegen marktwaarde verkochte woningen. Wel is het hierbij van belang om te differentiëren naar type woning en regio, aangezien hiertussen grote verschillen kunnen bestaan (zie bijvoorbeeld de prijsindices van het CBS/ Kadaster en die van ORTAX). Zo is bijvoorbeeld sinds de 2 e helft van 2008 duidelijk waarneembaar dat de neerwaartse prijsdruk voor goedkopere woningtypen tot euro beduidend geringer is dan voor duurdere woningtypen. Voor het product Koopgarant is de algemene woningprijsontwikkeling, gedifferentieerd naar type woning en regio, dan ook een belangrijk element. De prijsontwikkeling van een verkochte Koopgarantwoning bepaalt immers het rendement op de verstrekte korting, de hoogte van de terugkoopprijs en de nieuwe verkoopprijs na terugkoop. De tweede belangrijke risicofactor wordt gevormd door de gemiddelde woonduur. In het fair-value onderzoek van Conijn en Schweitzer (2000, #2) werd nog uitgegaan van een gemiddelde woonduur van acht jaar voor appartementen en 14 jaar voor eengezinswoningen. In 2008 meldde de NVM echter dat de gemiddelde woonduur voor eengezinswoningen inmiddels is gestegen naar 25 jaar, terwijl de gemiddelde woonduur voor appartementen nog steeds acht jaar bedraagt. Het belang van de woonduur als risicofactor is tweeledig. Enerzijds ontstaat op het moment van mutatie de plicht tot terugkoop bij de corporatie waarbij tevens het aandeel in de waardeontwikkeling dat toekomt aan de eigenaar-bewoner dient te worden vergoed. Anderzijds ver- [23]

4 [24] kans 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Economische waarde doorlopend verkoop verhuur Figuur 2 krijgt de corporatie na terugkoop diverse keuzemogelijkheden voor de toekomstige exploitatie van deze woning. kansverdelingen van te realiseren (netto contante) Afhankelijk van de (eigen lokale) woningmarkt en de waardes bij verschillende eigen beleidsdoelstellingen op het moment van terugkoop heeft de corporatie de volgende keuzes: opties na terugkoop van Koopgarant woningen. 1. Een nieuwe verkoop met Koopgarant, met een nader Woonduren van 8 (a) en te kiezen kortingspercentage 25 (b) jaar. 2. Vrije verkoop tegen marktwaarde 3. Het opnieuw in de verhuur nemen van de woning. Het feit dat de corporatie na terugkoop diverse alternatieve keuzes heeft, blijkt in economische zin van groot belang. Om dit tot uitdrukking te brengen kunnen we kijken naar de economische waarde voor de corporatie van de diverse keuzemogelijkheden. Deze wordt bepaald door de netto contante waarde van de (verwachte) toekomstige kasstromen te bepalen. De economische waarde van de terugkoopplicht met winstdeling is in theorie het maximum van de waarde van de bovenstaande drie keuzes. Dit is dus niet per definitie de vrije verkoopwaarde! In figuur 2 is de verwachte waarde van de terugkoopplicht weergeven uitgaande van de volgende aannames: a) 8 jaar woonduur, waardeontwikkeling 3%, prijsinflatie 2% en een disconteringsvoet van 5%; b) 25 jaar woonduur, waardeontwikkeling 3%, prijsinflatie 2% en een disconteringsvoet van 5%; In de beide varianten zijn economische scenario s (500) gegenereerd op basis van Monte Carlo simulatietechnieken om de onzekerheid (bandbreedte) in deze waarde weer te kunnen geven die betrekking heeft op de ontwikkeling van de prijsinflatie en de marktwaarde. Wat we zien is dat in variant b), waar wordt uitgegaan van een woonduur van 25 jaar, de economische waarde voor de diverse keuzemogelijkheden met grote waarschijnlijkheid rond de nul uitkomt. Dit is ook logisch als we bedenken dat het contant maken van de toekomstige kasstromen hierin de bepalende factor vormt. Voor variant a) waarin de woonduur 8 jaar bedraagt, liggen de te verwachten waardes duidelijk verder uit elkaar. Bij het voortzetten van Koopgarant en volledige verkoop is de waarde van de terugkoopplicht met grote waarschijnlijkheid positief. Het is dan ook niet correct om de waarde van de terugkoopplicht, bij de waardering van de balans op economische (of markt)waarde, zo maar nul te veronderstellen (of off-balance te houden). Verder laten de beide grafieken zien dat er een behoorlijke onzekerheid bestaat in de te realiseren waarde van de terugkoopplicht als gevolg van de onzekerheid in de waardeontwikkeling. Deze onzekerheid vertaalt zich in de grafieken als de spreiding in de te realiseren waarden. We zien overigens ook dat de verliezen naar beneden toe beperkt kunnen worden door de woning opnieuw in de verhuur te nemen en daarmee het verlies bij een volgende verkoop (vooralsnog) te vermijden. De corporatie beschikt met Koopgarant en vergelijkbare producten na terugkoop over alternatieve exploitatiemogelijkheden en kan haar aanbod daarmee voortdurend aanpassen aan de actuele marktontwikkeling en maatschappelijke behoefte. Zij doet daarmee aan productdiversificatie en spreidt zo haar bedrijfsrisico. Wanneer we Koopgarant beschouwen vanuit de kant van de consument dan zien we dat Koopgarant interessant kan zijn voor kopers in deze onzekere tijden. Immers de eigenaar-bewoners beschikken over de zekerheid dat de corporatie de woning terugkoopt en bovendien wordt in een neergaande markt het verlies als gevolg van de waardedaling gedeeld. Wel lopen eigenaar-bewoners het risico dat ze vast komen te zitten in hun huis bij een (sterk) opgaande woningmarkt: het verschil tussen de waarde die ze realiseren bij verkoop en de waarde van een gemiddelde normale vrije verkoopwoning wordt immers steeds groter (zie de positieve waardeontwikkeling van de terugkoopplicht voor de corporatie). In het kader van de zorgplicht verdient het aanbeveling dat de corporatie de koper jaarlijks een overzicht verstrekt met daarin de huidige (geschatte) vrije verkoopwaarde van de woning en de prijs die de koper van de corporatie zou ontvangen bij terugkoop op dat moment. Tot slot staan we kort stil bij een ander risico dat in gesprekken met corporaties regelmatig de revue passeert: het collectief terug moeten kopen van de verkochte Koopgarantwoningen waardoor er liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan. Dit wordt ook wel het programma Kassa -risico genoemd, waarbij op het moment dat het product in discussie geraakt en bewoners massaal hun woning aanbieden de corporatie mogelijk niet aan deze verplichting kan voldoen. Dit is inderdaad een risico, maar de kans hierop achten wij klein. Wonen is immers een eerste levensbehoefte en Koopgarant eigenaar-bewoners hebben, in ieder geval op korte termijn,

5 vaak weinig alternatieven voorhanden om in hun huisvestingsbehoefte te voorzien. Bovendien zullen eigenaarbewoners in een dalende markt niet geneigd zijn om hun woning te verkopen en daarmee een verlies te realiseren. Ook hier helpt het om als corporatie de zorgplicht richting de kopers in acht te nemen en volledig transparant met hen te communiceren. Vooraf over de risico s van het product en tussentijds, dus na verkoop door de corporatie, over de waardeontwikkeling. Een groter dan gemiddeld aantal terugkopen zou wel kunnen worden veroorzaakt door een stijging van het aantal gedwongen verkopen, doordat Koopgarant eigenaar-bewoners hun hypotheek niet meer kunnen betalen als gevolg van werkloosheid. Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat het percentage gedwongen verkopen aan het stijgen is vanaf het vierde kwartaal van En wel van een gemiddelde van 0,8% van het totaal aantal verkopen in de periode 2004Q4-2008Q3 tot 1,2% in januari en februari Voor goedkope woningen (hier gedefinieerd als woningen onder ) is hetzelfde percentage echter gestegen van 1,5% tot 2,9%. Deze laatste categorie is voor woningcorporaties met name van belang. Wat dit betekent voor het risico dat woningcorporaties lopen, is echter nog onduidelijk. De recent stijgende percentages worden niet zozeer veroorzaakt door toenemende aantallen gedwongen verkopen, maar door dalende aantallen reguliere verkopen, waardoor het aandeel gedwongen verkopen in het totale aantal verkopen flink toeneemt. ING en Rabobank verwachten voor 2009 en 2010 echter ook een toename van het (absolute) aantal gedwongen verkopen 1. Als dit echter gepaard blijft gaan met een relatief laag aantal reguliere verkopen (een kopersstaking), dan heeft dit weinig consequenties voor de corporaties aangezien voor het risico van het terug moeten kopen van onverwacht grote aantallen Koopgarantwoningen met liquiditeitsproblemen als gevolg alleen het totale aantal terugkopen van belang is. Een stijging van het aantal terugkopen in een jaar is vergelijkbaar met het korter worden van de gemiddelde bewoningsduur. Het financiële effect hiervan kan worden afgeleid uit figuur 2. Bij een gemiddelde woonduur van bijvoorbeeld 10 jaar kan grofweg gesteld worden dat een vervijfvoudiging van het aantal gedwongen verkopen (wat erg pessimistisch is) gecombineerd met een normaal aantal gewone verkopen leidt tot een daling van de gemiddelde woonduur naar 9,4 jaar (oftewel een stijging van het mutatiepercentage van 10% naar 10,6%). Conclusies Verkoopvormen als Koopgarant winnen in toenemende mate aan populariteit. Corporaties willen vooral keuzevrijheid geven, maar dat gaat natuurlijk niet geheel zonder risico s voor de corporatie en bewoners/kopers. Als we de risico s relateren aan de waardeontwikkeling van de terugkoopplicht kunnen we in ieder geval constateren dat onder de diverse aannames het op nul waarderen van de terugkoopplicht of off-balance houden hiervan niet reëel lijkt. Uitgaande van een realistische gemiddelde bewoningsduur is de kans op een positieve opbrengst groot. Verder constateren we dat de aannames over de woonduur en waardeontwikkeling van cruciaal belang zijn voor de waardebepaling en de onderliggende risico s. Bij een product als Koopgarant worden risico s die met het eigen woningbezit samenhangen wel degelijk voor een deel naar de kopers toe overgeheveld. Het product biedt echter wel mogelijkheden tot koop voor consumenten die daar anders niet toe in staat zijn. Bovendien geeft het de klanten van de corporatie meer keuzevrijheid in het wonen. De zorgplicht om goed te communiceren over de bijbehorende risico s en vooral de waardeontwikkeling na verkoop is daarbij van essentieel belang. Literatuur 1. Brandsen, T. & Helderman. J.K. (2004), Volkshuisvesting, In: Maatschappelijke dienstverlening, een onderzoek naar vijf sectoren, H. Dijstelbloem, P.L. Meurs & E.K. Schrevers (eds.). Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Verkenningen 16. Amsterdam University Press, Amsterdam. 2. Conijn, J. & Schweitzer, M. (2000), Fair Value bij Verzekerd Kopen, Research Rapport Rigo Research en Advies bv. 3. VROM-Raad (2007), Tijd voor keuzes. Perspectief op een woningmarkt in balans, Advies 064, VROM-Raad, Den Haag. Noot 1 Zie bijvoorbeeld de voorpagina van De Volkskrant van 15 april 2009 en het Kwartaalbericht Woningmarkt februari 2009 van de Rabobank. [25]

De waarde van Koopgarant. Bert Kramer Research Center

De waarde van Koopgarant. Bert Kramer Research Center De waarde van Koopgarant Bert Kramer Research Center Overzicht presentatie De waarde van Koopgarant Impact advies herziening Fair Value parameters Het risico van Koopgarant Effect van Koopgarant op waardeontwikkeling

Nadere informatie

Effecten en risico s van Koopgarant voor kasstromen

Effecten en risico s van Koopgarant voor kasstromen 38 TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting nummer 5 OKTOBER 21 Effecten en risico s van Koopgarant voor kasstromen Het verkopen van woningen met een korting en enige vorm van waardedeling en terugkoopregeling

Nadere informatie

Intern toezicht op Verkoop onder Voorwaarden

Intern toezicht op Verkoop onder Voorwaarden Intern toezicht op Verkoop onder Voorwaarden Deze publicatie behandelt de belangrijkste risicoaspecten van het opbouwen en exploiteren van een portefeuille met woningen verkocht of gefinancierd onder voorwaarden.

Nadere informatie

Intern toezicht op Verkoop onder Voorwaarden

Intern toezicht op Verkoop onder Voorwaarden Intern toezicht op Verkoop onder Voorwaarden januari 2015 Deze publicatie, die is geschreven op verzoek van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), behandelt de belangrijkste risicoaspecten

Nadere informatie

Koopgarant. Werking en toepassing. Stichting OpMaat, Rein Bakker Niki Event 31 oktober 2011

Koopgarant. Werking en toepassing. Stichting OpMaat, Rein Bakker Niki Event 31 oktober 2011 Koopgarant Werking en toepassing Stichting OpMaat, Rein Bakker Niki Event 31 oktober 2011 Stichting OpMaat Start Stichting Koopgarant in 2004: Netwerk: Woonbron, Woondrecht, Parteon, de Alliantie 2008

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

M A A T S C H A P P E L I J K G E B O N D E N E I G E N D O M M G E

M A A T S C H A P P E L I J K G E B O N D E N E I G E N D O M M G E M A A T S C H A P P E L I J K G E B O N D E N E I G E N D O M M G E Cahier 21 01 2001 Mitros is een toonaangevende en ambitiuze woningcorporatie. Met ruim 33.000 woningen, garages en berijfspanden is zij

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Wooncarrière van koopstarters

Wooncarrière van koopstarters Wooncarrière van koopstarters Een onderzoek naar de wooncarrière van (oud-)bewoners van Koopgarantwoningen Eerste begeleider: Tweede begeleider: Gecommitteerde: Ir H. Westra Dr. Ir M. Elsinga Ir W. Willers

Nadere informatie

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING!

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT Voordelig kopen, gegarandeerd verkopen In de huidige woningmarkt is de stap naar een koopwoning als starter of middeninkomer vaak onoverbrugbaar.

Nadere informatie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie

Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie Koopgarant: een huis kopen voor een lagere prijs én met terugkoopgarantie In deze brochure vindt u algemene informatie over het kopen en terugkopen van een Koopgarantwoning. Het is belangrijk dat u goed

Nadere informatie

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt

Koopgarant. Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf. eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt Koopgarant Koopgarant Met Koopgarant koopt u een woning met korting, wordt u zelf eigenaar en heeft u de garantie dat u uw woning ook weer kunt verkopen. U leest er alles over in deze folder. Betaalbaar

Nadere informatie

Sociale Koop. TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting nummer 3 mei 2010

Sociale Koop. TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting nummer 3 mei 2010 ACHTERGROND 49 De balans van Sociale Koop De woningmarkt houdt de gemoederen bezig. Over één ding is iedereen het eens: het gat tussen huren en kopen is te groot en moet verkleind worden. De manier waarop

Nadere informatie

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen

Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen Koopgarant Een nieuwbouwwoning kopen zonder zorgen (c) Een eigen huis is een aantrekkelijk idee. Een eigen plek, die u kunt inrichten en vorm geven op uw manier. Bovendien is een huis een goede investering

Nadere informatie

Verkenning instrumenten koopstarters

Verkenning instrumenten koopstarters Verkenning instrumenten koopstarters gemeente Baarn afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Oktober 2008 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Financiële instrumenten om de maandlast te

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

De balans van Sociale Koop

De balans van Sociale Koop De balans van Sociale Koop Door Lisan Wilkens (lisan.wilkens@rigo.nl) en Sjoerd Zeelenberg (sjoerd.zeelenberg@rigo.nl). Artikel geschreven voor het Tijdschrift voor de Volkhuisvesting. 10 mei 2010 De woningmarkt

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Kenmerken

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT KOPEN MET GARANTIE KleurrijkWonen verkoopt een deel van haar bestaande woningvoorraad. Maar ook nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Koopgarant maakt een koop woning haalbaar, betaalbaar en neemt een aantal

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders

Informatie brochure. Koopstart. Kopen met korting voor zittende huurders Informatie brochure Koopstart Kopen met korting voor zittende huurders - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de getaxeerde marktwaarde.

Nadere informatie

Ontwerp Raadsbesluit. Gelezen het Raadsinitiatief Starters op de Koopwoningmark/Koopgarantwoning van de fractie van GroenLinks d.d.

Ontwerp Raadsbesluit. Gelezen het Raadsinitiatief Starters op de Koopwoningmark/Koopgarantwoning van de fractie van GroenLinks d.d. Ontwerp Raadsbesluit Agendanummer: De raad van de gemeente Vlissingen; Gelezen het Raadsinitiatief Starters op de Koopwoningmark/Koopgarantwoning van de fractie van GroenLinks d.d. 12 december 2005 Besluit:

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

open INFORMATIE OVER Pré Koopregeling

open INFORMATIE OVER Pré Koopregeling open INFORMATIE OVER Pré Koopregeling Pré Koopregeling Pré Wonen biedt u via de Pré Koopregeling financiële hulp en zekerheid bij het aanschaffen van uw koophuis. Pré Wonen verkoopt geselecteerde woningen

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

VOOR SLIMME CORPORATIES

VOOR SLIMME CORPORATIES VOOR SLIMME CORPORATIES Slimmer Kopen een slimme deal voor bewoners én corporaties U stelt klanten met een smalle beurs in de gelegenheid een eigen woning te kopen. Tegelijkertijd blijft die woning beschikbaar

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

Informatie brochure. Koopstart

Informatie brochure. Koopstart Informatie brochure Koopstart Kopen met korting! - 1 - - 2 - Koopstart: kopen met korting! Een woning kopen met Koopstart betekent dat u korting krijgt op de marktwaarde. Of u hiervoor in aanmerking komt

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord

Huurinkomsten van corporaties, De gevolgen van het regeerakkoord Huurinkomsten van corporaties, 2012 2021. De gevolgen van het regeerakkoord Johan Conijn & Wolter Achterveld Inleiding Op verzoek van Aedes heeft Ortec Finance de financiële gevolgen van het regeerakkoord

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Is Koopgarant iets voor u? Kopen zonder zorgen. voorbeeld 3: een rekenvoorbeeld met verbouwing. Een voorbeeld. De voordelen op een rijtje

Is Koopgarant iets voor u? Kopen zonder zorgen. voorbeeld 3: een rekenvoorbeeld met verbouwing. Een voorbeeld. De voordelen op een rijtje U woont zelf in de woning. In sommige gevallen maken wij een uitzondering, als u hiervoor toestemming vraagt. Bijvoorbeeld als u tijdelijk in het buitenland verblijft. Kopen zonder zorgen Kopen met Koopgarant

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

> Koopgarant: kopen zonder zorgen!

> Koopgarant: kopen zonder zorgen! > Koopgarant: kopen zonder zorgen! Koopgarant: kopen zonder zorgen! Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar is de stap naar een koopwoning erg groot? Vraagt u zich wel eens af of uw inkomen toereikend

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen

Koopgarant. Kopen zonder zorgen Koopgarant Kopen zonder zorgen KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting reikt Eemland

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning wel groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw huis

Nadere informatie

Prijzen vanaf 245.650,- v.o.n. Met Koopgarant ROZEMARIJN. 2 hoekwoningen en 6 tussenwoningen

Prijzen vanaf 245.650,- v.o.n. Met Koopgarant ROZEMARIJN. 2 hoekwoningen en 6 tussenwoningen Prijzen vanaf 245.650,- v.o.n. Met Koopgarant ROZEMARIJN 2 hoekwoningen en 6 tussenwoningen DIT IS KOOPGARANT Door de hoge prijzen op de woningmarkt is de stap naar koop voor veel mensen helaas niet te

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant

Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant Woning kopen van Kennemer Wonen oopgarant met k Door de crisis in de woningmarkt is de stap van huur naar koop voor veel mensen helaas te groot. Wij willen door betaalbare koopwoningen op de markt te brengen,

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

3 Effect van varianten zoals door de VROM-raad gevraagd

3 Effect van varianten zoals door de VROM-raad gevraagd belastingsderving (saldo HRA en EWF) tot 13,8 miljard doen toenemen in 2011. Daarbij is geen rekening gehouden met het drukkende effect van de rentestijging op de prijs van de woningen. 3 Effect van varianten

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Koopstart. een eerste woning kopen

Koopstart. een eerste woning kopen Koopstart een eerste woning kopen start Een eigen woning via Koopstart Hulp bij de aankoop van een eerste woning Voor starters is het nog steeds erg moeilijk op de Nederlandse koopmarkt. Het is voor velen

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

De financiële positie van Nederlandse

De financiële positie van Nederlandse MONTE CARLO SCENARIO WONINGCORPORATIES Invloed woningprijsfluctuaties Uit recent onderzoek blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de woningprijsindices per regio en type woning. De woningprijsontwikkeling

Nadere informatie

Regelingen blijven belangrijk voor koopstarter

Regelingen blijven belangrijk voor koopstarter TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting nummer 2 APRIL 2013 23 Regelingen blijven belangrijk voor koopstarter Koopstarters kunnen bij het zoeken van een woning en de financiering daarvan gebruik maken van

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Ke u z e in w o n e n :

Ke u z e in w o n e n : Keuze in wonen Ke u z e in w o n e n : h u u r, k o o p g a r a n t, k o o p Wonen is jezelf zijn en dat is heel persoonlijk. Woonplezier wil je zoveel mogelijk op je eigen manier invullen. Dat kan alleen

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Naam en voorletters :. Geboortedatum en geslacht : man / vrouw * Straat en huisnummer :. Postcode en woonplaats :.

Inschrijfformulier. Naam en voorletters :. Geboortedatum en geslacht : man / vrouw * Straat en huisnummer :. Postcode en woonplaats :. Inschrijfformulier Koopgarantwoningen Castellum West Tot en met 29 maart kunt u zich bij Van der Werf makelaars inschrijven op de Koopgarantwoningen. Deze inschrijving geschiedt geheel vrijblijvend en

Nadere informatie

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Vind uw weg naar een koopwoning

Vind uw weg naar een koopwoning Vind uw weg naar een koopwoning Inhoud 1 Inleiding 4 2 Verkoop van huurwoningen 5 3 Kopen met Koopgarant 7 4 Liever kopen of huren? 9 5 Het koopproces 11 6 Het verkoopprogramma 13 Pagina 3 Verkoopbrochure

Nadere informatie

Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap

Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap Expertteam Eigenbouw in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eigenbouw is ook haalbaar voor starters Ook starters op de woningmarkt

Nadere informatie

voordelig en veilig een woning kopen

voordelig en veilig een woning kopen Informatie over kopen bij Vidomes Wij willen kopen. Is dat haalbaar? INFORMATIE OVER KOOPGARANT: voordelig en veilig een woning kopen De Vidomes Koopgarant-woning; voordelig en veilig een woning kopen

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar

Koopgarant. maakt een woning betaalbaar Koopgarant maakt een woning betaalbaar Koopgarant voor onze klanten Vier woningcorporaties ontwikkelden op basis van jarenlange ervaring Koopgarant en inmiddels bieden ruim 100 corporaties het aan. Duizenden

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen...

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Een eigen huis nu ook voor jou betaalbaar! Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Je koopt de woning en huurt de grond Starters en jonge huishoudens hebben het moeilijk op de Westlandse woningmarkt.

Nadere informatie

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente

een eigen huis De sleutel naar uw 20% korting op uw hypotheekrente een eigen huis De sleutel naar uw eigen huis 20% korting op uw hypotheekrente Koopwoning dichterbij U droomt ervan. Een eigen huis, een plek onder de zon... Wat is er mooier dan uw eigen woning? Deze kunt

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen minder snel In het eerste kwartaal van 212 daalden de prijzen op basis van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS/Kadaster met 1,% op kwartaalbasis.

Nadere informatie

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties

Koop Goedkoop. Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Initiatief van woningcorporaties Koop Goedkoop Maakt een eigen woning betaalbaar! Een huis kopen met een bescheiden inkomen? Koop Goedkoop maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Betaalbaar Particulier Opdrachtgeverschap

Betaalbaar Particulier Opdrachtgeverschap Betaalbaar Particulier Opdrachtgeverschap van het Expertteam Eigenbouw Eigenbouw is haalbaar voor (beneden) modale inkomens. Het is mogelijk om mensen met een (beneden) modaal inkomen in staat te stellen

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn Woningmarkt en corporatiesector Johan Conijn Ruimteconferentie PBL 21 mei 2013 Inhoud Woningmarktdebat Positie woningcorporatie Regeer- en woonakkoord DrieKamerModel 2 Woningmarkt Overmatige subsidiering

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk

kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk kopen naar wens maakt kopen bereikbaar en verkopen aantrekkelijk Kopen naar Wens is een koopformule voor het kopen en verkopen van een woning. Met Kopen naar Wens kunt u als woningcorporatie huurders en

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond

Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond Taxatie-instructie Koopgarant - woning op eigen grond 1 juli 2015 1. Inleiding Deze versie van de instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of ontwikkelaar eigenaar is van de grond

Nadere informatie

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. jestek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek bieden wij bestaande

Nadere informatie

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant

Kopen zonder zorgen. Een woning kopen met Koopgarant Kopen zonder zorgen Een woning kopen met Koopgarant Droomt u wel eens van een eigen huis, maar vindt u de stap naar een koopwoning best groot? Vraagt u zich af of uw inkomen wel toereikend is, of u uw

Nadere informatie

Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl

Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012. - Mascha van den Brule-van Zijl Stimuleren van de woningmarkt 8 oktober 2012 Inleiders: - Frederik de Bruijne - Mascha van den Brule-van Zijl Waarom deze bijeenkomst? Op 31 mei jl. heeft de gemeenteraad de Nota grondexploitatie 2012

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later

een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later een eigen huis kopen met zekerheid voor nu én later Inhoud Uw koopwoning dichterbij 3 Betaalbaar en minder risico 4 U bent eigenaar 7 Kiezen voor een eigen huis 8 Waar kunt u op rekenen? 11 2 Uw koopwoning

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 20 augustus 2013 Nr. 81627/81835

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 20 augustus 2013 Nr. 81627/81835 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 20 augustus 2013 Nr. 81627/81835 Raadsvergadering van Agendanummer Onderwerp: Vernieuwing verkoopprogramma Aan de gemeenteraad. 1. Gevraagd besluit De Raad voor te stellen:

Nadere informatie

Toppositie Randstad in het geding

Toppositie Randstad in het geding Vergeten woningmarktdossier zorgt voor grote problemen Toppositie Randstad in het geding NVM introduceert WoningVoorraadMeter Nieuwegein, 4 juli De prijs van de gemiddelde verkochte woning in Nederland

Nadere informatie

A l l e v a r i a n t e n v a n d e m e e r k e u z e w o n i n g. b i j W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Algemene informatie

A l l e v a r i a n t e n v a n d e m e e r k e u z e w o n i n g. b i j W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Algemene informatie A l l e v a r i a n t e n v a n d e m e e r k e u z e w o n i n g b i j W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Algemene informatie Meerkeuzewoning bij Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Een introductie Huren of kopen, de keuze is aan u! Leeft

Een introductie Huren of kopen, de keuze is aan u! Leeft Een introductie Huren of kopen, de keuze is aan u! Leeft Huren of kopen, de keuze is aan u! Inhoudsopgave Te Woon Welbions biedt haar klanten zoveel mogelijk keuzemogelijkheden op het gebied van wonen.

Nadere informatie

Wie kopen er hypotheekloos?

Wie kopen er hypotheekloos? 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wie kopen er hypotheekloos? Auteurs: Frank van der Harst, Paul de Vries Datum: 28 juni 2017

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen.

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. Presentatie Woningmarkt voor de regio Amsterdam / gemeente Amsterdam 1 maart 2012 Presentatie

Nadere informatie

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012

INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012. Stec Groep. Stec Groep B.V. oktober 2012 INVESTERINGSMONITOR WONINGCORPORATIES 2012 Stec Groep Stec Groep B.V. oktober 2012 INHOUDSOPGAVE CORPORATIES BLIJVEN AARZELEN BIJ DE MIDDENINKOMENS 1 Nieuwbouw in 2011 en gewenste toekomstige nieuwbouw

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Augustus 2012 IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 2 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178.

Voorbeeld bij korting van 25% en als de waarde stijgt. Aankoopprijs Marktwaarde bij aankoop 238.000 U betaalt 75% van de marktwaarde 178. Kopen zonder zorgen U droomt wel eens van een eigen huis. Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht? Wat als de waarde

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk

Koopgarant. Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk Koopgarant Kopen zonder zorgen in de Zuidwijk KOOPGARANT IS Voor veel mensen is de koop van een woning financieel niet haalbaar, maar wel gewenst. Als maatschappelijke onderneming in de volkshuisvesting

Nadere informatie

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het!

Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! Starters Renteregeling van Mitros Een koophuis: van wens naar werkelijkheid Met de Starters Renteregeling lukt het! De Starters Renteregeling is ontwikkeld door woning corporaties, de hypotheek service

Nadere informatie

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. JeStek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek biedt Woongoed

Nadere informatie

Taxatie-instructie Koopstart

Taxatie-instructie Koopstart Taxatie-instructie Koopstart 1 april 2015 1. Inleiding Deze instructie is bestemd voor de situatie dat de woningcorporatie of projectontwikkelaar eigenaar is van de grond en ten behoeve van Koopstart een

Nadere informatie

ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP

ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP ARTIKELEN FORS MEER VERHUUR DAN VERKOOP ARTIKEL 1 Een op vijf woningverkopers wil huren Een op de vijf Nederlanders die hun huis te koop hebben staan, wil na de verkoop een huurwoning betrekken. Bron:

Nadere informatie