Examen V&G-Coördinator Uitvoeringsfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen V&G-Coördinator Uitvoeringsfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider"

Transcriptie

1 Examen &G-Coördinator Uitvoeringsfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider (tel )

2 Inhoud Inleiding 3 1 Examen Gekozen werk als basis voor het examen p te leveren producten Eindgesprek 5 2 Beoordeling Beoordelingscriteria producten Beoordelingscriteria eindgesprek Eindbeoordeling 9 3 Planning 10 Bijlage 1: Gegevens kandidaat 12 Bijlage 2: Beoordelingslijsten voor examinator 14 1 oktober 2009 Stichting railalert/examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 2/18

3 Inleiding Dit document bevat de informatie die hoort bij het portfolio-examen van het certificeringtraject voor de &G-coördinator Uitvoeringsfase (GCU). Het portfolio-examen GCU bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel van het examen voert u uw werkzaamheden als GCU in de praktijk uit voor een project dat is gekozen in overleg met uw praktijkbegeleider. p basis van uw werkzaamheden voor dit project levert u, na goedkeuring door uw praktijkbegeleider, bepaalde producten in als examenproducten. De praktijkbegeleider is verantwoordelijk voor uw handelingen en producten. Het tweede onderdeel van het examen bestaat uit een eindgesprek. Tijdens het eindgesprek geeft u een toelichting op uw producten daar waar de examinator er om vraagt. Het is de bedoeling dat u de werkzaamheden uitvoert volgens de geldende wet- en regelgeving en onderliggende voorschriften. Dit betekent dat u bepaalde taken mag uitbesteden aan deskundigen (deze staan expliciet vermeld in de beoordelingscriteria), maar wel eindverantwoordelijk blijft voor het resultaat van deze taken. Deze handleiding bestaat uit de volgende onderdelen: de opzet van het portfolio-examen; de wijze waarop de examenonderdelen (producten en eindgesprek) zullen worden beoordeeld; de planning van het gehele portfolio-examen. Het examen wordt afgenomen op basis van de eindtermen GCU conform het examenreglement van de Stichting railalert. U ontvangt het certificaat als u voldoende heeft gescoord voor: beoordeling portfolio; eindgesprek portfolio. eel succes met het examen! 1 oktober 2009 Stichting railalert/examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 3/18

4 1 Examen Dit hoofdstuk beschrijft: de voorwaarden op basis waarvan u een werk moet kiezen, dat als basis dient voor het examen GCU; de producten die u moet opleveren; het eindgesprek. 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen Het examen GCU is gebaseerd op een door u en uw praktijkbegeleider gekozen werk. oor dat werk voert u uw taken als GCU uit. Het gekozen werk moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Het werk bestaat uit werkzaamheden waarbij sprake is van aanrijdgevaar. Binnen het werk moet in de uitvoeringsfase sprake zijn van coördinatie op het gebied van &G. Binnen het werk moet de mogelijkheid bestaan om zelf de volgende kerntaken van de GCU uit te voeren: een plan van aanpak maken gebaseerd op de verstrekte opdracht. de beheers- en beschermingsmaatregelen in het &G-plan en &G-dossier ontwerpfase beoordelen op compleetheid en uitvoerbaarheid. zorgen voor een volledige risico-inventarisatie en evaluatie met behulp van een risico-analysemethode, gebaseerd op de locale situatie, de aard van de werkzaamheden, de gekozen werkmethoden en de aangeleverde kaders van de &G- Coördinator ntwerpfase. het &G-(deel)plan Uitvoeringsfase opstellen en actualiseren tijdens de uitvoering. het &G-dossier actualiseren. de veiligheidsorganisatie inrichten en personeel met een veiligheidstaak hierover instrueren of dit laten doen. het toezicht borgen op naleving van de veiligheidsmaatregelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. met betrokkenen de totstandkoming en uitvoering van het &Gplan én dossier evalueren en hierover verslag uitbrengen aan de opdrachtgever. het &G-dossier Uitvoeringsfase overdragen aan de opdrachtgever. 1 oktober 2009 Stichting railalert/examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 4/18

5 1.2 p te leveren producten p basis van het door u gekozen werk stuurt u de onderstaande producten op naar het BTC: plan van aanpak; procesverslag Uitvoeringsfase; RI&E; &G-plan Uitvoeringsfase; overzicht veiligheidsdocumenten; evaluatieverslag; informatie die u nodig acht om de situatie helder te maken aan de examinator, zoals: &G-plan ntwerpfase; (digitale) foto s van de locale situatie; locale tekeningen én schema s; technische beschrijvingen van locale infra-elementen; informatie van betrokken partijen; informatie van technisch verantwoordelijken over de werkmethoden: informatie van derden; &G-dossier. Zorg ervoor dat op elk door u opgeleverd document uw naam en kandidaatnummer staan vermeld. In paragraaf 2.1 vindt u de criteria waaraan uw producten moeten voldoen. 1.3 Eindgesprek Het eindgesprek duurt maximaal drie kwartier. Het eindgesprek wordt uitgevoerd door één examinator en wordt opgenomen op een geluidsdrager. Tijdens het eindgesprek geeft u een toelichting op uw producten daar waar de examinator er om vraagt. U mag hierbij gebruik maken van kopieën van de door u ingeleverde producten. De examinator beantwoordt geen inhoudelijke vragen. In paragraaf 2.2 vindt u de criteria waaraan het eindgesprek moet voldoen. 1 oktober 2009 Stichting railalert/examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 5/18

6 2 Beoordeling Dit hoofdstuk beschrijft: de beoordelingscriteria voor de producten; de beoordelingscriteria voor het eindgesprek; de eindbeoordeling. 2.1 Beoordelingscriteria producten Hieronder kunt u lezen op basis van welke criteria de producten worden beoordeeld. Uw praktijkbegeleider gebruikt deze beoordelingscriteria om te bepalen of uw producten kunnen worden ingediend voor het examen. De examinator beoordeelt uw producten op basis van deze beoordelingscriteria (zie bijlage). oorwaarden voor beoordeling producten De examinator kan uw producten alleen beoordelen als: uw gekozen werk aan de voorwaarden voldoet zoals beschreven in paragraaf 1.1 èn als u de in paragraaf 1.2 beschreven producten heeft aangeleverd. Beoordelingscriteria producten De beoordelingslijst bevat zowel kritische als niet-kritische criteria, waar u een voldoende of onvoldoende op kunt scoren (zie ook de bijlage). Bij de kritische criteria gaat het om criteria die directe gevolgen hebben voor de veiligheid. Als u voor één van de kritische criteria een onvoldoende scoort, bent u gezakt voor het examenonderdeel producten. In dat geval kunt u bij het BTC een herkansingsmogelijkheid aanvragen voor dat examenonderdeel. Let op: u dient dan nieuwe producten aan te leveren, gebaseerd op een nieuw gekozen werk. Hieronder staan per product de beoordelingscriteria beschreven. Plan van aanpak In het plan van aanpak staan de volgende onderdelen juist en volledig beschreven: betrokkenen; activiteiten; werkmethoden; tijdsplanning; calamiteitenplan (BH-aspecten); communicatieplan. 1 oktober 2009 Stichting railalert/examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 6/18

7 Procesverslag Uitvoeringsfase In het procesverslag Uitvoeringsfase geeft u een (korte) beschrijving van de manier waarop u te werk bent gegaan. De beschrijving dient als aanvulling op de producten. Daar waar volgens u het proces niet optimaal is verlopen, beschrijft u hoe dit verbeterd zou kunnen worden. In het procesverslag staan de volgende onderdelen juist en volledig beschreven: fouten in de beheers- en beschermingsmaatregelen, in het &Gplan en &G-dossier ontwerpfase. Indien er sprake is van fouten geeft u deze juist en volledig aan. Indien er geen sprake is van fouten geeft u dit aan. beoordeling van de beheers- en beschermingsmaatregelen in het &G-plan en &G-dossier ontwerpfase op compleetheid en uitvoerbaarheid. De beoordeling is gebaseerd op: de inhoud van het &G-plan- en dossier; de normen die van toepassing zijn conform wet- en/of regelgeving; brancherichtlijnen; de gegevens van de locale situatie; werkmethoden. advies over acceptatie van de beheers- en beschermingsmaatregelen in het &G-plan en &G-dossier ontwerpfase, op basis van uw beoordeling. manier waarop u de relevante informatie heeft verzameld over de locale situatie, de aard van de geplande werkzaamheden en de werkmethoden. toegepaste risico-analysemethode. analyse van alle verzamelde informatie in termen van oorzaak, kans en effect. vertaling van de analyse naar risico s met betrekking tot arbo-, aanrijd- én/of elektrocutiegevaar. manier waarop u ervoor heeft gezorgd dat het &G-plan actueel is. manier waarop u ervoor heeft gezorgd dat het &G-dossier actueel is: het dossier is aangepast aan de lokale situatie; het dossier bevat alle geactualiseerde documenten. manier waarop u zelf het personeel met een veiligheidstaak heeft aangewezen of heeft laten aanwijzen door een deskundige. Bij het aanwijzen is rekening gehouden met: vereiste bevoegdheden van het personeel met een veiligheidstaak; vereiste ervaring en bekendheid van het personeel met een veiligheidstaak met locatie. manier waarop u zelf de het personeel met een veiligheidstaak heeft geïnstrueerd of dit heeft laten doen door een deskundige. manier waarop u toezicht heeft geborgd op naleving van de veiligheidsmaatregelen. manier waarop u effectief heeft samengewerkt met betrokkenen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Effectief samenwerken is: betrokkenen informeren over &G-plan Uitvoeringsfase; duidelijk afspraken maken met betrokkenen over terugkoppeling; duidelijk afspraken maken over procedure bij afwijkingen van het &G-plan Uitvoeringsfase. 1 oktober 2009 Stichting railalert/examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 7/18

8 RI&E In de RI&E staan de volgende onderdelen juist en volledig beschreven: locatie, activiteit, risico s, risicobron, beheers- en beschermingsmaatregelen. Iedere maatregel voldoet aan: de arbeidshygiënische strategie; de wetgeving; de regelgeving; (lokale) voorschriften; de brancherichtlijnen; best practices (mits aanwezig); de huisregels. &G-plan Uitvoeringsfase In het &G-plan Uitvoeringsfase staan de volgende onderdelen juist en volledig beschreven: overzicht van samenwerkende partijen en/of betrokkenen; &G-plannen Uitvoeringsfase van verschillende partijen (indien van toepassing); coördinatie- en samenwerkingsafspraken, waaronder afspraken over controle van gemaakte afspraken; relevante documenten voor en van derden (indien van toepassing); maatregelen van infrastructurele beperkingen (indien van toepassing); planningsgegevens; overzicht van de werkmethoden; wijze van toezicht op naleving. verzicht eiligheidsdocumenten Het overzicht van de veiligheidsdocumenten bevat alle relevante documenten ten behoeve van het inrichten van de veiligheidsorganisatie (bijvoorbeeld aanvraag buitendienststelling en WBI). Evaluatieverslag Het verslag betreft, afhankelijk van de status van het werk, een tussentijdse of een eindevaluatie. In het evaluatieverslag staan de volgende onderdelen juist en volledig beschreven: uw eigen evaluatie van totstandkoming en uitvoering van het &Gplan en dossier. De evaluatie heeft betrekking op: de inhoud &G-plan en dossier in relatie tot de realisatie; de procedures in &G-plan en dossier in relatie tot de realisatie; de inrichting van de veiligheidsorganisatie tijdens de voorbereiding en uitvoering; de samenwerking gedurende het gehele werkproces; verbetervoorstellen; evaluatie van en met de betrokken functionarissen. afwijkingen ten aanzien van het &G-plan tijdens de uitvoering (indien van toepassing); de oplossingen die gekozen zijn naar aanleiding van de eventuele afwijkingen (indien van toepassing); suggesties ter verbetering (indien van toepassing). 1 oktober 2009 Stichting railalert/examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 8/18

9 2.2 Beoordelingscriteria eindgesprek Hieronder kunt u lezen op basis van welke criteria het eindgesprek wordt beoordeeld. Wij adviseren u onderstaande lijst met beoordelingscriteria langs te lopen ter voorbereiding op uw eindgesprek. Beoordelingscriteria eindgesprek De beoordelingslijst bevat zowel kritische als niet-kritische criteria, waar u een voldoende of onvoldoende op kunt scoren (zie bijlage). Bij de kritische criteria gaat het om criteria die directe gevolgen hebben voor de veiligheid. Als u voor één van de kritische criteria een onvoldoende scoort, bent u gezakt voor het examenonderdeel eindgesprek. In dat geval kunt u bij de stichting railalert een herkansingsmogelijkheid aanvragen voor dat examenonderdeel. Tijdens het eindgesprek kunt u: onderbouwen vanuit de arbeidshygiënische strategie waarom de beschreven veiligheidsmaatregelen in uw &G-plan zorgen voor een veilige werkplek. aangeven wat de mogelijke consequenties zijn van de door u beschreven veiligheids- en gezondheidsrisico s. volledig toelichten op welke manier u met betrokkenen de totstandkoming en uitvoering van het &G-plan en dossier heeft geëvalueerd. NB de evaluatie is, afhankelijk van de status van het werk, een tussentijdse of een eindevaluatie. aangeven dat u het G-dossier uitvoeringsfase op volledige en duidelijke wijze heeft overgedragen aan de opdrachtgever. olledig overdragen is: toelichten en helder onderbouwen waarom keuzen, wijzigingen en aanpassingen gemaakt zijn. NB Indien de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden, kunt u beschrijven op welke wijze u het dossier zal gaan overdragen. op verzoek van de examinator één of meerdere onderdelen van uw product inhoudelijk correct nader toelichten. U kunt hierbij denken aan een criterium bij de producten dat u onvoldoende heeft gescoord. 2.3 Eindbeoordeling U bent voor het examen geslaagd als u: 1. voor alle kritische criteria van de producten een voldoende heeft gescoord; 2. voor de niet-kritische criteria van de producten minimaal 80% voldoende heeft gescoord; 3. voor alle kritische criteria van het eindgesprek een voldoende heeft gescoord; 4. voor de niet-kritische criteria van het eindgesprek minimaal 80% voldoende heeft gescoord. 1 oktober 2009 Stichting railalert/examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 9/18

10 3 Planning Dit hoofdstuk beschrijft de planning van het gehele portfolio-examen. De planning ziet er als volgt uit: U kiest met uw praktijkbegeleider een werk dat als basis dient voor het examen. oor het gekozen werk voert u uw taken als GCU uit en maakt u de producten voor uw portfolio. Uw werkgever schrijft u in voor het examenonderdeel eindgesprek. Het BTC plant het eindgesprek in en stuurt uw werkgever hiervan een bevestiging. ier weken voor het eindgesprek stuurt BTC definitieve uitnodiging Minimaal drie weken voor het eindgesprek stuurt u de producten (zie paragraaf 1.2) naar het BTC. Wij raden u aan kopieën te maken van de producten. De kopieën mag u gebruiken tijdens het eindgesprek. De beoordeelde (originele) producten worden niet geretourneerd. Indien uw portfolio niet voldoet aan de voorwaarden voor beoordeling (zie paragraaf 1.1 en 1.2) kan het portfolio niet beoordeeld worden en het eindgesprek niet plaatsvinden. Het BTC stuurt het portfolio met een toelichting van de examinator terug. Uw werkgever schrijft u opnieuw in voor het examenonderdeel eindgesprek. p de geplande datum voert de examinator met u het eindgesprek. Het gesprek wordt op een geluidsdrager opgenomen. Aan het eind van het eindgesprek krijgt u van de examinator (mondeling) de voorlopige uitslag. Indien de beoordeling van het portfolio teveel onvoldoende punten bevat en/of u niet in staat bent een goede toelichting te geven op de vragen van de examinator, scoort u een onvoldoende voor het onderdeel producten en/of eindgesprek. ervolgens zal de examinator aangeven op welke wijze u het examen kan herkansen. U mag uw portfolio één keer herkansen, dat wil zeggen; het portfolio verbeteren/aanvullen naar aanleiding van het gesprek met de examinator. Indien u daarna nogmaals een onvoldoende behaalt, dient u een geheel nieuw portfolio aan te leveren, gebaseerd op een nieuw gekozen werk. Binnen twee weken na het eindgesprek stuurt het BTC de uitslagbrief met de definitieve uitslag en eventueel het certificaat naar uw werkgever. 1 oktober 2009 Stichting railalert/examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 10/18

11 N.B.: In verband met de beoordelings- en annuleringstermijn is het verstandig om met inschrijven voor het examenonderdeel eindgesprek te wachten totdat u kunt overzien wanneer uw portfolio gereed zal zijn. 1 oktober 2009 Stichting railalert/examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 11/18

12 Bijlage 1: Gegevens kandidaat 1 oktober 2009 Examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 12/18

13 Gegevens kandidaat: Kandidaatnummer: Naam + voorletter(s): Geboortedatum: Geboorteplaats: Bedrijf : Bedrijfsonderdeel: Datum: In te vullen door praktijkbegeleider: Resultaat: Akkoord Gegevens praktijkbegeleider: Naam + voorletter(s): Datum: Handtekening: 1 oktober 2009 Examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 13/18

14 Bijlage 2: Beoordelingslijsten voor examinator Producten Kritisch Niet N.v.t. Toelichting kritisch Plan van Aanpak In het plan van aanpak staan de volgende onderdelen juist en volledig beschreven: 1. betrokkenen 2. activiteiten 3. werkmethoden 4. tijdsplanning 5. calamiteitenplan (BHaspecten) 6. communicatieplan Procesverslag Uitvoeringsfase In het procesverslag staan de volgende onderdelen juist en volledig beschreven: 1. fouten in de beheers- en beschermingsmaatregelen in het &G-plan en &G-dossier ontwerpfase. Indien er sprake is van fouten geeft de kandidaat deze juist en volledig aan. Indien er geen sprake is van fouten geeft de kandidaat dit aan. 2. beoordeling van de beheers- en beschermingsmaatregelen in het &G-plan en &Gdossier ontwerpfase op compleetheid en uitvoerbaarheid. De beoordeling is gebaseerd op: de inhoud van het &G-planen dossier; de normen die van toepassing zijn conform wet- en/of regelgeving; brancherichtlijnen; de gegevens van de locale situatie; werkmethoden. 3. advies over acceptatie van de beheers- en beschermingsmaatregelen in het &G-plan en &G-dossier ontwerpfase, op basis van de beoordeling van de kandidaat 1 oktober 2009 Examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 14/18

15 4. manier waarop de kandidaat de relevante informatie heeft verzameld over de locale situatie, de aard van de geplande werkzaamheden en de werkmethoden 5. toegepaste risicoanalysemethode 6. analyse van alle verzamelde informatie in termen van oorzaak, kans en effect 7. vertaling van de analyse naar risico s m.b.t. arbo-, aanrijdèn/of elektrocutiegevaar 8. manier waarop de kandidaat ervoor heeft gezorgd dat het &G-plan actueel is 9. manier waarop de kandidaat ervoor heeft gezorgd dat het &G-dossier actueel is: het dossier is aangepast aan de lokale situatie; het dossier bevat alle geactualiseerde documenten 10. manier waarop de kandidaat zelf het personeel met een veiligheidstaak heeft aangewezen of heeft laten aanwijzen door een deskundige. Bij het aanwijzen is rekening gehouden met: vereiste bevoegdheden van het personeel met een veiligheidstaak; vereiste ervaring en bekendheid van het personeel met een veiligheidstaak met de locatie. 11. manier waarop de kandidaat zelf het personeel met een veiligheidstaak heeft geïnstrueerd of dit heeft laten doen door een deskundige 12. manier waarop de kandidaat toezicht heeft geborgd op naleving van de veiligheidsmaatregelen 1 oktober 2009 Examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 15/18

16 13. manier waarop de kandidaat effectief heeft samengewerkt met betrokkenen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Effectief samenwerken is: betrokkenen informeren over &G-plan Uitvoeringsfase; duidelijk afspraken maken met betrokkenen over terugkoppeling; duidelijk afspraken maken over procedure bij afwijkingen van het &G-plan Uitvoeringsfase. RI&E In de RI&E staan de volgende onderdelen juist en volledig beschreven: 1. locatie, activiteit, risico s, risicobron, beheers- en beschermingsmaatregelen. Iedere maatregel voldoet aan: de arbeidshygiënische strategie; de wetgeving; de regelgeving; (lokale) voorschriften; de brancherichtlijnen; best practices (mits aanwezig); de huisregels. &G-plan Uitvoeringsfase In het &G-plan Uitvoeringsfase staan de volgende onderdelen juist en volledig beschreven: 1. overzicht van samenwerkende partijen en/of betrokkenen 2. &G-plannen Uitvoeringsfase nvt van verschillende partijen 3. coördinatie- en samenwerkingsafspraken, waaronder afspraken over controle van gemaakte afspraken 4. relevante documenten voor en nvt van derden 5. maatregelen van nvt infrastructurele beperkingen. 6. planningsgegevens 7. overzicht van de werkmethoden 8. wijze van toezicht op naleving verzicht veiligheidsdocumenten Het overzicht van de veiligheidsdocumenten bevat: 1. alle relevante documenten ten behoeve van het inrichten van de veiligheidsorganisatie (bijvoorbeeld aanvraag buitendienststelling en WBI). Evaluatieverslag Het verslag betreft, afhankelijk van de status van het werk, een tussentijdse of een eindevaluatie. In het evaluatieverslag staan de volgende onderdelen juist en volledig beschreven: 1 oktober 2009 Examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 16/18

17 1. eigen evaluatie van totstandkoming en uitvoering van het &G-plan en dossier. De evaluatie heeft betrekking op: de inhoud &G-plan en dossier in relatie tot de realisatie; de procedures in &G-plan en dossier in relatie tot de realisatie; de inrichting van de veiligheidsorganisatie tijdens de voorbereiding en uitvoering; de samenwerking gedurende het gehele werkproces; verbetervoorstellen; evaluatie van en met de betrokken functionarissen 2. afwijkingen ten aanzien van nvt het &G-plan tijdens de uitvoering 3. de oplossingen die gekozen nvt zijn naar aanleiding van de eventuele afwijkingen 4. suggesties ter verbetering nvt 1 oktober 2009 Examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 17/18

18 Eindgesprek De kandidaat kan: 1. vanuit de arbeidshygiënische strategie onderbouwen waarom de beschreven veiligheidsmaatregelen in het &G-plan zorgen voor een veilige werkplek 2. de mogelijke consequenties van de veiligheids- en gezondheidsrisico s inhoudelijk juist en helder benoemen 3. volledig toelichten op welke manier hij met betrokkenen de totstandkoming en uitvoering van het &G-plan en dossier heeft geëvalueerd. NB de evaluatie is, afhankelijk van de status van het werk, een tussentijdse of een eindevaluatie. 4. aangeven dat hij het Gdossier uitvoeringsfase op volledige en duidelijke wijze heeft overgedragen aan de opdrachtgever. olledig overdragen is: toelichten en helder onderbouwen waarom keuzen, wijzigingen en aanpassingen gemaakt zijn. NB Indien de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden, kan de kandidaat beschrijven op welke wijze hij het dossier zal gaan Kritisch Niet kritisch N.v.t. Toelichting overdragen. 5. p verzoek van de examinator kan de kandidaat onderdelen van de ingeleverde producten inhoudelijk correct nader toelichten. 1 oktober 2009 Examen &G-coördinator Uitvoeringsfase/ Exameninformatie 18/18

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te leveren producten

Nadere informatie

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Casusexamen 4 1.2 Portfolioproducten 4 1.3 Eindgesprek 5 2 Beoordeling

Nadere informatie

Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examenopzet 4 1.1 Portfolioproducten 4 1.2 Eindgesprek 5 2 Beoordeling 6

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 1.1 Gekozen werk als basis voor de hertoets 4 1.2 Op

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct V&G-coördinator Ontwerpfase Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 2 Beoordeling 7 3 Planning 10 4 Voorwaarden hertoets 11 Bijlage 1: Gegevens

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Uitvoerende taken

Examen Werkplekbeveiliging Uitvoerende taken Examen Werkplekbeveiliging Uitvoerende taken Checklist voor praktijkbegeleider Gegevens kandidaat: Kandidaatnummer: Naam + voorletter(s): Geboortedatum: Geboorteplaats: Bedrijf : Bedrijfsonderdeel: Soort

Nadere informatie

Certificeringschema V&G-coördinator Uitvoeringsfase

Certificeringschema V&G-coördinator Uitvoeringsfase Certificeringschema V&G-coördinator Nummer Datum Titel Goedgekeurd vz WK Persoonscertificering Pag. 1/16 Inhoud Inhoud 2 Versiebeheer 2 1 De taak 4 2 Het certificaat 6 2.1 Algemeen 6 2.2 De scope 6 2.3

Nadere informatie

Certificeringschema Werkplekbeveiliger Voorbereidende Taken

Certificeringschema Werkplekbeveiliger Voorbereidende Taken Certificeringschema Werkplekbeveiliger Voorbereidende Taken Nummer Datum Titel Goedgekeurd vz WK Persoonscertificering Pag. 1/15 Inhoud Inhoud 2 Versiebeheer 2 1 De taak 3 2 Het certificaat 5 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Certificeringschema Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor (BBD)

Certificeringschema Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor (BBD) Certificeringschema Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor (BBD) 1/13 Inhoud Versiebeheer 2 1 De taak 4 2 Het certificaat 5 2.1 Algemeen 5 2.2 De scope 5 2.3 Toelatingsvoorwaarden voor het initieel certificeringtraject

Nadere informatie

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op Praktijkexamen Logistiek medewerker Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Gegevens kandidaat: Kandidaat-nummer: Naam + voorletter(s): Geboortedatum: Geboorteplaats: Bedrijf: Bedrijfsonderdeel:

Gegevens kandidaat: Kandidaat-nummer: Naam + voorletter(s): Geboortedatum: Geboorteplaats: Bedrijf: Bedrijfsonderdeel: Praktijkbeoordeling VHM/GRW Vink aan wat van toepassing is: VHM/GRW initieel VHM/GRW hercertificering N.B. Beoordeling door een gecertificeerd praktijkbeoordelaar Gegevens kandidaat: Kandidaat-nummer:

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid Rangeerder Volledige Bevoegdheid Dit examen is geschikt voor functionarissen die in het kader van de beroepsuitoefening dienen te voldoen aan het gestelde in

Nadere informatie

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3. Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.4 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een

Nadere informatie

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training.

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training. Handbaltrainer 2 Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren

Nadere informatie

Beoordeling vakbekwaamheidsdossier (VBD) Taak Installatieverantwoordelijke Baan (IVB)

Beoordeling vakbekwaamheidsdossier (VBD) Taak Installatieverantwoordelijke Baan (IVB) Beoordeling vakbekwaamheidsdossier (BD) Taak Installatieverantwoordelijke Baan (IB) Gegevens kandidaat Kandidaatnummer: Naam + voorletter(s): Geboortedatum: Geboorteplaats: Bedrijf: Bedrijfsonderdeel:

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een ingevulde vragenlijst waaruit blijkt

Nadere informatie

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2. Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.3

PVB-beschrijving 4.3 PVB-beschrijving 4.3 Kaatstrainer/coach 4 Ontwikkelen en uitvoeren kaatstechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,4.4 en 4.5. 1. Opdracht

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Pistool te behalen, moet je vijf kerntaken op

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Deze PVB- beschrijving is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012. PVB

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Titel Kwalificatieprofiel Allround Wandelsport Instructeur 2 (AWI-2) Titel Kerntaak Assisteren bij Activiteiten (KSS 2.3) INHOUDSOPGAVE 1. Opdracht 2 2. Doelstellingen 2 3. Onderdelen

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een (deel van een) training

Nadere informatie

Assisteren bij activiteiten

Assisteren bij activiteiten PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door

Nadere informatie

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit Praktijkexamen Filiaalmanager Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Certificeringschema Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor (BBD) module technische vaardigheden (BBD-plus)

Certificeringschema Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor (BBD) module technische vaardigheden (BBD-plus) Certificeringschema Begeleider Buiten Dienst gesteld spoor (BBD) module technische vaardigheden (BBD-plus) 1/13 Inhoud Versiebeheer 3 1 De taak 4 2 Het certificaat 5 2.1 Algemeen 5 2.2 De scope 5 2.3 Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Zitvolleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma zitvolleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Nadat je je hebt aangemeld voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA namens de Raad voor de Praktijkopleidingen of je wordt

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA

Examenwijzer Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio).

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio). Examenwijzer Praktijkopleiding MKB Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Versie 20130521 MEP-2 voorwaarden 1

Versie 20130521 MEP-2 voorwaarden 1 Versie 20130521 MEP-2 voorwaarden 1 Voorwaarden Meesterexamen Patissier Doelstelling examen: Het Meesterexamen heeft als doel om patissiers in staat te stellen hun verworven niveau in praktische en theoretische

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Geweer te behalen, moet je vijf kerntaken op niveau

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio PVB-beschrijving 4.4 - portfolio Kaatstrainer/coach 4 Bevorderen van competentieontwikkeling van kaatskader Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.4 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 Basketball Trainer / Coach 4 Scouten van sporters (basketballers) Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.6 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 t/m 4.5 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren.

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren. Basketball Trainer / Coach 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.1, 3.2 en 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten VT4 PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Wielertrainer 1. Toetsdocumenten

Wielertrainer 1. Toetsdocumenten Wielertrainer 1 Toetsdocumenten Inhoudsopgave 1. Overzicht 2. Toetsplan van de kwalificatie wielertrainer 1 3. PVB 1.1 assisteren bij activiteiten 4. PVB 1.2 Zorg voor maatregelen 2 1. Overzicht Kenmerken

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid Mediavormgever (niveau 4) Crebo: 90400

Proeve van bekwaamheid Mediavormgever (niveau 4) Crebo: 90400 Mediacollege Amsterdam Proeve van bekwaamheid Mediavormgever (niveau 4) Crebo: 90400 Kwalificatiedossier 2010-2011 Schooljaar 2010 2011 Semester 1 Uitstroomdifferentiatie: Grafische Vormgeving Crebo: 90413

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2

PVB 2.1: Geven van trainingen; (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 PVB 2.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Werkzaamheden op locatie voorbereiden

Werkzaamheden op locatie voorbereiden praktijkobservatie Werkzaamheden op locatie voorbereiden Toetscode: SD 3.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 Basketball Trainer / Coach 4 Ontwikkelen sporttechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

Met loonwerk aan de slag

Met loonwerk aan de slag Met loonwerk aan de slag Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van CMV trainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma CMV trainer 2 te behalen, moet je de kerntaak Training geven op niveau

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PV 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.3 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.2. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Inhoudsopgave Overzicht 2 Toetsplan van de kwalificatie IJshockeytrainer/coach 1 (Teambegeleider) 3 PVB 1.1 Assisteren bij trainingen/activiteiten 7 PVB 1.2 Zorgen voor maatregelen 12 Pagina 1 TOETSDOCUMENTEN

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling)

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 Kenmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden productbeoordeling/praktijkobservatie Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden Toetscode: SD 4.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever

Nadere informatie

Et Examentaken mbo WWW.EXAMINERINGMBO.NL Examentaken mbo Wat is het? De Examentaken mbo omschrijven alle taken die worden uitgevoerd ten behoeve van de examinering in het mbo. Het is een hulpmiddel om

Nadere informatie

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Het toetsplan voor de Scheidsrechter regionaal inline-skaten bestaat uit verschillende onderdelen. De competenties en eisen van toetsing

Nadere informatie

Certificeringschema: Ontwerpen (eenvoudige) Tijdelijke. Voorzieningen

Certificeringschema: Ontwerpen (eenvoudige) Tijdelijke. Voorzieningen Certificeringschema: Ontwerpen (eenvoudige) Tijdelijke 1/11 Inhoud Versiebeheer 3 1 De taak 4 2 Het certificaat 5 2.1 Algemeen 5 2.2 De scope 5 2.3 Toelatingsvoorwaarden voor het certificeringstraject

Nadere informatie

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Certificeringschema: Emplacementsbeveiliging EBS Periferie

Certificeringschema: Emplacementsbeveiliging EBS Periferie Certificeringschema: Emplacementsbeveiliging EBS Periferie 1.4 24-04-2017 Certificeringschema Emplacementsbeveiliging EBS Periferie 1/13 Inhoud 1 De taak 3 2 Het certificaat 4 2.1 Algemeen 4 2.2 De scope

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP 2016 Kaber Groep 1 INHOUDSOPGAVE 1. Definities 2. Studentendossier 3. Onderdelen tentamens 4. Algemene indeling toets, evaluatie en ontwikkelingsmomenten 5. Tentamen

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN LIFEGUARD PROEVE VAN BEKWAAMHEID 3.5 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN Niveau: PvB: Specialisatie: Versie: Datum: 3 3.5 n.v.t. 1.2 20-12-2011 Reddingsbrigade Nederland - KNBRD 2011 OMSCHRIJVING VAN PVB 3.5 OPDRACHT

Nadere informatie

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET AFNEMEN VAN PRAKTIJKEXAMENS EN EXAMENS CE-HERKENNING EN -IDENTIFICATIE

REGLEMENT VOOR HET AFNEMEN VAN PRAKTIJKEXAMENS EN EXAMENS CE-HERKENNING EN -IDENTIFICATIE REGLEMENT VOOR HET AFNEMEN VAN PRAKTIJKEXAMENS EN EXAMENS CE-HERKENNING EN -IDENTIFICATIE Vaststelling door : Examencommissie Kenmerk : EXA-OCE.007 Versie : 2015-01 (vorige versie 2012-01) Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Brancherichtlijn. Borgen Veiligheid bij Functieherstel. Behoort bij VVW- Trein. Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel 1.

Brancherichtlijn. Borgen Veiligheid bij Functieherstel. Behoort bij VVW- Trein. Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel 1. Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel Behoort bij VVW- Trein Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel 1.0 dec 14 1 Brancherichtlijn Borgen Veiligheid bij Functieherstel 1.0

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar Dossiers vmbo Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Examen Keuzedeel DE LEVENDE TUIN (K0311)

Examen Keuzedeel DE LEVENDE TUIN (K0311) Examen Keuzedeel DE LEVENDE TUIN (K0311) Naam van het examen: Portfolio De Levende Tuin Examencode: K0311 Examenvorm: Portfolio(-examen) met gesprek Kerntaken en werkprocessen: Aanleggen en onderhouden

Nadere informatie

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012 PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015

Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015 Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015 Hieronder wordt in het kort uitgelegd hoe de aanmeldings- en toelatingsprocedure tot de verschillende onderdelen van

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken aan flensverbindingen volgens protocol met torque- en tensioning-apparatuur (WFPrTT) Ingangsdatum 01

UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN EXAMINERING Werken aan flensverbindingen volgens protocol met torque- en tensioning-apparatuur (WFPrTT) Ingangsdatum 01 Werken aan flensverbindingen volgens protocol met torque- en tensioning-apparatuur (WFPrTT) Ingangsdatum 01 februari 2015 SSVV versie 1.1 augustus 2015 Inleiding De Uitvoeringsvoorschriften Examinering

Nadere informatie