Werken aan wonen. Bedrijfsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014"

Transcriptie

1

2 Werken aan wonen Bedrijfsplan

3 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN ONZE MISSIE ONZE VISIE ONZE POSITIE Maatschappijgedreven corporatie Waar kunt u ons in ieder geval op aanspreken? ONZE DOELEN 10 3 WERKEN AAN DE PARTICIPATIE VAN BELANGHEBBENDEN BELANGHOUDERSOVERLEG VORMGEVEN HUURDERSPARTICIPATIE VERNIEUWEN SAMENWERKEN MET WATERWEG WONEN VERSTEVIGEN SAMENWERKEN MET ZORG EN WELZIJN VERSTEVIGEN 15 4 WERKEN AAN TEVREDEN KLANTEN KLANTGERICHT WERKEN BETAALDE EN ONBETAALDE SERVICEVERLENING MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN 19 5 WERKEN AAN PASSEND WONINGAANBOD MARKTANALYSE VOORRAAD BINNEN DE HUURTOESLAGGRENS INSPELEN OP VERSCHILLENDE LEEFSTIJLEN PRIJSBELEID WONINGEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN Senioren Mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen 26 2 Werken aan wonen

4 5.5.3 Starters Statushouders Gezinnen Mensen met een middeninkomen KWALITEIT VAN ONZE WONINGVOORRAAD Basiskwaliteit Onderhoud Herstructurering en nieuwbouw VERKOOP VAN WONINGEN ENERGIE EN WONEN 29 6 WERKEN AAN LEEFBARE BUURTEN WAAR MEN ZICH DOOR ONS GESTEUND VOELT LEEFBARE WOONOMGEVING SAMENWERKING ZICHTBAAR IN DE BUURT MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 32 7 WERKEN AAN FINANCIEEL VERANTWOORD BELEID EEN GEZONDE FINANCIËLE POSITIE VOLDOEN AAN EISEN VAN TOEZICHTHOUDER EN WAARBORGFONDS FINANCIEEL TOETSINGSKADER 37 8 WERKEN AAN DE PROFESSIONELE ORGANISATIE DOELMATIGE BEDRIJFSVOERING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OPZETTEN COMMUNICATIE EN CULTUUR GOVERNANCE CODE TOEKOMSTIGE ORGANISATIE 40 SLOTWOORD 43 BIJLAGE 1: ACTIES PERIODE BIJLAGE 2: LOOPTIJD PORTEFEUILLE STRATEGIE 53 COLOFON 55 Bedrijfsplan

5 Voorwoord Een nieuwe tijd vraagt om een nieuw bedrijfsplan. De boodschap van ons oude beleidsplan Wonen... Toekomstgericht was heel duidelijk: Samenwerking veranderen van een beheercorporatie zonder al te veel aspiraties naar een ambitieuze corporatie, die actief aan de weg wil timmeren. Geconstateerd kan worden dat die boodschap vorm heeft gekregen. Sinds 2005 is stevig geïnvesteerd in de bestaande voorraad, zoals weergegeven in het Strategisch Voorraadbeleid, er worden vanuit Woondiensten nieuwe producten aangeboden, er is onroerend goed verworven voor een welzijnsinstelling en de nieuwbouwproductie is na meer dan tien jaar weer op gang gekomen. De maatschappij verwacht steeds meer van corporaties. Eigentijdse corporaties komen bij de mensen thuis. Wij helpen mee om sociale problemen op te sporen, burenruzies te beslechten, advies te geven, door te verwijzen naar instanties e.d. Maatschappelijke investeringen in zorg- en welzijnsprojecten zijn normaal tegenwoordig. De Rijksoverheid roomt onze vermogens af door heffing van vennootschapsbelasting en door corporaties te laten meebetalen aan de veertig prachtwijken. Kortom, er is veel veranderd de afgelopen jaren. Een grote verandering heeft zich voorgedaan in Vlaardingen zelf. De gemeenteraad heeft besloten tot de uitvoering van het Actieplan Wonen, waaraan onze collega-corporatie en wij hebben meegewerkt. De hoofdlijnen van dit beleid komen erop neer dat er de komende twintig jaar circa zevenduizend, vooral slechte en oude huurmeergezinswoningen, moeten wijken voor circa nieuwe woningen. Die nieuwbouw zal voor een groot deel in de koopsfeer plaatsvinden en dan gaat het voor het grootste deel om eengezinswoningen. De doorstroming zal hierdoor sterk gestimuleerd worden en vele Vlaardingers moeten voor de stad behouden blijven door een adequaat aanbod voor hen te bewerkstelligen. Wij zullen ons aandeel daarin leveren. De ontwikkelingen van de komende jaren zullen een meerwaarde voor veel woonconsumenten opleveren; ook voor de mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Vooral senioren en mensen met een beperking willen wij goed en zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Ongeveer tweederde deel van onze woningvoorraad blijft qua huurstelling bereikbaar (in termen van de huurtoeslagwet). Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een nieuw eigentijds bedrijfsplan. Een flexibel bedrijfsplan met een heldere 4 Werken aan wonen

6 visie en ambities op basis waarvan resultaatgericht gewerkt kan worden in een constant veranderende samenleving. Het stelt ook nieuwe eisen aan onze organisatie. Aanpassing kan soms nodig zijn om in te spelen op nieuwe wensen van onze belanghouders. De roep om de processen efficiënt(er) te laten verlopen is een opgave, die de komende tijd onze aandacht zal vragen. Als wij kijken naar de ambities in dit bedrijfsplan, de maatschappelijke veranderingen en andere factoren, blijkt dat wij onze koers zullen moeten bijstellen. We staan voor forse investeringen. Onrendabele toppen worden voor lief genomen. Onze financiële positie blijft verantwoord. Samenwerking ontkomt er niet aan extra opbrengsten te genereren. Dit leidt ertoe dat een deel van de bestaande voorraad van de hand wordt gedaan. Daarom zal de omvang van de voorraad niet echt groeien. Betrokkenheid, inzet en flexibiliteit zijn eisen, die wij stellen aan ons personeel. Mogen werken in deze uitdagende branche is een voorrecht. Dit bedrijfsplan is tot stand gekomen met medewerking van en onder invloed van onze belanghouders en medewerkers. Ik ben hen dankbaar voor hun inbreng. Speciaal wil ik nog noemen de Raad van Commissarissen; zij heeft mij met raad en daad terzijde gestaan en heeft het volle vertrouwen uitgesproken in onze toekomst. Ton van der Steen, directeur-bestuurder Bedrijfsplan

7 1 De wereld om ons heen Algemeen De volkshuisvestingswereld is voortdurend in beweging. De woningbouwverenigingen uit het begin van de 20e eeuw zijn uitgegroeid tot ondernemingen, die nog steeds de sociale doelgroepen bedienen, maar tegenwoordig veel meer taken en verplichtingen kennen. Na de verzelfstandigingsgolf uit de jaren 90 van de vorige eeuw, tracht de Rijksoverheid haar greep op de corporaties terug te winnen. Steeds meer bepaalt zij wat wij mogen en moeten laten. Tegelijkertijd zijn wij ons sterk bewust van het feit, dat onze primaire taak ligt op het huisvesten van al diegenen die niet of moeilijker zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Wij willen steeds meer maatschappelijke taken op ons nemen en maatschappelijk verantwoord opereren. De discussies over ons werkterrein zullen nog wel enige decennia aanhouden. Ons oude beleidsplan voorziet daarin onvoldoende. Dat is een reden te meer om te komen tot een nieuw bedrijfsplan, waarin een nieuwe visie wordt ontwikkeld. De visie is van grote invloed op de keuzes die gemaakt worden. Economische recessie Terwijl de mondiale economie begin 2008 nog booming was, is nu sprake van een mondiale recessie. Wij hebben hier ook mee te maken. De hypotheekcrisis in de Verenigde Staten heeft tot een bancaire crisis geleid en die is overgegaan in een economische crisis. Ook voor woningcorporaties in Nederland is het lastiger om krediet te krijgen voor de investeringen. Er zijn ook mogelijke voordelen. Tot en met 2008 rezen de prijzen voor het bouwen de pan uit. De huidige crisis neemt wat druk van de markt en zal misschien ook tot prijsverlagingen leiden. De Rijksoverheid Na de verzelfstandiging in 1995 tracht de Rijksoverheid de laatste jaren haar invloed weer te vergroten, omdat zij van mening is dat er door de corporatiesector te weinig wordt geïnvesteerd in de herstructurering en vervangende nieuwbouw te lang op zich laat wachten. Men wil dat de corporaties hun vermogen voldoende aanwenden voor de volkshuisvesting. Daarnaast wil de overheid onder meer de staatssteunkwestie met de Europese Unie oplossen, het intern toezicht naar een hoger niveau tillen, het extern toezicht drastisch veranderen en nadere regels stellen over integriteit, dochterondernemingen, fusies en schaalgrootte. De staatssteundiscussie met de EU heeft vooralsnog opgeleverd dat negentig procent van de toegewezen sociale huurwoningen moet worden verhuurd aan mensen met een inkomen van maximaal ,-. Er zullen hogere eisen gesteld worden aan het intern toezicht en de zittingsduur wordt beperkt. Het extern toezicht zal worden gelegd bij de nieuwe autoriteit, die de minister zal adviseren over de corporaties, vooral over maatschappelijke prestaties, rechtmatigheid en financiële verantwoording. De regio De woningmarkt in Nederland is nog relatief gezond en rustig. In de meer perifere gebieden begint krimp te ontstaan in de bevolkingsomvang en dus ook in de woningvoorraad. De huizenmarkt in de Rotterdamse regio wordt echter nog steeds gekenmerkt door een te grote kwantitatieve vraag naar het aanbod. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat de kwalitatieve vraag en het bijbehorende aanbod niet altijd goed op elkaar aansluiten. De gemeente Met de gemeente Vlaardingen zijn brgin 2010 prestatieafspraken gemaakt. De gemeente Vlaardingen heeft in 2008 het initiatief genomen om, samen met de twee corporaties in Vlaardingen, een totale revitalisering van het bestand aan sociale huurwoningen te bewerkstelligen. Dit is vastgelegd 6 Werken aan wonen

8 in de nota Actieplan Wonen. De komende jaren zal de herstructurering worden versneld en vele meergezinshuurwoningen worden vervangen door vooral eengezinswoningen in de koopsector. Daarnaast zullen er ook eengezinswoningen en appartementen in de huursector worden gebouwd, maar de nadruk zal komen te liggen op grondgebonden koopwoningen. Uit uitgebreid marktonderzoek is gebleken dat er vraag is naar deze categorieën woningen. Samenwerking zal de komende vijf jaar circa honderdnegentig woningen slopen en ruim driehonderd nieuwbouwwoningen opleveren. De gevolgen van het Actieplan Wonen houden niet op na deze periode van vijf jaar. Ook daarna zal er nog meer gesloopt en geherstructureerd worden. Het plan is uitgewerkt in vijf gebiedsvisies, die door de inbreng van tal van klankbordgroepen vanuit de wijken op groot maatschappelijk draagvlak kan rekenen. Op basis van het Actieplan Wonen zijn eerder genoemde nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de gemeente. Deze afspraken komen grotendeels overeen met de opgaven genoemd in dit bedrijfsplan. Bedrijfseconomie Samenwerking heeft een nieuwe visie op het te voeren portefeuillebeleid (Strategisch Voorraadbeleid en nieuwbouw). Dat brengt hoge, maar noodzakelijke investeringen, met zich mee. Dit betekent voor Samenwerking dat het vermogen om nieuwe investeringen aan de portefeuille te kunnen toevoegen alleen kan worden verwezenlijkt, indien dit is gekoppeld aan het tegelijkertijd genereren van opbrengsten. Dat vereist de nodige creativiteit. We ontkomen er echter niet aan delen van ons bestaand bezit te verkopen. Dit heeft overigens als positief neveneffect dat de bestaande voorraad wordt vernieuwd, wat voor de toekomst (markt- en concurrentiepositie) meer zekerheid geeft. Vergroting van de voorraad zal daardoor moeilijk te realiseren zijn. Milieu en energie Onze aarde wordt geërfd door onze kinderen en kleinkinderen. Daar moeten we zuinig op zijn. Milieubelastende activiteiten moeten zoveel mogelijk worden teruggedrongen. In 2008 zijn al onze woningen voorzien van een energielabel. In het kader van het Strategisch Voorraadbeleid zullen energiebesparende investeringen worden meegenomen. Onze koepelorganisatie heeft met het kabinet afspraken gemaakt om het energieverbruik van corporatiewoningen met twintig procent te reduceren. Daarnaast heeft onze corporatie het convenant FSC-hout ondertekend. De komende jaren zullen we waar mogelijk alleen nog hout gebruiken dat door de Forest Stewardship Council is goedgekeurd. Bedrijfsplan

9 Samenwerking blijft zich actief inzetten in het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Daarmee levert de corporatie een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de wijken. Burgemeester T.P.J. Bruinsma 8 Werken aan wonen

10 2 Missie, visie, positie en doelen 2.1 Onze missie Samenwerking maakt individuele woonwensen van onze huidige en toekomstige klanten mogelijk en levert maatwerk. 2.2 Onze visie Op basis van de actuele ontwikkelingen, onze inschatting van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, waarmee wij te maken hebben, en onze missie, komen wij tot de volgende visie voor de komende jaren: Woningstichting Samenwerking Vlaardingen stelt alles in het werk om mensen die om wat voor reden dan ook niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien, aan een dak boven hun hoofd te helpen. Senioren vormen voor ons een speciale doelgroep. Daarnaast krijgen mensen met een beperking extra aandacht. Het Actieplan Wonen heeft de nodige impact op en vraagt veel aandacht van onze organisatie. Onze toekomstpotenties hangen daarmee samen. Het plan vormt een enorme uitdaging en is van groot belang voor de volkshuisvesting in Vlaardingen. Ongeveer tweederde deel van onze voorraad zal altijd toegankelijk zijn voor de sociale doelgroepen. De rest van ons bezit wordt in principe meer marktconform verhuurd. Wij willen steeds meer met maatwerk aan de vragen en wensen van onze huurders tegemoet komen. Transparantie van ons optreden krijgt steeds de nadruk, waarbij de adviezen van onze belanghouders serieus in onze beleidsafwegingen worden afgewogen. Ecologisch duurzaam werken moet onze kinderen een schonere aarde opleveren. Onze ambities leiden tot grote investeringen in nieuwbouw en kwaliteitsverbetering van de bestaande voorraad. Onrendabele toppen in de sociale huur horen daarbij. Investeren doen wij binnen bedrijfseconomisch verantwoorde kaders. 2.3 Onze positie Maatschappijgedreven corporatie De komende vijf jaar willen we ons graag meer profileren als een maatschappijgedreven corporatie, die: zich in haar keuzes laat leiden door de opgave die ze binnen de kaders van de eigen missie ziet; op een afgebakend gebied van zo groot mogelijke betekenis wil zijn voor de mensen die op haar aanwezigheid mogen vertrouwen; als het ware in opdracht van haar directe belanghebbenden werkt en met hen overlegt over het door de corporatie te voeren beleid. Dat betekent dat Samenwerking toekomstige beleidskeuzes steeds meer wil laten afhangen van belanghouders, door ons oor te luister te leggen bij die doelgroepen die ons het meest aan het hart gaan. Meer actief de mensen benaderen en luisteren. Daarbij past een open houding; communiceren over toekomstig beleid van onze corporatie, naar de klant luisteren en hem serieus nemen. Kortom, creativiteit aan de dag leggen om oplossingen te vinden en eventueel experimenten aangaan. Zo gaat Samenwerking begin 2010 haar huurders oproepen zich op te geven voor een denktank. Voor (een deel van) deze denktank zullen we daarna klantenpanels organiseren. Bij deze klantenpanels Bedrijfsplan

11 kunnen we bijvoorbeeld uitgewerkte producten toetsen, ideeën bespreken of vrij brainstormen over bepaalde vastgestelde thema s Waar kunt u ons in ieder geval op aanspreken? Op een aantal taakvelden vinden wij onszelf eerstverantwoordelijk. Dit betekent dat wij het eerste aanspreekpunt zijn. Anders gezegd: we zien het betreffende taakveld als ons probleem. Dat houdt in dat we er alles aan zullen doen om knelpunten op deze taakvelden te signaleren en op te lossen. Hierbij werken we als dat nodig is samen met anderen. Hieronder sommen we de dertien taakvelden op waarvoor wij ons eerstverantwoordelijk voelen: Bedienen van de woonvraag van mensen uit de lagere inkomensgroepen 1. Bedienen van de woonvraag van senioren. Bedienen van de woonvraag van bijzondere zorgvragers (mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, ex-psychiatrische patiënten, ex-gedetineerden en statushouders 2 ). Oplossen achterstanden op de woningmarkt van bij voorbeeld (door)starters. Bedienen van de vraag naar huurwoningen van mensen met een middeninkomen. Kwalitatief op peil brengen c.q. houden van onze woningvoorraad. Aanpakken van overlast binnen onze woningen en woongebouwen. Stimuleren van de betrokkenheid en participatie van bewoners. Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van bewoners. Het verzorgen van voorzieningen aan en rondom de woningen in het kader van sociale veiligheid. Zorgen dat voldoende van onze woningen toegankelijk zijn voor mensen die zorg nodig hebben. Bevorderen dat senioren en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Het energieverbruik van onze woningvoorraad met twintig procent verminderen tot Onze woningen zo milieuvriendelijk mogelijk (ver)bouwen. Uiteraard zijn er ook taakvelden die van anderen zijn. Denk aan openbaar groen, winkelvoorzieningen, overlast op straat, verloedering en vervuiling, toezicht in de buurt, welzijnsaanbod, onderwijs- en werkgelegenheidsvoorzieningen en integratie-inspanningen. Hiervoor vinden wij andere partijen eerstverantwoordelijk. Soms kunnen en willen we toch een rol spelen: door maatschappelijk vastgoed te leveren, diensten te verlenen, te signaleren of zelfs te initiëren of als financiële sponsor te fungeren. 2.4 Onze doelen Doel 1: Participatie belanghouders vergroten Wij willen verantwoording over onze activiteiten afleggen aan onze belanghouders en hen invloed geven op ons beleid. Dat gaat niet zover dat ze mee mogen beslissen. Dat doen we nog altijd zelf. Maar we willen bepaalde belanghouders op specifieke onderwerpen om advies vragen. We zullen met hen communiceren of we het advies overnemen of niet en waarom. Achteraf zullen we aangeven wat er van onze voornemens terecht is gekomen en waarom iets wel of niet gelukt is. Daarnaast zullen we onze belanghouders zo goed mogelijk informeren over wat we doen. Doel 2: Tevreden klanten Onze klanten vormen ons bestaansrecht. Onze klanten willen we dan ook goed bedienen. Wij willen dat onze klanten tevreden zijn met ons diensten en zullen deze tevredenheid ook monitoren. De grafiek op pagina 11 geeft de middelen weer die samenhangen met de service en dienstverlening aan de klanten Doel 3: Passend woningaanbod Een passend woningaanbod is in onze ogen een van de 1 Alleenstaanden met minder dan en meerpersoonshuishoudens met minder dan bruto per jaar (grenzen per 1 januari Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben 10 Werken aan wonen

12 belangrijkste middelen om tevreden klanten te krijgen en te houden. Passend betekent in de eerste plaats dat onze klanten zich thuis voelen in hun buurt of complex. Passend betekent ook dat wij voldoende woonruimte bieden voor mensen met een krappere beurs. Passend betekent in de derde plaats dat we met onze voorraad willen inspelen op de verschillende gezinssamenstellingen en levensfasen in Vlaardingen. In de laatste plaats betekent passend dat ons woningaanbod duurzaam en energiezuinig is. Inzet middelen naar activiteit Doel 4: Leefbare buurten waar men zich door ons gesteund voelt Samenwerking realiseert zich dat voor leefbare buurten meer nodig is dan een passend woningaanbod. Onze klanten zijn gebaat bij een hele, veilige en schone leefomgeving. Wij willen niet dat onze klanten het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan als er problemen zijn in de wijk. Wij ondernemen actie als er aan deze punten iets schort. Dat betekent signaleren, doorverwijzen en de regie nemen om oplossingen te realiseren. Zowel voor complexen en buurten als voor individuele bewoners. Vastgoed gerelateerde uitgaven Doel 5: Financieel verantwoord beleid We streven naar een gezonde financiële positie, willen voldoen aan eisen van de toezichthouder Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, gebruiken financiële sturing als managementinstrument en willen zoveel mogelijk effectief aanbesteden. Daarnaast sturen we op lage beheerskosten. Onderhoud Woonverbetering Energiebeleid Onrendabele nieuwbouw Belastingen, verzekeringen en erfpacht Rente Doel 6: Professionele organisatie We koersen op een doelmatige bedrijfsvoering, goede interne communicatie en het opzetten van Human Resource Management. Bedrijfsplan

13 Werken aan wonen sluit goed aan bij het Actieplan Wonen. Samenwerking kiest ook voor cultuurverandering. Ik vertrouw erop dat ze de ambities zoals verwoord in het bedrijfsplan gaan halen. André de Gier, projectleider Actieplan Wonen, gemeente Vlaardingen. 12 Werken aan wonen

14 3 Werken aan de participatie van belanghebbenden Wij staan als corporatie midden in de samenleving. Onze activiteiten hebben invloed op velen in de stad. Onze gebouwen en woningen bepalen mede het uiterlijk en het imago van de stad, onze dienstverlening komt ten goede aan meer mensen dan onze huurders, onze investeringen creëren werkgelegenheid, kwalitatief betere woningen, enzovoorts. Kortom, onze verantwoordelijkheid is groot. Daarom betrekken wij onze Huurdersraad bij ons beleid. En we overleggen regelmatig met onze bewonerscommissies. De taken en bevoegdheden van onze huurdervertegenwoordigingen zijn vastgelegd in het Overlegboek Huurdervertegenwoordigingen en Samenwerking. De Wet Overleg Verhuurder Huurder, welke onlangs is aangepast, ligt hier natuurlijk aan ten grondslag. Wij realiseren ons dat bewonersparticipatie geen vanzelfsprekendheid is. Samen met de Huurdersraad zullen we maatregelen verzinnen om de bestaande vormen van bewonersparticipatie te stimuleren en nieuwe vormen te introduceren. Maar ook met andere belanghebbenden proberen wij terdege rekening te houden, zoals onder andere de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, politie en andere maatschappelijke instellingen. Wij willen verantwoording afleggen over onze activiteiten aan onze belanghouders en hen invloed geven op ons beleid. Dat gaat niet zover dat ze mee mogen beslissen. Dat doen we nog altijd zelf. Maar we willen bepaalde belanghouders op specifieke onderwerpen advies vragen. We zullen ons vooraf verantwoorden of we het advies overnemen of niet en waarom. Achteraf zullen we aangeven wat er van onze voornemens terecht is gekomen en waarom iets wel of niet gelukt is. 3.1 Belanghoudersoverleg vormgeven Samenwerking is zich bewust van de positie die ze inneemt in het maatschappelijke leven in Vlaardingen. Naast onze directe belanghebbenden, de huurders die vanuit de Overlegwet op bepaalde thema s recht hebben op informatie, advies en instemming, bestaan er nog veel meer belanghouders, die belang hebben bij wat wij doen of laten in de stad. Wij zorgen voor directe en indirecte werkgelegenheid, bepalen voor een deel het gezicht van de stad, werken samen met zorg- en welzijnsinstellingen, participeren in tal van maatschappelijke processen, hebben regelmatig overleg met de politie, de gemeente en tal van andere instanties. Functioneel bestaan er veel overlegverbanden tussen Samenwerking en verschillende instanties in Vlaardingen. Toch zijn er belanghouders, die meer direct betrokken zijn bij Samenwerking en de gevolgen van beleidswijzigingen ondervinden. Dat leidt vaak tot meer intensief overleg en Samenwerking tracht rekening te houden met de commentaren en adviezen over koerswijzigingen. Dit nieuwe bedrijfsplan is definitief geworden nadat een groot aantal belanghouders daarop heeft gereageerd en geadviseerd. Voor de volledigheid wordt hier de lijst van belanghouders weergegeven, die overigens in de loop van de tijd kan veranderen: Stichting Huurdersraad Samenwerking Vlaardingen Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen Waterweg Wonen Ambtenaren uit diverse beleidsrichtingen Politie Rotterdam-Rijnmond Stichting Seniorenwelzijn Stichting Elkerlyc Bedrijfsplan

15 Stichting Zorgcombinatie Nieuwe Maas We hebben onze belanghouders de vraag voorgelegd hoe zij het liefst met ons willen communiceren. In onderstaande grafiek zijn de uitkomsten van deze peiling opgenomen. Hoe moet Samenwerking communicatie belanghouders vormgeven? bestuurdersniveau organiseren. Dit gesprek willen we ook gebruiken om onze belanghouders advies te vragen over concrete vraagstukken waar we (eventueel samen) iets mee willen. 3.2 Huurdersparticipatie vernieuwen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Samenwerking heeft al jaren geleden een convenant gesloten met de Huurdersraad. In dit convenant zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen geregeld. De Stichting Huurdersraad fungeert als overkoepelend orgaan van de verschillende huurders- en bewonerscommissies van de uiteenlopende complexen van Samenwerking. We zullen de komende tijd aandacht besteden aan het aanpassen van onze bewonersparticipatie aan de nieuwe Overlegwet. Hierin krijgen bewonerscommissies bijvoorbeeld meer bevoegdheden. Goed idee / blijven doen Niet doen / mee stoppen Ik weet het niet Op basis van de uitkomsten gaan wij in ieder geval door met het uitgeven van een informatief jaarverslag en samenwerking in projectgroepen. De nieuwsvoorziening vanuit Samenwerking gebeurt in de eerste plaats via onze website, Daarnaast zullen wij de belanghouders ons bewonersblad sturen, dat vier keer per jaar uitkomt. In 2006 heeft Samenwerking zich voor het eerst laten visiteren. Eind 2010 zal de tweede onafhankelijke visitatie starten. Omdat onze belanghouders aangeven een jaarlijkse belanghoudersdag op prijs te stellen, zullen we ons instrumentarium in 2010 met deze communicatievorm uitbreiden. We kiezen ervoor om deze dag op te bouwen rond een of enkele actuele thema s die interessant zijn voor (een groot deel van) onze belanghouders. In 2010 zullen wij ook een individueel jaarlijks benen-op-tafel-gesprek op De Huurdersraad vergadert minimaal twee keer per jaar voltallig met de directie van Samenwerking. Wij waarderen de kritisch constructieve houding van de leden van de Huurdersraad. De Huurdersraad overlegt over beleidszaken met de directie en houdt zich niet bezig met complexgebonden kwesties. Daarvoor zijn de bewoners- en de huurderscommissies van de verschillende complexen. Minimaal eenmaal per jaar wordt daar op afdelingsniveau mee overlegd. Indien in een complex werkzaamheden worden verricht, loopt de frequentie vaak behoorlijk op. We realiseren ons dat huurdersparticipatie geen vanzelfsprekendheid is. Het is steeds lastiger om mensen te vinden om bestuurswerk te doen. Mensen hebben tegenwoordig drukke (sociale) levens. Als mensen al vrijwilligerswerk doen, dan is de trend dat men zich het liefst voor kortere tijd verbindt aan concrete projecten rond een specifiek thema waar men interesse voor heeft. De meer traditionele vormen van participatie met commissies, vergaderingen, besturen, achterbannen en dergelijke spreekt grote delen van de bevolking helemaal niet meer aan. Dergelijke participatievormen trekken vooral oudere mensen (vaak man- 14 Werken aan wonen

16 nen) die zijn opgegroeid met deze participatievorm en meer tijd hebben om te vergaderen. Jongeren voelen zich veel minder aangesproken. Zij zijn best bereid hun mening te geven, maar niet in een vergadering. Ook allochtonen voelen zich niet aangesproken door deze werkwijze waardoor de formele bewonersparticipatie vaak een witte aangelegenheid is. De vraagstukken waaraan sectoren als de sociale woningbouw (maar ook de zorg en het welzijnswerk) een bijdrage moeten leveren worden steeds complexer. De werkorganisaties van de corporaties zijn de laatste tien tot vijftien jaar sterk geprofessionaliseerd. Op het gebied van bestuur, organisatie, kennis van wet- en regelgeving, technische vraagstukken en ga zo maar verder. Hierdoor zijn professionals en vrijwilligers verder van elkaar af komen te staan en spreken zij lang niet altijd meer elkaars taal. Goede communicatie vergt daarom veel aandacht. Daarom zullen we investeren in nieuwe vormen van huurdersparticipatie door het uitbreiden van onze klantenpanels. Daarnaast zullen we de vorming van nieuwe bewonerscommissies stimuleren. Dit doen we door regelmatig oproepen te plaatsen in ons bewonersblad. Bij projecten in complexen waar geen bewonerscommissie is, schrijven we een brief aan alle bewoners om kandidaten te werven. We streven ernaar dat er over vijf jaar drie extra bewonerscommissies zijn opgericht. Over mogelijke andere vormen van huurdersparticipatie willen we graag in gesprek met onze Huurdersraad. 3.3 Samenwerken met Waterweg Wonen verstevigen De samenwerking met onze collega-corporatie is al jaren lang goed te noemen. Nu wij samen met de gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen het Actieplan Wonen het licht hebben laten zien, is de samenwerking nog intensiever geworden. De afstemming van activiteiten van de twee corporaties in dit plan, differentiatie in nieuwbouwprogramma s, is van het grootste belang. Deze afstemming zal ongetwijfeld de komende jaren nog groeien, mede gezien het feit, dat er minstens op twee locaties een gezamenlijke opgave ligt. Het gezamenlijk optrekken van de projectbureaus ligt hierbij voor de hand. Ook de uitwisseling van informatie op tal van gebieden heeft een meerwaarde voor beide corporaties, evenals samenwerking op juridisch gebied. Overigens willen we onze zelfstandigheid behouden. Gezamenlijke belangen, wel of niet voortvloeiend uit gesloten convenanten, zoals op het gebied van de (her)huisvesting van bewoners, laatste-kansproject, buurtpreventie, opname van statushouders en tijdelijke arbeidskrachten uit Middenen Oost-Europese landen (de zogenaamde Moelanders) leiden tot samenwerking op tal van niveaus binnen de verschillende organisaties. Wij zouden ook graag samen met Waterweg Wonen de mogelijkheden willen onderzoeken om te gaan werken met leefstijlen en kijken of het huidige woningtoewijzingssysteem hierbij aansluit. 3.4 Samenwerken met zorg en welzijn verstevigen Vlaardingen kent een demografische ontwikkeling die duidt op extra vergrijzing. Dit heeft er toe geleid dat onze contacten met zorg- en welzijnsinstellingen zijn geïntensiveerd. Zo organiseert Stichting Seniorenwelzijn tal van activiteiten, die informatief, maar ook onderhoudend zijn voor de senioren in een aantal wijken in Vlaardingen. Het onderkomen in de wijk Holy hebben wij vorig jaar van de stichting gekocht, verbouwd naar de maatstaven van deze tijd en vervolgens weer terug verhuurd. De informatieverstrekking van de stichting aan de doelgroep komt ook onze huurders ten goede. Onze relatie met zorginstellingen is redelijk divers. Wij zijn in serieus overleg met de Zorgcombinatie Nieuwe Maas om te komen tot nieuwbouw van een nieuw zorgcentrum, koopwoningen (voor risico projectontwikkelaar), tachtig sociale huurwoningen en zesendertig dure huurwoningen, alle in de seniorensfeer. Daarnaast willen wij voor Elkerlyc een opvanghuis bouwen. Daarover lopen de gesprekken met de gemeente en de desbetreffende instelling. Verder zouden wij graag twee zorginstellingen met bijzondere doelgroepen Bedrijfsplan

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:.

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0 Status: Vastgesteld Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Ten geleide Deze meerjarenprognose vervangt versie 1.1 welke op 18 december is goedgekeurd door

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006

Stichting Volkshuisvesting Tiel. Visitatierapport. Hilversum, 12 juni 2006 Stichting Volkshuisvesting Tiel Visitatierapport Hilversum, 12 juni 2006 Colofon Raeflex stichting visitatie woningcorporaties Olympia 1 E 1213 NS Hilversum e-mail: w.dewater@raeflex.nl www.raeflex.nl

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 de Sleutels

Jaarstukken 2011 de Sleutels Jaarstukken 2011 de Sleutels 22 mei 2012 Jaarverslag 1. Resultaten... 6 2. MENSEN... 8 2.1 Inleiding... 8 2.2 Beleid... 10 2.3 In gesprek met onze klanten... 11 2.4 Verhuren... 13 2.5 Verkoop en VVE beheer...

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Bewust midden in de samenleving

Bewust midden in de samenleving s-heerenberg, april 2010 S t r a t e g i s c h B e l e i d s p l a n 2 0 1 0-2 0 1 4 Bewust midden in de samenleving Strategisch beleidsplan, ook voor u Dit is geen strategisch beleidsplan zoals u gewend

Nadere informatie

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012

Een jaar van kiezen en delen. Jaarverslag 2012 Een jaar van kiezen en delen Jaarverslag 2012 Datum: 23 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Ons toekomstperspectief... 4 1 Midden in de samenleving... 6 1.1 Woningcorporaties in de schijnwerpers... 6 1.2

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 Ondernemingsplan 2012 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 2 Uitbreiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Jaarverslag 2009 Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 1 . 2 Inhoudsopgave 1 Koers Woonbedrijf... 7 2 Onze klanten... 9 2.1 Onze dienstverlening... 9 2.2 Woonruimteverhuurbeleid... 9 2.3 Bijzondere doelgroepen...

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Visitatierapport. Ressort Wonen 2010-2013

Visitatierapport. Ressort Wonen 2010-2013 Visitatierapport Ressort Wonen 2010-2013 Utrecht, 31 december 2014 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer H.D. Albeda (voorzitter)

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag

Volkshuisvestingsverslag en bestuursverslag JAARVERSLAG 2014 Missie Woonstichting De Zes Kernen is een lokaal verankerd sociaal huisvester, die zich verantwoordelijk opstelt voor het prettig wonen en leven in elke kern van de (voormalige) gemeente

Nadere informatie

Visitatierapport. Woonstichting SSW 2010-2013

Visitatierapport. Woonstichting SSW 2010-2013 Visitatierapport Woonstichting SSW 2010-2013 Utrecht, 23 december 2014 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw T. Booi (voorzitter)

Nadere informatie

Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014. regionaal & betrokken

Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014. regionaal & betrokken Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014 regionaal & betrokken Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014 Inhoud Inleiding, proces en uitgangspunten 5 1. Opzet van het plan

Nadere informatie

Woningstichting Urmond. Visitatierapport

Woningstichting Urmond. Visitatierapport Woningstichting Urmond Visitatierapport Utrecht, februari 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer J. Kleijwegt (voorzitter)

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Jaarverslag Rochdale 2014

Jaarverslag Rochdale 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag Rochdale 2014 Kerngegevens Eenheden in bezit (in aantallen) 2014 2013 2012 Sociale huurwoningen 35.735 36.006 39.860 Vrije sectorhuurwoningen* 2.474* 2.471 1.653 Bedrijfsruimten

Nadere informatie