De export van biomassa-afval in relatie tot bio-energiebeleid in Nederland, Zweden en Duitsland. Steven H. Sambell

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De export van biomassa-afval in relatie tot bio-energiebeleid in Nederland, Zweden en Duitsland. Steven H. Sambell"

Transcriptie

1 De export van biomassa-afval in relatie tot bio-energiebeleid in Nederland, Zweden en Duitsland Steven H. Sambell

2

3 De export van biomassa-afval in relatie tot bio-energiebeleid in Nederland, Zweden en Duitsland Steven H. Sambell Afstudeerscriptie Technische Bestuurskunde Delft, november 2004 Technische Universiteit Delft Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) Afstudeercommissie: prof. dr. ir. M.P.C Weijnen dr. K. Hemmes dr. I.S. Mayer drs. G.J. van Dijk TBM, Industrie, Energie en Milieu TBM, Industrie, Energie en Milieu TBM, Beleidskunde / Organisatie en Management Ministerie van Economische Zaken

4

5 Samenvatting Doel van deze studie Het ministerie van Economische Zaken wil de productie van bio-energie in Nederland stimuleren. Het ministerie wil in dit verband graag leren van en rekening houden met het beleid dat andere landen voeren ten aanzien van bio-energie. De afgelopen jaren is de Nederlandse export van de potentiele bio-brandstoffen houtafval en bouw- en sloop-restfractie (B&S-restfractie) sterk gestegen. Het ministerie van Economische Zaken wil weten wat de oorzaken zijn van deze export en of de export verband houdt met bio-energiebeleid binnen of buiten Nederland. Het ministerie wil deze kennis kunnen gebruiken bij toekomstig duurzaam energiebeleid. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wat is de aard en de omvang van het geëxporteerde Nederlands biomassa-afval, welke factoren zijn van invloed op deze export en welke aanknopingspunten bieden deze factoren voor toekomstig duurzaam energiebeleid? Onderzoeksmethode Eerst worden de beschikbare gegevens over de import en export van biomassa bestudeerd. Omdat alleen cijfers beschikbaar zijn over de import en export van afval, worden alleen de stromen in de analyse meegenomen die (deels) uit biomassa-afval bestaan. Uit de analyse blijkt dat vooral houtafval en B&S-restfractie op grote schaal uit Nederland worden geëxporteerd. De energie-inhoud van deze stromen overstijgt meer dan de helft van de totale jaarlijkse Nederlandse duurzame energieproductie. Om de mogelijke invloeden op de export van houtaval en B&S-restfractie te inventariseren, worden interviews gehouden met direct betrokkenen en belanghebbenden. Tijdens een interview worden de door de geïnterviewde genoemde factoren en hun onderlinge relaties schematisch uitgetekend. Hierdoor kan de geïnterviewde de genoteerde oorzaak-gevolgrelaties verifiëren. Met alle mentale kaarten die dit oplevert, wordt één schematisch overzicht gemaakt waarin alle individuele veronderstellingen met betrekking tot de invloeden op de export zijn verwerkt. Deze veronderstellingen worden zoveel mogelijk onderbouwd met literatuur. Uit deze inventarisatie en gedeeltelijke toetsing van veronderstellingen, blijkt dat de export van B&S-restfractie vooral wordt veroorzaakt door factoren die niets met bio-energie te maken hebben. B&S-restfractie wordt voornamelijk naar Duitsland geëxporteerd om daar te worden verwijderd of na sortering te worden hergebruikt. Een groot aantal van de genoemde invloeden op de export van houtafval, heeft wél betrekking op de productie van bio-energie. Het gaat dan om de benutting van het houtafval voor de productie van bioenergie in Zweden en Duitsland. De in dit verband genoemde factoren zijn gebaseerd op de algemene veronderstelling dat in Zweden en/of Duitsland de omstandigheden voor het bouwen en exploiteren van een bio-energiecentrale gunstiger zijn dan in Nederland. Volgens de geïnterviewden wordt er in Zweden en Duitsland relatief veel bio-energie geproduceerd omdat een potentiële investeerder in een bio-energiecentrale in Zweden en/of Duitsland meer winst kan maken (rendabiliteit) en minder risico s loopt dan in Nederland. Bovendien zou er in Zweden en Duitsland een hogere urgentie bestaan om tot een spoedige investering in een bio-energiecentrale over te gaan. Deze drie begrippen: rendabiliteit, risico s en urgentie worden in het kader van dit onderzoek gezien als de pijlers die uitdrukken hoe aantrekkelijk het investeringsklimaat voor bio-energie in een land is. De geïnterviewden noemen een groot aantal factoren die van invloed zouden zijn op een van de drie pijlers van het investeringsklimaat. Deze factoren worden ondergebracht in drie categorieën: v

6 subsidiebeleid, emissie- en vergunningsbeleid en sociale- en marktomstandigheden. Voor elke factor geldt dat minstens twee geïnterviewden veronderstellen dat deze factor in Zweden en/of Duitsland een gunstiger invloed heeft op het investeringsklimaat dan in Nederland het geval is. Het door de geïnterviewden gepercipieerde verschil in investeringsklimaat voor bio-energie, tussen enerzijds Nederland en anderzijds Duitsland en Zweden, is een belangrijk aanknopingpunt voor verder onderzoek. Daarom dienen deze veronderstellingen als basis voor een vergelijkend landenonderzoek. Hierbij wordt het investeringsklimaat voor houtgestookte elektriciteitscentrales per land geëvalueerd aan de hand van de door de geïnterviewden genoemde factoren. Tijdens dit landenvergelijkend onderzoek zijn literatuurstudie en interviews de belangrijkste bronnen. Na vergelijking blijkt op welke aspecten de drie landen onderling verschillen en welke gevolgen het subsidie-, emissie- en vergunningsbeleid in elk van de drie landen heeft op de productie van bioelektriciteit. Met behulp van deze inzichten worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig Nederlands duurzaam energiebeleid. Resultaten De export van bouw- en sloop-restfractie is voornamelijk een gevolg van de lage tarieven voor afvalverwijdering in Duitsland. Door het grote prijsverschil met Nederland is de export zeer lucratief en vindt er ook illegale export plaats. Door aangekondigde wijzigingen van het Duitse afvalbeleid wordt het prijsverschil na 2005 waarschijnlijk veel kleiner en droogt de export wellicht op. De export van houtafval staat wél in verband met productie van bio-energie. Vooral Zweden en Duitsland importeren Nederlands houtafval voor de productie van bio-energie. Zweden en Duitsland produceren zowel in relatieve als in absolute termen meer bio-energie dan Nederland. Dit is gedeeltelijk terug te voeren op betrekkelijk autonome factoren. Door de omvang van de houtindustrie in beide landen, ligt de productie van bio-energie er bijvoorbeeld meer voor de hand en wordt bio-energie breder geaccepteerd dan in Nederland. Hierdoor bestaat er in Zweden en Duitsland ook meer ervaring en kennis met betrekking tot de productie van bio-energie. Het subsidiebeleid van Zweden en Duitsland werkt eveneens stimulerend voor de productie van bioelektriciteit. Hoewel ze een totaal verschillend ondersteuningsmechanisme hanteren, kenmerken beide landen zich door jarenlang stabiel en consequent subsidiebeleid. In Zweden compenseert het opgebouwde vertrouwen in de overheid zelfs gedeeltelijk voor het ontbreken van langdurig gegarandeerde subsidiezekerheid, zoals Duitsland bijvoorbeeld wel kent. Het Nederlandse subsidiebeleid is minder stabiel, sinds 1997 is er niet één jaar geweest dat het subsidiestelsel niet werd gewijzigd. Wat formele zekerheden betreft, laat de Nederlandse MEP-subsidie eveneens te wensen over, grootschalige bio-energiecentrales krijgen op dit moment bijvoorbeeld slechts tot juli 2006 subsidiezekerheid. In een dergelijk onzeker klimaat, zijn de risico s voor potentiële investeerders relatief groot. Ook vanuit overheidsperspectief is de MEP-regeling voor verbetering vatbaar. Door de MEP-heffing niet per aansluiting maar per KWh om te slaan, zoals Zweden en Duitsland doen, wordt stroombesparing gestimuleerd. Gezien de doelmatigheidsrisico s van de MEP is het ook raadzaam om een verplichtingstelsel in te voeren, vergelijkbaar met het Zweedse systeem. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de verplichting gekoppeld kan worden aan de doelstellingen ten aanzien van duurzame energieproductie, In tegenstelling tot Zweden en Duitsland, is het Nederlandse emissie- en vergunningsbeleid weinig afgestemd op de productie van bio-energie. Dit leidt tot vertraagde en mislukte vergunningsprocedures en tot hogere kosten voor producenten van bio-energie. Nederland zou het risico op het vertragen of mislukken van vergunningsprocedures kunnen verkleinen door net als in Zweden en Duitsland de beoordeling van vergunningsaanvragen onder te brengen bij een gespecialiseerd en onafhankelijk orgaan. vi

7 Inhoudsopgave Samenvatting Inhoudsopgave V VII 1. Inleiding: bio-energiebeleid en de export van biomassa Inleiding Nederlandse beleidsdoelstellingen met betrekking tot duurzame energieproductie Kwalificering van de doelstellingen voor duurzame- en bio-energie Biomassa-behoefte en beschikbaarheid Export houtafval en bouw- en slooprestfractie Informatiebehoefte bij het ministerie van Economische Zaken Vraagstelling Structuur rapport 5 2. Onderzoeksmethode Inleiding Fase 1: Afbakening Fase 2: Inventarisatie van veronderstelde invloeden op de export Interviews als voornaamste bron Selectie geïnterviewden Opzet interviews Synthese van de interviewresultaten tot een kwalitatief model Fase 3: Toetsing van de veronderstelde invloeden aan de werkelijkheid Fase 4: Reflectie, conclusies en aanbevelingen Evaluatie van het ontwikkelde en gebruikte raamwerk voor het investeringsklimaat Bio-energie en biomassa binnen het Nederlands duurzaam energiebeleid Inleiding Definitie bio-energie Duurzaamheid bio-energie Lage CO 2 -uitstoot bio-energie Hernieuwbaarheid bio-energie Ecologische en sociaal-economische risico s bio-energie Bio-energie-conversietechnologieën Biomassa-bronnen Beschikbaarheid biomassa, wereldwijd en in Nederland Productie van bio-energie in Nederland Conclusies Afvalverwerking in Nederland Inleiding Nederlands afvalbeleid Doelstellingen Landelijk afvalbeheerplan Nuttige toepassing Beleid ten aanzien van export en import van afval 26 vii

8 4.2.5 Stortbeleid Structuur Nederlandse afvalverwerking Afvalverbrandingsinstallaties in Nederland Import en export van biomassa-afval Conclusies 5. De export van bouw- en sloop-restfractie Inleiding Eigenschappen van de geëxporteerde bouw- en sloop-restfractie Bestemming en benutting van de geëxporteerde bouw- en sloop-restfractie Inventarisatie mogelijke oorzaken van de export van B&S-restfractie Hoofdoorzaken legale en illegale export van B&S-restfractie Toelichting hoofdoorzaken export van B&S-resfractie Verwachtte toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de export van B&S-restfractie Relevantie voor het Nederlandse bio-energiebeleid Voorlopige conclusies ten aanzien van de export van B&S-restfractie De export van houtafval Inleiding Eigenschappen van het geëxporteerde houtafval Bestemming en benutting van het geëxporteerde houtafval Inventarisatie mogelijke oorzaken van de export van houtafval Spaanplaatindustrie Zware industrie Kolen-, turf-, en bruinkoolcentrales Zelfstandige houtgestookte bio-energiecentrales Verwachtte toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de export van houtafval Voorlopige conclusies ten aanzien van de export van houtafval en de relatie met 54 bio-energiebeleid 7. Raamwerk voor het investeringsklimaat voor bio-elektriciteit Inleiding Het ondernemers- en het nationale perspectief Het ondernemersperspectief Het nationale perspectief Grafische weergave van het model Sociale- en marktomstandigheden Hoeveelheid benut bio-energie-vermogen De omvang van de bestaande houtindustrie en houtcultuur Klimaat Vervangingsnoodzaak andere elektriciteitscentrales Risico van prijsfluctuaties in de houtmarkt Subsidiebeleid Hoogte en duur van de subsidie Gunstige subsidie op bio-warmte Zekerheden in het bestaande subsidiestelsel Continuïteit subsidiebeleid overheid Tijdsdruk in het subsidiestelsel Emissie- en vergunningsbeleid 64 viii

9 7.6.1 Mate van decentralisatie van emissie- en vergunningsbeleid Consistentie overheid ten aanzien van emissienormen en 64 Vergunningsbeleid Hoogte van emissie-eisen Conclusie Investeringsklimaat voor bio-elektriciteit in Nederland Inleiding Achtergrond Nederlands bio-energiebeleid De opkomst van aardgas Accentverschuiving naar duurzaamheid De REB-stimulering De MEP-productiesubsidie Marketing van groene stroom Sociale- en marktomstandigheden Hoeveelheid benut bio-energie-vermogen Houtindustrie en cultuur Klimaat Vervangingsnoodzaak andere elektriciteitscentrales Risico s prijsfluctuaties in de houtmarkt Subsidiebeleid Hoogte van de subsidie Duur van de subsidie Subsidie bio-warmte Zekerheden in het bestaande subsidiestelsel Continuïteit subsidiebeleid overheid Tijdsdruk in het subsidiestelsel Emissie- en vergunningsbeleid Gebrek aan wetgeving voor verstoken van biomassa Circulaire Emissiebeleid voor energiewinning uit biomassa en afval Besluit verbranding afvalstoffen (BVA) Bezwaar- en beroepsprocedures Mate van decentralisatie emissie- en vergunningsbeleid Consistentie overheid t.a.v. emissienormen en 81 vergunningsbeleid Hoogte van emissie-eisen Voorlopige conclusies Investeringsklimaat voor bio-elektriciteit in Duitsland Inleiding Achtergrond Duits bio-energiebeleid De jaren 70 en Einspeisegsetz (StrEG) Regeringsdeelname Groenen Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) Biomasseverordnung Sociale- en marktomstandigheden Hoeveelheid benut bio-energie-vermogen Houtindustrie en cultuur 88 ix

10 9.3.3 Klimaat Vervangingsnoodzaak andere energiecentrales Risico s prijsfluctuaties in de houtmarkt Subsidiebeleid Hoogte van de subsidie Duur van de subsidie Subsidie bio-warmte Zekerheden in het bestaande subsidiestelsel Continuïteit subsidiebeleid overheid Tijdsdruk in het subsidiestelsel Emissie- en vergunningsbeleid Mate van decentralisatie emissie- en vergunningsbeleid Consistentie overheid t.a.v. emissienormen en 92 vergunningsbeleid Hoogte van emissie-eisen Voorlopige conclusies Investeringsklimaat voor bio-elektriciteit in Zweden Inleiding Achtergrond Zweeds bio-energiebeleid Van hout naar kolen en olie Opkomst kernenergie Belastinghervorming en investeringssubsidies Afnameverplichting groencertificaten Sociale- en marktomstandigheden Hoeveelheid benut bio-energie-vermogen Houtindustrie en cultuur Klimaat Vervangingsnoodzaak andere elektriciteitscentrales Risico s prijsfluctuaties in de houtmarkt Subsidiebeleid Hoogte van de subsidie Duur van de subsidie Subsidie bio-warmte Zekerheden in het bestaande subsidiestelsel Continuïteit subsidiebeleid overheid Tijdsdruk in het subsidiestelsel Emissie- en vergunningsbeleid Mate van decentralisatie emissie- en vergunningsbeleid Consistentie overheid t.a.v. emissienormen en 105 vergunningsbeleid Hoogte van emissie-eisen Voorlopige conclusies Vergelijking van het investeringsklimaat voor bio-elektriciteit in 109 Nederland, Duitsland en Zweden 11.1 Inleiding Sociale- en marktomstandigheden Hoeveelheid benut bio-energievermogen 109 x

11 Houtindustrie en cultuur Klimaat Vervangingsnoodzaak andere energiecentrales Risico s prijsfluctuaties houtmark t Conclusies met betrekking tot sociale- en marktomstandigheden Subsidiebeleid Hoogte van de subsidie Duur van de subsidie Subsidie bio-warmte Zekerheden in het bestaande subsidiestelsel Continuïteit subsidiebeleid overheid Tijdsdruk in het subsidiestelsel Conclusies met betrekking tot het subsidiebeleid Emissie- en vergunningsbeleid Mate van decentralisatie emissie- en vergunningsbeleid Consistentie overheid t.a.v. emissienormen en 117 vergunningsbeleid Hoogte van emissie-eisen Conclusies met betrekking tot emissie- en vergunningsbeleid Overzichtstabel van het investeringsklimaat voor bio-elektriciteit in de drie landen Reflectie op het Nederlands duurzaam energiebeleid Inleiding De maatschappelijke en financiële belangen Heroriëntatie op doelen en middelen Kwaliteit beleidsvorming Nieuw subsidiestelsel Perspectief overheid Conclusies en aanbevelingen Inleiding De export van houtafval en bouw- en sloop-restfractie Emissie- en vergunningsbeleid Subsidiebeleid groene stroom Duurzaam energiebeleid 134 Referenties 137 Bijlage A: Geïnterviewde personen 143 Bijlage B: Aan geïnterviewden verstrekte achtergrondinformatie 145 Bijlage C: Energie-inhoud van geëxporteerd afval 147 Bijlage D: Omrekenen emissienormen naar een passende zuurstofreferentie 149 xi

12 xii

13 1. Inleiding: bio-energiebeleid en de export van biomassa 1.1 Inleiding De Nederlandse overheid wil de productie van duurzame energie in Nederland stimuleren. Bio-energie speelt hier in de visie van het ministerie van Economische Zaken een onmisbare rol in. Het ministerie wil in dit verband graag leren van en rekening houden met het beleid dat andere landen voeren ten aanzien van bio-energie en aanverwante onderwerpen. De afgelopen paar jaar is de export uit Nederland van de potentiële bio-brandstoffen houtafval en bouw- en sloop-restfractie (B&S-resfractie) sterk gestegen. Het ministerie van Economische Zaken wil weten wat de oorzaken zijn van deze export en of de export verband houdt met bio-energiebeleid binnen of buiten Nederland. Dit onderzoek inventariseert eerst de mogelijke oorzaken van de toegenomen export van houtafval en B&S-restfractie. Vervolgens wordt getoetst in hoeverre de export verklaard kan worden vanuit verschillen in het investeringsklimaat voor bio-elektriciteit in enerzijds Nederland en anderzijds Duitsland en Zweden. De verworven inzichten leiden tot aanbevelingen voor effectiever Nederlands bio-energiebeleid. Dit hoofdstuk gaat over de aanleiding en onderzoeksvragen van dit rapport. Eerst worden in paragraaf 1.2 de bestaande Nederlandse doelstellingen met betrekking tot duurzame energieproductie en bio-energie toegelicht en gekwantificeerd. Paragraaf 1.3 behandelt de toegenomen export van houtafval en B&S-restfractie uit Nederland. Het voorgaande leidt in paragraaf 1.4 en 1.5 tot de bestaande informatiebehoefte bij het ministerie van Economische Zaken en de vraagstelling van dit onderzoek. Paragraaf 1.6 dient als leeswijzer van dit rapport. 1.2 Nederlandse beleidsdoelstellingen met betrekking tot duurzame energieproductie Doelstellingen duurzame energieproductie De Nederlandse overheid heeft tot doel gesteld dat in % van het Nederlands energieverbruik van duurzame oorsprong moet zijn (EZ, 1997). Ook heeft Nederland in Europees verband afgesproken om in % duurzaam opgewekte stroom te gebruiken. Deze ambities komen voort uit de volgende drie hoofddoelstellingen: 1. Reductie CO2-emissie: Duurzame opwekkingsmethoden genereren nauwelijks extra CO2- emissies, dit past binnen de Nederlandse Kyoto-doelstelling om CO2-emissies te reduceren. 2. Voorzieningszekerheid: Een meer divers arsenaal aan opwekkingsmethoden en verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is gunstig voor lange termijn-voorzieningszekerheid. 3. Milieuvervuiling verminderen: Duurzame opwekkingmethodes vervuilen het milieu vaak minder dan fossiele energiebronnen. De genoemde doelen voor duurzame energie en stroom zijn geen productiedoelstellingen maar zogeheten verbruiksdoelstellingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat uit Duitsland geïmporteerde stroom van duurzame oorsprong ook aan de genoemde doelstellingen bijdraagt. Toch is het streven van EZ dat veruit het grootste deel in Nederland wordt geproduceerd. Productie in Nederland waarborgt immers de voorzieningszekerheid en stimuleert de werkgelegenheid en technologieontwikkeling. Dat er op dit moment nog geen duidelijke internationale afspraken zijn over garanties van oorsprong voor duurzame stroom draagt bij aan dit streven Kwantificering van de doelstellingen voor duurzame- en bio-energie De huidige hoofddoelstellingen met betrekking tot het gebruik van duurzame energie zijn geformuleerd in procenten van het totale gebruik in de toekomst, bijvoorbeeld 10% duurzaam 1

14 energieverbruik in Het totale Nederlandse energiegebruik in 2020 wordt door het RIVM geschat op 3572 PJ (RIVM, 2001). Natuurlijk is dit op een termijn van twintig jaar wel érg nauwkeurig. Toch kunnen hiermee de ambities van EZ voor duurzame energie in een context worden geplaatst. Uitgaande van 10% DE in 2020, komt de streefwaarde voor 2020 op 357 PJ. Dit is ruim een verzevenvoudiging van de huidige productie van 48 PJ (zie figuur 1.1). Eventuele import of export van duurzame stroom wordt in deze berekening overigens buiten beschouwing gelaten. Economische Zaken heeft niet gespecificeerd in welke mate bio-energie dient bij te dragen aan de gestelde doelen. Toch verwacht het ministerie dat bio-energie de grootste bijdrage zal leveren aan de totale duurzame energieproductie. Zo wordt in het actieprogramma duurzame energie in opmars (EZ, 1997) aan bio-energie een mogelijke bijdrage van 44% toegeschreven aan de Nederlandse duurzame energieopwekking in Sindsdien is de verwachte Nederlandse energievraag voor 2020 sterk toegenomen, van 2880 tot 3572 PJ. Bovendien zijn de verwachtingen voor andere duurzame technologieën, zoals bijvoorbeeld zon-pv, sterk naar beneden bijgesteld. Als bio-energie dus niet voor minstens 50% (in plaats van 44%) bijdraagt aan de 10%-doelstelling voor 2020, komt het halen van deze doelstelling in gevaar. Tenzij er natuurlijk wordt overgegaan op grootschalige import. Dit laatste is volgens het ministerie van Economische Zaken echter ongewenst omdat import ten koste zou gaan van de voorzieningszekerheid, werkgelegenheid en technologieontwikkeling in Nederland. Waarschijnlijk is zelfs een bijdrage van 50% aan de krappe kant, gezien de tot nu toe marginale bijdrage van andere technologieën, zie ook figuur 1.1. Figuur 1.1: De hoeveelheid vermeden primaire energie (in PJ) door in Nederland geproduceerde duurzame energie in de periode (Ecofys, 2003) (CBS, 2004). Ook de ambitie van 10% DE in 2020 is met een schatting gekwantificeerd. Stel dat in 2020 inderdaad 50 % van de duurzame energievoorziening van bio-energie zou komen. Wanneer rekening wordt gehouden met de 10% duurzaam-doelstelling, dan moet bio-energie in 2020 zo n 5% van de totale Nederlandse energievoorziening uitmaken. Bij een geschat energieverbruik van 3572 PJ in 2020, betekent dit een totale Nederlands bio-energieproductie van 179 PJ Biomassa-behoefte en beschikbaarheid Volgens scenariostudies van TNO kan de binnenlandse productie van voor energieopwekking beschikbare biomassa in 2020 tussen de 9 en 121 PJ aan energie opleveren (zie ook het einde van paragraaf 3.5). Als het gematigde scenario (94 PJ) werkelijkheid zou worden, dan zou er bij de huidige ambities in 2020 nog voor zo n 85 PJ aan biomassa nodig zijn. Als de hiervoor benodigde hoeveelheid biomassa speciaal hiervoor zou worden geteeld, is een areaal van zo n hectare 2

15 (± 52 bij 60 km) benodigd 1. Een dergelijk oppervlak is in een klein land als Nederland, waar ook landbouwgrond relatief duur is, niet beschikbaar voor energieteelt. Zo ziet TNO in zijn beschikbaarheidstudie voor biomassa in 2020 hoogstens 10 PJ aan biomassa-aanbod afkomstig van binnenlandse energieteelt. Om de bestaande ambities op het gebied van duurzame energie en bio-energie te verwezenlijken, is er in de toekomst dus vrijwel zeker import van biomassa nodig. Het is moeilijk om te zeggen hoeveel import er precies nodig zal zijn. Dit hangt onder andere af van de binnenlandse beschikbaarheid en de werkelijke behoefte. Natuurlijk zijn de stromen biomassa die nu worden geëxporteerd om vaak elders voor energieopwekking te worden ingezet ook interessant als potentiële brandstof. Het is daarom van belang te achterhalen waarom dergelijke biomassa-stromen juist elders worden ingezet als brandstof en waarom niet in Nederland. De Nederlandse afhankelijkheid van het buitenland wordt in de toekomst immers alleen maar groter. 1.3 Export van houtafval en bouw- en sloop-restfractie De import en export van biomassa wordt slechts geregistreerd wanneer de betreffende biomassa door het ministerie van VROM als afvalstof wordt beschouwd. Voor de import en export van afval is namelijk een vergunning nodig. De in- en uitvoer van niet-afvalstoffen behoeft geen vergunning en wordt op dit moment dus ook niet in Nederland geregistreerd. Vandaar dat er alleen import- en exportgegevens beschikbaar zijn van soorten biomassa die door VROM als afval worden aangemerkt. De afgelopen paar jaar is de export van brandbaar afval uit Nederland sterk toegenomen. In figuur 1.2 wordt dit voor de grootste stromen geïllustreerd. Vooral houtafval en de restfractie van bouw- en sloopafval worden grootschalig uitgevoerd. Uit analyses van het Internationaal Meldpunt Afvalstoffen (IMA, 2003) blijkt dat de totale energie-inhoud van het geëxporteerde houtafval en B&S-restfractie 25 PJ bedraagt. Van dit energiepotentieel wordt 11 PJ in het land van bestemming verbrand. Kton Rioolwaterzuiveringsslib Figuur 1.2: De export van brandbaar afval uit Nederland sinds 1996, uitgedrukt in Kton (AOO, 2003). Deze enorme export van houtafval en B&S-restfractie wordt bij lange na niet gecompenseerd door de importstromen die Nederland binnenkomen. Zo is de energie-inhoud van al het geïmporteerde afval nog geen 0,3 PJ. Meer gedetailleerde informatie over de import en export van biomassa-afval staat in paragraaf 4.5 en in de hoofdstukken 5 en 6. 1 Uitgaande van 270 GJ/hectare = 3667 hect / PJ. Bron: NOVEM (1999) 3

16 1.4 Informatiebehoefte bij het ministerie van Economische Zaken Het ministerie van Economische Zaken voert, in het kader van zijn DE-doelstellingen, beleid om de opwekking van bio-energie in Nederland te stimuleren. Zo valt het opwekken van bio-energie onder de subsidieregeling milieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP, 2003). Exploitanten van Nederlandse kolencentrales hebben zich onlangs verbonden aan een convenant waarin zij zich verplichten om in de toekomst biomassa bij te gaan stoken (EZ, 2002). En binnen het project Actieplan Biomassa wordt gestreefd naar het elimineren van obstakels die potentiële producenten van bio-energie in de weg kunnen staan (EZ, 2004a). Er bestaat daarnaast nog een scala aan subsidies die met onderzoek en de productie van duurzame energie samenhangen Ondanks de stimulering van bio-energie worden er grote hoeveelheden biomassa, namelijk houtafval en restfracties van bouw- en sloopafval, geëxporteerd naar buurlanden om daar te worden benut, vaak voor energiedoeleinden. Waarom de betreffende stromen niet door Nederlandse energieproducenten worden ingezet voor de opwekking van bio-energie, is onduidelijk. Het ministerie van Economische Zaken wil weten in hoeverre de huidige export wordt veroorzaakt door verschillen tussen het overheidsbeleid van Nederland en de landen van bestemming ten aanzien van de benutting van de betreffende afvalstoffen. Misschien dat bepaalde energiesubsidies in onze buurlanden bijvoorbeeld hoger liggen of onder andere voorwaarden worden uitgekeerd dan in Nederland. Wat de werkelijke oorzaken van de export zijn, is tot nu toe echter grotendeels onbekend. Economische Zaken wil daarom om de volgende redenen meer inzicht in de oorzaken die ten grondslag liggen aan de huidige export van houtafval en B&S-restfractie: 1. Groot energiepotentieel: Als de huidige exportstromen van houtafval en B&S-restfractie ingezet zouden worden voor de opwekking van (bio-)energie in Nederland, zou dit 25 PJ aan energie genereren, waarvan ongeveer 19 PJ bio-energie. Wellicht kan dit energiepotentieel in Nederland worden benut. 2. Signaalfunctie: De huidige export van biomassa-afval kan een symptoom zijn van een probleem met betrekking tot de opwekking van bio-energie in Nederland dat breder is dan voor alleen de potentiële brandstoffen houtafval en B&S-restfractie. Als dit het geval is, zijn de lessen uit dit onderzoek breder toepasbaar dan alleen voor houtafval en B&S-restfractie. 3. Leren van buitenland: Misschien is de export het gevolg is van succesvol duurzaam energiebeleid in buurlanden. Als dit het geval is, kan hiervan geleerd worden. 4. Afstemming beleid: Mogelijk werken Nederland en haar buurlanden elkaar tegen met hun bioenergiebeleid. Als dit het geval is, is onderlinge afstemming gewenst. 1.5 Vraagstelling Om in de hierboven beschreven informatiebehoefte te voorzien, is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd: Wat is de aard en de omvang van het geëxporteerde Nederlands biomassa-afval, welke factoren zijn van invloed op deze export en welke aanknopingspunten bieden deze factoren voor toekomstig duurzaam energiebeleid? De volgende deelvragen dragen bij aan de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag: 1. Wat is de rol van bio-energie en biomassa binnen het Nederlandse duurzaam energiebeleid? 2. Wat is de aard, de omvang en de bestemming van het uit Nederland geëxporteerde biomassaafval? 4

17 3. Welke factoren zijn van invloed op de export van Nederlands biomassa-afval? 4. In hoeverre is er een verband tussen de export van Nederlands biomassa-afval en bioenergiebeleid in Nederland en/of in de landen van bestemming? 5. Welke aanknopingspunten bieden de bevindingen in dit onderzoek voor toekomstig duurzaam energiebeleid? 1.6 Structuur rapport Hoofdstuk 2 behandelt de in dit onderzoek gebruikte methoden. Hoofdstuk 3 beschrijft het belang van bio-energie en biomassa binnen het Nederlands duurzaam energiebeleid. De soorten biomassa waar dit onderzoek zich op richt, zijn afvalstoffen, daarom beschrijft hoofdstuk 4 welke consequenties dit heeft voor de handel en de verwerking van deze biomassa. Uit dit hoofdstuk blijkt tevens dat houtafval en bouw- en sloop-restfractie veruit de grootste exportstromen van biomassaafval vertegenwoordigen. Daarom wordt in respectievelijk hoofdstuk 5 en 6 geïnventariseerd welke factoren mogelijk van invloed zijn op deze export. Deze inventarisatie leidt tot de hypothese dat het investeringsklimaat voor bio-elektriciteit in Zweden en Duitsland gunstiger is dan in Nederland. Deze hypothese wordt in hoofdstuk 7 toegelicht aan de hand van een model dat beschrijft op welke aspecten Nederland zou verschillen van Zweden en Duitsland. De hoofdstukken 8 tot en met 11 toetsen vervolgens door middel van een vergelijkend landenonderzoek in hoeverre het Nederlandse investeringsklimaat voor bio-elektriciteit daadwerkelijk verschilt van dat in Zweden en Duitsland. Dit onderzoek levert een aantal inzichten op die niet direct voortvloeien uit de vraagstelling maar die toch nuttig kunnen zijn bij toekomstige beleidsvorming ten aanzien van duurzame energie. Deze observaties, die betrekking hebben op de Nederlandse beleidsvorming ten aanzien van duurzame energie, zijn gebundeld in hoofdstuk 12. Hoofdstuk 13 bevat de conclusies en aanbevelingen die uit dit onderzoek volgen. 5

18 6

19 2. Onderzoeksmethode 2.1 Inleiding Dit onderzoek richt zich op de vraag door welke factoren de export van Nederlands biomassa-afval wordt beïnvloed en in hoeverre er een verband bestaat tussen deze export en bio-energiebeleid in Nederland en/of in de landen van bestemming. Er bestaan nog geen geschikte methoden of technieken om vanuit een dergelijke invalshoek deze exportstromen te verklaren. Daarom is in het kader van dit onderzoek een eigen aanpak ontwikkeld waarbij verschillende technieken worden gecombineerd. Het onderzoek is uitgevoerd in vier fasen: 1. Afbakening 2. Inventarisatie van veronderstelde invloeden op de export 3. Toetsing van veronderstelde invloeden aan de werkelijkheid 4. Reflectie, conclusies en aanbevelingen Aan de hand van deze vier fasen worden in dit hoofdstuk de gebruikte methoden en technieken beschreven en onderbouwd. Paragraaf 2.6 evalueert het model dat in het kader van dit onderzoek is en ontwikkeld en dat gebruikt kan worden om het investeringsklimaat voor bio-elektriciteit te beoordelen Fase 1: Afbakening Eerst wordt aan de hand van literatuurstudie de huidige en toekomstige rol van bio-energie en biomassa binnen het Nederlandse duurzaam energiebeleid verkend. Vervolgens worden de gegevens geanalyseerd die beschikbaar zijn over de huidige import en export van biomassa-afval. Uit deze deels kwantitatieve analyse blijkt dat de export van houtafval en bouw- en sloop-restfractie veruit de grootste aantoonbare exportstromen van biomassa zijn. Dit is een reden in fase 2 verder te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op deze exportstromen. 2.3 Fase 2: Inventarisatie van veronderstelde invloeden op de export In deze fase van het onderzoek wordt een inventarisatie gemaakt van alle factoren die mogelijk van invloed zijn op de export van houtafval en bouw- en sloop-restfractie. Deze inventarisatie is noodzakelijk om de factoren te kunnen identificeren die mogelijk verband houden met bioenergiebeleid in en/of buiten Nederland. Met deze informatie kan vervolgens in fase 3 worden getoetst welke veronderstelde verbanden tussen de export en bio-energiebeleid daadwerkelijk aantoonbaar zijn Interviews als voornaamste bron Bij de inventarisatie van factoren die van invloed zijn op de export, spelen interviews met betrokkenen een belangrijke rol. Hier is om verschillende redenen voor gekozen. Ten eerste is het aantal publicaties over de oorzaken van de betreffende exportstromen beperkt en veroudert informatie over de thema s snel. Ook is het in verband met de verschillende belangen van actoren goed om een compleet beeld op te bouwen. Sommige actoren kunnen er immers belang bij hebben om een bepaald aspect te verzwijgen of juist aan te dikken. Ook is het interessant om te zien of het beeld dat betrokkenen hebben, overeenkomt met de werkelijkheid. Misschien dat bepaalde aannames die aan hun gedrag ten grondslag liggen niet door de feiten worden gestaafd. Dergelijke onjuiste aannames kunnen echter wel degelijk invloed hebben hun gedrag, wat zijn weerslag zal hebben op de handel in biomassa en de productie van bio-energie. Er is om een aantal gekozen voor individuele interviews in plaats van groepssessies. Ten eerste bestond er aan het begin van deze inventariserende fase een beperkt inzicht in dit complexe vraagstuk 7

20 en alle factoren die een rol spelen. Zonder de benodigde voorkennis zou een groepsessie daarom snel kunnen verzanden in spraakverwarring en achteraf onvolledig blijken te zijn. Dit risico is des te groter door de diverse achtergrond van alle betrokkenen, veel geïnterviewden redeneren immers vanuit hun eigen expertise. Het afnemen van individuele interviews geeft de mogelijkheid om tussendoor verworven inzichten mee te nemen in volgende interviews Selectie geïnterviewden Om te kunnen inschatten welke partijen voor dit onderzoek relevant zijn, zijn op basis van enkele oriënterende interviews de belangrijkste sectoren benoemd die een rol spelen bij de productie, handel en uiteindelijke benutting van B&S-restfractie en houtafval. Figuur 2.1 toont deze sectoren. Ook zijn belangrijke invloeden en interacties tussen deze sectoren met verbindende lijnen aangegeven. 1. Overheid DE-beleid 2. Overheid afval & milieubeleid 3. AVI-industrie 4. Energie-industrie 5. Markt 8. Transport 9. Markt in een ander land 6. Overige verwerkende industrieën 7. Producenten & handelaren hout- en B&S-afval Figuur 2.1: Sectoren die een belangrijke rol spelen in de handel en uiteindelijke benutting van houtafval en B&S-restfractie. De verbindende lijnen vertegenoordigen belangrijke invloeden / interacties tussen sectoren. Om een beeld te krijgen van de markt (5) en het soort afzetgebieden (3,4,6 & 9) van B&S-restfractie en houtafval, zijn interviews gehouden met producenten en handelaren (7). De afvalverbrandingsindustrie (3) en energie-industrie (4) zijn, zowel binnen als buiten Nederland, potentiële afnemers van dit afval en producenten van bio-energie. Daarom zijn interviews gehouden met spelers en vertegenwoordigers uit deze sectoren. De overheid dicteert een groot deel van de voorwaarden en regels waaraan deze marktpartijen zich dienen te houden. Daarom zijn ook gesprekken gevoerd met ambtenaren die het duurzaam energiebeleid (1) en het afval- en milieubeleid (2) ten aanzien van dit onderwerp vormgeven. Ook met betrekking tot grensoverschrijdend transport (8) gelden door de overheid opgelegde milieuregels. Er zijn geen interviews gehouden met eindafnemers van B&Srestfractie en houtafval die het voor andere toepassingen dan voor verwijdering of energieproductie inzetten. In plaats daarvan is er tijdens de interviews met handelaren en producenten van dit afval ingegaan op het soort toepassingen van hun product en de factoren die bepalen welke toepassing hun product uiteindelijk krijgt. Bijlage A bevat een lijst met de in deze fase van het onderzoek geïnterviewde personen. Natuurlijk bestaat er in de landen van bestemming ook een markt (9) voor B&S-restfractie en houtafval. Net als in Nederland wordt deze markt vormgegeven door marktpartijen en de overheid. Omdat dit onderzoek beperkt van opzet is, zijn er in deze fase van het onderzoek geen interviews gehouden met deze buitenlandse partijen. In deze inventariserende fase van het onderzoek is de veronderstelde situatie in de landen waar het afval naartoe wordt geëxporteerd dus voornamelijk gebaseerd op de perceptie van de geïnterviewde Nederlandse actoren en beschikbare literatuur. 8

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE De kosteneffectiviteit van de MEP-regeling scriptie Bedrijfseconomie 19 december 2003 vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Ex-post evaluatie Energie Investeringsaftrek (EIA)

Ex-post evaluatie Energie Investeringsaftrek (EIA) Amsterdam, juli 2007 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Ex-post evaluatie Energie Investeringsaftrek (EIA) Rob Aalbers Barbara Baarsma Peter Berkhout Simon Bremer Matthijs Gerritsen Michiel

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Groene kolen. Hiteq. www.hiteq.org CO 2. -afvang en -opslag: een schone zaak? Erik Teerhuis. Domein Technologie

Groene kolen. Hiteq. www.hiteq.org CO 2. -afvang en -opslag: een schone zaak? Erik Teerhuis. Domein Technologie centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Een dialoog over de duurzaamheid van energie uit biomassa

Een dialoog over de duurzaamheid van energie uit biomassa Een dialoog over de duurzaamheid van energie uit biomassa Visies, ketens en perspectieven Matthijs Hisschemöller Sylvia Breukers Eefje Cuppen Emmy Bergsma W-09/01 Januari 2009 IVM Instituut voor Milieuvraagstukken

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Themarapport Monitoring 2009. Voetafdruk Biobrandstoffen

Themarapport Monitoring 2009. Voetafdruk Biobrandstoffen Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond Themarapport Monitoring 2009 Voetafdruk Biobrandstoffen

Nadere informatie

ENERGIETECHNOLOGIE VOOR DE TOEKOMST

ENERGIETECHNOLOGIE VOOR DE TOEKOMST ENERGIETECHNOLOGIE VOOR DE TOEKOMST LEREN EN STIMULEREN ALGEMENE ENERGIERAAD, MAART 2007 ENERGIETECHNOLOGIE VOOR DE TOEKOMST LEREN EN STIMULEREN ALGEMENE ENERGIERAAD, MAART 2007 ENERGIETECHNOLOGIE VOOR

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch

Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Juli 2011 Dennis Hunink Rogier Blokhuis Advisering op het gebied van informatietechnologie in de stadsregio Den Bosch Clusters,

Nadere informatie

Stimulering van duurzame

Stimulering van duurzame Algemene Rekenkamer Stimulering van duurzame energieproductie Algemene Rekenkamer (SDE+) Haalbaarheid en betaalbaarheid van de beleidsdoelen 2015 Stimulering duurzame energieproductie (SDE+) Haalbaarheid

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Overheidsingrepen in de energiemarkt

Overheidsingrepen in de energiemarkt Overheidsingrepen in de energiemarkt Onderzoek naar het Nederlandse speelveld voor fossiele brandstoffen, hernieuwbare bronnen kernenergie en energiebesparing Ecofys Netherlands BV Kanaalweg 16-G P.O.

Nadere informatie

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag

Imagine the result. Klimaatmonitor 2012. Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag Imagine the result Klimaatmonitor 2012 Monitoring klimaatakkoord Rijk Waterschappen 2010-2020 Unie van Waterschappen, Den Haag KLIMAATMONITOR 2012 UNIE VAN WATERSCHAPPEN DEN HAAG 1 november 2012 076767015:0.1

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 1 Nationale Energieverkenning Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) Petten 2014 Eindverantwoordelijkheid Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) Projectcoördinatie

Nadere informatie

Toepassen van tijdelijke hernieuwbare energie

Toepassen van tijdelijke hernieuwbare energie Toepassen van tijdelijke hernieuwbare energie Een beleidsanalyse omtrent tijdelijke hernieuwbare energie in Almere en Breda Nick Jansen Bachelorthesis Planologie, Geografie en Milieu (GPM) Faculteit der

Nadere informatie

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten Een verkenning van de indirecte effecten van goederenvervoerprojecten Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie