Inkomensgerelateerde financiële bijdrage in de zelfstandige kinderopvang Uitnodiging tot deelname

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkomensgerelateerde financiële bijdrage in de zelfstandige kinderopvang Uitnodiging tot deelname"

Transcriptie

1 Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: Fax: MEDEDELING Inkomensgerelateerde financiële bijdrage in de zelfstandige kinderopvang Uitnodiging onze referentie datum ZMDI december 2008 t.a.v. Het organiserend bestuur doelgroep Zelfstandige opvangvoorzieningen info te bekomen bij IKG-helpdesk - bereikbaar vanaf 7 januari 2009 op: Algemene informatie 1.1 Het doel De Vlaamse Regering wil dat ouders ook in de zelfstandige kinderopvang de opvang volgens hun inkomen kunnen betalen. Dit zal gelden voor de voorschoolse opvang. Dit is de opvang van kinderen voor ze naar de kleuterschool gaan of in de overgangsperiode, waarin ze nog geen volledige dagen naar school gaan. Aan de zelfstandige opvang wordt dan een vaste vergoeding per opvangprestatie gegarandeerd. We noemen dit het inkomensgerelateerde systeem, of het IKG-systeem. Mini-crèches, zelfstandige kinderdagverblijven en zelfstandige onthaalouders kiezen zelf of men met het IKG-systeem wil werken. Wie een aanvraag doet bij Kind en Gezin en aan de voorwaarden voldoet, kan instappen. Je vindt hierna de nodige informatie over het IKG-systeem. Zo kan je inschatten of het voor jouw opvang zinvol en mogelijk zou zijn.

2 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :2 1.2 Budget Het gezin betaalt een bedrag volgens het inkomen. Als het gezin minder betaalt dan de gegarandeerde vaste vergoeding van de zelfstandige opvang, dan past Kind en Gezin het verschil bij. Hiervoor is er vanaf 2009 jaarlijks een budget van 42,5 miljoen euro. 1.3 Start Je kan vanaf vandaag je instap in het IKG aanvragen bij Kind en Gezin. De Vlaamse Regering wil dat het IKG start vanaf 16 februari Vanaf die dag kan je met het IKG starten. Vanaf dan kan een gezin met een kind in zelfstandige opvang een bijdrage betalen volgens het inkomen. 2. Algemene principes van het IKG-systeem 2.1 Berekening van de bijdrage van het gezin in de zelfstandige opvang De bijdrage die het gezin betaalt, wordt berekend op dezelfde wijze als voor de voorschoolse opvang door erkende kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders. De regels voor berekening zijn vastgelegd in de regelgeving: Het gezin betaalt een basisbijdrage per dag volgens het inkomen. Dit wordt berekend op basis van een bepaalde formule. 2. Voor een beperkt aantal specifieke kosten kan de opvang daarnaast een bijdrage vragen die losstaat van het inkomen van het gezin: gebruik en afvalverwerking van luiers; fles- en dieetvoeding; warme maaltijd bij verblijf van minder dan 3 uur; warme maaltijd voor kinderen vanaf de kleuterschool; vervoer van en naar de opvang. De opvang beslist zelf of men hiervoor een bijdrage vraagt. Het gevraagde bedrag mag niet meer zijn dan de werkelijke kost die opvang hiervoor maakte. 3. Wanneer ouders zich niet aan gemaakte afspraken houden, kan de opvang een sanctionerende vergoeding vragen. Dit is een schadevergoeding voor onverwachte, niet gemelde of niet tijdig genoeg gemelde afwezigheid; laattijdig ophalen van het kind; systematisch afwijken van het afgesproken opvangplan; incassokosten bij wanbetaling. De opvang beslist zelf of men deze sanctionerende vergoeding vraagt. Het gevraagde bedrag moet redelijk zijn. 1 Je kan de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering en in het Ministerieel Besluit terugvinden op de website van Kind en Gezin: Als je niet over internet beschikt, kan je het opvragen bij de Kind en Gezin-Lijn:

3 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :3 2.2 Het IKG-systeem in de zelfstandige kinderopvang in het kort Alleen voor voorschoolse opvang. Het IKG-systeem geldt enkel voor kinderen die voorschools worden opgevangen in de zelfstandige opvang die met het IKG-systeem werkt. Voor kinderen die buitenschools worden opgevangen geldt het niet. Voor alle kinderen in voorschoolse opvang De opvangvoorziening werkt met IKG voor alle voorschools opgevangen kinderen. Uitzondering: kinderen die voordien al in de opvang waren en waarvoor het gezin de overgangsregel verkiest (zie verder bij 5.1). Welke bijdrage betaalt het gezin? De zelfstandige opvang die met IKG werkt, garandeert het gezin een basisbijdrage volgens zijn inkomen. Deze basisbijdrage kan via Kind en Gezin worden berekend (zie verder in 5.1). Kind en Gezin registreert welke basisbijdrage het gezin moet betalen. Het gezin krijgt van Kind en Gezin een unieke code voor het kind. De opvang registreert de opvangprestaties De opvang registreert de aanwezigheden van het kind samen met de unieke kindcode en bezorgt maandelijks de registratiegegevens van alle voorschools opgevangen kinderen aan Kind en Gezin. Facturatie aan het gezin en uitbetaling aan de opvang Kind en Gezin factureert en int de verschuldigde bijdrage bij het gezin. Op basis van de registratiegegevens die Kind en Gezin van de opvang krijgt, betaalt Kind en Gezin per kwartaal de geleverde opvangprestaties aan de opvang. De opvang zal bij het begin van het kwartaal een ruim voorschot ontvangen. Na afloop van het kwartaal wordt het saldo verrekend. Onder bepaalde voorwaarden zal zelfstandige opvang die dat wenst te doen, toch zelf kunnen instaan voor de berekening en de facturatie van de basisbijdrage. Kind en Gezin betaalt dan het verschil tussen de basisbijdrage die het gezin aan de opvang betaalt en de vaste vergoeding voor de opvang. Extra kosten en schadevergoeding Eventuele extra kosten en sanctionerende vergoedingen (zie 2.1) moet de opvang zelf factureren en innen. 2 Voorschoolse opvang is opvang van kinderen voor ze naar de kleuterschool gaan. Ook de overgangsperiode waarin een kind nog geen volledige dagen naar de kleuterschool gaat is voorschoolse opvang. 3 Er is één uitzondering: kinderen die voordien al in de opvang waren en waarvan het gezin verkiest gebruik te maken van de overgangsregel (zie verder bij 5.1).

4 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :4 3. Voorwaarden om in het IKG-systeem te kunnen instappen 3.1 Voorwaarden voor alle ZKDV, ZOO en MC 1. Je opvangvoorziening heeft een attest van toezicht 2. Je biedt minstens voorschoolse opvang aan (definitie: zie 2.2). Buitenschoolse opvang (= opvang van kinderen die naar school gaan) komt niet in aanmerking voor het IKGsysteem. Als je opvangvoorziening zowel voorschoolse als buitenschoolse opvang aanbiedt, bepaal je voor de buitenschoolse opvang zoals nu zelf de prijs en factureer je zelf. 3. Je past het IKG-systeem toe voor al je voorschoolse opvang. 4. Je informeert de gezinnen over de belangrijkste principes van de IKG-bijdrageregeling en je neemt deze informatie op in de overeenkomst met de gezinnen of in het huishoudelijk reglement. Kind en Gezin stelt daarvoor een modeltekst ter beschikking. 5. Je bent bereid te werken volgens de voorrangsregels die gelden voor de erkende opvang. Je vindt deze terug in bijlage Je opvangvoorziening is betrokken bij het Lokaal Beleid Kinderopvang Je maakt je opvangaanbod ook bekend aan een systeem dat vrije opvangplaatsen zichtbaar maakt, indien in je gemeente of je regio zo n systeem bestaat. 8. Je dient een aanvraagdossier in dat alle nodige informatie vermeldt. Kind en Gezin stelt daarvoor een aanvraagformulier ter beschikking. 3.2 Bijkomende voorwaarden voor zelfstandige kinderdagverblijven en mini-crèches Je opvangvoorziening voldoet aan de voorwaarden voor de jaarlijkse financiële ondersteuning per plaats. Je vindt deze voorwaarden terug in bijlage 1. Wie aan deze voorwaarden voldoet maar deze financiële ondersteuning niet aanvraagt, komt eveneens in aanmerking. 3.3 Bijkomende voorwaarden voor zelfstandige onthaalouders 1. Je hebt kennis van het Nederlands. Die kennis blijkt uit een kwalificatiebewijs 5. Je kan deze ook bewijzen via een taalexamen of een taaltest vastgelegd door de minister. 2. Je volgt jaarlijks minstens 12 uur vorming of bijscholing die rechtstreeks verband houdt met de opvangactiviteiten. Meer uitleg hierover volgt later. 4 Dit kan bijvoorbeeld door je opvangaanbod bekend te maken aan het lokaal beleid kinderopvang, of door deel te nemen aan (of je opvang te laten vertegenwoordigen op) het Lokaal Overleg Kinderopvang. Neem daarvoor contact op met je gemeente. 5 Een kwalificatiebewijs kan bijvoorbeeld zijn: je laatste behaalde diploma, studiegetuigschrift of studieattest aan een Nederlandstalige onderwijsinstelling.

5 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :5 3. Je zal werken met ZiKo-Vo en je toont aan dat je in je werking rekening houdt met de resultaten ervan. ZiKo-Vo is het zelfevaluatie instrument voor onthaalouders, dat werd ontwikkeld in opdracht van Kind en Gezin. Meer uitleg hierover vind je in bijlage Financieel Welke vergoedingen mag je als zelfstandige opvangvoorziening van Kind en Gezin verwachten? 4.1 De gegarandeerde vaste vergoeding per opvangprestatie Kind en Gezin betaalt een vast bedrag naargelang de duur van de opvang: 1. Voor dagopvang die minstens 5 uren en minder dan 12 uren duurt of voor nachtopvang die minder dan 13 uren duurt, bedraagt de vaste vergoeding in : voor zelfstandige kinderdagverblijven en mini-crèches 7 : 25,18 euro voor zelfstandige onthaalouders: 17 euro. 2. voor opvang die minder dan 3 uren per dag duurt, betaalt Kind en Gezin 40 % van de vaste vergoeding: voor zelfstandige kinderdagverblijven en mini-crèches: 10,07 euro voor zelfstandige onthaalouders: 6,80 euro. 3. voor opvang van 3 uren tot minder dan 5 uren per dag duurt, betaalt Kind en Gezin 60% van de vaste vergoeding: voor zelfstandige kinderdagverblijven en mini-crèches: 15,11 euro voor zelfstandige onthaalouders: 10,20 euro. 4. voor dagopvang van 12 uren of meer, voor nachtopvang van 13 uren of meer en voor aaneensluitende dag- en nachtopvang van minder dan 24 uren, betaalt Kind en Gezin 160% van de vaste vergoeding: voor zelfstandige kinderdagverblijven en mini-crèches: 40,29 euro voor zelfstandige onthaalouders: 27,20 euro. 6 Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd: voor een ZKDV en MC telkens op 1 juli, voor een ZOO telkens op 1 januari. 7 De vaste vergoeding voor ZKDV en MC valt samen met de maximale bijdrage die een gezin voor een volledige opvangdag betaalt

6 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :6 Als de opvang zelf de basisbijdrage factureert en int, betaalt Kind en Gezin het verschil tussen de basisbijdrage en de vaste vergoeding. 4.2 Extra vergoeding voor afwezige zieke kinderen Kind en Gezin vergoedt de opvang voor afwezige zieke kinderen. Deze extra vergoeding bedraagt 5% van de te ontvangen vaste vergoedingen. Deze forfaitaire toevoeging kan het ene kwartaal hoger zijn dan het werkelijke inkomensverlies door ziekteafwezigheid, het andere kwartaal lager. Het is een administratief eenvoudig systeem dat de bluts met de buil neemt. De opvang moet voor deze extra vergoeding geen doktersattesten 8 bijhouden. Een voorbeeld maakt duidelijk hoe dit concreet werkt: Een zelfstandige opvang met 15 plaatsen ontvangt voor een bepaald kwartaal van Kind en Gezin 855 vaste vergoedingen op basis van de effectieve aanwezigheden. Dit betekent (855 x 25,18 euro =) ,90 euro. Om inkomensverlies door afwezige ziek kinderen forfaitair te compenseren wordt hier 5% aan toegevoegd, zijnde 1.076,45 euro, of samen ,35 euro. Het forfait van 5% wordt niet toegepast op de eventuele extra vergoeding voor lange dagen (zie 4.3). 4.3 De extra vergoeding lange opvangdag Bovenop de vaste vergoeding betaalt Kind en Gezin een extra vergoeding als een kind een lange dag in de opvang blijft. Zelfstandige kinderdagverblijven en de mini-crèches: o o voor opvang die tussen 10 uren en 11 uren duurt: + 2,5 euro (totaal 27,68 euro) voor dagopvang die tussen 11 uren en 12 uren duurt of voor nachtopvang die tussen 11 en 13 uren duurt: + 5 euro (totaal 30,18 euro) Voor de zelfstandige onthaalouders: voor dagopvang die tussen 11 uren en 12 uren duurt of voor nachtopvang die tussen 11 en 13 uren duurt: + 2,5 euro (totaal 19,5 euro). Voor dagopvang van langer dan 12 uren of nachtopvang van langer dan 13 uren, betaalt Kind en Gezin geen vergoeding voor een lange opvangdag, wel 160% van de vaste vergoeding (zie 4.1). 8 Voor de forfaitaire vergoeding voor ziektedagen van de kinderen, is dus geen ziektebriefje nodig. Je kan ouders wel een ziektebriefje vragen voor afwezigheid waarvoor ze geen sanctionerende vergoeding moeten betalen (zie bij 4.4). Je mag daartoe ook een ander systeem gebruiken, zoals bijvoorbeeld in scholen wordt gebruikt: een afwezigheidskaart die recht geeft op een aantal ziektedagen zonder ziektebriefje. Voorzien in het huishoudelijk reglement hoe je dit regelt conform de wettelijke regels inzake de bijdrageregeling.

7 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :7 4.4 De lanceringspremie Zelfstandige opvang die voor 16 augustus 2009 de instap in het IKG-systeem aanvraagt, en minstens 12 maanden met dit IKG-systeem blijft werken, ontvangt een lanceringspremie. Het bedrag van deze premie hangt af van de capaciteit op het attest van toezicht van je voorziening: -voor zelfstandige opvang met maximaal 10 plaatsen -voor zelfstandige opvang met een capaciteit van 11 tot 20 plaatsen -voor zelfstandige opvang met een capaciteit van minstens 21 plaatsen : euro : euro : euro Deze lanceringspremie wordt in twee schijven uitbetaald: -50% wanneer de opvang met IKG-systeem start; -50% nadat je opvang 6 maanden met het IKG-systeem werkt. Indien de opvang binnen het jaar (12 maanden) uit het IKG-systeem stapt, worden de overgeschreven schijven teruggevorderd. 4.5 De bijdrage voor extra kosten en de sanctionerende vergoeding Zoals in 2.1 al uitgelegd, kan de zelfstandige opvang een aantal extra kosten en eventueel een sanctionerende vergoeding aanrekenen. De opvang factureert deze rechtstreeks aan het gezin. Kind en Gezin komt hier niet in tussen. Het gevraagde bedrag voor de extra kosten mag enkel de kosten dekken. Het gevraagde bedrag voor de sanctionerende vergoeding moet redelijk zijn. Voor incassokosten mag men de werkelijke kosten aanrekenen. De regelingen hierover staan duidelijk vermeld in de overeenkomst met het gezin en/of het huishoudelijke reglement. Als de opvang de basisbijdrage door Kind en Gezin laat factureren, kan het gezin bij niet betaling ook geconfronteerd worden met incassokosten vanuit Kind en Gezin. 4.6 Fiscale vrijstelling Er is vandaag geen fiscale vrijstelling van de vergoedingen in het IKG-systeem. Beslissingen ter zake kunnen enkel worden genomen door de Federale minister van Financiën.

8 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :8 5. Administratieve stappen De administratieve stappen in het IKG-systeem zijn als volgt. 5.1 Berekening van de bijdrage De bijdrage wordt berekend op basis van de inkomensgegevens die gekend zijn in de maand waarin de opvang start. De bijdrage wordt daarna jaarlijks op 1 juli herberekend. De basisprocedure Stap 1: Het gezin berekent de bijdrage Om een bijdrage volgens het inkomen te kunnen betalen, moet een gezin het inkomen 9 en de gezinssamenstelling bekend maken. Op basis van deze gegevens kan het gezin de bijdrage zelf berekenen met de berekeningsmodule op de website van Kind en Gezin 10. Sommige gezinnen beschikken niet over internet. Anderen kunnen hulp nodig hebben bij de bijdrageberekening. Kind en Gezin voorziet alvast in de eerste maanden een helpdesk die gezinnen kan bijstaan bij de bijdrageberekening (zie verder bij 8.2). Ondertussen wordt een ruimer ondersteunend netwerk uitgebouwd om gezinnen waar nodig hierbij te helpen. Meer nieuws hierover mag je later verwachten. Zelfstandige opvang kan (eventueel in samenwerking met anderen) ook zelf via de berekeningsmodule de bijdrage van het gezin berekenen en/of het gezin bijstaan bij deze berekening. Wie dit doet moet uiteraard de berekeningsregels kennen 11 en de privacy over het inkomen van het gezin respecteren. Opvang die zelf voor de bijdrageberekening zorgt, meldt dit bij de aanvraag tot instap in het IKG-systeem. Stap 2: Het gezin bezorgt gegevens aan Kind en Gezin en krijgt een attest Het gezin stuurt deze gegevens en het resultaat van de berekening door aan Kind en Gezin. Het gezin ontvangt een attest van Kind en Gezin dat de registratie bij Kind en Gezin bevestigt en dat onder meer een unieke kindcode en de basisbijdrage per dag vermeldt. 9 De wetgeving bepaalt dat ouders die IKG-opvang willen gebruiken, maar hun inkomen niet bekend maken, de maximale basisbijdrage per dag (25,18 euro voor een opvang van 5 u of meer) moeten betalen. 10 Deze berekeningsmodule zal vanaf januari 2009 op de website van Kind en Gezin staan (www.kindengezin.be). Momenteel wordt onderzocht of deze module in de toekomst kan worden verbonden met de overheidsdatabanken die de nodige gegevens voor de bijdrageberekening bevatten. Zo zou een gezin op basis van zijn identiteitsgegevens, de eigen gegevens inzake inkomen en gezinssamenstelling te zien krijgen om online de bijdrage zelf te berekenen. 11 De berekeningsregels staan op de website van Kind en Gezin, zie voetnoot 1. Kind en Gezin organiseert hiertoe ook geregeld opleidingsdagen.

9 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :9 Stap 3: Het gezin bezorgt het attest aan de opvang Het gezin bezorgt dit attest aan de opvangvoorziening bij de start van de opvang (of bij de overgang naar een IKG bijdrage). Zo weet de opvang dat de gegevens over het kind, het gezin en het bedrag van de bijdrage bij Kind en Gezin bekend zijn. De opvang heeft de unieke kindcode nodig om de aanwezigheden van dit kind aan Kind en Gezin te kunnen doorgeven (zie verder bij 5.2). Overgangsregeling 1. Kinderen die al voor IKG in de opvang waren Als een kind reeds wordt opgevangen voor de opvang start met IKG, is een overgangsregeling mogelijk: het gezin mag de voordien afgesproken bijdrage verder betalen zolang dit kind in die opvang zit. De opvang factureert en int dan zelf alle bijdragen bij dit gezin. Het gezin betaalt rechtstreeks aan de opvang. De opvang moet de aanwezigheden van een kind in deze overgangsregeling niet registreren voor Kind en Gezin. De capaciteit op het attest van toezicht blijft wel het maximum aantal kinderen dat tegelijk in de opvang mag aanwezig zijn. Gezinnen met een kind dat al in de opvang is, moeten kunnen kiezen tussen de bestaande bijdrage of de bijdrage volgens het inkomen. Het gezin moet dus weten hoeveel ze volgens hun inkomen zouden betalen. Dit kan met de berekeningsmodule op de website van Kind en Gezin. Kiest het gezin voor IKG, dan volgt het de basisprocedure zoals hierboven beschreven. De opvang registreert dan de aanwezigheden van dit kind voor Kind en Gezin (zie bij 5.2). en krijgt daarvoor de vergoedingen van Kind en Gezin. 2. Nieuwe opvangkinderen na IKG Voor nieuwe opvangkinderen geldt het IKG-systeem van bij de start. Sociaal tarief in het IKG-systeem voorlopig niet mogelijk Een sociaal tarief kan nodig zijn als de officieel berekende bijdrage nog te hoog is voor een gezin in een uitzonderlijke situatie. De regelgeving laat dit toe. Een sociaal onderzoek moet aantonen of een sociaal tarief nodig is. In de erkende opvang doet een verantwoordelijke van de opvang dit onderzoek. Dit mag echter niet van de zelfstandige opvang worden verwacht. Het onderzoek zal worden toevertrouwd aan het ondersteunend netwerk (zie bij de basisprocedure), dat momenteel nog wordt uitgebouwd. Daarom is voorlopig nog geen sociaal tarief binnen het IKG-systeem voor de zelfstandige opvang mogelijk. Van zodra dat wel het geval is, volgt hierover meer nieuws. 12 De berekeningsregels staan op de website van Kind en Gezin, zie voetnoot 1. Kind en Gezin organiseert hiertoe ook geregeld opleidingsdagen.

10 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :10 Uiteraard mag wel een andere instantie (bv. een ocmw) de ouders financieel bijspringen om de bijdrage te betalen. Kortopvang: aparte regeling volgt Soms is opvang nodig voor een heel korte periode. Bijvoorbeeld in crisissituaties zoals een alleenstaande mama die even naar het ziekenhuis moet. De bijdrageberekening in het IKGsysteem kan daarbij te omslachtig zijn: de opvang is misschien al voorbij alvorens de gegevens voor de berekening beschikbaar zijn. Om kortopvang niet moeilijker te maken dan nodig, wenst de Vlaamse Regering binnen het IKG-systeem een aparte regeling uit te werken. Vandaag is nog niet duidelijk hoe. Meer nieuws hierover volgt later. Voorlopig moet kortopvang de basisprocedure volgen. Dit hoeft geen probleem te zijn. Het gezin kan mogelijk vlot met de berekeningsmodule werken. Het bijdragebedrag kan ook al bekend zijn uit een recente vorige opvangsituatie. 5.2 De opvang registreert dagelijks de aanwezigheden van de kinderen en stuurt deze maandelijks doorsturen aan Kind en Gezin De opvang registreert per dag voor elk voorschools opgevangen kind 13 begin- en einduur van aanwezigheid in de opvang, en het totaal aantal aanwezigheidsuren per dag. De opvang laat het gezin de aanwezigheden van hun kind bevestigen met een handtekening en geeft daarvan elke maand een kopie aan het gezin. Voor Kind en Gezin vult de opvang elke maand een document 14 in dat per kind het totaal aantal aanwezigheden per opvangduur vermeldt (zie 4.1). Met deze gegevens berekent Kind en Gezin welke basisbijdrage het gezin moet betalen, en welk bedrag Kind en Gezin moet betalen aan de opvang. De opvang houdt zelf een papieren kopie bij van: de door het gezin ondertekende aanwezigheden; het aan Kind en Gezin ingestuurde document met de maandtotalen. De aanwezigheden op beide documenten moeten overeenstemmen. Ten laatste vanaf 2010 zal deze maandregistratie online gebeuren op de website van Kind en Gezin. De opvang zal deze met een druk op de knop automatisch aan Kind en Gezin kunnen doorsturen, en ook kunnen uitprinten. Een papieren maandregistratie insturen zal dan ook nog kunnen, maar kan de afhandeling van het administratieve werk aanzienlijk vertragen. Het is daarom aangewezen dat de opvang beroep kan doen op een internetverbinding. 13 Behalve kinderen in de overgangsregeling: zie bij De opvang zal dit document kunnen downloaden van de website van Kind en Gezin. Een papieren exemplaar kan ook bij Kind en Gezin worden aangevraagd.

11 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :11 Opvang die in het IKG-systeem instapt, zal hierover nog verder concrete instructies ontvangen van Kind en Gezin. 5.3 Facturatie en inning van de bijdrage van het gezin Met de maandgegevens van de opvang berekent Kind en Gezin de basisbijdrage die het gezin moet betalen. Kind en Gezin stuurt de factuur aan het gezin en int de betaalde basisbijdragen ook. De opvang moet niet zelf instaan voor achterstallige betalingen van basisbijdragen. Mogelijk zal Kind en Gezin de facturatie en de inning van de verschuldigde basisbijdragen, en de eventuele incasso daarvoor, uitbesteden aan een gespecialiseerd debiteurenbeheerder. Meer nieuws hierover later. De opvang met het IKG-systeem die dit wenst, kan zelf zorgen voor de facturatie, de inning en de incasso van de basisbijdrage. Dit moet men vermelden bij de aanvraag voor instap in het IKG- systeem. Als de opvang extra bijdragen en sanctionerende vergoedingen aanrekent (zie 2.1), factureert en int de opvang deze steeds zelf bij het gezin. De opvang staat ook in voor de eventuele incasso hiervan. Als Kind en Gezin de basisbijdrage factureert, kan het gezin voor hun voorschools opgevangen kind dus twee facturen krijgen: - één voor de basisbijdrage van Kind en Gezin (of van de door Kind en Gezin aangestelde debiteurenbeheerder) - een tweede van de opvang zelf voor extra kosten en sanctionerende vergoedingen. 5.4 Uitbetaling van de zelfstandige opvang Op basis van de maandgegevens van de opvang, betaalt Kind en Gezin de verschuldigde vergoedingen aan de opvang uit. De uitbetaling gebeurt met een voorschot en een saldoverrekening per kwartaal. In de eerste maand van elk kwartaal wordt een voorschot betaald van minstens 90%, berekend over het gehele kwartaal. De geregistreerde aanwezigheden in een voorgaand kwartaal zijn hierbij de berekeningsbasis. Nadat de opvang de aanwezigheden in een kwartaal heeft ingestuurd, wordt het saldo voor dat kwartaal berekend en verrekend. Het allereerste kwartaalvoorschot wordt berekend op het aantal kinderen waarvoor vanaf de start een bijdrage volgens het inkomen zal worden betaald. Bij de beslissing om de opvang met het IKG-systeem te laten starten, zal de opvang Kind en Gezin hierover informatie moeten geven.

12 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :12 De opvang is verzekerd van de vergoedingen van Kind en Gezin, ook als het gezin de basisbijdrage nog niet heeft betaald. Indien een gezin ondanks enkele aanmaningen de basisbijdragen aan Kind en Gezin systematisch niet betaalt, kan Kind en Gezin wel beslissen om voor dit kind de vergoedingen aan de opvangvoorziening stop te zetten. In de praktijk zal dit betekenen dat de opvang voor dit kind dient te worden stopgezet. Kind en Gezin zal hiertoe uiteraard eerst contact opnemen met de opvangvoorziening, zodat stopzetting niet ongegrond gebeurt. 5.5 Afleveren van fiscale attesten Het gezin ontvangt een fiscaal attest voor betaalde bijdragen. De regels van de Federale Overheidsdienst Financiën laten voor het IKG-systeem slechts toe de betaalde basisbijdragen te vermelden op dit fiscaal attest. De extra bijdragen en de sanctionerende vergoedingen mogen er niet op worden vermeld. Het fiscaal attest moet worden afgeleverd door diegene aan wie de basisbijdragen zijn betaald. Indien Kind en Gezin zorgt voor de facturatie en de inning, dan bezorgt Kind en Gezin ook het fiscaal attest aan het gezin. Indien de opvang zelf de basisbijdrage factureert en int, zorgt de opvang ook voor het fiscaal attest. Let op : de opvang met het IKG-systeem, zorgt hoe dan ook nog voor het fiscaal attest voor betaalde bijdragen aan de opvang in 2008, én in 2009 tot aan de dag waarop men in het IKG- is systeem gestart. 5.6 Vastgestelde fouten en vermoeden fraude Het IKG-systeem gaat uit van een wederzijds vertrouwen tussen de opvang, het gezin en Kind en Gezin. De gegevens die het gezin en de opvang voor van het IKG-systeem aan Kind en Gezin melden, moeten dus waar en correct te zijn. Indien Kind en Gezin en/of de boekhoudkundige inspectie van het Overheidsagentschap Inspectie fouten of vergissingen vaststellen, zal het gezin en/of de opvang worden gevraagd deze recht te zetten. De regelgeving bepaalt dat een gezin dat valse verklaringen aflegt, de maximale bijdrage moet betalen. Indien er vermoeden is van fraude door de opvang, dan zal dit worden onderzocht en kan dit worden doorgegeven aan het parket. De opvang kan dan worden uitgesloten uit het IKG- Kind en Gezin zal dan onterecht betaalde vergoedingen systeem. terugvorderen.

13 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz : Regeling in geval van stopzetting Als de opvang niet of niet meer aan de voorwaarden voldoet, brengt Kind en Gezin de opvang hiervan schriftelijk op de hoogte. Als de opvang dit niet rechtzet, kan het IKG-systeem in die opvang niet meer. Kind en Gezin bepaalt dan voor gezinnen een redelijke termijn van stopzetting van het IKG-systeem. Als de opvang zelf uit het IKG-systeem wenst te stappen, meldt men dit minstens één maand vooraf schriftelijk aan Kind en Gezin. De opvang dient ook een redelijke overgangsperiode te voorzien ten voordele van de gezinnen. De opvang neemt deze mogelijkheid van stopzetting en de modaliteiten ervan op in de overeenkomst met de gezinnen en/of in het huishoudelijk reglement. 5.8 Modelteksten voor opname in de overeenkomsten met de gezinnen of in het huishoudelijke reglement Kind en Gezin zal een aantal modelteksten ontwikkelen met correcte formuleringen over de regelingen in het IKG-systeem. De opvang kan deze dan opnemen in de overeenkomsten met de gezinnen en/of in het huishoudelijk reglement. Meer nieuws hierover volgt later. 6. Regelgeving De bijdrageberekening in het IKG-systeem in de zelfstandige kinderopvang berust op de regelgeving voor de erkende opvang (zie voetnoot 1). Daarnaast is een Besluit van de Vlaamse Regering in de maak met de specifieke regelingen van IKG voor de zelfstandige opvang. De Vlaamse Regering zal over dat Besluit een beslissing nemen begin De bepalingen in deze uitnodiging aan het IKG-systeem zijn in overeenstemming met dit ontwerp van Besluit, en met de principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering met de krachtlijnen van dit systeem. Volledige zekerheid over het IKG-systeem kan er echter pas zijn wanneer het besluit ondertekend is door de Vlaamse Regering. 7. Aanvraagproc edure 7.1 De aanvraag Je kan vanaf 1 januari 2009 een aanvraag insturen. De vroegst mogelijke startdatum is 16 februari Bij deze uitnodiging vind je een aanvraagdocument. Dat gebruik je als je opvang wenst in te stappen in het IKG-systeem.

14 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :14 De aanvraag is per briefpost te verzenden naar: IKG Afdeling Kinderopvang Kind en Gezin Hallepoortlaan Brussel. 7.2 Onderzoek van de aanvraag en beslissing Kind en Gezin zal elke aanvraag onderzoeken. De beslissing verloopt in twee stappen. Stap 1: een voorlopige beslissing Om een snelle start mogelijk te maken, neemt Kind en Gezin uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van de volledig ingevulde aanvraag een voorlopige beslissing. Als deze positief is, kan de opvang vanaf de eerste dag van de maand na de beslissing starten met het IKG-systeem. Een voorlopige positieve beslissing is mogelijk wanneer de voorziening beschikt over een geldig attest van toezicht, minstens voorschoolse opvang aanbiedt en kennis van het Nederlands kan bewijzen. Voor zelfstandige kinderdagverblijven en mini-crèches moet de persoon die verantwoordelijk is voor de begeleiding van de kinderen tevens beschikken over het vereiste kwalificatiebewijs (zie bijlage 4) of aangeven dat men dit binnen 6 maanden na de aanvraag zal behalen. Stap 2: een definitieve beslissing Na de voorlopige positieve beslissing worden ook alle andere voorwaarden onderzocht. Uiterlijk 6 maanden na de voorlopige beslissing neemt Kind en Gezin een definitieve beslissing. Indien de beslissing negatief is, kan de voorziening in beroep gaan bij Kind en Gezin. Als de definitieve beslissing (eventueel na een beroep) negatief is, moet de opvang het IKG stoppen. Voor de gezinnen zal een redelijke termijn van stoppen worden afgesproken (zie ook 5.7). De opvang moet de van Kind en Gezin ontvangen vergoedingen niet terugbetalen, uitgezonderd de eventueel ontvangen lanceringspremie. Voor het gezin blijven de reeds betaalde basisbijdragen gebaseerd op het inkomen. 7.3 Start vanaf 16 februari 2009 en later Kind en Gezin kan de IKG-vergoedingen aan de zelfstandige opvang uitbetalen vanaf 16 februari De zelfstandige opvang die op deze datum met IKG wil starten, zorgt dat de aanvraag Kind en Gezin bereikt vóór 1 februari Kind en Gezin engageert zich dan om snel een voorlopige beslissing te nemen vóór 16 februari 2009.

15 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :15 Een aanvraag die vanaf 1 februari 2009 Kind en Gezin bereikt kan niet met zekerheid voor 16 februari 2009 een voorlopige beslissing krijgen. De start is dan ten vroegste mogelijk op de eerste dag van de maand volgend op de beslissingsdatum. Bij de aanvraag moet de opvang vermelden op welke datum men met het IKG-systeem wil starten. Het is aangewezen een realistische startdatum te plannen. Hou rekening met de tijd die nodig is om zelf de instap in IKG te kunnen voorbereiden. Instappen in het IKG-systeem is steeds mogelijk, binnen de perken van het beschikbare budget, en voor zover de opvang aan de voorwaarden voldoet. 7.4 Inspectie Inspectie bij de opvang Opvang die instap in het IKG-systeem aanvraagt, kan steeds een inspectiebezoek krijgen. Dit zal zeker het geval zijn voor zelfstandige opvang waar de voorwaarden voor de financiële ondersteuning per plaats nog niet werden geïnspecteerd. Opvang die met het IKG-systeem werkt, kan steeds controle van de boekhoudkundige inspectie krijgen. Controle van door het gezin zelf berekende bijdrage Omdat het gezin via de module op de website zijn bijdrage zelf kan berekenen, kan de boekhoudkundige inspectie via een steekproef aan deze gezinnen vragen een kopie van de documenten op basis waarvan de berekening gebeurde in te sturen voor nazicht. 8. Communicatie en informatie over het IKG-systee m Bij de opstart van het IKG-systeem, blijven er bij de opvangvoorzieningen en bij de gezinnen wellicht nog heel wat vragen en onduidelijkheden over. Kind en Gezin zal daartoe een communicatie- en informatiecampagne opzetten zowel voor opvangvoorzieningen als voor gezinnen. 8.1 Informatie voor de opvangvoorzieningen Informatie op Eerstdaags wordt op de website van Kind en Gezin een rubriek geopend met de nodige informatie in verband met het IKG-systeem in de zelfstandige opvang. Ook de berekeningsmodule, de verdere ontwikkelingen en nieuwsberichten zullen hier te vinden zijn.

16 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :16 Contactpunt bij Kind en Gezin: de IKG-helpdesk Zelfstandige opvang met vragen over het IKG-systeem kan terecht bij de IKG-helpdesk van Kind en Gezin. Dit team is beschikbaar voor opvangvoorzieningen met vragen specifiek in verband met het IKG-systeem. De IKG-helpdesk start op woensdag 7 januari De helpdesk is altijd bereikbaar op het mailadres ngezin.be. De IKG-helpdesk is telefonisch bereikbaar op Informatiesessies Kind en Gezin organiseert in het voorjaar 2009 een aantal informatiesessies voor zelfstandige opvangvoorzieningen. Hier zal het IKG-systeem worden toegelicht en kunnen informatieve vragen gesteld worden. De plaatsen en data staan vandaag nog niet vast. Deze informatiesessies zullen ook op zaterdagen worden georganiseerd. Concrete richtlijnen Opvangvoorzieningen met een positieve beslissing voor instap in het IKG-systeem, zullen alle nodige concrete richtlijnen ontvangen van Kind en Gezin. De IKG-cel van Kind en Gezin staat ter beschikking voor alle mogelijke administratieve vragen. 8.2 Informatie voor de gezinnen Informatie op Op de website van Kind en Gezin wordt eerstdaags een rubriek geopend met de nodige informatie voor de gezinnen in verband met het IKG-systeem in de zelfstandige opvang. Vanaf de eerste helft van januari 2009 zullen gezinnen hier ook de berekeningsmodule vinden en kunnen nagaan welke zelfstandige opvang met het IKG-systeem werkt. Contactpunt bij Kind en Gezin: de Kind & Gezin-Lijn: Gezinnen met vragen over het IKG-systeem en de bijdrageberekening kunnen vanaf woensdag 7 januari 2009 terecht op de Kind en Gezin-Lijn op Gezinnen kunnen ook vragen stellen via het contactformulier op de website van Kind en Gezin. D it formulier vind je op: O ok voor hulp bij de bijdrageberekening kan men hier terecht vanaf 1 februari Informatiefolder: Een folder met duidelijke informatie over het IKG-systeem en de contactpunten ter zake zal vanaf half januari 2009 beschikbaar zijn. Deze folder zal te downloaden zijn op de website van Kind en Gezin. Men kan hem ook bekomen via de Kind en Gezin-Lijn.

17 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz : Lokale informatie Kind en Gezin zal de informatie over het IKG-systeem ook ter beschikking stellen van de gemeentebesturen en het Lokaal Overleg Kinderopvang, zodat deze ook lokaal kan beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld in het gemeentehuis, in het Sociaal Huis van de gemeente, in een samenwerking van opvangvoorzieningen, Will Verniest Afdeling Kinderopvang

18 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :18 BIJLAGE 1: De voorwaarden voor de jaarlijkse financiële ondersteuning per plaats in een zelfstandig kinderdagverblijf en mini-crèche De voorwaarden voor de jaarlijkse financiële ondersteuning per plaats worden vanaf 1 januari 2009 aangepast. De Vlaamse Regering gaf hieraan haar principiële goedkeuring op 12 december De meest opvallende verandering is dat deze financiële ondersteuning vanaf 1 januari 2009 niet langer beperkt is tot mini-crèches en een maximum van 22 plaatsen. Alle zelfstandige groepsopvang kan deze financiële ondersteuning krijgen, beperkt tot 28 plaatsen. Het besluit vat voortaan zowel de huidige mini-crèches als de huidige zelfstandige kinderdagverblijven onder één naam: zelfstandige kinderdagverblijven. De voorwaarden voor de financiële ondersteuning zijn: 1. Het zelfstandig kinderdagverblijf en de zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening stellen het opvangaanbod open voor alle kinderen. 2. Een persoon die de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van de kinderen, beschikt over een door de minister erkend kwalificatiebewijs (zie ook bijlage 5). Het kwalificatiebewijs van één persoon kan slechts in aanmerking genomen worden voor één zelfstandig kinderdagverblijf of zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening. Als een persoon verantwoordelijk is voor meer dan één opvangvoorziening, kan per opvangvoorziening het kwalificatiebewijs van een andere medewerker, die belast is met de begeleiding van de kinderen, in aanmerking worden genomen. 3. Alle verantwoordelijken van de opvangvoorziening hebben kennis van het Nederlands. Die kennis blijkt uit het kwalificatiebewijs of kan worden bewezen via een taalexamen of een taaltest vastgelegd door de minister. 4. De verantwoordelijken en/of de medewerkers van het zelfstandig kinderdagverblijf en de zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening volgen per kalenderjaar minstens 12 uur vorming die rechtstreeks verband houdt met de opvangactiviteiten en die de opvangkwaliteit bevordert. De uren vorming worden verhoudingsgewijs verlaagd als de financiële ondersteuning niet toegekend is voor een volledig kalenderjaar. De vormingsbewijzen worden uiterlijk voor het einde van het kalenderjaar aan Kind en Gezin bezorgd. Bij stopzetting van de opvang worden ze onmiddellijk aan Kind en Gezin bezorgd. 5. Het zelfstandig kinderdagverblijf en de zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening beantwoorden aan een kwaliteitsnorm in de dienstverlening door te voldoen aan de hiernavolgende voorwaarden: 1 ze behalen per KWAPOI-afname gemiddeld minimaal 4; 2 ze evalueren zichzelf jaarlijks met het Z-KWAPOI of ZiKo. 6. Het zelfstandig kinderdagverblijf en de zelfstandige buitenschoolse opvangvoorziening bezorgen aan Kind en Gezin, binnen de gevraagde termijn, gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling en uitbetaling van de financiële basisondersteuning.

19 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :19 BIJLAGE 2: de voorrangsregels in de erkende kinderopvang. De hierna volgende voorrangsregels zijn vastgelegd door de Vlaamse Regering op 5 december 2008: De voorzieningen stellen hun dienstverlening open voor alle kinderen, maar geven voorrang aan kinderen: a) van alleenstaande ouders die door werkomstandigheden of het volgen van een opleiding hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen; b) van wie de ouders een arbeidsinkomen hebben dat lager ligt dan een inkomensgrens die elk jaar op 1 juli wordt berekend door de Vlaamse Regering, volgens de hierna vermelde bepaling, en die door werkomstandigheden of door het volgen van een opleiding hun kinderen tijdens de dag niet zelf kunnen opvangen; c) van wie de ouders een inkomen hebben dat lager ligt dan een inkomensgrens die elk jaar op 1 juli berekend wordt door de Vlaamse Regering, volgens de hierna vermelde bepaling, en voor wie kinderopvang een belangrijke factor is met het oog op hun economische en maatschappelijke participatie; d) voor wie het vanwege sociale en/of pedagogische motieven wenselijk is dat zij gedurende de dag opvang en begeleiding krijgen buiten het eigen gezin; e) van wie een broertje en/of zusje in de voorziening opgevangen is. De voorrangsregels m.b.t. categorieën a), b) c) en d) gelden voor tenminste 20 procent van de opvangcapaciteit van de voorziening. De voorzieningen hebben een opnamebeleid waarbij ze actief beschrijven hoe ze deze voorrang realiseren. Het opnamebeleid voorziet eveneens duidelijkheid ten opzichte van de gezinnen over de andere opnamecriteria. Het opnamebeleid wordt actief aan de ouders gecommuniceerd. Kind en Gezin ziet in het bijzonder toe op de naleving van deze voorrangsregeling. Voor de berekening van de inkomensgrens wordt het gewaarborgde minimale brutomaandinkomen omgerekend naar een belastbaar jaarbedrag, door de gegevens te vermenigvuldigen met een coëfficiënt, die elk jaar op 1 juli volgens de volgende formule wordt berekend door de Vlaamse Regering: gemiddeld gezondheidsindexcijfer van 2 jaar voordien x 12 gezondheidsindexcijfer van 1 juni van het jaar in kwestie Onder gemiddeld gezondheidsindexcijfer van 2 jaar voordien wordt bedoeld dat de gezondheidsindexcijfers die gelden in elk van de 12 maanden van het betreffende jaar, worden samengeteld en gedeeld door 12.

20 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :20 BIJLAGE 3: Meer informatie over ZIKO-VO, een kindvolgsysteem voor baby s en peuters ZiKo-Vo is een systeem voor zelfevaluatie gemaakt voor de onthaalouders. Met dit systeem kan de onthaalouder elk kind opvolgen. ZiKo-Vo vertrekt vanuit de beleving van het kind. Het gaat het welbevinden en de betrokkenheid van het kind na. Daarnaast worden 8 ontwikkelingsdomeinen bekeken: grote en kleine motoriek; taalontwikkeling; sociale ontwikkeling; verstandelijke ontwikkeling; ontdekken van de wereld; goed in je vel zitten; zelfsturing. Concreet vult de onthaalouder per kind 1 pagina in. Zo krijgt de onthaalouder een overzicht van de behoeften en de ontwikkeling van het kind en kan de onthaalouder zijn aanpak afstemmen op wat het kind nodig heeft. Meer informatie vind je op: as/zikosdodzo.jsp

21 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :21 BIJLAGE 4: Vereist kwalificatiebewijs voor zelfstandig kinderdagverblijf en mini-crèche Om een positieve beslissing te kunnen krijgen voor instap in het IKG-systeem, moet het zelfstandig kinderdagverblijf en de mini-crèche beantwoorden aan de voorwaarden voor de financiële ondersteuning per plaats. Eén van deze voorwaarden is dat de persoon die de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van de kinderen, beschikt over een door de minister erkend kwalificatiebewijs. Hiervoor komen volgende diploma s, getuigschriften of attesten komen in aanmerking: een attest van de cursus verantwoordelijke in de kinderopvang georganiseerd door Syntracentra, op voorwaarde dat de cursus begeleider buitenschoolse opvang mee geïntegreerd is; een diploma of certificaat van één van de hierna vermelde opleidingen: uit het beroepssecundair onderwijs: -het derde jaar van de derde graad kinderzorg ; -de opleiding kinderzorg van het volwassenenonderwijs; -de opleiding kinderzorg/begeleider in de kinderopvang van het volwassenenonderwijs; -het derde jaar van de derde graad van een naamloos leerjaar als bij dat diploma een attest (door de bevoegde verificateur van Onderwijs voor waar en echt verklaard) is gevoegd waarop vermeld is dat het leerplan kinderzorg volledig gevolgd is; -de opleiding begeleider in de kinderopvang van het experimentele modulaire beroepssecundair onderwijs; -het derde jaar van de vierde graad verpleegkunde; uit het technisch secundair onderwijs: -het tweede jaar van de derde graad sociale en technische wetenschappen ; -het tweede jaar van de derde graad jeugd- en gehandicaptenzorg ; -het tweede jaar van de derde graad gezondheids- en welzijnswetenschappen ; -het derde jaar van de derde graad internaatswerking of leefgroepenwerking ; -de opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg van het volwassenenonderwijs; uit het hoger of universitair onderwijs: -hoger onderwijs van één of meer cycli; -hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type; -universitair onderwijs van één of meer cycli; -bacheloropleiding; -masteropleiding.

22 Datum: Zelfstandige opvangvoorzieningen Blz :22 een vóór 1 september 2008 behaald attest van -hetzij de 8-daagse cursus verantwoordelijke van particuliere kinderdagverblijven, georganiseerd door het centrum voor volwassenonderwijs, Vormingsleergangen voor Sociaal en Pedagogisch Werk in Kortrijk -hetzij een attest van de 8-daagse cursus dagopvang jonge kinderen, georganiseerd door het centrum voor volwassenonderwijs TNA, afdeling VLOD in Antwerpen; voor voorzieningen die enkel opvang voor schoolgaande kinderen aanbieden: -hetzij een attest van de opleiding begeleider buitenschoolse opvang gegeven door een door Kind en Gezin erkende opleidingsorganisatie; -hetzij een certificaat begeleider buitenschoolse opvang van het volwassenenonderwijs; -hetzij een titel van beroepsbekwaamheid begeleider buitenschoolse opvang als vermeld in het decreet van 30 april 2004 over het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid Ook gelijkstellingen met het eindstudiebewijs van het met vrucht gevolgde 3e jaar van de 3e graad van het Beroepssecundair Onderwijs kinderzorg (7e jaar Kinderzorg ) zoals geregeld in de ministeriële besluiten van 30 juli 1997 en 24 november 1997 komen in aanmerking: - de houder van een brevet, uitgereikt uiterlijk in het schooljaar in het zesde leerjaar van het voltijds beroepssecundair onderwijs, studierichting kinderverzorging; - de houder van een studiegetuigschrift én een kwalificatiegetuigschrift, uitgereikt tijdens de periode lopend vanaf het schooljaar tot en met het schooljaar in het zesde leerjaar van het voltijds beroepssecundair onderwijs, studierichting kinderverzorging; - de houder van het studiegetuigschrift, uitgereikt in het schooljaar , het schooljaar of het schooljaar in het tweede leerjaar van de derde graad van het voltijds beroepssecundair onderwijs, studierichting kinderverzorging; - de houder van een diploma secundair onderwijs, uitgereikt vanaf het schooljaar in het derde leerjaar van de derde graad van het voltijds beroepssecundair onderwijs, studierichting kinderzorg (specialisatiejaar); - de houder van een studiegetuigschrift, uitgereikt vanaf het schooljaar in het derde leerjaar van de derde graad van het voltijds beroepssecundair onderwijs, studierichting kinderzorg (specialisatiejaar); - de houder van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt door de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs, slaande op een examenprogramma over de studierichting personenzorg (specialisatiejaar) én de onderliggende studierichting kinderverzorging van het voltijds beroepssecundair onderwijs. - elk studiebewijs, uitgereikt in de Franse of Duitstalige Gemeenschap van België dan wel in het buitenland, dat door de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, of zijn gemachtigde, gelijkwaardig is verklaard met één van de hierboven vermelde studiebewijzen; de houder van het diploma van het tweejarig opleidings- en tewerkstellingsproject van migrantenvrouwen in de kinderopvang georganiseerd door het Vormingscentrum voor de Begeleiding van het Jonge Kind, in samenwerking met het Vlaams Centrum voor de Integratie van de Migranten en met Kind en Gezin in 1996 en 1997.

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen VI.6. MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen 1

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Vlaamse Regering * Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen

Vlaamse Regering * Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen Vlaamse Regering * Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot

Nadere informatie

DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN TE VOLDOEN: 2. Jobstudenten opvang moeten één van volgende kwalificatiebewijzen hebben:

DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN TE VOLDOEN: 2. Jobstudenten opvang moeten één van volgende kwalificatiebewijzen hebben: Het gemeentebestuur Hooglede zoekt JOBSTUDENTEN voor de dienst buitenschoolse kinderopvang De Boomgaard voor de krokus-, paas-, zomer- herfsten kerstvakantie! DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Vlaamse Regering..3^L^

Vlaamse Regering..3^L^ Vlaamse Regering..3^L^ f -// Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VU\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 (BS 29 oktober 2014) tot uitvoering van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Afdeling 1. Reserves Artikel 1.

Nadere informatie

Lijst kwalificatiebewijzen erkende buitenschoolse opvang Kind en Gezin 6 mei 2008 Bijlage : gelijkstelling met 7e jaar Kinderzorg

Lijst kwalificatiebewijzen erkende buitenschoolse opvang Kind en Gezin 6 mei 2008 Bijlage : gelijkstelling met 7e jaar Kinderzorg De gemeente Diepenbeek werft aan via een gestructureerd interview: (opstart korte procedure voor de aanwerving in sommige tijdelijke betrekkingen- begeleidster buitenschoolse kinderopvang- artikel 29 van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Begeleidster BKO C1-C2 in contractueel verband (m/v) (vervanging) Via een gestructureerd interview, art. 29 van het rechtspositiebesluit Taken: Opvang van kinderen en

Nadere informatie

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven

25/06/2010. Zelfstandige kinderdagverblijven Zelfstandige kinderdagverblijven Bezoekendag, 24 juni 2010 1 Dagprogramma 24 juni 2010 Voormiddag Inleiding bij het begrip zelfstandig kinderdagverblijf Kennismaking met kinderdagverblijf Ukkie-Pukkie

Nadere informatie

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014. Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INKOMENSTARIEF VVSG INSPIRATIEDAG 20 maart 2014 Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD 1. Bestellen is betalen 2. Inkomenstarief: principes en

Nadere informatie

Overwegende dat beide functies ook geschrapt mogen worden uit de referteweddenschalen;

Overwegende dat beide functies ook geschrapt mogen worden uit de referteweddenschalen; uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 26 juni 2017 Algemeen bestuur gemeentepersoneel statutair en contractueel personeel aanpassing/schrapping specifieke aanwervings-

Nadere informatie

Afdeling 1. Attest van kennis van organisatorisch beheer

Afdeling 1. Attest van kennis van organisatorisch beheer 1 Ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12; Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2010 tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen, wat betreft

Nadere informatie

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector

Infosessie zelfstandige kinderopvangsector Infosessie zelfstandige kinderopvangsector 2 april 2009 Situering 1 Kind en Gezin Kind en Gezin is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Het ministerieel besluit over het attest van een basisopleiding levensreddend

Nadere informatie

1 Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatste verstuurde mededeling

1 Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van de laatste verstuurde mededeling 1 Toelichting van 16 februari 2009 bij het besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 februari 2009 houdende de regeling van het attest van toezicht voor zelfstandige opvangvoorzieningen De regie van de kinderopvang

Nadere informatie

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten

Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor aanvraag attesten Beste organisator, De Vlaamse Regering gaf op 23 maart 2015 haar principieel akkoord voor een aantal veranderingen aan het inkomenstarief.

Nadere informatie

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen Omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van 21 februari 2007 betreffende de vervanging van de omzendbrief van 2 juli 2004 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen Herkomst:

Nadere informatie

Overeenkomst tussen ouders en Decloedt Vicky, verantwoordelijke van kinderopvang Minnie

Overeenkomst tussen ouders en Decloedt Vicky, verantwoordelijke van kinderopvang Minnie 1 Overeenkomst tussen ouders en Decloedt Vicky, verantwoordelijke van kinderopvang Minnie Algemeen: Kinderopvang Minnie is een zelfstandig kinderdagverblijf voor kindjes van 0 tot 3 jaar en staat onder

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL BEGELEIDER BKO + AANLEG WERFRESERVE NIVEAU C1-C3 / D1-D3 (19/38)

Nadere informatie

VERGOEDINGSOVERZICHT

VERGOEDINGSOVERZICHT VERGOEDINGSOVERZICHT Versie 2015.01 1 Versie 2015.01 2 Inhoudsopgave 1.Vergoeding...3 1.1.Voorschools kinderen...3 a)extra kosten... 3 b)schadevergoeding...4 c)indexatie...4 1.2.Naschoolse kinderen...4

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Infoavond voor ouders 31 maart 2014

Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Infoavond voor ouders 31 maart 2014 Decreet Kinderopvang voor Baby s en Peuters Startdatum: 1 april 2014 Principe: opvang reserveren = opvang betalen! Wat gebeurt er op 1 april? Aanpassing huishoudelijk

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

wegwijs in opvang voor je baby of peuter

wegwijs in opvang voor je baby of peuter wegwijs in opvang voor je baby of peuter 1. Opvang zoeken 1.1 Wat zijn je wensen? De opvang zorgt samen met jou voor de opvoeding van je kind. Daarom is opvang kiezen een belangrijke keuze, waar je zelf

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst

Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Huishoudelijk reglement & schriftelijke overeenkomst Inspiratiedag Kinderopvang Welkom Doel: - overzicht bieden van alle richtlijnen - bespreken wat is nodig om het HHR en opvangovereenkomst aan te passen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft het systeem inkomenstarief DE VLAAMSE

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017

FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 FINANCIËLE BIJDRAGE GEZINNEN 2017 Halmstraat 3 3600 Genk 7-Bonderstr 78A 3600 Genk Tel: 089/38.02.34 Fax: 089/84.38.32 www.kdvfamilia.be Beste ouders In deze financiële bijdrage gezinnen bijlage trachten

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang

Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse opvang Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Oproep naar aanvragen voor nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 maart 2016; VR 2017 1703 DOC.0236/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, wat betreft het systeem

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Wie uitsluitend schoolgaande kinderen wil opvangen tijdens de schoolvakanties, kan hiervoor een attest van toezicht voor vakantieopvang

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN PREMIES AAN INITIATIEVEN VOOR KINDEROPVANG VAN BABY S EN PEUTERS IN NINOVE ARTIKEL 1 Artikel 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN Definities (bron: Kind en Gezin) Kinderopvang:

Nadere informatie

VERGOEDINGSOVERZICHT

VERGOEDINGSOVERZICHT VERGOEDINGSOVERZICHT Versie 2016.01 GO 1 Versie 2016.01 GO 2 Inhoudsopgave 1.Vergoeding...3 1.1.Voorschools kinderen...3 a)extra kosten...3 b)schadevergoeding...4 c)indexatie...4 1.2.Naschoolse kinderen...4

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Bengeltjes & De Petteflet

JOBSTUDENTEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Bengeltjes & De Petteflet JOBSTUDENTEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Bengeltjes & De Petteflet De Buitenschoolse kinderopvanginitiatieven De Bengeltjes en De Petteflet (voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar) zijn op zoek naar veertien

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang

Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang Schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang 1 De contracterende partijen binnen de overeenkomst ORGANISATOR Gemeente Anzegem De Vierschaar 1-8570 Anzegem ondernemingsnr: BTW BE 0207.484.780

Nadere informatie

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016

Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 Brochure voorschotten gezinsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG (FLEX T2) 12 SUBSIDIE STRUCTURELE INCLUSIEVE

Nadere informatie

1. Instappen in het IKG-systeem Hoe kan je instappen in het IKG-systeem De beslissing tot instap... 4

1. Instappen in het IKG-systeem Hoe kan je instappen in het IKG-systeem De beslissing tot instap... 4 INHOUD 1. Instappen in het IKG-systeem... 4 1.1. Hoe kan je instappen in het IKG-systeem... 4 1.2. De beslissing tot instap... 4 1.3. Wanneer kan je instappen in het IKG-systeem... 5 1.4. Het opvolgen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

vzw Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten

vzw Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten VZW Kinderdagverblijf de Knuffelboom XL Prijsregeling en administratieve formaliteiten 1. Attest inkomenstarief De prijs die ouders voor de opvang van hun kind betalen wordt berekend op basis van het inkomen.

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016

Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 Brochure voorschotten groepsopvang - 2016 INHOUD BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 3 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 4 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 11 SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANG 12 SUBSIDIE FLEXIBELE URENPAKKETTEN

Nadere informatie

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning

Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning Gezinsopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een erkenning INFRASTRUCTUUR Het gedeelte van de woning dat wordt gebruikt voor de opvang heeft: een speelruimte; een sanitaire ruimte met een toilet en

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Dagopvang voor kinderen tussen de 0 en 3 jaar.

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Dagopvang voor kinderen tussen de 0 en 3 jaar. Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Dagopvang voor kinderen tussen de 0 en 3 jaar. Geldig vanaf 1 april 2016 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven voor kosten en vergoedingen

Nadere informatie

INFORMATIEMAP. Ervaringsbewijs. begeleider buitenschoolse. kinderopvang

INFORMATIEMAP. Ervaringsbewijs. begeleider buitenschoolse. kinderopvang INFORMATIEMAP Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang Inhoudstafel 1 WAT IS HET ERVARINGSBEWIJS?... 4 2 WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET ERVARINGSBEWIJS?... 4 3 HOE KAN JE HET ERVARINGSBEWIJS

Nadere informatie

Overeenkomst. Voorstelling van de kinderkribbe ( zelfstandig kinderdagverblijf ) De opvang. Klein klein peuterke Menisberg Huizingen

Overeenkomst. Voorstelling van de kinderkribbe ( zelfstandig kinderdagverblijf ) De opvang. Klein klein peuterke Menisberg Huizingen Overeenkomst Voorstelling van de kinderkribbe ( zelfstandig kinderdagverblijf ) Klein klein peuterke Menisberg 67 1654 Huizingen Tel: 02/356.46.31 Gsm: 0495/35.48.81. Verantwoordelijken: Tine Vounckx en

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters

Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters Subsidieberekening voor kinderopvang van baby s en peuters INHOUD ALGEMENE INFORMATIE 2 BASISSUBSIDIE (TRAP 1) 5 SUBSIDIE VOOR INKOMENSTARIEF (TRAP 2) 7 PLUSSUBSIDIE (TRAP 3) 23 SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE

Nadere informatie

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen

20/02/2014 VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS INHOUD. 1. Nieuwe namen. Nieuwe namen VERGUNNINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG BABY S EN PEUTERS Principieel akkoord Vlaamse Regering 5 juli 2013 INHOUD 1. Nieuwe namen 2. Algemene principes 3. Aanpak 4. 5. Werkingsvoorwaarden Nieuwe namen NU 1

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van. Tussen enerzijds: Kinderdagverblijf Windekind vzw, Nieuwstraat 100, 3550 Heusden-Zolder, vertegenwoordigd door Giselle Smeyers, directeur, hierna het kinderdagverblijf

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn

DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS. Ann Lobijn DECREET HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN KINDEROPVANG VAN BABY S en PEUTERS Ann Lobijn Inhoud Tijdspad Doelstellingen van het decreet en korte inhoud BVR vergunningsvoorwaarden Reacties VVSG - Tijdspad Decreet

Nadere informatie

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang.

In bepaalde omstandigheden kan een afwijking worden aangevraagd van het berekende inkomenstarief voor kinderopvang. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 255 van LIES JANS datum: 20 januari 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Inkomensgerelateerde kinderopvang - Individueel verminderd tarief

Nadere informatie

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 )

Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Subsidie inkomenstarief ( trap 2 ) Op 9 oktober 2015 keurde de Vlaamse Regering een aantal veranderingen in de subsidievoorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin lettertype. De subsidie voor inkomenstarief

Nadere informatie

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014

BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 SX BROCHURE FINANCIËLE COMPENSATIE 2014 INLEIDING Op 1 april 2014 is het subsidiesysteem voor kinderopvang voor baby s en peuters grondig veranderd. Hierdoor krijgen sommige organisatoren meer subsidies

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Op 21 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering een aantal versoepelingen in de voorwaarden goed. Deze wijzigingen staan in schuin

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van

Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van Schriftelijke overeenkomst voor de opvang van. Tussen enerzijds: Kinderdagverblijf Windekind vzw, Nieuwstraat 100, 3550 Heusden-Zolder, vertegenwoordigd door Giselle Smeyers, directeur, hierna het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Aanleggen van reserve. Begeleid(st)er (D1-D3) en medewerk(st)er (C1-C3) buitenschoolse kinderopvang INLICHTINGENBROCHURE

Aanleggen van reserve. Begeleid(st)er (D1-D3) en medewerk(st)er (C1-C3) buitenschoolse kinderopvang INLICHTINGENBROCHURE Aanleggen van reserve Begeleid(st)er (D1-D3) en medewerk(st)er (C1-C3) buitenschoolse kinderopvang INLICHTINGENBROCHURE Het stadsbestuur Eeklo legt een reserve aan voor de functies van begeleid(st)er en

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Adres en contactgegevens Meierstraat 20 3640 Kinrooi-Kessenich België Telefoonnummer: 0473 49 15 74 Website: www.druppeltje.be Email: info@druppeltje.be Verantwoordelijke: Saskia

Nadere informatie

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen:

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen: Leidraad omgaan met klachten : klachtenprocedure Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een ouder over een aspect van de werking. Ze komt tot stand als het overleg tussen de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door

Het aanvragen van attesten inkomenstarief door Het aanvragen van attesten inkomenstarief door medewerker opvang/ocmw Ouders waarvan het kind naar een opvang gaat waar ze betalen volgens inkomen, hebben een attest inkomenstarief nodig. Er zijn 4 stappen

Nadere informatie

Formulier 1 Overeenkomst

Formulier 1 Overeenkomst 1 Formulier 1 Overeenkomst CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Naam organisator: OCMW Bree, Peerderbaan 37, 3960 Bree Naam Kinderdagverblijf: t Wiekernestje, Sint Jacobstraat z/n, 3960 Bree Gegevens:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 T: +32 (0)473 491 574 E: I: Kinderdagverblijf Druppeltje voorziet dagopvang voor alle kinderen van 0 maand tot ze naar school gaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 22;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 22; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming DE VLAAMSE

Nadere informatie

Formulier 1: De schriftelijke overeenkomst. Overeenkomst

Formulier 1: De schriftelijke overeenkomst. Overeenkomst CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Overeenkomst Naam organisator: OCMW Bree, Peerderbaan 37, 3960 Bree Naam Kinderdagverblijf: t Wiekernestje, Sint Jacobstraat z/n, 3960 Bree 089 848556 - kinderdagverblijf@bree.be

Nadere informatie

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen

Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen 2013-11-28-transitie decreet diensten Inleiding Transitie decreet voor diensten voor opvanggezinnen Vrijdag 22 november zijn de twee uitvoeringsbesluiten, zijnde vergunningsvoorwaarden en het subsidiebesluit

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie

ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1: Locatiepremie ONDERSTEUNINGSREGLEMENT VOOR KINDEROPVANGPLAATSEN VOOR BABY S EN PEUTERS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Locatiepremie Art. 1 1 Om alle kinderopvanginitiatieven in Aalst maximaal te ondersteunen

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Inkomenstarief

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Inkomenstarief Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Inkomenstarief Beste ouder, Voornaam ttt Naam ll Geboortedatum 01-08-2015 Aanvrager hhh fff Inkomenstarief 8,66 Adres t 2 3000 Leuven BE Belangrijk geldigheidsdatum.

Nadere informatie

Gemeenteraad van Zaltbommel - Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018 vastgesteld

Gemeenteraad van Zaltbommel - Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zaltbommel Nr. 190612 1 november 2017 Gemeenteraad van Zaltbommel - Verordening peutertoeslag en vve gemeente Zaltbommel 2018 vastgesteld De raad van de gemeente

Nadere informatie

Overeenkomst kinderdagverblijf Lilou. Schriftelijke overeenkomst kinderopvang

Overeenkomst kinderdagverblijf Lilou. Schriftelijke overeenkomst kinderopvang Schriftelijke overeenkomst kinderopvang 1. Gegevens contracterende partijen Partij A Partij B Kinderopvang : Ouders : Kinderopvang Lilou Kerkstraat 20 9550 Herzele Tel. : 0477/64.15.51 Email : valerie.bauwens@yahoo.com

Nadere informatie

Individueel verminderd tarief kinderopvang

Individueel verminderd tarief kinderopvang Individueel verminderd tarief kinderopvang Versie van 6 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Individueel verminderd tarief kinderopvang... 3 2.1 Overzicht voor en na 1 mei 2015... 3 2.2 Voor wie geldt deze

Nadere informatie

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014

Kinderopvang in Vlaanderen. 6 maart 2014 Kinderopvang in Vlaanderen 6 maart 2014 1 Zo kon het niet verder Chaotisch landschap (veel vormen én organisatoren) Moeilijke zoektocht voor ouders Versnipperd kwaliteit voor kind in gedrang Verschillende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Dienst voor onthaalouders

Dienst voor onthaalouders KINDEROPVANG in gezinsverband bij een onthaalouder aangesloten bij een erkende dienst Dienst voor onthaalouders Onze dienst in het kinderopvanglandschap ²Erkende en gesubsidieerde opvangsector Zelfstandige

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: BEDIENDE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

FUNCTIEBESCHRIJVING: BEDIENDE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG FUNCTIEBESCHRIJVING: BEDIENDE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG Hieronder volgt een algemene basisomschrijving van de functie Bediende Buitenschoolse Kinderopvang bij het Gemeentebestuur Anzegem. Een Bediende

Nadere informatie

Respect en open communicatie zijn voor ons belangrijke bouwstenen.

Respect en open communicatie zijn voor ons belangrijke bouwstenen. Als kleurrijk kinderdagverblijf bieden wij kwaliteitsvolle opvang binnen een warme, huiselijke sfeer waar ELK kind centraal staat. Een enthousiast en professioneel team biedt ouders ondersteuning en houdt

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 juli 2016 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven voor

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE KINDEROPVANGTOELAGE VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN

REGLEMENT VOOR DE KINDEROPVANGTOELAGE VOOR KINDEREN VAN 0 TOT 3 JAAR IN DE STAD ANTWERPEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. GELDENDE BEGRIPPEN Reguliere opvang: opvang die o minstens 220 dagen per jaar open is o minstens 10 uur per dag ononderbroken open is tussen 6 uur en 20 uur.

Nadere informatie

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014 Centrale administratie Hallepoortlaan 27 1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 534 13 82 www.kindengezin.be 1 Mededeling Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief Afdeling

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor ouders

Brochure inkomenstarief voor ouders Brochure inkomenstarief voor ouders Als je kind opgevangen wordt in een opvanglocatie met inkomenstarief, dan vind je hier alle info. Inkomenstarief is de prijs voor kinderopvang volgens je inkomen. Niet

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Ontwerpbesluit Zitting van 24 september 2015 OCMW Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing 27 2015_RMW_00496 Tarief kinderopvang - wijzigingen vanaf 1 mei 2015 - MCOM_20150728_RMW_20150924

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012

Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor de opvangvoorzieningen in 2012 Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Aangepaste bedragen van de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE ORGANISATOR Naam: Gemeentebestuur Schelle Ondernemingsnummer: 0207.536.547 Adres: Fabiolalaan 55, 2627 Schelle Naam: De Schellebel (erkende opvanglocatie)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST DIENST ECONOMIE AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING De instructies opgenomen in de bijlage bij dit formulier aandachtig lezen alvorens het

Nadere informatie