Wie Lykle de Vries 138) Bedrijf New Music Labs Sinds januari Z009 Financiering Investering Veronica Holding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie Lykle de Vries 138) Bedrijf New Music Labs Sinds januari Z009 Financiering Investering Veronica Holding"

Transcriptie

1 3: Cl) z fd MRT

2

3 == Cl) Wie? John Kivit 138) Bedrijf? Share!orce Sinds noveber 008 Financiering vier aandeelhouders 'CRISIS IS EEN VERBODEN WOORD' H ct lijkt de goden verloeken o een lt-outsourdngsbedrijf beginnen in tijden waarin zelfs de grote Indiase dienstverleners op dit terrein in zwaar weer verkeren. John Kivit zît cr nit:t ee. 'Bij ons is crisis een verboden woord. Hel wordtte veel gebruikt als een cxcuilswoord. Ook in een crisis zijn er volop kansen, zeker in de outsourdng. Bedrijven gaan dan naelijk op zoek naar goedkopere oplossingen voor hun IT-ontwikkcling en willen flexibeler kunnen opereren. Dan is cr dus volop werk voor bedrijven als Shareforcc.' Nu is Shareforcc ook geen gewoon oulsourcingsbedrijf. Het is cncr7.ijds een externe afdeling voor softwareontwikkeling van Kivits onderneing Multiscope en drie andere bedrijven. Daarnaast gaat het zelfstandig de boer op, op zoek naar opdrachten. Share fo rce werd uit nood geboren. 'Wij zochten een strategische partij die onze software ve rder kan owikke len. Rij de eeste lt bedrijven kreeg ik niet het kwaliteilsgevoel dal ik nodig acht bij zo'n strategisch bdangrijk onderwerp. Daar draait het toch veelal o de laagste prijs. Na wat tele foontjes werd ij al snel duidelijk dat wij niet de enige zijn die er zo over denken. Uit onderzoek blijkt ook da t eer dan de helft van de anagers niellevteden is over osourdng. Dus hebben we besloten, saen et drie andere bedrijven, o zelf een onderneing op te "lellen in Roeenië.' Die opzet, et vier aandeelhouders die eteen ook hun eigen werk in brengen, is volgens Kivit de ga rantie voor een goede start. 'Dat is verstandig onderneerschap: eerst ozet scoren, en dan pas investeren. Maar een onderneer laat zich niet leiden door hoogconju.1uur of laagcon junctuur. Die ziet een kans en gaat ervoor. ' Wie Lykle de Vries 138) Bedrijf New Music Labs Sinds januari 009 Financiering Investering Veronica Holding 'NUKUNNEN WE ELF ONE HOBBY IN PRAKTIJK BRENGEN' L ykle de Vries en Ard Boer hebben van hun hobby hun beroep geaakt. AI enkele ja ren runnen ze in hun vrije tijd een weblog over uziek van kleine, onafhankelijke bands en platenlabels, Lopend Vuur. Daar inforeren ze bands ook over de ogelijkheden van nieuwe edia als ss, bluetooth en internet o de contacten et hun fans te onderhouden. 'Veel bandjes hebben geen Dauw idee wat er alleaal ogelijk is', licht De Vries toc. 'e issen de kennis en de slagkracht o die contacten op een serieuze en professionele anier te o nderhouden. En dat is jaer, want zeker voor kleine bandjes is dat eer en eer de anier o van hun uziek tc kunnen leven.' Toen Hoer en De Vries l11et dit verhaal bij directeur Guido van Nispen van de vereniging Veronica kwaen, was die eteen enthousiast. Dankzij een investering van Veronica Holding konden zij New Music Labs oprichten en zich fulltie wijden aan dit bedrijf. De Vries: 'Veronica aakt het ogelijk o OIl7.t: passie te volgen. Bij Lopend Vuur roepen we al jaren: uziek aken is geen hobby. Nu kunnen we dat zelf ook in prak tijk brengen.' Wie? Peter KooIen 148) Bedrijf? Elvee Sinds oktober 008 I1naIIciering cobinatie van eigen geld, banklening en oud-eigenaar 'WEWETEN WAAR WE AAN IJN BEGONNEN' Een dag nadat Peler Kooien zijn handtekening had gezel onder hel contract dat he lot eigenaar aakte van zoelwarenhedrijf Elvee, stortten wereldwijd de beurten in. Toch heeft hij geen seconde spijt gehad van de overnae, vertelt hij en thousiast. 'We welen waar we aan be gonnen zijn. We zijn abitieus, aar niet over-abitieus. Dit is een gezond bedrijf in een serieu7.e groeiarkt. Er is nog genoeg geld en ensen zui len zichzelf blijven verwennen, is schien zelfs wel juist in deze sobere tijden. On7.e producten bieden loch ook een beetje troost.' Daaree vcr wijst Kooien naar een bdangrijk deel van hel assortient van Elvee: chocola en bonbons. Kooien had hel gciuk dal hij de financiering rond had voordat de banken de hand op de knip legden, aar hij denkt dat hij ook in deze tijd

4 John Kivit Lykle de Vries 3 Peter Kooien 4 Sjef Peeraer 5 Bart Loen 6 Liduine Thoas nog wel geld voor de overnae had losgekregen. 'Ranken kijken in eerste inslait:: naar de onderneer en naar ójn plannen et hel bedrijf: kan hij die waannaken? Daarnaast willen ze dat je eigen geld in het bedrijf steekt en ten slone kijken ze naar de finandi:::le gezondheid van het bedrijf. Als aan die drie criteria is voldaan en banken hebben er ve rt rouwen in, dan lukt hel altijd wel o finandering fe krijgen. ln ijn geval was de vorige eigenaar bereid o nog een tijd aan te blijven en zelf ook een belang te houden. Dat geeft vertrouwen,' Nu zit Kooien op een plek waar hij - en vele anagers et he - al jaren van droode: in zijn eigen bedrijf. 'Een kleine organisatie, lekker handson en saen el hel tea de schouders eronder zenen. Schitterend! ' Wi e? Sjef Peeraer 1371 Bedrijf? Atoostroo.nI Sinds oktober 2008 FInanciering cobinatie van eigen geld en van particuliere investeerders 'DE SCHIJN WERPERS KUNNEN NU AAN' S jef Pceraer zal het zelf niet snel zeggen, aar eigen lijk is de econoische crisis voor Atoostroo.nl in eerdere op zichten ccn zcgcn. Tcn ecrste odat de energieprijzcn flink zijn gedaald. 'Odat wij sneller kunnen reagcren op prijsschoelingen dan de grotc energiebedrijven die werken et langelerijncoractcn, zijn we nu een van de, 7.0 niet de goedkoopste lcverancier van stroo.' Tcn tweede odat Peeraer ten tijde va n de la ll cering va n het nieuwe energiebedrijf geen leningen bij de bank los kon krijgen. Daardoor was hij genood zaakt o de lancering van het bedrijf op een laag pitje te starten en kon hij niet eteen grote edi acapag nes voeren. Achteraf gezien geen ongelukkige saenloop van 0111 standigheden, want dat ga f he de gelegenheid o eerst de organisatie gocd op poten te zetten. 'De klanten service, adinist rati e, de weusite: er kot heel wat bij kijkcn. Bovendien Cd. MRT

5 i: en was het goed o eerst wal kou Uil de lucht te halen bij w'n ostreden onderwerp als atoostroo. Hoe rcageert de arkt, wat 7.eggen ilieuorganisa ties? Nu dat alleaal een beetje tot rust gekoen is, kunnen de schijnwerpers aan en kunnen wc echt gaan beginnen: Ondanks de!owprofilestan, hebben de eerste klanten 7.ich spontaan al aangeeld. 'Dat bewijst wel dat we in een behoefte voorlien. Atoostroo is C02-vrij en et aueen groene stroo gaan wc de ilieudodstcllingcn echt niet halen. Een deel zal dus uil kernenergie oeten koen.' Wie Bart Loen (391 Bedrijf Welloord Sinds in 2010 opent Welloord zijn eerste zorghotel financiering cobinatie van banklening, injonnal investor, eigen geld en regionaal investeringsfonds 'VOOR ONS IS DE CRISIS ALIJ:EN MAAR GUNSTIG' Het eerste zorghotcl van WeB oord oet nog gebouwd worden, aar is toch al voor augustus 2010 heleaal volgeboekt. Dat is voor initiatiefneer en directeur Bart LonUllen het zoveelste bewijs dat zijn onderneing in een gigantische behoefte voorliet. Maar eigenlijk wist hij dat al, want hij had van nabij eegeaakt hoe belangrijk het is dat langdurig en chronisch zieken ook eens op vakantie kunnen. 'Mijn vader werd getroffen door een herseninfarct en had pennanente verzorging nodig. In de praktijk betekent dat vaak dal de pan::r, in dit geval ijn oeder, de zorg op zich neet. Dat is een enore belasting en dus heeft die antelzorger ook wel eens behoefte aan rtlst. Maar dat kan ni et. want wat doe je dan et de patiënt? o is het idee ontstaan. Ik dacht: er zou eigenlijk een plek oeten zijn waar een patiënt tijdelijk naar toe kan, als een SOOrt vakantie, zodat ook de antclzorger even rust heeft. Dat was dus het begin van WeUoord: Als alles loopt zoals gepland, opent het eerste zorghotel in het Liburgse Sipelveld in juni 2010 zijn deuren. Ondanks het kapitaalintensieve karakter van zijn onderneing (vastgoed!), ondervond Loen weinig probleen bij het vinden van financiering. De crisis heeft zelfs voordelen voor Welloord: 'De rente daalt en de bouw staat onder druk, dus voor ons is de crisis eigenlijk alleen aar gunstig. Maar bij de bank zeiden ze: "Soigt: dingen gaan loch gewoon door." Het gaat o stenen, hè. De bank heeft cr alle vertrouwen in; ze heeft ons initiatief zelfs beloond et een investering uit hun regionale fonds.' Wie? Liduine Thoas (321 Bedrijf? Buro WuJJenhoven Sinds augustus 2008 Financiering geen 'IN NOVEMBER SLOEG INEENS DE PANIEK TOE' L iduine Thoas en Janneke Boer kenden een vliegende start et hun bedrijf Buro Wullenhoven. Als 'eerste pr-bureau voor vrouwelij ke onderneers' kregen ze de nodige publicitcit, veel positieve reacties van de doelgroep en al snel hun eerste klanten. 'Maar in noveber sloeg de paniek toe', verteit Thoas. 'Wc voerden wel veel gesprekken. aar je erkte toch dat en huiverig was geworden o te investeren. Wij zijn van ening dat je anticyclisch oet onderneen en datje dusjuisr in deze tijden oet investeren in je positionering, aar veel onderneers zijn door de negatieve berichten angstig geworden.' Vo lgens Thoas zijn vrouwelijke onderneers loch al wat voor:.dchtiger dan hun annelijkt: tegenhangers en zijn ze vaak ook bescheidener. 'Er zjjn veel goede vrouwelijke onderneers. aar zij vinden hel sos lastig o zich te profileren.' Daaro heeft buro Wullenhoven diensten in zijn pakket zitten die je niet zoaar zou verwachten bij t:en pr-bureau. o hdpcn de 'wee vrouwen startende onderneers o de positionering van hun bedrijf helder te krijgen. aar kunnen ze ook zorgen voor een professionele persfoto. Inclusief visagist. orgen over de toekost rnaakt Thoas zich vooralsnog niet. Hel risico voor de twee onderneers is beperkl en zoals elke recessie zal ook deze volgens Thoas wel weer ovcrdrijven. 'Daarbij geloven we sterk in ons eigen verhaal. in onze kwalit t:iten en onze gedrevenheid o er iets van te aken. We hebben hed duidelijk voor dezc doelgroep gekozen en we erken dat het werkt. Dus dat kot wel weer goed.' Ben Kuiken is journalist, bladenaker en auteur van Wie is hier nu eigenlijk de baas? En nog 7 filosofische vragen voor anagers. o ~ag ercn? tdou tlook.~

LeeR. & leef. bijbel. Zie volgende pagina s. boekje. uit je CATECHESE. onderbouw VAN: 1

LeeR. & leef. bijbel. Zie volgende pagina s. boekje. uit je CATECHESE. onderbouw VAN: 1 LeeR & leef uit je VAN: 1 CATECHESE onderbouw bijbel boekje Bijlagen bij les 14 - Niet stelen aar delen Introductie 2: Iedereen doet het... Introductie 3: Het geld-telt-spel De eerste pagina kan als achterkant

Nadere informatie

De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kromme lijnen.

De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kromme lijnen. De MEETKUNDE BOEK 2 Over de natuur van de kroe lijnen. [p. 315] De ouden (d.w.. de Grieken) hebben eer juist opgeerkt dat soige eetkundige probleen vlak ijn, andere lichaelijk & weer andere lijnachtig,

Nadere informatie

Stuknummer: AM3.04634

Stuknummer: AM3.04634 Gaih- Uitgeprinte ail voor de Geeenteraad als Ingekoen Stuk... https://ail.google.co/ail/u/0/?ui=2&ik= 1 add 1 a09c3&view=pt. I (/

Nadere informatie

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek

M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE. G em aakt door Rob van den E yssel 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek M IJN W E R K STU K O V E R K A R A TE G em aakt door Rob van den E yssel 26-11 11-2008 G roep 6 Johanna huiskam pschool E erbeek Bronverm elding Ik heb de inform atie van dit w erkstuk uit m ijn hoofd

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Interferentie door Elektronen

Interferentie door Elektronen Interferentie door Elektronen Een bachelorscriptie door Jordy van der Hoorn Onder begeleiding van prof.dr.ir Oosterkap dr. Van Gaans Inleverdatu 15 noveber 2013 Matheatisch Instituut, Universiteit Leiden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

De theorie van de RET

De theorie van de RET De theorie van de RET 9 De theorie van de RET Inleiding In dit eerste hoofdstuk koen de achtergronden en uitgangspunten van de rationeel-eotieve therapie (of theorie), de RET, aan bod. Verder wordt de

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Geeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar Publicatiedatu Agendapunt besluit B&W Onderwerp Vaststellen van de Verordening interferentiegebieden bodeenergiesysteen 24 Tekst van openbare besluiten

Nadere informatie

Notulen MR vergadering

Notulen MR vergadering Notulen MR vergadering Datu: 11-03-2014 Tijd: 19.30 Locatie: Kaatsheuvel. Aanwezig: Marlon vd Put (n.a.) Wi van Best (n.a.) Frank van Alphen (voorzitter) Geert Legdeur (notulant) Marieke Bruers Nienke

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering Aanvraagforulier Ziektekostenverzekering Wilt u alléén aanvullende verzekeringen afsluiten, gebruik dan het Aanvraagforulier Aanvullende Ziektekostenverzekering Polisnuer Naa verzekeringsadviseur Relatienuer

Nadere informatie

CAOP. co m m 1/4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mw. dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA Den Haag

CAOP. co m m 1/4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mw. dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA Den Haag CAOP ROP advies inzake klokkenluiderl*^ A. Aan: De inister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mw. dr. G. ter Horst Postbus 20011 2500 EA Den Haag C.C. De inister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen liatecare van Mitsubishi Electric. de naa ZEN. De essentie van ZEN is ongehecht zijn ag gezien worden aar is subtiel en inialistisch waardoor het akkelijk geabsorbeerd wordt in de ruite. Uiteraard bent

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig renterisico H oud rekening met rentestijgingen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die geld leent of gaat

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Jeugd-, gezins- en ouderenbeleid in het perspectief van de moderne levensloop

Jeugd-, gezins- en ouderenbeleid in het perspectief van de moderne levensloop 3 Jeugd, geins en ouderenbeleid in het perspectief van de oderne levensloop DRS. P. CUYVERS Hoe is het ogelijk dat het aantal echtscheidingen en eenoudergeinnen is gegroeid, dat het aantal alleenstaanden

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Stelsels van eerstegraadsvergelijkingen met DERIVE of de TI-89/92

Stelsels van eerstegraadsvergelijkingen met DERIVE of de TI-89/92 Stelsels van eerstegraadsvergelijkingen et DERIVE of de TI-89/9 Leon Lenders, Bree Gewoonlijk begint het hoofdstuk "Stelsels van eerstegraadsvergelijkingen" et het opstellen van enkele stelsels, uitgaande

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

INHOUD. Het systeem. pag. 5. pag. 8. Hoe het werkt. pag. 9. Stel uw eigen Pod Bar samen. pag. 10. Referenties. pag. 11. Waarom een Pod Bar?

INHOUD. Het systeem. pag. 5. pag. 8. Hoe het werkt. pag. 9. Stel uw eigen Pod Bar samen. pag. 10. Referenties. pag. 11. Waarom een Pod Bar? pag. 3 INHOUD Het systee Hoe het werkt Stel uw eigen Pod Bar saen Referenties Waaro een Pod Bar? pag. 5 pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 11 Horeca Supplies B.V. Textielweg 20 3812 RV Aersfoort www.horeca-supplies.nl

Nadere informatie

De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening

De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening De Stouwe Stichting voor Zorg- en Dienstverlening Uitkomsten CQ-index Totaal aantal respondenten is 21 Zou u Kaailanden 6191 bij vrienden en familie aanbevelen? 1 2 3 4 1.1 Ervaringen m et m aaltijden

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4 Zonder olledige inforatie kunnen wij niet oor u aan de slag U wilt een erzekering afsluiten oor uzelf en oor eentuele gezinsleden. Wij hebben de oorletters, de naa en het an iedereen nodig. Alle personen

Nadere informatie

Aanvraag particulier dyslexieonderzoek

Aanvraag particulier dyslexieonderzoek Aanraag particulier dyslexieonderzoek Aaneldingsforulier ouders Indiidueel onderzoek Groepsonderzoek (alleen ogelijk anaf idden groep 7) Persoonlijke gegeens an het kind dat wordt aangeeld Achternaa Voornaen

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

lesbrief GOOD 2 SEE YOU!

lesbrief GOOD 2 SEE YOU! De dode hoek bij grote voertuigen. inhoud inhoud 2 voorwood 3 inleiding op het project 4 Mogelijkheden van uitvoeren 6 voorbereiding van ijn les 7 uitvoering van ijn les 8 aterialen van het project 10

Nadere informatie

Notulen MR vergadering

Notulen MR vergadering Notulen MR vergadering Datu: 11-06-2013 Tijd: 19.30 Locatie: Waalwijk Aanwezig: Marlon vd Put (deels aanwezig) Wi van Best Frank van Alphen (voorzitter) Geert Legdeur (notulant) Marieke Bruers Nienke Brus

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Collectief

Aanvraag-/wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Collectief Aanvraag-/wijzigingsforulier Ziektekostenverzekering Collectief Polisnuer Collectief contractnuer (indien bekend) Naa tussenpersoon Relatienuer tussenpersoon Deze aanvraag betreft een nieuwe verzekering

Nadere informatie

De dilemma's van een fysiotherapeut

De dilemma's van een fysiotherapeut De dilea's van een fysiotherapeut en hun oplossingen Epirische filosofie op onbekend terrein Rita Struhkap Bespreking van: A. Lettinga {2000) Diversity in neurological physiotherapy. A coparative analysis

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Rotterdam. sociaal. gemeten. 3e meting Sociale Index

Rotterdam. sociaal. gemeten. 3e meting Sociale Index 10 Rotterda sociaal geeten 3e eting Sociale Index 10 Rotterda sociaal geeten Rotterda sociaal geeten, 3e eting Sociale Index 1 3e eting Sociale Index Inhoud 0. Woord oraf 1. Inleiding 2. De Sociale Index

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Collectief

Aanvraag-/wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Collectief Aanvraag-/wijzigingsforulier Ziektekostenverzekering Collectief Polisnuer Relatienuer Collectief contractnuer (indien bekend) Naa tussenpersoon Deze aanvraag betreft een nieuwe verzekering wijziging verzekering

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Nadere informatie

Beantwoording van de Schriftelijke vragen van de heer G.A. Dorsman inzake de criminaliteitscijfers van het CBS

Beantwoording van de Schriftelijke vragen van de heer G.A. Dorsman inzake de criminaliteitscijfers van het CBS 05BSD13316 Rotterda, 2 septeber 2005. Beantwoording van de Schriftelijke vragen van de heer G.A. Dorsan inzake de criinaliteitscijfers van het CBS Aan de Geeenteraad, p 26 septeber 2005 heeft dhr. r. G.A.

Nadere informatie

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst Voorproefje ALLES DUBBEL Survivalgids voor startende tweelingmama s Denise Hilhorst Inhoud Dubbel van start 7 Dubbel ervaren 8 Dubbel zwanger 10 Dubbel voorbereiden 19 Dubbel bevallen 25 Dubbel voeden

Nadere informatie

Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt.

Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt. Starterslening Utrecht Financiële handreiking aan starters op de Utrechtse (koop)woningmarkt. De gemeente wil het huurders gemakkelijker maken om in Utrecht een woning te kopen. Met het verstrekken van

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

Preek verlamde man door het dak. Lieve Gemeente,

Preek verlamde man door het dak. Lieve Gemeente, Lieve Gemeente, Waar woont God? Waar is God thuis? Die vraag hebben we hier wel eens besproken n.a.v. ons mooie kerkgebouw. Een mooi huis van God is hier gebouwd. Maar zoals de eerste predikant van deze

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Suriname Voorwoord Ik houd mijn werkstuk over het land Suriname. Ik heb het onderwerp gekozen omdat mijn oom uit Suriname komt en ik het daarom ook een heel interessant land vind waar ik graag meer over

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

OPEN FORUM. Louis W.C. TAVECCHIO Rijksuniversiteit Leiden

OPEN FORUM. Louis W.C. TAVECCHIO Rijksuniversiteit Leiden Tijdschrift voor Ontwikkelingspsychologie 1991, vol. 18, 2, 99-115 OPEN FORUM Kritische kanttekeningen bij 'De groei van het speciaal onderwijs: een volksgezondheidsproblee?' (Orlebeke, Das-Saal, Boosa

Nadere informatie

De Echte Waarheid. Shawna Grin

De Echte Waarheid. Shawna Grin De Echte Waarheid Shawna Grin 1 Merel (15) woont samen met haar zusje Lies (8) en haar moeder Ans (40) in een woning in Arnhem. Merels vader is weggegaan toen ze 6 was. Ans was onbedoeld zwanger geraakt

Nadere informatie

Willen de inschrijvers die automatische incasso hebben ingevuld alsnog zelf de betaling verrichten?

Willen de inschrijvers die automatische incasso hebben ingevuld alsnog zelf de betaling verrichten? Belangrijk: Willen de inschrijvers die automatische incasso hebben ingevuld alsnog zelf de betaling verrichten? We beginnen natuurlijk met de sponsors: dringend advies: kijk er even goed naar want áls

Nadere informatie

blauwer dan dat, kan het niet zijn. Zonder blauw is het leven grauw, zonder blauw is de wereld in rouw. Roxan

blauwer dan dat, kan het niet zijn. Zonder blauw is het leven grauw, zonder blauw is de wereld in rouw. Roxan blauwer dan dat, kan het niet zijn. Zonder blauw is het leven grauw, zonder blauw is de wereld in rouw. Roxan Gedichten over kleuren In één van de taallessen zat de opdracht om een gedicht te maken over

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Verkoop informatie. Web winkel in kinder educatief speelgoed en leer/spel materiaal. Inleiding

Verkoop informatie. Web winkel in kinder educatief speelgoed en leer/spel materiaal. Inleiding Verkoop informatie Web winkel in kinder educatief speelgoed en leer/spel materiaal Inleiding De eigenaar van de webwinkel bied deze te koop aan omdat de winkel te goed loopt en niet meer alleen / part

Nadere informatie

Schoolkrant. December 2016

Schoolkrant. December 2016 Schoolkrant December 2016 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen 4 De Groep kleutergroepen

Nadere informatie

Nuth - Vaesrade. Bouwkavels (met vrijstaande woning) Uw droomhuis op deze prachtige plek

Nuth - Vaesrade. Bouwkavels (met vrijstaande woning) Uw droomhuis op deze prachtige plek Nuth - Vaesrade Bouwkavels (et vrijstaande woning) Uw droohuis op deze prachtige plek Ervaar de vrijheid. U koopt niet alleen een kavel, u koopt de ruite o uw droo te verwezenlijken. Alle vrijheid en axiale

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen met de Rabobank.

Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Ron Droste, commercieel directeur. Rabobank Den Haag en omgeving Rabobank en duurzaamheid Coöperatieve organisatievorm Klant- en maatschappelijk belang als uitgangspunt

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13 VAK: Stooturbines A Set Proeftoets AT0 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc /3 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Bescikbare tijd: 00 inuten Uw naa:...

Nadere informatie

Schoolzwemmen Nationale voorleesdagen Inschrijfavonden. Schoonmaakavond

Schoolzwemmen Nationale voorleesdagen Inschrijfavonden. Schoonmaakavond Nieuwsflits 19 Januari 2017 Oproep OV Kwink Tevredenheidseting Nieuws van de MR Schoolzween Nationale voorleesdagen Inschrijfavonden Schoonaakavond Ki Asbroek Harriët Gerwers-Kena SIZ Twente Kalender website

Nadere informatie

ŢļJE CHOICE. Breda Roosendaal. Vestigingsrapportage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

ŢļJE CHOICE. Breda Roosendaal. Vestigingsrapportage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B Vestigingsrapportage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B ŢļJE CHOICE arktonderzoek 8L advies Theroeter Klanttevredenheid Welzorg vestiging: Breda Roosendaal Periode : 1 [ januari noveber

Nadere informatie

Goede banden wijzen de weg. Op weg naar het nieuwe EU-bandenlabel.

Goede banden wijzen de weg. Op weg naar het nieuwe EU-bandenlabel. Goede banden wijzen de we. Op we naar et nieuwe EU-bandenlabel. Veili op we. Het EU-bandenlabel kot eraan. Vanaf noveber 2012 is een standaard bandenlabel voor eel Europa verplict. Dit bandenlabel is ebaseerd

Nadere informatie

ANWB Medical Air Assistance B.V, Postbus 843. 8218 PC LELYSTAD " oio-24680oo

ANWB Medical Air Assistance B.V, Postbus 843. 8218 PC LELYSTAD  oio-24680oo Parallelweg 1 ANWB Medical Air Assistance B.V, Postbus 843 Eoeweg16 3IOOAV schieda 8218 PC LELYSTAD " oio-24680oo ilieudienst Rijnond F 010-246 82 83 W www-dcr.nl E coen.boogerd@dcr.nl BESLUIT van gedeputeerde

Nadere informatie

We spelen in het huis van mijn mama deze keer,

We spelen in het huis van mijn mama deze keer, Jip en Janneke. Ik ben Jip. Ik ben Janneke en we wonen naast elkaar. Hij heet Jip, zij heet Janneke. en we spelen soms bij hem en soms bij haar. We spelen in het huis van mijn mama deze keer, we kunnen

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting op dit onderwijsateriaal 1 Dit ateriaal is gebaseerd op de NHG-Standaard van augustus 2012. In deze odule treft u een aantal situatiebeschrijvingen aan et daarbij vragen over uw wijze van

Nadere informatie

Tentamen MATERIAALKUNDE I, code

Tentamen MATERIAALKUNDE I, code Universiteit Tente Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen Vakgroep Productietechniek ateriaalkundig Laboratoriu Agricola Tentaen ATRIAALKUND I, code 11505 1 augustus 007, 13.30-17.00 uur

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

DT- ^ L bc t. Grondverwerving, schade- en compensatieregelin. n,* BT 077 NB. Wmmlfc. MMmmk vmcs WpBiSMi. 11 ; v I

DT- ^ L bc t. Grondverwerving, schade- en compensatieregelin. n,* BT 077 NB. Wmmlfc. MMmmk vmcs WpBiSMi. 11 ; v I - DT- ^ L bc t -C Grondverwerving, schade- en copensatieregelin Wlfc co n,* MMk vmcs WpBiSMi 11 ; v I BT 077 NB TSI o V v»\8 SU *»v)*»oo^ Het kabinet heeft het vooeen o Nederland hoogwaardig aan te sluiten

Nadere informatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie

WERKBLADEN Seksuele intimidatie WERKBLADEN Seksuele intimidatie 1 Waarom dit boekje? 1.1 Zet een rondje om het goede antwoord. Seksuele intimidatie komt vaak voor. Ja Nee Seksuele intimidatie komt weinig voor. Ja Nee Mannen worden vaker

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Herman gaat met zijn dochter Lies naar de dierentuin. Joppie de hond gaat ook mee. Ze gaan gelijk naar de apen, die dicht bij de ingang zijn.

Herman gaat met zijn dochter Lies naar de dierentuin. Joppie de hond gaat ook mee. Ze gaan gelijk naar de apen, die dicht bij de ingang zijn. Herman gaat met zijn dochter Lies naar de dierentuin. Joppie de hond gaat ook mee. Ze gaan gelijk naar de apen, die dicht bij de ingang zijn. De ondeugendste aap Snoei pakt de hoed van Herman af. Snoei

Nadere informatie

ZWITSERLEVEN RUIM 7 JAAR EEN INTENSIEVE EN SUCCESVOLLE SAMENWERKING

ZWITSERLEVEN RUIM 7 JAAR EEN INTENSIEVE EN SUCCESVOLLE SAMENWERKING ZWITSERLEVEN RUIM 7 JAAR EEN INTENSIEVE EN SUCCESVOLLE SAMENWERKING Sinds 7 jaar werken Zwitserleven en thefactor.e intensief en successvol samen. thefactor.e ontwikkelt en beheert bedrijfskritische online

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken;

Dienstverleningsdocument Hypotheken; Steijvers & Korsten Assurantiën BV Stationsstraat 7a 6093 BJ HEYTHUYSEN 0475 49 77 39 info@steijvers-korsten.nl www.steijvers-korsten.nl Dit document laat zien wat wij voor u kunnen betekenen bij het inwinnen

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

e-mail dd 10 oktober 2011 1 ir. W. Piersma Doorkiesnr. 010-2468340 010-2468117

e-mail dd 10 oktober 2011 1 ir. W. Piersma Doorkiesnr. 010-2468340 010-2468117 Geeente Vlaardingen tav het college van Burgeeester en Wethouders Postbus 1002 3130 EB VLAARDINGEN CMR Parallelweg 1 ilieudienst Postbus 843 Rijnond 3100 AV Schieda T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcr.nl

Nadere informatie

Luistervaardigheid - 1

Luistervaardigheid - 1 bijlage - 4.1 Luistervaardigheid - 1 In het bezoekwerk zij n wij kt eam leden regelm at ig m et m ensen in gesprek. Tij dens deze gesprekken kunnen allerlei onderwerpen aan de orde komen. 1 Wat is volgens

Nadere informatie

Heeze, 10-5-2016 Inzake: milieu - nieuw mestbeleid - IPO richtlijnen bedrijven en milieuzonering.

Heeze, 10-5-2016 Inzake: milieu - nieuw mestbeleid - IPO richtlijnen bedrijven en milieuzonering. Illllllllllllll 9 DIV TAN GRť Martin Koenen Ingekoen MEI 206 Provincie Noord-Brabant Aan Provinciale taten van Noord Brabant Potbu 905 5200 MC '-Hergenboch Heee, 0-5-206 Inake: ilieu - nieuw etbeleid -

Nadere informatie

Negeren of trotseren

Negeren of trotseren Relatieproblemen Negeren of trotseren Vooraf Gezien de om vang van dit onderwerp zullen we ons hier m oet en beperken t ot enkele hoofdlij nen. I n het vervolg van deze syllabus kunnen verschillende aspect

Nadere informatie

Ik ben David de Graaf

Ik ben David de Graaf Ik ben David de Graaf geboren in 1984. met Downsyndroom Surprise! Ook voor mijzelf Ik heb het niet alleen, maar... ik ben ook in vaste dienst van de Stichting Downsyndroom Kort: de SDS www.downsyndroom.nl

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Doelbedrag campagne EUR Streefbedrag campagne EUR Rente 7%

Doelbedrag campagne EUR Streefbedrag campagne EUR Rente 7% Crowdfundingproject Oneplanetcrowd Bedrijfsnaam Website Oneplanetcrowd B.V. www.oneplanetcrowd.com Doelbedrag campagne EUR 250.000 Streefbedrag campagne EUR 1.000.000 Financieringsvorm Achtergestelde converteerbare

Nadere informatie

Tekst en illustraties Wieteke van der Ven Geinspireerd door Lars en Sara van der Ven ZELF INKLEUREN SARA STELT VRAGEN

Tekst en illustraties Wieteke van der Ven Geinspireerd door Lars en Sara van der Ven ZELF INKLEUREN SARA STELT VRAGEN ?? Tekst en illustraties Wieteke van der Ven Geinspireerd door Lars en Sara van der Ven? ZELF INKLEUREN SARA STELT VRAGEN???? PROLOOG Dit is Sara. Hallo, Sara! Sara is vier. Ze kan al heel veel zelf.

Nadere informatie

Bij de tijd Groep 6 thema 4, les 1 De Franse tijd Werkblad 1. dit zijn Kees en Betje. ze zijn op de markt. daar ligt een stuk pa-pier

Bij de tijd Groep 6 thema 4, les 1 De Franse tijd Werkblad 1. dit zijn Kees en Betje. ze zijn op de markt. daar ligt een stuk pa-pier Bij de tijd Groep 6 thema 4, les 1 De Franse tijd Werkblad 1 Belasting betalen Kleur de woorden: pa-pier = geel galg = rood duur = blauw heer = groen dit zijn en Betje ze zijn op de markt daar ligt een

Nadere informatie

CVZ. magazine EUROPA. Gezondheid Nederlanders blijft achter. Samen optrekken maakt sterker. Geestelijke gezondheid bestaat niet. www.cvz.

CVZ. magazine EUROPA. Gezondheid Nederlanders blijft achter. Samen optrekken maakt sterker. Geestelijke gezondheid bestaat niet. www.cvz. u CVZ. agazine www.cvz.nl 15e jaargang nuer 2 juli 2012 kwartaalblad van het College voor zorgverzekeringen h T e a n u EUROPA e r h T r e n a e Gezondheid Nederlanders blijft achter Europese vergelijking

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

Rotterdam. 1e meting door de Sociale Index sociaal gemeten

Rotterdam. 1e meting door de Sociale Index sociaal gemeten 2008 Rotterda 1e eting door de Sociale Index sociaal geeten Rotterda sociaal geeten 1e eting door de Sociale Index 1 2008 Rotterda 1e eting door de Sociale Index sociaal geeten Inhoud 0. Woord oraf 1.

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Dharma DE WARME CHARME VAN

Dharma DE WARME CHARME VAN REPORTAGE Dharma DE WARME CHARME VAN Het enthousiast kloppend hart van Kortrijk heeft er sinds kort een uniek adresje bij. Met Bed&Breakfast Dharma maakt gastvrouw Linda haar droom waar en garandeert ze

Nadere informatie

Internet in de klas. voor KPN Internet. december 2005. Internet in de klas. t.b.v. KPN Internet Blauw Research / B6359 december 2005

Internet in de klas. voor KPN Internet. december 2005. Internet in de klas. t.b.v. KPN Internet Blauw Research / B6359 december 2005 1 voor KPN Internet deceer 2005 2 Copyright 2005 Blauw Research v Alle rechten voorehouden. Niets uit dit rapport ag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoatiseerd gegevensestand, of openaar geaakt,

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Notulen MR vergadering

Notulen MR vergadering Notulen MR vergadering Datu: 12-11-2013 Tijd: 19.30 Locatie: Waalwijk. Aanwezig: Marlon vd Put (deels aanwezig) Wi van Best Frank van Alphen (voorzitter) Geert Legdeur (notulant) Marieke Bruers Nienke

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Tandartskostenverzekering

Aanvraag-/wijzigingsformulier Tandartskostenverzekering Aanvraag-/wijzigingsforulier Tandartskostenverzekering Polisnuer Naa tussenpersoon Relatienuer tussenpersoon Deze aanvraag betreft een nieuwe verzekering wijziging verzekering royeent verzekering S.v.p.

Nadere informatie

N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4

N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4 N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4 HOOFDSTUK 1 Reflectie= Terugkaatsing van een lichtstraal. 1.3 PUNT EN SPIEGELPUNT Breking= Bij het wisselen van stof veranderen van richting.

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Rotterdam. Inhoud. 1e meting door de Sociale Index sociaal gemeten

Rotterdam. Inhoud. 1e meting door de Sociale Index sociaal gemeten Rotterda sociaal geeten 1e eting door de Sociale Index 1 2008 Rotterda 1e eting door de Sociale Index sociaal geeten Inhoud 0. Woord oraf 1. Inleiding 2. Sociale Index nader verklaard 3. Stedelijke resultaten

Nadere informatie