Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M"

Transcriptie

1 Federale Verkiezingen M E M OR A N D U M 10 juni 2007

2 2 T e s t - Inhoudstafel Voorwoord 4 1. Consumentenrechten 1.1. Bescherming van Belgische consumenten binnen de Europese Unie 1.2. Concurrentie 1.3. Gegevensbestanden 1.4. De consument in de digitale wereld Het recht om van technologische innovaties te genieten zonder overdreven beperkingen Het recht op interoperabiliteit tussen inhoud en toestellen 1.5. Productveiligheid Voeding 2.1. Het beheer van de voedselketen 2.2. De uitwerking van een voedingsbeleid 2.3. Nuttige en bruikbare etiketten 2.4. Geen gezondheidstaks 2.5. Een optimale hygiënekwaliteit 2.6. Nieuwe technologieën 2.7. Voedings- en gezondheidsaanbevelingen en andere labels 2.8. Genetisch Gemodificeerde Organismen Gezondheid 3.1. Registratie van geneesmiddelen 3.2. Prijs en terugbetaling van geneesmiddelen 3.3. Reclame voor geneesmiddelen 3.4. Transparantie inzake artsentarieven 3.5. Geneesmiddelen van de markt halen 3.6. Voedingssupplementen 3.7. Geneesmiddelen op het internet 3.8. Medische aansprakelijkheid Leefmilieu en duurzame consumptie 4.1. Een duurzaam en ecologisch verantwoord aanbod 4.2. Betrouwbare, correcte en volledige informatie 4.3. Fiscale stimuli Financiële diensten 5.1. Krediet Consumentenkrediet Hypothecair krediet M E M O R A N D U M

3 A a n k o o p 5.2. Sparen 5.3. Verzekeringen Algemene eisen De autoverzekering De hospitalisatieverzekering De levensverzekering 5.4. Afschaffing van effecten aan toonder 5.5. De bankverhuisdienst 5.6. Single Euro Payments Area (SEPA) Fiscaliteit 6.1. Beroepsmiddelen tegen de personenbelasting 6.2. Vereenvoudiging van de fiscale behandeling van het langetermijnsparen 6.3. Belasting op roerende inkomsten Vastgoed en bouw 7.1. Architecten 7.2. Aannemers 7.3. Onroerende goederen in de Handelspraktijkenwet Openbare diensten 8.1. Telecommunicatie 8.2. Energie Liberalisering van de energiemarkt Een ambitieus plan om energiegebruik te beheersen Een Energieraad 8.3. De postbedeling Dienstverlening Universele dienst 8.4. De Spoorwegen Het gerecht 9.1. Class actions 9.2. Geschillenregeling 9.3. Terugbetaling erelonen advocaten Bescherming van de reizigers Update van de reiscontractenwet Betere bescherming in geval van annulering Allerhande prijssupplementen Vliegreizen F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

4 T e s t - Voorwoord In 2007 viert Test-Aankoop zijn vijftigste verjaardag. Sinds haar ontstaan is de missie van de consumentenorganisatie standvastig dezelfde gebleven: het bevorderen en verdedigen van de belangen van consumenten, het oplossen van hun problemen, hen helpen hun rechten te verwezenlijken. Het is een positieve vaststelling dat er in die 50 jaar meer en meer opvolging wordt gegeven aan de resultaten van onze enquêtes teneinde wet- en regelgeving te doen evolueren in consumentvriendelijke zin. Ook de afgelopen legislatuur werden heel wat reglementeringen goedgekeurd ter bescherming van de consument. Toch is de controle op de toepassing van de wetgeving niet altijd even doeltreffend. Er kwamen tal van wetteksten bij, maar de controles werden niet overeenkomstig opgedreven. De vaak light -sancties die voorzien worden, schrikken potentiële overtreders niet af. Zo bleek uit door ons gevoerde onderzoeken dat de nieuwe Telecomwet maar met mondjesmaat wordt toegepast, dat er nog altijd producten uit onze tests moeten worden uitgesloten wegens onveilig, dat de inbreuken op de reclameregels voorzien in de wet op het consumentenkrediet schering en inslag blijven. Ook het vernietigende rapport van het Rekenhof, bekendgemaakt in juni 2006, over de werking van onze mededingingsautoriteiten baart ons zorgen. Recente initiatieven van de overheid hieromtrent nemen deze zorgen niet weg. De overheid moet dan ook naast meer middelen voor controles, meer ontradende sancties en doeltreffende verhaalmiddelen voorzien. Het invoeren in België, zoals in andere Europese landen, van een class action-procedure, waarbij één eiser verhaal kan zoeken en een beslissing kan vragen in naam van een groep met dezelfde of gelijkaardige problemen, zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat bestaande consumentvriendelijke wetgeving beter wordt gerespecteerd. Tot slot pleit Test-Aankoop voor meer homogene bevoegdheden. Het is vaak een heuse lijdensweg om na te gaan welke Minister(s) bevoegd is/zijn voor een bepaalde materie. En hoe meer Ministers er bevoegd zijn, hoe moeilijker om iets te realiseren. Denk maar aan de oprichting van een Ombudsman voor de Elektriciteitssector. Sinds 1 juli 2003 is de markt geliberaliseerd in Vlaanderen. Een Ombudsdienst werd niet voorzien omdat geen akkoord kon gevonden worden tussen de bevoegde ministers. Het regende daarentegen klachten. Thans is het de beurt aan de Waalse en Brusselse consument, waar de markt begin 2007 geliberaliseerd werd. Er is evenwel hoop. De kamer heeft onlangs een wetsontwerp gestemd dat de installatie van een ombudsdienst regelt. Een ander voorbeeld is dat van het dossier van de luchtvervuiling binnenshuis (zie bijvoorbeeld onze spraakmakende enquête over luchtverfrissers uit 2004). Hiervoor zijn maar liefst 9 ministers bevoegd. Met dit memorandum wil Test-Aankoop de aandacht vestigen op problemen waarmee de consumenten vandaag de dag geconfronteerd worden. Wij hopen dat de hiernavolgende voorstellen kunnen bijdragen tot een oplossing. M E M O R A N D U M

5 A a n k o o p 1. Consumentenrechten 1.1. Bescherming van Belgische consumenten binnen de Europese Unie De Belgische regels ter bescherming van de consument zijn vaak een uitvoering van Europese richtlijnen. Lange tijd heeft de Europese Unie inzake consumentenbescherming wetgeving gemaakt met behulp van minimale richtlijnen. Met minimale richtlijnen bedoelt men de invoering van gemeenschappelijke regels die op het hele grondgebied van de Europese Unie van toepassing zijn, maar die de lidstaten de mogelijkheid geven om regels in stand te houden of in te voeren, die de consument een hogere graad van bescherming bieden dan in de richtlijn bepaald is. Sinds enige tijd lijkt de Europese Commissie van die minimale richtlijnen te willen afstappen ten gunste van maximale richtlijnen. Die laten de lidstaten geen enkele marge meer om bijkomende maatregelen te nemen/te behouden die de consumenten beter beschermen. Bovendien voorzien die maximale richtlijnen zelf slechts zelden een hoog consumentenbeschermingsniveau. We denken daarbij aan de ontwerprichtlijn over het consumentenkrediet en het ontwerp witboek over het hypothecair krediet. Wij blijven pleiten voor het gebruik van minimale richtlijnen. Een maximale harmonisatiemaatregel kan enkel wanneer hij een hoog en volledig beschermingsniveau van de consument waarborgt. Test-Aankoop vraagt de Belgische regering: - aan te dringen op het behoud van het principe van de minimale harmonisatie - er op toe te zien dat een maximale harmonisatie geen gevaar betekent voor de bescherming die de consument op grond van het nationaal recht al geniet Concurrentie Een concurrentiepolitiek is uitermate belangrijk voor de bescherming van de consument. Ze wil een gunstig klimaat scheppen voor innovatie en technische vooruitgang en de consument in de gelegenheid stellen om zich goederen en diensten tegen voordeligere voorwaarden aan te schaffen. De concurrentiepolitiek vormt een noodzakelijk tegengewicht voor een vrije markt. Mededingingsinstellingen dienen de markt te bewaken en toe te zien op de concurrentie. Het is dan ook van cruciaal belang dat een moderne staat beschikt over sterke instellingen die gemachtigd zijn om concurrentiebeperkende praktijken te bestraffen. En daar wringt het schoentje. Het Rekenhof heeft in juni 2006 een rapport gepubliceerd over de concurrentiepolitiek in België. Met vernietigende conclusies. Het hof besluit immers dat er te weinig dossiers zijn behandeld en dat de behandelingstermijnen te lang zijn. Van de 187 klachtendossiers die sinds 1993 zijn ingediend, is er in slechts 58 (31 %) een beslissing genomen en in slechts één dossier volgde er een sanctie. Bovendien duurde de behandeling in de helft van de dossiers waarin een beslissing werd genomen, in totaal meer dan 7 jaar, terwijl de meeste dossiers in onderzoek meer dan 5 jaar oud zijn. Momenteel heeft Test-Aankoop drie dossiers lopen bij de mededingingsinstellingen van de overheden. Die klachten gaan over afspraken tussen en het misbruik van een dominante positie door de touroperators TUI en Thomas Cook (december 2004), de federatie van autorijscholen (april 2005) en Coca-Cola (augustus 2006). In geen enkel dossier werd tot op heden een beslissing genomen. Recent werden evenwel een aantal hervormingen doorgevoerd. Deze hebben tot op heden weinig concrete resultaten opgeleverd. Het valt te betwijfelen of deze hervormingen voldoende zijn. Zo heeft men het aantal onderzoekers verdubbeld van 20 naar 40. Een peulschil als je weet dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit 300 werknemers telt. F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

6 T e s t - Test-Aankoop vraagt de nodige initiatieven te nemen opdat de Raad voor de Mededinging een effectieve economische mededinging voor consumenten en bedrijven kan verzekeren Gegevensbestanden De laatste jaren was er een sterke toename van het aantal gegevensbestanden die worden aangemaakt en beheerd door privé-bedrijven (beter gekend als zwarte lijsten) en waarvan de gegevens worden uitgewisseld tussen die bedrijven (externe zwarte lijsten) zoals Datassur voor de verzekeringssector, Preventel voor telecommunicatie. De databanken die worden opgezet en waarvan de gegevens worden uitgewisseld in een bepaalde sector hanteren als belangrijkste maar niet enige criterium (cfr. het RSR-bestand van Datassur) of consumenten wanbetalers zijn en bepalen op basis daarvan in hoeverre ze solvabel zijn. Het is volkomen abnormaal dat privébedrijven samen bepalen of een consument solvabel is door een gegevensbestand te raadplegen, waarbij ze zichzelf toegang verlenen tot het privé-leven van de consument in kwestie. Een klant die een factuur niet betaalt, heeft misschien wel een goede reden om ze te contesteren (bvb. niet-nakoming verbintenis door het bedrijf in kwestie). De Datassurdatabank registreert ook andere tekortkomingen van consumenten. Zo kan iemand geregistreerd worden na één schadegeval ongeacht het feit of de consument aansprakelijk was of niet. Een opname in de databank is voor de consument niet zonder gevolgen. Zo loopt hij het risico geen betaalbare verzekeringsdekking meer te vinden. Bovendien zijn externe zwarte lijsten een instrument om de normale mededingingssituatie te verdraaien. Zij bieden de leden, en enkel de leden, de mogelijkheid om gedragingen op elkaar af te stemmen, misbruik te maken van machtsposities, te ontsnappen aan het normale bedrijfsrisico, hetgeen in strijd is met het mededingingsrecht. Test-Aankoop eist een totaalverbod op externe zwarte lijsten De consument in de digitale wereld Het recht om van technologische innovaties te genieten zonder overdreven beperkingen De consument zou moeten kunnen genieten van de nieuwe technologieën. De DVD is een mooie uitvinding, maar de Belgische consument kan niet kijken naar een Amerikaanse DVD op zijn DVD-speler. De industrie heeft, uit winstoverwegingen, de DVD-wereld verdeeld in verschillende geografische zones. Er is geen enkele technische noodzaak, noch wettelijke bepaling, die dit goedpraat. Waarom zou de consument geen legaal aangekochte muziek mogen kopiëren van zijn computer naar zijn MP3- speler? De industrie ontwikkelt systemen die zullen bepalen hoe de consument (en vooral hoe niet) een legaal aangekocht materiaal mag gebruiken. Dat moet verboden worden. Wanneer een consument een boek koopt wordt hem ook niet verboden het boek meer dan eens te lezen of het eens uit te lenen aan een vriend. Dat is nochtans wat nu gebeurt in de digitale wereld. M E M O R A N D U M

7 A a n k o o p 7 Bij wet van 22 mei 2005 werd de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 omgezet betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij. Deze richtlijn erkent het recht van de consument om een kopie te maken voor privé-gebruik van een legaal gekocht werk. Concreet kan het gaan om het kopiëren van een CD naar een MP-3 speler of naar een andere CD. De Belgische wet beantwoordt volgens ons niet aan de doelstellingen van de Richtlijn. Zo mogen ingevolge de Belgische wet kopieerbeveiligingen worden aangebracht en is het omzeilen van deze kopieerbeveiliging onder bepaalde voorwaarden strafbaar. Daartegenover staat dat consumenten een taks betalen bij de aankoop van blanco-dragers (bijvoorbeeld blanco-cd s, ) ter compensatie van het inkomstenverlies voor rechthebbenden ten gevolge van het maken van een privé-kopie en dit ongeacht of zij die blanco-drager gebruiken voor het maken van een privé-kopie of niet. Komt daarbij nog dat de platenfirma s bekend hebben gemaakt geen gebruik meer te maken van de kopieerbeveiliging, wegens te duur. De wet is dan ook niet aangepast aan de realiteit. Een absurde situatie. Test-Aankoop verzet zich niet tegen het behoud van een heffing op blanco-dragers maar enkel van zodra het recht op de kopie voor eigen gebruik afdwingbaar is. Test-Aankoop vraagt: - de afdwingbaarheid van het recht op de kopie voor eigen gebruik - dat de industrie niet langer de mogelijkheid krijgt overdreven beperkingen op te leggen aan de consument in de digitale wereld Het recht op interoperabiliteit tussen inhoud en toestellen Het is nog niet zo lang geleden dat CD s konden worden beluisterd op CD-spelers van verschillende merken, hetgeen men de interoperabiliteit noemt. Vandaag is dat lang niet meer zo evident. Het bekendste voorbeeld zijn de itunes en de ipod van Apple. Muziek aangekocht op onlinemuziekwinkel itunes is enkel afspeelbaar op de ipod. Wanneer een consument een boek in de boekenwinkel koopt wordt hij toch ook niet verplicht één bepaalde bril te dragen om het boek te kunnen lezen. Waarom zou het dan anders moeten zijn in de digitale wereld? Test-Aankoop eist dat de overheid de industrie verplicht werk te maken van de interoperabiliteit van digitale inhoud en materiaal Productveiligheid Wie Test-Aankoop zegt, denkt aan vergelijkende onderzoeken. Door middel van deze vergelijkende onderzoeken dragen wij actief bij tot de verbetering van producten en diensten aan consumenten. Evenwel worden aan de Belgische consument nog altijd onveilige producten aangeboden. De meest recente voorbeelden van tests waarin we toestellen dienden uit te sluiten wegens onveilig zijn de tests over haakse slijpers, toestellen voor funcooking, magnetronovens, trapladders, elektrische miniovens, kettingzagen, Telkenmale maakten wij een dossier over aan de bevoegde administratie. Nooit kregen wij enige reactie. F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

8 T e s t - Test-Aankoop vraagt dat de nodige middelen worden toegewezen aan de administratie opdat deze snel en gericht zou kunnen optreden tegen gevaarlijke producten. 2. Voeding 2.1. Het beheer van de voedselketen Een efficiënt beheer van de voedselketen veronderstelt duidelijke wetteksten, efficiënte controles en ontradende sancties in geval van inbreuken. Test-Aankoop vraagt: - doeltreffende en ontradende controles die door geen enkel systeem van zelfcontrole uitgewerkt door de sectoren zelf, noch door enige gedragscode kan worden vervangen. - bij de controles meer aandacht voor de eindproducten die aan de consument worden aangeboden. - een daadwerkelijke politieke wil om proactief en niet a posteriori op te treden teneinde mogelijke risico s te identificeren en te voorkomen. - een daadwerkelijke politieke wil om daders van inbreuken snel en krachtdadig te sanctioneren (sinds het begin van de dioxinecrisis van 1999 tot begin 2007 is er nog geen enkele sanctie geweest!) en de consument daar duidelijk over te informeren. - dat de consument systematisch en officieel via de traditionele media wordt ingelicht over elke verwijdering van voedingswaren in het belang van de voedselveiligheid. - een rationalisering van de bevoegdheden: Te veel instanties (FAVV FOD Volksgezondheid FOD Economie en dan vermelden we niet eens de bevoegdheden van de gemeenschappen) houden zich bezig met het beheer van de voedselketen. Gevolg: onduidelijkheden, overlappingen, De uitwerking van een voedingsbeleid Het is duidelijk: zwaarlijvigheid (en alle daaruit voortvloeiende ziektes) blijft zowel bij volwassenen als bij jongeren toenemen. Talrijke tests en onderzoeken van Test-Aankoop (enquêtes over brood, charcuterie, bereide gerechten, yoghurt, ) tonen ten overvloede aan dat veel van de aan de consument aangeboden voedingswaar onevenwichtig is: te veel zout, te veel suiker, te veel vetten, voedingsmiddelen die zich via een agressieve marketing vooral op kinderen richten en daarenboven vaak onevenwichtig is, de voortdurende toename van de omvang van de porties van talrijke voedingsmiddelen Het met veel tromgeroffel in 2005 aangekondigde Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan komt maar moeilijk van de grond Test-Aankoop vraagt dat: - het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan zich eindelijk vertaalt in praktische maatregelen (productnormen, drempelwaarden, becijferde objectieven, ) die de kwaliteit van onze voeding drastisch verbeteren. - er bovendien bepalingen komen voor een verdere reglementering van de reclame en het gebruik van agressieve marketingtechnieken (bekende personen, spelletjes, wedstrijden, ) die gericht zijn op kinderen. - federale en regionale initiatieven beter op elkaar worden afgestemd. M E M O R A N D U M

9 A a n k o o p 2.3. Nuttige en bruikbare etiketten Voor informatie over een voedingsmiddel is de consument vaak uitsluitend aangewezen op een etiket. In zijn tests klaagt Test-Aankoop vaak gebreken op dit vlak aan: onbegrijpelijke voedingsinformatie, verwarring op vlak van data, gedeeltelijke en slecht leesbare ingrediëntenlijst, inbreuken betreffende de wetgeving op de opspoorbaarheid Test-Aankoop vraagt: - een informatief, volledig, leesbaar, nuttig en bruikbaar etiket. - de vertaling in nationale wetgeving van de volledige Europese etikettenrichtlijn zowel voor voorverpakte als in bulk verkochte, te versnijden, bij traiteurs en in de horeca verkochte voedingswaar Geen gezondheidstaks We horen steeds vaker het simplistisch discours: De consument wil meer voedselveiligheid? Aan hem om er de financiële lasten van te dragen! Test-Aankoop kan een dergelijke houding niet steunen! Test-Aankoop vraagt dat: - de kosten voor de officiële controles die noodzakelijk zijn voor een goede kwaliteit en veiligheid van voeding door de overheid ten laste worden genomen. - eventuele sectorale economische moeilijkheden en systemen van autocontrole niet via ondoorzichtige taksen ten laste vallen van de consument. - de consument in kennis wordt gesteld van een doorzichtige prijssamenstelling. - de consument (via de aankoopprijs) en de burger (via de belastingen) niet dubbel worden belast Een optimale hygiëne Via talrijke tests (vlees, vis, patisserie, ) heeft Test-Aankoop de middelmatige microbiologische kwaliteit van heel wat voedingswaren aan de kaak gesteld. De steeds verder uitgewerkte transformatie van voedingsmiddelen, de steeds gesofistikeerdere distributietechnieken, verhogen de microbiologische risico s. Microbiologische risico s spelen een essentiële rol bij voedselvergiftigingen. In België stijgt het aantal voedselvergiftigingen voortdurend, zelfs in die mate dat we een slechte leerling in de Europese klas zijn. Test-Aankoop vraagt: - een regelmatige controle van de productie-, opslag-, transport-, bereidings- en distributieomstandigheden van voedingsmiddelen op openbare markten, feesten, in de ambulante handel, collectieve restauratie en horeca en meer in het algemeen in de hele voedingssector. - zeker voor bederfbare voeding: vastleggen van precieze termijnen voor het in de handel brengen, het bewaren en de controle op de naleving hiervan. - meer controle op de naleving van de wettelijk vastgelegde maximum-temperaturen voor koelinstallaties en diepvriezers in de verkooppunten. - dat naast een controle op de infrastructuren voor de bereiding en/of distributie van de voedingswaar ook microbiologische criteria worden vastgelegd waaraan de eindproducten moeten beantwoorden (en dit te controleren). F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

10 10 T e s t Nieuwe technologieën Test-Aankoop is principieel zeker niet tegen technologische vernieuwingen. Maar zorgen die echt voor vooruitgang? Beantwoorden zij aan een reële behoefte van de consument? Zijn ze zonder risico? Talrijke recente voorbeelden zetten ons aan tot omzichtigheid : actieve en intelligente verpakkingen, besmetting van voedingswaren door verpakkingsinkt, Test-Aankoop vraagt: - een heus objectief, wetenschappelijk en onafhankelijk onderzoek voorafgaand aan elke goedkeuring ter zake. - nuttige informatie voor de consument. Wanneer men bijvoorbeeld voedingsmiddelen ioniseert, moet dat duidelijk vermeld worden op het etiket. - een soepel wettelijk kader dat een snelle reactie mogelijk maakt wanneer nieuwe wetenschappelijke elementen bekend worden gemaakt Voedings- en gezondheidsaanbevelingen en andere labels Voedingswaren waarvan de etiketten niet vergezeld zijn van voedings- en gezondheidsaanbevelingen en andere labels zijn nog maar moeilijk te vinden. Het is een ware jungle geworden waar bedrog vaak voorkomt en objectieve consumenteninformatie tot het minimum is herleid! Test-Aankoop vraagt: - de omzetting in Belgisch recht, onmiddellijk na de publicatie, van de Europese richtlijn inzake voedingsen gezondheidsaanbevelingen en vooral de controle op de praktische naleving ervan! - het vastleggen van criteria die de gebruikers van commerciële labels moeten onderschrijven Genetisch Gemodificeerde Organismen Genetisch gemodificeerde organismen (GGO s), het blijft een boeiend en passioneel debat. Omwille van een totale ondoorzichtigheid en een gebrek aan communicatie reageert de meerderheid van de consumenten wantrouwig. Test-Aankoop vraagt dat: - deze problematiek op een harmonieuze en overlegde manier, ten minste op Europees niveau, wordt behandeld. - er pas een goedkeuring wordt verleend na een gunstig en vooral een volledig en doorzichtig advies door onafhankelijke wetenschappelijke experts. In geval van redelijke en reële twijfel moet het voorzorgsprincipe toegepast worden. - in geval van mogelijke en op het ogenblik van de certificatie onvoorzienbare schade, de verantwoordelijkheid, zonder beperking in de tijd, bij de producent valt. - de consument op elk ogenblik over nuttige informatie kan beschikken die het hem mogelijk maakt vrij te kiezen. Een doorzichtige, bruikbare, ondubbelzinnige en verifieerbare etikettering is een must. M E M O R A N D U M

11 A a n k o o p Gezondheid 3.1. Registratie van geneesmiddelen Test-Aankoop is voorstander van één enkele plaats voor de registratie van geneesmiddelen op Europees vlak (het Europese geneesmiddelenagentschap EMEA). Die centrale plaats bestaat al, maar voorlopig kunnen de goedkeuringen voor de meeste geneesmiddelen nog gebeuren via een gedecentraliseerde procedure die gebaseerd is op wederzijdse erkenning. Producenten kunnen zich dus in één van de lidstaten tot een bevoegd agentschap wenden en krijgen daar een initiële registratie. Het middel mag dan ook in de andere landen op de markt worden gebracht. Er moet een einde worden gesteld aan deze procedure van wederzijdse erkenning. Die houdt het risico in dat producenten zich wenden tot de lidstaat die de minst strikte criteria hanteert. Er ontstaat ook een ongezonde concurrentie tussen de geneesmiddelenagentschappen van de verschillende lidstaten. Dat houdt naar onze mening risico s in voor de volksgezondheid. Door de gegevens op één registratieplaats te centraliseren kan er bovendien werk worden gemaakt van standaardisering, kunnen de criteria weer naar behoren worden gehanteerd en kan er gemakkelijker toegang worden verleend tot deze gegevens aan al wie er belang bij heeft (overheidsinstanties van lidstaten, verzekeringsinstanties, consumentenorganisaties ). Het is noodzakelijk deze centralisering op Europees vlak door te voeren om zo transparantie en gelijkheid te verkrijgen, zowel op het vlak van de criteria als van beslissingen over registratieprocedures. Test-Aankoop eist dat de Belgische overheid er bij de Europese instellingen op aandringt dat alle geneesmiddelen op Europees vlak verplicht op één centraal punt worden geregistreerd Prijs en terugbetaling van geneesmiddelen Er worden nog altijd nieuwe geneesmiddelen toegelaten, en tegen een vrij hoge prijs in het terugbetalingssysteem opgenomen, waarvan de therapeutische meerwaarde gering, onbestaand of onbekend is. Trouwens, firma s kunnen een nieuw middel op de markt brengen zonder dat zijn werkzaamheid is vergeleken met die van de al bestaande beste geneesmiddelen voor de aandoening in kwestie. Het volstaat dat het middel werd vergeleken met een placebo. Maar zo komt men niet te weten of het nieuwe middel al dan niet beter is dan de reeds bestaande. Hoe kan men zonder dat gegeven met kennis van zaken beslissingen nemen over de toegelaten prijs van het nieuwe middel en over zijn al dan niet terugbetaling? Verder krijgen patiënten steeds vaker te maken met wijzigende reglementeringen betreffende de tussenkomst van de ziekte- en invaliditeitsverzekering in de prijs voor geneesmiddelen en de tarieven voor de tussenkomst. Sommige geneesmiddelen waarvoor een tussenkomst gold, kunnen er plots niet meer op rekenen of genieten voortaan een beperktere tussenkomst, zonder een duidelijke reden. Het publiek wordt niet goed ingelicht over het waarom van die veranderingen en er wordt geen publiek debat rond gevoerd. Algemeen zijn wij voorstander van het voorschrijven en afleveren van een equivalent goedkoop geneesmiddel, wanneer dit voorhanden is. F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

12 12 T e s t - Test-Aankoop vraagt dat nieuwe geneesmiddelen alleen op de markt worden toegelaten als er objectieve gegevens voorhanden zijn waarmee hun therapeutische waarde kan worden beoordeeld. Zo kunnen artsen beter beoordelen wat de eventuele therapeutische meerwaarde van het nieuwe middel is. En bij de prijszetting moet hiermee rekening worden gehouden. Voorts vragen wij meer transparantie op het vlak van de criteria die de Belgische overheid hanteert bij de procedures voor het toekennen van terugbetaling door de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de tarieven daarvoor Reclame voor geneesmiddelen Test-Aankoop is gekant tegen elke vorm van publieksreclame voor geneesmiddelen op voorschrift. Reclame is per definitie subjectief en eenzijdig, en heeft tot doel de verkoop te maximaliseren. Informatie over geneesmiddelen moet zo volledig mogelijk zijn en mag niet worden beperkt tot een aantal gunstige kenmerken. De laatste jaren zien we ook dat farmaceutische firma s op allerhande manieren het huidige verbod op publieksreclame voor voorschriftplichtige geneesmiddelen proberen te omzeilen. Bijvoorbeeld door reclame te maken voor de ziekte. Of door het bewerken van de publieke opinie via sommige door de industrie gesteunde patiëntenverenigingen, of nog, door zich te verschuilen achter illustere VZW s die pretenderen te handelen vanuit het algemeen belang. Op die manier probeert de industrie de vraag van de consument naar bepaalde voorschriftplichtige geneesmiddelen aan te wakkeren. Wij vinden dat er wettelijke mogelijkheden moeten worden gecreëerd om op te treden tegen deze en andere manieren om het verbod op publieksreclame voor voorschriftplichtige medicijnen te omzeilen. Test-Aankoop is voorstander van de handhaving van het verbod op publieksreclame voor geneesmiddelen op voorschrift. Er moet streng opgetreden worden tegen de pogingen die de industrie onderneemt om dit verbod te omzeilen Transparantie inzake artsentarieven De wet betreffende de patiëntenrechten zegt dat de patiënt vrij zijn huisarts kan kiezen. Om daadwerkelijk een vrije keuze te kunnen maken moet de patiënt beschikken over juiste informatie. In de koninklijke besluiten ter uitvoering van de wet op de ziekenhuizen wordt een betere tariefzekerheid nagestreefd door de reglementering van de kosten en supplementen die mogen worden aangerekend aan patiënten die in het ziekenhuis verblijven. Maar dat ligt anders voor wie een arts raadpleegt zonder gehospitaliseerd te worden. In de praktijk kan wie bij een arts binnenstapt niet op voorhand te weten komen of de arts de officiële tarieven zal toepassen dan wel méér mag vragen. Test-Aankoop vraagt dat artsen duidelijke informatie over hun honoraria en over hun formeel statuut zouden uithangen in de wachtzaal. De informatie over het statuut moet eveneens buiten de dokterspraktijk consulteerbaar zijn en ook geraadpleegd kunnen worden via de website van het RIZIV, die deze gegevens toch al centraliseert. Op die site moet het dan ook mogelijk zijn een zoekopdracht in te geven op basis van criteria die de patiënt zelf kan kiezen (statuut, specialiteit, geslacht, gemeente ). M E M O R A N D U M

13 A a n k o o p Geneesmiddelen van de markt halen Het gebeurt dat producenten om louter commerciële redenen geneesmiddelen van de markt halen zonder rekening te houden met de patiënten, die niet altijd een vervangingsoplossing voorhanden hebben. De wet op de gezondheidszorg voorziet in een verplichte opzegperiode en zegt dat het van de markt halen op voorhand aan de bevoegde overheidsdiensten moet worden gemeld. Dat is echter een maat voor niets: de patiënt weet nu langer op voorhand dat zijn geneesmiddel van de markt gaat verdwijnen, meer niet. Test-Aankoop vraagt de overheid maatregelen te nemen om te verzekeren dat nuttige geneesmiddelen waarvoor geen vervangingsoplossing bestaat, verkrijgbaar zouden blijven voor de artsen die ze voorschrijven en de patiënten die ze nemen Voedingssupplementen Het gaat hier om planten, mineralen en vitamines waarvoor de geneesmiddelen-reglementering niet geldt. Deze middelen vallen dan ook buiten het systeem van toezicht op geneesmiddelen, dat informatie verzamelt over alle mogelijke problemen, nevenwerkingen en andere vaststellingen die worden gedaan door artsen in verband met geneesmiddelen. Test-Aankoop vraagt dat het systeem voor toezicht op geneesmiddelen wordt uitgebreid naar voedingssupplementen en producten die tot deze categorie behoren en dat er betere informatie wordt vermeld op de verpakking van deze middelen. Mogelijke interacties met geneesmiddelen moeten worden vermeld. Ook moet de consument ervan op de hoogte worden gebracht dat hij een eventueel probleem kan melden aan een arts, een apotheker of zelfs aan het centrum voor toezicht op geneesmiddelen. Ook de reclame voor deze middelen moet beter worden gecontroleerd Geneesmiddelen op het internet Tal van virtuele apotheken verkopen al dan niet voorschiftplichtige geneesmiddelen via het internet. Dit gebeurt vandaag doorgaans zonder enige vorm van controle. Dit houdt risico s in. De samenstelling en kwaliteit van het geneesmiddel kan te wensen overlaten. Er bestaat ook een risico van onoordeelkundig gebruik, zonder begeleiding van een arts (zeker wat betreft voorschriftplichtige geneesmiddelen). Test-Aankoop vraagt dat de overheid stappen zet om het probleem van de geneesmiddelenverkoop via het internet in samenwerking met alle betrokken landen in een internationaal samenwerkingsverband efficiënt te regelen en te controleren Medische aansprakelijkheid Medische aansprakelijkheid wordt op dit ogenblik geregeld door het gemeen recht van burgerlijke aansprakelijkheid. Een patiënt moet dus bewijzen dat de arts een fout heeft begaan die de schade heeft veroorzaakt om schadevergoeding te kunnen krijgen. In de praktijk zijn de nadelen van deze regeling legio: de bewijslast maakt de procedure lang, ingewikkeld en duur voor alle partijen en de resultaten zijn vaak niet bevredigend. F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

14 14 T e s t - De problemen zijn reeds lang gekend, zoals o.a. blijkt uit het feit dat op dit vlak door de overheid reeds meermaals studies bevolen zijn, een hoorzitting is gehouden en wetgevende initiatieven zijn genomen. Tot op heden helaas zonder concreet resultaat. Het is dus absoluut noodzakelijk dat er dringend een wettelijke regeling wordt uitgewerkt, die een duidelijke en eenvoudige oplossing biedt voor slachtoffers van medische ongevallen. Doel is te komen tot een juiste schadeloosstelling van de betrokken patiënt binnen een redelijke termijn en te zorgen voor een kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Test-Aankoop vraagt een dringende hervorming op het vlak van medische aansprakelijkheid, met, naast het systeem van het gemeen recht, de invoering van een no fault -systeem zoals dit reeds bestaat in de Scandinavische landen. 4. Leefmilieu en duurzame consumptie 4.1. Een duurzaam en ecologisch verantwoord aanbod De consument heeft steeds meer aandacht voor de geschiedenis achter het product dat hij koopt. De sociale, ecologische en economische dimensie van de productie roept bij hem steeds meer vragen op: - sociaal: de rechten van de werknemers respecteren, geen kinderarbeid, enz. ; - ecologisch: zorgen voor meer ecologisch verantwoorde productie- en gebruiksvoorwaarden; - en economisch: zorgen voor een billijk inkomen voor alle schakels in de productieketen, meer bepaald voor de kleine producent uit het Zuiden ; Duurzame consumptie betekent vanzelfsprekend een aanbod van producten en diensten dat aan deze bekommernissen tegemoetkomt. Dit betekent dat producenten bepaalde principes moeten volgen en dat distributeurs ervoor moeten zorgen dat deze producten in hun rekken beschikbaar zijn. De producenten uit verschillende sectoren moeten aangemoedigd worden om (meer) duurzame producten aan te bieden. Daartegenover staat dat Test-Aankoop aan de hand van verschillende enquêtes duidelijk heeft aangetoond dat sommige producten (schoonmaakproducten, luchtverfrissers, ) vaak nutteloos zijn en toch heel schadelijk voor het leefmilieu. Hieruit kan worden afgeleid dat ze aan geen enkele, voldoende strikte productnorm beantwoorden. Er dient dan ook een inventaris te worden gemaakt van dit soort producten en, indien nodig, moeten er ter zake nieuwe normen worden opgelegd. Test-Aankoop vraagt dat de overheid: - meer ondersteunende middelen biedt aan bedrijven die vernieuwend werken op ethisch, duurzaam en ecologisch vlak; - een inventaris maakt van schadelijke huishoudproducten en daar waar nodig nieuwe (strengere) normen oplegt aan dit soort producten. M E M O R A N D U M

15 A a n k o o p Betrouwbare, correcte en volledige informatie Uit een grootschalige enquête van Test-Aankoop in 2006 bij 1500 personen van 18 tot 74 jaar is gebleken dat de Belgen begaan zijn met hun leefmilieu maar dat ze hun eigen impact daarop onderschatten. De bescherming van het leefmilieu maakt voor hen deel uit van de top drie van de uitdagingen voor de toekomst. Uit deze enquête blijkt tevens dat de consumenten bereid zijn zich in te zetten voor het leefmilieu maar dat ze niet voldoende inzicht hebben in het gedrag dat daarvoor vereist is. Duurzame consumptie betekent ook dat de consument elke dag het leefmilieu en ethische aspecten respecteert en dat hij producten kiest die dat ook doen. Vandaar dat de consument toegang moet hebben tot betrouwbare informatie die hem helpt een dergelijk gedrag aan te houden of dergelijke keuze te maken. We moeten echter vaststellen dat deze informatie vaak ontbreekt of onvoldoende is, zowel op vlak van de afkomst en de vervaardiging van de producten als op vlak van de maatschappelijke en ecologische kosten die gepaard gaan met het gebruik ervan. Test-Aankoop vraagt dat de overheid de bevolking via het beleid aanmoedigt om duurzame en ethische keuzes te maken en hen ontmoedigt om producten en diensten te gebruiken die het duurzame karakter van de productie en de consumptie schade berokkenen. Op het vlak van etikettering moet voorrang gegeven worden aan heldere en volledige informatie en dient een halt te worden toegeroepen aan de wildgroei van logo s en labels. Meer bepaald vraagt Test-Aankoop dat de overheid: - de vorming en informatie van de consument rond deze thema s promoot en dit in nauwe samenwerking met de verenigingen die zich hiermee bezig houden; - een evaluatie maakt van de voorbije overheidscampagnes bestemd voor de burger en de impact van de overgemaakte boodschap, teneinde de doeltreffendheid ervan te verhogen; - waakt over de betrouwbaarheid van de verspreide informatie in het algemeen en via publiciteit en etiketten in het bijzonder betreffende de ecologische of ethische impact van de producten en diensten, door te zorgen voor betrouwbare en efficiënt gecontroleerde certifiëringsmechanismen (met sancties in geval van misbruik); - de ongebreidelde vermenigvuldiging bestrijdt van private, ecologische en ethische logo s of logo s die vaak zonder enige grondslag of garantie de positieve effecten voor de gezondheid aanhalen; - de vermelding van de identiteit van de hoofdfabrikant op het etiket verplicht Fiscale stimuli Uit het reeds aangehaalde onderzoek van december 2006 bij 1500 Belgen is tevens gebleken dat de consument geen gebruik maakt van alle financiële tegemoetkomingen voorzien in het kader van energiebesparende investeringen. 7 op 10 ondervraagden antwoordden niet op de hoogte te zijn van het bestaan van een financiële tegemoetkoming. 6 op 10 ondervraagden vond de te doorlopen administratieve procedure te complex en bijna 5 op 10 was niet onder de indruk van de hoogte van de financiële tegemoetkoming. Nochtans maakte de consument in hetzelfde onderzoek duidelijk dat hij financiële hulp verwacht van de verschillende bevoegdheidsniveaus als aanmoediging en aansporing om keuzes te maken die het leefmilieu respecteren. Het bestaan van de verschillende bevoegdheidsniveaus maakt de situatie er niet gemakkelijker op. F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

16 16 T e s t - Test-Aankoop vraagt dan ook: - een vereenvoudiging, rationalisering, uitbreiding en betere communicatie van het systeem van fiscale aanmoedigingen voor ecologische investeringen; - de ontwikkeling van fiscale aanmoedigingen voor ethische beleggingen. 5. Financiële diensten 5.1. Krediet Hypothecair krediet Het belangrijkste criterium bij het kiezen van een hypothecaire lening is de intrestvoet. Voor leningen met een variabele intrestvoet kan deze wettelijk gezien worden herzien volgens de evolutie van een referentieindex. Jammer genoeg slagen sommige financiële instellingen erin identieke leningen met een identieke intrestvoet toch op een verschillende manier te laten evolueren. De consument is slachtoffer van het gebrek aan duidelijkheid en transparantie bij leningen met variabele intrestvoet. Leningen met een lage intrestvoet worden ook vaak gekoppeld aan nevenproducten, zoals een schuldsaldoverzekering of een woonverzekering. Wanneer de consument voor dit nevenproduct achteraf overstapt van de kredietgever naar een voor hem voordeligere instelling, riskeert hij soms de voordelige intrestvoet te verliezen. Hij is dan eigenlijk slachtoffer van koppelverkoop. Daarenboven heeft deze koppeling van de lening aan nevenproducten tot gevolg dat ondoorzichtigheid troef is wanneer men verschillende aanbiedingen wil vergelijken. Hypothecaire leningen hebben doorgaans een grotere impact op het budget van consumenten dan consumentenkredieten. Het kan dan ook niet zijn dat voor hypothecaire leningen minder strenge regels gelden. Zo stellen bijvoorbeeld hypothecaire kredietgevers voor om verschillende leningen in een hypothecaire lening te hergroeperen, zelfs als men een betalingsachterstand heeft. Zulke praktijken zijn verboden in de Wet op het consumentenkrediet, maar toegelaten voor een hypothecair krediet. Absurd! Test-Aankoop vraagt dat: - financiële instellingen verplicht worden om voor de aanvangs referte-index de meest recente toe te passen die men kan gebruiken (voor de berekening van de nieuwe intrestvoet bij leningen met veranderlijke intrest). - het overstappen naar een voor de consument voordeligere instelling voor de eventuele bijkomende producten of diensten geen invloed heeft op de intrestvoet van de lening. - het verplichten van de kredietgevers die nevenproducten koppelen aan een hypotheeklening, om ook de kosten voor die nevenproducten van meet af aan te verrekenen (in plaats van alleen de intresten van de lening) en zeker het totale kostenpercentage van hun aanbod op te geven. Naar het voorbeeld van wat nu al moet voor een consumentenkrediet tot de reclameregels voor hypothecaire kredieten minstens even streng worden gemaakt als deze voor consumentenkredieten. M E M O R A N D U M

17 A a n k o o p Consumentenkrediet Vandaag is bijna één kredietcontract op twee een kredietopening al dan niet gelinkt aan een kredietkaart. Welnu, kredietopeningen houden bijzondere risico s in voor de consument omwille van de kloof tussen het toegekende bedrag en het ogenblik van het effectieve gebruik ervan ; bij afwezigheid van een vast terugbetalingsplan en de mogelijkheid om de terugbetaalde bedragen onmiddellijk opnieuw te ontlenen ; het gebrek aan doorzichtigheid op vlak van de reële kost van dit soort krediet; de opeenstapeling van kredietopeningen door éénzelfde consument. Test-Aankoop pleit er dan ook voor dat kredietopeningen beter zouden worden omkaderd en in het bijzonder dat: - alle kredietopeningen onderworpen zouden worden aan de wet van 12 juni 1991 inzake het consumentenkrediet (afschaffing van het plafond van 1250 ). - geen enkele kredietopening automatisch gekoppeld zou worden aan de opening van een rekening. De consument moet zelf kunnen beslissen of hij deze optie wil of niet. - de berekeningswijze van het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) herzien zou worden teneinde de eigenlijke kost voor een kredietopening transparant te maken (op dit ogenblik berust deze berekeningswijze op hypotheses die niet met de realiteit overeenstemmen). - in geval van een kredietopening met kaartondersteuning, de kaart een echte toegevoegde waarde zou hebben (bijv. mogelijkheid betalingen uit te voeren of in het buitenland geld af te halen). Zoniet is de toepassing van een hoger maximum JKP niet gerechtvaardigd Sparen De afgelopen jaren werd al heel wat meer transparantie gebracht in het aanbod van financiële diensten aan de consument. Toch stellen we vast dat sommige problemen nog altijd niet van de baan zijn. De spaarrekeningen blijven een complex en allesbehalve transparant gegeven. De berekening van de premies is bijzonder onduidelijk. Voor éénzelfde intrestvoet kan het effectieve rendement toch verschillen. De consument kan maar zelden nagaan of het bedrag van de uitgekeerde intrest wel klopt. Vaak wordt ook bedrieglijke reclame gevoerd voor financiële producten: er ontstaat verwarring rond de precieze aard van het aangeboden product, er ontstaan misverstanden over het werkelijke rendement of er wordt geen informatie verschaft over de mogelijke risico s op het vlak van kapitaalverlies. De in de herfst van 2006 gelanceerde gedragscode is slechts een doekje voor het bloeden. Zij dekt bovendien niet alle beleggingsvormen. Test-Aankoop vraagt dat: - de reglementering met betrekking tot spaarrekeningen grondig wordt vereenvoudigd, zodat de consument op een duidelijke manier kan worden geïnformeerd, de verschillende producten kan vergelijken en zelf kan berekenen en controleren op welke intrest hij recht heeft; - de wetgever duidelijke en coherente regels bepaalt, zodat de consument juist wordt geïnformeerd over de kosten en het werkelijke rendement van financiële diensten, alsook over de ware aard van financiële producten, de kenmerken ervan, de voorwaarden die verbonden zijn aan het rendement en het genomen risico. F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

18 18 T e s t Verzekeringen Algemene eisen. Er moeten een aantal pijnpunten aangepakt worden die voor alle verzekeringen gelden. Zo is het bijvoorbeeld niet aanvaardbaar dat de verzekeraars zich vlug van hun verplichtingen kunnen ontdoen nadat de consument verplicht was een beroep te doen op zijn dekking. De enige uitzondering waarvoor de ontbinding na een schadegeval kan aanvaard worden, is bedrog in hoofde van de consument. Hieronder een opsomming van deze en andere eisen: Test-Aankoop eist: - dat de wettelijke bepaling die verzekeraars toelaat verzekeringscontracten te ontbinden na een schadegeval vervangen wordt door een verbod hierop. - dat een einde wordt gesteld aan het huidige stelsel dat de verzekerde verplicht spontaan, voor de afsluiting van het contract, alle hem gekende omstandigheden die het risico kunnen beïnvloeden, kenbaar te maken. Dit stelsel moet vervangen worden door een gesloten vragenlijst met duidelijke en precieze vragen. - dat het bestaan van een schriftelijke versie vereist blijft als bewijs van het bestaan en de wijziging van een verzekeringscontract. De bewijslast hiervoor valt ten laste van de verzekeraar. Bij gebrek aan een dergelijke schriftelijke versie moet het onmogelijk blijven om de uitsluitingen en beperkingen aan de verzekerde tegenstelbaar te maken, zoals dit door steeds meer rechtspraak wordt bevestigd. - voor de collectieve verzekeringen, dat de verzekeraar verplicht wordt alle medeverzekerden een informatienota te sturen met vermelding van de gedekte waarborgen, de uitsluitingen, de formaliteiten in geval van schade, enz. - transparantie in de door de verzekeringsmakelaars geïnde commissielonen. Deze transparantie zal zorgen voor een gezondere en duidelijkere relatie tussen de consument en zijn makelaar of zijn verzekeringsagent. De consument zal zo de verloning van zijn verzekeringsbemiddelaar kennen en in het licht van deze verloning de kwaliteit van zijn prestaties kunnen beoordelen. - een volwaardige aanwezigheid van de consumentenverenigingen in de beheers- en directieorganen van de nieuwe ombudsdienst voor verzekeringen, hetgeen vandaag niet het geval is. De huidige wetgeving staat de consumentenverenigingen enkel twee zetels toe in een Controleraad die geen echte bevoegdheid heeft De autopolis Het feit dat elke bestuurder verplicht een BA-autoverzekering moet afsluiten zou als gevolg moeten hebben dat hij het recht heeft zich aan een redelijk tarief te laten verzekeren, ongeacht zijn leeftijd. Tariefdiscriminatie ten opzichte van jonge bestuurders (evenals van oudere bestuurders) zijn bijgevolg onaanvaardbaar. De tarieven voor jongeren van jaar bedragen vandaag minimaal 800 en heel vaak 1200, zelfs 1500, terwijl men in Frankrijk en Nederland vaak polissen vindt van 500 tot 750 en soms zelfs nog minder. In plaats van de in 2003 door de Minister van Economie aangekondigde daling stellen we een verhoging van de tarieven voor jonge bestuurders vast van meer dan 9% over 3 jaar. De ongehoorde tarieven die door de verzekeringen worden toegepast, zorgen voor een ernstige plaag: de massale ondertekening van contracten op naam van de ouders waarbij de identiteit van de eigenlijke bestuurder wordt verborgen gehouden of, erger nog, het rijden zonder verzekering. Een oplossing zou er in kunnen bestaan de duur van de eerste BA-autoverzekering voor jongeren op drie jaar te brengen. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden: M E M O R A N D U M

19 A a n k o o p ook de verzekeraar kan de polis niet opzeggen tijdens de eerste drie jaar, tenzij in geval van fraude; 2. de tussenpersoon bekomt een lager commissieloon; 3. publicatie van de tarieven op internet; 4. de uitwerking van een openbare databank autoverzekeringen teneinde de tarieven van de sector te kunnen vergelijken. Test-Aankoop vraagt de wetgever een bonus-malussysteem samen te stellen dat overeenstemt met de ernst van de inbreuken op de wegcode. Zo zou een jonge bestuurder die een ongeval veroorzaakt onder invloed of aan een te hoge snelheid, zijn premie moeten zien verhogen in functie van de ernst van de vastgestelde inbreuken. Dit systeem om de premie a posteriori te differentiëren is billijker en beter in overeenstemming met het individuele risico De hospitalisatiepolis De wetgever moet optreden om een aantal problemen te verhelpen waarvan er drie hieronder worden beschreven: de explosieve stijging van de premiebedragen, de unilaterale wijziging van contracten ten nadele van de consument, evenals de toegang tot een verzekering voor mensen die lijden aan een handicap of een chronische ziekte. We kunnen de bewoordingen van het wetsontwerp ter zake zoals dit op dit ogenblik is geformuleerd, niet aanvaarden. Dit wetsontwerp houdt te veel rekening met de eisen van de verzekeraars ter zake. De eisen van Test-Aankoop zijn de volgende: Ongerechtvaardigde stijgingen. Een indexatie van de premies is enkel te aanvaarden als deze gebaseerd is op een index waarvan de objectiviteit niet wordt betwist (en dus onafhankelijk van de verzekeringsmaatschappijen). Het beheer en de uitwerking van deze index moet toevertrouwd worden aan een onafhankelijke instantie zoals de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (voormalige NIS). Het is niet aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) om al dan niet een premieverhoging toe te kennen, zoals de verzekeraars het wensen. Deze instantie houdt zich enkel bezig met het financiële evenwicht van de verzekeringsmaatschappijen zonder zich zorgen te maken over fundamentele problemen zoals het verbod op discriminatie. Bovendien heeft de CBFA uitdrukkelijk gevraagd niet gelast te worden met de rol die het wetsontwerp haar wil toevertrouwen. - Unilaterale wijzigingen. Het is evenzeer onaanvaardbaar en in strijd met de Handelspraktijkenwet om verzekeraars toe te staan de contracten naar eigen goeddunken te wijzigen eens er zich een wettelijke wijziging voordoet die een betekenisvolle invloed heeft op de waarborgen. Elke unilaterale wijziging van de contractvoorwaarden kan slechts betrekking hebben op de precieze, bij de wetswijziging betrokken punten. Bovendien moet de wijziging proportioneel zijn met de tussengekomen veranderingen. En het is niet aan de CBFA maar aan de rechtbanken om controle uit te oefenen op die veranderingen. - Gehandicapten. Terwijl de wet tot doel heeft het voor gehandicapte of chronisch zieke personen mogelijk te maken toegang te krijgen tot een verzekering, worden aan hen slechts enkele regels gewijd. Een heus beleid om ervoor te zorgen dat deze personen toegang krijgen tot een verzekering moet echter de hoogste prioriteit zijn voor de overheid. Test-Aankoop eist daarom een verbod op clausules die hen de facto uitsluiten van dekking, een controle van de premies teneinde opzettelijk overdreven bedragen te vermijden en een engagement van de verzekeraars om dit probleem onverwijld op te lossen. F e d e r a l e V e r k i e z i n g e n

20 20 T e s t De levensverzekering De Minister van Consumentenzaken heeft een gedragscode voorgesteld die moet zorgen voor meer doorzichtigheid in levensverzekeringsproducten. Deze is echter onvoldoende en schiet zijn doel voorbij. Zo houdt de gedragscode al te vaak geen rekening met een belangrijk gegeven zoals het in het verleden reëel gerealiseerde rendement van deze investering. Anderzijds geeft men in het geval van een gemengde verzekering overlijden/leven niet de respectievelijke delen van de premie die bestemd zijn voor de overlijdensdekking en voor de kapitaalopbouw. Deze beide delen zouden het voorwerp moeten uitmaken van een verschillend contract of de verzekeraars zouden tenminste een duidelijk onderscheid moeten maken tussen de premies voor de verschillende dekkingen. Voor de producten van Tak 23 zijn de verzekeraars gehouden regelmatig de samenstelling van hun portefeuille te publiceren, maar wel minder gedetailleerd dan het geval is voor de beveks van de banken. Waarom deze discriminatie? Tot slot zijn de voor de levensverzekeringen gevraagde kosten niet altijd duidelijk. Welnu, de consument heeft het recht te weten welk deel van de reserve en van de premie aan iets anders dan aan de investering is gewijd. Ook hier, net als op vele andere vlakken, toont de gedragscode duidelijk zijn beperkingen. Bovendien mag het bestaan van deze code niet als voorwendsel worden gebruikt om de wetgeving uit te hollen zoals voorzien is in een ontwerp van koninklijk besluit! Test-Aankoop vraagt meer dan een vrijblijvende gedragscode. Enkel een afdwingbare regelgeving met bijhorende sancties kan garant staan voor de broodnodige transparantie. Alleszins mag de thans bestaande gedragscode niet als voorwendsel worden gebruikt om een aantal verworven rechten uit de wetgeving te halen Afschaffing van de effecten aan toonder De wetgeving op de afschaffing van de effecten aan toonder legt een administratieve sanctie van 10% per jaar op wanneer men de omzetting in gedematerialiseerde effecten niet vraagt. Na 10 jaar zijn alle slapende effecten aan toonder geconfisqueerd ten voordele van de Staat. De sanctie is niet in overeenstemming met de begane fout. Test-Aankoop eist de afschaffing van de heffing van 10% per jaar vertraging in de conversie van effecten aan toonder De bankverhuisdienst In de banksector speelt de concurrentie niet voldoende. Dit gebrek aan concurrentie is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat de consument, ook al beschikt hij in principe altijd over de vrijheid om van bank te veranderen, zelden deze stap zet omdat de hindernissen daarvoor te talrijk zijn (verandering van rekeningnummer, administratieve moeilijkheden, eventuele kosten ). In oktober 2004 heeft de banksector een nieuwe service op punt gesteld: de Service voor Bankmobiliteit. Volgens de auteurs heeft dit akkoord tot doel de stappen te vereenvoudigen die de consument die van bank wenst te veranderen, moet doorlopen, wat de concurrentie zou moeten aanzwengelen. Volgens ons is het voorgestelde systeem totaal onvoldoende. Test-Aankoop pleit dan ook voor duidelijke regels inzake bankmobiliteit, en in het bijzonder dat: - elke afsluiting van rekening gratis zou zijn, in het bijzonder wanneer dit het gevolg is van een tariefverhoging van de bank. M E M O R A N D U M

Voorwoord. Veel succes!

Voorwoord. Veel succes! invoering van een groepsvordering betaalbare autoverzekering hypotheekleningen strenger gereglementeerd Concurrentie op de energiemarkt Concurrentie op de telecommarkt Een aan de tijd aangepaste reiswetgeving

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie

10 CONSUMENTENDOSSIERS IN 60 MINUTEN

10 CONSUMENTENDOSSIERS IN 60 MINUTEN 10 CONSUMENTENDOSSIERS IN 60 MINUTEN 1. De groepsvordering In ons recht is het uiterst moeilijk voor consumenten die het slachtoffer zijn van oneerlijke praktijken, om te worden gehoord en een vergoeding

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel

De Ombudsman BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN. de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel De Ombudsman V A N D E B V V O 2000 J A A R V E R S L A G BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGS- ONDERNEMINGEN de Meeûsplantsoen 29 B-1000 Brussel Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Gebeurtenissen van 2000

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 427 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over de problematiek inzake de annulering bij reiscontracten en de reisverzekering. Brussel, 29 april 2010 SAMENVATTING Betreffende het voorstel voor een resolutie

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2011

Cijfers en Analyse 2011 Cijfers en Analyse 2011 1987-2012 2012 2011 Viering 25 jaar Meer dan 4000 klachten per jaar 2007 2006 Meer dan 3000 klachten per jaar Ombudsdienst Verzekeringen: Oprichting VZW met vertegenwoordiging van

Nadere informatie

INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20

INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20 Vastgoedmemorandum 2010 INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 JURIDISCH GEDEELTE 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20 TECHNISCH GEDEELTE 1. ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten

Balans & Vooruitzichten Balans & Vooruitzichten 10 1 De mouwen opstropen Balans en vooruitzichten 2010 is het vierde en laatste jaarverslag dat ik als voorzitter van Assuralia mag inleiden. Het woord balans roept associaties

Nadere informatie

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag

Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen. Jaarverslag Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen Jaarverslag 2006 Voorwoord Jaarverslag 2006 1 Dit jaarverslag is het tweede sinds de hervorming van de Bemiddelingsdienst Banken- Krediet- Beleggingen eind

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Segmentatie in verzekeringen

Segmentatie in verzekeringen Faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen Vakgroep Wiskunde Segmentatie in verzekeringen Masterproef ingediend met het oog op het behalen van de graad van Master in de Actuariële Wetenschappen

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

1. DE STRIJD AANBINDEN TEGEN DE ARMOEDE

1. DE STRIJD AANBINDEN TEGEN DE ARMOEDE 1 Inhoudsopgave INLEIDING 4 1. DE STRIJD AANBINDEN TEGEN DE ARMOEDE 1.1. Verhogen van de minimumuitkeringen en de vervangingsinkomens tot boven het niveau van de Europese armoedegrens 1.2. De toegang tot

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Zakboekje. Praktijkgevallen. Besluiten 6. Evolutie binnen het wetgevend en. Lijst met praktijkgevallen. Besluit. Netwerk Ombudsmannen Organen vzw 7

Zakboekje. Praktijkgevallen. Besluiten 6. Evolutie binnen het wetgevend en. Lijst met praktijkgevallen. Besluit. Netwerk Ombudsmannen Organen vzw 7 Zakboekje 2007 VoorwoordInleiding 1 De klachten Nieuwe in cijferswetgeving 2 Algemeen Algemeen overzicht overzicht 2.1 Verzekeringsondernemingen 2.2 Tussenpersonen Tussenpersonen 2.3 Datassur Datassur

Nadere informatie

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden

Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden België-Belgique P.B. GENT 3/6221 1 Financiële vorming Hoe het vertrouwen in de financiële sector hersteld kan worden 15e jaargang driemaandelijks maart 2013 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Eenvoud Transparantie

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S

FEDERAAL MEMORANDUM 2014 VAN DE OCMW S Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Afdeling OCMW Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale Section CPAS AFDELING OCMW S EEN MENSWAARDIG

Nadere informatie

INCASSO (in miljarden euro)

INCASSO (in miljarden euro) A lgemene omgeving Samenloop van omstandigheden Voor de verzekering was 2011 een jaar van onverwachte omstandigheden en risico s. Niets ongewoons voor verzekeraars, die als beroep precies het beheersen

Nadere informatie

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET www.dagzonderkrediet.be - 1 - Sommaire 1. INLEIDING 3 2. HALT AAN HET GEMAKKELIJK KREDIET 6 2.1. GOED OPGELEIDE KREDIETBEMIDDELAARS 7 2.1.1. De rol van de kredietbemiddelaars

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie