Samenvatting reacties op het Consultatiedocument Het Intermediaire Distributiekanaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting reacties op het Consultatiedocument Het Intermediaire Distributiekanaal"

Transcriptie

1 Samenvatting reacties op het Consultatiedocument Het Intermediaire Distributiekanaal Introductie In 2004 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het kader van haar Monitor Financiële Sector (MFS) onderzoek gedaan naar de structuur en werking van het intermediaire distributie voor verzekeringen. Eind november 2004 heeft de NMa naar aanleiding van dit onderzoek een consultatiedocument uitgebracht. In dit consultatiedocument gaf de NMa de voorlopige bevindingen van haar onderzoek en vroeg marktpartijen aan de hand van een aantal vragen naar hun mening over de concurrentie op de markt voor intermediaire distributie van verzekeringen. Op het consultatiedocument ontving de NMa 32 reacties, waarvan 18 van intermediairs voor verzekeringen, 4 van franchise- of inkooporganisaties van intermediairs, 4 van brancheorganisaties (van intermediairs, verzekeringsmaatschappijen, of banken), 3 van verzekeringsmaatschappijen, 2 van toezichthouders en 1 van een organisatie van afnemers. In onderstaande samenvatting komen de reacties per vraag aan bod. De reacties zijn geanonimiseerd weergegeven. Deze tekst bevat dus niet de mening of het oordeel van de NMa. De NMa is wel verantwoordelijk voor de samenvatting. Omdat is gepoogd de grote lijnen van de reacties samen te vatten, kan het zijn dat sommige respondenten hun reactie niet in alle nuances terugzien. De NMa onderzoekt thans in samenwerking met het Centraal Planbureau (CPB) het consumentengedrag bij de aankoop van levensverzekeringen en de invloed van het gekozen distributiekanaal op de gemaakte productkeuze. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in een gezamenlijke rapportage van de NMa en het CPB bekend gemaakt worden. Op basis van deze rapportage en de reacties op het consultatiedocument zal de NMa tot een definitieve visie op de sector komen. Samenvatting reacties Vraag 1 (a) Welke verschuivingen verwacht u in de wijze van distributie van verzekeringen en op grond van welke factoren? Een belangrijke ontwikkeling die respondenten signaleren is het gebruik van internet als verkoopkanaal. Het onderscheid tussen simple risk en adviesgevoelige producten is hierbij van belang. Schadeverzekeringen vallen voornamelijk in de eerste categorie, terwijl levensverzekeringen in de tweede categorie vallen. Voor simple risk producten is de verwachting dat de verkoop via internet zal toenemen. Het marktaandeel van direct writers zal voor deze producten dan ook groeien. De verwachting is dat het intermediair haar positie zal behouden op het gebied van adviesgerelateerde producten. De respondenten geven aan dat de grotere intermediairs zich meer zullen gaan bedienen van internet. Een aantal kleine allround intermediairs op de particuliere markt zal uitstappen. Een andere ontwikkeling die respondenten zien is een toename van de afzet van verzekeringsproducten via het bankkanaal. Banken kunnen alle aspecten van verzekeren, beleggen en bankieren gecombineerd verstrekken. De cross-selling-mogelijkheden bij banken zijn dus groter dan bij het intermediair. Tenslotte signaleren respondenten de opkomst van niet-traditionele aanbieders zoals grote supermarkten, autodealers en reisorganisaties.

2 Enkelen wijzen erop dat de toegevoegde waarde en kosten van de verschillende distributiekanalen transparanter worden als gevolg van de Wet financiële dienstverlening (Wfd). Ook zal de Wfd leiden tot meer samenwerkingsverbanden. (b) Verwacht u dat multi-channel verkoop zich verder zal ontwikkelen en hoe kijkt u hiertegen aan? Diverse respondenten stellen dat multi-channel verkoop zal toenemen. De verwachting is dat er een concentratie van verzekeraars zal plaatsvinden. Met name de grotere verzekeraars zullen zich van verschillende verkoopkanalen bedienen. Als redenen worden genoemd het behalen van schaalvoordelen en het bereiken van een grotere markt. Sommige respondenten maken onderscheid naar product. Met name bij hypotheken zou multi-channel-verkoop toenemen. Ook wordt opgemerkt dat de wetgever moet zorgen voor een level playing field. Multi-channel verkoop is volgens respondenten geen probleem indien iedereen aan dezelfde regels is onderworpen. Vraag 2 (a) Hoe zal de mate van consolidatie binnen het intermediair distributiekanaal zich volgens u ontwikkelen? (b) Wat zijn de achterliggende oorzaken van de door u verwachte ontwikkelingen? Marktpartijen verwachten dat de consolidatie binnen het intermediair distributiekanaal zal toenemen. Sommigen verwachten dat dertig procent van de intermediairs zal uittreden. Met name kleine intermediairs (bijvoorbeeld eenmansbedrijven) zullen stoppen, fuseren met anderen of zich aansluiten bij inkoop- of franchiseorganisaties. Ook hebben kleine intermediairs volgens respondenten de mogelijkheid om te specialiseren of backoffice-werkzaamheden uit te besteden. Dienstverleners die incidenteel actief zijn in een bepaalde productcategorie zullen mogelijk stoppen met het aanbieden van deze producten. Bovengenoemde ontwikkelingen zijn volgens veel respondenten het gevolg van de invoering van de Wfd. Deze wet stelt hogere eisen aan opleiding, vakbekwaamheid en de administratie. Deze eisen leiden volgens deze respondenten tot een lichte verhoging van de toetredingsdrempels. Daarnaast moeten de zittende intermediairs efficiënter gaan werken. Naast de Wfd noemen respondenten ook de vergrijzing van het tussenpersonenbestand als oorzaak van toenemende consolidatie. Hierdoor zullen de komende jaren steeds meer portefeuilles te koop worden aangeboden. Tenslotte wordt ook het streven naar efficiency en schaalvergroting genoemd als drijvende kracht. Vraag 3 (a) Hoe verwacht u dat het belang van inkooporganisaties en postenbanken zich zal ontwikkelen? (b) Wat is volgens u de drijvende kracht hier achter? Over het algemeen verwachten respondenten een toename van het belang van inkooporganisaties en postenbanken. Dit zal eerder een groei in omvang van de organisaties dan in aantal zijn. Als oorzaak wordt genoemd dat kleine intermediairs minder vaak rechtstreekse toegang krijgen tot verzekeraars in verband met een restrictiever aanstellingsbeleid. Verzekeraars concentreren zich op tussenpersonen die voldoende productie leveren. Via inkooporganisaties kunnen kleine tussenpersonen toch een breed aanbod aan de consument leveren. Postenbanken bieden mogelijk een oplossing wanneer een agentschap voor het aanbieden van een bepaald product ontbreekt. Een andere reden voor een toenemend belang van inkooporganisaties en postenbanken is volgens respondenten dat verzekeringsmaatschappijen steeds meer administratieve taken uitbesteden, onder meer aan inkooporganisaties. Ook de administratieve eisen die voortvloeien uit de Wfd spelen volgens sommigen een rol. Sommige intermediairs kunnen zelfstandig niet

3 meer aan de eisen voldoen. Tenslotte noemt men ook het streven naar efficiency en schaalvergroting als drijvende kracht achter het toegenomen belang van inkooporganisaties en postenbanken. Vraag 4 (a) Welke invloed heeft het gegeven dat een verzekeraar een meerderheidsbelang inneemt in een tussenpersoon op de advisering door die tussenpersoon? (b) Hoe zal het belang van captives in Nederland zich volgens u ontwikkelen? (c) Wat zijn de drijvende krachten achter deze ontwikkeling bezien vanuit de tussenpersoon en de verzekeraar? Over de sturing van de productie van tussenpersonen door verzekeraars met een meerderheidsbelang zijn bij de respondenten weinig harde gegevens bekend. Volgens veel marktpartijen heeft een meerderheidsbelang tot gevolg dat de moeder een voorkeurspositie heeft. De tussenpersoon zal eerder producten aanbieden van de aandeelhoudende verzekeraar. Een aantal respondenten merkt hierbij op dat als gevolg van de toegenomen transparantie klanten zelf de mogelijkheid hebben om te kiezen. Daarnaast is er volgens sommigen geen sprake van beïnvloeding als er geen productieafspraken zijn. In het algemeen wordt opgemerkt dat door de invoering van de Wfd de transparantie hierover zal toenemen. Het aantal captives zal volgens de meeste respondenten naar verwachting niet meer toenemen. Hier staat tegenover dat sommigen in hun reacties aangegeven dat het marktaandeel van captives zal gaan toenemen wanneer kleine tussenpersonen hun portefeuilles gaan verkopen. Bezien vanuit het perspectief van de verzekeraar wordt als verklaring voor de groei dan wel consolidatie van het aantal captives het behoud van marktaandeel genoemd. Ook het veilig stellen van een deel van de omzet zou belangrijk zijn. Voor tussenpersonen zou continuïteit van de bedrijfsvoering een drijfveer zijn. Vraag 5 (a) Heeft de consument op dit moment in voldoende mate inzicht in de beloning van een tussenpersoon? (b) Indien meer transparantie wenselijk zou zijn, hoe zou dit gerealiseerd kunnen worden? De consument heeft volgens veel marktpartijen op dit moment geen inzicht in de hoogte van de beloning van de tussenpersoon. Verschillende respondenten geven aan dat de consument hiervoor ook geen belangstelling heeft. De consument vergelijkt volgens respondenten de bruto premies en is bovendien meer geïnteresseerd in kwaliteit dan in prijs. In de zakelijke markt wordt volgens respondenten wel onderhandeld over de hoogte van de beloning van de tussenpersoon. GIDI en de Financiële Bijsluiter bieden inzicht in de aard van de beloning. Volgens marktpartijen heeft de consument echter weinig interesse in deze informatie. Hoewel het volgens veel respondenten niet nodig is dat er meer transparantie komt, heeft een aantal hierover wel ideeën. De consument moet zich realiseren dat de provisie in feite de prijs van het advies is. Transparantie zou moeten leiden tot een bewuste keuze voor een duur onafhankelijk advies waarbij marktbreed aanbiedingen worden vergeleken of een goedkoper passend advies waarbij slechts enkele aanbieders worden vergeleken. Sommige respondenten merken op dat een marktbreed advies niet altijd het meest optimale is. Door voor een beperkt aantal aanbieders te bemiddelen kan een tussenpersoon de kennis van de aangeboden producten verdiepen en de relatie met de aanbieder versterken, waardoor de dienstverlening naar de klant beter kan zijn. Dit moet voor de klant wel transparant zijn. Verder moet de voorlichting worden verbeterd. Sommige respondenten vinden dat de Financiële Bijsluiter vooraf moet worden verstrekt en ook informatie over de beloningsstructuur dient te bevatten. Het zou goed zijn als een

4 onafhankelijke partij de informatieverstrekking op zich gaat nemen. Verschillende marktpartijen vinden dat er wel een level playing field moet zijn met andere distributiekanalen. Dit wordt bevorderd wanneer bijvoorbeeld ook direct writers hun advieskosten openbaar moeten maken. Ook wijzen sommigen erop dat vergoeding op basis van een uurtarief kostenverhogend werkt in verband met de BTW-plicht. (c) Welke effecten zou een verbod op afsluitprovisie hebben voor de werking van intermediaire distributiekanaal? Volgens marktpartijen zou het voor de consument in ieder geval transparant moeten zijn welk deel van de afsluitpremie betrekking heeft op administratieve kosten en welk deel op advieskosten. Marktpartijen wijzen erop dat afsluitprovisie niet verkeerd is als de advieskosten in verhouding staan tot de hoogte van de afsluitprovisie. Sommigen geven aan dat dit niet altijd het geval is. Alleen bij die producten waar een mismatch is zou een omschakeling van afsluitprovisie naar doorlopende provisie moeten plaatsvinden. Deze omschakeling moet volgens respondenten gefaseerd worden doorgevoerd, omdat er anders te veel afhankelijkheid van verzekeraars dreigt bij liquiditeitsproblemen. De huidige markt is namelijk grotendeels gefinancierd op basis van afsluitprovisie. Daarnaast is van belang dat er een level playing field is waar direct writers en tussenpersonen met elkaar concurreren. Een verbod op afsluitprovisie geeft volgens respondenten mogelijk een prikkel om op declaratiebasis te gaan werken. De markt zou hierdoor minder laagdrempelig worden omdat consumenten minder snel binnenstappen bij een tussenpersoon die op declaratiebasis werkt. Vraag 6 (a) Op welke schaal vindt financiering binnen het intermediaire distributiekanaal plaats? (b) Welke voorwaarden worden doorgaans aan de verschillende vormen van financiering verbonden? De meeste marktpartijen geven aan geen informatie te hebben over de omvang van financiering binnen het intermediaire distributiekanaal door verzekeraars. Voorschotbetalingen op nog te ontvangen provisie lijken usance te zijn. Dit zou volgens sommigen kunnen leiden tot een plicht om producten van een bepaalde verzekeraar te verkopen. Daarnaast noemt men de rekening courant verhouding als een belangrijke bron van financiering voor de tussenpersoon. Door dergelijke financieringen ontstaat volgens sommige marktpartijen een meer dan morele plicht tot het verkopen van verzekeringsproducten van de verzekeraar die de financiering verstrekt. Vraag 7 (a) Op welke schaal voeren verzekeraars een segmentatiebeleid en waarin onderscheiden ze zich daarin? (b) Wat zijn de gevolgen voor de tussenpersoon van het segmentatiebeleid? Segmentatie, waarbij grotere kantoren een betere ondersteuning van de verzekeraar krijgen dan kleine, is volgens een aantal marktpartijen vrij gebruikelijk en lijkt in toenemende mate te worden toegepast door verzekeraars. Ook worden kleine agentschappen vanwege de relatief hoge vaste kosten afgestoten. Respondenten geven aan dat verzekeraars het segmentatiebeleid echter niet altijd consequent doorvoeren. Als een tussenpersoon in een laag segment minder ondersteuning van een verzekeraar krijgt kan dit volgens respondenten nadelig zijn voor de klant, in de zin dat hierdoor minder goed aan de zorgplicht kan worden voldoen. Via subagenten en postenbanken is indirecte toegang mogelijk, maar de segmentatie kan ook leiden tot een beperking van het aantal verzekeraars waarmee een tussenpersoon zaken doet. Hierdoor kan de onafhankelijkheid van tussenpersonen op het spel komen te staan, aldus enkele respondenten. Segmentatie heeft echter ook het gevolg dat bepaalde kantoren een betere dienstverlening krijgen, wat weer kan leiden tot een betere service voor de consument.

5 Vraag 8 Welke effecten heeft ketenintegratie op de relatie tussen de verzekeraar en tussenpersoon en op de concurrentie tussen verzekeraars? De concurrentie tussen tussenpersonen neemt volgens marktpartijen toe omdat het voor tussenpersonen eenvoudiger wordt samen te werken met verzekeraars. Hierdoor kunnen tussenpersonen hun aanbod verbreden. Daarnaast kunnen tussenpersonen eenvoudiger offertes aanvragen en vergelijken. Bij verzekeraars leidt ketenintegratie volgens marktpartijen tot kostenverlaging. Sommige marktpartijen merken op dat ketenintegratie zonder standaardisatie een barrière vormt voor een tussenpersoon om te switchen naar een andere verzekeraar. Mogelijk verhoogt de ketenintegratie ook de toetredingsdrempels voor nieuwe verzekeraars. Vraag 9 Hoe kunnen volgens u de geschetste belemmeringen voor een adequaat zoek- en switchgedrag van consumenten worden ondervangen? Verschillende respondenten hebben aangegeven dat consumenten bewust niet altijd kiezen voor het goedkoopste product. Aspecten als reputatie van de adviseur, gemak, performance van de verzekeraar en een vlotte schadeafwikkeling zijn zeker zo belangrijk. Financiële producten zijn voor consumenten low interest producten, aldus enkele respondenten. Voor de minderheid die wel belangstelling heeft is er straks de verbeterde versie van de Financiële Bijsluiter. Men vindt dat er goed toezicht moet zijn op de adviseurs. Consumenten gaan relaties met aanbieders van verzekeringsproducten aan voor de langere termijn. Hierdoor is er weinig behoefte om te switchen. Het aanmoedigen van switchgedrag mag volgens respondenten ook geen doel op zich zijn. Volgens respondenten zijn er geen juridische belemmeringen voor het switchen tussen intermediairs. Wel brengen verzekeraars doorgaans kosten in rekening voor overstappen. Dit is volgens verschillende respondenten onvermijdelijk, om premiestijgingen te voorkomen. Men vindt dat aanbieders bij het afsluiten van de verzekering goed moeten communiceren over de kosten en consequenties van overstappen. Vergelijkingssites op internet kunnen het zoek- en switchgedrag verbeteren. Vergelijkingssites worden volgens respondenten veel bezocht. Ook veranderingen in wet- en regelgeving (de Wfd, de nieuwe Financiële Bijsluiter en de door minister Zalm gewenste kostentransparantie) zullen leiden tot meer transparantie en een verruiming van de blik van de consument. Volgens sommige respondenten moet de kwaliteit van de informatie voor en educatie van de consument worden verhoogd. De consument moet op basis van de informatie kunnen beoordelen in hoeverre het advies onafhankelijk is. Daarnaast moet de tussenpersoon volgens sommige respondenten duidelijkheid verschaffen over het aantal adviseurs waarvoor hij bemiddelt. Ook moet transparant worden gemaakt wat de rol is van de adviseur, waarbij het financieel eigenbelang van de adviseur bij het geven van een bepaald advies duidelijk moet zijn. Vraag 10 Bent u van mening dat bovenstaande analyse van de concurrentie indicatoren voor de markt van assurantiebemiddeling een adequate weergave geeft van de mededingingsrechtelijke risico s? Zo nee, mist u voor deze markt relevante indicatoren?

6 Een aantal respondenten onderschrijft de analyse van de beperkte concurrentie onder tussenpersonen door de MFS van de NMa. Andere respondenten vinden dat er voldoende concurrentie is. Met betrekking tot de organisatie- en concentratiegraad merken sommige marktpartijen op dat deze zijn overschat, terwijl anderen denken dat beide zullen stijgen. Een aantal keer is opgemerkt dat collectieve verzekeringen leiden tot gedwongen winkelnering en dat deze de concurrentie kunnen beperken, omdat ze exclusief naar een verzekeraar en intermediair gaan. Ook de met name bij bancaire instellingen gemaakte koppeling tussen aangeboden kredietverlening en verkoop van hiermee samenhangende verzekeringen wordt als concurrentiebeperking genoemd. Vraag 11 Heeft u opmerkingen en/of aanvullingen ten aanzien van de in dit consultatiedocument gepresenteerde beschrijvingen en analyses? De meest voorkomende en in het oog springende opmerkingen zijn: De verzekeringsmarkt is zeer concurrerend. Zoek- en switchgedrag heeft volgens een aantal respondenten nadelige gevolgen voor de consument omdat een langdurige relatie met de verzekeraar volgens hen belangrijk is. Er is voldoende transparantie op het gebied van verzekeringen en tussenpersonen als gevolg van de invoering van de Wfd.

Monitor Financiële Sector 2004. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Monitor Financiële Sector 2004. Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector 2004 Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector 2004 Inzichten van de NMa over de mededinging in de financiële sector 1 Inhoud Voorwoord 5 1 Monitoring van de

Nadere informatie

Marktwerking op de markt voor hypothecaire kredietverlening

Marktwerking op de markt voor hypothecaire kredietverlening Marktwerking op de markt voor hypothecaire kredietverlening Analyse van de markt voor hypotheekverstrekking en de markt voor advies door tussenpersonen Opdrachtgever: Ministerie van Financiën ECORYS-NEI

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Vergelijkingssites financiële producten

Vergelijkingssites financiële producten Nederlandse Mededingingsautoriteit Vergelijkingssites financiële producten Een onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingswebsites voor spaarrekeningen en reisverzekeringen Februari 2012 Nederlandse

Nadere informatie

Sensitiviteitstoets Volmacht. Woerden, 15-02-2011

Sensitiviteitstoets Volmacht. Woerden, 15-02-2011 Sensitiviteitstoets Volmacht Woerden, 15-02-2011 2 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Management samenvatting 1. Trends in volmachtbranche leiden tot noodzaak van risicoanalyse... 9 1.1 Ontwikkelingen in

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Visie. op een andere wijze van belonen van de financieel adviseur

Visie. op een andere wijze van belonen van de financieel adviseur Visie op een andere wijze van belonen van de financieel adviseur Inleiding De afgelopen jaren is sprake van grote beroering in de financiële dienstverleningswereld. De affaires rond Legio Lease en rond

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De markt voor natura-uitvaartverzekeringen Datum 10 juni 2008 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoud 1. Inleiding p. 3 2. De markt voor natura-uitvaartverzekeringen

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 17 september 2007 FM 2007-02078 M Onderwerp Groenboek

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 013 Toekomst financiële sector Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Ketenauditing toegepast op de verzekeringsketen

Ketenauditing toegepast op de verzekeringsketen Ketenauditing toegepast op de verzekeringsketen Post Graduate opleiding IT-Audit Vrije Universiteit Amsterdam Scriptie van: Drs. W.A. Fasel Datum : september 2009 Begeleiding: Dr. R. Matthijsse (VU Begeleider)

Nadere informatie

Voortdurende Zorgplicht

Voortdurende Zorgplicht Voortdurende Zorgplicht Generieke rapportage van het onderzoek naar Zorgplicht bij ontwikkeling en verkoop van producten Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van

De waarde van financieel advies. Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van De waarde van financieel advies Onderzoek Adviesbureau Fred de Jong, uitgevoerd in opdracht van Nowadays people know the price of everything and the value of nothing. Oscar Wilde De waarde van financieel

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

E- business in de Financiële Dienstverlening

E- business in de Financiële Dienstverlening Onderzoek naar de E- business functies bij intermediairs in de verzekeringsbranche: Een evolutionair perspectief Michelle Weyl 1 Masterscriptie Business Administration Faculteit Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Datum 4 juli 2014 Betreft Standaardproducten

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Datum 4 juli 2014 Betreft Standaardproducten > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen

EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen Februari 2014 EVALUATIE PremiePensioenInstellingen Februari 2014 Evaluatie PPI - Inhoudsopgave 3 Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies...6 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen Onderzoek advieskwaliteit Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 1.1 Introductie en leeswijzer 3 1.2 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen,

Nadere informatie

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2014 Hieronder vindt u de reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van onze eerdere oproep om mee te denken met de Agenda 2014. De reacties

Nadere informatie

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld

Verantwoorde leningen in een veranderende wereld Verantwoorde leningen in een veranderende wereld De economische crisis heeft de afgelopen periode flink huisgehouden, met bezuinigingen, oplopende ontslagen en voor veel huishoudens een lager besteedbaar

Nadere informatie

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6

Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Jaarverslag 2013 Inhoud Introductie Woord van de voorzitter 4 Profiel en kerncijfers 6 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 12 Onze klanten 23 Onze maatschappelijke resultaten 27 Onze medewerkers

Nadere informatie