Gemeentelijk Milieujaarprogramma Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2012. Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas"

Transcriptie

1 Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2012 Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas

2 Algemeen infokader Oppervlakte: ha Aantal inwoners op 1 januari 2012: inwoners Adres: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Telefoonnummer milieudienst: (Veerle Stuer) (Kim Verstraeten) Fax: 03/ (fax stadhuis) Website: Burgemeester: Christel Geerts Stadssecretaris: Marie-Louise Chalmet Schepen van milieu: Marc Heynderickx Adviseur duurzaamheidsambtenaar: Veerle Stuer Deskundige duurzaamheidsambtenaar: Bart Roels 2

3 1. Thema INSTRUMENTARIUM BASIS Gemeentelijke diensten Handhaving Logistieke ondersteuning Milieu Management Informatie Systeem Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Gemeentelijk milieubeleid ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Duurzaamheidsambtenaar Gemeentelijk milieubeleidsplan (GMBP) Thema AFVAL BASIS ONDERSCHEIDING Thema Milieuverantwoord Productgebruik BASIS Implementatie van milieuverantwoord productgebruik binnen de eigen...15 werking ONDERSCHEIDING Milieuverantwoord productgebruik eigen diensten Milieuverantwoord productgebruik stimuleren bij burgers Aannemers/ leveranciers aansporen CoC aan te vragen Water BASIS Pesticidenreductie Passieve sensibilisatie rond water Ruimen baangrachten en waterlopen Thema Hinder BASIS Digitaal opvolgen van (milieu)klachten: MKROS Passieve sensibilisatie rond 2 hinderthema s ONDERSCHEIDING Doorlichting van de hinderklachten Beleidskader geluidshinder Beleidskader geurhinder Beleidskader lichthinder Actieve sensibilisatie rond hinderthema s Opstellen van een handhavingsbeleid rond hinder niet gerelateerd aan ingedeelde inrichtingen Opstellen en bijhouden van een hinderinventaris Thema Energie BASIS Implementatie van de energieprestatie - regelgeving door aan te sluiten op het elektronisch opvolgsysteem voor bouwaanvragen (via VEA) Uitvoering energieboekhouding Passieve sensibilisatie ONDERSCHEIDING Uitbreiden van de energieboekhoudingen naar andere gebouwen Opmaak energieprestatiecertificaten EPC (< 1000 m²) Actieve sensibilisatie Aankoop minimum percentages groene stroom Opleiding energie Uitvoering duurzame energiescan (DE-scan) Opmaak van een gemeentelijk plan van aanpak voor duurzame energie ahv DE-scan Het opnemen van energie-efficiëntie als criterium bij overheidsopdrachten Lager energieverbruik Stimuleren van kleine energiebesparende maatregelen

4 7. Thema MOBILITEIT BASIS Passieve sensibilisatie Deelname duurzaamheidambtenaar aan gemeentelijke beleidingscommissie (GBC) ONDERSCHEIDING Stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag van het gemeentepersoneel Sneltoets Luchtverontreiniging door verkeer Actieve sensibilisatie Milieuvriendelijke voertuigen Bedrijfsvervoerplannen: evaluatie woon-werkverkeer en opmaak actieplan voor milieuvriendelijker woon-werkverkeer Thema Natuur BASIS Bermbeheer Promotie streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal Code van goede natuurpraktijk ONDERSCHEIDING Subsidiereglement opstellen en promoten Vorming van 1 personeelslid Deelname Dag van het Park of Dag van de Natuur Actieplan KLE s Andere sensibiliseringsacties Thema Bodem BASIS Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige met subsidie van OVAM Gebruik maken van de Code van goede praktijk van OVAM, voor tijdelijke grondopslagplaatsen (TOP) ONDERSCHEIDING Acties en maatregelen binnen het Vlaams bodembeleid Bodemerosie: actieve sensibilisatie erosiebestrijding Thema Duurzame ontwikkeling BASIS Passieve (en actieve) sensibilisatie rond duurzame ontwikkeling ONDERSCHEIDING Participatieve en sensibiliserende initiatieven voor duurzame ontwikkeling Duurzaam bouwen en wonen Ondersteuning van maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzame ontwikkeling in Noord-Zuid context Educatie voor duurzame ontwikkeling Vlaams implementatieplan educatie voor duurzame ontwikkeling

5 Inleiding Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid bepaalt dat een milieujaarprogramma moet opgesteld worden. Dit bevat een verslag van het milieu- en natuurbeleid dat de gemeente in het afgelopen jaar, 2011, heeft gevoerd. De Vlaamse regering heeft op 21 december 2007 de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten goedgekeurd. De nieuwe overeenkomst kan afgesloten worden voor de periode van zes jaar ( ), wat overeenkomt met de duur van de bestuursperiode. Gemeenten en provincies kunnen echter ook ieder jaar beslissen of ze al dan niet toetreden tot de overeenkomst. Op 25 april 2008 heeft de stad Sint-Niklaas de Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten ondertekend met het Vlaamse Gewest op basis- en onderscheidingsniveau. De contracttekst van deze overeenkomst is beschikbaar op Via de Samenwerkingsovereenkomst engageert de stad zich om een duurzaam milieubeleid uit te werken. Een aantal acties zijn verplicht uit te voeren (= basis), andere acties zijn optioneel (= onderscheidingsniveau). Op onderscheidingsniveau moet een totaal van 35 punten verzameld worden. Via het milieujaarprogramma (MJP) moet de stad rapporteren over de uitvoering van deze overeenkomst. Volgende thema s komen aan bod: Thema Instrumentarium Thema Afval Thema Milieuverantwoord productgebruik Thema Water Thema Hinder Thema Energie Thema Mobiliteit Thema Natuur Thema Bodem Thema Duurzame ontwikkeling Aan de realisatie van het Milieujaarprogramma 2012 werkten onder meer volgende diensten mee: milieudienst, dienst logistiek, dienst communicatie, technische dienst, dienst mobiliteit, dienst gebouwen, groendienst en de personeelsdienst. Het document werd ter advies voorgelegd aan STRAMIN (stedelijke raad voor advies van milieu en natuur) op 28 februari 2012 en ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen op 12 maart

6 thema INSTRUMENTARIUM 6

7 1. Thema INSTRUMENTARIUM 1.1. BASIS Gemeentelijke diensten In het kader van artikel 1 over gemeentelijke diensten moet de stad tweemaal rapporteren over de gemeentelijke diensten, namelijk over het eerste jaar van de ondertekening en over het jaar Deze rapportering gebeurde in het MJP Handhaving Aanstelling personeel - samenwerkingsovereenkomst - natuurvergunning en vrije velddelicten. Er waren tot , 2 erkende Vlarem-ambtenaren aanwezig op de milieudienst (Filip Van Boxelaer, Pieter Vincke (uit dienst sinds )) en 1 bij de milieupolitie (Wim Van Brouck). In totaal kunnen momenteel 2 personen het toezicht conform artikel 58 van Vlarem I uitoefenen. Door de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid treden deze personen op als gemeentelijke toezichthouders in de milieuhandhaving. Zij werden hiertoe aangesteld in het college van burgemeester en schepenen van 7 december Er werd geen samenwerkingsovereenkomst met een aangrenzende gemeente of met een intergemeentelijke vereniging of politiezone waarvan de stad deel van uitmaakt, opgesteld. Er is immers een goede samenwerking tussen de milieudienst en de milieupolitie zodat er geen behoefte is aan een protocol. Tevens zijn er flowcharts ter beschikking met procedures voor het behandelen van diverse milieuproblemen en wie hiervoor verantwoordelijk is. Wekelijks is er een technisch overleg tussen de VLAREM-cel van de milieudienst en de milieupolitie. Hierbij worden o.a. de klachten, problemen of controles besproken die kaderen in de Vlarem-wetgeving. Er worden afspraken gemaakt over wie zal optreden. Vaak worden controles door de milieudeskundigen van de politie en de milieudienst samen uitgevoerd. De Vlarem-opleiding van de milieudeskundige van de milieupolitie heeft ervoor gezorgd dat meer expertise aanwezig is zodat de samenwerking tussen de milieudienst en milieupolitie nog werd verbeterd. Toezicht op naleving van het Bosdecreet en Decreet Natuurbehoud en optreden tegen velddelicten gebeuren door de stedelijke natuurambtenaar. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de milieupolitie en de beleidswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos. Toezichtacties milieudienst In 2011 werden volgende taken uitgevoerd: - controles op basis van klachten of meldingen van het meldpunt; - nacontroles van het verlenen van milieuvergunningen; - nacontroles na aktename meldingen klasse 3; - controles in het kader van campagnes, zowel van andere controlerende instanties (OVAM, milieuinspectie) als eigen opgerichte campagnes. - In 2009 werd een uitgebreide controle van de industrieparken opgestart. Het eerste industriepark dat gecontroleerd werd, is Entrepot en de omliggende straten. In 2011 werd deze controle voltooid. In de loop van het jaar werd een aanvang genomen met de controle van een tweede industriepark, nl. Europark-Noord. - Er werden twee akoestische onderzoeken uitgevoerd. Het eerste akoestisch onderzoek werd uitgevoerd op vraag van een exploitant, om een idee te krijgen van het akoestisch isolatierendement van zijn inrichting. Er werden op basis van het onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan. Het 7

8 tweede akoestisch onderzoek werd uitgevoerd tijdens een openbaar onderzoek op basis van ingediende bezwaren om een betere beoordeling te kunnen maken van het dossier. In het kader van het KB op geluidshinder van 1977 werden bijkomend twee metingen uitgevoerd. - In 2011 werden geluidsmetingen uitgevoerd op 18 muziekactiviteiten (Nacht van Waas, Bal van Sint-Niklaas, Openingsparty t Bau-huis, Beachvolleyhappening, Café Dansant, Crazy Dating Party, Kristoffelrock, Leebrugkermis, Mojito Party, Nacht van de Wase, Openluchtfuif Nieuwkerken, Parkies, Sinnekloas Danst2011, StatieWest, Stenenmuurfeesten, Villa Pace, Witte Molenfeesten, Dag en Nachtvrienden). Er werden bij de meeste evenementen weinig klachten van geluidshinder opgetekend. - De ontlening van de fuivenkoffer met een geluidsmeter in samenwerking met de dienst jeugd werd verder gezet. De cel Vlarem-Vlarebo-Rampenplanning behandelde 22 milieuvergunningsaanvragen klasse 1, 46 klasse 2 aanvragen, 4 bodemsaneringsprojecten en 63 bouwvergunningen. Er werden 119 erkenningen voor niet-ingedeelde muziekactiviteiten toegekend. Er werden 48 controles uitgevoerd om na te gaan of de milieuwetgeving werd nageleefd (zie onderstaande tabel). In het totaal werden door de erkende VLAREM-ambtenaren van de milieudienst 4 processen-verbaal van inbreuk opgesteld en 2 processen-verbaal inzake het KB op de geluidshinder van Door de milieupolitie werden 148 aanvankelijke processen-verbaal opgesteld met een stedenbouwkundig- en milieuluik. Volgende tabel geeft een overzicht van de controles die door de milieuambtenaren werden uitgevoerd. ambtshalve calamiteit klacht Vraag parket Afvalwater 3 Lekkende mazouttank/olievervuiling/bodem 3 Geluidshinder 5 Ontoereikende/geen vergunning 8 1 Vraag brandweer Stopzetting activiteiten Sluikstort (gevaarlijk) afval 3 Lichthinder Naleven vergunningsvoorwaarden 9 Geurhinder/verbranden afval 11 Allerlei 2 Opvolging 2 1 TOTAAL = Proactieve en reactieve controles Pro-actieve controles: planmatige aanpak en eigen initiatieven en plannen In 2011 werden geluidsmetingen uitgevoerd op 18 muziekactiviteiten (Bal van Sint-Niklaas, Openingsparty t Bau-huis, Beachvolleyhappening, Café Dansant, Crazy Dating Party, Kristoffelrock, Leebrugkermis, Mojito Party, Nacht van de Wase, Openluchtfuif Nieuwkerken, Parkies, Sinnekloas Danst2011, StatieWest, Stenenmuurfeesten, VillaPace, Witte Molenfeesten, Nacht van Waas, Dag en Nachtvrienden). Er werden bij de meeste evenementen weinig klachten van geluidshinder opgetekend. Tevens worden controles uitgevoerd op vraag van het Parket. Meestal kadert dit wel in één of andere meldings- of vergunningenprocedure. De milieudienst wil de bedrijven controleren die deel uit maken van een industriepark. Hiertoe werd in 2009 een inventaris opgesteld en de grenzen van het controlegebied vastgesteld.. Ondanks het feit dat een industriepark duidelijk bekend staat als een groepering van bedrijven, is de identiteit en uitgevoerde activiteiten niet steeds gekend of accuraat omwille van overnames en stopzettingen. Een juiste weergave van de aanwezige bedrijven met een actualisatie van de bestaande en nieuwe activiteiten in het industriepark is het doel van deze campagne. In 2009 werd deze actie uitgewerkt en in het najaar van 2009 werd gestart met het industriepark Entrepot. De bedrijven die echter recent gecontroleerd werden in het kader 8

9 van hernieuwingen of veranderingen van milieuvergunningsaanvragen, of in andere controleprojecten, werden niet meer opgenomen. In 2010 werd de actie verder gezet. Van de 59 geselecteerde bedrijven werden er reeds 50 gecontroleerd. In 2011 werd de actie voltooid. Er werd eveneens gestart met de controle van een tweede industriepark, nl. Europark-Noord. Deelname aan initiatieven van de afdeling Milieu-inspectie Er werd door de afdeling geen vraag tot deelname aan nieuwe initiatieven gesteld. Overzicht uitgevoerde proactieve controles Bijlage 1: Overzicht proactieve controles Reactieve Controles: overzicht Bijlage 1: Overzicht reactieve controles Logistieke ondersteuning De toezichthoudende ambtenaren kunnen beschikken over het vereiste materiaal voor het uitvoeren van hun toezicht. Zo zijn er recipiënten aanwezig om stalen te kunnen nemen van afvalwater, twee sonometers bij de milieudienst om geluidsmetingen uit te voeren en de nodige kledij. De milieupolitie beschikt ook over een sonometer. De geluidsmeters worden jaarlijks gekeurd Milieu Management Informatie Systeem Internetverbinding / Inventarissen en MMIS In de vorige Milieujaarprogramma s werd reeds gerapporteerd over de internettoegang, de invoer van gegevens en de organisatie van het meldpunt milieuklachten Databanken Milieuvergunningenloket: emil De stad beschikt over het programma CEMOS waarin op heden alle milieuvergunningen en meldingen worden ingevoerd en beheerd. Volgens CEVI voldoet CEMOS aan de vereisten van artikel van de samenwerkingsovereenkomst. Milieuklachten-, registratie en opvolgingssysteem: MKROS De stad draagt bij tot het gegevensinvoer in de databank MKROS. Sinds 1 juli 2006 is MKROS operationeel voor de registratie van milieuklachten van de stad. Inventaris pesticidenreductieprogramma Zie thema water Inventaris risicogronden De inventaris van risicogronden vormt een onderdeel van CEMOS. Energieprestatiedatabank Hierbij de datums van de epb-doorgaven van 2011:

10 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Jaarverslag STRAMIN (Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur) Het jaarverslag wordt rond april/mei 2012 opgemaakt. Net zoals vorige jaren zal het later opgestuurd worden. De statuten werden in 2011 niet aangepast. Het stadsbestuur geeft zowel logistieke als inhoudelijke ondersteuning. - De vergaderingen van STRAMIN gaan door in zalen op het stadhuis van Sint-Niklaas of op één van de deelgemeentehuizen. Deze zalen zijn in eigendom van de stad. - De secretaris van de milieuraad is het diensthoofd van de milieudienst. - Deskundigen van het stadsbestuur geven toelichting rond bepaalde thema s, indien dit gevraagd wordt door de milieuraad. In STRAMIN zitten 21 stemgerechtigde leden en 13 niet-stemgerechtigde leden. De 1/3 regel geslachtverhouding voor de milieuraad werd ondanks inspanningen niet bekomen. Het is heel moeilijk om vrouwen te vinden die in STRAMIN willen zetelen. In 2011 werden er tijdens de vergaderingen opnieuw verschillende oproepen gedaan om nieuwe vrouwelijke leden in de milieuraad te krijgen. Bovendien werd er mondeling reclame verspreid door de leden en het dagelijks bestuur. Bijlage 2: jaarverslag STRAMIN (volgt later) Gemeentelijk milieubeleid Meer uitleg over het gemeentelijk milieubeleid staat vermeld bij ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Gemeentelijk milieubeleidsplan (GMBP). 10

11 1.2. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Duurzaamheidsambtenaar Gelet op het inwonersaantal heeft de stad recht op subsidies voor de aanstelling van twee duurzaamheidsambtenaren; een adviseur duurzaamheidsambtenaar (niveau A) voor de algemene coördinatie en de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en een deskundige duurzaamheidsambtenaar coördinator (niveau B) voor het doelgroepenbeleid. 1. Adviseur milieu (duurzaamheid) (niveau A, 100%): Veerle Stuer Veerle Stuer is in dienst sinds 1 oktober Op 11 december 2007 werd de aanstelling van onbepaalde duur goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De functiebeschrijving, het contract, de arbeidsovereenkomst en het takenpakket van de adviseur milieu (duurzaamheid) is ongewijzigd gebleven t.o.v. MJP Deskundige milieu (duurzaamheid) NME-coördinator (niveau B, 100%): Bart Roels Bart Roels is in dienst sinds 1 september Op werd zijn aanstelling goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 18 augustus 2008 besliste het college Bart Roels, contractueel deskundige duurzaamheidsambtenaar, een contract van onbepaalde duur aan te bieden met ingang van 1 september De functiebeschrijving, het contract, de arbeidsovereenkomst en het takenpakket van de deskundige milieu (duurzaamheid) is ongewijzigd gebleven t.o.v. MJP Bovenstaande duurzaamheidsambtenaren worden administratief bijgestaan door: Administratief medewerker (niveau C, 80%): Kim Verstraeten Gemeentelijk milieubeleidsplan (GMBP) Het Milieubeleidsplan werd principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 4 december Op 21 december 2007 werd het definitief GMBP goedgekeurd door de gemeenteraad. Het GMBP werd nadien ter kennisgeving bezorgd aan het Vlaams Gewest. Het milieubeleidsplan volgt de structuur van de Samenwerkingsovereenkomst Milieubarometer n.v.t Open milieuraad In 2011 werd er één open milieuraad georganiseerd, namelijk op 26 april Hierop werd een voorstelling gegeven over Rootputten en werd het jaarverslag overlopen. In bijlage vindt u de uitnodiging, met daarop het volledige programma. Bijlage 3: Uitnodiging OJV Stramin Vergunde sloopwerken m.b.t. selectief slopen n.v.t. 11

12 thema AFVAL 12

13 2. Thema AFVAL 2.1. BASIS 2.2. ONDERSCHEIDING De rapportering van het thema afval werd volledig opgenomen in de afvalenquête van OVAM. Vandaar dat dit thema niet meer wordt behandeld in het Milieujaarprogramma. 13

14 thema MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK 14

15 3. Thema Milieuverantwoord Productgebruik 3.1. BASIS Implementatie van milieuverantwoord productgebruik binnen de eigen werking Gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout binnen de werking van de eigen gemeentelijke diensten: standaard in elk bestek opnemen Het stadsbestuur implementeert het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout in de werking van de eigen gemeentelijke diensten. Het stadsbestuur neemt standaard in elk bestek voor de aankoop van hout en houtproducten het voorschift voor duurzaam geëxploiteerd hout op. Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van akkoord om in elk bestek voor drukwerk en papier, in opdracht van het stadsbestuur, een aantal milieuvoorwaarden omtrent het gebruik van FSC gelabeld hout op te leggen. In 2011 werd er ook een bestek uitgeschreven voor - het plaatsen van zitbanken in FSC gelabeld hout - het plaatsen van parkmeubilair, bij voorkeur in FSC gelabeld hout - speeltoestellen in Belsele - Concrete realisaties met betrekking tot het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout zijn o.a.: - FSC-gelabeld drukwerk en printpapier; - Aankoop van palen in FSC-gelabeld hout; - Aankoop van een tuinhuis in FSC-gelabeld hout; - In bijlage een aantal facturen en bestekken. Bijlage 1: Bestek zitbanken Bijlage 2: Bestek parkmeubilair Bijlage 3: Bestek speeltoestellen in Belsele Bijlage 4: Factuur palen Bijlage 5: Factuur tuinhuis Bijlage 6: Factuur FSC-gelabeld papier Gekeurd breekpuin standaard opnemen in bestekken Het stadsbestuur neemt het gebruik van COPRO-gekeurd breekpuin op in alle werfbestekken. De technische dienst werkt steeds met het Standaardbestekboek 250 versie 2.1. Hieraan moet elke aannemer zich houden. In dat bestek staan de producten waarvoor een COPRO-merk vereist is, wat onder andere voor breekpuin het geval is. Soms worden er nog bijkomende voorwaarden opgelegd Passieve sensibilisatie rond één of meerdere productgroepen Compost In de MIWA-nieuwsbrieven, via de activiteiten van de compostmeesters en de milieudienst, wordt thuiscomposteren en het gebruik van compost aangemoedigd. 15

16 Geïnteresseerde burgers kunnen bij de milieudienst, de afvalintercommunale MIWA en op activiteiten van de compostmeesters heel wat brochures en informatie bekomen over composteren. Op die manier kunnen ze alles over composteren thuis rustig nalezen. Op de website van de intercommunale MIWA wordt ook verwezen naar de website van Hierop vinden burgers heel wat nuttige info om zelf aan de slag te kunnen gaan. Bijlage 7: MIWA magazine maart Bijlage 8: MIWA magazine juni Bijlage 9: MIWA magazine september Duurzaam geëxploiteerd hout - Vorming schrijnwerkers Op 19 januari 2011 kregen de schrijnwerkers van het stadsbestuur een vorming rond FSC-gelabeld hout. Deze vorming werd gegeven door Geertrui Goyens van FSC Belgium Fair Timber vzw. - Posters Het gebruik van duurzaam FSC-hout wordt gepromoot bij de milieudienst via posters, flyers en informatiebrochures. Aan het loket liggen er flyers over duurzaam geëxploiteerd hout. Een overzicht van de documentatie werd meegestuurd bij het MJP Subsidiereglement duurzaam bouwen In het subsidiereglement duurzaam bouwen staan een aantal verwijzingen naar websites over FSCgelabeld hout en andere bio-ecologische materialen (www.vibe.be, ) - MIWA magazine In het MIWA magazine van maart staat op pagina 4 een tekst met tips hoe je het papierverbruik kan verminderen. Er wordt verwezen naar milieucriteria die je helpen om milieuvriendelijker papier aan te kopen. Men verwijst hiervoor naar de website Bijlage 10: Subsidiereglement duurzaam bouwen Bijlage 7: MIWA magazine maart 16

17 3.2. ONDERSCHEIDING Milieuverantwoord productgebruik eigen diensten Gebruik van compost met VLACO label of gelijkwaardig Het stadsbestuur gebruikt eigen geproduceerd (compost)grondverbeteringmiddel voor groenonderhoud. Dit werd gekeurd door VLACO en voldoet aan de parameters van VLACO-groencompost. De groendienst bevestigt dat het geen producten meer aankoopt in relatie tot het onderhoud van openbaar groen, die turf bevatten. Momenteel wordt compost gebruikt om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Dit bevestigde het college van burgemeester en schepenen in zitting van Een uittreksel van dit college werd meegestuurd in het MJP Gebruik van gekeurd breekpuin ter vervanging van nieuwe materialen Hierbij een overzicht van alle werken waar Copro-gekeurde steenslag gebruikt is, zoals beschreven in het Standaardbestek 250. Eigen ontwerp Lepelhoekstraat: fiets- en voetpaden Aanleg voetpaden Weynstraat Asfalt 2010 Waterschootstraat - Ransbeekstraat - Schuilhoek E. Prissestraat - aanleg voetpaden school Nieuwkerken: vernieuwen voetpad Dendermondse steenweg - deel 3 Houten Schoen - vernieuwen fietspad Heraanleg Walburgstraat Bibliotheek Nieuwkerken - aanleg van een parking Asfalt 2011 Lepelhoekstraat - Kasteelstraat - Oude Molenstraat t Bauhuis - omgevingswerken Vleeshouwerstraat - heraanleg Verbreden van de rijweg in een deel van Europark-Zuid IBEO / Irtas (studiebureau) Uitbreiding Boomezelstraat Verkaveling Den Beenaart Rioproject Europark-Oost en Singel fase 2 KMO-zone Metalunion Rioproject Nijverheidsstraat - Gasmeterstraat Collector Nieuwkerken-Oost Fase B Rioproject Lange Rekstraat - Van Landeghemstraat Jouret Westelijke Tangent Verkaveling Watermolenwijk fase 2 Verkaveling Dillaartwijk fase 2 - aanleg voetpaden Mebumar Hogenakkerstraat - heraanleg O-Micron Repelstraat en Zwingelstraat - aanleg wegenis 17

18 Gebruik van milieuverantwoorde materialen in gerecycleerde kunststoffen In 2011 werden er een aantal rijbaankussens en diamantkoppalen in gerecycleerde kunststof aangekocht. De facturen worden toegevoegd als bijlage. Bijlage 11: Facturen diamantkoppalen (afzetpalen) Bijlage 12: Factuur rijbaankussens Gebruik milieuverantwoorde kantoormaterialen In 2010 werd een nieuw bestek opgesteld voor kantoormateriaal voor de administratieve diensten, de scholen en de Academies. In overleg met de dienst logistiek en de dienst milieu werden milieuvoorwaarden overlopen en waar mogelijk maximaal toegepast. Als basis werden de milieucriteria van de milieukoopwijzer (www.milieukoopwijzer.be) gebruikt. Dit bestek liep verder in In de eigen drukkerij wordt uitsluitend op 100% post consummer gerecycleerd papier met Blaue Engel of FSC-gelabeld papier gedrukt. Externe drukopdrachten in opdracht van de stad worden uitgevoerd op FSC-gelabeld papier of op 100% post consumer gerecycleerd papier met een Blauwe Engel label of gelijkwaardig. Bijlage 13: Bestek bureelmateriaal Bijlage 6: Factuur FSC-gelabeld papier Gebruik van milieuverantwoorde cateringproducten Tijdens vergaderingen in het stadhuis wordt fairtrade koffie en fairtrade thee afkomstig van biologische teelt aangeboden met suiker in hervulbare, glazen vulkannetjes en halfvolle melk uit glazen flessen in hervulbare melkkannen. Op recepties, in opdracht van het stadsbestuur, wordt steeds fairtrade fruitsap uit glazen flessen geschonken. Broodjes voor vergaderingen en hapjes voor recepties worden standaard besteld bij catering De Wilg, een lokaal, sociaal tewerkstellingsproject van het OCMW. Op deze manier kan gemakkelijk met herbruikbare materialen (plateaus, ) gewerkt worden. In verschillende stadsgebouwen staan drinkwaterbars op leidingwater voor het personeel. Er worden bewust geen (plastic) bekertjes bijgeplaatst, zodat de personeelsleden zelf een herbruikbaar recipiënt dienen te voorzien. In 2010 werd de aanbesteding hernieuwd door het uitschrijven van een bestek, waarin het elektriciteitsverbruik van de toestellen expliciet werd opgenomen in de gunningcriteria. Bij de lunchgesprekken voor het personeel wordt steeds geopteerd voor een duurzame lunch: vegetarische broodjes, biologische producten (biologisch brood en broodbeleg), lokale producten (kaasschotel van lokale geitenboer), fairtrade drank en koekjes,. Bijlage 14: Factuur melk Bijlage 15: Factuur suiker Gebruik van biologische producten - Voor de actie Bike to Work werden bio-fairtrade bananen aangekocht. - Ook bij de BouwTeams in april 2011 werden er bio-appelen en biokoekjes verdeeld onder de deelnemers. - Daarnaast werd er ook biothee, o.a. voor vergaderingen van personeelsleden en nietpersoneelsleden, aangekocht. Alle facturen zijn beschikbaar op het stadhuis. In bijlage een aantal voorbeelden. Bijlage 16: Factuur fairtrade bio-thee 18

19 Bijlage 17: Factuur bio-appels Gebruik van milieuverantwoorde houtverduurzamingsmiddelen Gebruik van milieuverantwoorde verven en vernissen Bij Longerstaey, PPG (sigma), Verhelst, kopen de stadsdiensten op regelmatige basis kwalitatieve houtveredelingsproducten om het te behandelen hout van een lange duurzaamheid te garanderen. De producten hieronder opgesomd zijn milieuvriendelijke producten om het hout (buiten) langdurig te beschermen. De technische fiches werden toegevoegd bij het MJP Toll Azur Opaque - Toll Azur Imprim - Lucite Contact primer - Bij de aankoop van producten trachten de schilders zoveel mogelijk rekening te houden met mens en milieu. De schilders werken bijna uitsluitend met watergedragen producten (plamuren, muurverven, lakken, vernissen, vloerverven, acrylaatkitten,...). Een aantal van de verven die de schilders gebruiken hebben een Eco-label of een ander milieulabel. Om te kijken hoe milieuvriendelijk de gebruikte producten zijn, werd voor een aantal producten de producttest van OVAM uitgevoerd in samenwerking met de schilderdienst. Sommige verven scoorden heel goed. - Formule 12 (Standaard muur- en plafondverven binnen): 96,11 % (gem: 79,66 % (21)) - Sigmatex Superlatex (Standaard muur- en plafondverven binnen): 96,11 % (gem: 79,66 % (21)) - Tigron Aqua Satin (Hout- en metaallak voor binnen): 76,11 % (gem: 58,86 (5) - Bijlage 18: Producttest Formule 12 Bijlage 19: Producttest Sigmatex Superlatex Bijlage 20: Producttest Aqua Satin Gebruik van milieuverantwoorde schoonmaakproducten In het nieuwe bestek voor schoonmaakproducten (toegewezen in 2011) werd uitdrukkelijk gevraagd naar producten die beter zijn voor het milieu en voor de gezondheid van de gebruikers. Er werden gedetailleerde milieugerelateerde gegevens opgevraagd over de opgegeven producten, verpakkingen, om een objectieve beoordeling mogelijk te maken. Om te kijken hoe milieuvriendelijk de gebruikte producten zijn, werd voor een aantal producten, die in 2011 aangekocht zijn, de producttest uitgevoerd. Volgende producten werden beoordeeld: - Dagelijkse vloerreiniger Eco Floor 11: 76 % (gemiddelde score: 62,34 % (256)) - Dagelijkse sanitairreiniger Eco Sanitary 4: 84,17 % (gemiddelde score: 65,29 (167)) Bijlage 21: Bestek schoonmaakproducten Bijlage 22: Bijlage bij bestek schoonmaakproducten Bijlage 23a: Producttest_Ecover Floor 11 Bijlage 23b: Producttest_Ecover Sanitary 4 Bijlage 24: Facturen schoonmaakmiddelen 19

20 Milieuverantwoord productgebruik stimuleren bij burgers Actieve sensibilisatie rond één of meerdere productgroepen FSC gelabeld hout + natuurverven Inwoners worden aangespoord om natuurverven en FSC-gelabeld hout (of gelijkwaardig) te gebruiken door het stedelijk het subsidiereglement duurzaam bouwen. Voor het gebruik van FSC gelabeld hout voor daktimmerwerk en buitenschrijnwerk krijgen inwoners en forfaitaire premie van 250 EUR. Voor het gebruik van natuurverven en aanverwante afwerkingproducten voor binnen- en/of buitentoepassingen krijgt men 15% op hun aankoopbedrag met een maximum van 250 EUR.Voor beide premies werden er in 2011 aanvragen ingediend en uitbetaald. Hierover wordt gecommuniceerd via de website infoavonden, de woonwinkel, het loket duurzaam bouwen van de milieudienst, Bijlage 10: subsidiereglement duurzaam bouwen Compost Om mensen te overtuigen om zelf te composteren organiseerde de afvalintercommunale MIWA, samen met VLACO en de milieudienst, twee compostbasiscursussen waar inwoners de knepen van het composteren konden leren. Op deze cursus kregen de deelnemers een syllabus en brochures over composteren en kringlooptuinieren. Bekendmaking gebeurde o.a. via het MIWA magazine van maart. Bijlage 7: MIWA magazine maart 2011: Composteren in de kringlooptuin Op de fietstocht van de compostmeesters op 4 juni 2011 in het kader van Juni Compostmaand werden mensen geïnformeerd over thuiscomposteren en kringlooptuinieren op verschillende locaties in de stad. Deelnemers maakten kans om een ecotuinscan te winnen. In 2011 werden op die manier twee ecotuinscans uitgereikt. Bij een ecotuinscan komt een ecologisch tuinarchitect thuis langs en worden de belangrijkste aandachtspunten rond kringlooptuinieren overlopen. Bij deze adviezen ligt de nadruk op het vermijden van bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen, het gebruik van compost en het verhogen van de natuurwaarde. Er worden tips en verbeterpunten aangereikt aan de eigenaars, waardoor ze zelf aan de slag kunnen gaan. Achteraf krijgen de tuineigenaars een schriftelijk tuinadvies op maat van de tuin. Bijlage 25: Affiche fietstocht Juni Compostmaand Biologische producten a. Villa Pace: bio- en fairtrade brunch Op zondag 4 september 2011 konden 200 deelnemers genieten van een biologische, fairtrade brunch, georganiseerd door Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas, Velt vzw, Voedselteams en de stad Sint-Niklaas (milieudienst en dienst internationale samenwerking). Op het menu stonden warme en koude gerechten: Maaltijdsoep van lokale bioseizoensgroenten, tabouleh, rodebietensalade met spinazie, geitenkaas en gesuikerde cashewnoten, vegetarische paëlla en kip met dadels en amandelen. Verder konden deelnemers genieten van heerlijke lokale bio en fairtrade ontbijtproducten geleverd door de Voedselteams en Oxfam Wereldwinkels. Op de brunch was informatie beschikbaar over biologische producten en biolabels. Communicatie gebeurde via de website de stadskroniek, UITinSint-Niklaas, de katern over Villa Pace in Gazet van Antwerpen, de harmonicaflyer van Villa Pace, 20

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008 OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 008 Zwart : basis is verplicht Rood: onderscheidingsniveau jaarlijks terugkerend (vast aantal punten) Groen: occasionele acties THEMA PUNTEN INSTRUMENTARIUM..

Nadere informatie

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2011. Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2011. Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2011 Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas Algemeen infokader Oppervlakte: 8.818 ha Aantal inwoners op 1 januari 2011: 72.367 inwoners Adres: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Nadere informatie

BASISNIVEAU verwijzing MJP

BASISNIVEAU verwijzing MJP Bijlage ALGEMEEN - Gemeenten Index Milieujaarprogramma 214 (rapportering 213) Samenwerkingsovereenkomst 28-213 Opgelet: voor de uitgevoerde acties op onderscheidingsniveau is een apart tabblad voorzien.

Nadere informatie

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2013. Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2013. Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2013 Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas Algemeen infokader Oppervlakte: 8.818 ha Aantal inwoners op 1 januari 2013: 73.255 inwoners Adres: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Nadere informatie

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2014. Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2014. Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2014 Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas Algemeen infokader Oppervlakte: 8.818 ha Aantal inwoners op 1 januari 2014: 73.660 inwoners Adres: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 Gemeente Kampenhout *************************************************************************** *************************************************************************** MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 ***************************************************************************

Nadere informatie

MilieujaarprogrammaOverijse 2012

MilieujaarprogrammaOverijse 2012 MilieujaarprogrammaOverijse 2012 Vergadering RAMINA 8maart 2013 Milieudienst Overijse SITUERING MJP 2012 werd integraal goedgekeurd en bracht een subsidiebedrag op van 77.718 euro op; Ondertekening voor2012

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur.

Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur. Eerste idee: Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur. Uitvoering: 3 gemeenten werken samen

Nadere informatie

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente

Milieutrefdag 4 juni 2009. Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Milieutrefdag 4 juni 2009 Ecologische voetafdruk In jouw gemeente Doelstelling Workshop: Alle gemeenten warm maken voor een inspirerende Campagne Ecologische voetafdruk Ecologische Voetafdruk in jouw gemeente

Nadere informatie

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder Leeswijzer cluster Hinder Cluster Hinder Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Toelichting Leeswijzer. De leeswijzer is een onderdeel van

Nadere informatie

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

Infosessie duurzaam aankopen. papier en drukwerk

Infosessie duurzaam aankopen. papier en drukwerk Infosessie duurzaam aankopen papier en drukwerk mei 2006: gestart als duurzaamheidsambtenaar in Dilsen-Stokkem Milieuverantwoord productgebruik: - veel wantrouwen bij collega s - velen zien het als een

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92 LOKALE AGENDA 21 - Leuven Historiek Presentatie voor delegatie van stad en gemeenten van het Brussels Gewest Agenda 21 van UNCED, Rio 92 3 aanleidingen in Leuven ondertekening milieuconvenant 1997-1999

Nadere informatie

Berekeningsmodel milieuverantwoord productgebruik op Sofie Poelmans Team Lokale besturen OVAM

Berekeningsmodel milieuverantwoord productgebruik op  Sofie Poelmans Team Lokale besturen OVAM Berekeningsmodel milieuverantwoord productgebruik op www.ovam.be/producttest Team Lokale besturen OVAM Wat is de Producttest? = berekeningsmodel in de vorm van een softwaretoepassing, waarmee een organisatie

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2010

Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2010 Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2010 Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas Algemeen infokader Oppervlakte: 8818 ha Aantal inwoners op 1 januari 2010: 71.812 Adres: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Telefoonnummer

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Subsidies voor het gebruik van FSC hout

Subsidies voor het gebruik van FSC hout Subsidies voor het gebruik van FSC hout Onderzoek naar impact en potentieel van gemeentelijke subsidiereglementen bij Vlaamse lokale besturen - FSC F000202 Januari 2013 Lokale subsidies voor FSC houtgebruik

Nadere informatie

Locatie. checklist Duurzaam evenement. Planning, organisatie en inrichting terrein. Energie en water. Afval

Locatie. checklist Duurzaam evenement. Planning, organisatie en inrichting terrein. Energie en water. Afval Locatie Planning, organisatie en inrichting terrein Bepaal de locatie rekening houdend met aansluitingen voor groene stroom en openbaar vervoer Maak een algemeen afval-, energie- en milieuplan op voor

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

FairTradeGemeente? FairTradeGemeente 23/01/2012. Focus: duurzame ontwikkeling N - Z. Een campagne van:

FairTradeGemeente? FairTradeGemeente 23/01/2012. Focus: duurzame ontwikkeling N - Z. Een campagne van: FairTradeGemeente Een campagne van: FairTradeGemeente? Een TITEL die aangeeft dat die bepaalde gemeente én haar inwoners eerlijke handel en lokale, duurzame productie en consumptie een warm hart toedragen

Nadere informatie

Infosessie drukwerk praktijkervaring

Infosessie drukwerk praktijkervaring Infosessie drukwerk praktijkervaring Veerle Stuer Duurzaamheidsambtenaar Sint-Niklaas Drukwerk Stadsmagazine, personeelsblad, persmap Folders, affiches, brochures Jaarverslag, jaarboek academie Wenskaarten

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSPLAN

MILIEUBELEIDSPLAN MILIEUBELEIDSPLAN 2008-2013 GEMEENTE LENDELEDE Gemeente Lendelede Milieudienst Dorpsplein 1 8860 Lendelede Tel.: 051/33 63 05 Fax: 051/ 33 63 07 Email: milieudienst@lendelede.be 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

Bijlage Rapportering. Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten Algemene regels: - 1 punt per actieve sensibilisatie met max. 2 punten per thema

Bijlage Rapportering. Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten Algemene regels: - 1 punt per actieve sensibilisatie met max. 2 punten per thema Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 Bijlage Rapportering Algemene regels: - 1 punt per actieve sensibilisatie met max. 2 punten per thema Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 Bijlage

Nadere informatie

Beter adviseren. Dossier VII Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013. Inleiding. 1. Achtergrond

Beter adviseren. Dossier VII Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013. Inleiding. 1. Achtergrond Beter adviseren achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier VII Samenwerkingsovereenkomst gemeenten 2008-2013 Inleiding 1. Achtergrond 2. Andere samenwerkingsovereenkomsten met de Vlaamse

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen. HUISHOUDELIJK ELEKTRICITEITSVERBRUIK Omschrijving Meeteenheid Beleidsdomein Relatie met de SO Gemeentelijke beleidsdoelstelling bron Dataleverancier Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten

Nadere informatie

Analyseren van hinderklachten. Gunther Van Broeck Annemie Wynands

Analyseren van hinderklachten. Gunther Van Broeck Annemie Wynands Gunther Van Broeck Annemie Wynands Contracttekst SO Art. 1.1 Analyseren en rapporteren van hinderklachten Jaarlijks analyseert de gemeente de geregistreerde hinderklachten. Indien zij de hinderklachten

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen

Reglement met betrekking tot de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen Reglement met betrekking tot de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 juni 2012 Bekendgemaakt op

Nadere informatie

EERLIJKE HANDEL OF FAIR TRADE? WAT?

EERLIJKE HANDEL OF FAIR TRADE? WAT? EERLIJKE HANDEL OF FAIR TRADE? We staan niet stil bij wat er elke dag op ons bord ligt. En toch dragen vele ingrediënten een heel verhaal met zich mee. Sommige producten hebben de halve wereld afgereisd.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren Aandacht: De aanvraag moet ten laatste 30 dagen op voorhand ingediend worden Naam evenement: Datum: 1. Organisator van de activiteit Naam van de organisatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011.

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011. Bijlage bij thema Instrumentarium JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Duurzame overheidsopdrachten inbouwen in lokaal beleid. Leen Van der Meeren

Duurzame overheidsopdrachten inbouwen in lokaal beleid. Leen Van der Meeren Duurzame overheidsopdrachten inbouwen in lokaal beleid Leen Van der Meeren Een opdracht voor lokale besturen? Verkleinen ecologische voetafdruk Groene impuls aan de markt Voorbeeldfunctie: leading by example

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Clusterfiches SO fase 2 : 2005-2007. Toelichting op de provinciale infodagen. November/December 2004.

Clusterfiches SO fase 2 : 2005-2007. Toelichting op de provinciale infodagen. November/December 2004. Toelichting op de provinciale infodagen. November/December 2004. Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN Clusterfiches

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Raad 12 september 2012 60 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 september 2012 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen, Lodewijk

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 3 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 3 INHOUD Voorwoord 3 1 De aanleiding voor de omgevingsvergunning 13 1. Waarom wordt een omgevingsvergunning ingevoerd? 15 2. Wat gebeurt er met het uniek loket? 17 3. Hoe komt het decreet betreffende de omgevingsvergunning

Nadere informatie

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad

subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad subsidiereglement houdende de toekenning van toelagen aan de leden van de Noord-Zuidraad I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 De belangrijkste doelstelling van het Noord-Zuidbeleid van de Stad Brugge is de vorming

Nadere informatie

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project?

Financieel plan Waaraan zal de school de subsidie besteden? Worden er nog andere subsidies gevraagd voor hetzelfde project? Reglement voor subsidies aan EcoScholen Wat is de doelstelling van deze subsidies? De stad Antwerpen wil via het toekennen van subsidies in het kader van EcoScholen Antwerpse kleuter, basis- en secundaire

Nadere informatie

9.1. Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige SO Basis X Uitvoering 2012 SO

9.1. Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige SO Basis X Uitvoering 2012 SO MILIEUJAARPROGRAMMA 9. BODEM MJP Hoofdstuk 9 9 BODEM 9.1 Basis 9.1.1 9.1 Inschakelen erkend bodemsaneringsdeskundige 9.1.2 9.2 Vergunningen tijdelijke grondopslagplaatsen (TOP) obv code van goede praktijk

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Subsidiereglement voor afvalpreventiemaatregelen in de feestkernen voor de Gentse Feesten 2017

Subsidiereglement voor afvalpreventiemaatregelen in de feestkernen voor de Gentse Feesten 2017 Subsidiereglement voor afvalpreventiemaatregelen in de feestkernen voor de Gentse Feesten 2017 Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 april 2017 Bekendgemaakt op 25 april 2017 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen Over de enquête Deze enquête werd verstuurd naar de milieudiensten van alle Vlaamse Steden en Gemeenten, alsook naar de duurzaamheidsambtenaren

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

EERSTE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT B Reductieprogramma volgens het stappenplan, eerste actieprogramma - GEMEENTE HERENTHOUT -

EERSTE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT B Reductieprogramma volgens het stappenplan, eerste actieprogramma - GEMEENTE HERENTHOUT - EERSTE ACTIEPROGRAMMA PLANNINGSDOCUMENT B Reductieprogramma volgens het stappenplan, eerste actieprogramma - GEMEENTE HERENTHOUT - 1 Deel 1: beschrijving en motivering van de te ondernemen acties in functie

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014. Basisscholen

Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014. Basisscholen Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014 Basisscholen Milieuzorg op School 2013-2014 Vanaf dit schooljaar worden duurzame ondersteund door de stad. projecten op school gerichter Alle basisscholen kunnen

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR

PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR MILIEURAAD PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR Omschrijving en doelstellingen De milieuraad wenst de bevolking van Oudenaarde te sensibiliseren voor milieuzorg in de ruime zin van

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering. Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne

Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering. Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne Agenda Inleiding Voorstelling ontwerp Huishoudelijk reglement & retributiereglement Verandering subsidiewetgeving

Nadere informatie

Wie is er bang van de paardenbloem?

Wie is er bang van de paardenbloem? Wie is er bang van de paardenbloem? Pesticidenvrij beheer in Sint-Niklaas Veerle Stuer, Afdelingshoofd milieu 09/03/2016 Wegen pesticidenvrij, Brussel Inleiding DDT W.O.II malaria, gewasbescherming 1972:

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige omgeving Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: grondgebiedzaken Dienst: omgeving Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundigen Doel van de

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Toelichting a.d.h.v. de nieuwe Vlaamse criteriafiche: Hoe vertaal je duurzame aankopen van hout naar een bestek?

Toelichting a.d.h.v. de nieuwe Vlaamse criteriafiche: Hoe vertaal je duurzame aankopen van hout naar een bestek? Toelichting a.d.h.v. de nieuwe Vlaamse criteriafiche: Hoe vertaal je duurzame aankopen van hout naar een bestek? Katrin Goyvaerts Agentschap voor Natuur en Bos Infosessie duurzaam beheerd hout, Gent 21/06/2012

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR).

Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR). Verslag milieuadviesraad Vergadering van 19/02/2013 Aanwezig Rebecca Vertenten, Anne Nijns, Valère Boesmans, René Beelen, Yvo Langen, Marc Buydens, Kurt Peeters, Joel Fontaine, Marcel Secretin Afwezig

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van gemeenschapswacht Activa PVP

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van gemeenschapswacht Activa PVP Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van gemeenschapswacht Activa PVP Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een praktisch gedeelte en een mondeling gedeelte.

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00107 Onderwerp: Studieopdracht voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken betreffende de Steenakker te Gent

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Stand van zaken Omgevingsvergunning

Stand van zaken Omgevingsvergunning MLALG-2011-07 Stand van zaken Omgevingsvergunning Studiedag milieuwetgeving voor gevorderden 1-15/12/2014 Stand van zaken op wetgevend vlak 2-12/15/2014 Wat is er reeds beslist? Via mededeling aan de Vlaamse

Nadere informatie

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Milieuraad Eeklo Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Bestaande reglementen Gemeente Stad Eeklo Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Reglement Aanwezig? Datum bekrachtiging

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf Kathelijne De Ridder Hoeveel kilo papier gebruikt de gemiddelde Belg per jaar? a) 265 kilo/jaar b) 354 kilo/jaar c) 358 kilo/jaar Hoeveel kilogram restafval

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013

Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 Bijlage Definities/Afkortingen Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten 2008-2013 DEFINITIES Algemeen Milieu- en natuurvereniging Een milieu- en natuurvereniging is een vereniging die natuur en/of milieu als

Nadere informatie

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven ADVIESVERSLAG BRANDWEER BIJ VOORONDERZOEK/BOUWAANVRAAG VOOR AARDGASVERVOERLEIDING uw kenmerk ons kenmerk datum dienst ambtenaar telefoon I. Inleiding: 1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2.

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen

Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare energiebronnen op particuliere woongebouwen Artikel 1: In het subsidiereglement wordt verstaan onder: Bestaande woning: woning waarvoor een volledige en

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 B 50. Het meldpunt klachtenbehandeling is gesitueerd binnen de milieudienst. Meldingen kunnen gebeuren aan

Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 B 50. Het meldpunt klachtenbehandeling is gesitueerd binnen de milieudienst. Meldingen kunnen gebeuren aan MILIEUJAARPROGRAMMA GEMEENTE HULSHOUT UITVOERINGSJAAR 2011 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Hoofdstuk Bijlage Aantal verwachte punten 1 INSTRUMENTARIUM 1.1 BASIS 1.1.1 GEMEENTELIJKE DIENSTEN Volgende

Nadere informatie

Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen

Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Afdeling: Uit in Lier Pagina: 1 Zitting dd. 19 06 2017 Aantal leden: 8 Dagorde nr.:

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie