Tijdschrift Vervoerswetenschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdschrift Vervoerswetenschap"

Transcriptie

1 44 e jaargang juni Tijdschrift Vervoerswetenschap Verkeersveiligheid De verkeersveiligheid in 2020; een verkenning van ontwikkelingen in mobiliteit, ongevallen en beleid / pagina 36 Human factors en verkeersveiligheid: de mens als maat der dingen / pagina 46 Verzekeren per Kilometer (VpK): een case studie naar de veiligheidsen bereikbaarheidseffecten van VpK-strategieën / pagina 64 Verkeersveiligheid op waarde geschat / pagina 74

2 34 Tijdschrift Vervoerswetenschap 44 e jaargang maart 2008 Inhoud Inhoud Redactionele Signalen, pagina 35 Wesemann De verkeersveiligheid in 2020; een verkenning van ontwikkelingen in mobiliteit, ongevallen en beleid, pagina 36 van der Horst en Martens Human factors en verkeersveiligheid: de mens als maat der dingen, pagina 46 Zantema, van Amelsfort, Bliemer en Bovy, Verzekeren per Kilometer (VpK): een case studie naar de veiligheids- en bereikbaarheidseffecten van VpK-strategieën, pagina 64 Wesemann, de Blaeij, Rietveld, Verhoef en Wijnen, Verkeersveiligheid op waarde geschat, pagina 74 Recente dissertaties MIJ AANGEVEN HOEVEEL RUIMTE DAARVOOR IS Xxx, pagina 79 Xxx, pagina 80 Simons Europarubriek, pagina 81 Hierin staan de ontwikkelingen naar een gemeenschappelijk luchtruim centraal met onder de actualiteiten in dit nummer enige inhoudelijke bijzonderheden van het eerste halfjaar 2008, pagina xx Colofon Tijdschrift Vervoerswetenschap Jaargang 44, nummer 2 Het Tijdschrift Vervoerswetenschap is een kwartaaluitgave van de Stichting Vervoerswetenschap. Het tijdschrift is opgericht in 1960; oprichter prof. dr. H.C. Kuiler. Sinds 1 januari 2007 wordt het Tijdschrift Vervoerswetenschap uitgegeven door de Stichting Vervoerswetenschap. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Copyright 2008, Stichting Vervoerswetenschap, Delft ISSN Uitgever Stichting Vervoerswetenschap Correspondentieadres: TNO Postbus AA Delft Tel Fax Redactie Prof. ir. L.H. Immers, voorzitter, Dr. D.H. Drenth, secretaris, Prof. dr. ir. E.C. van Berkum, Prof. dr. M.J. Dijst, Prof. dr. G de Jong, Drs. W. Korver, Prof. dr. H.J. Meurs, Dr. Th. E. Notteboom, Prof. dr. J. Oosterhaven, Prof. dr. P. Rietveld, Prof. dr. ir. L.A. Tavasszy, Prof. dr. ing. G.R. Teisman, Drs. D.M. van de Velde, Prof. dr. E. Van de Voorde, Ir. E.J. Verroen, Ir. J. van der Waard, Prof. drs. J.G. de Wit, Prof. dr. F. Witlox Abonneeadministratie Dr. D.H. Drenth Abonnement per jaar 135,00 incl. BTW, incl. porto. Opzeggingen uitsluitend schriftelijk voor 1 november. Wijzigingen van tenaamstelling en/of adres zo spoedig mogelijk doorgeven. Redactiesecretariaat Dr. D.H. Drenth Voor informatie over het aanbieden van artikelen waaronder aanwijzingen voor auteurs en alle andere vragen. Ontwerp en realisatie Argus, Rotterdam

3 Redactionele signalen Tijdschrift Vervoerswetenschap 44 e jaargang maart Redactionele signalen slechts zelden iets fout gaat. En, mocht u een voorstander zijn van volledige automatisering van de rijtaak, mensen kunnen sommige dingen (vooralsnog) veel beter dan de techniek, zoals anticiperen op complexe situaties. Hoe kan men vanuit bovenstaand perspectief gericht en effectief de verkeersveiligheid verbeteren? In het artikel wordt uiteengezet welke factoren de rijtaak en mede daardoor de kans op het maken van fouten door bestuurders beïnvloeden. Daarbij is het noodzakelijk t.a.v. de rijtaak een onderscheid te maken naar drie verschillende taakniveaus: het strategische, het manoevre- en het regelniveau, die elk op een bepaalde wijze kunnen worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van de rijtaak speelt de verwerking van gegevens/aangereikte informatie een cruciale rol. De bestuurder doorloopt voordurend een cyclus van waarnemen, interpreteren, beslissen en handelen. Vanuit dit theoretisch raamwerk kunnen de effecten van maatregelen op het ongevalrisico beter worden geschat. De verwachtingen van de bestuurder t.a.v. wat er gaat gebeuren speelt daarbij een grote rol. De Duurzaam Veilig aanpak speelt hierop in door wegontwerp, wegbeeld en verkeerssituatie af te stemmen op de verwachtingen van de bestuurder. Met 791 doden per jaar (in het jaar 2007) is Nederland wereldkampioen verkeersveiligheid. Dit is het resultaat van een jarenlange inspanning waarbij door een groot aantal samenwerkende partijen systematisch nieuwe maatregelen zijn ingevoerd. De meeste lezers zullen bekend zijn met het programma Duurzaam Veilig (DV). Drie principes vormen de basis van Duurzaam Veilig: Functionaliteit van wegen, Homogeniteit van massa's, snelheid en richting en Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid van het wegverloop en het gedrag van weggebruikers. De SWOV heeft het DV-programma een nieuwe impuls gegeven met Door met Duurzaam Veilig. In dit laatste programma worden twee principes aan de bestaande aanpak toegevoegd nl. Vergevingsgezindheid van de omgeving (fysiek) en de weggebruikers onderling (sociaal) en Statusonderkenning door de verkeersdeelnemer. Laten we hopen dat de uitwerking van dit programma voor de komende jaren voldoende aanknopingspunten biedt om de verkeersveiligheid verder te verbeteren want, zoals de minister Eurlings in zijn brief aan de Tweede kamer constateert: Het huidige aantal verkeersslachtoffers zijn nog altijd veel te veel slachtoffers. Het kabinet streeft naar een permanente verbetering van de verkeersveiligheid; het aantal doden (en ziekenhuisgewonden) in het verkeer moet verder omlaag. Inmiddels heeft de regering de doelstellingen uit de Nota Mobiliteit aangescherpt tot 750 doden en ziekenhuisgewonden in Kan de verkeersveiligheid worden verbeterd door automobilisten te verleiden minder kilometers af te leggen in veiligere vervoerwijzen? Het ver en doden en ziekenhuisgewonden in Een mooie doelstelling maar elke verkeersdode is er eigenlijk een te veel en in leiden kan men concreet vorm geven door de introductie van een dat opzicht kunnen wij ons beter aansluiten bij de Vision Zero die men in verzekeringspremie die gedifferentieerd is naar het aantal gereden kilometers, naar wegtype, naar tijdstip van de dag en naar de mate van rij- Zweden hanteert. ervaring. Zantema, Amelsfort, Bliemer en Bovy onderzoeken in hun artikel Het zal iedereen duidelijk zijn dat de realisatie van de bijgestelde doelstellingen grote inspanningen vraagt van de betrokken partijen, waaronringen kunnen worden gerealiseerd. Een modelmatige berekening wijst welke effecten door de introductie van een zevental kilometerverzekeder de onderzoeksgroepen. In dit themanummer van het Tijdschrift uit dat een daling van het aantal ongevallen met ruim 5% tot de mogelijkheden behoort. Concreet zijn dat ongeveer 60 verkeersdoden en 1000 Vervoerswetenschap presenteren we de resultaten van een viertal onderzoeken waarin verschillende aspecten van de verkeersveiligheidsproblematiek aan de orde worden gesteld. vervoerswijzekeuze en de verplaatsingskeuze. Invoering van de maatre- letselongevallen. De veranderingen situeren zich vooral op het vlak van de gel vraagt wel om een goede afstemming op andere, mogelijk conflicterende maatregelen zoals de tijd- en plaatsgebonden kilometerheffing ter In het artikel De verkeersveiligheid in 2020, presenteert Paul Wesemann de resultaten van relevante ontwikkelingen in mobiliteit, ongevallen en bestrijding van de congestie. Zo blijkt uit de analyses dat de beste manier beleid. Kan men, gegeven de maatregelen die men wil introduceren, voorspellen hoe de omvang van de verkeersonveiligheid zich verder ontwik- oplevert. om de verkeersveiligheid te verbeteren de slechtste mobiliteitseffecten keld en of de beleidsdoelstellingen gehaald worden? Deze vraag is bijzonder relevant als men bedenkt dat, ondanks uitgebreide analyses, de In het laatste artikel Verkeersveiligheid op waarde geschat onderzoeken SWOV er niet in geslaagd is (achteraf) een bevredigende verklaring te Wesemann, de Blaeij, Rietveld, Verhoef en Wijnen in hoeverre het mogelijk is de verkeersveiligheid te kwantificeren. Zij introduceren daartoe het geven voor de spectaculaire daling van het aantal verkeersdoden in 2004 en De schrijver constateert dat, uitgaande van een sterke mobiliteitsgroei en een trendmatige voortzetting van het huidige verkeersvei- mensenleven. Via revealed preference of stated preference methoden kan begrip Value Of a Statistical Life, VOSL, de waarde van een statistisch ligheidsbeleid, het zeer twijfelachtig is of de (ambitieuze) doelstellingen deze waarde op een indirecte wijze worden geschat. In het artikel worden voor worden gehaald. Extra inspanningen zijn gewenst. Nieuwe de uitkomsten van een onderzoek in Nederland gepresenteerd en deze maatregelen die in het artikel worden voorgesteld, situeren zich op het VOSL s worden vervolgens vergeleken met de resultaten van VOSL studies vlak van een verbeterde rijopleiding, grootschalige toepassing van Intelligente Snelheidsassistentie (ISA), een verbeterde veiligheidscultuur bij VOSL waarden kunnen overigens fors afwijken van de waarden die de uit diverse andere landen. De in wetenschappelijk onderzoek gevonden transportbedrijven, het aanpassen van een aantal onveilige N-wegen en overheden hanteren ten behoeve van beleidsonderzoek. Vaak kiest men het systematisch veiliger maken van het onderliggende wegennet. voor beleidsdoeleinden voor een meer conservatieve benadering wat neerkomt op een lagere VOSL waarde. Zo stelt de ECMT voor een waarde In de aanpak van de verkeersonveiligheid staat de mens, als maat der dingen centraal. Van der Horst en Martens gaan in hun artikel in op de rol die uit wetenschappelijk oogpunt de voorkeur zou verdienen. Verder blijkt van 1,5 miljoen Euro te hanteren in plaats van de 2,4 1 miljoen Euro die de menselijke factor speelt bij verkeersongevallen. Mensen zijn onvolmaakt, maken fouten en/of moet zich nog bepaalde vaardigheden eigen wordt gereduceerd. Voor de geloofwaardigheid en objectiviteit van KBA s dat de VOSL waarde ook afhangt van de maatregel waarmee het risico maken die cruciaal zijn voor het uitvoeren van de verkeerstaak. Daarnaast is het hanteren van verschillende VOSL s echter onwenselijk. Vandaar dat accepteren mensen bewust risico en zoeken het zelfs op door onveilig gedrag. Dat klinkt weinig hoopgevend maar daarnaast moeten we ook con- Euro. Voor gevoeligheidsanalyses kan men een zekere bandbreedte han- de schrijvers voorstellen één VOSL waarde te hanteren en wel 2,2 miljoen cluderen dat er in het verkeer, gegeven de talloze conflicten, eigenlijk teren van 1,6 tot 3,0 miljoen Euro.

4 36 Tijdschrift Vervoerswetenschap 44 e jaargang maart 2008 Wesemann De verkeersveiligheid in 2020 De verkeersveiligheid in 2020; een verkenning van ontwikkelingen in mobiliteit, ongevallen en beleid Paul Wesemann 1 1. Inleiding Summary This article discusses the future development of road safety in the Netherlands until It has two main objectives: 1) to judge the feasibility of the policy targets in the Ministry of Transport s Mobility Paper, i.e. the maximum number of fatalities and in-patients in 2010 and 2020, when the current policy is followed; and 2) to estimate the effects in 2020 of new measures. Baseline prognoses for 2010 and 2020 were made, taking the unchanged continuation of the current road safety policy as a starting point and using four different mobility scenarios from a comprehensive study about the macroeconomic development of Dutch society until These prognoses were adjusted so as to take the effects of road pricing into account. In the mobility scenario with the largest growth it is doubtful whether the policy targets for the maximum number of fatalities in 2010 and 2020 (750 and 580) can be achieved. An extensive inventory of new measures after 2010 produced five already intended new measures that were suitable for calculating their effects. The estimations show that it is very probable that the target of maximum 580 fatalities in 2020 can be reached. However, more additional new measures are needed to reach a target of 500 fatalities. In het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid is het gebruikelijk om kwantitatieve doelstellingen te formuleren. De Nota Mobiliteit (VenW, 2005) streeft naar maximaal 900 verkeersdoden in 2010 en 580 in Ten opzichte van de 1066 doden in het referentiejaar 2002 is dat een reductie van ruim 15%, respectievelijk 45%. In 2004 daalde het aantal verkeersdoden onverwacht sterk naar 881, gevolgd door 817 doden in Deze gunstige ontwikkeling was aanleiding voor de minister om eind 2006 in overleg met de decentrale partners de doelstelling voor 2010 aan te scherpen tot maximaal 750 doden, een verlaging van 30% ten opzichte van 2002 (zie Afbeelding 1). Een verlaging van de doelstelling voor 2020 naar 500 doden wordt op dit moment (voorjaar 2008) nog in beraad gehouden (zie naschrift). Ondanks uitgebreide analyses is de SWOV er nog niet in geslaagd om een bevredigende verklaring te vinden voor de sterke daling in 2004/2005 (Stipdonk et al., 2006). Om realistische en ambitieuze beleidsdoelstellingen te formuleren is inzicht nodig in de langetermijn- ontwikkeling van de verkeersveiligheid. Ook is dit inzicht nodig om tijdig te signaleren of het beleid moet worden bijgestuurd en of daarvoor nieuwe maatregelen nodig zijn. Dit artikel bespreekt de methode en resultaten van een langetermijnverkenning door de SWOV uit 2006 (Wesemann, 2007). Deze werd uitgevoerd met twee concrete bedoelingen: 1) het beoordelen van de haalbaarheid van de beleidsdoelen in 2010 en 2020 bij ongewijzigd beleid, en 2) het schatten van de effecten van nieuwe maatregelen in Na de afronding van het onderzoek in 2006 is Afbeelding 1. Aantal verkeersdoden en Doelstellingen 2010 en Verkeersdoden Doelstelling (2006) 1200 Verkeersdoden Jaar (Bron: AVV/CBS) SWOV heeft ter correctie van onderregistratie de geregistreerde doden opgehoogd met een factor 1,074

5 Wesemann De verkeersveiligheid in 2020 Tijdschrift Vervoerswetenschap 44 e jaargang maart de methode doorontwikkeld en voor andere doeleinden toegepast (zie de Discussie in par 8 hierna). In dit opzicht biedt dit artikel een momentopname. Aan de totstandkoming van deze verkenning is veel voorbereidend onderzoek binnen het onderzoekprogramma van de Afdeling Planbureau van de SWOV voorafgegaan naar methodiekontwikkeling, een state of the art studie en diverse verkenningen van de ontwikkelingen in aanpalende maatschappelijke en beleidssectoren 2. Slechts enkele resultaten daarvan zullen in dit artikel kort ter sprake komen. In (2) wordt een beknopte state of the art gepresenteerd van het onderzoek naar verkeersveiligheidsprognoses met een aantal conclusies voor onze eigen toekomstverkenning. De opzet van het onderzoek wordt beschreven in (3). De methode en data voor de prognose 2020 bij ongewijzigd beleid (de zogenaamde baselineprognose) worden toegelicht in (4). (5) behandelt de methode voor de effectschatting van nieuw verkeersveiligheidsbeleid. De uitkomsten van de baselineprognose worden samengevat in (6) en de effecten van nieuw beleid in (7). Een discussie over de methode en resultaten volgt in (8). Het artikel sluit in (9) af met conclusies en aanbevelingen. 2. Voorgaand onderzoek naar langetermijnontwikkelingen De meeste prognoses kunnen in drie hoofdgroepen worden ingedeeld: de macroscopische tijdreeksanalyse, de beleidsprognose en de combinatie van beide. Daarnaast kunnen de prognoses in twee andere groepen worden ingedeeld. Er zijn enerzijds prognoses die direct het aantal slachtoffers of ongevallen voorspellen; anderzijds zijn er prognoses die apart risicomaten (slachtoffers of ongevallen gedeeld door een expositiemaat zoals afgelegde afstand) en expositiematen voorspellen en vervolgens door vermenigvuldiging van beide uitkomsten het voorspelde aantal slachtoffers of ongevallen berekenen (ongevallen is risico maal expositie). Reurings & Commandeur (2007) hebben naar dit soort analyses een literatuuronderzoek uitgevoerd. Oppe en Koornstra hebben intensief gebruikgemaakt van macroscopische tijdreeksanalyses (zie bijvoorbeeld Oppe, 1989; 1991; Commandeur & Koornstra, 2001). Ze zijn bedoeld om op basis van extrapolaties prognoses bij ongewijzigd beleid op te stellen. Aan de methode van Oppe voor het modelleren en prognosticeren van de verkeers onveiligheid liggen twee macroscopische deterministische modellen ten grondslag, een om een risicomaat en een om de mobiliteit te bepalen. Op basis van landelijke jaargegevens over het aantal verkeersdoden en over het aantal verreden motorvoertuigkilometers wordt voor elk jaar de ratio berekend van het aantal verkeersdoden en het aantal verreden motorvoertuigkilometers. Deze reeks ratio s (of risicocijfers) wordt apart geanaly seerd met een exponentieel dalende functie van de tijd. De methoden van Oppe en Koornstra zijn door anderen overgenomen en enigszins aangepast (zie bijvoorbeeld Himouri et al., 2004; Van den Bossche, 2006). De laatste maakt daarnaast ook gebruik van de state space techniek. Ook in het buitenland zijn aanverwante macroscopische - analysemethoden toegepast, veelal met gebruikmaking van zogenaamde DRAG-modellen (Demande Routière, Accidents et leurs Gravité; Gaudry, 1984). Hierbij worden de ongevallen of slachtoffers echter direct geprognosticeerd en niet berekend als het product van het voorspelde risico en de voorspelde expositie. Wel worden veel verklarende variabelen bij de analyses betrokken, waaronder soms de mobiliteit. Deze variabelen worden echter niet geselecteerd op beschikbare evidentie over hun effect op de veiligheid. De uitkomsten van de analyses zijn mede daardoor moeilijk te interpreteren. Gemeenschappelijk kenmerk van alle macroscopische analyses is dat de ( jaar)cijfers over ongevallen, slachtoffers en expositie niet gedisaggregeerd worden naar bijvoorbeeld wegtype of vervoerswijze. De tweede groep prognoses is bedoeld om de effecten van toekomstig beleid op een taakstelling (bijvoorbeeld maximaal aantal slachtoffers in 2010 of 2020) door te rekenen. Zij maken gebruik van effectschattingen (ex ante) van nog te nemen maatregelen. Deze effecten worden afgezet tegen een relatief eenvoudig vastgestelde prognose bij ongewijzigd beleid. We beperken ons hier tot voorgaand Nederlands onderzoek. Ook in het buitenland zijn deze methoden vaak toegepast. De methode is eerder gebruikt door Schoon et al. (2000) bij de analyse van het concept-nvvp (Nationaal Verkeers- en Vervoersplan). Doel van het onderzoek was om vast te stellen of de daarin opgevoerde doelstelling van 750 (geregistreerde) doden in 2010 haalbaar was. De aanname werd gedaan dat de daling van het risico in 2010 exact gecompenseerd wordt door de toename van de expositie. De aantallen ongevallen en slachtoffers in het zichtjaar (2010) zonder nieuwe maatregelen zijn in dat geval gelijk aan die in het referentie jaar. De effecten van de beleids voor nemens werden eerst per maatregel geschat en vervolgens voor overlap gecorrigeerd. Onder de maatregelen zijn alle toekomstige beleidsinspanningen begrepen; impliciet werd aangenomen dat dit allemaal nieuw beleid was (terwijl een deel in feite een ongewijzigde voortzetting van bestaand beleid was). Deze methode vormt ook de grondslag van de Verkeersveiligheidsverkenner voor de Regio (VVR; Janssen, 2005). Dit instrument is bedoeld om de negentien regio s te ondersteunen bij het beoordelen van de haal baarheid van hun regionale taakstelling Voor dit doel is de methode van de NVVP-analyse in diverse opzichten aangepast. Een belangrijke aanpassing is dat een prognose van de mobiliteit wordt gemaakt op basis van extrapolatie. Een ander verschil met de NVVP-analyse is dat, naast het effect van veiligheidsmaatregelen (en van de mobiliteitsstijging) op het aantal doden, ook het effect van een autonome daling van het risico wordt doorgerekend. De VVR-methode (en de aard en omvang van de infrastructurele maat regelen zoals die door de regio s zijn opgegeven) is door AVV gebruikt om de effecten van maatregelen in de Nota Mobiliteit te berekenen. De eerste berekening besloeg de periode tot 2010; de tweede voegde daar de periode aan toe en onderzocht daarbij ook de gevolgen van verschillende groeiscenario s van de mobiliteit (samen hangend met verschillende investeringspakketten voor de infrastructuur; Van Vliet et al., 2004).

6 38 Tijdschrift Vervoerswetenschap 44 e jaargang maart 2008 Wesemann De verkeersveiligheid in 2020 Gecombineerde methoden verenigen elementen van beide voorgaande groepen methoden in zich. Er wordt een baselineprognose opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van risico en expositie, en die enigszins wordt gedisaggregeerd naar een aantal kenmerken. Daaruit wordt het totaal aantal voorspelde ongevallen en/of slachtoffers berekend. Vervolgens worden de effecten van nieuwe maatregelen afgezet tegen de gedisaggregeerde prognoses bij ongewijzigd beleid. Deze aanpak is gehanteerd in Groot-Brittannie door Broughton et al (2000). In Nederland heeft AVV in het kader van de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) de verkeersveiligheid op deze manier geprognosticeerd voor 2010 en 2020 (Van Beek et al., 2006; p ). De voorspelde mobiliteit is overgenomen uit vier afzonderlijk opgestelde WLO-scenario s (zie ook 4.1.5). De voorkeur van de SWOV gaat uit naar een methode waarbij een afzonderlijke prognose van een risicomaat gecombineerd wordt met een prognose van een expositiemaat; deze laatste moet in principe worden opgesteld door daarin gespecialiseerde experts. Voorts verhogen disaggregaties naar diverse kenmerken van ongevallen en slachtoffers (wegtype, vervoermiddel, leeftijd, e.d.) de kwaliteit van de prognoses omdat de ontwikkeling per subgroep verschillend is. Hierbij vormen de disaggregatiemogelijkheden van de expositiegegevens meestal een beperkende voorwaarde.3 Bij de prognoses van risico en expositie moet zo mogelijk ook rekening worden gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen die zich afspelen buiten het gebied van verkeersveiligheid en verkeersveiligheidsbeleid, maar die daar wel invloed op hebben. Er moet voorts aandacht worden geschonken aan het probleem van de onderregistratie van ongevallen; dit is temeer van belang omdat de beleidsdoelstellingen in de Nota Mobiliteit zijn uitgedrukt in termen van de werkelijke of opgehoogde aantallen slachtoffers. De state space techniek tenslotte biedt voor de analyse en extrapolatie van tijdreeksen in veel gevallen voordelen boven de tot nu toe gebruikelijke (regressie)technieken (Bijleveld, 2008). 3. Opzet van het onderzoek De prognose van het aantal slachtoffers in 2010 en 2020 is cumulatief opgebouwd uit de volgende elementen: - een prognose van een risicomaat en een expositiemaat in 2010 en 2020 bij ongewijzigd beleid waaruit door vermenigvuldiging het aantal slachtoffers wordt berekend (de zogenaamde baselineprognose (4.1); - een prognose voor 2020 die bovendien rekening houdt met het effect van een voorgenomen nieuwe mobiliteitsmaatregel (namelijk beprijzen (4.2); - een prognose voor 2020 die bovendien rekening houdt met de effecten van voorgenomen nieuwe veiligheidsmaatregelen (5). De data met betrekking tot slachtoffers zijn gecorrigeerd voor onderregistratie. Meestal wordt de mobiliteit (door personen of voertuigen afgelegde afstand) als maat voor de expositie gebruikt, soms de bevolkingsomvang. De daarmee berekende risicomaten (doden per kilometer en doden per inwoner) worden in het vervolg kortweg als het risico aangeduid. Het is de ambitie om in de baselineprognose ook rekening te houden met maatschappelijke ontwikkelingen die zich afspelen buiten het gebied van verkeersveiligheid en verkeersveiligheidsbeleid, maar daar wel invloed op hebben. Uit de zogeheten omgevingsverkenningen die de SWOV onlangs heeft uitgevoerd is gebleken dat vrijwel al deze invloedsfactoren betrekking hebben op de ontwikkeling van de expositie (mobiliteit en bevolkingssamenstelling) en langs die weg op de onveiligheid. Daarom is gebruikgemaakt van prognoses van de expositie (door derden) waarin rekening is gehouden met deze maatschappelijke ontwikkelingen; deze zijn opgesteld door de gezamenlijke planbureaus in het kader van het project Welvaart en Leefomgeving (WLO; zie (4.1.5)). Omdat de expositieprognoses van derden zijn overgenomen, vormt de risicoprognose de kern van onze baselineprognose. Oorspronkelijk hadden we deze willen baseren op een verklarend model. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een sterk gedisaggregeerde methode waarbij per subgroep de ontwikkeling van het risico in de afgelopen periode op een aantal manieren is geëxtrapoleerd (zie (4.1)). Dit gebeurt onder de aanname van ongewijzigde omstandigheden (nationaal beleid, internationaal beleid, maatschappelijke ontwikkelingen, klimaat, enzovoort). Hoewel deze aanname gebruikelijk is voor dit type toekomstonderzoek zijn ons geen voorbeelden bekend van studies waarin deze omstandigheden uitgebreid en concreet worden beschreven. We hebben dit keer voor het eerst zo goed mogelijk gespecificeerd wat de inhoud is van het huidige verkeers - veilig heidsbeleid en wat ongewijzigde trendmatige voortzetting daarvan inhoudt; dit is ook nodig om te kunnen definiëren wat ten opzichte daarvan als nieuw beleid kan worden beschouwd (zie (5)). We realiseren ons dat deze uitgebreide specificatie mede door het gebrek aan kennis en data over dit totale complex aan invloedsfactoren nog steeds een relatief beperkt en hypothetisch karakter heeft. 4. De baselineprognose De prognose van doden en ziekenhuisgewonden bij ongewijzigd beleid is voor een groot aantal varianten uitgewerkt. In totaal zijn 276 prognoses van zowel doden als ziekenhuisgewonden in 2010 en 2020 opgesteld. De slachtoffers zijn op drie manieren gedisaggregeerd: naar conflicttype, naar wegtype in combinatie met conflictgroep en naar leeftijd. Met de bijpassende expositiematen zijn van alle gedisaggregeerde groepen doden en ziekenhuisgewonden de risico s in het verleden berekend. Deze risicotijdreeksen zijn meestal met een state space techniek geanalyseerd en geëxtrapoleerd (Bijleveld et al., 2008). Per risicogroep zijn tenminste twee, en vaak drie trends gefit. Dat is gedaan omdat er drie verschillende, maar vaak even plausibele scenario s zijn voor de ontwikkeling van het risico na de scherpe daling in 2004/2005. De voor 2010 en 2020 geprognosticeerde risico s zijn vermenigvuldigd met de in de WLO-studie vastgestelde expositiematen in die jaren, steeds volgens de vier alternatieve mobiliteitsscenario s. Omdat in de procedure de slachtofferaantallen gecorrigeerd zijn voor onderregistratie, zijn de uitkomsten uitgedrukt in werkelijke aantallen doden en ziekenhuisgewonden.

7 Wesemann De verkeersveiligheid in 2020 Tijdschrift Vervoerswetenschap 44 e jaargang maart Extrapolatie naar conflicttype Bij de methode extrapolatie per conflicttype worden zeven belangrijke conflicttypen (plus een restgroep) onderscheiden. Daarvoor worden de volgende expositiematen gebruikt: 1. auto enkelvoudig: personenautokilometers; 2. auto auto: personenautokilometers; 3. voetganger auto: inwoneraantallen; 4. fiets auto: personenautokilometers; 5. bromfiets (incl. snorfiets en brommobiel) auto: bromfietskilometers; 6. alle vervoermiddelen vrachtauto: vrachtautokilometers; 7. bestelauto (alle ongevallen waarbij bestelauto betrokken is behalve bestelauto - vrachtauto-ongevallen): bestelautokilometers. De eerstgenoemde vervoerswijze is die van het slachtoffer, de andere vervoerswijze is die van de tegenpartij. Voor voetganger - autoongevallen is niet gekozen voor personenautokilometers als expositiemaat omdat deze wordt gedomineerd door verplaatsingen op die delen van het wegennet waar de minste conflicten met voetgangers plaatsvinden. Het inwoneraantal was de meest in aanmerking komende surrogaatmaat voor dit type conflicten (Vlakveld et al., 2007). De extrapolatie van het aantal verkeersdoden per conflicttype komt tot stand op basis van de geregistreerde doden in BRON over de periode (AVV) en hun expositie. Het resultaat voor 2010 en 2020 wordt opgehoogd met 7,4% om voor onderregistratie te corrigeren. Dit ophoogpercentage is het gemiddelde over de jaren De extrapolatie van het aantal ziekenhuisgewonden komt per conflicttype tot stand op basis van een bestand met opgehoogde aantallen ziekenhuisgewonden uit BRON over de periode (AVV) en hun expositie. De prognoses voor 2010 en 2020 van de verkeersprestatie zijn overgenomen van het Milieu- en Natuurplanbureau (Hoen et al., 2006; p. 33 en Bijlage III) Extrapolatie per wegtype en conflictgroep Bij de extrapolatiemethode naar wegtype en conflictgroep onderscheiden we drie soorten conflictgroepen: - langzaam verkeer - langzaam verkeer en langzaam verkeer enkelvoudig; - langzaam verkeer - snelverkeer; - snelverkeer - snelverkeer en snelverkeer enkelvoudig. Langzaam verkeer zijn voetgangers, fietsers, bromfietsers en snorfietsers. Snelverkeer zijn personenauto s, bestelauto s, vrachtauto s, bussen en motorfietsen. Verder kijken we naar zes wegtypen (op basis van zes algemene maximumsnelheden): - 30 km/uur binnen de bebouwde kom; - 50 km/uur binnen de bebouwde kom; - 70 km/uur binnen de bebouwde kom; - 60 km/uur buiten de bebouwde kom; - 80 km/uur buiten de bebouwde kom; en 120 km/uur buiten de bebouwde kom. De andere maximumsnelheden buiten de bebouwde kom zijn in een restgroep ondergebracht. Bij deze methode is de expositiemaat de totale motorvoertuig - mobiliteit en de risicomaat is het aantal doden of ziekenhuisgewonden per motorvoertuigkilometer. De verkeersprestatie is gedisaggregeerd per wegtype. De extrapolatie van de verkeersdoden per wegtype en conflictgroep komt tot stand op basis van een bestand met opgehoogde aantallen doden uit BRON over de periode (AVV) en hun expositie. De extrapolatie van de ziekenhuisgewonden komt per wegtype en conflict groep tot stand op basis van een bestand met opgehoogde aantallen ziekenhuisgewonden uit BRON over de periode (AVV) en hun expositie. De prognoses voor 2010 en 2020 van de totale verkeersprestatie is overgenomen van het Milieu- en Natuurplanbureau (Hoen et al., 2006; p. 33 en Bijlage III). De bromfietsmobiliteit hebben wij echter niet in de totale motorvoertuigmobiliteit opgenomen. Wij hebben zelf de disaggregatie naar wegtype berekend Extrapolatie per leeftijdsgroep Voor vier leeftijdsgroepen (0-17; 18-24; 25-64; 65 jaar) wordt een extrapolatie gedaan van de ontwikkeling per leeftijdsgroep. De expositiemaat bij deze analyse is het inwonertal; de risicomaat is het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden per inwonertal (ofwel de mortaliteit). De extrapolatie van het aantal doden komt per leeftijdsgroep tot stand op basis van de geregistreerde doden in BRON over de periode (AVV) en hun expositie. Het resultaat voor 2010 en 2020 wordt opgehoogd met 7,4% om voor onderregistratie te corrigeren. Dit ophoogpercentage is het gemiddelde over de jaren De extrapolatie van de ziekenhuisgewonden komt per leeftijdsgroep tot stand op basis van een bestand met opgehoogde aantallen ziekenhuisgewonden uit BRON over de periode (AVV) en hun expositie. De prognose 2010 en 2020 van de inwoneraantallen per leeftijdsgroep is overgenomen van CBS/RIVM (De Jong & Hilderink, 2004) Drie risicoscenario s Bij de extrapolatie van de risico s zijn meestal drie trends gefit die gebaseerd zijn op een verschillend scenario voor de ontwikkeling van het risico na de scherpe daling in 2004/2005: - Tijdelijk succes: de daling in 2004/2005 wordt buiten beschouwing gelaten; de jaarcijfers over slachtoffers en expositie worden slechts voor de jaren t/m 2003 geanalyseerd en vervolgens modelmatig doorgetrokken naar Eenmalige daling, blijvend effect: in 2004 is een trendbreuk opgetreden; de jaarcijfers over slachtoffers en expositie worden voor de jaren t/m 2005 geanalyseerd inclusief een niveauverlaging in het risico (interventievariabele) in 2004 en vervolgens modelmatig doorgetrokken naar Structurele gestage daling: de daling in 2004/2005 past in de langjarige daling van de voorgaande jaren; de jaarcijfers over slacht offers en expositie worden voor de jaren t/m 2005 geanalyseerd zonder interventievariabele in 2004, en vervolgens modelmatig doorgetrokken naar Vier WLO toekomstscenario s De studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) brengt in kaart hoe de fysieke leefomgeving in Nederland zich tot 2040 zal ontwikkelen (Janssen et al., 2006a en 2006b).

Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit

Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit Ing. G. Schermers & dr. M.C.B. Reurings R-2009-2 Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit

Nadere informatie

Investeren in een duurzaam-veilig wegverkeerssysteem

Investeren in een duurzaam-veilig wegverkeerssysteem Investeren in een duurzaam-veilig wegverkeerssysteem F.Poppe R-98-S8 Investeren in een duurzaam-veilig wegverkeerssysteem Is dat te organiseren? R-98-58 F.Poppe Leidschendam, 1999 Stichting Wetenschappelijk

Nadere informatie

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Dr. M.J.A. Doumen, ing. C.C. Schoon & dr. L.T. Aarts R-2010-11 Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo

Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo Afstudeerrapport van J. de Boer Afstudeerrapport Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo Een analyse van de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid

Nadere informatie

De betekenis van robuustheid

De betekenis van robuustheid Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. De betekenis van robuustheid Robuustheid in kosten-batenanalyses van weginfrastructuur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2013 R-2014-2

Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2013 R-2014-2 Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2013 R-2014-2 1. Inleiding Het aantal verkeersdoden in Nederland is de laatste drie jaar ongeveer stabiel en het aantal ernstig verkeersgewonden lijkt, na enkele

Nadere informatie

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Feitenrapport Opdrachtgever: RekenkamerCommissie Haarlemmermeer ECORYS Nederland BV Koen Vervoort Bart Witmond Rotterdam, 23

Nadere informatie

De prijs van water bij de wijn

De prijs van water bij de wijn prof.ir. Fred Wegman De prijs van water bij de wijn Intreerede 27 januari 2010 Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen De prijs van water bij de wijn Intreerede prof. ir. Fred Wegman In verkorte

Nadere informatie

Door met Duurzaam Veilig

Door met Duurzaam Veilig Door met Duurzaam Veilig De geactualiseerde visie in het kort Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV wetenschappelijk

Nadere informatie

Van fietsongeval naar maatregelen: kennis en hiaten

Van fietsongeval naar maatregelen: kennis en hiaten Van fietsongeval naar maatregelen: kennis en hiaten Dr. M.C.B. Reurings, dr. W.P. Vlakveld, drs. D.A.M. Twisk, dr. ir. A. Dijkstra & drs. W. Wijnen R-2012-8 Van fietsongeval naar maatregelen: kennis en

Nadere informatie

Safety Performance Indicators (SPI's) en een eerste opzet voor een gestructureerd decentraal meetnet. Monitoring fietsveiligheid

Safety Performance Indicators (SPI's) en een eerste opzet voor een gestructureerd decentraal meetnet. Monitoring fietsveiligheid Safety Performance Indicators (SPI's) en een eerste opzet voor een gestructureerd decentraal meetnet Monitoring fietsveiligheid Colofon Rapportnummer: H-2014-1 Titel: Monitoring fietsveiligheid Ondertitel:

Nadere informatie

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse

Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Veiligheid in Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse werkdocument 1 februari 2012 Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Gido van der Linde Jan van Donkelaar ECORYS Nederland Bart Witmond Eline

Nadere informatie

Duurzaam Veilig, ook voor ernstig verkeersgewonden

Duurzaam Veilig, ook voor ernstig verkeersgewonden Duurzaam Veilig, ook voor ernstig verkeersgewonden Dr. ir. W.A.M. Weijermars, dr. ir. A. Dijkstra, dr. M.J.A. Doumen, drs. H.L. Stipdonk, drs. D.A.M. Twisk & prof. ir. F.C.M. Wegman R-2013-4 Duurzaam

Nadere informatie

Voorbeeld van bedrijfseconomische kosten/baten van schadepreventiemaatregelen

Voorbeeld van bedrijfseconomische kosten/baten van schadepreventiemaatregelen Voorbeeld van bedrijfseconomische kosten/baten van schadepreventiemaatregelen Kostenleffectenindicaties van veiligheidsmaatregelen, als onderdeel van een schadepreventiebeleid van bedrijven met een transportfimctie

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe. Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe. Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe Samenhang tussen Drentse kenmerken en verkeersveiligheid Colofon Rapportnummer: H-2013-3 Titel: Verkeersveiligheidsanalyse Drenthe Ondertitel: Samenhang tussen Drentse

Nadere informatie

Toekomstbeelden en Europese trends op het gebied van verkeer en vervoer met gevolgen voor de verkeersveiligheid

Toekomstbeelden en Europese trends op het gebied van verkeer en vervoer met gevolgen voor de verkeersveiligheid Toekomstbeelden en Europese trends op het gebied van verkeer en vervoer met gevolgen voor de verkeersveiligheid Ir. R.G. Eenink & dr. W.P. Vlakveld R-2013-16 Toekomstbeelden en Europese trends op het

Nadere informatie

Pay As You Drive Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland?

Pay As You Drive Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie in Nederland? Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Inro rapport 2003-40 Mogelijkheden voor een variabele autoverzekeringspremie

Nadere informatie

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen CE Delft Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Oude Delft 180 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: fax: 015 2 150 151

Nadere informatie

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over indirecte effecten Een verkenning van de indirecte effecten van goederenvervoerprojecten Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Goederenvervoer en de discussie over

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

Hebben autobelastingen en accijnzen effect?

Hebben autobelastingen en accijnzen effect? milieu, economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl e-mail: ce@ce.nl website:

Nadere informatie

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio

Nadere informatie

Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol R-2014-32

Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol R-2014-32 Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol R-2014-32 Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol Aanpassing schattingsmethodiek R-2014-32 Dr. S. Houwing, dr. F.D. Bijleveld,

Nadere informatie

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

R-91-79 A. Blokpoel & dr. P.H. Polak Leidschendam, 1991 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV KOPPELING TUSSEN DE LANDELIJKE MEDISCHE REGISTRATIE (LMR) EN DE VERKEERS ONGEVALLENREGISTRATIE (VOR) VAN IN ZIEKENHUIZEN OPGENOMEN VERKEERSGEWONDEN Resultaten van een proefkoppeling R-91-79 A. Blokpoel

Nadere informatie

Monitoring van de veiligheidskwaliteit van weginfrastructuur en fietsinfrastructuur R-2015-5

Monitoring van de veiligheidskwaliteit van weginfrastructuur en fietsinfrastructuur R-2015-5 Monitoring van de veiligheidskwaliteit van weginfrastructuur en fietsinfrastructuur R-2015-5 Monitoring van de veiligheidskwaliteit van weginfrastructuur en fietsinfrastructuur Proefmetingen in een aantal

Nadere informatie

Kosten van verkeersongevallen in internationaal perspectief

Kosten van verkeersongevallen in internationaal perspectief Kosten van verkeersongevallen in internationaal perspectief Drs. W. Wijnen R-2014-6 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV SWOV Institute for Road Safety Research Kosten van verkeersongevallen

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsevaluaties van routekeuze

Verkeersveiligheidsevaluaties van routekeuze Verkeersveiligheidsevaluaties van routekeuze Ir. A. Dijkstra & ir. J. Drolenga R-2006-19 Verkeersveiligheidsevaluaties van routekeuze Bouwstenen voor een methode gebaseerd op het gebruik van microsimulatiemodellen

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsconsequenties van nieuwe, bijzondere voertuigsoorten

Verkeersveiligheidsconsequenties van nieuwe, bijzondere voertuigsoorten Verkeersveiligheidsconsequenties van nieuwe, bijzondere voertuigsoorten Ing. C.C. Schoon & H. Hendriksen R-2000-9 Verkeersveiligheidsconsequenties van nieuwe, bijzondere voertuigsoorten Veiligheid van

Nadere informatie

In opdracht van: Project: Publicatienummer: Datum: Auteurs:

In opdracht van: Project: Publicatienummer: Datum: Auteurs: Prospectief onderzoek naar de marktaandeelontwikkeling op de telecommunicatiemarkten voor internettoegang, vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten In opdracht van: Autoriteit Consument & Markt Project:

Nadere informatie

In-car elektronica zwaar verkeer

In-car elektronica zwaar verkeer In-car elektronica zwaar verkeer R-96-46 Ir. T. Heijer & drs. P.I.J.Wouters Leidschendam, 1996 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV Documentbeschrij ving Rapportnummer: Titel: Auteur(s):

Nadere informatie