Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Brabant"

Transcriptie

1 Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Brabant Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Geen voorstander van extra windmolens. Voorkeur andere energievormen. Schaliegas kan pas als veilige en schone opwekking verzekerd is. Rol van de provincie: bijdragen aan bewustwording en het geode voorbeeld geven. Wel nieuwe natuurinitiatieven ondersteunen, maar hiervoor geen extra geld. Geen schaliegas of kernenergie. Brabants Energieakkoord waarin Brabanders laagste energierekening van Nederland hebben. Fonds voor particuliere aanschaf van zonnepanelen. Grootschalige investeringen in woningisolatie en duurzame energie met gemeenten en corporaties. 20% van de energie in 2020 duurzaam opwekken. Zoveel mogelijk steun naar wind-, zonne-en aardwarmte energie. Natura 2000 en Landschappen van Allure volledig uitvoeren. Strakke regie op bedrijventerreinen om leegstand te voorkomen. In nieuwe bestemmingsplannen geen meter extra tenzij er ergens anders meters verdwijnen. Provinciaal fonds om op te knappen of nieuwe bestemmingen te geven. Fonds wordt gevuld door bijdragen te vragen bij ontwikkeling nieuwe terreinen. Geen schaliegaswinning. Aanleg windturbineparken bevorderen ( installaties die het landschap kunnen verrijken ). Beperking aan lozing afvalwarmte, provinciaal fonds voor gemeenten om hieraan te werken. Coöperatieve verenigingen krijgen deel van toekomstige windenergieprojecten. Ruimhartig in planschadeprocedures. Vanwege voorbeeldfunctie verduurzaamt Provincie eigen gebouwen en wagenpark en stimuleert milieuverantwoorde streekgebonden producten. Als investeringsdoelen natuurbeleid te laag is moet dit bijgesteld worden. Beschermende actieve rol provincie voor natuur, landbouw en bedrijventerreinen. Tegen schaliegaswinning, voor duurzame energie. Rentmeesterschap tav landbouw en natuur, meer locaties voor mestverwerking. Nieuwe functie vrijkomende agrarische bedrijven. Bouwblokwijzigingen onder 1,5 ha door gemeente ipv provincie. Natuur meer toegankelijk voor recreanten. Tegen opslag kernafval in de grensstreek door België. Doel is in % duurzame energie; inzetten op alle vormen. Wel windmolens, bv. Langs infrastructuur en mogelijk in bosrijke gebieden. Experimenteerzones in koplopersgemeenten. Provincie is ondersteunend, niet subsidiërend (bv bij technische innovaties). Geen schaliegaswinning. Toename veestapel pas als overlast is opgelost. Herbestemming agrarische bedrijven en stallen. Uitbreiding glastuinbouw in 2 centra (Deurne en Dinteloord). Wil Natura 2000 gebieden volledig realiseren. Klimaatbeleid is geldverspilling. Tastbaar milieubeleid is belangrijk bij aanpak concrete milieuvervuiling. CO2 opslag alleen bij draagvlak onder bevolking. Geen windmolenparken. Pagina 1 van 5

2 Woningbouw, bedrijventerreinen en andere utiliteiten Regie voor bouwprojecten ligt bij gemeenten. Flexibele bestemmingsplannen mogelijk maken. Alternatieve bestemmingen voor erfgoedcomplexen stimuleren en faciliteren. Bouwen naar behoefte, gemeenten weten dit beter dan provincie. Geplande vernieuwing bedrijventerreinen afmaken. Stimuleren van het herontwikkelen bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Ontwikkelingen van agrarische ondernemers ondersteunen waar mogelijk. Innovaties: ruimte in regelgeving naar duurzame bedrijven. Minder regels meer ruimte voor initiatieven. Provincie moet regie voeren over woningbouwprogramma s. Regelgeving vereenvoudigen. Impulsen geven om bestaande woningvoorraad om te vormen naar deze tijd. Lokale coöperaties op gebied van wonen, zorg en energie stimuleren (bv CPO). Zuinig omgaan met de ruimte. Leefbaarheid op de dorpen bevorderen. Verzorgingshuizen ombouwen tot woningen voor ouderen. Leefbaarheid kleine kernen bevorderen. Inspanningen gericht op revitalisering, efficiënte inrichting en uitgifte van bestaande bedrijventerreinen. Zeer zuinig met grond voor nieuwe terreinen. Meerderheidspositie Havenschap Moerdijk handhaven. Goederenvervoer zo min mogelijk over de weg. Goedkoop aangekochte vestigingsgrond moet bij sluiting bedrijf als eerste schoon aangeboden worden aan gemeente/provincie. Wildgroei winkellocaties tegengaan. Bijdrageregeling energiebesparing. Starters stimuleren. Actieven, regisserende rol om woningmarkt in krimpregio s beheersbaar te maken. Algemeen: versterken kwaliteit van wonen in de provincie. Vernieuwen en herstructureren bestaande bedrijventerreinen heeft prioriteit. Intensievere bemoeienis met leegstandsproblematiek door kritisch te zijn op locaties van nieuwbouwprojecten. Provincie moet aansturen op afstemming van de kwalitatieve woningbouwopgaves tussen gemeenten. Ouderen moeten makkelijker zelfstandig kunnen blijven wonen, m.n. in krimpgebieden. Innovatieve vervoersoplossingen moeten daaraan bijdragen. Focus op duurzame herontwikkeling en revitalisering. Ketenvestiging stimuleren. Nieuwe terreinen alleen nadat is aangetoond dat dit onmogelijk te accommoderen is binnen bestaand stedelijk gebied. Slopen lijkt onvermijdelijk maar biedt ook kansen om ruimte en kwaliteit toe te voegen. Regierol Provincie bij afstemming intergemeentelijk beleid (voortzetten huidige werkwijze) In kleine kernen voldoende betaalbare starterswoningen en seniorenwoningen. IDOP regeling voortzetten. Aanpak verpauperde bedrijventerreinen moet prioriteit krijgen om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Afbreken en vervangen is effectiefst. Tegen megastallen. Ruimte voor ruimte continueren. Pagina 2 van 5

3 Infrastructuur en mobiliteit Extra investering in wegennet is logisch. Ruimte voor innovaties op technisch vlak t.b.v. veiligheid. Hoogwaardig fietsnet, ook investeren in fietssnelwegen. Duurzame groei Brabantse vliegvelden mogelijk. Minder gevaarlijk transport door woonkernen. Technische innovaties in verkeer bevorderen. Geen Ruit om Eindhoven. Bereikbaarheid Brainportregio verbeteren met deel middelen voor ruit. Opwaardering A50 en N279. Aantal A-wegen verbeteren door bv voor te financieren. Directe spoorverbinding Breda-Utrecht. Bij aanbesteding rekening houden met arbeidsomstandigheden wegwerkers. Kansrijke snelfietsroutes voorbereiden, programma Fiets in versnelling. Meer investeringen in busvervoer. Aanpak gevaarlijke stoffen over spoor: niet door steden en West- of Noordoost Brabant. Opzet fonds verkeersveiligheid provinciale wegen (3 sterrennivo ANWB). Ruit om Eindhoven wordt afgewezen. In plaats hiervan slimme duurzame oplossingen voor files. N67 vinger aan de pols. Bevorderen spoortracé langs A27 Breda-Utrecht. Bereikbaarheid landelijk gebied moet gewaarborgd blijven door betaalbaar systeem. Eindhoven Airport mag geen overlast geven of gezondheidsklachten. Meer asfalt geen oplossing. Investeren in fiets- en wandelpaden. Landelijke bijdrage voor Ruit wordt ingezet ter financiering van regionale verkeersknelpunten en verbeteringen aan A58, A67, A50 en A270. Aanbevelingen uit ANWB-plan uitvoeren, grootste knelpunten het eerst. Veiligheid Brabantse wegen verhogen. Betere en veiligere rail infrastructuur. Handhaving en controle intensiveren. Capaciteitsverhoging A27, A58, A67 door technische maatregelen en verbreding. Verbetering en capaciteitsverhoging N65. Ruit rond Eindhoven prioritiet. Verantwoorde groei Eindhoven Airport. Goederenvervoer West-Brabant per spoor op agenda Rijk houden. Uitbreiding aantal (snel)fietspaden. Medefinanciering hoogspanningsleidingen ondergronds aan te leggen.. Terughoudend bij aanleg nieuwe wegen: 1. Andere infrastructurele maatregelen (fiets, OV, ed.), 2. Verbreding provinciale wegen. Fiets als volwaardig vervoermiddel opnemen in verkeersmodellen. Beter, schoner OV. Spoorlijn tussen Breda en Utrecht bevorderen. Infrafonds van 750 miljoen wordt weer mobiliteitsfonds. Geen Ruit om Eindhoven. Uitbreiding Eindhoven Airport conform Greendeal Duurzaam GWW. Veiligheid provinciale wegen verbeteren door o.a. innovatie en duurzaamheid. Snelheid op provinciale wegen max. 80 km per uur. Provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting als doelbelasting. Snelle verbreding door Rijk van A-wegen (2,27,58,67). Aanleg Ruit rond Eindhoven. Direct ingrijpen op N65 en N69. Provinciale wegen als vangnet, maatregelen zoals verbreding en technische verbeteringen voor betere doorstroming. OV belangrijk maar geen extra busstroken. Geen bezwaar tegen uitbreiding Eindhoven Airport. Shuttleverbreding hiernaartoe met extra treinstation. Geen treinen met gevaarlijke stoffen over Brabantroute. Provinciale wegen duurzaam veilig. Pagina 3 van 5

4 Inkoop, onderwijs en werkgelegenheid Extra impuls aan werkgelegenheid West-Brabant. Ruimte aan innovatie. Investeren en ondersteunen om ondernemers kansen te bieden. Focus op MKB, innovatieve bedrijven, digitalisering en grensoverschrijdende samenwerking. Geld uit EUgroeistrategie en nationale topsectorenbeleid binnen halen. Startersbeurs (Tilburg) verder uitrollen. Meesterbeurs (gericht op oudere werknemers) kan effectief instrument worden. Met werkgevers en werknemers misstanden op de arbeidsmarkt hard aanpakken. SROI 5% bij aanbestedingen. Circulaire economie bevorderen waarin verduurzamen en vergroenen centraal staan. Kennisdeling kleine ondernemers mogelijk maken. Provincie moet mee investeren in campussen waarin aan/met nieuwe technologie wordt gewerkt. Aanbesteding van grote projecten zo opsplitsen dat ook kleinere lokale en regionale bedrijven kunnen inschrijven. Speciale aandacht voor specifieke doelgroepen op de arbeidsmarkt. Bevorderen dat mbo-opgeleiden en MKB-bedrijven elkaar beter kunnen vinden. Geen geld naar allerlei coaching- en loopbaanbegeleidingsbureaus maar direct naar structurele activiteiten tussen scholen en werkgevers. 15 miljoen voor onderwijs, ontwikkeling en arbeidsmarkt. Toerisme economie is speerpunt voor Provincie. Innovatieve MKB-ers moeten beter toegang krijgen tot provinciale en EU-fondsen. Creëren en financieren 1500 startersbeurzen. Provincie biedt zelf 100 stageplekken per jaar. Meer jongeren interesseren voor techniek, hierin als provincie coördinerende rol nemen. Expliciete internationaliseringsstrategie (ondersteunen onderwijs). Provinciaal aquisitieteam met prominente ondernemers. Werkgelegenheid in toerisme moet stijgen van naar MKB-bedrijven ook fondsen laten ontvangen via BOM. Minder regeldruk en regelgeving, bv in cultuur, aanbestedingen en subsidies. Versnelling procedures hiervoor met 20%. Kleine woonzorgvoorzieningen niet aanmerken als zorgvoorziening (zoals verzorgingshuizen). Kraanwater schenken in het provinciehuis. Provincie is aanjager economische ontwikkeling in alle delen vd provincie, o.a. met investeringsdeel Essentgelden. Ruim baan voor ambacht en vakmanschap (leren op hbo-nivo). Focus op beperkt aantal sectoren waarin Provincie sterk is. Provincie faciliteert circulaire economie en veelzijdige innovatie. Samenwerking Roergebied en Vlaanderen verstevigen met andere grensprovincies. Garantiefonds om ondernemers te steunen bij hun doelen. Stimuleringsplan om ondernemingen naar Brabant te halen. Ondernemersbelangen gaan voor belangen van natuur- milieuclubs. Stagedatabank voor onderwijs. Pagina 4 van 5

5 Bestuur, regelgeving en financiën Van B5 naar R4 (vier regio s). Veel zaken kunnen beter door gemeenten worden gedaan. Omgevingsvisie in de regio met alle betrokkenen opstellen en niet in het provinciehuis. Simpelere, snellere, goedkopere dienstverlening door provincie. Dienstverlening door de Provincie tegen maximaal kostendekkende prijs. Door lage rente voorzichtig met Essent-gelden. Niet besteden aan subsidies. Meerjarenprogramma herzien. Uitgaven matigen. Participatie van inwoners, instellingen en bedrijven is uitgangspunt bij activiteiten en projecten. Initiatieven ter verbetering van de kwaliteit van het bestuur worden gesteund. De Provincie kiest als opdrachtgever voor bedrijven die werknemers goed behandelen en verantwoordelijkheid nemen voor onderaannemers. Kleine bezuinigingen op bestaand beleid en evt. verhoging van opbrengsten. Tegen fors bezuinigen. 250 miljoen minder voor spaar- en infrafonds vanwege schrappen Ruit. Laatste middelen uit Essent opbrengst naar energietransitie, sanering overlast veehouderij en transitie zorg. CvK gekozen door leden PS. Terughoudend in publiek/private samenwerking. Geen streven naar hoger rendement op kapitaal. Geen verhoging opcenten motorrijtuigenbelasting. Er worden geen projecten bedacht om daarmee geld te kunnen binnen halen. Facilitair personeel weer in dienst van de Provincie. Primaire focus op wettelijke taken en verantwoordelijkheden. Degelijk financieel beleid moet circulair worden. Sluitende begroting, voor structurele uitgaven dienen structurele inkomsten te staan. Afbouw externe Fte s met 10% in 4 jaar (minder regels en controle op regels). Essent gelden als hefboom inzetten, alleen als het ook publiek en privaat geld genereert Provincie houdt zich alleen bezig met kerntaken: regie op ruimte en de economische structuur. Stimuleert slagvaardige gemeenten. Wil een coalitieakkoord op alleen hoofdpunten; dit versterkt heet democratisch proces. Restant Essent gelden voor duurzame energie en innovaties gericht op circulaire economie. Structureel sluitende begroting met behoud van Algemene Reserve. Wensen groter cultuursubsidiebudget van landelijke overheid, in overeenstemming met belang van de provincie. Waterschappen onderbrengen bij Provincie. Efficiëntere en kleinere Provincie. Referenda bij gemeentelijke herindeling en gekozen CvK. Geen geld naar Brabant Stad Culturele Hoofdstad Essent geld naar cultureel erfgoed of terug naar burger. Brabantse belasting terug halen uit EU. Minder energie in subsidiëren van linkse hobby s. Bouwend Nederland Zilverstraat 69 Postbus AH Zoetermeer t (079) f (079) e Pagina 5 van 5

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Nader onderzoeken hoe veilig proefboringen naar schaliegas kunnen plaatsvinden. Positief

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Utrecht Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Draagvlak belangrijk criterium voor plaatsing windenergie. Geen nieuwe subsidie windenergie.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma s Utrecht op thema

Verkiezingsprogramma s Utrecht op thema Verkiezingsprogramma s Utrecht op thema Bouwend Nederland regio Randstad Noord/05-02-2015 Duurzaamheid, groen, milieu PvdA Draagvlak belangrijk criterium voor plaatsing windenergie. Geen nieuwe subsidie

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma 2015-2019 Algemene inleiding 3 Energie Van achterblijver naar koploper 4 Natuur en Waterkwaliteit 7 Mobiliteit Mobiliteit

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma s Noord-Holland naar thema

Verkiezingsprogramma s Noord-Holland naar thema Verkiezingsprogramma s Noord-Holland naar thema Bouwend Nederland Regio Randstad Noord/05-02-2015 PvdA CU/SGP GL Duurzaamheid, groen, milieu Voor sanering overlastgevende windmolens (p. 11). Geen windmolens

Nadere informatie

Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland

Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland Analyse verkiezingsprogramma's Provincie Noord-Holland Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Voor sanering overlastgevende windmolens. Geen windmolens op het land of bij de kust.

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1

Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Toegevoegde waarde SGP Verkiezingsprogramma provincie Zuid-Holland 2011-2015 1 Inleiding De SGP is en blijft van mening dat de provincie een toegevoegde waarde heeft in het landsbestuur. Daarom draagt

Nadere informatie

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad

De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad De verkiezingsprogramma s vergeleken: focus op de stad Dave van Ooijen Den Haag, 22 augustus 2012 Vergelijking tussen de verkiezingsprogramma s op stedelijke thema s ter voorbereiding van het nationaal

Nadere informatie

Brabant voor elkaar! Trots op Brabant

Brabant voor elkaar! Trots op Brabant Brabant voor elkaar! Trots op Brabant Christen-democratische waarden en idealen: een betrokken samenleving Het CDA geeft in dit verkiezingsprogramma een antwoord op de veranderingen, uitdagingen en oplossingen

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. VVD, D66, CDA en SP. Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. VVD, D66, CDA en SP. Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 VVD, D66, CDA en SP Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker 1 Inhoud Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker... 3 Voor een bereikbaar en verbonden Zuid-Holland... 4 Infrastructuur...

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND INHOUD Inleiding 3 1. Gelderland investeert (Financiën) 4 2. Gelderland verbindt (Mobiliteit) 6 3. Gelderland bouwt mee (Wonen) 10 4. Gelderland

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

SC RE-OVERZICHT MILIEUTHEMA S

SC RE-OVERZICHT MILIEUTHEMA S SCRE-OVERZICHT MILIEUTHEMA S 1 CDA Stimuleren DE door: pilots en schaalvergroting bestaande technieken, stimuleren biomassa, 80mw windmolens, enkel op 2 voorkeurslocaties, geen opmerkingen over fossiel/kernenergie,

Nadere informatie

INVESTEREN IN DE TOEKOMST

INVESTEREN IN DE TOEKOMST INVESTEREN IN DE TOEKOMST INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 1. VEILIGHEID EN HANDHAVING... 4 2. WERK EN INKOMEN... 6 3. MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING, ZORG EN INTEGRATIE... 8 4. JEUGD

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Gemeenteraadverkiezingen 2014. Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s

Gemeenteraadverkiezingen 2014. Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s Gemeenteraadverkiezingen 2014 Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s wonen zorg en ondersteuning jeugdzorg werk en inkomen Corpovenista Werkgroep Nieuwe rol en taken gemeente www.corpovenista.nl

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Vrije burgers, sterke Limburgers. VVD verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van Limburg 2015-2019

Vrije burgers, sterke Limburgers. VVD verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van Limburg 2015-2019 Vrije burgers, sterke Limburgers VVD verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten van Limburg 2015-2019 Samenstelling verkiezingsprogrammacommissie: Joost van den Akker (voorzitter) Martin de Beer Joey

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019

Vertrouwd en Dichtbij. CDA Noord-Holland. Verkiezingsprogramma 2015-2019 Vertrouwd en Dichtbij CDA Noord-Holland 1 Verkiezingsprogramma 2015-2019 - Programmacommissie: Adviseurs: Secretaris: Maarten Haverkamp voorzitter Hermen de Graaf Anne Zandberg CDJA Jaap Bond lijsttrekker

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Afdeling Aalten- Dinxperlo 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Afdeling Aalten- Dinxperlo 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Afdeling Aalten- Dinxperlo 2014-2018 OP VOLLE KRACHT VOORUIT! Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid afdeling Aalten-Dinxperlo. In dit verkiezingsprogramma

Nadere informatie