Wie Lykle de Vries 138) Bedrijf New Music Labs Sinds januari Z009 Financiering Investering Veronica Holding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie Lykle de Vries 138) Bedrijf New Music Labs Sinds januari Z009 Financiering Investering Veronica Holding"

Transcriptie

1 3: Cl) z fd MRT

2

3 == Cl) Wie? John Kivit 138) Bedrijf? Share!orce Sinds noveber 008 Financiering vier aandeelhouders 'CRISIS IS EEN VERBODEN WOORD' H ct lijkt de goden verloeken o een lt-outsourdngsbedrijf beginnen in tijden waarin zelfs de grote Indiase dienstverleners op dit terrein in zwaar weer verkeren. John Kivit zît cr nit:t ee. 'Bij ons is crisis een verboden woord. Hel wordtte veel gebruikt als een cxcuilswoord. Ook in een crisis zijn er volop kansen, zeker in de outsourdng. Bedrijven gaan dan naelijk op zoek naar goedkopere oplossingen voor hun IT-ontwikkcling en willen flexibeler kunnen opereren. Dan is cr dus volop werk voor bedrijven als Shareforcc.' Nu is Shareforcc ook geen gewoon oulsourcingsbedrijf. Het is cncr7.ijds een externe afdeling voor softwareontwikkeling van Kivits onderneing Multiscope en drie andere bedrijven. Daarnaast gaat het zelfstandig de boer op, op zoek naar opdrachten. Share fo rce werd uit nood geboren. 'Wij zochten een strategische partij die onze software ve rder kan owikke len. Rij de eeste lt bedrijven kreeg ik niet het kwaliteilsgevoel dal ik nodig acht bij zo'n strategisch bdangrijk onderwerp. Daar draait het toch veelal o de laagste prijs. Na wat tele foontjes werd ij al snel duidelijk dat wij niet de enige zijn die er zo over denken. Uit onderzoek blijkt ook da t eer dan de helft van de anagers niellevteden is over osourdng. Dus hebben we besloten, saen et drie andere bedrijven, o zelf een onderneing op te "lellen in Roeenië.' Die opzet, et vier aandeelhouders die eteen ook hun eigen werk in brengen, is volgens Kivit de ga rantie voor een goede start. 'Dat is verstandig onderneerschap: eerst ozet scoren, en dan pas investeren. Maar een onderneer laat zich niet leiden door hoogconju.1uur of laagcon junctuur. Die ziet een kans en gaat ervoor. ' Wie Lykle de Vries 138) Bedrijf New Music Labs Sinds januari 009 Financiering Investering Veronica Holding 'NUKUNNEN WE ELF ONE HOBBY IN PRAKTIJK BRENGEN' L ykle de Vries en Ard Boer hebben van hun hobby hun beroep geaakt. AI enkele ja ren runnen ze in hun vrije tijd een weblog over uziek van kleine, onafhankelijke bands en platenlabels, Lopend Vuur. Daar inforeren ze bands ook over de ogelijkheden van nieuwe edia als ss, bluetooth en internet o de contacten et hun fans te onderhouden. 'Veel bandjes hebben geen Dauw idee wat er alleaal ogelijk is', licht De Vries toc. 'e issen de kennis en de slagkracht o die contacten op een serieuze en professionele anier te o nderhouden. En dat is jaer, want zeker voor kleine bandjes is dat eer en eer de anier o van hun uziek tc kunnen leven.' Toen Hoer en De Vries l11et dit verhaal bij directeur Guido van Nispen van de vereniging Veronica kwaen, was die eteen enthousiast. Dankzij een investering van Veronica Holding konden zij New Music Labs oprichten en zich fulltie wijden aan dit bedrijf. De Vries: 'Veronica aakt het ogelijk o OIl7.t: passie te volgen. Bij Lopend Vuur roepen we al jaren: uziek aken is geen hobby. Nu kunnen we dat zelf ook in prak tijk brengen.' Wie? Peter KooIen 148) Bedrijf? Elvee Sinds oktober 008 I1naIIciering cobinatie van eigen geld, banklening en oud-eigenaar 'WEWETEN WAAR WE AAN IJN BEGONNEN' Een dag nadat Peler Kooien zijn handtekening had gezel onder hel contract dat he lot eigenaar aakte van zoelwarenhedrijf Elvee, stortten wereldwijd de beurten in. Toch heeft hij geen seconde spijt gehad van de overnae, vertelt hij en thousiast. 'We welen waar we aan be gonnen zijn. We zijn abitieus, aar niet over-abitieus. Dit is een gezond bedrijf in een serieu7.e groeiarkt. Er is nog genoeg geld en ensen zui len zichzelf blijven verwennen, is schien zelfs wel juist in deze sobere tijden. On7.e producten bieden loch ook een beetje troost.' Daaree vcr wijst Kooien naar een bdangrijk deel van hel assortient van Elvee: chocola en bonbons. Kooien had hel gciuk dal hij de financiering rond had voordat de banken de hand op de knip legden, aar hij denkt dat hij ook in deze tijd

4 John Kivit Lykle de Vries 3 Peter Kooien 4 Sjef Peeraer 5 Bart Loen 6 Liduine Thoas nog wel geld voor de overnae had losgekregen. 'Ranken kijken in eerste inslait:: naar de onderneer en naar ójn plannen et hel bedrijf: kan hij die waannaken? Daarnaast willen ze dat je eigen geld in het bedrijf steekt en ten slone kijken ze naar de finandi:::le gezondheid van het bedrijf. Als aan die drie criteria is voldaan en banken hebben er ve rt rouwen in, dan lukt hel altijd wel o finandering fe krijgen. ln ijn geval was de vorige eigenaar bereid o nog een tijd aan te blijven en zelf ook een belang te houden. Dat geeft vertrouwen,' Nu zit Kooien op een plek waar hij - en vele anagers et he - al jaren van droode: in zijn eigen bedrijf. 'Een kleine organisatie, lekker handson en saen el hel tea de schouders eronder zenen. Schitterend! ' Wi e? Sjef Peeraer 1371 Bedrijf? Atoostroo.nI Sinds oktober 2008 FInanciering cobinatie van eigen geld en van particuliere investeerders 'DE SCHIJN WERPERS KUNNEN NU AAN' S jef Pceraer zal het zelf niet snel zeggen, aar eigen lijk is de econoische crisis voor Atoostroo.nl in eerdere op zichten ccn zcgcn. Tcn ecrste odat de energieprijzcn flink zijn gedaald. 'Odat wij sneller kunnen reagcren op prijsschoelingen dan de grotc energiebedrijven die werken et langelerijncoractcn, zijn we nu een van de, 7.0 niet de goedkoopste lcverancier van stroo.' Tcn tweede odat Peeraer ten tijde va n de la ll cering va n het nieuwe energiebedrijf geen leningen bij de bank los kon krijgen. Daardoor was hij genood zaakt o de lancering van het bedrijf op een laag pitje te starten en kon hij niet eteen grote edi acapag nes voeren. Achteraf gezien geen ongelukkige saenloop van 0111 standigheden, want dat ga f he de gelegenheid o eerst de organisatie gocd op poten te zetten. 'De klanten service, adinist rati e, de weusite: er kot heel wat bij kijkcn. Bovendien Cd. MRT

5 i: en was het goed o eerst wal kou Uil de lucht te halen bij w'n ostreden onderwerp als atoostroo. Hoe rcageert de arkt, wat 7.eggen ilieuorganisa ties? Nu dat alleaal een beetje tot rust gekoen is, kunnen de schijnwerpers aan en kunnen wc echt gaan beginnen: Ondanks de!owprofilestan, hebben de eerste klanten 7.ich spontaan al aangeeld. 'Dat bewijst wel dat we in een behoefte voorlien. Atoostroo is C02-vrij en et aueen groene stroo gaan wc de ilieudodstcllingcn echt niet halen. Een deel zal dus uil kernenergie oeten koen.' Wie Bart Loen (391 Bedrijf Welloord Sinds in 2010 opent Welloord zijn eerste zorghotel financiering cobinatie van banklening, injonnal investor, eigen geld en regionaal investeringsfonds 'VOOR ONS IS DE CRISIS ALIJ:EN MAAR GUNSTIG' Het eerste zorghotcl van WeB oord oet nog gebouwd worden, aar is toch al voor augustus 2010 heleaal volgeboekt. Dat is voor initiatiefneer en directeur Bart LonUllen het zoveelste bewijs dat zijn onderneing in een gigantische behoefte voorliet. Maar eigenlijk wist hij dat al, want hij had van nabij eegeaakt hoe belangrijk het is dat langdurig en chronisch zieken ook eens op vakantie kunnen. 'Mijn vader werd getroffen door een herseninfarct en had pennanente verzorging nodig. In de praktijk betekent dat vaak dal de pan::r, in dit geval ijn oeder, de zorg op zich neet. Dat is een enore belasting en dus heeft die antelzorger ook wel eens behoefte aan rtlst. Maar dat kan ni et. want wat doe je dan et de patiënt? o is het idee ontstaan. Ik dacht: er zou eigenlijk een plek oeten zijn waar een patiënt tijdelijk naar toe kan, als een SOOrt vakantie, zodat ook de antclzorger even rust heeft. Dat was dus het begin van WeUoord: Als alles loopt zoals gepland, opent het eerste zorghotel in het Liburgse Sipelveld in juni 2010 zijn deuren. Ondanks het kapitaalintensieve karakter van zijn onderneing (vastgoed!), ondervond Loen weinig probleen bij het vinden van financiering. De crisis heeft zelfs voordelen voor Welloord: 'De rente daalt en de bouw staat onder druk, dus voor ons is de crisis eigenlijk alleen aar gunstig. Maar bij de bank zeiden ze: "Soigt: dingen gaan loch gewoon door." Het gaat o stenen, hè. De bank heeft cr alle vertrouwen in; ze heeft ons initiatief zelfs beloond et een investering uit hun regionale fonds.' Wie? Liduine Thoas (321 Bedrijf? Buro WuJJenhoven Sinds augustus 2008 Financiering geen 'IN NOVEMBER SLOEG INEENS DE PANIEK TOE' L iduine Thoas en Janneke Boer kenden een vliegende start et hun bedrijf Buro Wullenhoven. Als 'eerste pr-bureau voor vrouwelij ke onderneers' kregen ze de nodige publicitcit, veel positieve reacties van de doelgroep en al snel hun eerste klanten. 'Maar in noveber sloeg de paniek toe', verteit Thoas. 'Wc voerden wel veel gesprekken. aar je erkte toch dat en huiverig was geworden o te investeren. Wij zijn van ening dat je anticyclisch oet onderneen en datje dusjuisr in deze tijden oet investeren in je positionering, aar veel onderneers zijn door de negatieve berichten angstig geworden.' Vo lgens Thoas zijn vrouwelijke onderneers loch al wat voor:.dchtiger dan hun annelijkt: tegenhangers en zijn ze vaak ook bescheidener. 'Er zjjn veel goede vrouwelijke onderneers. aar zij vinden hel sos lastig o zich te profileren.' Daaro heeft buro Wullenhoven diensten in zijn pakket zitten die je niet zoaar zou verwachten bij t:en pr-bureau. o hdpcn de 'wee vrouwen startende onderneers o de positionering van hun bedrijf helder te krijgen. aar kunnen ze ook zorgen voor een professionele persfoto. Inclusief visagist. orgen over de toekost rnaakt Thoas zich vooralsnog niet. Hel risico voor de twee onderneers is beperkl en zoals elke recessie zal ook deze volgens Thoas wel weer ovcrdrijven. 'Daarbij geloven we sterk in ons eigen verhaal. in onze kwalit t:iten en onze gedrevenheid o er iets van te aken. We hebben hed duidelijk voor dezc doelgroep gekozen en we erken dat het werkt. Dus dat kot wel weer goed.' Ben Kuiken is journalist, bladenaker en auteur van Wie is hier nu eigenlijk de baas? En nog 7 filosofische vragen voor anagers. o ~ag ercn? tdou tlook.~

Oss, het magazine najaar 2012. Is er leven na MSD?

Oss, het magazine najaar 2012. Is er leven na MSD? 6 Tekst: Gert-Jan Van Zoggel, Wilma Willemse, Roel Kuilder Fotografie: Frank Zwinkels Is er leven na MSD? Het bericht van MSD om haar vestiging in Oss grondig te reorganiseren, sloeg in de zomer van 2010

Nadere informatie

Banken kijken naar risico s. Wij kijken naar mogelijkheden.

Banken kijken naar risico s. Wij kijken naar mogelijkheden. InReturn Capital Banken kijken naar risico s. Wij kijken naar mogelijkheden. Investeren in Afrika en winst maken? Dat kan. Maar ook op een sociale en duurzame manier? Investeringsfonds InReturn Capital

Nadere informatie

Taaltovenaar en puzzelaar

Taaltovenaar en puzzelaar Taaltovenaar en puzzelaar Een interview met Linda Broeder door Margriet Schouten In dit interview vertelt Linda Broeder over het beroep vertalen. Zij spreekt over uiteenlopende zaken, zoals de voor- en

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

INTERVIEW INVESTERINGEN EUROPA SCHAALVERGROTING

INTERVIEW INVESTERINGEN EUROPA SCHAALVERGROTING Annette van Soest Peter Arno Broer 8.50 JITSE GROEN (36) van Takeaway.com sloeg met een nieuwe investering van 73 miljoen onlangs een grote slag in Duitsland. En hij is nog lang niet klaar. Een gesprek

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl Gratis website maken Auteur Rob Dennissen www.maakjegratiswebsite.nl Voorwoord Allereerst wil ik je bedanken en feliciteren met de aanschaf van dit E-book gratis website maken. Je hebt namelijk vertrouwen

Nadere informatie

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen.

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen. Netwerken is niet alleen kaartjes scoren door Flore de Vries Naast netwerkbijeenkomsten, borrels en lunches moet er anno 2009 óók online genetwerkt worden. Dus Twitteren, Hyven en LinkedInnen we ons helemaal

Nadere informatie

Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk.

Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk. Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk. Bereik een Fablife in 7 levels. 2014 Fablife VOF 1 Anastasia - Left outside alone And I wonder if you know How it really feels To be left outside alone

Nadere informatie

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen!

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! 2013 Stephan van der Toom www.cashflowclub.nl Inleiding Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! Veel mensen zijn super geïnspireerd door de boeken en presentaties van Robert Kiyosaki. Toch lopen veel mensen

Nadere informatie

VERDIEPEND nu of nooit

VERDIEPEND nu of nooit VERDIEPEND nu of nooit BEST PRACTICES VAN TOPADVISEURS VVP volgt een jaar lang drie financiële adviseurs die bereid zijn om hun successen en dilemma s met hun collega s te delen. In de vorige aflevering

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

1. Bestel éénmalig de 4 rapporten volgens de lijst bij het hoofdstuk Bestellen.

1. Bestel éénmalig de 4 rapporten volgens de lijst bij het hoofdstuk Bestellen. Instructies U zult het geld verdienen met het versturen van e-mail. Deze e-mail bestaat uit 4 verschillende rapporten. Deze rapporten geven kennis omtrent het lucratief maken van het internet verkeer.

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS

WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS WIJ ZIJN CE DIGITAL BUSINESS CONCEPTS STIJN OERLEMANS eerstejaarsstudent CE Digital Business Concepts Ik heb tijdens mijn jaar bij Interpolis gezien dat dit werkveld echt de toekomst is 2 Waarom heb je

Nadere informatie

OnderhandenWerk. Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert geld op.

OnderhandenWerk. Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert geld op. OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE SEPTEMBER 2013 Het Gesprek Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert

Nadere informatie

Ik ben verantwoordelijk, niet schuldig. tekst michiel haighton beeld

Ik ben verantwoordelijk, niet schuldig. tekst michiel haighton beeld Ik ben verantwoordelijk, niet schuldig tekst michiel haighton beeld Hoe is het met Maurice de Hond na de val van Newconomy? Beter dan menigeen denkt, zegt hijzelf. Ik zit niet gefrustreerd op de bank.

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Succesverhaal. over pesten op het werk

Succesverhaal. over pesten op het werk Supermarktmedewerkster Fenny gaat met plezier naar haar werk. Dat is zeer opmerkelijk als je bedenkt dat ze lange tijd werd gepest. Op het dieptepunt hoopte ze zelfs dat haar onderweg naar de supermarkt

Nadere informatie

Blauw nr. 2 jaargang 4, november 2009. Blauw. Opgebrand of net lekker ingelopen? Never waste a good crisis! De erven van de babyboom

Blauw nr. 2 jaargang 4, november 2009. Blauw. Opgebrand of net lekker ingelopen? Never waste a good crisis! De erven van de babyboom Blauw nr. 2 jaargang 4, november 2009 Blauw Opgebrand of net lekker ingelopen? Never waste a good crisis! De erven van de babyboom Inhoud 3 Haastige spoed 4 Beleggen met beleid 6 De erven van de babyboom

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Zeg wat je vindt. Elk idee is welkom. van het Verbond. Denk aan studiefinanciering,

Zeg wat je vindt. Elk idee is welkom. van het Verbond. Denk aan studiefinanciering, InfoPlus 05 Uitgave voor leden van het Verbond van Verzekeraars Juli 2011 InfoPlus bevat actuele informatie voor leden van het Verbond van Verzekeraars. InfoPlus is een speciale uitgave die wordt gebruikt

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

want... er is groei! Het congres van morgen Haarlemmermeers Ondernemerscongres & Oktoberfest Programma donderdag 17 oktober 2013

want... er is groei! Het congres van morgen Haarlemmermeers Ondernemerscongres & Oktoberfest Programma donderdag 17 oktober 2013 want... er is groei! Het congres van morgen Haarlemmermeers Ondernemerscongres & Oktoberfest Teksten en fotografie Bertine Schroder Thema van het congres: er is groei. Want ook in mindere tijden valt groei

Nadere informatie