JAARVERSLAG OCMW Bredene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2011. OCMW Bredene"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011 OCMW Bredene

2 Inleiding 3 Aan alles komt een einde en betekent het einde het begin van een nieuwe start. Heden sluit ik mijn politieke loopbaan af als uitvoerend mandataris met deze opmaak en goedkeuring van het jaarverslag Laat mij toe mijn oprechte felicitaties uit te drukken voor dit complete jaarverslag. Het leest als een trein, boeit als een roman en opent perspectieven voor een toekomstig beleid waar iedereen fier over kan zijn. Het OCMW Bredene telt vandaag 15 verschillende diensten, bezit met het WZC Wackerbout 128 erkende bedden en beheert 48 intelligente seniorenserviceflats. In 2011 hebben wij de verdere uitbouw van het Sociaal Huis gekend, maar hebben wij ook geïnvesteerd in de diepgang van onze organisatie. Het personeel werd aangevuld en gespecialiseerd, een eigen huisstijl werd ontworpen en geaccentueerd door ons logo en een baseline Sterk in welzijn bezoekers mochten we ontvangen in het Sociaal Huis en alle welzijnsdiensten van OCMW en gemeente werden beter en meer op elkaar afgestemd. In het kader van de sociale tewerkstelling stelden wij 31 mensen te werk in samenspraak met de Kringwinkel en onze eigen diensten. Het OCMW is veel meer geworden dan de loutere uitbetalingen aan mensen die een leefloon genieten. Maar ook hier moet men vaststellen dat de perceptie soms veraf staat van de realiteit. Hoeveel keer vroeg ik aan inwoners of zij een idee hadden hoeveel leefloners Bredene telde. De meest bizarre getallen werden naar voor geschoven 300, 1.000, 700 en altijd met de gedachte de profiteurs. Elke keer was men stomverbaasd wanneer ik hen confronteerde met de reële cijfers. In januari hadden wij 54 gezinnen, samenwonenden of alleenstaanden die een leefloon kregen. In december waren dat er nog 43. Meestal is de stilte dan heel diep. Wat wel juist is en ons zorgen moet baren is de vaststelling dat veel mensen met schulden in moeilijkheden geraken. In 2011 begeleidden onze maatschappelijk werkers 287 gezinnen. Een moeilijke job waar veel diplomatie en geduld bij te pas komt. Sterk in welzijn is niet zomaar een slogan. Het is een actief ingrijpen in bijvoorbeeld de woonmarkt. Voor veel huisgezinnen is de huur een zware financiële aderlating. Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) is een actief antwoord op deze problematiek en moet verder uitgebouwd worden. Ik wil iedereen bedanken die de Raad en mijzelf de gelegenheid boden om in de afgelopen jaren deze zaken te realiseren. Allen die hieraan geholpen hebben, mogen fier zijn op hun inzet. Aan diegenen die twijfelden, geven wij de gelegenheid om van mening te veranderen. Administratief personeel, arbeiders, verzorgenden en vrijwilligers, kaderpersoneel en animatieomkadering verdienen mijn waardering. Mijn dank gaat uit naar de beleidsverantwoordelijken, zowel van mijn eigen politieke partij als van de oppositie, die wel geloofden in het OCMW- project. Het resultaat mag gezien worden. En tot slot, mijn afscheid kan, mag en zal geen stilstand betekenen naar de toekomst toe. Het nieuw WZC Wackerbout moet en zal er komen. Aan iedereen bedankt en het ga jullie goed! Jacky Maes OCMW-voorzitter PS: Een speciaal dankwoord aan Jan Eerebout, OCMW secretaris, voor de goede samenwerking.

3 Inhoud 4 5 INLEIDING 3 INHOUD 4 ALGEMEEN 6 Wat zijn we? 7 Wie zijn we? 7 Samenstelling van de bestuursorganen 7 Adressenlijst van de raadsleden Adressenlijst secretaris en ontvanger 8 Aantal vergaderingen van de bestuursorganen in Andere interne overlegstructuren 9 Hoe zijn we georganiseerd? 9 Bevoegdheden 9 Budgethouderschap 10 Overzicht van de diensten 10 Overzicht van de medewerkers in Organigram 14 Overzicht van de openingsuren 15 BELEIDSMATIGE WEERGAVE Algemeen 17 Communicatie en onthaal 17 Personeel 19 Personeelsformatie 19 Sociale dienstverlening 22 Informatie, opvang en begeleiding 22 Sociale tewerkstelling 22 Financiële steun 24 Hulp in natura 32 Schuldbemiddeling 33 Opvang van kandidaat politiek vluchtelingen 36 Maaltijdbedeling aan huis 45 Energie 47 Huisvesting 51 Sociaal verhuurkantoor (SVK koepel Bredene) 52 Samenwerkingsverbanden 53 Vrijwilligerswerking 65 Logistieke ondersteuning 66 Keuken 66 Technische dienst 67 Schoonmaak 67 Veiligheid en welzijn 68 Algemeen 68 Milieuwetgeving 68 Brandpreventie 69 Arbeidsongevallen 70 FINANCIELE WEERGAVE Gerealiseerde investeringen 72 Projecten 72 Financiering 72 Evolutie van de schuld 72 Algemeen overzicht 72 Leningbestand 31/12/ Aflossingstranches en intresten: evolutie 74 Vergelijking werkingskosten 74 Evolutie belangrijkste steuncategorieën 74 Evolutie personeelkosten 75 Vergelijking van de werkingsopbrengst 75 Vergelijking resultaten dienstjaar per activiteitencentrum 75 Gemeentelijke bijdrage 76 Bijkomende gegevens cfr. audit 76 Ouderenzorg 54 WZC Wackerbout 54 Serviceflatcomplex Duinenzichterf 61 Kwaliteitszorg 62

4 ALGEMEEN Het algemeen en beschrijvend gedeelte van dit jaarverslag geven een overzicht van de algemene beleidslijnen van het OCMW Bredene in het jaar 2011 en verder een overzicht van de werking van alle diensten en instellingen alsook van de activiteiten die in het afgelopen jaar werden ontplooid. 7 Wat zijn we? Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Bredene Duinenstraat Bredene Tel. (059) Fax (059) Website Wie zijn we? Samenstelling van de bestuursorganen Raad voor maatschappelijk welzijn De raad voor maatschappelijk welzijn was in 2011 als volgt samengesteld: Voorzitter: Jacky Maes (Sp.a) Leden: Jens Vanhooren (Sp.a), Sandra Degrande (CD&V), Evelyn Vermont (Sp.a), Karine Croos (Sp.a), Patrick Bolle (Sp.a), Marc Coppens (VB), Michel Despagne (Sp.a), Fred Delrue (Sp.a), Daniël Poppe (CD&V), Magda Claeys (Sp.a) Secretaris: Jan Eerebout Vast Bureau In 2011 maakten volgende raadsleden deel uit van het vast bureau: Voorzitter: Jacky Maes (Sp.a) Leden: Patrick Bolle (Sp.a), Magda Claeys (Sp.a), Fred Delrue (Sp.a) Secretaris: Jan Eerebout Bijzonder Comité voor de sociale dienst Volgende raadsleden maakten in 2011 deel uit van het comité: ALGEMEEN Voorzitter: Jacky Maes (Sp.a) Leden: Patrick Bolle (Sp.a), Jens Vanhooren (Sp.a), Evelyn Vermont (Sp.a), Sandra Degrande (CD&V) Secretaris: Jan Eerebout HOOFDSTUK JAARVERSLAG 2011

5 Andere interne overlegstructuren 8 Managementteam 7 9 Diensthoofdenvergadering 13 Overleg sociale diensten Sociaal Huis 3 Hoe zijn we georganiseerd? Bevoegdheden In de loop van 2011 werden er geen wijzigingen doorgevoerd in de bevoegdheden van de bestuursorganen in het OCMW. De bevoegdheidsverdeling zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bij beslissing van 30 juli 2009 bleef ongewijzigd. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is bevoegd voor de grote beleidslijnen in het OCMW en voor alles wat decretaal is toegewezen aan de Raad. Vanuit het OCMW-decreet en het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kreeg het Vast Bureau volgende bevoegdheden: van rechts naar links: zittend: Jens Vanhooren, Sandra Degrande, Evelyn Vermont, Jacky Maes, Karine Croos, Patrick Bolle staand: Jan Eerebout, Marc Coppens, Michel Despagne, Fred Delrue, Daniël Poppe niet op de foto: Magda Claeys Adressenlijst van de raadsleden 2011 Jacky Maes Duinenstraat Bredene Patrick Bolle Nukkerstraat Bredene Karine Croos Kapelstraat 123/ Bredene Jens Vanhooren Paaphoek Bredene Evelyne Vermont Dr. M. Vande Wegheplein 8450 Bredene Michel Despagne Benediktijnenstraat Bredene Fred Delrue Sluisvlietlaan Bredene Magda Claeys Nukkerstraat 40 bus Bredene Marc Coppens Hasseltstraat Bredene Daniël Poppe Brouwerijstraat Bredene Sandra Degrande Ter Cuereplein Bredene Adressenlijst secretaris en ontvanger Secretaris: Jan Eerebout Duinenstraat Bredene Ontvanger: Wilfried Nyssen Duinenstraat Bredene Aantal vergaderingen van de bestuursorganen in 2011 Raad voor Maatschappelijk Welzijn 10 Vast Bureau 10 Bijzonder Comité voor de sociale dienst 26 het aanstellen in spoedeisende gevallen van een waarnemend secretaris of financieel beheerder. het opstellen van een verslag voor de evaluatie van de secretaris en financieel beheerder het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur, behoudens de bevoegdheden die aan de budgethouders werden toevertrouwd. personeelszaken: behoudens de bevoegdheden die aan de OCMW-secretaris werden toevertrouwd, de bevoegdheid tot het aanstellen en ontslaan van het personeel, alsook de bevoegdheid inzake tucht ten aanzien van het personeel de bevoegdheden opgenomen in de rechtspositieregeling het aanvaarden van stagedoende leerlingen en studenten, enz. in de verschillende diensten en instellingen van het OCMW de aanstelling van jobstudenten de organisatie van een regelmatig overleg met de erkende vakorganisaties volgens de van kracht zijnde wettelijke bepalingen patrimonium de verkoop van afval, van afbraakmateriaal en van niet meer gebruikte of achtergelaten voorwerpen algemene bevoegdheid in noodsituaties Het vast bureau heeft de opdracht om ongeval van ramp, noodsituaties of onvoorziene gebeurtenissen onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen te treffen met het oog op de bescherming van alle personen en goederen die aan de zorgen van het OCMW zijn toevertrouwd (bejaarden, zieken, kinderen, gerechtigden op steun). Deze beslissingen moeten aan de raad voor maatschappelijk welzijn ter bekrachtiging worden voorgelegd, en dit op de eerstvolgende vergadering. overheidsopdrachten: toezicht uitoefenen op de uitvoering van werken, leveringen en diensten welke werden gegund door de raad voor maatschappelijk welzijn instaan voor de oplevering van werken, leveringen en diensten welke werden gegund door de raad voor maatschappelijk welzijn bij opdrachten gegund door de raad voor maatschappelijk welzijn, de beslissingen treffen om tijdens de uitvoering geachte wijzigingen aan te brengen in zover hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 10% voortvloeien (de basis van deze 10% is het bedrag van de weerhouden inschrijving en deze bijkomende uitgaven van 10% hebben betrekking op de gezamenlijke, gecumuleerde wijzigingen)

6 bij opdrachten gegund door de raad voor maatschappelijk welzijn, de beslissingen treffen om tijdens de uitvoering noodzakelijk geachte wijzigingen aan te brengen in zover deze wijzigingen 10 voortvloeien uit dringende spoed ( de spoed moet een dringende spoed zijn, voortvloeiend uit niet Gemeentelijke sociale dienst 11 te voorziene omstandigheden, in dit geval moet met het plafond van 10% geen rekening gehouden worden) de goedkeuring van de vorderingsstaten en de eindafrekening van de werken, leveringen en diensten welke werden gegund door de raad voor maatschappelijk welzijn, behalve het vast bureau aan de opdracht wijzigingen heeft aangebracht die een bijkomende uitgave van meer dan 10% met zich brengen, in dit geval wordt de eindafrekening goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. Ook voor het Bijzonder Comité voor de sociale dienst kunnen volgende bevoegdheden gedefinieerd worden: het toekennen van de individuele sociale dienstverlening aan personen en gezinnen zoals die omschreven is in de artikelen 57 tot 60 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. de concrete toepassing van de artikelen 97 tot 104 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Instaan voor het overleg tussen het OCMW en de instellingen en diensten voor maatschappelijk werk die op het grondgebied aanwezig zijn evenals voor het overleg met de overige erkende dienstverlenende instellingen en organisaties (onder andere: ziekenhuizen, RVT, bejaardentehuizen, diensten voor verzorging en dienstverlening aan huis, onthaaltehuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, diensten voor migranten, voor gehandicapten, crisis- en opvangscentra, jeugdtehuizen, enz.). de raad voor maatschappelijk welzijn adviseren nopens de algemene criteria die als basis dienen voor de hulpverlening en de terugvordering, de werking van de sociale dienst en het sociaal beleid van het OCMW. Budgethouderschap Het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur bleef ongewijzigd toegekend aan de OCMW-secretaris. Gemeentelijke welzijnsdiensten Onthaalgezinnen en babysitdienst Gemeentelijk woonbureau PWA Juridisch advies Sociale dienst OCMW Informatie, opvang en begeleiding Sociale tewerkstelling Financiële steun Schuldbemiddeling Opvang van kandidaat politieke vluchtelingen Lokaal Opvanginitiatief (LOI) Maaltijdbedeling aan huis Energie (o.a. LAC) Bejaardenwoningen Sociaal Verhuurkantoor koepel Bredene (SVK) Steeds meer burgers vinden hun weg naar het Sociaal Huis en mogen ervaren wat wij voor hen kunnen en willen betekenen. De nadruk ligt vooral op laagdrempeligheid en het aanbieden van een dienst- en hulpverlening op maat van de bezoeker. Vergaderzalen In het Sociaal Huis zijn tevens een drietal vergaderzalen ter beschikking, nl. de raadzaal, een polyvalente zaal en een klein vergaderlokaal. Deze ruimtes worden hoofdzakelijk intern gebruikt, maar kunnen eveneens door externen gereserveerd worden voor vergaderingen of opleidingen. Hiertoe werd een gebruiksreglement opgesteld. Aanvragen van externe actoren worden gericht aan de OCMW-voorzitter en door het vast bureau behandeld. Ook via de website van het OCMW Bredene kan men deze dienstverlening raadplegen. De aanvraag zelf dient te gebeuren met een daartoe opgemaakt formulier ter beschikking gesteld door het bestuur. De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de behoeften van het dagelijkse leven, de zaken van een gering belang en de zaken die naar de snelheid van optreden een dringend karakter vertonen. In het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk welzijn is er tevens een delegatie van bevoegdheid betreffende aangelegenheden van dagelijks bestuur naar de OCMW secretaris (o.a. in kader van overheidsopdrachten en personeel) Overzicht van de diensten Sociaal huis In het Sociaal Huis zijn de gemeentelijke welzijnsdiensten en de sociale dienst van het OCMW gehuisvest. Voor een overzicht van de sociale dienst en zijn activiteiten verwijzen we naar het volgende deel in dit jaarverslag. Doorheen de bespreking van het werkingsjaar 2011 krijgt u als lezer een totaalbeeld van de aangeboden diensten. Voor details over de werking van de gemeentelijke welzijnsdiensten verwijzen we graag naar het jaarverslag van de gemeente Bredene. Toch kunnen we hier reeds een korte opsomming weergeven van alle diensten die men kon vinden in het Sociaal Huis Bredene in 2011: WZC Wackerbout Het woonzorgcentrum is gelegen in de Duinenstraat 106 te Bredene. De instelling bestaat uit 128 erkende bedden, waarvan 61 rusthuisbedden en 67 bedden met een bijkomende erkenning als rust-en verzorgingsbed. Er is tevens 1 kamer kortverblijf ter beschikking. Het woonzorgcentrum wordt geleid door een algemeen verantwoordelijke. Hij wordt ondersteund door een hoofd verpleegkundige dienst en drie hoofdverpleegkundigen. Voor informatie en inlichtingen kan men uiteraard steeds terecht bij volgende contactpersoon: Paul Wille (algemeen verantwoordelijke) Tel: Serviceflatcomplex Duinenzichterf Op 1 december 2011 opende het Serviceflatcomplex Duinenzichterf zijn deuren en konden de eerste bewoners hun intrek nemen in hun nieuwe flat. Het complex is gelegen in een zijstraat van de Breeweg te Bredene en werd gedoopt naar de naam van de straat waarin het is gelegen, nl. Duinenzichterf 10.

7 Het complex bestaat uit 48 flats waarvan 12 twee slaapkamerflats. De opening van het serviceflatcomplex vormde één van de grootste doelstellingen voor 2011 voor het OCMW Bredene. Het concept kende een 12 groot succes. Alle flats waren verhuurd bij ingebruikname van het gebouw. In 2011 diende er reeds een 13 wachtlijst te worden opgestart. Er werd een reglement opgesteld waarin de regels en voorwaarden voor toekenning en huur werden gestipuleerd. Voor informatie en inlichtingen betreffende de serviceflats kan men terecht bij de volgende contactpersoon: Paul Wille (algemeen verantwoordelijke) Tel: Overzicht van de medewerkers in 2011 Chantal Haulain (hoofd verpleegkundige dienst) Eddy Bossier (chef-kok) SOCIALE DIENST Dominique Maes (hoofd maatschappelijk werker) Kathy Bacquaert (sociaal verhuurkantoor) OCMW-SECRETARIS Jan Eerebout OCMW-ONTVANGER Wilfried Nyssen Nathalie De Soete (administratief medewerker) BELEIDSONDERSTEUNING Emily Lhoëst (stafmedewerker sinds 17/09/2011) Cristel Cattoor (administratief medewerker) Liesbeth Cools (administratief assistent sinds 01/07/2011) REKENDIENST Robert Vercruysse (boekhouder - veiligheidsconsulent) Katrien Dorchain (administratief medewerker) WOONZORGCENTRUM WACKERBOUT Paul Wille (algemeen verantwoordelijke) Stephanie Deschacht (leefloon +25 jarigen + onthaaltehuizen) Wendy Samson (schuldbemiddeling) Isabelle Decalf (schuldbemiddeling) Veerle De Pontieu (schuldbemiddeling) Joyce Hubrouck (schuldbemiddeling) Kim Castelein (schuldbemiddeling) Jelsine Vandendriessche (schuldbemiddeling + maaltijden aan huis) Veronike Vervaecke (tewerkstellingsprojecten + leefloon jongeren) Arne Lingier (Lokaal Opvanginitiatief LOI + dringende medische hulp illegalen) Christine Goethals (maaltijden aan huis)

8 PERSONEELSDIENST Vanessa Joye (administratief medewerker) Overzicht van de openingsuren Sociaal Huis Magali Vanhaeren (administratief medewerker vanaf 01/08/2011) TECHNISCHE DIENST Marc Decerf (ploegbaas(wd)) Ivo De Neef (OCMW technisch assistent) Donald Torney (OCMW technisch assistant) Albert Vermeire (OCMW technisch assistent) SCHOONMAAK Myriam Batsleer (coördinator schoonmaak sinds 01/08/2011) De kantoren van de sociale dienst van het OCMW Bredene zijn gevestigd in het Sociaal Huis. De kantoren zijn toegankelijk voor het publiek elke werkdag van 8.00 uur tot en met uur. In de namiddag zijn de kantoren geopend op afspraak van uur tot en met uur. Op woensdag kan men de diensten de ganse dag vrij consulteren en is er elke namiddag op de andere weekdagen wel in noodgevallen iemand vrij beschikbaar. Tijdens de maanden juli en augustus zijn de diensten tevens toegankelijk op zaterdag van 7.00 uur tot en met uur. WZC Wackerbout De deuren van het woonzorgcentrum worden tijdens de periode april-september gesloten tussen uur en 8.00 uur. In de periode oktober - maart is dit tussen uur en 8.00 uur. Organigram RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LID MANAGEMENTTEAM VAST BUREAU OCMW VOORZITTER BIJZONDER COMITE VOOR DE SOCIALE OCMW SECRETARIS BELEIDSONDERST SOCIALE DIENST PERSONEELSDIENST ONDERHOUD TECHNISCHE DIENST INSTELLINGEN FINCANCIËLE OCMW ONTVANGER OCMW adm. medewerker OCMW stafmedewerker 1 VTE statutair hoofdmaatsch. werker 1 VTE statutair OCMW deskundige personeelszaken OCMW coördinator schoonmaak 1 VTE contractueel OCMW ploegbaas 1 VTE statutair directeur 1 VTE statutair boekhouder/veiligheidsconsulent voor specifieke taken OCMW adm. medewerker 1 VTE statutair C1-C2-C3 OCMW OCMW maatschappelijk medewerker 6 VTE statutair 1 VTE contractueel B1-B2-B3 projecten 7 VTE art OW OCMW adm. medewerker OCMW technisch beambte 6 VTE statutair 1,5 VTE contractueel projecten 2 VTE 6097 OW ongeschoolde arbeider OCMW technisch beambte 2 VTE statutair 1 VTE sociale maribel hoofd.verpleegk.dienst 1 VTE statutair OCMW adm. medewerkeker ANIMATIE VERPLEGING/VERZORG ERGOTHERAPIE KINESITHERAPIE KEUKEN desk.animatie/activatie 1 VTE statutair B1-B2-B3 hoofdverpleegkundige 3 VTE statutair ergotherapeut 1 VTE statutair kinesitherapeut 2 VTE statutair chef-kok 1 VTE statutair animator 1,25 VTE statutair VERPLEGING Verpleegkundige 14 VTE statutair BV1-BV2-BV3 of C3-C4 VERZORGING Bejaardenhelper 21 VTE statutair 2 VTE contractueel 3 VTE sociale maribel 3 VTE contractueel projecten 4 VTE art.60 7 OW Kok 2,5 VTE statutair D1-D2-D3 Keukenhulp 1 VTE statutair OCMW technisch beambte Seizoenspersoneel 3 VTE jobstudent (01/07-31/08) Seizoenspersoneel 2 VTE jobstudent (01/07-31/08)

9 BELEIDSMATIGE WEERGAVE 2011 Algemeen 17 Vanuit het lokaal sociaal beleidsplan en het meerjarenplan werd in 2011 verder ingezet op het engagement om beleid te voeren op grensoverschrijdende en schaalvergrotende wijze. Het welzijnsbeleid was daarbij gericht op alle bevolkingsgroepen en niet langer zaak van enkel financiële steunverlening. Een verdere beschrijving van de activiteiten in 2011 alsook de ondersteunende cijfergegevens zullen hiervan getuige zijn. Zo kan het OCMW Bredene ook tevreden terugblikken op een jaar waarin een beleidsnota effectief kon omgezet worden in concrete realisaties. Waar de strategie van het OCMW Bredene ook in 2011 blijvend werd gestuurd vanuit de wettelijke opdracht vervat in artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976, poogden we toch resultaten te boeken op alle aspecten en domeinen van het sociaal welzijnsbeleid. We slaagden hierin door de elementaire basisnoden voor sociaal en maatschappelijk welzijn niet uit het oog te verliezen, maar tevens ook in te spelen op nieuwe noden en behoeften. De initiatieven rond energie, socio-culturele participatie, sociale tewerkstelling en de realisatie van een serviceflatcomplex zijn hier sprekende voorbeelden van. Ook de blijvende aandacht voor investeringen in personeel en infrastructuur zorgden ervoor dat het OCMW zijn engagementen kon nakomen. Dit alles werd ook uitgevoerd in de geest van de verdere uitbouw van het Sociaal Huis. Het volstaat niet dat dit begrip enkel staat voor een gebouw. Het dient een sturende kracht te worden binnen de realisatie van het lokaal sociaal beleid. In 2011 werd er dus verder inhoud gegeven aan het begrip en werd er gewerkt in nauwe onderlinge en wederzijdse samenwerking met de gemeentelijke welzijnsdiensten. Hiertoe werd er zelfs een formeel en structureel overlegmoment in het leven geroepen waarbij op periodieke basis alle vertegenwoordigers van de sociale dienstverlening van OCMW en gemeente samenzitten om een coherent sociaal beleid te waarborgen in de geest van het concept Sociaal Huis. In 2011 werd opnieuw heel duidelijk ingezet op het sterk zijn in welzijn! Communicatie en onthaal 2011 was het jaar waarin communicatie een belangrijke doelstelling vormde. Hiertoe werd er in eerste instantie gefocust op de externe communicatie en werd er beslist om te investeren in een nieuwe huisstijl. Nu het sociaal huis qua infrastructuur op punt stond, kon verder gewerkt worden rond het imago van het OCMW Bredene en het begrip Sociaal Huis. De identiteit van een organisatie wordt immers gevormd op basis van een reeks mentale voorstellingen die met de organisatie worden geassocieerd. Naar aanleiding van die voorstellingen krijgen waarden en overtuigingen vaste vorm en wordt het imago gecreëerd. Een krachtige en gestandaardiseerde huisstijl sijpelde stap voor stap binnen in De huisstijl vertaalt visueel hoofdzakelijk begrippen als laagdrempeligheid (open deur), bereikbaarheid, hulpverlening, dienstverlening, welzijn in al zijn aspecten. BESCHRIJVEND HOOFDSTUK Ook de baseline sterk in welzijn sluit nauw aan bij de manier waarop het OCMW zich in 2011 profileerde en dit in de toekomst wenst te doen. Ook dit jaarverslag is een mooie vertaling van hoe het OCMW Bredene verder in een nieuw kleedje door het leven gaat. In dit jaaroverzicht 2011 wensen we graag bijzondere aandacht te besteden aan de lancering van de nieuwe OCMW website. In september 2011 kon de burger op die manier ook reeds proeven van de nieuwe huisstijl. In deze tijden van digitalisering, stellen we vast dat het gebruik van internet en sociale media steeds belangrijker wordt. Een aantrekkelijke en geactualiseerde website kan een belangrijke rol spelen bij het verstrekken van informatie voor de ruime bevolking. JAARVERSLAG 2011

10 Voortaan zal het OCMW Bredene voluit dit medium hanteren om de burger te informeren en dichter bij het reilen en zeilen van het OCMW te brengen. Ieder onderdeel van het OCMW, samen met de voornaam- 18 ste vormen van dienstverlening, worden in deze website uitgebreid toegelicht. Het wordt ingezet ten Personeelsformatie 19 dienste van de burger en met inspraak en input vanuit alle diensten van het OCMW Bredene. Personeel Sinds de lancering van de nieuwe website zien we een duidelijke toename in het aantal bezoekers van de website rekening houdend met de lanceringsdatum september MAAND 2011 Juni 76 Juli 73 Augustus 97 September 104 Oktober 116 November 116 December 123 AANTAL WEBSITEBEZOEKERS De top-5 van meest bezochte pagina s op onze website ziet er als volgt uit voor 2011: 1. Startpagina met de nieuwsberichten 2. Nuttige adressen 3. Vacatures 4. Woonzorgcentrum Wackerbout 5. Contactpersonen Ook het aantal bezoekers aan het Sociaal Huis vertoont een stijgende evolutie waaruit we kunnen opmaken dat de burgers steeds makkelijker hun weg vinden naar onze diensten en het concept Sociaal Huis steeds vertrouwder wordt. In 2011 mochten we bezoekers ontvangen in het Sociaal Huis AANTAL BEZOEKERS Onthaal 656 OCMW (incl. personeelsdienst en secretaris) PWA 626 Gemeentelijke welzijnsdiensten (incl. personeelsdienst) 5384 Met betrekking tot het gebruik van de vergaderzalen door personen, instellingen of verenigingen mochten we in 2011 een overeenkomst sluiten met volgende partijen: Jeugddienst Bredene Wolters Melissa PWA Bredene Gezinsbond Bredene VTI Oostende Centrum voor basiseducatie Brugge- Oostende Westhoek Thuisverpleging Bredene Vlaamse vereniging voor Bechterewpatiënten vzw Dienstenbedrijf BOD Mannen 26 TOTAALOVERZICHT werknemers 117,18 VTE Administratief:19 Paramedisch:72 Technisch: 47 Vrouwen werknemers 127,85 VTE ONDERVERDELING VOLTIJDS/DEELTIJDS Mannen 24 Vrouwen 124 Mannen 24 ONDERVERDELING VOLGENS BEROEPSCATEGORIE Administratief: 23 Paramedisch: 80 Technisch: werknemers 121,70 VTE Administratief: 22 Paramedisch: 75 Technisch: 48 Vrouwen was op personeelsvlak vooral een jaar waarin een aantal wervingsprocedures werden afgewerkt. Dit bijvoorbeeld voor de functie OCMW Technisch beambte onderhoud en OCMW administratief medewerker. In de administratie werden verder een stafmedewerker, een administratief assistent alsook een coördinator schoonmaak aangeworven. Ook een deskundige personeelszaken stond in het rijtje, maar kon in 2011 nog niet concreet worden ingevuld. De selectieprocedure werd in het najaar 2011 bijgevolg voor een tweede maal opnieuw gelanceerd. TEWERKSTELLINGSPROJECTEN VTE Sociale Maribel 9,5 10,5 11,25 Startbaan 1,6 1,6 1,6 Gesco 4,13 4,05 3,95 Activa 5,1 1,69 1,96 Herstructureringskaart Verder werd de nieuwe rechtspositieregeling per 1 juli 2011 gefinaliseerd en door de raad voor maatschappelijk welzijn in voege gesteld. Hieraan gekoppeld werd ook het arbeidsreglement onder handen genomen en aangepast. Zo werd er een arbeidsreglement voor het moederbedrijf, WZC Wackerbout en de jobstudenten vastgesteld. ZIEKTEVERZUIM Administratie 3,49 % 1,87 % 1,68 % Paramedici 10,22 % 10,47 % 5,60 % Technici 14,79 % 8,46 % 11,94 % Met maximale inspraak van het personeel onder de vorm van participatie in werkgroepen werd ook het project MATACO opgestart en gefinaliseerd. De projectnaam staat voor Maak Talent Competent en kadert binnen de integratie van een nieuwe competentiebenadering in de selectie-en aanwervingsprocedures. Alle functiebeschrijvingen werden herschreven. Hierbij kregen de medewerkers zelf de kans om vorm te geven aan hun functieomschrijving en hielpen zij vanuit hun werkervaring mee bepalen wat

11 nodig en belangrijk is in de uitoefening van hun specifieke functie. Waar er voordien hoofdzakelijk werd gefocust op taak ligt de klemtoon nu op competenties. 20 Administratief personeel 19 16,95 21 In consensus werden drie kerncompetenties gedefinieerd. Dit zijn de competenties waaraan elke medewerker dient te beantwoorden om te kunnen functioneren binnen de organisatie. Het is als het ware een verderzetting van de huisstijl en het imago ingegeven door normen en waarden die worden nagestreefd binnen het OCMW Bredene en waarvan we denken dat deze competenties maximaal zullen bijdragen tot de realisatie van onze opdrachten. De drie kerncompetenties werden vastgesteld op samenwerken, flexibiliteit en oprechtheid. Per functie werden dan verder op maat functie specifieke competenties gedefinieerd. Aansluitend werd het functionerings-en evaluatiesysteem opnieuw uitgetekend binnen het kader vooropgesteld door de bepalingen opgenomen in het rechtspositieregelingsbesluit. Ook hier staan competenties centraal en wordt er afgestapt van een focus op taak. De evaluaties kaderen nu binnen een cyclus waarin er een doelstellingengesprek, een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek kan onderscheiden worden. Hiermee poogt men vanuit het personeelsbeleid diensthoofden actief aan te zetten om medewerkers te coachen, bij te sturen en op te volgen. Formele en structurele één op één overlegmomenten inlassen tussen een medewerker en zijn diensthoofd zal de betrokkenheid en personeelstevredenheid positief beïnvloeden. Voor het OCMW Bredene is het belangrijk dat de juiste man/vrouw op de juiste plaats zit om zo de opdracht van het OCMW vorm te geven en uit te voeren. De eerste gesprekken binnen deze cyclus worden echter pas in juli 2012 gepland omwille van een nog lopende evaluatiecyclus onder de vroegere functiebeschrijvingen. Toch werd de rekrutering en selectie van nieuwe personeelsleden in 2011 reeds ingegeven vanuit de nieuwe functiebeschrijvingen. Alle personeelsleden kregen in november 2011 een uitgebreide uiteenzetting over de nieuwe evaluatiecyclus en ontvingen hun nieuwe functiebeschrijving. Ook de diensthoofden werden uitvoerig geïnformeerd en kregen aangepaste vormingen in het voeren van gesprekken met hun medewerkers. Naast een maximale inspraak van de medewerkers werden ook de vakorganisaties in dit verhaal betrokken. 31/12/2009 AANTAL VTE Paramedisch personeel 72 57,43 Technisch personeel 47 42,80 31/12/2010 AANTAL VTE Administratief personeel 23 20,95 Paramedisch personeel 80 66,45 Technisch personeel 45 40,45 31/12/2011 AANTAL VTE Administratief personeel 22 20,75 Paramedisch personeel 75 59,45 Technisch personeel 48 41,50

12 Sociale dienstverlening 22 In 2011 werd de sociale dienst bemand door 11 maatschappelijk werkers, het diensthoofd inbegrepen. 23 Binnen de sociale dienst zijn de taken en opdrachten verdeeld naar thema s of werkdomeinen. Heel regelmatig worden teamvergaderingen gehouden met alle maatschappelijk werkers en per werkdomein. Dit is belangrijk om de eenvormigheid, de objectiviteit en deskundigheid te waarborgen. Tegelijk blijven alle medewerkers zo op de hoogte van de evoluties en de nieuwe wendingen in het werkveld van de sociale dienst. Informatie, opvang en begeleiding De Sociale dienst verstrekt informatie en hulp bij problemen i.v.m. de sociale zekerheid (mutualiteit, kinderbijslag, pensioen, werkloosheid, ). Er kan tevens de nodige opvang en begeleiding worden gegeven bij problemen van psychische en/of sociale aard (overlijden, ziekte, handicap, relatieproblemen, ). De sociale dienst zal in de mate van het mogelijke de probleemsituatie begeleiden en als doorverwijzer fungeren naar de juiste hulpverlening. Hierbij was er in 2011 ook vooral aandacht voor het waarborgen van een aangenaam onthaal met respect voor de privacy. Door het werken met een algemene intakeprocedure wordt er maximaal inzicht verworven in de totale hulpvraag van de cliënten om deze dan correct en geïnformeerd toe te wijzen aan de juiste maatschappelijk werker. In het sociaal huis ligt de focus op laagdrempeligheid door de aanwezigheid van een aangename en informatieve wachtplaats en een vlotte en duidelijke doorstroming vanuit het onthaal naar een spreeklokaal of kantoor van een maatschappelijk werker. Sociale tewerkstelling Algemeen In het onderhoud krijgt men de kans om allerhande onderhoudstechnieken onder de knie te krijgen en leert men verschillende toestellen en producten beter kennen. Men staat in voor het poetsen van de kamers en de gemeenschappelijke ruimtes van het woonzorgcentrum. Er is ruimte om met de bewoners een praatje te maken en dient ook te hebben voor de veiligheid van de residenten. Men leert zo omgaan met bejaarden, hun familie, collega s en diensthoofden. Eigen aan alle jobs is dat de prioriteit uitgaat naar het opbouwen van zelfredzaamheid. Er wordt tevens getracht een toekomstperspectief uit te bouwen. Voor velen gaat het immers om een eerste werkervaring. Deelnemen aan het maatschappelijk leven kan op verschillende manieren, maar arbeid blijft één van de veiligste manieren om zelfstandig te kunnen leven. Werken brengt vaak ook een sociaal netwerk tot stand. Het is sowieso de bedoeling om tot een duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt te komen. Gedurende het traject is het niet alleen de bedoeling om de vaardigheden dienstig voor de uitvoering van de job aan te wakkeren, maar wordt er opnieuw stil gestaan bij de totale situatie van betrokkene en worden ook de arbeidsattitude (op tijd komen, arbeidsritme, ) alsook de persoonlijke problemen (verslavingsproblematiek, gebrek aan zelfvertrouwen, ) meegenomen in de begeleiding. Kringwinkel Ook in 2011 verbond het OCMW Bredene zich ertoe om 7 werknemers in dienst van het OCMW met een arbeidsovereenkomst art ter beschikking te stellen aan het sociaal economie initiatief (SEI) kringloopcentrum Kust. Sinds 1 april 2003 werd immers in samenwerking met het OCMW Bredene een kringwinkel geopend in de Duinenstraat 114 te Bredene met een totale bedrijfsoppervlakte van 600m². Deze samenwerking heeft tot doel leefloners en gerechtigden op financiële hulp te integreren op de arbeidsmarkt en toegang te verlenen tot de sociale zekerheid. Voornoemd project wordt betoelaagd door de federale overheid in het kader van het Lenteprogramma. Dit is een actieplan ter bestrijding van armoede en sociale huisvesting via structurele maatregelen. De verhoogde overheidstoelage bedraagt max ,29 jaar ( 1.926,44/maand) per ter beschikking gestelde werknemer. De wet van 26 mei 2002 wil iedere persoon in staat stellen een zelfredzaam bestaan te leiden en maximaal deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Een belangrijk middel hiertoe is werk. Een tewerkstelling in het kader van art voorzien in de organieke wet van 8 juli 1976 biedt OCMW s de mogelijkheid cliënten in dienst te nemen tot ze voldoende werkdagen gepresteerd hebben om gerechtigd te zijn op sociale zekerheid (werkloosheidsuitkeringen). Op die manier kunnen cliënten zowel in de sociale zekerheid als in het arbeidsproces geïntegreerd worden. Deze voorbereiding beoogt als uiteindelijke resultaat een tewerkstelling binnen het normale arbeidscircuit. Een integrale aanpak van alle factoren wordt nagestreefd met als doel inspelen op de nood aan werkervaring en scholing. Het OCMW Bredene bood in 2011 aan 31 cliënten (10 jonger dan 25 jaar) een tewerkstelling aan in het kader van art personen werden tewerkgesteld binnen de diensten van WZC Wackerbout. 16 werknemers konden aan de slag in de kringwinkel. In totaal werkten er 19 mannen en 12 vrouwen voor het bestuur. Er wordt gestreefd naar een integrale aanpak. Het volledige dossier van de persoon tewerkgesteld in het kader van art wordt begeleid door één maatschappelijk werker. Er wordt gestreefd naar het zich eigen maken van arbeidsattitudes en het bijbrengen van technische vaardigheden. Binnen WZC Wackerbout worden de tewerkstellingen aangeboden in de grootkeuken of in het onderhoud. De personen die in de grootkeuken worden ingeschakeld leren de technieken van het onderhouden van het keukenmateriaal, rekening houdende met de strenge hygiënische normen die er gelden. Afwassen, hulp bij de voorbereiding van de maaltijden, tafels dekken en afruimen vormen een groot deel van het takenpakket. Men leert werken in een strikte structuur, wordt verantwoordelijkheidszin bijgebracht, leert samenwerken en overleggen met collega s en versterkt zijn weerbaarheid en stressbestendigheid. Gedurende de periode van tot en met werden 15 personen tewerkgesteld in de kringwinkel. 6 werknemers werkten in de opslag in Oudenburg (ateliermedewerker/bijrijder), 2 werknemers gingen aan de slag in het containerpark en 7 personen werden tewerkgesteld in de winkel. Beroepsverkennende stage In 2011 werd er in het kader van sociale tewerkstelling een samenwerking uitgebouwd tussen de VDAB en het OCMW Bredene om de doelstelling van integratie van art medewerkers op de reguliere arbeidsmarkt nog beter te kunnen nastreven. De zogenaamde beroepsverkennende stage valt initieel onder de verantwoordelijkheid van de VDAB. Er werden echter gesprekken gevoerd met de VDAB om deze stage mogelijk te maken eventueel als voortraject voor een tewerkstelling in het kader van art. 60. Deze stage kan immers een hulp betekenen bij het oriënteren van de kandidaten art. 60. Wanneer de cliënt geen duidelijke of realistische beroepskeuze heeft, kan de stage heel wat informatie opleveren. Ook kan de stage duidelijk maken of de kandidaat geschikt is voor het beroep en kan nagegaan worden of hij/zij over de algemene arbeidsattitudes beschikt om door te stromen. Na de stage volgt een evaluatie, uit deze evaluatie kan een (her)oriëntatie gebeuren. Indien de stage goed verlopen is kan de cliënt weerhouden worden als kandidaat werkne-

13 mer voor een tewerkstelling in het kader van art. 60. Indien de stage niet goed loopt moet nagedacht worden over alternatieven (een opleiding, testing bij het oriëntatiecentrum, GTB,.). Dit gebeurt allemaal 2011 SAMENWONENDEN ALLEENSTAANDEN TOTAAL/MAAND 24 binnen de OCMW begeleiding. GEZINSLAST 25 Deze beroepsverkennende stage werd door 2 cliënten doorlopen. 1 cliënt volgde stage bij de poetsdienst. Uit de stage bleek dat de taakinhoud niet overeenkwam met zijn verwachtingen. Hij kon van start gaan met een tewerkstelling in de keuken (afwasser). 1 cliënt volgde stage in de kringwinkel als magazijnier, aansluitend kon hij er van start gaan met een contract art Overzicht doorstromingen 2011 Op waren er nog 15 personen tewerkgesteld via onze diensten In 2011 werden 6 personen ontslagen (omwille van dringende redenen/onwettige afwezigheid/ op vraag van betrokkene) 1 persoon is ondertussen gepensioneerd 8 personen zijn op heden werkzoekende en ontvangen een uitkering via de RVA 1 cliënt wordt opgevolgd door GTB (gespecialiseerde trajectbegeleiding) omdat hij te zwak is om ingeschakeld te worden binnen het reguliere systeem. GTB is een dienst binnen de VDAB, gespecialiseerd in hulp en ondersteuning aan mindervalide werkzoekenden/werkzoekenden met een beperking. 2 personen zijn tewerkgesteld via het reguliere systeem (krantenverdeler, verkoopster kringwinkel) 2 cliënten volgden een beroepsopleiding via de VDAB (verzorgende - werd vroegtijdig stopgezet omwille van persoonlijke problemen + heftruckchauffeur - met succes voleindigd) 1 persoon is momenteel arbeidsongeschikt en valt terug op een ziekte-uitkering Ook in 2011 stelden we vast dat de sociale dienst in kader van sociale tewerkstelling geconfronteerd wordt met een restgroep waarbij een oriëntering naar een tewerkstelling in het kader van artikel 60 niet altijd evident is omwille van interne en externe factoren (drugsprobleem, huisvestingsproblemen, attitudeprobleem, omgaan met afspraken op de werkvloer, ). Indien de basishouding niet aanwezig is, is de kans op het slagen van de tewerkstelling moeilijker en dienen vooral eerst de werkpunten aangepakt te worden. PERS. MET januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december In vergelijking met het dienstjaar 2010 is het bestand quasi gelijk gebleven. Er werden 156 dossiers behandeld in het jaar Opnieuw werd er een korter verloop vastgesteld waarbij cliënten een kortere periode beroep doen op leefloon om dan opnieuw over een eigen inkomen te beschikken. Financiële steun Leefloon Het leefloon is een minimum inkomen dat wordt toegekend als er op geen enkel ander inkomen een recht kan worden geopend of betrokkene slechts een beperkt inkomen geniet dat valt onder een minimumgrens. Voor de toekenning dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen betreffende nationaliteit, leeftijd, verblijfplaats, inkomsten, werkbereidheid en andere uitkeringen. De bedragen leefloon in 2011: CATEGORIE 01/05/ /09/2011 Samenwonende 503,39 513,46 Alleenstaande 755,08 770,18 Met gezinslast 1006, ,91 De cliënten met leefloon situeren zich vooral in de categorie alleenstaanden. Dit zijn opnieuw voornamelijk jongeren die in afwachting van hun wachtuitkering tijdelijk komen aankloppen bij het OCMW. Zodra zij de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, kunnen zij aanspraak maken op een wachtuitkering die het bedrag van het leefloon overschrijdt waardoor het recht op een leefloon vervalt. Alleenstaande mannen blijven de grootste groep die aanspraak maakt op een leefloon.

14 Overzicht leeftijd van de leefloon-gerechtigden 2011: LEEFTIJD AANTAL -17 jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen jarigen 0 totaal 156 Tussenkomst in mutualiteitbijdragen 26 Als een cliënt aan wie hulp geboden wordt vanuit het OCMW niet verzekerd blijkt voor ziekte-en invalidi- 27 teit, wordt betrokkene in regel gebracht bij een verzekeringsinstelling naar keuze. Doorgaans worden dan de mutualiteitsbijdragen toegekend onder de vorm van verhaalbare steun. In de mate van het mogelijke wordt er een persoonlijke bijdrage geëist van de betrokkene. In 2011 werd slechts voor 1 persoon tussengekomen in de bijdragen en dit voor een bedrag van 625,93. Tussenkomst in medicatiekosten Deze tussenkomst wordt verleend aan personen met een beperkt inkomen en hoge kosten voor noodzakelijke medicatie op voorschrift van een arts. In 2011 werd 9.169,49 aan tussenkomsten medicatie uitbetaald voor een totaal van 17 personen. Zowel de tussenkomsten mutualiteit alsook de tussenkomsten medicatie vertonen een aanzienlijke stijging ten opzichte van het jaar 2010 (mutualiteit 211,89 en medicatie 6.052,22). Deze stijging is te wijten aan het ten laste nemen van een tweetal individuele dossiers in 2011 waarin een zeer ernstig ziektebeeld was vast te stellen. Deze individuele dossiers zijn specifieke gevallen waardoor de stijging niet de wijten is aan een maatschappelijke trend. Eindejaarstoelage Rond de kerstperiode wordt deze geldelijke toelage verstrekt aan leefloon gerechtigden en/of cliënten die genieten van financiële steun door het OCMW. Ook andere cliënten met een inkomen waarvan het bedrag overeenstemt met het leefloon krijgen een eindejaarstoelage. In 2011 werden volgende bedragen toegekend: CATEGORIE BEDRAG met gezinslast - alleenstaande met kind /kind alleenstaande 105 samenwonende /kind In totaal werd er aan 46 gezinnen een toelage verleend en dit voor een totaalbedrag van 6.960,00. Socio- culturele participatie Bij een grote groep mensen bestaat er nog steeds een drempel naar deelname in socio- culturele activiteiten. Daartoe heeft de federale overheid, POD maatschappelijke integratie, de nodige initiatieven en maatregelen genomen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de OCMW-cliënten. Deze maatregel wil de kansarmen in het sociale leven betrekken door ze te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie. Op basis van de omzendbrief van 21 april 2011 ter bevordering van de socio-culturele participatie bij OCMW-cliënten kon er ook in 2011 een actieve focus gelegd worden op de doelgroepen met betrekking tot deze thematiek. In tegenstelling tot voorgaande jaren kon vastgesteld worden dat de cliënten zelf ook actief voorstellen en initiatieven brachten en voorlegden aan hun maatschappelijk werker. Zo kon er op maat van de cliënt en passend binnen zijn leefwereld ondersteuning worden geboden.

15 De maatschappelijk werkers hadden ook in 2011 blijvend aandacht voor de meest kwetsbare doelgroepen met betrekking tot culturele participatie en brachten deelnemers in contact met de aanbieders. PENSIOEN De voorschotten op pensioen worden toegekend in afwachting dat betrokkenen door de bevoegde pensi- 28 Het OCMW kreeg ook in 2011 middelen ter beschikking waarmee het de actieve of passieve deelname oendiensten worden uitbetaald. 29 door de doelgroep aan activiteiten of manifestaties kan stimuleren. In 2011 kregen wij vanuit de overheid in totaal volgende middelen ter beschikking: 5.545, ,25 kinderarmoede Opnieuw was er ook een bijkomend budget ter beschikking gesteld dat mikt op de integratie van kansarme kinderen. Een bedrag van 3.255,12 werd vooral gebruikt voor tussenkomsten in schoolkosten en verblijf in Opvang Kapoentje. In 2011 genoten 3 personen van voorschotten op pensioen en dit voor een totaalbedrag van 3.574,10. WERKLOOSHEID De voorschotten op werkloosheid worden hoofdzakelijk toegekend als de uitbetalingsinstelling bevestigt dat de belanghebbenden effectief hun rechten zullen openen op een werkloosheidsuitkering. In geval van twijfel of wanneer het dossier nog lopende is, wordt het leefloon toegekend. In 2011 werd aan 7 personen dit type voorschot verleend en dit voor een totaalbedrag van 5.041,68. De subsidie werd volledig verdeeld onder onze cliënten, onder de vorm van individuele tussenkomsten. De individuele activiteiten bestonden vooral uit vakantiekampen, speelpleinwerking, pretparken, schooluitstappen, lidgelden bij diverse jeugdverenigingen, inschrijvingsgelden bij diverse sportverenigingen, aankoop van noodzakelijke uitrusting voor voorgaande,. In de loop van 2011 werden 219 individuele tussenkomsten toegekend. De overheidssubsidie werd in tegenstelling tot het jaar 2010 met een totaal van 2.279,20 overschreden en bijgepast door het OCMW wegens een stijgend aantal aanvragen vanuit de doelgroepen zelf tot tussenkomst. Deze overschrijding van het subsidiebedrag werd door het OCMW goedgekeurd gezien de ondersteuning van socio-culturele initiatieven als duidelijke operationele doelstelling in het meerjarenplan werd geformuleerd en bijgevolg output wordt gegeven aan het bevorderen van de ontplooiingskansen van onze cliënten op sociaal en cultureel vlak. KINDERBIJSLAG/KRAAMGELD Voorschotten op kinderbijslag worden verleend wanneer de uitbetaling door de bevoegde kassen uit blijft. De meest voorkomende reden is dat er een wijziging is van de bevoegde kas en zo het dossier niet tijdig in orde raakt. In 2011 werd 1 gezin geholpen met een voorschot op de kinderbijslag ten bedrage van 86,77. ZIEKTE-UITKERING In afwachting van de uitbetaling van een vervangingsinkomen door de mutualiteit ontvingen 7 gezinnen een voorschot op de ziekte-uitkering voor een totaal bedrag van 6.070,26. Alle voorschotten werden integraal gerecupereerd via de betrokken uitbetalingsinstelling. (RVP, mutualiteit, vakorganisatie) Voorschotten Het OCMW verleent voorschotten op allerhande uitkeringen als blijkt dat de gerechtigden te lang moeten wachten op de uitbetaling door zijn uitbetalingsinstelling. Deze tussenkomsten moeten steeds worden terugbetaald door de begunstigden.

16 30 Bankgaranties Het OCMW biedt de mogelijkheid tussen te komen bij het betalen van een huurwaarborg voor mensen die deze zelf moeilijk kunnen betalen. De huurwaarborg kan worden toegekend onder de vorm van verhaalbare steun. Deze waarborg bedraagt doorgaans 2 maanden huurprijs van de huurwoning en wordt sedert 2009 door het OCMW toegekend onder de vorm van een bankgarantie. 31 Deze bankgarantie wordt verleend aan cliënten de steun ontvangen en die een nieuwe woongelegenheid hebben gevonden. Ook personen met een beperkt inkomen zoals werkzoekenden en invaliden kunnen gebruik maken van deze dienstverlening. Voor er een bankgarantie wordt afgeleverd voor een woning of een appartement wordt er steeds een onderzoek gevraagd aan de dienst huisvesting van de gemeente Bredene. Dit om te voorkomen dat cliënten zich gaan vestigen in woningen die ongeschikt of onbewoonbaar zijn. De steun wordt verhaalbaar gesteld zodat de betrokkenen na verloop van tijd over een eigen waarborg beschikken. Zij kunnen de waarborg afbetalen volgens een plan dat aangepast is aan hun financiële toestand. In 2011 werden 20 gezinnen geholpen door deze bankgarantie -formule. De OCMW s krijgen van de federale overheid een toelage voor de kosten van het samenstellen van een huurwaarborg. In het jaar 2011 werd aan het OCMW Bredene een toelage van 350 uitbetaald. Mazouttoelagen Personen die genieten van het WIGW statuut of over een beperkt inkomen beschikken en/of worden begeleid in het kader van schuldbemiddeling kunnen een tussenkomst genieten van het verwarmingsfonds in de aankoop van mazout of bulkaanpropaangas. Men dient zich daarvoor te wenden tot het OCMW van de verblijfplaats. In 2008 was een grote stijging vast te stellen door de toevoeging van een extra categorie gerechtigden vanaf In 2009 diende deze groep zich dan opnieuw te wenden tot FOD economie waardoor er een logische daling kon worden vastgesteld. In 2010 deed er zich toch een lichte stijging voor. Deze trend wordt in 2011 niet verder gezet en daalt lichtjes, doch blijft in gelijke grootorde hangen. PERIODE UITBETAALDE TOELAGE Stookolie Stookolie Stookolie Stookolie Stookolie Stookolie Andere financiële tussenkomsten Deze vorm van dienstverlening bevat diverse verhaalbare tussenkomsten door het OCMW (bril, medicatie, ziekenhuis, mutualiteitsbijdragen, ). Deze tussenkomsten dienen te worden terugbetaald door de cliënten rekening houdend met hun financiële draagkracht. Er werd in 2011 voor een totaal bedrag van ,58 aan verhaalbare financiële steun verleend aan 38 personen. Hiervan werd reeds 4.266,52 aan onze diensten terugbetaald.

17 Hulp in natura Sinterklaasgeschenken Het OCMW schenkt jaarlijks aan de kinderen tussen 0 en 10 jaar een sinterklaasgeschenk onder de vorm van speelgoed. Dit op voorwaarde dat de ouders of één van beide ouders: Gerechtigd is op leefloon Gerechtigd is op financiële steun Financieel worden begeleid (budgetbeheer) Gerechtigd zijn op voorschotten op onderhoudsgeld Opnieuw werd er een waardebon geschonken die kon worden ingewisseld in een speelgoedzaak. Net zoals in 2011 werd gekozen voor de plaatselijke speelgoedwinkel De Speelreus in Bredene. 130 kinderen ontvingen een bon ter waarde van 30,00. Bedeling voedselpakketten BIRB De sociale dienst neemt het op zich om het aanbod aan voedingswaren vanuit de overheid te verdelen aan de mensen met de laagste inkomens. Deze voedingswaren worden gratis ter beschikking gesteld via het BIRB (Belgisch Interventie en Restitutiebureau). In 2011 werden volgende goederen bedeeld aan gemiddeld 76 gezinnen: PRODUCT HOEVEELHEID PERIODE BEHANDELING PERSONEN Melk 45 l Melk 45 l = 135 l Melk 45 l Paella 78 dozen Chocomelk 45 l Chocomelk 60 l = 105 l Ontbijtgranen 80 dozen Spaghetti 60 pakken Roomrijst 72 blikken Rijst 60 pakken Couscous 78 dozen Bloem 40 pakken Ravioli met kip 72 blikken Olie 75 l Speculoospasta 72 potten Schuldbemiddeling 32 Deze vorm van hulpverlening wordt verleend onder diverse vormen. Ook in 2011 vormde het beheer van de schuldbemiddelingsdossiers een substantieel deel van de hulp- 33 verlening geboden door onze maatschappelijk assistenten. In 2011 was er een team van 6 maatschappelijk werkers specifiek actief in deze vorm van dienst- en hulpverlening. Dit is goed voor 4,60 voltijds equivalenten. Deze medewerkers volgen op zeer regelmatige basis verdiepingsmodules omtrent de complexe materie van schuldbemiddeling. Ook in 2011 werd maximaal geïnvesteerd in het verder uitbouwen van een kwaliteitsvolle dienstverlening betreffende deze thematiek. Op die manier kan er tevens een hogere efficiëntie bereikt worden inzake het behandelen van schulden. Het principe van budgetbeheer bij personen met schulden is vrij eenvoudig. Het OCMW beheert de financiële inkomsten van de cliënten. Pas na het verkrijgen van de handtekening van de begeleidende maatschappelijk werker kan de betrokken cliënt leefgeld afhalen bij de bankinstelling. Van de cliënt wordt in veel gevallen weinig zelfwerkzaamheid verwacht. Vanuit de dienst wordt er gepoogd om bij de cliënten de nodige verantwoordelijkheidszin en betrokkenheid te creëren. De maatschappelijk werker stelt de planning op, contacteert en bemiddelt bij de schuldeisers. De dienst houdt tevens alle betalingen bij. Omdat dit een vrij arbeidsintensieve bezigheid is gebleken werd in 2011 geïnvesteerd in een informaticatool dienstig specifiek voor budgetbeheer. Het betreft een extra module in het softwarepakket New Horizon waar onze sociale dienst reeds mee werkte in het kader van de opvolging van sociale dossiers. De module budgetbeheer werd in de periode juli-augustus geïmplementeerd om actief gebruikt te worden vanaf september Ook de implementatieperiode voor deze tool was zeer arbeidsintensief als men rekening houdt dat alle gegevens per cliënt (cliëntgegevens, alle inkomsten, alle uitgaven van A tot Z) eerst in het programma dienden te worden ingegeven vooraleer men uiteraard de maximale output van de software kon genieten. Nu bleek de inspanning zeker te lonen en was er een absolute administratieve verlichting. Alle dossiers schuldbemiddeling worden nu elektronisch beheerd door de maatschappelijk werkers cluster schuldbemiddeling. Zo is het risico op fouten kleiner, maar kan de maatschappelijk werker ook meer tijd maken voor diepere hulpverlening naar de cliënten toe. Door het systeem krijgt de maatschappelijk werker een nog beter zicht op de financiële toestand en kan deze nog beter beheerd worden. Zo zijn er controles op maat van de cliënt ingebouwd (bv. maandelijks te betalen facturen op bepaald tijdstip) waardoor de begeleider tijdig kan bijsturen of de cliënt kan coachen in een bepaalde richting om zo opnieuw grip te krijgen op de financiële toestand van de cliënt. Ook heel wat briefwisseling in dit verband kan nu vanuit de software gegenereerd worden. Ook in het dienstjaar 2011 werd het OCMW Bredene opnieuw geconfronteerd met een toename van het aantal dossiers. Ook de aard van de dossiers werd complexer. In 2011 werden maandelijks gemiddeld 229 gezinnen begeleid door onze diensten. In 2010 bedroeg dit nog 209 gezinnen per maand. Op maandbasis werden gemiddeld 6 nieuwe dossiers opgestart. In 2011 werden in totaal 287 dossiers financieel begeleid.

18 MAAND 2011 NIEUWE AANVRAGEN TOTAAL AANTAL CLIËNTEN 34 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Maandelijks komen ook ongeveer 6 à 7 personen vragen om te bemiddelen voor een rekening die niet kan worden betaald. Er wordt dan getracht om tot een afbetalingsplan te komen in samenspraak met de schuldeiser. Indien vastgesteld wordt dat cliënten op zeer regelmatige basis aankloppen om een bemiddeling te realiseren, wordt samen met betrokkenen een globaal financieel overzicht opgemaakt. Indien cliënten niet meer voldoende kunnen worden geholpen via de dienst schuldbemiddeling wordt er voorgesteld om een dossier collectieve schuldbemiddeling op te starten. Hiertoe wordt nog steeds op intensieve wijze samengewerkt met het OCMW Brugge specifiek voor de dossiers collectieve schuldbemiddeling. Deze vorm van schuldenregeling werd in het leven geroepen voor de situaties waarin iemand meer intresten op zijn schulden dient te betalen dan hij maandelijks kan afbetalen. Hierdoor kan men onmogelijk nog uit het kluwen van schulden geraken. Sinds 2008 wordt er door een blijvende toename van dossiers collectieve schuldenregeling (2010 = 78 dossiers; 2011 = 93 dossiers) samengewerkt met twee schuldbemiddelaars uit het OCMW Brugge. Ot Meersdom en Stephanie Betsch houden zich bezig met de opvolging van deze dossiers. Deze samenwerking verloopt zeer vlot. Het verzoekschrift wordt door het OCMW Bredene opgemaakt. Ot of Stephanie zijn op afspraak bereikbaar in het OCMW Bredene zodat de cliënt persoonlijk met hen het dossier kan overlopen of eventuele onduidelijkheden of problemen kan bespreken. Het dagelijkse beheer van de dossiers (betaling huur, leefgeld, elektriciteit, enz.) wordt opgevolgd door een maatschappelijk werker van het OCMW Bredene. In 2011 werd aan het OCMW Brugge een dossierkost uitbetaald van 380 per dossier. Voor het dienstjaar 2011 werd een bedrag van ,67 uitbetaald. Voor de dienst schuldbemiddeling werd er eind 2011 tevens een samenwerking opgestart met het CAW Middenkust onder de naam Prometheus. Het betreft een regionaal samenwerkingsverband met het oog op de kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening en de preventie van schuldenlast. Het project beoogt volgende doelstellingen: Eind december 2011 waren er 234 gezinnen in begeleiding waar er daarnaast 14 nieuwe aanvragen hangende waren die niet in de cijfers konden worden opgenomen. Bij het hanteren van de VVSG-norm zou de bezetting van de dienst op dat moment samen 203 dossiers schuldbemiddeling op zich kunnen nemen. Daarnaast overschreed het aantal lopende dossiers duidelijk de vaststelling door de OCMW-raad bij beslissing van 25 januari 2007 dat het OCMW Bredene 188 dossiers schuldbemiddeling kan beheren. Bij overschrijding zou een wachtlijst gehanteerd worden. In 2011 werd op geen enkel moment een wachtlijst gehanteerd om nieuwe dossiers op te starten. Dit om de hulpverlening waarop iedere burger recht heeft bepaald in artikel 1 van de organieke wet te waarborgen. Door een blijvende stijging werd er wel een vraag opgestart eind 2011 om een tijdelijke uitbreiding van het kader met 1 voltijds equivalent maatschappelijk werker te realiseren. De capaciteit van de dienst zou dan opgetrokken kunnen worden tot 270 dossiers. het realiseren van een complementair aanbod van schuldhulpverlening binnen de regio Middenkust het uitbouwen van een lerend netwerk op vlak van financiële hulpverlening het ondersteunen van ouders die in een financiële hulpverlening zitten ovv financiële educatie verhogen van de weerbaarheid en sociale vaardigheden van jongeren (16-25 jaar) die in begeleiding zijn (preventie binnen de curatieve hulpverlening) Het project loopt van 15 december 2011 tot 14 juni De projectsubsidie voor de regio bedraagt 9.379,73 voor een periode van 6 maanden.

19 Het project biedt een ondersteuning bij de reguliere werking in de dienst schuldbemiddeling omdat er toch een grote confrontatie is met de doelgroep die aansluit bij het project. Opvangwet Op 1 juni 2007 veranderde de asielprocedure en bijgevolg werd ook de opvangwet aangepast. Asielzoe- 37 kers krijgen nu gedurende de gehele procedure materiële hulpverlening. Deze materiële opvang werd verdeeld in 2 fasen. Bij aankomst worden de asielzoekers toegewezen aan een collectief centrum, na 4 maanden krijgen ze de kans (indien er plaats is) om te transfereren naar een individueel centrum. De LOI s werden onderzocht op hun graad van zelfstandigheid. Het LOI van Bredene werd een centrum fase 1 (collectief). In de praktijk betekent dit dat we toewijzingen krijgen van mensen die pas in België aankomen. Na 4 maanden kunnen deze nieuwkomers opteren om het LOI Bredene te verlaten en te transfereren naar een individueel centrum. Bezetting gedurende jaar 2011 Bezettingsgraad Op basis van de 15 plaatsen die gedurende 2011 werden aangeboden komt het OCMW Bredene aan een bezettingsgraad van voor het voorbije jaar. De maximale bezettingsgraad voor 2011 bedraagt Bezetting per maand MAAND BEZETTING MAX. BEZETTING januari Opvang van kandidaat politiek vluchtelingen Materiële steun - Lokaal Opvanginitiatief (LOI) Samenstelling van het LOI Eind 1999 besloot de minister van Maatschappelijke Integratie om de dienstverlening van de OCMW s aan asielzoekers in de ontvankelijkheidfase te heroriënteren van financiële hulp naar materiële hulp. De materiële opvang werd georganiseerd door de OCMW s binnen de lokale opvanginitiatieven (LOI). Een LOI wordt beschouwd als opvangcentrum, lokaal georganiseerd op initiatief van het OCMW, maar met een mandaat van en betaald door de federale overheid. februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december De opstart, opvolging en de coördinatie van deze opvanginitiatieven wordt begeleid door Fedasil. Deze dienst is verantwoordelijk voor de centrale coördinatie en de opvolging van de modaliteiten van de maatschappelijke dienstverlening. Het LOI 1, gelegen Spaarzaamheidstraat 33 te Bredene, ging van start op 2 juli 2003, er is een capaciteit voor 9 alleenstaande mannen. Op 8 juli 2010 vond een uitbreiding plaats en ging het LOI 2, gelegen Duinenstraat 198 te Bredene, van start. Hier is een opvangcapaciteit voor 6 alleenstaande mannen. In totaal kunnen er dus 15 alleenstaande mannen opgevangen worden. Dit is de maximum bezetting die haalbaar is in het LOI, een uitbreiding in de bestaande woningen is niet haalbaar.

20 Bezette dagen per maand De verschillende nationaliteiten 38 De nationaliteiten binnen het LOI zijn zeer divers. Hier een overzicht 39 Op noteerden we volgende bezetting in het LOI LOI 1: 9 alleenstaande mannen Land van afkomst : 4 Afghanen 1 Somaliër 1 Ghanees 1 Guinée 1 Pakistanees 1 Iranees LOI 2: 6 alleenstaande mannen Land van herkomst : 1 Turkije 2 Togo 1 Irak 1 Pakistan 1 Guinee Doorstroming Personeelsbezetting en organisatorische omkadering Personeelsbezetting Voor het LOI werkt er tot op heden 1 voltijdse maatschappelijk werker. Halftijds is een maatschappelijk werker permanent aanwezig in de huizen. De verdere permanentie wordt waargenomen in de gebouwen van het sociaal huis. De avondpermanentie bij aankomst van nieuwe bewoners wordt waargenomen door het diensthoofd. Deze personeelsbezetting is voldoende om een kwaliteitsvolle opvang te garanderen. De technische dienst van het OCMW verleent de nodige logistieke ondersteuning in het LOI. LOI binnen de OCMW-structuur Het LOI is opgenomen in de bestaande structuur van het OCMW en valt onder de dienst algemeen maatschappelijke dienstverlening. De rol van het bestuur en de raad is dezelfde als voor de andere sociale diensten. Beslissingen (bv. verhoging leefgeld) worden steeds genomen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 14 mensen verlieten in 2011 definitief het LOI. Er werden geen no shows genoteerd en niemand weigerde om in het LOI te verblijven. De redenen van vertrek in 2011 waren divers. Een aantal personen dienden het LOI te verlaten, gezien hun procedure was gesloten en er geen verdere mogelijkheden tot verblijf meer waren, een aantal asielzoekers konden zich vestigen in een andere gemeente of stad en kregen een opheffing van hun code persoon werd erkend als politiek vluchteling en werkt momenteel nog steeds bij onze diensten in het kader van artikel 60 in de keuken van het bejaardencentrum. De anderen ontvingen subsidiaire bescherming en vestigden zich in een nabije stad.

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

OCMW Bredene CIJFERS & LETTERS. Jaarverslag 2012. over sterk zijn in wel_zijn

OCMW Bredene CIJFERS & LETTERS. Jaarverslag 2012. over sterk zijn in wel_zijn OCMW Bredene CIJFERS & LETTERS over sterk zijn in wel_zijn Net opgestart met een frisse nieuwe ploeg en er wordt mij al gevraagd om even over de schouder achterom te kijken en terug te blikken op het afgelopen

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried Van Bavel, Martine Wilms en Leo Verboven Sven Brabants

Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried Van Bavel, Martine Wilms en Leo Verboven Sven Brabants Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Wouter Patho Maria Lauryssen, Lien Boenders, Dave Hermans, Gert Peeters, Bérénice Storms, Wilfried

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

departement Maatschappelijk welzijn

departement Maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn vast bureau externe audit bijzondere comité( s) budgetcommissie voorzitter secretariaat voorzitter centraal secretariaat Interne auditcommissie ontvanger beleidsoverleg

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014).

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2014 (aanvragen vanaf 17.04.2014). Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2011/7 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 20 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 september 2011 - luik openbare

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN WOENSDAG 29 juni 2016

VERGADERING RAAD OCMW VAN WOENSDAG 29 juni 2016 AANVANG: Te 20:15 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, leden de heren: W. Van Aert,

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016.

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016. Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2016. Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

1. Verhoogde staatstoelage

1. Verhoogde staatstoelage Vragen naar: E-mail: Tel : I Fax : Url : http://socialeconomy.fgov.be Aan de Voorzit(s)ter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Dienst uw brief uw Ons Datum Bijlage(n) van kenmerk kenmerk

Nadere informatie

Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015

Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015 Zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 april 2015 Openbare zitting 01. Raad voor maatschappelijk welzijn: verslag vorige vergadering openbaar gedeelte - goedkeuring De raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Deze nota is tot stand gekomen met gegevens en informatie op basis van het jaarverslag 2010. I. Werking Personeel Vastbenoemden : 20 7 voltijdse 13 deeltijdse

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Visserijstraat DIEPENBEEK

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Visserijstraat DIEPENBEEK OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Visserijstraat 10 3590 DIEPENBEEK Diepenbeek, 5 januari 2010 Raadsvergadering van woensdag 13 januari om 19:00 uur raadzaal, Visserijstraat 10. Eerste uitnodiging.

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008

Omzendbrief betreffende de verwarmingsperiode 2007-2008 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Tel 02/5078727 Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg RVA In het najaar 2013 stond een infosessie met de RVA gepland. Deze kon jammer genoeg door dienstnoodwendbaarheden niet doorgaan. Daarom ging het Steunpunt op een andere manier op zoek naar info. Alle

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd.

Besluit: Unaniem Enig art. - Het verslag van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2015 wordt goedgekeurd. OCMW-raad maandag 18 januari 2016 Aanwezig: Herman Himpens, OCMW-voorzitter Stefanie Costenoble, Robin Declerck, Carl Desaever, Els Sarazyn, Marie-Paule Somers, Lieven Vandenbroucke, Ester Vanparys, Filip

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

. De volledige administratieve opvolging van het project woondienst, klusjesdienst en naai- en strijkatelier project omvattende onder andere :

. De volledige administratieve opvolging van het project woondienst, klusjesdienst en naai- en strijkatelier project omvattende onder andere : LOCHRISTI O.C.M.W. FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING : Sociale Dienst DIENST : Sociale Dienst Functiebenaming : MAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ER PROJECT WOONDIENST, KLUSJESDIENST EN NAAI- EN STRIJKATELIER 1. Plaats

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp)

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Dossier-verantwoordelijke : Datum van aanvraag : A) Identificatie Naam : Taal : Frans / Nederlands Voornaam : Tel. : Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit:

Nadere informatie

FOCUS "Senioren en het OCMW"

FOCUS Senioren en het OCMW FOCUS "Senioren en het OCMW" Nummer 11 Mei 2015 1. Inleiding In België leeft 15,1% van de bevolking onder de armoededrempel. Dit percentage ligt nog hoger binnen de leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar. 18,4

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK (Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers; B.S. 29.08.2005; decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein

Nadere informatie

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2017.

Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2017. Reglement voor de regeling van de tussenkomsten in het kader van de participatie en sociale activering 2017. Het Koninklijk Besluit van 10.01.2017 houdende maatregelen ter bevordering van de participatie

Nadere informatie

FOCUS Situatie vóór het leefloon

FOCUS Situatie vóór het leefloon FOCUS Situatie vóór het leefloon Nummer 15 - juni 2016 2 1. Inleiding In België beschikken een heel aantal mensen niet over voldoende bestaansmiddelen of hebben zij vaak geen vaste verblijfplaats. Deze

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen Erkende vluchtelingen en huisvesting Inhoud VVSG? Rol en opdracht OCMW Huurwaarborg Wie is dakloos? Installatiepremie Referentieadres Leefloon Vrijwilligers 2 -

Nadere informatie

Opnamereglement woonzorgcentrum Hingeheem

Opnamereglement woonzorgcentrum Hingeheem Woonzorgcentrum Hingeheem Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gasthuisstraat 2 1730 Asse Tel. 02/452.65.05 Fax. 02/454.83.88 Erkenningsnummer ROB CE 521 Erkenningsnummer RVT VZB 378 Opnamereglement

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT

EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT EEN OVERZICHT VAN 5 JAAR WERKERVARINGSPLAATSEN IN DE SOCIAL PROFIT PERIODE 211-21 december 21 - Noerens Veerle 1. INLEIDING In het Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit verbinden de sociale

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2017 Hierna volgt, in toepassing van artikel 31 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Hamme Damputstraat 36 9220 Hamme Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Hamme/RMID-SFGE/2017 Aantal 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter,

Mevrouw de Voorzitster, Mijnheer de Voorzitter, i uwbrief van uw kenmerk Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIEN EN ONDERSTANDSKOSTEN TERUGBETALINGEN ) Vragen naar: Kurt Gesquiere

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum bijlage(n) Beleidsvoorbereidend en juridisch advies

Dienst uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum bijlage(n) Beleidsvoorbereidend en juridisch advies Vragen naar: Tom Aarts E-mail: tom.aarts@mi-is.be Tel: 02/508.86.96 l Fax: 02/509.85.58 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst uw brief van uw kenmerk

Nadere informatie

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Stand van zaken op 27 november 2015 Een basisvoorwaarde om het recht op maatschappelijke integratie te openen, is het aantonen van werkbereidheid.

Nadere informatie

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016

AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016 AGENDA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van dinsdag 20 september 2016 OPENBARE ZITTING 001 - PERSONEELSBELEID NIEUWE UURREGELING DAGVERZORGINGSCENTRUM VERPLEGING Het akkoord van de raad wordt gevraagd

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 15 oktober 2009 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2009 19.30 uur DAGORDE Openbare zitting De openbare vergadering zal plaatsvinden in de bolerozaal van het Centrum voor Welzijn Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg Reglement: Opnamereglement assistentiewoning 14.10.2014 Woonzorg pagina 1 van 5 OPNAMEREGLEMENT ASSISTENTIEWONINGEN TEN HOVE & CENTRUM VAN KOEKENBEEK Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef 15 1150 Sint-Pieters-Woluwe Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SINT-PIETERS-WOLUWE/W65B-RMIB2016 Betreft:

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Spel Nabespreking Begrippen voor de leerkracht

Spel Nabespreking Begrippen voor de leerkracht MEMORY Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden. Wie

Nadere informatie

START OCMW ABVV ACLVB

START OCMW ABVV ACLVB WOORDENDOMINO Spel Elke leerling krijgt evenveel kaartjes. De leerling met start legt de beginkaart op tafel. Wie bij het woord op de dominokaart het juiste logo kan aanleggen mag verder spelen. Hij/zij

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Banden smeden in een wereld in verandering

Banden smeden in een wereld in verandering HELP2HELP STEUNT HET SOCIAAL ENGAGEMENT VAN MEDEWERKERS. OPROEP VOOR PROJECTEN HELP2HELP 2015 Banden smeden in een wereld in verandering 2 Oproep voor projecten 2015 van 18 mei tot 18 juli Het programma

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/038 BERAADSLAGING NR 09/028 VAN 5 MEI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA

2. UITVOEREN AUDIT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE DOOR RISKSOLU- TIONS BVBA 08 juni 2015 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op dinsdag 16 juni om 20 uur in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 99 ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014 Aanwezig : De heer Patrick De Smedt, De heer Peter Beerens, mevrouw Agnes Lievens, mevrouw Joke Longin, mevrouw Gwendolijn Meskens de heer Roland Mortier, mevrouw Els Van

Nadere informatie

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van:

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van: Stappen in het traject TWE-OCMW Onderstaand stappenplan gaat uit van: - een art60 7-tewerkstelling met een duurtijd van 1 jaar - en een TWE-traject met maximale duurtijd van 2 jaar - het OCMW van de verblijfplaats

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding KSZ

Gebruikershandleiding KSZ Plan Gezondheidszorg en de OCMW s De praktijk Gebruikershandleiding KSZ Verloop van een aanvraag Onthaal afspraak met SA (sociaal assistent) Huisbezoek door SA Beslissing van VB en BCSD dienstverlening

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM KEUKEN Hulpkok(kin) 1. Plaats in de organisatie De hulpkok(kin) werkt onder de leiding van de kok(kin). De hulpkok(kin)

Nadere informatie

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW

Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN. het sociaal onderzoek van het OCMW Versie mei 2015 Sociaal onderzoek WEGWIJS IN het sociaal onderzoek van het OCMW WEGWIJS IN HET SOCIAAL ONDERZOEK in negen stappen... Wat is het sociaal onderzoek? Waarom het sociaal onderzoek? Wie voert

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Ervaringen OCMW Lommel

Ervaringen OCMW Lommel Hier komt een titel CIPAL BUDGETMODULE Ervaringen OCMW Lommel Lokaal Dienstencentrum Dagverzorgingscentrum 60 assistentiewoningen Diensten en voorzieningen OCMW Lommel 33.000 inwoners OCMW-diensten gevestigd

Nadere informatie

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker Job onbepaalde duur (niet via uitzendkantoren) 1 Ft mw er tewerkgesteld in het Onthaalteam Functieomschrijving Het Sociaal Huis

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie