Werken aan wonen. Bedrijfsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014"

Transcriptie

1

2 Werken aan wonen Bedrijfsplan

3 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN ONZE MISSIE ONZE VISIE ONZE POSITIE Maatschappijgedreven corporatie Waar kunt u ons in ieder geval op aanspreken? ONZE DOELEN 10 3 WERKEN AAN DE PARTICIPATIE VAN BELANGHEBBENDEN BELANGHOUDERSOVERLEG VORMGEVEN HUURDERSPARTICIPATIE VERNIEUWEN SAMENWERKEN MET WATERWEG WONEN VERSTEVIGEN SAMENWERKEN MET ZORG EN WELZIJN VERSTEVIGEN 15 4 WERKEN AAN TEVREDEN KLANTEN KLANTGERICHT WERKEN BETAALDE EN ONBETAALDE SERVICEVERLENING MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN 19 5 WERKEN AAN PASSEND WONINGAANBOD MARKTANALYSE VOORRAAD BINNEN DE HUURTOESLAGGRENS INSPELEN OP VERSCHILLENDE LEEFSTIJLEN PRIJSBELEID WONINGEN VOOR SPECIFIEKE DOELGROEPEN Senioren Mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen 26 2 Werken aan wonen

4 5.5.3 Starters Statushouders Gezinnen Mensen met een middeninkomen KWALITEIT VAN ONZE WONINGVOORRAAD Basiskwaliteit Onderhoud Herstructurering en nieuwbouw VERKOOP VAN WONINGEN ENERGIE EN WONEN 29 6 WERKEN AAN LEEFBARE BUURTEN WAAR MEN ZICH DOOR ONS GESTEUND VOELT LEEFBARE WOONOMGEVING SAMENWERKING ZICHTBAAR IN DE BUURT MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 32 7 WERKEN AAN FINANCIEEL VERANTWOORD BELEID EEN GEZONDE FINANCIËLE POSITIE VOLDOEN AAN EISEN VAN TOEZICHTHOUDER EN WAARBORGFONDS FINANCIEEL TOETSINGSKADER 37 8 WERKEN AAN DE PROFESSIONELE ORGANISATIE DOELMATIGE BEDRIJFSVOERING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OPZETTEN COMMUNICATIE EN CULTUUR GOVERNANCE CODE TOEKOMSTIGE ORGANISATIE 40 SLOTWOORD 43 BIJLAGE 1: ACTIES PERIODE BIJLAGE 2: LOOPTIJD PORTEFEUILLE STRATEGIE 53 COLOFON 55 Bedrijfsplan

5 Voorwoord Een nieuwe tijd vraagt om een nieuw bedrijfsplan. De boodschap van ons oude beleidsplan Wonen... Toekomstgericht was heel duidelijk: Samenwerking veranderen van een beheercorporatie zonder al te veel aspiraties naar een ambitieuze corporatie, die actief aan de weg wil timmeren. Geconstateerd kan worden dat die boodschap vorm heeft gekregen. Sinds 2005 is stevig geïnvesteerd in de bestaande voorraad, zoals weergegeven in het Strategisch Voorraadbeleid, er worden vanuit Woondiensten nieuwe producten aangeboden, er is onroerend goed verworven voor een welzijnsinstelling en de nieuwbouwproductie is na meer dan tien jaar weer op gang gekomen. De maatschappij verwacht steeds meer van corporaties. Eigentijdse corporaties komen bij de mensen thuis. Wij helpen mee om sociale problemen op te sporen, burenruzies te beslechten, advies te geven, door te verwijzen naar instanties e.d. Maatschappelijke investeringen in zorg- en welzijnsprojecten zijn normaal tegenwoordig. De Rijksoverheid roomt onze vermogens af door heffing van vennootschapsbelasting en door corporaties te laten meebetalen aan de veertig prachtwijken. Kortom, er is veel veranderd de afgelopen jaren. Een grote verandering heeft zich voorgedaan in Vlaardingen zelf. De gemeenteraad heeft besloten tot de uitvoering van het Actieplan Wonen, waaraan onze collega-corporatie en wij hebben meegewerkt. De hoofdlijnen van dit beleid komen erop neer dat er de komende twintig jaar circa zevenduizend, vooral slechte en oude huurmeergezinswoningen, moeten wijken voor circa nieuwe woningen. Die nieuwbouw zal voor een groot deel in de koopsfeer plaatsvinden en dan gaat het voor het grootste deel om eengezinswoningen. De doorstroming zal hierdoor sterk gestimuleerd worden en vele Vlaardingers moeten voor de stad behouden blijven door een adequaat aanbod voor hen te bewerkstelligen. Wij zullen ons aandeel daarin leveren. De ontwikkelingen van de komende jaren zullen een meerwaarde voor veel woonconsumenten opleveren; ook voor de mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Vooral senioren en mensen met een beperking willen wij goed en zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Ongeveer tweederde deel van onze woningvoorraad blijft qua huurstelling bereikbaar (in termen van de huurtoeslagwet). Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een nieuw eigentijds bedrijfsplan. Een flexibel bedrijfsplan met een heldere 4 Werken aan wonen

6 visie en ambities op basis waarvan resultaatgericht gewerkt kan worden in een constant veranderende samenleving. Het stelt ook nieuwe eisen aan onze organisatie. Aanpassing kan soms nodig zijn om in te spelen op nieuwe wensen van onze belanghouders. De roep om de processen efficiënt(er) te laten verlopen is een opgave, die de komende tijd onze aandacht zal vragen. Als wij kijken naar de ambities in dit bedrijfsplan, de maatschappelijke veranderingen en andere factoren, blijkt dat wij onze koers zullen moeten bijstellen. We staan voor forse investeringen. Onrendabele toppen worden voor lief genomen. Onze financiële positie blijft verantwoord. Samenwerking ontkomt er niet aan extra opbrengsten te genereren. Dit leidt ertoe dat een deel van de bestaande voorraad van de hand wordt gedaan. Daarom zal de omvang van de voorraad niet echt groeien. Betrokkenheid, inzet en flexibiliteit zijn eisen, die wij stellen aan ons personeel. Mogen werken in deze uitdagende branche is een voorrecht. Dit bedrijfsplan is tot stand gekomen met medewerking van en onder invloed van onze belanghouders en medewerkers. Ik ben hen dankbaar voor hun inbreng. Speciaal wil ik nog noemen de Raad van Commissarissen; zij heeft mij met raad en daad terzijde gestaan en heeft het volle vertrouwen uitgesproken in onze toekomst. Ton van der Steen, directeur-bestuurder Bedrijfsplan

7 1 De wereld om ons heen Algemeen De volkshuisvestingswereld is voortdurend in beweging. De woningbouwverenigingen uit het begin van de 20e eeuw zijn uitgegroeid tot ondernemingen, die nog steeds de sociale doelgroepen bedienen, maar tegenwoordig veel meer taken en verplichtingen kennen. Na de verzelfstandigingsgolf uit de jaren 90 van de vorige eeuw, tracht de Rijksoverheid haar greep op de corporaties terug te winnen. Steeds meer bepaalt zij wat wij mogen en moeten laten. Tegelijkertijd zijn wij ons sterk bewust van het feit, dat onze primaire taak ligt op het huisvesten van al diegenen die niet of moeilijker zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Wij willen steeds meer maatschappelijke taken op ons nemen en maatschappelijk verantwoord opereren. De discussies over ons werkterrein zullen nog wel enige decennia aanhouden. Ons oude beleidsplan voorziet daarin onvoldoende. Dat is een reden te meer om te komen tot een nieuw bedrijfsplan, waarin een nieuwe visie wordt ontwikkeld. De visie is van grote invloed op de keuzes die gemaakt worden. Economische recessie Terwijl de mondiale economie begin 2008 nog booming was, is nu sprake van een mondiale recessie. Wij hebben hier ook mee te maken. De hypotheekcrisis in de Verenigde Staten heeft tot een bancaire crisis geleid en die is overgegaan in een economische crisis. Ook voor woningcorporaties in Nederland is het lastiger om krediet te krijgen voor de investeringen. Er zijn ook mogelijke voordelen. Tot en met 2008 rezen de prijzen voor het bouwen de pan uit. De huidige crisis neemt wat druk van de markt en zal misschien ook tot prijsverlagingen leiden. De Rijksoverheid Na de verzelfstandiging in 1995 tracht de Rijksoverheid de laatste jaren haar invloed weer te vergroten, omdat zij van mening is dat er door de corporatiesector te weinig wordt geïnvesteerd in de herstructurering en vervangende nieuwbouw te lang op zich laat wachten. Men wil dat de corporaties hun vermogen voldoende aanwenden voor de volkshuisvesting. Daarnaast wil de overheid onder meer de staatssteunkwestie met de Europese Unie oplossen, het intern toezicht naar een hoger niveau tillen, het extern toezicht drastisch veranderen en nadere regels stellen over integriteit, dochterondernemingen, fusies en schaalgrootte. De staatssteundiscussie met de EU heeft vooralsnog opgeleverd dat negentig procent van de toegewezen sociale huurwoningen moet worden verhuurd aan mensen met een inkomen van maximaal ,-. Er zullen hogere eisen gesteld worden aan het intern toezicht en de zittingsduur wordt beperkt. Het extern toezicht zal worden gelegd bij de nieuwe autoriteit, die de minister zal adviseren over de corporaties, vooral over maatschappelijke prestaties, rechtmatigheid en financiële verantwoording. De regio De woningmarkt in Nederland is nog relatief gezond en rustig. In de meer perifere gebieden begint krimp te ontstaan in de bevolkingsomvang en dus ook in de woningvoorraad. De huizenmarkt in de Rotterdamse regio wordt echter nog steeds gekenmerkt door een te grote kwantitatieve vraag naar het aanbod. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat de kwalitatieve vraag en het bijbehorende aanbod niet altijd goed op elkaar aansluiten. De gemeente Met de gemeente Vlaardingen zijn brgin 2010 prestatieafspraken gemaakt. De gemeente Vlaardingen heeft in 2008 het initiatief genomen om, samen met de twee corporaties in Vlaardingen, een totale revitalisering van het bestand aan sociale huurwoningen te bewerkstelligen. Dit is vastgelegd 6 Werken aan wonen

8 in de nota Actieplan Wonen. De komende jaren zal de herstructurering worden versneld en vele meergezinshuurwoningen worden vervangen door vooral eengezinswoningen in de koopsector. Daarnaast zullen er ook eengezinswoningen en appartementen in de huursector worden gebouwd, maar de nadruk zal komen te liggen op grondgebonden koopwoningen. Uit uitgebreid marktonderzoek is gebleken dat er vraag is naar deze categorieën woningen. Samenwerking zal de komende vijf jaar circa honderdnegentig woningen slopen en ruim driehonderd nieuwbouwwoningen opleveren. De gevolgen van het Actieplan Wonen houden niet op na deze periode van vijf jaar. Ook daarna zal er nog meer gesloopt en geherstructureerd worden. Het plan is uitgewerkt in vijf gebiedsvisies, die door de inbreng van tal van klankbordgroepen vanuit de wijken op groot maatschappelijk draagvlak kan rekenen. Op basis van het Actieplan Wonen zijn eerder genoemde nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de gemeente. Deze afspraken komen grotendeels overeen met de opgaven genoemd in dit bedrijfsplan. Bedrijfseconomie Samenwerking heeft een nieuwe visie op het te voeren portefeuillebeleid (Strategisch Voorraadbeleid en nieuwbouw). Dat brengt hoge, maar noodzakelijke investeringen, met zich mee. Dit betekent voor Samenwerking dat het vermogen om nieuwe investeringen aan de portefeuille te kunnen toevoegen alleen kan worden verwezenlijkt, indien dit is gekoppeld aan het tegelijkertijd genereren van opbrengsten. Dat vereist de nodige creativiteit. We ontkomen er echter niet aan delen van ons bestaand bezit te verkopen. Dit heeft overigens als positief neveneffect dat de bestaande voorraad wordt vernieuwd, wat voor de toekomst (markt- en concurrentiepositie) meer zekerheid geeft. Vergroting van de voorraad zal daardoor moeilijk te realiseren zijn. Milieu en energie Onze aarde wordt geërfd door onze kinderen en kleinkinderen. Daar moeten we zuinig op zijn. Milieubelastende activiteiten moeten zoveel mogelijk worden teruggedrongen. In 2008 zijn al onze woningen voorzien van een energielabel. In het kader van het Strategisch Voorraadbeleid zullen energiebesparende investeringen worden meegenomen. Onze koepelorganisatie heeft met het kabinet afspraken gemaakt om het energieverbruik van corporatiewoningen met twintig procent te reduceren. Daarnaast heeft onze corporatie het convenant FSC-hout ondertekend. De komende jaren zullen we waar mogelijk alleen nog hout gebruiken dat door de Forest Stewardship Council is goedgekeurd. Bedrijfsplan

9 Samenwerking blijft zich actief inzetten in het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Daarmee levert de corporatie een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in de wijken. Burgemeester T.P.J. Bruinsma 8 Werken aan wonen

10 2 Missie, visie, positie en doelen 2.1 Onze missie Samenwerking maakt individuele woonwensen van onze huidige en toekomstige klanten mogelijk en levert maatwerk. 2.2 Onze visie Op basis van de actuele ontwikkelingen, onze inschatting van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, waarmee wij te maken hebben, en onze missie, komen wij tot de volgende visie voor de komende jaren: Woningstichting Samenwerking Vlaardingen stelt alles in het werk om mensen die om wat voor reden dan ook niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien, aan een dak boven hun hoofd te helpen. Senioren vormen voor ons een speciale doelgroep. Daarnaast krijgen mensen met een beperking extra aandacht. Het Actieplan Wonen heeft de nodige impact op en vraagt veel aandacht van onze organisatie. Onze toekomstpotenties hangen daarmee samen. Het plan vormt een enorme uitdaging en is van groot belang voor de volkshuisvesting in Vlaardingen. Ongeveer tweederde deel van onze voorraad zal altijd toegankelijk zijn voor de sociale doelgroepen. De rest van ons bezit wordt in principe meer marktconform verhuurd. Wij willen steeds meer met maatwerk aan de vragen en wensen van onze huurders tegemoet komen. Transparantie van ons optreden krijgt steeds de nadruk, waarbij de adviezen van onze belanghouders serieus in onze beleidsafwegingen worden afgewogen. Ecologisch duurzaam werken moet onze kinderen een schonere aarde opleveren. Onze ambities leiden tot grote investeringen in nieuwbouw en kwaliteitsverbetering van de bestaande voorraad. Onrendabele toppen in de sociale huur horen daarbij. Investeren doen wij binnen bedrijfseconomisch verantwoorde kaders. 2.3 Onze positie Maatschappijgedreven corporatie De komende vijf jaar willen we ons graag meer profileren als een maatschappijgedreven corporatie, die: zich in haar keuzes laat leiden door de opgave die ze binnen de kaders van de eigen missie ziet; op een afgebakend gebied van zo groot mogelijke betekenis wil zijn voor de mensen die op haar aanwezigheid mogen vertrouwen; als het ware in opdracht van haar directe belanghebbenden werkt en met hen overlegt over het door de corporatie te voeren beleid. Dat betekent dat Samenwerking toekomstige beleidskeuzes steeds meer wil laten afhangen van belanghouders, door ons oor te luister te leggen bij die doelgroepen die ons het meest aan het hart gaan. Meer actief de mensen benaderen en luisteren. Daarbij past een open houding; communiceren over toekomstig beleid van onze corporatie, naar de klant luisteren en hem serieus nemen. Kortom, creativiteit aan de dag leggen om oplossingen te vinden en eventueel experimenten aangaan. Zo gaat Samenwerking begin 2010 haar huurders oproepen zich op te geven voor een denktank. Voor (een deel van) deze denktank zullen we daarna klantenpanels organiseren. Bij deze klantenpanels Bedrijfsplan

11 kunnen we bijvoorbeeld uitgewerkte producten toetsen, ideeën bespreken of vrij brainstormen over bepaalde vastgestelde thema s Waar kunt u ons in ieder geval op aanspreken? Op een aantal taakvelden vinden wij onszelf eerstverantwoordelijk. Dit betekent dat wij het eerste aanspreekpunt zijn. Anders gezegd: we zien het betreffende taakveld als ons probleem. Dat houdt in dat we er alles aan zullen doen om knelpunten op deze taakvelden te signaleren en op te lossen. Hierbij werken we als dat nodig is samen met anderen. Hieronder sommen we de dertien taakvelden op waarvoor wij ons eerstverantwoordelijk voelen: Bedienen van de woonvraag van mensen uit de lagere inkomensgroepen 1. Bedienen van de woonvraag van senioren. Bedienen van de woonvraag van bijzondere zorgvragers (mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, ex-psychiatrische patiënten, ex-gedetineerden en statushouders 2 ). Oplossen achterstanden op de woningmarkt van bij voorbeeld (door)starters. Bedienen van de vraag naar huurwoningen van mensen met een middeninkomen. Kwalitatief op peil brengen c.q. houden van onze woningvoorraad. Aanpakken van overlast binnen onze woningen en woongebouwen. Stimuleren van de betrokkenheid en participatie van bewoners. Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van bewoners. Het verzorgen van voorzieningen aan en rondom de woningen in het kader van sociale veiligheid. Zorgen dat voldoende van onze woningen toegankelijk zijn voor mensen die zorg nodig hebben. Bevorderen dat senioren en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Het energieverbruik van onze woningvoorraad met twintig procent verminderen tot Onze woningen zo milieuvriendelijk mogelijk (ver)bouwen. Uiteraard zijn er ook taakvelden die van anderen zijn. Denk aan openbaar groen, winkelvoorzieningen, overlast op straat, verloedering en vervuiling, toezicht in de buurt, welzijnsaanbod, onderwijs- en werkgelegenheidsvoorzieningen en integratie-inspanningen. Hiervoor vinden wij andere partijen eerstverantwoordelijk. Soms kunnen en willen we toch een rol spelen: door maatschappelijk vastgoed te leveren, diensten te verlenen, te signaleren of zelfs te initiëren of als financiële sponsor te fungeren. 2.4 Onze doelen Doel 1: Participatie belanghouders vergroten Wij willen verantwoording over onze activiteiten afleggen aan onze belanghouders en hen invloed geven op ons beleid. Dat gaat niet zover dat ze mee mogen beslissen. Dat doen we nog altijd zelf. Maar we willen bepaalde belanghouders op specifieke onderwerpen om advies vragen. We zullen met hen communiceren of we het advies overnemen of niet en waarom. Achteraf zullen we aangeven wat er van onze voornemens terecht is gekomen en waarom iets wel of niet gelukt is. Daarnaast zullen we onze belanghouders zo goed mogelijk informeren over wat we doen. Doel 2: Tevreden klanten Onze klanten vormen ons bestaansrecht. Onze klanten willen we dan ook goed bedienen. Wij willen dat onze klanten tevreden zijn met ons diensten en zullen deze tevredenheid ook monitoren. De grafiek op pagina 11 geeft de middelen weer die samenhangen met de service en dienstverlening aan de klanten Doel 3: Passend woningaanbod Een passend woningaanbod is in onze ogen een van de 1 Alleenstaanden met minder dan en meerpersoonshuishoudens met minder dan bruto per jaar (grenzen per 1 januari Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben 10 Werken aan wonen

12 belangrijkste middelen om tevreden klanten te krijgen en te houden. Passend betekent in de eerste plaats dat onze klanten zich thuis voelen in hun buurt of complex. Passend betekent ook dat wij voldoende woonruimte bieden voor mensen met een krappere beurs. Passend betekent in de derde plaats dat we met onze voorraad willen inspelen op de verschillende gezinssamenstellingen en levensfasen in Vlaardingen. In de laatste plaats betekent passend dat ons woningaanbod duurzaam en energiezuinig is. Inzet middelen naar activiteit Doel 4: Leefbare buurten waar men zich door ons gesteund voelt Samenwerking realiseert zich dat voor leefbare buurten meer nodig is dan een passend woningaanbod. Onze klanten zijn gebaat bij een hele, veilige en schone leefomgeving. Wij willen niet dat onze klanten het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan als er problemen zijn in de wijk. Wij ondernemen actie als er aan deze punten iets schort. Dat betekent signaleren, doorverwijzen en de regie nemen om oplossingen te realiseren. Zowel voor complexen en buurten als voor individuele bewoners. Vastgoed gerelateerde uitgaven Doel 5: Financieel verantwoord beleid We streven naar een gezonde financiële positie, willen voldoen aan eisen van de toezichthouder Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, gebruiken financiële sturing als managementinstrument en willen zoveel mogelijk effectief aanbesteden. Daarnaast sturen we op lage beheerskosten. Onderhoud Woonverbetering Energiebeleid Onrendabele nieuwbouw Belastingen, verzekeringen en erfpacht Rente Doel 6: Professionele organisatie We koersen op een doelmatige bedrijfsvoering, goede interne communicatie en het opzetten van Human Resource Management. Bedrijfsplan

13 Werken aan wonen sluit goed aan bij het Actieplan Wonen. Samenwerking kiest ook voor cultuurverandering. Ik vertrouw erop dat ze de ambities zoals verwoord in het bedrijfsplan gaan halen. André de Gier, projectleider Actieplan Wonen, gemeente Vlaardingen. 12 Werken aan wonen

14 3 Werken aan de participatie van belanghebbenden Wij staan als corporatie midden in de samenleving. Onze activiteiten hebben invloed op velen in de stad. Onze gebouwen en woningen bepalen mede het uiterlijk en het imago van de stad, onze dienstverlening komt ten goede aan meer mensen dan onze huurders, onze investeringen creëren werkgelegenheid, kwalitatief betere woningen, enzovoorts. Kortom, onze verantwoordelijkheid is groot. Daarom betrekken wij onze Huurdersraad bij ons beleid. En we overleggen regelmatig met onze bewonerscommissies. De taken en bevoegdheden van onze huurdervertegenwoordigingen zijn vastgelegd in het Overlegboek Huurdervertegenwoordigingen en Samenwerking. De Wet Overleg Verhuurder Huurder, welke onlangs is aangepast, ligt hier natuurlijk aan ten grondslag. Wij realiseren ons dat bewonersparticipatie geen vanzelfsprekendheid is. Samen met de Huurdersraad zullen we maatregelen verzinnen om de bestaande vormen van bewonersparticipatie te stimuleren en nieuwe vormen te introduceren. Maar ook met andere belanghebbenden proberen wij terdege rekening te houden, zoals onder andere de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, politie en andere maatschappelijke instellingen. Wij willen verantwoording afleggen over onze activiteiten aan onze belanghouders en hen invloed geven op ons beleid. Dat gaat niet zover dat ze mee mogen beslissen. Dat doen we nog altijd zelf. Maar we willen bepaalde belanghouders op specifieke onderwerpen advies vragen. We zullen ons vooraf verantwoorden of we het advies overnemen of niet en waarom. Achteraf zullen we aangeven wat er van onze voornemens terecht is gekomen en waarom iets wel of niet gelukt is. 3.1 Belanghoudersoverleg vormgeven Samenwerking is zich bewust van de positie die ze inneemt in het maatschappelijke leven in Vlaardingen. Naast onze directe belanghebbenden, de huurders die vanuit de Overlegwet op bepaalde thema s recht hebben op informatie, advies en instemming, bestaan er nog veel meer belanghouders, die belang hebben bij wat wij doen of laten in de stad. Wij zorgen voor directe en indirecte werkgelegenheid, bepalen voor een deel het gezicht van de stad, werken samen met zorg- en welzijnsinstellingen, participeren in tal van maatschappelijke processen, hebben regelmatig overleg met de politie, de gemeente en tal van andere instanties. Functioneel bestaan er veel overlegverbanden tussen Samenwerking en verschillende instanties in Vlaardingen. Toch zijn er belanghouders, die meer direct betrokken zijn bij Samenwerking en de gevolgen van beleidswijzigingen ondervinden. Dat leidt vaak tot meer intensief overleg en Samenwerking tracht rekening te houden met de commentaren en adviezen over koerswijzigingen. Dit nieuwe bedrijfsplan is definitief geworden nadat een groot aantal belanghouders daarop heeft gereageerd en geadviseerd. Voor de volledigheid wordt hier de lijst van belanghouders weergegeven, die overigens in de loop van de tijd kan veranderen: Stichting Huurdersraad Samenwerking Vlaardingen Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen Waterweg Wonen Ambtenaren uit diverse beleidsrichtingen Politie Rotterdam-Rijnmond Stichting Seniorenwelzijn Stichting Elkerlyc Bedrijfsplan

15 Stichting Zorgcombinatie Nieuwe Maas We hebben onze belanghouders de vraag voorgelegd hoe zij het liefst met ons willen communiceren. In onderstaande grafiek zijn de uitkomsten van deze peiling opgenomen. Hoe moet Samenwerking communicatie belanghouders vormgeven? bestuurdersniveau organiseren. Dit gesprek willen we ook gebruiken om onze belanghouders advies te vragen over concrete vraagstukken waar we (eventueel samen) iets mee willen. 3.2 Huurdersparticipatie vernieuwen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Samenwerking heeft al jaren geleden een convenant gesloten met de Huurdersraad. In dit convenant zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen geregeld. De Stichting Huurdersraad fungeert als overkoepelend orgaan van de verschillende huurders- en bewonerscommissies van de uiteenlopende complexen van Samenwerking. We zullen de komende tijd aandacht besteden aan het aanpassen van onze bewonersparticipatie aan de nieuwe Overlegwet. Hierin krijgen bewonerscommissies bijvoorbeeld meer bevoegdheden. Goed idee / blijven doen Niet doen / mee stoppen Ik weet het niet Op basis van de uitkomsten gaan wij in ieder geval door met het uitgeven van een informatief jaarverslag en samenwerking in projectgroepen. De nieuwsvoorziening vanuit Samenwerking gebeurt in de eerste plaats via onze website, Daarnaast zullen wij de belanghouders ons bewonersblad sturen, dat vier keer per jaar uitkomt. In 2006 heeft Samenwerking zich voor het eerst laten visiteren. Eind 2010 zal de tweede onafhankelijke visitatie starten. Omdat onze belanghouders aangeven een jaarlijkse belanghoudersdag op prijs te stellen, zullen we ons instrumentarium in 2010 met deze communicatievorm uitbreiden. We kiezen ervoor om deze dag op te bouwen rond een of enkele actuele thema s die interessant zijn voor (een groot deel van) onze belanghouders. In 2010 zullen wij ook een individueel jaarlijks benen-op-tafel-gesprek op De Huurdersraad vergadert minimaal twee keer per jaar voltallig met de directie van Samenwerking. Wij waarderen de kritisch constructieve houding van de leden van de Huurdersraad. De Huurdersraad overlegt over beleidszaken met de directie en houdt zich niet bezig met complexgebonden kwesties. Daarvoor zijn de bewoners- en de huurderscommissies van de verschillende complexen. Minimaal eenmaal per jaar wordt daar op afdelingsniveau mee overlegd. Indien in een complex werkzaamheden worden verricht, loopt de frequentie vaak behoorlijk op. We realiseren ons dat huurdersparticipatie geen vanzelfsprekendheid is. Het is steeds lastiger om mensen te vinden om bestuurswerk te doen. Mensen hebben tegenwoordig drukke (sociale) levens. Als mensen al vrijwilligerswerk doen, dan is de trend dat men zich het liefst voor kortere tijd verbindt aan concrete projecten rond een specifiek thema waar men interesse voor heeft. De meer traditionele vormen van participatie met commissies, vergaderingen, besturen, achterbannen en dergelijke spreekt grote delen van de bevolking helemaal niet meer aan. Dergelijke participatievormen trekken vooral oudere mensen (vaak man- 14 Werken aan wonen

16 nen) die zijn opgegroeid met deze participatievorm en meer tijd hebben om te vergaderen. Jongeren voelen zich veel minder aangesproken. Zij zijn best bereid hun mening te geven, maar niet in een vergadering. Ook allochtonen voelen zich niet aangesproken door deze werkwijze waardoor de formele bewonersparticipatie vaak een witte aangelegenheid is. De vraagstukken waaraan sectoren als de sociale woningbouw (maar ook de zorg en het welzijnswerk) een bijdrage moeten leveren worden steeds complexer. De werkorganisaties van de corporaties zijn de laatste tien tot vijftien jaar sterk geprofessionaliseerd. Op het gebied van bestuur, organisatie, kennis van wet- en regelgeving, technische vraagstukken en ga zo maar verder. Hierdoor zijn professionals en vrijwilligers verder van elkaar af komen te staan en spreken zij lang niet altijd meer elkaars taal. Goede communicatie vergt daarom veel aandacht. Daarom zullen we investeren in nieuwe vormen van huurdersparticipatie door het uitbreiden van onze klantenpanels. Daarnaast zullen we de vorming van nieuwe bewonerscommissies stimuleren. Dit doen we door regelmatig oproepen te plaatsen in ons bewonersblad. Bij projecten in complexen waar geen bewonerscommissie is, schrijven we een brief aan alle bewoners om kandidaten te werven. We streven ernaar dat er over vijf jaar drie extra bewonerscommissies zijn opgericht. Over mogelijke andere vormen van huurdersparticipatie willen we graag in gesprek met onze Huurdersraad. 3.3 Samenwerken met Waterweg Wonen verstevigen De samenwerking met onze collega-corporatie is al jaren lang goed te noemen. Nu wij samen met de gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen het Actieplan Wonen het licht hebben laten zien, is de samenwerking nog intensiever geworden. De afstemming van activiteiten van de twee corporaties in dit plan, differentiatie in nieuwbouwprogramma s, is van het grootste belang. Deze afstemming zal ongetwijfeld de komende jaren nog groeien, mede gezien het feit, dat er minstens op twee locaties een gezamenlijke opgave ligt. Het gezamenlijk optrekken van de projectbureaus ligt hierbij voor de hand. Ook de uitwisseling van informatie op tal van gebieden heeft een meerwaarde voor beide corporaties, evenals samenwerking op juridisch gebied. Overigens willen we onze zelfstandigheid behouden. Gezamenlijke belangen, wel of niet voortvloeiend uit gesloten convenanten, zoals op het gebied van de (her)huisvesting van bewoners, laatste-kansproject, buurtpreventie, opname van statushouders en tijdelijke arbeidskrachten uit Middenen Oost-Europese landen (de zogenaamde Moelanders) leiden tot samenwerking op tal van niveaus binnen de verschillende organisaties. Wij zouden ook graag samen met Waterweg Wonen de mogelijkheden willen onderzoeken om te gaan werken met leefstijlen en kijken of het huidige woningtoewijzingssysteem hierbij aansluit. 3.4 Samenwerken met zorg en welzijn verstevigen Vlaardingen kent een demografische ontwikkeling die duidt op extra vergrijzing. Dit heeft er toe geleid dat onze contacten met zorg- en welzijnsinstellingen zijn geïntensiveerd. Zo organiseert Stichting Seniorenwelzijn tal van activiteiten, die informatief, maar ook onderhoudend zijn voor de senioren in een aantal wijken in Vlaardingen. Het onderkomen in de wijk Holy hebben wij vorig jaar van de stichting gekocht, verbouwd naar de maatstaven van deze tijd en vervolgens weer terug verhuurd. De informatieverstrekking van de stichting aan de doelgroep komt ook onze huurders ten goede. Onze relatie met zorginstellingen is redelijk divers. Wij zijn in serieus overleg met de Zorgcombinatie Nieuwe Maas om te komen tot nieuwbouw van een nieuw zorgcentrum, koopwoningen (voor risico projectontwikkelaar), tachtig sociale huurwoningen en zesendertig dure huurwoningen, alle in de seniorensfeer. Daarnaast willen wij voor Elkerlyc een opvanghuis bouwen. Daarover lopen de gesprekken met de gemeente en de desbetreffende instelling. Verder zouden wij graag twee zorginstellingen met bijzondere doelgroepen Bedrijfsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY.

WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Ondernemingsplan 2011-2014 van WONINGSTICHTING ST. JOSEPH STRAMPROY. Inleiding Woningstichting St. Joseph Stramproy ( Woningstichting) wil dat mensen goed, betaalbaar en prettig kunnen wonen. Om dat doel

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap.

VOLKSHUISVESTING TOEN EN NU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Van sociale volkshuisvesting naar de woningcorporaties in 2014 is een grote stap. Belanghoudersbijeenkomst 3 juni 2014 Blad 1. Op verzoek van Wonen Zuidwest Friesland aangaande een toelichting over de betaalbaarheid van het wonen willen wij dit toespitsen op onze corporaties en de veranderingen

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Thuis in Drimmelen. Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015

Thuis in Drimmelen. Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015 Thuis in Drimmelen Ondernemingsplan Woningstichting Volksbelang 2011-2015 woord vooraf Al meer dan 90 jaar is Woningstichting Volksbelang actief in de gemeente Drimmelen. We beheren en verhuren er zo n

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING PORTEFEUILLEMANAGEMENT EN SWOT ANALYSE Portefeuillemanagement is een dynamisch proces waarbij telkens opnieuw geanalyseerd,

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

Passie voor de klant

Passie voor de klant Passie voor de maatschappelijke opgave Passie voor de klant Woningbedrijf Velsen realiseert zich dat de klant belangrijk is. Niet elke klant heeft dezelfde wensen, behoeften en gewoonten. Wij spelen daarop

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad 2.2.8 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB en niet-daeb woningcorporaties 1 Dossier 841 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 841 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 27 september 2016 Agendapunt 2.2.8

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Raamovereenkomst

Raamovereenkomst Raamovereenkomst 2016 2020 Definitief concept: 1.0 Datum: 23 juni 2016 1 Inleiding Deze raamovereenkomst is tot stand gekomen in de samenwerking tussen vier partijen, namelijk de DDFK gemeenten, woningcorporatie

Nadere informatie

Project Cape Kennedy 5 april 2016

Project Cape Kennedy 5 april 2016 5 april 2016 1. Aanleiding Vanuit de integraliteit van het wijkvernieuwingsplan en de beleidskaders die in samenwerking met de gemeente zijn vastgesteld, is het wenselijk om het college van B&W inzicht

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN

koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN Ondernemingsplan 2011-2015 1 2 Ondernemingsplan 2011-2015 koers op 2015 MENSEN WONEN WIJKEN koers op 2015 Anno 2010 is het een uitdaging om een nieuw ondernemingsplan

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning DE BASIS VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan 2015-2018 De Goede Woning VOORWOORD Een dak boven het hoofd en brood op de plank. Hoe vanzelfsprekend is dat niet? Helaas minder vanzelfsprekend dan

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Ontwerp-voorbereidingsbesluit van Provinciale Staten Provinciale Staten van Zuid-Holland, Overwegende dat het provinciaal woonbeleid, zoals neergelegd in de Visie Ruimte en Mobiliteit, tot doel heeft te

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Opzet van de presentatie

Opzet van de presentatie Woonvisie Venray Opbouw van de avond 19.30-19.40 Welkom door wethouder Martijn van der Putten 19.40-20.30 Presentatie concept woonvisie door Egbert Kalle 20.30-21.00 Vragen 21.00-21.15 Pauze 21.15-21.45

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Huurders Markt- en klantgericht opereren van corporaties

Huurders Markt- en klantgericht opereren van corporaties De discussie over de marktpositie van woningcorporaties woedt in alle hevigheid. De brancheorganisatie Aedes is niet tevreden over de rol die staatssecretaris Remkes voor woningcorporaties heeft bedacht.

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie