Professionalisering van het welzijnswerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Professionalisering van het welzijnswerk"

Transcriptie

1 Professionalisering van het welzijnswerk Welzijnsdebat ter gelegenheid van het afscheid van Gert-Jan Cornel als directeur van de Leidse Welzijnsorganisatie Het Leidse Volkshuis 2 november 2006

2 2 Inleiding Ter gelegenheid van het afscheid van Gert-Jan Cornel organiseerde de Leidse Welzijnsorganisatie het welzijnsdebat Professionalisering van het welzijnswerk op 2 november in het Leidse Volkshuis. Als sprekers traden op Gert-Jan Cornel, Jos van der Lans en Hans van Ewijk. Frans Vos - voorzitter van het bestuur van LWO - trad op als dagvoorzitter. Na elke inleiding verzamelde hij vragen en stellingen voor het debat met de zaal. Ontwikkelingen in het welzijnswerk vanaf 2000; professioneel en instrumenteel Gert-Jan Cornel Voor hij een aantal ontwikkelingen in de sector belichtte, stelde Cornel vast wie de cliënt-afnemers van het welzijnswerk zijn, namelijk iedereen die ondersteuning nodig heeft om een volwaardige rol te kunnen spelen in de samenleving, zodat zijn of haar welzijn wordt verbeterd. Is dat de bewoner uit de wijk De Kooi, die als gevolg van ziekte langdurig uit de roulatie is en daardoor steeds minder contact met andere mensen heeft? Of de tiener uit Slaaghwijk die veel op straat rondhangt en geen eigen plek heeft om vrienden en andere leeftijdgenoten te ontmoeten? Of de moeder met haar kinderen in het Jacques Urlus Plantsoen, die moeite hebben aansluiting te vinden bij andere buurtbewoners? Of de oudere mevrouw in Zuidhoven die graag hulp wil bij het leefbaar houden van haar hofje? Of de bewoners in de Stevenshof die ervoor willen zorgen dat alle buurtgenoten zich daar thuis voelen? Het antwoord is evident: al deze mensen kunnen een helpende hand of een steun in de rug van het welzijnswerk goed gebruiken. Op het terrein van de organisatie noemde Cornel vijf verbeteringstrajecten in de sector. De eerste is het INK-managementsturingsmodel, dat welzijnsorganisaties gebruiken om inzichtelijk te maken hoe zij er op alle fronten voor staan en waar verbeteringen mogelijk zijn. Met dit model kunnen zij continu aan kwaliteitsverbeteringen werken. Het WILL-traject beoogt standaardisering en vergelijkbaarheid van welzijnsdiensten. Deelnemers zijn afgevaardigden van gemeenten en welzijnsorganisaties. Derde verbeteringstraject is het werken met het WILL-productenboek en benchmarks op basis daarvan. Een variant op WILL is TRILL, waarin welzijnsorganisaties en gemeenten in Brabant en Limburg samenwerken en ook resultaten van welzijnsdiensten aandacht krijgen. Bij al deze trajecten ligt de nadruk op tellen. Signaleringsrapportages uit het veld ten behoeve van beleid en productontwikkeling zijn het vijfde voorbeeld, maar hier ligt de nadruk op vertellen. Een signaleringsrapportage van LWO functioneerde als best practice in het WILL-traject. Vervolgens belichtte Cornel enkele verbeteringstrajecten ten behoeve van de uitvoering van het welzijnswerk. De vorming van Kenniskringen en Lectoraten door Hogescholen bevordert de uitwisseling van kennis en inzichten over inhoudelijke aspecten van het welzijnswerk. Hetzelfde geldt voor tal van expertmeetings. Ook de samenwerking tussen ROC s en Hogescholen en welzijnsorganisaties, die een adequate afstemming tussen de welzijnspraktijk en de beroepsopleidingen nastreven horen in deze categorie. Een voorbeeld van dergelijke afstemming is het Centrum Competentie Ontwikkeling Welzijn Zuid-Holland. Bij HKZ-certificering en kwaliteitskringen met de MO-groep in opdracht van VWS staan standaardisering en procesbeschrijvingen centraal en ook die dragen bij aan kwaliteitsverbetering van de uitvoering van het welzijnswerk, evenals de vertaling van de Wmo-prestatievelden naar welzijnsdoelen via WILL. De derde categorie van verbeteringstrajecten is gericht op de professional. Hier ligt de nadruk niet op tellen, maar juist op vertellen. Cornel noemde vier voorbeelden. Het eerste heeft betrekking op het delen van kennis via kenniscentra als X-S2 en NSI Zuid-Holland. Het tweede op de ontwikkeling van een landelijk professionaliseringsprogramma voor het welzijnswerk door het Fonds Collectieve Belangen voor Welzijn, Jeugdhulpverlening en Kinderopvang (FCB-WJK). Activiteiten van Verdiwel op het terrein van profilering en positionering van het welzijnswerk komen eveneens ten goede aan de professionals, evenals de interne opleidingen van de welzijnsorganisaties en masterclasses, bijvoorbeeld de masterclass van de Politieacademie, het NIZW en Verdiwel over sociale veiligheid.

3 3 Het welzijnswerk is zeker versterkt en de sector werkt continu door aan verdere professionalisering, zowel op het niveau van de uitvoerende medewerkers als op dat van hun ondersteuning, concludeerde Cornel. De welzijnsorganisaties hebben het tellen in producteenheden evenals de sturing daarop inmiddels geregeld en zijn financieel op orde. Daarom gaan zij nu steeds meer aandacht besteden aan het vertellen over wat zij signaleren en over de resultaten van hun werkzaamheden. Cornel besloot zijn inleiding met een oproep aan gemeentelijke opdrachtgevers: waardeer de professionals in de maatschappelijke dienstverlening en geef duidelijk aan wat je anders en beter wilt; biedt cliënt-afnemers en professionals de mogelijkheid te vertellen wat ze doen en luister daar goed naar. Hij riep opdrachtgevers en welzijnsorganisaties op tot een adequatere samenwerking en te komen tot meerjarenafspraken, zodat de maatschappelijke effecten van de welzijnsdiensten beter tot hun recht komen. Koning Burger vraagt om nieuwe professionals Jos van der Lans, publicist, cultuurpsycholoog en lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks. Jos van der Lans begon zijn inleiding met een fabel over een kano-race. Een Nederlands bedrijf wordt door een Japans bedrijf uitgedaagd tot een kano-race. Beide bedrijven bereiden zich er grondig op voor en beide partijen waren er van overtuigd de overwinning te behalen. De dag van de race breekt aan en het Japanse bedrijf verslaat het Nederlandse met een kilometer voorsprong. Het Nederlandse moreel zakt naar een dieptepunt. Een projectgroep verricht een maandenlang durend onderzoek naar de oorzaken van de nederlaag. De uitkomst van dat onderzoek is dat de Nederlandse en de Japanse aanpak erg verschilden. Het team van de Japanners bestond uit één instructeur en zeven roeiers en bij de Nederlanders was de situatie precies andersom: zeven instructeurs en één roeier. Het management huurt een adviesbureau in dat een structuurvoorstel moet aangeven hoe het de volgende keer beter kan. Dat voorstel komt er en het advies luidt: breng het aantal instructeurs terug tot vier en benoem twee toezichthouders en een hoofd toezicht. Op die manier kan de uitvoerende roeier beter gemotiveerd worden en zich volledig concentreren op het roeien. Er komt een tweede wedstrijd en die verliest het Nederlandse bedrijf op nieuw, dit keer met maar liefst twee kilometer verschil. De roeier wordt ontslagen wegens wanprestatie. Maar op de inspanningen van de toezichthouders en de instructeurs is niets aan te merken en zij krijgen een gepaste bonus. Er moet een nieuwe kano ontworpen worden en deze opdracht wordt aanbesteed. Anno 2006 vraagt de burger om een nieuw type professional, betoogde Van der Lans. Hij onderscheidde vier periodes met vier professionele mentaliteiten en motto s die de relatie tussen de burger en de professional typeren. Van 1945 tot 1960/1965 was er bovenop het motto van welzijnswerkers. Belangrijke ontwikkelingen in deze periode waren de wederopbouw, verstedelijking, een beschavingsoffensief, de verdere verzuiling van de samenleving en de ontluikende verzorgingsstaat. Professionals waren op zoek naar methodieken en hun professionele stijl was paternalistisch en hiërarchisch. In de jaren zestig zetten de welvaartsexplosie en een nieuwe grensverleggende en geestverruimende generatie de wereld op zijn kop. Lof der onaangepastheid van Herman Milikowski was een invloedrijke publicatie in deze periode. Het abnormale werd genormaliseerd en de afwijking geromantiseerd. De Bond van Wets Overtreders waarvan de latere minister Rita Verdonk actief lid was zag revolutionaire potentie in bestrafte activiteiten van wetsovertreders, zoals de beweging van de anti-psychiatrie dat zag bij patiënten in de psychiatrie. In deze periode wilden hulpverleners en welzijnswerkers náást hun cliënt staan. Kenmerken van hun professionele stijl waren het onderkennen van gelijkheid en gelijkwaardigheid, zodat tutoyeren steeds normaler werd. Solidariteit was een belangrijke waarde en de professionals waren anti-autoritair en anti-paternalistisch. Deze periode duurde tot 1980/1985 en maakte plaats voor het tijdperk dat Van der Lans De markt van welzijn en geluk noemt, naar de gelijknamige publicatie van Hans Achterhuis. De hulpverlening en het welzijnswerk kwamen onder vuur te liggen. Het aanbod zou de vraag bepalen, met andere woorden: professionals scheppen hun eigen werkgelegenheid. Gevolg van deze kritiek voor de professionals waren het paternalisme-syndroom en het geitenwollen-sokken-syndroom. Professionals namen afstand van hun cliënten en de relatie laat zich typeren als er vandaan. Ze trokken zich terug in hun organisaties

4 4 Het werk was niet langer gericht op de leefwereld maar op de systeemwereld. Persoonlijke passie en intuïtie en outreachend werken maakten plaats voor organisatorische professionaliteit, protocollen en een productgestuurde aanpak. Bemoeizucht en dwingend optreden waren uit den boze. Professionals gingen niet meer naar de mensen toe, die moesten voortaan naar de professionals in hun organisaties komen. Het initiatief lag niet langer bij de gedreven professional, maar bij de gemotiveerde klant. Dit alles resulteerde volgens Van der Lans onder meer in een gemankeerd professioneel zelfbewustzijn. Van der Lans ziet de Fortuyn-revolutie van 2002 als een opstand van de leefwereld tegen de systeemwereld en als het einde van het prudent-progressieve tijdperk. Er groeide groot verzet tegen het ontkennen of verdringen van problemen en de roep om sociale interventies werd steeds luider. Drie jaar later verscheen het WRR-advies Bewijzen van goede dienstverlening. De WRR bekritiseerde de beheersingsdrang, het cijferfetisjisme, de cultuur van wantrouwen, de schaalvergroting en de marktwerking in het welzijnswerk. De Raad kreeg veel bijval met haar pleidooi voor meer aandacht voor professionals in het algemeen en frontprofessionaliteit in het bijzonder. Erop af werd het nieuwe motto van de professionals in de periode die in 2005 aanbrak en wat Van der Lans betreft zo n twintig jaar zal duren. De nieuwe professionals zijn zelfbewust en trots op hun vak, bureaucratiebestendig en georiënteerd op de leefwereld. Ze zijn flexibel en kunnen hun cliënten maatwerk leveren. Ze geven zelf aan hoe ze zich verantwoorden en vinden hun professie belangrijker dan hun CAO. Deze nieuwe professionals hebben anti-bureaucratische, nabije leidinggevenden nodig die menselijke betrekkingen organiseren, van onder naar boven denken en nee durven verkopen aan de buitenwereld. Ze verplichten hun professionals hun vak bij te houden en organiseren plezier en passie in het werk. De combinatie van goede leidinggevenden en gepassioneerde professionals kan tot veranderingen leiden. Het gaat volgens Van der Lans om de menselijke relatie. Van der Lans presenteerde een nieuwe formule: vliegwiel + infrastructuur = wijkkracht/ empowerment/zelforganisatie. Welzijnswerkers zijn publieke dienstverleners die moeten functioneren als vliegwiel, als aanjager, als organisator, als netwerkverbinder, als infomakelaar, als wegwijzer, als corrector en last but not least: als leefwerelddeskundige. Tenslotte presenteerde Van der Lans de vraagstukken voor de komende jaren: - Hoe kunnen we registratiesystemen maken die functioneel zijn voor de professionaliteit? - Wat is anno 2006 beroepstrots in de publieke sector? - Wat is een optimale schaal? - Worden alle professionals geacht gelijk te zijn? Is dat zo? Wat is hun houdbaarheidsdatum? - Agressie en locatie; is er een samenhang? - Bureaucratie als paradoxale praktijk. Positionering en professionalisering van het welzijnswerk: Hans van Ewijk, lector Sociaal Beleid, Innovatie en Beroepsontwikkeling bij Hogeschool Utrecht Hans van Ewijk belichtte de drie belangrijkste ontwikkelingen in het sociaal beleid: de privatisering, de Wmo en de lokalisering van het beleid. Bij elk van deze ontwikkelingen vertelde hij wat voor type professional daarbij hoort. Bij privatisering streeft men er naar zoveel mogelijk te werken met afrekenbare producten, die blijkbaar te tellen zijn en waarbij het professionele handelen in stappen wordt opgedeeld. Welzijnsorganisaties gaan de markt op en kunnen zich dan zowel op cliënt-opdrachtgevers als op cliënt-afnemers richten. Er komen steeds meer ouderen, ook ouderen met een koopkrachtige vraag. Deze rijkere ouderen kunnen zelf zorg- en welzijnsdiensten in kopen. Welzijnsorganisaties gaan de markt op zonder kapitaal, in tegenstelling tot andere partijen op de markt met name de zorginstellingen en woningcorporaties die vaak over flinke reserves beschikken om in productontwikkeling en marketing te kunnen investeren. Gemeenten zijn nog altijd de belangrijkste opdrachtgevers van welzijnsorganisaties en zij maken het de sector niet bepaald eenvoudig om kapitaal op te bouwen. Volgens Van Ewijk nemen welzijnsorganisaties als kapitaalloze ondernemers dan ook een ongelooflijk risico op de markt. Hogescholen stellen lectoren aan en investeren op deze

5 5 wijze in de kwaliteit van de opleidingen, maar welzijnsorganisaties hebben geen geld om te investeren in sociaal kapitaal. Niettemin leidt marktwerking voor de welzijnssector ertoe dat professionals targets en voldoende winstmarges moeten halen en een goed inkoopbeleid moeten realiseren. Tegelijkertijd is het welzijnswerk in de kern procesgericht en moet het burgers bieden wat zij nodig hebben en deze kenmerken staan op gespannen voet met de overheid die producten moet inkopen. In het kader van de Wmo wil staatssecretaris Ross de civil society en het actief burgerschap versterken. Burgers moeten meer verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. De Wmo doet dus een appèl op onderlinge betrokkenheid en inzet en dat botst met de effecten van privatisering en marktwerking en de professional die daarbij past. Er zijn grote verschillen tussen goede en slechte buurten en die verschillen hangen samen met de mate van zelforganisatie van burgers. Maatschappelijke organisaties moeten de krachten bundelen om in de toekomst de vraag naar zorg, veiligheid en goed opvoeden aan te kunnen. Professionals moeten burgers in beweging krijgen en met elkaar verbinden. Zij moeten zowel partner van burgers als van de overheid zijn. Dit is een heel ander type professional dan die in het licht van privatisering targets en winstmarges moet halen. De standenmaatschappij is passé, evenals de klassenmaatschappij en nu staan de communities, de buurten centraal, aldus Van Ewijk. Er is sprake van wat hij noemt lokalisering van beleid. Zeker op een drietal terreinen waarmee het welzijnswerk te maken heeft, namelijk jeugdbeleid; het cluster wonen-welzijn-zorg; en tenslotte veiligheid en leefbaarheid. Zo pleit Operatie Jong voor samenwerking op het niveau van de buurt door alle partijen die met jeugd te maken hebben in Centra voor Jeugd en Gezin. Voor ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of psychiatrische problematiek dienen alle organisaties op de terreinen van wonen, welzijn en zorg op buurtniveau adequaat samen te werken. En ook voor leefbaarheid en veiligheid is de buurt de belangrijkste focus. Overal is sprake van een integrale benadering. Het welzijnswerk verbindt niet alleen burgers, maar ook organisaties. Op alle drie terreinen liggen dus belangrijke taken voor het welzijnswerk. Welke rollen vereist de lokalisering van het beleid voor professionals en de gemeente? Volgens Van Ewijk zijn dat professionals die voorzieningen verbinden, die kunnen functioneren als casemanager en als ketenmanager. Samen met burgers kunnen professionals kijken wat er moet gebeuren. Samen kunnen zij de hersens van de buurt zijn. De gemeente moet vooral regisseur zijn en dat is niet eenvoudig. In het lokaal beleid heeft de gemeente onder meer te maken met onderwijs, sport, wonen, zorg en jeugdzorg, maar over ¾ van de organisaties heeft zij geen enkele zeggenschap. Steeds meer zorginstellingen en woningcorporaties fuseren tot grote regionale organisaties, een trend die nu ook al in het welzijnswerk begint. Volgens Van Ewijk zijn alle drie ontwikkelingen reëel en uitdagend, evenals de drie daaruit voortkomende profielen van de professionals. Ze zijn echter deels tegenstrijdig en gemeenten en welzijnsorganisaties spelen daar niet goed op in. Een belangrijk aandachtspunt blijft de verhouding tussen professionals en vrijwilligers, die in het welzijnswerk veel ruimte krijgen. Ter afsluiting van zijn inleiding wijst Van Ewijk erop dat De markt van welzijn en geluk van Hans Achterhuis bijna helemaal over therapeuten gaat, en niet over welzijnswerkers. Debat met de zaal Wat betekenen deze inleidingen voor het welzijnswerk? Met deze vraag opende de dagvoorzitter het debat. Vooral de beschrijving van Jos van der Lans over de periode 2005 tot 2025 en de nieuwe professional spreekt mij aan, antwoordde Sjuul Paauw, opbouwwerker van LWO. Professionals moeten goed naar bewoners luisteren, vertrouwen opbouwen, lang in dezelfde wijk zijn, betoogde zij. We zijn allemaal wijkwerkers, ook de wijkagenten en de professionals van de woningcorporaties. We hebben allemaal een punt van dezelfde taart, allemaal een eigen verantwoordelijkheid. Maar we moeten wel samenwerken en zodanig dat bewoners daar iets aan hebben. Samen moeten we voorwaarden scheppen zodat bewoners hun eigen verantwoordelijkheid kunnen oppakken. Botsen de organisaties niet, bijvoorbeeld als huishoudens een hoge huurschuld hebben? Dat kan, antwoorde Paauw. Als LWO zo n gezin wil helpen met een schuldhulpverleningstraject en de

6 6 corporatie wil ontruimen, dan botsen de ideeën. En als het om leefbaarheid gaat, is de welzijnsorganisaties altijd een onafhankelijke partij. Als de corporatie zich met leefbaarheid bezighoudt, doet zij dat als verhuurder. Maar dat neemt niet weg dat je op een aantal terreinen goed kunt samenwerken, bijvoorbeeld om bewoners te activeren. Bram Pater, een actieve bewoner, vindt dat LWO niet altijd met de juiste bewoners contact zoekt. Soms organiseert het welzijnswerk een activiteit met enkele willekeurige bewoners zonder echte achterban. Gevolg is dat er dan weinig mensen aan zo n activiteit deelnemen. Akke Timmermans-Kuiken, vml. ad-interim directeur van Stg. Binnenvest en voorheen bestuursvoorzitter van LWO, merkt op dat in Leiden het welzijnswerk verdeeld is over veel organisaties. Niet alleen LWO, de corporaties, Radius en het AMW doen aan welzijnswerk, maar ook een groot aantal kleine organisaties. Gevolg van deze verspreiding is dat veel organisaties langs elkaar heen werken. Alle instellingen zouden samen het probleem van de segregatie aan moeten pakken. Wat is de kernkwaliteit van het welzijnswerk? Het welzijnswerk is onder te verdelen in drie functies: jeugdwerk; leefbaarheid en veiligheid; en welzijn in het cluster wonen, welzijn en zorg. De zaal discussieert over overeenkomsten en verschillen tussen deze functies. Maar er ontstaat overeenstemming over de overeenkomsten: de kernkwaliteit van het welzijnswerk is het verbinden van burgers en van organisaties die het welzijn van burgers willen bevorderen. Van der Lans wijst de paradoxale situatie dat welzijnsorganisaties allemaal buurtgericht zijn en tegelijkertijd aan schaalvergroting doen. Op het laagste niveau moet zij haar werk definiëren en haar vliegwielfunctie vervullen: verbindingen leggen tussen mensen en organisaties en het empoweren van mensen. Dat gaat niet vanzelf. Van der Lans vindt het opvallend dat er meer over buurten wordt gesproken naarmate zij minder overeind blijven. De overheid moet geld investeren in de sociale infrastructuur. Maar deze kernkwaliteit of kernfunctie staat ter discussie. Mede als gevolg van de Wmo komen andere, kapitaalkrachtige aanbieders op de markt, zoals zorginstellingen en woningcorporaties. Op het welzijnswerk is de afgelopen jaren veel bezuinigd. Dit gaat vaak ten koste van de continuïteit van het werk in de buurten. De Wmo kan een kans voor het welzijnswerk zijn, maar ook een strop, aldus Van der Lans. Theo Roes, oud-directeur van het SCP en voorzitter van de NVMW, ziet dankzij de Wmo vooral kansen voor het welzijnswerk. Kern van het werk van de sector is ondersteunen, verbinden, voorzieningen aan elkaar koppelen. Gemeenten moeten maatschappelijke participatie van burgers en sociale cohesie serieus nemen en het welzijnswerk als aparte functie overeind houden, betoogt Roes. Van Ewijk voegt daaraan toe dat verbinden en bewegen een aparte kunde is. Met bewegen doelt hij op mensen in beweging krijgen richting arbeid, onderwijs, gezin en buurt. Verbinden staat dan specifiek voor het verbeteren van onderlinge verhoudingen. Deze kunde beheersten scholen en andere maatschappelijke oganisaties níet, maar het welzijnswerk wél. Nanne Boonstra van het Verwey-Jonker Instutuut betoogt dat de kernkwaliteiten van het welzijnswerk steeds verbonden moeten worden aan concrete maatschappelijke vraagstukken, zoals het tegengaan van verloedering, het bevorderen van integratie en sociale samenhang en dergelijke. Heeft de sector het tellen voldoende op orde zodat het vertellen meer aandacht kan krijgen? Frank Hordijk van bureau Hordijk &Hordijk zegt dat goed tellen de basis is om evenwichtig te kunnen vertellen. Sturing biedt houvast, ook in de vorm van registratiesystemen en targets. Zo geeft de target dat een maatschappelijk werker een bepaald aantal dossiers per jaar afsluit hem of haar juist ruimte om het inhoudelijk werk goed te doen. Ineke de Jonge, voorheen directeur van welzijnsorganisatie Tandem in Nijmegen en momenteel directeur van de Vakcentrale FNV, zegt dat het belangrijk is als welzijnsorganisaties goed laten zien wat hun kosten zijn. Gemeenten willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en daarom moeten welzijnsorganisaties laten zien dat ze goedkoop zijn in vergelijking tot andere aanbieders. Zij voegt daaraan toe dat zorginstellingen zich richten op zorgbehoevenden, corporaties op huurders, maar welzijnsorganisaties zetten de mens centraal.

7 7 Theo Roes zegt dat tellen en meten belangrijk is, maar benadrukt dat je vanuit inhoudelijke overwegingen naar prestatie-indicatoren moet kijken en niet naar hoeveel klanten aan een bepaalde activiteit deelnemen. Hoe gedetailleerd wil het College van Leiden sturen? Deze vraag stelde de dagvoorzitter aan wethouder Gerda van den Berg. Zij antwoordde dat er doelen op twee niveaus zijn. Op het abstracte niveau gaat het erom dat mensen gelukkig moeten zijn. Politieke partijen hebben verschillende ideeën over hoe zij burgers gelukkig kunnen maken. Daarnaast zijn er sturende doelen. Dat zijn doelen waarin resultaten zijn opgenomen die je als gemeente wilt bereiken. Die doelen kunnen verband houden met problemen in de wijk, die het welzijnswerk kan oplossen. Maar als het goed gaat in een wijk, hoeft het welzijnswerk zich daar niet mee te bemoeien. Maar waar het niet vanzelf goed gaat, kan het welzijnswerk aan de slag, bijvoorbeeld met toeleiding naar werk of school, dagbesteding voor ouderen, voorzieningen voor jongeren. De overheid stuurt daar dan op. Ineke de Jonge vraagt of de wethouder dan niet denkt aan preventieve functie van het welzijnswerk. Het welzijnswerk is per difinitie preventief, antwoordt de wethouder. Het welzijnswerk moet voorkomen dat het slecht gaat, richt zich op groepen en is al gauw preventief. Dick de Wit, directeur-bestuurder van Stichting Welzijn Gouda, werpt de vraag op hoe de politiek weet of het welzijnswerk zijn werk goed doet. Hij vindt dat de politiek een beeld moet hebben van wat het welzijnswerk kan en doelstellingen moet formuleren. De wethouder kan in gesprek gaan met ambtenaren, raadsleden, het welzijnswerk en andere maatschappelijke organisaties over wat de problemen zijn en welke oplossingen mogelijk zijn. Welzijnsorganisaties zouden dan aan moeten geven welke problemen zij kunnen oplossen en hoe en bovendien duidelijk moeten maken hoe zij hun inspanningen kunnen verantwoorden. Afsluiting Gert-Jan Cornel sluit het debat af met enkele conclusies. Het welzijnswerk moet verder gaan op de weg van de professionalisering. De sector moet zich niet alleen op achterstandsgroepen richten, maar ook stimuleren dat die groepen mengen met voorstandsgroepen. De signaleringsfunctie en preventie zijn heel belangrijk. Met tellen en vertellen moet het welzijnswerk laten zien wat preventie oplevert. Tellen op orde hebben betekent vanuit zakelijk perspectief dat welzijnsorganisaties vervolgens ruimte hebben om aandacht te besteden aan het vertellen: aan de inhoud dus. Om de preventieve functie van het welzijnswerk effectief en efficiënt te maken, moet het welzijnswerk meerjarencontracten met opdrachtgevers sluiten, waarbij projecten aanvullend kunnen werken. Op deze wijze kan het welzijnswerk laten zien welke maatschappelijke effecten het sorteert en wat het maatschappelijk rendement van preventie is.

Denkbeelden over de nieuwe professionaliteit van het welzijnswerk. Conferentie De maat van welzijn Boxtel, 22 maart 2007 Jos van der Lans

Denkbeelden over de nieuwe professionaliteit van het welzijnswerk. Conferentie De maat van welzijn Boxtel, 22 maart 2007 Jos van der Lans Denkbeelden over de nieuwe professionaliteit van het welzijnswerk Conferentie De maat van welzijn Boxtel, 22 maart 2007 Jos van der Lans professionele mentaliteiten tot 1960/65 ER BOVEN OP tot 1980/85

Nadere informatie

Nieuw professionalisme. LWO-debat Leiden, 2 november 2006 Jos van der Lans

Nieuw professionalisme. LWO-debat Leiden, 2 november 2006 Jos van der Lans Nieuw professionalisme LWO-debat Leiden, 2 november 2006 Jos van der Lans FINISH FINISH professionele mentaliteiten tot 1960/65 ER BOVEN OP tot 1980/85 ER NAAST tot 2005 ER VANDAAN na 2005 ER

Nadere informatie

Koning Burger vraagt om nieuwe professionals

Koning Burger vraagt om nieuwe professionals Koning Burger vraagt om nieuwe professionals ASW-meesterprijs - LEZING Utrecht, 6 september 2006 Jos van der Lans professionele mentaliteiten tot 1960/65 ER BOVEN OP tot 1980/85 ER NAAST tot 2005 ER VANDAAN

Nadere informatie

Social work,, professionals en bemoeizorg

Social work,, professionals en bemoeizorg Social work,, professionals en bemoeizorg Lezingenreeks Veranderende Samenleving Hogeschool Leiden, 30 november 2006 Jos van der Lans professionele mentaliteiten tot 1960/65 ER BOVEN OP tot 1980/85 ER

Nadere informatie

nieuwe professionaliteit van het welzijnswerk Samenwerkende Amsterdamse Stadsdelen voor Onderwijs en Welzijn Bergen, 12 april 2007 Jos van der Lans

nieuwe professionaliteit van het welzijnswerk Samenwerkende Amsterdamse Stadsdelen voor Onderwijs en Welzijn Bergen, 12 april 2007 Jos van der Lans nieuwe professionaliteit van het welzijnswerk Samenwerkende Amsterdamse Stadsdelen voor Onderwijs en Welzijn Bergen, 12 april 2007 Jos van der Lans professionele mentaliteiten tot 1960/65 ER BOVEN OP

Nadere informatie

Welke professionaliteit hoort bij WMO en WWB? Utrecht / Divosa, 13 april 2007 Jos van der Lans

Welke professionaliteit hoort bij WMO en WWB? Utrecht / Divosa, 13 april 2007 Jos van der Lans Welke professionaliteit hoort bij WMO en WWB? Utrecht / Divosa, 13 april 2007 Jos van der Lans professionele mentaliteiten tot 1960/65 ER BOVEN OP tot 1980/85 ER NAAST tot 2005 ER VANDAAN na 2005.. 1945

Nadere informatie

De leefwereld als spreekkamer. Utrecht, SEV 11 oktober 2007 Jos van der Lans

De leefwereld als spreekkamer. Utrecht, SEV 11 oktober 2007 Jos van der Lans De leefwereld als spreekkamer Utrecht, SEV 11 oktober 2007 Jos van der Lans Wat zijn de kenmerken van de vernieuwende initiatieven? Is er sprake van een trendbreuk? Achter de voordeur stadsmariniers huisbezoek

Nadere informatie

Is er sprake van een trendbreuk?

Is er sprake van een trendbreuk? De leefwereld als spreekkamer Utrecht, 15 mei 2008 Jos van der Lans bewegingen sociaal domein Is er sprake van een trendbreuk? Achter de voordeur stadsmariniers huisbezoek vroegtijdige interventie jeugdveldwachter

Nadere informatie

Social work in de multiculturele samenleving. Zwolle, 12 april 2006 Jos van der Lans

Social work in de multiculturele samenleving. Zwolle, 12 april 2006 Jos van der Lans Social work in de multiculturele samenleving Zwolle, 12 april 2006 Jos van der Lans Opzet college Overzicht professioneel klimaat sinds WOII Kenmerken en kenteringen Culturele achtergronden verklaard

Nadere informatie

Werken aan de nieuwe sociaal werker

Werken aan de nieuwe sociaal werker Werken aan de nieuwe sociaal werker Bijeenkomst OPOF, 17 november 2011, Utrecht Margot Scholte, lector maatschappelijk werk INHolland / senior medewerker beroepsontwikkeling MOVISIE De kracht van Maatschappelijk

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

Van garagehouder naar wegenwacht

Van garagehouder naar wegenwacht Van garagehouder naar wegenwacht De opkomst van een nieuw type sociale professionals PRESENTATIE / LEZING n.a.v. Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk Reis door de geschiedenis Reis door de geschiedenis

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Aanbesteden niemand wil het, iedereen doet het

Aanbesteden niemand wil het, iedereen doet het Aanbesteden niemand wil het, iedereen doet het Utrecht Vluchtelingenwerk 29 november 2006 Jos van der Lans EUROPESE TREND B&W Utrecht Het college verwacht door deze nieuwe weg in te slaan een nog

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden Maatschappelijk aanbesteden in vogelvlucht Mark Waaijenberg B&A Groep Maatschappelijk aanbesteden IN PERSPECTIEF 2 Samenleving Terugtreden is vooruitzien Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Verstikkende

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams Wmo-werkplaats Zwolle startevenement Theorie & Praktijk Sociale wijkteams 2 april 2014 Opbouw Rondje voorstellen Theorie Sociale wijkteams (Eelke) Theorie Sociale wijkteams (Albert) Praktijk Sociale wijkteams

Nadere informatie

Onderwerp: Subgroep 1: Datum: Contact: Onderwerp Kwaliteit van leven

Onderwerp: Subgroep 1: Datum: Contact: Onderwerp Kwaliteit van leven Onderwerp: Kwaliteit van leven van burgers die veel zorg en ondersteuning nodig hebben Subgroep 1: Wim Gort (Synthese), Jan Joore (Unik), Ellen van Gennip (Leger des Heils), Ron Genders (gemeente Peel

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

Zorgpact. Leiden, 9 september 2015

Zorgpact. Leiden, 9 september 2015 Zorgpact Leiden, 9 september 2015 Programma 15.15 u. Welkom door Lucienne van Laar (dagvoorzitter) 15.30 u. Libertas Leiden Sjors Gerritsen 15.45 u. ID-College Ria Rozendaal 16.00 u. Doekle Terpstra 16.30

Nadere informatie

#Durftevragen en #Durftegeven

#Durftevragen en #Durftegeven #Durftevragen en #Durftegeven Over meedoen, welzijn, eigen kracht en solidariteit Otwin van Dijk wethouder Doetinchem Waar hebben we het over? De toestand volgens Wmo Eigen kracht en solidariteit Minder

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Van garagehouder naar wegenwacht

Van garagehouder naar wegenwacht Van garagehouder naar wegenwacht De opkomst van een nieuw type sociale professionals BASISPRESENTATIE / LEZING n.a.v. Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk Reis door de geschiedenis Reis door de

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Eén voor allen, allen voor één

Eén voor allen, allen voor één Lectoraat maatschappelijk werk Inholland Eén voor allen, allen voor één Over de generalist, beroepsvorming en een leven lang leren Eropaf-netwerkbijeenkomst 18 juni 2012 Margot Scholte, lector mw en projectleider

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012. Overzicht. Aanleiding Wmo-werkplaatsen. Opzet, bevindingen en resultaten. Aanleiding Wmo-werkplaatsen Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2009-2012 Opzet, bevindingen en resultaten Lies Korevaar, lector Rehabilitatie Overzicht Aanleiding Wmo-werkplaatsen Opzet Wmo-werkplaats Groningen- Drenthe Activiteiten

Nadere informatie

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes

Betekenis voor praktijk en onderwijs. Theo Roes Betekenis voor praktijk en onderwijs Theo Roes Voorgeschiedenis 2005-2009 Lectoraten op stoom met praktijkonderzoek Beroepsgroepen (NVMW): meer onderzoek voor evidence/practisebased werken Onderwijs: meer

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

JGZ in het sociaal domein Een agenda van verbinden

JGZ in het sociaal domein Een agenda van verbinden JGZ in het sociaal domein Een agenda van verbinden Prof.dr. Kim Putters Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau Hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg Trends: Nederland, participatiesamenleving? Lange

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief 30. Inhoud. Opinie. Opinie. AVI-producten. Activiteiten. Informatief. Signalering. Nieuws. Zit er ook zelfhulp in uw Wmo?

AVI-nieuwsbrief 30. Inhoud. Opinie. Opinie. AVI-producten. Activiteiten. Informatief. Signalering. Nieuws. Zit er ook zelfhulp in uw Wmo? AVI-nieuwsbrief 30 27 mei 2014 Inhoud Opinie Zit er ook zelfhulp in uw Wmo? Reacties op blog We kunnen het zelf toch veel beter? Zelfredzaamheid kan niet worden opgelegd AVI-producten Nieuw! Handreiking

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

WELZIJN ZONDER ZORGEN. Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland

WELZIJN ZONDER ZORGEN. Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland 1. AANLEIDINGEN WELZIJN ZONDER ZORGEN Ons Doel Leiden Leiden Noord Fysiek & Sociaal Maatschappelijke Alliantie Pilotproject Provincie Zuid-Holland AANLEIDING: Wijkontwikkelingsplan Leiden Zuidwest: Project

Nadere informatie

Een licht verstandelijke beperking (lvb) en zelfstandig wonen met ondersteuning uit de Wmo? Wat komt daarbij kijken en wat is daarvoor nodig?

Een licht verstandelijke beperking (lvb) en zelfstandig wonen met ondersteuning uit de Wmo? Wat komt daarbij kijken en wat is daarvoor nodig? UITKOMSTEN VAN DE RAADPLEGING OP 23 SEPTEMBER 2013 Inleiding Cliëntenbelang Amsterdam heeft op 23 september 2013 een raadpleging gehouden over de positie van mensen met een licht verstandelijke beperking

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Vrijwilligers als handjes of als strategische keuze? VOB 15 juni Utrecht Joost van Alkemade directeur NOV

Vrijwilligers als handjes of als strategische keuze? VOB 15 juni Utrecht Joost van Alkemade directeur NOV Vrijwilligers als handjes of als strategische keuze? VOB 15 juni Utrecht Joost van Alkemade directeur NOV kengetallen 49% van de bevolking ( 15+) Per persoon gemiddeld 200u p jr 1 miljard vrijwilligersuren

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk

Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk Gluren bij de 3D buren Een kijkje in het huis van sociaal werk 5/13/2016 Wie ben ik? Wat was ook al weer de bedoeling van 3D? Het echte gluren: wie, wat en hoe doen ze het? Aantal dilemma s Discussie Wie

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl vraagt om andere professionals

Welzijn Nieuwe Stijl vraagt om andere professionals Welzijn Nieuwe Stijl vraagt om andere professionals Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl 2010 Professionele mentaliteiten tot 1960/65 ER BOVENOP tot 1980/85 ER NAAST tot 2000/05 ER VANDAAN na 2005 EROPAF! Van garagehouder

Nadere informatie

Naam good practice: Project visie op burgerschap als uitgangspunt voor maatschappelijke sturing en fysieke inrichting.

Naam good practice: Project visie op burgerschap als uitgangspunt voor maatschappelijke sturing en fysieke inrichting. Format good practice Algemeen Naam good practice: Project visie op burgerschap als uitgangspunt voor maatschappelijke sturing en fysieke inrichting. Gemeente: Harderwijk Contactpersoon: De heer Abbas Lotfolahian

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

De maatschappelijke noodzaak om participatie en zorg lokaal te herorganiseren

De maatschappelijke noodzaak om participatie en zorg lokaal te herorganiseren De maatschappelijke noodzaak om participatie en zorg lokaal te herorganiseren 14 maart 2011 Jo Caris Inhoud: 1. Afnemende betekenis van hiërarchie 2. Hiërarchie en netwerk 3. Nationale taken en beleidsuitgangspunten

Nadere informatie

Buurtteams als vliegwiel verandering. Toke Tom Voorjaarscongres Divosa 16 mei 2014

Buurtteams als vliegwiel verandering. Toke Tom Voorjaarscongres Divosa 16 mei 2014 Buurtteams als vliegwiel verandering Toke Tom Voorjaarscongres Divosa 16 mei 2014 Filmpje! 21-5-2014 2 Ambitie Hulp en zorg anders organiseren: dichtbij huis snel beschikbaar minder versnipperd meer preventie,

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

En, heb je ook een vraag?

En, heb je ook een vraag? En, heb je ook een vraag? Ontwikkeling marktplaats voor burenhulp TijdVoorElkaar in Utrecht Zuid Astrid Huygen Freek de Meere September 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Projectbeschrijving

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Nieuwe arrangementen. Workshop 5

Nieuwe arrangementen. Workshop 5 Nieuwe arrangementen Workshop 5 De kaders (1) De 3 transities met minder middelen Geven mogelijkheden tot betere afstemming Meer preventie minder hulpverleners Meer lichter vormen van ondersteuning minder

Nadere informatie

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof?

Manifest. Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Manifest Is gemeente Boxmeer ouderenproof? Doelstelling project gemeente Boxmeer ouderenproof. Het project beoogt ouderen vanaf 55 jaar direct te betrekken bij het ouderenbeleid in de gemeente boxmeer.

Nadere informatie

Verslagen Welzijnsdiscussie

Verslagen Welzijnsdiscussie Verslagen Welzijnsdiscussie Ter invulling van de brede welzijnsdiscussie hebben er tot nu toe een viertal discussierondes plaatsgevonden. In deze samenvatting wordt verslag gedaan van deze bijeenkomsten.

Nadere informatie

De nieuwe professional

De nieuwe professional De nieuwe professional Welzijnsdebat 10-10-2012 Margot Scholte, lector mw Inholland en projectleider MOVISIE De nieuwe professional(s) als stip op de horizon : Het ideaal De nieuwe professional : een spin

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades.

Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Welzijn is meedoen. Alle diensten hebben tot doel te stimuleren dat gebruikers meedoen aan de samenleving en het opruimen van eventuele participatieblokkades. Kwetsbare inwoners worden gedefinieerd als:

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

Maatschappelijk werk is dood. Leve maatschappelijk werk?

Maatschappelijk werk is dood. Leve maatschappelijk werk? Maatschappelijk werk is dood. Leve maatschappelijk werk? Nieuwjaarsbijeenkomst NVMW, 16 januari 2012 Margot Scholte, lector maatschappelijk werk INHolland / senior medewerker Effectiviteit en Vakmanschap

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

NUMMER 6 DECEMBER 2014 VAKBLAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK. Maatwerk THEMA DE AMBACHTELIJKE KERN VAN HET VAK

NUMMER 6 DECEMBER 2014 VAKBLAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK. Maatwerk THEMA DE AMBACHTELIJKE KERN VAN HET VAK NUMMER 6 DECEMBER 2014 VAKBLAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK Maatwerk THEMA DE AMBACHTELIJKE KERN VAN HET VAK FOTO S: ARJAN VAN DE DOOLAAR De eerste prijs marie kamphuis prijs ANDRIES BAART SPREEKT OP HET

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe

Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe Afsluitende conferentie 28 juni 2012 Hanzehogeschool Groningen Introductie Wmo Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vindt in de sector Zorg en Welzijn een ommekeer

Nadere informatie

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei 5/14/2014 Startpunt We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken. Jan Rotmans Maatschappelijke en politieke

Nadere informatie

Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren. position paper

Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren. position paper Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren position paper Platform voor Indicatie en Advies Sinds juni 2011 bestaat het Platform voor Indicatie en Advies. In het Platform voor Indicatie en Advies

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten Marian van der Klein Judith Schöne Pim & Ethan Oranje Fonds Dé grote meerwaarde van mentoring is dat mentoren

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland

Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland Vragenlijst effectmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Berenschot onderzoeken in opdracht van de provincie Zuid-Holland gemeentelijke herindelingen.

Nadere informatie

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Passie voor jongeren Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Jongeren in Nijmegen 19.064 18 tot 23 jaar 9.543 12 t/m 17 jaar 3.107 10 en 11 jarigen 9.537 4 t/m 9 jaar 6.468 0 t/m 3 jaar

Nadere informatie

Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw

Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw Collectief en preventief werken in sociale teams vanuit samenlevingsopbouw Hanzehogeschool Groningen, 2016 Lectoraat Rehabilitatie, Wmo-werkplaats Noord Lies Korevaar, lector rehabilitatie & Ria Barenkamp,

Nadere informatie

Startbijeenkomst Wmowerkplaats. 20 mei 2015. Wil van der Steuijt, VWS

Startbijeenkomst Wmowerkplaats. 20 mei 2015. Wil van der Steuijt, VWS Startbijeenkomst Wmowerkplaats Friesland 20 mei 2015 Wil van der Steuijt, VWS 3 Onderwerpen 1) Doel en achtergrond Wmo: 2) Hoe zit de Wmo in elkaar? 3) Wat betekent dit voor de opleiding en deskundigheid

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Transities in de ouderenzorg: verantwoordelijkheden van burgers. 26 juni 2014

Transities in de ouderenzorg: verantwoordelijkheden van burgers. 26 juni 2014 Transities in de ouderenzorg: verantwoordelijkheden van burgers 26 juni 2014 Programma 15:00 uur Welkom door dagvoorzitter Prof. dr. Katrien Luijkx 15:10 uur Presentatie sprekers: Lilian Linders Ad Pijnenborg

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Ik zie een parallel met de overheid.

Ik zie een parallel met de overheid. Toespraak door Commissaris van de Koningin drs. Ank Bijleveld-Schouten bij het jubileumcongres van de Kwaliteitskring Twente op 28 februari 2013 te Enschede. Het gesproken woord geldt! Dames en heren,

Nadere informatie