Samenvatting reacties op het Consultatiedocument Het Intermediaire Distributiekanaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting reacties op het Consultatiedocument Het Intermediaire Distributiekanaal"

Transcriptie

1 Samenvatting reacties op het Consultatiedocument Het Intermediaire Distributiekanaal Introductie In 2004 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het kader van haar Monitor Financiële Sector (MFS) onderzoek gedaan naar de structuur en werking van het intermediaire distributie voor verzekeringen. Eind november 2004 heeft de NMa naar aanleiding van dit onderzoek een consultatiedocument uitgebracht. In dit consultatiedocument gaf de NMa de voorlopige bevindingen van haar onderzoek en vroeg marktpartijen aan de hand van een aantal vragen naar hun mening over de concurrentie op de markt voor intermediaire distributie van verzekeringen. Op het consultatiedocument ontving de NMa 32 reacties, waarvan 18 van intermediairs voor verzekeringen, 4 van franchise- of inkooporganisaties van intermediairs, 4 van brancheorganisaties (van intermediairs, verzekeringsmaatschappijen, of banken), 3 van verzekeringsmaatschappijen, 2 van toezichthouders en 1 van een organisatie van afnemers. In onderstaande samenvatting komen de reacties per vraag aan bod. De reacties zijn geanonimiseerd weergegeven. Deze tekst bevat dus niet de mening of het oordeel van de NMa. De NMa is wel verantwoordelijk voor de samenvatting. Omdat is gepoogd de grote lijnen van de reacties samen te vatten, kan het zijn dat sommige respondenten hun reactie niet in alle nuances terugzien. De NMa onderzoekt thans in samenwerking met het Centraal Planbureau (CPB) het consumentengedrag bij de aankoop van levensverzekeringen en de invloed van het gekozen distributiekanaal op de gemaakte productkeuze. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in een gezamenlijke rapportage van de NMa en het CPB bekend gemaakt worden. Op basis van deze rapportage en de reacties op het consultatiedocument zal de NMa tot een definitieve visie op de sector komen. Samenvatting reacties Vraag 1 (a) Welke verschuivingen verwacht u in de wijze van distributie van verzekeringen en op grond van welke factoren? Een belangrijke ontwikkeling die respondenten signaleren is het gebruik van internet als verkoopkanaal. Het onderscheid tussen simple risk en adviesgevoelige producten is hierbij van belang. Schadeverzekeringen vallen voornamelijk in de eerste categorie, terwijl levensverzekeringen in de tweede categorie vallen. Voor simple risk producten is de verwachting dat de verkoop via internet zal toenemen. Het marktaandeel van direct writers zal voor deze producten dan ook groeien. De verwachting is dat het intermediair haar positie zal behouden op het gebied van adviesgerelateerde producten. De respondenten geven aan dat de grotere intermediairs zich meer zullen gaan bedienen van internet. Een aantal kleine allround intermediairs op de particuliere markt zal uitstappen. Een andere ontwikkeling die respondenten zien is een toename van de afzet van verzekeringsproducten via het bankkanaal. Banken kunnen alle aspecten van verzekeren, beleggen en bankieren gecombineerd verstrekken. De cross-selling-mogelijkheden bij banken zijn dus groter dan bij het intermediair. Tenslotte signaleren respondenten de opkomst van niet-traditionele aanbieders zoals grote supermarkten, autodealers en reisorganisaties.

2 Enkelen wijzen erop dat de toegevoegde waarde en kosten van de verschillende distributiekanalen transparanter worden als gevolg van de Wet financiële dienstverlening (Wfd). Ook zal de Wfd leiden tot meer samenwerkingsverbanden. (b) Verwacht u dat multi-channel verkoop zich verder zal ontwikkelen en hoe kijkt u hiertegen aan? Diverse respondenten stellen dat multi-channel verkoop zal toenemen. De verwachting is dat er een concentratie van verzekeraars zal plaatsvinden. Met name de grotere verzekeraars zullen zich van verschillende verkoopkanalen bedienen. Als redenen worden genoemd het behalen van schaalvoordelen en het bereiken van een grotere markt. Sommige respondenten maken onderscheid naar product. Met name bij hypotheken zou multi-channel-verkoop toenemen. Ook wordt opgemerkt dat de wetgever moet zorgen voor een level playing field. Multi-channel verkoop is volgens respondenten geen probleem indien iedereen aan dezelfde regels is onderworpen. Vraag 2 (a) Hoe zal de mate van consolidatie binnen het intermediair distributiekanaal zich volgens u ontwikkelen? (b) Wat zijn de achterliggende oorzaken van de door u verwachte ontwikkelingen? Marktpartijen verwachten dat de consolidatie binnen het intermediair distributiekanaal zal toenemen. Sommigen verwachten dat dertig procent van de intermediairs zal uittreden. Met name kleine intermediairs (bijvoorbeeld eenmansbedrijven) zullen stoppen, fuseren met anderen of zich aansluiten bij inkoop- of franchiseorganisaties. Ook hebben kleine intermediairs volgens respondenten de mogelijkheid om te specialiseren of backoffice-werkzaamheden uit te besteden. Dienstverleners die incidenteel actief zijn in een bepaalde productcategorie zullen mogelijk stoppen met het aanbieden van deze producten. Bovengenoemde ontwikkelingen zijn volgens veel respondenten het gevolg van de invoering van de Wfd. Deze wet stelt hogere eisen aan opleiding, vakbekwaamheid en de administratie. Deze eisen leiden volgens deze respondenten tot een lichte verhoging van de toetredingsdrempels. Daarnaast moeten de zittende intermediairs efficiënter gaan werken. Naast de Wfd noemen respondenten ook de vergrijzing van het tussenpersonenbestand als oorzaak van toenemende consolidatie. Hierdoor zullen de komende jaren steeds meer portefeuilles te koop worden aangeboden. Tenslotte wordt ook het streven naar efficiency en schaalvergroting genoemd als drijvende kracht. Vraag 3 (a) Hoe verwacht u dat het belang van inkooporganisaties en postenbanken zich zal ontwikkelen? (b) Wat is volgens u de drijvende kracht hier achter? Over het algemeen verwachten respondenten een toename van het belang van inkooporganisaties en postenbanken. Dit zal eerder een groei in omvang van de organisaties dan in aantal zijn. Als oorzaak wordt genoemd dat kleine intermediairs minder vaak rechtstreekse toegang krijgen tot verzekeraars in verband met een restrictiever aanstellingsbeleid. Verzekeraars concentreren zich op tussenpersonen die voldoende productie leveren. Via inkooporganisaties kunnen kleine tussenpersonen toch een breed aanbod aan de consument leveren. Postenbanken bieden mogelijk een oplossing wanneer een agentschap voor het aanbieden van een bepaald product ontbreekt. Een andere reden voor een toenemend belang van inkooporganisaties en postenbanken is volgens respondenten dat verzekeringsmaatschappijen steeds meer administratieve taken uitbesteden, onder meer aan inkooporganisaties. Ook de administratieve eisen die voortvloeien uit de Wfd spelen volgens sommigen een rol. Sommige intermediairs kunnen zelfstandig niet

3 meer aan de eisen voldoen. Tenslotte noemt men ook het streven naar efficiency en schaalvergroting als drijvende kracht achter het toegenomen belang van inkooporganisaties en postenbanken. Vraag 4 (a) Welke invloed heeft het gegeven dat een verzekeraar een meerderheidsbelang inneemt in een tussenpersoon op de advisering door die tussenpersoon? (b) Hoe zal het belang van captives in Nederland zich volgens u ontwikkelen? (c) Wat zijn de drijvende krachten achter deze ontwikkeling bezien vanuit de tussenpersoon en de verzekeraar? Over de sturing van de productie van tussenpersonen door verzekeraars met een meerderheidsbelang zijn bij de respondenten weinig harde gegevens bekend. Volgens veel marktpartijen heeft een meerderheidsbelang tot gevolg dat de moeder een voorkeurspositie heeft. De tussenpersoon zal eerder producten aanbieden van de aandeelhoudende verzekeraar. Een aantal respondenten merkt hierbij op dat als gevolg van de toegenomen transparantie klanten zelf de mogelijkheid hebben om te kiezen. Daarnaast is er volgens sommigen geen sprake van beïnvloeding als er geen productieafspraken zijn. In het algemeen wordt opgemerkt dat door de invoering van de Wfd de transparantie hierover zal toenemen. Het aantal captives zal volgens de meeste respondenten naar verwachting niet meer toenemen. Hier staat tegenover dat sommigen in hun reacties aangegeven dat het marktaandeel van captives zal gaan toenemen wanneer kleine tussenpersonen hun portefeuilles gaan verkopen. Bezien vanuit het perspectief van de verzekeraar wordt als verklaring voor de groei dan wel consolidatie van het aantal captives het behoud van marktaandeel genoemd. Ook het veilig stellen van een deel van de omzet zou belangrijk zijn. Voor tussenpersonen zou continuïteit van de bedrijfsvoering een drijfveer zijn. Vraag 5 (a) Heeft de consument op dit moment in voldoende mate inzicht in de beloning van een tussenpersoon? (b) Indien meer transparantie wenselijk zou zijn, hoe zou dit gerealiseerd kunnen worden? De consument heeft volgens veel marktpartijen op dit moment geen inzicht in de hoogte van de beloning van de tussenpersoon. Verschillende respondenten geven aan dat de consument hiervoor ook geen belangstelling heeft. De consument vergelijkt volgens respondenten de bruto premies en is bovendien meer geïnteresseerd in kwaliteit dan in prijs. In de zakelijke markt wordt volgens respondenten wel onderhandeld over de hoogte van de beloning van de tussenpersoon. GIDI en de Financiële Bijsluiter bieden inzicht in de aard van de beloning. Volgens marktpartijen heeft de consument echter weinig interesse in deze informatie. Hoewel het volgens veel respondenten niet nodig is dat er meer transparantie komt, heeft een aantal hierover wel ideeën. De consument moet zich realiseren dat de provisie in feite de prijs van het advies is. Transparantie zou moeten leiden tot een bewuste keuze voor een duur onafhankelijk advies waarbij marktbreed aanbiedingen worden vergeleken of een goedkoper passend advies waarbij slechts enkele aanbieders worden vergeleken. Sommige respondenten merken op dat een marktbreed advies niet altijd het meest optimale is. Door voor een beperkt aantal aanbieders te bemiddelen kan een tussenpersoon de kennis van de aangeboden producten verdiepen en de relatie met de aanbieder versterken, waardoor de dienstverlening naar de klant beter kan zijn. Dit moet voor de klant wel transparant zijn. Verder moet de voorlichting worden verbeterd. Sommige respondenten vinden dat de Financiële Bijsluiter vooraf moet worden verstrekt en ook informatie over de beloningsstructuur dient te bevatten. Het zou goed zijn als een

4 onafhankelijke partij de informatieverstrekking op zich gaat nemen. Verschillende marktpartijen vinden dat er wel een level playing field moet zijn met andere distributiekanalen. Dit wordt bevorderd wanneer bijvoorbeeld ook direct writers hun advieskosten openbaar moeten maken. Ook wijzen sommigen erop dat vergoeding op basis van een uurtarief kostenverhogend werkt in verband met de BTW-plicht. (c) Welke effecten zou een verbod op afsluitprovisie hebben voor de werking van intermediaire distributiekanaal? Volgens marktpartijen zou het voor de consument in ieder geval transparant moeten zijn welk deel van de afsluitpremie betrekking heeft op administratieve kosten en welk deel op advieskosten. Marktpartijen wijzen erop dat afsluitprovisie niet verkeerd is als de advieskosten in verhouding staan tot de hoogte van de afsluitprovisie. Sommigen geven aan dat dit niet altijd het geval is. Alleen bij die producten waar een mismatch is zou een omschakeling van afsluitprovisie naar doorlopende provisie moeten plaatsvinden. Deze omschakeling moet volgens respondenten gefaseerd worden doorgevoerd, omdat er anders te veel afhankelijkheid van verzekeraars dreigt bij liquiditeitsproblemen. De huidige markt is namelijk grotendeels gefinancierd op basis van afsluitprovisie. Daarnaast is van belang dat er een level playing field is waar direct writers en tussenpersonen met elkaar concurreren. Een verbod op afsluitprovisie geeft volgens respondenten mogelijk een prikkel om op declaratiebasis te gaan werken. De markt zou hierdoor minder laagdrempelig worden omdat consumenten minder snel binnenstappen bij een tussenpersoon die op declaratiebasis werkt. Vraag 6 (a) Op welke schaal vindt financiering binnen het intermediaire distributiekanaal plaats? (b) Welke voorwaarden worden doorgaans aan de verschillende vormen van financiering verbonden? De meeste marktpartijen geven aan geen informatie te hebben over de omvang van financiering binnen het intermediaire distributiekanaal door verzekeraars. Voorschotbetalingen op nog te ontvangen provisie lijken usance te zijn. Dit zou volgens sommigen kunnen leiden tot een plicht om producten van een bepaalde verzekeraar te verkopen. Daarnaast noemt men de rekening courant verhouding als een belangrijke bron van financiering voor de tussenpersoon. Door dergelijke financieringen ontstaat volgens sommige marktpartijen een meer dan morele plicht tot het verkopen van verzekeringsproducten van de verzekeraar die de financiering verstrekt. Vraag 7 (a) Op welke schaal voeren verzekeraars een segmentatiebeleid en waarin onderscheiden ze zich daarin? (b) Wat zijn de gevolgen voor de tussenpersoon van het segmentatiebeleid? Segmentatie, waarbij grotere kantoren een betere ondersteuning van de verzekeraar krijgen dan kleine, is volgens een aantal marktpartijen vrij gebruikelijk en lijkt in toenemende mate te worden toegepast door verzekeraars. Ook worden kleine agentschappen vanwege de relatief hoge vaste kosten afgestoten. Respondenten geven aan dat verzekeraars het segmentatiebeleid echter niet altijd consequent doorvoeren. Als een tussenpersoon in een laag segment minder ondersteuning van een verzekeraar krijgt kan dit volgens respondenten nadelig zijn voor de klant, in de zin dat hierdoor minder goed aan de zorgplicht kan worden voldoen. Via subagenten en postenbanken is indirecte toegang mogelijk, maar de segmentatie kan ook leiden tot een beperking van het aantal verzekeraars waarmee een tussenpersoon zaken doet. Hierdoor kan de onafhankelijkheid van tussenpersonen op het spel komen te staan, aldus enkele respondenten. Segmentatie heeft echter ook het gevolg dat bepaalde kantoren een betere dienstverlening krijgen, wat weer kan leiden tot een betere service voor de consument.

5 Vraag 8 Welke effecten heeft ketenintegratie op de relatie tussen de verzekeraar en tussenpersoon en op de concurrentie tussen verzekeraars? De concurrentie tussen tussenpersonen neemt volgens marktpartijen toe omdat het voor tussenpersonen eenvoudiger wordt samen te werken met verzekeraars. Hierdoor kunnen tussenpersonen hun aanbod verbreden. Daarnaast kunnen tussenpersonen eenvoudiger offertes aanvragen en vergelijken. Bij verzekeraars leidt ketenintegratie volgens marktpartijen tot kostenverlaging. Sommige marktpartijen merken op dat ketenintegratie zonder standaardisatie een barrière vormt voor een tussenpersoon om te switchen naar een andere verzekeraar. Mogelijk verhoogt de ketenintegratie ook de toetredingsdrempels voor nieuwe verzekeraars. Vraag 9 Hoe kunnen volgens u de geschetste belemmeringen voor een adequaat zoek- en switchgedrag van consumenten worden ondervangen? Verschillende respondenten hebben aangegeven dat consumenten bewust niet altijd kiezen voor het goedkoopste product. Aspecten als reputatie van de adviseur, gemak, performance van de verzekeraar en een vlotte schadeafwikkeling zijn zeker zo belangrijk. Financiële producten zijn voor consumenten low interest producten, aldus enkele respondenten. Voor de minderheid die wel belangstelling heeft is er straks de verbeterde versie van de Financiële Bijsluiter. Men vindt dat er goed toezicht moet zijn op de adviseurs. Consumenten gaan relaties met aanbieders van verzekeringsproducten aan voor de langere termijn. Hierdoor is er weinig behoefte om te switchen. Het aanmoedigen van switchgedrag mag volgens respondenten ook geen doel op zich zijn. Volgens respondenten zijn er geen juridische belemmeringen voor het switchen tussen intermediairs. Wel brengen verzekeraars doorgaans kosten in rekening voor overstappen. Dit is volgens verschillende respondenten onvermijdelijk, om premiestijgingen te voorkomen. Men vindt dat aanbieders bij het afsluiten van de verzekering goed moeten communiceren over de kosten en consequenties van overstappen. Vergelijkingssites op internet kunnen het zoek- en switchgedrag verbeteren. Vergelijkingssites worden volgens respondenten veel bezocht. Ook veranderingen in wet- en regelgeving (de Wfd, de nieuwe Financiële Bijsluiter en de door minister Zalm gewenste kostentransparantie) zullen leiden tot meer transparantie en een verruiming van de blik van de consument. Volgens sommige respondenten moet de kwaliteit van de informatie voor en educatie van de consument worden verhoogd. De consument moet op basis van de informatie kunnen beoordelen in hoeverre het advies onafhankelijk is. Daarnaast moet de tussenpersoon volgens sommige respondenten duidelijkheid verschaffen over het aantal adviseurs waarvoor hij bemiddelt. Ook moet transparant worden gemaakt wat de rol is van de adviseur, waarbij het financieel eigenbelang van de adviseur bij het geven van een bepaald advies duidelijk moet zijn. Vraag 10 Bent u van mening dat bovenstaande analyse van de concurrentie indicatoren voor de markt van assurantiebemiddeling een adequate weergave geeft van de mededingingsrechtelijke risico s? Zo nee, mist u voor deze markt relevante indicatoren?

6 Een aantal respondenten onderschrijft de analyse van de beperkte concurrentie onder tussenpersonen door de MFS van de NMa. Andere respondenten vinden dat er voldoende concurrentie is. Met betrekking tot de organisatie- en concentratiegraad merken sommige marktpartijen op dat deze zijn overschat, terwijl anderen denken dat beide zullen stijgen. Een aantal keer is opgemerkt dat collectieve verzekeringen leiden tot gedwongen winkelnering en dat deze de concurrentie kunnen beperken, omdat ze exclusief naar een verzekeraar en intermediair gaan. Ook de met name bij bancaire instellingen gemaakte koppeling tussen aangeboden kredietverlening en verkoop van hiermee samenhangende verzekeringen wordt als concurrentiebeperking genoemd. Vraag 11 Heeft u opmerkingen en/of aanvullingen ten aanzien van de in dit consultatiedocument gepresenteerde beschrijvingen en analyses? De meest voorkomende en in het oog springende opmerkingen zijn: De verzekeringsmarkt is zeer concurrerend. Zoek- en switchgedrag heeft volgens een aantal respondenten nadelige gevolgen voor de consument omdat een langdurige relatie met de verzekeraar volgens hen belangrijk is. Er is voldoende transparantie op het gebied van verzekeringen en tussenpersonen als gevolg van de invoering van de Wfd.

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013 Een overzicht van de belangrijkste resultaten Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

Legal & General Nederland

Legal & General Nederland Legal & General Nederland Hoe een bijzaak een hoofdzaak werd: over de beloning van het intermediair als onderdeel van de WFT Actualiteitenbijeenkomst Arno Dolders Legal & General Algemeen Directeur November

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Bijeenkomst Lac Noord / VKG

Bijeenkomst Lac Noord / VKG Bijeenkomst Lac Noord / VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale communicatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen en trends assurantiekantoren. Limburgse Assurantieclub Zuid 13 november 2008 Astrid van de Bovekamp

Ontwikkelingen en trends assurantiekantoren. Limburgse Assurantieclub Zuid 13 november 2008 Astrid van de Bovekamp Ontwikkelingen en trends assurantiekantoren Limburgse Assurantieclub Zuid 13 november 2008 Astrid van de Bovekamp 1 Kennismaking Astrid van de Bovekamp 18 jaar ervaring binnen de assurantiebranche Praktisch

Nadere informatie

Wat houdt de Wet Financieel Toezicht (WfT) voor U als klant/toekomstige klant in?

Wat houdt de Wet Financieel Toezicht (WfT) voor U als klant/toekomstige klant in? All Finance Wat doen wij? All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Juni 2011 Dit onderzoek is in opdracht van Nedasco door TeuwenSchouten in samenwerking met InFinance uitgevoerd. Samenvatting De meeste (70%) assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Onderzoek in kader van actualiteitenbijeenkomsten intermediairs

Onderzoek in kader van actualiteitenbijeenkomsten intermediairs Onderzoek in kader van actualiteitenbijeenkomsten intermediairs 1 Inleiding Legal & General wil ten behoeve van verschillende actualiteitenbijeenkomsten voor intermediairs een onderzoek houden over de

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

DSI CONGRES: SAMEN WERKEN AAN VERTROUWEN

DSI CONGRES: SAMEN WERKEN AAN VERTROUWEN Het moet echt beter: betere financiële dienstverlening voor de beste prijs. Rob Groenemeijer, NBV Integriteit en professionaliteit in de financiële dienstverlening DSI CONGRES: SMEN WERKEN N VERTROUWEN

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

De lezers van AM aan het woord: Inventarisatie argumenten en visies ten behoeve van evaluatie verbod op provisie

De lezers van AM aan het woord: Inventarisatie argumenten en visies ten behoeve van evaluatie verbod op provisie De lezers van AM aan het woord: Inventarisatie argumenten en visies ten behoeve van evaluatie verbod op provisie 1 Inleiding : In het eerste kwartaal van 2016 heeft Assurantie Magazine 10 bedrijfsgenoten

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. 12 september 2008 FM/2008/2167 M

Directie Financiële Markten. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. 12 september 2008 FM/2008/2167 M Directie Financiële Markten Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 12 september 2008 FM/2008/2167 M Onderwerp Harmonisatie

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

Resultaten enquête intermediaire beloning

Resultaten enquête intermediaire beloning De enquête is gehouden onder 2.419 schade intermediairs. 595 (25%) van de aangeschreven assurantieadviseurs stuurde de enquête volledig terug. Daarnaast zijn er ruim 130 assurantieadviseurs die de enquête

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Dit document geeft een informatieve omschrijving van de diensten die wij voor u als

Dit document geeft een informatieve omschrijving van de diensten die wij voor u als Dienstverleningsdocument 1. Waarom dit dienstverleningsdocument? Dit document geeft een informatieve omschrijving van de diensten die wij voor u als opdrachtgever verrichten. Mol Assurantiën B.V. is gespecialiseerd

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Inleiding. Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein GV Vlaardingen. Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van:

Inleiding. Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein GV Vlaardingen. Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van: Inleiding Hierbij ontvangt u de dienstenwijzer van: Randstad Financieel Adviesgroep BV Van Schravendijkplein 1 3131 GV Vlaardingen Dit document heeft als doel inzicht te geven wat wij voor u kunnen doen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1

G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer. Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv. Pagina 1 G.G.V. Assurantiën en Hypotheken B.V. Dienstenwijzer Dienstverleningsdocument G.G.V. assurantiën en hypotheken bv Pagina 1 Dienstenwijzer Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v.

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies

REMAIL B.V. Dienstverleningdocument. Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies REMAIL B.V. Dienstverleningdocument Bij ons bent u VERZEKERD van het juiste advies Pagina 1 van 6 Dienstverleningdocument Remail B.V. 2013 WIE ZIJN WIJ? Remail B.V. Statutair gevestigd: Dr. Jan van Breemenlaan

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Interfin BV. Wft PE Basismodule

Interfin BV. Wft PE Basismodule Interfin BV Wft PE Basismodule 2010-2011 Colofon Titel Wft PE Basismodule 2010-2011 Auteur Raymond Mars CT Interfin B.V. Wft PE Basismodule 2010-2011 vs 1.0 2 Adviesbeloning Toezichtswetgeving Betalingsverkeer

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

RATING FINANCIEEL ADVIESMARKT IN NEDERLAND

RATING FINANCIEEL ADVIESMARKT IN NEDERLAND RATING FINANCIEEL ADVIESMARKT IN NEDERLAND Januari 2015 1 INHOUD 1) Inleiding... 3 2) Aantal en verdeling financiële dienstverleners... 4 3) Financieel adviesmarkt... 5 4) Markt voor bedrijven die financieel

Nadere informatie

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Rijnmond Hypotheekwijzer BV Telefoon: 0102460000 Uw adviseur: Email adres: Ton Onder de Linden tonderdelinden@hypotheekwijzer.com Wat kunt u van de Hypotheekwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie

Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen. Introductie Dienstenwijzer Hakze Verzekeringen Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Hakze Verzekeringen. In dit document leggen wij u graag uit wie wij zijn, hoe wij werken en hoe wij

Nadere informatie

Assurantiën, een markt in beweging

Assurantiën, een markt in beweging Assurantiën, een markt in beweging Assurantiën, een markt in beweging Doelstelling Creatie van een nieuw middelgroot assurantiekantoor door het samenvoegen van een aantal portefeuilles van assurantie-tussenpersonen,

Nadere informatie

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213.

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213. Wie zijn wij? Premarce Advies B.V. is opgericht in 1998 door Marcel Exterkate. Hiervoor was Marcel in loondienst als adviseur bij Delta Loyd Verzekeringen. In 2004 is Esther Hasselerharm het kantoor komen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstenwijzer Naast algemene informatie over Assurantiekantoor van Duijn vindt u in dit document uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Klantbelang Centraal. Autoriteit Financiële Markten

Klantbelang Centraal. Autoriteit Financiële Markten Klantbelang Centraal Autoriteit Financiële Markten AGENDA i. Transparantie en zorgplicht in theorie ii. Het programma Klantbelang Centraal iii. In de praktijk tipgeldregelingen Financiële producten zijn

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner

DIENSTENWIJZER. Xantèr, de financieel planner DIENSTENWIJZER Xantèr, de financieel planner 1 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Masterclass Verdienmodellen 23 januari 2012

Masterclass Verdienmodellen 23 januari 2012 Masterclass Verdienmodellen 23 januari 2012 Masterclass verdienmodellen Bewustzijn creëren Provisie, uurtarief, abonnement, vaste fee Transparantie: actief of passief Welke vorm past bij u Gerelateerd

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015

DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015 DIENSTENWIJZER Versie Februari 2015 Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Skyline Hypotheken B.V. Zadelmakerstraat 59 2984 CC Ridderkerk Telefoonnummer: 0180-712 860 Faxnummer: 0180-412 076 Email: info@skylinehypotheken.nl Kamer

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Serviceabonnement All Finance BV (tarieven per 1 oktober 2012 / versie 1.1)

Serviceabonnement All Finance BV (tarieven per 1 oktober 2012 / versie 1.1) Serviceabonnement All Finance BV (tarieven per 1 oktober 2012 / versie 1.1) Algemeen Artikel 1 Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van All Finance BV van toepassing. Artikel 2 De prijzen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT. De Financiële Apotheek

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT. De Financiële Apotheek DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT [Dit dienstverleningsdocument is een precontractueel, wettelijk verplicht, document waarin onze dienstverlening staat beschreven] De Financiële Apotheek Postbus 3096 5203 DB

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naam en adres FinanZen: Postadres: Postbus 268 2600 AG Delft Bezoekadres: Weesmeesterstraat 6 2645MC Delfgauw Telefoon: 015-7112122 Fax: 015-7111020 Internet www.finanzen.nl info@finanzen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij?

DIENSTENWIJZER. Wie zijn wij? DIENSTENWIJZER U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze Dienstenwijzer vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze en de beloning die

Nadere informatie

Consultatiedocument Het Intermediaire Distributiekanaal November 2004

Consultatiedocument Het Intermediaire Distributiekanaal November 2004 Consultatiedocument Het Intermediaire Distributiekanaal November 2004 1 Inleiding...3 2 Werking van de markt...5 2.1 Marktafbakening...5 2.2 Werking... 6 2.3 Conclusie... 8 3 Structuur... 9 3.1 Verschillende

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV

Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV Dienstverleningsdocument (DVD) Bloemendal Assurantiën BV 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) DVD 1 Dienstverleningsdocument (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Hierbij heeft u ook ons benaderd voor een vrijblijvend/oriënterend gesprek. Wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

NOTITIE VOLMACHTMARKT

NOTITIE VOLMACHTMARKT NOTITIE VOLMACHTMARKT April 2014 Uitgevoerd in opdracht van het College Deskundigheid Financiële Diensten WWW.FREDDEJONG.EU INHOUDSOPGAVE INLEIDING... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. LEVEL PLAYING

Nadere informatie

DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES

DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES DE VIJF KERNPUNTEN VAN EEN INTEGRAAL ADVIES De Federatie van Financieel Planners stelt zich ten doel om integrale financiële advisering te bevorderen. Met een integraal financieel plan krijgt de cliënt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Joop van Mourik makelaars, statutair genoemd: Makelaardij og. Joop van Mourik BV, Oudsmidsestraat 12, 4033 AX Lienden Kantoor houdend te : - Swaenenstate 3, 4043 KE Opheusden,

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN Introductie U heeft via ons kantoor één of meerdere (particuliere) schade- of uitvaartverzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Wim Peschke Business Consultant 26 maart 2012

Wim Peschke Business Consultant 26 maart 2012 Wim Peschke Business Consultant 26 maart 2012 Beloning en verdienmodel Wat horen en zien we in de markt? We denken na wat we gaan doen Het geeft niet direct veel actie Een nieuw (beloning of verdien) model

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v.

Dienstverleningsdocument Mathé Kuijpers assurantiën en hypotheken b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De kerngegevens van ons kantoor

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten.

Voor het geven van advies, het bemiddelen in en het begeleiden van verzekeringen en financiële producten maken wij kosten. DE DIENSTVERLENING VAN ADVAS ADVIESGROEP U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advas Adviesgroep Eindhoven In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10

Inhoudsopgave. Beëindiging van de relatie... 9 Algemene info... 10. liberforte.nl Dienstenwijzer 2015 Pagina 2 van 10 Dienstenwijzer 2015 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens...................... 4 Onze

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Van Duin Assurantiën Dienstverleningsdocument Complexe/Impactvolle producten

Van Duin Assurantiën Dienstverleningsdocument Complexe/Impactvolle producten Dienstverleningsdocument Uit wettelijk kader is het per 01-07-2009 verplicht om u vooraf inzage te geven over onze dienstverlening en de mogelijke kosten die daaraan verbonden zijn. Deze informatie geldt

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance

Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Dienstverleningsdocument Cor Kooy Finance Introductie Cor Kooy Finance (voortaan ingekort tot CKF) hecht veel waarde aan een goede voorlichting op financieel gebied. Conform de Wet op het Financieel Toezicht

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER VAN DIXFORTUIN

DIENSTENWIJZER VAN DIXFORTUIN DIENSTENWIJZER VAN DIXFORTUIN Versie 1112 Ons kantoor hecht grote waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) bieden

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M

Directie Financiële Markten. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Directie Financiële Markten De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 5 juli 2007 FM 2007-01654 M Onderwerp Wetgevingsoverleg

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Servicecertificaat Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Ons doel is het advies

Nadere informatie

liberforte.nl Dienstverleningsdocument 2012

liberforte.nl Dienstverleningsdocument 2012 liberforte.nl Dienstverleningsdocument 2012 Inhoudsopgave Inleiding...................... 3 Wie zijn wij?...................... 4 Deskundigheid & Kwaliteit...................... 4 Contactgegevens......................

Nadere informatie

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI. Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Westhof & Timmers Keizerstraat 9 4461 AN Goes Website: www.westhof-timmers.nl Telefoon: 0113 323 779 Fax: 0113 323 039 E-mailadres:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening: Op grond van de Wet Financieel Toezicht (WFT) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande

Nadere informatie

Samenvatting hypothekenonderzoek

Samenvatting hypothekenonderzoek Samenvatting hypothekenonderzoek De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in 2011 onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop hypotheekverstrekkers met elkaar concurreren op de Nederlandse hypotheekmarkt.

Nadere informatie

Tarievenlijst dienstverlening

Tarievenlijst dienstverlening Tarievenlijst dienstverlening Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Dienstenwijzer. de financiële balie

Dienstenwijzer. de financiële balie Dienstenwijzer de financiële balie U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: Informatie over: BSR Assurantiën B.V. handelend onder de naam D+F Assurantiën KvK-nummer 24280824 Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u, voorafgaand aan de totstandkoming

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie