Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M"

Transcriptie

1 Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M 10 juni 2007

2 2 T e s t - Inhoudstafel Voorwoord 4 1. Consumentenrechten 1.1. Bescherming van Belgische consumenten binnen de Europese Unie 1.2. Concurrentie 1.3. Gegevensbestanden 1.4. De consument in de digitale wereld Het recht om van technologische innovaties te genieten zonder overdreven beperkingen Het recht op interoperabiliteit tussen inhoud en toestellen 1.5. Productveiligheid Voeding 2.1. Het beheer van de voedselketen 2.2. De uitwerking van een voedingsbeleid 2.3. Nuttige en bruikbare etiketten 2.4. Geen gezondheidstaks 2.5. Een optimale hygiënekwaliteit 2.6. Nieuwe technologieën 2.7. Voedings- en gezondheidsaanbevelingen en andere labels 2.8. Genetisch Gemodificeerde Organismen Gezondheid 3.1. Registratie van geneesmiddelen 3.2. Prijs en terugbetaling van geneesmiddelen 3.3. Reclame voor geneesmiddelen 3.4. Transparantie inzake artsentarieven 3.5. Geneesmiddelen van de markt halen 3.6. Voedingssupplementen 3.7. Geneesmiddelen op het internet 3.8. Medische aansprakelijkheid Leefmilieu en duurzame consumptie 4.1. Een duurzaam en ecologisch verantwoord aanbod 4.2. Betrouwbare, correcte en volledige informatie 4.3. Fiscale stimuli Financiële diensten 5.1. Krediet Consumentenkrediet Hypothecair krediet M E M O R A N D U M

3 A a n k o o p 5.2. Sparen 5.3. Verzekeringen Algemene eisen De autoverzekering De hospitalisatieverzekering De levensverzekering 5.4. Afschaffing van effecten aan toonder 5.5. De bankverhuisdienst 5.6. Single Euro Payments Area (SEPA) Fiscaliteit 6.1. Beroepsmiddelen tegen de personenbelasting 6.2. Vereenvoudiging van de fiscale behandeling van het langetermijnsparen 6.3. Belasting op roerende inkomsten Vastgoed en bouw 7.1. Architecten 7.2. Aannemers 7.3. Onroerende goederen in de Handelspraktijkenwet Openbare diensten 8.1. Telecommunicatie 8.2. Energie Liberalisering van de energiemarkt Een ambitieus plan om energiegebruik te beheersen Een Energieraad 8.3. De postbedeling Dienstverlening Universele dienst 8.4. De Spoorwegen Het gerecht 9.1. Class actions 9.2. Geschillenregeling 9.3. Terugbetaling erelonen advocaten Bescherming van de reizigers Update van de reiscontractenwet Betere bescherming in geval van annulering Allerhande prijssupplementen Vliegreizen F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

4 T e s t - Voorwoord In 2007 viert Test-Aankoop zijn vijftigste verjaardag. Sinds haar ontstaan is de missie van de consumentenorganisatie standvastig dezelfde gebleven: het bevorderen en verdedigen van de belangen van consumenten, het oplossen van hun problemen, hen helpen hun rechten te verwezenlijken. Het is een positieve vaststelling dat er in die 50 jaar meer en meer opvolging wordt gegeven aan de resultaten van onze enquêtes teneinde wet- en regelgeving te doen evolueren in consumentvriendelijke zin. Ook de afgelopen legislatuur werden heel wat reglementeringen goedgekeurd ter bescherming van de consument. Toch is de controle op de toepassing van de wetgeving niet altijd even doeltreffend. Er kwamen tal van wetteksten bij, maar de controles werden niet overeenkomstig opgedreven. De vaak light -sancties die voorzien worden, schrikken potentiële overtreders niet af. Zo bleek uit door ons gevoerde onderzoeken dat de nieuwe Telecomwet maar met mondjesmaat wordt toegepast, dat er nog altijd producten uit onze tests moeten worden uitgesloten wegens onveilig, dat de inbreuken op de reclameregels voorzien in de wet op het consumentenkrediet schering en inslag blijven. Ook het vernietigende rapport van het Rekenhof, bekendgemaakt in juni 2006, over de werking van onze mededingingsautoriteiten baart ons zorgen. Recente initiatieven van de overheid hieromtrent nemen deze zorgen niet weg. De overheid moet dan ook naast meer middelen voor controles, meer ontradende sancties en doeltreffende verhaalmiddelen voorzien. Het invoeren in België, zoals in andere Europese landen, van een class action-procedure, waarbij één eiser verhaal kan zoeken en een beslissing kan vragen in naam van een groep met dezelfde of gelijkaardige problemen, zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat bestaande consumentvriendelijke wetgeving beter wordt gerespecteerd. Tot slot pleit Test-Aankoop voor meer homogene bevoegdheden. Het is vaak een heuse lijdensweg om na te gaan welke Minister(s) bevoegd is/zijn voor een bepaalde materie. En hoe meer Ministers er bevoegd zijn, hoe moeilijker om iets te realiseren. Denk maar aan de oprichting van een Ombudsman voor de Elektriciteitssector. Sinds 1 juli 2003 is de markt geliberaliseerd in Vlaanderen. Een Ombudsdienst werd niet voorzien omdat geen akkoord kon gevonden worden tussen de bevoegde ministers. Het regende daarentegen klachten. Thans is het de beurt aan de Waalse en Brusselse consument, waar de markt begin 2007 geliberaliseerd werd. Er is evenwel hoop. De kamer heeft onlangs een wetsontwerp gestemd dat de installatie van een ombudsdienst regelt. Een ander voorbeeld is dat van het dossier van de luchtvervuiling binnenshuis (zie bijvoorbeeld onze spraakmakende enquête over luchtverfrissers uit 2004). Hiervoor zijn maar liefst 9 ministers bevoegd. Met dit memorandum wil Test-Aankoop de aandacht vestigen op problemen waarmee de consumenten vandaag de dag geconfronteerd worden. Wij hopen dat de hiernavolgende voorstellen kunnen bijdragen tot een oplossing. M E M O R A N D U M

5 A a n k o o p 1. Consumentenrechten 1.1. Bescherming van Belgische consumenten binnen de Europese Unie De Belgische regels ter bescherming van de consument zijn vaak een uitvoering van Europese richtlijnen. Lange tijd heeft de Europese Unie inzake consumentenbescherming wetgeving gemaakt met behulp van minimale richtlijnen. Met minimale richtlijnen bedoelt men de invoering van gemeenschappelijke regels die op het hele grondgebied van de Europese Unie van toepassing zijn, maar die de lidstaten de mogelijkheid geven om regels in stand te houden of in te voeren, die de consument een hogere graad van bescherming bieden dan in de richtlijn bepaald is. Sinds enige tijd lijkt de Europese Commissie van die minimale richtlijnen te willen afstappen ten gunste van maximale richtlijnen. Die laten de lidstaten geen enkele marge meer om bijkomende maatregelen te nemen/te behouden die de consumenten beter beschermen. Bovendien voorzien die maximale richtlijnen zelf slechts zelden een hoog consumentenbeschermingsniveau. We denken daarbij aan de ontwerprichtlijn over het consumentenkrediet en het ontwerp witboek over het hypothecair krediet. Wij blijven pleiten voor het gebruik van minimale richtlijnen. Een maximale harmonisatiemaatregel kan enkel wanneer hij een hoog en volledig beschermingsniveau van de consument waarborgt. Test-Aankoop vraagt de Belgische regering: - aan te dringen op het behoud van het principe van de minimale harmonisatie - er op toe te zien dat een maximale harmonisatie geen gevaar betekent voor de bescherming die de consument op grond van het nationaal recht al geniet Concurrentie Een concurrentiepolitiek is uitermate belangrijk voor de bescherming van de consument. Ze wil een gunstig klimaat scheppen voor innovatie en technische vooruitgang en de consument in de gelegenheid stellen om zich goederen en diensten tegen voordeligere voorwaarden aan te schaffen. De concurrentiepolitiek vormt een noodzakelijk tegengewicht voor een vrije markt. Mededingingsinstellingen dienen de markt te bewaken en toe te zien op de concurrentie. Het is dan ook van cruciaal belang dat een moderne staat beschikt over sterke instellingen die gemachtigd zijn om concurrentiebeperkende praktijken te bestraffen. En daar wringt het schoentje. Het Rekenhof heeft in juni 2006 een rapport gepubliceerd over de concurrentiepolitiek in België. Met vernietigende conclusies. Het hof besluit immers dat er te weinig dossiers zijn behandeld en dat de behandelingstermijnen te lang zijn. Van de 187 klachtendossiers die sinds 1993 zijn ingediend, is er in slechts 58 (31 %) een beslissing genomen en in slechts één dossier volgde er een sanctie. Bovendien duurde de behandeling in de helft van de dossiers waarin een beslissing werd genomen, in totaal meer dan 7 jaar, terwijl de meeste dossiers in onderzoek meer dan 5 jaar oud zijn. Momenteel heeft Test-Aankoop drie dossiers lopen bij de mededingingsinstellingen van de overheden. Die klachten gaan over afspraken tussen en het misbruik van een dominante positie door de touroperators TUI en Thomas Cook (december 2004), de federatie van autorijscholen (april 2005) en Coca-Cola (augustus 2006). In geen enkel dossier werd tot op heden een beslissing genomen. Recent werden evenwel een aantal hervormingen doorgevoerd. Deze hebben tot op heden weinig concrete resultaten opgeleverd. Het valt te betwijfelen of deze hervormingen voldoende zijn. Zo heeft men het aantal onderzoekers verdubbeld van 20 naar 40. Een peulschil als je weet dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit 300 werknemers telt. F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

6 T e s t - Test-Aankoop vraagt de nodige initiatieven te nemen opdat de Raad voor de Mededinging een effectieve economische mededinging voor consumenten en bedrijven kan verzekeren Gegevensbestanden De laatste jaren was er een sterke toename van het aantal gegevensbestanden die worden aangemaakt en beheerd door privé-bedrijven (beter gekend als zwarte lijsten) en waarvan de gegevens worden uitgewisseld tussen die bedrijven (externe zwarte lijsten) zoals Datassur voor de verzekeringssector, Preventel voor telecommunicatie. De databanken die worden opgezet en waarvan de gegevens worden uitgewisseld in een bepaalde sector hanteren als belangrijkste maar niet enige criterium (cfr. het RSR-bestand van Datassur) of consumenten wanbetalers zijn en bepalen op basis daarvan in hoeverre ze solvabel zijn. Het is volkomen abnormaal dat privébedrijven samen bepalen of een consument solvabel is door een gegevensbestand te raadplegen, waarbij ze zichzelf toegang verlenen tot het privé-leven van de consument in kwestie. Een klant die een factuur niet betaalt, heeft misschien wel een goede reden om ze te contesteren (bvb. niet-nakoming verbintenis door het bedrijf in kwestie). De Datassurdatabank registreert ook andere tekortkomingen van consumenten. Zo kan iemand geregistreerd worden na één schadegeval ongeacht het feit of de consument aansprakelijk was of niet. Een opname in de databank is voor de consument niet zonder gevolgen. Zo loopt hij het risico geen betaalbare verzekeringsdekking meer te vinden. Bovendien zijn externe zwarte lijsten een instrument om de normale mededingingssituatie te verdraaien. Zij bieden de leden, en enkel de leden, de mogelijkheid om gedragingen op elkaar af te stemmen, misbruik te maken van machtsposities, te ontsnappen aan het normale bedrijfsrisico, hetgeen in strijd is met het mededingingsrecht. Test-Aankoop eist een totaalverbod op externe zwarte lijsten De consument in de digitale wereld Het recht om van technologische innovaties te genieten zonder overdreven beperkingen De consument zou moeten kunnen genieten van de nieuwe technologieën. De DVD is een mooie uitvinding, maar de Belgische consument kan niet kijken naar een Amerikaanse DVD op zijn DVD-speler. De industrie heeft, uit winstoverwegingen, de DVD-wereld verdeeld in verschillende geografische zones. Er is geen enkele technische noodzaak, noch wettelijke bepaling, die dit goedpraat. Waarom zou de consument geen legaal aangekochte muziek mogen kopiëren van zijn computer naar zijn MP3- speler? De industrie ontwikkelt systemen die zullen bepalen hoe de consument (en vooral hoe niet) een legaal aangekocht materiaal mag gebruiken. Dat moet verboden worden. Wanneer een consument een boek koopt wordt hem ook niet verboden het boek meer dan eens te lezen of het eens uit te lenen aan een vriend. Dat is nochtans wat nu gebeurt in de digitale wereld. M E M O R A N D U M

7 A a n k o o p 7 Bij wet van 22 mei 2005 werd de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 omgezet betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij. Deze richtlijn erkent het recht van de consument om een kopie te maken voor privé-gebruik van een legaal gekocht werk. Concreet kan het gaan om het kopiëren van een CD naar een MP-3 speler of naar een andere CD. De Belgische wet beantwoordt volgens ons niet aan de doelstellingen van de Richtlijn. Zo mogen ingevolge de Belgische wet kopieerbeveiligingen worden aangebracht en is het omzeilen van deze kopieerbeveiliging onder bepaalde voorwaarden strafbaar. Daartegenover staat dat consumenten een taks betalen bij de aankoop van blanco-dragers (bijvoorbeeld blanco-cd s, ) ter compensatie van het inkomstenverlies voor rechthebbenden ten gevolge van het maken van een privé-kopie en dit ongeacht of zij die blanco-drager gebruiken voor het maken van een privé-kopie of niet. Komt daarbij nog dat de platenfirma s bekend hebben gemaakt geen gebruik meer te maken van de kopieerbeveiliging, wegens te duur. De wet is dan ook niet aangepast aan de realiteit. Een absurde situatie. Test-Aankoop verzet zich niet tegen het behoud van een heffing op blanco-dragers maar enkel van zodra het recht op de kopie voor eigen gebruik afdwingbaar is. Test-Aankoop vraagt: - de afdwingbaarheid van het recht op de kopie voor eigen gebruik - dat de industrie niet langer de mogelijkheid krijgt overdreven beperkingen op te leggen aan de consument in de digitale wereld Het recht op interoperabiliteit tussen inhoud en toestellen Het is nog niet zo lang geleden dat CD s konden worden beluisterd op CD-spelers van verschillende merken, hetgeen men de interoperabiliteit noemt. Vandaag is dat lang niet meer zo evident. Het bekendste voorbeeld zijn de itunes en de ipod van Apple. Muziek aangekocht op onlinemuziekwinkel itunes is enkel afspeelbaar op de ipod. Wanneer een consument een boek in de boekenwinkel koopt wordt hij toch ook niet verplicht één bepaalde bril te dragen om het boek te kunnen lezen. Waarom zou het dan anders moeten zijn in de digitale wereld? Test-Aankoop eist dat de overheid de industrie verplicht werk te maken van de interoperabiliteit van digitale inhoud en materiaal Productveiligheid Wie Test-Aankoop zegt, denkt aan vergelijkende onderzoeken. Door middel van deze vergelijkende onderzoeken dragen wij actief bij tot de verbetering van producten en diensten aan consumenten. Evenwel worden aan de Belgische consument nog altijd onveilige producten aangeboden. De meest recente voorbeelden van tests waarin we toestellen dienden uit te sluiten wegens onveilig zijn de tests over haakse slijpers, toestellen voor funcooking, magnetronovens, trapladders, elektrische miniovens, kettingzagen, Telkenmale maakten wij een dossier over aan de bevoegde administratie. Nooit kregen wij enige reactie. F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

8 T e s t - Test-Aankoop vraagt dat de nodige middelen worden toegewezen aan de administratie opdat deze snel en gericht zou kunnen optreden tegen gevaarlijke producten. 2. Voeding 2.1. Het beheer van de voedselketen Een efficiënt beheer van de voedselketen veronderstelt duidelijke wetteksten, efficiënte controles en ontradende sancties in geval van inbreuken. Test-Aankoop vraagt: - doeltreffende en ontradende controles die door geen enkel systeem van zelfcontrole uitgewerkt door de sectoren zelf, noch door enige gedragscode kan worden vervangen. - bij de controles meer aandacht voor de eindproducten die aan de consument worden aangeboden. - een daadwerkelijke politieke wil om proactief en niet a posteriori op te treden teneinde mogelijke risico s te identificeren en te voorkomen. - een daadwerkelijke politieke wil om daders van inbreuken snel en krachtdadig te sanctioneren (sinds het begin van de dioxinecrisis van 1999 tot begin 2007 is er nog geen enkele sanctie geweest!) en de consument daar duidelijk over te informeren. - dat de consument systematisch en officieel via de traditionele media wordt ingelicht over elke verwijdering van voedingswaren in het belang van de voedselveiligheid. - een rationalisering van de bevoegdheden: Te veel instanties (FAVV FOD Volksgezondheid FOD Economie en dan vermelden we niet eens de bevoegdheden van de gemeenschappen) houden zich bezig met het beheer van de voedselketen. Gevolg: onduidelijkheden, overlappingen, De uitwerking van een voedingsbeleid Het is duidelijk: zwaarlijvigheid (en alle daaruit voortvloeiende ziektes) blijft zowel bij volwassenen als bij jongeren toenemen. Talrijke tests en onderzoeken van Test-Aankoop (enquêtes over brood, charcuterie, bereide gerechten, yoghurt, ) tonen ten overvloede aan dat veel van de aan de consument aangeboden voedingswaar onevenwichtig is: te veel zout, te veel suiker, te veel vetten, voedingsmiddelen die zich via een agressieve marketing vooral op kinderen richten en daarenboven vaak onevenwichtig is, de voortdurende toename van de omvang van de porties van talrijke voedingsmiddelen Het met veel tromgeroffel in 2005 aangekondigde Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan komt maar moeilijk van de grond Test-Aankoop vraagt dat: - het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan zich eindelijk vertaalt in praktische maatregelen (productnormen, drempelwaarden, becijferde objectieven, ) die de kwaliteit van onze voeding drastisch verbeteren. - er bovendien bepalingen komen voor een verdere reglementering van de reclame en het gebruik van agressieve marketingtechnieken (bekende personen, spelletjes, wedstrijden, ) die gericht zijn op kinderen. - federale en regionale initiatieven beter op elkaar worden afgestemd. M E M O R A N D U M

9 A a n k o o p 2.3. Nuttige en bruikbare etiketten Voor informatie over een voedingsmiddel is de consument vaak uitsluitend aangewezen op een etiket. In zijn tests klaagt Test-Aankoop vaak gebreken op dit vlak aan: onbegrijpelijke voedingsinformatie, verwarring op vlak van data, gedeeltelijke en slecht leesbare ingrediëntenlijst, inbreuken betreffende de wetgeving op de opspoorbaarheid Test-Aankoop vraagt: - een informatief, volledig, leesbaar, nuttig en bruikbaar etiket. - de vertaling in nationale wetgeving van de volledige Europese etikettenrichtlijn zowel voor voorverpakte als in bulk verkochte, te versnijden, bij traiteurs en in de horeca verkochte voedingswaar Geen gezondheidstaks We horen steeds vaker het simplistisch discours: De consument wil meer voedselveiligheid? Aan hem om er de financiële lasten van te dragen! Test-Aankoop kan een dergelijke houding niet steunen! Test-Aankoop vraagt dat: - de kosten voor de officiële controles die noodzakelijk zijn voor een goede kwaliteit en veiligheid van voeding door de overheid ten laste worden genomen. - eventuele sectorale economische moeilijkheden en systemen van autocontrole niet via ondoorzichtige taksen ten laste vallen van de consument. - de consument in kennis wordt gesteld van een doorzichtige prijssamenstelling. - de consument (via de aankoopprijs) en de burger (via de belastingen) niet dubbel worden belast Een optimale hygiëne Via talrijke tests (vlees, vis, patisserie, ) heeft Test-Aankoop de middelmatige microbiologische kwaliteit van heel wat voedingswaren aan de kaak gesteld. De steeds verder uitgewerkte transformatie van voedingsmiddelen, de steeds gesofistikeerdere distributietechnieken, verhogen de microbiologische risico s. Microbiologische risico s spelen een essentiële rol bij voedselvergiftigingen. In België stijgt het aantal voedselvergiftigingen voortdurend, zelfs in die mate dat we een slechte leerling in de Europese klas zijn. Test-Aankoop vraagt: - een regelmatige controle van de productie-, opslag-, transport-, bereidings- en distributieomstandigheden van voedingsmiddelen op openbare markten, feesten, in de ambulante handel, collectieve restauratie en horeca en meer in het algemeen in de hele voedingssector. - zeker voor bederfbare voeding: vastleggen van precieze termijnen voor het in de handel brengen, het bewaren en de controle op de naleving hiervan. - meer controle op de naleving van de wettelijk vastgelegde maximum-temperaturen voor koelinstallaties en diepvriezers in de verkooppunten. - dat naast een controle op de infrastructuren voor de bereiding en/of distributie van de voedingswaar ook microbiologische criteria worden vastgelegd waaraan de eindproducten moeten beantwoorden (en dit te controleren). F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

10 10 T e s t Nieuwe technologieën Test-Aankoop is principieel zeker niet tegen technologische vernieuwingen. Maar zorgen die echt voor vooruitgang? Beantwoorden zij aan een reële behoefte van de consument? Zijn ze zonder risico? Talrijke recente voorbeelden zetten ons aan tot omzichtigheid : actieve en intelligente verpakkingen, besmetting van voedingswaren door verpakkingsinkt, Test-Aankoop vraagt: - een heus objectief, wetenschappelijk en onafhankelijk onderzoek voorafgaand aan elke goedkeuring ter zake. - nuttige informatie voor de consument. Wanneer men bijvoorbeeld voedingsmiddelen ioniseert, moet dat duidelijk vermeld worden op het etiket. - een soepel wettelijk kader dat een snelle reactie mogelijk maakt wanneer nieuwe wetenschappelijke elementen bekend worden gemaakt Voedings- en gezondheidsaanbevelingen en andere labels Voedingswaren waarvan de etiketten niet vergezeld zijn van voedings- en gezondheidsaanbevelingen en andere labels zijn nog maar moeilijk te vinden. Het is een ware jungle geworden waar bedrog vaak voorkomt en objectieve consumenteninformatie tot het minimum is herleid! Test-Aankoop vraagt: - de omzetting in Belgisch recht, onmiddellijk na de publicatie, van de Europese richtlijn inzake voedingsen gezondheidsaanbevelingen en vooral de controle op de praktische naleving ervan! - het vastleggen van criteria die de gebruikers van commerciële labels moeten onderschrijven Genetisch Gemodificeerde Organismen Genetisch gemodificeerde organismen (GGO s), het blijft een boeiend en passioneel debat. Omwille van een totale ondoorzichtigheid en een gebrek aan communicatie reageert de meerderheid van de consumenten wantrouwig. Test-Aankoop vraagt dat: - deze problematiek op een harmonieuze en overlegde manier, ten minste op Europees niveau, wordt behandeld. - er pas een goedkeuring wordt verleend na een gunstig en vooral een volledig en doorzichtig advies door onafhankelijke wetenschappelijke experts. In geval van redelijke en reële twijfel moet het voorzorgsprincipe toegepast worden. - in geval van mogelijke en op het ogenblik van de certificatie onvoorzienbare schade, de verantwoordelijkheid, zonder beperking in de tijd, bij de producent valt. - de consument op elk ogenblik over nuttige informatie kan beschikken die het hem mogelijk maakt vrij te kiezen. Een doorzichtige, bruikbare, ondubbelzinnige en verifieerbare etikettering is een must. M E M O R A N D U M

11 A a n k o o p Gezondheid 3.1. Registratie van geneesmiddelen Test-Aankoop is voorstander van één enkele plaats voor de registratie van geneesmiddelen op Europees vlak (het Europese geneesmiddelenagentschap EMEA). Die centrale plaats bestaat al, maar voorlopig kunnen de goedkeuringen voor de meeste geneesmiddelen nog gebeuren via een gedecentraliseerde procedure die gebaseerd is op wederzijdse erkenning. Producenten kunnen zich dus in één van de lidstaten tot een bevoegd agentschap wenden en krijgen daar een initiële registratie. Het middel mag dan ook in de andere landen op de markt worden gebracht. Er moet een einde worden gesteld aan deze procedure van wederzijdse erkenning. Die houdt het risico in dat producenten zich wenden tot de lidstaat die de minst strikte criteria hanteert. Er ontstaat ook een ongezonde concurrentie tussen de geneesmiddelenagentschappen van de verschillende lidstaten. Dat houdt naar onze mening risico s in voor de volksgezondheid. Door de gegevens op één registratieplaats te centraliseren kan er bovendien werk worden gemaakt van standaardisering, kunnen de criteria weer naar behoren worden gehanteerd en kan er gemakkelijker toegang worden verleend tot deze gegevens aan al wie er belang bij heeft (overheidsinstanties van lidstaten, verzekeringsinstanties, consumentenorganisaties ). Het is noodzakelijk deze centralisering op Europees vlak door te voeren om zo transparantie en gelijkheid te verkrijgen, zowel op het vlak van de criteria als van beslissingen over registratieprocedures. Test-Aankoop eist dat de Belgische overheid er bij de Europese instellingen op aandringt dat alle geneesmiddelen op Europees vlak verplicht op één centraal punt worden geregistreerd Prijs en terugbetaling van geneesmiddelen Er worden nog altijd nieuwe geneesmiddelen toegelaten, en tegen een vrij hoge prijs in het terugbetalingssysteem opgenomen, waarvan de therapeutische meerwaarde gering, onbestaand of onbekend is. Trouwens, firma s kunnen een nieuw middel op de markt brengen zonder dat zijn werkzaamheid is vergeleken met die van de al bestaande beste geneesmiddelen voor de aandoening in kwestie. Het volstaat dat het middel werd vergeleken met een placebo. Maar zo komt men niet te weten of het nieuwe middel al dan niet beter is dan de reeds bestaande. Hoe kan men zonder dat gegeven met kennis van zaken beslissingen nemen over de toegelaten prijs van het nieuwe middel en over zijn al dan niet terugbetaling? Verder krijgen patiënten steeds vaker te maken met wijzigende reglementeringen betreffende de tussenkomst van de ziekte- en invaliditeitsverzekering in de prijs voor geneesmiddelen en de tarieven voor de tussenkomst. Sommige geneesmiddelen waarvoor een tussenkomst gold, kunnen er plots niet meer op rekenen of genieten voortaan een beperktere tussenkomst, zonder een duidelijke reden. Het publiek wordt niet goed ingelicht over het waarom van die veranderingen en er wordt geen publiek debat rond gevoerd. Algemeen zijn wij voorstander van het voorschrijven en afleveren van een equivalent goedkoop geneesmiddel, wanneer dit voorhanden is. F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

12 12 T e s t - Test-Aankoop vraagt dat nieuwe geneesmiddelen alleen op de markt worden toegelaten als er objectieve gegevens voorhanden zijn waarmee hun therapeutische waarde kan worden beoordeeld. Zo kunnen artsen beter beoordelen wat de eventuele therapeutische meerwaarde van het nieuwe middel is. En bij de prijszetting moet hiermee rekening worden gehouden. Voorts vragen wij meer transparantie op het vlak van de criteria die de Belgische overheid hanteert bij de procedures voor het toekennen van terugbetaling door de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de tarieven daarvoor Reclame voor geneesmiddelen Test-Aankoop is gekant tegen elke vorm van publieksreclame voor geneesmiddelen op voorschrift. Reclame is per definitie subjectief en eenzijdig, en heeft tot doel de verkoop te maximaliseren. Informatie over geneesmiddelen moet zo volledig mogelijk zijn en mag niet worden beperkt tot een aantal gunstige kenmerken. De laatste jaren zien we ook dat farmaceutische firma s op allerhande manieren het huidige verbod op publieksreclame voor voorschriftplichtige geneesmiddelen proberen te omzeilen. Bijvoorbeeld door reclame te maken voor de ziekte. Of door het bewerken van de publieke opinie via sommige door de industrie gesteunde patiëntenverenigingen, of nog, door zich te verschuilen achter illustere VZW s die pretenderen te handelen vanuit het algemeen belang. Op die manier probeert de industrie de vraag van de consument naar bepaalde voorschriftplichtige geneesmiddelen aan te wakkeren. Wij vinden dat er wettelijke mogelijkheden moeten worden gecreëerd om op te treden tegen deze en andere manieren om het verbod op publieksreclame voor voorschriftplichtige medicijnen te omzeilen. Test-Aankoop is voorstander van de handhaving van het verbod op publieksreclame voor geneesmiddelen op voorschrift. Er moet streng opgetreden worden tegen de pogingen die de industrie onderneemt om dit verbod te omzeilen Transparantie inzake artsentarieven De wet betreffende de patiëntenrechten zegt dat de patiënt vrij zijn huisarts kan kiezen. Om daadwerkelijk een vrije keuze te kunnen maken moet de patiënt beschikken over juiste informatie. In de koninklijke besluiten ter uitvoering van de wet op de ziekenhuizen wordt een betere tariefzekerheid nagestreefd door de reglementering van de kosten en supplementen die mogen worden aangerekend aan patiënten die in het ziekenhuis verblijven. Maar dat ligt anders voor wie een arts raadpleegt zonder gehospitaliseerd te worden. In de praktijk kan wie bij een arts binnenstapt niet op voorhand te weten komen of de arts de officiële tarieven zal toepassen dan wel méér mag vragen. Test-Aankoop vraagt dat artsen duidelijke informatie over hun honoraria en over hun formeel statuut zouden uithangen in de wachtzaal. De informatie over het statuut moet eveneens buiten de dokterspraktijk consulteerbaar zijn en ook geraadpleegd kunnen worden via de website van het RIZIV, die deze gegevens toch al centraliseert. Op die site moet het dan ook mogelijk zijn een zoekopdracht in te geven op basis van criteria die de patiënt zelf kan kiezen (statuut, specialiteit, geslacht, gemeente ). M E M O R A N D U M

13 A a n k o o p Geneesmiddelen van de markt halen Het gebeurt dat producenten om louter commerciële redenen geneesmiddelen van de markt halen zonder rekening te houden met de patiënten, die niet altijd een vervangingsoplossing voorhanden hebben. De wet op de gezondheidszorg voorziet in een verplichte opzegperiode en zegt dat het van de markt halen op voorhand aan de bevoegde overheidsdiensten moet worden gemeld. Dat is echter een maat voor niets: de patiënt weet nu langer op voorhand dat zijn geneesmiddel van de markt gaat verdwijnen, meer niet. Test-Aankoop vraagt de overheid maatregelen te nemen om te verzekeren dat nuttige geneesmiddelen waarvoor geen vervangingsoplossing bestaat, verkrijgbaar zouden blijven voor de artsen die ze voorschrijven en de patiënten die ze nemen Voedingssupplementen Het gaat hier om planten, mineralen en vitamines waarvoor de geneesmiddelen-reglementering niet geldt. Deze middelen vallen dan ook buiten het systeem van toezicht op geneesmiddelen, dat informatie verzamelt over alle mogelijke problemen, nevenwerkingen en andere vaststellingen die worden gedaan door artsen in verband met geneesmiddelen. Test-Aankoop vraagt dat het systeem voor toezicht op geneesmiddelen wordt uitgebreid naar voedingssupplementen en producten die tot deze categorie behoren en dat er betere informatie wordt vermeld op de verpakking van deze middelen. Mogelijke interacties met geneesmiddelen moeten worden vermeld. Ook moet de consument ervan op de hoogte worden gebracht dat hij een eventueel probleem kan melden aan een arts, een apotheker of zelfs aan het centrum voor toezicht op geneesmiddelen. Ook de reclame voor deze middelen moet beter worden gecontroleerd Geneesmiddelen op het internet Tal van virtuele apotheken verkopen al dan niet voorschiftplichtige geneesmiddelen via het internet. Dit gebeurt vandaag doorgaans zonder enige vorm van controle. Dit houdt risico s in. De samenstelling en kwaliteit van het geneesmiddel kan te wensen overlaten. Er bestaat ook een risico van onoordeelkundig gebruik, zonder begeleiding van een arts (zeker wat betreft voorschriftplichtige geneesmiddelen). Test-Aankoop vraagt dat de overheid stappen zet om het probleem van de geneesmiddelenverkoop via het internet in samenwerking met alle betrokken landen in een internationaal samenwerkingsverband efficiënt te regelen en te controleren Medische aansprakelijkheid Medische aansprakelijkheid wordt op dit ogenblik geregeld door het gemeen recht van burgerlijke aansprakelijkheid. Een patiënt moet dus bewijzen dat de arts een fout heeft begaan die de schade heeft veroorzaakt om schadevergoeding te kunnen krijgen. In de praktijk zijn de nadelen van deze regeling legio: de bewijslast maakt de procedure lang, ingewikkeld en duur voor alle partijen en de resultaten zijn vaak niet bevredigend. F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

14 14 T e s t - De problemen zijn reeds lang gekend, zoals o.a. blijkt uit het feit dat op dit vlak door de overheid reeds meermaals studies bevolen zijn, een hoorzitting is gehouden en wetgevende initiatieven zijn genomen. Tot op heden helaas zonder concreet resultaat. Het is dus absoluut noodzakelijk dat er dringend een wettelijke regeling wordt uitgewerkt, die een duidelijke en eenvoudige oplossing biedt voor slachtoffers van medische ongevallen. Doel is te komen tot een juiste schadeloosstelling van de betrokken patiënt binnen een redelijke termijn en te zorgen voor een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Test-Aankoop vraagt een dringende hervorming op het vlak van medische aansprakelijkheid, met, naast het systeem van het gemeen recht, de invoering van een no fault -systeem zoals dit reeds bestaat in de Scandinavische landen. 4. Leefmilieu en duurzame consumptie 4.1. Een duurzaam en ecologisch verantwoord aanbod De consument heeft steeds meer aandacht voor de geschiedenis achter het product dat hij koopt. De sociale, ecologische en economische dimensie van de productie roept bij hem steeds meer vragen op: - sociaal: de rechten van de werknemers respecteren, geen kinderarbeid, enz. ; - ecologisch: zorgen voor meer ecologisch verantwoorde productie- en gebruiksvoorwaarden; - en economisch: zorgen voor een billijk inkomen voor alle schakels in de productieketen, meer bepaald voor de kleine producent uit het Zuiden ; Duurzame consumptie betekent vanzelfsprekend een aanbod van producten en diensten dat aan deze bekommernissen tegemoetkomt. Dit betekent dat producenten bepaalde principes moeten volgen en dat distributeurs ervoor moeten zorgen dat deze producten in hun rekken beschikbaar zijn. De producenten uit verschillende sectoren moeten aangemoedigd worden om (meer) duurzame producten aan te bieden. Daartegenover staat dat Test-Aankoop aan de hand van verschillende enquêtes duidelijk heeft aangetoond dat sommige producten (schoonmaakproducten, luchtverfrissers, ) vaak nutteloos zijn en toch heel schadelijk voor het leefmilieu. Hieruit kan worden afgeleid dat ze aan geen enkele, voldoende strikte productnorm beantwoorden. Er dient dan ook een inventaris te worden gemaakt van dit soort producten en, indien nodig, moeten er ter zake nieuwe normen worden opgelegd. Test-Aankoop vraagt dat de overheid: - meer ondersteunende middelen biedt aan bedrijven die vernieuwend werken op ethisch, duurzaam en ecologisch vlak; - een inventaris maakt van schadelijke huishoudproducten en daar waar nodig nieuwe (strengere) normen oplegt aan dit soort producten. M E M O R A N D U M

15 A a n k o o p Betrouwbare, correcte en volledige informatie Uit een grootschalige enquête van Test-Aankoop in 2006 bij 1500 personen van 18 tot 74 jaar is gebleken dat de Belgen begaan zijn met hun leefmilieu maar dat ze hun eigen impact daarop onderschatten. De bescherming van het leefmilieu maakt voor hen deel uit van de top drie van de uitdagingen voor de toekomst. Uit deze enquête blijkt tevens dat de consumenten bereid zijn zich in te zetten voor het leefmilieu maar dat ze niet voldoende inzicht hebben in het gedrag dat daarvoor vereist is. Duurzame consumptie betekent ook dat de consument elke dag het leefmilieu en ethische aspecten respecteert en dat hij producten kiest die dat ook doen. Vandaar dat de consument toegang moet hebben tot betrouwbare informatie die hem helpt een dergelijk gedrag aan te houden of dergelijke keuze te maken. We moeten echter vaststellen dat deze informatie vaak ontbreekt of onvoldoende is, zowel op vlak van de afkomst en de vervaardiging van de producten als op vlak van de maatschappelijke en ecologische kosten die gepaard gaan met het gebruik ervan. Test-Aankoop vraagt dat de overheid de bevolking via het beleid aanmoedigt om duurzame en ethische keuzes te maken en hen ontmoedigt om producten en diensten te gebruiken die het duurzame karakter van de productie en de consumptie schade berokkenen. Op het vlak van etikettering moet voorrang gegeven worden aan heldere en volledige informatie en dient een halt te worden toegeroepen aan de wildgroei van logo s en labels. Meer bepaald vraagt Test-Aankoop dat de overheid: - de vorming en informatie van de consument rond deze thema s promoot en dit in nauwe samenwerking met de verenigingen die zich hiermee bezig houden; - een evaluatie maakt van de voorbije overheidscampagnes bestemd voor de burger en de impact van de overgemaakte boodschap, teneinde de doeltreffendheid ervan te verhogen; - waakt over de betrouwbaarheid van de verspreide informatie in het algemeen en via publiciteit en etiketten in het bijzonder betreffende de ecologische of ethische impact van de producten en diensten, door te zorgen voor betrouwbare en efficiënt gecontroleerde certifiëringsmechanismen (met sancties in geval van misbruik); - de ongebreidelde vermenigvuldiging bestrijdt van private, ecologische en ethische logo s of logo s die vaak zonder enige grondslag of garantie de positieve effecten voor de gezondheid aanhalen; - de vermelding van de identiteit van de hoofdfabrikant op het etiket verplicht Fiscale stimuli Uit het reeds aangehaalde onderzoek van december 2006 bij 1500 Belgen is tevens gebleken dat de consument geen gebruik maakt van alle financiële tegemoetkomingen voorzien in het kader van energiebesparende investeringen. 7 op 10 ondervraagden antwoordden niet op de hoogte te zijn van het bestaan van een financiële tegemoetkoming. 6 op 10 ondervraagden vond de te doorlopen administratieve procedure te complex en bijna 5 op 10 was niet onder de indruk van de hoogte van de financiële tegemoetkoming. Nochtans maakte de consument in hetzelfde onderzoek duidelijk dat hij financiële hulp verwacht van de verschillende bevoegdheidsniveaus als aanmoediging en aansporing om keuzes te maken die het leefmilieu respecteren. Het bestaan van de verschillende bevoegdheidsniveaus maakt de situatie er niet gemakkelijker op. F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

16 16 T e s t - Test-Aankoop vraagt dan ook: - een vereenvoudiging, rationalisering, uitbreiding en betere communicatie van het systeem van fiscale aanmoedigingen voor ecologische investeringen; - de ontwikkeling van fiscale aanmoedigingen voor ethische beleggingen. 5. Financiële diensten 5.1. Krediet Hypothecair krediet Het belangrijkste criterium bij het kiezen van een hypothecaire lening is de intrestvoet. Voor leningen met een variabele intrestvoet kan deze wettelijk gezien worden herzien volgens de evolutie van een referentieindex. Jammer genoeg slagen sommige financiële instellingen erin identieke leningen met een identieke intrestvoet toch op een verschillende manier te laten evolueren. De consument is slachtoffer van het gebrek aan duidelijkheid en transparantie bij leningen met variabele intrestvoet. Leningen met een lage intrestvoet worden ook vaak gekoppeld aan nevenproducten, zoals een schuldsaldoverzekering of een woonverzekering. Wanneer de consument voor dit nevenproduct achteraf overstapt van de kredietgever naar een voor hem voordeligere instelling, riskeert hij soms de voordelige intrestvoet te verliezen. Hij is dan eigenlijk slachtoffer van koppelverkoop. Daarenboven heeft deze koppeling van de lening aan nevenproducten tot gevolg dat ondoorzichtigheid troef is wanneer men verschillende aanbiedingen wil vergelijken. Hypothecaire leningen hebben doorgaans een grotere impact op het budget van consumenten dan consumentenkredieten. Het kan dan ook niet zijn dat voor hypothecaire leningen minder strenge regels gelden. Zo stellen bijvoorbeeld hypothecaire kredietgevers voor om verschillende leningen in een hypothecaire lening te hergroeperen, zelfs als men een betalingsachterstand heeft. Zulke praktijken zijn verboden in de Wet op het consumentenkrediet, maar toegelaten voor een hypothecair krediet. Absurd! Test-Aankoop vraagt dat: - financiële instellingen verplicht worden om voor de aanvangs referte-index de meest recente toe te passen die men kan gebruiken (voor de berekening van de nieuwe intrestvoet bij leningen met veranderlijke intrest). - het overstappen naar een voor de consument voordeligere instelling voor de eventuele bijkomende producten of diensten geen invloed heeft op de intrestvoet van de lening. - het verplichten van de kredietgevers die nevenproducten koppelen aan een hypotheeklening, om ook de kosten voor die nevenproducten van meet af aan te verrekenen (in plaats van alleen de intresten van de lening) en zeker het totale kostenpercentage van hun aanbod op te geven. Naar het voorbeeld van wat nu al moet voor een consumentenkrediet tot de reclameregels voor hypothecaire kredieten minstens even streng worden gemaakt als deze voor consumentenkredieten. M E M O R A N D U M

17 A a n k o o p Consumentenkrediet Vandaag is bijna één kredietcontract op twee een kredietopening al dan niet gelinkt aan een kredietkaart. Welnu, kredietopeningen houden bijzondere risico s in voor de consument omwille van de kloof tussen het toegekende bedrag en het ogenblik van het effectieve gebruik ervan ; bij afwezigheid van een vast terugbetalingsplan en de mogelijkheid om de terugbetaalde bedragen onmiddellijk opnieuw te ontlenen ; het gebrek aan doorzichtigheid op vlak van de reële kost van dit soort krediet; de opeenstapeling van kredietopeningen door éénzelfde consument. Test-Aankoop pleit er dan ook voor dat kredietopeningen beter zouden worden omkaderd en in het bijzonder dat: - alle kredietopeningen onderworpen zouden worden aan de wet van 12 juni 1991 inzake het consumentenkrediet (afschaffing van het plafond van 1250 ). - geen enkele kredietopening automatisch gekoppeld zou worden aan de opening van een rekening. De consument moet zelf kunnen beslissen of hij deze optie wil of niet. - de berekeningswijze van het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) herzien zou worden teneinde de eigenlijke kost voor een kredietopening transparant te maken (op dit ogenblik berust deze berekeningswijze op hypotheses die niet met de realiteit overeenstemmen). - in geval van een kredietopening met kaartondersteuning, de kaart een echte toegevoegde waarde zou hebben (bijv. mogelijkheid betalingen uit te voeren of in het buitenland geld af te halen). Zoniet is de toepassing van een hoger maximum JKP niet gerechtvaardigd Sparen De afgelopen jaren werd al heel wat meer transparantie gebracht in het aanbod van financiële diensten aan de consument. Toch stellen we vast dat sommige problemen nog altijd niet van de baan zijn. De spaarrekeningen blijven een complex en allesbehalve transparant gegeven. De berekening van de premies is bijzonder onduidelijk. Voor éénzelfde intrestvoet kan het effectieve rendement toch verschillen. De consument kan maar zelden nagaan of het bedrag van de uitgekeerde intrest wel klopt. Vaak wordt ook bedrieglijke reclame gevoerd voor financiële producten: er ontstaat verwarring rond de precieze aard van het aangeboden product, er ontstaan misverstanden over het werkelijke rendement of er wordt geen informatie verschaft over de mogelijke risico s op het vlak van kapitaalverlies. De in de herfst van 2006 gelanceerde gedragscode is slechts een doekje voor het bloeden. Zij dekt bovendien niet alle beleggingsvormen. Test-Aankoop vraagt dat: - de reglementering met betrekking tot spaarrekeningen grondig wordt vereenvoudigd, zodat de consument op een duidelijke manier kan worden geïnformeerd, de verschillende producten kan vergelijken en zelf kan berekenen en controleren op welke intrest hij recht heeft; - de wetgever duidelijke en coherente regels bepaalt, zodat de consument juist wordt geïnformeerd over de kosten en het werkelijke rendement van financiële diensten, alsook over de ware aard van financiële producten, de kenmerken ervan, de voorwaarden die verbonden zijn aan het rendement en het genomen risico. F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

18 18 T e s t Verzekeringen Algemene eisen. Er moeten een aantal pijnpunten aangepakt worden die voor alle verzekeringen gelden. Zo is het bijvoorbeeld niet aanvaardbaar dat de verzekeraars zich vlug van hun verplichtingen kunnen ontdoen nadat de consument verplicht was een beroep te doen op zijn dekking. De enige uitzondering waarvoor de ontbinding na een schadegeval kan aanvaard worden, is bedrog in hoofde van de consument. Hieronder een opsomming van deze en andere eisen: Test-Aankoop eist: - dat de wettelijke bepaling die verzekeraars toelaat verzekeringscontracten te ontbinden na een schadegeval vervangen wordt door een verbod hierop. - dat een einde wordt gesteld aan het huidige stelsel dat de verzekerde verplicht spontaan, voor de afsluiting van het contract, alle hem gekende omstandigheden die het risico kunnen beïnvloeden, kenbaar te maken. Dit stelsel moet vervangen worden door een gesloten vragenlijst met duidelijke en precieze vragen. - dat het bestaan van een schriftelijke versie vereist blijft als bewijs van het bestaan en de wijziging van een verzekeringscontract. De bewijslast hiervoor valt ten laste van de verzekeraar. Bij gebrek aan een dergelijke schriftelijke versie moet het onmogelijk blijven om de uitsluitingen en beperkingen aan de verzekerde tegenstelbaar te maken, zoals dit door steeds meer rechtspraak wordt bevestigd. - voor de collectieve verzekeringen, dat de verzekeraar verplicht wordt alle medeverzekerden een informatienota te sturen met vermelding van de gedekte waarborgen, de uitsluitingen, de formaliteiten in geval van schade, enz. - transparantie in de door de verzekeringsmakelaars geïnde commissielonen. Deze transparantie zal zorgen voor een gezondere en duidelijkere relatie tussen de consument en zijn makelaar of zijn verzekeringsagent. De consument zal zo de verloning van zijn verzekeringsbemiddelaar kennen en in het licht van deze verloning de kwaliteit van zijn prestaties kunnen beoordelen. - een volwaardige aanwezigheid van de consumentenverenigingen in de beheers- en directieorganen van de nieuwe ombudsdienst voor verzekeringen, hetgeen vandaag niet het geval is. De huidige wetgeving staat de consumentenverenigingen enkel twee zetels toe in een Controleraad die geen echte bevoegdheid heeft De autopolis Het feit dat elke bestuurder verplicht een BA-autoverzekering moet afsluiten zou als gevolg moeten hebben dat hij het recht heeft zich aan een redelijk tarief te laten verzekeren, ongeacht zijn leeftijd. Tariefdiscriminatie ten opzichte van jonge bestuurders (evenals van oudere bestuurders) zijn bijgevolg onaanvaardbaar. De tarieven voor jongeren van jaar bedragen vandaag minimaal 800 en heel vaak 1200, zelfs 1500, terwijl men in Frankrijk en Nederland vaak polissen vindt van 500 tot 750 en soms zelfs nog minder. In plaats van de in 2003 door de Minister van Economie aangekondigde daling stellen we een verhoging van de tarieven voor jonge bestuurders vast van meer dan 9% over 3 jaar. De ongehoorde tarieven die door de verzekeringen worden toegepast, zorgen voor een ernstige plaag: de massale ondertekening van contracten op naam van de ouders waarbij de identiteit van de eigenlijke bestuurder wordt verborgen gehouden of, erger nog, het rijden zonder verzekering. Een oplossing zou er in kunnen bestaan de duur van de eerste BA-autoverzekering voor jongeren op drie jaar te brengen. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden: M E M O R A N D U M

19 A a n k o o p ook de verzekeraar kan de polis niet opzeggen tijdens de eerste drie jaar, tenzij in geval van fraude; 2. de tussenpersoon bekomt een lager commissieloon; 3. publicatie van de tarieven op internet; 4. de uitwerking van een openbare databank autoverzekeringen teneinde de tarieven van de sector te kunnen vergelijken. Test-Aankoop vraagt de wetgever een bonus-malussysteem samen te stellen dat overeenstemt met de ernst van de inbreuken op de wegcode. Zo zou een jonge bestuurder die een ongeval veroorzaakt onder invloed of aan een te hoge snelheid, zijn premie moeten zien verhogen in functie van de ernst van de vastgestelde inbreuken. Dit systeem om de premie a posteriori te differentiëren is billijker en beter in overeenstemming met het individuele risico De hospitalisatiepolis De wetgever moet optreden om een aantal problemen te verhelpen waarvan er drie hieronder worden beschreven: de explosieve stijging van de premiebedragen, de unilaterale wijziging van contracten ten nadele van de consument, evenals de toegang tot een verzekering voor mensen die lijden aan een handicap of een chronische ziekte. We kunnen de bewoordingen van het wetsontwerp ter zake zoals dit op dit ogenblik is geformuleerd, niet aanvaarden. Dit wetsontwerp houdt te veel rekening met de eisen van de verzekeraars ter zake. De eisen van Test-Aankoop zijn de volgende: Ongerechtvaardigde stijgingen. Een indexatie van de premies is enkel te aanvaarden als deze gebaseerd is op een index waarvan de objectiviteit niet wordt betwist (en dus onafhankelijk van de verzekeringsmaatschappijen). Het beheer en de uitwerking van deze index moet toevertrouwd worden aan een onafhankelijke instantie zoals de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (voormalige NIS). Het is niet aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) om al dan niet een premieverhoging toe te kennen, zoals de verzekeraars het wensen. Deze instantie houdt zich enkel bezig met het financiële evenwicht van de verzekeringsmaatschappijen zonder zich zorgen te maken over fundamentele problemen zoals het verbod op discriminatie. Bovendien heeft de CBFA uitdrukkelijk gevraagd niet gelast te worden met de rol die het wetsontwerp haar wil toevertrouwen. - Unilaterale wijzigingen. Het is evenzeer onaanvaardbaar en in strijd met de Handelspraktijkenwet om verzekeraars toe te staan de contracten naar eigen goeddunken te wijzigen eens er zich een wettelijke wijziging voordoet die een betekenisvolle invloed heeft op de waarborgen. Elke unilaterale wijziging van de contractvoorwaarden kan slechts betrekking hebben op de precieze, bij de wetswijziging betrokken punten. Bovendien moet de wijziging proportioneel zijn met de tussengekomen veranderingen. En het is niet aan de CBFA maar aan de rechtbanken om controle uit te oefenen op die veranderingen. - Gehandicapten. Terwijl de wet tot doel heeft het voor gehandicapte of chronisch zieke personen mogelijk te maken toegang te krijgen tot een verzekering, worden aan hen slechts enkele regels gewijd. Een heus beleid om ervoor te zorgen dat deze personen toegang krijgen tot een verzekering moet echter de hoogste prioriteit zijn voor de overheid. Test-Aankoop eist daarom een verbod op clausules die hen de facto uitsluiten van dekking, een controle van de premies teneinde opzettelijk overdreven bedragen te vermijden en een engagement van de verzekeraars om dit probleem onverwijld op te lossen. F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

20 20 T e s t De levensverzekering De Minister van Consumentenzaken heeft een gedragscode voorgesteld die moet zorgen voor meer doorzichtigheid in levensverzekeringsproducten. Deze is echter onvoldoende en schiet zijn doel voorbij. Zo houdt de gedragscode al te vaak geen rekening met een belangrijk gegeven zoals het in het verleden reëel gerealiseerde rendement van deze investering. Anderzijds geeft men in het geval van een gemengde verzekering overlijden/leven niet de respectievelijke delen van de premie die bestemd zijn voor de overlijdensdekking en voor de kapitaalopbouw. Deze beide delen zouden het voorwerp moeten uitmaken van een verschillend contract of de verzekeraars zouden tenminste een duidelijk onderscheid moeten maken tussen de premies voor de verschillende dekkingen. Voor de producten van Tak 23 zijn de verzekeraars gehouden regelmatig de samenstelling van hun portefeuille te publiceren, maar wel minder gedetailleerd dan het geval is voor de beveks van de banken. Waarom deze discriminatie? Tot slot zijn de voor de levensverzekeringen gevraagde kosten niet altijd duidelijk. Welnu, de consument heeft het recht te weten welk deel van de reserve en van de premie aan iets anders dan aan de investering is gewijd. Ook hier, net als op vele andere vlakken, toont de gedragscode duidelijk zijn beperkingen. Bovendien mag het bestaan van deze code niet als voorwendsel worden gebruikt om de wetgeving uit te hollen zoals voorzien is in een ontwerp van koninklijk besluit! Test-Aankoop vraagt meer dan een vrijblijvende gedragscode. Enkel een afdwingbare regelgeving met bijhorende sancties kan garant staan voor de broodnodige transparantie. Alleszins mag de thans bestaande gedragscode niet als voorwendsel worden gebruikt om een aantal verworven rechten uit de wetgeving te halen Afschaffing van de effecten aan toonder De wetgeving op de afschaffing van de effecten aan toonder legt een administratieve sanctie van 10% per jaar op wanneer men de omzetting in gedematerialiseerde effecten niet vraagt. Na 10 jaar zijn alle slapende effecten aan toonder geconfisqueerd ten voordele van de Staat. De sanctie is niet in overeenstemming met de begane fout. Test-Aankoop eist de afschaffing van de heffing van 10% per jaar vertraging in de conversie van effecten aan toonder De bankverhuisdienst In de banksector speelt de concurrentie niet voldoende. Dit gebrek aan concurrentie is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat de consument, ook al beschikt hij in principe altijd over de vrijheid om van bank te veranderen, zelden deze stap zet omdat de hindernissen daarvoor te talrijk zijn (verandering van rekeningnummer, administratieve moeilijkheden, eventuele kosten ). In oktober 2004 heeft de banksector een nieuwe service op punt gesteld: de Service voor Bankmobiliteit. Volgens de auteurs heeft dit akkoord tot doel de stappen te vereenvoudigen die de consument die van bank wenst te veranderen, moet doorlopen, wat de concurrentie zou moeten aanzwengelen. Volgens ons is het voorgestelde systeem totaal onvoldoende. Test-Aankoop pleit dan ook voor duidelijke regels inzake bankmobiliteit, en in het bijzonder dat: - elke afsluiting van rekening gratis zou zijn, in het bijzonder wanneer dit het gevolg is van een tariefverhoging van de bank. M E M O R A N D U M

Het hypothecair krediet

Het hypothecair krediet Het hypothecair krediet Samenvatting: 1) De wet op het hypothecair krediet biedt aan de consument niet dezelfde bescherming als de wet op het consumentenkrediet, die nog werd verstrengd door de inwerkingtreding,

Nadere informatie

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel

Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen. Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel Hospitalisatieverzekeringen: recente ontwikkelingen Prof. B. Weyts Hoofddocent Universiteit Antwerpen Advocaat Balie Brussel 1 Geen verplichte verzekering Maar ruim verspreid. Talrijke problemen in praktijk:

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Handelspraktijken Voorv. Prod. A03 Brussel, 23.09.2008 MH/AB/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT OMZETTING VAN DE RICHTLIJN 2007/45/EG

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Persbericht Vincent Van Quickenborne www.quickonomie.be Onderwerp Senaat keurt verstrenging regels consumentenkrediet op de valreep goed Datum 6 mei 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 466 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduidingen van kappersdiensten. Brussel, 10

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek IX

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek IX WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek IX Inhoud BOEK IX. - Veiligheid van producten en diensten... 3 HOOFDSTUK 1. - Algemene veiligheidsverplichting... 3 HOOFDSTUK 2. - Informatie- en adviesstructuren... 7

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wenst geen liberalisering van de gezondheidszorg.

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wenst geen liberalisering van de gezondheidszorg. Memorandum van het Vlaams Patiëntenplatform vzw naar aanleiding van de verkiezing van het Europees Parlement op 13 juni 2004 Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP vzw) is een onafhankelijke koepelorganisatie

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

Gedragscode Zoomit. In dit document:

Gedragscode Zoomit. In dit document: Gedragscode Zoomit In dit document: 1. Doelstelling 2. Toepassingsgebied 3. Wat is Zoomit en welke partijen zijn er bij betrokken? 4. Organisatie, toezicht en aanspreekpunt 5. Veiligheid 6. Publiciteit

Nadere informatie

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet

KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet KB 21 januari 2009: Onderrichtingen der apothekers Checklist Internet In 2006 maakte de Belgische wetgever bij de hervorming van de Geneesmiddelenwet een opening voor verkoop op afstand, volgens het vrij

Nadere informatie

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling betreffende strafbedingen Brussel, 21 oktober 1997 1 Gelet op de artikelen 35, par. 3, lid 2, en 36 van de wet van 14 juli 1991 betreffende

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.3.2010 COM(2010) 100 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/15/088 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011, GEWIJZIGD OP 9 JUNI 2015, MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/142 BERAADSLAGING NR 11/092 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Offerte Invest for Life Corporate 2

Offerte Invest for Life Corporate 2 Offerte Invest for Life Corporate 2 Opgemaakt ter attentie van: Voorbeeld MySavings Aangeboden door: MySavings Antwerpselaan, 38 1000 - Bruxelles info@mysavings.be www.mysavings.be Deze offerte verplicht

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei A D V I E S Nr. 1.613 ----------------------------- Zitting van donderdag 31 mei 2007 ----------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot

Nadere informatie

PRESTO 1 EURO - PRESTO 2 EURO -DEELNEMINGSREGELS-

PRESTO 1 EURO - PRESTO 2 EURO -DEELNEMINGSREGELS- NATIONALE LOTERIJ Naamloze vennootschap van publiek recht (Wet van 19 april 2002) september 2017 BELLIARDSTRAAT 25-33 1040 BRUSSEL Tel. 02/238.45.11 PRESTO 1 EURO - PRESTO 2 EURO -DEELNEMINGSREGELS- (K.B.

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

1. Doelstellingen en in het bijzonder de klemtoon op consumentenbescherming 2. Moet dit evolueren naar een recht op verzekering?

1. Doelstellingen en in het bijzonder de klemtoon op consumentenbescherming 2. Moet dit evolueren naar een recht op verzekering? 1 Wet Wet betreffende de Verzekeringen dd. 4 april 2014, B.S. 30 april 2014 In werking getreden op 1 november 2014 In snelheid gepakt. Ondanks negatief advies Commissie voor Verzekeringen en negatieve

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT (22 augustus 2002, B.S. 26 september 2002) Bijgaande samenvatting verwoordt de beperkte folder uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen FOD VOLKSGEZONDHEID, 15 12 2011 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT Advies betreffende

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A03 Brussel, 01.06.2006 MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS *** 2 In het kader van de inspanningen voor de administratieve

Nadere informatie

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING

FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING FAQ MOBIELE EQUIPE en ONMIDDELIJKE VERVANGING Akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren van 26 april 2005 afgesloten tussen de federale regering en de representatieve organisaties van de private

Nadere informatie

De vzw Accesso werd opgericht op initiatief van Assuralia, Febelfin, de Beroepsvereniging van het Krediet, AG Insurance en Belfius Insurance.

De vzw Accesso werd opgericht op initiatief van Assuralia, Febelfin, de Beroepsvereniging van het Krediet, AG Insurance en Belfius Insurance. de Meeûssquare 29, 1000 Brussel SBO16035 16.06.2016 Activiteitenverslag 2015 Artikel 22, 2 van het Koninklijk Besluit 1 van 10 april 2014 bepaalt dat de Compensatiekas uiterlijk op 30 juni van elk jaar

Nadere informatie

De wettelijke garantie en dieren

De wettelijke garantie en dieren De wettelijke garantie en dieren Dieren zijn dan wel levende wezens, ze worden beschouwd als roerende goederen (art. 528 Burgerlijk Wetboek). En als dusdanig is dan ook de wettelijke garantie op de verkoop

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid artikel 29;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; 1/5 Advies nr. 35/2008 van 8 oktober2008 Betreft: Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

Centrale voor kredieten aan particulieren

Centrale voor kredieten aan particulieren Brussel, 16 oktober 2013 Peter NEEFS Rol & belang van CKP Is CKP een wondermiddel? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat er geen wanbetalingen meer zijn? NEE Kan CKP ervoor zorgen dat de overmatige schuldenlast

Nadere informatie

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen 1. Inleiding De SERV werd op 3 november 2006 om advies

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Federale wetgeving over hemovigilantie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Federale wetgeving over hemovigilantie 1 Federale wetgeving over hemovigilantie 2 Wettelijk kader Achtereenvolgens komen aan bod : a) - de Europese wetgeving; b) - het onderscheid ziekenhuisbloedbank - bloedinstelling; c) - de Belgische wetgeving.

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER Brussel, 2 ê. J3. Dt O. ref. : Dienst Hypothecaire Kredieten / C A. Mettepenningen - S 02/737.07.63 Betreft : Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij de eer hebben aan de handtekening van Uwe Majesteit voor te leggen regelt de uitvoering van de wet van 24 maart 2003 tot wijziging van de wet van 12 juni

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen

De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank 550-3117000-92 Page 1 of 8 Wat is de RIZIV-toelage precies? Het Rijksinstituut

Nadere informatie

Betere bescherming voor de consument Wet consumentenkrediet gevoelig strenger

Betere bescherming voor de consument Wet consumentenkrediet gevoelig strenger Betere bescherming voor de consument Wet consumentenkrediet gevoelig strenger Brussel, 25 september 2009 - vandaag heeft de ministerraad de wet op het consumentenkrediet gevoelig verstrengd. Deze nieuwe

Nadere informatie

MEDISCHE REGULARISATIE De werking van de afdeling 9ter bij de Dienst Vreemdelingenzaken

MEDISCHE REGULARISATIE De werking van de afdeling 9ter bij de Dienst Vreemdelingenzaken Samenvatting van het onderzoeksverslag MEDISCHE REGULARISATIE De werking van de afdeling 9ter bij de Dienst Vreemdelingenzaken INLEIDING Artikel 9ter van de vreemdelingenwet vertaalt de bezorgdheid van

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Hoewel de Wet Verwilghen voornamelijk de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten behandelt, legt ze ook een aantal communicatieverplichtingen

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_991206.doc - 2000-02-07 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 december 1999 houdende

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass?

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass? FAQ car-pass 1. Wat is een car-pass? 2. Wanneer wordt de car-pass gebruikt? 3. Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehandswagen? 4. Wat zijn de gevolgen als er geen

Nadere informatie

de federale Ombudsman medische regularisatie WERKING VAN DE AFDELING 9TER BIJ DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN

de federale Ombudsman medische regularisatie WERKING VAN DE AFDELING 9TER BIJ DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN de federale Ombudsman medische regularisatie WERKING VAN DE AFDELING 9TER BIJ DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN Onderzoek / 02 Samenvatting van het onderzoeksverslag medische regularisatie De werking van de

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Statuten kredietbemiddelaar

Statuten kredietbemiddelaar Statuten kredietbemiddelaar Stijn Vanhalst juridisch medewerker Wat is FVF Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen Verzekeringsmakelaars Meer dan 1.600 leden in Vlaanderen Belangenverdediging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/334 BERAADSLAGING NR 12/110 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN

BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN Pagina 1 van 8 BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN DE CE-MARKERING IN DE SECTOR VAN DE

Nadere informatie

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend.

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Ook in België wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders met de dag belangrijker. Nieuwe wetgeving en procedures verplichten bestuurders om meer dan ooit bewust

Nadere informatie

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012

Sociale maatregelen drinkwater 28 maart 2012 i. inleiding Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Sluitende regeling tegen misbruiken met betaalnummers Vincent Van Quickenborne heeft een antwoord klaar op de bekommernissen van de ombudsman Telecom

Sluitende regeling tegen misbruiken met betaalnummers Vincent Van Quickenborne heeft een antwoord klaar op de bekommernissen van de ombudsman Telecom Sluitende regeling tegen misbruiken met betaalnummers Vincent Van Quickenborne heeft een antwoord klaar op de bekommernissen van de ombudsman Telecom Minister voor Telecom Vincent Van Quickenborne heeft

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie