PROJECTIE INVESTEREN IN STRATEGIEREALISATIE. Modellen voor projectportfoliomanagement BEGRIPSAFBAKENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECTIE INVESTEREN IN STRATEGIEREALISATIE. Modellen voor projectportfoliomanagement BEGRIPSAFBAKENING"

Transcriptie

1 PROJECTIE INVESTEREN IN STRATEGIEREALISATIE Modellen voor projectportfoliomanagement A u t e u r : Het percentage taken in organisaties dat projectmatig wordt uitgevoerd, is het laatste decennium sterk gestegen. Projecten vinden overal in de organisatie plaats en er ontstaan projectbureaus die hierin structuur moeten aanbrengen, voortgangsrapportages verzorgen, zich bezig houden met competentieontwikkeling van projectmanagers en dergelijke. Hoe kan het topmanagement van een organisatie die clusters van vaak tientallen tot honderden projecten tezamen nu zodanig besturen dat daarmee de strategie van de organisatie wordt verwezenlijkt? Het vrij nieuwe vakgebied van Projectportfoliomanagement geeft hierop antwoord. Projecten worden meer en meer gezien als een manier om strategische veranderingen door te voeren. In veel bedrijven worden met elkaar samenhangende projecten geclusterd in programma s om specifieke strategische doelstellingen te bereiken. De ultieme variant van projectmatig werken, is de project oriented company (Gareis, 1995). Dit is een organisatie die op gestructureerde wijze programma s en projecten inzet om haar strategie zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. We spreken dan van management by projects. G e r a r d G e u r t j e n s ( g e r a r d. g e u r t j e n t r a n s a v i a. c o m ), t r a n s a v i a. c o m Drs. Gerard M. Geurtjens, hoofd Organisatie, Personeel en Projecten bij transavia.com, bestuurslid van de International Project Management Association (IPMA) en voormalig voorzitter van PMI-Nederland. Alvorens inhoudelijk in te gaan op projectportfoliomanagement wordt deze term gedefinieerd en gepositioneerd ten opzichte van begrippen als projectmanagement, programmamanagement, multiprojectmanagement, procesmanagement en dergelijke. Dit is nodig omdat deze begrippen in de wereld van projectmanagement nog niet eenduidig en uniform zijn gedefinieerd. BEGRIPSAFBAKENING In figuur 1 zijn de diverse projectmanagementbegrippen afgebeeld in een matrix. Op de horizontale as wordt het onderscheid tussen lijnorganisatie en projectorganisatie aangegeven en op de verticale as het niveau van functioneren in een organisatie (operationeel, tactisch of strategisch). We beginnen rechtsonder in het schema. Figuur 1. Positionering begrippen Het begrip projectmanagement kan worden gedefinieerd als het zodanig sturen van een set samenhangende acti- 10

2 Figuur 2. Voorbeeld programmastructuur viteiten, dat die tot een vooraf overeengekomen resultaat leiden binnen vastgelegde kaders op het gebied van doorlooptijd, budget (geld, capaciteit) en kwaliteit. Kernwoord is resultaat. Multiprojectmanagement betreft het optimaal verdelen van gelimiteerde menscapaciteit (Business en IT) over een bestaande projectenportfolio. Kernwoord hier is resource management. Onder programmamanagement wordt verstaan het zodanig sturen van een set samenhangende projecten en lijnactiviteiten dat die samen eenzelfde organisatiedoelstelling verwezenlijken. Het kernwoord is doelstelling. In figuur 2 is een voorbeeld opgenomen van de opbouw van een programma. Procesmanagement betreft het begeleiden van processen in een dynamische omgeving, rekening houdend met de wederzijdse afhankelijkheid van de betrokken partijen. Kernwoorden zijn: sturen, draagvlak, haalbaarheid. Procesmanagementactiviteiten gaan vaak vooraf aan de start van een complex project in een dynamische omgeving. Het begrip projectportfoliomanagement ten slotte kan dan worden gedefinieerd als het zodanig investeren in een groep enkelvoudige projecten en programma s dat deze gezamenlijk (een deel van) de strategie van de organisatie verwezenlijken. Kernwoord is strategierealisatie. INVESTEREN IN JUISTE PROJECTEN Bij projectportfoliomanagement gaat het er dus om de goede projecten te doen, waar projectmanagement kan worden getypeerd als projecten goed doen. Steeds meer bedrijven gaan ertoe over om een gedeelte van het totale business development budget te reserveren voor de uitvoering van projecten, vanuit de gedachte dat een project bij uitstek een werkvorm is om strategische veranderingen te implementeren. Projectportfoliomanagement is daarmee in de kern een strategische lijnactiviteit van het hoogste management in een bedrijf. Het is immers gericht op het zodanig verdelen van het beschikbare business development budget over projecten en programma s dat hiermee een goed financieel rendement gerealiseerd wordt en de gedefinieerde strategische doelstellingen worden behaald. In die zin is er geen fundamenteel verschil tussen het managen van een portfolio van aandelen en het investeren in een portfolio van projecten. Projectportfoliomanagement wordt vaak verward met programmamanagement. Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat projectportfoliomanagement te maken heeft met investeren in de juiste projecten, terwijl programmamanagement zich bezighoudt met het besturen van een groep projecten. RANDVOORWAARDEN Om projectportfoliomanagement in een bedrijf te kunnen invoeren, moet aan de volgende randvoorwaarden worden voldaan. Modellen Het bedrijf dient te beschikken over investeringsmodellen voor projectportfoliomanagement. Aan de hand van welke modellen wordt project A aan de portfolio toegevoegd en wordt project B afgewezen? Organisatie Er dient een projectenbureau aanwezig te zijn dat onder meer verantwoordelijk is voor de gehele projectportfolio-administratie: voorbereiding besluitvormingsprocessen, leveren managementinformatie zoals strategische rapportages, budgetinformatie, voortgangsinformatie en dergelijke. Er dient een stuurgroep, change board, project portfolio board of iets dergelijks te zijn ingericht waarin alle betrokken directeuren op het gebied van business development vertegenwoordigd zijn (marketing, productontwikkeling, ICT, projectenbureau, et cetera). Dit gremium heeft tot taak om besluiten te nemen over het starten of stoppen van projecten binnen de portfolio. Proces De organisatie dient zijn business development proces te hebben ingericht. Dit bestaat uit het ideevormingspro- 11

3 Figuur 3. Business development process ces, het portfoliomanagementproces, het uitvoeringsproces (projectmanagement) en het product/procesmanagement. In figuur 3 is één en ander schematisch weergegeven. Informatie Er dient een database van projecten aanwezig te zijn, waarin alle projecten zijn opgenomen die deel uitmaken van de portfolio. Vanuit deze database dienen standaardrapportages te kunnen worden gemaakt op het gebied van koppeling tussen projecten en strategie, uitputting van het portfoliobudget en voortgang van projecten binnen de portfolio. Bij omvangrijke portfolio s kan het nuttig zijn software aan te schaffen op het gebied van projectportfoliomanagement. Hiervoor zijn tegenwoordig zowel geïntegreerde pakketten als presentatieschillen beschikbaar. vertalen naar projectportfolio s, kunnen wij leren dat het van belang is om projecten zoveel mogelijk te spreiden over verschillende gebieden (focusarea s) en ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk interdependenties tussen de projecten zijn. In dat geval wordt het relatief hoogste rendement op de portfolio gehaald bij een vooraf vastgesteld risicoprofiel. Het werk begint bij het helder definiëren van de strategie en het daarvan afleiden van te bereiken hoofddoelstellingen, ook wel focusarea s genoemd. Vervolgens is van belang dat het topmanagement van de onderneming aangeeft hoeveel geld aan de verschillende focusarea s moet worden besteed. Hierachter ligt de veronderstelling dat het investeren van geld in deze gebieden de strategie realiseert. In figuur 4 is een voorbeeld opgenomen van focusarea s bij transavia.com. Figuur 5. Strategisch investeringsrapport INVESTERINGSMODELLEN Hieronder ga ik nader in op de investeringsmodellen waarmee het mogelijk is om projecten te koppelen aan de strategie van de organisatie. Over de organisatorische en procesmatige kant van projectportfoliomanagement is de laatste tijd veel geschreven, maar dit kernprincipe blijft vaak onderbelicht. Wanneer wij de aandelentheorie (Brealey, Meyers, 1988) Het toewijzen van projecten aan de portfolio dient dan zodanig te geschieden dat het per focusarea beschikbare budget wordt uitgeput. Door middel van strategische rapportages kan de voortgang van de investeringsbeslissingen per focusarea aan het topmanagement kenbaar worden gemaakt. Deze rapportage kan aanleiding zijn om het toewijzen van projecten aan een bepaald gebied te stoppen of juist te intensiveren. In figuur 5 is een voorbeeld van een dergelijk strategisch rapport opgenomen. De daadwerkelijke uitputting per focusarea is weergegeven in een percentage van het totale budget. Dit kan worden vergeleken met de gewenste uitputting per focusarea. Figuur 4. Focusarea's REKENEN EN SCHATTEN De investeringsmodellen kunnen worden verdeeld in rekenkundige en schattingsmodellen. Bij rekenkundige modellen wordt uitsluitend gekeken naar het verwachte financieel rendement in relatie tot het risico van het pro- 12

4 Figuur 6. Rekenkundig investeringsmodel ject. Dit model zit het dichtste aan tegen de oorspronkelijke aandelentheorie. De schattingsmodellen gaan ervan uit dat voor het maken van een koppeling tussen projecten en strategie meer nodig is dan een financiële evaluatie van het project. In deze modellen worden ook criteria betrokken zoals de verwachte bijdrage van het project aan de klanttevredenheid, procesoptimalisatie, innovatie, lerend vermogen en dergelijke. Rekenkundige benadering In de rekenkundige benadering wordt voor elk project een business case opgesteld die resulteert in een financiële maatstaf per project, zoals de netto contante waarde (NCW) of de return on investment (ROI). Voorts wordt per project een risicoanalyse uitgevoerd die een risicomaatstaf oplevert in de vorm van een getal, bijvoorbeeld op een schaal van 0 tot 10 (0 = laag risico, 10 = zeer hoog risico). Dit soort scores wordt vaak bepaald aan de hand van een enquête (al dan niet elektronisch) waarin enige tientallen vragen worden gesteld over de hoogte van bepaalde risico s in het project (de kans dat een negatief effect optreedt) en de impact die dat dan heeft. Schattingsmodellen Voor veel bedrijven is de rekenkundige benadering te ééndimensionaal als basis voor strategische besluitvorming. Immers, het kan opportuun zijn om juist een project met een hoog risico en lage verwachte initiële opbrengst uit te voeren, omdat daarmee bijvoorbeeld een innovatieve doorbraak wordt bewerkstelligd. In dat geval moeten andere beoordelingscriteria worden toegevoegd aan het investeringsmodel. Vaak wordt hiervoor de balanced business scorecard gebruikt (zie figuur 7). Projecten worden dan gescoord op de perspectieven van de balanced scorecard: klantperspectief, intern perspectief, lerend perspectief en financieel perspectief. Scoren vindt dan plaats door bijvoorbeeld de verwachte bijdrage van het project aan de klanttevredenheid zo goed mogelijk te schatten op een schaal van 0 tot 10. Een goede schattingsmethode gaat uit van een focusgroep, zoals die ook in de marketingdiscipline wordt gebruikt: Laat een groep deskundigen uit verschillende disciplines van de organisatie projectvoorstellen scoren (op een schaal van 0 tot 10) op de verschillende perspectieven. Hun gemiddelde score per onderdeel is dan de score die meetelt voor de investeringsbeslissing. Voor de beoordeling van het financieel perspectief is in de focusgroep een businesscase en risicoanalyse beschikbaar. Als alle projecten binnen de focusarea zijn gescoord, kan er op verschillende manieren geprioriteerd worden. Zo kunnen simpelweg de projecten met de hoogste totaalscore voor de vier onderdelen worden geselecteerd (zie figuur 8 voor een voorbeeld). Het is echter ook mogelijk juist de projecten met de hoogste score op klantperspectief te selecteren, enz. De wijze van prioritering en de uiteindelijke investeringsbeslis- Door het antwoord op elke vraag te scoren op een schaal van 0 tot 10 kan de gewogen gemiddelde risicoscore voor het project worden bepaald. Op deze wijze kan elk potentieel project in de portfolio (of focusarea) worden gerepresenteerd door een financiële en een risicoscore. Aan de hand van een grafiek zoals in figuur 6 kunnen dan besluiten worden genomen over het wel of niet toevoegen van projecten aan de portfolio. In de meeste gevallen zullen de projecten boven de diagonaal worden toegevoegd aan de portfolio (of focusarea), omdat die de meest gunstige rendement-risicoverhouding hebben. Figuur 7. Balanced Business Scorecard 13

5 Figuur 8. Projectscoring aan de hand van BSC sing hangt af van de situatie binnen het bedrijf, de wijze van strategische sturing, het belang van de verschillende perspectieven van de balanced score card en dergelijke. De wiskundigen onder ons zullen gruwen van het hanteren van gevoelsmatige schattingsmethoden voor het nemen van strategische beslissingen. Veel ervaren bestuurders en managers zullen zich juist ongemakkelijk voelen bij het uitsluitend hanteren van rekenkundige modellen bij het nemen van diezelfde beslissingen. Zij hebben immers in de loop der jaren leren vertrouwen op hun gut feeling. Zoals zo vaak zullen de beste resultaten worden behaald bij een optimale synthese tussen beide benaderingen. Zowel rekenkundige als schattingsmethoden liggen aan de basis van goed projectportfoliomanagement. Literatuur Gareis, R: Handbook of Management by Projects, Manz, Wien, Brealey R.A.; Myers S.C.; Principles of corporate finance, third edition, Mc Graw Hill Book Company, Singapore, PROJECTIE KIJK OOK EENS OP RECRUITMENT BOEKENTIP NIEUWS KENNISBANK

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen

Project Portfolio Management De kunst van het kiezen Whitepaper Project Portfolio Management De kunst van het kiezen datum 14 juni 2005 referentie status Definitief 2/25 2005, Van Aetsveld BV. Van Aetsveld verstrekt de informatie in deze whitepaper zonder

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Researchers Barry Derksen Peter Noordam Norman Martijnse Michiel Dijkman Studenten

Nadere informatie

Het dashboard van de ICT-manager

Het dashboard van de ICT-manager 9 Het dashboard van de ICT-manager Drs. J.C. de Boer RE De financiële performance van ICT en met name de verantwoording van de uitgaven hebben altijd sterk de aandacht gehad binnen organisaties. Slechts

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handreiking voor kosten-batenanalyse voor ICT projecten

Handreiking voor kosten-batenanalyse voor ICT projecten Handreiking voor kosten-batenanalyse voor ICT projecten Actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT Opschaling van succesvolle ICT-initiatieven Handreiking voor kostenbatenanalyses voor ICT projecten

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

Welke kennis is nodig bij projectmatig werken?

Welke kennis is nodig bij projectmatig werken? Verdieping: Kluwermanagement.nl NOVEMBER/December 2011 De kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer Welke kennis is nodig bij projectmatig werken? Hans Wortmann en Derk Kremer Projectmatig werken wordt

Nadere informatie

Thesis. De weg naar een optimaal investeringsbeleid van IT-activiteiten in een bedrijf.

Thesis. De weg naar een optimaal investeringsbeleid van IT-activiteiten in een bedrijf. Thesis De weg naar een optimaal investeringsbeleid van IT-activiteiten in een bedrijf. Student : Wim Suijkerbuijk Adres : Esdoornhof 15 Postcode en Woonplaats : 4675 AV, Sint PhilipsLand Studentnummer

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Transformeren vanuit de Lean-filosofie

Transformeren vanuit de Lean-filosofie 18 Transformeren vanuit de Lean-filosofie Drs. K.S. Bakker is werkzaam als manager bij KPMG Management Consulting en is Lean Six Sigma Green Belt. Zij heeft verschillende transformaties en projecten begeleid

Nadere informatie

Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren

Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren De zich maar langzaam herstellende laagconjunctuur noodzaakt organisaties ertoe om alle ict-investeringen grondig

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? Hans Wortmann en Derk Kremer Het hebben van ICT kennis is geen voorwaarde om de rol van opdrachtgever goed te kunnen vervullen. En kan dus ook geen

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Business Process Management. enquête 2012

Business Process Management. enquête 2012 Business Process Management enquête 2012 Procesmanagement en toekomstrobuustheid van organisaties Datum november 2012 Auteurs Peter Noordam en Dave Stam Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 3 2. ACHTERGROND...

Nadere informatie

De opkomst van project based management

De opkomst van project based management PROJECTMANAGEMENT Ing. A. Platje, directeur Applicon Project-Based Management te Veldhoven (www.apbm.nl). Projecten koppelen aan bedrijfsdoelstellingen De opkomst van project based management 32 Wanneer

Nadere informatie

White paper Pink Agile Framework

White paper Pink Agile Framework Maak uw organisatie wendbaar, The Pink Way Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT-dienstverlening

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

BETER INVESTEREN IN ICT

BETER INVESTEREN IN ICT BETER INVESTEREN IN ICT Hoe u slimmer kunt investeren in ICT met behulp van portfoliomanagement Auteur: Sjors van Leeuwen [Indora Informatisering] Nederlandse bedrijven worstelen nog steeds met ICT. Verouderde

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

Handleiding voor kostenbatenanalyses. domein. Opdrachtgever: Ministerie van VROM. ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut

Handleiding voor kostenbatenanalyses. domein. Opdrachtgever: Ministerie van VROM. ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut Handleiding voor kostenbatenanalyses in het sociale domein Opdrachtgever: Ministerie van VROM ECORYS i.s.m. Verwey-Jonker Instituut Rotterdam, april 2008 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam

Nadere informatie

IT-auditing in het MKB en het familiebedrijf Het meten van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen.

IT-auditing in het MKB en het familiebedrijf Het meten van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen. IT-auditing in het MKB en het familiebedrijf Het meten van IT-investeringen in relatie tot de efficiëntie van primaire bedrijfsprocessen. Postgraduate IT-audit Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Datum:

Nadere informatie

De Proces Management Matrix, varianten in procesaansturing De juiste besturingsstructuur als succesfactor voor procesmatige dienstverlening

De Proces Management Matrix, varianten in procesaansturing De juiste besturingsstructuur als succesfactor voor procesmatige dienstverlening Uitvoeren van IT-dienstverlening door de leverancier De Proces Management Matrix, varianten in procesaansturing.3 De Proces Management Matrix, varianten in procesaansturing De juiste besturingsstructuur

Nadere informatie