Gemeentelijk Milieujaarprogramma Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2012. Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas"

Transcriptie

1 Gemeentelijk Milieujaarprogramma 2012 Milieudienst, stadsbestuur Sint-Niklaas

2 Algemeen infokader Oppervlakte: ha Aantal inwoners op 1 januari 2012: inwoners Adres: Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Telefoonnummer milieudienst: (Veerle Stuer) (Kim Verstraeten) Fax: 03/ (fax stadhuis) Website: Burgemeester: Christel Geerts Stadssecretaris: Marie-Louise Chalmet Schepen van milieu: Marc Heynderickx Adviseur duurzaamheidsambtenaar: Veerle Stuer Deskundige duurzaamheidsambtenaar: Bart Roels 2

3 1. Thema INSTRUMENTARIUM BASIS Gemeentelijke diensten Handhaving Logistieke ondersteuning Milieu Management Informatie Systeem Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Gemeentelijk milieubeleid ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Duurzaamheidsambtenaar Gemeentelijk milieubeleidsplan (GMBP) Thema AFVAL BASIS ONDERSCHEIDING Thema Milieuverantwoord Productgebruik BASIS Implementatie van milieuverantwoord productgebruik binnen de eigen...15 werking ONDERSCHEIDING Milieuverantwoord productgebruik eigen diensten Milieuverantwoord productgebruik stimuleren bij burgers Aannemers/ leveranciers aansporen CoC aan te vragen Water BASIS Pesticidenreductie Passieve sensibilisatie rond water Ruimen baangrachten en waterlopen Thema Hinder BASIS Digitaal opvolgen van (milieu)klachten: MKROS Passieve sensibilisatie rond 2 hinderthema s ONDERSCHEIDING Doorlichting van de hinderklachten Beleidskader geluidshinder Beleidskader geurhinder Beleidskader lichthinder Actieve sensibilisatie rond hinderthema s Opstellen van een handhavingsbeleid rond hinder niet gerelateerd aan ingedeelde inrichtingen Opstellen en bijhouden van een hinderinventaris Thema Energie BASIS Implementatie van de energieprestatie - regelgeving door aan te sluiten op het elektronisch opvolgsysteem voor bouwaanvragen (via VEA) Uitvoering energieboekhouding Passieve sensibilisatie ONDERSCHEIDING Uitbreiden van de energieboekhoudingen naar andere gebouwen Opmaak energieprestatiecertificaten EPC (< 1000 m²) Actieve sensibilisatie Aankoop minimum percentages groene stroom Opleiding energie Uitvoering duurzame energiescan (DE-scan) Opmaak van een gemeentelijk plan van aanpak voor duurzame energie ahv DE-scan Het opnemen van energie-efficiëntie als criterium bij overheidsopdrachten Lager energieverbruik Stimuleren van kleine energiebesparende maatregelen

4 7. Thema MOBILITEIT BASIS Passieve sensibilisatie Deelname duurzaamheidambtenaar aan gemeentelijke beleidingscommissie (GBC) ONDERSCHEIDING Stimuleren milieuvriendelijk rijgedrag van het gemeentepersoneel Sneltoets Luchtverontreiniging door verkeer Actieve sensibilisatie Milieuvriendelijke voertuigen Bedrijfsvervoerplannen: evaluatie woon-werkverkeer en opmaak actieplan voor milieuvriendelijker woon-werkverkeer Thema Natuur BASIS Bermbeheer Promotie streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal Code van goede natuurpraktijk ONDERSCHEIDING Subsidiereglement opstellen en promoten Vorming van 1 personeelslid Deelname Dag van het Park of Dag van de Natuur Actieplan KLE s Andere sensibiliseringsacties Thema Bodem BASIS Inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige met subsidie van OVAM Gebruik maken van de Code van goede praktijk van OVAM, voor tijdelijke grondopslagplaatsen (TOP) ONDERSCHEIDING Acties en maatregelen binnen het Vlaams bodembeleid Bodemerosie: actieve sensibilisatie erosiebestrijding Thema Duurzame ontwikkeling BASIS Passieve (en actieve) sensibilisatie rond duurzame ontwikkeling ONDERSCHEIDING Participatieve en sensibiliserende initiatieven voor duurzame ontwikkeling Duurzaam bouwen en wonen Ondersteuning van maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzame ontwikkeling in Noord-Zuid context Educatie voor duurzame ontwikkeling Vlaams implementatieplan educatie voor duurzame ontwikkeling

5 Inleiding Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid bepaalt dat een milieujaarprogramma moet opgesteld worden. Dit bevat een verslag van het milieu- en natuurbeleid dat de gemeente in het afgelopen jaar, 2011, heeft gevoerd. De Vlaamse regering heeft op 21 december 2007 de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten goedgekeurd. De nieuwe overeenkomst kan afgesloten worden voor de periode van zes jaar ( ), wat overeenkomt met de duur van de bestuursperiode. Gemeenten en provincies kunnen echter ook ieder jaar beslissen of ze al dan niet toetreden tot de overeenkomst. Op 25 april 2008 heeft de stad Sint-Niklaas de Samenwerkingsovereenkomst Gemeenten ondertekend met het Vlaamse Gewest op basis- en onderscheidingsniveau. De contracttekst van deze overeenkomst is beschikbaar op Via de Samenwerkingsovereenkomst engageert de stad zich om een duurzaam milieubeleid uit te werken. Een aantal acties zijn verplicht uit te voeren (= basis), andere acties zijn optioneel (= onderscheidingsniveau). Op onderscheidingsniveau moet een totaal van 35 punten verzameld worden. Via het milieujaarprogramma (MJP) moet de stad rapporteren over de uitvoering van deze overeenkomst. Volgende thema s komen aan bod: Thema Instrumentarium Thema Afval Thema Milieuverantwoord productgebruik Thema Water Thema Hinder Thema Energie Thema Mobiliteit Thema Natuur Thema Bodem Thema Duurzame ontwikkeling Aan de realisatie van het Milieujaarprogramma 2012 werkten onder meer volgende diensten mee: milieudienst, dienst logistiek, dienst communicatie, technische dienst, dienst mobiliteit, dienst gebouwen, groendienst en de personeelsdienst. Het document werd ter advies voorgelegd aan STRAMIN (stedelijke raad voor advies van milieu en natuur) op 28 februari 2012 en ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen op 12 maart

6 thema INSTRUMENTARIUM 6

7 1. Thema INSTRUMENTARIUM 1.1. BASIS Gemeentelijke diensten In het kader van artikel 1 over gemeentelijke diensten moet de stad tweemaal rapporteren over de gemeentelijke diensten, namelijk over het eerste jaar van de ondertekening en over het jaar Deze rapportering gebeurde in het MJP Handhaving Aanstelling personeel - samenwerkingsovereenkomst - natuurvergunning en vrije velddelicten. Er waren tot , 2 erkende Vlarem-ambtenaren aanwezig op de milieudienst (Filip Van Boxelaer, Pieter Vincke (uit dienst sinds )) en 1 bij de milieupolitie (Wim Van Brouck). In totaal kunnen momenteel 2 personen het toezicht conform artikel 58 van Vlarem I uitoefenen. Door de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid treden deze personen op als gemeentelijke toezichthouders in de milieuhandhaving. Zij werden hiertoe aangesteld in het college van burgemeester en schepenen van 7 december Er werd geen samenwerkingsovereenkomst met een aangrenzende gemeente of met een intergemeentelijke vereniging of politiezone waarvan de stad deel van uitmaakt, opgesteld. Er is immers een goede samenwerking tussen de milieudienst en de milieupolitie zodat er geen behoefte is aan een protocol. Tevens zijn er flowcharts ter beschikking met procedures voor het behandelen van diverse milieuproblemen en wie hiervoor verantwoordelijk is. Wekelijks is er een technisch overleg tussen de VLAREM-cel van de milieudienst en de milieupolitie. Hierbij worden o.a. de klachten, problemen of controles besproken die kaderen in de Vlarem-wetgeving. Er worden afspraken gemaakt over wie zal optreden. Vaak worden controles door de milieudeskundigen van de politie en de milieudienst samen uitgevoerd. De Vlarem-opleiding van de milieudeskundige van de milieupolitie heeft ervoor gezorgd dat meer expertise aanwezig is zodat de samenwerking tussen de milieudienst en milieupolitie nog werd verbeterd. Toezicht op naleving van het Bosdecreet en Decreet Natuurbehoud en optreden tegen velddelicten gebeuren door de stedelijke natuurambtenaar. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de milieupolitie en de beleidswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos. Toezichtacties milieudienst In 2011 werden volgende taken uitgevoerd: - controles op basis van klachten of meldingen van het meldpunt; - nacontroles van het verlenen van milieuvergunningen; - nacontroles na aktename meldingen klasse 3; - controles in het kader van campagnes, zowel van andere controlerende instanties (OVAM, milieuinspectie) als eigen opgerichte campagnes. - In 2009 werd een uitgebreide controle van de industrieparken opgestart. Het eerste industriepark dat gecontroleerd werd, is Entrepot en de omliggende straten. In 2011 werd deze controle voltooid. In de loop van het jaar werd een aanvang genomen met de controle van een tweede industriepark, nl. Europark-Noord. - Er werden twee akoestische onderzoeken uitgevoerd. Het eerste akoestisch onderzoek werd uitgevoerd op vraag van een exploitant, om een idee te krijgen van het akoestisch isolatierendement van zijn inrichting. Er werden op basis van het onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan. Het 7

8 tweede akoestisch onderzoek werd uitgevoerd tijdens een openbaar onderzoek op basis van ingediende bezwaren om een betere beoordeling te kunnen maken van het dossier. In het kader van het KB op geluidshinder van 1977 werden bijkomend twee metingen uitgevoerd. - In 2011 werden geluidsmetingen uitgevoerd op 18 muziekactiviteiten (Nacht van Waas, Bal van Sint-Niklaas, Openingsparty t Bau-huis, Beachvolleyhappening, Café Dansant, Crazy Dating Party, Kristoffelrock, Leebrugkermis, Mojito Party, Nacht van de Wase, Openluchtfuif Nieuwkerken, Parkies, Sinnekloas Danst2011, StatieWest, Stenenmuurfeesten, Villa Pace, Witte Molenfeesten, Dag en Nachtvrienden). Er werden bij de meeste evenementen weinig klachten van geluidshinder opgetekend. - De ontlening van de fuivenkoffer met een geluidsmeter in samenwerking met de dienst jeugd werd verder gezet. De cel Vlarem-Vlarebo-Rampenplanning behandelde 22 milieuvergunningsaanvragen klasse 1, 46 klasse 2 aanvragen, 4 bodemsaneringsprojecten en 63 bouwvergunningen. Er werden 119 erkenningen voor niet-ingedeelde muziekactiviteiten toegekend. Er werden 48 controles uitgevoerd om na te gaan of de milieuwetgeving werd nageleefd (zie onderstaande tabel). In het totaal werden door de erkende VLAREM-ambtenaren van de milieudienst 4 processen-verbaal van inbreuk opgesteld en 2 processen-verbaal inzake het KB op de geluidshinder van Door de milieupolitie werden 148 aanvankelijke processen-verbaal opgesteld met een stedenbouwkundig- en milieuluik. Volgende tabel geeft een overzicht van de controles die door de milieuambtenaren werden uitgevoerd. ambtshalve calamiteit klacht Vraag parket Afvalwater 3 Lekkende mazouttank/olievervuiling/bodem 3 Geluidshinder 5 Ontoereikende/geen vergunning 8 1 Vraag brandweer Stopzetting activiteiten Sluikstort (gevaarlijk) afval 3 Lichthinder Naleven vergunningsvoorwaarden 9 Geurhinder/verbranden afval 11 Allerlei 2 Opvolging 2 1 TOTAAL = Proactieve en reactieve controles Pro-actieve controles: planmatige aanpak en eigen initiatieven en plannen In 2011 werden geluidsmetingen uitgevoerd op 18 muziekactiviteiten (Bal van Sint-Niklaas, Openingsparty t Bau-huis, Beachvolleyhappening, Café Dansant, Crazy Dating Party, Kristoffelrock, Leebrugkermis, Mojito Party, Nacht van de Wase, Openluchtfuif Nieuwkerken, Parkies, Sinnekloas Danst2011, StatieWest, Stenenmuurfeesten, VillaPace, Witte Molenfeesten, Nacht van Waas, Dag en Nachtvrienden). Er werden bij de meeste evenementen weinig klachten van geluidshinder opgetekend. Tevens worden controles uitgevoerd op vraag van het Parket. Meestal kadert dit wel in één of andere meldings- of vergunningenprocedure. De milieudienst wil de bedrijven controleren die deel uit maken van een industriepark. Hiertoe werd in 2009 een inventaris opgesteld en de grenzen van het controlegebied vastgesteld.. Ondanks het feit dat een industriepark duidelijk bekend staat als een groepering van bedrijven, is de identiteit en uitgevoerde activiteiten niet steeds gekend of accuraat omwille van overnames en stopzettingen. Een juiste weergave van de aanwezige bedrijven met een actualisatie van de bestaande en nieuwe activiteiten in het industriepark is het doel van deze campagne. In 2009 werd deze actie uitgewerkt en in het najaar van 2009 werd gestart met het industriepark Entrepot. De bedrijven die echter recent gecontroleerd werden in het kader 8

9 van hernieuwingen of veranderingen van milieuvergunningsaanvragen, of in andere controleprojecten, werden niet meer opgenomen. In 2010 werd de actie verder gezet. Van de 59 geselecteerde bedrijven werden er reeds 50 gecontroleerd. In 2011 werd de actie voltooid. Er werd eveneens gestart met de controle van een tweede industriepark, nl. Europark-Noord. Deelname aan initiatieven van de afdeling Milieu-inspectie Er werd door de afdeling geen vraag tot deelname aan nieuwe initiatieven gesteld. Overzicht uitgevoerde proactieve controles Bijlage 1: Overzicht proactieve controles Reactieve Controles: overzicht Bijlage 1: Overzicht reactieve controles Logistieke ondersteuning De toezichthoudende ambtenaren kunnen beschikken over het vereiste materiaal voor het uitvoeren van hun toezicht. Zo zijn er recipiënten aanwezig om stalen te kunnen nemen van afvalwater, twee sonometers bij de milieudienst om geluidsmetingen uit te voeren en de nodige kledij. De milieupolitie beschikt ook over een sonometer. De geluidsmeters worden jaarlijks gekeurd Milieu Management Informatie Systeem Internetverbinding / Inventarissen en MMIS In de vorige Milieujaarprogramma s werd reeds gerapporteerd over de internettoegang, de invoer van gegevens en de organisatie van het meldpunt milieuklachten Databanken Milieuvergunningenloket: emil De stad beschikt over het programma CEMOS waarin op heden alle milieuvergunningen en meldingen worden ingevoerd en beheerd. Volgens CEVI voldoet CEMOS aan de vereisten van artikel van de samenwerkingsovereenkomst. Milieuklachten-, registratie en opvolgingssysteem: MKROS De stad draagt bij tot het gegevensinvoer in de databank MKROS. Sinds 1 juli 2006 is MKROS operationeel voor de registratie van milieuklachten van de stad. Inventaris pesticidenreductieprogramma Zie thema water Inventaris risicogronden De inventaris van risicogronden vormt een onderdeel van CEMOS. Energieprestatiedatabank Hierbij de datums van de epb-doorgaven van 2011:

10 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur Jaarverslag STRAMIN (Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur) Het jaarverslag wordt rond april/mei 2012 opgemaakt. Net zoals vorige jaren zal het later opgestuurd worden. De statuten werden in 2011 niet aangepast. Het stadsbestuur geeft zowel logistieke als inhoudelijke ondersteuning. - De vergaderingen van STRAMIN gaan door in zalen op het stadhuis van Sint-Niklaas of op één van de deelgemeentehuizen. Deze zalen zijn in eigendom van de stad. - De secretaris van de milieuraad is het diensthoofd van de milieudienst. - Deskundigen van het stadsbestuur geven toelichting rond bepaalde thema s, indien dit gevraagd wordt door de milieuraad. In STRAMIN zitten 21 stemgerechtigde leden en 13 niet-stemgerechtigde leden. De 1/3 regel geslachtverhouding voor de milieuraad werd ondanks inspanningen niet bekomen. Het is heel moeilijk om vrouwen te vinden die in STRAMIN willen zetelen. In 2011 werden er tijdens de vergaderingen opnieuw verschillende oproepen gedaan om nieuwe vrouwelijke leden in de milieuraad te krijgen. Bovendien werd er mondeling reclame verspreid door de leden en het dagelijks bestuur. Bijlage 2: jaarverslag STRAMIN (volgt later) Gemeentelijk milieubeleid Meer uitleg over het gemeentelijk milieubeleid staat vermeld bij ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Gemeentelijk milieubeleidsplan (GMBP). 10

11 1.2. ONDERSCHEIDINGSNIVEAU Duurzaamheidsambtenaar Gelet op het inwonersaantal heeft de stad recht op subsidies voor de aanstelling van twee duurzaamheidsambtenaren; een adviseur duurzaamheidsambtenaar (niveau A) voor de algemene coördinatie en de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en een deskundige duurzaamheidsambtenaar coördinator (niveau B) voor het doelgroepenbeleid. 1. Adviseur milieu (duurzaamheid) (niveau A, 100%): Veerle Stuer Veerle Stuer is in dienst sinds 1 oktober Op 11 december 2007 werd de aanstelling van onbepaalde duur goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De functiebeschrijving, het contract, de arbeidsovereenkomst en het takenpakket van de adviseur milieu (duurzaamheid) is ongewijzigd gebleven t.o.v. MJP Deskundige milieu (duurzaamheid) NME-coördinator (niveau B, 100%): Bart Roels Bart Roels is in dienst sinds 1 september Op werd zijn aanstelling goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 18 augustus 2008 besliste het college Bart Roels, contractueel deskundige duurzaamheidsambtenaar, een contract van onbepaalde duur aan te bieden met ingang van 1 september De functiebeschrijving, het contract, de arbeidsovereenkomst en het takenpakket van de deskundige milieu (duurzaamheid) is ongewijzigd gebleven t.o.v. MJP Bovenstaande duurzaamheidsambtenaren worden administratief bijgestaan door: Administratief medewerker (niveau C, 80%): Kim Verstraeten Gemeentelijk milieubeleidsplan (GMBP) Het Milieubeleidsplan werd principieel goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 4 december Op 21 december 2007 werd het definitief GMBP goedgekeurd door de gemeenteraad. Het GMBP werd nadien ter kennisgeving bezorgd aan het Vlaams Gewest. Het milieubeleidsplan volgt de structuur van de Samenwerkingsovereenkomst Milieubarometer n.v.t Open milieuraad In 2011 werd er één open milieuraad georganiseerd, namelijk op 26 april Hierop werd een voorstelling gegeven over Rootputten en werd het jaarverslag overlopen. In bijlage vindt u de uitnodiging, met daarop het volledige programma. Bijlage 3: Uitnodiging OJV Stramin Vergunde sloopwerken m.b.t. selectief slopen n.v.t. 11

12 thema AFVAL 12

13 2. Thema AFVAL 2.1. BASIS 2.2. ONDERSCHEIDING De rapportering van het thema afval werd volledig opgenomen in de afvalenquête van OVAM. Vandaar dat dit thema niet meer wordt behandeld in het Milieujaarprogramma. 13

14 thema MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK 14

15 3. Thema Milieuverantwoord Productgebruik 3.1. BASIS Implementatie van milieuverantwoord productgebruik binnen de eigen werking Gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout binnen de werking van de eigen gemeentelijke diensten: standaard in elk bestek opnemen Het stadsbestuur implementeert het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout in de werking van de eigen gemeentelijke diensten. Het stadsbestuur neemt standaard in elk bestek voor de aankoop van hout en houtproducten het voorschift voor duurzaam geëxploiteerd hout op. Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van akkoord om in elk bestek voor drukwerk en papier, in opdracht van het stadsbestuur, een aantal milieuvoorwaarden omtrent het gebruik van FSC gelabeld hout op te leggen. In 2011 werd er ook een bestek uitgeschreven voor - het plaatsen van zitbanken in FSC gelabeld hout - het plaatsen van parkmeubilair, bij voorkeur in FSC gelabeld hout - speeltoestellen in Belsele - Concrete realisaties met betrekking tot het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout zijn o.a.: - FSC-gelabeld drukwerk en printpapier; - Aankoop van palen in FSC-gelabeld hout; - Aankoop van een tuinhuis in FSC-gelabeld hout; - In bijlage een aantal facturen en bestekken. Bijlage 1: Bestek zitbanken Bijlage 2: Bestek parkmeubilair Bijlage 3: Bestek speeltoestellen in Belsele Bijlage 4: Factuur palen Bijlage 5: Factuur tuinhuis Bijlage 6: Factuur FSC-gelabeld papier Gekeurd breekpuin standaard opnemen in bestekken Het stadsbestuur neemt het gebruik van COPRO-gekeurd breekpuin op in alle werfbestekken. De technische dienst werkt steeds met het Standaardbestekboek 250 versie 2.1. Hieraan moet elke aannemer zich houden. In dat bestek staan de producten waarvoor een COPRO-merk vereist is, wat onder andere voor breekpuin het geval is. Soms worden er nog bijkomende voorwaarden opgelegd Passieve sensibilisatie rond één of meerdere productgroepen Compost In de MIWA-nieuwsbrieven, via de activiteiten van de compostmeesters en de milieudienst, wordt thuiscomposteren en het gebruik van compost aangemoedigd. 15

16 Geïnteresseerde burgers kunnen bij de milieudienst, de afvalintercommunale MIWA en op activiteiten van de compostmeesters heel wat brochures en informatie bekomen over composteren. Op die manier kunnen ze alles over composteren thuis rustig nalezen. Op de website van de intercommunale MIWA wordt ook verwezen naar de website van Hierop vinden burgers heel wat nuttige info om zelf aan de slag te kunnen gaan. Bijlage 7: MIWA magazine maart Bijlage 8: MIWA magazine juni Bijlage 9: MIWA magazine september Duurzaam geëxploiteerd hout - Vorming schrijnwerkers Op 19 januari 2011 kregen de schrijnwerkers van het stadsbestuur een vorming rond FSC-gelabeld hout. Deze vorming werd gegeven door Geertrui Goyens van FSC Belgium Fair Timber vzw. - Posters Het gebruik van duurzaam FSC-hout wordt gepromoot bij de milieudienst via posters, flyers en informatiebrochures. Aan het loket liggen er flyers over duurzaam geëxploiteerd hout. Een overzicht van de documentatie werd meegestuurd bij het MJP Subsidiereglement duurzaam bouwen In het subsidiereglement duurzaam bouwen staan een aantal verwijzingen naar websites over FSCgelabeld hout en andere bio-ecologische materialen (www.vibe.be, ) - MIWA magazine In het MIWA magazine van maart staat op pagina 4 een tekst met tips hoe je het papierverbruik kan verminderen. Er wordt verwezen naar milieucriteria die je helpen om milieuvriendelijker papier aan te kopen. Men verwijst hiervoor naar de website Bijlage 10: Subsidiereglement duurzaam bouwen Bijlage 7: MIWA magazine maart 16

17 3.2. ONDERSCHEIDING Milieuverantwoord productgebruik eigen diensten Gebruik van compost met VLACO label of gelijkwaardig Het stadsbestuur gebruikt eigen geproduceerd (compost)grondverbeteringmiddel voor groenonderhoud. Dit werd gekeurd door VLACO en voldoet aan de parameters van VLACO-groencompost. De groendienst bevestigt dat het geen producten meer aankoopt in relatie tot het onderhoud van openbaar groen, die turf bevatten. Momenteel wordt compost gebruikt om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Dit bevestigde het college van burgemeester en schepenen in zitting van Een uittreksel van dit college werd meegestuurd in het MJP Gebruik van gekeurd breekpuin ter vervanging van nieuwe materialen Hierbij een overzicht van alle werken waar Copro-gekeurde steenslag gebruikt is, zoals beschreven in het Standaardbestek 250. Eigen ontwerp Lepelhoekstraat: fiets- en voetpaden Aanleg voetpaden Weynstraat Asfalt 2010 Waterschootstraat - Ransbeekstraat - Schuilhoek E. Prissestraat - aanleg voetpaden school Nieuwkerken: vernieuwen voetpad Dendermondse steenweg - deel 3 Houten Schoen - vernieuwen fietspad Heraanleg Walburgstraat Bibliotheek Nieuwkerken - aanleg van een parking Asfalt 2011 Lepelhoekstraat - Kasteelstraat - Oude Molenstraat t Bauhuis - omgevingswerken Vleeshouwerstraat - heraanleg Verbreden van de rijweg in een deel van Europark-Zuid IBEO / Irtas (studiebureau) Uitbreiding Boomezelstraat Verkaveling Den Beenaart Rioproject Europark-Oost en Singel fase 2 KMO-zone Metalunion Rioproject Nijverheidsstraat - Gasmeterstraat Collector Nieuwkerken-Oost Fase B Rioproject Lange Rekstraat - Van Landeghemstraat Jouret Westelijke Tangent Verkaveling Watermolenwijk fase 2 Verkaveling Dillaartwijk fase 2 - aanleg voetpaden Mebumar Hogenakkerstraat - heraanleg O-Micron Repelstraat en Zwingelstraat - aanleg wegenis 17

18 Gebruik van milieuverantwoorde materialen in gerecycleerde kunststoffen In 2011 werden er een aantal rijbaankussens en diamantkoppalen in gerecycleerde kunststof aangekocht. De facturen worden toegevoegd als bijlage. Bijlage 11: Facturen diamantkoppalen (afzetpalen) Bijlage 12: Factuur rijbaankussens Gebruik milieuverantwoorde kantoormaterialen In 2010 werd een nieuw bestek opgesteld voor kantoormateriaal voor de administratieve diensten, de scholen en de Academies. In overleg met de dienst logistiek en de dienst milieu werden milieuvoorwaarden overlopen en waar mogelijk maximaal toegepast. Als basis werden de milieucriteria van de milieukoopwijzer (www.milieukoopwijzer.be) gebruikt. Dit bestek liep verder in In de eigen drukkerij wordt uitsluitend op 100% post consummer gerecycleerd papier met Blaue Engel of FSC-gelabeld papier gedrukt. Externe drukopdrachten in opdracht van de stad worden uitgevoerd op FSC-gelabeld papier of op 100% post consumer gerecycleerd papier met een Blauwe Engel label of gelijkwaardig. Bijlage 13: Bestek bureelmateriaal Bijlage 6: Factuur FSC-gelabeld papier Gebruik van milieuverantwoorde cateringproducten Tijdens vergaderingen in het stadhuis wordt fairtrade koffie en fairtrade thee afkomstig van biologische teelt aangeboden met suiker in hervulbare, glazen vulkannetjes en halfvolle melk uit glazen flessen in hervulbare melkkannen. Op recepties, in opdracht van het stadsbestuur, wordt steeds fairtrade fruitsap uit glazen flessen geschonken. Broodjes voor vergaderingen en hapjes voor recepties worden standaard besteld bij catering De Wilg, een lokaal, sociaal tewerkstellingsproject van het OCMW. Op deze manier kan gemakkelijk met herbruikbare materialen (plateaus, ) gewerkt worden. In verschillende stadsgebouwen staan drinkwaterbars op leidingwater voor het personeel. Er worden bewust geen (plastic) bekertjes bijgeplaatst, zodat de personeelsleden zelf een herbruikbaar recipiënt dienen te voorzien. In 2010 werd de aanbesteding hernieuwd door het uitschrijven van een bestek, waarin het elektriciteitsverbruik van de toestellen expliciet werd opgenomen in de gunningcriteria. Bij de lunchgesprekken voor het personeel wordt steeds geopteerd voor een duurzame lunch: vegetarische broodjes, biologische producten (biologisch brood en broodbeleg), lokale producten (kaasschotel van lokale geitenboer), fairtrade drank en koekjes,. Bijlage 14: Factuur melk Bijlage 15: Factuur suiker Gebruik van biologische producten - Voor de actie Bike to Work werden bio-fairtrade bananen aangekocht. - Ook bij de BouwTeams in april 2011 werden er bio-appelen en biokoekjes verdeeld onder de deelnemers. - Daarnaast werd er ook biothee, o.a. voor vergaderingen van personeelsleden en nietpersoneelsleden, aangekocht. Alle facturen zijn beschikbaar op het stadhuis. In bijlage een aantal voorbeelden. Bijlage 16: Factuur fairtrade bio-thee 18

19 Bijlage 17: Factuur bio-appels Gebruik van milieuverantwoorde houtverduurzamingsmiddelen Gebruik van milieuverantwoorde verven en vernissen Bij Longerstaey, PPG (sigma), Verhelst, kopen de stadsdiensten op regelmatige basis kwalitatieve houtveredelingsproducten om het te behandelen hout van een lange duurzaamheid te garanderen. De producten hieronder opgesomd zijn milieuvriendelijke producten om het hout (buiten) langdurig te beschermen. De technische fiches werden toegevoegd bij het MJP Toll Azur Opaque - Toll Azur Imprim - Lucite Contact primer - Bij de aankoop van producten trachten de schilders zoveel mogelijk rekening te houden met mens en milieu. De schilders werken bijna uitsluitend met watergedragen producten (plamuren, muurverven, lakken, vernissen, vloerverven, acrylaatkitten,...). Een aantal van de verven die de schilders gebruiken hebben een Eco-label of een ander milieulabel. Om te kijken hoe milieuvriendelijk de gebruikte producten zijn, werd voor een aantal producten de producttest van OVAM uitgevoerd in samenwerking met de schilderdienst. Sommige verven scoorden heel goed. - Formule 12 (Standaard muur- en plafondverven binnen): 96,11 % (gem: 79,66 % (21)) - Sigmatex Superlatex (Standaard muur- en plafondverven binnen): 96,11 % (gem: 79,66 % (21)) - Tigron Aqua Satin (Hout- en metaallak voor binnen): 76,11 % (gem: 58,86 (5) - Bijlage 18: Producttest Formule 12 Bijlage 19: Producttest Sigmatex Superlatex Bijlage 20: Producttest Aqua Satin Gebruik van milieuverantwoorde schoonmaakproducten In het nieuwe bestek voor schoonmaakproducten (toegewezen in 2011) werd uitdrukkelijk gevraagd naar producten die beter zijn voor het milieu en voor de gezondheid van de gebruikers. Er werden gedetailleerde milieugerelateerde gegevens opgevraagd over de opgegeven producten, verpakkingen, om een objectieve beoordeling mogelijk te maken. Om te kijken hoe milieuvriendelijk de gebruikte producten zijn, werd voor een aantal producten, die in 2011 aangekocht zijn, de producttest uitgevoerd. Volgende producten werden beoordeeld: - Dagelijkse vloerreiniger Eco Floor 11: 76 % (gemiddelde score: 62,34 % (256)) - Dagelijkse sanitairreiniger Eco Sanitary 4: 84,17 % (gemiddelde score: 65,29 (167)) Bijlage 21: Bestek schoonmaakproducten Bijlage 22: Bijlage bij bestek schoonmaakproducten Bijlage 23a: Producttest_Ecover Floor 11 Bijlage 23b: Producttest_Ecover Sanitary 4 Bijlage 24: Facturen schoonmaakmiddelen 19

20 Milieuverantwoord productgebruik stimuleren bij burgers Actieve sensibilisatie rond één of meerdere productgroepen FSC gelabeld hout + natuurverven Inwoners worden aangespoord om natuurverven en FSC-gelabeld hout (of gelijkwaardig) te gebruiken door het stedelijk het subsidiereglement duurzaam bouwen. Voor het gebruik van FSC gelabeld hout voor daktimmerwerk en buitenschrijnwerk krijgen inwoners en forfaitaire premie van 250 EUR. Voor het gebruik van natuurverven en aanverwante afwerkingproducten voor binnen- en/of buitentoepassingen krijgt men 15% op hun aankoopbedrag met een maximum van 250 EUR.Voor beide premies werden er in 2011 aanvragen ingediend en uitbetaald. Hierover wordt gecommuniceerd via de website infoavonden, de woonwinkel, het loket duurzaam bouwen van de milieudienst, Bijlage 10: subsidiereglement duurzaam bouwen Compost Om mensen te overtuigen om zelf te composteren organiseerde de afvalintercommunale MIWA, samen met VLACO en de milieudienst, twee compostbasiscursussen waar inwoners de knepen van het composteren konden leren. Op deze cursus kregen de deelnemers een syllabus en brochures over composteren en kringlooptuinieren. Bekendmaking gebeurde o.a. via het MIWA magazine van maart. Bijlage 7: MIWA magazine maart 2011: Composteren in de kringlooptuin Op de fietstocht van de compostmeesters op 4 juni 2011 in het kader van Juni Compostmaand werden mensen geïnformeerd over thuiscomposteren en kringlooptuinieren op verschillende locaties in de stad. Deelnemers maakten kans om een ecotuinscan te winnen. In 2011 werden op die manier twee ecotuinscans uitgereikt. Bij een ecotuinscan komt een ecologisch tuinarchitect thuis langs en worden de belangrijkste aandachtspunten rond kringlooptuinieren overlopen. Bij deze adviezen ligt de nadruk op het vermijden van bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen, het gebruik van compost en het verhogen van de natuurwaarde. Er worden tips en verbeterpunten aangereikt aan de eigenaars, waardoor ze zelf aan de slag kunnen gaan. Achteraf krijgen de tuineigenaars een schriftelijk tuinadvies op maat van de tuin. Bijlage 25: Affiche fietstocht Juni Compostmaand Biologische producten a. Villa Pace: bio- en fairtrade brunch Op zondag 4 september 2011 konden 200 deelnemers genieten van een biologische, fairtrade brunch, georganiseerd door Oxfam Wereldwinkels Sint-Niklaas, Velt vzw, Voedselteams en de stad Sint-Niklaas (milieudienst en dienst internationale samenwerking). Op het menu stonden warme en koude gerechten: Maaltijdsoep van lokale bioseizoensgroenten, tabouleh, rodebietensalade met spinazie, geitenkaas en gesuikerde cashewnoten, vegetarische paëlla en kip met dadels en amandelen. Verder konden deelnemers genieten van heerlijke lokale bio en fairtrade ontbijtproducten geleverd door de Voedselteams en Oxfam Wereldwinkels. Op de brunch was informatie beschikbaar over biologische producten en biolabels. Communicatie gebeurde via de website de stadskroniek, UITinSint-Niklaas, de katern over Villa Pace in Gazet van Antwerpen, de harmonicaflyer van Villa Pace, 20

Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Milieujaarprogramma 2013 Verslag van de werking 2012 Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling STAD KORTRIJK Oppervlakte: 8003 ha Aantal inwoners: 75 162 (1 januari 2012) Burgemeester: Dhr. V. Van Quickenborne

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen Milieujaarprogramma 2011 Gemeente Kapellen 1 Instrumentarium 1.1 Basis 1.1.1 Gemeentelijke diensten 1.1.1.1 Organisatie A. Stand van zaken De gemeente Kapellen heeft zich geëngageerd om de taken die zijn

Nadere informatie

Milieubeleidsplan Kapellen

Milieubeleidsplan Kapellen Milieubeleidsplan Kapellen 2010 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 A. Milieubeleidsplanning : algemeen juridisch kader... 5 B. Milieubeleidsplanning op verschillende niveaus... 5 B.1. Gew estelijk

Nadere informatie

Milieubeleidsplan 2006-2010

Milieubeleidsplan 2006-2010 Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Drogenbos Milieubeleidsplan 2006-2010 Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeente Drogenbos Haviland, Intercommunale Grote Baan 222 Brusselsesteenweg 617 1620 DROGENBOS 1731

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

Milieuraad 24 maart 2014

Milieuraad 24 maart 2014 Milieuraad 24 maart 2014 Aanwezig, stemgerechtigd: S. Windey, P. Sillis, A. Wauters, K. Laureys, P. Moeseke, A. Van Osselaer, Y. Stassyns, P. Van Geyte, W. Vermeir, M. De Bonte, L. Colman, W. Wuytack,

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten)

Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp MILIEUBELEIDSPLAN 2010 2014 (naar een integraal milieu, natuur en duurzame ontwikkelingsbeleid in Schoten) Ontwerp unaniem vastgesteld door Gemeenteraad van 28 januari 2010 (na unaniem gunstig

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel. Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016

Gemeente Wuustwezel. Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016 Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2012 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 A. MILIEUBELEIDSPLANNING: ALGEMEEN JURIDISCH KADER...4 B. MILIEUBELEIDSPLANNING OP VERSCHILLENDE NIVEAUS...4

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Periode: 2014-2019 (NIS 42008) Marktplein 1-9220 Hamme (Vl.) Secr.: Reuse André Fin. beheerder: Scholliers Gunther Beleidsdoelstelling BD-1: Voeren van een verantwoord financieel beleid Het voeren van

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN

MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN MVO/MILIEUCHARTER PROVINCIE ANTWERPEN Informatiebrochure Cyclus 2013-2014 1 1. SITUERING Het hebben van een goed product of dienst is een goede vertrekbasis maar is niet langer een garantie voor het voortbestaan

Nadere informatie

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat Gemeenten en verenigingen CO zorgen samen voor het klimaat coole 2 projecten e d u u r z a a m m e t s t i j l Deze publicatie is een uitgave van Tandem. Tandem is het steunpunt voor lokale besturen en

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

PUBLIC GOVERNANCE. Rapportering 2012

PUBLIC GOVERNANCE. Rapportering 2012 PUBLIC GOVERNANCE Rapportering 2012 Inleiding Zesmaandelijks wordt er gerapporteerd volgens een vast schema: 1. (On)verenigbaarheden 2. Bestuursorganen 3. Naleving wetgeving 3.1. Productkwaliteit 3.2.

Nadere informatie

Bijlage secundair onderwijs schooljaar 2013-2014

Bijlage secundair onderwijs schooljaar 2013-2014 Inleiding De stad Kortrijk draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. De stad neemt veel initiatieven rond duurzame ontwikkeling. Ook voor het onderwijs worden activiteiten opgezet en aangeboden. Deze acties

Nadere informatie

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR.

Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. Enkele suggesties voor syndicalisten die betrokken zijn bij het afsluiten van cao s en sectorconvenanten, of zetelen in het CPB of de OR. COLOFON Duurzaam werken. Enkele suggesties voor syndicalisten die

Nadere informatie

Inhoudstafel. Over Leefmilieu Brussel 3. 5. Duurzaam beheer van energie en gebouwen 65

Inhoudstafel. Over Leefmilieu Brussel 3. 5. Duurzaam beheer van energie en gebouwen 65 Jaarverslag 2013 Inhoudstafel Over Leefmilieu Brussel 3 Opdrachten 3 Intern milieubeleid 4 Organisatorische structuur 4 Lokalisatie 5 1. Enkele kerncijfers 6 2. Milieubehoud ten dienste van economie en

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan

Gemeentelijk klimaatactieplan Gemeentelijk klimaatactieplan sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de gemeente Overpelt Dit gemeentelijk klimaatactieplan

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 1. maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 1. maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 1 maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 2 INHOUD Colofon & Verschijningsdata gemeenteberichten 2 Gemeenteraad december 2002 3 Gemeenteraad

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van diensten. Bestek nr. AMNE-LNE_AMNE_APRIL2014_001-F02_0

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van diensten. Bestek nr. AMNE-LNE_AMNE_APRIL2014_001-F02_0 Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Prov. 4 Arron d 4 Gemeente 052 2014 4 4 052 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer 2014 Provincie : Oost-Vlaanderen Arrondissement : Gent Nummer postrekening : 000-0025032-06 Nummer bij Dexia : 091-0003150-75

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie