Investeren in de mens, anders is de burger de dupe!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in de mens, anders is de burger de dupe!"

Transcriptie

1 1 November 2011 Programmabegroting 2012 Brunssum: koersvast & financieel gezond? Investeren in de mens, anders is de burger de dupe!

2 Op 5juli j.l. behandelden wij in de Brunssumse Raad de Voorjaarsnota De titel van het betoog van het Progressief AKkoord Brunssum was: Brunssum Koersvast en financieel gezond, maar het welzijn van de burger zal de dupe zijn. Vandaag behandelen we de programmabegroting En onze titel luidt: Brunssum Koersvast en financieel gezond? Investeren in de mens, anders is de burger de dupe! En, meneer de voorzitter, we kunnen onze woorden van juli herhalen. Uitgangspunt van deze programmabegroting is, zoals u het zegt, het raadsprogramma Wij, als Progressief AKkoord, zijn in april 2010 niet akkoord gegaan met dit programma en noemen het dan ook een coalitieprogramma en geen raadsprogramma. De lijnen die u heeft uitgezet betekenen een enorme terugval voor onze burgers die in de gevarenzone leven: onze talrijke minima die moeten leven met een uitkering of die dreigen in de uitkering te raken. En de, mede door het PAK ontwikkelde armoede beleid Alliantie tegen de armoede, in 2007 omarmd en gesteund door een volledige Brunssumse raad, is vrijwel volledig weggevaagd. Maar de armoede is blijven bestaan in Brunssum en Nederland. En de verwachting is dat deze verder zal groeien, gezien de enorme landelijke bezuinigingen die op ons afkomen. Zeker als we kijken naar de maatregelen op sociaal beleid. En zolang in Brunssum deze Alliantie tegen de armoede niet in ere is hersteld, zullen wij als PAK nooit akkoord gaan met een voorjaarsnota of meerjarenbegroting! En niemand praat meer in deze raad over stille armoede, in de vorige periode nog één van de stokpaardjes van de PvdA! Dit waren onze woorden in juli En nog steeds is de sociale paragraaf in deze begroting niet des PAKs. En niet alleen de sociale paragraaf. Wat hier voor ons ligt kan nooit een begroting voor het komende jaar zijn! Want we weten inmiddels dat de september circulaire van de overheid nog meer bezuinigingsmaatregelen aankondigt, en dat deze coalitie het bestuursakkoord omarmt. En de situatie Licom betekent structurele financiële consequenties voor de gemeente. Daar gaat deze begroting helemaal niet op in, en de voorgestelde maatregelen hebben totaal geen houvast en kunnen de prullenbak in. Ondanks dat de verantwoordelijke portefeuillehouder in de commissie heeft aangegeven in ieder geval iets te moeten hebben vóór 15 november, wat als begroting moet 2

3 doorgaan om naar de provincie te kunnen sturen, weet ook hij dat wat hier nu gepresenteerd wordt nooit realistisch kan zijn. En dan kun je dat wel corrigeren met een zogenaamde 0 de begrotingswijziging, maar dan houden we ons allemaal zelf voor de gek. Neem eens een voorbeeld aan de gemeente Simpelveld, wethouder, daar is een oplossing voor de Licom problematiek reeds in de begroting opgenomen! En dat in goed overleg tussen coalitie en oppositie van de gemeenteraad Simpelveld. De hele wereld is in de ban van een mogelijk nieuwe financiële crisis. Landen dreigen failliet te gaan. Bedrijven gaan over de kop. Banken vertonen wanbeleid en verrijken zichzelf. Met de Occupy beweging komt de burger wereldwijd in opstand en pikt men het niet dat de rijke rijker wordt en de arme armer. Er dreigt anarchisme en dit beeld slaat ook in Nederland neer. Mensen keren zich af van de politiek. Het enorme bezuinigingsplan, wat deze regering van VVD, CDA en PVV heeft afgekondigd, betekent dat er te weinig is voor allen, waardoor de armen mogen bijspringen. Maar ondertussen gaan er miljarden naar oorlogen ver van huis en is er geen cent voor de noden van onze eigen burgers. De laagste inkomensgroepen staan al jaren onder druk en dit wordt alleen maar erger. De aangekondigde hervormingen van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) betekenen een ramp voor die burger in onze samenleving die hier een beroep op kan doen. Versterkt door de problematiek bij Licom, het grootste bedrijf in deze regio dat WSW geïndiceerden werk geeft, betekent dat deze groep medeburgers in een sociaal isolement dreigen te raken en in de uitkering terecht te komen. Armoede zal toenemen en stijgen naar ongekende hoogtes. Een aanscherping van de Wet Werk en Bijstand (WWB) zal dit versterken. Ondanks dat de afgelopen weken de werkloosheid schijnt te dalen in onze contreien, mede door vergrijzing en ontgroening, zal de problematiek rond Licom, de ontwikkeling van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen en de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen leiden tot sterke werkloosheid en armoede. En wij doen, als Brunssum, hier hard aan mee. Indien wij de voorliggende begroting zouden aannemen. Uit de oproep van de inmiddels geformeerde Sociale Alliantie, die in dit land ontstaat, geven wij, als PAK, een vervolg door onze raadsfracties op te roepen om er alles aan te doen ervoor te zorgen dat bezuinigingsmaatregelen niet allemaal op dezelfde deurmatten terecht komen. Deze maatregelen betekenen problemen in de gezondheidszorg, wat wij niet kunnen hebben, gezien onze dubbele vergrijzing. Met consequenties voor ouderenwelzijn. Mede ook door dreigende pensioentekorten. Maar daarover geen letter in deze begroting. 3

4 Het Progressief AKkoord roept de fracties op tot bevorderacties die ertoe bijdragen dat burgers ook in omstandigheden komen te verkeren dat ze mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Dat betekent 2 hoofddoelen: werkgevers dwingend uitnodigen werkplekken beschikbaar te stellen voor mensen met enigerlei arbeidshandicap èn voldoende middelen beschikbaar houden om het proces van meedoen te begeleiden en te ondersteunen. Helaas concludeert het PAK dat de voorliggende begroting niet voldoet aan dit verwachtingspatroon. Als deze raad instemt met deze begroting dan is de raad ziende blind en horende doof. Deze raad kijkt dan weg van de problemen en blijft redeneren vanuit oude patronen. Er is veel onduidelijkheid in deze begroting en ook de antwoorden op onze vragen, gesteld in de commissievergadering, hebben ons niet overtuigd. Pluspunt is dat, qua lay-out en leestechnisch, deze begroting wat makkelijker te lezen is. Daarmee voldoet u aan de opdracht van de rekeningcommissie. De voorgestelde maatregelen kunnen wat ons betreft echter de prullenbak in. In detail: - We weten nog steeds niet wat de reorganisatie binnen de brandweer ons zal brengen? Dus ook geen uitspraken of voorstellen in deze begroting! - De WGR plus regeling staat op de helling, zo heeft de overheid aangekondigd, en Parkstad is hier een voorbeeld van. Een nieuwe directeur verdient evenveel als de burgemeester van Heerlen en juist die gemeente heeft aangekondigd te gaan snijden bij hun bijdrage aan de begroting van Parkstad. Een voorbeeld wat Brunssum mag volgen. Wij hebben altijd al aangegeven dat het grote onzin is om een directeur aan te stellen op het zelfde financiële niveau als de burgemeester van Heerlen, terwijl de vorige burgemeester dit er bij deed. En deze nieuwe man hebben wij hier nog nooit gezien!! Sparen dat geld!! - We hebben het afgelopen jaar meermaals voor bezinning gevraagd waar het de grote projecten betreft. Kijk naar de winkelleegstand, de roep van winkeliers, dure huurruimtes voor verenigingen, te veel zeggenschap voor projectontwikkelaars binnen het centrumplan. - De aanbesteding Lindeplein dreigt een fiasco te worden. Eerst was niemand geïnteresseerd in dit deel van het Centrumplan. Dus gaat men in dialoog met mogelijke kandidaten die men op het oog heeft. Onder hun voorwaarden worden voorstellen gedaan. 2 Consortia blijven over en daarmee wordt de aanbesteding aangegaan. Plots blijft er nog 1 geïnteresseerde over, waarbij men nu al aangeeft dat het meer tijd kost om de inschrijving te beoordelen? Maar dat was toch al in de dialoog helder? Het waren toch hun eisen die door deze raad aangenomen werden als zogenaamd bestek voor de aanbesteding. En nu haakt 1 van de eisende 4

5 organisaties af? Vreemd, vreemd, vreemd. Leg dat maar eens uit aan deze raad en aan onze burgers? - Want die hebben geen inspraak bij de ontwikkeling van het Lindeplein, de aantasting van het Vijverpark waar alle evenementen dreigen te gaan gebeuren met toename van geluidsoverlast voor omwonenden; pompgebouwen en Schutterspark verpatsen zonder mening van burgers. En tot overmaat van ramp een brug intekenen aan de voordeur van bewoners van Klingbemden waar de hele Raad van Schrikt!!. Hoe zit dat nu met die inspraak, draagvlak, transparant bestuur en communicatie wethouders? - En over duurzame energie ontwikkeling op de oostflank wordt helemaal niet meer gesproken? Alleen maar gokken op een pretpark. Gaat dit mis dan is er geen lange termijnvisie! - De pompgebouwen worden commercieel geëxploiteerd. Terwijl er vanuit gegaan werd dat ons verenigingsleven gebruik zou kunnen maken van deze mogelijkheid. Samen met de soap rond het Lindeplein wordt de toekomst voor onze verenigingen, die gebruik maken van Brikke Oave, Concordia en Rumpenerhof, wel heel erg onzeker. Leg dit ook maar eens uit. - Naar verluidt zouden de bezuinigingsmaatregelen wel eens kunnen leiden tot snijden in de formatieplaatsen van CMWW. Zo hoorden wij tijdens de open dag van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hoe zit dat wethouder? - En dan dat schuiven van bedragen in de productbegroting. Alles onder het mom van verschuiven van ambtenaren uren. Maar er staat toch gewoon dat er euro meer uitgegeven wordt aan de stadskrant, een verhoging van tot euro voor integrale veiligheid, met verschuiven van gelden uit het afvalcompartiment (!?), en een verhoging van ondersteuning raadsleden van naar euro. Zelfs voor de raadsvergaderingen wordt euro méér uitgegeven. Wat ons betreft mogen de borrelnootjes in de pauzes in hun zakje blijven. En net als de gemeente Kerkrade is het PAK ook tevreden met koffie, thee en gewoon Brunssums kraanwater. De reserve bijzondere bijstand, of de gelden voor de stadskrant, kan ingezet worden voor herstel langdurigheidtoeslag. Tijdens voorjaarsnota gaf de verantwoordelijke wethouder nog aan dat dit tot de mogelijkheden behoorde. Elk jaar maken wij dit gegoochel van potjes mee. Het PAK vindt dit maar vreemd. - En dat geldt ook voor het onduidelijke overzicht van onze reserves. Bij gebrek aan de ons toegezegde nota reserve en voorzieningen moeten wij het doen met dit overzicht waarin posten zijn opgenomen die nog niet eens een registratienummer hebben? Onder andere de reserve bijzondere bijstand. Het PAK vindt dit maar vreemd en dan drukken we ons nog zacht uit. 5

6 - De meerwaarde van de stadskrant zien wij nog steeds niet en deze krant mag wat ons betreft afgeschaft worden. Een evaluatie hebben wij nog niet gezien en reacties van burgers nog minder. Velen gooien de stadskrant weg samen met de meegeleverde reclameblaadjes. En bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuis krijgen dit blad helemaal niet te lezen. Besteedt dit geld liever aan herstel van de langdurigheidtoeslag. Nu heeft u een krant geïntroduceerd ten koste van de minima. Maar dat zeiden we al eerder. - Ook mogen wij best snijden in eigen vlees. Wij blijven voorstander van verlaging van de raadswedde en beknibbelen op het aantal collegeleden. Het vertrek van 1 van de wethouders zou aangegrepen moeten worden om terug te gaan naar een normale formatie van 4fte voor het college. Dan pas zou u een daad stellen, geacht college. De nieuw beoogde wethouder zal er geen pijn van voelen. - Verder gaan wij ervan uit dat de Raad van State uitspraak zal doen over de Buitenring wat betekent dat u het reeds geïnvesteerde geld terug kunt vorderen van de provincie wat weer ingezet kan worden om bijvoorbeeld de situatie Licom structureel op te vangen. - U roept keihard : geen nieuw beleid voor oud beleid! Maar de nieuwe opzet WMO en de gezondheidszorg betekent zeker toch nieuw beleid? Zeker wanneer we rekening houden met overheveling van de AWBZ begeleiding naar de WMO, de decentralisatie van de jeugdzorg, het korten op de zorgtoeslag en de, mogelijke, bezuiniging op de PGB in de WMO, maar zeker in de AWBZ. Hoe zit dat wethouder? - En dan komt de problematiek rond het bedrijf Licom nog aan de orde. Zelfs deze maand nog. Hoe lossen wij de financiële tekorten bij dit bedrijf op? - De WWNV: Ruim 4000 (ex) WSW ers leven in onzekerheid over wat zij over 2 jaar zullen doen. En dan is er het noodlijdende bedrijf Licom! - En hoe zit met startende ondernemers? Wij krijgen de indruk dat er op dat gebied weinig in Brunssum gebeurt? Kunt u hier iets over zeggen, College? - Wij merkten op dat in de productbegroting een verruiming van kerkgenootschappen stond. Tijdens de commissie werd opgemerkt dat dit een fout was in deze begroting. Staan er misschien nog meer van dit soort fouten in deze begroting? Of moeten we echt alle producten controleren? Dit alles overwegende kan het Progressief AKkoord Brunssum met voorliggende programmabegroting 2012 niet akkoord gaan. Wij doen dan ook een aantal voorstellen, d.m.v. amendementen en moties, om te bezuinigen daar waar onze burgers het minst worden getroffen. 6

7 Tot slot meneer de voorzitter We wensen het vervangende raadslid, dhr. Trommelen, veel succes in het tijdelijk vervangen van dhr. Luit, die vanwege gezondheidsredenen het even wat rustiger aan zal doen. Wij zullen er als PAK fractie in 2012 staan en ons inzetten voor het welzijn van de burgers van Brunssum en vooral voor de allerzwaksten in onze samenleving. Om voor hen een dragelijk bestaan te realiseren in deze financieel moeilijke periode. Amendement: 1. Herziening armoedenota Alliantie tegen de armoede a.h.v. nieuwe NIBUD MER rapportage vóór Voorjaarsnota 2012, om het armoedebeleid bij te sturen. 2. Herstel langdurigheidtoeslag. Dekking middelen Stadskrant. 3. De kosten ondersteuning raadsleden op hetzelfde niveau laten als De formatie van wethouders B&W terugbrengen naar max. 4fte. Motie: 5. Buitenring: terugvorderen gelden bij provincie bij positief (voor ons) besluit Raad van State 6. Herhaling motie grote projecten begroting Heropenen discussie mogelijke beperkingen bij majeure projecten 7. Commerciële gebouwen zoals Brikke Oave en pompgebouwen mogelijkheden geven voor alle verenigingen 8. Alle Brunssumse bedrijven benaderen om ex. WSW ers in dienst te nemen. 7

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.]

[De heren Karres en Sperna Weiland spreken achtereenvolgens in; hun bijdragen zijn als bijlage aan het verslag gehecht.] Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de raad der gemeente Leiderdorp inzake de begroting op woensdag 5 november en vrijdag 7 november 2008 Aanwezig: Voorzitter: Griffier: Wethouders: De

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

- 1 - Registratienummer 2009035092

- 1 - Registratienummer 2009035092 Registratienummer 2009035092 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal over de BEGROTING 2010 gehouden op donderdag 12 november 2009 om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis

Nadere informatie

DE FRACTIE VAN DE PVDA.

DE FRACTIE VAN DE PVDA. Concept Memorie van antwoord van burgemeester en wethouders op de schriftelijke politieke vragen van de raadsfracties naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2009. DE FRACTIE VAN DE PVDA. 1. Hoe hoog schat

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/armoede- en schuldenbeleid d.d. 27 november 2013/SZW blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Armoede- en schuldenbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG 12 MEI 2011 OM 20.00 UUR Voorzitter: DD Griffier: Wethouders: de heer J.J. Visser mevrouw I. van Tienhoven de heer E.P. Cassee,

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad Dave van Ooijen Den Haag, 22 augustus 2012 Vergelijking tussen de verkiezingsprogramma s op stedelijke thema s ter voorbereiding van het nationaal

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1, aanvang 19.00 uur, einde 22:40 uur. gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1 Aanwezig 45 leden 29 februari 2012 Verslagvoor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 20 december 2011, locatie Raadzaal, Stadhuisplein

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM

ONGECORRIGEERD STENOGRAM ONGECORRIGEERD STENOGRAM 1 *0: OSV *1: 2011-2012 *2: 33 *3: WordXP *4: Stenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap *5: Maandag 2 april

Nadere informatie

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum Gemeenteblad aadsnotulen Jaar 2014 Publicatiedatum Avondzitting op donderdag 13 maart 2014 Voorzitter: mr. Van der Laan, burgemeester, alsmede het raadslid mevrouw Ornstein, plaatsvervangend voorzitter.

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier)

Afwezig met kennisgeving: de heren J.J.H. Oosterwijk en G.K. Hamstra (griffier) Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld die gehouden is op woensdag 12 maart en 13 maart 2003 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: de

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 13 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: mevr. I. van Hasselt dhr. R. Schoenaker Leden: mevr. H. van Maanen VVD dhr.

Nadere informatie

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman.

Wethouders : A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman. 1 Conceptnotulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Velsen gehouden op donderdag 12 december 2013 om 20.30 uur in het TATA Steel Stadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Bijlagenboek. Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden

Bijlagenboek. Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden Bijlagenboek Een Kwestie van Kiezen Spoor beleidsontwikkeling en uitvoering Bijlagenboek bij rapportage verdien- en bezuinigingsmogelijkheden Gemeente Deventer 23 november 2010 Eenheid Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie